3 A K O H

O JABHHM RYTEBHMA
I. OCHOBHE OBPEBBE
Hnau 1.
Oeur sakouor ypehyjy ce npaeuu nono»aj jaeuux nyfeea, ycnoeu u
ua¬uu ynpaenana, saufufe u onp»aeana jaeuux nyfeea, useopu u ua¬uu
quuaucupana jaeuux nyfeea, noceõuu ycnoeu sa usrpanny u pekoucfpykuujy
jaeuux nyfeea u uucnekuujcku uansop.
Hnau 2.
Rojenuuu uspasu ynofpeõneuu y oeor sakouy urajy cnenehe
sua¬ene:
1) "ny1" jecfe usrpaheua, onuocuo yfepheua noepuuua kojy kao
caoõpahajuy noepuuuy rory na kopucfe ceu unu onpeheuu y¬ecuuuu y
caoõpahajy, non ycnoeura onpeheuur sakouor u npyrur nponucura;
2) "januu ny1" jecfe nyf koju ucnynaea nponucaue kpufepujyre sa
kaferopusauujy on cfpaue uanne»uor opraua;
3) "npxanuu ny1" jecfe jaeuu nyf koju caoõpahajuo noeesyje:
- fepufopujy np»aee ca rpe»or eeponckux nyfeea, onuocuo neo
je rpe»e eeponckux nyfeea;
- fepufopujy np»aee ca fepufopujor cycenuux np»aea;
- uenokynuy fepufopujy np»aee;
- npuepenuo sua¬ajua uacena ua fepufopuju np»aee;
- nonpy¬je nea unu euue okpyra unu nonpy¬je okpyra, kao u neroe
neo koju nponasu kpos uacene, y cny¬ajy na uuje usrpaheu oõunasuu nyf nopen
uacena;
4) "ay1ony1" jecfe np»aeuu nyf koju je uareneu uckny¬ueo sa
caoõpahaj rofopuux eosuna, ca qusu¬ku pasneojeuur konoeosura no crepoeura,
neuueenucauur packpcuuuara, nofnyuor koufponor npucfyna, koju ura uajrane
nee caoõpahajue u jenuy saycfaeuy fpaky sa ceaku crep u kao fakae oõene»eu
nponucauur caoõpahajuur suakor;
5) "onm1uucku ny1" jecfe jaeuu nyf koju caoõpahajuo noeesyje
fepufopujy onufuue, onuocuo rpana, kao u fepufopujy onufuue, onuocuo rpana ca
rpe»or np»aeuux nyfeea;
6) "caoõpahajua nonpmuua" jecfe noceõuo ypeheua noepuuua sa
oneujane ceux unu onpeheuux eunoea caoõpahaja unu rupoeane eosuna;
7) "ueka1eropucauu ny1" jecfe caoõpahajua noepuuua koja je
nocfynua eeher õpojy pasuux kopucuuka, kojy uanne»uu oprau npornacu
uekaferopucauur nyfer u koja je ynucaua y kafacfap uenokpefuocfu kao
uekaferopucauu nyf;
- 2 -

8) "õuuuknuc1uuka c1asa" jecfe caoõpahajua noepuuua
oõene»eua nponucauur caoõpahajuur suakor, uareneua sa caoõpahaj õuuukana
u õuuukana ca rofopor;
9) "uacene" jecfe usrpaheuu qyukuuouanuo oõjenuneu npocfop
ua kore cy oõesõeheuu ycnoeu sa »ueof u pan u sa sanoeonaeane sajenuu¬kux
nofpeõa cfauoeuuka, ¬uje ce rpauuue yfephyjy npocfopuur, onuocuo
ypõauucfu¬kur nnauor onufuue, onuocuo rpana u osua¬aeajy nponucauur
caoõpahajuur suakor ua jaeuor nyfy;
10) "ny1 nau uacena" jecfe neo jaeuor nyfa eau rpauuua uacena;
11) "ny1 y uaceny" jecfe neo jaeuor nyfa yuyfap rpauuua uacena
¬uje ce kapakfepucfuke yfephyjy npocfopuur, onuocuo ypõauucfu¬kur nnauor
onufuue, onuocuo rpana;
12) "ynuua" jecfe jaeuu nyf y uaceny koju caoõpahajuo noeesyje
nenoee uacena;
13) "osuauanane januux ny1ena" jecfe nocfynak nequuucana
kaferopuje u npocfopuor nono»aja nyfa (kunorefapcka u xekforefapcka
cfauuoua»a);
14) "enuneuuuja januux ny1ena" jecfe nponucaua canp»uua
caoõpahajuo-fexuu¬kux nonafaka u nocfynak npukynnana, onuocuo oõuaenana
fux nonafaka o jaeuur nyfeeura;
15) "kononosua kouc1pykuuja" jecfe cucfer koju cny»u na npuru
rexauu¬ka nejcfea eosuna u npeuece ux ua nonu cfpoj jaeuor nyfa, na ororyhu
õesõenuo, uecrefauo u ekouoru¬uo kpefane eosuna, õuuukana u neuaka.
3aepuuu cnoj konoeosue koucfpykuuje je konoeosuu sacfop;
16) "kononos" jecfe usrpaheua noepuuua jaeuor nyfa no kojoj ce
oneuja caoõpahaj u ¬uue ra caoõpahajue fpake (eosue, nonafue, ueu¬ue,
saycfaeue u cn.) sa kpefane, onuocuo rupoeane eosuna;
17) "õaukuua" jecfe enereuf jaeuor nyfa y uacuny koju oõesõehyje
õo¬uy cfaõunuocf konoeosue koucfpykuuje u cny»u sa nocfaenane caoõpahajue
curuanusauuje u onpere nyfa;
18) "purona" jecfe enereuf jaeuor nyfa y yceky sa npuxeafane u
koufponucauo eohene noepuuuckux eona koju oõesõehyje cfaõunuocf konoeosue
koucfpykuuje;
19) "õepua" jecfe npocfop usrehy purone u kocuue yceka u cny»u
sa saufufy purone on eponupauor rafepujana, nocfaenane caoõpahajue
curuanusauuje u onpere nyfa, kao u sa oõesõehene npernenuocfu nyfa;
20) "pasnenua 1paka" jecfe enereuf jaeuor nyfa kojur ce qusu¬ku
pasneajajy crepoeu eo»ne u cny»u sa nocfaenane caoõpahajue curuanusauuje u
onpere nyfa, kao u sa usrpanny enereuafa nyfuor oõjekfa. Pasnenua fpaka
uupuue eehe on uecf refapa jecfe pasnenuu nojac;
21) "sam1u1ua 1paka" jecfe enereuf jaeuor nyfa kojur ce qusu¬ku
pasneaja caoõpahaj rofopuux eosuna on uerofopusoeauor caoõpahaja;
22) "ny1uu oõjek1u" cy rocfoeu, uaneo»nauu, noneo»nauu,
eujanykfu, akeanykfu, nponycfu, fyuenu, ranepuje, nofnopuu u oõno»uu sunoeu u
cn.;
23) "uannoxnak" jecfe nyfuu oõjekaf usuan jaeuor nyfa sa
ykpufane y nea uueoa ca nyfer, onuocuo uuqpacfpykfypuur cucferor;
- 3 -

24) "nonnoxnak" jecfe nyfuu oõjekaf ucnon jaeuor nyfa sa
ykpufane y nea uueoa ca nyfer, onuocuo uuqpacfpykfypuur cucferor;
25) "oõjek1u, noc1pojena u ypehaju sa onnonnanane" cny»e sa
cakynnane, oneohene, onuocuo npeycrepaeane noepuuuckux, npuõpe»uux u
nonseruux eona panu saufufe nyfa, onuocuo cycena nyfa on ufefuor nejcfea
eona ca nyfa;
26) "npa1ehu canpxaju januor ny1a" jecy rofenu, pecfopauu,
cepeucu, cfauuue sa cuaõneeane rofopuux eosuna ropueor, nponaeuuue, oõjekfu
sa pekpeauujy u npyru oõjekfu uareneuu npy»any ycnyra kopucuuuura nyfa;
27) "ay1oõycko c1ajanum1e" je noceõuo usrpaheua u osua¬eua
caoõpahajua noepuuua ys konoeos jaeuor nyfa unu npukny¬eua ua konoeos jaeuor
nyfa, uareneua sa saycfaenane eosuna;
28) "rpauuue rpahena" jecy nuuuje yuyfap kojux ce useone
rpaheeuucku saxeafu npunukor usrpanne, pekoucfpykuuje unu onp»aeana jaeuor
nyfa;
29) "seunumuu nojac" jecfe koufuuyanua noepuuua ca oõe
cfpaue yceka u uacuna, uupuue uajrane jenau refap, repeuo on nuuuja koje
¬uue kpajne fa¬ke nonpe¬uor npoquna jaeuor nyfa eau uacena ua cnonuy
cfpauy;
30) "packpcuuua" jecfe noepuuua ua kojoj ce ykpufajy unu cnajajy
nyfeeu u ro»e õufu noepuuucka (ykpufane y uueoy), unu neuueenucaua
(ykpufane eau uueoa);
31) "ykpm1aj" jecfe recfo ykpufana nea nyfa, nyfa u »enesuu¬ke
uuqpacfpykfype unu ykpufane nyfa ca npyrur uuqpacfpykfypuur cucferura
eau uueoa;
32) "npunasuu ny1" jecfe caoõpahajua noepuuua npeko koje ce
ororyhaea enacuuky, onuocuo uenocpenuor np»aouy uenokpefuocfu koja ce
uanasu nopen jaeuor nyfa npunas ua faj nyf;
33) "npuknyuak" jecfe caoõpahajua noepuuua kojor ce noeesyje
jaeuu nyf uu»e kaferopuje ca jaeuur nyfer euue kaferopuje unu uekaferopucauu
nyf, onuocuo npunasuu nyf ca jaeuur nyfer;
34) "uumpac1pyk1ypuu cuc1euu" oõyxeafajy fpaucnopfue (eonue,
»enesuu¬ke, ueeoeonue u cn.) u npyre cucfere (cuaõneeane eonor,
kauanusauuja, nanuucko rpejane, cuaõneeane racor, npeuoc u cuaõneeane
enekfpo eueprujor, fenekoryuukauuje u cn.);
35) "no1peõua npernenuoc1" jecfe npernenuocf sa õesõenuo
saycfaenane eosuna ucnpen uenokpefue npenpeke ua konoeosy jaeuor nyfa, koja
ropa õufu oõesõeheua ua ceakoj fa¬ku nyfa u koja ce onpehyje ua ocuoey
epenuocfu pa¬yucke õpsuue;
36) "no1peõua npernenuoc1 ua packpcuuuu" onpehyje ce us
ycnoea oneujana caoõpahaja ua ykpcuur npaeuura carnacuo sakouckoj u
fexuu¬koj perynafueu u kopucfu ce sa koucfpykuujy soue nofpeõue npernenuocfu
packpcuuue ocnoõoheue npenpeka koje rory yrposufu õesõenuocf caoõpahaja;
37) "cycen" jecfe enacuuk, onuocuo uenocpenuu np»anau
sernuufa u oõjekafa, onuocuo ypehaja ua sernuufy, koje ura uajrane jenuy
sajenuu¬ky rpauuuy ca jaeuur nyfer;
- 4 -

38) "sam1u1uu nojac" jecfe noepuuua ys ueuuy sernuuuor nojaca,
ua cnonuy cfpauy, ¬uja je uupuua onpeheua oeur sakouor u cny»u sa saufufy
jaeuor nyfa u caoõpahaja ua nery;
39) "nojac kou1ponucaue usrpanne" jecfe noepuuua ca cnonue
cfpaue on rpauuue saufufuor nojaca ua kojoj ce orpauu¬aea epcfa u oõur
usrpanne oõjekafa, koja je ucfe uupuue kao u saufufuu nojac u koja cny»u sa
saufufy jaeuor nyfa u caoõpahaja ua nery;
40) "caoõpahajua curuanusauuja" oõyxeafa cpencfea u ypehaje sa
npahene, koufpony, perynucane u eohene caoõpahajuux fokoea (caoõpahajuu
suakoeu ua nyfeeura);
41) "ynpannane caoõpahajeu" jecfe npahene, koufpona u
eohene caoõpahaja ua rpe»u np»aeuux nyfeea unu ua onpeheuoj neouuuu
np»aeuor nyfa;
42) "oõyc1ana caoõpahaja" jecfe koufponucauu npekun caoõpahaja
ua jaeuor nyfy;
43) "orpauuuene caoõpahaja" jecfe saõpaua kpefana nojenuuux
epcfa eosuna ua jaeuor nyfy;
44) "naupenuu npenos" jecfe npeeos eosunor koje ocoeuuckur
onfepehener, ykynuor racor, uupuuor, ny»uuor u eucuuor npekopa¬yje
nponucaue repe;
45) "onpxanane ny1a" jecfe useohene panoea kojura ce
oõesõehyje uecrefauo u õesõenuo oneujane caoõpahaja u ¬yea ynofpeõua
epenuocf jaeuor nyfa y cfany koje je õuno y fpeuyfky usrpanne, onuocuo
pekoucfpykuuje;
46) "sam1u1a ny1a" jecfe saõpaua unu orpauu¬aeane uufepeeuuuja
ua jaeuor nyfy, saufufuor nojacy u nojacy koufponucaue usrpanne, nponucauux
oeur sakouor;
47) "knacumukauuja ny1ena" jecfe nonena jaeuux nyfeea ua
ocuoey nponucauux kpufepujyra;
48) "yno1peõua npenuoc1 ny1a" jecfe epenuocf jaeuor nyfa y
fpeuyfky npoueue, npera cfeneuy o¬yeauocfu npojekfoeauux kapakfepucfuka;
49) "1exuuuka peryna1una" jecy cfaunapnu, fexuu¬ku nponucu,
ynyfcfea, ycnoeu u cneuuqukauuje sa nnauupane, npojekfoeane, rpahene,
onp»aeane u saufufy jaeuux nyfeea;
50) "ynpannau januor ny1a" jecfe jaeuo npenysehe, npuepenuo
npyufeo, onuocuo npyro npaeuo nuue unu npenysefuuk, koju cy perucfpoeauu sa
oõaenane nenafuocfu ynpaenana jaeuur nyfer.
Hnau 3.
Jaeuu nyfeeu u uekaferopucauu nyfeeu ¬uue rpe»y nyfeea.
Ryfeeu us cfaea 1. oeor ¬naua, kao noõpa y onufoj ynofpeõu, y
np»aeuoj cy ceojuuu u ua nura ce rory cfuuafu npaea kopuuhena, npaea
cny»õeuocfu u npyra npaea onpeheua sakouor.
Hnau 4.
Jaeuu nyf, y crucny oeor sakoua, oõyxeafa:
- 5 -

1) fpyn nyfa koju ¬uue nonu u ropnu cfpoj:
- nonu cfpoj nyfa (uacunu; yceuu; saceuu; oõjekfu, nocfpojena u
ypehaju sa oneonnaeane nyfa u saufufy nyfa on noepuuuckux u nonseruux eona
u cn.);
- ropnu cfpoj nyfa (konoeosua koucfpykuuja; ueu¬ue fpake,
onuocuo ueu¬nauu; purone; õaukuue; õepre; pasnenue fpake u cn.);
2) nyfue oõjekfe (rocfoeu, uaneo»nauu, noneo»nauu, eujanykfu,
akeanykfu, nponycfu, fyuenu, ranepuje, nofnopuu u oõno»uu sunoeu u cn.);
3) npukny¬ke;
4) fpofoape, neua¬ke u õuuuknucfu¬ke cfase koje npafe konoeos
nyfa;
5) sernuuuu nojac;
6) easnyuuu npocfop usuan konoeosa y eucuuu on uajrane cenar
refapa, ca cnoõonuur npocfopor y eucuuu on uajrane 4,5 refapa on uajeuue
fa¬ke konoeosa, a sa ayfonyf y eucuuu on uajrane 4,75 refapa on uajeuue fa¬ke
konoeosa;
7) oõjekfe sa nofpeõe nyfa (nyfue õase; uannafue cfauuue;
koufponue cfauuue; caoõpahajue noepuuue ayfoõyckux cfajanuufa;
napkupanuufa; onropuufa; seneue noepuuue u cn.);
8) caoõpahajuy curuanusauujy;
9) onpery nyfa (cee epcfe saufufuux orpana; crepokasu;
uucfanauuje paceefe u paceefa sa nofpeõe caoõpahaja; ypehaju sa eeuneuuujy
caoõpahaja u cn.) u
10) oõjekfe u onpery sa saufufy nyfa, caoõpahaja u okonuue
(cueroõpauu; eefpoõpauu; saufufa on ocynuua; saufufa on õyke u npyrux
ufefuux yfuuaja ua okonuuy u cn.).
Ep»aeuu nyf, nopen enereuafa us cfaea 1. oeor ¬naua, oõyxeafa u
oõjekfe, ypehaje u onpery sa ynpaenane caoõpahajer.
Hnau 5.
Rpera sua¬ajy caoõpahajuor noeesueana jaeuu nyfeeu ce nene ua:
1) np»aeue nyfeee I pena (caoõpahajuo noeesyjy fepufopujy
np»aee ca rpe»or eeponckux nyfeea, onuocuo neo cy rpe»e
eeponckux nyfeea, fepufopujy np»aee ca fepufopujor cycenuux
np»aea, uenokynuy fepufopujy np»aee, kao u npuepenuo
sua¬ajua uacena ua fepufopuju np»aee);
2) np»aeue nyfeee II pena (caoõpahajuo noeesyjy nonpy¬je nea unu
euue okpyra unu nonpy¬je okpyra);
3) onufuucke nyfeee (caoõpahajuo noeesyjy fepufopujy onufuue,
onuocuo rpana, kao u fepufopujy onufuue, onuocuo rpana ca
rpe»or np»aeuux nyfeea) u
4) ynuue (caoõpahajuo noeesyjy nenoee uacena).
Bnana Penyõnuke Cpõuje (y naner fekcfy: Bnana) nponucyje
kpufepujyre sa kaferopusauujy np»aeuux nyfeea.
- 6 -

Ha ocuoey kpufepujyra us cfaea 2. oeor ¬naua Bnana nouocu akf o
kaferopusauuju np»aeuux nyfeea.
Ckynufuua onufuue, onuocuo ckynufuua rpana, nponucyje
kpufepujyre sa kaferopusauujy onufuuckux nyfeea u ynuua.
Ha ocuoey kpufepujyra us cfaea 4. oeor ¬naua ckynufuua onufuue,
onuocuo ckynufuua rpana, nouocu akf o kaferopusauuju onufuuckux nyfeea u
ynuua.
Hnau 6.
Rpera nono»ajy y npocfopy u ycnoeura oneujana caoõpahaja jaeuu
nyfeeu ce nene ua:
1) jaeue nyfeee eau uacena u
2) jaeue nyfeee y uaceny.
Jaeuu nyf y uaceny onpehyje ce npocfopuur u ypõauucfu¬kur
nnauor.
Konoeosua koucfpykuuja ynuua koje cy ucfoepereuo nenoeu
np»aeuux unu onufuuckux nyfeea koju nponase kpos uacena u caoõpahajua
curuanusauuja, ocur ceefnocuux caoõpahajuux suakoea, crafpajy ce nenoeura
fux nyfeea.
Rpaeau, onuocuo nporeuy npaeua np»aeuor nyfa, koju nponasu
kpos uacene, onpehyje ckynufuua onufuue, onuocuo ckynufuua rpana, no
npefxonuo npuõaeneuoj carnacuocfu ruuucfapcfea uanne»uor sa nocnoee
caoõpahaja (y naner fekcfy: Muuucfapcfeo).
Rporeua npaeua np»aeuor nyfa y uaceny ro»e na ce epuu ako
uoeu npaeau np»aeuor nyfa ucnynaea, no ceojur fexuu¬kur kapakfepucfukara,
ycnoee koju ce saxfeeajy sa fy kaferopujy nyfa.
Onnyka ckynufuue onufuue, onuocuo ckynufuue rpana o npaeuy,
onuocuo nporeuu npaeua np»aeuor nyfa koju nponasu kpos uacene nouefa ões
carnacuocfu us cfaea 4. oeor ¬naua, uuufaea je.
Rpaeau onufuuckor nyfa y uaceny onpehyje ckynufuua onufuue,
onuocuo ckynufuua rpana.
II. YRPABÆAKE JABHHM RYTEBHMA
Hnau 7.
Ynpaenane jaeuur nyfer y crucny oeor sakoua jecfe: kopuuhene
jaeuor nyfa (oprauusoeane u koufpona uannafe uakuana sa ynofpeõy jaeuor nyfa,
epuene jaeuux oenauhena u cn.); saufufa jaeuor nyfa; epuene uueecfufopcke
qyukuuje ua usrpannu u pekoucfpykuuju jaeuor nyfa; oprauusoeane u oõaenane
cfpy¬uux nocnoea ua usrpannu, pekoucfpykuuju, onp»aeany u saufufu jaeuor
nyfa; ycfynane panoea ua onp»aeany jaeuor nyfa; oprauusoeane cfpy¬uor
uansopa uan usrpannor, pekoucfpykuujor, onp»aeaner u saufufor jaeuor nyfa;
- 7 -

nnauupane usrpanne, pekoucfpykuuje, onp»aeana u saufufe jaeuor nyfa;
osua¬aeane jaeuor nyfa u eohene eeuneuuuje o jaeuur nyfeeura u o
caoõpahajuo-fexuu¬kur nonauura sa fe nyfeee.
Ynpaenane np»aeuur nyfer, nopen nocnoea us cfaea 1. oeor
¬naua, oõyxeafa u ynpaenane caoõpahajer u oprauusoeane u oõaenane
õpojana eosuna ua np»aeuor nyfy.
Ynpaenane np»aeuur nyfer je nenafuocf on onufer uufepeca.
Hnau 8.
Eenafuocf ynpaenana np»aeuur nyfeeura oõaena jaeuo
npenysehe koje ocuuea Bnana (y naner fekcfy: Jaeuo npenysehe).
Eenafuocf ynpaenana np»aeuur nyfeeura ro»e na oõaena u
npuepenuo npyufeo, onuocuo npyro npaeuo nuue unu npenysefuuk, non ycnoeura
u ua ua¬uu yfepheu sakouor kojur ce ypehyje oõaenane nenafuocfu on onufer
uufepeca.
Hnau 9.
Jaeuo npenysehe nponucyje refononorujy õpojana eosuna u
eohena nonafaka o npeõpojauur eosunura ua np»aeuor nyfy.
Jaeuo npenysehe nouocu cpennopo¬uu nnau usrpanne u
pekoucfpykuuje, onp»aeana u saufufe np»aeuux nyfeea u ronuunu nporpar
panoea ua onp»aeany, saufufu, usrpannu u pekoucfpykuuju np»aeuux nyfeea, ys
carnacuocf Bnane.
Hnau 10.
Jaeuo npenysehe ny»uo je na oprauusyje uannafy nyfapuue fako na
ce oõesõenu npofok eosuna ões ueonxonuor sacfoja.
Jaeuo npenysehe ny»uo je na oõesõenu ynpaenane caoõpahajer
ua np»aeuur nyfeeura y cknany ca nponucura kojura ce ypehyje õesõenuocf
caoõpahaja ua nyfeeura.
Ynpaenane caoõpahajer oõesõehyje ce ynofpeõor:
1) fenekoryuukauuouux, enekfpouckux u cfauuouapuux ypehaja sa
npahene, koufpony, õesõenuocf u perynucane caoõpahaja,
koufpony cfana konoeosa u sa nanuucko oõaeeufaeane u
ynosopaeane;
2) oõjekafa u ypehaja sa uannafy nyfapuue;
3) eeufunauuouux u curypuocuux ypehaja y fyuenura;
4) oõjekafa u ypehaja sa saufufy jaeuor nyfa u
5) oõjekafa u ypehaja sa saufufy okpy»ena jaeuor nyfa.
- 8 -

Hnau 11.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na osua¬aea u eonu eeuneuuuje o
jaeuur nyfeeura u o caoõpahajuo-fexuu¬kur u npyrur nonauura sa fe nyfeee.
Muuucfap uanne»au sa nocnoee caoõpahaja (y naner fekcfy:
Muuucfap) nponucyje:
1) ua¬uu osua¬aeana jaeuux nyfeea;
2) epcfy u canp»uuy eeuneuuuja, ua¬uu eohena eeuneuuuja,
ua¬uu npukynnana, onuocuo oõuaenana nonafaka, kao u
ycnoee kopuuhena nonafaka us eeuneuuuja o jaeuur nyfeeura.
Hnau 12.
Eeo np»aeuor unu onufuuckor nyfa koju no usrpannu unu
pekoucfpykuuju ue npunana usrpaheuor unu pekoucfpyucauor np»aeuor unu
onufuuckor nyfy, ue crafpa ce nenor for nyfa.
Ako ce neo np»aeuor nyfa us cfaea 1. oeor ¬naua u nane kopucfu
sa caoõpahaj, usepuuhe ce neroea npekaferopusauuja.
Ako ce neo np»aeuor nyfa us cfaea 1. oeor ¬naua ue kopucfu sa
caoõpahaj, o ua¬uuy u ycnoeura kopuuhena sernuufa ua kore ce uanasu faj
nyf onny¬uhe ynpaena¬ jaeuor nyfa y poky on fpu receua on naua npecfauka
kopuuhena nyfa sa caoõpahaj.
Hnau 13.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na y poky on 15 naua on naua
nocfaenana ynofpeõue noseone, nonuece saxfee sa ynuc npaea kopuuhena ua
jaeuor nyfy, kao u npaea cny»õeuocfu u npyrux npaea onpeheuux sakouor koja ce
ycfauoenaeajy ua jaeuor nyfy y kopucf npyrux nuua y jaeue knure u seauu¬ue
eeuneuuuje y koje ce ynucyjy npaea ua uenokpefuocfu.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa, onuocuo nuue y ¬ujy kopucf je ycfauoeneuo
ueko on npaea us cfaea 1. oeor ¬naua, ny»uo je na y poky on 15 naua on naua
uacfauka nporeua ua ycfauoeneuur npaeura, sacuoeauux ua sakouor
nponucauor npaeuor ocuoey, nonuece saxfee sa ynuc nporeue, onuocuo
õpucane nonafaka, y jaeue knure u seauu¬ue eeuneuuuje y koje ce ynucyjy npaea
ua uenokpefuocfu.
Hnau 14.
Ynpaena¬y jaeuor nyfa noeepaea ce epuene jaeuux oenauhena
koja ce onuoce ua usnaeane:
1) carnacuocfu sa usrpanny, onuocuo pekoucfpykuujy npukny¬ka
ua jaeuu nyf;
2) carnacuocfu sa rpahene, onuocuo nocfaenane eonoeona,
kauanusauuje, fonnoeona, »enesuu¬ke npyre u npyrux cnu¬uux oõjekafa, kao u
fenekoryuukauuouux u enekfpo eonoea, uucfanauuja, nocfpojena u cn. ua jaeuor
nyfy;
- 9 -

3) carnacuocfu sa rpahene, onuocuo nocfaenane eonoeona,
kauanusauuje, fonnoeona, »enesuu¬ke npyre u npyrux cnu¬uux oõjekafa, kao u
fenekoryuukauuouux u enekfpo eonoea, uucfanauuja, nocfpojena u cn. y
saufufuor nojacy jaeuor nyfa;
4) carnacuocfu sa usreuy caoõpahajuux noepuuua npafehux
canp»aja jaeuor nyfa;
5) carnacuocfu sa onp»aeane cnopfcke unu npyre rauuqecfauuje
ua jaeuor nyfy;
6) noceõue noseone sa oõaenane eaupenuor npeeosa ua jaeuor
nyfy u
7) onoõpena sa nocfaenane peknaruux faõnu, peknaruux nauoa,
ypehaja sa cnukoeuo unu sey¬uo oõaeeufaeane unu ornauaeane ua jaeuor nyfy,
onuocuo nopen for nyfa.
Akfu us cfaea 1. oeor ¬naua ropajy na canp»e caoõpahajuo-
fexuu¬ke ycnoee.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na onny¬u no saxfeey sa usnaeane
carnacuocfu, noseone u onoõpena us cfaea 1. oeor ¬naua y poky on ocar naua on
naua nonuouena saxfeea.
Rpofue akafa us cfaea 1. oeor ¬naua ro»e ce usjaeufu »anõa
Muuucfapcfey, onuocuo uanne»uor oprauy onufuue unu rpana, y poky on ocar
naua on naua nocfaenana for akfa.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na o akfura nouefur y epueny
jaeuux oenauhena eonu eeuneuuujy.
Hnau 15.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na oõesõenu fpajuo, uenpekunuo u
keanufefuo onp»aeane u saufufy jaeuor nyfa u na oõesõenu uecrefauo u
õesõenuo oneujane caoõpahaja ua nery.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa onroeapa sa ufefy koja uacfaue
kopucuuuura jaeuor nyfa sõor nponyufana õnaroepereuor oõaenana nojenuuux
panoea ua penoeuor onp»aeany jaeuor nyfa nponucauux oeur sakouor, onuocuo
sõor useohena fux panoea cynpofuo nponucauur fexuu¬kur ycnoeura u ua¬uuy
nuxoeor useohena.
III. OHHAHCHPAKE JABHHX RYTEBA
Hnau 16.
4uuaucupane usrpanne u pekoucfpykuuje, onp»aeana u saufufe
jaeuor nyfa oõesõehyje ce us:
1) uakuana sa ynofpeõy jaeuor nyfa;
2) uakuane sa onp»aeane np»aeuor nyfa y eucuuu on 10,0% on
akuuse ua nepueafe uaqfe;
- 10 -

3) quuaucujckux kpenufa;
4) ynarana norahux u cfpauux nuua;
5) õyuefa Penyõnuke Cpõuje u
6) npyrux useopa y cknany ca sakouor.
Hnau 17.
3a ynofpeõy jaeuor nyfa nnahajy ce uakuane, u fo:
1) ronuuna uakuana sa rofopua eosuna, fpakfope u npukny¬ua
eosuna;
2) ronuuna uakuana sa eosuna ua rofopuu norou koja uucy
oõyxeaheua fa¬kor 1) oeor ¬naua;
3) uakuana sa eaupenuu npeeos;
4) uakuana sa nocfaenane peknaruux faõnu, peknaruux nauoa,
ypehaja sa cnukoeuo unu sey¬uo oõaeeufaeane unu ornauaeane ua jaeuor nyfy,
onuocuo ua npyror sernuufy koje kopucfu ynpaena¬ jaeuor nyfa, y cknany ca
nponucura;
5) noceõua uakuana sa ynofpeõy jaeuor nyfa, neroeor nena unu
nyfuor oõjekfa (y naner fekcfy: nyfapuua);
6) uakuana sa npekorepuo kopuuhene jaeuor nyfa, neroeor nena
unu nyfuor oõjekfa;
7) uakuana sa sakyn nenoea sernuuuor nojaca jaeuor nyfa;
8) uakuana sa sakyn npyror sernuufa koje kopucfu ynpaena¬
jaeuor nyfa;
9) uakuana sa npukny¬ene npunasuor nyfa ua jaeuu nyf;
10) uakuana sa nocfaenane eonoeona, kauanusauuje, enekfpu¬uux,
feneqouckux u fenerpaqckux eonoea u cn. ua jaeuor nyfy;
11) uakuana sa usrpanny korepuujanuux oõjekafa kojura je
ororyheu npucfyn ca jaeuor nyfa;
12) ronuuna uakuana sa kopuuhene korepuujanuux oõjekafa
kojura je ororyheu npucfyn ca jaeuor nyfa u
13) uakuana sa ynofpeõy np»aeuor nyfa sa eosuna perucfpoeaua y
uuocfpaucfey.
Hnau 18.
Bucuuy uakuane us ¬naua 17. fa¬. 1) u 13) oeor sakoua yfephyje
Bnana.
Bucuuy uakuane us ¬naua 17. fa¬ka 2) oeor sakoua yfephyje
uanne»uu oprau onufuue, onuocuo rpana.
Bucuuy uakuane us ¬naua 17. fa¬. 3) no 12) oeor sakoua yfephyje
ynpaena¬ jaeuor nyfa.
- 11 -

Onnyka o eucuuu uakuane us cfaea 3. oeor ¬naua sa np»aeuu nyf
nouocu ce ys carnacuocf Bnane, a sa onufuucku nyf, onuocuo ynuuy, ys
carnacuocf ckynufuue onufuue, onuocuo ckynufuue rpana.
Hnau 19.
Cpencfea us ¬naua 16. fa¬ka 2) oeor sakoua eeuneufupajy ce ua
noceõuor pa¬yuy Tpesopa Penyõnuke Cpõuje.
Muuucfapcfeo npeuocu cpencfea us cfaea 1. oeor ¬naua ua pa¬yu
Jaeuor npenyseha koje fa cpencfea kopucfu sa onp»aeane u saufufy np»aeuux
nyfeea.
Hnau 20.
Hannafy uakuane us ¬naua 17. fa¬ka 13) oeor sakoua oprauusyje
Jaeuo npenysehe ua rpauu¬uur npenasura onpeheuur nponucura.
Hnau 21.
Cpencfea on uannaheue uakuane us ¬naua 17. fa¬. 1) u 2) oeor
sakoua npuxon cy onufuue.
Cpencfea on uannaheue uakuane us ¬naua 17. fa¬. 3) no 13) oeor
sakoua sa ynofpeõy np»aeuux nyfeea npuxon cy Jaeuor npenyseha, a cpencfea
uannaheua on fux uakuana sa ynofpeõy onufuuckux nyfeea u ynuua npuxon cy
ynpaena¬a fux nyfeea u ynuua.
Hnau 22.
Cpencfea on uannaheuux uakuana us ¬naua 17. oeor sakoua
kopucfe ce sa usrpanny, pekoucfpykuujy, onp»aeane u saufufy jaeuux nyfeea,
kao u sa fpoukoee kopuuhena u ofnnafy kpenufa sa uaeeneue uareue.
Hnau 23.
Hakuana us ¬naua 17. fa¬ka 1) oeor sakoua ue nnaha ce sa rofopua
eosuna:
1) uuocfpauux nunnorafckux u kousynapuux npencfaeuuufaea, ako
je ocnoõohene on nnahana fe uakuane npeneuheuo rehyuaponuur cnopasyror
unu ako nocfoju peuunpouufef;
2) ocoõa ca uueanunufefor u
3) oprauusauuja koje okynnajy ocoõe ca uueanunufefor.
Hnau 24.
Hakuana us ¬naua 17. fa¬ka 5) oeor sakoua ue nnaha ce sa rofopua
eosuna:
1) nonuuuje;
2) Bojcke Cpõuje u Upue Fope;
3) xufue norohu;
4) non npafnor (eosunura non npafnor crafpajy ce eosuna
kojura je noneneua npafna npunanuuka nonuuuje unu eojue nonuuuje) u
- 12 -

noceõuur eosunura (eosunura cuaõneeeuur ypehajura sa naeane ceefnocuux u
sey¬uux suakoea u fo sa epere nok fu suakoeu fpajy);
5) npoqecuouanuux eafporacuux jenuuuua, noõpoeonuux
eafporacuux npyufaea u eafporacuux jenuuuua npaeuux nuua koja urajy
eafporacuy cny»õy oprauusoeauy no nponucura o saufufu on no»apa;
6) ocoõa ca uueanunufefor u
7) oprauusauuja koje okynnajy ocoõe ca uueanunufefor.
Hnau 25.
Hakuana us ¬naua 17. fa¬ka 5) oeor sakoua ue nnaha ce, no
onoõpeny Jaeuor npenyseha, sa rofopua eosuna:
1) penyõnu¬ke uucnekuuje sa np»aeue nyfeee u penyõnu¬ke
uucnekuuje sa npyrcku caoõpahaj;
2) npuepenuux npyufaea, npenyseha u npyrux npaeuux nuua,
onuocuo npenysefuuka koju oõaenajy nocnoee onp»aeana u saufufe jaeuor nyfa
sa ¬uje kopuuhene ce nnaha nyfapuua;
3) koja cy y qyukuuju oprauusoeana u uannafe nyfapuue u
4) sa npeeos nuua u rafepujanuux noõapa y okeupy norahux unu
rehyuaponuux xyrauufapuux akuuja.
3a eosuna us cfaea 1. fa¬ka 4. oeor sakoua noseona ce usnaje
nojenuua¬uor eosuny sa nojenuua¬uy eo»ny.
Hnau 26.
Y norneny uannafe uakuana yfepheuux oeur sakouor, koufpone,
karafe, noepahaja, sacfapenocfu, kasue u ocfanor ufo uuje ypeheuo oeur
sakouor, npurenueahe ce onpenõe sakoua kojur ce ypehyje nopecku nocfynak u
nopecka anruuucfpauuja.
IV. 3ALTHTA JABHHX RYTEBA
Hnau 27.
Panu cnpe¬aeana yrpo»aeana cfaõunuocfu jaeuor nyfa u
oõesõehueana ycnoea sa uecrefauo oneujane caoõpahaja u pe»ur caoõpahaja
ua jaeuor nyfy, uocunau npaea cny»õeuocfu ua jaeuor nyfy, kao u npyrux npaea y
cknany ca sakouor, ro»e na useonu panoee ua jaeuor nyfy (rpahene, onuocuo
nocfaenane eonoeona, kauanusauuje, fonnoeona, »enesuu¬ke npyre u npyrux
cnu¬uux oõjekafa, kao u fenekoryuukauuouux u enekfpo eonoea, uucfanauuja,
nocfpojena u cn.) caro ako je sa useohene fux panoea npuõaeuo carnacuocf
ynpaena¬a jaeuor nyfa.
Hnau 28.
Y saufufuor nojacy nopen jaeuor nyfa eau uacena, saõpaneua je
usrpanna rpaheeuuckux unu npyrux oõjekafa, kao u nocfaenane nocfpojena,
ypehaja u uucfanauuja, ocur usrpanne caoõpahajuux noepuuua npafehux
- 13 -

canp»aja jaeuor nyfa, kao u nocfpojena, ypehaja u uucfanauuja koju cny»e
nofpeõara jaeuor nyfa u caoõpahaja ua jaeuor nyfy.
Y saufufuor nojacy us cfaea 1. oeor ¬naua ro»e na ce rpanu,
onuocuo nocfaena, eonoeon, kauanusauuja, fonnoeon, »enesuu¬ka npyra u npyru
cnu¬au oõjekaf, kao u fenekoryuukauuoue u enekfpo eonoee, uucfanauuje,
nocfpojena u cn., no npefxonuo npuõaeneuoj carnacuocfu ynpaena¬a jaeuor
nyfa koja canp»u caoõpahajuo-fexuu¬ke ycnoee.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na oõesõenu koufpony useohena
panoea us cfaea 2. oeor ¬naua.
Hnau 29.
3aufufuu nojac, ca ceake cfpaue jaeuor nyfa, ura cnenehe uupuue:
1) np»aeuu nyfeeu I pena - ayfonyfeeu 40 refapa
2) ocfanu np»aeuu nyfeeu I pena 20 refapa
3) np»aeuu nyfeeu II pena 10 refapa
4) onufuucku nyfeeu 5 refapa
Onpenõe cfaea 1. oeor ¬naua, y norneny uupuua saufufuor nojaca,
npurenyjy ce u y uacenura, ocur ako je npyra¬uje onpeheuo npocfopuur,
onuocuo ypõauucfu¬kur nnauor.
Hnau 30.
Hsrpanna oõjekafa y nojacy koufponucaue usrpanne noseoneua je
ua ocuoey nouefux npocfopuux u ypõauucfu¬kux nnauoea koju oõyxeafajy faj
nojac.
Y nojacy us cfaea 1. oeor ¬naua saõpaneuo je ofeapane pynuuka,
kareuonora u nenouuja ofnana u creha.
Hnau 31.
Orpane, npeehe u sacanu nopen jaeuux nyfeea nonu»y ce fako na
ue orefajy npernenuocf jaeuor nyfa u ue yrpo»aeajy õesõenuocf caoõpahaja.
Hnau 32.
3aõpaneuo je ykpufane np»aeuor nyfa I pena ca »enesuu¬kor
npyror y ucfor uueoy.
Hnau 33.
Ha packpcuuuu jaeuor nyfa ca npyrur nyfer u ykpufana jaeuor
nyfa ca »enesuu¬kor npyror y ucfor uueoy, ropajy ce oõesõenufu soue
nofpeõue npernenuocfu y cknany ca nponucura.
Y souara nofpeõue npernenuocfu saõpaneuo je nonusafu sacane,
orpane u npeehe, ocfaenafu npenrefe u rafepujane, nocfaenafu nocfpojena u
- 14 -

ypehaje u rpanufu oõjekfe, onuocuo epuufu npyre panne koje orefajy
npernenuocf jaeuor nyfa.
Bnacuuk, onuocuo uenocpenuu np»anau sernuufa, koje ce uanasu
y souu nofpeõue npernenuocfu, ny»au je na, ua saxfee ynpaena¬a jaeuor nyfa,
yknouu sacane, orpane, npeehe, npenrefe, rafepujane, nocfpojena, ypehaje u
oõjekfe us cfaea 2. oeor ¬naua, y uuny oõesõehena npernenuocfu nyfa.
Puua us cfaea 3. oeor ¬naua urajy npaeo ua uakuany ufefe sõor
orpauu¬ena kopuuhena sernuufa y souu nofpeõue npernenuocfu, kojy nnaha
ynpaena¬ jaeuor nyfa.
Hnau 34.
Puue koje ynpaena oõjekfor, nocfpojener, ypehajer,
uucfanauujor u eonoeura, yrpaheuur y jaeuu nyf, ny»uo je na onp»aea faj
oõjekaf, nocfpojene, ypehaj, uucfanauujy u eon, ua ua¬uu kojur ce ue oufehyje
jaeuu nyf, onuocuo ue yrpo»aea õesõenuocf caoõpahaja unu ue orefa
onp»aeane jaeuor nyfa.
Y cny¬ajy oufehena, onuocuo keapa, oõjekafa, nocfpojena,
ypehaja, uucfanauuja unu eonoea us cfaea 1. oeor ¬naua nuue koje ynpaena fur
oõjekfura ny»uo je na ões onnarana npucfynu ofknanany oufehena, onuocuo
keapa u ucfoepereuo o npenysefur panoeura ões onnarana oõaeecfu
ynpaena¬a jaeuor nyfa.
Puue us cfaea 1. oeor ¬naua, ofknanany oufehena, onuocuo
keapa, kojur ce ue oufehyje jaeuu nyf unu ue yrpo»aea õesõenuocf caoõpahaja,
npucfyna no npefxonuo npuõaeneuoj carnacuocfu ynpaena¬a jaeuor nyfa.
Tpoukoee useohena panoea us cf. 2. u 3. oeor ¬naua, kao u
fpoukoee useohena panoea ua epahany jaeuor nyfa y npeoõufuo cfane cuocu
nuue us cfaea 1. oeor ¬naua.
Hnau 35.
Panu uecrefauor u õesõenuor oneujana caoõpahaja u saufufe
np»aeuor nyfa on oufehena, ua recfura ua kojura ce okynnajy rpahauu y
eenukor õpojy (cnopfcku cfanuouu, cajruufa, ukone, jaeuu nokanu u cn.) unu ua
recfura koja ce kopucfe sa np»ane cfoke y eeher õpojy (naunauu, eprene u
cn.), a koja ce uanase nopen np»aeuor nyfa ca eenukor rycfuuor caoõpahaja,
nonu»e ce onroeapajyha orpana kojor ce oneaja fo recfo on np»aeuor nyfa.
Ronusaner orpane us cfaea 1. oeor ¬naua ue ro»e ce yranufu
npernenuocf ua np»aeuor nyfy.
Jaeuo npenysehe yfephyje nofpeõy nonusana orpane us cfaea 1.
oeor ¬naua u onpehyje ycnoee u ua¬uu neuor nonusana u onp»aeana.
Orpane cy ny»uu na nonuruy u onp»aeajy enacuuuu unu
uenocpenuu np»aouu sernuufa unu oõjekafa us cfaea 1. oeor ¬naua.
- 15 -

Ako enacuuuu unu uenocpenuu np»aouu sernuufa unu oõjekafa
ue nonuruy unu ue onp»aeajy orpane, nonusane, onuocuo onp»aeane usepuuhe
Jaeuo npenysehe o nuxoeor fpouky.
Hnau 36.
3aõpaneuo je ocfaenane rpaheeuuckor u npyror rafepujana nopen
jaeuor nyfa, ako ce fure yranyje npernenuocf ua jaeuor nyfy.
Hnau 37.
Rpukny¬ak npunasuor nyfa ua jaeuu nyf ro»e ce rpanufu ys
carnacuocf ynpaena¬a jaeuor nyfa.
Packpcuuua unu ykpufaj onufuuckor, onuocuo uekaferopucauor
nyfa, kao u ynuue, ca np»aeuur nyfer, onuocuo npukny¬ak ua np»aeuu nyf ro»e
ce rpanufu ys carnacuocf Jaeuor npenyseha.
Carnacuocf us cfaea 2. oeor ¬naua canp»u uapo¬ufo: noceõue
ycnoee usrpanne; nofpeõuy caoõpahajuy curuanusauujy; onpery.
Ako noceõuu ycnoeu npeneuheuu y carnacuocfu us cfaea 2. oeor
¬naua, saxfeeajy rpahene uoeux caoõpahajuux fpaka, ocfpea sa oneajane
caoõpahajuux fpaka, ceraqopusauujy u paceefy ua np»aeuor nyfy, onoõpene sa
usrpanny packpcuuue, ykpufaja unu npukny¬ka us cfaea 2. oeor ¬naua, usnaje
Muuucfapcfeo.
Onoõpene us cfaea 4. oeor ¬naua, sa usrpanny packpcuuue,
ykpufaja unu npukny¬ka, usnafo ões npefxonuo npuõaeneue carnacuocfu us
cfaea 2. oeor ¬naua, uuufaeo je.
Jaeuo npenysehe usnahe carnacuocf us cfaea 2. oeor ¬naua ako
yfepnu na cy kyrynafueuo ucnyneuu ycnoeu u fo ako:
1) uuje roryhe usepuufu noeesueane onufuuckor, onuocuo
uekaferopucauor nyfa, kao u ynuue, ca onufuuckur, onuocuo uekaferopucauur
nyfer, kao u ynuuor koju eeh urajy useeneuy packpcuuuy, ykpufaj unu npukny¬ak
ua np»aeuu nyf;
2) packpcuuua, ykpufaj unu npukny¬ak us cfaea 2. oeor ¬naua ue
cranyjy kanauufef u npofo¬uocf caoõpahaja ua np»aeuor nyfy u
3) packpcuuua, ykpufaj unu npukny¬ak us cfaea 2. oeor ¬naua
uerajy ufefue nocnenuue sa uecrefauo u õesõenuo oneujane caoõpahaja ua
np»aeuor nyfy.
Hueecfufop usrpanne packpcuuue, ykpufaja unu npukny¬ka us
cfaea 2. oeor ¬naua cuocu fpoukoee usrpanne u fpoukoee nocfaenana
caoõpahajue curuanusauuje u onpere usrpaheue packpcuuue, ykpufaja unu
npukny¬ka.
Texuu¬kor nperneny usrpaheue packpcuuue, ykpufaja unu
npukny¬ka ua np»aeuu nyf, npucycfeyje oenauheuu npencfaeuuk Jaeuor
npenyseha.
- 16 -

Hnau 38.
3ernauu nyf koju ce ykpufa unu npukny¬yje ua jaeuu nyf ropa ce
usrpanufu ca fepnor nonnoror unu ca ucfur konoeosuur sacfopor kao u jaeuu
nyf ca kojur ce ykpufa, onuocuo ua koju ce npukny¬yje, y uupuuu on uajrane nef
refapa u y ny»uuu on uajrane 40 refapa sa np»aeuu nyf I pena, 20 refapa sa
np»aeuu nyf II pena u 10 refapa sa onufuucku nyf, pa¬yuajyhu on ueuue
konoeosa jaeuor nyfa.
Rpunasuu nyf koju ce npukny¬yje ua jaeuu nyf ropa ce usrpanufu
ua ua¬uu nponucau y cfaey 1. oeor ¬naua.
Tpoukoee usrpanne us cf. 1. u 2. oeor ¬naua cuocu uueecfufop
usrpanne sernauor, onuocuo npunasuor nyfa, y uupuuu u ny»uuara us cfaea 1.
oeor ¬naua.
Ako npunukor usrpanne unu pekoucfpykuuje jaeuu nyf us cfaea 1.
oeor ¬naua npeceua sernauu nyf, fpoukoee usrpanne sernauor nyfa ca fepnor
nonnoror unu ucfur konoeosuur sacfopor kao u jaeuu nyf ca kojur ce ykpufa,
onuocuo ua koju ce npukny¬yje, cuocu uueecfufop panoea ua usrpannu, onuocuo
pekoucfpykuuju jaeuor nyfa.
Hnau 39.
Jaeuo npenysehe ny»uo je na npunukor pekoucfpykuuje np»aeuor
nyfa cranu õpoj packpcuuua unu npukny¬aka onufuuckor unu uekaferopucauor
nyfa ua np»aeuu nyf, ua uajranu roryhu õpoj, a y uuny noeehana kanauufefa u
noeehana uueoa õesõenuocfu caoõpahaja ua np»aeuor nyfy.
Hnau 40.
3a usreuy caoõpahajuux noepuuua npafehux canp»aja jaeuor nyfa
nofpeõuo je npuõaeufu carnacuocf ynpaena¬a jaeuor nyfa.
Hnau 41.
Cycen jaeuor nyfa ny»au je na ororyhu cnoõonuo ofuuane eone u
onnarane cuera ca jaeuor nyfa ua neroeo sernuufe, ys uakuany npoyspokoeaue
ufefe.
Cycen jaeuor nyfa ny»au je na ororyhu npunas jaeuor nyfy unu
nyfuor oõjekfy panu useohena panoea ua onp»aeany jaeuor nyfa unu nyfuor
oõjekfa, ys uakuany npoyspokoeaue ufefe.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na sakny¬u yroeop ca cycenor
jaeuor nyfa na ua cycenoeor sernuufy usrpanu oneonue kauane u npyre ypehaje
sa oneohene eone on fpyna nyfa kao u na nocfaeu npuepereue unu cfanue
ypehaje u perynauuje, onuocuo nonurue sacane, sa saufufy jaeuor nyfa u
caoõpahaja ua nery on cue»uux naeuua, crefoea, õyke, sacnennyjyhux eqekafa
u npyrux ufefuux yfuuaja, ako ce ucfu ue rory usrpanufu, nocfaeufu, onuocuo
nonuhu ua jaeuor nyfy.
- 17 -

Onpenõe cf. 1. no 3. oeor ¬naua cxonuo ce npurenyjy u ua
enacuuke, onuocuo uenocpenue np»aoue sernuufa, y cny¬ajy kana ce nuxoeo
sernuufe kopucfu y ucfe cepxe.
Hnau 42.
Panu saufufe jaeuor nyfa on cnupana u onponaeana, ynpaena¬
jaeuor nyfa, ny»au je, ako npupona sernuufa nonyufa, na kocuue yceka, saceka
u uacuna, kao u sernuuuu nojac oseneuu fpaeor, ykpacuur uuõner u npyrur
pacfuner fako na ce ue orefa npernenuocf ua jaeuor nyfy.
3acanu us cfaea 1. oeor ¬naua ropajy ce ypenuo onp»aeafu u
oõuaenafu.
Hnau 43.
Peknarue faõne, peknaruu nauou, ypehaju sa cnukoeuo unu sey¬uo
oõaeeufaeane unu ornauaeane (y naner fekcfy: uafnucu), rory ce nocfaenafu
ua np»aeuor nyfy, onuocuo nopen for nyfa ua ynaneuocfu on cenar refapa,
onuocuo ua onufuuckor nyfy u nopen for nyfa ua ynaneuocfu on nef refapa,
repeuo ca cnonue cfpaue on ueuue konoeosa.
Rocfaenane uafnuca epuu ce ua ocuoey onoõpena koje usnaje
ynpaena¬ jaeuor nyfa.
3aõpaneuo je nocfaenane uafnuca y nojacy uupuue 60 refapa
nopen ayfonyfa.
Hafnuce je ny»uo na onp»aea nuue koje je saxfeeano nuxoeo
nocfaenane.
Hnau 44.
Ha jaeuor nyfy saõpaneuo je uapo¬ufo:
1) npuepereuo unu fpajuo saysurane nyfa;
2) useohene panoea ua jaeuor nyfy koju uucy y eesu ca
usrpannor, pekoucfpykuujor, onp»aeaner u saufufor nyfa;
3) useohene panoea uocunaua npaea cny»õeuocfu u npyrux npaea
ycfauoeneuux ua nyfy, kojura ce oufehyje jaeuu nyf unu yrpo»aea uecrefauo u
õesõenuo oneujane caoõpahaja;
4) ucnyufane eona, ofnanuux eona u npyrux fe¬uocfu ua nyf;
5) cnpe¬aeane ofuuana eona ca nyfa, a noceõuo us nyfuor japka u
us nponycfa kpos fpyn nyfa u cnpe¬aeane naner ofuuana eona ka nuxoeur
peuunueufura;
6) npocunane, ocfaenane unu õauane rafepujana, npenrefa u
creha ua nyf;
7) sarauhueane nyfa rasueura unu npyrur cnu¬uur rafepujara;
8) nocfaenane u kopuuhene ceefna unu npyrux ceefnocuux
ypehaja ua nyfy u nopen nyfa, kojura ce orefa oneujane caoõpahaja ua nyfy;
- 18 -

9) opane u useohene npyrux nononpuepenuux panoea ua
õaukuuara, kocuuara u sernuuuor nojacy;
10) ey¬ene npenrefa, rafepujana, opyha u npyrux epcfa fepefa no
nyfy (rpene, õaneauu, rpaue, kareuu õnokoeu, nnyroeu, npna¬e u cn.);
11) cnyufane uus kocuue saceka, yceka u uacuna nyfa, npeeue
rpahe, npea sa orpee, karena u npyror rafepujana;
12) nanene fpaee u npyror pacfuna ua nyfy, kao u ofnanuux
npenrefa u rafepujana;
13) uauouene õnafa ca npunasuor nyfa ua jaeuu nyf;
14) nyufane cfoke ua nyf ões uansopa, uanacane u uanajane cfoke
ua nyfy;
15) okpefane sanpere, fpakfopa, nnyra u npyrux nononpuepenuux
rauuua u opyha ua nyfy;
16) ko¬ene sanpe»uux eosuna cnpe¬aeaner okpefana fo¬koea;
17) ykny¬ueane eosuna ua nyf u uckny¬ueane ca nyfa eau
npukny¬ka unu ykpufaja u uauouene õnafa ua nyf;
18) saycfaenane unu ocfaenane eosuna kojur ce orefa
kopuuhene nyfa;
19) ceako ¬unene kojur ce oufehyje unu õu ce rorao oufefufu nyf
unu orefafu oneujane caoõpahaja ua nyfy.
Hnau 45.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na y oõaenany nocnoea saufufe
jaeuor nyfa, ceakonueeuo cnpoeonu akfueuocfu ua yfephueany sayseha jaeuor
nyfa, õecnpaeuor useohena panoea ua jaeuor nyfy u y saufufuor nojacy u ceux
npyrux ¬unena kojura ce õufuo oufehyje, unu õu ce rorao oufefufu jaeuu nyf
unu orefafu oneujane caoõpahaja ua jaeuor nyfy.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa, y cny¬ajeeura us cfaea 1. oeor ¬naua,
ny»au je na, ões onnarana, nonuece nucreuu saxfee koju ce sacuuea ua fa¬uor,
nofnyuor u onpeheuor ¬uneuu¬uor cfany uanne»uoj uucnekuuju sa jaeue
nyfeee, panu npenysurana uucnekuujckux repa, ys koju je ny»au na nocfaeu
cufyauuouu nnau usnaf on uanne»uor opraua, onuocuo oenauheuor nuua, y
cny¬ajeeura kana je faj nnau nonecuo nokasuo cpencfeo sa yfephueane
¬uneuu¬uor cfana.
Hnau 46.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa nokpehe nocfynak kon Muuucfapcfea unu
onufuuckor onuocuo rpanckor opraua uanne»uor sa nocnoee caoõpahaja sa
orpauu¬aeane kopuuhena jaeuor nyfa, ako je jaeuu nyf y fakeor cfany na:
1) caoõpahaj uuje roryh unu je roryh caoõpahaj nojenuuux epcfa
eosuna;
2) caoõpahaj nojenuuux epcfa eosuna ro»e õufu ufefau sa jaeuu
nyf u
3) fo saxfeeajy ocuoeauu pasnosu koju ce onuoce ua saufufy
jaeuor nyfa u õesõenuocf caoõpahaja.
- 19 -

Hcfoepereuo ca nokpefaner nocfynka us cfaea 1. oeor ¬naua,
ynpaena¬ jaeuor nyfa npenysura repe oõesõehena jaeuor nyfa nocfaenaner
npunanajyhe caoõpahajue curuanusauuje u o npenysefur repara oõaeeufaea
ruuucfapcfeo uanne»uo sa yuyfpaune nocnoee u jaeuocf nyfer cpencfaea
jaeuor uuqoprucana.
Hnau 47.
Mofopua u npukny¬ua eosuna koja caoõpahajy ua jaeuur nyfeeura,
ocur eosuna ca ryceuuuura, ropajy urafu fo¬koee ca nueyrafuuura.
Bosuno ca ryceuuuara ro»e caoõpahafu ua jaeuor nyfy ca
caepereuur konoeosuur sacfopor, ako cy ryceuuue saufuheue oõnoror ca
paeuur noepuuuara unu npyrur onroeapajyhur oõnorara.
Bosuna Bojcke Cpõuje u Upue Fope ue ropajy na ucnynaeajy
ycnoee us cfaea 2. oeor ¬naua, a ynpaena¬ jaeuor nyfa ura npaeo ua uakuany
ufefe koja je fure npoyspokoeaua.
3anpe»ua eosuna ca ykynuor racor npeko fpu foue rory
caoõpahafu ua jaeuor nyfy ako urajy fo¬koee ca nueyrafuuura.
Hnau 48.
Rpeeos eosunor koje caro unu ca fepefor nperauyje nponucura
noseoneuo ocoeuucko onfepehene, ykynuy racy, uupuuy, ny»uuy unu eucuuy,
crafpa ce eaupenuur npeeosor y crucny oeor sakoua.
Baupenuu npeeos, y npeeosy y npyrckor caoõpahajy ua fepufopuju
Penyõnuke Cpõuje, onuocuo y rehyuaponuor npeeosy y npyrckor caoõpahajy,
ro»e ce oõaenafu ua jaeuur nyfeeura ua ocuoey noceõue noseone kojy usnaje
ynpaena¬ jaeuor nyfa sa ceaku nojenuua¬uu npeeos, kojor ce onpehyjy ua¬uu u
ycnoeu npeeosa, kao u usuoc uakuane sa eaupenuu npeeos.
O usnafur noseonara us cfaea 2. oeor ¬naua ynpaena¬ jaeuor nyfa
nucreuo oõaeeufaea ruuucfapcfeo uanne»uo sa yuyfpaune nocnoee,
ruuucfapcfeo uanne»uo sa nocnoee caoõpahaja, onuocuo uanne»uu oprau
onufuue unu rpana, kao u nuue koje epuu nocnoee ua onp»aeany jaeuux nyfeea
ua kojura he ce oõaeufu eaupenuu npeeos.
Baupenuu npeeos ro»e na ce oõaena ua jaeuor nyfy ões usnafe
noseone us cfaea 2. oeor ¬naua, ako ce faj npeeos oõaena panu uufepeeuuuje
npunukor enereufapuux u npyrux uenorona, kao u sa nofpeõe onõpaue serne.
Puue koje oõaena eaupenuu npeeos us cfaea 4. oeor ¬naua ny»uo
je na npe no¬efka oõaenana eaupenuor npeeosa, oõaenane for npeeosa ycknanu
ca ynpaena¬er jaeuor nyfa.
Puue us cfaea 5. oeor ¬naua koje oõaena eaupenuu npeeos us
cfaea 4. oeor ¬naua ny»uo je na o oõaenany for npeeosa oõaeecfu
ruuucfapcfeo uanne»uo sa yuyfpaune nocnoee.
- 20 -

Hnau 49.
Koufpony eaupenuor npeeosa, kao u koufpony uajeehux
noseoneuux ocoeuuckux onfepehena, ykynue race u nureusuja eosuna, koja
caoõpahajy ua jaeuor nyfy, epuu oenauheuo cny»õeuo nuue ruuucfapcfea
uanne»uor sa yuyfpaune nocnoee, oenauheuo nuue ruuucfapcfea uanne»uor sa
nocnoee caoõpahaja, onuocuo oenauheuo nuue onufuuckor, onuocuo rpanckor
opraua uanne»uor sa nocnoee caoõpahaja.
Bosuno kojur ce oõaena eaupenuu npeeos ões noceõue noseone us
¬naua 48. cfae 2. oeor sakoua, uckny¬yje us caoõpahaja ua jaeuor nyfy
oenauheuo nuue us cfaea 1. oeor ¬naua u onpehyje recfo napkupana eosuna no
npuõaenana noceõue noseone.
3a epere fpajana uckny¬ena us caoõpahaja, saõpaneuo je
kopuuhene eosuna koje je y epueny koufpone uckny¬euo us caoõpahaja.
Hnau 50.
Puue koje oõaena eaupenuu npeeos ny»uo je na faj npeeos oõaena
y cknany noseonor us ¬naua 48. cfae 2. oeor sakoua.
Puue koje oõaena eaupenuu npeeos ny»uo je na uanokuanu ufefy
ynpaena¬y jaeuor nyfa npu¬uneuy oõaenaner eaupenuor npeeosa ua jaeuor
nyfy.
Hnau 51.
Rpuepereuo unu fpajuo y¬euhe fepefuux eosuna ca euue on 50%
y ceur usepueuur npeeosura fepefa ua onpeheuor jaeuor nyfy unu neroeor
neny sa nofpeõe nuua koje useonu panoee ua usrpannu unu pekoucfpykuuju unu
oõaena npuepenuy nenafuocf ¬uja npupona saxfeea fako usepueue npeeose
(ekcnnoafauuja kareua, ruuepana, yrna, npeefa u cn.), crafpa ce npekorepuur
kopuuhener for jaeuor nyfa, onuocuo neroeor nena y crucny oeor sakoua.
Y¬euhe fepefuux eosuna nuua koje useonu panoee, onuocuo
oõaena npuepenuy nenafuocf us cfaea 1. oeor ¬naua, yfephyje ynpaena¬ jaeuor
nyfa ua ocuoey npoce¬uor ronuuner nueeuor caoõpahaja fepefuux eosuna
uocueocfu euue on 11,5 foua u fo uajrane ¬efeopocfpykur õpojaner
caoõpahaja ua useopuoj - uunuoj nokauuju.
Puue us cfaea 1. oeor ¬naua ny»uo je na uanokuanu ufefy
ynpaena¬y jaeuor nyfa, npu¬uneuy rpyõor uena»nor.
Hnau 52.
Bosuno koje ce ouecnocoõu sa nany eo»ny, kao u fepef koju je nao
ca eosuna, uranau eosuna, onuocuo fepefa ny»au je na yknouu ca fpyna jaeuor
nyfa onrax, a uajkacuuje y poky on nea ¬aca on fpeuyfka ouecnocoõnaeana
eosuna, onuocuo nanana fepefa.
Ako uranau eosuna unu fepefa ue usepuu yknanane y poky us
cfaea 1. oeor ¬naua, yknanane he usepuufu ynpaena¬ jaeuor nyfa uajkacuuje y
- 21 -

poky on 12 ¬acoea on fpeuyfka ouecnocoõnaeana eosuna, onuocuo nanana
fepefa o fpouky uraoua eosuna, onuocuo fepefa.
Bosuno koje ce ouecnocoõu sa nany eo»ny, kao u fepef koju je nao
ca eosuna uranau eosuna, onuocuo fepefa ny»au je na yknouu ca sernuuuor
nojaca jaeuor nyfa onrax, a uajkacuuje y poky on 12 ¬acoea on fpeuyfka
ouecnocoõnaeana eosuna, onuocuo nanana fepefa o fpouky uraoua eosuna,
onuocuo fepefa.
Ako uranau eosuna unu fepefa yknanane ue usepuu y poky us
cfaea 3. oeor ¬naua, yknanane he usepuufu ynpaena¬ jaeuor nyfa uajkacuuje y
poky on 24 ¬aca on fpeuyfka ouecnocoõnaeana eosuna, onuocuo nanana fepefa
o fpouky uraoua eosuna, onuocuo fepefa.
Yknanane eosuna, onuocuo fepefa, ca fpyna unu sernuuuor
nojaca jaeuor nyfa us cf. 1. no 4. oeor ¬naua ropa ce usepuufu fako na ce ue
uauece ufefa jaeuor nyfy.
Yknanane saycfaeneuor unu ocfaeneuor eosuna kojur ce orefa
kopuuhene np»aeuor nyfa, usepuuhe ce ua ua¬uu nponucau onpenõara cf. 1. no
5. oeor ¬naua.
Yknanane saycfaeneuor unu ocfaeneuor eosuna kojur ce orefa
kopuuhene onufuuckor nyfa u ynuue, ypehyje u oõesõehyje onufuua, onuocuo
rpan.
Hnau 53.
Oprau koju je, y crucny sakoua kojur ce ypehyje õesõenuocf
caoõpahaja ua nyfeeura, uanne»au sa fexuu¬ko perynucane caoõpahaja (y
naner fekcfy: oprau uanne»au sa fexuu¬ko perynucane caoõpahaja), ro»e
saõpauufu caoõpahaj unu caoõpahaj onpeheue epcfe eosuna ua jaeuor nyfy,
neroeor neny unu nyfuor oõjekfy, ocur ua ayfonyfy, ako fo saxfeea onp»aeane
cnopfcke unu npyre rauuqecfauuje, non ycnoeor na je roryhe npeycrepaeane
caoõpahaja ua npyre jaeue nyfeee, no npefxonuo npuõaeneuoj carnacuocfu
ynpaena¬a jaeuor nyfa ua kore ce saxfeea onp»aeane cnopfcke unu npyre
rauuqecfauuje.
O saõpauu caoõpahaja us cfaea 1. oeor ¬naua, oprau uanne»au sa
fexuu¬ko perynucane caoõpahaja, ny»au je na oõaeecfu oprau uanne»au sa
yuyfpaune nocnoee u ynpaena¬a jaeuor nyfa ua kore he ce onp»afu cnopfcka
unu npyra rauuqecfauuja.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na o saõpauu caoõpahaja us cfaea
1. oeor ¬naua, õnaroepereuo oõaeecfu jaeuocf nyfer cpencfaea jaeuor
uuqoprucana unu ua npyru yoõu¬ajeuu ua¬uu u npenysre nofpeõue repe
oõesõehena.
Oprauusafop cnopfcke unu npyre rauuqecfauuje cuocu fpoukoee
saõpaue caoõpahaja, npeycrepaeana caoõpahaja u oõaeeufaeana jaeuocfu u
npenysefux repa oõesõehena.
- 22 -

Hnau 54.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na õnaroepereuo u ua noronau
ua¬uu oõaeeufaea jaeuocf u kopucuuke jaeuux nyfeea o cfany u npoxonuocfu fux
nyfeea, a y cny¬ajy orpauu¬ena, oõycfaee u saõpaue caoõpahaja ua jaeuor nyfy,
y poky on 48 ¬acoea npe no¬efka npureue uaeeneuux repa.
Hnau 55.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa nocfaena, sarenyje, nonynyje u oõuaena
caoõpahajuy curuanusauujy, onpery nyfa u oõjekfe u onpery sa saufufy nyfa,
caoõpahaja u okonuue, ua ocuoey peuena o fexuu¬kor perynucany caoõpahaja
koje usnaje Muuucfapcfeo, unu onufuucku, onuocuo rpancku oprau uanne»au sa
nocnoee caoõpahaja.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na penoeuo ¬ucfu caoõpahajuy
curuanusauujy u onpery nyfa.
Hnau 56.
Oprau uanne»au sa fexuu¬ko perynucane caoõpahaja ua jaeuor
nyfy, saõpauuhe caoõpahaj unu caoõpahaj onpeheue epcfe eosuna, ua jaeuor
nyfy, neroeor neny unu nyfuor oõjekfy, ua npennor ynpaena¬a jaeuor nyfa, y
cnenehur cny¬ajeeura:
1) ako ce jaeuu nyf uanasu y fakeor cfany na ce ua nery ue ro»e
oneujafu caoõpahaj unu ce ue ro»e oneujafu caoõpahaj onpeheue epcfe eosuna;
2) ako õu y¬euhe onpeheuux epcfa eosuna y caoõpahajy uauocuno
ufefy jaeuor nyfy, neroeor neny unu nyfuor oõjekfy;
3) ako fo saxfeea useohene panoea ua pekoucfpykuuju u
onp»aeany jaeuor nyfa u
4) ako fo saxfeeajy npyru pasnosu saufufe jaeuor nyfa u
õesõenuocfu caoõpahaja ua jaeuor nyfy.
Onufa saõpaua caoõpahaja ua jaeuor nyfy, neroeor neny unu
nyfuor oõjekfy, ro»e õufu npuepereua, a saõpaua caoõpahaja sa onpeheue
epcfe eosuna ua jaeuor nyfy, neroeor neny unu nyfuor oõjekfy, ro»e õufu
npuepereua unu cfanua.
V. OBPXABAKE JABHHX RYTEBA
Hnau 57.
Onp»aeaner jaeuor nyfa y crucny oeor sakoua crafpajy ce panoeu
kojura ce oõesõehyje uecrefau u õesõenau caoõpahaj u ¬yea ynofpeõua
epenuocf nyfa.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na npu useoheny panoea us cfaea
1. oeor ¬naua oõesõenu uecrefau u õesõenau caoõpahaj u o¬yea ynofpeõuy
epenuocf nyfa.
- 23 -

Onp»aeane jaeuor nyfa oõyxeafa penoeuo, nepuonu¬uo u ypreufuo
onp»aeane.
Hnau 58.
Panoeu ua penoeuor onp»aeany jaeuor nyfa jecy uapo¬ufo:
1) npernen, yfephueane u oueua cfana nyfa u nyfuor oõjekfa;
2) recfuru¬uo nonpaenane konoeosue koucfpykuuje u ocfanux
enereuafa fpyna nyfa;
3) ¬uuhene konoeosa u ocfanux enereuafa nyfa y rpauuuara
sernuuuor nojaca;
4) ypehene õaukuua;
5) ypehene u o¬yeane kocuua uacuna, yceka u saceka;
6) ¬uuhene u ypehene japkoea, purona, nponycfa u npyrux nenoea
cucfera sa oneonnaeane nyfa;
7) nonpaeka nyfuux oõjekafa;
8) nocfaenane, sarenueane, nonynaeane u oõuaenane
caoõpahajue curuanusauuje;
9) ¬uuhene caoõpahajue curuanusauuje;
10) nocfaenane, sarenueane, nonynaeane u oõuaenane
onpere nyfa u oõjekafa u onpere sa saufufy nyfa, caoõpahaja u okonuue;
11) ¬uuhene onpere nyfa u oõjekafa u onpere sa saufufy nyfa,
caoõpahaja u okonuue;
12) kouene fpaee u ypehueane seneuux noepuuua ua nyfy u
sernuuuor nojacy;
13) ¬uuhene cuera u nena ca konoeosa jaeuor nyfa u caoõpahajuux
noepuuua ayfoõyckux cfajanuufa, napkupanuufa, õaukuua, purona.
Hnau 59.
Panoeu ua nepuonu¬uor onp»aeany jaeuor nyfa oõyxeafajy:
oja¬ane konoeosue koucfpykuuje, pexaõunufauujy u noja¬auo onp»aeane.
Panoeu ua oja¬any konoeosue koucfpykuuje jecy uapo¬ufo:
1) nocfaenane unyu¬auor, onuocuo fyuauu¬kor sacfopa ua
ueacqanfupauur nyfeeura;
2) oõpana noepuuue konoeosuor sacfopa unu sanfueane;
3) uauouene uoeor acqanfuor cnoja no uenoj uupuuu konoeosa
onpeheue uocueocfu;
4) kopekuuja oõnuka nocfojeher sacfopa unu konoeosa.
Panoeu ua pexaõunufauuju jaeuor nyfa jecy uapo¬ufo:
1) cenekfueuo oõuaenane, sareua u noja¬ane nofpajanux
konoeosuux sacfopa u nporeua nonpe¬uux uaruõa konoeosa ua jaeuor nyfy,
onuocuo neroeor neny;
- 24 -

2) sareua cno»euux nunafauuouux cnpaea, usonauuje, konoeosa,
orpana, cnueuuka, ne»uufa, oufeheuux cekyunapuux enereuafa u nofpajanux
neua¬kux cfasa ua rocfoeura, uaneo»nauura, noneo»nauura u eujanykfura;
3) oõuaenane aufukoposueue saufufe ¬enu¬uux koucfpykuuja
rocfoea, uaneo»naka, noneo»naka u eujanykafa;
4) sareua neqoprucauux, nofpajanux u npuepereuux nponycfa sa
eony;
5) nocfaenane uoee caoõpahajue curuanusauuje ua jaeuor nyfy,
onuocuo neroeor neny.
Panoeu ua noja¬auor onp»aeany jaeuor nyfa (noõonuane jaeuor
nyfa), jecy uapo¬ufo:
1) yõna»aeane nojenuuux ysny»uux uaruõa u ucnpaeka nojenuuux
kpueuua;
2) npouupene konoeosue koucfpykuuje, õaukuua u ocfanux
enereuafa fpyna nyfa ua kpahur nenoeura nyfa;
3) npouupene packpcuuua y uueoy;
4) sareua npeua»uux cucfera u xunpousonauuje y fyuenura u
cauauuja unu sareua fyuencke oõnore;
5) cauupane knusuufa u onpoua;
6) cauauuja u uspana nofnopuux, oõno»uux u nopfanuux sunoea;
7) sareua unu uspana npeua»uor cucfera sa oneonnaeane
nonseruux eona ca jaeuor nyfa u nyfuor oõjekfa;
8) nocfaenane uoee onpere nyfa u uoeux oõjekafa u onpere sa
saufufy nyfa, caoõpahaja u okonuue ua jaeuor nyfy, onuocuo neroeor neny.
Panoeu us cf. 2, 3. u 4. oeor ¬naua useone ce npera fexuu¬koj
nokyreufauuju koja ce uspahyje y cknany ca oeur sakouor, fexuu¬kur nponucura
u cfaunapnura u koja canp»u: onufu neo, npojekfuu sanafak, fexuu¬ku onuc,
cufyauuouu nnau, ysny»uu npoqun, nonpe¬ue npoqune, nefane nofpeõue sa
useohene panoea, npojekaf caoõpahajue curuanusauuje u onpere, onuc panoea ca
npenrepor u npenpa¬yuor, npojekaf perynucana caoõpahaja sa epere useohena
panoea u fexuu¬ky koufpony fexuu¬ke nokyreufauuje.
Texuu¬ky nokyreufauujy us cfaea 5. oeor ¬naua, npe no¬efka
useohena panoea ua oja¬any, pexaõunufauuju u noja¬auor onp»aeany jaeuor
nyfa oeepaea Muuucfapcfeo sa np»aeue nyfeee, a sa onufuucke nyfeee u ynuue
onufuucku onuocuo rpancku oprau uanne»au sa nocnoee caoõpahaja.
Oeepa us cfaea 6. oeor ¬naua npecfaje na ea»u ako ce panoeu ue
sano¬uy y poky on ronuuy naua on naua usepueue oeepe.
Muuucfapcfeo, unu onufuucku, onuocuo rpancku oprau uanne»au
sa nocnoee caoõpahaja, oõpasyje korucujy sa fexuu¬ku npernen useeneuux
panoea ua nepuonu¬uor onp»aeany jaeuor nyfa u usnaje akf o npujery fux
panoea.
- 25 -

Hnau 60.
Panoeu ua ypreufuor onp»aeany jaeuux nyfeea oõyxeafajy panoee
ycnoeneue enereufapuur uenoronara u eaupenuur okonuocfura, y uuny
oõesõehueana npoxonuocfu nyfa u õesõenuor oneujana caoõpahaja.
Hnau 61.
Muuucfap nouocu nponuc o penoeuor, nepuonu¬uor u ypreufuor
onp»aeany np»aeuor nyfa kojur ce õnu»e ypehyjy epcfe panoea, fexuu¬ku
ycnoeu u ua¬uu useohena panoea.
Onufuucku, onuocuo rpancku oprau uanne»au sa nocnoee
caoõpahaja nouocu nponuc us cfaea 1. oeor ¬naua sa onufuucke nyfeee u ynuue.
Hnau 62.
Panoeu ua onp»aeany jaeuor nyfa no npaeuny ce useone fako na ce
ue saõpanyje caoõpahaj ua jaeuor nyfy.
Y cny¬ajy na ce panoeu us cfaea 1. oeor ¬naua ue rory useecfu ões
saõpaue caoõpahaja ua jaeuor nyfy, Muuucfapcfeo, unu onufuucku, onuocuo
rpancku oprau uanne»au sa nocnoee caoõpahaja, no npefxonuo npuõaeneuor
ruuneny ruuucfapcfea uanne»uor sa yuyfpaune nocnoee, nouocu peuene o
saõpauu caoõpahaja, y kojer yfephyje kojur he ce npyrur nyfer oneujafu
caoõpahaj u non kojur ycnoeura ys carnacuocf ynpaena¬a jaeuor nyfa ua koju ce
epuu npeycrepaeane caoõpahaja.
Y cny¬ajy saõpaue caoõpahaja us cfaea 2. oeor ¬naua, ynpaena¬
jaeuor nyfa ua kore je saõpaneu caoõpahaj ny»au je na nyfer cpencfaea jaeuor
uuqoprucana oõaeecfu jaeuocf 48 ¬acoea npe no¬efka saõpaue caoõpahaja.
Hnau 63.
Jaeuo npenysehe onp»aea konoeosuy koucfpykuujy u caoõpahajuy
curuanusauujy, ocur ceefnocuux caoõpahajuux suakoea, ua neny np»aeuor nyfa
koju nponasu kpos uacene, kao cacfaeuu neo np»aeuor nyfa, y uupuuu konoeosa
for nyfa eau uacena.
Onufuua, onuocuo rpan cuocu cpasrepau neo fpoukoea sa
onp»aeane np»aeuor nyfa y uaceny, ako je sa nofpeõe uacena nyf usrpaheu ca
uupur konoeosor uero eau uacena.
Ynpaena¬ onufuuckor nyfa u ynuue onp»aea nonafue enereufe,
oõjekfe u onpery np»aeuor nyfa koju cy usrpaheuu sa nofpeõe uacena.
Hnau 64.
Onp»aeane sajenuu¬kux cfyõoea u sajenuu¬kux koucfpykuuja ua
rocfy usrpaheuor sa »enesuu¬ky uuqpacfpykfypy u jaeuu nyf epuu ynpaena¬
»enesuu¬ke uuqpacfpykfype y cknany ca fexuu¬kur nponucura u cfaunapnura.
- 26 -

Tpoukoee onp»aeana sajenuu¬kux cfyõoea u koucfpykuuja ua
rocfy us cfaea 1. oeor ¬naua, cuoce y jenuakur usuocura ynpaena¬ »enesuu¬ke
uuqpacfpykfype u ynpaena¬ jaeuor nyfa.
Hnau 65.
Y cny¬ajy npekuna caoõpahaja sõor enereufapuux uenorona
ynpaena¬ jaeuor nyfa nocfyna ua ocuoey noceõuor nnaua sa ofknanane
nocnenuua on enereufapuux uenorona.
VI. ROCEBHH YCROBH H3FPABKE H PEKOHCTPYKUHJE
JABHHX RYTEBA
Hnau 66.
Hsrpanna u pekoucfpykuuja jaeuor nyfa epuu ce y cknany ca
sakouor kojur ce ypehyje nnauupane u usrpanna u y cknany ca oeur sakouor.
3a usrpanny u pekoucfpykuujy np»aeuor nyfa, nopen unejuor
npojekfa for nyfa, uspahyjy ce u cnenehu unejuu npojekfu: fpyna nyfa, nyfuux
oõjekafa, npukny¬aka, packpcuuua, ykpufaja, oõjekafa sa nofpeõe nyfa,
caoõpahajue curuanusauuje u onpere nyfa.
Fnaeuu npojekaf usrpanne u pekoucfpykuuje np»aeuor nyfa canp»u
rnaeue npojekfe sa cee enereufe nponucaue ¬nauor 4. oeor sakoua.
Muuucfap õnu»e nponucyje canp»uuy unejuux npojekafa sa
nojenuue enereufe np»aeuor nyfa us cfaea 2. oeor ¬naua.
Hnau 67.
Jaeuu nyf ropa na ce usrpanu fako na ura uajrane nee
caoõpahajue u nee ueu¬ue fpake unu ueu¬nake y paeuu konoeosa, a ynuua
fpofoap u yrecfo ueu¬uux fpaka - ueu¬nake.
Jaeuu nyf ropa na ce usrpanu fako na õyne ocnocoõneu na
nonuece ocoeuucko onfepehene on uajrane 11,5 foua no ocoeuuu.
Hsysefuo on onpenõe cfaea 2. oeor ¬naua, onufuucku nyf u ynuua
ropa õufu ocnocoõneua na nonuece ocoeuucko onfepehene on uajrane uecf
foua.
Hnau 68.
Ayfonyf ropa na ce usrpanu fako na ucnynaea cnenehe ycnoee:
1) na ura nee qusu¬ku oneojeue konoeosue fpake, ca uajrane nee
caoõpahajue fpake sa ceaky konoeosuy fpaky, c fur ufo ceaka caoõpahajua fpaka
ropa na õyne uupoka uajrane 3,75 refapa, a na ce, saeucuo on kouqurypauuje
fepeua, uupuua caoõpahajue fpake ro»e cranufu no 3,50 refapa;
- 27 -

2) na ceaka konoeosua fpaka ura noceõuy fpaky uupuue 2,5
refpa, sa npuuynuo saycfaenane eosuna ny» uene fpake unu ny» nojenuuux
neuux nenoea ua noronuur pacfojanura, saeucuo on fepeuckux ycnoea, a y
fyuenura u ranepujara ro»e, yrecfo noceõue fpake, na ua noronuur recfura
ura ypeheue npocfope sa npuuynuo saycfaenane eosuna u
3) na ocfanu enereufu nyfa (nonynpe¬uuk kpueuue, ysny»uu
uaruõ, ueu¬ue fpake u cn.) ororyhaeajy õpsuuy on uajrane 130 kr ua ¬ac, a
saeucuo on kouqurypauuje fepeua õpsuuy on uajrane 100 kr ua ¬ac.
Hnau 69.
Ocfanu np»aeuu nyfeeu I pena ropajy ce usrpanufu fako na
ucnynaeajy cnenehe ycnoee:
1) na caoõpahajue fpake õyny uupoke uajrane no 3,5 refpa, c fur
ufo ce, saeucuo on kouqurypauuje fepeua, rycfuue u cfpykfype caoõpahaja,
uupuua caoõpahajue fpake ro»e cranufu no 3,25 refapa;
2) na ocfanu enereufu nyfa (nonynpe¬uuk kpueuue, ysny»uu
uaruõ, ueu¬ua fpaka u cn.) ororyhaeajy õesõenau caoõpahaj sa eehe õpsuue, a
uajrane sa õpsuuy on 100 kr ua ¬ac, a usysefuo 80 kr ua ¬ac ua nnauuuckur
npeeojura u npyrur uenoeonuur nnauuuckur fepeuura u
3) na packpcuuue õyny useeneue fako na ce eosuna rory õesõenuo
ykny¬ueafu ua nyf u uckny¬ueafu ca nyfa.
Hnau 70.
Ryfuu oõjekfu jaeuor nyfa ropajy ce usrpanufu fako na uupuua
konoeosa ua nyfuor oõjekfy ue cre na õyne rana on uupuue konoeosa jaeuor
nyfa.
Caoõpahajua noepuuua ayfoõyckor cfajanuufa ua jaeuor nyfy,
ocur ynuue, ropa ce usrpanufu eau konoeosa jaeuor nyfa.
Hnau 71.
Jaeuu nyf eau uacena ua kore je npeneuheua eenuka rycfuua
caoõpahaja ropa ce usrpanufu fako na ykpufane for nyfa ca npyrur jaeuur
nyfer õyne usrpaheuo eau uueoa.
Hnau 72.
Ep»aeuu nyf I pena ropa ce usrpanufu fako na, ua nenoeura nyfa
ca eehur ysny»uur uaruõor ura usrpaheuy noceõuy caoõpahajuy fpaky sa
kpefane cnopux eosuna.
Hnau 73.
Texuu¬kor nokyreufauujor sa usrpanny jaeuux nyfeea, ocur
ynuua, ropajy ce npeneunefu, y cknany ca npocfopuur nnauoeura, recfa nopen
jaeuux nyfeea sa usrpanny:
1) cfauuua sa cuaõneeane rofopuux eosuna ropueor;
- 28 -

2) ayfocepeuca u
3) oõjekafa sa npuepereuu creufaj ouecnocoõneuux eosuna,
a sa ayfonyfeee u np»aeue nyfeee I pena u recfa sa usrpanny:
1) ayfo-õasa sa npy»ane norohu u uuqoprauuja y¬ecuuuura y
caoõpahajy;
2) yrocfufenckux oõjekafa;
3) fypucfu¬kux oõjekafa;
4) fproeuuckux oõjekafa u
5) cnopfcko - pekpeauuouux oõjekafa.
Hnau 74.
Hueecfufop je ny»au na, uajrane 30 naua npe no¬efka panoea ua
usrpannu, onuocuo, pekoucfpykuuju jaeuor nyfa unu nyfuor oõjekfa o fore
oõaeecfu jaeuocf nyfer cpencfaea jaeuor uuqoprucana unu ua npyru yoõu¬ajeuu
ua¬uu.
Puua, koju cy uraouu u koja cy ny»ua na ce cfapajy o oõjekfura,
nocfpojenura, ypehajura, uucfanauujara u eonoeura yrpaheuur y fpyn jaeuor
nyfa u y sernuuuor nojacy, onuocuo y nyfuor oõjekfy (kauanusauuja, eonoeon,
enekfpu¬ue, fenekoryuukauuoue uucfanauuje u cn.), ycknahyjy panoee ua ucfur
ca panoeura ua pekoucfpykuuju jaeuor nyfa.
Hueecfufop je ny»au na, uajrane 60 naua npe no¬efka panoea us
cfaea 1. oeor ¬naua, nucreuo oõaeecfu nuua us cfaea 2. oeor ¬naua o no¬efky
panoea.
Puua us cfaea 2. oeor ¬naua ny»ua cy na npu pekoucfpykuuju unu
useoheny npyrux panoea ua jaeuor nyfy o ceor fpouky, a npu usrpannu jaeuor
nyfa o fpouky uueecfufopa jaeuor nyfa, usrecfe oõjekfe, nocfpojena, ypehaje,
uucfanauuje u eonoee, unu ux npunarone uacfanur nporeuara.
Y cny¬ajy na nuua us cfaea 2. oeor ¬naua ue usrecfe, onuocuo ue
npunarone oõjekfe, nocfpojena, ypehaje, uucfanauuje u eonoee no no¬efka
useohena panoea ua usrpannu, onuocuo pekoucfpykuuju jaeuor nyfa unu
useoheny npyrux panoea ua jaeuor nyfy, onroeapajy sa ufefy koja uacfaue sõor
ueõnaroepereuor ofno¬unana useohena fux panoea.
Hnau 75.
Ako nocfojehu jaeuu nyf, onuocuo neroe neo, fpeõa usrecfufu sõor
rpahena npyror oõjekfa (»enesuu¬ka uuqpacfpykfypa, pynuuk, kareuonor,
akyrynauuouo jesepo, aeponpor u cn.), jaeuu nyf, onuocuo neroe neo koju ce
usreufa, ropa õufu usrpaheu ca enereufura koju onroeapajy kaferopuju for
nyfa.
Tpoukoee usreufana jaeuor nyfa, onuocuo neroeor nena, us cfaea
1. oeor ¬naua, cuocu uueecfufop oõjekfa sõor ¬uje usrpanne ce epuu usreufane
jaeuor nyfa, onuocuo neroeor nena, ako ce npyra¬uje ue cnopasyrejy uueecfufop
u ynpaena¬ jaeuor nyfa.
- 29 -

Hnau 76.
Y cny¬ajy ykpufana jaeuor nyfa ca »enesuu¬kor uuqpacfpykfypor
sõor usrpanne jaeuor nyfa, onuocuo »enesuu¬ke uuqpacfpykfype, fpoukoee
usrpanne uaneo»naka unu noneo»naka, cuocu uueecfufop usrpanne for jaeuor
nyfa, onuocuo fe »enesuu¬ke uuqpacfpykfype.
Hnau 77.
Ako je ykpufane ca uuqpacfpykfypuur cucferor useeneuo
usrpannor noneo»naka sa jaeuu nyf, usrpaheuu noneo»nak crafpa ce oõjekfor
uuqpacfpykfypuor cucfera.
Fopnu cfpoj jaeuor nyfa ucnon noneo»naka us cfaea 1. oeor ¬naua
ca onperor u caoõpahajuor curuanusauujor jaeuor nyfa, kao u cucferor sa
oneonnaeane noepuuuckux u nonseruux eona, nofpeõuur sa npaeunuo u
õesõenuo kopuuhene jaeuor nyfa, crafpa ce oõjekfor jaeuor nyfa.
Ako je ykpufane ca uuqpacfpykfypuur cucferor useeneuo
usrpannor uaneo»naka sa jaeuu nyf, usrpaheuu uaneo»nak crafpa ce oõjekfor
jaeuor nyfa.
Huqpacfpykfypuu cucfer ucnon uaneo»naka us cfaea 3. oeor
¬naua, ca uucfanauujara u nocfpojenura nofpeõuur sa npaeunuo u õesõenuo
kopuuhene for cucfera, crafpa ce oõjekfor uuqpacfpykfypuor cucfera.
Onpenõe cf. 1. no 4. oeor ¬naua, cxonuo ce npurenyjy u kan sõor
nporeue kaferopuje jaeuor nyfa, onuocuo nporeue kaferopuje uuqpacfpykfypuor
cucfera, nonasu no usrpanne noneo»naka unu uaneo»naka.
Ako je ykpufane nea jaeua nyfa useeneuo usrpannor noneo»naka,
onuocuo uaneo»naka, noneo»nak, onuocuo uaneo»nak, npunana jaeuor nyfy
koju nponasu usuan jaeuor nyfa ca kojur ce ykpufa.
Hnau 78.
Rpocfopuur, onuocuo ypõauucfu¬kur nnauor, onpehyjy ce
neouuue jaeuor nyfa, onuocuo nyfuor oõjekfa ca nonafuur enereufura (uupu
konoeos, fpofoap, packpcuuue sa nofpeõe uacena, npocfopu sa napkupane, jaeua
paceefa, ceefnocua u npyra curuanusauuja, õuuuknucfu¬ke cfase, neua¬ke cfase
u cn.), oõjekfu u onpera koja onroeapa nofpeõara uacena.
Hsrpannor neouuue jaeuor nyfa, onuocuo nyfuor oõjekfa y crucny
cfaea 1. oeor ¬naua, ue ro»e na ce uapyuu koufuuyufef fpace for nyfa u
caoõpahaja ua nery.
Tpoukoee usrpanne enereuafa jaeuor nyfa y crucny cfaea 1. oeor
¬naua, cuocu onufuua, onuocuo rpan koju je saxfeeao usrpanny fux enereuafa.
Hnau 79.
Ha npennor onufuue, onuocuo rpana unu npeeosuuka koju oõaena
nuuujcku npeeos nyfuuka, ua np»aeuor nyfy ro»e ce usrpanufu ayfoõycko
cfajanuufe ys carnacuocf Jaeuor npenyseha.
- 30 -

Tpoukoee usrpanne ayfoõyckor cfajanuufa us cfaea 1. oeor ¬naua
cuocu onufuua, onuocuo rpan unu npeeosuuk koju oõaena nuuujcku npeeos
nyfuuka.
Hnau 80.
Mocfoeu sa jaeuu nyf u »enesuu¬ky uuqpacfpykfypy rory ce
rpanufu ua ucfur cfyõoeura, non ycnoeor na urajy noceõue koucfpykuuje.
Hsysefuo on onpenõe cfaea 1. oeor ¬naua, rocfoeu sa jaeuu nyf u
»enesuu¬ky uuqpacfpykfypy rory ce rpanufu ua ucfur cfyõoeura u ca
sajenuu¬kor koucfpykuujor, c fur na ce konoeos jaeuor nyfa oneoju on
»enesuu¬ke npyre.
Hnau 81.
Ha recfura nonno»uur onponaeany unu usno»euur cue»uur
uauocura, õyjuuara u jakur eefpoeura, ropa ce oõesõenufu saufufa jaeuor nyfa
u caoõpahaja:
1) usrpannor cfanuux oõjekafa (nofnopuu, oõno»uu, nperpanuu u
eefpoõpaucku sunoeu u cn.);
2) cahener saufufuux uyrckux nojaceea u npyrux sacana u
3) nocfaenaner npuepereuux uanpaea (nanucane, npeeue nece,
refanue peuefke, »u¬aue rpe»e u cn.).
Hnau 82.
Onpenõe oeor sakoua kojura ce ypehyje usrpanna jaeuux nyfeea
npurenyjy ce u ua pekoucfpykuujy oeux nyfeea.
Pekoucfpykuujor jaeuor nyfa y crucny oeor sakoua crafpajy ce
panoeu ua nocfojeher nyfy, neroeor neny u nyfuor oõjekfy, kojura ce renajy
nono»aj fpace jaeuor nyfa y nojacy neroeor ocuoeuor npaeua, koucfpykfueuu
enereufu, uocueocf, cfaõunuocf unu npouupyje konoeos uoeur caoõpahajuur u
saycfaeuur fpakara.
Ynofpeõuy noseony sa jaeuu nyf us cfaea 2. oeor ¬naua usnaje
Muuucfapcfeo, unu onufuucku onuocuo rpancku oprau uanne»au sa nocnoee
caoõpahaja.
Hnau 83.
Rpojekfoeane jaeuor nyfa, usrpanna, onuocuo pekoucfpykuuja
jaeuor nyfa u kopuuhene rafepujana epuu ce npureuor fexuu¬kux nponuca u
cfaunapna sa fy epcfy oõjekafa, onuocuo rafepujana.
Jaeuu nyfeeu ropajy na ce nnauupajy, npojekfyjy u rpane fako na ce
nnaucka u fexuu¬ka peuena ycknane ca uajuoeujur suanura fexuuke
npojekfoeana u usrpanne jaeuux nyfeea, ca saxfeeura õesõenuocfu caoõpahaja,
ca ekouorckur ua¬enura u repunura sa oueuy onpaenauocfu nuxoee usrpanne
u ca nponucura o saufufu »ueofue cpenuue, fako na ufefuu yfuuaju ua cpenuuy
sõor o¬ekueauor caoõpahaja õyny ufo ranu.
- 31 -

Jaeuu nyf, neroe neo u nyfuu oõjekaf nonoõau je sa ynofpeõy kana
ce ua ua¬uu nponucau sakouor yfepnu na jaeuu nyf, neroe neo u nyfuu oõjekaf y
norneny õesõenuocfu caoõpahaja ucnynaea fexuu¬ke nponuce u cfaunapne koju
ce onuoce ua fy epcfy oõjekafa.
Hnau 84.
Ynpaena¬ jaeuor nyfa ny»au je na nyfer cpencfaea jaeuor
uuqoprucana oõjaeu npenajy jaeuor nyfa ua ynofpeõy.
Hnau 85.
Muuucfap nponucyje ocuoeue ycnoee koje jaeuu nyf useau uacena u
neroeu enereufu ropajy na ucnynaeajy ca rnenuufa õesõenuocfu caoõpahaja u
nonoõuocfu nyfa sa oneujane caoõpahaja.
Muuucfap nponucyje ocuoeue ycnoee koje ayfoõycka cfajanuufa u
napkupanuufa, koja cy neo jaeuor nyfa, ropajy na ucnynaeajy.
VII. HAB3OP
Hnau 86.
Hansop uan cnpoeohener oeor sakoua, nonsakouckux akafa
nouefux ua ocuoey oeor sakoua u sakoua u npyrux nponuca kojura ce ypehyje
usrpanna u pekoucfpykuuja, kao u õesõenuocf caoõpahaja ua np»aeuur
nyfeeura, epuu Muuucfapcfeo.
Hucnekuujcku uansop epuu Muuucfapcfeo npeko penyõnu¬kor
uucnekfopa sa np»aeue nyfeee (y naner fekcfy: uucnekfop).
Hnau 87.
Hucnekfop ue ro»e na uspahyje unu y¬ecfeyje y uspanu fexuu¬ke
nokyreufauuje u fexuu¬koj koufponu fexuu¬ke nokyreufauuje sa oõjekfe koju cy
npenref uucnekuujckor uansopa u na epuu cfpy¬uu uansop uan usrpannor,
onuocuo useohener panoea ua oõjekfura koju cy npenref uucnekuujckor
uansopa.
Hnau 88.
Hucnekfop ura npaeo u ny»uocf na npoeepaea:
1) panoee ua usrpannu, pekoucfpykuuju u onp»aeany np»aeuor
nyfa, neroeor nena u nyfuor oõjekfa;
2) fexuu¬ky u npyry nokyreufauujy sa usrpanny, pekoucfpykuujy u
onp»aeane np»aeuor nyfa, neroeor nena u nyfuor oõjekfa;
3) ucnyneuocf ycnoea nponucauux sa nuua koja epue nocnoee
npojekfoeana, fexuu¬ke koufpone fexuu¬ke nokyreufauuje, pykoeohena
useohener panoea u epuena cfpy¬uor uansopa;
- 32 -

4) cfane np»aeuor nyfa, neroeor nena u nyfuor oõjekfa;
5) npaeunuo onp»aeane np»aeuor nyfa, neroeor nena u nyfuor
oõjekfa y cknany ca fexuu¬kur u npyrur nponucura u ycnoeura kojura ce
ocurypaea cnocoõuocf np»aeuor nyfa, neroeor nena u nyfuor oõjekfa sa
uecrefauo u õesõenuo oneujane caoõpahaja;
6) ycnoee oneujana caoõpahaja ua np»aeuor nyfy;
7) na nu ce npaeunuo u penoeuo cnpoeone nponucaue repe
saufufe np»aeuor nyfa;
8) npureuy fexuu¬kux nponuca, cfaunapna u uopru keanufefa
npunukor useohena panoea u ynofpeõe rafepujana npu usrpannu,
pekoucfpykuuju u onp»aeany np»aeuor nyfa;
9) na nu je sa usrpanny u pekoucfpykuujy np»aeuor nyfa, neroeor
nena u nyfuor oõjekfa usnafo onoõpene sa usrpanny, onuocuo na nu je
onoõpene usnafo ua nponucau ua¬uu;
10) na nu ce np»aeuu nyf, neroe neo u nyfuu oõjekaf rpanu npera
fexuu¬koj nokyreufauuju ua ocuoey koje je usnafo onoõpene sa usrpanny u na nu
je fa nokyreufauuja uspaheua y cknany ca nponucura;
11) na nu useoha¬ panoea ua usrpannu u pekoucfpykuuju np»aeuor
nyfa, neroeor nena u nyfuor oõjekfa eonu knury uucnekuuje u rpaheeuucku
nueeuuk ua nponucau ua¬uu;
12) na nu ce np»aeuu nyf, neroe neo u nyfuu oõjekaf kopucfu ua
ocuoey usnafe ynofpeõue noseone, onuocuo na nu je noseona usnafa ua nponucau
ua¬uu;
13) na nu je no¬efak usrpanne np»aeuor nyfa, neroeor nena u
nyfuor oõjekfa, onuocuo useohena panoea npujaeneu ua nponucau ua¬uu;
14) na nu eaupenuu npeeos epuu ca noceõuor noseonor.
Ropen nocnoea us cfaea 1. oeor ¬naua uucnekfop oõaena u npyre
nocnoee yfepheue sakouor.
Hnau 89.
Y epueny uucnekuujckor uansopa uucnekfop je oenauheu na:
1) saõpauu usepuene panoea koju ce useone npofueuo sakouy u
npyrur nponucura, fexuu¬kur nponucura u cfaunapnura u uoprara keanufefa
npunukor useohena panoea u ynofpeõe rafepujana npu usrpannu,
pekoucfpykuuju u onp»aeany np»aeuor nyfa, neroeor nena u nyfuor oõjekfa,
npofueuo ycnoeura oneujana caoõpahaja ua np»aeuor nyfy, neroeor neny u
nyfuor oõjekfy unu npofueuo nponucauur repara saufufe np»aeuor nyfa,
neroeor nena u nyfuor oõjekfa;
2) npenno»u oprauy uanne»uor sa fexuu¬ko perynucane
caoõpahaja saõpauy caoõpahaja unu caoõpahaja onpeheue epcfe eosuna, ua
np»aeuor nyfy, neroeor neny unu nyfuor oõjekfy;
3) uapenu ofknanane uenocfafaka ua np»aeuor nyfy, neroeor
neny unu nyfuor oõjekfy kojura ce yrpo»aea unu ro»e õufu yrpo»eua
õesõenuocf caoõpahaja;
- 33 -

4) uapenu pyuene u yknanane oõjekafa usrpaheuux, onuocuo
nocfaeneuux y saufufuor nojacy np»aeuor nyfa u yknanane nenouuja ofnana u
creha, cynpofuo onpenõara oeor sakoua;
5) uapenu pyuene unu yknanane orpana, npeeha, sacana,
rpaheeuuckor u npyror rafepujana u uafnuca nonuruyfux, ocfaeneuux unu
nocfaeneuux cynpofuo onpenõara oeor sakoua;
6) uapenu pyuene u yknanane oõjekafa, ueeoeona, eonoea,
uucfanauuja, uafnuca, orpana, npeeha, sacana, rpaheeuuckor u npyror rafepujana
ca np»aeuor nyfa, neroeor nena, nyfuor oõjekfa u sernuuuor nojaca, ocur
oõjekafa, ueeoeona, eonoea u uucfanauuja sa koje je ycfauoeneuo npaeo
cny»õeuocfu unu npyro npaeo onpeheuo sakouor;
7) saõpauu panoee koju ce useone y uenocpenuoj õnusuuu
np»aeuor nyfa, neroeor nena u nyfuor oõjekfa, a koju rory yrposufu nuxoey
cfaõunuocf u õesõenuocf caoõpahaja;
8) uckny¬u us caoõpahaja ua np»aeuor nyfy eosuno kojur ce
oõaena eaupenuu npeeos ões noceõue noseone;
9) uapenu uueecfufopy npuõaenane ynofpeõue noseone, y poky
koju ue ro»e õufu kpahu on 30 naua, ako yfepnu na ce np»aeuu nyf, neroe neo
unu nyfuu oõjekaf, sa koju je usnafo onoõpene sa usrpanny, kopucfu ões
ynofpeõue noseone, a ako uueecfufop ue npuõaeu ynofpeõuy noseony y
yfepheuor poky, npuepereuo saõpauu caoõpahaj ua np»aeuor nyfy, neroeor
neny unu nyfuor oõjekfy;
10) uapenu nocfaenane qusu¬kux npenpeka kojura ce
oueroryhaea npukny¬ene ua np»aeuu nyf, npukny¬kor unu ykpufaner nyfeea,
onuocuo npukny¬kor npunasuor nyfa ua np»aeuu nyf, ões npefxonuo
npuõaeneue carnacuocfu Jaeuor npenyseha, onuocuo onoõpena sa usrpanny;
11) uapenu ofknanane uenpaeunuocfu, onuocuo saõpauu nane
useohene panoea npunukor usrpanne u pekoucfpykuuje np»aeuor nyfa, neroeor
nena u nyfuor oõjekfa, ako yfepnu na useoha¬ panoea ue ucnynaea nponucaue
ycnoee;
12) nokpeue nocfynak sa ykunane onoõpena sa usrpanny, no npaey
uansopa, ako yfepnu na je usnafo cynpofuo sakouy;
13) uapenu pyuene np»aeuor nyfa, neroeor nena unu nyfuor
oõjekfa, sa koje uuje usnafo onoõpene sa usrpanny, onuocuo pekoucfpykuujy;
14) uapenu ofknanane uenocfafaka y yfepheuor poky, ako yfepnu
na ce npunukor useohena panoea u ynofpeõe rafepujana npu usrpannu,
pekoucfpykuuju u onp»aeany np»aeuor nyfa, neroeor nena u nyfuor oõjekfa, ue
npurenyjy fexuu¬ku nponucu u cfaunapnu u uopre keanufefa, a ako ce y
yfepheuor poky uenocfauu ue ofknoue, saõpauu, onuocuo oõycfaeu nane
useohene panoea u uapenu pyuene u yknanane usrpaheuux, pekoucfpyucauux u
onp»aeauux nenoea np»aeuor nyfa unu nyfuor oõjekfa ua kojura uucy ofknoneuu
uapeheuu uenocfauu;
15) uapenu yknanane saycfaeneuor unu ocfaeneuor eosuna kojur
ce orefa kopuuhene np»aeuor nyfa.
Hnau 90.
Ako je np»aeuu nyf, neroe neo unu nyfuu oõjekaf y fakeor cfany
na ce ua nery ue ro»e oneujafu õesõenau caoõpahaj, uucnekfop he uapenufu na
- 34 -

ce ões onnarana npenysry repe oõesõehena, a no nofpeõu ro»e npuepereuo
saõpauufu caoõpahaj ua np»aeuor nyfy, neroeor neny unu nyfuor oõjekfy.
Hnau 91.
Hanne»uu uucnekfop onufuucke, onuocuo rpancke ynpaee, y
epueny nocnoea uucnekuujckor uansopa uan npureuor nponuca kojura ce
ypehyje saufufa onufuuckux nyfeea u ynuua, ura npaea, ny»uocfu u oenauhena
penyõnu¬kor uucnekfopa sa np»aeue nyfeee yfepheuux oeur sakouor.
Hnau 92.
Rpofue peuena uucnekfopa ro»e ce usjaeufu »anõa Bnanu y poky
on ocar naua on naua nocfaenana.
Xanõa ce nonuocu npeko Muuucfapcfea.
Xanõa usjaeneua npofue peuena us cfaea 1. oeor ¬naua ue
onna»e usepuene peuena kojur ce:
1) saõpanyjy, onuocuo oõycfaenajy panoeu;
2) npuepereuo saõpanyje caoõpahaj ua np»aeuor nyfy, neroeor
neny unu nyfuor oõjekfy;
3) uapehyje ofknanane uenocfafaka ua np»aeuor nyfy, neroeor
neny unu nyfuor oõjekfy kojura ce yrpo»aea unu ro»e õufu yrpo»eua
õesõenuocf caoõpahaja;
4) uapehyje pyuene u yknanane oõjekafa, ueeoeona, eonoea,
uucfanauuja, uafnuca, orpana, npeeha, sacana, rpaheeuuckor u npyror rafepujana
ca np»aeuor nyfa, neroeor nena, nyfuor oõjekfa u sernuuuor nojaca, ocur
oõjekafa, ueeoeona, eonoea u uucfanauuja sa koje je ycfauoeneuo npaeo
cny»õeuocfu unu npyro npaeo onpeheuo sakouor u
5) uckny¬yje us caoõpahaja ua np»aeuor nyfy eosuno kojur ce
oõaena eaupenuu npeeos ões noceõue noseone.
Hnau 93.
Hucnekfop sa epere oõaenana uucnekuujckux nocnoea uocu
cny»õeuo oneno u cny»õeuy nerufurauujy.
Muuucfap nponucyje usrnen, canp»uuy u kopuuhene cny»õeuor
onena u cny»õeue nerufurauuje.
Hnau 94.
Hucnekfop, panu ocfeapueana npernena, ura npaeo na ua
np»aeuur nyfeeura saycfaena eosuna, ocur eosuna Bojcke Cpõuje u Upue Fope,
eosuna xufue norohu u eosuna opraua yuyfpaunux nocnoea.
3aycfaenane eosuna us cfaea 1. oeora ¬naua epuu ce ucfuuaner
caoõpahajuor suaka "saõpaneu caoõpahaj ceur eosunura y oõa crepa" ua kore je
ynucauo "CTOR".
- 35 -

VIII. KA3HEHE OBPEBBE
Hnau 95.
1) Rpenysefuuk, onroeopuo nuue y npaeuor nuuy u qusu¬ko nuue
koje npuepereuo unu fpajuo saysre jaeuu nyf, kasuuhe ce sa kpueu¬uo neno
safeopor on fpu receua no jenue ronuue (¬nau 44. fa¬ka 1).
2) Rpenysefuuk, onroeopuo nuue y npaeuor nuuy u qusu¬ko nuue
koje useonu panoee ua jaeuor nyfy koju uucy y eesu ca usrpannor,
pekoucfpykuujor, onp»aeaner u saufufor jaeuor nyfa, kasuuhe ce sa kpueu¬uo
neno safeopor no ronuuy naua (¬nau 44. fa¬ka 2).
3) Rpenysefuuk, onroeopuo nuue y npaeuor nuuy u qusu¬ko nuue,
uocunau npaea cny»õeuocfu u npyrux npaea ycfauoeneuux ua jaeuor nyfy, koje
useonu panoee ua jaeuor nyfy kojura ce oufehyje nyf unu yrpo»aea uecrefauo u
õesõenuo oneujane caoõpahaja, kasuuhe ce sa kpueu¬uo neno safeopor no uecf
receuu (¬nau 44. fa¬ka 3).
4) Rpenysefuuk, onroeopuo nuue y npaeuor nuuy u qusu¬ko nuue
koje ucnycfu eony, ofnanuy eony u npyry fe¬uocf ua jaeuu nyf, kasuuhe ce sa
kpueu¬uo neno safeopor no uecf receuu (¬nau 44. fa¬ka 4).
5) Rpenysefuuk, onroeopuo nuue y npaeuor nuuy u qusu¬ko nuue
koje nonu»e sacane, orpane u npeehe, ocfaena npenrefe u rafepujane,
nocfaena nocfpojena u ypehaje, rpanu oõjekfe unu epuu npyre panne koje
orefajy npernenuocf jaeuor nyfa, kasuuhe ce sa kpueu¬uo neno safeopor no uecf
receuu (¬nau 33. cfae 2).
Hnau 96.
Hoe¬auor kasuor on 300.000 no 3.000.000 nuuapa kasuuhe ce sa
npuepenuu npecfyn npaeuo nuue ako:
1) ue osua¬aea u ue eonu eeuneuuuje o jaeuur nyfeeura u o
caoõpahajuo-fexuu¬kur u npyrur nonauura sa fe nyfeee (¬nau 11. cfae 1);
2) y poky on 15 naua on naua nocfaenana ynofpeõue noseone, ue
nonuece saxfee sa ynuc npaea ua jaeuor nyfy y jaeue knure u seauu¬ue
eeuneuuuje y koje ce ynucyjy npaea ua uenokpefuocfu (¬nau 13. cfae 1);
3) y poky on 15 naua on naua uacfauka nporeua ua ycfauoeneuur
npaeura ua jaeuor nyfy, ue nonuece saxfee sa ynuc nporeue, onuocuo õpucane
nonafaka y jaeue knure u seauu¬ue eeuneuuuje y koje ce ynucyjy npaea ua
uenokpefuocfu (¬nau 13. cfae 2);
4) oõaena eaupenuu npeeos ões noceõue noseone ynpaena¬a
jaeuor nyfa (¬nau 48. cfae 2);
5) npu useoheny panoea ua onp»aeany jaeuor nyfa ue oõesõenu
uecrefau u õesõenau caoõpahaj u o¬yeane ynofpeõue epenuocfu nyfa (¬nau 57.
cfae 2);
6) ce panoeu ua oja¬any, pexaõunufauuju u noja¬auor onp»aeany
useone ões fexuu¬ke nokyreufauuje unu ua ocuoey fexuu¬ke nokyreufauuje koja
ue canp»u nponucaue enereufe (¬nau 59. cfae 5);
- 36 -

7) npe no¬efka useohena panoea ua oja¬any, pexaõunufauuju u
noja¬auor onp»aeany jaeuor nyfa ue oeepu fexuu¬ky nokyreufauujy kon
uanne»uor opraua (¬nau 59. cfae 6);
8) ce fexuu¬kor nokyreufauujor sa usrpanny jaeuux nyfeea ue
npeneune recfa sa usrpanny oõjekafa nopen jaeuux nyfeea us ¬naua 73. oeor
sakoua;
9) npu pekoucfpykuuju unu useoheny npyrux panoea ua jaeuor
nyfy ue usrecfe oõjekfe, nocfpojena, ypehaje, uucfanauuje u eonoee yrpaheue y
fpyn jaeuor nyfa u y sernuuuor nojacy, onuocuo y nyfuor oõjekfy unu ux ue
npunarone uacfanur nporeuara (¬nau 74. cfae 4);
10) usreufeuu jaeuu nyf, onuocuo neroe neo uuje usrpaheu ca
enereufura koju onroeapajy kaferopuju for nyfa (¬nau 75. cfae 1);
11) ua recfura nonno»uur onponaeany unu usno»euur cue»uur
uauocura, õyjuuara u jakur eefpoeura ue oõesõenu saufufy jaeuor nyfa u
caoõpahaja ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 81. oeor sakoua;
12) npojekfoeane, usrpanny onuocuo pekoucfpykuujy jaeuor nyfa u
kopuuhene rafepujana epuu cynpofuo onpenõu ¬naua 83. cfae 1. oeor sakoua.
3a npuepenuu npecfyn us cfaea 1. oeor ¬naua kasuuhe ce uoe¬auor
kasuor on 50.000 no 200.000 nuuapa u onroeopuo nuue y npaeuor nuuy.
Hnau 97.
Hoe¬auor kasuor on 200.000 no 1.000.000 nuuapa kasuuhe ce sa
npekpuaj npaeuo nuue ako:
1) ue onny¬u o ua¬uuy u ycnoeura kopuuhena sernuufa ua kore
ce uanasu neo np»aeuor nyfa koju ce ue kopucfu sa caoõpahaj y poky on fpu
receua on naua npecfauka kopuuhena nyfa sa caoõpahaj (¬nau 12. cfae 3);
2) rpanu oõjekfe u nocfaena nocfpojena, ypehaje u uucfanauuje
cynpofuo ¬nauy 28. cfae 1. oeor sakoua;
3) rpanu, onuocuo nocfaena, eonoeon, kauanusauujy, fonnoeon,
»enesuu¬ky npyry u npyru cnu¬au oõjekaf, kao u fenekoryuukauuoue u enekfpo
eonoee, uucfanauuje, nocfpojena u cn., ões carnacuocfu, onuocuo cynpofuo
ua¬uuy u ycnoeura yfepheuur y usnafoj carnacuocfu ynpaena¬a jaeuor nyfa
(¬nau 28. cfae 2);
4) ue oõesõenu koufpony useohena panoea ua usrpannu oõjekafa
u nocfaenany nocfpojena, ypehaja u uucfanauuja (¬nau 28. cfae 3);
5) y nojacy koufponucaue usrpanne ofeapa pynuuk, kareuonor u
nenouujy ofnana u creha (¬nau 30. cfae 2);
6) nonu»e orpane, npeehe u sacane nopen jaeuux nyfeea cynpofuo
¬nauy 31. oeor sakoua;
7) ue nonurue onroeapajyhe orpane ua recfura u ua ua¬uu
nponucau y ¬nauy 35. cfae 1;
8) yranu npernenuocf ua np»aeuor nyfy ua ua¬uu nponucau y
¬nauy 35. cfae 2;
9) ocfaena rpaheeuucku u npyru rafepujan nopen jaeuor nyfa fako
na fure yranyje npernenuocf ua jaeuor nyfy (¬nau 36);
- 37 -

10) rpanu npukny¬ak npunasuor nyfa ua jaeuu nyf ões carnacuocfu
ynpaena¬a jaeuor nyfa (¬nau 37. cfae 1);
11) rpanu packpcuuuy unu ykpufaj onufuuckor, onuocuo
uekaferopucauor nyfa, kao u ynuue, ca np»aeuur nyfer, onuocuo npukny¬ak ua
np»aeuu nyf ões carnacuocfu Jaeuor npenyseha (¬nau 37. cfae 2);
12) ue usrpanu sernauu nyf koju ce ykpufa unu npukny¬yje ua
jaeuu nyf ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 38. cfae 1. oeor sakoua;
13) ue usrpanu npunasuu nyf koju ce npukny¬yje ua jaeuu nyf ua
ua¬uu nponucau y ¬nauy 38. cfae 2. oeor sakoua;
14) ue npuõaeu carnacuocf ynpaena¬a jaeuor nyfa sa usreuy
caoõpahajuux noepuuua npafehux canp»aja jaeuor nyfa (¬nau 40);
15) ue ororyhu npunas jaeuor nyfy unu nyfuor oõjekfy panu
useohena panoea ua onp»aeany jaeuor nyfa unu nyfuor oõjekfa (¬nau 41. cfae 2);
16) ue ufufu jaeuu nyf ua ua¬uu nponucau onpenõor ¬naua 42.
cfae 1. oeor sakoua;
17) ypenuo ue onp»aea u ue oõuaena sacane (¬nau 42. cfae 2);
18) nocfaena ua jaeuor nyfy uafnuce, cynpofuo onpenõu ¬naua 43.
cfae 1. oeor sakoua;
19) nocfaena ua jaeuor nyfy uafnuce ões onoõpena ynpaena¬a
jaeuor nyfa (¬nau 43. cfae 2);
20) nocfaena uafnuce cynpofuo ¬nauy 43. cfae 3. oeor sakoua;
21) ue onp»aea uafnuce koju cy nocfaeneuu ua jaeuu nyf, onuocuo
nopen fux nyfeea (¬nau 43. cfae 4);
22) cnpe¬u ofuuane eona ca jaeuor nyfa, a noceõuo us nyfuor japka
u us nponycfa kpos fpyn nyfa u cnpe¬u nane ofuuane eona ka nuxoeur
peuunueufura (¬nau 44. fa¬ka 5);
23) npocuna, ocfaena unu õaua rafepujane, npenrefe u crehe ua
jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka 6);
24) sarauhyje jaeuu nyf rasueura unu npyrur cnu¬uur
rafepujara (¬nau 44. fa¬ka 7);
25) nocfaena u kopucfu ceefna unu npyre ceefnocue ypehaje ua
jaeuor nyfy u nopen jaeuor nyfa, kojura ce orefa oneujane caoõpahaja ua jaeuor
nyfy (¬nau 44. fa¬ka 8);
26) ope u useonu npyre nononpuepenue panoee ua õaukuuara,
kocuuara u sernuuuor nojacy jaeuor nyfa (¬nau 44. fa¬ka 9);
27) ey¬e npenrefe, rafepujane, opyhe u npyre epcfe fepefa no
jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 10);
28) cnyufa uus kocuue saceka, yceka u uacuna jaeuor nyfa, npeeuy
rpahy, npea sa orpee, karene u npyru rafepujan (¬nau 44. fa¬ka 11);
29) nanu fpaey u npyro pacfune ua jaeuor nyfy, kao u ofnanue
npenrefe u rafepujane (¬nau 44. fa¬ka 12);
30) uauocu õnafo ca npunasuor nyfa ua jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka
13);
31) nyufa cfoky ua jaeuu nyf ões uansopa, uanaca u uanaja cfoky ua
jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 14);
- 38 -

32) okpehe sanpery, fpakfop, nnyr u npyre nononpuepenue rauuue
u opyha ua jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 15);
33) ko¬u sanpe»uo eosuno cnpe¬aeaner okpefana fo¬koea (¬nau
44. fa¬ka 16);
34) ykny¬yje eosuno ua jaeuu nyf u uckny¬yje ca jaeuor nyfa eau
npukny¬ka unu ykpufaja u uauocu õnafo ua jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka 17);
35) saycfaeu unu ocfaeu eosuno ua ua¬uu kojur ce orefa
kopuuhene jaeuor nyfa (¬nau 44. fa¬ka 18);
36) oufehyje unu npenysura panne kojura õu ce rorao oufefufu
jaeuu nyf unu orefafu oneujane caoõpahaja ua jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 19);
37) y oõaenany nocnoea saufufe jaeuor nyfa ue cnpoeonu
ceakonueeuo akfueuocfu nponucaue y ¬nauy 45. cfae 1. oeor sakoua;
38) ue nonuece nucreuu saxfee nponucau y ¬nauy 45. cfae 2. oeor
sakoua;
39) kopucfu y caoõpahajy ua jaeuor nyfy rofopua u npukny¬ua
eosuna, ocur eosuna ca ryceuuuura, ões fo¬koea ca nueyrafuuura (¬nau 47.
cfae 1);
40) kopucfu y caoõpahajy ua jaeuor nyfy, ca caepereuur
konoeosuur sacfopor, eosuna ca ryceuuuara koje uucy cuaõneeeue oõnoror ca
paeuur noepuuuara unu npyrur onroeapajyhur oõnorara (¬nau 47. cfae 2);
41) kopucfu sanpe»ua eosuna ca ykynuor racor npeko fpu foue ões
fo¬koea ca nueyrafuuura (¬nau 47. cfae 4);
42) usnafur noceõuur noseonara sa eaupenuu npeeos ue oõaeecfu
opraue u nuue us ¬naua 48. cfae 3. oeor sakoua;
43) ue ycknanu oõaenane eaupenuor npeeosa, ca ynpaena¬er
jaeuor nyfa (¬nau 48. cfae 5);
44) ue oõaeecfu ruuucfapcfeo uanne»uo sa yuyfpaune nocnoee o
oõaenany eaupenuor npeeosa, koju ce oõaena ões usnafe noseone, panu
uufepeeuuuje npunukor enereufapuux u npyrux uenorona, kao u sa nofpeõe
onõpaue serne, koje je ycknaheuo ca ynpaena¬er jaeuor nyfa (¬nau 48. cfae 6);
45) sa epere fpajana uckny¬ena, kopucfu eosuno koje je y epueny
koufpone uckny¬euo us caoõpahaja (¬nau 49. cfae 3);
46) oõaena eaupenuu npeeos cynpofuo ¬nauy 50. cfae 1. oeor
sakoua;
47) ue yknouu ca fpyna jaeuor nyfa eosuno koje ce ouecnocoõu sa
nany eo»ny, kao u fepef koju je nao ca eosuna y poky us ¬naua 52. cfae 1. oeor
sakoua;
48) ue yknouu ca sernuuuor nojaca jaeuor nyfa eosuno koje ce
ouecnocoõu sa nany eo»ny, kao u fepef koju je nao ca eosuna, y poky us ¬naua
52. cfae 3. oeor sakoua;
49) uauece ufefy jaeuor nyfy yknananer eosuna, onuocuo fepefa
ca fpyna, onuocuo sernuuuor nojaca jaeuor nyfa (¬nau 52. cfae 5);
50) õnaroepereuo ue oõaeecfu jaeuocf nyfer cpencfaea jaeuor
uuqoprucana unu ua npyru yoõu¬ajeuu ua¬uu u ue npenysre nofpeõue repe
oõesõehena cynpofuo onpenõu ¬naua 53. cfae 3. oeor sakoua;
- 39 -

51) ue oõaeeufaea jaeuocf u kopucuuke nyfeea ua ua¬uu nponucau
y ¬nauy 54. oeor sakoua;
52) nocfyna cynpofuo ¬nauy 55. oeor sakoua;
53) y cny¬ajy saõpaue caoõpahaja ue nocfynu ua ua¬uu nponucau y
¬nauy 62. cfae 3. oeor sakoua;
54) y cny¬ajy npekuna caoõpahaja sõor enereufapuux uenorona ue
nocfyna ua ocuoey noceõuor nnaua (¬nau 65);
55) npe no¬efka panoea ua usrpannu, onuocuo pekoucfpykuuju
jaeuor nyfa unu nyfuor oõjekfa ue nocfynu ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 74. cfae 1.
oeor sakoua;
56) ue ycknanu panoee ua oõjekfura, nocfpojenura, ypehajura,
uucfanauujara u eonoeura yrpaheuur y fpyn jaeuor nyfa u y sernuuuor nojacy,
onuocuo y nyfuor oõjekfy ca panoeura ua pekoucfpykuuju jaeuor nyfa (¬nau 74.
cfae 2);
57) npe no¬efka panoea ua usrpannu unu pekoucfpykuuju jaeuor
nyfa ue nocfynu ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 74. cfae 3. oeor sakoua.
3a npekpuaj us cfaea 1. oeor ¬naua kasuuhe ce uoe¬auor kasuor
on 10.000 no 50.000 nuuapa unu kasuor safeopa no 30 naua u onroeopuo nuue y
npaeuor nuuy.
Hnau 98.
Hoe¬auor kasuor on 100.000 no 500.000 nuuapa unu kasuor
safeopa no 30 naua kasuuhe ce sa npekpuaj npenysefuuk ako:
1) ue osua¬aea u ue eonu eeuneuuuje o jaeuur nyfeeura u o
caoõpahajuo-fexuu¬kur u npyrur nonauura sa fe nyfeee (¬nau 11. cfae 1);
2) ue onny¬u o ua¬uuy u ycnoeura kopuuhena sernuufa ua kore
ce uanasu neo np»aeuor nyfa koju ce ue kopucfu sa caoõpahaj y poky on fpu
receua on naua npecfauka kopuuhena nyfa sa caoõpahaj (¬nau 12. cfae 3);
3) y poky on 15 naua on naua nocfaenana ynofpeõue noseone, ue
nonuece saxfee sa ynuc npaea ua jaeuor nyfy y jaeue knure u seauu¬ue
eeuneuuuje y koje ce ynucyjy npaea ua uenokpefuocfu (¬nau 13. cfae 1);
4) y poky on 15 naua on naua uacfauka nporeua ua ycfauoeneuur
npaeura ua jaeuor nyfy, ue nonuece saxfee sa ynuc nporeue, onuocuo õpucane
nonafaka y jaeue knure u seauu¬ue eeuneuuuje y koje ce ynucyjy npaea ua
uenokpefuocfu (¬nau 13. cfae 2);
5) rpanu oõjekfe u nocfaena nocfpojena, ypehaje u uucfanauuje
cynpofuo ¬nauy 28. cfae 1. oeor sakoua;
6) rpanu, onuocuo nocfaena, eonoeon, kauanusauujy, fonnoeon,
»enesuu¬ky npyry u npyru cnu¬au oõjekaf, kao u fenekoryuukauuoue u enekfpo
eonoee, uucfanauuje, nocfpojena u cn., ões carnacuocfu, onuocuo cynpofuo
ua¬uuy u ycnoeura yfepheuur y usnafoj carnacuocfu ynpaena¬a jaeuor nyfa
(¬nau 28. cfae 2);
7) ue oõesõenu koufpony useohena panoea ua usrpannu oõjekafa
u nocfaenany nocfpojena, ypehaja u uucfanauuja (¬nau 28. cfae 3);
8) y nojacy koufponucaue usrpanne ofeapa pynuuk, kareuonor u
nenouujy ofnana u creha (¬nau 30. cfae 2);
- 40 -

9) nonu»e orpane, npeehe u sacane nopen jaeuux nyfeea cynpofuo
¬nauy 31. oeor sakoua;
10) ue nonurue onroeapajyhe orpane ua recfura u ua ua¬uu
nponucau y ¬nauy 35. cfae 1;
11) yranu npernenuocf ua np»aeuor nyfy ua ua¬uu nponucau y
¬nauy 35. cfae 2;
12) ocfaena rpaheeuucku u npyru rafepujan nopen jaeuor nyfa fako
na fure yranyje npernenuocf ua jaeuor nyfy (¬nau 36);
13) rpanu npukny¬ak npunasuor nyfa ua jaeuu nyf ões carnacuocfu
ynpaena¬a jaeuor nyfa (¬nau 37. cfae 1);
14) ue usrpanu sernauu nyf koju ce ykpufa unu npukny¬yje ua
jaeuu nyf ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 38. cfae 1. oeor sakoua;
15) ue usrpanu npunasuu nyf koju ce npukny¬yje ua jaeuu nyf ua
ua¬uu nponucau y ¬nauy 38. cfae 2. oeor sakoua;
16) ue npuõaeu carnacuocf ynpaena¬a jaeuor nyfa sa usreuy
caoõpahajuux noepuuua npafehux canp»aja jaeuor nyfa (¬nau 40);
17) ue ororyhu npunas jaeuor nyfy unu nyfuor oõjekfy panu
useohena panoea ua onp»aeany jaeuor nyfa unu nyfuor oõjekfa (¬nau 41. cfae 2);
18) ue ufufu jaeuu nyf ua ua¬uu nponucau onpenõor ¬naua 42.
cfae 1. oeor sakoua;
19) ypenuo ue onp»aea u ue oõuaena sacane (¬nau 42. cfae 2);
20) nocfaena ua jaeuor nyfy uafnuce, cynpofuo onpenõu ¬naua 43.
cfae 1. oeor sakoua;
21) nocfaena ua jaeuor nyfy uafnuce ões onoõpena ynpaena¬a
jaeuor nyfa (¬nau 43. cfae 2);
22) nocfaena uafnuce cynpofuo ¬nauy 43. cfae 3. oeor sakoua;
23) ue onp»aea uafnuce koju cy nocfaeneuu ua jaeuu nyf, onuocuo
nopen fux nyfeea (¬nau 43. cfae 4);
24) cnpe¬u ofuuane eona ca jaeuor nyfa, a noceõuo us nyfuor japka
u us nponycfa kpos fpyn nyfa u cnpe¬u nane ofuuane eona ka nuxoeur
peuunueufura (¬nau 44. fa¬ka 5);
25) npocuna, ocfaena unu õaua rafepujane, npenrefe u crehe ua
jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka 6);
26) sarauhyje jaeuu nyf rasueura unu npyrur cnu¬uur
rafepujara (¬nau 44. fa¬ka 7);
27) nocfaena u kopucfu ceefna unu npyre ceefnocue ypehaje ua
jaeuor nyfy u nopen jaeuor nyfa, kojura ce orefa oneujane caoõpahaja ua jaeuor
nyfy (¬nau 44. fa¬ka 8);
28) ope u useonu npyre nononpuepenue panoee ua õaukuuara,
kocuuara u sernuuuor nojacy (¬nau 44. fa¬ka 9);
29) ey¬e npenrefe, rafepujane, opyhe u npyre epcfe fepefa no
jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 10);
30) cnyufa uus kocuue saceka, yceka u uacuna jaeuor nyfa, npeeuy
rpahy, npea sa orpee, karene u npyru rafepujan (¬nau 44. fa¬ka 11);
- 41 -

31) nanu fpaey u npyro pacfune ua jaeuor nyfy, kao u ofnanue
npenrefe u rafepujane (¬nau 44. fa¬ka 12);
32) uauocu õnafo ca npunasuor nyfa ua jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka
13);
33) nyufa cfoky ua jaeuu nyf ões uansopa, uanaca u uanaja cfoky ua
jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 14);
34) okpehe sanpery, fpakfop, nnyr u npyre nononpuepenue rauuue
u opyha ua jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 15);
35) ko¬u sanpe»uo eosuno cnpe¬aeaner okpefana fo¬koea (¬nau
44. fa¬ka 16);
36) ykny¬yje eosuno ua jaeuu nyf u uckny¬yje ca jaeuor nyfa eau
npukny¬ka unu ykpufana u uauocu õnafo ua jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka 17);
37) saycfaeu unu ocfaeu eosuno ua ua¬uu kojur ce orefa
kopuuhene jaeuor nyfa (¬nau 44. fa¬ka 18);
38) oufehyje unu npenysura panne kojura õu ce rorao oufefufu
jaeuu nyf unu orefafu oneujane caoõpahaja ua jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 19);
39) y oõaenany nocnoea saufufe jaeuor nyfa ue cnpoeonu
ceakonueeuo akfueuocfu nponucaue y ¬nauy 45. cfae 1. oeor sakoua;
40) ue nonuece nucreuu saxfee nponucau y ¬nauy 45. cfae 2. oeor
sakoua;
41) kopucfu y caoõpahajy ua jaeuor nyfy rofopua u npukny¬ua
eosuna, ocur eosuna ca ryceuuuura, ões fo¬koea ca nueyrafuuura (¬nau 47.
cfae 1);
42) kopucfu y caoõpahajy ua jaeuor nyfy, ca caepereuur
konoeosuur sacfopor, eosuna ca ryceuuuara koje uucy cuaõneeeue oõnoror ca
paeuur noepuuuara unu npyrur onroeapajyhur oõnorara (¬nau 47. cfae 2);
43) kopucfu sanpe»ua eosuna ca ykynuor racor npeko fpu foue ões
fo¬koea ca nueyrafuuura (¬nau 47. cfae 4);
44) oõaena eaupenuu npeeos ões noceõue noseone ynpaena¬a
jaeuor nyfa (¬nau 48. cfae 2);
45) usnafur noceõuur noseonara sa eaupenuu npeeos ue oõaeecfu
opraue u nuue us ¬naua 48. cfae 3. oeor sakoua;
46) ue ycknanu oõaenane eaupenuor npeeosa, ca ynpaena¬er
jaeuor nyfa (¬nau 48. cfae 5);
47) ue oõaeecfu ruuucfapcfeo uanne»uo sa yuyfpaune nocnoee o
oõaenany eaupenuor npeeosa, koju ce oõaena ões usnafe noseone, panu
uufepeeuuuje npunukor enereufapuux u npyrux uenorona, eaupenuux okonuocfu
kao u sa nofpeõe onõpaue serne, koje je ycknaheuo ca ynpaena¬er jaeuor nyfa
(¬nau 48. cfae 6);
48) sa epere fpajana uckny¬ena, kopucfu eosuno koje je y epueny
koufpone uckny¬euo us caoõpahaja (¬nau 49. cfae 3);
49) oõaena eaupenuu npeeos cynpofuo ¬nauy 50. cfae 1. oeor
sakoua;
50) ue yknouu ca fpyna jaeuor nyfa eosuno koje ce ouecnocoõu sa
nany eo»ny, kao u fepef koju je nao ca eosuna ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 52.
cfae 1. oeor sakoua;
- 42 -

51) ue yknouu ca sernuuuor nojaca jaeuor nyfa eosuno koje ce
ouecnocoõu sa nany eo»ny, kao u fepef koju je nao ca eosuna, ua ua¬uu
nponucau y ¬nauy 52. cfae 3. oeor sakoua;
52) uauece ufefy jaeuor nyfy yknananer eosuna, onuocuo fepefa
ca fpyna, onuocuo sernuuuor nojaca jaeuor nyfa (¬nau 52. cfae 5);
53) õnaroepereuo ue oõaeecfu jaeuocf nyfer cpencfaea jaeuor
uuqoprucana unu ua npyru yoõu¬ajeuu ua¬uu u ue npenysre nofpeõue repe
oõesõehena cynpofuo onpenõara ¬naua 53. cfae 3. oeor sakoua;
54) ue oõaeeufaea jaeuocf u kopucuuke nyfeea ua ua¬uu nponucau
y ¬nauy 54. oeor sakoua;
55) nocfynu cynpofuo onpenõara ¬naua 55. oeor sakoua;
56) npu useoheny panoea ua onp»aeany jaeuor nyfa ue oõesõenu
uecrefau u õesõenau caoõpahaj u o¬yeane ynofpeõue epenuocfu nyfa (¬nau 57.
cfae 2);
57) ce panoeu ua oja¬any, pexaõunufauuju u noja¬auor onp»aeany
useone ões fexuu¬ke nokyreufauuje unu ua ocuoey fexuu¬ke nokyreufauuje koja
ue canp»u nponucaue enereufe (¬nau 59. cfae 5);
58) npe no¬efka useohena panoea ua oja¬any, pexaõunufauuju u
noja¬auor onp»aeany jaeuor nyfa ue oeepu fexuu¬ky nokyreufauujy kon
uanne»uor opraua (¬nau 59. cfae 6);
59) y cny¬ajy saõpaue caoõpahaja ue nocfynu ua ua¬uu nponucau y
¬nauy 62. cfae 3. oeor sakoua;
60) y cny¬ajy npekuna caoõpahaja sõor enereufapuux uenorona ue
nocfyna ua ocuoey noceõuor nnaua (¬nau 65);
61) ce fexuu¬kor nokyreufauujor sa usrpanny jaeuux nyfeea ue
npeneune recfa sa usrpanny oõjekafa nopen jaeuux nyfeea us ¬naua 73. oeor
sakoua;
62) npe no¬efka panoea ua usrpannu, onuocuo pekoucfpykuuju
jaeuor nyfa unu nyfuor oõjekfa ue nocfynu ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 74. cfae 1.
oeor sakoua;
63) ue ycknanu panoee ua oõjekfura, nocfpojenura, ypehajura,
uucfanauujara u eonoeura yrpaheuur y fpyn jaeuor nyfa u y sernuuuor nojacy,
onuocuo y nyfuor oõjekfy ca panoeura ua pekoucfpykuuju jaeuor nyfa (¬nau 74.
cfae 2);
64) npe no¬efka panoea ua usrpannu unu pekoucfpykuuju jaeuor
nyfa ue nocfynu ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 74. cfae 3. oeor sakoua;
65) npu pekoucfpykuuju unu useoheny npyrux panoea ua jaeuor
nyfy ue usrecfe oõjekfe, nocfpojena, ypehaje, uucfanauuje u eonoee yrpaheue y
fpyn jaeuor nyfa u y sernuuuor nojacy, onuocuo y nyfuor oõjekfy unu ux ue
npunarone uacfanur nporeuara (¬nau 74. cfae 4);
66) usreufeuu jaeuu nyf, onuocuo neroe neo uuje usrpaheu ca
enereufura koju onroeapajy kaferopuju for nyfa (¬nau 75. cfae 1);
67) ua recfura nonno»uur onponaeany unu usno»euur cue»uur
uauocura, õyjuuara u jakur eefpoeura ue oõesõenu saufufy jaeuor nyfa u
caoõpahaja ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 81. oeor sakoua;
68) npojekfoeane, usrpanny onuocuo pekoucfpykuujy jaeuor nyfa u
kopuuhene rafepujana epuu cynpofuo onpenõu ¬naua 83. cfae 1. oeor sakoua.
- 43 -

Hnau 99.
Hoe¬auor kasuor on 10.000 no 50.000 nuuapa unu kasuor safeopa
no 30 naua kasuuhe ce sa npekpuaj qusu¬ko nuue ako:
1) y poky on 15 naua on naua nocfaenana ynofpeõue noseone, ue
nonuece saxfee sa ynuc npaea ua jaeuor nyfy y jaeue knure u seauu¬ue
eeuneuuuje y koje ce ynucyjy npaea ua uenokpefuocfu (¬nau 13. cfae 1);
2) y poky on 15 naua on naua uacfauka nporeua ua ycfauoeneuur
npaeura ua jaeuor nyfy, ue nonuece saxfee sa ynuc nporeue, onuocuo õpucane
nonafaka y jaeue knure u seauu¬ue eeuneuuuje y koje ce ynucyjy npaea ua
uenokpefuocfu (¬nau 13. cfae 2);
3) rpanu oõjekfe u nocfaena nocfpojena, ypehaje u uucfanauuje
cynpofuo ¬nauy 28. cfae 1. oeor sakoua;
4) rpanu, onuocuo nocfaena, eonoeon, kauanusauujy, fonnoeon,
»enesuu¬ky npyry u npyru cnu¬au oõjekaf, kao u fenekoryuukauuoue u enekfpo
eonoee, uucfanauuje, nocfpojena u cn., ões carnacuocfu, onuocuo cynpofuo
ua¬uuy u ycnoeura yfepheuur y usnafoj carnacuocfu ynpaena¬a jaeuor nyfa
(¬nau 28. cfae 2);
5) y nojacy koufponucaue usrpanne ofeapa pynuuk, kareuonor u
nenouujy ofnana u creha (¬nau 30. cfae 2);
6) nonu»e orpane, npeehe u sacane nopen jaeuux nyfeea cynpofuo
¬nauy 31. oeor sakoua;
7) ue nonurue onroeapajyhe orpane ua recfura u ua ua¬uu
nponucau y ¬nauy 35. cfae 1;
8) yranu npernenuocf ua np»aeuor nyfy ua ua¬uu nponucau y
¬nauy 35. cfae 2;
9) ocfaena rpaheeuucku u npyru rafepujan nopen jaeuor nyfa fako
na fure yranyje npernenuocf ua jaeuor nyfy (¬nau 36);
10) rpanu npukny¬ak npunasuor nyfa ua jaeuu nyf ões carnacuocfu
ynpaena¬a jaeuor nyfa (¬nau 37. cfae 1);
11) ue usrpanu sernauu nyf koju ce ykpufa unu npukny¬yje ua
jaeuu nyf ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 38. cfae 1. oeor sakoua;
12) ue usrpanu npunasuu nyf koju ce npukny¬yje ua jaeuu nyf ua
ua¬uu nponucau y ¬nauy 38. cfae 2. oeor sakoua;
13) ue npuõaeu carnacuocf ynpaena¬a jaeuor nyfa sa usreuy
caoõpahajuux noepuuua npafehux canp»aja jaeuor nyfa (¬nau 40);
14) ue ororyhu npunas jaeuor nyfy unu nyfuor oõjekfy panu
useohena panoea ua onp»aeany jaeuor nyfa unu nyfuor oõjekfa (¬nau 41. cfae 2);
15) nocfaena ua jaeuor nyfy uafnuce, cynpofuo onpenõu ¬naua 43.
cfae 1. oeor sakoua;
16) nocfaena ua jaeuor nyfy uafnuce ões onoõpena ynpaena¬a
jaeuor nyfa (¬nau 43. cfae 2);
17) nocfaena uafnuce cynpofuo ¬nauy 43. cfae 3. oeor sakoua;
18) ue onp»aea uafnuce koju cy nocfaeneuu ua jaeuu nyf, onuocuo
nopen fux nyfeea (¬nau 43. cfae 4);
- 44 -

19) cnpe¬u ofuuane eona ca jaeuor nyfa, a noceõuo us nyfuor japka
u us nponycfa kpos fpyn nyfa u cnpe¬u nane ofuuane eona ka nuxoeur
peuunueufura (¬nau 44. fa¬ka 5);
20) npocuna, ocfaena unu õaua rafepujane, npenrefe u crehe ua
jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka 6);
21) sarauhyje jaeuu nyf rasueura unu npyrur cnu¬uur
rafepujara (¬nau 44. fa¬ka 7);
22) nocfaena u kopucfu ceefna unu npyre ceefnocue ypehaje ua
jaeuor nyfy u nopen jaeuor nyfa, kojura ce orefa oneujane caoõpahaja ua jaeuor
nyfy (¬nau 44. fa¬ka 8);
23) ope u useonu npyre nononpuepenue panoee ua õaukuuara,
kocuuara u sernuuuor nojacy (¬nau 44. fa¬ka 9);
24) ey¬e npenrefe, rafepujane, opyhe u npyre epcfe fepefa no
jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 10);
25) cnyufa uus kocuue saceka, yceka u uacuna jaeuor nyfa, npeeuy
rpahy, npea sa orpee, karene u npyru rafepujan (¬nau 44. fa¬ka 11);
26) nanu fpaey u npyro pacfune ua jaeuor nyfy, kao u ofnanue
npenrefe u rafepujane (¬nau 44. fa¬ka 12);
27) uauocu õnafo ca npunasuor nyfa ua jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka
13);
28) nyufa cfoky ua jaeuu nyf ões uansopa, uanaca u uanaja cfoky ua
jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 14);
29) okpehe sanpery, fpakfop, nnyr u npyre nononpuepenue rauuue
u opyha ua jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 15);
30) ko¬u sanpe»uo eosuno cnpe¬aeaner okpefana fo¬koea (¬nau
44. fa¬ka 16);
31) ykny¬yje eosuno ua jaeuu nyf u uckny¬yje ca jaeuor nyfa eau
npukny¬ka unu ykpufana u uauocu õnafo ua jaeuu nyf (¬nau 44. fa¬ka 17);
32) saycfaeu unu ocfaeu eosuno ua ua¬uu kojur ce orefa
kopuuhene jaeuor nyfa (¬nau 44. fa¬ka 18);
33) oufehyje unu npenysura panne kojura õu ce rorao oufefufu
jaeuu nyf unu orefafu oneujane caoõpahaja ua jaeuor nyfy (¬nau 44. fa¬ka 19);
34) kopucfu y caoõpahajy ua jaeuur nyfeeura rofopua u
npukny¬ua eosuna, ocur eosuna ca ryceuuuura, ões fo¬koea ca nueyrafuuura
(¬nau 47. cfae 1);
35) kopucfu y caoõpahajy ua jaeuor nyfy, ca caepereuur
konoeosuur sacfopor, eosuna ca ryceuuuara koje uucy cuaõneeeue oõnoror ca
paeuur noepuuuara unu npyrur onroeapajyhur oõnorara (¬nau 47. cfae 2);
36) kopucfu sanpe»ua eosuna ca ykynuor racor npeko fpu foue ões
fo¬koea ca nueyrafuuura (¬nau 47. cfae 4);
37) oõaena eaupenuu npeeos ões noceõue noseone ynpaena¬a
jaeuor nyfa (¬nau 48. cfae 2);
38) ue ycknanu oõaenane eaupenuor npeeosa, ca ynpaena¬er
jaeuor nyfa (¬nau 48. cfae 5);
- 45 -

39) ue oõaeecfu ruuucfapcfeo uanne»uo sa yuyfpaune nocnoee o
oõaenany eaupenuor npeeosa, koju ce oõaena ões usnafe noseone, panu
uufepeeuuuje npunukor enereufapuux u npyrux uenorona, eaupenuux okonuocfu
kao u sa nofpeõe onõpaue serne, koje je ycknaheuo ca ynpaena¬er jaeuor nyfa
(¬nau 48. cfae 6);
40) sa epere fpajana uckny¬ena, kopucfu eosuno koje je y epueny
koufpone uckny¬euo us caoõpahaja (¬nau 49. cfae 3);
41) oõaena eaupenuu npeeos cynpofuo ¬nauy 50. cfae 1. oeor
sakoua;
42) ue yknouu ca fpyna jaeuor nyfa eosuno koje ce ouecnocoõu sa
nany eo»ny, kao u fepef koju je nao ca eosuna ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 52.
cfae 1. oeor sakoua;
43) ue yknouu ca sernuuuor nojaca jaeuor nyfa eosuno koje ce
ouecnocoõu sa nany eo»ny, kao u fepef koju je nao ca eosuna, ua ua¬uu
nponucau y ¬nauy 52. cfae 3. oeor sakoua;
44) uauece ufefy jaeuor nyfy yknananer eosuna, onuocuo fepefa
ca fpyna, onuocuo sernuuuor nojaca jaeuor nyfa (¬nau 52. cfae 5);
45) npe no¬efka panoea ua usrpannu, onuocuo pekoucfpykuuju
jaeuor nyfa unu nyfuor oõjekfa ue nocfynu ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 74. cfae 1.
oeor sakoua;
46) ue ycknanu panoee ua oõjekfura, nocfpojenura, ypehajura,
uucfanauujara u eonoeura yrpaheuur y fpyn jaeuor nyfa u y sernuuuor nojacy,
onuocuo y nyfuor oõjekfy ca panoeura ua pekoucfpykuuju jaeuor nyfa (¬nau 74.
cfae 2);
47) npe no¬efka panoea ua usrpannu unu pekoucfpykuuju jaeuor
nyfa ue nocfynu ua ua¬uu nponucau y ¬nauy 74. cfae 3. oeor sakoua;
48) npu pekoucfpykuuju unu useoheny npyrux panoea ua jaeuor
nyfy ue usrecfe oõjekfe, nocfpojena, ypehaje, uucfanauuje u eonoee yrpaheue y
fpyn jaeuor nyfa u y sernuuuor nojacy, onuocuo y nyfuor oõjekfy unu ux ue
npunarone uacfanur nporeuara (¬nau 74. cfae 4).
IX. RPERA3HE H 3ABPLHE OBPEBBE
Hnau 100.
Eauor cfynana ua cuary oeor sakoua npecfaje na ea»u 3akou o
nyfeeura ("Cny»õeuu rnacuuk PC", õp. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 u 42/98) u
¬nau 48. 3akoua o rehyuaponuor npeeosy y npyrckor caoõpahajy ("Cny»õeuu
nucf CPJ", õp. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 u 4/00).
Hnau 101.
Eo no¬efka pana Jaeuor npenyseha nocnoee ynpaenana np»aeuur
nyfeeura epuu Penyõnu¬ka nupekuuja sa nyfeee oõpasoeaua 3akouor o
nyfeeura ("Cny»õeuu rnacuuk PC", õp. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 u 42/98).
Eauor no¬efka pana Jaeuor npenyseha npecfaje ca panor
Penyõnu¬ka nupekuuja sa nyfeee us cfaea 1. oeor ¬naua.
- 46 -

Eauor no¬efka pana Jaeuo npenysehe npeysura npaea, oõaeese,
cpencfea, sanocneue, nokyreufauujy u npenrefe y epueny jaeuux oenauhena
Penyõnu¬ke nupekuuje sa nyfeee us cfaea 1. oeor ¬naua.
Hnau 102.
Rponucu nouefu ua ocuoey 3akoua o nyfeeura ("Cny»õeuu rnacuuk
PC", õp. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 u 42/98) npurenyjy ce no nououena
nponuca ua ocuoey oeor sakoua.
Hnau 103.
Oeaj sakou cfyna ua cuary 1. jauyapa 2006. ronuue.

- 2 8) "# ' " ; 9) " !%* % " , , !%* " !%* " ; 12) " ; 13) " ) ); 14) "% 15) "" , 16) "" .) 17) "# " )" , " ; 18) " ; 19) "#% - " , 20) " , 21) ") 22) " # %" , + "" , " " " , , , ) % " " ; . ! , & " % ' ; ) " ! "' " , ; , , , ' " ( +% , % " ( % " , , ; ; ! (" ! ) "

,

10) " 11) " ,

,

,

.

(

;

,

;

; , ,

.;

,

,

23) "

;

- 3 24) " 25) " # % " , ; , 26) " %$ ! + "" , , ! %+ , & " %. ) + ,

; + %"

,

,

,

,

, ;

27) " , 28) "& ;

# !"

! ;

%"

'% & .%+ "

,

29) ")%-* , ; 30) " ( 31) " " ; 32) " , ) " ! ! " ); " ' "

!"

,

(

), ,

; "* ( "" ;

33) " , , 34) " , ,

/

!

"

.) , %& %

! ! %- " .); !" ,

(

(

, ,

35) "

%# ;

,

36) "

%#

%& %

!

! ! "

' " ;

37) "! !% " ,

, ;

,

- 4 38) ") , 39) " , 40) "! # , ); 41) " ; 42) " # ! ; 43) " & 44) " , ; 45) " ; 46) ") , ; 47) "" 48) " , , 49) " %, ! / " ' %# (" %& ; 50) " * ( & " . 3. " 1. , . 4. " , , : . , , ; % " , % " ! " " , % ! # $ " $ " $ ! & !" !" ; ! % )& ; ) ' " ( , + %" ,

,

* +% ! #

$ %-"

(% % ! # + ; , +% % )"

,

" ,

; , , , , ,

,

,

4.). 7) .. . .5 . 2) 3) . ( . 2) 3) II ( ( ). . . . .). . . . # . . : 1) . ( . . . ( ! % ) ( 4) $ .75 ( . : $ ) . . . . . . 1. . 10) . 8) 9) . .) ( . . .). 6) . ( . . . . . . . . . . I ( . .5 1) . .). 5. . . ). ). . : . . 4. 4) 5) . . . ( .).

6. . . 0 1 7. . :( . . .. : . . . . . . . .). ( . . " ' . . ( ) .6 & % & . . . . . . . $ . 4. . . II. . . . 2. . ). . 4. . : 1) 2) . . .

. . . $ . . " " . . . " " . . . # $ # .7 . . . ) . . . ) : . . ) 8. . . . . 1. . 1) 2) 3) 4) 5) . . . . 10. ( :" ). 9.

. . . . . . . . . ) . . . . . 12. 13. * * . 15 . .8 11. 1. . ) 1. . . . ) 1) 2) : . . . . : ( ) 1) 2) 1. # . . . ) ( : .. . . . ( . 15 . 14. .

.9 3) .0% . . ) . 6) 7) . ( . 1. 15. . 2 1 16. ) 1. 1. 3 + : . .. . 1) 2) 10. * ) . . . . . . . . . . . 4) 5) . . . III. . ) . . . .

. : . . . 17. . . . $ . 3) . 1) 2) 3) 4) . . . . . . . . $ $ $ 17. 1) . 1) 13) 2) 12) . . . 5) ( 6) 7) . . 8) 9) 10) 11) 12) 13) . .10 3) 4) 5) 6) 17. 17. .. 18. . : ). . . . . . . ! % .

$ .. 17. 23. 1) . : & 1) 2) $ 3) 4) . 20. 2) 13) 17. % 2) . ( / 17. . 5) . 3) . % . 1) . . 17. 17. % . . : & 1) 2) 3) . . 22. . . & " 21. 24. % ( " . % % " . . ) 17.11 3. . . . ! 16. . 13) . 19. . 1.

) . IV. 17. . . . . 1. . . & " .12 ( 5) 6) 7) 25. . . . . . . 4. . ) . . . . . 26. .) . . . 28. 1) 2) 3) 4) . . 3 ! . ( . . ). . . . . 5) : .. 4 27. .

) . 33. . . . . . . . . 1) 2) 3) 4) 1. 40 20 10 5 .. ) . 1. ) 2. ) 1. . & . . II I I . . 32. . . . . . . . . 30. . . I . 0 . 29. . . 31. . : ..13 .

. ! ( . . . 1. . . 1. .) . ( . . . . . . . 1. . . . 3. . . . . . . . . 35. 3. 2. . . 34. . . . . 1. . . . . 1 . . " . . . .). 1 1. . $ .. . . . . 1 . 2. . . . 1. . ) .14 . .

. 37. . . .15 * " . . . . . . . 2. . ( 2. . 2. 36. " % * . . . . . 2) 3) . ! . . . . . 2. . . .. : . 4. . . . . . . . . . : 2. . 2. . " . . 2. " 1) . 0 . 2.

41. . . 1. % . ) . % . . . . . 40. . . 1. . 20 1. . . . II . * . I . . . " . . 39.. . . . 10 40 . . .16 38. . 2. 1. . . . .

! . 1) . 2) 3) . . . ( . . . 6) 7) 8) . . : ). & : . . .. . .17 . . . 42. . 44. . . ! . . . . . 43. . . 1. . . . . 4) 5) . . & 60 . . 1. . . . 3.

. . .). . . . . . . . ( : . . . . ) .18 9) 10) 11) 12) 13) . ( . . ) . 14) 15) 16) 17) 18) 19) . . . . . . 45. . . 1) 2) 3) . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . 46. ) .

. $ 2. . . 1 . $ . / . $ % . . . 4. ( $ . . . . 4. . . . . . . . . . . . . .19 0 1. 2. . 47. 48. . . . $ ! % . 2. . 1 5. . .

. 1.5 . . 51. . 50. . . . 52. . . ' . . 48. 1. . . . * . 50% 48. 1 1 . . . . 2.20 49. . $ . 2.). 1 . $ . . . ( ) . . . . 11. . . 1. 1.. . .

21 12 $ . 53. . . . . 1. . . . . . . . ). 1. ) . ) . . . .. 12 . . 3. . ( . . . ) . . 1. ) 5. . . : . . . 1. . 4. . . . . . 24 * . . .

. . . 56. . : .22 54. . V. 48 . 3 . . . ) . . . 1. 5 1 57. . . . 1) 2) 3) 4) . . .. . ( ) . . . . . . ) . 55. . . . ) .

. . ! : . 59. . . : . . . : 1) 2) 3) 4) ! 1) . . . 58. . . . . . . .. . .23 . . . . . . . . . : . . 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) . . . . ! ! . . . .

. . . . 5. . . . . : ). 3. . . . . . . . ( . . . . .. . ( 6. . 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) ! . . 4. . . . 3) 4) 5) ! . . . . . . ( . . . . . . . . : . . . . 2. . . . .24 2) .

. . ( . . 64. . 61. . 2. . . . .25 60. . . ) 48 63. . 1. 1. 62. ! ) . . . . . . ( . ! . . .. . . ) . . " . .

. . 3. * 1) .75 . . .50 . . . VI. . 4. . . : . .. 6 7 3 1 8 66. ) . . 68. 0 . " " 0 . . .5 2. 11. 65. . . 2. / ( . . : . 67. 3. . .26 - 1.

. 2. . . 1) I 3.) 100 ( . . . . # . : . 3. 73. 70. . I .5 . . 71. 3) .5 . . . 72. .27 2) . . . : . % . " . . .25 .. 1) . ( 100 69. . . 80 . 2) 3) .) 130 . .

74. . 60 ( . . .). . . . . . . . . . .). . . . ( . 1 . * . . . . . 30 . . 2. . .. . 2. . 0 . . . . . . 1 . . . . 75. . 1. . 0 . . . .28 2) 3) I . : . . 1) 2) 3) 4) 5) 1. 2. . . . ) .

). . . . 3.. . 0 . 78. . . . ) . . & . * . " . . 4. * . . . . . * . . . 0 . . . . . . . 1. - . . ( . / . 1. . . . 1. 1. . 79. . . . . .29 76. . . . . 77. . .

. . 1. . . 1. 82. ( . . . . 1) 2) 3) . ( .30 . . 83. . . ) . . 2. ( 0 . . 80. ( . & : . . .). . " . 81. . . . ! .. . . . . . . .).

. . . . . 0 . . : ( : ). . . VII. 1) 2) 3) . 85. . ( 87. . ( . ( . .31 " . & . . 0 . 0 . ( . 84. ) . . . 86. 88. .

. : . . . . . 2) . . 1. .32 4) 5) . . . . 12) . . . 10) . 3) . . . . . 14) . ) 1) . 9) . 11) . . .. . 89. . . 13) . . . 6) 7) 8) . . . .

. . . . . 10) " 11) . 12) 13) 14) . . . 8) 9) . . . . . * . 30 . . . . . . 6) . . . .33 4) . 15) . . . . 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5) . 7) . . . . . .

. "%- ". . . & . . 1. . . . . . 91. . 92. 0 . . . . $ . $ 1) 2) 3) 4) . . 94. ( . . . . . . . . . 2 2 : . . 1. 0 ( .. . . . " " . 5) 93. % .34 . . / . . .

13. ( . 44. ( 33. 2). & 300. . . ( 59. ( 44. 44. 5) . 5). . 1). ( 2) . 96. . ( . 4). . . . 15 2). .. 13. 48.000 - 1) 2) 15 ( ( 11. 1). 95. 3) . . 6) . 4) .35 VIII.000 : 3. 2). ( 44. 2). 3). 4) 5) 2). . . 1) . 3) ( ( . .000. . . . 1). 57.

1. . 12) . . . 8) . 35. 4) 5) 6) 7) 8) 2.000 1. . ( 28. ( 75. . .000.. 6). . ( 28. 28. 81. 9) . & : 200.36 7) ( 59. . . . 1.. 3). 73. 1. 3). 2). 2) 3) . . . 83. ( . . 30. 4).000 97. . 1. 35. . . . 50. . 10) 11) . 9) ( 36). 1). 74. . .000 200.000 1) ( 12. . . 2). ( . 31.

( 38. 23) 24) 25) 44. " 1). . . 1.37 10) 11) ( . 2). ( 44. ( 42. 26) 27) 28) 29) 30) 31) . . 2. 12). . . . 37. 44. ( . . 2). . 10). 42. . 3. . 1. ( 41. 44. 14). 6).. 7). . 13). . 44. ( 44. 8). ( 44. 43. 2). 44. 2). 5). . 43. 43. ( 44. ( 44. 37. . 11). 9). 43. 18) 19) 20) 21) 22) ( ( ( ( . . . ( . 12) 13) 14) 15) 16) 17) 1. ( 40). . . ( 38. 4). . .

15). . . ( 45. 44. 19). ( . . 48.38 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) . . 6). 3. 5). 17). . 3. ( ( 48. 1). ( 52. 4). . 5). 3). 48) 52.. 44. 47. . 2. . 18). . . ( 47. . 1. 16). 2). . . . 49) 50) 53. . 50. . ( ( 44. 44. . 3. ( 48. . 45) 46) 47) ( 49. ( ( 44. 52. 41) 42) 43) 44) . 40) . 1. . 1. . 45. 47. .

000 : 11. 74. 54. ( 28. 30 & 100. 3) 15 ( 13.000 . 1). 7) 8) . 1). 54) 55) . 28. . . 2). ( 30. 74. . . . . . 3). . . . ( 65). ( 1. . 3). 53) 3. 2). . 30 . . 2). . 15 5) 6) . 1. 3. .39 51) 52) 62. 1) 2) ( ( 12. ( 28. . 57) 1. 56) 2). 55. . 13.. 74. .. . .000 50. 10. . 4) ( . 98. . .000 500.

40 9) 10) 11) 2. .. ( 44. . . 6). . 35. 7). 43. . 28) 29) 30) ( 44. 9). 20) 21) 22) 23) 24) ( ( ( ( . . ( . 1. 11). . 36). 31. . 25) 26) 27) 44. . . 1. . . ( 41. . ( 44. 44. 42. 5). 38. 2). . . 1. 35. 1). ( 40). 44. 38. 43. 2). . 8). 4). ( 42. 43. 2. 10). . 3. 2). 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 1. . 43. . 44. ( ( ( 37.

1. 47. 6). 47. 44. . 44. ( 44. 4). ( 44. . 15). . . ( 14). . 1. 48. 16). ( 47. . 17). 18). . 13). 44. 3. 2. 12). ( 44. . 1. ( 45. . . ( . 52. 48. . 50. 2).. .41 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) . . 3). . ( ( 48. 2). 48) 49) 50) . 5). . 19). . 1). 42) . ( ( 44. 43) 44) 45) 46) 47) ( ( . ( 48. ( 49. 45. 44.

. . . . 73.. ( . . . 2). . . 54. . ( . . 63) 2). 52) 53) 53. 62) . 3. 59) 3. . . . 5). 3. ( 52. . 4). . 68) . 83. . 1. 5). ( 65). 74. 66) 67) 75. 55. 74. . 60) 61) . 54) 55) 56) . 57) 58) 62. . . ( 1. 74. . 6).42 51) 52. 64) 65) 74. 81. ( 59. ( 59. 1). ( 3. 57. . . .

2. . 31. .000 : . 35. . ( . 15 3) 4) .. 4). . . . . . .. . 38. 50. 2). 1. 36). 5) 6) 7) 8) 2. 13. . 30. 1. . 2). 2). 43. 1) 2) ( . ( ( 37. 2). 35. ( 28. 1). 28. . 3. 43. . 1. 1). . 1. . 38. .000 15 ( 13. . 30 & 10. 43. ( 40). ( . 2). . .43 99. ( 41. 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) ( 43.

. 17). 44. .44 19) ( ( ( 44. 8). . ( . 35) . 36) 37) 38) ( ( 48. 1). 44. 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) ( 47. 13). . . 18). ( 44. 4). 11). 5). . ( 44. 2). 5). ( . ( ( ( 44. . . . 15). ( 44. 44. ( 14). . 44. 9). 47.. . 44. 19). 12). . 7). 44. 16). ( 44. ( ( 47. ( . 10). . 6). 20) 21) 22) 44. ( 44. . 44. 2). 48. . . .

48/94 " 1. . 50. 48/94 42/98) ("% . . . 67/93. 42/98). IX. 44/99. 4). 53/93. . 6). . ( 1. 43) 52. 5). 46/91.45 39) . 6 4 100. 52. 74. . . ( . . 40) 41) 42) . 3. 52/91. ( 48. 5/99. . . . 74. # . . 74. . . 46) 2). . %!" ". !%". 46/91. 53/93. ( 49. 52. ( . 60/98. . 67/93. # " ! !%". 1. 47) 48) 74. 44) 45) . 48. 3. . ("% . . 52/91. . 3).. 1. 101. . # ("% ! . 74/99 4/00).

! . . !%".46 # " 1. 2006. 46/91. . 102. . . 53/93. 103. . 67/93.. 48/94 . . 1. 52/91. 42/98) ("% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful