Nâng cao n ng l c lãnh o và s c chi n u c a Ð ng, phát huy s c m nh toàn dân t c, m nh toàn di n công cu c i m i, s m a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n

(Báo cáo chính tr c a Ban Ch p hành Trung ng ng khoá IX t i ih i i bi u toàn qu c l n th X c a ng)

y

Ngày 1/6/2006. C p nh t lúc 9h 45' ih iXc a ng h p vào lúc toàn và ã tr i qua 20 n m i m i. ng, toàn dân ta k t thúc 5 n m th c hi n Ngh quy t i h i IX

i h i có nhi m v : ki m i m vi c th c hi n Ngh quy t i h i IX c a ng, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 n m 2001 - 2005 và Chi n l c phát tri n kinh t - xã h i 10 n m 2001 - 2010, nhìn l i 20 n m i m i; quy t nh ph ng h ng, m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i 5 n m 2006 2010; ki m i m s lãnh o c a Ban Ch p hành Trung ng ng khoá IX, ra ph ng h ng, nhi m v xây d ng ng; b sung, s a i i u l ng; b u Ban Ch p hành Trung ng ng khoá X. I- KI M M I I M 5 N M TH C HI N NGH QUY T I H I IX C A NG VÀ NHÌN L I 20 N M I

N m n m qua, bên c nh nh ng thu n l i do ti n trình i m i t o ra, n c ta c ng g p không ít khó kh n, thách th c do nh ng y u kém v n có c a n n kinh t trình th p; thiên tai, d ch b nh x y ra nhi u n i; tình hình th gi i và khu v c di n bi n h t s c ph c t p, nh t là sau s ki n ngày 11-9-2001 M ; kinh t th gi i và khu v c an xen nh ng bi u hi n suy thoái, ph c h i và phát tri n, s c nh tranh và chính sách b o h b t bình ng c a m t s n c... Trong hoàn c nh ó, toàn ng, toàn dân và toàn quân ta ra s c ph n u th c hi n Ngh quy t i h i IX và ã t nh ng thành t u r t quan tr ng: 1. N n kinh t i toàn di n ãv t qua th i k suy gi m, tt c t ng tr ng khá cao và phát tri n t ng

T ng s n ph m trong n c (GDP) n m sau t ng cao h n n m tr c, bình quân trong 5 n m 2001 2005 là 7,51%, t m c k ho ch ra. Kinh t v mô t ng i n nh, các quan h và cân i ch y u trong n n kinh t (tích lu - tiêu dùng, thu - chi ngân sách,...) c c i thi n; vi c huy ng các ngu n n i l c cho phát tri n có chuy n bi n tích c c, t l huy ng GDP vào ngân sách nhà n c v t d ki n. T ng v n u t vào n n kinh t t ng nhanh ã làm t ng áng k n ng l c s n xu t kinh doanh, t o nhi u s n ph m có s c c nh tranh, hoàn thành và a vào s d ng nhi u công trình l n v k t c u h t ng kinh t - xã h i, t ng c ng ti m l c và c s v t ch t - k thu t c a n n kinh t . C c u kinh t ti p t c chuy n d ch theo h ng công nghi p hoá, hi n i hoá. n n m 2005, t tr ng giá tr nông nghi p, lâm nghi p, ng nghi p trong GDP còn 20,9% (k ho ch 20 - 21%), công nghi p và xây d ng 41% (k ho ch 38 - 39%), d ch v 38,1% (k ho ch 41 - 42%). Các thành ph n kinh t u phát tri n. Ho t ng kinh t i ngo i và h i nh p kinh t qu c t có b ph m ã có s c c nh tranh trên th tr ng qu c t . Xu t kh u, t ng kim ng ch xu t kh u t h n 50% GDP. V n h tr phát tri ti p n c ngoài (FDI) liên t c t ng qua các n m. ã có m t s d c ti n m i nh p kh u n chính th án u t r t quan tr ng. M t s s n có t c t ng tr ng khá, c (ODA) và v n u t tr c ra n c ngoài. ng hàng hoá

Th ch kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a b c u c xây d ng. Th tr phát tri n t ng i nhanh; m t s lo i th tr ng m i ã hình thành.

2. V n hoá và xã h i có ti n b trên nhi u m t; vi c g n phát tri n kinh t v i gi i quy t các v n xã h i có chuy n bi n t t; i s ng các t ng l p nhân dân c c i thi n

Giáo d c và ào t o ti p t c phát tri n và c u t nhi u h n. C s v t ch t Quy mô ào t o m r ng, nh t là b c trung h c chuyên nghi p và d y ngh . Trình nâng lên.

c t ng c dân trí

ng. c

Khoa h c và công ngh góp ph n tích c c vào vi c ho ch nh ng l i, chính sách, i u tra ánh giá tài nguyên thiên nhiên, b o v a d ng sinh h c, nghiên c u ng d ng công ngh m i ph c v phát tri n kinh t - xã h i và qu c phòng, an ninh. Công tác xoá ói gi m nghèo c y m nh b ng nhi u hình th c, bi n pháp; n cu i n m 2005, t l h nghèo (theo chu n Vi t Nam cho giai o n 2001 - 2005) còn 7% (n m 2001 là 17,5%, k ho ch là 10%). ã k t h p t t các ngu n l c c a Nhà n c và nhân dân, xây d ng nhi u công trình k t c u h t ng kinh t , v n hoá, xã h i cho các vùng nông thôn, mi n núi, vùng dân t c. Trong 5 n m, t o vi c làm cho 7,5 tri u lao n m 2000 lên trên 10 tri u ng n m 2005. ng. Thu nh p bình quân u ng i t ng t 5,7 tri u ng

Công tác b o v và ch m sóc s c kho nhân dân t nhi u k t qu : m r ng m ng l i y t , c bi t là y t c s ; kh ng ch và y lùi m t s d ch b nh nguy hi m; tu i th trung bình c a dân s n c ta t ng t 67,8 (n m 2000) lên 71,5 (n m 2005). Ho t ng v n hoá, thông tin, báo chí, th d c th thao... có ti n b trên m t s m t. Cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng v n hoá", các phong trào n n áp ngh a, ch m sóc ng i có công, Bà m Vi t Nam Anh hùng, th ng binh, gia ình li t s , các ho t ng nhân o, t thi n... thu hút s tham gia r ng rãi c a các t ng l p nhân dân. 3. Chính tr - xã h i b c phát tri n m i n nh; qu c phòng và an ninh c t ng c ng; quan h i ngo i có

c l p ch quy n, toàn v n lãnh th , an ninh chính tr c gi v ng, tr t t an toàn xã h i cb o m. Quân i nhân dân và Công an nhân dân có nhi u thành tích trong xây d ng l c l ng, nâng cao tinh th n chi n u và s n sàng chi n u. Vi c k t h p phát tri n kinh t v i qu c phòng m t s a bàn có hi u qu . Th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân c c ng c . Ho t ng i ngo i c a hoà bình, phát tri n kinh t quy t cm ts v n ng và tích c c tham gia t i Vi t Nam. ng, Nhà n c và nhân dân phát tri n m nh, góp ph n gi v ng môi tr ng - xã h i, nâng cao uy tín c a Vi t Nam trong khu v c và trên th gi i. ã gi i v biên gi i, lãnh th , vùng ch ng l n trên bi n v i m t s qu c gia; ch các di n àn th gi i; t ch c thành công nhi u h i ngh qu c t và khu v c

4. Vi c xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a có ti n b trên c ba l nh v c l p pháp, hành pháp và t pháp. S c m nh kh i i oàn k t toàn dân t c c phát huy Qu c h i có nh ng i m i quan tr ng trong công tác l p pháp, ti p t c s a i, b sung Hi n pháp và h th ng pháp lu t; c i ti n quy trình xây d ng lu t, ã thông qua 58 lu t và 43 pháp l nh m i, t o c s pháp lý cho ho t ng qu n lý nhà n c, v n hành n n kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a, áp ng nhu c u h i nh p qu c t . ã t ng c ng m t b c t ch c và ho t ng c a b máy nhà n c; phân nh c th h n ch c n ng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Chính ph , c a các b , ngành và chính quy n a ph ng các c p, ng th i th c hi n s phân c p nhi u h n. Các ho t ng t pháp và công tác c i cách t pháp có nh ng chuy n bi n tích c c.

c a các ngành. công tác t ch c và cán b . các c p. nh t là xã.Ho t ng c a M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân ngày càng thi t th c. chúng ta còn nh ng khuy t i m và y u kém: 1. s c c nh tranh c a Các cân i v mô trong n n kinh t ch a th t v ng ch c. hi n i hoá. Vi c ho ch nh và th c hi n các ch tr ng. Công tác dân t c. xây d ng t ch c c s ng g n v i xây d ng h th ng chính tr c s . L nh v c d ch v phát tri n ch m. Kho ng cách chênh l ch v thu nh p. lao ng nông nghi p còn chi m t l cao. 5. Ch t l ng ngu n nhân l c th p. tôn giáo. ngh thu t. s qu n lý th ng nh t theo pháp lu t c a Nhà n c. d b nh h ng b i nh ng bi n ng t bên ngoài. N i dung và các bi n pháp công nghi p hoá. S p x p. n ng su t lao ng th p. T i ph m và m t s t n n xã h i có chi u h t ng. còn nhi u v ng m c. lãng phí v n nghiêm tr ng. Môi tr ng t nhiên nhi u n i b hu ho i. các c s s n xu t kinh doanh. chính sách ã ban hành. T ng tr ng kinh t ch a t ng x ng v i kh n ng. th d c th thao còn y u kém. Công tác xây d ng ng t m t s k t qu tích c c Công tác giáo d c chính tr t t ng. 2. th t thoát nhi u. y t . v n hoá. ph ng. xu t b n. ch t l n n kinh t còn kém. công ngh . Nhi u doanh nghi p ch a s c v t qua nh ng khó kh n v c nh tranh và th tr ng. u t c a Nhà n c dàn tr i. chính sách thúc y phát tri n và v n hành h th ng th tr ng ch a ng b . a s cán b . Ch t l ng giáo d c và ào t o còn th p. t c nh ng thành t u trên là nh ng l i úng n c a ng. v n ng ng i Vi t Nam n c ngoài có ti n b . ch y theo l i ích v t ch t n thu n ch a c kh c ph c. toàn dân. hi n i hoá nông nghi p và nông thôn ch a c th . m c ích. do k t qu u t trong nhi u n m qua ã làm cho n ng l c s n xu t c a nhi u ngành và toàn b n n kinh t t ng khá. i m i và nâng cao hi u qu c a doanh nghi p nhà n c. ng viên phát huy vai trò tiên phong. m c s ng gi a các t ng l p nhân dân. gi gìn ph m ch t o c. hi u qu . n ng ng. Ho t ng kinh t i ngo i còn h n ch . nhi u v n xã h i b c xúc ch a c K t qu xoá ói gi m nghèo ch a th t v ng ch c. t duy bao c p ch a c kh c ph c tri t . ô nhi m n ng. ng . c c u kinh t chuy n d ch ch m ng. nguy c tái nghèo còn l n. chính sách v v n hoá . Lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà n c và tiêu dùng xã h i còn nghiêm tr ng. Tai n n giao thông gây nhi u thi t h i v ng i và c a. m t s nguyên t c c a th tr ng b vi ph m. giá thành nhi u s n ph m còn cao so v i khu v c và th gi i. Trong m t b ph n báo chí. toàn quân. C ch . phát tri n ng. Nhu c u v vi c làm thành th và nông thôn ch a c áp ng t t. công tác ki m tra có nh ng chuy n bi n m i. T quan liêu. Trình khoa h c. ó còn là do tác ng tích c c c a nh ng c ch . xu h ng xa r i tôn ch . Qu n lý nhà n c i v i m t s l nh v c trong giáo d c. tham nh ng.xã h i ch m gi i quy t t t i m i. Nhi u ngu n l c và ti m n ng trong n c ch a c huy ng và khai thác t t. Khoa h c và công ngh ch a áp ng k p yêu c u c a công nghi p hoá. Tuy nhiên. lao ng ch a qua ào t o v n là ph bi n. gi a các vùng có xu h ng doãng ra. hi u qu ch a cao. i u hành n ng ng c a Chính ph và n l c c a toàn ng. Vi c th c hi n Quy ch dân ch c s c m r ng và có hi u qu h n. sáng t o. nh t là c ph n hoá.

lãng phí trong m t b ph n cán b . K c ng.3. Công tác lý lu n ch a làm sáng t cm ts v n quan tr ng trong công cu c i m i. d báo chi n l c v qu c phòng. chính sách. an ninh. Ba l nh v c c coi là ba khâu t phá (xây d ng ng b th ch kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a mà tr ng tâm là i m i c ch . Nhi u t ch c c s ng thi u s c chi n u và không n ng l c gi i quy t nh ng v n ph c t p n y sinh. y t . Tình tr ng nh ng nhi u. C i cách hành chính ch a t yêu c u. Ch t l ng và hi u qu ki m tra. ng viên. M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân còn m t s Qu c h i còn lúng túng trong vi c th c hi n ch c n ng giám sát. thi u trách nhi m m t b ph n công ch c. Công tác t ch c và cán b còn nhi u m t y u kém. Công tác xây d ng. Ho t ng c a M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân nhi u n i còn mang tính hành chính. Hi u l c qu n lý nhà n c còn th p trên m t s l nh v c nh : quy ho ch. Công tác ki m tra. Công tác t t ng còn thi u tính thuy t ph c. nh t là các c quan tr c ti p gi i quy t công vi c c a dân và doanh nghi p.. 4. t o b c chuy n m nh v phát tri n ngu n nhân l c. Công tác nghiên c u. xây d ng n n kinh t c l p t ch và h i nh p kinh t qu c t . Nh ng khuy t i m và y u kém nói trên do nhi u nguyên nhân khách quan và ch quan. i m i t ch c. k c m t s cán b ch ch t. hình th c. nh các v n : s h u và thành ph n kinh t . i ngo i còn m t s m t h n ch c phát huy S c m nh t ng h p và kh n ng s n sàng chi n u c a các l c l ng v trang ch a y . t ai. ch ngh a cá nhân và t quan liêu. ch tr ng l n ch a c làm rõ nên ch a t c s th ng nh t cao v nh n th c và thi u d t khoát trong ho ch nh chính sách. Các l nh v c qu c phòng. M t b ph n cán b . k lu t nhi u n i không nghiêm. c ph n hoá doanh nghi p nhà n c. s h u trí tu . T ch c và ho t khâu ch m i m i ng c a Nhà n c. ch m c kh c ph c. S ph i h p gi a an ninh. xây d ng c b n. ch y u là nh ng nguyên nhân ch quan: T duy c a ng trên m t s l nh v c ch m i m i. i m i chính sách. giám sát ch a cao. c a quy n. còn nh ng i m b t h p lý. v a không trình hoàn thành nhi m v . Tình tr ng nói nhi u làm ít. còn nh ng y u t gây m t n nh chính tr . công ch c di n ra nghiêm tr ng.. m ts a bàn. i m i t ch c và ph ng th c ho t ng c a h th ng chính tr mà tr ng tâm là c i cách hành chính) c ng nh vi c xây d ng m t s công trình tr ng i m l n c a qu c gia ch a c ch o t p trung. y u kém v ph m ch t và n ng l c. tài chính. o c. th c hi n thi u tinh th n trách nhi m.xã h i. g ng m u. thanh tra còn thi u hi u l c. . tài nguyên môi tr ng. l i s ng. ph ng th c ho t ng c a h th ng chính tr . v a thi u tính tiên phong. 5. M t s v n t m quan i m. nh t là c s còn y u kém. v n hoá.. b nh c h i. ch o i u hành. ngân hàng. i ngo i ch a theo k p di n bi n c a tình hình. Mô hình t ch c chính quy n a ph ng. làm không n n i n ch n ho c không làm còn di n ra nhi u n i. tham nh ng. nh t là t ch c h i ng nhân dân. c ch qu n lý giáo d c. S ch o t ch c th c hi n ch a t t. an ninh. qu c phòng và i ngo i trong vi c gi i quy t m t s v n c th thi u ch t ch . B máy qu n lý nhà n c các c p. Dân ch trong xã h i còn b vi ph m. ch nh n ng ch a t yêu c u Tình tr ng suy thoái v t t ng chính tr ..

Có th rút ra m t s bài h c l n sau ây: o và M t là. im i Hai m i n m qua. có n n kinh t phát tri n cao. v ng m nh. xây d ng n n v n hoá tiên ti n. con ng i c gi i phóng kh i áp b c. do nhân dân làm ch . phù h p th c ti n Vi t Nam. Lý lu n ch a gi i áp cm ts v n c a th c ti n i m i và xây d ng ch ngh a xã h i n c ta. i s ng nhân dân c c i thi n rõ r t. m à b n s c dân t c làm n n t ng tinh th n c a xã h i. v n minh. i m i không ph i xa r i mà là nh n th c úng. Kinh t còn l c h u so v i nhi u n c trong khu v c và trên th gi i. dân ch . có s thay i c b n và toàn di n. d a trên l c l ng s n xu t hi n i và quan h s n xu t phù h p v i trình phát tri n c a l c l ng s n xu t. tr c h t thu c trách nhi m lãnh o. xây d ng ng trong s ch. ch ng và tích c c h i nh p kinh t qu c t . công b ng. Trong khi kh ng nh nh ng thành t u nói trên. s nghi p công nghi p hoá. v i s n l c ph n u c a toàn ng. toàn dân. t do. c bi t là trong vi c gi i quy t các m i quan h gi a t c t ng tr ng và ch t l ng phát tri n. y m nh công nghi p hoá. phát tri n kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a c y m nh. chúng ta ph i phát tri n n n kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a. Cùng v i vi c ki m i m 5 n m th c hi n Ngh quy t i h i IX. xây d ng n n dân ch xã h i ch ngh a. b o m v ng ch c qu c phòng và an ninh qu c gia. V th n c ta trên tr ng qu c t không ng ng nâng cao. v xã h i xã h i ch ngh a và con ng i lên ch ngh a xã h i Vi t Nam ã hình thành trên nh ng nét c b n. công cu c n c ta ã t nh ng thành t u to l n và có ý ngh a l ch s . t t ng H Chí Minh.xã h i. xây d ng h th ng chính tr . do nhân dân. toàn quân. Ban Ch p hành Trung ng xin t phê bình nghiêm túc v nh ng khuy t i m c a mình tr c i h i và tr c nhân dân. i m i không ph i t b m c tiêu ch ngh a xã h i mà là làm cho ch ngh a xã h i c nh n th c úng n h n và c xây d ng có hi u qu h n. n c m nh. gi a i m i kinh t và i m i chính tr . h th ng quan i m lý lu n v công cu c i m i. l y ó làm n n t ng t t ng c a ng và kim ch nam cho hành ng cách m ng. S c m nh t ng h p c a qu c gia ã t ng lên r t nhi u. vì nhân dân. T th c ti n 20 n m i m i. Các l nh v c v n hoá. có Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a c a nhân dân. có quan h h u ngh và h p tác v i nhân dân các n c trên th gi i. gi a i m i v i n nh và phát tri n. do nhân dân. tích c c h i nh p kinh t qu c t . sáng t o.. hi n i hoá. gi a c l p t ch và ch ng.Lênin. Qu c phòng và an ninh c gi v ng. i lên ch ngh a xã h i. . hi n i hoá. v n d ng sáng t o và phát tri n ch ngh a Mác .xã h i n nh.Nh ng khuy t i m nói trên. có cu c s ng m no. xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a c a nhân dân. ng và Nhà n c ta càng tích lu thêm nhi u kinh nghi m lãnh qu n lý. Chính tr . c n th y rõ. t ng tr và giúp nhau cùng ti n b . b t công. các dân t c trong c ng ng Vi t Nam bình ng.Lênin và t t ng H Chí Minh. phát tri n toàn di n. trong quá trình i m i ph i kiên nh m c tiêu c l p dân t c và ch ngh a xã h i trên n n t ng ch ngh a Mác . tr c ti p là c a B Chính tr . Nh n th c v ch ngh a xã h i và con ng i lên ch ngh a xã h i ngày càng sáng t h n. Kinh t t ng tr ng khá nhanh. xã h i. ch o c a Ban Ch p hành Trung ng. còn nhi u y u kém. cho n nay n c ta v n trong tình tr ng kém phát tri n. t n c ã ra kh i kh ng ho ng kinh t . gi a t ng tr ng kinh t và th c hi n công b ng xã h i.. H th ng chính tr và kh i i oàn k t toàn dân t c c c ng c và t ng c ng. Nh ng thành t u ó ch ng t ng l i i m i c a ng ta là úng n. h nh phúc. oàn k t. có n n v n hoá tiên ti n. vì nhân dân d i s lãnh o c a ng C ng s n. th c hi n i oàn k t toàn dân t c. m à b n s c dân t c. t o ra th và l c m i cho t n c ti p t c i lên v i tri n v ng t t p. Xã h i xã h i ch ngh a mà nhân dân ta xây d ng là m t xã h i dân giàu. chúng ta nhìn l i 20 n m i m i.

xây d ng ng là then ch t và phát tri n v n hoá . i m i t t c các m t c a i s ng xã h i nh ng ph i có tr ng tâm. ng ta c n ti p t c nghiên c u.th c ti n 20 n m i m i. là nhân t quy t nh th ng l i c a s nghi p i m i. quy n con ng i. th tr ng. Toàn c u hoá kinh t t o ra c h i phát tri n nh ng c ng ch a ng nhi u y u t b t bình ng. k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i trong i u ki n m i. xung t v trang. ng th i ra s c tranh th ngo i l c. Nh ng cu c chi n tranh c c b . ng th i c ng th y rõ thêm nh ng v n m i t ra c n c gi i áp. b o m quy n l c thu c v nhân dân. i m i ph i vì l i ích c a nhân dân. ho t ng can thi p. II. tranh th các ngu n l c bên ngoài phát huy n i l c m nh h n. c n . Nhi u v n toàn c u b c xúc òi h i các qu c gia và các t ch c qu c t ph i h p gi i quy t: kho ng cách chênh l ch gi a các nhóm n c giàu và n c nghèo ngày càng l n. n ng l ng. b sung và phát tri n C ng l nh. nguy n v ng và sáng ki n c a nhân dân có vai trò quan tr ng trong vi c hình thành ng l i i m i c a ng. ng b . ó là chìa khoá c a thành công. công ngh . hình th c và cách làm phù h p. hoà bình. N m là. Phát huy n i l c. có nh ng b c i thích h p. nh t là các n c ang phát tri n. nh y bén v i cái m i. phát huy cao n i l c. nh m t o ra s c m nh t ng h p phát tri n t n c nhanh và b n v ng. không ng ng i m i h th ng chính tr . nâng cao n ng l c lãnh o và s c chi n u c a ng. Ph i i m i t nh n th c. bi n o và các tài nguyên thiên nhiên ti p t c di n ra nhi u n i v i tính ch t ngày càng ph c t p. Nh ng ý ki n. xem ó là nhân t quy t nh i v i s phát tri n. Kinh t th gi i và khu v c ti p t c ph c h i và phát tri n nh ng v n ti m n nh ng y u t b t tr c khó l ng. chúng ta càng th y rõ giá tr nh h ng và ch o to l n c a C ng l nh xây d ng t n c trong th i k quá lên ch ngh a xã h i (n m 1991). C nh tranh kinh t .n n t ng tinh th n c a xã h i. ch y ua v trang. phát huy vai trò ch ng. gi a các n c ngày càng gay g t. Nhà n c và nhân dân ta trong quá trình a n c ta i lên ch ngh a xã h i. vì nhân dân và do nhân dân. Xây d ng ng trong s ch. xu t phát t th c ti n và th ng xuyên t ng k t th c ti n. lãnh th . phát hi n nhân t m i. sáng t o c a nhân dân. v ng m nh là khâu then ch t. ngu n v n. Khoa h c và công ngh s có b c ti n nh y v t và nh ng t phá l n. tr ng i m. Xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a Vi t Nam c a nhân dân. B n là. có b c i. ho t ng kh ng b . trên c s gi v ng c l p dân t c và nh h ng xã h i ch ngh a. Ba là. b o m s g n k t ch t ch và ng b gi a ba nhi m v : phát tri n kinh t là trung tâm. có k th a. Phát huy vai trò M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân trong vi c t p h p các t ng l p nhân dân. ly khai. Sau i h i X. do nhân dân. Nhà n c ph i th ch hoá và t ch c th c hi n có hi u qu quy n công dân. i m i toàn di n. s gia t ng dân s cùng v i các lu ng dân di c . t ng b c tìm ra quy lu t phát tri n. D a vào nhân dân. xung t dân t c. Các mâu thu n l n c a th i i v n r t gay g t. xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch xã h i ch ngh a. tình tr ng khan hi m ngu n n ng l ng. nh ng tranh ch p v biên gi i. ng th i coi tr ng huy ng các ngu n ngo i l c.. tôn giáo. gây khó kh n. t ho t ng lãnh o c a ng. h p tác và phát tri n v n là xu th l n. Qua t ng k t lý lu n . Cách m ng là s nghi p c a nhân dân. chính tr . vì nhân dân là yêu c u b c thi t c a xã h i.M C TIÊU VÀ PH NG H NG PHÁT TRI N TN C 5 N M 2006 .th ng m i. t t ng cho m i ho t ng c a ng. xu t phát t th c ti n. l t . thông qua h i nh p và h p tác qu c t . làm n n t ng chính tr ..Hai là.2010 D báo tình hình nh ng n m s p t i: Trên th gi i. qu n lý c a Nhà n c n ho t ng c th trong t ng b ph n c a h th ng chính tr . thách th c l n cho các qu c gia. d a vào nhân dân. i ngo i n t t c các l nh v c c a i s ng xã h i. t duy n ho t ng th c ti n. t kinh t . phát huy s c m nh c a kh i i oàn k t toàn dân t c th c hi n thành công s nghi p i m i. giành gi t các ngu n tài nguyên.

2010 có ý ngh a quy t nh h i 10 n m u th k XXI do i h i IX c a M c tiêu và ph ng h ng t ng quát c a 5 n m 2006 . t ng s n ph m trong n c (GDP) g p h n 2. không th coi th ng b t c thách th c nào. ph n u t trên 8%/n m. tác ng t ng h p và di n bi n ph c t p. ch t l ng cao và b n v ng h n. môi tr ng t nhiên b hu ho i. ti p t c i m i m nh m . xu th hoà bình. khí h u di n bi n ngày càng x u. t o n n t ng n n m 2020 n c ta c b n tr thành m t n c công nghi p theo h ng hi n i. gây b o lo n l t . y m nh toàn di n công cu c i m i. g n v i phát tri n con ng i.1 l n so v i n m 2000.TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T TH TR 1.5 . l i s ng c a m t b ph n cán b . xã h i công b ng.Thái Bình D ng nói chung và ông Nam Á nói riêng. v biên gi i. òi h i b c bách c a toàn dân t c lúc này là ph i tranh th c h i. t t ng. nh ng b t n v kinh t . Các th l c thù ch v n ti p t c th c hi n âm m u "di n bi n hoà bình".2010 là: nâng cao n ng l c lãnh o và s c chi n u c a ng. nh ng thành t u 5 n m qua (2001 . tuy khó kh n còn nhi u. Trong n c. phát tri n v n hoá.. Trong 5 n m 2006 .xã N m n m 2006 . n c ta ang ng tr c nhi u thách th c l n. hi n i hoá t n c. phát tri n nhanh và b n v ng h n. s d ng các chiêu bài "dân ch ". t ng c ng qu c phòng và an ninh.ki t tài nguyên. n c m nh. ng viên g n v i t quan liêu. huy ng và s d ng t t m i ngu n l c cho công nghi p hoá. M c tiêu và ph ng h ng t ng quát 5 n m 2006 .xã h i. an xen nhau. t n c ta có c h i l n ti n lên. giúp ng i khác thoát nghèo và t ng b c khá gi h n. các t i ph m xuyên qu c gia có chi u h ng t ng.xã h i v i t c nhanh h n. v t qua thách th c. Tình tr ng suy thoái v chính tr . khuy n khích m i ng i v n lên làm giàu chính áng. Nh ng n m t i. "nhân quy n" hòng làm thay i ch chính tr n c ta. kèm theo nh ng thiên tai kh ng khi p. m r ng quan h i ngo i.2010: i v i vi c hoàn thành Chi n l ng ra. gi i phóng m nh m và không ng ng phát tri n s c s n xu t. tham nh ng. c phát tri n kinh t . Nh ng bi u hi n xa r i m c tiêu c a ch ngh a xã h i ch a c kh c ph c. th c hi n ti n b và công b ng xã h i. lãnh th . phát tri n kinh t . nâng cao i s ng nhân dân. v n minh". Tuy nhiên.8%/n m. chính tr .2010. phát huy s c m nh toàn dân t c. m c t ng tr ng GDP bình quân t 7. ch ng và tích c c h i nh p kinh t qu c t . nh ng luôn ti m n nh ng nhân t gây m t n nh nh : tranh ch p v nh h ng và quy n l c. gi v ng n nh chính tr . tài nguyên gi a các n c. khu v c châu Á .2006) làm cho th và l c n c ta l n m nh lên nhi u so v i tr c. ch ng và tích c c h i nh p kinh t qu c t . bi n o. xã h i m t s n c. N m v ng nh h NG NH H NG XÃ H I CH NGH A ng n c ta là: ng xã h i ch ngh a trong n n kinh t th tr Th c hi n m c tiêu "dân giàu. s m a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n. Ph n u t ng tr ng kinh t v i nh p nhanh. dân ch . gi v ng môi tr ng hoà bình t o thêm nhi u thu n l i cho nhân dân ta i m i. toàn di n và ng b . Nguy c t t h u xa h n v kinh t so v i nhi u n c trong khu v c và trên th gi i v n t n t i. y m nh xoá ói gi m nghèo. các d ch b nh l n. o c. . Vi c m r ng quan h h p tác qu c t .2005) và 20 n m i m i (1986 . n n m 2010. lãng phí là nghiêm tr ng. III. h p tác và phát tri n ti p t c gia t ng..

khoa h c và công ngh . xây d ng h th ng k t c u h t ng kinh t . Phát tri n ng b và qu n lý có hi u qu s v n hành các lo i th tr c nh tranh lành m nh ng c b n theo c ch Phát tri n th tr ng hàng hoá và d ch v . t ng tr ng kinh t i ôi v i phát tri n v n hoá.. ng th i theo m c óng góp v n cùng các ngu n l c khác và thông qua phúc l i xã h i. T o môi tr ng pháp lý và c ch . Tách ch c n ng qu n lý hành chính c a Nhà n c kh i ch c n ng qu n lý kinh doanh c a doanh nghi p. thành ph tr c thu c Trung ng trong qu n lý nhà n c v kinh t và xã h i. v n hoá. y t . ng th i s d ng k p th i có hi u qu m t s bi n pháp c n thi t khi th tr ng trong n c ho t ng không có hi u qu ho c th tr ng khu v c và th gi i có bi n ng l n.. 3. xoá b c quy n doanh nghi p. kinh t nhà n c cùng v i kinh t t p th ngày càng tr thành n n t ng v ng ch c c a n n kinh t qu c dân. c nh tranh lành m nh. k ho ch phù h p yêu c u xây d ng n n kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a và h i nh p kinh t qu c t . trong ó kinh t nhà n c gi vai trò ch o. u ban nhân dân t nh. k ho ch và c ch . i u ti t n n kinh t c a Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a d i s lãnh o c a ng. công khai. 2. th d c th thao). Th c hi n ti n b và công b ng xã h i ngay trong t ng b c và t ng chính sách phát tri n. vùng và a ph ng. b o tài chính qu c gia. i kinh t v mô. gi i quy t t t các v n xã h i vì m c tiêu phát tri n con ng i. xoá b "ch ch qu n". phát tri n m nh các d ch v công c ng (giáo d c. chính sách trên c s tôn tr ng các nguyên t c c a th tr ng. b o m vai trò qu n lý. tách h th ng c quan hành chính công kh i h th ng c quan s nghi p.. Nâng cao vai trò và hi u l c qu n lý c a Nhà n Nhà n c t p trung làm t t các ch c n ng: c nh h ng s phát tri n b ng các chi n l c. thu hút m i ngu n l c tham gia phát tri n kinh t .xã h i. Chính ph và các b . quy ho ch. H tr h i. phát huy t i a m i l i th so sánh c a qu c gia. Phát tri n m nh th ng m i trong . nhi u thành ph n kinh t . Ti p t c i m i chính sách tài chính và ti n t .Phát tri n n n kinh t nhi u hình th c s h u. có tr t t . ngành. gi m t i a s can thi p hành chính vào ho t ng c a th tr ng và doanh nghi p. h n ch các r i ro và tác ng tiêu Tác ng n th tr ng ch y u thông qua c ch . các ch th ho t ng kinh doanh bình ng. Thu h p nh ng l nh v c Nhà n c c quy n kinh doanh. chính sách thu n l i phát huy các ngu n l c c a xã h i cho phát tri n. ti p t c i m i c ch qu n lý giá. phát tri n. m i quan h gi a Qu c h i. Th c hi n ch phân ph i ch y u theo k t qu lao ng. hi u qu kinh t . i m i c n b n công tác quy ho ch.xã h i quan tr ng. minh b ch. k c ng. chính sách và các công c kinh t . y t . h th ng an sinh xã B o m tính b n v ng và tích c c c a các cân c c c a c ch th tr ng. giáo d c. m tính n nh và s phát tri n b n v ng c a n n Phân nh rõ ch c n ng. Phát huy quy n làm ch xã h i c a nhân dân. Th c hi n qu n lý nhà n c b ng h th ng pháp lu t.

Xây d ng h th ng lu t pháp v lao ng và th tr ng s c lao ng nh m b o m quy n l a ch n ch làm vi c và n i c trú c a ng i lao ng. Nhà n c v a qu n lý t t th tr ng b t ng s n v a là nhà u t b t ng s n l n nh t. nh p kh u. ti u ch . lao ng nông nghi p. Chuy n các t ch c nghiên c u và phát tri n thu c nhi u lo i hình s h u sang ho t ng theo c ch doanh nghi p. chính sách phát tri n) tr thành hàng hoá. b o m quy n l i c a c ng i lao ng và ng i s d ng lao ng. có s c h p d n các nhà u t . các lo i hình t ch c s n xu t kinh doanh Trên c s ba ch s h u (toàn dân. bao g m th tr ng quy n s d ng t và b t ng s n g n li n v i t: b o m quy n s d ng t chuy n thành hàng hoá m t cách thu n l i. a d ng hoá các hình th c giao d ch vi c làm.c u lao ng. Hi n i hoá và a d ng hoá các ho t ng c a th tr ng ti n t .c u v t ai và thông qua các chính sách v thu có liên quan n t ai. t b n t nhân). phát huy tính tích c c c a ng i lao ng trong h c ngh . Phát tri n th tr ng khoa h c và công ngh trên c s i m i c ch . 4. giá tr gia t ng l n. chi n l c. th tr ng ch ng khoán. kinh t t nhân (cá th . k lu t. nhanh và toàn di n th tr ng d ch v . nghiên c u ph c v xây d ng ng l i. minh b ch và t ng c ng tính pháp lý. t t o và tìm vi c làm. M r ng và nâng cao ch t l ng ho t ng c a th tr ng v n. t ng nhanh xu t kh u. c bi t là xu t kh u lao ng ã qua ào t o ngh . nh t là nh ng d ch v cao c p. Huy ng m i ngu n v n trong xã h i cho u t phát tri n. Nhà n c i u ti t giá t b ng quan h cung . chính sách ph n l n s n ph m khoa h c và công ngh (tr nghiên c u c b n.n c. ngh c n u tiên phát tri n. k c ng trong qu n lý t ai. Kinh t nhà n c cùng v i kinh t t p th ngày càng tr thành n n t ng v ng ch c c a n n kinh t qu c dân. kinh t có v n u t n c ngoài. y m nh xu t kh u lao ng. M c a th tr ng d ch v ngân hàng theo l trình h i nh p kinh t qu c t . có c c u hoàn ch nh. là l c l ng v t ch t quan tr ng Nhà n c nh h ng và i u ti t n n kinh t . h p tác và c nh tranh lành m nh. hình thành nhi u hình th c s h u và nhi u thành ph n kinh t : kinh t nhà n c. bình ng tr c pháp lu t. có hàm l ng trí tu cao. Hoàn thi n h th ng lu t pháp v kinh doanh b t ng s n. th c hi n r ng rãi ch h p ng lao ng. Có chính sách nh p kh u lao ng có ch t l ng cao trong l nh v c công ngh và qu n lý nh ng ngành. là m t trong nh ng ng l c c a n n kinh t . Kinh t t nhân có vai trò quan tr ng. tr thành hình th c t ch c kinh t ph bi n. thúc h i hoá s n xu t kinh doanh và s h u. Hoàn thi n c ch . t o môi tr ng và i u ki n thúc y các thành ph n kinh t cùng phát tri n. làm cho t ai th c s tr thành ngu n v n cho phát tri n. y m nh t do hoá th ng m i phù h p các cam k t h i nh p kinh t qu c t . nh t là khu v c nông thôn. Phát tri n v ng ch c th tr ng tài chính bao g m th tr ng v n và th tr ng ti n t theo h ng ng b . T o b c phát tri n m i. Doanh nghi p c ph n ngày càng phát tri n. t p th . Xây d ng các ngân hàng th ng m i nhà n c v ng m nh v m i m t. Thông tin r ng rãi và t o môi tr ng c nh tranh các s n ph m khoa h c và công ngh c mua bán thu n l i trên th tr ng. Kinh t nhà n c gi vai trò ch o. Phát tri n th tr ng b t ng s n. t o s g n k t cung . Có chính sách u ãi các doanh nghi p thu hút nhi u lao ng. chính sách tuy n ch n và s d ng lao ng trong khu v c kinh t nhà n c và b máy công quy n. cùng phát tri n lâu dài. Th c hi n công khai. th tr ng b t ng s n trong n c có s c c nh tranh so v i th tr ng khu v c. kinh t t p th . kinh t t b n nhà n c. Các thành ph n kinh t ho t ng theo pháp lu t u là b ph n h p thành quan tr ng c a n n kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a. phát tri n h th ng thông tin v th tr ng s c lao ng trong n c và th gi i. t nhân). Phát tri n m nh các thành ph n kinh t . y xã . Phát tri n th tr ng s c lao ng trong m i khu v c kinh t .

trong ó ch l c là m t s t p oàn kinh t l n d a trên hình th c c ph n. b i d ng. kh c ph c r i ro. t p trung ch y u vào m t s l nh v c k t c u h t ng. t o vi c làm. s m có chính sách. vào m t s l nh v c công ích.. h p tác và phát tri n c ng ng. quy n h n và l i ích c a ng i qu n lý doanh nghi p v i k t qu ho t ng c a doanh nghi p. ph i theo c ch th tr ng. các công ty b o hi m. bình ng và công khai. k c các t ng công ty nhà n c. tr ng tâm là c ph n hoá. chính sách các doanh nghi p nhà n c th c s ho t ng trong môi tr ng c nh tranh. y m nh vi c s p x p. dân ch . t m c khu v c. t ch . s n ph m. y m nh và m r ng di n c ph n hoá doanh nghi p nhà n c. Xoá b c quy n và c quy n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nhà n c. ngu n l c kinh doanh. phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà n c Hoàn thi n c ch . Xây d ng m t h th ng doanh nghi p Vi t Nam nhi u v s l ng. th c s t ch . l nh v c. các doanh nghi p nh và v a. kinh doanh v i quy n s h u tài s n và quy n t do kinh doanh c pháp lu t b o h . k c giá tr quy n s d ng t. i m i và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà n c. Chú tr ng phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a các h p tác xã. Phát tri n m nh các h kinh doanh cá th và các lo i hình doanh nghi p c a t nhân M i công dân có quy n tham gia các ho t ng u t . kinh doanh. C c u l i doanh nghi p nhà n c. phòng và kh c ph c nh ng l ch l c. minh b ch. c ch c th khuy n khích phát tri n m nh h n các lo i hình kinh t t p th a d ng v hình th c s h u và hình th c t ch c s n xu t kinh doanh. công khai. xoá ói gi m nghèo. t o tâm lý xã h i và môi tr ng kinh doanh thu n l i cho các lo i hình doanh nghi p c a t nhân phát tri n không h n ch quy mô trong m i ngành ngh . ng H p tác xã và các lo i hình kinh t h p tác ho t ng theo các nguyên t c: h p tác t nguy n. k c các l nh v c s n xu t kinh doanh quan tr ng c a n n kinh t mà pháp lu t không c m. thông tin và nh n thông tin. có c và thành t. m t s a bàn. Ch m lo ào t o i ng qu n tr gi i áp ng t t yêu c u qu n lý công ty theo ch hi n i. G n trách nhi m. tiêu c c trong quá trình c ph n hoá doanh nghi p nhà n c. t ng v n u t phát tri n. . Ti p t c i m i. Xoá b m i rào c n. c a t nhân trong và ngoài n c. Ti p t c i m i và phát tri n các lo i hình kinh t t p th T ng k t th c ti n. Nhà n c nh h ng. l nh v c. có s tham gia c ph n c a Nhà n c. các qu u t . ào t o và tôn vinh các doanh nhân có tài. ti p c n các c h i. có th ng hi u uy tín. Khuy n khích vi c t ng v n góp và các ngu n v n huy ng t thành viên t ng ngu n v n ho t c a h p tác xã. trong ó Nhà n c gi c ph n chi ph i. t ch u trách nhi m trên th tr ng và tr c pháp lu t. t ng tài s n và qu không chia trong h p tác xã. m t s m c tiêu nh xu t kh u. s n xu t t li u s n xu t và d ch v quan tr ng c a n n kinh t . bao g m các t h p tác. t o môi tr ng phát tri n có hi u qu các doanh nghi p theo c ch th tr ng.. liên hi p h p tác xã c ph n..Xoá b m i s phân bi t i x theo hình th c s h u. h p tác xã ki u m i. Thúc y vi c hình thành m t s t p oàn kinh t m nh. Th c hi n Chi n l c qu c gia v phát tri n doanh nghi p. nâng cao hi u qu . có quy n bình ng trong u t . Doanh nghi p nhà n c có quy n tài s n. t ch u trách nhi m và cùng có l i. Vi c xác nh giá tr doanh nghi p nhà n c c c ph n hoá. có s c c nh tranh cao. Nhà n c ch th c hi n s u ãi ho c h tr phát tri n i v i m t s ngành.

hi n i hoá. công tác thú y. hi n i hoá nông nghi p và nông thôn. i n khí hoá. c m công nghi p. tr t t an toàn xã h i. Th c hi n t t ch ng trình b o v và phát tri n r ng. m r ng th tr ng trong n c và xu t kh u. cho thuê. Phát huy dân ch nông thôn i ôi v i xây d ng n p s ng v n hoá. . h t c. Hình thành các khu dân c ô th hoá v i k t c u h t ng kinh t . Gi m chi phí trung gian. xã. hi n i hoá t n c theo nh h ng xã h i ch ngh a g n v i phát tri n kinh t tri th c. ch t l ng và s c c nh tranh. h p tác xã. phát tri n các khu nông nghi p công ngh cao. ch . coi kinh t tri th c là y u t quan tr ng c a n n kinh t và công nghi p hoá. nâng cao n ng su t lao ng c a t t c các ngành. S m kh c ph c tình tr ng manh mún v t canh tác c a các h nông dân. bài tr các t n n xã h i. nh t là các ngành. i n.xã h i ng b nh : thu l i. v n minh. Xây d ng các làng. nông thôn và nông dân ng b các v n Chuy n d ch m nh c c u nông nghi p và kinh t nông thôn theo h ng t o ra giá tr gia t ng ngày càng cao. Xây d ng c c u kinh t hi n i và h p lý theo ngành. b o v môi tr ng.xã h i. T ng c ng các ho t ng khuy n nông. khuy n khích vi c d n i n i th a. nh t là công ngh sinh h c vào s n xu t nông nghi p. ánh b t. l nh v c có s c c nh tranh cao. công ngh sau thu ho ch và công ngh ch bi n. thu l i hoá. doanh nghi p công nghi p và d ch v g n v i hình thành các ngành ngh . nuôi tr ng. y m nh công nghi p hoá. Kh n tr ng xây d ng các quy ho ch phát tri n nông thôn. p. Phát tri n r ng nguyên li u g n v i Phát tri n ng b và có hi u qu nuôi tr ng. phù h p c i m t ng vùng. Th c hi n ch ng trình xây d ng nông thôn m i. gi m d n t tr ng s n ph m và lao ng nông nghi p. Coi tr ng khâu s n xu t và cung c p gi ng t t. gi i quy t nông nghi p. t ng vùng. b u i n. tr ng h c. khuy n công. Coi tr ng c s l ng và ch t l ng t ng tr ng kinh t trong m i b c phát tri n c a t n c. khuy n lâm. Chuy n giao nhanh và ng d ng khoa h c. góp v n c ph n b ng t. a nhanh ti n b khoa h c k thu t và công ngh sinh h c vào s n xu t. t o ra nh ng s n ph m có th tr ng và hi u qu kinh t cao. n c s ch. giao r ng. khuy n ng . chú tr ng các khâu gi ng. môi tr ng lành m nh. tr m y t . l nh v c. giao thông. b o v th c v t và các d ch v k thu t khác nông thôn. b o m c c i thi n.Thu hút m nh ngu n l c c a các nhà C i thi n môi tr l c c a các nhà IV- ut n c ngoài ng pháp lý và kinh t . I HOÁ G N V I PHÁT TRI N KINH T TRI TH C Y M NH CÔNG NGHI P HOÁ. ch bi n và b o v ngu n l i thu s n. t ng a ph ng. b o m an ninh. i m i chính sách giao t. l nh v c kinh doanh quan tr ng. nâng cao trình dân trí. mê tín d oan. t ng a ph ng. trang tr i. th c hi n c khí hoá. l i th c a n c ta rút ng n quá trình công nghi p hoá. vùng tr ng tr t và ch n nuôi t p trung. k t h p vi c s d ng ngu n v n tri th c c a con ng i Vi t Nam v i tri th c m i nh t c a nhân lo i. nâng cao n ng su t. g n v i công nghi p ch bi n và th tr ng. b n có cu c s ng no . HI N Tranh th c h i thu n l i do b i c nh qu c t t o ra và ti m n ng. k thu t canh tác. Phát tri n m nh các ngành và s n ph m kinh t có giá tr gia t ng cao d a nhi u vào tri th c. l nh v c và lãnh th . cho ng i làm ngh r ng có cu c s ng n nh và công nghi p ch bi n lâm s n có công ngh hi n i. trong t ng d án kinh t . T ng nhanh t tr ng giá tr s n ph m và lao ng các ngành công nghi p và d ch v . làng ngh . công ngh . a d ng hoá các hình th c và c ch thu hút m nh ngu n u t n c ngoài vào nh ng ngành ngh .

m ng l i cung c p i n. c p thoát n c. h i s n. t o ng l c. ch bi n h i s n. g n v i b o m qu c phòng. d ch v . tài chính.Chú tr ng d y ngh . Chuy n d ch c c u lao ng. có tr ng tâm. Tây B c. Phát tri n nhanh h n công nghi p. tác ng lan to n các vùng khác. h th ng thu l i. vùng xa. y nhanh ngành công nghi p óng tàu bi n và công nghi p khai thác. nâng cao hi u qu c a các khu công nghi p. Khuy n khích. vùng ng bào dân t c thi u s . ng th i t o i u ki n phát tri n nhanh h n cho các vùng kinh t ang còn nhi u khó kh n. h t ng k thu t và h t ng xã h i các ô th l n. khai thác và ch bi n d u khí. th ng m i. xây d ng và d ch v Khuy n khích phát tri n công nghi p công ngh cao..vi n thông. u t m nh h n cho các ch ng trình xoá ói gi m nghèo. Phát tri n m nh và nâng cao ch t l ng m t s ngành: v n t i. ng cao t c. Phát tri n m nh. i tr c m t b c m t s vùng kinh t ven bi n và h i o. s n xu t t li u s n xu t quan tr ng theo h ng hi n i. ng ven bi n. t o nhi u s n ph m xu t kh u và thu hút nhi u lao ng. v t li u xây d ng. luy n kim. v n t i bi n. biên gi i. Trên c s b sung và hoàn ch nh quy ho ch. ngoài và trong c ng ng ng i Vi t Nam nh c u t th c hi n m t s d án quan tr ng v khai thác t o. t o i u ki n các thành ph n kinh t tham gia phát tri n m nh các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u. Tây Nguyên. nh t là nh ng ngành có ch t l ng cao. Phát tri n công nghi p n ng l ng i ôi v i công ngh ti t ki m n ng l ng. khu ch xu t. at c t ng tr ng c a các ngành d ch v cao h n t c t ng tr ng GDP. s m a n c ta tr thành qu c gia m nh v kinh t bi n trong khu v c.. phát tri n m t s khu kinh t m và c khu kinh t . u tiên thu hút u t c a các t p oàn kinh t l n n c ngoài và các công ty l n xuyên qu c gia. h i o. Tây Nam. du l ch. k c n c ngoài. nh t là sân bay qu c t . giao thông. tr ng i m. tr c h t các vùng s d ng t nông nghi p xây d ng các c s công nghi p. an ninh và h p tác qu c t . hoá ch t c b n. T o i u ki n lao ng nông thôn có vi c làm trong và ngoài khu v c nông thôn. l c d u và hoá d u. Phát tri n kinh t vùng Có c ch . ngân hàng. huy ng các ngu n l c trong và ngoài n c xây d ng ng b k t c u h t ng kinh t . ng th i t o s liên k t Thúc y phát tri n các vùng kinh t tr ng i m. các khu ô th m i. c c u công ngh . c bi t là các vùng biên gi i. ti m n ng l n và có s c c nh tranh. chính sách phù h p gi a các vùng và n i vùng. gi i quy t vi c làm cho nông dân. nh t là các vùng sâu. b u chính . Kh n tr ng thu hút v n trong và ngoài n c d u khí. Chuy n d ch c c u lao ng nông thôn theo h ng gi m nhanh t tr ng lao ng làm nông nghi p. T ng nhanh n ng l c và hi n i hoá b u chính . công nghi p ch tác. Phát tri n h th ng c ng bi n. h i o. c khí ch Có chính sách h n ch xu t kh u tài nguyên thô. T o b c phát tri n v t b c c a các ngành d ch v . cao c p c a n c n c ngoài. d ch v bi n. ng ông tây. phân bón.vi n thông. t ng t tr ng lao ng làm công nghi p và d ch v . các vùng trong c n c cùng phát tri n. Thu hút nh ng chuyên gia gi i. c ng bi n. công nghi p ph n m m và công nghi p b tr có l i th c nh tranh. b o hi m.xã h i. t v n. Phát tri n kinh t bi n Xây d ng và th c hi n chi n l c phát tri n kinh t bi n toàn di n.

Phát tri n m nh h th ng giáo d c ngh nghi p. t ng c ng qu n lý nhà n c v b o v và c i thi n môi tr báo khí t ng . ch ng t nhiên. y m nh xã h i hoá. B o v và s d ng có hi u qu tài nguyên qu c gia. t l lao ng trong khu v c nông nghi p còn d i 50% l c l ng lao ng xã h i. ngành h c. n ng l ng s ch. huy n. B o m úng ti n và ch t l ng ph c p giáo d c. nh t là các ho t ng thu gom. Kh n tr ng i u ch nh. khoáng s n và r ng. hi n i hoá t n c. ô th . u.mô hình xã h i h c t p v i h th ng h c t p su t i. V. ph ng pháp d y và h c. Quan tâm u t cho l nh v c môi tr ng. c h i khác nhau cho ng i h c. xây d ng và phát tri n h th ng h c t p cho m i ng i và nh ng hình th c h c t p. th c hi n "chu n hoá.NÂNG CAO CH T L NG. tìm ki m c u n n. Phát tri n khoa h c và công ngh phù h p xu th phát tri n nh y v t c a cách m ng khoa h c và công ngh . Giáo d c và ào t o cùng v i khoa h c và công ngh là qu c sách hàng thúc y công nghi p hoá. i m i c c u t ch c. phát tri n trung tâm d y ngh qu n. liên thông gi a các b c h c. các vùng kinh t ng l c và cho vi c xu t kh u lao ng. ng phòng ch ng T ng b c hi n i hoá công tác nghiên c u. b o m s công b ng xã h i trong giáo d c. c b n. kh c ph c tình tr ng quá t i và th c hi n nghiêm túc ch ng trình giáo d c và sách giáo khoa ph thông b o m tính khoa h c. xã h i hoá". HI U QU GIÁO D C VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C ÀO T O. Chuy n d n mô hình giáo d c hi n nay sang mô hình giáo d c m . n i dung. là n n t ng và ng l c i m i toàn di n giáo d c và ào t o. phù h p tâm lý l a tu i và i u ki n c th c a Vi t Nam. Tích c c ph c h i môi tr ng và các h sinh thái b phá hu . ch n h ng n n giáo d c Vi t Nam. KHOA H C VÀ CÔNG NGH . t o nhi u kh n ng. tái ch và x lý ch t th i. áp ng nhu c u h c t p th ng xuyên. khuy n khích phát tri n các hình th c d y ngh a d ng. Chú tr ng phát tri n công ngh cao t o t phá và công ngh s d ng nhi u lao ng gi i quy t vi c làm. phát tri n ngu n nhân l c ch t l ng cao Nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n. T o chuy n bi n c n b n v ch t l ng d y ngh . th c hành linh ho t. b o m n n m 2010 có ngu n nhân l c v i c c u ng b và ch t l ng cao. n i ông dân c và có nhi u ho t ng kinh t . Ti p t c ph xanh t tr ng. i núi tr c.thu v n.Phát tri n ngu n nhân l c. M r ng m ng l i c s d y ngh . K t h p vi c t ch c phân ban v i t ch n trung h c ph thông trên c s làm t t công tác h ng nghi p và phân lu ng t trung h c c s . linh ho t: d y ngh ngoài công l p. ti p c n v i trình tiên ti n c a khu v c và th gi i. t ng nhanh quy mô ào t o cao ng ngh . làng ngh . i m i m nh m giáo d c m m non và giáo d c ph thông. c i thi n môi tr T ng c ng qu n lý tài nguyên qu c gia. 1. trung c p ngh cho các khu công nghi p. hi n i hoá. L a ch n và i ngay vào công ngh hi n i m t s l nh v c then ch t. kh c ph c tình tr ng xu ng c p môi tr ng các l u v c sông. t i doanh . n ng t nhiên c. Ng n ch n các hành vi hu ho i và gây ô nhi m môi tr ng. T ng b c s d ng công ngh s ch. d thiên tai. Hoàn ch nh lu t pháp. c ch qu n lý. ào t o liên t c. nh t là các tài nguyên t. b o v a d ng sinh h c. khu công nghi p.

chính sách c a ng và Nhà n c. vùng xa. chuy n giao k thu t. Có c ch qu n lý phù h p i v i các tr ng do n c ngoài u t ho c liên k t ào t o. Hoàn thi n h th ng ánh giá và ki m nh ch t l ng giáo d c. cung c p lu n c khoa h c cho vi c ho ch nh ng l i. nâng cao n ng l c lãnh o và s c chi n u c a ng trong giai o n m i.. Huy ng ngu n l c v t ch t và trí tu c a xã h i tham gia ch m lo s nghi p giáo d c. ch tr ng. nh t là chuyên gia u ngành. vùng sâu. công ngh sinh h c và công ngh v t li u m i. tr ng d ng nhân tài.. h tr các vùng o. b i d ng. nh ng nguyên t c. m mang giáo d c. Phát tri n khoa h c xã h i. hi n i hoá. C i ti n n i dung và ph ng pháp thi c nh m ánh giá úng trình ti p thu tri th c. các ch ng trình qu c ng bào dân t c thi u s .. y m nh có ch n l c vi c nh p công ngh . Xây d ng m t s tr ng i h c tr ng i m t trình khu v c và qu c t . B o m s l ng. t o ng l c và s ch ng c a các c s . tham gia ào t o nhân l c khu v c và th gi i.. phát tri n nhanh ngu n nhân l c ch t l ng cao. giám sát các ho t ng giáo d c. 2. g n ào t o v i s d ng.. p. c bi t các l nh v c Vi t Nam có nhu c u và th m nh. T ng c ng thanh tra. T ch c d y ngh . nâng cao ch t l ng i ng giáo viên t t c các c p h c. xã h i . kh n ng h c t p. n ng l c khoa h c và công ngh n trong khu v c trên m t s l nh v c quan tr ng. h c sinh gi i. Ti p c n chu n m c giáo d c tiên ti n c a th gi i phù h p v i yêu c u phát tri n c a Vi t Nam. ngành. ki m tra. vùng mi n. t o i u ki n thu n l i cho ng i lao ng h c ngh . t i làng ngh . trình ào t o. Phát tri n khoa h c t nhiên và khoa h c công ngh . th c hi n vi c mi n gi m óng góp sách. nhanh chóng xây d ng c c u ngu n nhân l c h p lý v ngành ngh . Th ng xuyên t ng k t th c ti n phát tri n lý lu n.nghi p. phát tri n công ngh cao. t p trung nghiên c u c b n nh h ng ng d ng. khu v c và trong n c..xã h i. có c ch và chính sách g n k t có hi u qu tr ng i h c v i c s nghiên c u khoa h c và doanh nghi p chuy n giao k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh vào s n xu t kinh doanh. Chú tr ng phát hi n. ti p t c góp ph n làm sáng t nh ng nh n th c v ch ngh a xã h i và con ng i lên ch ngh a xã h i n c ta. mua sáng ch k t h p công ngh n i sinh nhanh chóng i m i và nâng cao trình công ngh c a các ngành có l i th c nh tranh. Ti p t c i m i m nh m ph ng pháp giáo d c. các i t ng chính T ng c ng h p tác qu c t v giáo d c và ào t o. Nhà n c t ng u t gia phát tri n giáo d c. xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a. các ch th t p trung cho các m c tiêu u tiên. b c h c. .. các ngành công nghi p b tr và t o nhi u vi c làm cho xã h i. b c i công nghi p hoá. l p nghi p. tr c ti p ph c v chuy n i c c u lao ng. kh c ph c l i truy n th m t chi u. i m i h th ng giáo d c i h c và sau i h c. phát huy tính tích c c... các t ch c chính tr . i m i c ch qu n lý giáo d c. có t tr ng l n trong GDP. Th c hi n xã h i hoá giáo d c. dân t c. d báo tình hình và xu th phát tri n c a th gi i. gi i áp nh ng v n m i c a kinh t th tr ng nh h ng xã h i ch ngh a. Phân c ti n hành giáo d c. Nâng cao n ng l c và hi u qu ho t ng c a khoa h c và công ngh c ta t trình c a các n c tiên ti n Ph n u n n m 2010. h i và c p h c b ng cho h c sinh nghèo.. công ngh s n xu t phù h p cho nông dân. biên gi i. Ph i h p ch t ch gi a ngành giáo d c v i các ban. nh t là công ngh thông tin. Kh c ph c nh ng m t y u kém và tiêu c c trong giáo d c. Phát tri n h th ng thông tin qu c gia v nhân l c và công ngh . t o i u ki n h c t p cho m i thành viên trong xã h i. i m i h th ng chính tr . phát tri n con ng i.ngh nghi p. sáng t o c a ng i h c.. ng bào dân t c thi u s . n i dung c b n c a phát huy dân ch xã h i ch ngh a.

ch m sóc s c kho . y m nh vi c i m i công ngh trong các doanh nghi p. th c hi n t t các chính sách xã h i trên c s phát tri n kinh t . công ngh . K t h p y h c hi n i v i y h c c truy n. quy ho ch và c ch . a d ng hoá các lo i hình c u tr xã h i. t ng l nh v c. t o vi c làm. Nhà n c ti p t c t ng u t nâng c p các c s y t . t ng tu i th và c i thi n ch t l ng gi ng nòi. Phát tri n h th ng y t công b ng và hi u qu . chính sách phân ph i thu nh p. a d ng hoá các ngu n l c u t cho khoa h c và công ngh . hoàn thi n và ng d ng công ngh m i. Phát tri n các d ch v y t công ngh cao và ngoài công l p. trong c ng ng ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. Xây d ng. . xây d ng ti m l c khoa h c và công ngh c a m t s l nh v c tr ng i m. dân t c và hi n i. công ngh gi i trong n c và ngoài n c. g n quy n l i và ngh a v . thông qua các chính sách h tr phát tri n. Có chi n l c. T ng c ng th l c c a thanh niên.. T p trung gi i quy t nh ng v n xã h i b c xúc. c ng hi n và h ng th . công nh n và b o h quy n s h u trí tu .thông tin..i m i c ch qu n lý khoa h c và công ngh theo h ng Nhà n c u t vào các ch ng trình nghiên c u qu c gia t trình khu v c và th gi i. t m vóc con ng i Vi t Nam. t o vi c làm. h ng th các d ch v xã h i c b n. Xây d ng chi n l c qu c gia v nâng cao s c kho . T o i u ki n và c h i ti p c n bình ng các ngu n l c phát tri n. k thu t viên lành ngh và công nhân k thu t có tay ngh cao. T ng c ng hi u l c qu n lý nhà n c trong l nh v c y t . a ph ng. Kh c ph c t t ng bao c p. t ng công trình s . b o hi m y t .. h ng t i xu t kh u lao ng trình cao. phát tri n m nh h th ng b o hi m xã h i. phân ph i thu c ch a b nh. xây d ng và hoàn thi n chính sách tr c p và b o hi m y t cho ng i h ng chính sách xã h i và ng i nghèo trong khám.. Chú tr ng nh p kh u công ngh hi n i. ti n t i b o hi m y t toàn dân. chính sách h p lý phát tri n h th ng s n xu t. ch a b nh. Nâng cao ch t l ng và kh n ng th ng m i c a các s n ph m khoa h c và công ngh . a th thao n c ta t v trí cao c a khu v c. Phát tri n m nh th d c th thao.. các nhà khoa h c u ngành. v n lên thoát ói nghèo v ng ch c các vùng nghèo và các b ph n dân c nghèo. l i. th c hi n ti n b và công b ng xã h i ngay trong t ng b c và t ng chính sách phát tri n. huy ng các thành ph n kinh t tham gia các ho t ng khoa h c. v n hoá . Tr ng d ng nhân tài. y t d phòng. Nhà n c khuy n khích các ho t ng sáng t o. phát tri n m nh các ngành công nghi p d c. Có chính sách thu hút các nhà khoa h c. k t h p t t th thao phong trào và th thao thành tích cao. VI. t o ng l c m nh m và b n v ng h n cho phát tri n kinh t . b i d ng và phát tri n tài n ng. thi t b y t áp ng nhu c u trong n c và xu t kh u.TH C HI N TI N B SÁCH PHÁT TRI N VÀ CÔNG B NG XÃ H I NGAY TRONG T NG B C VÀ T NG CHÍNH K t h p các m c tiêu kinh t v i các m c tiêu xã h i trong ph m vi c n c. t ng b c ti p c n v i châu l c và th gi i nh ng b môn Vi t Nam có u th .. y m nh h i nh p qu c t trong l nh v c khoa h c và công ngh . k s tr ng. t ng b c phát tri n m nh công ngh trong n c.xã h i. Khuy n khích m i ng i làm giàu theo lu t pháp. Có chính sách và c ch phù h p phát hi n. bình ng cho m i ng i dân v giáo d c và ào t o. l u thông. Có chính sách h p d n các công ty xuyên qu c gia u t và chuy n giao công ngh m i cho các doanh nghi p Vi t Nam. hoàn ch nh h th ng chính sách b o m cung ng d ch v công c ng thi t y u. y m nh xu t kh u lao ng. Xây d ng h th ng an sinh xã h i a d ng. th d c th thao. b o m m i ng i dân c ch m sóc và b o v s c kho . th c hi n có hi u qu các chính sách xoá ói gi m nghèo. Ti p t c i m i chính sách ti n l ng.

i m i c ch qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v công c ng. b o m ng i làm d ch v có ch thu nh p h p lý.. T ng b c chuy n các c s công l p d ch v công c ng ang ho t ng theo c ch s nghi p mang n ng tính hành chính bao c p sang c ch t ch . c bi t là lý t ng s ng. ng th i phát huy ti m n ng trí tu và các ngu n l c v t ch t trong nhân dân. Phát tri n m nh các c s ngoài công l p v i hai lo i hình dân l p và t nhân.Làm t t công tác ch m sóc s c kh e sinh s n. ti n b . h c sinh.. nâng cao ch t l ng dân s . nuôi d ng và giáo d c nhân cách con ng i. n ng l c trí tu . Thúc y các c s công l p và ngoài công l p v d ch v công c ng phát tri n c v quy mô và ch t l ng. hi n i hoá. xây d ng m t s c s d ch v t trình tiên ti n trong khu v c. u ng n c nh ngu n i v i các lão thành cách m ng. ngh thu t. không bao c p tràn lan và không vì m c tiêu l i nhu n. Phát tri n v quy mô g n v i ch t l ng và hi u qu các d ch v công c ng. có l ng tâm ngh nghi p. khuy n khích sáng t o v n h c. Chuy n m t s c s thu c lo i hình công l p sang lo i hình ngoài công l p. b o v tr em. b o m quy mô và c c u dân s h p lý. h i nh p kinh t qu c t . Khuy n khích u t trong và ngoài n c phát tri n các d ch v công c ng. gi m nhanh t l tr em suy dinh d ng. tr em. Phòng ch ng HIV/AIDS b ng các bi n pháp m nh m . lành m nh. Phát huy nh ng giá tr truy n th ng t t p c a gia ình Vi t Nam. th d c th thao. l i s ng. th t s là t m c a m i ng i.PHÁT TRI N V N HOÁ. ki m tra các ho t ng d ch v công c ng. Chú tr ng các chính sách u ãi xã h i. m à b n s c dân t c. o c và b n l nh v n hoá con ng i Vi t Nam. nh ng ng i có công v i n c. Phát huy ti m n ng. a d ng hoá các hình th c ho t ng c a phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng v n hoá". g n k t ch t ch và ng b h n v i phát tri n kinh t . trí tu và o c. gia ình. tr m côi. t o ra nh ng tác ph m có giá tr cao v . b o v và phát huy b n s c v n hoá dân t c trong th i k công nghi p hoá. Thúc y phong trào toàn xã h i ch m sóc. t o ngu n nhân l c ph c v s nghi p xây d ng và b o v T qu c. t o i u ki n cho tr em c s ng trong môi tr ng an toàn. giáo d c. V n ng toàn dân tham gia các ho t ng n n áp ngh a. nâng cao n ng l c qu n lý nhà n c. ch m d t các kho n thu. phát tri n hài hòa v th ch t. Ch m sóc i s ng v t ch t và tinh th n c a ng i già. Xây d ng và hoàn thi n giá tr . bình ng. làm cho v n hoá th m sâu vào m i l nh v c c a i s ng xã h i. ng i h ng chính sách xã h i.. Ti p t c duy trì k ho ch gi m sinh và gi m c sinh thay th . Giúp n n nhân ch t c da cam. Nhà n c cùng nhân dân t ng c ng giám sát. i m i c ch ho t ng c a các n v công l p và huy ng m nh m m i ngu n l c c a xã h i. vùng xa. sinh viên. lang thang. kiên trì và có hi u qu . c a toàn xã h i cùng Nhà n c gi i quy t các v n xã h i và ch m lo phát tri n các d ch v công c ng. N N T NG TINH TH N C A XÃ H I Ti p t c phát tri n sâu r ng và nâng cao ch t l ng n n v n hoá Vi t Nam tiên ti n. nh t là nh ng ng i già cô n. Phát huy tinh th n t nguy n. quan tâm vùng sâu. VII. nhân cách con ng i Vi t Nam. Xây d ng gia ình no m. Th c hi n t t các chính sách dân s và k ho ch hoá gia ình. B i d ng các giá tr v n hoá trong thanh niên. Gi m t c t ng dân s . tính t qu n và n ng l c làm ch c a nhân dân trong i s ng v n hoá. vùng ng bào dân t c thi u s . chi không minh b ch và sai quy nh. Nhà n c ti p t c t ng ngu n l c. h nh phúc. hi n i hoá. thích ng v i nh ng òi h i c a quá trình công nghi p hoá. v n hoá. y t . không n i n ng t a. Công khai m c phí t i các c s d ch v công l p và ngoài công l p. thanh tra. ng i tàn t t. dân s . u t t p trung cho các ch ng trình m c tiêu qu c gia v giáo d c. b o t n và phát huy v n hoá truy n th ng t t p. là môi tr ng quan tr ng hình thành.xã h i. là t bào lành m nh c a xã h i.

Ti p t c phát tri n các khu kinh t . thông tin i chúng phát tri n.an ninh là ch y u. Xây d ng và tri n khai ch ng trình giáo d c v n hoá . chính sách. ch ng. tranh ch p trong nhân dân. Phát huy tính n ng ng.. nhà truy n th ng. ngh thu t t trung ng n a ph ng. duy trì tr t t . v n ngh dân gian. n v . toàn v n lãnh th . không b ng. v n lên hi n i v mô hình. y m nh xây d ng các khu v c phòng th t nh. thu n phong m t c c a c ng ng các dân t c. nhân dân và ch xã h i ch ngh a. k c ng. các giá tr v n hoá. B o t n và phát huy v n hoá. tiêu bi u. Ti p t c u t cho vi c b o t n. ch tài n nh. các oàn th nhân dân. ch quy n. ng n ng a. VIII. chú tr ng công trình v n hoá l n. lai c ng. Coi tr ng nhi m v b o m an ninh chính tr n i b . khoa h c. gi i trí. ngh thu t. Xây d ng c ch . các di s n v n hoá v t th và phi v t th c a dân t c. b o v an ninh chính tr . K t h p phát tri n kinh t . b o lo n l t . nâng cao ch t l và v n hoá. Xây d ng và nâng c p ng b h th ng thi t ch v n hoá. ph ng th c ho t ng và c c u t ch c c a các h i v n h c.. ho t ng ch ng phá.T NG C NG QU C PHÒNG VÀ AN NINH. B o v và phát huy giá tr c a tài li u l u tr . yêu c u nhi m v b o v T qu c trong tình hình m i. c a t ng t ch c. Nhà n c.th m m . các h i v n h c. nâng cao kh n ng t b o v c a m i ng i. B O V H I CH NGH A V NG CH C T QU C VI T NAM XÃ Xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân v ng m nh toàn di n. có n i dung phù h p v i t ng i t ng và a vào ch ng trình chính khoá trong các nhà tr ng theo c p h c. Tích c c m r ng giao l u và h p tác qu c t v v n hoá.qu c phòng. b o tàng. an ninh. v n h c. ngôn ng . xây d ng các khu qu c phòng . hi n i trong nhân dân. báo chí. tôn t o các di tích l ch s cách m ng. ngh thu t. ch ng s xâm nh p c a các lo i v n hoá ph m c h i. Có chính sách tr ng d ng các tài n ng v n hoá. ch ng c a các c quan ng. Chú tr ng giáo d c th ng nh t nh n th c v i t ng và i tác. an ninh t t ng v n hoá và an ninh xã h i. b o v ng. xây d ng "th tr n lòng dân" làm n n t ng phát huy s c m nh t ng h p c a toàn dân t c. c quan. n p s ng v n minh. an ninh kinh t . K t h p hài hoà vi c b o v . th ng nh t. cá nhân. an ninh cho cán b . ng t t ng ng th i xây B o m t do. du l ch.xã h i v i t ng c ng s c m nh qu c phòng và an ninh trên c s phát huy m i ti m n ng c a t n c.kinh t v i m c tiêu t ng c ng qu c phòng . công ch c và cho toàn dân. b o v v ng ch c T qu c. khu vui ch i. ngh thu t.t t ng và ngh thu t.phê bình v n h c. y m nh ho t ng lý lu n . Ti p t c i m i và nâng cao ch t l ng công tác giáo d c. thành ph .. trong ó Quân i nhân dân và Công an nhân dân là nòng c t. nâng cao ý th c trách nhi m và tinh th n c nh giác trong th c hi n nhi m v qu c phòng. th vi n. Nhà n c. b t ng . M t tr n T qu c. phòng c. b i d ng ki n th c qu c phòng.. phù h p yêu c u phát tri n v n hoá trong th i k m i. kháng chi n. T ng c ng qu n lý c a Nhà n c v v n hoá. an toàn xã h i. Nâng cao hi u qu ho t ng c a h th ng nhà v n hoá. các trí th c tham gia ho t ng trên các l nh v c v n hoá. n m v ng ng l i. phát huy các di s n v n hoá v i các ho t ng phát tri n kinh t . i m i n i dung. các h gia ình. dân ch cho m i ho t ng sáng t o v n hoá. ngh thu t i ôi v i phát huy trách nhi m công dân c a v n ngh s . Gi v ng an ninh n i a. Xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân k t h p ch t ch v i th tr n an ninh nhân dân. i m b u i n . thù ch. y lùi và làm th t b i m i âm m u. c l p. c c u t ch c và c s v t ch t . t p trung vào các a bàn tr ng i m chi n l c và nh ng khu v c nh y c m trên biên . ch m lo i s ng v t ch t và tinh th n c a v n ngh s . T o i u ki n cho các l nh v c xu t b n. d ng c ch qu n lý phù h p.v n hoá xã. Kiên quy t làm th t b i m i âm m u và th o n "di n bi n hoà bình". gi i quy t k p th i các mâu thu n. quan i m. khoa h c.k thu t. b c h c. gi v ng n nh chính tr c a t n c.

ph ng ti n phù h p v i yêu c u tác chi n m i. Ch ng và tích c c h i nh p kinh t qu c t . i m i v khí. i tác tin c y c a các n c trong c ng ng qu c t . B sung. Vi t Nam là b n. tham gia tích c c vào ti n trình h p tác qu c t và khu v c.xã h i. Th c hi n ch m t ng i ch huy g n v i th c hi n ch chính u . c Phát tri n công tác i ngo i nhân dân theo ph ng châm "ch ng. công nhân. an ninh. t ng b c hi n i. Xây d ng. tinh nhu . T ng c ng v n ng vi n tr và nâng cao hi u qu h p tác v i các t ch c phi chính ph n c ngoài phát tri n kinh t . dân ch và ti n b xã h i. bình ng và cùng có l i. qu n lý i u hành tr c ti p c a Chính ph . Xây d ng Quân i nhân dân và Công an nhân dân cách m ng. t o các i u ki n qu c t thu n l i cho công cu c i m i. Chi n l c An ninh và các chi n l c chuyên ngành khác. n nh. các chính sách xã h i có quan h n nhi m v qu c phòng. a d ng hoá các quan h qu c t . b n v ng.M R NG QUAN H I NGO I.xã h i. i ngo i và các b . Tích c c tham gia các di n àn và ho t ng c a nhân dân th gi i. ng th i m r ng h p tác qu c t trên các l nh v c khác. ch quy n. ch quy n và toàn v n lãnh th . b sung c ch lãnh o c a ng và qu n lý c a Nhà n c i v i ho t ng qu c phòng. không can thi p vào công vi c n i b c a nhau. hoà bình. Nhà n c và nhân dân. a các quan h qu c t ã c thi t l p vào chi u sâu. Nhi m v c a công tác i ngo i là gi v ng môi tr ng hòa bình. chính quy. . d báo tình hình và làm tham m u xu t các gi i pháp th c hi n. hi n i hoá t n c. xây d ng các v n b n quy ph m pháp lu t. chính sách i ngo i r ng m . sáng t o và hi u qu ". s c chi n u l c l ng v trang th t s là l c l ng chính tr trong s ch. khoa h c công an. i m i t ch c. cách m ng và ti n b trên th gi i. c i ti n ph ng th c ho t ng c a l c l ng chuyên trách. ng th i góp ph n tích c c vào cu c u tranh chung c a nhân dân th gi i vì hòa bình. trang b . Ch ng tham gia cu c u tranh chung vì quy n con ng i. n i dung. bi n o. c nhân dân tin c y. công tác chính tr trong quân i. tuy t i trung thành v i T qu c. tôn tr ng l n nhau. công nghi p hoá. u t có ch n l c theo h ng hi n i. không dùng v l c ho c e d a dùng v l c. b o m tr t t an toàn xã h i. ào t o i ôi v i c i ti n. CH NG VÀ TÍCH C C H I NH P KINH T QU C T Th c hi n nh t quán ng l i i ngo i c l p t ch . IX. ngh thu t chi n tranh nhân dân. Nâng cao ch t l ng t ng h p. các vùng lãnh th trên th gi i và các t ch c qu c t theo các nguyên t c: tôn tr ng c l p. các phong trào l p dân t c. v ng m nh. Phát tri n quan h v i t t c các n c. a ph ng hoá. chính tr viên. ph ng pháp hu n luy n. "dân t c". "tôn giáo" hòng can thi p vào công vi c n i b . v a ph c v qu c phòng v a ph c v dân sinh. xây d ng và b o v T qu c. v i ng. ng cánh t . hành ng xuyên t c và l i d ng các v n "dân ch ". gi i quy t các b t ng và tranh ch p thông qua th ng l ng hòa bình. c l p dân t c. t ng c ng công tác ng. an ninh. S n sàng i tho i v i các n c.gi i t li n. bán chuyên trách ph i h p v i các t ch c c a nhân dân trong b o v an ninh qu c gia. h p tác và phát tri n. Kiên quy t làm th t b i các âm m u. "nhân quy n". yêu m n. y m nh phát tri n kinh t . an ninh và n nh chính tr c a Vi t Nam. linh ho t. ngành có liên quan trong phân tích. toàn v n lãnh th . xâm ph m c l p. phát tri n khoa h c quân s . Xây d ng công nghi p qu c phòng trong h th ng công nghi p qu c gia d i s ch o. B sung quy ch ph i h p ho t ng gi a qu c phòng. Kh n tr ng ch o xây d ng và ban hành các chi n l c qu c gia: Chi n l c Qu c phòng. Ti p t c m r ng quan h v i các ng c m quy n. an ninh. C ng c và t ng c ng quan h v i các ng c ng s n. các t ch c qu c t và khu v c có liên quan v v n nhân quy n.

chính tr i ngo i và kinh t i ngo i. duy trì t l vay n n c ngoài h p lý. dân ch . qu c phòng và an ninh. u t gián ti p. các t ng l p nhân dân trong n c và ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. rèn luy n i ng cán b làm công tác i ngo i v ng vàng v chính tr . v n minh làm i m t ng ng g n bó ng bào các dân t c. n c m nh. nh ki n. X. cao truy n th ng nhân ngh a. d i s lãnh o c a ng. hoàn ch nh h m tính ng b . an Phát huy vai trò ch th và tính n ng ng c a doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trong h i nh p kinh t qu c t .y m nh ho t ng kinh t i ngo i. khu v c và song ph ng. phù h p v i chi n l c phát tri n t n c t nay n n m 2010 và t m nhìn n n m 2020. vì dân giàu. tham m u v c a các c quan nghiên c u và các nhà khoa h c. Thúc y quan h h p tác toàn di n và có hi u qu v i các n c ASEAN. là ngu n s c m nh. tín d ng th ng m i và các ngu n v n khác. là ng l i chi n l c c a cách m ng Vi t Nam. thông tin i ngo i và thông tin trong n c. khai thác có hi u qu các c h i và gi m t i a nh ng thách th c. . tin c y l n nhau vì s n nh chính tr và ng thu n xã h i. c a c h th ng chính tr mà h t nhân lãnh o là các t ch c ng. tình h u ngh gi a Ch m lo ào t o. i oàn k t là s nghi p c a toàn dân t c. rà soát l i các v n b n pháp quy. y m nh công tác v n hoá . có trình ngo i ng và n ng l c nghi p v cao. T ng c ng công tác nghiên c u. d ng và có k ho ch tr n úng h n. b i d ng. nh t quán. xoá b m i m c c m. s n ph m m i và th ng hi u m i. L y m c tiêu gi v ng c l p. xây d ng tinh th n c i m ... d báo. ngo i giao Nhà n c và i ngo i nhân dân. ch kinh t . Xúc ti n m nh th ng m i và u t . c i ti n ph ng th c qu n lý. Khuy n khích các doanh nghi p Vi t Nam h p tác liên doanh v i doanh nghi p n c ngoài và m nh d n u t ra n c ngoài. i ngo i. C i thi n môi tr ng u t . n FDI. Tôn tr ng nh ng ý ki n khác nhau không trái v i l i ích c a dân t c. r i ro khi n c ta là thành viên T ch c Th ng m i th gi i (WTO). n nh và minh b ch. góp ph n t ng c ng s h p tác. Ph i h p ch t ch ho t ng i ngo i c a ng.PHÁT HUY S C M NH I OÀN K T TOÀN DÂN T C. ODA. Xác d ng và y nhanh vi c gi i ngân ngu n v n ODA.Thái Bình D ng. c th c hi n b ng nhi u bi n pháp. l y ph c v l i ích t n c làm m c tiêu cao nh t. Chu n b t t các i u ki n ký k t các hi p nh th ng m i t do song ph ng và a ph ng. s qu n lý t p trung c a Nhà n c i v i các ho t ng i ngo i. khoan dung. TI P T C I M I PH HO T NG C A M T TR N T QU C VI T NAM VÀ CÁC OÀN TH NHÂN DÂN NG TH C i oàn k t toàn dân t c trên n n t ng liên minh giai c p công nhân v i giai c p nông dân và i ng trí th c. b sung. thành ph n giai c p. Ti p t c i m i th th ng pháp lu t b o thu hút các ngu n v nh úng m c tiêu s nâng cao hi u qu s toàn. pháp lu t c a Nhà n c có ý ngh a quan tr ng hàng u. Ch ng và tích c c h i nh p kinh t qu c t theo l trình. hình th c. C ng c và phát tri n quan h h p tác song ph ng tin c y v i các i tác chi n l c. s a i. phát tri n th tr ng m i. i ngo i v i s tham gia và phát huy trí tu B o m s lãnh o th ng nh t c a ng. th ng nh t c a T qu c. h i nh p sâu h n và y h n v i các th ch kinh t toàn c u. i ngo i.thông tin nhân dân ta v i nhân dân các n c. phân bi t i x v quá kh . ng l c ch y u và là nhân t có ý ngh a quy t nh b o m th ng l i b n v ng c a s nghi p xây d ng và b o v T qu c. có o c và ph m ch t t t. trong ó các ch tr ng c a ng và chính sách. các tôn giáo. xã h i công b ng. các n c châu Á .

góp ph n xây d ng và b o v T qu c. i v i giai c p nông dân. gi m t i a s công nhân thi u vi c làm và th t nghi p. Chú tr ng b i d ng ngu n cán b . liên h m t thi t v i nhân dân. dân ch tr c ti p và ch t qu n c a c ng ng dân c ) và gi v ng k c ng trong xã h i. T ch c và ng viên nhân dân tham gia các phong trào thi ua yêu n c.xã h i.. thu nh p chính áng. T o i u ki n thu n l i giúp nông dân chuy n sang làm công nghi p và d ch v . b o h lao ng. ph n bi n c a các h i khoa h c k thu t. Th c hi n t t chính sách và pháp lu t v lao ng. ch i v i lao ng n . ãi ng x ng áng nh ng c ng hi n c a trí th c cho công cu c phát tri n t n c. l i ích t p th và l i ích toàn xã h i. ng i lao ng. b o hi m th t nghi p. nâng cao trình m i m t và i s ng v t ch t. hi n i hoá nông nghi p. m r ng u t trong n c và n c ngoài. m r ng thông tin. ào t o thanh niên trong l c l ng v trang có ngh khi h t th i h n ngh a v quân s . ng i m . trình h c v n và ngh nghi p. ng i th y u tiên c a con ng i. phát huy vai trò quan tr ng trong s nghi p i m i và công nghi p hoá. cho c ng ng và t n c. k t h p hài hoà l i ích cá nhân. m i h u ph n u làm giàu cho mình. phát huy trí tu và n ng l c. b o hi m y t . Thu hút r ng rãi thanh niên. thi u niên và nhi ng vào các t ch c do oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh làm nòng c t và ph trách. nghi p oàn u kh p các c s s n xu t kinh doanh thu c các thành ph n kinh t . tr ng d ng nhân tài. ch m sóc. phát huy dân ch . Ch m lo và b o v l i ích c a các t ng l p nhân dân. lao ng. b o v quy n l i chính áng. phát tri n v s l ng. sáng t o. i v i th h tr . tr em. các dân t c. hi n i hoá t n c. phát tri n oàn viên công oàn. i v i doanh nhân. tinh th n. x ng áng là l c l ng i u trong s nghi p công nghi p hoá. lý t ng. t nâng cao tay ngh . b o hi m xã h i. công ngh . Khuy n khích các trí th c. chính sách u ãi nhà i v i công nhân b c cao. Th c hi n ng b các chính sách và lu t pháp c a Nhà n c nh m phát huy dân ch (dân ch i di n. Tôn tr ng và phát huy vai trò g ng m u. th c hi n bình ng gi i.ng th c hi n vai trò lãnh o c a mình thông qua ng l i và chính sách. n nh và c i thi n i s ng. . T o c h i cho thanh niên có tài n ng i h c n c ngoài v ph c v t n c. th ng xuyên giáo d c chính tr .. phát tri n kinh t i li n v i phát tri n v n hoá . T o i u ki n ph n th c hi n t t vai trò ng i công dân. ào t o ph n tham gia ngày càng nhi u vào các ho t ng xã h i. B sung và hoàn ch nh các chính sách v b o h lao ng. B i d ng. nông thôn. gi i trí. t o d ng và gi gìn th ng hi u hàng hoá Vi t Nam. t o i u ki n nhân dân c làm nh ng vi c mà pháp lu t không c m. Ch m sóc và b o v s c kho bà m . nông thôn. chú tr ng công nhân làm vi c các khu công nghi p và ô th l n. ti p nh n và áp d ng thành t u khoa h c. các nhà khoa h c phát minh. a công ngh tiên ti n vào nông nghi p. làm kinh t gi i. Th ng xuyên ch m lo i s ng v t ch t và tinh th n. trí tu . nâng cao i s ng. t t o vi c làm. t o i u ki n phát huy ti m n ng và vai trò tích c c trong phát tri n s n xu t kinh doanh. m i ng i. ch trang tr i phát tri n s n xu t. ph c h i s c kho i v i công nhân. Coi tr ng vai trò t v n. Gi i quy t vi c làm. xã h i. h p pháp c a công nhân và nh ng ng i lao ng. truy n th ng. nâng cao ch t l ng s n ph m. Khuy n khích thanh niên t h c. v n hoá. khoa h c xã h i và v n h c. tiêu th nông s n hàng hoá. các c quan lãnh o và qu n lý các c p. i v i giai c p công nhân. phát tri n th l c. Thúc y chuy n d ch c c u kinh t nông thôn. Th c hi n t t chính sách v ru ng t. Nhà n c và nhân dân cùng n l c ph n u cho s phát tri n c a t n c. nâng cao giác ng và b n l nh chính tr . thai s n. h p tác xã. H tr và khuy n khích nông dân h c ngh . ngh thu t i v i các d án phát tri n kinh t . i v i trí th c. B o v quy n s h u trí tu . ti n l ng. ch t l ng và t ch c. t o i u ki n h c t p. có uy tín trong c ng ng dân c . i v i ph n . Ch m lo ào t o cán b và k t n p ng viên t nh ng công nhân u tú. Nhà n c không ng ng hoàn thi n h th ng pháp lu t và qu n lý. Xây d ng t ch c. Khuy n khích nông dân h p tác v i các doanh nghi p. b o m công b ng xã h i. các tôn giáo. b o hi m xã h i. T ng hi u qu s d ng t. gi i quy t vi c làm cho ng i lao ng. o c và l i s ng. d n d t c a nh ng ng i tiêu bi u.

ti ng nói. p o". lao ng. Cán b công tác vùng dân t c thi u s và mi n núi ph i g n g i. phát huy vai trò c a nh ng ng i tiêu bi u trong các dân t c. M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân có vai trò r t quan tr ng trong vi c t p h p. C ng c và nâng cao ch t l ng h th ng chính tr c s vùng ng bào dân t c thi u s . s p x p l i dân c . t o i u ki n h ng th v n hoá. Nhà n c. Các t ch c tôn giáo h p pháp ho t ng theo pháp lu t và c pháp lu t b o h . Có chính sách khuy n khích ng i Vi t Nam. s ng h nh phúc. xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch ngh a. qu c phòng. Th c hi n nh t quán chính sách tôn tr ng và b o m quy n t do tín ng ng.xã h i. Phát huy nh ng giá tr v n hoá. o ct t p c a các tôn giáo. tham nh ng. vùng xa. Các dân t c trong i gia ình Vi t Nam bình ng. tham gia xây d ng và c ng c c s chính tr . ng viên. góp ph n xây d ng t n c. Xây d ng gia ình "ông bà. Ch ng các bi u hi n k th . ng bào theo tôn giáo và ng bào không theo tôn giáo. i di n cho quy n và l i ích h p pháp c a nhân dân. ng viên c u chi n binh giúp nhau c i thi n i s ng.xã h i mi n núi. nâng cao i s ng v t ch t. Phát tri n kinh t . ti ng nói c a ng bào dân t c. chia r dân t c. s ng kho . hi u phong t c t p quán. vùng biên gi i. tôn tr ng và giúp nhau cùng ti n b . oàn k t. b i d ng cán b làm công tác tôn giáo. h u ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các n c. tôn giáo làm ph ng h i n l i ích chung c a t n c. g n phát tri n kinh t v i b o m an ninh. nâng cao trình dân trí. ch m sóc s c kho . các hành vi l i d ng tín ng ng. . trí th c là ng i dân t c thi u s . làm t t công tác dân v n. chính quy n và ch xã h i ch ngh a. là nhân t quan tr ng góp ph n t ng c ng quan h h p tác. xâm h i và xúc ph m nhân ph m i v i c u chi n binh. Quy ho ch. kinh nghi m s ng. chính sách c a ng. góp ph n giáo d c lòng yêu n c và ch ngh a anh hùng cách m ng cho th h tr . a các ch tr ng. nh c và xây d ng vùng kinh t m i. Giúp ng i cao tu i cô n không n i n ng t a v t qua khó kh n trong cu c s ng. T ng c ng công tác ào t o. trí th c Vi t Nam n c ngoài h ng v quê h ng. V n dân t c và oàn k t các dân t c có v trí chi n l c lâu dài trong s nghi p cách m ng n c ta. làm t t công tác nh canh. ng bào nh c n c ngoài là b ph n không tách r i và là m t ngu n l c c a c ng ng dân t c Vi t Nam. Phát huy trí tu . b o v quy n l i chính áng c a ng bào. h p hòi. cha m m u m c. u tranh ch ng các t n n xã h i. qu c phòng. Làm t t công tác thông tin trong c ng ng ng i Vi t Nam n c ngoài v tình hình trong n c và các ch tr ng. tích c c tham gia xây d ng và b o v ng. oàn k t ng bào theo các tôn giáo khác nhau. an ninh vào cu c s ng. vi ph m quy n t do tôn giáo c a công dân. quy n sinh ho t tôn giáo bình th ng theo pháp lu t. i v i ng i cao tu i. gi gìn và phát huy b n s c v n hoá. cùng nhau th c hi n th ng l i s nghi p công nghi p hoá. phân b . xã h i. u tranh ch ng quan liêu. ch m lo i s ng v t ch t và tinh th n. lãng phí và các t n n xã h i. phát huy truy n th ng "b i C H ". xoá ói gi m nghèo. ch p hành t t pháp lu t các n c s t i. v n hoá c a ng bào các tôn giáo. v n ng. khen th ng nh ng ng i có nhi u thành tích óng góp cho T qu c. vùng c n c cách m ng. theo ho c không theo tôn giáo c a công dân. Th c hi n t t các ch ng trình phát tri n kinh t . u tranh ng n ch n các ho t ng mê tín d oan. cháu con hi u th o". oàn k t r ng rãi các t ng l p nhân dân. xây d ng ng. chính quy n c s trong s ch. hi n i hoá t n c. các hành vi b o l c. giúp ng bào theo o và các ch c s c tôn giáo s ng "t t i. chính sách c a Nhà n c. Th c hi n t t chi n l c phát tri n kinh t . Th c hi n chính sách u tiên trong ào t o. Nhà n c t o i u ki n thu n l i và h tr ng bào n nh cu c s ng. th c hi n t t Quy ch dân ch c s . ng viên. vùng sâu. chi n u c a ng i cao tu i trong xã h i và gia ình. ch vi t và truy n th ng t t p c a các dân t c. các ch ng trình kinh t . v n hoá.Kiên quy t ph n . s ng vui. c thông tin. góp ph n xây d ng s ng thu n trong xã h i. xoá ói gi m nghèo. v ng m nh. b i d ng cán b . ng bào các tôn giáo là b ph n quan tr ng c a kh i i oàn k t dân t c.

i m i t ch c và ho t ng c a Chính ph theo h ng xây d ng h th ng c quan hành pháp th ng nh t. các oàn th và các t ng l p nhân dân tham gia xây d ng ng. Ti p t c i m i t ch c và ho t ng c a Qu c h i. g n dân và có trách nhi m v i dân. Phát huy dân ch Dân ch xã h i ch ngh a v a là m c tiêu v a là ng l c c a công cu c i m i. hoàn thi n c ch ki m tra. các oàn th nhân dân và các h i qu n chúng. chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà n c u vì l i ích c a nhân dân. a l nh v c. có s phân công.Nhà n c ban hành c ch M t tr n và các oàn th nhân dân th c hi n t t vai trò giám sát và ph n bi n xã h i. xây d ng và b o v T qu c. T ch c l i m t s U ban c a Qu c h i. b o m nguyên t c t t c quy n l c nhà n c u thu c v nhân dân. Hoàn thi n c ch b u c nh m nâng cao ch t l ng i bi u Qu c h i. Lu t hoá c c u. Xác nh các hình th c t ch c và có c ch nhân dân th c hi n quy n dân ch trên các l nh v c kinh t . i m i h n n a quy trình xây d ng lu t. XI. th c hi n ngh a v tài chính i v i Trung ng. v n hoá. i tho i tr c ti p v i nhân dân. quy n l c nhà n c là th ng nh t. u t . Nhà n c và nhân dân. Nhà n c i di n quy n làm ch c a nhân dân. ho ch nh và t ch c th c hi n ng l i. làm t t công tác dân v n theo phong cách tr ng dân. C i cách t pháp kh n tr ng. hành pháp và t pháp. t ch c c a Chính ph . M i ng l i. ph i h p gi a các c quan trong vi c th c hi n quy n l p pháp. nh t là trong vi c quy t nh v ngân sách. Các c p u ng và c p chính quy n có ch ti p xúc. phô tr ng. thông su t. Th c hi n t t h n nhi m v quy t nh các v n quan tr ng c a t n c và ch c n ng giám sát t i cao. quy n con ng i. gi m m nh vi c ban hành pháp l nh. trong ó cán b . có s tham gia ý ki n c a nhân dân. t ch c b qu n lý a ngành. chính sách. t ng tính c th . h p pháp trong các ho t ng và quy t nh c a các c quan công quy n. cao trách nhi m c a các t ch c ng. các thi t ch khác trong h th ng chính tr có nhi m v xu t ý ki n v i ng trong quá trình xây d ng. B máy nhà n c. Xây d ng h th ng c quan t pháp trong s ch. giám sát tính h p hi n. Phân c p m nh. Nhà n c i v i nhân dân. nâng cao ch t l ng ho t ng c a H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i. Quy ch dân ch m ic p M t tr n. i m i. b o m tinh g n và h p lý. th hi n m i quan h g n bó gi a ng. xã h i. ng b .PHÁT HUY DÂN CH . chính quy n và h th ng chính tr . kh thi c a các quy nh trong v n b n pháp lu t. phát huy t t h n vai trò c a i bi u và oàn i bi u Qu c h i. v ng m nh. l y c i cách ho t ng xét x làm tr ng tâm. dân ch . tài chính. Nhà n c nh ng v n mà nhân dân quan tâm. chính tr . tham gia xây d ng ch tr ng. nghiêm minh. giao quy n ch ng h n n a cho chính quy n a ph ng. hình th c. pháp lu t. th ng xuyên l ng nghe ý ki n c a M t tr n và các oàn th nhân dân ph n ánh v i ng. Hoàn thi n h th ng pháp lu t. th c hi n c ch công t g n . hi n i. ng th i là ng i t ch c th c hi n ng l i chính tr c a ng. chính sách c a ng. Xây d ng. ngu n nhân l c. y m nh c i cách hành chính. 2. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a C PHÁP QUY N XÃ Xây d ng c ch v n hành c a Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a. b o v công lý. TI P T C XÂY D NG VÀ HOÀN THI N NHÀ N H I CH NGH A 1. t ng h p lý s l ng i bi u chuyên trách. y m nh vi c th c hi n Chi n l c c i cách t pháp n n m 2020. kh c ph c tình tr ng hành chính hoá. nâng cao ch t l ng ho t ng c a M t tr n. Xây d ng m t xã h i dân ch . ng viên và công ch c ph i th c s là công b c c a nhân dân. Th c hi n t t Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam.

Lu t Th c hành ti t ki m. Kh n tr ng và nghiêm ch nh th c hi n Lu t Phòng. u tranh v i các hi n t ng tham nh ng. ch ng lãng phí. ph i tr c ti p tham gia và i u trong vi c phòng. 3. Hoàn thi n c ch dân ch . T ch c h p lý chính quy n a ph ng. k p th i. X lý kiên quy t. toàn b h th ng chính tr và toàn xã h i ph i có quy t tâm chính tr cao u tranh ch ng tham nh ng. b n ch t giai c p công nhân và tính tiên phong c a ng. công ch c. phân nh l i th m quy n i v i nông thôn. qu n lý tài s n công. ki m kê.v i ho t ng i u tra. Có c ch khuy n khích và b o v nh ng ng i tích c c u tranh ch ng tham nh ng. Th c hi n ch trách nhi m trong c .xã h i và nhân dân trong vi c giám sát cán b . Có c ch k p th i a ra kh i b máy nhà n c nh ng công ch c không x ng áng. tài chính trong các c quan hành chính. B o m công khai. hành pháp và t pháp. tr c h t là cán b c p cao. t ch thu. chí công vô t . cán b lãnh o. b t k ch c v nào. cán b . i v i ng viên. sung công tài s n có ngu n g c t tham nh ng. công ch c và ào t o. nv. v thanh tra.tài chính. Các c p u và t ch c ng. phát huy truy n th ng cách m ng. y m nh vi c h p tác qu c t v phòng. ng ch c hay ã ngh h u. c p s d ng tr c ti p gi i thi u c p có th m quy n xem xét. ki m soát. th c hi n c ch giám sát c a nhân dân. nh ng ng i bao che cho tham nh ng. ph i dành nhi u công s c t o c chuy n bi n rõ r t v xây d ng ng. công khai nh ng ng i tham nh ng. quy nh v qu n lý kinh t . quy t nh. c tình ng n c n vi c ch ng tham nh ng ho c l i d ng vi c t cáo tham nh ng vu kh ng. công ch c. Phát huy vai trò giám ng nhân dân. giám sát. C c u l i i ng cán b . phát hi n. ch ng tham nh ng. ch ng tham nh ng. M t tr n T qu c. B sung. h i o. thông qua các i di n tr c ti p và gián ti p. Th c hi n các gi i pháp nh m ch n ch nh b máy và quy ch ho t ng c a c quan. lãng phí Toàn ng. làm h i ng i khác. b i d ng theo yêu c u nâng cao ch t l ng c v n ng l c và ph m ch t o c. Tích c c phòng ng a và kiên quy t ch ng tham nh ng. minh b ch các ho t ng kinh t . các oàn th nhân dân. Ti p t c i m i ch ti n l ng i v i cán b . phát huy vai trò c a c quan dân c . xây d ng ng . CH NH NG N NG. ô th . B sung. các c quan nhà n c. ch ng tham nh ng. các t ch c chính tr . Xây d ng c ch phán quy t v nh ng vi ph m Hi n pháp trong ho t pháp. hoàn thi n Lu t Khi u n i và t cáo. Trong nh ng n m t i. XIII M I. ngân sách nhà n c. hoàn thi n các c ch . tiêu c c. kém ph m ch t và n ng l c. ki m tra. b nhi m ch c v lãnh o theo h ng c p tr ng gi i thi u c p phó. công ch c. y m nh c i cách hành chính. nv cung ng d ch v công và doanh nghi p nhà n c. Bi u d ng và nhân r ng nh ng g ng c n ki m liêm chính. nhân dân lao ng và c a dân t c. gây m t oàn k t n i b . lãng phí. b o m quy n t ch và nhi m c a chính quy n a ph ng trong ph m vi c phân c p. i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân. Nâng cao ch t ch u trách sát c a h i chính quy n ng l p t l ng ho t ng c a h i ng nhân dân và u ban nhân dân. công ch c và c quan công quy n. NÂNG CAO N NG L C LÃNH O VÀ S C CHI N UC A ng C ng s n Vi t Nam là i tiên phong c a giai c p công nhân. th c hi n t t Quy ch dân ch c s . ng th i là i tiên phong c a nhân dân lao ng và c a dân t c Vi t Nam. các qu do nhân dân óng góp và do n c ngoài vi n tr . c quan. lãng phí.

Chú ý xây d ng t ch c c s ng trong các doanh nghi p c ph n. b sung. T ng c ng s l ng. t t ng H Chí Minh trong ho t ng c a ng. quan i m c a ng. Ti n hành ng b công tác t t ng. nhi m v c a các lo i hình c s . nh n xét. u tranh ch ng nh ng bi u hi n tiêu c c. c. ây là nhi m v then ch t. th ch hoá v m t nhà n c vai trò. qu n lý và giám sát ng viên. lý lu n. n ng ng. ch t l ng nghiên c u lý lu n c a ng. Xây d ng i ng ng viên th t s tiên phong. Xác nh v th pháp lý. o c. làm t t công tác giáo d c chính tr . góp ý ki n v i ng viên. t o i u ki n ng viên hoàn thành nhi m v . g n bó m t thi t v i nhân dân. b o m v a phát huy kh n ng làm kinh t c a gi c t cách ng viên và b n ch t c a ng. ng viên ph m ch t và n ng l c. chính sách c a Nhà n nghiêm ch nh ch p hành i u l ng và quy nh c a Ban Ch p hành Trung ng. ch ng s suy thoái v t t ng. oàn k t nh t trí cao. bác b các quan i m sai trái. Kiên quy t u tranh b o v ng l i. g n v i công tác t ch c .th c s trong s ch. phê phán. v ng vàng tr c m i khó kh n. ch c n ng. doanh nghi p có v n u t n c ngoài. m c tiêu c l p dân t c và ch ngh a xã h i. tr c h t cho i ng cán b lãnh o và qu n lý ch ch t các c p. ng viên.Lênin. l i s ng. ph ng pháp h c t p và gi ng d y trong h th ng tr ng chính tr . nâng cao ch t l ng i ng ng M i t ch c c s ng có trách nhi m t ch c và quy t s c m nh c a toàn n v hoàn thành nhi m v chính tr c giao. Ki n toàn và viên i m i ho t ng c a t ch c c s ng. 2. t t ng. Th ng xuyên t ng k t th c ti n. 1. o c cách m ng. t t ng trong ng. phát tri n lý lu n.cán b và phát tri n kinh t . i m i công tác giáo d c lý lu n chính tr . ti p t c làm sáng t nh ng v n v ch ngh a xã h i và con ng i lên ch ngh a xã h i c a n c ta. S m có quy nh và ch o th c hi n. nâng cao ch t l ng các c quan chuyên ngành v công tác t t ng. suy thoái trong ng. t t ng và t ch c. i m i n i dung. Th ng xuyên t phê bình và phê bình trong sinh ho t ng. T p trung c ng c các c s y u kém. kiên nh l p tr ng giai c p công nhân. có ý ngh a s ng còn i v i ng và s nghi p cách m ng c a nhân dân ta. v a Phân công ng viên úng ng i.Lênin. thù ch. công tác lý lu n. doanh nghi p t nhân. ph n u cho m c tiêu lý t ng c a ng. C ng c . th thách. sáng t o. nh t là cán b ch ch t. . ch t l ng i ng cán b t t ng. có ý th c t ch c k lu t và n ng l c hoàn thành nhi m v . v ng m nh c v chính tr . vùng xa. úng vi c. làm rõ c s lý lu n và th c ti n ng l i. có ph ng th c lãnh o khoa h c. vùng sâu. Ki n toàn h th ng t ch c c s ng. V n d ng và phát tri n sáng t o ch ngh a Mác . nâng cao tính thi t th c và hi u qu c a ch ng trình. K p th i a ra kh i ng nh ng ng i không t cách. chính sách c a ng trong th i k m i. có ph m ch t. lý lu n. ng viên qu n chúng giám sát. có i ng cán b . chính tr . t t ng H Chí Minh. Nâng cao trình trí tu . ng viên làm kinh t t nhân ph i g ng m u ch p hành pháp lu t. g ng m u. gi i quy t úng n nh ng v n do cu c s ng t ra. Nâng cao ch t l ng sinh ho t chi b ng. Nâng cao b n l nh chính tr và trình trí tu c a ng Kiên nh ch ngh a Mác .

Th c hi n nghiêm túc nguyên t c t p trung dân ch trong ng. M i cán b . S p x p. ng u kh i Trung ng và các a ph ng g n v i ki n toàn t ch c. h t lòng ph n u vì l i ích c a nhân dân. c a ng viên và nhân dân. ng oàn v i Cán b ph i là ng i có ph m ch t chính tr t t. Lãnh o các c p ph i l ng nghe ý ki n c a c p d i. ch t l ng t t. b i d ng nhân tài theo nh h ng quy ho ch. quy n h n. có nhân cách và l i s ng m u m c. nêu ý ki n riêng. c a dân t c. không dao ng tr c nh ng khó kh n. Kh c ph c tình tr ng ch ng chéo. có c ch nhân dân bày t ý ki n i v i nh ng quy t nh l n. trách nhi m c a c quan và ng i ng u không rõ. y m nh và b o m ch t l ng công tác phát tri n ng. tôn tr ng t p th . trùng l p. ban cán s ng. i m i ph ng pháp ki m tra và b sung ch c n ng giám sát cho u ban ki m tra ng các c p. cán b các dân t c thi u s . n ng l c làm tròn nhi m v ng i lãnh o.xã h i và nhân dân i v i vi c ho ch nh ng l i. các t ch c chính tr . tuy t i trung thành v i T qu c. T ch c các c quan tham m u c a ng có ch t l ng cao. th o lu n. C i ti n l l i làm vi c. ng th i b i d ng v ki n th c. ch c n ng. Chú ý ào t o cán b n . tham gia các công vi c c a ng. xu t. Hoàn thi n quy ch b o m quy n ki m tra. h các c quan tham m u c a ng. k c i v i ng i lãnh o ch ch t và t ch c c p trên. ng d n. b o m phát huy trí tu t p th . Xây d ng quy ch ra quy t nh c a ng. có c c u h p lý. c bi t quan tâm xây d ng i ng cán b lãnh o c p cao. ki m tra c a ng. xa dân. có b n l nh chính tr v ng vàng. M t tr n và các oàn th nhân dân. T ng c ng s ph i h p gi a các ban cán s c pu a ph ng. g n bó v i nhân dân. hi u qu . ng viên có quy n tham gia quy t nh công vi c c a ng. T ng ng công tác ki m tra. th thách. ng viên ho t ng trong các c quan nhà n c. k c i v i công tác t ch c và cán b . xây d ng i ng cán b lãnh o k ti p v ng vàng. b máy c a c quan nhà n c. Chú tr ng tr hoá và nâng cao trình c a ng viên. c bi t là các ban ng. chính sách. có ý th c t ch c k lu t cao. tranh lu n. i m i t ch c. b o l u ý ki n trong t ch c. ho t ng thi t th c. có n ng l c hoàn thành nhi m v c giao. nhi m v . c a t ch c i v i t ch c. nâng cao ch t l ng và hi u qu công tác ki m tra. 3. ch tr ng. Xây d ng quy ch giám sát và ph n bi n xã h i c a M t tr n T qu c. Xây d ng quy ch ph i h p công tác gi a U ban Ki m tra c a ng v i Thanh tra c a Chính ph . v i ng. Xây d ng i ng cán b ng b . giám sát Phát huy dân ch i ôi v i gi gìn k lu t trong ng. b máy và công tác cán b c 4. K t h p giám sát trong ng v i giám sát c a Nhà n c và giám sát c a nhân dân. trong sáng. M t tr n và các oàn th nhân dân. ng th i phát huy vai trò c a các t ch c ng và i ng cán b . giám sát c a t p th i v i cá nhân. tham m u. i m i t ch c. khi ng ã có ngh quy t thì ph i nói và làm theo ngh quy t. t ng c ng quan h g n bó gi a ng v i nhân dân. b o m tinh g n. kh c ph c l i làm vi c quan liêu. phòng ng a. quy t nh l n c a ng và vi c t ch c th c hi n. ng i i tiên phong trong các l nh v c công tác c giao.Nâng cao ch t l ng i ng ng viên g n v i vi c nâng cao ch t l ng t ch c c s ng. nâng cao ch t l ng nghiên c u. quy n c thông tin. b máy c a ng. chuyên gia trên các l nh v c. l y o c làm g c. trí tu . c a cá nhân i v i cá nhân và t ch c. cán b xu t thân t công nhân. .

i m i m nh m công tác cán b . b o m th t s dân ch . c th hoá thành Hi n pháp. ph ng h ng ho t ng. tu ti n trong công tác cán b . * * * t n c ta ngày càng l n m nh. n m b t th i c . n i dung và c ch ng lãnh o i v i Nhà n c trong t ng l nh v c: l p pháp. gi i thi u nhi u ph ng án nhân s l a ch n. n ng ng và sáng t o. thi t i m i ph ng th c lãnh th c. i m i ph ng th c lãnh o c a ng i v i M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân. ng. pháp lu t. t ng lo i hình t ch c nhà n c. n nang. phát huy tinh th n t ch . có tài. i ôi v i phát huy trách nhi m c a t ch c và ng i ng u c a t ch c trong h th ng chính tr v công tác cán b . th c hi n c ph c tình tr ng khép kín. T p trung i m i ph ng th c lãnh o c a ng i v i Nhà n c. k ho ch. t do. không công tâm. phát huy m nh m vai trò ch sáng t o c a Nhà n c trong qu n lý t n c và xã h i. hành pháp. v t qua thách th c. ng th ng nh t lãnh luân chuy n cán b . khoa h c. kh b . i m i kinh t . ng lãnh o Nhà n c b ng ng l i. thay th k p th i nh ng ng i kém n ng l c và kém ph m ch t. ng lãnh o nh ng không bao bi n. toàn quân ta. m t o công tác cán b và qu n lý i ng cán b trong h th ng chính tr . tr ng d ng và ãi ng x ng áng ng i có c. t o i u ki n M t tr n và các oàn th xác nh úng m c tiêu. c c b . toàn dân. Th gi i ang thay i r t nhanh. sáng t o trong xây d ng. ào t o. quan i m. m r ng quy n c và t ng c . pháp lu t. Có c ch . Kh n tr ng xây d ng. N c ta ph i s m tr thành m t n c công nghi p theo h ng hi n i. og nv i i m i phong cách và l l i làm vi c th t s dân ch . b trí úng cán b và th ng xuyên ki m tra vi c t ch c th c hi n. th c hi n úng nguyên t c t p trung dân ch trong t ch c. các ch ng trình công tác l n c a Nhà n c. c c b v cán b . ih iXc a ng nêu cao ý chí s t á c a toàn ng. nói i ôi v i làm. hoàn thi n h th ng v n b n quy nh c th v nguyên t c. chính sách phát hi n. C quan nào vi ph m chính sách. i m i ph ng th c lãnh oc a ng Vi c i m i ph ng th c lãnh o c a ng ph i ng b v i i m i t ch c và ho t ng c a h th ng chính tr . quy t tâm i m i toàn di n và m nh m . Xây d ng và hoàn thi n ch b u c . Nhân dân ta ph i c h ng cu c s ng m no. x y ra oàn k t n i b thì ng i ng u ph i ch u trách nhi m. b i d ng. công minh. các ngh quy t. trái l i. sinh ho t và ho t ng c a ng. làm thay Nhà n c. ng th i. tuy n ch n. c ch b nhi m và mi n nhi m cán b . i m i t ch c và ho t ng c a mình. tri u ng i nh m t. lãnh o th ch hoá. C th hoá và th ch hoá nguyên t c ng th ng nh t lãnh o công tác cán b và qu n lý i ng cán b . h nh phúc. t pháp và t ng c p. Kh c ph c nh ng bi u hi n cá nhân. 5. T ng c ng trách nhi m c a cán ng c quan nhà n c. ng viên là th tr tình tr ng tiêu c c. có khuy t i m nghiêm tr ng.

n c m nh. xã h i công b ng. nh m th c hi n b ng c m c tiêu "dân giàu. sánh vai cùng các n c trên th gi i trong nh p b c kh n tr ng c a th i i. . v n minh".theo con ng xã h i ch ngh a. dân ch .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful