You are on page 1of 1

Petcia

Levice 22.5.2011

Ven vlda SR, ven pn minister kolstva, obraciame sa na Vs so iadosou o zaradenie naich poiadaviek na prerokovanie v parlamente a vo vlde a o prijatie seriznych rieen.
1. iadame, aby vlda, poda vzoru krajn OECD, potala s finannou iastkou
pre kolstvo minimlne 6 % z HDP. 2. iadame, aby naven financie boli pouit najm na platy uiteov a odbornch zamestnancov tak, aby nstupn plat uitea bol 1,2 nsobok priemernho platu v nrodnom hospodrstve za predchdzajci rok. al percentulny rast odvja od dnes platnch tabuliek. 3. iadame mon odchod pedagga do dchodku v 56. roku ivota, alebo po odpracovan 30 rokov v kolstve. 4. iadame prehodnoti kreditov systm, najm zrui 7- ron lehotu platnosti kreditov
Podpisov hrok slo............ .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Meno a priezvisko

bydlisko

podpis

Petciu predklad: PaedDr Sebeldi udovt, Kpt. Jaroa 21, 93405 Levice l.sebeledi@gmail.com