STRATEGIJA KOMUNICIRANJA OP INE SANSKI MOST SA GRA ANIMA 2006. – 2010.

..................................................................................................................... PRILOZI 5.................OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK 1......................................... 1.......................................... c)Mogu nosti....5 Transparentnost................. 1................... a) Interno informisanje. VIZIJA 5........................................................................................................................ …………………………………………………………………... POLAZNA OSNOVA .......... 1..................................……………………....................................................................………………….. a) Interno komuniciranje (kao preduslov vanjskom komuniciranju)....................................................................................................................................... – 2010...... UVOD .................... 1........................................................................................................2 Okvir........................ 3........................4 Metodologija.......……………………............................................ 2.1 Komuniciranje........................................................................................................................ 3 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 11 13 13 13 15 16 16 Strateški ciljevi................…………………................................................ 2............ 2..... 4.............................................................................................3 Marketing.....................................................................2 Informisanje................................................. 3...................................................................................................1 Analiza stanja........................................………................................1 Misija i principi.............................................................1 Prilog 1 – Prijedlog izgleda obrasca za primjedbe i prijedloge.......................................... d)Prijetnje................……………………………………………………….................................... 3.....…… 1....................... 3.................. b) Eksterno informisanje.................................................. b)Slabosti...................... a)Snage........ 2 .............. 17 Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006............................................................................2 Swot analiza........................3 Akteri u procesu………………….............. b) Eksterno komuniciranje....... .......................................... STRATEGIJA KOMUNICIRANJA .................................................. 3..................................4 Stvaranje imidža op ine...........................

Šta imamo? Šta nam nedostaje? Šta bismo željeli? Šta možemo? Cilj nam je razvoj! ovjek pokušava definirati ko nicu. Majdanska Rijeka.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK UVOD Sanski Most se nalazi na sjeverozapadnom podru ju Bosanske krajine. Na ovom podru ju ima nekoliko jakih kraških vrela koja su istovremeno i izvori rje ica: Sani ko vrelo. Osam manjih rijeka koje proti u kroz Sanski Most su: Sanica. postoje jaki izvori ljekovite termalne vode. BANJA ILIDŽA MISIJA I PRINCIPI Vo en vizijom razvoja Sanskog Mosta. stvarnoš u. U selu Ilidža podno planine Mulež. Realnom stvarnoš u. Sasinka i Kozica. kao prvim korakom u procesu razvoja svijesti. po kojoj su grad i op ina dobili ime. Kako? Edukacijom. VODOPAD RIJEKE BLIHE Sanski Most je okružen sjeverno brdom Grme i isto no brdima Mulež i Behramaginica. – 2010. odstraniti je i viziju u initi Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. Rijeka Bliha ima posebno lijep vodopad visine 57 m. leži i na osam manjih rijeka. Dabar. nad središnjim dijelom rijeke Sane. Bliha. Zdena. Japra. Grad tako er nazivaju i ”Grad na devet rijeka” jer pored najve e Sane. Dabarsko vrelo i vrelo Zdene. 3 .

organizacija. iskustva. poslovnim partnerom. emo Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. MARKETING 4. kao i treninga i seminara u organizaciji me unarodnih organizacija nastao je prvi korak razvijanja zdravog odnosa sa radnim kolegom. Dobar odnos sa javnostima uspostaviti slijede i naredne principe: 1. KOMUNICIRANJE – INTERNO I EKSTERNO UZ FEED BACK 2. a prije toga odgovorili na prethodno postavljena pitanja moramo razgovarati. Planskim i kontinuiranim aktivnostima želimo poboljšati. STVARANJE IMIDŽA OP INE Uspostavljenim odnosima emo posti i zajedni ki cilj . medija i drugih subjekata u lokalnoj sredini. te serije treninga pod nazivom "Inicijativa za komuniciranje sa javnoš u". medijima. Razmjenjivati informacije. javnostima. iji je cilj gra aninu pružiti odli nu uslugu i imati ga za partnera u procesu razvoja. gra aninom. transparentan . ideje…Kako komunicirati sa javnoš u? Na osnovu niza treninga op inske administracije u Sanskom Mostu. Na ovaj na in izgraditi imidž op ine Sanski Most kao otvorene zajednice i njen trajan. – 2010.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK Da bismo postigli željeni cilj. INFORMISANJE 3.RAZVOJ OP INE.aktivan odnos sa javnostima i javnim mnijenjem. oja ati i razvijati dvosmjernu komunikaciju izme u lokalne uprave i gra ana. BiH i posebno dijaspori. 4 .

AKTERI U PROCESU U procesu pripreme. Komisija za planiranje razvoja Op ine Sanski Most (sastavljena od predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti. Implementaciju prva etiri prioritetna projekta je donator (koji je ciljano postavio svoje uslove finansiranja i implementacije i ija je inicijativa bila formiranje ovog tijela) odobrio. radili oko godinu dana. Krajem 2005. sportskorekreativnog kompleksa »Kor anica«. omladine) je na osnovu transparentnog rada i utvr enih kriterija od gra ana prikupila 82 prijedloga projekata i utvrdila prioritetnu listu projekata. Op insko vije e Sanski Most je usvojilo i Lokalni ekološki akcioni plan na ijoj su izradi predstavnici NVO i lokalna vlast. Budžet za 2006. U Sanskom Mostu postoji odli na volja zajedni kog djelovanja lokalne uprave i gra ana na procesu razvoja prvenstveno privrede i turizma s tim što nedostaju stru ni kadrovi i finansijska sredstva. – 2010. turisti ke atrakcije »Blihin skok«. NVO.. godinu je usvojen na vrijeme i to u decembru 2005. godine. godine Op insko vije e Sanski Most je usvojilo i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog op inskog organa uprave op ine Sanski Most.2010. U toku je izrada i Strategije partnerstva sa gra anima. privrednika. ime e Sanski Most dobiti niz me usobno povezanih specifi nih op inskih strategija koje jedna drugu nadopunjuju i ine kompleksan dokument. a ostali prijedlozi projekata »leže«. donošenja i implementacije Strategije komuniciranja op ine Sanski Most 2006.. 5 . U toku su i aktivnosti vezane za izradu Regulacionog plana Zdravstveno-turisti kog kompleksa »Banja Ilidža«. godine u estvovat e: predstavnici lokalne vlasti ( izvršne i zakonodavne ) predstavnici NVO lokalno stanovništvo bosanskohercegova ka dijaspora predstavnici medija Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK OKVIR Op ina Sanski Most ima demokratski usvojen Statut op ine. Kraju se privodi i izrada Strategija razvoja op ine Sanski Most.

monitoringa i evaluacije. što može biti samo polazna osnova za po etak implementacije Strategije komuniciranja. Strategija koja u prilogu ima prijedlog izgleda obrasca za primjedbe i prijedloge e se nalaziti na info pultu Centra za pružanje usluga gra anima. svaka služba. Potrebno je ljudima nuditi Strategiju na uvid. 6 . aktiviranje web stranice ( neažurna ). na elnik i kabinet na elnika imaju svoj e-mail. Dosadašnja komunikacija se ogleda u slijede em: organizovanje javnih rasprava i okruglih stolova. organizovanje pres konferencija. te ih animirati da se uklju e u proces kvalitetne implementacije. TRANSPARENTNOST Jedan od ciljeva izrade ove Strategije jeste stjecanje me usobnog povjerenja. uspjela poboljšati komunikaciju sa javnoš u. koji e biti zaduženi za optimalnu uklju enost svoje »organizacije« u proces dorade. Jedan od na ina razvijanja povjerenja jeste dostupnost ove Strategije. implementacije. Analiza stanja Lokalna uprava u Sanskom Mostu je u toku 2005. Strategija e se dora ivati svakih godinu dana. Saradnja e biti ostvarena putem koordinatora svakog od aktera. – 2010.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK METODOLOGIJA Nakon izra enog akcionog plana provo enja strategije ostvariti saradnju svih aktera u procesu komunikacije. provo enja i nadzora provo enja strategije. izdavanje mjese nog informatora. kao i neophodna animacija ljudi da je itaju i svojim prijedlozima usavršavaju. POLAZNA OSNOVA 1. u prostorijama Foruma NVO. u školama kao i na oficijelnoj web stranici op ine. te dorade strategije. u prostorijama Doma mladih. Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006.

- postoji i poštanski sandu i za upu ivanje primjedbi. nepostojanje baze podataka. slaba organizovanost rada. tekstualni. – 2010. njema kom i bosanskom jeziku ) oficijelna web stranica.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK - ura eni su vodi i za gra ane koji prezentuju podatke vezane za korištenje zakona o slobodi pristupa informacijama. op inski informator. tendere… Kabinet na elnika redovno obavještava lokalne novinare i dopisnike bh. žalbi. saop enja za javnost. Lokalna uprava na dvije oglasne plo e objavljuje obavještenja. izrazito dobra dostupnost Op inskog na elnika predstavnicima medija i dobar odnos s njima. sugestija i pohvala Op inskom na elniku. 7 . e-mail adrese. Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. foto. medijskih ku a i poziva ih da prisustvuju sastancima. konkurse. indeks registri koji sadrže podatke koje posjeduje Organ uprave Op ine Sanski Most. nedovoljno znanja o bitnosti isticanja ura enog. nedovoljna tehni ka opremljenost i slabi uslovi za rad. audio i video zapisi su dostupni novinarima i dopisnicima bh. promotivni materijal Op ine (CD prezentacija grada na engleskom. Slabosti: - slaba interna komunikacija. nepostojanje planske razmjene informacija izme u Op inskih službi i javnosti. SWOT analiza Snage: funkcionalan Centar za pružanje usluga gra anima. medijskih ku a 2. vodi i za gra ane u kojima svaka op inska služba predstavlja svoju djelatnost i usluge koje nudi ( brošure su dostupne u Centru za pružanje usluga gra anima i na web stranici ).

specijalni programi ( cad programi 6 licenci ). interaktivna web stranica Op ine Sanski Most – zna i tu bi se nalazili svi zna ajni dokumenti.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK - nedovoljno obrazovan kadar u smislu (ne)poznavanja novih tehnologija komuniciranja. dobra organizacija i podjela posla. 6 digitalnih aparata. informator i sve vrste štampanog promotivnog materijala. 1 digitalni kopir. kvalitetno dizajnirani i odštampani vodi i za gra ane. 4 scenera A4. bile opisane djelatnosti svih službi sa kontakt podacima osoba koje mogu odgovoriti na eventualne nejasno e i dodatna pitanja. osnovni softwer (XP profesional) 40 kom. optimalna zastupljenost u ve ini bh. medija na vrijeme organizovane i najavljene pres konferencije u prostorijama mjesnih zajednica i NVO prezentacije gra anskih prava vezanih za Organ uprave i usluga koje mogu dobiti u Centru za pružanje usluga gra anima pra enje procesa reagovanja na primjedbe. optimalna radna klima. Mogu nosti: ljudski resursi: obuka kadra (najmanje 7 osoba ) za obavljanje poslova vezanih za odnose sa javnostima. sugestije dostavljene u postoje i sandu i – prezentacija u inka i animiranje javnosti na intenzivnije u estvovanje u radu vlasti. mrežni operativni sistem (windows server 2003) 40 licenci. – 2010. funkcionalan tim za informisanje. nabavka 40 pentium 4 ra unara. vijesti o dešavanjima na podru ju op ine. podaci o procesu dobijanja svake usluge pojedina no. 1 server. žalbe. te efikasniji i brži rad. Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. 2 switch-a. obrazovanje javnosti. tehni ke mogu nosti: kompjuterizacija i umrežavanje op inskih službi što omogu ava brži protok informacija. ups 1500 VA.. dobri uslovi za rad. 4 štampa a A3 color. ostali uslužni programi (antivirus 70 licenci). 25 upsova. 6 mrežnih štampa a. 8 . forum i sl. ostali uslužni programi ms office 20 licenci. 4 skenera A3. 70 web kamera. 1000 m kabla cat 6. 12 kamera za videonadzor.

zastoji u radu administracije. narušeno me usobno povjerenje. slabo organizovanje pronalaska lica zainteresovanih za privatizaciju. medijima. loš imidž (izaziva nepovjerenje i loš feed back). – 2010. nedovoljna zastupljenost u bh. web stranica…). odljev investicija i kapitala u druge op ine. njegovih izmjena i dopuna…). odljev »znanja«. Bosni i Hercegovini i svijetu. - Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. na kojima e se pravovremeno nalaziti sve potrebne informacije za gra ane. nepovjerenje). slaba aktivnost mladih. nedovoljna zastupljenost u medijima bh. nemogu nost pronalaska dovoljnog broja stru nih kadrova. slaba privreda (stvoren jaz izme u gra ana i vlasti. neujedna ena zakonska regulativa i nepostojanje kvalitetne baze podataka (trošenje vremena na pronalaženje zakona. Prijetnje: - nepravovremeno izvršavanje radnih zadataka. slaba informisanost o mogu nosti apliciranja za donatorska sufinansiranja u implementaciji projekata. dijaspore. nedovoljno lobiranja u ostalim op inama. nastavak tendencije rasta nezaposlenosti. zastoji u radu zakonodavne vlasti. slaba konkurentnost i organizovanost u odnosu na druge op ine. slaba saradnja sa potencijalnim investitorima. kvalitetno i profesionalno servisiranje gra ana. slabo organizovana turisti a ponuda. 9 . slab razvoj turizma. neažuriranje podataka (info pult.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK - redovni sastanci sa predstavnicima medija. slaba ponuda turistima i slab kontakt sa dijasporom. na teritoriji cijele op ine postavljeno dovoljno prepoznatljivih oglasnih tabli.

razviti svijest o bitnosti imidža uprave i stvoriti prepoznatljiv imidž koji ne e biti samo prividan. .1. Identificirati ko ni are u sistemu komuniciranja i educirati ih s ciljem upoznavanja važnosti komunikacije kako unutarnje tako i vanjske. podsticati uposlenike da sami daju inicijative i prijedloge za poboljšanje komuniciranja (kako internog tako i vanjskog) te na taj na in stvoriti podlogu za uvažavanje i sprovo enje inovacija. razvijati svijest o zna aju moderne uprave koja se temelji na uspješnom internom komuniciranju. Davati prednost timskom radu. stvoriti osje aj pripadnosti ku i u kojoj si zaposlen i razviti svijest dobrog doma ina i menadžera – onog koji se brine i koji je odgovoran za svoju ku u. Interno komuniciranje (kao preduslov vanjskom komuniciranju) U cilju poboljšanja i podizanja nivoa internog komuniciranja neophodno je: Izraditi pravilnik o internom komuniciranju. nego e odgovarati stvarnom stanju (naravno do tada u e se vršiti (mjeriti) potpunosti uspostaviti modernu upravu) izraditi interni akt odnosno dokument prema kojem vrednovanje uspješnosti i prije svega profesionalnosti svakog uposlenika. Poboljšavati odnose u hijerarhijskom lancu upravljanja unutar Organa uprave. Podržavati demokratske i savremene inicijative rada. iji rezultat e biti aktivno u estvovanje svih gra ana u odlu ivanju. Identificirati zastarjele i birokratske na ine rada i odstraniti ih. Strateški ciljevi 1. 10 Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. razviti takmi arski duh u profesionalizmu i preuzimanju odgovornosti. odnosno oformiti radnu grupu. KOMUNICIRANJE 1.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK STRATEGIJA KOMUNICIRANJA 1. – 2010. u svakoj službi Organa uprave odrediti osobu koja e biti zadužena da prati aktivnosti službe kao i izmjene u njima te informacije o tome dostavljati info službi. podržati inicijative koje e razvijati zdrav duh i odnos unutar samog kolektiva. a samim tim i aktivnost javnog mnijenja na daljem razvoju. Poboljšati komunikaciju sa javnostima.

11 . tribine. Eksterno kumuniciranje (kao preduslov dvosmjernoj komunikaciji – FEED BACK-u) U cilju poboljšanja i profesionalnijeg odnosa prema »vani« potrebno je preduzeti slijede e: uspostavljena potpuno profesionalna interna komunikacija uvo enje procesa prijema i obrade pritužbi. op inski bilten. omladina. dijaspora. politi ke stranke. prijedloga. EDUKACIJA!!! - 1. okrugli stolovi. – 2010. što zna i sprije iti ishitreno davanje izjava koje uposlenici daju jer zaboravljaju da su u svakom momentu uposlenici Uprave. razvijanje svijesti kod javnosti da postoji dobra volja za zajedni kim djelovanjem s ciljem razvoja kvaliteta života (npr.. periodi no ispitivanje javnog mnijenja (ankete.2. dani otvorenih vrata. prezentacije. me unarodne organizacije. kutija za prijedloge i sugestije odnosno kritike i pritužbe i sl.) i uporedno podsticanje svih definisanih javnosti na davanje povratne informacije.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK - stvoriti sve preduslove za spre avanje »curenja informacija«. organizovanje internih seminara i internih okruglih stolova s ciljem upoznavanja sa dosadašnjim radom radnih kolega i s ciljem razmjene informacija i iznalaženja zajedni kih rješavanja problemati nih situacija.). obrazovne institucije. web forum. definisanje svih javnosti s kojima je bitno uspostaviti komunikaciju (mass mediji. privredni subjekti. subjekti komercijalne reklame) konstantno pra enje promjena u Organu uprave koje su bitne za svaku od javnosti. utvrdili propusti i napravio realan plan aktivnosti za slijede u sedmicu. vjerske institucije. lokalne interesne grupe. EDUKACIJA.. konstantno sprovo enje aktivnosti vezanih za održivost i poboljšanje interne i eksterne komunikacije. NVO. te da se izjave smatraju oficijelnim. EDUKACIJA. interaktivna web stranica. - obavezno prenošenje znanja i iskustava na radne kolege. uspostaviti djelotvoran sistem dvosmijernog komuniciranja kojeg se trebamo pridržavati ( konstantno ažuriranje web stranice i brzo odgovaranje na e-mail. - stvaranje ugodne radne klime. zajedni ka izrada projekata i njihova zajedni ka realizacija) definisanje ciljnih javnosti i utvr ivanje realnih komunikacijskih ciljeva. Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. - uvo enje sedmi nih kolegija unutar službi i unutar odjeljenja na kojima bi se sagledao prošlosedmi ni rad. upitnici. sugestija i pohvala.

OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK - KONSTANTNO ANIMIRANJE JAVNOSTI NA ZAJEDNI KO DJELOVANJE. 12 . SARADNJU I DUGORO NO PARTNERSTVO!!! Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. – 2010.

– 2010. tenderima. 4. prijedlogu budžeta.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK 2.. kontinuirana saradnja sa porodicama zaposlenih. kontinuirana saradnja sa Op inskim na elnikom. 2 Eksterno informisanje konstantno raditi na stvaranju javnog mnijenja. upoznavanje sa dnevnim redom kolegija. INFORMISANJE JAVNOSTI 3.. novim aktima. kontinuirana saradnja ovog tima sa svim uposlenicima. obavezna interna dvosmijerna komunikacija na relaciji op inska služba – info tim – kabinet na elnika. 1 Interno informisanje (kao preduslov uspješnom eksternom informisanju): uspostavljanje tima zaduženog za informisanje javnosti. kontinuirana saradnja sa rukovodiocima op inskih službi. 13 . Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. kontinuirana saradnja sa poslovnim partnerima op ine. radi obezbije enja nesmetanog protoka informacija. odrediti osobu koja e prisustvovati kolegiju Na elnika te kolegiju službi s ciljem dogovora o informacijama koje se mogu i trebaju proslijediti timu za informisanje odnosno uposlenima i ostalim ciljanim javnostima. pravovremeno odgovaranje na Zahtjeve za dostavljanje informacije na osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama. stalna izrada ažuriranih brošura i obavještavanje javnosti o izmijenjenim aktivnostima informisanje o svim projektima koje se realizuju uz podršku op ine informisanje o svim objavljenim konkursima. javnim raspravama. a posebno sa osobama koje su zadužene za pra enje aktivnosti unutar službe u kojoj djeluju.

video prezentacija. okruglih stolova. isticanje zna aja saradnje sa bratskim gradovima. pravljenje video. projektima. javnih tribina. pravovremeno informisanje javnosti putem novinskih agencija. kulturnih i sportskih manifestacija. ostvarenje dobre i zdrave saradnje sa novinarima i dopisnicima.... javnih rasprava. 14 . - organizovanje pres konferencija. obavezno pra enje novinarskih tekstova i tv i radio priloga u kojima se spominje rad Organa uprave Op ine Sanski Most.. okruglih stolova. me unarodnim organizacijama. saop enjima blagovremeno obavještavanje javnosti o organizovanju pres konferencija. grb. audio i tekstualnih zapisa o aktivnostima na podru ju op ine i njihovo arhiviranje. informisanje prethodno definisanih ciljnih javnosti o njima zna ajnim dešavanjima. javnih rasprava. donatorima. RADI DOBRO I HVALI SE !!! - Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006.. ure enje standardnog izgleda prostorije za javne nastupe op inskih predstavnika u javnosti (pozadina: državna zastava. javnih tribina. stalna dostupnost novinarima i njihovim ku ama. - informisanje dijaspore o zna ajnim doga ajima i promovisanje dugoro ne saradnje s njima. poslovnim partnerima.. video prezentacija.. nevladinim organizacijama i postavljanje informatora na web stranicu op ine. pravovremeno informisanje javnosti putem svih medija.. – 2010.) organizovati neformalne sastanke sa novinarima uz ugodnu atmosferu i druženje.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK - pravovremena distribucija op inskog informatora na podru je op ine i putem emaila susjednim op inama. pravovremeno ažuriranje web stranice.

uvijek potencirati bitnost saradnje sa dijasporom. promovisanje zajedni kog obilježavanja i estitanja svih vjerskih praznika. odmah asocirati na Sanski Most. promovisanje Centra za pružanje usluga gra anima. – 2010. podsticati sve istaknute gra ane da promovišu svoj grad i njegove znamenitosti. promovisanje projekata koji su ura eni u saradnji sa NVO. klju a grada i sli nog promotivnog materijala. Dobrodošli ku i! - provesti veliku promotivnu kampanju za neophodnost izrade logo-a op ine. promovisanje svakog u eš a u sufinansiranju projekata. nevladinih organizacija.. maskote op ine. promovisanje rada Komisije za planiranje razvoja zajednice koja je sastavljena od predstavnika vlasti.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK 5. isticanje projekata za koje su donatori odobrili finansijska sredstva. slogana op ine.. stvaranje i promovisanje kvalitetnog života u Sanskog Mostu. a koje im je u saradnji sa gra anima predložila Komisija za planiranje razvoja zajednice. MARKETING - na svaki ulaz na podru je op ine obavezno postaviti veliku tablu dobrodošlice koja e biti prepoznatljiva tj.. u vrijeme turisti ke sezone (U Sanski Most tokom praznika i godišnjih odmora dolazi izuzetno veliki broj gra ana koji žive u dijaspori) postaviti plakat dobrodošlice. dobar i prepoznatljiv dizajn web stranice.. promovisanje Lokalnog ekološkog akcionog plana.. dobro dizajnirana i prepoznatljiva sva op inska glasila.. promovisanje razvoja. SANSKI MOST JE GRAD O KOJEM STE SANJALI!!! Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. privrednika. turisti kim atrakcijama. 15 . privrednim resursima. promovisanje pokroviteljstva zna ajnih manifestacija.. izraditi prepoznatljiv promotivni materijal o kulturnim i historijskim znamenitostima. omladine.. npr.

Organa uprave. nevladinih i organizacija. logo-om. Javnosti u 2010. godine moderna i profesionalna ustanova. ija funkcija je profesionalno i efikasno pružanje usluga. godini znaju procijeniti svoje potrebe i aktivno djeluju u pravcu razvoja. Profesionalnost u pružanju usluga gra anima. te ravnopravno predvodi i razvija zajedni ko i uskladjeno djelovanje svih javnosti. profesionalna saradnja izme u vije nika.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK 6. Kvalitetna implementacija Lokalnog ekološkog akcionog plana Prepoznatljiv izgled zgrade Op ine kao i uposlenika Organa uprave. Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. informativnim materijalom. 16 . izrada Strategije razvoja op ine ( u toku je ) i njena kvalitetna implementacija. Transparentan i efikasan rad Organa uprave. Isticanje grba grada. predstavljanje op ine sloganom. maskotom.. kao i rezultati istraživanja formiranog javnog mnijenja su smjernica daljnjeg razvojnog djelovanja. – 2010. prirodnim ljepotama. stvoriti stvaran imidž otvorene zajednice uvijek spremne na saradnju transparentan i aktivan odnos sa javnostima. i pokreta je razvoja svih segmenata življenja. Sve javnosti su educirane shodno svojim i zajedni kim potrebama društva. istaknutim i uspješnim sugra anima i kolektivima. a produkt tome je optimalan kvalitet života gra ana. potencijalnih poslovnih partnera i svih korisnika usluga.. SANSKI MOST – VAŠ PARTNER!!! VIZIJA Op ina Sanski Most je 2010. STVARANJE IMIDŽA OP INE razviti svijest da svako ponaosob u svakom trenutku stvara imidž svoga grada. Feed back.

ba.OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK Prilog 1.gov. možete preuzeti na službenoj stranici Op ine Sanski Most: www.com.sanskimost. – 2010. – 2010. Obrazac možete poslati i putem e-maila na adresu info_sm@sanskimost. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za popunu obrasca molimo Vas da kontaktirate službenika na Info pultu. 17 . Hvala Vam na u eš u! Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. Prijedlog izgleda obrasca za primjedbe i prijedloge IME I PREZIME KOJI PUT UPU UJETE PRIMJEDBU/PRIJEDLOG ADRESA BROJ TELEFONA DATUM MJESTO OPIS PRIMJEDBE VAŠ PRIJEDLOG RJEŠENJA OPIS VLASTITOG U EŠ A U RJEŠENJU Napomena: Nakon što ispunite obrazac predajte ga službeniku na Info pultu ili menadžeru Centra za pružanje usluga gra anima. a elektronska verziju obrasca kao i Strategije komuniciranja Op ine Sanski Most 2006.ba.

. sci Sanjin Halimovi s. žurnalista Alis Tali . Broj: 03-05-2-2884/04 Datum:30. pravnik Adisa Huzejrovi .OP INA SANSKI MOST - VAŠ SAGOVORNIK Strategiju izradili certificirani uposlenici Organa uprave Op ine Sanski Most: Samir Ceri .2007. 18 .2010. dipl. je izra ena u saradnji sa GAP-om i OSCE-om.01. OP INSKI NA ELNIK mr. dipl. – 2010. dipl. pravnik Behija Švraka.r. Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most sa gra anima 2006. pravnik Strategija komuniciranja Op ine Sanski Most 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful