เลขที่ขอสอบ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รหัสวิชา

05 วิชา วิทยาศาสตร

สอบวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ชื่อ-นามสกุล .................................................................................. เลขประจําตัวสอบ .....................................
สถานที่สอบ .................................................................................. หองสอบ ....................................................
คําอธิบาย
1. กอนตอบคําถาม ใหเขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ และหองสอบที่หนาปกขอสอบ
2. ใหเขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอบ เลขที่ขอสอบ วันที่สอบ สถานที่สอบ หองสอบ เลขประจําตัวสอบ และ
รหัสวิชา พรอมลงลายมือชื่อกํากับในชองลายมือชื่อผูเขาสอบดวยหมึก ในกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร
3. ขอสอบมีทั้งหมด 8 หนา แบงออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ ขอละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน หนา 1 – 6
สวนที่ 2 ขอสอบอัตนัย
จํานวน 5 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน หนา 7 – 8
4. ในการตอบคําถาม ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอสอบปรนัย ใหตอบในกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร การตอบใหใชดินสอดําเบอร 2B ฝนใน
วงกลมที่ตองการใหดําเต็มวง ในแตละขอมีคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ตัวอยาง ถาตัวเลือก 2 เปนคําตอบทีถ่ ูกตอง ใหทําดังนี้
1
3
4
ถาตองการแกไขใหใชยางลบลบตัวเลือกเดิมใหสะอาดกอน แลวจึงฝนในวงกลมใหม
สวนที่ 2 ขอสอบอัตนัย ใหกรอกตัวเลขที่เปนคําตอบลงในชองสี่เหลี่ยมที่กําหนดใหของแตละขอใน
กระดาษคําตอบสวนที่ 2 ใหชัดเจน และฝนในวงกลมทีต่ องการใหเต็มวง ตามตัวอยางที่แสดงไวใน
กระดาษคําตอบคอมพิวเตอร
5. หามนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
6. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบกอน 1 ชั่วโมง 30 นาที นับจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบ
7. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบนําหนังสือ ไมบรรทัดที่มีสูตรตางๆ เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิค
ทุกชนิด เขาหองสอบ

เอกสารนี้เปนเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หามเผยแพร อางอิง หรือเฉลย กอนวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

5 3kg 5kg 2.6 cos 37o = 0. 31.5 2. (0.4 .00 – 11. 1. (1.4) เมตร 4. 46. 0. 52.5) เมตร 2.0) เมตร 3. 27.5 3.5.8 เมตร/วินาที2 1.รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 หนา 1 เวลา 9. 26. สวนที่ 1 ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ขอละ 3 คะแนน จํานวน 25 ขอ หนา 1 – 6 กําหนดให g = 10 sin 37o = 0. แทงเหล็กสม่ําเสมอยาว 5 เมตร งอเปนมุมฉากที่ระยะ 2 เมตรจากปลายดานหนึ่ง ดังรูป พิกัดของจุดศูนยกลางมวลของแทงเหล็กนี้ คือ 1.00 น.จากรูป รอกเบาและคลอง ยึดติดกับเพดานลิฟทดวยกานรอก มีมวล 3 และ 5 กิโลกรัม ผูกดวยเชือกแลว คลองผานรอก ดังรูป ถาลิฟทเคลื่อนที่ขึ้นดวยความเรง 4 เมตร/วินาที 2 แรงตึงเชือกเปนกี่นวิ ตัน 1.5 4. 67.5 3.5 2.บอลลูนกําลังลอยขึ้น และเมื่ออยูสูงจากพืน้ ดิน 30 เมตร หินกอนหนึ่งรวงจากบอลลูน ตอมาอีก 4 วินาที หินกอนนั้นจึงกระทบพื้น หินตกถึงพืน้ ดวยอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที 1.1. (0.0 . (1.9) เมตร . 40 4. 0.5 3.9 . 12.

xA เทาเดิม yA นอยลง . xA มากขึ้น yA นอยลง 2.8 ถาบันไดอยูนิ่งแรงเสียดทานที่พื้นกระทําตอบันไดมีคากี่นิวตัน 1. xA นอยลง yA เทาเดิม 4. 33.3 4. 50 2. บันไดสม่ําเสมอยาว 5 เมตร หนัก 50 นิวตัน วางพิงผนังโดยปลายดานที่วางบนพืน้ อยูหางจากผนัง 4 เมตร ดังรูป ผนังเปนผนังลืน่ แตพนื้ เปนพืน้ ฝด สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหวางพืน้ กับบันไดมีคา 0.รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 หนา 2 เวลา 9.00 – 11. กลอง A วางบนลิ่ม B ซึ่งวางบนพืน้ เอียง C ดังรูป โดยผิวสัมผัสทุกผิวเปนผิวลื่น y A B C x ให xA และ yA เปนพิกัดในแนวแกน x และ y ของกลอง A ถาเมื่อเริ่มตนจับทั้ง A และ B ใหอยูน ิ่ง จากนั้นปลอยมือ เมื่อเวลาผานไปขอใดถูกตองที่สุด 1. y 3m O x 2m 4. 40 3.00 น. 25 4m 5. xA นอยลง yA นอยลง 3.

38. โซสม่ําเสมอยาว 10 เมตร มวล 5 กิโลกรัม เดิมวางนิ่งบนหลังคาตึกลื่น สวนหนึ่งของโซยาว 6 เมตร หอย ลงมาจากหลังคาตึก ดังรูป ถาดึงปลายดานซายดวยแรง F คงที่ 100 นิวตัน เมื่อปลายดานขวาขึ้นถึง หลังคาตึก โซมีอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที 1. 16. จานกลมสม่ําเสมอมวล 1 กิโลกรัม รัศมี 0. 1.1 3.1 เมตร หมุนไดคลองรอบแกนซึ่งตั้งฉากกับจานและผานจุด ศูนยกลางมวล หนูตัวหนึ่งมวล 0. 1.00 น.3 2.2 8.รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 หนา 3 เวลา 9.05 กิโลกรัม เกาะอยูที่ขอบจาน ดังรูป เดิมทั้งหนูและจานอยูนิ่ง จากนั้น หนูวิ่งไปตามขอบจานดวยอัตราเร็วสัมพัทธกับจาน 1. 15. งานเนื่องจากแรงที่ผนังกระทําตอดินน้ํามัน ทําใหพลังงานจลนของดินน้ํามันลดลงจนเปนศูนย 2.1 เมตร/วินาที ความเร็วเชิงมุมของจานรอบแกนที่ตั้งฉากและผานจุดศูนยกลางมวลเปนกี่เรเดียน/วินาที 1 (โมเมนตความเฉื่อยของจานรอบแกนซึ่งตั้งฉากกับจานและผานจุดศูนยกลางมวล = M R 2 ) 2 1. พลังงานจลนของดินน้ํามันลดลงจนเปนศูนยเพราะเปลี่ยนไปเปนเสียง 4.3 4. 0. 0. 0. ขวางดินน้ํามันใสผนัง พบวาดินน้ํามันซึ่งติดนิ่งที่ผนังนั้นมีรูปรางเปลี่ยนไป จงเลือกขอที่ถูกตองที่สุด 1. การดลที่ผนังกระทําตอดินน้ํามัน และการดลที่ดินน้ํามันกระทําตอผนัง มีขนาดไมเทากัน 3.1 เมตร แลวปลอย เมื่อเวลาผานไป วินาที กลองมี 10 อัตราเร็วกี่เมตร/วินาที 1. 6. พลังงานจลนของดินน้ํามันลดลงจนเปนศูนยเพราะใชไปในการเปลี่ยนรูปรางดินน้ํามัน . 0 2.6 3. 14.9 2. 0.0 3.00 – 11. 1.5 4.1 4.8 F 6m 7. สปริงมีคาคงตัว 50 นิวตัน/เมตร ปลายหนึ่งติดกับกําแพง อีกปลายหนึ่งติดกับกลองมวล 2 กิโลกรัม ซึ่ง π วางบนพืน้ ลื่น ดึงกลองใหหา งจากตําแหนงสมดุล 0.5 9.

1. แกสจํานวนหนึ่งเปลีย่ นสถานะจาก a ไป b ดังรูป ถาแกสคายความรอนออก 300 จูล พลังงานภายในที่ สถานะ b จะมากกวาหรือนอยกวาพลังงานภายในที่สถานะ a กี่จูล P(Pa) 300 b a 100 2 4 V(m3) .รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 หนา 4 เวลา 9. 0. 1. 2.2 กิโลจูล/กิโลกรัม ⋅ เคลวิน ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของน้ําแข็ง = 330 กิโลจูล/กิโลกรัม ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอ = 2300 กิโลจูล/กิโลกรัม 1. ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แทงอลูมิเนียมยาว 10 เซนติเมตร มีพื้นที่หนาตัด 20 ตารางเซนติเมตร ถา อุณหภูมิเปน 35 องศาเซลเซียส จะตองใชแรงกดที่ปลายทั้งสองขาง ขางละกี่นวิ ตันแทงอลูมิเนียมจึงจะยาว เทาเดิม ใหถือวาพื้นทีห่ นาตัดของแทงอลูมิเนียมไมเปลี่ยน กําหนดให มอดูลัสของยังของอลูมิเนียมมีคา 7 × 1010 นิวตัน/ตารางเมตร สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเสนของอลูมิเนียมมีคา 2. 32 13. ความรอน 2. งาน 3.7 × 104 4.น้ําแข็ง 25 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ผสมกับไอน้ํา 4 กิโลกรัม อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดทายเปนกี่องศาเซลเซียส กําหนดให ความจุความรอนจําเพาะของน้ํา = 4. พลังงานที่ถายเทอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่แตกตางระหวางวัตถุสองกอน เรียกวา 1. 0.4 × 10. 0.25 4. 10.00 – 11. 22 3.32 11.00 น. พลังงานภายใน 4. 1. 0. 17 2. ความรอนจําเพาะ 12.18 3.4 × 104 3. 27 4. ลวดโลหะมีพื้นทีห่ นาตัด 2 ตารางมิลลิเมตร ยาว 1 เมตร มีมอดูลัสของยัง 7 × 1010 นิวตัน/ตารางเมตร ปลายขางหนึ่งเชื่อมติดกับมวล 1 กิโลกรัม แกวงเปนวงกลมในระนาบดิ่งดวยอัตราเร็วเชิงมุม 5 เรเดียน/วินาที เมื่อมวลอยูในตําแหนงต่ําสุดของวิถีโคจร ลวดยืดยาวกวาเดิมกี่มิลลิเมตร 1.1 1.1 × 104 2.07 2.5 องศาเซลเซียส .1 × 104 14.

6 ความตางศักยมีเฟสตามหลังกระแสไฟฟา ตองใชตัวเหนี่ยวนําขนาดกี่เฮนรี ตอแทรกอนุกรมเขาไปในวงจรจึงจะทําใหตัวประกอบกําลังมีคาเปนหนึ่ง 1. มากกวา 200 จูล 2. มากกวา 100 จูล 3. +2 4.01 2. 21 4. -1 3. วงจรซึ่งตอลงดินดังในรูป ศักยไฟฟาที่จุด A เปนกี่โวลต 1. 10.1 Ω A 2Ω 1Ω 16. 0. 1. 10. นอยกวา 100 จูล 4. 22 17.03 × 103 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ปริมาตรของน้ําแข็งที่โผลพนน้ํา เปนรอยละเทาใดของปริมาตรทั้งหมด 1.00 น.08 4. น้ําแข็งมีความหนาแนน 0. 1 2. แหลงกําเนิดคลื่นสั่นดวยความถี่ 2 เฮิรตซ ทําใหเกิดคลื่นมีความเร็ว 4 เมตร/วินาที ถาขณะเวลาหนึ่ง แหลงกําเนิดคลื่นสั่นโดยมีการกระจัดมากที่สุด ขณะนัน้ ณ จุดที่อยูหางจากแหลงกําเนิดคลื่น 2. 0.รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 หนา 5 เวลา 9. 0.0 2.7 3. 19 2. 10.1 18.25 เมตร อนุภาคของตัวกลางจะมีการเคลื่อนที่เปนกี่เทาของแอมพลิจูด 1. นอยกวา 200 จูล 15. 0.05 3.00 – 11.4 4.25 . -2 3 V. วงจรอนุกรมตอกับแหลงกําเนิดไฟฟาความถี่ 400 เรเดียน/วินาที วงจรมีความตานทานเชิงซอน 50 โอหม มีตัวประกอบกําลัง 0.92 × 103 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลอยในน้ําทะเลที่มีความหนาแนน 1. +1 2. 20 3.7 19.2 Ω 9 V. 10. บานหลังหนึ่งมีเครื่องใชไฟฟาดังนี้ ตูเย็น 400 วัตต ใชวันละ 10 ชั่วโมง หลอดไฟ 40 วัตต จํานวน 10 หลอด ใชวันละ 5 ชั่วโมง โทรทัศน 200 วัตต ใชวันละ 5 ชั่วโมง ถาคาไฟฟายูนิตละ 3 บาท คาไฟฟาในแต ละวันเปนจํานวนกี่บาท 1. 0. 0.2 3. 0.5 4.

หลอดฉายภาพชนิดหนึ่ง มีอัตราการใหพลังงานแสง 1000 ลูเมน เมื่อใชไประยะหนึ่งประสิทธิภาพ หลอดในการใหพลังงานแสงเหลือเพียง 90 % ถาตองการฉายภาพใหมคี วามสวางเฉลี่ยบนจอ 250 ลักซ ภาพที่ฉายจะมีขนาดใหญสุดกี่ตารางเมตร 1. 3 2.00 น.คลื่นน้ําเคลื่อนที่จากตัวกลาง A ไปยังตัวกลาง B มีมุมตกกระทบ 37 องศา ทําใหเกิดมุมหักเหเปน 53 องศา ถาในตัวกลาง B คลื่นน้ํามีความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร ความยาวคลื่นในตัวกลาง A เปนกี่เซนติเมตร 1. 4 3. “อิเลกตรอน” เปนไดทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกัน 4. “อิเลกตรอน” เปนคลื่น 2.2 24. 2. 10 2. เสียงที่มีระดับความเขม 130 เดซิเบล 4.002 u 1 u = 1. ขอใดหมายถึงมลภาวะของเสียง 1.2 3. 2. 5 4. 0. 2. 3. 20. จงเลือกขอที่ถูกตองที่สุด 1. 1.6 × 107 3.8 2. เสียงที่มีความถี่สูงกวา 20000 เฮิรตซ 3.4 23.7 4.6 4. “อิเลกตรอน” เปนอนุภาค 3. ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวใหอนุภาคแอลฟาซึ่งมีพลังงาน 5 MeV ความเร็วของอนุภาคแอลฟานี้เปนกี่ เมตร/วินาที กําหนดให มวลของอนุภาคแอลฟา = 4.4 × 107 25.66 × 10.2 × 107 2. 0. 1. 6 21. 4. ฉายแสงสวางที่ตามองเห็นใสวัตถุสีดําชิ้นหนึ่ง วัตถุดูดกลืนแสงและแผรังสีออกมา ถาวัตถุนมี้ ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส รังสีที่แผออกมานั้น สวนใหญแลวมีความยาวคลื่นกี่ไมโครเมตร 1. เสียงที่มีความถี่ต่ํากวา 20 เฮิรตซ 2. เสียงที่มีความเขม 1 วัตต/ตารางเมตร 22.0 × 107 4. “อิเลกตรอน” เปนไดทั้งคลื่นและอนุภาค แตตองไมใชในเวลาเดียวกัน . 1 3. 3.27 กิโลกรัม 1.00 – 11.รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 หนา 6 เวลา 9.

B และ C มีมวล กลองละ 10 กิโลกรัม สวนรอกทุกตัวเปนรอกเบาและคลอง ความเรงของกลอง C มีคากี่เมตร/วินาที 2 B A C . คาน AB หนัก 45 นิวตัน วางตัวในแนวระดับไดดวยเชือกซึ่งผูกที่ปลายทั้งสองติดกับกําแพง โดยทํามุม กับกําแพง 37o และ 53o ดังรูป แรงตึงเชือกของเชือกเสนที่ผูกกับปลาย B มีคากี่นิวตัน 53 37 A B 2.6 cos 37o = 0.รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 หนา 7 เวลา 9.00 น.8 1. สวนที่ 2 ขอสอบอัตนัย ขอละ 5 คะแนน จํานวน 5 ขอ หนา 7 – 8 กําหนดให เมตร/วินาที2 g = 10 o sin 37 = 0. กลอง A และ B วางบนโตะผิวลื่น 2 ตัว ผูกดวยเชือกโยงผานรอกดังรูป ถากลอง A .00 – 11.

5 องศาเซลเซียส .00 น.00 – 11.3 โอหม ถามีลวดตัวนําซึ่งทําจากโลหะชนิด เดียวกันแตเสนผานศูนยกลางเล็กกวาเดิมครึ่งหนึ่ง โดยตองการใหมีความตานทาน 0.9 โอหม ตองใชลวด ยาวกี่เมตร . ชายสามคน A . 3.0 × 10.รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 หนา 8 เวลา 9. 60 และ 80 กิโลกรัม ยืนนิ่งบนพื้นลื่นตามแนวแกน x หางจากจุด กําเนิด 2 . 8 และ 11 เมตร ตามลําดับ โดยมีเชือก M และ N สองเสนโยงชายทั้งสามไว ดังรูป ถาทั้ง สามสาวเชือกจนมาพบกันทัง้ หมด ตําแหนงที่พบกันนัน้ อยูหางจากจุดกําเนิดกี่เมตร N M A O B C x ุ หภูมิ 4 วงแหวนทองเหลืองมีสัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเสน 2.1 เมตร ที่อณ 10 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิเปน 210 องศาเซลเซียส เสนผานศูนยกลางจะเพิ่มขึ้นกี่มิลลิเมตร 5. ลวดตัวนําขนาดสม่ําเสมอยาว 1 เมตร วัดความตานทานได 0.B และ C มวล 40 .1 รัศมี 0.