แบบสรุปผลการประเมิน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ของ

นางสาวปิ ติมา บุญประสิทธิ ์
ตำาแหน่ ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
ตำาบลโพนเมือง อำาเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัด สำานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑

ตอนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวปิ ติมา บุญประสิทธิ ์ เลขที่ตำาแหน่ ง
๒๕๙๗
2. วัน เดือน ปี เกิด ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ อายุ ๒๕ ปี
3. คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
4. ตำาแหน่ ง

ครูผู้ช่วย

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ไดูรับเงินเดือนตำาแหน่ ง คร้ผู้ช่วย ขัน

๘,๗๐๐ บาท
โรงเรียน / สถานศึกษา ชุมชนโพนเมืองวิทยา อำาเภอเหล่าเสือโกูก
จังหวัดอุบลราชธานี
สำานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
5. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามคำาสัง่ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยาที่ ๓๓/๒๕๕๒ ลงวัน
ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
6. ขูอม้ลเกี่ยวกับการทำางานระหว่างการเตรียมความพรูอมและการ
พัฒนาอย่างเขูมของคร้ผู้ช่วย

ประเภทของการลาและ
การมาสาย
ลาป่ วย
ลากิจ

การประเมิน
รวม
ครัง้ ที่ ๑ ครัง้ ที่ ๒ ครัง้ ที่ ๓ ครัง้ ที่ ๔
วัน ครั ้ วัน ครั ้ วัน ครั ้ วัน ครั ้ วัน ครั ้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลาคลอด
ลาอุปสมบท
มาสาย
อื่น ๆ
....................................

ประเภทของการลาและ
การมาสาย
ลาป่ วย
ลากิจ
ลาคลอด
ลาอุปสมบท
มาสาย
อื่น ๆ
....................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การประเมิน
รวม
ครัง้ ที่ ๕ ครัง้ ที่ ๖ ครัง้ ที่ ๗ ครัง้ ที่ ๘
วัน ครั ้ วัน ครั ้ วัน ครั ้ วัน ครั ้ วัน ครั ้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
1.

การปฏิบัติหนู าที่การสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชัน
้ )

๑.๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ ๘กลุ่มสาระ
ในระดับชัน
้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๕

๑.๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ ๘ กลุ่มสาระ
ในระดับชัน
้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๕
2. การปฏิบัติหนู าที่อ่ ืน ๆ ที่ไดูรับมอบหมาย

๒.๑ เจูาหนู าที่การเงิน
๒.๒ เจูาหนู าที่โครงการอาหารกลางวัน
๒.๓ คร้ประจำาชัน

ตอนที่ ๓ สรุปบันทึกผลผลการประเมิน
แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพรูอมและพัฒนาอย่างเขูมของคร้
ผู้ช่วย
ชื่อ – สกุล นางสาวปิ ติมา บุญประสิทธิ ์
สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สำานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
หมวดที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติตน
รายการประเมิน
๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำาหรับข้าราชการ
๑.๑ วินัยในตนเอง
๑.๒ วินัยและการรักษาวินัย
คร้

๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมสำาหรับขูาราชการ

๑.๔ บทบาทหนู าที่ของขูาราชการในฐานะ
เป็ นพลเมืองที่ดี
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติราชการ

๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพคร้
๓. เจตคติต่อวิชาชีพครู
๓.๑ คุณค่าและความสำาคัญของวิชาชีพคร้
๓.๒ บทบาทหนู าที่ของตนเองในฐานะเป็ น
คร้ท่ีดี
๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความกูาวหนู า
ในวิชาชีพคร้
๔. การพัฒนาตนเอง

ระดับคุณภาพ
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่๔.๑ การใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
๔.๓ การสรูางแรงจ้งใจใฝ่ สัมฤทธิ ์
๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว
๖. การดำารงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
๖.๒ การดำาเนิ นชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง
สรุปผลคะแนนร้อยละ
หมวดที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการประเมิน
๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง
และสาระการเรียนรู้
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

๑.๓ การวิจัยเพื่อแกูปัญหาและพัฒนาผู้
เรียน
๑.๔ การรายงานผลการเรียนรู้

๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ การปล้กฝั งคุณธรรม จริยธรรมใหูแก่ผู้
เรียน
๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่๒.๓ การพัฒนาผู้เรียนที่มีความตูองการ
พิเศษ
๒.๔ การปล้กฝั งวินัย และความเป็ น
ประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน

๒.๕ การสรูางค่านิ ยมที่ดีงามและความภาค
ภ้มิใจในความเป็ นไทย
ใหูผู้เรียน
๒.๖ การจัดระบบด้แลช่วยเหลือผู้เรียน

๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๑ การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้

๓.๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภ้มิปัญญา
ทูองถิ่น
๓.๓ การใชูและสรูางเครือข่ายทางวิชาการ

๔. การพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑ งานบริหารทัว่ ไป
๔.๒ งานสนั บสนุนวิชาการ
๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถาน
ศึกษา
๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน

๕.๑ การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
๕.๒ การใหูความร่วมมือกับผูป
้ กครองและ
ชุมชน
๕.๓ การนำ าชุมชนเขูามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้
๕.๔ การใหูบริการชุมชน

๕.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรูก
้ ับชุมชน
สรุปผลคะแนนร้อยละ

คะแนนรวมหมวดที่ ๑-๒ (๑๑๔ คะแนน)

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินครัง้ ที่ ๑
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้
ประเมิน
...........................................................
...............................

ผลการประเมินครัง้ ที่ ๒
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้
ประเมิน
...........................................................
...............................

........................................................... ...........................................................
...............................

...............................

...............................

...............................

........................................................... ...........................................................

(ลง

(ลง

นาม) ..........................................ประ
ธานกรรมการ

นาม) ..........................................ประ
ธานกรรมการ

...............)

...............)

...............

(...........................

............./.................../......

(ลง

..............

(...........................

............./.................../.......

(ลง

นาม) ..........................................กรร นาม) ..........................................กรร
มการ
มการ
(.........................
(.............................
................)
...............
(ลง

............./.................../......

.............)
..............
(ลง

............./.................../.......

นาม) ....................................คร้พ่ี
เลีย
้ ง(เลขานุการ)
.................)
...............

(.........................
............./.................../......

นาม) ....................................คร้พ่ีเลีย
้ ง
(เลขานุการ)
.............)
..............

(.............................
............./.................../.......

ผลการประเมินครัง้ ที่ ๓
ผลการประเมินครัง้ ที่ ๔
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้
ประเมิน
ประเมิน

........................................................... ...........................................................
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

........................................................... ...........................................................
........................................................... ...........................................................

(ลง

นาม) ..........................................ประ
ธานกรรมการ
(..............................

............)

...............
(ลง

............./.................../......

นาม) ..........................................กรร
มการ

(ลง

นาม) ..........................................ประ
ธานกรรมการ
(..............................

............)

..............
(ลง

............./.................../.......

นาม) ..........................................กรร
มการ

............)
...............

(..............................
............./.................../......

(ลง

นาม) ....................................คร้พ่ี
เลีย
้ ง(เลขานุการ)
.............)
...............

(.............................
............./.................../......

..........)
..............

............./.................../.......

(ลง

นาม) ....................................คร้พ่ีเลีย
้ ง
(เลขานุการ)
.............)
..............

หมวดที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติตน
รายการประเมิน
๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำาหรับข้าราชการ
๑.๑ วินัยในตนเอง
๑.๒ วินัยและการรักษาวินัย
คร้

(................................

๑.๓ คุณธรรม จริยธรรมสำาหรับขูาราชการ

๑.๔ บทบาทหนู าที่ของขูาราชการในฐานะ
เป็ นพลเมืองที่ดี
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติราชการ

(.............................
............./.................../.......

ระดับคุณภาพ
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๑ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพคร้
๓. เจตคติต่อวิชาชีพครู
๓.๑ คุณค่าและความสำาคัญของวิชาชีพคร้
๓.๒ บทบาทหนู าที่ของตนเองในฐานะเป็ น
คร้ท่ีดี
๓.๓ การวางแผนเพื่อพัฒนาความกูาวหนู า
ในวิชาชีพคร้
๔. การพัฒนาตนเอง

๔.๑ การใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
๔.๒ ความฉลาดทางอารมณ์
๔.๓ การสรูางแรงจ้งใจใฝ่ สัมฤทธิ ์
๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ การปรับตัว
๖. การดำารงชีวิตที่เหมาะสม
๖.๑ การประพฤติตนตามหลักศาสนา
๖.๒ การดำาเนิ นชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง
สรุปผลคะแนนร้อยละ

หมวดที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่

๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง
และสาระการเรียนรู้
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

๑.๓ การวิจัยเพื่อแกูปัญหาและพัฒนาผู้
เรียน
๑.๔ การรายงานผลการเรียนรู้

๒. การพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ การปล้กฝั งคุณธรรม จริยธรรมใหูแก่ผู้
เรียน
๒.๒ การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้เรียน
๒.๓ การพัฒนาผู้เรียนที่มีความตูองการ
พิเศษ
๒.๔ การปล้กฝั งวินัย และความเป็ น
ประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน

๒.๕ การสรูางค่านิ ยมที่ดีงามและความภาค
ภ้มิใจในความเป็ นไทย
ใหูผู้เรียน
๒.๖ การจัดระบบด้แลช่วยเหลือผู้เรียน

๓. การพัฒนาทางวิชาการ
๓.๑ การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้

๓.๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภ้มิปัญญา
ทูองถิ่น
๓.๓ การใชูและสรูางเครือข่ายทางวิชาการ

๔. การพัฒนาสถานศึกษา

๔.๑ งานบริหารทัว่ ไป
๔.๒ งานสนั บสนุนวิชาการ
๔.๓ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถาน
ศึกษา
๕. ความสัมพันธ์กับชุมชน

๕.๑ การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน
๕.๒ การใหูความร่วมมือกับผูป
้ กครองและ
ชุมชน
๕.๓ การนำ าชุมชนเขูามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้
๕.๔ การใหูบริการชุมชน

๕.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรูก
้ ับชุมชน
สรุปผลคะแนนร้อยละ
คะแนนรวมหมวดที่ ๑-๒ (๑๑๔ คะแนน)

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินครัง้ ที่ ๕
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้
ประเมิน
...........................................................
...............................

ผลการประเมินครัง้ ที่ ๖
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้
ประเมิน
...........................................................
...............................

........................................................... ...........................................................
...............................

...............................

...............................

...............................

........................................................... ...........................................................

(ลง

นาม) ..........................................ประ
ธานกรรมการ

(ลง

นาม) ..........................................ประ
ธานกรรมการ

............)
...............

(..............................
............./.................../......

(ลง

............)
..............

(..............................
............./.................../.......

(ลง

นาม) ..........................................กรร
มการ

นาม) ..........................................กรร
มการ

..........)

............)

...............

(................................

............./.................../......

(ลง

นาม) ....................................คร้พ่ี
เลีย
้ ง(เลขานุการ)
............)
...............

(..............................
............./.................../......

..............

(..............................

............./.................../.......

(ลง

นาม) ....................................คร้พ่ีเลีย
้ ง
(เลขานุการ)
.............)
..............

(.............................
............./.................../.......

ผลการประเมินครัง้ ที่ ๗
ผลการประเมินครัง้ ที่ ๘
สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้ สรุปผลการประเมินและความเห็นของผู้
ประเมิน
ประเมิน

........................................................... ...........................................................
...............................

...............................

...............................

...............................

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................
...............................

(ลง

...............................

(ลง

นาม) ..........................................ประ
ธานกรรมการ

นาม) ..........................................ประ
ธานกรรมการ

............)

............)

...............

(..............................

............./.................../......

(ลง

..............

(..............................

............./.................../.......

(ลง

นาม) ..........................................กรร นาม) ..........................................กรร
มการ
มการ
(.............................
(..............................
.............)

...............

............./.................../......

(ลง

นาม) ....................................คร้พ่ี
เลีย
้ ง(เลขานุการ)
.............)
...............

(.............................
............./.................../......

............)

..............

............./.................../.......

(ลง

นาม) ....................................คร้พ่ีเลีย
้ ง
(เลขานุการ)
.............)
..............

(.............................
............./.................../.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful