KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN Dengan Kepujian (PISMP) INSTITUT PENDIDIKAN GURU (MAKLUMAT UNTUK PERSEDIAAN AUDIT

MQA)

5/28/2011

1

Pendahuluan: Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun

5/28/2011

2

Matlamat Melahirkan guru yang profesional dan berkualiti dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam bidang keguruan. Guru am dengan pengkhususan (generalist with specialization) iaitu guru yang boleh mengajar lebih dari satu mata pelajaran dan mempunyai kemahiran generik seperti kemahiran asas mengajarkan 3M (menulis, membaca dan mengira), serta mengurus dan mengendalikan kokurikulum di sekolah
5/28/2011 3

Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-based)

Holistik-k. psikomotor & insaniah

REKABENTUK KURIKULUM

Spiral & Developmental (Student-centred approach)

Praktikal & Kontekstual

Koheren (kursuspengalaman)
4

5/28/2011

BAHASA PENGANTAR
BAHASA MELAYU ADALAH BAHASA PENGANTAR BAGI PISMP KECUALI BAGI KURSUS MAJOR SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS, KURSUS BAHASA ARAB DALAM BAHASA ARAB. KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL BAGI KURSUS MAJOR SAINS DAN MATHEMATIK ADALAH DALAM BAHASA INGGERIS( tahun 2007 shj)

5/28/2011

5

Strategi perlaksanaan kurikulum: ‡Kuliah/tutorial/seminar/bengkel/ ISL dan amali dengan ambil kira waktu pembelajaran pelajar (SLT) dan beban tugas. ‡Pendekatan berasaskan Projek (Project base learning) dan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah ( Problem base learning) ‡Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan, pentaksiran prestasi (performance assessments), penilaian tugasan terarah, dan penilaian portfolio ‡Pengalaman klinikal,Pembelajaran kendiri,e-learning dibudayakan- pembelajaran sepanjang hayat
5/28/2011 6

Hasil Pembelajaran

Berdasarkan matlamat Program, hasil pembelajaran yang hendak dicapai selama 4 tahun pengajian adalah dari segi(8 LO) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal Kemahiran Kebolehpindahan (transferable skills) Etika Profesional Penghayatan dan Amalan Nilai Pembelajaran sepanjang hayat Semangat keusahawanan
5/28/2011 7

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program ‡PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

Tahun Akademik ‡Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu ( 15 minggu interaksi) . Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut:

5/28/2011

8

SEMESTER 1 DAN 2

‡MINGGU PENDAFTARAN ‡INTERAKSI ‡CUTI ½ SEMESTER ‡INTERAKSI MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN

- 1 MINGGU - 8 MINGGU - 1 MINGGU - 7 MINGGU - 1 MINGGU - 2 MINGGU

JUMLAH

:

20 MINGGU

5/28/2011

9

‡Prinsip Pengiraan Jam Kredit

Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka, yang mencakupi teori dan amali, serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. ‡Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS), praktikum, dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. ‡Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. ‡Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.

5/28/2011

10

Struktur Kurikulum

Kerangka yang merangkumi:

Komponen-komponen penting Jumlah & wajaran kredit Kursus-kursus yang ditawarkan

5/28/2011

11

BIL 1.

KURSUS KURSUS WAJIB Kursus IPT Kursus IPG (Kokurikulum (Kokurikulum & Bina Insan Guru) KURSUS TERAS P.Profesional/Major/Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF -Elektif 1 -Elektif 2 JUMLAH

% KREDIT 23 K (17%)

2.

86 K (65%)

3.

24 (18%)

5/28/2011

133 K ((100%)

12

KURSUS WAJIB
Kursus-kursus ini akan memperkenalkan pengetahuan asas dan kemahiran generik serta perkembangan dan pembentukan sahsiah diri guru permulaan khususnya sekolah rendah.

5/28/2011

13

KURSUS WAJIB
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8
5/28/2011

KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Literasi Bahasa Numerical Literacy English Language Proficiency Seni dalam Pendidikan Kokurikulum Bina Insan Guru

KREDIT 2 2 2 2 3 3 6 3
14

JUMLAH =

23 Kredit

KURSUS TERAS
BIL. KURSUS 1 Pengajian Profesional - 9 Kursus 2 Major - 15 Kursus 3 Amalan Profesional - Pengalaman Berasaskan Sekolah - Praktikum - Internship JUMLAH
5/28/2011

KREDIT 27 45

(Tanpa kredit) 12 2 86
15

KURSUS TERAS
Komponen yang utama dan tunjang kepada program ini. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah terdiri daripada 3 bidang pengajian, iaitu: i) Pengajian Profesional Kursus ini memberikan pengetahuan profesional, kemahiran profesional serta membentuk etika, nilai dan disposisi (amalan sikap) profesion keguruan.

5/28/2011

16

ii) Kursus Major

memberi fokus kepada pengetahuan kandungan subjek (subject content knowledge) dan pengetahuan pedagogi kandungan (pedagogical content knowledge/PCK)

5/28/2011

17

iii) Amalan Profesional (32 minggu) Pengalaman Berasaskan Sekolah (4 minggu : Sem.1 hingga Sem.4) Praktikum (24 minggu : Sem.5 hingga 7) Internship (4 Minggu : Sem. 8)

5/28/2011

18

KURSUS ELEKTIF
2 Pakej Kursus Elektif Pakej Kursus Elektif 1 (wajib-ditetapkan oleh BPG) Pakej Kursus Elektif 2 (pilihan-ditetapkan oleh IPG) berfokus kepada: - mengajar lebih dari 1 mata pelajaran di sekolah (learning to teach subject areas)- termasuklah penyediaan dan pengurusan sumber untuk proses pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran untuk pembelajaran, pengajaran mikro dan makro.

5/28/2011

19

KURSUS ELEKTIF KURSUS KE KURSUS ELEKTIF (w jib) KE KURSUS ELEKTIF ( ilih KE KURSUS ELEKTIF KH S ) T p redit KREDIT

5/28/2011

20

KURSUS ELEKTIF
KURSUS MAJOR Semua major (kecuali P.Jasmani, P.Jasmani, B.Arab P.Islam dan prasekolah) prasekolah) Pendidikan Jasmani Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Prasekolah
5/28/2011

PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 (WAJIB) Pendidikan Jasmani

PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 (PILIHAN) (PILIHAN)

Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Jasmani

(PILIHAN ) Pendidikan Al-Quran AlPendidikan Al-Quran AlMuzik Prasekolah
21

PAKEJ KURSUS ELEKTIF KHAS

E gli h L E gli h L

g g

ge E rich e t ge E rich e t

T

p redit T p redit

ej r i i e beri g ep d pel j r e i g t d e b hb i pe c p i B h I ggeri t e c p i t h p y g ditet p b gi MUET d Sy r t e gij z h .

5/28/2011

22

Semester 1 (Tahun 1)

KOD Tamadun Islam dan Asia WAJ 3101

KURSUS

KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x)

English Language Proficiency I WAJ 3102 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum WAJ3108 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) WAJ3114 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) EDU3101 Perkembangan Kanak-Kanak EDU3102 XXX3101 XXX3102 Major Major

Jumlah
5/28/2011

17
23

KOD

KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan **PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas

KREDIT 1(1+0) 2(0+2)

WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104

2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x)

PJM3102

3(2+1) Jumlah
5/28/2011

18
24

Semester 3 (Tahun 2)- cth SC/PJ/PI KOD KURSUS KREDIT

WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 SCE 3105 SCE 3106 PJM3106

Hubungan Etnik Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS)

2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x)

3(2+1) ELE3101 Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) 3(x+x)

ELS3101

English Language Enrichment I Jumlah

TK 18

5/28/2011

25

Semester 4 (Tahun 2)

KOD 10 111 114 EDU 105 XXX 10 XXX 108 XXX 1XX XXX 1XX

KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV ( 5 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1)

KREDIT (2 1) 1(0 1) *KT (2 1) (x x) (x x) (2 1)

Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan **PBS)

(x x)

ELS 102

English Language Enrichment II umlah

TK 19

5/28/2011

26

Semester 5 (Tahun 3)

KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 Kokurikulum - Olahraga

KURSUS

KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1)

Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 )

XXX31XX XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2) 3(x+x)

PRK3101

Praktikum I (4 minggu) Jumlah

2 18

5/28/2011

27

‡

Semester 6 (Tahun 3)

KOD Kokurikulum - Persatuan WAJ3113 Bina Insan Guru Fasa VI WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX Major Major

KURSUS

KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4

Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2)

PRK3102

Praktikum II (8 minggu) Jumlahl 17

5/28/2011

28

Semester 7 (Tahun 4)

KOD

KURSUS

KREDIT

EDU310 7

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak

3(3+0)

XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I)

3(x+x)

6 PRK3103 Praktikum III (12 minggu)

Jumlah

12

5/28/2011

29

Semester 8 (Tahun 4)

KOD

KURSUS

KREDIT

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3108 Guru dan Cabaran Semasa EDU3109 XXX3114 Major

3(3+0)

3 (3+0)

3(x+x)

XXX3115

Major (Penyelidikan Tindakan II)

3(x+x)

Internship (4 minggu) INT3101

2

Jumlah

14

5/28/2011

30

Aktiviti pe g j r d pe bel j r berasaskan j kan lah kredit yang ber diper nt kkan dgn mengambil kira engambil perkara-perkara yang berikut: perkara`

d l h

` ` `

Notional Credit /beban tugas(40 jam = kredit) Student Learning Time (SLT) Pembelajaran peringkat ijazah Kemahiran insaniah (soft skills) (soft skills)

5/28/2011

31

` ` ` `

Kuliah Tutorial Amali ISL (Independent Student Learning)

5/28/2011

32

`
`

1 kredit = 40 jam

2(1+1)= 2 kredit = 80 jam Pelaksanaannya adalah spt yang berikut: berikut: ri) amali)= 1(1 jam te ri) +1 (2 jam amali)= jam x 15 minggu = 45 (jam yang tersurat dlm. jadual) dlm. jadual) ` 80 jam ² 45 jam = 5 jam(SLT) ` 5 jam b leh diagihkan kpd.: kpd.:  pelajar membuat tugasan  pelajar mengulangkaji

5/28/2011

33

KREDIT

KULIAH

TUTORIAL

AMALI

ISL

JUM. JAM

SLT

JUM. JAM

3+0 2+1 2+0 0+3 1+2 0+2 1+0 0+1
5/28/2011

2 1 1 1 1 -

1 1 1 -

2 6 4 4 2

2 1 1 -

5(x15M) 5 3 6 5 4 1

45 45 35

120 120 80

40
34

-

2

Konsep Penilaian dan Pentaksiran - pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan, peperiksaan berpusat dan penulisan akademik -lulus kedua-dua komponen pep dan KK (pelajar dikehendaki mengulang dalam tempoh 2 bulan utk memberi ruang kpd pelajar buat tempoh persediaan) -sistem penggredan (gred, skala, point, status) ± rujuk peraturan maktab pend. guru (pep., penilaian dan pensijilan (1999) .
5/28/2011 35

5/28/2011

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful