P. 1
Burse Si Tranzactii Bursiere

Burse Si Tranzactii Bursiere

|Views: 272|Likes:
Published by Andra Ioana Putanu

More info:

Published by: Andra Ioana Putanu on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • Riscurile aferente investiţiei pe piaţa de capital
 • Structura pieţei de capital
 • Caracteristicile pieţei de capital
 • Acţiunea
 • Drepturi -acţiuni comune
 • Tipuri de acţiuni preferenţiale
 • acţiunilor preferenţiale
 • Obligaţiunea
 • Tipologia obligaţiunilor
 • Contractul pe opţiuni
 • Posibilităţi de finanţare a agenţilor economici
 • Ofertapublică de vânzare
 • Prospectul de ofertă publică
 • Fişa de prezentare a emitentului
 • Funcţiile bursei de valori
 • Ordinele de bursă

BURSE ŞI TRANZACŢII BURSIERE

Conf.univ.dr. Florin Văduva

Concepte privind piaţa de capital
 Conceptul continental-european

 Conceptul anglo-saxon

Conceptul continental-european

Piaţa de capital • Piaţa monetară • Piaţa financiară • Piaţa ipotecară

Conceptul anglo-saxon Piaţa financiară • Piaţa monetară • Piaţa de capital • Piaţa asigurărilor .

Cererea şi oferta de resurse financiare Reprezentanţii ofertei • Investitorii individuali • Investitorii instituţionali Reprezentanţii cererii • emitenţii .

Riscurile aferente investiţiei pe piaţa de capital Riscul specific pieţei – evoluţia contrar aşteptărilor a preţului Riscul opţional al investirii sau riscul decizional în alegerea pieţei Riscul creditului – specific pieţei obligaţiunilor Riscul afacerii .legat de riscul opţional al investirii în diferite instrumente financiare din cadrul aceleiaşi pieţe Riscul lichidităţii Riscul schimbării cadrului legislativ .

Structura pieţei de capital În funcţie de legătura care se stabileşte între emiterea şi comercializarea valorilor mobiliare • Piaţa primară • Piaţa secundară .

Caracteristicile pieţei de capital Deschisă Intermediată Permite tranzacţionarea instrumentelor financiare emise pe termen mediu şi lung .

Instrumente financiare Valorile mobiliare primare Instrumentele financiare derivate Instrumentele financiare sintetice .

Instrumente financiare • • • • • Acţiuni Obligaţi Drepturi de subscriere Drepturi de atribuire Waranturi Valorile mobiliare primare .

Instrumente financiare Instrumente financiare derivate Instrumente financiare sintetice • Instrumente financiare nestandardizate – contracte forward • Contracte la termen – futures • Contracte cu opţiuni – options • Contracte pe indici bursieri .

Acţiunea Este un titlu de proprietate Este negociabila şi transferabilă Este indivizibilă Reprezintă o fracţiune din capitalul social .

Tipologia acţiunilor După forma de prezentare • Materializate • Dematerializate După modul de identificare a proprietarului • Nominative • La purtător După stadiul ocupat în cadrul ciclului de viaţă • • • • • Autorizate Neemise Puse în vânzare Aflate în circulaţie De trezorerie .

Tipologia acţiunilor În funcţie de drepturile conferite • Comune sau ordinare • Preferenţiale .

Drepturi .acţiuni comune De proprietate De negociere şi transfer De încasare a unui dividend De vot De informare De a participa la lichidarea patrimoniului emitentului De preemţiune De a fi înregistrat în registrul acţionarilor .

Tipuri de acţiuni preferenţiale cu preferenţialitate asupra dividendului cu preferenţialitate asupra dreptului de vot cu preferenţialitate asupra dreptului la lichidare acţiuni care combină în anumite măsuri drepturile preferenţiale menţionate .

Clauze suplimentare specifice acţiunilor preferenţiale clauza de cumulativitate clauza de răscumpărare clauza de convertibilitate clauza de returnare clauza de participare .

• dreptul de a primi dobânda cuvenită împrumutului respectiv. precizată prin prospectul de emisiune. • dreptul de a constitui o Adunare Generală a Obligatarilor .Obligaţiunea Este un titlu de creanţă care conferă deţinătorului următoarele drepturi: • dreptul de a i se rambursa suma pe care a împrumutat-o emitentului. • în cazul lichidării emitentului obligatarii au dreptul de a participa la repartizarea patrimoniului înaintea acţionarilor.

presupun plata anuală a dobânzii şi rambursarea integrală a împrumutului la scadenţă. • negarantate.Tipologia obligaţiunilor Din punct de vedere al modului de rambursare şi de plată a dobânzii: • cu rambursare dintr-o dată la scadenţă sau cu rambursare la final . • cu cupon unic – presupun plata dobânzii capitalizate şi a împrumutului la scadenţă. Din punct de vedere al riscului pe care îl generează: • garantate. . • cu rate anuale constante – presupun rambursarea împrumutului prin sume anuale constante.

. • obligaţiuni municipale.Tipologia obligaţiunilor În funcţie de emitent: • obligaţiuni corporative. • obligaţiuni de stat.

Tipuri speciale de obligaţiuni: • obligaţiuni cu bonuri de subscriere • obligaţiuni de participaţie • obligaţiunile convertibile • obligaţiunile indexabile • obligaţiunile cu cupon reinvestibil (OSCAR) .

Titluri financiare aferente emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni (produse structurate): • dreptul de subscriere • dreptul de atribuire. • warantul .

Contractul forward  Reprezintă o înţelegere realizată între cele două părţi contractante prin care vânzătorul se obligă ca la o dată scadentă viitoare specificată în contractul respectiv să livreze cumpărătorului activul suport care reprezintă obiectul contractului. . iar cumpărătorul se obligă ca la data scadentă să plătească vânzătorului pentru activul suport achiziţionat un anumit preţ precizat în contract.

Contractul forward .

• termenul scadent . • cantitatea din activul suport care face obiectul contractului. • preţul de exerciţiu.Contractul forward La contractul forward părţile contractante stabilesc în mod liber: • activul suport.

cantitatea din activul suport ce urmează să se tranzacţioneze într-un contract şi termenul scadent Părţile contractante pot stabili doar următoarele elemente: • activul suport ales doar din categoria activelor specificate de bursă. • preţul de exerciţiu.Contractul futures Este un contract forward standardizat prin reglementările pieţei pe care se tranzacţionează şi tranzacţionat pe piaţă. . Bursa stabileşte activele suport care pot face obiectul contractelor futures.

Contractul pe opţiuni Dă posibilitatea uneia dintre părţile contractante (cumpărătorului) ca la scadenţă să opteze între executarea contractului respectiv sau renunţarea la el şi plata unei anumite prime către partea contractantă. iar câştigul maxim pe care-l poate obţine se limitează la valoarea primei. Cealaltă parte contractantă (vânzătorul) îşi asumă teoretic un risc nelimitat. La un contract pe opţiune partea contractantă care are posibilitatea de alegere are un risc limitat putând să înregistreze o pierdere maxim egală cu valoarea primei. .

Posibilităţi de finanţare a agenţilor economici Prin credit bancar Aport în numerar al actualilor acţionari (emisiune de acţiuni sau majorarea VN a acţiunilor) Vânzare publică de acţiuni şi/sau obligaţiuni • Ofertă publică de vânzare • Plasament privat .

Oferta publică de vânzare  Etape  Identificarea necesarului de resurse financiare  Analiza comparativă a diferitelor surse de finanţare  Alegerea intermediarului financiar  Analiza oportunităţii de finanţare prin ofertă publică de vânzare de acţiuni sau obligaţiuni  Elaborarea prospectului de emisiune  Avizarea de către CNVM a prospectului de emisiune  Publicarea anunţului de oferta publică  Derularea ofertei publice  Închiderea ofertei publice .

CNVM nr. potrivit reg.14.184 alin. 1/2006 . • d) alte informaţii ce trebuie introduse în prospect în conformitate cu cerinţele specifice tipului de valori mobiliare obiect al ofertei şi/sau tipului emitentului.297/2004 şi ale anexei nr.(4) din Legea nr. • c) factorii de risc referitori la emitent şi la tipul de valori mobiliare obiect al ofertei. întocmit cu respectarea prevederilor art.Prospectul de ofertă publică Poate fi realizat în formă unică sau din mai multe componente Prospectul în formă unică cuprinde: • a) un cuprins detaliat şi clar. • b) un rezumat.

Prospectul de ofertă publică Prospectul compus din mai multe componente are următoarea structură: • Cuprins • Factorii de risc referitori la emitent şi la tipul de valori mobiliare obiect al ofertei • Fişa de prezentare a emitentului • Nota privind caracteristicile valorilor mobiliare .

. din care să reiasă că informaţiile incluse în fişa de prezentare sunt.2. • 2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la punctul 1.1. 2.1.Fişa de prezentare a emitentului 1. au fost înlocuiţi sau nerealeşi în perioada acoperită de situaţiile financiare din ultimii trei ani. Auditori financiari • 2.1.2. în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acesteia. Informaţii referitoare la situaţia în care auditorii financiari au demisionat. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile • 1. Persoane responsabile • 1. Numele şi adresele auditorilor financiari ai emitentului care au auditat situaţiile financiare ale acestuia pe ultimii trei ani precum şi informaţii privind apartenenţa acestora la un organism profesional. după cunoştinţele lor.

5. Informaţii despre emitent • 5.2.Fişa de prezentare a emitentului 3. legislaţia după care funcţionează. data înfiinţării. Informaţii generale – date de identificare. Factori de risc care sunt specifici emitentului sau ramurii economice din care face parte. Informaţii financiare selectate referitoare la emitent prezentate pentru fiecare din ultimii trei ani financiari şi orice perioadă financiară intermediară subsecventă. istoric cu evenimentele • 5. 4. Politica de investiţii – descrierea investiţiilor din următorii 3 ani.1. a celor în derulare sau contractate .

Fişa de prezentare a emitentului
6. Privire generală asupra activităţii emitentului
• 6.1. Activităţi principale – descriere activităţilor şi a produselor şi serviciilor furnizate în ultimii 3 ani şi a strategiei de dezvoltare a produselor • 6.2. Pieţe principale • 6.3. Factori excepţionali care au influenţat activitatea • 6.4. Dependenţa emitentului de brevete, licenţe sau anumite contracte • 6.5. Dovezi referitoare la poziţia competitivă

7. Structura organizatorică 8. Proprietăţi imobiliare, utilaje şi instalaţii – descrierea acestora şi a problemelor de mediu

Fişa de prezentare a emitentului
9. Privire generală asupra situaţiei financiare şi activităţii de exploatare

10. Sursele de capital ale emitentului

11. Politica de cercetare şi dezvoltare a emitentului, patente şi licenţe 12. Informaţii privind evoluţiile înregistrate, de la ultimul exerciţiu financiar până în prezent sau cu privire la orice eveniment care este posibil să aibă o influenţă semnificativă asupra emitentului

Fişa de prezentare a emitentului
13. Previziunile privind profitul emitentului
14. Organele administrative, de conducere şi supraveghere ale emitentului 15. Remuneraţii şi beneficii 16. Informaţii privind consiliul de administraţie

17. Angajaţii emitentului
18. Acţionari semnificativi 19. Tranzacţii cu persoane implicate

Actele constitutive ale emitentului 22.2.precum şi contul de profituri şi pierderi 21. Informaţii privind persoanele terţe şi orice declaraţii ale experţilor sau declaraţii ale oricăror interese . Capitalul social • 21. Informaţii financiare privind activele şi pasivele emitentului. Contracte importante 23.1. poziţia lui financiară.Fişa de prezentare a emitentului 20. Informaţii suplimentare • 21.

Documente puse la dispoziţia investitorilor • acte constitutive • rapoarte.Fişa de prezentare a emitentului 24. evaluări ale experţilor • situaţii financiare 25. Informaţii cu privire la participaţiile emitentului .

1.Nota privind caracteristicile acţiunilor 1. Factori de risc 3.2. Capitalul circulant • 3.3. Persoane responsabile 2. Informaţii cheie • 3. Motivele iniţierii ofertei şi utilizarea fondurilor obţinute în urma ofertei . Interesele persoanelor fizice şi juridice implicate în emisiune/ofertă • 3.4. Capitalizare şi grad de îndatorare • 3.

calendarul ofertei precum şi măsurile necesare pentru subscrierea în ofertă • 5. Informaţii cu privire la valorile mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 5.1.3. Plasarea şi distribuirea ofertei .2. Condiţiile.4. datele statistice privind oferta. Planul de distribuţie şi de alocare • 5. Termenii şi condiţiile ofertei • 5.Nota privind caracteristicile acţiunilor 4. Preţul • 5.

Cheltuieli aferente emisiunii/ofertei 9. Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 7. Diluarea deţinerilor de acţiuni 10. Ofertantul – dacă în paralel se realizează oferte publice secundare de vânzare 8.Nota privind caracteristicile acţiunilor 6. Informaţii adiţionale .

Ca urmare companiile care nu au o situaţie foarte bună nu au acces la finanţare. În cazul ofertelor publice de acţiuni evaluările se fac atât de către investitori specializaţi cât şi nespecializaţi. Evaluarea situaţiilor economico-financiare se realizează de către persoane specializate. evaluare garanţii. Emisiune de acţiuni Acces relativ dificil pentru aceleaşi categorii de firme. Termen nelimitat Observaţii Avantaj relativ emisiunea de acţiuni Costuri de finanţare Termenul de finanţare Finanţarea unor investiţii majore cu termen lung de realizare (centrale atomice. asigurări Termen mediu Avantaj emisiune de acţiuni Avantaj emisiune de acţiuni Greoaie sau imposibilă dacă nu sunt Fezabilă dacă se găsesc investitori Avantaj emisiune alte surse de venit din care să se instituţionali de acţiuni plătească dobănzile şi ratele după expirarea termenului de graţie . hidrocentrale) Creditul trebuie rambursat.Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar respectiv emisiune de acţiuni Criterii Acces la finanţare Credit bancar Acces relativ dificil la finanţare pentru firme nou înfiinţate şi societăţi în dezvoltare care nu au garanţii suficiente. comision bursă. Acesul la finanţare din acest punct de vedere poate fi mai facil pentru companiile care nu sunt foarte profitabile. Comision intermediar. totuşi pe baza unor planuri de investiţii bune şi cu ajutorul unor intermediari cu experienţă se pot găsi finanţatori. comision CNVM. dobânzi. comision de gestiune.

Se poate pierde controlul afacerii Avantaj credit dacă finanţarea este mare bancar . condiţiile de Nu are influenţă asupra proprietăţii afacerii decăt dacă sunt probleme cu rambursarea creditului şi plata dobânzilor Avantaj emisiune de acţiuni Variază de la câteva săptămîni până Avantaj credit la câteva luni. Prin ofertă publică procedura este mai complicată şi durează mai mult Nu sunt necesare Observaţii Avantaj relativ credit bancar Garanţii Perioada de timp în care se poate obţine finanţarea Controlul asupra condiţiilor de finanţare Păstrarea controlului asupra afacerii Sunt obligatorii Variază de la câteva zile până la câteva săptămâni Banca stabileşte finanţare. Este mai rapidă în bancar cazul plasamentului privat. Firma stabileşte condiţiile de Avantaj emisiune finanţare prin intermediul de acţiuni prospectului de emisiune. numai că investitorii instituşionali nu prea sunt interesaţi de investiţii foarte reduse. Depinde destul de mult de intermediar.Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar respectiv emisiune de acţiuni Criterii Finanţarea investiţii mici Credit bancar unor Relativ simplă dacă sunt garanţii Emisiune de acţiuni Simplă dacă intermediarul reuşeşte să realizeze un plasament privat.

dobănzi. Toate comisioanele se acordă o singură dată la început şi în general sunt reduse. Observaţii Avantaj relativ emisiunea de obligaţiuni Costuri de finanţare Creditul trebuie rambursat. eventual comision de neutilizare a creditului. Emisiune de obligaţiuni Acces relativ dificil pentru aceleaşi categorii de firme. comision CNVM. Acesul la finanţare din acest punct de vedere poate fi mai facil pentru companiile care nu sunt foarte profitabile. Ca urmare companiile care nu au o situaţie foarte bună nu au acces la finanţare. Dobânzile sunt mai mici decât la creditul bancar. comision de gestiune.Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar respectiv emisiune de obligaţiuni Criterii Acces la finanţare Credit bancar Acces relativ dificil la finanţare pentru firme nou înfiinţate şi societăţi în dezvoltare care nu au garanţii suficiente. rambursare credit. totuşi pe baza unor planuri de investiţii bune şi cu ajutorul unor intermediari cu experienţă se pot găsi finanţatori. Comision intermediar. Avantaj emisiune de obligaţiuni . Evaluarea situaţiilor economico-financiare se realizează de către persoane specializate. dobânzi. evaluare garanţii. comision bursă. asigurări. În cazul ofertelor publice de obligaţiuni evaluările se fac atât de către investitori specializaţi cât şi nespecializaţi. Se situează între dobânda practicată de bănci la de pozite şi cea aferentă creditelor.

Prin ofertă publică procedura este mai complicată şi durează mai mult Sunt obligatorii Nu sunt obligatorii în toate cazurilr. Emisiune de obligaţiuni Termen lung 10-25 ani unor Relativ simplă dacă sunt garanţii Avantaj relativ credit bancar Garanţii Avantaj emisiune de obligaţiuni Avantaj bancar credit Perioada de timp în care se poate obţine finanţarea . Credit bancar Termen mediu Simplă dacă intermediarul reuşeşte să realizeze un plasament privat. Este mai rapidă în cazul plasamentului privat. Depinde destul de mult de intermediar. când expirarea termenului de graţie investiţia este pusă în funcţiune şi generează venituri. hidrocentrale) Finanţarea investiţii mici Observaţii Avantaj emisiune de obligaţiuni Greoaie sau imposibilă dacă nu sunt Fezabilă deoarece împrumutul se Avantaj emisiune alte surse de venit din care să se poate lua pe termen lung şi se poate de obligaţiuni plătească dobănzile şi ratele după face plata integrală la scadenţă.Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar respectiv emisiune de obligaţiuni Criterii Termenul de finanţare Finanţarea unor investiţii majore cu termen lung de realizare (centrale atomice. Se poate realiza şi împrumut obligatar negarantat Variază de la câteva zile până la Variază de la câteva săptămîni până câteva săptămâni la câteva luni. numai că investitorii instituşionali nu prea sunt interesaţi de investiţii foarte reduse.

condiţiile de Emisiune de obligaţiuni Firma stabileşte condiţiile de finanţare prin intermediul prospectului de emisiune. Nu are influenţă asupra proprietăţii afacerii decăt dacă sunt probleme cu rambursarea creditului şi plata dobânzilor Observaţii Avantaj emisiune de obligaţiuni Nu se diferenţiază cele două tipuri de finanţare Nu are influenţă asupra proprietăţii afacerii decăt dacă sunt probleme cu rambursarea creditului şi plata dobânzilor .Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar respectiv emisiune de obligaţiuni Criterii Controlul asupra condiţiilor de finanţare Păstrarea controlului asupra afacerii Credit bancar Banca stabileşte finanţare.

Comision intermediar. dobănzi. comision CNVM. dividendele se plătesc doar dacă este profit şi acesta se repartizează Emisiune de obligaţiuni Observaţii Acces relativ dificil pentru aceleaşi Nu se pot categorii de firme.Analiza comparativă a finanţării prin emisiune de acţiuni. Acesul la finanţare din acest punct de vedere poate fi mai facil pentru companiile care nu sunt foarte profitabile. Se situează între dobânda practicată de bănci la de pozite şi cea aferentă creditelor. comision bursă. Comision intermediar. Nu se plătesc dobânzi. În cazul ofertelor publice de acţiuni evaluările se fac atât de către investitori specializaţi cât şi nespecializaţi. În cazul ofertelor publice de obligaţiuni evaluările se fac atât de către investitori specializaţi cât şi nespecializaţi. respectiv emisiune de obligaţiuni Criterii Acces la finanţare Emisiune de acţiuni Acces relativ dificil la finanţare pentru firme nou înfiinţate şi societăţi în dezvoltare . comision bursă. Costuri de finanţare . Toate comisioanele se acordă o singură dată la început şi în general sunt reduse. Dobânzile sunt mai mici decât la creditul bancar. totuşi pe baza unor planuri de investiţii bune şi cu ajutorul unor intermediari cu experienţă se pot găsi finanţatori. totuşi pe baza departaja unor planuri de investiţii bune şi cu ajutorul unor intermediari cu experienţă se pot găsi finanţatori. rambursare de acţiuni credit. Acesul la finanţare din acest punct de vedere poate fi mai facil pentru companiile care nu sunt foarte profitabile. comision Avantaj emisiune CNVM.

Este mai rapidă în cazul plasamentului privat. Prin ofertă publică procedura este mai complicată şi durează mai mult Nu sunt obligatorii în toate cazurilr. Simplă dacă intermediarul reuşeşte să realizeze un plasament privat. destul de mult de intermediar. Se poate realiza şi împrumut obligatar negarantat Variază de la câteva săptămîni până Variază de la câteva săptămîni până la câteva luni. când investiţia este pusă în funcţiune şi generează venituri. Depinde cazul plasamentului privat. Prin ofertă publică procedura este mai complicată şi durează mai mult Nu se acordă Nu se poate face departajare Avantaj emisiune de acţiuni Nu se poate face departajare Perioada de timp în care se poate obţine finanţarea . hidrocentrale) Finanţarea investiţii mici Emisiune de acţiuni Termen nelimitat Observaţii Avantaj emisiune de acţiuni Fezabilă dacă se găsesc investitori Fezabilă deoarece împrumutul se Avantaj emisiune instituţionali. numai că investitorii instituşionali nu prea sunt interesaţi de investiţii foarte reduse. Emisiune de obligaţiuni Termen lung 10-25 ani Garanţii unor Simplă dacă intermediarul reuşeşte să realizeze un plasament privat. Depinde destul de mult de intermediar. numai că investitorii instituşionali nu prea sunt interesaţi de investiţii foarte reduse. Este mai rapidă în la câteva luni. Nu se rambursează poate lua pe termen lung şi se poate de acţiuni sumele atrase face plata integrală la scadenţă.Analiza comparativă a finanţării prin emisiune de acţiuni. respectiv emisiune de obligaţiuni Criterii Termenul de finanţare Finanţarea unor investiţii majore cu termen lung de realizare (centrale atomice.

Se poate pierde controlul afacerii dacă finanţarea este mare Emisiune de obligaţiuni Firma stabileşte condiţiile de finanţare prin intermediul prospectului de emisiune. Nu are influenţă asupra proprietăţii afacerii decăt dacă sunt probleme cu rambursarea creditului şi plata dobânzilor Observaţii Nu se poate face departajare Avantaj emisiunea obligaţiuni de .Analiza comparativă a finanţării prin emisiune de acţiuni. respectiv emisiune de obligaţiuni Criterii Controlul asupra condiţiilor de finanţare Păstrarea controlului asupra afacerii Emisiune de acţiuni Firma stabileşte condiţiile de finanţare prin intermediul prospectului de emisiune.

efecte de comerţ etc.. şi se realizează tranzacţii cu respectarea unor regulamente şi norme specifice instituţiei respective . mărfuri.Bursa de valori Este o instituţie specifică pieţei de capital la nivelul căreia se centralizează cererea şi oferta de titluri financiare.

• cu tranzacții la termen După momentul finalizării tranzacțiilor .Tipologia burselor După natura obiectului tranzacţionat şi varietatea acestuia După modul de formare a prețului • burse generale • burse specializate • burse de negociere • burse de licitație • cu tranzacții la vedere.

Permite efecturaea unor tranzacţii în funcţie de ordinele date de participanţi (vânzători.Funcţiile bursei de valori Centralizează cererea şi oferta de instrumente financiare. Permite evidenţierea istoricului tranzacțiilor Conferă o imagine generală asupra stării economiei din care face parte bursa respectivă . respectiv cumpărători) şi de regulile şi normele specifice bursei.

Rolul bursei de valori Din punct de vedere al investitorului • Pune la dispoziţia investitorului surse de plasare a disponibilităţilor • Asigură lichiditatea titlurilor financiare. promiţând investitorului să transforme titlurile financiare în cash Din punct de vedere al emitentului • Asigura resurse financiare prin atragerea de capitaluri proprii sau împrumutate .

Bursa de Valori din Bucureşti (BVB) Pieţe reglementate administrate de BVB: • Piaţa reglementată la vedere • Piaţa reglementată la termen Structură piaţă reglementată la vedere: • • • • • Sector Titluri de Capital. Sector Produse Structurate Sector Alte Instrumente Financiare Internationale . Sector Titluri de Credit. Sector Organismelor de Plasament Colectiv (OPC).

Categoria 2 drepturi. Categoria 3 actiuni. Categoria 3 drepturi. Categoria internationala actiuni.Bursa de Valori din Bucureşti (BVB) Sectorul Titluri de Capital cuprinde: • • • • • • • • Categoria 1 actiuni. Categoria 2 actiuni. Categoria 1 drepturi. Categoria internationala drepturi .

Categoria 3 obligatiuni corporative. Categoria alte titluri de credit . Categoria obligatiuni municipale. Categoria internationala obligatiuni. Categoria 2 obligatiuni corporative.Bursa de Valori din Bucureşti (BVB) Sectorul Titluri de Credit cuprinde: • • • • • • • Categoria 1 obligatiuni corporative. Categoria titluri de stat.

• Categoria unitati de fond Sectorul Produse Structurate cuprinde: • Categoria certificate.Bursa de Valori din Bucureşti (BVB) Sectorul OPC cuprinde: • Categoria actiuni. • Categoria B – instrumente financiare asimilabile titlurilor de creanta . • Categoria warrante. • Categoria alte tipuri de Produse Structurate Sectorul Alte Instrumente Financiare Internationale cuprinde: • Categoria A – instrumente financiare asimilabile titlurilor de capital.

• sa fie din aceeasi clasa.000 de actionari ..N.Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 actiuni Acţiunile trebuie: • sa fie inregistrate la C. emise in forma dematerializata si evidentiate prin • inscriere in cont.M. • sa fie liber transferabile. platite integral.V. iar dispersia actiunilor distribuite public sa fie de cel putin 25% • sa fie distribuite public la cel putin 2.

213.V.M.N.B. • f) sa adere la conditiile si termenii Angajamentului de admitere si mentinere la tranzactionare a actiunilor.V. toate documentele cerute. sau care are aprobat de catre C.B.V.V. prin intermediul Societatii initiatoare.B. un prospect • b) sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea 297/2004 la art. • e) sa desemneze doua persoane care vor mentine legatura permanenta cu B. 1. .V.Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 actiuni Emitent – cerinţe generale: • a) sa fie o societate comerciala care a încheiat o oferta publica de vanzare de aciuni... alin. a) si c). lit. • d) sa plateasca tarifele datorate B.B. in conformitate cu regulile acesteia si sa nu aiba datorii fata de B. • c) sa depuna la B.

30 milioane EURO • b) profit net in ultimii 2 ani de activitate. • c) plan de afaceri pentru. cel putin. un Memoriu de prezentare .V.B. 30 milioane EURO • a2) capitalizarea anticipata min. urmatorii 3 ani • d) sa depuna la B.Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 actiuni Emitent – cerinţe specifice: • a) sa indeplineasca una din urmatoarele conditii alternative: • a1) capitaluri proprii min.

.V. emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont Emitentul trebuie: • sa depuna la B. • sa fie liber transferabile.V. prin intermediul societatii initiatoare toate documentele cerute.N. • sa plateasca tarifele datorate B.M.V.V.B.Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 drepturi Emitentul trebuie să aibă cel puţin o clasă de acţiuni admisă la categoria 1 acţiuni Drepturile trebuie: • sa fie inregistrate la C.B.. in conformitate cu regulile acesteia si sa nu aiba datorii fata de B.B..

2 milioane .Cerinte pentru admiterea in Categoria 2 actiuni Emitent .cerinţe speciale • capitalurilor proprii min. 2 milioane • sau • capitalizarea anticipată min.

Cerinte pentru admiterea in Categoria 3 actiuni Emitent . biotehnologia. informatica. 1 milioane • sau • capitalizarea anticipată min.cerinţe speciale • sa fie o societate comerciala dinamica. in principiu. etc • capitalurilor proprii min. inovatoare si cu potential de crestere • sa aiba. agrotehnologia. in obiectul de activitate dezvoltarea de tehnologii noi si implementarea acestora in domenii cum ar fi medicina. 1 milioane . telecomunicatiile.

emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont • sa fie distribuite la cel putin 1.Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 obligatiuni corporative Emitentul a încheiat o oferta publica de vânzare de obligatiuni Valoarea împrumutului obligatar este de min.N. sau sa aiba o aprobare a CNVM de admitere la tranzactionare Obligaţiunile trebuie: • sa fie inregistrate la C. • sa fie liber transferabile. 200..V.M. platite integral.000 EURO.000 de detinatori .

in conformitate cu regulile acesteia si sa nu aiba datorii fata de B.V.Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 obligatiuni corporative Emitentul trebuie: • sa depuna la B..V.B.B.V. • sa adere la conditiile si termenii Angajamentului de admitere si mentinere la tranzactionare a obligatiunilor .. • sa plateasca tarifele B.B. toate documentele cerute de aceasta.V. • sa numeasca doua persoane care vor mentine legatura permanenta cu B.B.

respectiv 3 obligatiuni corporative Sunt condiţii similare cu cele de la categoria 1. cu următoarele deosebiri: • Pentru Categoria 2 obligaţiunile trebuie sa fie distribuite la cel putin 100 de detinatori • Pentru Categoria 3 nu apar restricţii referitoare la numărul de deţinători .Cerinte pentru admiterea in Categoria 2.

Sistemul de tranzacţionare al BVB Componentele sistemului • • • • Bursa Piata Simbol Simbol-Piata Starile Bursei • Deschisă • Suspendată • Închisă .

retrag. .cotatii. se aloca cantitatea (volumul) de instrumente financiare si se incheie tranzactiile. se retrag. se modifica. modifica.se calculeaza. suspenda sau se reiau ordine in sistem.Sistemul de tranzacţionare al BVB Stările pieţelor: • Pre-deschidere . tranzactii si statistici.se introduc.are loc tranzactionarea in piata continua • Pre-inchisa . pe baza algoritmului de fixing. fara a se incheia tranzactii.stare similara cu starea Deschidere • Inchisa . • Deschidere .agentii de bursa pot accesa rapoartele sistemului referitoare la ordine. pretul si cantitatea de deschidere. se calculeaza si se afiseaza pretul potential de deschidere. se suspenda sau se reiau ordine in sistem fara a se incheia tranzactii • Inchidere . • Deschisa .se introduc.

Sistemul de tranzacţionare al BVB Stările simbolurilor: • Disponibil • Suspendat • Delistat Stările entităţii simbol-piaţă sunt similare cu cele ale pieţei .

momentul preluarii ordinului de bursa (data.Ordinele de bursă Conţinut minim: • • • • • • • • • • • • • • • denumirea Participantului. numarul contului utilizat in sistemul B. in functie de tipul instrumentului si tipul ordinului de bursa termenul de valabilitate a ordinului daca ordinul a fost plasat la initiativa clientului sau la recomandarea agentului.B. conditii si instructiuni specifice ale clientului alte precizari privind informarea corecta a clientului numele in clar si semnatura agentului pentru servicii de investitii financiare/agentului delegat • semnatura clientului daca ordinul nu a fost preluat telefonic. simbolul si denumirea instrumentului financiar. minut si secunda)..). pretul. cantitatea (volumul) de instrumente financiare. tipul ordinului de bursa. daca contul este discretionar. sensul ordinului (vanzare/cumparare etc. ora. orice alte informatii. numarul ordinului din registrul de evidenta al Participantului. in caz contrar inregistrarea de catre Participant a instructiunii clientului.V. • stampila Participantului .

Ordinele de bursă Termenul de valabilitate a ordinelor de bursa • Day • Open – max. 62 zile • Good Till Date • FOK (Fill or Kill sau “Executare sau Anulare”) .

ordine la piata-MKT (MKT).Ordinele de bursă Tipuri de ordine la BVB: • • • • • • ordine limita. ordine avand alte tipuri sau caracteristici speciale de executie . ordine contingente. ordine hidden. ordine fara pret.

ordin stop de cumparare (Stop Buy).Ordinele de bursă Ordinul Contingent: • este activat ca urmare a executarii unei tranzactii pe simbolul respectiv in piata principala. • b) ordinele If Touched sunt ordinele prin intermediul carora se intentioneaza obtinerea de profit: • 1. . ordin stop de vanzare (Stop Sell). prin compararea acestuia cu pretul de activare al ordinelor respective Tipuri de ordine contingente: • a) ordinele Stop sunt ordinele prin intermediul carora se intentioneaza limitarea pierderii: • 1. ordin if touched de vanzare (If Touched Sell). iar pretul acesteia indeplineste criteriile de pret specificate. • 2. • 2. ordin if touched de cumparare (If Touched Buy).

Ed.Cod BVB Operator de piaţă . 2006 Legea 297/2004 (privind piaţa de capital) cu modificările ulterioare Regulamentul CNVM nr.ro/Regulations/Regulamente. G. – Pieţe de capital şi produse bursiere. Ed. – Piaţa de capital în context european. Economică. – Pieţe şi burse internaţionale de valori. Prisăcariu.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare http://www.bvb. Pro Universitaria. Ed.Bibliografie Anghelache.aspx . Ed. 2005 Stoica. Universitară. G.. V. 2009 Hurduzeu. M. O. – Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere. 2009 Stoica. Sedcom Libris.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->