P. 1
Cercetari de Marketing

Cercetari de Marketing

|Views: 2,212|Likes:

More info:

Published by: Avatavului Constantin on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.2. Aria cercetărilor de marketing
 • 1.3. Tipologia cercetărilor de marketing
 • 1.4.1. ConŃinutul programului cercetării de marketing
 • 1.4.2. Sediul cercetărilor de marketing
 • 2.1.1. Tipuri de scale
 • 2.1.2. Metode de scalare
 • 2.2.1. Investigarea surselor statistice
 • 2.2.2. Cercetarea directă
 • 2.2.3. Experimentul în cercetările de marketing
 • 2.2.4. Simularea
 • 2.3.1. Clasificarea metodelor de analiză
 • 2.3.2. Metode de analiză multivariată
 • 2.3.3. ModalităŃi de analiză neparametrică

LECT. UNIV. DR. STANCIU OANA PREP.UNIV.DRD.

TICHINDELEAN MIHAI

CERCETĂRI DE MARKETING Manual pentru uzul studenŃilor la forma de învăŃământ la distanŃă

1

PREZENTAREA MANUALULUI DE STUDIU ŞI A DISCIPLINEI Manualul de studiu „Cercetări de marketing” reprezintă o sinteză realizată în manieră interactivă a cursului corespondent utilizat la forma de învăŃământ zi. ConŃinutul de idei nu a fost redu, ci doar sintetizat, elementele de detaliu şi alte informaŃii necesare aprofundării cunoştinŃelor putând fi găsite de către student în bibliografia de specialitate recomandată. Obiectul cursului „Cercetări de marketing” Obiectul cursului îl reprezintă prezentarea importanŃei cercetărilor de marketing în cadrul demersului de marketing în cadrul organizaŃiilor care adoptă conceptul de marketing, precum şi prezentarea diferitelor metode şi tehnici de culegere şi de analiză a informaŃiilor obŃinute în urma unei cercetări de marketing. Obiectivele disciplinei Prezentul manual îşi propune ca obiective însuşirea de către student a noŃiunilor esenŃiale ce alcătuiesc procesul unei cercetări de marketing şi a principalelor metode şi tehnici utilizate de specialiştii în marketing pentru culegerea şi analiza informaŃiilor.

2

Obiective principale: a) înŃelegerea de către student a rolului cercetării de marketing în cadrul demersului de marketing b) însuşirea de către student a diferitelor clasificări ale cercetărilor de marketing în funcŃie de o serie de criterii c) însuşirea de către student a etapelor succesive ce alcătuiesc procesul unei cercetări de marketing d) stimularea unei gândiri analitice necesare studentului pentru a putea scala, analiza şi interpreta fenomenul de marketing cercetat. Descrierea structurii manualului: Manualul este structurat în conformitate cu rigorile studiului individual şi este compartimentat în teme de studiu. Structura fiecărei teme de studiu este următoarea: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Obiective specifice ale temei CompetenŃele dobândite de student Termeni de referinŃă Structura temei de studiu Rezumatul ideilor principale ConŃinutul dezvoltat de idei al temei de studiu Bibliografie recomandată Întrebări recapitulative Teste de autoevaluare, teste de evaluare, teme de casă

3

Bucureşti. Bibliografie generală complementară: 1. 2002 2. Pentru realizarea unor studii ştiinŃifice. Ph. Editura Uranus.I. a temelor pentru acasă.a. Kotler .) – Cercetări de marketing – Editura Uranus. Prezentul manual constituie bibliografia generală minimală obligatorie pentru studiul disciplinei „Cercetări de marketing”. V. 4 . ConŃinutul acestuia manual reprezintă minimul de informaŃie necesară pentru înŃelegerea şi însuşirea noŃiunilor fundamentale ale disciplinei. 2002 3. a temelor de control. II. – Principiile marketingului – Editura Teora. Balaure ( coord.) – Marketing. Cătoiu ( coord. I. ş. Bucureşti 1999 III. a lucrării de licenŃă precum şi pentru aprofundarea disciplinei studentul se va adresa pentru bibliografie suplimentară tutorelui de disciplină.ediŃia a 2 a revăzută şi adăugită.

cercetări de teren. PROIECTAREA CERCETĂRILOR DE MARKETING I.2. ipoteze. Obiective specifice ale temei de studiu: Studentul să înŃeleagă conceptului de „cercetări de marketing” şi tipologia acestora Studentul să identifice domeniilor de aplicare a cercetărilor de marketing Studentul să cunoască fazele şi etapele procesului cercetării de marketing II.4. Aria cercetărilor de marketing 1.TEMA 1.Sediul cercetărilor de marketing de 5 . ConŃinutul cercetărilor de marketing 1. Tipologia cercetării de marketing 1.4.1.3. cercetări instrumentale.1. Structura temei de studiu: 1. cercetări explicative.ConŃinutul programului cercetărilor marketing 1. Tipologia cercetărilor de marketing 1.2. cercetări descriptive. CompetenŃele specifice dobândite de student: Studentul să fie capabil să adopte un tip de cercetare de marketing în funcŃie de particularităŃile fenomenului cercetat Studentul să fie capabil să structureze procesul cercetării de marketing Studentul să fie capabil să utilizeze corect diferitele noŃiuni de specialitate III. obiective. Cuvinte cheie: cercetări exploratorii. surse de informaŃii IV.4. cercetări de birou. cercetări predictive.

una din resursele primare pentru realizarea conducerii pe baze ştiinŃifice a activităŃilor de marketing. pentru implementarea opticii de marketing este necesar şi un nou mod de conducere. Rezumat : Orientarea de marketing a activităŃii oricărei întreprinderi moderne are drept premisă – după cum o cere chiar conceptul de marketing – cunoaşterea şi anticiparea mutaŃiilor care au loc în mediul ei ambiant şi. mai ales. în aceste condiŃii. Pentru a răspunde unor astfel de exigenŃe.V. de neconceput fără un flux continuu şi sistematic de informaŃii cu privire la mediul intern şi extern al unităŃii economice. pentru integrarea lor organică în sistemul celorlalte activităŃi ale întreprinderii şi pentru asigurarea unui grad cât mai ridicat de adaptabilitate la condiŃiile în care funcŃionează. 6 . care să asigure coordonarea şi integrarea tuturor activităŃilor întreprinderii. odată cu dezvoltarea teoriei şi practicii marketingului s-a conturat o componentă de primă importanŃă a acestuia. cunoscută sub denumirea de cercetare de marketing. subordonarea lor aceluiaşi scop final: satisfacerea cerinŃelor actuale şi de perspectivă ale consumatorului şi utilizatorului. în cadrul celei mai importante componente a acestuia – piaŃa. Pe de altă parte. InformaŃia reprezintă o condiŃie "sine qua non". Marketingul este. în vederea satisfacerii la un nivel superior a cerinŃelor pieŃei şi a creşterii eficienŃei. la dinamica raportului cu exteriorul.

Ca şi în cazul conceptului de marketing. indiferent dacă aceasta este sau nu recunoscută în mod explicit. înregistrarea şi analiza sistematică a datelor despre probleme legate de marketingul bunurilor şi serviciilor"1. 7 1 . Cercetarea de marketing reprezintă un element important în caracterizarea gradului însuşi de dezvoltare a marketingului. Report of the Definitions Committee of the American Marketing Association. întreprinderile moderne din orice domeniu de activitate. Cu câteva decenii în urmă. cărora le asigură suportul informaŃional necesar în toate etapele procesului decizional. 1961.VI. beneficiază de aportul cercetării de marketing. Deşi are avantajul simplităŃii. această definiŃie nu reflectă în suficientă măsură complexitatea şi caracteristicile procesului cercetării de marketing şi nici finalitatea urmărită. În esenŃă. Chicago. American Marketing Association. un prestigios for – Comitetul de DefiniŃii al AsociaŃiei Americane de Marketing considera că cercetarea de marketing reprezintă "culegerea. ConŃinutul temei de studiu: Analiza caracteristicilor economiilor contemporane permite evidenŃierea cu pregnanŃă a faptului că. în eforturile pe care le fac pentru a spori calitatea deciziilor. se poate afirma că cercetarea de marketing nu este altceva decât cercetarea oricărui aspect referitor la activitatea de marketing. practic. încercările de definire a cercetării de marketing au fost numeroase şi de o mare diversitate. Ea se dovedeşte a fi un preŃios ajutor pentru decidenŃii de marketing.

rezultă că cercetarea de marketing presupune desfăşurarea unor activităŃi nu izolate. Pe de altă parte.Acelaşi organism. analizează rezultatele. atent planificat. în "Marketing News". metode şi tehnici ştiinŃifice de investigare se realizează specificarea. proiectează metode de culegere a informaŃiei. 8 2 . considerând. măsurarea. a controla performanŃa şi a îmbunătăŃi înŃelegerea marketingului ca proces. ci asamblate într-un proces formal. bine definit. având un scop precis şi implementat în etape. O sinteză a punctelor de vedere ale diverşilor specialişti conduce la concluzia că cercetarea de marketing reprezintă activitatea formală prin intermediul căreia. şi-a revăzut punctul de vedere. 2. un sfert de veac mai târziu. culegerea. evaluarea alternativelor acŃiunilor de marketing şi a efectelor acestora. pe baza unor reguli şi proceduri predeterminate. conduce şi implementează procesul de culegere a datelor. că "cercetarea de marketing reprezintă funcŃia care leagă consumatorul. Din această definiŃie. January. comunică rezultatele şi implicaŃiile lor"2. Cercetarea de marketing specifică informaŃia necesară pentru a aborda aceste probleme. cu ajutorul unor concepte. perfecŃiona şi evalua acŃiuni de marketing. a genera. procesul implică clarificări şi rezolvări metodologice de natură atât New marketing research definition approved. într-o nouă definiŃie. identificarea oportunităŃilor. spontane. destinate conducerii unităŃii economice pentru cunoaşterea mediului în care funcŃionează. analiza şi interpretarea informaŃiilor de marketing. 1987. clientul şi publicul de vânzător prin informaŃie – informaŃie utilizată pentru a identifica şi defini oportunităŃi şi probleme de marketing.

în comparaŃie cu trecutul. având un pronunŃat caracter de continuitate şi desfăşurându-se sistematic în toate fazele sale. dintre acesta şi unitatea economică. Abia după ce sunt "digerate" printr-o analiză şi interpretare corespunzătoare. a devenit treptat o activitate tot mai eficientă şi mai bine delimitată în structurile unităŃilor economice. tot mai multe unităŃi economice se angajează astăzi în numeroase şi variate cercetări de marketing. Nu există nici o îndoială că. având ca obiectiv final evaluarea interdependenŃelor dintre componentele mediului economico-social. chiar dacă nu a purtat întotdeauna acest nume. desfăşurată în mod sistematic. care-l înscriu ca pionier al acestui domeniu pe americanul Charles Coolidge Parlin – fondatorul primei divizii de cercetări comerciale în cadrul firmei Curtis Publishing Company. cercetarea de marketing trebuie să prezinte maximă obiectivitate fiind.conceptuală. unitatea economică poate realiza investigarea completă a tuturor activităŃilor de marketing. contribuind la creşterea calităŃii acestuia. pe măsura avansării spre stadiile superioare ale conducerii 9 . imparŃială şi lipsită de distorsiuni. Întrucât urmăreşte să ofere informaŃii asupra unor realităŃi. a legităŃilor care caracterizează evoluŃia proceselor şi fenomenelor studiate. Datele culese reprezintă materia primă a cercetării de marketing şi deci nu prezintă nici o utilitate luate ca atare. Prin cercetarea de marketing. marcate în 1911. acestea sunt transformate în informaŃii folositoare procesului decizional de marketing. unde se edita ziarul "Saturday Evening Post" – cercetarea de marketing. a perspectivei acestora. cât şi operaŃională. pe cât posibil. De la primele începuturi.

Aceste tendinŃe sunt favorizate de numeroşi factori. între care: creşterea mărimii unităŃilor economice. activităŃi pe acest plan sunt din ce în ce mai frecventate în agenŃiile guvernamentale ca şi în organizaŃiile cu scop nelucrativ. s-a ajuns ca peste ¾ din firmele americane să posede în structurile lor compartimente de cercetări de marketing. de exemplu. 1. în aceste condiŃii. 10 . Aria cercetărilor de marketing Cercetarea de marketing are o sferă de cuprindere extrem de largă. Cercetarea de marketing devine. un ingredient cu o pondere substanŃială în luarea deciziilor. Totodată. În ultimul deceniu. gradul tot mai ridicat de sofisticare a cerinŃelor cumpărătorilor – la toate acestea adăugându-se progresele metodologice ale cercetării de marketing. o necesitate obiectivă. Mai trebuie menŃionat faptul că. ca urmare a progreselor înregistrate. Evidentă este şi tendinŃa unităŃilor economice de a elabora programe coordonate şi integrate de realizare a cercetărilor de marketing şi de a aplica rezultatele obŃinute la fundamentarea planificării strategice care stă la baza orientării activităŃii lor.de marketing. nu există zonă a activităŃii de marketing care să nu constituie obiect de investigare.2. accentuarea decalajului spaŃial şi temporal între producŃie şi consum. un mijloc important de realizare a funcŃiilor întregii activităŃi de marketing. în contextul tot mai complicatelor relaŃii între unităŃile economice şi mediu. Acestea fac ca procesul decizional să fie tot mai complex iar costul greşelilor să fie în continuă creştere. incertitudinea şi riscul au dimensiuni din ce în ce mai mari şi o frecvenŃă tot mai mare de apariŃie. Practic.

în mod deosebit. 1983 Survey of Marketing Research. pe de o parte. extrem de complexe şi de dinamice. calitatea activităŃii de conducere – toate acestea trebuie corect evaluate. preŃurile şi tarifele. 1983. astfel că ele intră cu o pondere semnificativă în programul cercetărilor de marketing. calitatea şi disponibilitatea lor) capacitatea de mobilizare şi de adaptare a acestora la obiectivele urmărite. la cererea AsociaŃiei Americane de Marketing. strategiile şi politicile de dezvoltare.Un studiu de referinŃă. dimensiunile spaŃiale ale pieŃei etc. aspectele generale ale pieŃei. în fundamentarea deciziilor. D.. obiectivul investigaŃiei îl pot constitui diferitele fenomene şi categorii ale pieŃei. Astfel. studierea pieŃei. materiale şi financiare ale întreprinderii (volumul. între care: caracteristicile. capacitatea şi conjunctura pieŃei.W. cererea şi oferta (considerate atât separat cât şi în relaŃiile de influenŃare reciprocă). fără îndoială. Un prim domeniu al cercetării de marketing îl constituie întreprinderea însăşi. structura. exporturile şi importurile. Domeniul cel mai important al cercetării de marketing îl constituie. pieŃele-test şi altele. structura.. cotele de piaŃă. Chicago. Fenomenele şi procesele din cadrul pieŃei sunt foarte numeroase. 11 3 . dinamica fenomenelor de piaŃă. pe de altă parte. pot fi supuse investigaŃiei. începând cu obiectivele. American Marketing Association. Cercetarea de marketing nu se limitează la sfera pieŃei. bineînŃeles cu ponderi diferite în funcŃie de domeniul de activitate şi de alte caracteristici3. a identificat 33 de categorii de activităŃi care se înscriu în cercetările de marketing şi care figurau în preocupările acestora. Resursele umane. pe un eşantion de 599 firme americane. ci urmăreşte să evidenŃieze şi incidenŃele altor componente ale mediului asupra activităŃii de piaŃă a Twedt.

al modalităŃilor de materializare a lor în consum. atât din punct de vedere al modului în care iau naştere. În acest scop. cum sunt: evoluŃia generală a economiei şi ramurii respective. marca.întreprinderii. al raporturilor dintre ele. ambalajul. componenŃa liniei de produse. demografic. cât şi. distribuŃie. factorii determinanŃi ai comportamentului de cumpărare şi de consum. un loc cu totul aparte în cercetarea de marketing îl deŃine studierea comportamentului de cumpărare şi de consum al cumpărătorilor. ecologic. social-politic. mai ales. Printre obiectivele cercetării în acest domeniu se înscriu: drepturile consumatorilor şi utilizatorilor. Cercetarea de marketing presupune investigarea tuturor activităŃilor desfăşurate pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor şi utilizatorilor. gradul de acceptare şi potenŃialul noului produs. procesul decizional de cumpărare. evoluŃia concurenŃei şi a politicii de marketing a acesteia. ea va fundamenta strategia de piaŃă. produsele competitive. pe piaŃă. cultural etc. testarea produselor existente. întreaga politică de marketing a întreprinderii. mediul tehnologic. în sfera cercetării de marketing intră şi investigaŃiile menite să direcŃioneze politica de marketing-mix în întregul ei şi pe fiecare componentă considerată separat (produs. preŃ. 12 . comportamentul manifest de cumpărare şi de consum. promovare). analiza valorii. consumul şi caracteristicile sale. Pentru înŃelegerea mecanismului complet de transformare a nevoii în cerere de mărfuri sau servicii. Cercetarea de marketing privind produsul are în vedere atributele produsului. Un domeniu important al cercetării de marketing îl reprezintă şi investigarea nevoilor de consum. al dimensionării şi ierarhizării lor. modificarea produsului. De aceea. prin intermediul cererii. cadrul legislativ şi instituŃional.

reducerile sezoniere sau speciale. cercetarea de marketing oferă informaŃii pentru a fundamenta nivelul preŃurilor produselor noi. evaluarea eficienŃei activităŃii promoŃionale şi altele. elaborarea mesajelor publicitare. Nu în ultimul rând ca importanŃă. care să fie disponibilă. Activitatea promoŃională beneficiază din plin de aportul cercetării de marketing pentru luarea de decizii în domenii ca: structura pe forme a acestei activităŃi. precum şi de previziuni pe termen scurt. 13 . strategiile de distribuŃie şi costurile acestora. programarea campaniilor promoŃionale. rabaturile acordate etc. strategiile de preŃuri. că nu există sferă a marketingului care să nu poată beneficia de contribuŃia valoroasă a cercetării de marketing. structura sistemelor logistice. Aceasta trebuie astfel organizată încât. serviciile oferite cumpărătorilor etc. la un cost rezonabil să asigure cu maximă rapiditate o informaŃie de cea mai mare acurateŃe. În domeniul preŃului. relevantă şi suficientă pentru luarea unor decizii corecte. cercetarea de marketing presupune şi o amplă activitate de analize. pentru evaluarea performanŃelor în acest domeniu. diferenŃierea preŃurilor pe linii de produse. Se poate afirma. mediu sau lung pentru fundamentarea programelor şi tuturor activităŃilor de marketing.instrucŃiunile de utilizare etc. Cercetarea procesului distribuŃiei vizează tipologia canalelor de distribuŃie şi caracteristicile acestora. selecŃia mediilor şi suporturilor publicitare.

analize statistice de tipul celor factoriale. Tipologia cercetărilor de marketing Complexitatea proceselor şi fenomenelor vizate de cercetarea de marketing reclamă variate modalităŃi de studiere a acestora. descriptive.3. instrumentale. ele urmăresc să-i descrie şi să-i evalueze coordonatele. de formulare şi testare a ipotezelor şi de definitivare a metodologiei de cercetare. au apărut şi au fost dezvoltate numeroase variante de cercetări. Astfel de cercetări sunt foarte utile în procesul de definire a conceptelor. Cercetările exploratorii se desfăşoară sub diverse forme: studii pilot. evidenŃiind ceea ce este tipic în evoluŃia 14 . Cercetările exploratorii au ca scop principal identificarea coordonatelor fenomenului cercetat. Drept urmare. experimente de laborator. care formează tipologia cercetărilor de marketing. testarea şi validarea unor instrumente şi metode de cercetare. cum sunt: chestionare. ce pot fi totuşi încadrate în anumite categorii specifice.1. explicative (cauzale) şi predictive. scale de cuantificare a fenomenelor calitative. Cercetările descriptive se organizează atunci când există un nivel minim de cunoaştere cu privire la un anumit fenomen de marketing. formularea mai precisă şi mai buna înŃelegere a acestora prin definirea conceptuală şi operaŃională a variabilelor ce le caracterizează şi a ipotezelor care vor face obiectul unei cercetări ulterioare. teste psihologice. metode statistice de analiză şi previziune etc. insistând asupra a ceea ce se întâmplă cu fenomenul respectiv şi nu asupra cauzelor evoluŃiei sale. Cercetările instrumentale au ca obiectiv elaborarea. după care cercetările de marketing pot fi: exploratorii. Principalul criteriu de grupare îl constituie însuşi obiectivul cercetării.

este necesară obŃinerea de dovezi referitoare atât la variaŃia asociativă a variabilelor respective şi a fenomenului considerat. Astfel. sunt destul de frecvente cazurile când o anumită cercetare are trăsături aparŃinând mai multor tipuri din cele prezentate mai sus. Cercetările explicative (cauzale) au ca scop principal să explice desfăşurarea specifică în timp şi spaŃiu a unui anumit fenomen de marketing. totodată. cercetarea are ca scop dezvoltarea teoriei marketingului. Procesul de identificare a variabilelor care pot explica variaŃia unui fenomen şi analiza naturii relaŃiilor cauzale existente cuprinde activităŃi diferite şi foarte complexe. cercetările predictive. modul de variaŃie a diferitelor variabile. forma funcŃională a dependenŃei fenomenului de variabilele explicative considerate. În sfârşit. că fiecare tip de cercetare. direcŃia şi intensitatea influenŃei acestor variabile. similitudinile şi diferenŃele dintre grupurile investigate etc. urmăresc realizarea unor previziuni pe termen scurt. o descriere detaliată a caracteristicilor pieŃei unui anumit produs sau serviciu. la secvenŃa lor în timp. de exemplu. foarte frecvente şi ele. Printr-o astfel de cercetare se poate face. De observat. din cele prezentate mai sus. mediu sau lung ale fenomenelor de marketing. În practică. În realizarea acestor obiective. se pot evidenŃia componentele structurale ale unui canal de distribuŃie şi altele. Nu trebuie înŃeles că această clasificare delimitează net mulŃimea cercetărilor de marketing. În primul caz. cercetarea de marketing îşi poate aduce o contribuŃie importantă.fenomenului. în timp ce în al doilea 15 . cât şi privitoare la absenŃa influenŃei altor variabile. variabilele de care depinde evoluŃia acestuia. poate avea un caracter de cercetare fundamentală sau de cercetare aplicativă.

această activitate complexă trebuie organizată cu cea mai mare atenŃie.1. având la bază aceleaşi principii de 16 . indiferent de felul ei. După acest criteriu. cercetările de marketing pot fi: permanente. ConŃinutul programului cercetării de marketing Pentru a maximiza contribuŃia cercetării de marketing. când nu se mai repetă în timp (de exemplu. grupare şi prelucrare a informaŃiilor. Cea de-a doua categorie are la bază studierea diverselor surse statistice şi a unor documente care au tangenŃă cu fenomenul cercetat. când se efectuează la anumite intervale de timp (de exemplu. ocazionale. panelurile de magazine. ele se delimitează în cercetări de teren (field research) şi cercetări de birou (desk research). cercetările realizate cu ocazia târgurilor şi expoziŃiilor interne sau internaŃionale. la procesul decizional. periodice. În continuare. cercetările realizate cu ocazia contractărilor). După frecvenŃa desfăşurării lor. Prima categorie presupune investigarea efectivă a fenomenelor care intră sub incidenŃa cercetărilor de marketing şi apelează mai ales la metode de recoltare. 1. panelurile de gospodării.caz. cercetările de marketing se pot grupa şi în funcŃie de locul de desfăşurare.4.4. ea urmăreşte fundamentarea procesului decizional în vederea realizării obiectivelor unităŃii economice. bugetele de familie). cercetarea audienŃei unui mesaj publicitar transmis prin radio). Organizarea cercetării de marketing 1. cercetarea de piaŃă făcută în vederea lansării în vânzare a unui produs sau serviciu. când se desfăşoară în mod sistematic (de exemplu.

se alege varianta care asigură atingerea obiectivelor urmărite. Este necesar. aşa cum rezultă din figura 1. trecându-se apoi la organizarea şi desfăşurarea cercetării. ca cercetarea de marketing să fie integrată în mod organic în strategia de marketing a unităŃii economice şi să se desfăşoare în baza unui program care să reprezinte o componentă a programului general de marketing. se face. respectiv. în cadrul unui proces complex. se stabileşte mai întâi însăşi oportunitatea unei cercetări de marketing în procesul fundamentării şi adoptării unor decizii. începând cu stabilirea scopului şi obiectivelor şi terminând cu prezentarea concluziilor şi recomandărilor. impune o conducere şi o supraveghere atentă a întregului proces. Fiecare fază constă dintr-o serie de activităŃi care se pot desfăşura concomitent sau într-o anumită succesiune. o evaluare riguroasă a diferitelor variante posibile de realizare a cercetării. de decizii care trebuie luate pe parcursul cercetării. de asemenea. În final. cu cea mai mare eficienŃă. 17 . în continuare. Înfăptuirea cercetării de marketing presupune parcurgerea unor faze succesive. Dacă se decide că este necesară o cercetare de marketing.l. pe baza unei analize multilaterale. În acest context.conducere ca şi în situaŃia altor activităŃi de marketing. Numărul mare de activităŃi pe care le implică realizarea cu succes a unei cercetări de marketing şi.

1. Procesul cercetării de marketing. 18 . 1.DEFINIREA SCOPULUI CERCETĂRII FAZA PRELIMINARĂ ELABORAREA OBIECTIVELOR ŞI IPOTEZELOR CERCETĂRII ESTIMAREA VALORII INFORMAłIILOR OBłINUTE PRIN CERCETARE ALEGEREA SURSELOR DE INFORMAłII PROIECTAREA CERCETĂRII SELECTAREA MODALITĂłILOR DE CULEGERE ŞI SISTEMATIZARE A INFORMAłIILOR RECOLTAREA INFORMAłIILOR IMPLEMENTAREA PRELUCRAREA INFORMAłIILOR ANALIZA ŞI INTERPRETAREA INFORMAłIILOR REDACTAREA STUDIULUI ELABORAREA CONCLUZIILOR Fig.

dar a căror realizare contribuie la scopul central al cercetării. alături de un obiectiv central. a gradului de importanŃă şi de urgenŃă a deciziei. cu influenŃă hotărâtoare asupra celorlalte faze. pornind de la problema care a generat cercetarea. O definire corectă şi clară a scopului unei cercetări se poate realiza numai printr-o strânsă colaborare între executantul şi beneficiarul ei. De exemplu. strâns legată de prima. derivate din obiectivul 19 .a) Identificarea problemei şi definirea scopului cercetării reprezintă una dintre fazele cele mai importante în procesul unei cercetări. cercetarea va fi totuşi compromisă dacă problema de investigat şi scopul cercetării nu au fost definite cu maximă claritate. ActivităŃile desfăşurate în această etapă au o amplitudine diferită. Chiar dacă se iau decizii perfecte în celelalte faze. Fiecare obiectiv trebuie să fie relevant pentru scopul cercetării. Prin formularea obiectivelor se precizează la nivel operaŃional ce informaŃii sunt necesare în vederea fundamentării alternativelor decizionale optime pentru fiecare dimensiune a problemei investigate. într-un studiu al imaginii consumatorilor despre un anumit produs. Deseori. obiectivele secundare. care are un impact nemijlocit asupra întregii metodologii a cercetării ca şi asupra costurilor acesteia. unul din obiectivele urmărite poate fi cercetarea intensităŃii imaginii acestora despre produsul investigat. b) Elaborarea obiectivelor şi ipotezelor constituie o etapă importantă. cu importanŃă mai mică. Aceştia trebuie să ajungă la un numitor comun în privinŃa alternativelor care se supun investigaŃiei. în funcŃie de complexitatea. a criteriilor care vor sta la baza evaluării alternativelor. există şi obiective secundare. importanŃa şi singularitatea problemei care va face obiectul investigaŃiei.

de categoria socio-profesională etc.2). Formularea unor ipoteze valide poate avea ca punct de plecare baza teoretică a unor discipline. Stabilirea cu claritate a obiectivelor cercetării ajută la fundamentarea priorităŃilor în ceea ce priveşte informaŃia necesară şi serveşte ca standard în evaluarea rezultatelor finale. de venit. Cu cât complexitatea cercetării este mai redusă. Nemijlocit legată de elaborarea obiectivelor este şi definirea ipotezelor cercetării. experienŃa acumulată de unii specialişti. rezultatele unor cercetări anterioare sau rezultatele unei cercetări exploratorii organizate în prealabil (vezi figura 1. O ipoteză în cercetarea de mai sus poate fi formulată astfel: imaginea consumatorilor despre produsul investigat este mai favorabilă în rândul persoanelor trecute de 40 de ani comparativ cu cele sub 40 de ani. La un asemenea grad se ajunge şi atunci când decizia are o importanŃă mai mare şi cercetătorul are o calificare mai ridicată. pot viza cercetarea intensităŃii imaginii consumatorilor în funcŃie de sex. cu atât ipotezele au un grad mai ridicat de formalizare şi de explicitare. 20 . respectiv anticiparea răspunsurilor la problema investigată.menŃionat. Gradul de formalizare şi de explicitare a ipotezelor depinde de specificul situaŃiei abordate ca şi de pregătirea şi experienŃa cercetătorului.

cu ajutorul metodelor statistice adecvate. Orice ipoteză statistică are două componente: ipoteza nulă (H0) şi ipoteza alternativă (H1). O astfel de estimare permite fundamentarea bugetului cercetării şi a eficienŃei acesteia.Teoria unor discipline ExperienŃa specialiştilor SCOPUL CERCETĂR II OBIECTIVEL E CERCETĂRII IPOTEZE Cercetări anterioare Cercetări exploratorii Fig. În final. c) Estimarea prealabilă a valorii informaŃiei ce va fi obŃinută prin cercetare reprezintă o altă etapă necesară în economia unei cercetări de marketing. În procesul cercetării. se va urmări ca toate ipotezele definite să fie verificate în mod corespunzător.2. Valoarea informaŃiei rezultate dintr-o cercetare depinde 21 . Participarea cercetării de marketing la realizarea obiectivelor întreprinderii are loc prin intermediul informaŃiilor pe care le produce pentru luarea deciziilor. sub forma binecunoscutelor ipoteze statistice. se stabileşte dacă ipoteza nulă se acceptă sau nu se acceptă. Elaborarea ipotezelor unei cercetări. Uneori. 1. ipotezele operaŃionale sunt formulate folosind o notare simbolică.

analiza cost-beneficiu. metode bazate pe analiza bayesiană etc. dintre care merită reŃinuŃi: importanŃa deciziei. se pot menŃiona: metoda arborilor de decizie. disponibilitatea (măsura în care informaŃia poate fi obŃinută). pentru evaluarea contribuŃiei informaŃiei la îmbunătăŃirea procesului decizional se folosesc următoarele criterii: acurateŃea (măsura în care informaŃia reflectă realitatea). 22 . rezultate dintr-o cercetare de marketing. Printre metodele care se pot utiliza pentru estimarea valorii informaŃiei. relevanŃa (pertinenŃa şi aplicabilitatea informaŃiei pentru luarea deciziei).de o multitudine de factori. actualitatea (prospeŃimea informaŃiei). în luarea căreia se folosesc rezultatele cercetării. Practic. suficienŃa (măsura în care informaŃia asigură luarea unei decizii corecte). gradul de risc şi incertitudine care însoŃeşte luarea deciziei şi influenŃa informaŃiei obŃinute din cercetare asupra deciziei.

3. Clasificarea informaŃiilor după sursele de provenienŃă. După tipul lor. d) Alegerea surselor de informaŃii este faza în care se iau decizii privitoare la tipul. se disting două categorii de informaŃii: primare şi secundare 23 . sursa. informaŃiile culese pot fi de două feluri: informaŃii care servesc pentru cercetarea relaŃiilor cauzale între variabilele cercetate şi informaŃii cu ajutorul cărora se studiază relaŃiile de asociere dintre variabile.1.InformaŃii primare interne CERCETAREA ÎN DERULARE InformaŃii primare externe Scopul alegerii informaŃiilor InformaŃii secundare interne ALTE UTILIZĂRI InformaŃii secundare externe ALTE UNITĂłI Cine culege informaŃiile UNITATEA ECONOMICĂ Fig. Din punct de vedere al sursei de provenienŃă. natura şi forma informaŃiilor care urmează să fie culese.

când sunt culese într-un anumit moment. de la aceleaşi unităŃi investigate sau de la unităŃi diferite. unele date provenite din surse standardizate cum sunt. ele sunt dominante în cercetările de marketing. studii.3. pot constitui valoroase surse de informaŃii secundare.). respectiv din întreprinderea sau instituŃia care organizează cercetarea şi externe. fiind rezultat al preluării lor din suporturile în care sunt înregistrate. reviste. pot fi achiziŃionate pe cale comercială şi folosite simultan de mai multe unităŃi economice. al comunicării cu purtătorul de informaŃii sau rezultat al observării acestuia.3. După natura lor. informaŃiile pot fi obŃinute în secŃiune transversală. adică din afara acesteia. Cele mai multe cercetări încep prin folosirea tuturor surselor secundare disponibile. ziare. De asemenea. în vederea realizării altor obiective. Din punct de vedere al formei lor iniŃiale.(figura 1. în diferite momente. Numeroase publicaŃii ale unor organisme internaŃionale. informaŃiile pot fi scrise sau orale. fără ca purtătorului de informaŃii să i se solicite o participare activă. când informaŃii referitoare la aceleaşi variabile sunt culese în mod repetat. Aşa cum se poate observa din figura 1. documente din interiorul unităŃii economice etc. panelurile. sau în profil longitudinal. atât informaŃiile primare cât şi cele secundare pot fi interne. InformaŃiile secundare reprezintă date culese şi prelucrate anterior. cărŃi. InformaŃiile primare sunt cele obŃinute special pentru realizarea obiectivelor cercetării respective. ale unor asociaŃii naŃionale sau internaŃionale. din surse naŃionale sau internaŃionale. 24 . de exemplu. guvernamentale. date care pot servi ca surse pentru realizarea unor obiective ale cercetării de marketing aflate în derulare.

se realizează o bază iniŃială de date. Va fi necesar să se facă o astfel de proiectare a tuturor componentelor acestei faze. în urma unei activităŃi de codificare şi de pregătire a datelor. g) Prelucrarea informaŃiilor urmăreşte aducerea acestora în forma în care se poate trece la analiza şi interpretarea lor. Acum. cum sunt: definirea conceptuală şi operaŃională a variabilelor cercetate precum şi clasificarea acestora în dependente şi independente. de natură tactică. când şi cum va realiza acest lucru. alegerea metodelor de culegere şi sistematizare a informaŃiilor provenite pe patru căi de bază (investigarea unor surse statistice. obŃinută prin transferul datelor din diferiŃi suporŃi în care sunt înregistrate. unde. respectiv. formând banca de date.e) Selectarea modalităŃii de culegere şi sistematizare a informaŃiilor vizează rezolvarea altor aspecte importante. dacă ele există în stare activă sau latentă. experimente de marketing şi simularea fenomenelor de marketing). se cer clarificate o serie de probleme referitoare la: cine va prelua datele. definitivarea instrumentelor de culegere a informaŃiilor şi a programului de desfăşurare a cercetării. stabilirea modului de măsurare a variabilelor cu ajutorul unor scale metrice sau nemetrice. Unele din datele culese vor fi prelucrate imediat. După ce datele au fost compilate. cercetarea directă. încât să se asigure obŃinerea la timp a unor informaŃii nedistorsionate. iar altele vor fi stocate pentru o utilizare ulterioară. Metodele concrete de recoltare a datelor şi informaŃiilor vor fi diferite în funcŃie de faptul dacă ele au fost exprimate sau nu. f) Recoltarea informaŃiilor se referă la aspectul organizatoric şi metodele din această etapă. se corectează erorile produse în timpul transferului acestora şi se face o 25 . Mai întâi. în formă matricială.

evaluare a calităŃii lor din punct de vedere al reprezentativităŃii şi al validităŃii. Tot în această etapă se face o descriere a datelor, folosindu-se indicatori statistici precum şi metode grafice. Se construieşte apoi baza finală de date care va servi pentru analiza detaliată a acestora. h) Analiza şi interpretarea informaŃiilor reprezintă un proces complex care se poate realiza apelându-se la un număr însemnat de metode cantitative şi calitative. Acestea trebuie alese cu mult discernământ, în funcŃie de obiectivele cercetării, astfel ca să se valorifice la maximum baza informaŃională existentă şi să se reducă la minimum erorile care pot duce la denaturarea rezultatelor. În esenŃă, în această fază se urmăreşte găsirea unui răspuns, cu o fundamentare ştiinŃifică, pentru fiecare ipoteză avansată la începutul cercetării. i) Redactarea studiului şi elaborarea concluziilor reprezintă ultima etapă a procesului unei cercetări de marketing. De obicei, se face o prezentare sintetică a scopului, obiectivelor şi metodologiei cercetării, se prezintă rezultatele în lumina obiectivelor şi ipotezelor urmărite şi se subliniază relevanŃa acestor rezultate asupra procesului decizional. În acelaşi timp, recunoscându-se şi unele limite ale cercetării, se sugerează şi direcŃii pentru îmbunătăŃirea unor cercetări ulterioare. 1.4.2. Sediul cercetărilor de marketing În privinŃa aparatului care urmează să desfăşoare cercetarea propriu-zisă, unitatea economică interesată în rezultatele cercetării poate opta pentru efectuarea acesteia numai cu forŃe proprii sau poate apela, parŃial ori în
26

totalitate, la serviciile oferite (contra cost) de alte unităŃi, de regulă specializate în efectuarea de cercetări. OpŃiunea pentru o alternativă sau alta trebuie să reprezinte rezultatul unor calcule de eficienŃă. În evaluarea deciziei se va avea în vedere că recurgerea la serviciile altor unităŃi prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje. Printre avantaje merită reŃinute următoarele: cercetările se pot desfăşura cu mai multă obiectivitate; există posibilitatea utilizării unui personal specializat; solicitarea altor unităŃi pentru efectuarea cercetărilor oferă o mare flexibilitate şi capacitate de adaptare la specificul fiecărei cercetări în parte. Paralel cu aceste avantaje, realizarea cercetărilor de marketing de către unităŃi din afara structurilor proprii prezintă şi dezavantaje, între care: posibilitatea ca executantul cercetării să nu fie suficient de familiarizat cu problemele beneficiarului; dificultatea de a formula concluziile cercetării astfel ca ele să poată fi integrate uşor în programele proprii de marketing; costul uneori ridicat al cercetării; dificultatea obŃinerii informaŃiilor necesare în timpul dorit. Urmărind practica economică internaŃională, se constată că raportul dintre cercetarea de marketing efectuată cu forŃe proprii şi cea solicitată de la unităŃi specializate în cercetări diferă de la un tip de întreprindere la altul. Astfel, o întreprindere mare, puternică îşi poate realiza o parte mai mare de cercetări cu forŃe proprii; totodată, se constată că întreprinderile producătoare efectuează cercetări cu forŃe proprii într-o proporŃie mult mai mare decât întreprinderile comerciale sau cele prestatoare de servicii.

27

VII. Bibliografie recomandată: 1. Cătoiu ( coord.) – Cercetări de marketing – Editura Uranus, Bucureşti, 2002 2. V. Balaure ( coord.) – Marketing- ediŃia a 2 a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, 2002 3. Ph. Kotler , ş.a. – Principiile marketingului – Editura Teora, Bucureşti 1999 VIII. Întrebări recapitulative : 1. Care sunt principalele puncte de vedere privind definirea conceptului cercetărilor de marketing? 2. PrezentaŃi principalele domenii ale cercetărilor de marketing. 3. Prin ce se carcterizează cercetarea de marketing exploratorie ? Dar cercetarea descriptivă ? 4. Care sunt principalele faze şi etape ale procesului organizării unei cercetări de marketing ? IX. Teste grilă de evaluare : 1. Scopul cercetării de marketing este : A. obŃinerea de informaŃii obiective şi sistematice despre mediul organizaŃiei B. cunoaşterea mediului în care funcŃionează organizaŃia C. culegerea de date suficiente , actuale , relevante şi obiective D. fundamentarea deciziilor privind elementele mixului de marketing .

28

cercetări secundare . Aria cercetărilor de marketing cuprinde următoarele trei domenii majore: A. descriptiv D. piaŃa. studiul de caz.2. firma. cercetări cantitative. 29 . sondajul. cercetări exploratorii. mediul extern. cercetări longitudinale D. cercetări concluzive C. exploratoriu B. piaŃa. Exemple de metode aplicate în cadrul cercetărilor exploratorii sunt următoarele : A. interviurile efectuate în rândul experŃilor B. organizaŃia. 5. cercetări calitative B. reuniunile focalizate de grup C. mediul extern D.. tipologia cercetărilor de marketing poate fi următoarea: A. predictiv . Pe baza criteriului – scopul funcŃional al cercetării . cercetări primare. analiza datelor secundare. experimentul. 4. cercetări transversale. Cercetarea de marketing al cărei scop principal este clarificarea şi înŃelegerea coordonatelor unei probleme are caracter : A. mediul intern 3. firma. mediul extern C. studiul pilot D. mediul intern. simularea. mediul intern. interfaŃa întreprinderemediu B. instrumental C.

recoltarea informaŃiilor . estimarea prealabilă a valorii informaŃiilor obŃinute din cercetare D. 4. În faza de proiectare a cercetării de marketing. fundamentarea pe baza unor cunoştinŃe prealabile despre fenomenul studiat . analiza datelor secundare C. observarea B. utilizarea de eşantioane mici B. caracterul flexibil C. 2. 30 . culegerea informaŃiilor D. elaborarea ipotezelor C. definirea scopului cercetării B. interviurile de grup D. 3. elaborarea cererii de cercetare de marketing B. Cercetarea din categoria cercetărilor descriptive are următoarea caracteristică : A. experimentul . estimarea prealabilă a valorii informaŃiilor ce vor fi obŃinute din cercetare . Metoda aplicabilă pentru desfăşurarea unei cercetări cauzale este următoarea : A. Identificare obiectivelor cercetării este urmată de : A. definirea vagă a coordonatelor cercetării D. este inclusă următoarea etapă : A. selectarea modalităŃilor de culegere şi sistematizare a informaŃiilor C.Teste grilă de autoevaluare : 1.

ce informaŃii trebuie să stea la baza deciziei de marketing B. care sunt informaŃiile care sunt necesare decidentului C. ce ar trebui să facă decidentul în condiŃiile date D. În cazul unei cercetări de marketing . care sunt informaŃiile ce vor fi culese cu ajutorul cercetărilor de marketing . problema decizională este descrisă de următoarea întrebare : A. 31 .5.

CompetenŃele specifice dobândite de student: studentul să fie capabil să înŃeleagă şi să utilizeze principalele tipuri de scale şi metode de scalare ale fenomenelor de marketing studentul să fie capabil să identifice principalele surse de informaŃii şi să utilizeze diferitele metode de obŃinere a informaŃiilor studentul să fie capabil să utilizeze metodele de analiză neparametrică a informaŃiilor şi să interpreteze rezultatele obŃinute III. observare. Cuvinte cheie: Măsurare. 32 . colectivitate cercetată. scalare. METODE ŞI TEHNICI DE CULEGERE ŞI ANALIZĂ A INFORMAłIILOR ÎN CERCETĂRILE DE MARKETING I. eşantion. anchetă.TEMA 2. chestionar. cercetare selectivă. unitate de observare. unitate de sondaj. Obiective specifice ale temei de studiu: Studentul să cunoască principalelor tipuri de scale şi metode de scalare Studentul să identifice principalele etape ale unei cercetări de marketing selective Studentul să aprofundeze metodele de analiză neparametrică utilizate în cercetările de marketing II. analiză neparametrică.

1. Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetările de marketing 2. Toate aceste împrejurări explică necesitatea utilizării unui instrumentar adecvat de investigare. ModalităŃi de analiză neparametrică V. Metode de analiză multivariată 2.3.4. Tipuri de scale 2. cu informaŃii directe şi indirecte. structura lor eterogenă şi varietatea surselor de provenienŃă. în legătură cu acestea. Clasificarea metodelor de analiză 2.1.1. modalităŃi diferite de abordare.1. Metode de scalare 2. Cercetarea directă 2. Investigarea surselor statistice 2.2.1.3. perisabile. Analiza informaŃiilor în cercetările de marketing 2.3.3. deopotrivă.1.2. Eforturile ca şi experienŃa acumulată în teoria şi practica cercetărilor de marketing au condus la închegarea unui 33 . pertinente. în consecinŃă. a localizării şi formelor de manifestare.2.2.IV.2.3. exprimate cantitativ sau calitativ. Experimentul în cercetările de marketing 2. Rezumat : Fenomenele şi procesele care formează obiectul cercetărilor de marketing descriu un larg evantai în privinŃa naturii lor. Metode de obŃinerea a informaŃiilor 2.2. cu informaŃii exhaustive. Structura temei de studiu: 2.2. – impunând. De remarcat. labile. semnificative ca şi cu informaŃii parŃiale. Organul de cercetare este confruntat.3. volumul ridicat al informaŃiilor.2. a gradului de mobilitate etc. Simularea 2.

Atunci când între simbolurile obŃinute există relaŃii asemănătoare cu relaŃiile dintre caracteristicile şi (sau) proprietăŃile obiectului supus investigaŃiei se poate spune că obiectivul procesului de măsurare a fost realizat. VI.1. precum şi selecŃionarea metodelor şi tehnicilor de recoltare.. De aici decurg opŃiunile în privinŃa instrumentarului de recoltare a informaŃiilor ca şi a modalităŃilor de analiză a acestora. Orice cercetare de marketing presupune rezolvarea problemelor referitoare la măsurarea fenomenelor investigate. a gradului în care un obiect sau fenomen posedă o anumită caracteristică sau proprietate. ConŃinutul temei de studiu: 2. 34 . o importanŃă deosebită o prezintă alegerea modalităŃilor de măsurare şi de scalare a fenomenelor investigate4. de natura informaŃiilor etc. Aceasta poate fi constituită dintr-un instrument fizic. 1982.sistem de metode şi modele. I. Bucureşti. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Măsurarea reprezintă procesul de exprimare simbolică. BogăŃia instrumentarului acumulat permite utilizarea diferenŃiată a metodelor şi tehnicilor de lucru în funcŃie de obiectul şi tipul cercetării. prelucrare şi analiză a informaŃiilor. Măsurarea în sociologie. Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetările de marketing În proiectarea unei cercetări de marketing. numerică sau nenumerică. Instrumentul cu ajutorul căruia se realizează măsurarea poartă denumirea de scală. cum 4 Mărginean. a unui ansamblu de procedee şi tehnici care favorizează abordarea ştiinŃifică a fenomenelor supuse investigaŃiei.

Cea mai cunoscută modalitate de clasificare este cea propusă de unul din clasicii acestui domeniu. În elaborarea unei scale sunt obligatorii două cerinŃe: să fie inteligibilă de către subiecŃii de la care se culeg informaŃiile şi să discrimineze (diferenŃieze) niveluri de intensitate ale proprietăŃilor obiectului sau fenomenului cercetat. ca în cazul măsurării atitudinilor.sunt cele pentru măsurarea greutăŃii ori a lungimii. 2. 35 . de menŃionat faptul că procesul de măsurare a caracteristicilor tangibile este relativ mai uşor de realizat decât în cazul caracteristicilor intangibile. iar cu ajutorul altor metode se realizează scalarea multidimensională. sau dintr-o construcŃie prezentă în instrumentarul de culegere a datelor de natură calitativă. Important este ca în toate situaŃiile să se găsească un sistem de simboluri numerice care să posede proprietăŃi apropiate de proprietăŃile caracteristicilor care sunt supuse măsurării. preferinŃelor.1. imaginii şi a altor componente ale comportamentului consumatorilor. când se măsoară doar o caracteristică ori proprietate a obiectului sau fenomenului cercetat. atunci când se măsoară simultan mai multe caracteristici sau proprietăŃi. Chiar dacă obiectivul final este întotdeauna acelaşi. Tipuri de scale Pentru măsurarea datelor ce se culeg prin cercetările de marketing se poate utiliza o mare varietate de metode de scalare. Activitatea de construire a scalelor se numeşte scalare. Metodele de scalare pot fi grupate în funcŃie de nivelul de măsurare obŃinut cu ajutorul lor şi de proprietăŃile statistico-matematice pe care le posedă scala respectivă. Unele servesc pentru scalarea unidimensională.1.

S. S.S. Primele două tipuri se mai numesc şi scale nemetrice (neparametrice). fără să ducă şi la realizarea unei ordonări a acestora în funcŃie de intensitatea proprietăŃilor fenomenului studiat sau la măsurarea distanŃelor care îi separă. de la utilizarea unui tip de scală spre alt tip – dinspre scala nominală spre cea proporŃională – rafinându-se totodată şi procesul de măsurare. Dacă. Scala nominală. se poate trece. 36 5 . ordinale. Fiecare tip de scală are la bază anumite ipoteze în ceea ce priveşte relaŃia dintre proprietăŃile fenomenului cercetat şi sistemul lor de măsurare6. Când informaŃiile referitoare la fenomenele cercetate devin mai bogate. Un număr va indica apartenenŃa unei componente la o anumită grupă. în "Science". On the theory of scales of measurement. iar ultimele două tipuri formează categoria scalelor metrice (parametrice). Stevens. pentru fiecare caracteristică se pot forma două grupuri distincte: grupul celor care Stevens. 6 Moser. se studiază preferinŃele populaŃiei pentru o serie de caracteristici ale unui produs. este cea mai elementară din punct de vedere al capacităŃii de măsurare şi cea mai puŃin restrictivă din punct de vedere statistico-matematic. în mod succesiv. Ea permite clasificarea subiecŃilor cercetaŃi în două sau mai multe grupe. 1967. interval şi proporŃionale5.A.. primul tip de scală neparametrică. ai căror membri diferă după proprietatea ce a fost scalată. Metode de anchetă în investigarea fenomenelor sociale. se consideră că pentru scalarea datelor ce se culeg prin cercetările de marketing se pot utiliza patru tipuri de scale: nominale. C. S. Astfel. 7 June 1946. Toate componentele unei grupe vor primi acelaşi simbol numeric. de exemplu.. Editura ŞtiinŃifică Bucureşti.

C şi D ocupă locurile întâi. Scala interval. al doilea tip de scală neparametrică. care fac posibilă stabilirea nu numai a ordinii variantelor analizate. astfel. Această scală nu permite însă evaluarea distanŃelor dintre variante. prima dintre cele două tipuri de scale metrice. patru produse) în funcŃie de un anumit criteriu (preferinŃa). vârsta. al treilea etc. statutul socio-profesional etc.preferă caracteristica respectivă (culoare. În construirea unei scale nominale trebuie urmărit ca în clasificarea propusă să se prevadă toate grupele posibile. Dacă produsele A. Exemple de astfel de variabile sunt: sexul. Unele variabile au două stări posibile. permite ordonarea variantelor cercetate (de exemplu. cercetarea atitudinii populaŃiei faŃă de un produs existent poate conduce la clasificarea indivizilor cercetaŃi în: indivizi cu atitudine favorabilă. egală sau mai mică decât cea dintre C şi D. într-un alt caz. trei şi respectiv patru. al doilea. Totodată se impune ca grupele să se excludă reciproc din punct de vedere al proprietăŃii scalate. se bazează pe utilizarea unor unităŃi de măsură egale. atât semnificaŃia punctului zero (originea) cât şi mărimea unităŃii de măsură sunt stabilite de către cercetător (exemplele cele mai tipice le reprezintă cunoscutele scale Fahrenheit şi Celsius pentru măsurarea 37 . aceasta nu spune nimic despre distanŃele existente între ele. în privinŃa gustului. Scala ordinală. Acest tip de scală este foarte mult utilizat în cercetările de marketing unde multe variabile nu pot fi conceptualizate decât în forma categorială. doi. este posibil ca distanŃa între A şi B să fie mai mare. folosindu-se valori ordinale: primul. indivizi cu atitudine nefavorabilă şi indivizi indecişi. altele mai multe. ci şi a distanŃelor dintre ele. gust etc.) şi grupul celor care nu o preferă. starea civilă. Aici. B.

originea scalei pentru măsurarea lungimii. lungimii. se poate afirma că. 38 .. 12 are o valoare de trei ori mai mare ca 4. are aceeaşi semnificaŃie. greutăŃii. cu alte cuvinte. De aici rezultă că. ea este împărŃită în intervale egale. se poate afirma despre ele că sunt tot atât de distincte ca şi două persoane cu poziŃiile 4 şi respectiv 5. are preferinŃa de două ori mai puternică decât o persoană notată cu 5. este posibilă o transformare de tipul f(x)= ax+b. spre exemplu. indiferent dacă unitatea este metrul sau yardul. În acest caz. fiecăreia corespunzându-i un anumit număr. volumului. multiplicarea sau divizarea unui număr de pe scală la altul nu se poate realiza în cazul unei scale interval. Scala proporŃională permite efectuarea tuturor operaŃiunilor admise de celelalte scale. nu se poate însă spune că o persoană a cărei preferinŃă este notată cu 10. Trebuie subliniat şi faptul. inclusiv multiplicarea sau divizarea unui număr de pe scală la altul. dacă două persoane au poziŃiile 1 şi respectiv 2 pe o scală a preferinŃelor. că informaŃia obŃinută cu ajutorul unei scale interval nu este distorsionată dacă un număr cu o anumită semnificaŃie pe scală se înmulŃeşte cu o constantă pozitivă "a" şi dacă acestui produs i se adaugă o altă constantă "b". Scala proporŃională este cea mai sofisticată dintre toate tipurile de scale. În schimb. de pildă.temperaturii: punctul zero al fiecăreia din cele două scale are semnificaŃii diferite). dar ea are un zero unic. Ca şi scala interval. Diferitele unităŃi de măsură pentru exprimarea vânzărilor. vitezei etc. sunt exemple de scale proporŃionale.

informaŃiile surprinse cu ajutorul acestor patru tipuri de scale se pretează la o anumită analiză statistico-matematică. În acest din urmă caz (cel mai frecvent în cercetările de marketing). SituaŃia comparativă a celor patru tipuri de scale Caracteristici pe care le posedă PreferinŃa Tipul de Permite Permite Intervale Origine Cercetă. interpretării şi folosirii lor.).tipul de scală utilizat.Responscală clasificăr ordonări egale unică torului dentului i Da Nu Nu Nu Nominală Da Da Nu Nu Ordinală Da Da Da Nu Interval Da Da Da Da ProporŃională Aşadar. sau independente unele faŃă de altele. analiza statistico-matematică a 39 . mai mult de două. după cum se poate observa din tabelul sintetic anterior.Tabelul nr.2. al unor experimente de marketing etc.numărul eşantioanelor cercetate – unul. proprietăŃile celor patru tipuri de scale sunt diferite. două. . Alegerea modalităŃii de analiză se face avându-se în vedere următoarele criterii: .dacă eşantioanele supuse analizei (când sunt două sau mai multe) sunt dependente (ca în cazul cercetărilor longitudinale de tip panel.1. . În general. De aici decurg şi posibilităŃile diferite pe care le oferă informaŃiile provenite din cele patru tipuri de scale în procesul analizei.

2 Tabelul nr.2.2. Instrumente de analiză statistică a informaŃiilor corespunzătoare diferitelor tipuri de scale Indicatori TendinŃa statistici centrală Tipuri de scale NOMINALĂ ORDINALĂ Grupul modal Mediana Testul pentru semnificaŃia statistică a diferenŃelor dintre grupuri Testul χ2 Testul U Măsurarea corelaŃiei Media aritmetică Media PROPORłIONAL geometrică Ă INTERVAL Testul Student Testul Fisher Testul Student Testul Fisher Coeficientul de contigenŃă Coeficientul de corelaŃie a rangurilor Coeficientul de corelaŃie Coeficientul de variaŃie 40 .informaŃiilor se poate realiza cu ajutorul instrumentarului prezentat în tabelul 2.

University of Illinois Press.2. E. în exemplul considerat.. Între cele două componente adjectivale ale fiecărei perechi se inserează o scală – care de obicei are 3. capacitatea subiecŃilor de la care se culeg informaŃiile. The measurement of meaning. adaptate la specificul cercetării de marketing. În esenŃă. Tannenbaum. De exemplu. caracterizat printr-o serie de perechi de atribute bipolare. J.. caracteristicile obiectului sau fenomenului supus măsurării. Metode de scalare Pentru măsurarea fenomenelor. persoanei cercetate i se solicită să-şi exprime opiniile despre stimulul supus investigaŃiei (un produs. G. a) DiferenŃiala semantică reprezintă una dintre metodele de scalare cel mai frecvent utilizate. un serviciu. Osgood7. 5 sau 7 niveluri – direcŃia şi intensitatea opiniei persoanei stabilindu-se pe baza nivelului pe care aceasta îl indică pe scala respectivă.H. au fost dezvoltate numeroase variante..). 41 . 1957.2. În forma sa originală. diferenŃiala semantică ar fi avut. un magazin etc.1. ulterior. prin contribuŃia altor specialişti. următoarea formă grafică: Foarte 7 Foarte Osgood. Alegerea uneia sau alteia ia în consideraŃie cantitatea şi calitatea informaŃiei dorite. contextul în care se realizează măsurarea şi posibilităŃile de analiză post-măsurare a datelor culese. imaginea cumpărătorilor referitoare la un produs poate fi cuantificată cu ajutorul unei scale cu 5 niveluri care se află între perechea de atribute bipolare: foarte favorabilă – foarte nefavorabilă. P. având la bază cele patru tipuri de scale. se poate face apel la diverse metode de scalare. Ch. Suci. în acest caz. Bazele acestei metode au fost puse încă din 1957 de psihologul Charles E.

cercetătorul are posibilitatea să facă o medie a tuturor opiniilor. stabilind un punct final pe scală. Dacă într-o cercetare s-au folosit mai multe perechi de atribute. astfel: După ce fiecare persoană investigată a încercuit numărul care exprimă imaginea sa.favorabilă nefavorabilă Persoana cercetată va marca cu un "X" acel segment al scalei care corespunde imaginii sale despre produsul supus investigaŃiei (de exemplu. un "X" plasat deasupra primului segment din stânga scalei înseamnă că imaginea este foarte favorabilă). sintetizând imaginea eşantionului cercetat cu privire la produsul respectiv. Această medie poate fi comparată apoi cu mediile obŃinute pentru alte produse sau servicii. o variantă mai evoluată a diferenŃialei semantice Foarte favorabilă 5 : 4 : 3 : 2 : 1 Foarte nefavorabilă înlocuieşte segmentele scalei cu cifre. Pentru a uşura prelucrarea şi interpretarea datelor.1. cu mediile altor eşantioane sau cu media aceluiaşi eşantion obŃinută în altă perioadă de timp. 42 .). punctele medii obŃinute pentru fiecare pereche se pot uni. obŃinându-se astfel şi o imagine grafică a opiniilor eşantionului (vezi figura 2.

1. 43 8 . +5 +4 +3 +2 +1 Comportamentul personalului -1 -2 -3 -4 -5 b) Scala lui Stapel reprezintă o variantă similară în multe privinŃe cu diferenŃiala semantică şi care. J. Imaginea grafică a opiniilor eşantionului. Pentru exemplificare. cu timpul. 1969. cinci cu semnul plus şi cinci cu semnul minus iar între aceste două zone se inserează atributul care urmează să fie evaluat. About 35 years of market research in the Netherlands. s-a impus în cercetarea de marketing8. să presupunem că se urmăreşte Stapel. fără prezentarea celor doi poli ai săi. Ea posedă zece niveluri.5 Amplasarea unităŃii Aspectul exterior al unităŃii Calitatea produselor AmbianŃa Diversitatea sortimentală Noutatea produselor PreŃul produselor Modul de expunere Comportamentul personalului 4 3 2 1 Fig. 2. 2. nr.. în "Markonderzock Kwartaalschrift".

subiecŃilor investigaŃi li se solicită să încercuiască numărul care reprezintă cel mai bine opinia lor privind comportamentul personalului unităŃii comerciale studiate.2. în legătură cu afirmaŃia cuprinsă în fiecare propoziŃie. este asemănătoare cu cea specifică diferenŃialei semantice. ambele conducând la informaŃii specifice scalelor de tip interval.Fig. 8. încercuind una din cele cinci gradaŃii ale scalei: acord total : acord : indiferent : dezacord : dezacord total 44 . subiectul este solicitat să-şi exprime acordul sau dezacordul. principalele etape de lucru sunt următoarele: . conducând la informaŃii de natură neparametrică. folosind această scală. În cazul acestei metode de scalare. c) Scala lui Likert face parte din categoria scalelor de tip ordinal.propoziŃiile sunt prezentate fiecăruia dintre subiecŃii ale căror opinii urmează să fie scalate. evaluarea unei unităŃi comerciale din punct de vedere al comportamentului personalului (vezi figura 9. . Prelucrarea datelor culese.se alcătuieşte un set de propoziŃii care reprezintă afirmaŃii cu caracter favorabil sau nefavorabil la adresa stimulului care face obiectul investigaŃiei. Scala lui Stapel.2).

+1 . -2 scorul realizat de un subiect se calculează făcând suma algebrică a valorilor numerice care caracterizează opinia sa referitoare la fiecare propoziŃie componentă a setului.- dacă este vorba de o afirmaŃie cu caracter favorabil. 0 . următoarele valori numerice (în cazul unei afirmaŃii nefavorabile ordinea valorilor numerice este inversată): +2 . De exemplu. -1 . după administrarea chestionarului. un anumit subiect al eşantionului răspunde la cele 3 întrebări de mai jos. într-o cercetare a preferinŃelor privind un produs alimentar "X". fiecărei gradaŃii i se ataşează. după cum urmează: 1) Produsul "X" are un gust plăcut: acord total : acord : indiferent dezacord total : dezacord : - 2) Produsul "X" este un produs de calitate: acord total : acord : indiferent dezacord total : dezacord : 3) Ambalajul produsului "X" este corespunzător : acord total : acord : indiferent dezacord total : dezacord : 45 .

uneori se renunŃă la însumarea opiniilor şi fiecare propoziŃie se consideră o scală distinctă cu scor propriu. Acesta poate fi comparat cu scorurile altor subiecŃi referitoare la acelaşi produs. acesta trebuind să indice care din cele două obiecte sau fenomene ce constituie perechea evaluată are o poziŃie mai bună în ceea ce priveşte unul din atributele sau criteriile care stau la baza comparaŃiei. B. Ştiind că dacă "n" reprezintă numărul stimulilor consideraŃi. D ale unui produs din punct de vedere al gustului. C. metoda ordonării rangurilor şi scala cu sumă constantă. în procesul de scalare. în cazul celor patru variante ale 2 produsului luat în studiu. produsul A este preferat produselor B.a.). există o alta categorie de scale care impun ca. să presupunem că se urmăreşte testarea a patru variante A. Interpretarea rezultatelor se poate face cu ajutorul metodelor statistice caracteristice scalei ordinale. fiind astfel posibilă o ordonare a preferinŃelor. Cele trei scale prezentate până acum presupun măsurarea unui anumit obiect sau fenomen independent de măsurarea altora. De data aceasta. rezultatele scalării trebuie interpretate în termeni relativi (de exemplu. De exemplu. Spre deosebire de acestea.d. d) Metoda comparaŃiilor perechi necesită o solicitare minimă a subiectului investigat. se pot forma şi compara şase 46 . cele mai cunoscute sunt : metoda comparaŃiilor perechi. Pentru a uşura comparabilitatea. C şi D ş. este posibil să se realizeze n ( n − 1) comparaŃii. Ele alcătuiesc grupul metodelor comparative de scalare. stimulii consideraŃi să fie comparaŃi între ei.Scorul total realizat de acest subiect este : + 2 + 1 + (-1) = 2. sau cu scorurile aceluiaşi subiect privitoare la alte produse. dintre care.m.

în acelaşi timp. subiectului i se cere să considere toate alternativele odată. fiind. Psychometric Methods. Marca B 30. Această metodă oferă unele avantaje faŃă de metoda comparaŃiilor perechi.. în cazul metodei ordonării rangurilor. conducând la rezultate mai precise. Marca C 10 Într-o altă formă. : Marca A 60. mai economică şi mai uşor de administrat. Pentru interpretarea şi analiza rezultatelor.P. 1954. în funcŃie de preferinŃă). în conformitate cu preferinŃele dvs. New York. ea putând fi aplicată cu destulă uşurinŃă şi atunci când numărul obiectelor sau fenomenelor considerate este mai mare. Aceasta solicită subiectului cercetat să împartă o sumă constantă (în general. scala cu sumă constantă se prezintă în felul următor: InstrucŃiuni: repartizaŃi 100 de puncte între fiecare componentă a următoarelor perechi de mărci. Datele obŃinute pot fi analizate şi interpretate cu ajutorul metodelor specifice tipului de scală ordinală 9. e) Metoda ordonării rangurilor. f) Tot mai multă extindere în cercetările de marketing o are scala cu sumă constantă. McGraw-Hill. o scală cu sumă constantă pentru trei mărci ale unui produs poate arăta astfel: InstrucŃiuni: repartizaŃi 100 de puncte între următoarele trei mărci. J. 10 sau 100) între doi sau mai mulŃi stimuli.perechi. să le compare.: 9 Guilford. în conformitate cu preferinŃele dvs. apoi să le ordoneze în funcŃie de o anumită caracteristică (de exemplu. se pot folosi metode statistice caracteristice scalei ordinale. 47 . De exemplu.

va fi : 70 + 80 60 + 30 = 50. scorul (Si).1. Marca A 70 Marca B 30 2. S B= = 30. atitudinea unui individ faŃă de un stimul (de exemplu. suma importanŃei ce le este acordată fiind egală cu 1). deoarece este măsurată cu ajutorul unei scale interval. poate fi transformată uşor într-o scală interval. o marcă a unui produs) se poate determina cu ajutorul următoarei relaŃii: h Pj k= ∑Wik ⋅ Oij i =1 unde : Pjk – atitudinea individului "k" pentru marca "j". bazată pe compararea perechilor. exprimând valorile pe scala interval ale celor trei mărci. SC SA= 3 3 40 + 20 = = 20 3 Deşi întrucâtva obositoare pentru subiect (necesită comparaŃii multiple). Wik – evaluarea făcută de individul "k" importanŃei relative a atributului "i" (se consideră în total "h" atribute. această metodă are avantajul că informaŃia pe care o asigură este de calitate mai ridicată. Marca A 80 Marca C 20 Această din urmă variantă. Oij – măsura (pe o scală de la zero la 1) în care marca "j" îl satisface în privinŃa atributului "i" 48 . Marca B 60 Marca C 40 3. Conform acestui model liniar aditiv. g) O metodă de scalare mai complexă are la bază modelul Fishbein-Rosenberg de evaluare a atitudinii.

B.61 + 0.4 OiC 0.432.33 PB = 0. Evaluarea atributelor în modelul Fishbein-Rosenberg Atribute Prevenirea cariilor Gust Gradul de albire al dinŃilor Wi 0.3 ⋅ 0.4 = 0.3 ⋅ 0.1 OiA 0.9 Pornind de la aceste date.33 OperaŃiunea de normalizare face ca suma atitudinilor să fie egală cu 1. 49 * . şi C.7 0.6 ⋅ 0.1 0.69 + 0.2.69 + 0.6 0.3 PA = = 0.4 0. 0.9 0.3.4 + 0.6 0. A.3 0.6 + 0.1 ⋅ 0.61 + 0.1 ⋅ 0.7 + 0.Când se calculează atitudinea individului "k" pentru marca "j" se poate realiza şi o normalizare* pe baza următoarei relaŃii: h ∑W Pjk = i =1 g h j =1 i =1 ik ⋅ Oij ik ∑ ∑W ⋅ Oij Să presupunem că datele pentru determinarea atitudinii unui individ faŃă de trei mărci de pastă de dinŃi. atitudinea pentru fiecare marcă în parte se poate determina astfel: 0. 0. respectiv.6 ⋅ 0.9 + 0. sunt următoarele: Tabelul nr.374.3 OiB 0.6 0.

61 + 0.PC = 0. nu este posibilă utilizarea unei anumite metode de analiză a informaŃiilor dacă ele nu au fost scalate într-un anumit fel. informaŃiile de marketing pot fi obŃinute prin următoarele patru căi de bază: prin investigarea unor surse statistice.203. prin metode de cercetare directă. Trebuie subliniat că această decizie este nemijlocit legată de opŃiunea privitoare la metodele de scalare şi de analiză a informaŃiilor. cu ajutorul experimentelor de marketing şi prin simularea fenomenelor de marketing. scala lui Guttman. după cum cuantificarea informaŃiilor cu ajutorul unui anumit tip de scală nu se poate realiza decât dacă s-a folosit o anumită metodă pentru recoltarea lor.69 + 0. o atenŃie deosebită trebuie acordată selecŃionării celor mai adecvate metode de recoltare şi prelucrare a lor. De aceea.33 Rezultă clar că preferinŃele se îndreaptă spre marca A.1 + 0.2.9 = 0.6 ⋅ 0. sunt: metoda de scalare a lui Stephenson. 0. scala metrică sau nemetrică multidimensională. care pot fi utilizate în cercetările de marketing.6 + 0. 50 . Metode de obŃinerea a informaŃiilor Una dintre cele mai dificile şi costisitoare probleme în procesul cercetării de marketing o constituie obŃinerea informaŃiilor necesare. În general. 2. h) Alte metode de scalare.1 ⋅ 0.3 ⋅ 0.

În al doilea rând. comerŃ. întrucât aceste surse nu oferă întotdeauna informaŃiile directe referitoare la fenomenele cercetate. punctul de plecare în procesul documentării pe care-l presupune o cercetare de marketing. se va recurge. cu cheltuieli reduse a numeroase informaŃii. Comisia NaŃională Pentru Statistică publică mai multe serii de InformaŃii Statistice Operative cu frecvenŃa de 1-3 luni. 51 * .2. în primul rând. În al treilea rând. De adăugat şi faptul că sursele statistice existente.1. chiar întreaga informaŃie necesară realizării obiectivelor unei cercetări. servicii. oferă posibilitatea obŃinerii rapide şi. între aceste serii se pot menŃiona cele referitoare la: populaŃie. cu câteva luni de Breviarul Statistic al României). de obicei. preocupări pentru ca informaŃiile culese să fie veridice. la informaŃii indirecte. industrie. tot mai bogate în ultima perioadă*. iar preluarea informaŃiilor să fie făcută cu grija necesară. de natură fie primară. calitatea vieŃii. investiŃiiconstrucŃii. sursele la care se recurge trebuie deci să inspire încredere. direcŃii şi proporŃii ale evoluŃiei fenomenelor de marketing. De obicei. Câteva aspecte trebuie avute în vedere. În afara Anuarului Statistic al României (precedat. sunt necesare. pentru asigurarea calităŃii informaŃiilor recoltate se recomandă să se aibă în vedere şi alte câteva coordonate. nu rareori.2. obiective şi valide. permiŃând evidenŃierea unor importante legităŃi. preŃuri etc. în general. Astfel. izvorâte din practica acestui domeniu. Sursele statistice pot asigura o bună parte şi. Astfel. culegerea informaŃiilor provenite din asemenea surse nu ridică probleme metodologice deosebite. Investigarea surselor statistice InformaŃiile provenite din surse statistice reprezintă. fie secundară. adesea. care privesc fenomene aflate în contact sau în anumite relaŃii de interdependenŃă cu problemele cercetate.

ori de câte ori este posibil. producători de bunuri sau servicii. Astfel. Aceste metode presupun culegerea informaŃiilor direct de la purtătorii lor: consumatori individuali. se recomandă ca fiecare componentă informaŃională dintr-o sursă statistică să fie evaluată prin prisma scopului cercetării aflate în derulare. FaŃă de avantajele clare pe care le oferă. pentru a obŃine o imagine şi mai completă asupra fenomenelor de marketing. insuficienta "prospeŃime" a datelor statistice. Se impune. această cale de obŃinere a informaŃiilor are şi unele limite. utilizatori instituŃionali. cum şi în ce scop. totodată. mai ales de 52 . cine a cules datele. consultarea celor mai recente surse statistice şi selectarea acelora care au fost realizate pe baza celor mai noi cuceriri ale teoriei şi practicii domeniului investigat. este necesară înŃelegerea contextului în care s-a realizat cercetarea care a condus la generarea datelor prezente în sursa considerată. unde. gradul lor redus de reprezentativitate şi de detaliere. se recomandă consultarea sursei statistice originale. De asemenea. intermediari etc. respectiv.2. aria restrânsă de cuprindere de către indicatorii statistici a proceselor şi fenomenelor care prezintă interes în cercetările de marketing – sunt numai câteva dintre aceste limite. De aici necesitatea completării şi confruntării informaŃiilor obŃinute din surse statistice cu informaŃii obŃinute pe alte căi. 2. informaŃiile obŃinute din surse statistice se dovedesc insuficiente şi se apelează la informaŃii recoltate prin metode de cercetare directă.2. Cercetarea prin metode directe înlesneşte cunoaşterea unor dimensiuni noi. când. Cercetarea directă Deseori. În sfârşit.

Un avantaj remarcabil al observării îl reprezintă faptul că aceasta permite înregistrarea comportamentului efectiv şi nu al celui declarat. memoriei sau 53 . care presupun antrenarea subiectului investigat. ele pot fi permanente. observarea personală poate fi utilizată în combinaŃie cu metodele de cercetare directă. Astfel. cercetătorul poate apela la observarea mecanică sau la cea personală. Metodele prin care se realizează observarea nu generează distorsiuni datorate modului de raportare. contribuind la mai buna fundamentare a deciziilor de marketing. În primul caz. la târguri şi expoziŃii interne sau internaŃionale. pe stradă. fie în condiŃii de laborator. O deosebită importanŃă metodologică şi practică o prezintă delimitarea metodelor directe după modul de antrenare a purtătorului de informaŃie. în reŃeaua comercială sau de prestări de servicii. în laboratoare de cercetări. când informaŃia este "furnizată" de purtătorul acesteia. în funcŃie de modul de desfăşurare în timp.natură calitativă. traficul înspre şi dinspre o zonă comercială etc. se disting: observarea. fie în teren. Deseori. Observarea mecanică presupune folosirea unor aparate de înregistrare a diferitelor dimensiuni ale comportamentului de cumpărare şi de consum al subiecŃilor investigaŃi. Observarea personală se realizează direct de către cercetător. Metodele concrete de cercetare directă sunt foarte variate. ale fenomenelor analizate. După acest criteriu. după locul de desfăşurare se cunosc cercetări la domiciliul subiecŃilor investigaŃi. periodice sau ocazionale. cu ajutorul unor aparate se poate înregistra numărul persoanelor care vizitează o unitate comercială. la cererea organului de cercetare. când informaŃia este preluată fără antrenarea (solicitarea) purtătorului ei şi ancheta. astfel.

ea posedă multe din avantajele cercetărilor care folosesc comunicarea directă şi. De remarcat. 54 1 . Indiferent de condiŃiile şi modalitatea preluării informaŃiilor. S.. informaŃiile pot fi transmise pe cale orală (prin operatori de interviu ori prin telefon) sau pe cale scrisă (direct sau prin poştă)1. În sfârşit. 1985. comparativ cu celelalte două forme de comunicare. se poate realiza în timp foarte scurt şi înlesneşte accesul spre purtătorul de informaŃii. în plus. Illinois. permite obŃinerea cu relativă uşurinŃă a informaŃiilor de la subiecŃii foarte dispersaŃi din punct de vedere teritorial şi oferă un potenŃial foarte ridicat pentru obŃinerea unei mari cantităŃi de informaŃii. Marketing Research . H. Comunicarea directă prin operatori de interviu posedă cel mai ridicat potenŃial de generare a informaŃiilor. atât cantitativ cât şi calitativ.Text and Cases. fiind totodată forma în care anonimatul este asigurat în cel mai înalt grad. permite un control mai eficace asupra comportamentului operatorilor de interviu. are un cost mai redus. Aceste informaŃii Boyd. R. Sixth Edition. din punct de vedere al rigurozităŃii ştiinŃifice.. Westfall. dar este şi cea mai costisitoare. prin telefon şi prin poştă. Homewood. Richard D. Metodele empirice asigură obŃinerea de informaŃii mai ales prin intermediul personalului operativ care se ocupă cu activitatea de distribuŃie. metodele de cercetare directă se delimitează net. în grupa metodelor empirice şi cea a metodelor cu fundament ştiinŃific.oboselii subiectului investigat şi nici situaŃii de refuz din cauza caracterului prea personal al întrebărilor. că ancheta prin telefon câştigă tot mai mult teren în cercetările de marketing pe plan internaŃional. comunicarea prin poştă este cea mai puŃin costisitoare. Irwin.. Stasch. În cazul anchetei.

Declanşarea unei astfel de cercetări trebuie minuŃios pregătită. un interes limitat. metodele cu fundament ştiinŃific permit obŃinerea unor rezultate reprezentative. Fără îndoială. informaŃiile se pot obŃine de la toate componentele (indivizii) unei colectivităŃi cercetate sau numai de la unele din acestea. costul mai redus. ideale ar fi cercetările în masă care se bazează pe cuprinderea tuturor unităŃilor colectivităŃii. Având la bază teorii verificate de practică şi o rigurozitate metodologică bine conturată. ele nefiind reprezentative şi neputând fi deci generalizate. în cercetările de marketing însă. posibilitatea utilizării unui personal calificat. De aceea. informaŃiile necesare pentru fundamentarea deciziilor de marketing se obŃin în cadrul unor cercetări selective. o astfel de precizie nu este întotdeauna necesară. încorporarea lor în arsenalul tehnicilor de investigare a fenomenelor de marketing. între care: obŃinerea informaŃiilor în timp mai scurt. În aceste cazuri este posibilă efectuarea unor analize de o înaltă precizie şi deosebit de detaliate. Extinderea lor considerabilă în ultimele decenii. se explică prin avantajele incontestabile pe care le oferă. Numeroasele erori care pot să scadă calitatea informaŃiilor obŃinute se pot datora: 55 . de obicei. în comparaŃie cu cercetările complete. Organizarea unei cercetări selective de marketing reprezintă un proces foarte complex. Folosind astfel de metode. altfel rezultatele pot fi serios viciate. cercetătorul poate deci opta pentru o cercetare completă (în masă) sau una selectivă. generalizarea datelor culese asupra întregii colectivităŃi şi specificarea erorilor statistice asociate acestor generalizări. în cvasitotalitatea cazurilor. care pot fi verificate şi generalizate.prezintă însă. iar eforturile financiare implicate ar fi nejustificat de mari.

colectivitatea componentelor (indivizilor) despre sau de la care se recoltează informaŃiile. CerinŃe ale elaborării ştiinŃifice şi utilizării eficiente a studiilor de piaŃă. în "ComerŃul modern". a) Scopul general. ipotezele şi variabilele cercetării. formularea ipotezelor care urmează să fie testate. În acest sens. În mod cu totul deosebit interesează 10 Cătoiu. Odată fixate obiectivele.tehnicilor de eşantioane necorespunzătoare. să fie selecŃionate acelea care pot fi verificate prin cercetarea întreprinsă. pe baza unei analize logice a tuturor ipotezelor posibile. În strânsă legătură cu obiectivele cercetării va fi definită. b) Colectivitatea cercetată. operatorilor de anchetă. O cercetare bună nu poate fi realizată decât dacă are la bază un set de ipoteze valide. În acest mod. 56 . se va obŃine o imagine a caracteristicilor ce urmează să fie studiate şi a tabelelor în care urmează să se concretizeze informaŃiile culese. Fiecare variabilă va fi definită din punct de vedere atât conceptual cât şi operaŃional. V. lacunelor instrumentelor de colectare a datelor. în continuare. I.10.. obiectivele.6. greşelilor în prelucrarea informaŃiilor etc. Tot în această etapă este necesară definirea variabilelor cu care se va opera în cadrul cercetării. Calitatea rezultatelor finale este evaluată prin prisma modului în care au fost realizate obiectivele formulate. Balaure. subiecŃilor cercetaŃi. Această etapă solicită o strânsă colaborare între beneficiarul şi organizatorul cercetării. în continuare.. Această colectivitate generală va constitui baza (cadrul) de eşantionare şi totodată mulŃimea asupra căreia se vor generaliza rezultatele cercetării. De la bun început trebuie să se definească cu claritate şi foarte analitic scopul general şi obiectivele cercetării. legate de problema studiată. este necesară. se va urmări ca. nr. 1988.

după modul de comunicare cu unitatea cercetată.I. selecŃionarea lor depinzând de elementele stabilite mai sus. Orice incorectitudine. unde se află dispuse în spaŃiu şi care este gradul lor de dispersie din punct de vedere al caracteristicilor studiate. în cazul metodelor care presupun antrenarea acesteia. D.)11. Astfel. după cum subiectului i se dezvăluie ori nu intenŃiile cercetării (în Tull. cât şi a celei de la care se recoltează informaŃiile – respectiv. Este totodată necesară definirea corespunzătoare atât a unităŃii care va face obiectul investigaŃiei.S. 57 11 . timpul afectat cercetării. forme parŃial structurate (chestionar cu întrebări prestabilite. Macmillan. ce caracteristici posedă. Hawkins. neclaritate sau ambiguitate în definirea acestora poate compromite părŃi mai mult sau mai puŃin importante. care sunt aceste componente. gradul de precizie cerut. ori chiar întreaga cercetare. se disting: forme structurate de comunicare (au la bază un chestionar ale cărui întrebări sunt prezentate tuturor subiecŃilor în aceeaşi ordine şi cu aceeaşi formulare). Third Edition. fondurile băneşti disponibile.. 1984. New York. calitatea informaŃiilor dorite etc.. structura şi calitatea răspunsurilor. dar care pot fi reformulate sau prezentate în ordine diferită de la un subiect la altul) şi forme nestructurate (se lasă la latitudinea operatorului de interviu formularea întrebărilor). c) Metodele de recoltare. ca şi de o serie de restricŃii (proporŃia. unitatea de observare şi unitatea de sondaj (acestea pot să coincidă sau pot fi diferite). D. Există o mare varietate de metode de recoltare a informaŃiilor. comunicarea poate fi directă sau indirectă. În toate cele trei cazuri.din câte componente este formată colectivitatea. Marketing Research Measurement and Method.

identificarea caracteristicilor cuprinse în obiectivele şi programul de sondaj şi ordonarea logică a acestora. 58 13 12 . acest domeniu se consideră că reprezintă încă mai mult o artă decât o ştiinŃă13. 303. de identificare.formularea întrebărilor ce urmează a fi adresate subiectului investigat. p. închise sau mixte.L. tampon. New Jersey. S. S.cit. . 1973. 14 Chelcea. înregistrarea răspunsurilor de către subiect la întrebările ce îi sunt adresate de către operatorul de interviu. Deşi în privinŃa metodologiei de elaborare a chestionarului s-au înregistrat progrese deosebite..acest din urmă caz se folosesc.. cum sunt: . The Art of Asking Questions. înregistrarea informaŃiilor de către operatorul de interviu. legat de aceasta.. C. întrebări de date (factuale) sau de opinie. Chestionarul în investigaŃia sociologică. Payne. bifurcate. de control. Pe bună dreptate. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. d) Chestionarul.A. Moser..A. op. întrebări introductive. filtru. se vor avea în vedere14: tipul întrebărilor utilizate (întrebări deschise. tehnicile proiective). Princeton. Moser afirmă că "o anchetă nu poate fi mai bună decât chestionarul său"12. Pentru consemnarea răspunsurilor există mai multe posibilităŃi: autoînregistrarea (înregistrarea răspunsurilor de către subiect). Bucureşti. chestionarul reprezintă unul din cele mai importante elemente de care depinde reuşita unei cercetări selective. de obicei. 1975. Din experienŃa acumulată se apreciază că în elaborarea chestionarului trebuie să se acorde atenŃie unor aspecte. Instrument de culegere a datelor. C.

când se începe cu întrebări mai generale şi se continuă cu întrebări tot mai specifice sau al "pâlniei răsturnate"). În practica dimensionării unui eşantion este necesar să se aibă în vedere două categorii de restricŃii: de ordin statistic şi de ordin organizatoric. . Una din operaŃiunile de mare răspundere în cadrul cercetărilor selective o reprezintă stabilirea eşantionului care urmează a fi supus investigaŃiei. întrebări de testare a memoriei.). Din prima categorie de restricŃii. explicaŃii pentru opinia formulată. calitatea întrebărilor (să fie suficient de specifice. probabilitatea cu care se garantează rezultatele. cuvintele vagi şi tendenŃioase. astfel încât să fie îndeplinită o condiŃie de bază: reprezentativitatea eşantionului în raport cu colectivitatea generală studiată.codificarea şi elaborarea listei de coduri.dimensionarea corespunzătoare. în cazul folosirii metodelor clasice de estimare a eşantionului. să fie neprezumtive şi neipotetice etc. punerea în pagină şi aspectul estetic general. întrebări prin care se solicită sugestii. să aibă limbaj simplu.întrebări de tipul "de ce". . să evite ambiguitatea. mărimea intervalului de încredere în care se aşteaptă să se încadreze rezultatele (respectiv. fac parte: gradul de dispersie a valorilor caracteristicilor unităŃilor individuale ale colectivităŃii. limitele între care să se găsească fenomenul cercetat faŃă 59 . întrebări referitoare la sursa opiniei sau cunoştinŃelor subiectului etc. e) Eşantionul. ordinea întrebărilor (chestionarul poate fi alcătuit după principiul "pâlniei".). Ea se referă la determinarea dimensiunii şi structurii eşantionului.

De pildă. Dacă se notează cu "n" mărimea (numărul componentelor) unui eşantion.111 persoane n= (0. se cercetează preferinŃele pentru un anumit produs. De notat. că eşantionul mai poate fi estimat şi cu ajutorul metodelor bazate pe analiza bayesiană. ea se consideră egală cu 0.proporŃia componentelor din eşantion care posedă caracteristica cercetată (deoarece.coeficientul care corespunde probabilităŃii cu care se garantează rezultatele (se găseşte în tabelele statistice ale repartiŃiei Student). se va utiliza relaŃia: t 2 ⋅ p (1 − p ) n= ∆2 ω în care: t . valoarea lui "p" nu se cunoaşte. de obicei. pentru estimarea acesteia. timpul afectat cercetării etc. Se stabileşte o eroare limită de 0.eroarea limită acceptabilă. tipul de selecŃie folosit*.5. p . dispunerea în spaŃiu a unităŃilor colectivităŃii cercetate. egal cu 2. pentru a face ca dispersia să aibă valoarea maximă posibilă). ea se consideră egală cu 0. Eşantionul va fi de: 22 ⋅ 0.5. care intervin în stabilirea mărimii eşantionului.03) 2 Din categoria restricŃiilor organizatorice. se pot menŃiona: fondurile băneşti alocate cercetării. 60 * .5) = 1.95.03 şi un coeficient t. numărul şi pregătirea persoanelor ce vor efectua sondajul. Deoarece valoarea lui p nu se cunoaşte. care corespunde unei probabilităŃi de 0. natura bazei de sondaj.de rezultatele indicate de eşantion). ∆ω .5(1 − 0. când caracteristica cercetată este exprimată sub forma unor tipuri de structuri (cazul cel mai frecvent în cercetările de marketing).

urmează alegerea metodei de eşantionare. se apelează la procedee de eşantionare nealeatoare. După definirea eşantionului.3. 2.TIPURI DE SCHEME DE EŞANTIONARE Eşantionare nealeatoare Eşantionare aleatoare Eşantionare fixă Eşantionare secvenŃială Eşantionare fără restricŃii Eşantionare cu restricŃii Eşantionare simplă aleatoare Eşantionare sistematică Eşantionare stratificată Eşantionare de grup Eşantionare multistadială Fig.Tipuri de scheme de eşantionare.). dintr-o paletă destul de largă (figura 8. în care procesul 61 . Când nu există posibilitatea cunoaşterii probabilităŃii ca o unitate a colectivităŃii să fie selecŃionată.3.

De data aceasta se pot calcula intervalele de încredere.). respectiv. sunt extrase în mod succesiv o serie de eşantioane până când. un interval de confidenŃă minim etc. selecŃia se realizează independent de cercetător. când problema reprezentativităŃii are o importanŃă mai redusă. Marketing Research. New York. În cazul eşantionării secvenŃiale. La rândul ei. Eşantionarea fixă presupune stabilirea de la început a mărimii eşantionului în funcŃie de restricŃiile de ordin statistic şi organizatoric. se recurge însă la eşantionarea aleatoare. alegerea magazinelor şi a cumpărătorilor care urmează a fi chestionaŃi se lasă la latitudinea cercetătorului. De exemplu. În general. Churchill. dar conduce. fiecare element al colectivităŃii având aceeaşi probabilitate de a fi inclus în eşantion..selecŃiei este cel puŃin parŃial subiectiv1. De obicei. la un eşantion final mai mic decât dacă s-ar fi stabilit de la început un eşantion fix. Third Edition. Eşantionarea secvenŃială necesită calcule laborioase. în general. Dryden Press. pentru cunoaşterea nevoilor de cumpărare la un anumit produs se organizează o cercetare selectivă în cinci magazine. 1983 62 1 . Eşantionarea aleatoare poate avea la bază un eşantion fix sau se poate realiza printr-un proces secvenŃial. se pot realiza testele de semnificaŃie şi se pot face estimări nedistorsionate ale valorilor caracteristicilor la nivelul întregii colectivităŃi investigate. G. pe baza analizei datelor recoltate. eşantionarea nealeatoare se foloseşte în cercetări exploratorii. eşantionarea fixă se poate realiza cu sau fără impunerea unor restricŃii în procesul de selecŃie. se constată că sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii prestabilite (un anumit număr de componente în fiecare strat. foarte frecvent utilizată în cercetările de marketing.

Se alege apoi. în continuare. cele mai utilizate sunt: eşantionarea sistematică aleatoare. se calculează lungimea intervalului (a pasului mecanic) care se va utiliza în procesul selecŃiei. Eşantionarea de grup se bazează tot pe divizarea colectivităŃii cercetate în mai multe grupuri dar. Eşantionarea sistematică aleatoare se poate realiza cu ajutorul metodei intervalului egal. socio-demografice. care constituie punct de pornire pentru celelalte. eşantionarea stratificată. Eşantionarea se poate baza pe folosirea tabelelor de numere aleatoare. Cu ajutorul acestei metode. alcătuindu-se astfel eşantionul total. o componentă din colectivitate. Ńinând cont de lungimea intervalului. după principiul schemei cu bila nerevenită. Mai întâi. în mod aleator. pe liste ale tuturor eşantioanelor posibile (în cazul unor populaŃii mici) sau pe selecŃia componentelor una câte una. fiecare componentă este extrasă din colectivitatea considerată în totalitatea ei. eşantionarea de grup (nestratificată) şi eşantionarea multistadială. din fiecare grup se extrage un număr predeterminat de componente (acest număr poate fi sau nu proporŃional cu mărimea stratului). de data 63 . Metoda permite obŃinerea unui eşantion care tinde să aibă o repartiŃie a caracteristicilor studiate. Aceasta se face prin raportarea mărimii colectivităŃii cercetate la mărimea eşantionului. Procesul selecŃiei în cazul eşantionării stratificate cuprinde două faze.. Dintre schemele de eşantionare cu restricŃii. colectivitatea este divizată în mai multe grupuri (straturi) pe baza unor criterii geografice. În primul rând.Metoda de eşantionare simplă aleatoare duce la construirea unui eşantion fără a impune nici o restricŃie prealabilă. economice etc. similară cu cea existentă în cadrul colectivităŃii.

Uneori. Această metodă. procesul de divizare a grupurilor (straturilor). ajungându-se la definirea unor subgrupuri (substraturi) şi aşa mai departe. multiplicarea chestionarelor etc. prin intermediul căreia se verifică metodologia cercetării şi se aduc îmbunătăŃiri acolo unde este necesar. prelucrarea informaŃiilor (redactarea. redactarea raportului final. Aceasta se poate realiza cu ajutorul schemei de eşantionare multistadială. care s-a impus în ultimul sfert de veac în domeniul cercetărilor de marketing. Alături de etapele menŃionate. contribuie substanŃial la 64 . 2. nu se mai urmăreşte omogenizarea în interiorul fiecărui grup constituit. realizarea în teren a cercetării. tehnologia organizării unei cercetări selective mai cuprinde: stabilirea locului şi a perioadei de desfăşurare a cercetării. f) Ancheta pilot. poate continua.3. rezolvarea unor probleme organizatorice (selecŃionarea şi instruirea operatorilor de anchetă. Odată rezolvată problema dimensionării şi structurării eşantionului. elaborarea machetelor pentru tabelele de prezentare a datelor. codificarea şi tabularea). Apoi se extrag la întâmplare unele grupuri şi ele se cuprind în întregime în eşantion sau sunt selecŃionate la întâmplare componente din cadrul lor.aceasta. analiza rezultatelor. Experimentul în cercetările de marketing Teoria şi practica cercetărilor de marketing sugerează posibilitatea obŃinerii de informaŃii şi prin intermediul experimentelor de piaŃă. constituite în primul stadiu al eşantionării stratificate sau al eşantionării de grup.2. o altă etapă într-o cercetare selectivă o reprezintă realizarea anchetei pilot.).

pentru a minimiza efectul ambiguu şi nemăsurabil al acestora. Prin caracteristicile pe care le posedă. efectiv sau statistic. O caracteristică principală a tuturor tehnicilor de proiectare a experimentelor o reprezintă intervenŃia organizatorilor pentru "provocarea" informaŃiilor.) constituie obiectul investigaŃiei şi reprezintă sursa de la care se culeg informaŃiile. nu sunt supuse tratamentului experimental dar. la înŃelegerea evoluŃiei acestora. informaŃii referitoare la modul în care un fenomen de marketing este influenŃat de unul sau mai mulŃi factori cauzali. o primă categorie – cele explicative. O primă categorie a 65 .determinarea caracteristicilor complicatelor relaŃii existente în cadrul pieŃei. experimentul este o metodă capabilă să ofere. asupra variabilelor "din afară". unităŃi comerciale. A doua categorie de variabile independente. tratamentul experimental aplicându-se numai asupra lor. numite şi factori experimentali – se presupune că reprezintă cauza efectelor asupra variabilelor dependente. unităŃile de observare şi variabilele dependente. lot de produse etc. cele "din afară". după care se măsoară efectul acesteia asupra variabilei (variabilelor) dependente. Modelul conceptual al unui experiment cuprinde următoarele elemente de bază: variabilele independente. dacă efectul lor nu este anulat. UnităŃile de observare (consumatori. cu un grad ridicat de confidenŃă şi la un cost acceptabil. ele pot invalida sau afecta serios ipoteza după care variabilele explicative cauzează schimbările variabilelor dependente. Dintre variabilele independente. variaŃia uneia sau mai multor variabile explicative (independente) este controlată sau manipulată de cercetător. Concret. experimentatorul trebuie să exercite un anumit control.

După cadrul în care se desfăşoară. în mod deosebit. În cercetarea de marketing există o gamă largă de variabile a căror dependenŃă de numeroasele variabile explicative poate să fie studiată cu ajutorul experimentului.acestora. O primă categorie de scheme de proiectare a experimentelor presupune existenŃa unui singur factor experimental şi se bazează pe ipoteza unei influenŃe constante din partea altor factori. validitatea rezultatelor. formează grupul asupra căruia se aplică tratamentul experimental şi măsurările corespunzătoare. tipul de informaŃii generate. proiectarea de tipul "testul celor patru grupuri" (testul lui Solomon). variabilele dependente sunt acelea a căror modificare reprezintă rezultatul variabilelor independente. Cele două categorii de experimente se deosebesc în ceea ce priveşte gradul de artificialitate. Având definite obiectivele de bază ale experimentului. o decizie de maximă importanŃă o reprezintă alegerea celei mai potrivite scheme de proiectare. se urmăreşte utilizarea acelei scheme experimentale care să asigure o eficienŃă maximă pe o unitate de efort experimental (eficienŃa se exprimă în funcŃie de puterea testelor statistice şi a performanŃelor realizate în privinŃa intervalului de încredere). Teoria şi practica oferă însă şi alte metode de proiectare a 66 . Dintre acestea merită menŃionată. unităŃile de control. costul şi timpul de obŃinere a informaŃiilor. experimentele pot fi: de laborator (se desfăşoară într-un cadru creat în condiŃii de laborator) sau de teren (organizate în cadrul real al activităŃii economice). precum şi măsurarea unităŃilor. unităŃile experimentale. În procesul organizării unui experiment. celei de-a doua categorii. În sfârşit. nu i se aplică tratamentul experimental ci doar controlul pe parcursul derulării experimentului.

pătratele greco-latine1. R. a) Proiectarea de tipul testului lui Solomon2 (testul celor patru grupuri) presupune organizarea experimentului în conformitate cu următoarea schemă: Grupul experimental R Yb X Ya Grupul de control nr. 1983. X . Bucureşti.1 R Yb -X Ya Grupul de control nr.o variabilă dependentă măsurată după experiment.o variabilă independentă cu valoare constantă (respectiv. 2 Solomon. 67 1 .reprezintă un eşantion constituit aleator. Aceste metode sunt: proiectarea complet aleatoare (uni. Presupunând că obiectul experimentului îl constituie determinarea influenŃei unei acŃiuni Stoica. C. 46. în "Psychology Bulletin". mai elaborate.sau multifactorială). Experiment şi euristică în economie. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. 1949.o variabilă independentă controlată de cercetător şi manipulată în timpul experimentului.. -X . Cătoiu.. An Extension of Control Design. pătratele latine. nr. I..3 R -X Ya unde: R . cu o valoare controlată). Ya .o variabilă dependentă măsurată înainte de experiment.experimentului. Yb .L.. proiectarea cu ajutorul blocurilor aleatoare (uni. RaŃiu-Suciu. M.2 R X Ya Grupul de control nr.sau multifactorială). capabile să oglindească mai bine complexitatea fenomenelor de marketing şi să anuleze sau să minimizeze influenŃa multiplelor surse de invaliditate.

promoŃionale iniŃiate de o întreprindere asupra atitudinii consumatorilor faŃa de produsul acesteia, schema de mai sus are următoarea semnificaŃie: se constituie în mod aleator 4 grupuri de consumatori (unul experimental şi trei de control – c1, c2, c3); se măsoară atitudinea consumatorilor din grupul experimental şi din grupul c1; sunt expuse apoi campaniei promoŃionale grupul experimental şi grupul c2; în final, se măsoară atitudinea consumatorilor din toate grupurile faŃă de produsul cercetat. Dacă acŃiunea promoŃională a avut efect asupra atitudinii consumatorilor, atunci rezultatul trebuie să fie următorul: - Ya (experimental) > Ya (c1), ceea ce înseamnă că atitudinea a fost senzitivă la acŃiunea promoŃională; - Ya (experimental) > Yb (experimental), aceasta sugerând că atitudinea s-a schimbat în sensul dorit (respectiv, a devenit mai favorabilă); - Ya (c1) = Ya (c3), însemnând că pretestarea nu a distorsionat rezultatele; - Ya (experimental) = Ya (c2), însemnând că pretestarea nu a cauzat schimbări nenecesare ale atitudinii; - Ya (c1) = Yb (c1), respectiv, efectul învăŃării între primul şi al doilea test nu a fost semnificativ. b) Proiectarea complet aleatoare este una dintre cele mai accesibile scheme, purtând această denumire deoarece unităŃile cercetate sunt repartizate în mod aleator la unul din grupurile experimentale. Datele care se recoltează în urma desfăşurării experimentului se organizează ca în tabelul alăturat. Astfel, prima coloană cuprinde n1 unităŃi experimentale cărora li s-a aplicat primul nivel al factorului experimental; coloana r cuprinde nr unităŃi experimentale cărora li s-a aplicat
68

nivelul r al factorului experimental. Simbolurile utilizate au următoarea semnificaŃie: xij – reprezintă nivelul variabilei dependente la unitatea experimentală i (i = 1, 2, ..., nij) căreia i se aplică factorul experimental j (j = 1, 2, …, r).

Tabelul nr.2.4. Organizarea datelor într-o proiectare complet aleatoare
Nivelurile facorului experimental 1 x11 x21 …
x n11 Totaluri

Nivelul variabilei dependente la unitatea experimentală nj

2 x12 x22
….

3 x13 x23
….

… … …
… …

r x1r x2r
….

x n2 2

x n3 3

x nrr T..

T.1 T.2 T.3 … Având datele culese şi organizate astfel, se poate stabili, cu ajutorul analizei variaŃiei, dacă factorul experimental are o influenŃă semnificativă asupra variabilei dependente. Utilizând această metodă, se determină mai întâi suma abaterilor pătratelor pe total SST, astfel:
r n
2 SST.= ∑∑ xij −

j=1 i =1

T..2 N
69

Se ştie că această sumă este formată din două componente : suma abaterilor pătratelor între grupuri (SSA), care exprimă influenŃa factorului experimental, şi suma abaterilor pătratelor în cadrul grupurilor (SSW), care se mai numeşte şi eroare experimentală. Ele se determină după cum urmează: SSA= ∑

T..2 T..2 − ; SSA= SST – SSA N j =1 n j
r

Verificarea semnificaŃiei statistice a rezultatelor obŃinute se face cu ajutorul testului Fisher. Valoarea calculată a lui F pentru r-1 grade de libertate la numărător şi N–r grade de libertate la numitor se determină cu ajutorul următoarei relaŃii: Fr –1, N– r = SS A SSW MS A : = r − 1 N − r MSW

Dacă această valoare este mai mare decât valoarea teoretică a lui F (aceasta se ia din tabelele statistice), pentru un anumit nivel de semnificaŃie, ipoteza nulă, că factorul experimental nu a avut nici o influenŃă asupra variaŃiei variabilei dependente, nu va fi acceptată. O astfel de schemă experimentală se poate folosi, de exemplu, pentru a testa efectul intensităŃii publicităŃii asupra vânzărilor unui produs. Presupunem că au fost selecŃionate în mod aleator 12 unităŃi cu amănuntul prin care se comercializează produsul respectiv, în fiecare din cele patru oraşe în care se organizează cercetarea. Factorul experimental, care constă în variaŃia intensităŃii publicităŃii, se administrează timp de o lună, astfel: în prima localitate nu se face publicitate produsului, iar în
70

sunt cele cuprinse în tabelul 2.5. La sfârşitul lunii.celelalte publicitatea va avea intensităŃi diferite (în ordine crescătoare). 71 . înregistrate la unităŃile comerciale care au făcut obiectul experimentului. vânzările produsului respectiv.

72 . j =1 j N (222 + 176 + 312 + 390) 2 = = 25. 2.2 = N ∑ T. crt. al unităŃii comerciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Desfaceri realizate într-o lună la produsul analizat Localitatea 1 20 14 18 16 30 6 16 18 22 18 10 34 Localitatea 2 6 14 14 10 12 20 24 8 14 12 10 30 Localitatea 3 38 24 32 28 14 16 26 20 38 18 30 28 Localitatea 4 46 28 32 36 24 26 32 34 38 28 32 34 Pentru a determina suma abaterilor pătratelor pe total (SST).Tabelul nr.736. Datele obŃinute în experimentul bazat pe proiectarea complet aleatoare Nr.5.. se calculează mai întâi cei doi termeni necesari: 4 12 2 ij ∑∑x j =1 i =1 = 202 +142 + …+ 322 + 342 =29. 48 deci SST = 29736 – 25208= 4528.208. 4 T.

475. au "a" şi. respectiv "b" niveluri. se determină valoarea calculată a lui F. j =1 j SSA= 27 475 – 25 208 = 2 267 şi SSW= 4 528 – 2 267= 2 261. cu un nivel de confidenŃă de 99. Pentru fiecare combinaŃie între cei doi factori experimentali sunt repartizate în mod aleator "n" 73 Rezultă că .60).71 3 44 Deoarece această valoare a lui F este mai mare decât valoarea teoretică a sa (6. 2 ( 222 ) 2 (176) 2 ( 312) 2 ( 390) 2 ∑ n j = 12 + 12 + 12 + 12 = 27. proiectările factoriale fac posibilă investigarea efectelor simultane a doi sau mai mulŃi factori. este ab.6. Ele permit realizarea unei economii însemnate de timp şi de efort. c) Dacă proiectarea complet aleatoare permite cercetarea efectului unui singur factor experimental asupra variabilei dependente.9% se poate afirma că publicitatea a avut o influenŃă semnificativă asupra vânzărilor produsului.44= : = 14 . după cum urmează: 2267 2261 F3. În vederea realizării testului Fisher.Primul termen care foloseşte la determinarea sumei abaterilor pătratelor între grupuri (SSA) se estimează astfel: 4 T. Cei doi factori experimentali. Modul de organizare a datelor în cazul proiectărilor factoriale cu doi factori este prezentat în tabelul 9. numărul combinaŃiilor care rezultă. "A" şi "B". deoarece printr-un singur experiment se pot determina efectele a doi sau mai mulŃi factori experimentali. ca şi interacŃiunea factorilor (influenŃa unui factor asupra modului de manifestare a efectului altui factor). r.

(SSB) şi (SSAB). abn i =1 j =1 k =1 Această variaŃie totală se poate divide în două componente: suma abaterilor pătratelor între grupuri (SSTr) şi suma abaterilor pătratelor în cadrul grupurilor (SSE).... În acest caz.2 abn 74 .unităŃi experimentale. ..2 abn Rezultă că SSE=SST – SSTr La rândul ei. respectiv. efectele de interacŃiune: SSTr = SS A + SSB + SS AB Suma abaterilor pătratelor datorate factorului "A" se estimează cu ajutorul relaŃiei: a T. a lui "B" şi.. suma abaterilor pătratelor pe total (SST) se determină cu ajutorul relaŃiei: a b n T2 SST = ∑∑∑ x 2ijk − .. an − T.. Deci: SST = SSTr + SSE iar a b 2 ij ∑∑ T SSTr = i =1 j =1 n − T.2 bn abn iar cea datorată factorului "B". cu formula: SS A = i =1 ∑T b 2 i − ∑T SS B = j =1 2 ' j. suma abaterilor pătratelor între grupuri (SSTr) este formată din trei componente (SSA). care exprimă efectele ce rezultă din variabilitatea lui "A"..

b.2.Efectele datorate interacŃiunii celor doi factori rezultă din relaŃia: SS AB = SSTr − SS A − SSB Tabelul nr. xa2n T.. Organizarea datelor în cazul proiectării factoriale cu doi factori Nivelurile factorului A 1 1 x111 … x11n x211 … Nivelurile factorului B 2 x121 … x12 n x221 … Totaluri b x1b1 … x1bn x2b1 … Medii … … T1.. x1. x. x21n … xa11 … x22n … xa21 … x2bn … xab1 ….1. .2. x.2.. xabn T. x....1. T. .6. x. xa..b. Ta. 2 … A Totaluri Medii … … … T2. 75 ... xa1n T. x2..

7. ab(n-1)= B : . se face publicitate produsului. sunt necesare trei valori calculate ale lui F. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul unui experiment de tipul proiectărilor factoriale. 2. b − 1 ab ( n − 1) SS AB SSE F(a-1)(b-1). ab(n-1)= : . Să presupunem. urban şi rural. datorate factorilor experimentali. Tabelul nr. a − 1 ab ( n − 1) SS SSE Fb-1. numai în unităŃile celui de-al doilea grup. ( a − 1)(b − 1) ab ( n − 1) Testarea celor trei ipoteze nule cu ajutorul testului Fisher se realizează după metodologia cunoscută. în două subgrupuri egale. timp de o lună. vânzările produsului respectiv se prezintă ca în tabelul 2.Pentru verificarea semnificaŃiei statistice a celor trei efecte. tot în mod aleator.7. că paralel cu testarea efectului intensităŃii publicităŃii se urmăreşte şi diferenŃierea acesteia pe cele două medii. La sfârşitul lunii. Pentru realizarea experimentului sunt selecŃionate în mod aleator 12 unităŃi comerciale urbane şi 12 unităŃi rurale. ab(n-1) = A : . UnităŃile din fiecare mediu sunt repartizate apoi. comparabile din punct de vedere al vânzării produsului. Datele obŃinute în experimentul bazat pe proiectarea factorială cu doi factori Factor B = mediul Urban Factorul A= publicitatea 18 30 76 Rural . respectiv: SS SSE Fa-1.

B şi C. d) Dacă se presupune că nu există interacŃiune între factorii experimentali.32 26 28 18 22 18 24 16 16 22 20 38 24 32 Cu publicitate 36 36 34 26 30 28 32 30 După ce se efectuează calculele necesare. 77 . schema unui pătrat latin se prezintă astfel: Fără publicitate 1 Demetrescu. Metode cantitative în marketing.2 şi 3 şi trei niveluri ale factorului experimental. simbolizate cu 1. se poate folosi o formă specială a proiectărilor factoriale. 1972.. cel datorat mediului şi efectul datorat interacŃiunii factorilor – doar primul a avut o influenŃă semnificativă asupra desfacerilor produsului cercetat. Bucureşti. M. Editura ŞtiinŃifică. care contribuie foarte mult la reducerea costului experimentului1. Considerând trei unităŃi experimentale.C. numită pătrate latine. se ajunge la concluzia că dintre cele trei efecte – efectul datorat publicităŃii. conform metodologiei prezentate mai sus. respectiv A.

Tabelul nr. Pentru acestea se folosesc relaŃiile: SS T = SS R + SS C + SS Tr + SS E . …. 2. efectele pe coloane (SS C ) .. r). cu T.. Cunoscând aceste elemente. se pot determina cele patru sume ale abaterilor pătratelor care formează SS T . = ∑ T. = ∑ T. 2. respectiv: efectele pe rânduri (SS R ) .. …. r) şi cu T. efectele datorate factorului experimental (SSTr ) şi efectele datorate erorii experimentale (SS E ) . 2.k = T . cu T .. r). totalul rândului i (unde i = 1.….8.k totalul realizat de unităŃile experimentale cărora li se administrează nivelul "k" al factorului experimental (unde k = 1. Schema proiectării experimentale de tipul unui pătrat latin Per. I II Unitatea experimentală 1 A B 2 B C 3 C A Rezultă că fiecare nivel al factorului experimental se aplică în mod succesiv fiecărei unităŃi. j. 2. Dacă se notează cu Ti. totalul coloanei j (unde j = 1. totalul general al pătratului latin. se constată că : r i =1 r j =1 r k =1 III C A B ∑ Ti.... 78 . j..

k − T. r2 SS E = SST − SS R − SSC − SSTr . valoarea calculată a lui F se determină cu ajutorul relaŃiei: SS SS E .2 − 2 .( r −1)( r − 2 ) = Tr : r − 1 (r − 1)(r − 2) Să presupunem că printr-un experiment se urmăreşte obŃinerea de informaŃii care să permită stabilirea celui mai corespunzător amplasament.. a raionului de desfacere a articolelor mărunte de menaj.2 r2 2 i . De data aceasta.. în spaŃiul magazinelor alimentare cu autoservire. . k r − T.. k =1 r ∑ xi2...2 . Se pleacă de la ideea că prezenŃa acestui raion în magazinele alimentare cu autoservire este utilă. r − ∑T SS Tr = k =1 2 ... Fr −1.. în măsura în care sunt observate – rezultă că o amplasare corespunzătoare a raionului cu produsele respective în planul magazinului. 79 . r ∑T SS C = j =1 2 .r SS T = i . r2 r T. pentru testarea semnificaŃiei statistice a efectului factorului experimental. j . Întrucât cumpărătorii se adresează în relativ puŃine cazuri magazinelor alimentare cu autoservire pentru aceste produse – ele fiind cumpărate doar întâmplător. ∑T SS R = r i =1 r T. j.. j .2 ..

ar fi de natură să sporească volumul vânzărilor. La sfârşitul celor trei luni. Datele obŃinute în experimentul bazat pe pătratul latin – milioane lei – rupul de magazine 1 2 3 Luna I 34 85 59 II 77 42 58 III 57 54 92 Pe baza acestor date se pot analiza efectele factorilor consideraŃi asupra vânzărilor. după schema pătratului latin din tabelul de mai jos. 2. cele datorate lunii în care s-au înregistrat 80 .adică în zonele unde se înregistrează fluxurile cele mai mari de cumpărători. la intrare (poziŃia B) şi la ieşire (poziŃia C). efectele datorate zonei în care este amplasată unitatea comercială. respectiv. raionul produselor de menaj se va amplasa câte o lună în fiecare din cele trei poziŃii.9. vânzările produselor de menaj efectiv înregistrate au fost următoarele : Tabelul nr. după încheierea experimentului. Simplificând datele problemei. 5 amplasate în zona semicentrală (grupul 2) şi 5 amplasate în zona periferică (grupul 3). În fiecare grup de magazine. să presupunem în continuare că magazinele alimentare cu autoservire oferă trei posibilităŃi de amplasare a raionului respectiv şi anume: în mijlocul unităŃii (poziŃia A). Din totalul unităŃilor comerciale ale unei firme sunt selecŃionate 15 unităŃi cu autoservire: 5 amplasate în zona centrală (grupul 1).

la determinarea caracteristicilor complicatelor relaŃii existente.. simularea reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici de studiu al unui sistem dat S. 2. dacă sistemul S’ rezidă într-o modalitate de calcul al unor mărimi atribuite variabilelor şi parametrilor de stare ale 81 .4. Acestea pot contribui substanŃial la cercetarea numeroaselor interdependenŃe. după realizarea tuturor calculelor pe baza metodologiei de mai sus. în : — metode de simulare analogică. a cercetării comportamentului de cumpărare şi de consum. Metodele de simulare a unui sistem dat S se clasifică. Simularea stă la baza multor tipuri de jocuri de întreprindere. — metode de simulare numerică. biologică etc. a unor experimente de marketing. este că amplasarea raionului de desfacere a articolelor mărunte de menaj la intrarea în magazin are un efect semnificativ asupra desfacerilor unităŃilor comerciale cercetate. Concluzia finală. prin utilizarea analogiilor în locul fenomenelor reale. Simularea InformaŃii preŃioase în legătură cu fenomenele de marketing se pot obŃine şi prin folosirea tehnicilor de simulare. cu ajutorul unui sistem înlocuitor S’ cu care se găseşte într-o relaŃie de analogie. în sfârşit.2. Tehnicile de simulare presupun construirea unor modele care să reprezinte fenomene şi procese de marketing şi desfăşurarea unor experimente pe aceste modele. efectele datorate modului de amplasare a raionului. altfel spus. dacă sistemul S’ este de natură fizică. în funcŃie de sistemul înlocuitor S’. a fundamentării previziunilor de marketing şi a mixului de marketing.vânzările şi. la înŃelegerea evoluŃiei fenomenelor investigate.

Componentele unui sistem de simulare. date de ieşire. date de intrare. 2. stocarea şi transportul produselor astfel încât să fie minimizat costul total cu aceste activităŃi logistice). se pot testa efectele diferitelor mixuri de marketing asupra vânzărilor unui produs.sistemului S. Simularea permite realizarea multor obiective în procesul cercetării fenomenelor de marketing. utilizat în cercetarea de marketing.determinarea valorilor optime sau suboptime ale variabilelor controlate (de exemplu.testarea diferitelor căi de acŃiune care nu pot fi formulate în mod explicit în cadrul modelului (de exemplu.determinarea formei funcŃionale de exprimare a legăturilor dintre fenomenele cercetate (de exemplu. Un sistem tipic de simulare. care reprezintă o îmbinare între simularea analogică şi cea numerică..). evoluŃia în timp a distribuŃiei preferinŃelor consumatorilor pentru câteva sortimente ale unui produs). este format din următoarele componente: modelul. 82 . jucătorii sau operatorii simulării. folosind relaŃiile unui model matematic care reflectă funcŃionalitatea reală. — metode de simulare hibridă. cea mai frecvent folosită în cercetările de marketing. Dintre cele mai importante merită a fi menŃionate următoarele: . simularea numerică. . tehnica de dinamică industrială de tip Forrester etc.studierea proceselor de tranziŃie între diferitele fenomene de marketing (de exemplu. are la bază tehnicile Monte Carlo. . . În general. Fig.4. găsirea combinaŃiei celei mai corespunzătoare între cheltuielile cu depozitarea. relaŃiile cererii cu factorii săi de influenŃă) şi estimarea valorilor parametrilor modelului. a cotei de piaŃă a acestuia etc. algoritmi euristici.

contextul utilizării (domeniile problematice şi frecvenŃa cu care se apelează 83 . Un factor care limitează însă extinderea simulării. evoluŃia vânzării unui produs în funcŃie de diferitele stări ale conjuncturii pieŃei). timpul necesar pentru obŃinerea rezultatelor. uşurinŃa comunicării atât la intrarea cât şi la ieşirea datelor.realizarea unor teste de senzitivitate prin intermediul cărora se cercetează comportamentul modelului la variaŃia diferiŃilor factori de influenŃă care pot cauza unele schimbări (de exemplu. Faptul că simularea a început a fi folosită în cercetarea de marketing se datorează şi unor avantaje incontestabile pe care le are comparativ cu alte metode. Astfel.structurarea mai bună a problemei investigate şi determinarea soluŃiilor propuse pentru realizarea acesteia. posibil de utilizat în cercetările de marketing. îl reprezintă dificultatea conceperii unor metode care să reproducă cu fidelitate procesele reale.. caracteristicile de desfăşurare. pot fi evaluate după şase caracteristici de bază: structura (gradul de complexitate şi capacitatea de a produce rezultate plauzibile pe baza unor date de intrare care înregistrează valori situate şi în afara unor anumite limite). ca metodă de cercetare în marketing. evită multe din dificultăŃile care apar în cercetările de teren. evită consecinŃele negative care pot apare prin luarea unor decizii implicate în procesul cercetării etc.) ca şi al economicităŃii (permite realizarea de economii de timp şi este mai puŃin costisitoare faŃă de alte metode). . costurile legate de dezvoltarea simulării şi de adaptarea ei la specificul problemelor investigate. ea este superioară altor metode din punct de vedere al fezabilităŃii (permite manevrarea unui număr mare de variabile. respectiv costurile de rulare. Diferitele tipuri de simulări.

măsurarea gradului de asociere între ele. Business Research for Decision Making. D. caracterizarea variaŃiei şi a repartiŃiei acestora. gradul de validitate şi valoarea rezultatelor obŃinute prin folosirea simulării. alcătuind un bogat arsenal metodologic. 2.. 2.1.. două. Analiza informaŃiilor în cercetările de marketing În programul de desfăşurare a unei cercetări de marketing. următoarele: determinarea tendinŃei centrale a variabilelor considerate. 1985. Printre obiectivele urmărite în procesul de analiză a datelor se înscriu. pot fi grupate după criterii diferite. Boston. Kent.3. Paralel cu dezvoltarea tehnologiei de măsurare şi recoltare a informaŃiilor. M. ordinală. interval sau proporŃională).la simulare pentru a găsi răspunsurile dorite). 84 15 . evaluarea diferenŃelor dintre variabile sau Davis. numărul variabilelor considerate (una.3. mai mult de două). două. o atenŃie deosebită trebuie acordată alegerii modalităŃilor de analiză a datelor culese. natura relaŃiei dintre aceste eşantioane (dependente sau independente). mai mult de două). realizarea unor estimări şi previziuni. de obicei. Aceasta s-a datorat. în mare măsură. cum sunt: tipul de scală utilizat (nominală. R. Cosenza. cu creşterea cantităŃii şi calităŃii acestor informaŃii a avut loc o adevărată "revoluŃie" şi în domeniul metodologiei de analiză şi previziune a fenomenelor de marketing. numărul eşantioanelor analizate (unul. Clasificarea metodelor de analiză Metodele de analiză. folosirii pe scară tot mai largă a calculatoarelor electronice15.

coeficientul lui Goodman şi al lui Kruskal. cuartile. în funcŃie de nivelul de măsurare realizat printr-un tip de scală sau altul.grupuri de variabile şi evidenŃierea legăturilor cauzale dintre ele. tendinŃa generală se caracterizează diferit (vezi tabelul 8. analiza datelor nu se rezumă. Pentru determinarea tendinŃei centrale a variabilelor analizate. regresia simplă. în funcŃie de nivelul la care s-a realizat măsurarea. abaterea medie. precum şi cele care presupun abordarea bayesiană aplicată unei singure variabile. de obicei. Poisson. cu ajutorul următorilor indicatori: distribuŃia de frecvenŃe.. un alt obiectiv obişnuit al analizei. Un obiectiv important îl reprezintă măsurarea gradului de asociere a două variabile sub aspectul intensităŃii.). 85 . După cum s-a evidenŃiat la începutul capitolului. binomiale etc. direcŃiei şi al semnificaŃiei statistice. variaŃia şi abaterea standard. analiza bivariată a variaŃiei. coeficientul de corelaŃie a rangurilor al lui Spearman. testul Student. testul U. testul Fisher. În cercetările de marketing. analiza bazată pe testul neparametric χ2. testul neparametric McNemar. deosebit de utile sunt şi metodele bazate pe cunoscutele tipuri de repartiŃii normale. punctul de plecare îl constituie considerarea tipului de scală utilizat pentru măsurarea acestora. se poate face în mod diferenŃiat. coeficientul de de corelaŃie al lui Pearson. testul probabilităŃii exacte a lui Fisher.2. Caracterizarea variaŃiei. procente. Pentru caracterizarea variaŃiei şi a repartiŃiei unei singure variabile. doar la considerarea separată a variabilelor. amplitudinea variaŃiei. coeficientul de elasticitate. Acest lucru se realizează cu ajutorul unor metode cum sunt: coeficientul de contingenŃă.

Sheth. vol. International Textbook Company.Până la utilizarea calculatoarelor electronice.. în "Journal of Marketing". De data aceasta. b) în cazul relaŃiilor de dependenŃă. 35. dacă se consideră una sau mai multe variabile dependente. Alegerea uneia din aceste metode se face în funcŃie de natura variabilelor supuse analizei. The Multivariate Revolution in Marketing Research. coordonată care stă şi la baza clasificării metodelor de analiză multivariată (figura 2. metodele cu ajutorul cărora se pot cerceta legăturile de asociere care există între două variabile. cum sunt cele prezentate mai sus. 17 Day. respectiv.N. L. c) dacă pentru măsurarea variabilelor se utilizează o scală metrică sau nemetrică. January.L. Marketing Models. Quantitative Applications. În cercetările de marketing sunt însă frecvente situaŃiile în care sunt supuse analizei mai mult de două variabile. 1971. J. În funcŃie de răspunsurile date în fiecare din aceste trei situaŃii se alege o anumită metodă de analiză multivariată17.). care presupune utilizarea unui grup de metode statistico-matematice cu ajutorul cărora se pot cerceta simultan legăturile de asociere existente între trei sau mai multe variabile. Parsons.J. locul analizei bivariate este luat de analiza multivariată. Pentru realizarea acestei clasificări se au în vedere trei caracteristici ale variabilelor analizate16: a) dacă unele variabile sunt dependente de altele (relaŃii cauzale) sau dacă între ele există doar legături de asociere. metodele de analiză bivariată... 1971. 86 16 . au reprezentat modalitatea principală de analiză. R.5. Scranton.

Foarte frecvent. Obiectivul principal al analizei regresionale îl constituie explicarea şi previziunea variaŃiei variabilei dependente în funcŃie de covarianŃa ei cu variabilele independente.2.).3.2. în cercetările de marketing. măsurată cu ajutorul unei scale metrice (interval sau proporŃională) şi două sau mai multe variabile independente. preŃ etc. 87 . prin această metodă se analizează şi previzionează cererea de mărfuri sau servicii (variabila dependentă) în funcŃie de factorii săi determinanŃi (venituri. Metode de analiză multivariată Metoda regresiei multiple reprezintă o metodă statistică multivariată de cercetare a relaŃiei liniare dintre o variabilă dependentă.

. ˆ în care: Y = valoarea estimată a variabilei dependente Y (uneori se foloseşte şi denumirea de valoare calculată şi se notează cu Yc ). ˆ β i — valoarea estimată a parametrilor care exprimă dependente dintre Y şi X i . 88 . acesta trebuie evaluat pe baza a trei categorii de criterii: teoretice. n — numărul variabilelor independente. în primul caz. + β n X n . Analiza regresională poate fi în trepte sau simultană. în funcŃie de capacitatea lor (evaluată prin utilizarea unor teste statistice) de a explica variaŃia variabilei dependente.. regresia simultană presupune utilizarea de la început a tuturor variabilelor independente. ˆ α — parametru care reprezintă valoarea estimată a interceptului. dar mai complexă pe măsură ce numărul variabilelor creşte (impunându-se utilizarea calculatorului electronic). indiferent de capacitatea lor explicativă. variabilele independente sunt introduse în model una câte una. Metoda regresiei permite definirea unei astfel de funcŃii care să minimizeze suma pătratelor diferenŃelor dintre valorile efective şi cele estimate ale variabilelor dependente. Pentru a avea un anumit grad de confidenŃă întrun model multifactorial de regresie.Un model liniar regresional are următoarea formă generală: ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + . relaŃia X i — variabile independente. Metodologia de specificare şi de interpretare a unui model regresional multiplu este foarte asemănătoare cu cea utilizată pentru modelul regresional simplu.

1982. 2. De exemplu. 89 18 . Criteriile de acest gen sunt următoarele: nivelul de semnificaŃie al parametrilor estimaŃi..statistice şi de previziune18. de exemplu. autocorelaŃia valorilor reziduale. Metoda discriminantului liniar multiplu este o altă metodă statistică multivariată de estimare a relaŃiei liniare dintre o variabilă dependentă de tip dihotomic sau multihotomic (măsurată cu ajutorul unei scale nemetrice) şi combinaŃii liniare a mai multor variabile independente pentru măsurarea cărora s-a folosit o scală metrică. în "Teorie şi practică economică" nr. mai multe criterii de ordin statistic şi de previziune vor servi şi ele la evaluarea unui model. se aşteaptă. ca semnul unui parametru estimat care caracterizează cererea să fie pozitiv. Astfel. Un prim pas în folosirea metodei îl reprezintă definirea apriorică a grupurilor (două sau mai multe) care vor sta la baza clasificării şi care reprezintă stări posibile ale variabilei dependente. multicoliniaritatea (gradul de corelare existent între variabilele independente). eroarea standard a estimării. dacă printr-o cercetare de marketing se urmăreşte stabilirea unor aspecte legate de modul în care un tip de mobilă lansat pe piaŃă este adoptat de populaŃia unui oraş. analiza regresională este cel mai mult utilizată în cercetarea de marketing. rezultatele obŃinute în urma specificării modelului (mărimea şi semnul parametrilor estimaŃi) trebuie să fie compatibile cu teoria economică. cele două grupuri care vor sta la baza clasificării sunt Cătoiu. I. Dintre tehnicile de analiză multifactorială.. având la bază consideraŃii teoretice. În acelaşi timp. Câteva consideraŃii privind evaluarea modelelor multifactoriale de previziune. proporŃia variaŃiei "explicate" de mulŃimea variabilelor independente. judeŃ etc. în general.

Totodată. 1979. Metoda discriminantului liniar multiplu.cumpărătorii şi noncumpărătorii produsului respectiv.. p. n).... se poate determina valoarea funcŃiei discriminant "d" pentru diferite combinaŃii ale variabilelor explicative "xi" (i=1. Metoda discriminantului liniar multiplu urmăreşte delimitarea grupurilor astfel ca ele să fie cât mai omogene în interior şi cât mai eterogene unele faŃă de altele. Numărul acestora poate să difere de la caz la caz şi decizia de cumpărare depinde în mare măsură de trei variabile şi anume: venitul. . în volumul "Studierea cererii de mărfuri a populaŃiei" (Ed. . De o deosebită importanŃă pentru aceasta este definirea funcŃiei discriminant: d=c1x1+c2x2+c3x3+ . 90 .. I. se definesc variabilele care sunt presupuse a fi importante în realizarea discriminării între grupurile existente în cadrul populaŃiei cercetate. mărimea suprafeŃei locuibile şi atitudinea faŃă de stilul mobilei respective. ASE-IECIT). este posibil să se folosească unul din algoritmii existenŃi în vederea estimării parametrilor funcŃiei discriminant19... Pornindu-se de la datele culese de la un eşantion supus cercetării. se poate folosi cu deosebit succes în cercetările de marketing ce au ca obiectiv segmentarea pieŃei. Cercetarea cererii cu ajutorul metodei discriminantului liniar multiplu. în diferitele ei variante. scopul urmărit prin această metodă poate fi formulat astfel: maximizarea raportului dintre dispersia (abaterea medie pătratică) dintre grupuri şi dispersia din interiorul fiecărui grup. n). 19 Cătoiu. În continuare. 269-279.. + cn xn căreia i se poate estima valoarea coeficienŃilor "ci" (i=1.. În limbaj statistic.

Se poate presupune că fidelitatea consumatorilor este 91 . intervalul de timp între două cumpărături şi cantităŃile achiziŃionate odată. Analiza canonică reprezintă o altă metodă statistică multivariată de studiere a relaŃiei liniare dintre un grup de variabile dependente şi un grup de variabile independente. analiza canonică permite realizarea multor combinaŃii liniare între cele două seturi de variabile (desigur că interesează în primul rând combinaŃia care maximizează corelaŃia între seturi) şi identificarea acelor variabile care contribuie cel mai mult la explicarea asocierii seturilor. De exemplu. şi unele şi altele putând fi măsurate cu ajutorul unor scale metrice sau nemetrice. Ca şi în cazul analizei regresionale. pătratele latine. acestea pot constitui setul variabilelor dependente. Totodată. pătratele greco-latine – a căror aplicabilitate în cercetările de marketing a fost exemplificată mai sus. obiectivul principal al analizei canonice îl constituie explicarea şi previziunea variaŃiei setului de variabile dependente având la bază covariaŃia lor cu variabilele independente. utilizate mai ales pentru analiza datelor provenite din experimente. fidelitatea consumatorilor faŃă de un produs poate fi exprimată prin câteva variabile: probabilitatea efectuării unei cumpărături. Printre cele mai cunoscute metode de analiză multivariată a variaŃiei se pot menŃiona: proiectările factoriale.Analiza multivariată a variaŃiei cuprinde un grup de metode aparŃinând statisticii inferenŃiale. După cum s-a mai văzut. cu ajutorul cărora se poate face separarea şi testarea semnificaŃiei efectelor cauzate de acŃiunea simultană a mai multor factori. diferitele tehnici de proiectare a experimentelor permit organizatorilor să controleze variaŃia factorilor independenŃi şi să estimeze efectele acestei variaŃii asupra variabilelor dependente.

se poate utiliza cu succes analiza canonică. Analiza factorială este numele generic dat unui grup de metode statistice multivariate al căror scop îl reprezintă cercetarea legăturilor de interdependenŃă dintre mai multe variabile. greu de manipulat. valorile 92 . care poartă denumirea de factori.determinată de un set de variabile constând din atribute ale produsului. Un factor "F" reprezintă o combinaŃie liniară a unor variabile iniŃiale "xi". Cu alte cuvinte. La baza analizei factoriale stă următoarea ipoteză: dacă există o interdependenŃă sistematică în cadrul setului variabilelor supuse cercetării. În această situaŃie. acestea trebuie să posede câteva elemente latente comune. aroma. se poate spune că F=a1x1 + a2x2+ … +anxn. Această metodă are meritul de a oferi posibilitatea exprimării într-o formă sintetică a ceea ce altfel ar fi fost un număr mare. precum şi pentru identificarea acelor variabile independente care au cel mai mare rol în explicarea legăturilor. De asemenea. cum ar fi: preŃul. După cum se vede. cel care defineşte fidelitatea consumatorilor faŃă de produs şi cel al variabilelor independente. de corelaŃii bivariate între diferitele variabile considerate. cu ajutorul cărora se caracterizează un anumit fenomen. urmărindu-se o pierdere minimă de informaŃii. acestea pot constitui setul variabilelor independente. factorul "F" aminteşte oarecum de variabila dependentă a unui model regresional multiplu. Pentru cercetarea legăturilor de dependenŃă între cele două grupuri de variabile. ambalajul. prin reducerea (condensarea) volumului datelor cuprinse în variabilele iniŃiale şi constituirea unui set mai mic de dimensiuni (factori). culoarea. se încearcă reducerea dimensionalităŃii setului variabilelor prin definirea unor factori (cât mai puŃini la număr) care să încorporeze o parte cât mai mare a interdependenŃelor iniŃiale.

al celor mai mici pătrate. pe baza criteriilor de comunalitate. …. metoda rotaŃiei axelor). iar alta care pleacă de la fiecare componentă din cadrul mulŃimii. Analiza factorială. încât să se definească mai mult de un factor. după cum urmează: F1 = a11x1 + a21x2 + … + a91x9 F2 = a 10 2x10 + a 11 2x 11 + … + a 18 2 x18 F3 = a 19 3x 19 + a 20 3x 20 + … + a 23 3 x23 F4 = a 24 4 x24 + a25 4 x25. reducerea dimensionalităŃii setului variabilelor iniŃiale şi caracterizarea într-un mod cât mai sintetic posibil a interdependenŃelor. având la bază un anumit criteriu. produse. În principiu. Analiza grupurilor se referă la metodele statistice multivariate de clasificare a componentelor unei submulŃimi eterogene (cumpărători. permite deci identificarea factorilor. constituirea grupurilor 93 . plecând de la 25 de variabile care contribuie la definirea imaginii unui produs pe piaŃă se vor identifica 4 factori cu ajutorul cărora se reprezintă poziŃia produsului respectiv în patru coordonate. prin intermediul diferitelor sale tehnici (metoda componentelor principale. există două modalităŃi de analiză a grupurilor: una care are ca punct de plecare întreaga mulŃime ce urmează apoi să fie subdivizată în grupuri omogene.) în grupuri omogene. Deosebirea este că totalul variabilelor iniŃiale se grupează în aşa fel. stabilite pe baza aceluiaşi principiu. ca în regresia multiplă. metoda bazată pe criteriul varimax. metoda criteriului quartimax. De exemplu. n).coeficienŃilor ai (i =1. întreprinderi etc. au o semnificaŃie asemănătoare cu parametrii regresiei.

Gruparea componentelor pe baza măsurării distanŃelor dintre ele se poate face prin aşa numita grupare de proximitate. ci sunt generate de subiecŃii investigaŃi. analiza grupurilor s-a afirmat în ultimul deceniu ca una dintre cele mai frecvent folosite metode statistice multivariate pentru cercetarea interdependenŃelor. O caracteristică importantă a scalării multidimensionale. obŃinute prin anchete (date privind modul cum subiecŃii cercetaŃi percep asemănările şi deosebirile dintre produse ori dintre firme sau mărci. fie prin metoda cunoscută sub numele de grupare pe baza coliniarităŃii. Datorită multiplelor sale virtuŃi. scalarea multidimensională permite construirea unui spaŃiu perceptual în care se reprezintă obiectele sau fenomenele aşa cum sunt ele percepute de subiecŃii respectivi. utilizate pentru măsurarea opiniilor populaŃiei privind obiectele şi fenomenele supuse investigaŃiei pe baza unor criterii multidimensionale. Bazându-se pe informaŃii foarte simple. Scalarea nemetrică sau metrică multidimensională reprezintă un grup de tehnici dezvoltate în ultimele decenii. este că dimensiunile sau atributele nu sunt definite de cercetător. date privind ordonarea preferinŃelor etc. pentru prelucrarea cărora se folosesc algoritmi de calcul foarte sofisticaŃi. Obiectivele urmărite prin scalarea multidimensională orientează eforturile spre aspecte ca: determinarea atributelor folosite de subiecŃi în evaluarea 94 . Un domeniu în care s-a impus definitiv este cel al segmentării pieŃei.). prin care aceasta se distinge de scalarea unidimensională.făcându-se prin adăugare succesivă la un anumit grup al componentelor cu care se aseamănă cel mai mult din punct de vedere al criteriului utilizat.

metrice şi nemetrice (la acestea din urmă.3. în continuare vor fi prezentate posibilităŃile de analiză existente atunci când se consideră fie două. respectiv a grupului care cuprinde cei mai mulŃi subiecŃi cercetaŃi. datele de intrare sunt nemetrice şi cele de ieşire – metrice). în totalitate nemetrice. a) În vederea caracterizării tendinŃei centrale este posibilă determinarea grupului modal.3. pentru a căror măsurare s-a utilizat scala nominală. o altă metodă multivariată relativ nouă. 2. Analiza structurilor latente. estimarea importanŃei relative a acestor atribute şi a relaŃiilor percepute dintre ele. cu privire la o 95 .obiectelor şi fenomenelor. fie mai mult de două eşantioane independente de la care s-au recoltat informaŃii. în funcŃie de modul de măsurare a datelor de intrare şi ieşire: în totalitate metrice. unele variante prezintă asemănări sau sunt chiar identice cu analiza factorială. comparativ cu celelalte grupuri. Tehnicile de realizare a analizei structurilor latente sunt numeroase. b) Pentru testarea gradului de semnificaŃie a diferenŃelor de opinie între subiecŃii constituiŃi în două sau mai multe eşantioane independente. Tehnicile de scalare multidimensională se clasifică în trei categorii. cât şi obiective legate de clasificarea componentelor populaŃiei cercetate în grupuri omogene. De aceea. realizează atât obiectivele urmărite de analiza factorială (extragerea factorilor latenŃi şi definirea acestora). ModalităŃi de analiză neparametrică Între scalele neparametrice. scala nominală se bucură de o largă utilizare în cercetările de marketing.

să presupunem că se urmăreşte să se stabilească dacă preferinŃele bărbaŃilor pentru un anumit produs diferă semnificativ de preferinŃele femeilor. dintre care 140 bărbaŃi şi 60 femei. care se aşteaptă să rezulte conform ipotezei 96 . ipoteza nulă că preferinŃele bărbaŃilor nu diferă semnificativ de preferinŃele femeilor poate fi testată cu ajutorul testului χ2.caracteristică cercetată. respectiv. se pot organiza într-un tabel de contingenŃă. Datele culese printr-o cercetare de piaŃă de la un eşantion de 200 persoane. care rezultă din observare.frecvenŃele rândului i şi ale coloanei j. Considerând mai întâi cazul a două eşantioane independente. Valoarea calculată a lui χ2 se determină cu ajutorul formulei: r k (O − A )2 ij ij 2 χ = ∑∑ Aij i =1 j =1 unde "r" şi "k" . de coloane ale tabelului de contingenŃă. Tabelul nr. Aij . DistribuŃia preferinŃelor pe sexe BărbaŃi 75(70) 65(70) 140 femei 25(30) 35(30) 60 TOTAL 100 100 200 -Preferă produsul -Nu preferă produsul TOTAL Deoarece subeşantionul bărbaŃilor este independent de cel al femeilor.10. Oij . se poate utiliza testul neparametric χ2. 2.frecvenŃele rândului i şi ale coloanei j.numărul de rânduri şi.

care se aşteaptă din observare. valoarea calculată a lui χ2 este următoarea : (75 − 70 )2 + (65 − 70)2 + (25 − 30)2 + (35 − 30)2 = 2. Valorile rezultate prin utilizarea formulei au o repartiŃie de eşantionare care poate fi aproximată de o repartiŃie χ2 cu (r-1) (k-1) grade de libertate. Să presupunem că se cercetează dacă preferinŃele populaŃiei pentru un anumit produs diferă în funcŃie de vârstă. adică preferinŃele nu sunt influenŃate de sex.05 ipoteza nulă se acceptă.nule (în tabelul de contingenŃă aceste frecvenŃe sunt trecute în paranteză*).84. se poate afirma că la un nivel de semnificaŃie de 0. iar efectivul colectivităŃii cercetate să fie de cel puŃin 40 unităŃi. În multe situaŃii. Deoarece χ c2 = 2.38 χ2 = 70 70 30 30 Valoarea teoretică corespunzătoare pentru (2-1) (2-1) = 1 grad de libertate este χ2 = 3.38 < 3. tabelul de contingenŃă va avea trei rânduri (persoane care preferă FrecvenŃa teoretică Aij se determină prin înmulŃirea frecvenŃei marginale a rândului "i" cu cea a coloanei "j" şi împărŃirea produsului la numărul cazurilor (mărimea eşantionului). 97 * . În acest caz. În exemplul considerat. este necesară testarea gradului de semnificaŃie a diferenŃelor de opinie între mai mult de două subeşantioane independente. De notat însă.84. Dacă valoarea calculată a lui χ2 este egală sau mai mare decât valoarea teoretică (tabelată). că pentru aplicarea cu succes a testului χ2. nu trebuie să aibă valori prea mici. frecvenŃele "Aij". corespunzătoare unui număr de grade de libertate şi unui anumit grad de semnificaŃie. atunci ipoteza nulă nu se acceptă.

în primul rând. în ciuda faptului că este util pentru analiza completă a datelor măsurate prin scala nominală. se poate afirma că preferinŃele populaŃiei pentru produsul cercetat sunt foarte slab corelate cu caracteristica sex. valoarea maximă a lui "C" este 0. aşa cum se întâmplă în cazul coeficienŃilor de corelaŃie Pearson. în schimb valoarea maximă nu ajunge niciodată să fie egală cu 1. dacă teoretic valoarea minimă a coeficientului poate fi zero (când variabilele studiate nu sunt deloc corelate). care se calculează după formula: C= χ2 N + χ2 Acest coeficient poate fi calculat indiferent de natura variabilelor (continue sau discrete) şi indiferent de natura repartiŃiei acestora (normală sau nu) în cadrul populaŃiei supuse cercetării. Coeficientul de contingenŃă. c) Pentru măsurarea gradului de asociere între variabilele unui tabel de contingenŃă se poate utiliza coeficientul de contingenŃă "C". are multe limite. reprezentând tot atâtea categorii de vârstă (persoane până la 18 ani. În al 98 .11 200 + 2.38 În lumina acestui rezultat. întrucât "C" nu diferă în mod semnificativ de zero. Utilizând datele din tabelul de contingenŃă 8.produsul. rezultă: 2.38 C= = 0. Testul χ2 se poate utiliza şi în aceste situaŃii.10.707). persoane care nu-l preferă şi persoane indecise) şi patru coloane. între 25 şi 60 de ani şi peste 60 de ani). procedura fiind identică cu cea din cazul cu două subeşantioane independente. intre 18 şi 25 de ani. Astfel. Spearman sau Kendall (în exemplul de mai sus.

rezultă că doi coeficienŃi de contingenŃă nu pot fi comparaŃi decât dacă provin din tabele de contingenŃă de aceeaşi mărime. Bucureşti 1999 VIII. 2002 3. este evident că "C" poate fi calculat numai în acele cazuri în care χ2 se poate utiliza. Kotler .a.) – Cercetări de marketing – Editura Uranus. VII. merită menŃionat şi faptul că "C" nu poate fi comparat direct cu nici un alt tip de coeficient de corelaŃie. Care sunt principalele caracteristici pe care le posedă scala ordinală ? 99 . Balaure ( coord. Ph. Bucureşti. care sunt principalele tipuri de scale utilizate în cercetările de marketing ? 4. Editura Uranus. – Principiile marketingului – Editura Teora. I. În al treilea rând. 2002 2. Cătoiu ( coord. Care sunt principalele categorii de scale unidimensionale ? 3. În sfârşit.doilea rând. Bibliografie: 1. În funcŃie de nivelul de măsurare obŃinut şi de proprietăŃile statistico-matematice. ş. Întrebări recapitulative : 1. V.) – Marketing. Ce se înŃelege prin conceptul de măsurare? Dar prin conceptul de scalare ? 2. datorită faptului că valoarea maximă a lui "C" depinde de mărimea lui "k" şi a lui "r".ediŃia a 2 a revăzută şi adăugită.

măsurarea reprezintă : A. numerică sau nenumerică a relaŃiilor dintre caracteristicile şi proprietăŃile unui fenomen D. numerică sau nenumerică. C. Scala preferată de respondenŃi este : scala nominală scala ordinală scala interval scala proporŃională 100 . procesul de exprimare simbolică. existenŃe în mod obligatoriu a unui instrument fizic care să permită măsurarea B. B. 3. Una din condiŃiile care trebuie respectate în construirea scalelor o constituie : A. D. procesul de culegere a datelor primare şi secundare B. 2. În cercetarea de marketing. a gradului în care un obiect sau fenomen posedă o anumită caracteristică sau proprietate C.IX. procesul de comensurare a informaŃiilor necesare realizării obiectivului cercetării . să posede un număr cât mai mare de nivele D. să fie inteligibile de către subiecŃii de la care se culeg informaŃiile C. Teste grilă de evaluare : 1. procesul de exprimare simbolică. A. să permită măsurarea concomitentă a cel puŃin două caracteristici .

e) C. scalele interval. f. C. b. scalele nemetrice. e.f ) D. scalele ordinale. B. (c. A. scalele neparametrice.c) B.Ordonarea variantelor cercetate în funcŃie de un anumit criteriu este posibilă în cazul scalei : A. scalele unidimensionale. g. scalele nominale.4.d. ( b. ( a. numerică sau nenumerică a relaŃiilor dintre caracteristicile şi proprietăŃile unui fenomen procesul de comensurare a informaŃiilor necesare realizării obiectivului cercetării .b. h) 101 . a gradului în care un obiect sau fenomen posedă o anumită caracteristică sau proprietate metoda de măsurare simultană a mai multor caracteristici sau proprietăŃi metoda de scalare simbolică simultană. f. D. scalele proporŃionale. h.C 6. c.d. scalele multidimensionale : A. toate cele menŃionate la literele A. 5. numerică sau nenumerică. proporŃionale D. d. interval C. În cercetarea de marketing. (c. ordinale B. scalarea multidimensională reprezintă : procesul de exprimare simbolică.Scalele care permit ordonări sunt următoarele : a. B.

4.000 persoane . favorabilă nici.45 9. scala Fisher . favorabilă nici nefavorabilă Nr.15 B.nefavorabilă f. 450 300 150 50 50 pers. DistribuŃia opiniilor a fost următoarea : Opinia f. scala lui Likert C.7.În cadrul unei cercetări selective. metoda ordonării rangurilor D. interval D. 4.20 C. opinia utilizatorilor unui anumit produs despre preŃul acestuia a fost măsurată cu ajutorul unei diferenŃiale semantice cu cinci trepte . scala cu sumă constantă B. 4. -4. neparametrice la obŃinerea 102 . efectuată pe un eşantion de 1.DiferenŃiala semantică conduce informaŃiilor specifice scalei : A. Care este sacorul mediu exprimând opinia eşantionului despre preŃul produsului respectiv ? A. nominale B. 8.Una dintre următoarele metode de scalare nu permite comparaŃii între stimuli : A. ordinale C.05 D.

permite transformări de tipul f(x)=ax + b B. Teste grilă de autoevaluare : 1. punctul de origine are semnificaŃie . grupul modal . 2. coeficientul de asociere Fisher . în cazul informaŃiilor măsurate cu ajutorul scalei interval se realizează utilizând: A. coeficientul de concordanŃă Fechner D.Scala ordinală are una din următoarele caracteristici : A. permite grupări C. proporŃionale D. coeficientul de corelaŃie al lui Pearson B. în cazul informaŃiilor măsurate cu ajutorul scalei nominale . În caracterizarea tendinŃei centrale . parametrice .Scala lui Likert conduce la obŃinerea informaŃiilor specifice scalei : A. distribuŃia de frecvenŃă D. nu permite evaluarea distanŃelor D.10. interval C. coeficientul de corelaŃie Spearman C. abaterea standard C. se utilizează : A. 3.Măsurarea corelaŃiei. ordinale B. mediana B. 103 .

în cazul informaŃiilor măsurate cu ajutorul scalei interval se utilizează : A.Pentru testarea semnificaŃiei statistice a diferenŃelor dintre grupuri. in cazul informaŃiilor măsurate cu ajutorul scalei proporŃionale se realizează utilizând : A. coeficientul de corelaŃie al lui Kendall B. nu are intervale egale B.În cazul informaŃiilor măsurate cu ajutorul scalei interval. nu este preferată de respondenŃi . testul lui Pearson B. testul Student D. 6. testul lui Farrar şi Glauber . caracterizarea tendinŃei centrale se face cu ajutorul : A.4. testul lui Fisher C. medianei D. coeficientul de corelaŃie Kruskal . coeficientul de variaŃie D. 7. mediei armonice . nu permite transformări de genul f(x)=ax + b C. 104 .Scala proporŃională are una din următoarele caracterisitici : A. coeficientul de contingenŃă C. mediei aritmetice B.Evaluarea corelaŃiei . 5. nu permite multiplicarea sau diviziunea unui număr de pe scală cu altul D. distribuŃia de frecvenŃă cumulată C.

În caracterizarea tendinŃei centrale. abaterea C.8. ordinale C. 105 . parametrice . în cazul informaŃiilor măsurate cu ajutorul scalei proporŃionale se utilizează : A. 9. media geometrică . Scala lui Stapel conduce la obŃinerea informaŃiilor specifice scalei : A. interval D. interval D. Metoda ordonării rangurilor conduce la obŃinerea informaŃiilor specifice scalei : A. nominale B. proporŃionale . modulul D. ordinale C. 10. nominale B. mediana B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->