You are on page 1of 1

8 ¹¶¬õ åO 29 May 2011

¹¶¬õJ™‘Ç’ðìŠH®Š¹
ã.T.⇪ìJ‡†ªñ‡† ﮈ¶œ÷ù˜. «ñ½‹ êƒAî£
꣘H™ à¼õ£°‹ ¹Fò ð†, á˜õC, ªüè¡, põ£,
îI›ðì‹ ‘Ç’. Þî¡ ðìŠH®Š¹ ï†ó£x, ñJ™ê£I, ñ«ù£ð£ô£,
¹¶„«êKJ™ ï쉶 õ¼Aø¶. ó£«üw ñŸÁ‹ ðô˜
ÞˆF¬óŠð숬î ðŸP ﮈ¶œ÷ù˜.
Þò‚°ï˜ ÿó£‹ ðˆñï£ðQì‹ åOŠðF¾ Cݘ
«è†ìªð£¿¶, ‘Ç’ CÁõ˜èœ ñ£øõ˜ñ¡, Þ¬ê ÜH«û‚/
ꇬìJ†´ M†´ ªè£œÀ‹ ô£ó¡v, ïìù‹ Ý´è÷‹
õ£˜ˆ¬î Þ¶. è£î™ ñŸÁ‹ ðìˆF™ ‘åˆî è‡í£ô’
ï¬è„²¬õ»ì¡ ðì‹ Þ¼‚°‹. ð£ì½‚° ïìù‹ Ý® «îCò
ÞŠðìˆF¡ ÞÁFè†ìñ£ù M¼¶ ªðŸø ïìù‚ è¬ôë˜
ð£ì™ 裆C ¹¶¬õJ™ F«ùw°ñ£˜ ñ£vì˜,
݄꣘ò£ ðœO, àŠð÷‹, d„ ⮆®ƒ ãâ™ ó«ñw, G˜õ£è
«ó£´ ÝAò ÞìƒèO™ ðì‹ îò£KŠ¹ d†ì˜ ªîŒiè¡.
H®ˆ«î£‹. Ü´ˆî ð£ì½‹
Þƒ° ðìñ£‚è àœ«÷£‹.
îò£KŠ¹
ï£ó£òí¡.
°í«êèó¡, ÝF
ð£ì™è¬÷ õƒA «î˜¾‚è£ù CøŠ¹ ðJŸC
ÞŠðìˆF™ º¡Fù‹ ï£.ºˆ¶‚°ñ£˜, »èð£óF
𣘈«î¡ èî£ï£òè¡ ê… ÝA«ò£˜ â¿F»œ÷ù˜. State Bank of India
êŒ, Hóðô ï®¬è ²Iˆó£M¡
Þó‡ì£õ¶ ñèœ ïC‰Fó£
ð£ì¬ô Cô‹ðó¡ ® ó£«ü‰î˜,
ý£L¾† 𣊠Cƒè˜ ðô˜ 1000 è£LJìƒèÀ‚è£ù ÜPMŠ¹
ï†êˆFó ï£òè¡, ï£òAò£è 𣮻œ÷ù˜. è™Mˆ î°F
1. ãî£õ¶ å¼ ð†ì‹.
2. M‡íH‚è «õ‡®ò è¬ìC  09.06.2011
3. CøŠ¹ ðJŸC õ°Š¹èœ 06.06.2011 Ü¡Á ºî™
Ýó‹ðñ£A¡ø¶.
âñ¶ GÁõùˆF™ ðJŸC ªðŸÁ ð™«õÁ õƒA ñŸÁ‹ Üó²
ðEJ™ àœ÷ ñ£íõ˜èœ
Miss. Angel P.O. (S.B.I)
K. Sundhamanthi Clerk (S.B.I)
K. Sankari Clerk (S.B.I)
V. Srinivasan Clerk (S.B.I)
G. Vinoth Kumar Clerk (S.B.I)
K. Arulramanan Clerk (S.B.I)
A.Z. Piolin Clerk (S.B.I)
V. Divya Clerk (S.B.I)
S. Bhuvaneshwari Assistant Manager (Axis Bank)
P. Priya Clerk (Indian Bank)
J. Ajaikumar Clerk (Indian Bank)
N. Mathumitha Clerk (Indian Bank)
S. Lavanya Clerk (Indian Bank)
D. Susitha Clerk (KVB)

܆Iû‚° ªî£ì˜¹ ªè£œ÷ «õ‡®ò ºèõK:


The Pondicherry School of Banking and Management
No. 72, Bharathiyar Street, Lawspet, Puducherry - 605 008.
Cell : 9843097471, 9787353416