You are on page 1of 7

Calculul taxei

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului


de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
_______________________________________________________________________________

Tipuri de autovehicule lei/200 cm3

sau fracţiune

din aceasta
_______________________________________________________________________________
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 8


2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18


3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 72


4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 144


5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste

3.001 cm3 290


6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată

de până la 12 tone inclusiv 30


8. Tractoare înmatriculate 18
_______________________________________________________________________________

(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală
sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone

Numărul axelor şi masa totală Impozitul, în lei, pentru Impozitul, în lei, pentru
maximă autorizată vehiculele angajate vehiculele angajate în
exclusiv în operaţiunile operaţiunile de transport
de transport intern intern şi internaţional

Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu


sistem de alt sistem sistem de alt sistem
suspensie de suspensie de
pneumatică suspensie pneumatică suspensie
sau un sau un
echivalent echivalent
recunoscut recunoscut

I. Vehicule cu două axe

1. Masa de cel puţin 12 0 72 0 102


tone, dar mai mică de
13 tone

2. Masa de cel puţin 13 72 198 102 282


tone, dar mai mică de
14 tone

3. Masa de cel puţin 14 198 278 282 397


tone, dar mai mică de
15 tone

4. Masa de cel puţin 15 278 630 397 899


tone, dar mai mică de
18 tone

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel puţin 15 72 125 102 178


tone, dar mai mică de
17 tone

2. Masa de cel puţin 17 125 255 178 364


tone, dar mai mică de
19 tone

3. Masa de cel puţin 19 255 331 364 473


tone, dar mai mică de
21 de tone

4. Masa de cel puţin 21 331 510 473 729


de tone, dar mai mică
de 23 de tone
5. Masa de cel puţin 23 510 793 729 1.132
de tone, dar mai mică
de 25 de tone

6. Masa de cel puţin 25 510 793 729 1.132


de tone, dar mai mică
de 26 de tone

7. Masa de cel puţin 26


tone

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa de cel puţin 23 331 336 473 479


de tone, dar mai mică
de 25 de tone

2. Masa de cel puţin 25 336 524 479 748


de tone, dar mai mică
de 27 de tone

3. Masa de cel puţin 27 524 832 748 1.188


de tone, dar mai mică
de 29 de tone

4. Masa de cel puţin 29 832 1.234 1.188 1.762


de tone, dar mai mică
de 31 de tone

5.Masa de cel puţin 31 832 1.234 1.188 1.762


de tone, dar mai mică
de 32 de tone

6. Masa de cel puţin 32


tone

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren
rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare
de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport


marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală Impozitul, în lei, pentru Impozitul, în lei, pentru
maximă autorizată vehiculele angajate vehiculele angajate în
exclusiv în operaţiunile de operaţiunile de transport
transport intern intern şi internaţional
Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu
sistem de alt sistem sistem de alt sistem
suspensie de suspensie de
pneumatic suspensie pneumatică suspensie
ă sau un sau un
echivalent echivalent
recunoscut recunoscut

I. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa de cel puţin 12 0 0 0 0


tone, dar mai mică de 14
tone

2. Masa de cel puţin 14 0 0 0 0


tone, dar mai mică de 16
tone

3. Masa de cel puţin 16 0 33 0 46


tone, dar mai mică de 18
tone

4. Masa de cel puţin 18 33 74 46 105


tone, dar mai mică de 20
tone

5. Masa de cel puţin 20 74 173 105 246


tone, dar mai mică de 22
tone

6. Masa de cel puţin 22 173 223 246 318


tone, dar mai mică de 23
tone

7. Masa de cel puţin 23 223 402 318 574


tone, dar mai mică de 25
tone

8. Masa de cel puţin 25 402 705 574 1007


tone, dar mai mică de 28
tone

9. Masa de cel puţin 28


tone

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa de cel puţin 23 69 161 98 230


tone, dar mai mică de 25
tone

2. Masa de cel puţin 25 161 264 230 377


tone, dar mai mică de 26
tone

3. Masa de cel puţin 26 246 388 344 554


tone, dar mai mică de 28
de tone

4. Masa de cel puţin 28 388 469 554 669


de tone, dar mai mică de
29 de tone

5. Masa de cel puţin 29 469 770 669 1009


de tone, dar mai mică de
31 de tone

6. Masa de cel puţin 31 770 1068 1099 1525


de tone, dar mai mică de
33 de tone

7. Masa de cel puţin 33 1068 1622 1525 2316


de tone, dar mai mică de
36 de tone

8. Masa de cel puţin 36 1068 1622 1525 2316


de tone, dar mai mică de
38 de tone

9. Masa de cel puţin 38


tone

III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa de cel puţin 36 751 1043 1073 1489


de tone, dar mai mică de
38 de tone

2. Masa de cel puţin 38 1043 1442 1489 2060


de tone, dar mai mică de
40 de tone

3. Masa de cel puţin 40 1442 2133 2060 3047


tone

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa de cel puţin 36 751 1043 1073 1489


de tone, dar mai mică de
38 de tone
2. Masa de cel puţin 38 1043 1442 1489 2060
de tone, dar mai mică de
40 de tone

3. Masa de cel puţin 40 1442 2133 2060 3047


de tone, dar mai mică de
44 de tone

4. Masa de cel puţin 44


tone

V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa de cel puţin 36 427 517 610 738


de tone, dar mai mică de
38 de tone

2. Masa de cel puţin 38 517 772 738 1102


de tone, dar mai mică de
40 de tone

3. Masa de cel puţin 40 774 1229 1102 1755


de tone, dar mai mică de
44 de tone

4. Masa de cel puţin 44


tone

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de
transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor*):
_________________________________________________________
| Masa totală maximă autorizată | Taxa |
| |(lei [vechi])|
|____________________________________________|_____________|
| a) Până la 1 tonă inclusiv | 59.000 |
|____________________________________________|_____________|
| b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 194.000 |
|____________________________________________|_____________|
| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 292.000 |
|____________________________________________|_____________|
| d) Peste 5 tone | 370.000 |
|____________________________________________|_____________|

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport


este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
_______________________________________________________________________________
Mijlocul de transport pe apă Impozit

- lei/an -
_______________________________________________________________________________
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz

personal 15
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40
3. Bărci cu motor 150
4. Nave de sport şi agrement*) între 0 şi 800
5. Scutere de apă 150
6. Remorchere şi împingătoare:

a) până la 500 CP inclusiv 400

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 650

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.000

d) peste 4.000 CP 1.600


7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 130
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 130

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la

3.000 tone inclusiv 200

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350


_______________________________________________________________________________
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de
aplicare a prezentului cod.

(8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă
autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a
mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.