You are on page 1of 14

Toate aceste direcţii vor fi abordate şi în cadrul acestui proiect.

Elaborarea unui plan


anual al secţiei de bază reuneşte de fapt realizarea anumitor subplanuri care în totalitate să
perfecteze starea secţiei respective.
Este necesară planificarea fabricării producţiei în expresie naturală şi valorică cu calcularea
capacităţii de producţiei a secţiei. Introducerea unor serii de măsuri va duce nemijlocit la
dezvoltarea tehnico-organizatorică a secţiei respective.
Calculînd necesarul de materie primă, materiale de bază, materiale auxiliare, energie
termică, energie electrică, se va şti exact care sunt necesităţile secţiei fără a cheltui înexces cu
acestea şi astfel, prin realizarea anumitor ecoomii se va putea investi în alte domenii.
De asemenea trebuie sporită productivitatea în baza factorilor tehnico-organizatorici şi puse
la punct fişele manoperei de producţiei. O deosebită importanţă o are şi calcularea numărului
personalului industrial productiv din secţie pentru a determina dacă nu există persoane în plus
care ar genera unele cheltuieli suplimentare, sau dacă există insuficienţă de persoane.
La organizarea oricărui plan trebuie de ţinut cont de necesităţile de resurse materiale pentru
consum şi de sursele de acoperire a acestora.
Trebuie de avut în vedere, că în condiţiile în care costurile reprezintă un factor de seamă în
stabilirea preţurilor, reducerea lor crează premisele necesare micşorării preţului de livrare al
produselor şi aceasta ar trebui de luat în considerare la elaborarea unui plan.
Cu cît sunt mai minuţios elaborate toate compartimentele planului, cu atît este mai uşor de
realizat, necesită resurse mai puţin şi asigură o calitate mai înaltă. Pentru elaborarea planului este
necesară atît informaţie externă cît şi informaţie internă.
Particularitatea esenţială a economiei de piaţă este dezvoltarea businessului.
Businessul sau antreprenoriatul reprezintă activitatea economică a agenţilor independenţi
ai pieţei, care îşi asumă riscuri financiare şi care sunt înregistraţi în modul stabilit, activitate
orientată spre obţinerea sistematică a profitului prin utilizarea bunurilor pe care le posedă,
realizarea mărfurilor, efectuarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.
Activitatea economică este o condiţie vitală pentru orice societate.
Businessul se exercită fără a forma sau formînd persoană juridică. În primul caz, e vorba
de activitatea antreprenorială individuală, cînd unul sau cîţiva cetăţeni cu drept de proprietate
privată obţin venituri (profit) de pe urma activităţii economice, inclusiv cu ajutorul forţei de
muncă angajate. Conform legilor Republicii Moldova, unele dintre genurile acestei activităţi
necesită licenţă – autorizaţia organelor municipale, care se acordă numai dacă antreprenorul
dispune de calificarea necesară. Întreprinzătorul, care intenţionează să-şi înceapă activitatea fără
a obţine calitatea de persoană juridică, înaintează o cerere la Camera înregistrării de stat, la locul

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
unde se află sediul întreprinderii sale. Pentru obţinerea certificatului de înregistrare este necesară
autorizaţia din partea organului de administraţie publică locală şi adeverinţă de la organul fiscal.
Noţiunea de bază în teoria managementului – noţiunea de întreprindere.
Întreprinderea – este un ansamblu patrimonial, care este obiectul managementului, ce
include:
 Imobile (clădiri, construcţii).
 Bunuri mobile (maşini, utilaj, materiale).
 Creanţe şi datorii.
 Dreptul la marcare (denumirea, emblema comercială).
Persoana juridică reprezintă o organizaţie care dispune de propritate separată şi care este
capabilă să poarte răspundere pentru obligaţiile sale folosindu-se această proprietate.
Organizaţiile economice, conform obiectivelor activităţii lor, sunt de două tipuri:
comerciale şi necomerciale. Primele urmăresc obţinerea profitului şi sunt libere să-l distribuie
după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii. Organizaţiile necomerciale se creează de
regulă în ramurile ştiinţei şi de deservire a ştiinţei, învăţămîntului, culturii şi se acreditează de
către organele de stat sau municipale. Organizaţiile necomerciale au dreptul să utilizeze profitul
doar pentru dezvoltarea producţiei.
După formele de proprietate, în Republica Moldova se delimitează întreprinderile de stat,
private, colective şi mixte (cu capital străin).
După sfera de activitate, se delimitează agenţii economici specializaţi în agricultură,
industrie, finanţe, comerţ, sfera serviciilor.
După statutul juridico-organizatoric, în Republica Moldova, cea mai mare răspîndire au
căpătat-o societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.).
S.R.L., ca forma juridico-organizatorică preponderentă în mediul businessului mic şi
mediu, se bazează pe capitalul unit al persoanelor fizice şi juridice, precum şi al organelor de stat
şi municipale pentru practicarea activităţii antreprenoriale. Membrii ei sunt obligaţi să
investească, în termenele stabilite, o anumită cotă în capitalul statutar al S.R.L., sub formă de
mijloace băneşti, bunuri sau drepturi patrimoniale, să respecte angajamentele prevăzute în
statutul.
O altă formă juridico-organizatorică, care tot este răspîndită în Republica Moldova este
societatea de acţiuni.
S.A. constituie forma juridico-organizatorică a businessului mediu şi mare. Capitalul lor
statutar nu este divizat în părţi, ci într-un anumit număr de acţiuni cu aceeaşi valoare nominală.

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Spre deosebire de certificatul cotei de participare în cadrul S.R.L., acţiunea este un titlu de
valoare şi poate fi vîndută de către proprietarul ei fără autorizaţia adunării fondatorilor.
În cadrul S.A. de tip închis, acţiunea poate fi vîndută doar membrilor S.A. (aceasta
garantează că proprietatea nu va nimeri în mîini străine), iar în cadrul S.A. de tip deschis –
oricărui cumpărător.
S.A. este cea mai raţională formă de integrare economică (de la producerea materiei
prime pînă la realizarea producţiei finite).
Economia de piaţă contemporană foloseşte planificarea la un nivel mult mai avansat,
decît vechiul sistem administrativ de comandă. Nu are loc renunţarea la planificare, ci
modificarea calitativă a obiectivelor subiectului, volumului, formei şi metodelor ei.
Calitatea managementului depinde nu numai de factorii sociali şi organizatorici. Rolul
principal îl are calitatea marketingului – capacitatea de a studia şi prognoza modificările în
conjunctura pieţei, de a forma cererea pentru noile mărfuri şi servicii, organiza elaborarea,
producerea, producerea şi realizarea lor în condiţii avantajoase pentru cumpărători.
Pîinea întotdeauna se considera cel mai important produs alimentar. De aceea este foarte
important de a produce această cantitate de pîine ca să satisface toate cerinţele umane.
În ţara noastră aproape 80% din necesităţile de pîine satisface întreprinderea S.A.
„Franzeluţa, care este formată din 4 fabrici, unde în afară de pîine se produc şi paste făinoase, şi
produse de cofetărie, franzelărie, patiserie, covrigărie ş.a.
În timpul de faţă S.A. „Franzeluţa” se consideră cel mai principal producător al
produselor de panificaţie.

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
a – distanţa dintre produse,cm; a = 3 – 4 cm;
L = m;
B = m.
În calcule se ia în consideraţie ordinea de aranjare a produselor şi distanţa între ele.
Măsurile necesare pentru calcule se prezintă sub formă de Tabel 2.1. şi tabelul 2.2.
Tabelul 2.1
Date iniţiale pentru calcularea productivităţii cuptoarelor

Denumirea Masa Numărul de Durata Capacitate


produselor produselor, produse pe vatră Numărul de de de producţie
În În
kg. leagăne coacere, pe oră, t/h
lungime lăţime
min
Pîine „Simplă” 0,68 54 9 - 28 0,708
Pîine„De masa” 0,4 9 67 22 0,65
Pîine„Crasnodarskii” 0,4 3 8 24 22 0,62

Tabelul 2.2.
Caracteristica produselor
Masa Dimensiunile produsului Durata
Denumirea producţiei produsului, kg. lungimea (l) lăţimea (b) de
coacere
Pîine „Simplă” 0,68 18 18 28
Pîine„De masa ” 0,4 12,5 8 22
Pîine„Crasnodarskii” 0,4 12,5 8 22

Calculul productivităţii cuptoarelor pentru fiecare sortiment de pîine folosind


datele din tabelele 2.1. şi 2.2.:
1. Coacerea pîinii „Simplă” se va face în cuptorul tip tunel А2 ШПЯ – 25, care are
lungimea vetrei L=1200cm şi lăţimea vetrei B=210cm.

1200 − 4
N = = 54 buc
18 + 4

210 − 4
n = = 9buc
Productivitatea cuptorului 18 + 4
la coacerea pîinii „Simplă” , conform formulei va fi:

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
54 * 9 * 0.68 * 60
P or = = 0,708 t / h
28 * 1000

2. Coacerea pîinii „De masa” se va face în agregatul dospitor – cuptor de tip Г4-
РПА-20, în componenţa căruia intră cuptorul cu leagăne de tip Г4-ХПФ-16А .

9 * 67 * 0.4 * 60
P or = = 0.65 t / h
22 * 1000

3. Coacerea pîinii „Crasnodarskii” are loc în cuptorul cu leagăne de tip Циклон –


Ротор–216

8 * 3 * 24 * 0.4 * 60
P oră = = 0.62 t / h
22 * 1000

Se calculează numărul de ore de lucru al cuptorului pentu fiecare sortiment în parte


conform formulei:
Ρd
N ore =
Ρore

unde: Pore - productivitatea pe oră, t/h;


Pd – productivitatea pentru sortimentul dat, t/h

- pentru pîinea „Simplă” din făină de calitatea I şi a II-a:


Pd=5,5t

5.5
N ore = = 7.76 ore
0,708

- pentru pîinea „De masa” din făină de calitatea a II-a:


Pd=5t
5
N ore = = 7.69 ore
0,65

- pentru pîinea „Crasnodarskii” din făină de calitatea I:

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Pd=14t
14
N ore = = 22 .58 ore
0,62
Astfel obţinem următoarele date:
Lucrul cuptoarelor:
- pentru pîinea „Simplă” : lucrează un schimb, 7,33 ore, cu productivitatea 5,19 t/24h;
- pentru pîinea „De masa” : lucrează un schimb, 7,33 ore, cu productivitatea 5,76 t/24h;
- pentru pîinea „Crasnodarskii” : lucrează 3 schimburi, 23 ore, cu productivitatea 14,26
t/24h;

Anul planificat are 354 zile din care lucrătoare sunt 264 sunt lucrătoare, deci 22 zile pe
lună. Astfel obţinem următorul plan al producerii pe sortimente, care este prezentat în tabelul 2.
Tabelul 2
Planul producerii pe sortimente
Producţia Unitatea de măsură Planul anual
1. Pîine „Simplă” tone 1370.16
2. Pîine „De masa” tone 1047.20
3. Pîine „Crasnodarskii” tone 3137.20
Total - 5554.56
În baza planului de producţie se calculează volumul vînzărilor nete şi se introduc în
tabelul 3.
Tabelul 3
Calculul vînzărilor nete
Producţia Unitatea de Planul anual Preţul curent, Suma, mii lei
măsură lei
Pîine „Simplă” tone 1370.16 3,50 7052,29
Pîine „De masa” tone 1047.20 3,00 7854,00
Pîine „Crasnodarskii” tone 3137.20 4,00 31372,00
total - 5554.56 - 46278,29

1. Pîine „Crasnodarskii”
Reţeta pîinii „Crasnodarskii”
Tabelul 4.3
Materii Consum
Făină de grîu, cal I 100,00

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Drojdii comprimate 2,00
Sare 1,50
Zahăr 2,00
Margarină de masă 2,00
Lapte uscat degresat 6,00
Total 113,50

Tabelul 4.4
Tabelul comparativ al randamentelor
Denumirea produselor Randamentul în Randamentul în pîine, %
aluat, % Calculat Planificat
Pîine „Simplă” 152.96 134,28 133,28
Pîine „De masa” 157,33 136,00 135,00
Pîine „Crasnodarskii” 178,07 144,00 143,00

Calculul materiilor prime se face faţă de o unitate de producţie de aceea în dependenţă de


randamentul pîinii trebuie de recalculat consumul de făină şi respectiv celelalte materii.
Tabel 5
Calculul materiei prime şi auxiliare
Tipurile de Unitate de Preţul Pentru o unitate Pentru tot volumul de
resurse măsură pentru o de producţie producţie
materialo- unitate, Norma de Suma, Cantitatea, Suma, mii

energetice lei consum, lei tone lei


kg

Pîine „Simplă”
Făină de kg 3,27 186,2 608.8 255,12 834,2
grîu, cal I
Făină de kg 3,17 558,5 1770.4 765,23 2425.7
grîu, cal II
Drojdii kg 12,30 11,2 13,78 15,34 188,68
comprimate
Sare kg 1,27 11,2 14.2 15,34 19.4

Pîine „De masa”


Făină de grîu, kg 3,17 735.3 2387.9 770 2440.9
cal. II
Drojdii kg 12,30 7.3 89,8 7,64 93,9
comprimate
Sare kg 1,27 11 13.9 11,52 14.6

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Melasă kg 7,9 36,8 29 82,73 653,57
Pîine „Crasnodarschii”
Făină de grîu, kg 3,27 644,4 2107 2021,6 6610.6
cal I
Drojdii kg 12,30 13,9 170.9 43,61 536,2
comprimate
Sare kg 1,27 9.7 12.3 30,4 38,6
Zahăr kg 13.8 13.9 191.8 43,6 601.6
Margarină kg 15,19 13.9 211 43,6 662,2
Lapte uscat kg 27,77 38.7 1074.6 121,4 3371,2
degresat
Total - - - - - 18491.2

Pentru a calcula consumul de materii energetice luăm în consideraţie următoarele:


1) Cuptorul А2 ШПЯ – 25 consumă 110 kw/h energie electrică;
2) Cuptorul Г4-РПА-20 consumă 38 m3/h de gaze naturale;
3) Cuptorul Циклон – Ротор–216 consumă 60 kw/h energie electrică.

Tabel 6
Calculul consumului de materiale principale
Denumirea Unitate Preţul Pentru 1t de produs Pentru tot volumul
materialelo de pentru
Norma de Suma, lei Cantitatea Suma, mii
r măsurare unitate,
consum lei
lei
Gaze
naturale m3/h 5.43 38 206.34 39.79 216
Apă m3 12.70 2,6 33 14.44 183.4
Energie
electrică kW/h 1,53 180 275.4 811.3 1241
Total - - - - - 1640

Deci cheltuielile materiale directe vor fi: 18491.2+1640=20131 mii lei

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Tabel 8
Numărul scriptic al personalului auxiliar

Profesia muncitorului Numărul Numărul de Salariul tarifar Salariul tarifar


de oameni luni lucrate lunar, lei total, mii lei
Microbiolog 1 11 3400 37.4
Laborant 1 11 3300 36.3
Electric 2 11 2600 57.2
Mecanic-şef 1 11 3000 33.0
Mecanic 2 11 2600 57.2
Lăcătuş 1 11 2000 22,0
Merceolog 1 11 3100 34.1
Cazangier 2 11 2700 59.4
Şofer 3 11 2700 89.1
Paznic 3 11 2300 75.9
Deriticatoare 3 11 2000 66.0
Total 20 - - 567.6

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Numărul de zile lucrătoare pe an este 264 de zile.
Numărul de zile lucrătoare pe lună este 22 de zile.
Numărul de ore lucrătoare este 8 ore.
Fondul total de timp efectiv este:
Ft=264×8=2112.

Numărul mediu al muncitorilor se calculează după formula:

t ∗Q
Nm= ,
Ft

unde:
t – timpul normat necesar pentru executarea unei lucrări, ore;
Q – volumul de lucrări ce trebuiesc executate în perioada de plan, t;
Ft – fondul de timp efectiv, ore.
8 ∗5554 ,56
Nm= = 21 .04 oameni.
2112
Numărul conducatorilor si functionarilor
Funcţie Categoria Numărul Salariul Numărul de Salariul
personalului scriptic lunar, lei luni anual,
lucrătoare mii lei
Director 1 5200 11 57.1
Inginer-şef 1 4600 11 50.6
Tehnolog-şef Specialist 1 4600 11 50.6
Manager 1 4500 11 49.5
Contabil-şef 1 3500 11 38.5
Contabil 2 3400 11 74.8
Economist 1 3600 11 39.6
Casier 1 3400 11 37.4
Inginer Sec. Mun. Specialist 1 4200 11 46.2
Tehnolog de secţie 1 4000 11 44.0

Total 11 - - 477.3

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Calculul fondului de salarizare total:
FSt=FSb+Fsuplimentar.
Fsuplimentar=15% de la salariul muncitorului.
Pentru muncitori industrial-productiv:
Fsuplimentar=2403.2×0,15=360.48 mii lei.
Ft=2403.2+360.48=2763.68 mii lei.

Pentru muncitori auxiliari:


Fsuplimentar=576.6 ×0,15=86.49 mii lei.
Ft=576.6+86.49=663.09 mii lei.

Pentru conducători şi funcţionari:


Fsuplimentar=477.3×0,15=71.6 mii lei.
Ft=477.3+71.6=548.9 mii lei.
Numărul total de lucrători pe categorii şi fondul total de salarii se prezintă în tabelui 9.
Tabelul 9
Numărul de persoane industrial productiv şi fondul total de salarizare
Categoria lucrătorilor Numărul de persoane Fondul de salarizare total,
mii lei
Muncitori:
- industrial - productiv 26 2763.68
- auxiliari, 20 663.09
-conducători şi funcţionari. 11 548.9
Total 57 3975.7

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
PM= 7843000*4,00= 31372 mii lei
Deci, vînzările nete constituie:
7052,29+7854+31372=46278,29 mii lei
Costul de producţie este mai mic cu 10% decît producţia marfă
CPM=41650,46

Tabel 12
Indicatorii eficienţii activităţii întreprinderii
Indicatori Metodica de calcul Anul 2008
Rentabilitatea producţiei, % Pb 23618 .82
Rp= ∗100 = 11 .99
MF + MC 196825

Cp 42026 .6
Cheltueli la un leu, lei Ch1 leu= = 0.9
PM 46278 .29

Pb – profitul brut, mii lei;


MF – suma medie anuală a mijloacelor fixe, MF=150533,21 mii lei;
MC – suma medie anuală a mijloacelor circulante, care se formează pe baza resurselor
financiare proprii şi a celor împrumutate, MC = 46278,29 + 13,5 mii lei
Cp – costul total al producţiei, mii lei;
PM – producţia marfă, mii lei.

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Tabel13
Tabelul de totalizare a indicatorilor tehnico-economici principali
ai secţiei proiectate
Indicatori Unitate de Anul 2008
măsură
1. Vînzări nete mii lei 46278,29
2. Volumul producţiei inclusiv:
- pîinea „Simplă”, 0,68 kg mii lei 7052,29
- pîinea „De masa” 0,4 kg mii lei 7854,00
- pîinea „Crasnodarskii” 0,4 kg mii lei 31372,00
3. Personal industrial productiv inclusiv:
- industrial - productiv oameni 26
- auxiliari oameni 20
- conducători şi funcţionari. oameni 11
4. Fondul total de salariu mii lei 3975.7
5. Salariul mediul lunar lei 6341
6. Costul producţiei mii lei 42026.6
7. Profit pînă la impozit mii lei 7527.3
8. Profit net mii lei 3523.8
9. Cheltuieli la 1 leu lei 0,9
10. Rentabilitatea producţiei % 11.99

Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data
Coala
Coala

Mod Coala . document


Nr. Semnăt. Data