You are on page 1of 4

1

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
SPECIALIZAREA: DREPT
EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA IUNIE 2010
I. STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENŢĂ
Potrivit HOTĂRÂRII CONSILIULUI FACULTĂŢII din 19.10.2009 şi HOTĂRÂRII
SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA DIN 5.11.2009,
EXAMENUL DE LICENŢĂ din sesiunea 24-30 iunie 2010,
SPECIALIZAREA DREPT, constă în:
I. Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – susţinerea probei
scrise la INSTITUŢII DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PENAL
II. Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea LUCRĂRII DE LICENŢĂ
II. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru PROBA 1
A. Drept civil. Partea generală
Bibliografie:
- Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Partea generală; Drept civil. Persoanele, Ed.
CH Beck, Bucureşti, 2007;
- Gh. Beleiu, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 2008;
- Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Persoanele, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007.
Tematica:
1. Actul juridic civil: - noţiune, accepţiuni, clasificarea actelor juridice civile (criterii de
clasificare: numărul părţilor; scopul urmărit; efectele produse; importanţei în raport cu un bun
ori
un patrimoniu; modul de încheiere; momentul în care îşi produc efectele; după cum sunt ori
nu
reglementate şi denumite de lege); structură; clasificarea condiţiilor actului juridic civil
(criterii:
aspectele la care se referă; obligativitatea îndeplinirii; sancţiunea neîndeplinirii lor)
2. Capacitatea de a încheia acte juridice civile
3. Consimţământul: noţiune, condiţii de valabilitate; Principiile voinţei: principiul
libertăţii actelor juridice civile; principiul voinţei reale; Viciile de consimţământ: eroarea;
dolul;
violenţa, leziunea
4. Cauza actului juridic civil
5. Obiectul actului juridic civil
6. Forma actului juridic civil: principiul consensualismului; forma cerută ad validitatem;
forma cerută ad probationem; forma cerută pentru opozabilitate
7. Efectele actului juridic civil: - noţiune, determinare; interpretarea actului juridic civil;
- Principiul forţei obligatorii; - Principiul irevocabilităţii; - Principiul relativităţii efectelor
actului
juridic civil
8. Nulitatea actului juridic civil: - noţiune, funcţii, evoluţie, clasificare
- regimul juridic al nulităţii absolute; - regimul juridic al nulităţii relative; - efectele
nulităţii actului juridic civil: noţiune şi ipoteze; principiul retroactivităţii; principiul
restabilirii
situaţiei anterioare; principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial
9. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice: noţiune; caractere juridice; începutul
capacităţii de folosinţă; încetarea capacităţii de folosinţă
10. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice: noţiune; premisele şi felurile capacităţii
de exerciţiu; lipsa capacităţii de exerciţiu; capacitatea de exerciţiu restrânsă; capacitatea de
exerciţiu deplină2
B. Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale
Bibliografie:
- Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a revăzută şi
adăugită, Ed. Hamangiu, 2008;
- Adina Calotă-Ponea, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2007
Tematică:
1. Posesia
2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate
3. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale
C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Bibliografie:
- Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. CH Beck,
Bucureşti, 2007
- C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. CH Beck,
Bucureşti, 2006/ Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
Tematica:
1. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice
2. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii: Gestiunea intereselor altei persoane;
Plata lucrului nedatorat; Îmbogăţirea fără justă cauză
3. Răspunderea civilă delictuală: Răspunderea pentru fapta proprie.
D. Drept civil. Contracte speciale
Bibliografie:
- Fr. Deak, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2007
Tematica:
1. Contractul de vânzare – cumpărare
2. Contractul de donaţie
E. Drept civil. Succesiuni
Bibliografie:
- Fr. Deak, Drept civil. Succesiunile, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2005;
- Ion Turculeanu, Cătălin Băncioi, Succesiuni, Ed. ALMA - Craiova, 2009.
Tematica:
1. Devoluţiunea succesorală. Principii generale: - Principiul venirii la moştenire în
ordinea claselor de moştenitori
- Principiul egalităţii
- Principiul proximităţii
2. Reprezentarea succesorală:
- Noţiune şi domeniu de aplicare
- Condiţiile reprezentării
- Efecte
3. Clasele de moştenitori
- Clasa descendenţilor
- Clasa ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privilegiaţi
- Clasa ascendenţilor ordinari
- Clasa colateralilor ordinari
- Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor
4. Rezerva succesorală;
5. Dreptul de opţiune succesorală3
F. Drept procesual civil
Bibliografie:
- V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Ed. Naţional, Bucureşti, vol.
I-II, 1996-1997;
- I. Leş, Tratat de drept procesual civil, Ediţia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
- V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, Ediţia 4, Ed.
C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
- D. Ghiţă, Drept procesual civil, Ed. Universitaria, Craiova, 2006;
Tematica:
1. Acţiunea civilă
- noţiune;
- elementele acţiunii civile (părţile, obiectul, cauza);
- clasificarea acţiunilor civile
2. Participanţii la procesul civil
- instanţa de judecată, compunerea şi constituirea instanţei;
- părţile, condiţiile pentru a fi parte în procesul civil (capacitatea procesuală, calitatea
procesuală, dreptul, interesul);
- coparticiparea procesuală;
- participarea terţilor în procesul civil;
- reprezentarea părţilor în procesul civil
3. Judecata în primă instanţă
- cererea de chemare în judecată, efectele primirii cererii de chemare în judecată;
- întâmpinarea;
- cererea reconvenţională;
- şedinţa de judecată, prima zi de înfăţişare;
- suspendarea şi perimarea;
- actele de dispoziţie ale părţilor (desistarea, achiesarea, tranzacţia);
- hotărărea judecătorească (deliberare şi pronunţare, cuprins, redactare şi comunicare,
clasificare, efecte)
G. Drept penal. Partea generală
Bibliografie
- Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed.
Universul juridic, Bucureşti, 2007
Tematica:
1. Instituţia infracţiunii: noţiune, conţinut, pericol social, vinovăţia, conţinut generic,
latura obiectivă, latura subiectivă, condiţii privind obiectul, condiţii privind subiecţii, condiţii
privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii.
2. Formele infracţiunii: acte preparatorii, tentativa şi infracţiunea consumată.
3. Săvârşirea infracţiunii de mai multe persoane: formele pluralităţii, participaţia
penală (autoratul, instigarea şi complicitatea), participaţia improprie ; pedeapsa în caz de
participaţie.
4. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni:
Formele unităţii infracţionale.
Unitatea naturală şi formele sale.
Unitatea legală de infracţiune şi formele ei.
Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate şi al infracţiunii complexe.
Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei.
Concursul de infracţiuni.
Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni.
Contopirea pedepselor pentru infracţiunile concurente.
Pedeapsa în cazul recidivei şi al pluralităţii intermediare. 4
5. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima
apărare, starea de necesitate constrângerea fizică şi constrângerea morală, cazul fortuit,
iresponsabilitatea, beţia şi minoritatea făptuitorului.

H. Drept penal. Partea specială


Bibliografie:
- Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2007
- Ruxandra Răducanu, Drept penal special, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
Tematica:
1. Infracţiuni contra persoanei:
- infracţiuni contra vieţii: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea,
uciderea din culpă;
- lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii: lovirea sau alte violenţe,
vătămarea
corporală, vătămarea corporală gravă, lovirea sau vătămările cauzatoare de moarte şi
vătămarea
corporală din culpă.
- infracţiuni contra libertăţii persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de
domiciliu;
- infracţiuni privitoare la viaţa sexuală: violul şi actul sexual cu un minor; incestul
2. Infracţiuni contra patrimoniului: furtul, furtul calificat, pedepsirea unor furturi la
plângerea prealabilă, tâlhăria, înşelăciunea şi tăinuirea; înşuşirea bunului găsit
3. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi
reglementate de lege:
- infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: luarea de mită, darea de mită, primirea
de foloase necuvenite şi traficul de influenţă.
J. Drept procesual penal
Bibliografie:
- Adi Oroveanu Hanţiu, Drept procesual penal. Partea generală, Ed. CH Beck,
Bucureşti, 2009;
- Adi Oroveanu Hanţiu, Drept procesual penal. Partea specială, Ed. Print, Craiova,
2008;
Tematica:
1. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;
2. Probele şi mijloacele de probă
3. Judecata în primă instanţă
Notă:
Absolvenţii au obligaţia ca, la toate disciplinele, să cunoască modificările legislative
care au intervenit de la publicarea lucrărilor indicate în bibliografie şi până la data
susţinerii examenului şi sunt în vigoare.
III. Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea LUCRĂRII DE LICENŢĂ – studenţii vor
elabora lucrarea de licenţă sub coordonarea ştiinţifică a unui cadru didactic.
DECAN,
PROF. UNIV. DR. DAN CLAUDIU DĂNIŞOR
Craiova, 5 noiembrie 2009