You are on page 1of 4

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΑ-3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
στις 18-04-2011.
_________________

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 9-155

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εκμετάλλευσης των παραλιών και αιγιαλών
του Δήμου Κέρκυρας στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κέρκυρας
(Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.)».

Σήμερα την 18η Απριλίου 2011, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 16.00, συνεχίζεται η
διακοπείσα τακτική συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κέρκυρας (9η/2011) στη Συνεδριακή Αίθουσα της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ,
ύστερα από την υπ. αριθμ. 22900/07-04-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,
αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 49 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας – Πρόεδρος


2. Γεώργιος Παντελιός – Αντιπρόεδρος
3. Χριστίνα Μιχαλάκη – Γραμματέας
4. Ερωτόκριτος Καρύδης
5. Αλέξανδρος Πουλής
6. Βαρβάρα Βλάσση
7. Αλέξανδρος Δήμου
8. Μιχάλης Διαβάτης
9. Αλέξανδρος Καρδαμίτσης
10. Κωνσταντίνος Νίκου
11. Σπυρίδων Μωραίτης
12. Γεράσιμος Ανυφαντής
13. Γεώργιος Μάμαλος
14. Αναστάσιος Ποταμίτης
15. Σπυρίδων Μουζακίτης
16. Σπυρίδων Κροκίδης
17. Αναστάσιος Μοναστηριώτης
18. Χρήστος Βλάσσης
19. Σπυρίδων Ρίγγας
20. Νικόλαος Ζέρβας
21. Θεοφανή Τσιμπούλη
22. Όλγα Καποδίστρια
23. Γεράσιμος Φωτεινός
24. Ανδρέας Σαγιάς
25. Σπυρίδων Πανδής

1
ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΑ-3

26. Βασίλειος Μαγουλάς


27. Γεώργιος Πανταζής
28. Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου
29. Αναστάσιος Κασίμης
30. Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου
31. Αλέξανδρος Αυλωνίτης
32. Κωνσταντίνος Λέσσης
33. Βασίλειος Κουρσάρης
34. Σπυρίδων Βάρελης
35. Σπυρίδων Ρουβάς
36. Αχιλλέας Μάζης
37. Μιχαήλ Κάρρας
38. Σπυρίδων Καρδακάρης
39. Ευρυσθένης Λαβράνος
40. Χαράλαμπος Χαραλάμπους
41. Θεοχάρης – Μαρίνος Μάστορας
42. Σταμάτης Πελάης
43. Βασίλειος Αρμενιάκος
44. Ιωάννης Πιέρρης
45. Νικηφόρος Ζερβός
46. Διαμαντίνα Βασιλάκη
47. Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου
48. Στέφανος Πέρρος
49. Στέφανος Σαμοϊλης

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

- Παράλειψη –

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της


συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21οο θέμα της ημερήσιας διάταξης (υπ. αριθμ. 9-155),
«Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της εκμετάλλευσης των παραλιών και αιγιαλών του
Δήμου Κέρκυρας στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κέρκυρας
(Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.)», θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 07.04.2011 εισήγηση της
Προϊσταμένης Τμήματος Αδειών Καταστημάτων, Θεαμάτων, Υπ. Εμπορίου Δημοτ. Αγοράς
και Αιγιαλών – Παραλιών του Δήμου Κέρκυρας κ. Μ. Σαγιαδινού, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Κοινής Υπουργικής


Απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών παραχωρήθηκε με
αντάλλαγμα έως 31.12.2012 το δικαίωμα της απλής χρήσης των αιγιαλών, παραλιών, όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών & πλευσίμων ποταμών στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

2
ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΑ-3

Τα Δημοτικά Συμβούλια τόσο του Δήμου Κερκυραίων καθώς και των υπολοίπων
Δήμων είχαν αποδεχθεί το δικαίωμα αυτό με ανάλογες αποφάσεις τους.
Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες, ως προς τις διαδικασίες δημοπράτησης και εν συνεχεία
της είσπραξης των μισθωμάτων, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν οικονομικές απώλειες
εξ’αυτού του γεγονότος για το Δήμο, καθώς επίσης και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για τη σύσταση Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.),
εισηγούμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 και 107 του
Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), να ανατεθεί η αρμοδιότητα της εκμετάλλευσης των αιγιαλών και
παραλιών του Δήμου Κέρκυρας στην Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Κέρκυρας,,
επικαλούμενοι και την υπ’αριθμ.16/2007 εγκύκλιο του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α «Κανόνες λειτουργίας των
Δημοτικών και Κοινοτικών Ανωνύμων Εταιριών (μονομετοχικών) στην οποία αναφέρεται ότι
αποκλειστικός σκοπός των δημοτικών ή κοινοτικών ανωνύμων εταιριών (μονομετοχικών) είναι
η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας και η εκμετάλλευση
κοινοχρήστων χώρων».

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Μονομετοχικής
Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) κ. Γ. Μάμαλο, ο οποίος ενημερώνει τα
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας ανάθεση της εκμετάλλευσης των
παραλιών και αιγιαλών του Δήμου Κέρκυρας στη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ. καθώς και τα έσοδα που θα
προκύψουν. Μετά την τοποθέτηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ., ζήτησαν και
έλαβαν το λόγο οι Επικεφαλής των Παρατάξεων κ.κ. Α. Αυλωνίτης, Χ. Χαραλάμπους, Μ.
Υδραίου και Στ. Σαμοίλης καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. Αρμενιάκος, Σ.
Βάρελης, Ε. Λαβράνος, Σ. Ρουβάς, Β. Κουρσάρης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος
και έθεσαν τις ερωτήσεις τους στον Πρόεδρο της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.

- Παράλειψη -

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, με τις σαράντα μία θετικές ψήφους των Δημοτικών
Συμβούλων και των οκτώ (08) αρνητικών ψήφων των κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Θ. Μάστορα, Β.
Αρμενιάκου, Ι. Πιέρρη, Ν. Ζερβού, Δ. Βασιλάκη (με την αιτιολογία ότι η πρόσβαση σε
παραλίες και αιγιαλούς του Δήμου Κέρκυρας πρέπει να είναι ελεύθερη για τους δημότες
καθώς και ότι τα έσοδα πρέπει να εισπράττονται από το Δήμο και να διαχειρίζονται από
αυτόν) και του κ. Στ. Σαμοίλη (με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί εάν η
εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάθεση και εάν θα είναι ικανή να επιβάλλει
τον κανονισμό και να θέσει περιορισμό ως προς τον αριθμό του εξοπλισμού (ομπρέλες και
ξαπλώστρες – καρέκλες κ.λ.π.) στους αιτούντες άδεια μίσθωσης

3
ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΑ-3

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κ ΑΤΑ ΠΛΕΙΟ ΨΗΦΙΑ

* Την απευθείας ανάθεση στην Εταιρεία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) της εκμετάλλευσης των παραλιών και αιγιαλών του
Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα α) με την υπ. αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών «περί
παραχώρησης με αντάλλαγμα έως 31.12.2012 το δικαίωμα της απλής χρήσης των αιγιαλών,
παραλιών, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών & πλευσίμων ποταμών στους ΟΤΑ Α΄
βαθμού», β) με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006, γ) με τις διατάξεις του άρθρου
70 του Ν. 3852/2010 και δ) την υπ. αριθμ. 16/2007 εγκύκλιο του Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Κανόνες
λειτουργίας των Δημοτικών και Κοινοτικών Ανωνύμων Εταιριών (μονομετοχικών») στην
οποία αναφέρεται ότι αποκλειστικός σκοπός των δημοτικών ή κοινοτικών ανωνύμων εταιριών
(μονομετοχικών) είναι η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας και η
εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων».

* Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο Κέρκυρας κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9-155/18-04-2011.

- παράλειψη –

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.


Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ

ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ