You are on page 1of 3

Denumirea disciplinei Matematica avansata

Domeniul de studiu Ingineria sistemelor


Master Controlul avansat al proceselor
Ingineria conducerii avansate a fabricatiei
Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe
Codul disciplinei 22060109
Titularul disciplinei Prof. Dr. Mat. Alexandru Mitrea
Colaboratori -
Catedra Matematica
Facultatea Automatica si Calculatoare

Sem. Tipul disciplinei Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud. Forma de

TOTAL

Credit
Ind. verificare
[ore fizice/săpt.] [ore conv/sem.]
S L P S L P
1 Fundamental 2 1 0 0 28 14 0 0 98 140 5 Examen

Competenţe dobândite
Cunoştinţe teoretice: Teoria generala a transformarilor integrale si discrete; Scheme si
formule probabilistice; Variabile si vectori aleatoari; Marimi asteptate (caracteristici numerice)
ale variabilelor si vectorilor aleatori; Legi de probabilitate (distributii probabilistice) clasice;
Lanturi Markov; Notiuni de Teoria aproximarii si Analiza numerica; Notiuni de calcul
variational

Deprinderi dobândite: Sa stie sa calculeze transformate de tip discret (Fourier, z); Sa stie sa
calculeze si sa utilizeze Transformata Fourier rapida; Sa stie sa identifice legea (distributia) de
probabilitate sau schema (metoda) probabilistica aferenta unei probleme date si sa o utilizeze
in mod corespunzator; Sa stie sa opereze cu lanturi Markov si sa le utilizeze proprietatile; Sa
stie sa aplice metodele numerice adecvate diverselor tipuri de probleme de aproximare; Sa stie
sa foloseasca metodele directe (aproximative) din calculul variational

Abilităţi dobândite: Formulele si tehnicile de calcul ale transformarilor discrete si rapide;


Formulele si relatiile computationale privind caracteristicile numerice (statistice) ale variabilelor
si vectorilor aleatori; Tehnicile de lucru ale lanturilor Markov; Tehnicile de lucru si programele
informatice privind diverse metode numerice (aproximative) din Teoria aproximarii si Calculul
variational

Cerinţe prealabile : Notiuni de Analiza matematica (in real si complex), Algebra liniara,
Calcul operational si Geometrie analitica si diferentiala dobandite in ciclul de licenta

A. Curs
1 Transformarea Fourier Discreta (TFD): forma matriceala, proprietati, 2 ore
transformata produsului de convolutie, formula lui Parseval.
2 Transformarea Fourier Rapida(FFT) – algoritmi de tip DITFFT si DIFFFT 2 ore
3 Transformarea z : aplicatii in studiul SLDIT si al filtrelor numerice 2 ore
4 Alte transformari de tip discret: Hilbert, Cosinus Discreta (DCT), Sinus 2 ore
Discreta (DST), TFD2D, FFT2D
5 Complemente privind transformarile discrete si integrale: Teorema 2 ore
esantionarii, Principiul indeterminismului, Corelatie, Spectru incrucisat (Cross
Spectrum), Transformarea Gabor, Transformarea Wavelet
6 Scheme si formule probabilistice: aplicatii in teoria fiabilitatii, teoria asteptarii, 2 ore
modelarea zgomotului in canale de comunicatii
7 Variabile aleatoare: functia de repartitie, pmf, pdf, pdf si pmf conditionate, 2 ore
operatii cu variabile aleatoare discrete si continue, functia de fiabilitate, rata de
hazard (defectare)
8 Vectori aleatori: functii de repartitie, pmf, pdf, pdf si pmf marginale; formula 2 ore
probabilitatii totale si formula lui Bayes pentru vectori aleatori 2D; aplicatii la
sisteme de asteptare si in teoria fiabilitatii
9 Marimi asteptate (caracteristici numerice) ale variabilelor si vectorilor 2 ore
aleatori: medii, momente, dispersie (varianta), moda, mediana, asimetrie,
exces; transformari de tip Fourier si z pentru variabile aleatoare (functia
caracteristica si functii generatoare); covarianta, corelatie, valori medii
conditionate, functii si curbe de regresie
10 Legi de probabilitate (distributii probabilistice) clasice. Teorema limita 2 ore
centrala. Aplicatii in fiabilitate, demografie, probleme de sondaj, canale de
comunicatii
11 Semnale (procese) aleatoare. Lanturi Markov;Relatiile Chapman-Kolmogorov; 2 ore
Lanturi Markov regulate
12 Aproximarea functiilor. Formule de derivare si integrare numerica 2 ore
13 .Metode numerice pentru rezolvarea ecuatiilor diferentiale si a ecuatiilor 2 ore
cu derivate partiale
14 Elemente de calcul variational : Ecuatii de tip Euler-Lagrange, Euler-Poisson, 2 ore
Euler-Gauss-Ostrogradski. Aplicatii ale calculului variational si analizei
numerice in teoria modelelor deformabile

B1. Aplicaţii – LUCRARI


1 Transformarea Fourier Discreta (TFD). Transformarea Fourier Rapida(FFT) 2 ore
2 Transformarea z : aplicatii in studiul SLDIT si al filtrelor numerice 2 ore
3 Scheme si formule probabilistice: aplicatii privind modelarea zgomotului in 2 ore
canale de comunicatii
4 Variabile si vectori aleatori aleatori. Functia de fiabilitate si rata de hazard 2 ore
(defectare)
5 Legi de probabilitate (distributii probabilistice) clasice. Teorema limita centrala. 2 ore
Aplicatii in fiabilitate, demografie, probleme de sondaj, canale de comunicatii
6 Lanturi Markov. Probabilitati absolute. Repartitii limita 2 ore
7 Probleme de analiza numerica si calcul variational 2 ore
B2. Sala laborator Nu sunt prevazute ore de laborator

C. Studiul individual
Fiecare masterand va pregati si prezenta un referat stiintific pe o tema din tematica cursului,
armonizata cu preocuparile sale stiintifice si profesionale. De asemenea, se vor studia
materiale de sinteza din aria tematica a cursului.
Structura Studiu Rezolvări Pregătire Timp Studiu Total ore pregătire
studiului materiale teme, aplicaţii alocat bibliografic individuală
individual curs lab., examinărilor suplimentar
proiecte
Nr. ore 30 10 30 8 20 98

Bibliografie
1. Mitrea A.I. : Matematici pentru Tehnologia Informatiei. Transformari integrale si
discrete, Ed.Mediamira, 2005
2. Mitrea A.I. : Variabile si semnale aleatoare, Ed. UT Pres, 2006
3. Moon T.K., Stirling W.C. : Mathematical Methods and Algorithms, Prentice Hall, New
Jersey, 2000
4. Naslau P. si col. : Matematici asistate de calculator, Ed. Politehnica, Timisoara, 2005
5. Stanasila O. : Matematici avansate, Ed. Fair Partners, 2005

Modul de examinare şi atribuire a notei


Modul de examinare Examenul constă din : 1. Prezentarea si sustinerea unui referat stiintific
(RS) ; 2. Bilet de examen : Rezolvarea unei probleme aplicative (PA) ; 3.
Materiale de sinteza (MS)
Componentele notei Referat stiintific (RS); Problema aplicativa (PA); Materiale de sinteză
(MS);
Formula de calcul a N = (2.RS + 2.PA + MS) / 5
notei Condiţia de obţinere a creditelor: RS > 5; PA > 5; MS > 5

Responsabil disciplina

Prof.dr. Alexandru Mitrea

________________________