You are on page 1of 23

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ

ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ ΕΎϴϨϘΗ

áϦϳϮϜΘϟ΍ ΔϗΎτΑ

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ : ϻ
˱ ϭ΃

á ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϞϜϴϫ

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ 

 ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ - ΃

 
ΔλΎΨϟ΍ ΕΎμϴΧήΘϟ΍ ϭ  ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϹ΍ ΢Θϓ - Ώ

 
ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ -Ν

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϯϮΘΤϣ 

ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ - ΃

έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ - Ώ

ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϠϟ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ ΔψϓΎΣ -Ν

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃

á Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗϭ ˬ ΔϗΩΎμϤϟ΍ ˬ ΖϳϮμΘϟ΍ ˬ ήϴπΤΘϟ΍ 

á Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ 

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ Ϊϋ΍Ϯϗ - ΃

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ ϲϓ ϥϮϠΧΪΘϤϟ΍ - Ώ

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔθϗΎϨϣ ϭ ΖϳϮμΘϟ΍ 

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϗΩΎμϤϟ΍ 

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ 

άϴϔϨΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϥϮϠΧΪΘϤϟ΍ - ΃

ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ) ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ --΃


ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ) ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ - -΃

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϞΣ΍ήϣ - Ώ

ΕΎϘϔϨϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ --Ώ

Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ - -Ώ

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃

Δϳέ΍ΩϹ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ 

ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϚδϤϟ΍ -΃

 ˴ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ -Ώ

 ήϴϴδΘϟ΍ ΏΎδΣ -Ν

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ 

Δϳέ΍ΩϹ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ 

ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ΔΑΎϗέ -΃

ΔϳΎλϮϟ΍ ΔΑΎϗέ -Ώ

ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ΔΑΎϗέ -Ν

ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴθΘϔϤϟ΍ ΔΑΎϗέ -Ω

ΔϴϟΎϤϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴθΘϔϤϟ΍ ΔΑΎϗέ - ϩ

ΔϴϤϴϠϗϹ΍ Δϓήϐϟ΍ ) Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ 

áΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ ΕΎϴϨϘΗ : Ύ˱ ϴϧΎΛ

á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣϭ ΪϳΪΤΗ

ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ

ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣ 

  ΕϻϮϘϨϤϟ΍ ΩήΟ ϞΠγ -΃


   ϙϼϣϷ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞΠγ -Ώ
ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃

á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ 

ϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϣ ΕΎϜϠΘϤϣ 

ϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϣ ήϴϏ ΕΎϜϠΘϤϣ 

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃

á ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ 

ϞΧΪΘϠϟ ΔϴϨϘΘϟ΍ ϕήτϟ΍ 

ΔϳΪϠΑ ΔΤϠμϤϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ - ΃

ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϥϭΩ ΎϴϟΎϣ ΔϠϘΘδϣ ΔϟΎϛϮϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ -Ώ

ΔϳΪϠΒϟ΍ Ϧϋ ϒϠΘΨϣ ϱϮϨόϣ κΨη ϖϳήσ Ϧϋ ϝϼϐΘγϻ΍ - Ν

ήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟ΍ -Ω

ήϴΟ΄Θϟ΍ - ϩ

ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϝϼϐΘγϻ΍ - ϭ

ΔϴϘϴΒτΗ ΔϠΜϣ΃

ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ ΐϴϟΎγ΃ 

ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎσΎθϨϟ΍ ΔϴϗήΗ 

 ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍ Ϣϫ΃

ΪϴϬϤΗ

ΔλΎΧ ΔϣΎϋ ΔϔμΑ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΐϧΎΠΑ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔϴΒόθϟ΍ βϟΎΠϤϟ΍ ˯Ύγ΅έ ΢ϟΎμϟ ϦϳϮϜΘϟ΍ ΍άϫ ϖϠόΘϳ
ΎϬΘϔμΑ ΓήϴΧϷ΍ ϩάϫ ˬΔϳΪϠΒϠϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔϴϤϨΗ ϭ ϦϴϤΜΗ ΕΎϴϨϘΗ ϭ ΔϴϠΤϤϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴϴδΗ ΕΎϴϨϘΗ
ϦϴϨσ΍ϮϤϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΔΟΎΤϟ΍ ϲΒϠΗ ϥ΃ϭ ˬ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ϡΎϬϤΑ ϞϔϜΘΗ ϥ΃ ΎϬϴϠϋ ΐΠϳ ΔϳΪϋΎϗ ΔϴϠΤϣ ΔϋΎϤΟ
Ϧϣ ΎϫέϮτΗ ϥ΃ϭ ΔϴϟΎϣ Ωέ΍ϮϤΑ ΩϭΰΗ ϥ΃ ΎϬϴϠϋ ϲϐΒϨϴϓ ˬϊϓΪϟ΍ ΔΒΟ΍ϭ ΕΎϘϔϧ ΎϬϟ Ϛϟάϟ ΎϬϤϴϠϗ· ϲϓ ϦϴϤϴϘϤϟ΍
ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϟ ϪϟϮΨϳ Ύϣ ΐδΣ ϚϟΫ Ϟϛ ϭ ΎϬΗΎϘϔϧ ΔϴτϐΗ ϞΟ΃

ϝϭΪΟ Ύπϳ΃ ϲϫ ϭ ΔϳΪϠΒϠϟ ΔϳϮϨδϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϭ ΕΎϘϔϨϟΎΑ ιΎΧ ΕΎόϗϮΗ ϒθϛ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ήΒΘόΗ
ϪϨϣ ϭ ."#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ ! ΓΩΎϤϟ΍ ± ΔϳΪϠΒϟ΍ ΢ϟΎμϤϠϟ ϞπϓϷ΍ ήϴδϟΎΑ ΢Ϥδϳ ήϴϴδΗ ϭ κϴΧήΗ
áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
ΔϳϮϨδϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϭ ΕΎϘϔϨΑ ΕΎόϗϮΘϟ΍ ϝϭΪΟ ϞΜϤΗ) Ξϣ΍ήΑ ήϴτδΗ ϝϼΧ Ϧϣ Ύ˱ϴγΎϴγ ϼ
˱ Ϥϋ

ΔϳΪϠΒϟ΍ ΢ϟΎμϣ ήϴγ ϦδΣ Ϧϣ ϦϜϤϳ Γέ΍ΩϹ΍ϭ ϥΫϹΎΑ ΍ήϣ΃

ΎϬΘϳέϭΩ ϲϓ ϊπΨΗ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΓΩΎϳί Ϫϟ ΔϠϤϜϤϟ΍ ιϮμϨϟ΍ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ ϊπΨΗ ΎϬϧϷ ϢψϨϣ ϞϤϋ
ΔϴϤϴψϨΗϭ Δϴϋήη ϡΎϜΣϷ ΎϫάϴϔϨΗϭ ΎϬϴϠϋ ΖϳϮμΘϟ΍ϭ ΎϫΩ΍Ϊϋ·ϭ ΎϬϤϳΪϘΗϭ

ϱ΃ (ϲϠΒϘΘδϣ) ϱήϳΪϘΗ ΞϣΎϧήΑ Ω΍ΪϋΈΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϰϠϋ ϲϐΒϨϳ ΚϴΣ ϱήϳΪϘΗ ϞϤϋ
ΕΎϘϔϨϟ΍ϭ Ωέ΍ϮϤϟ΍ Δϓήόϣ

ϩ΍ήϳ ΎϤΑ ϲπϘϳϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ Ϟ΋Ύδϣ ϲϓ ΚΒϳ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϥ΃ ΚϴΣ ϲμϴΧήΗ ϞϤϋ
ϚϟάΑ κΧήϳ ϱ΃ Ύ˱ΒγΎϨϣ

ϭ ΎϬΗΎϜϠΘϤϣ ϦϴϤΜΗ ϰϠϋ ΓήΒΠϣ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϓ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎο·
ϪόγϮΑ ϱάϟ΍ ΞΘϨϤϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ϞΒγ ϞϜϟ Ϣ΋ϼϣ ϮΟ ϖϠΧ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ϊϣ ΎϬΗ΍Ω΍ήϳ· Ϧϣ ϊϓήϟ΍ ϰϠϋ ήϬδϟ΍
 ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΧ ΢ϟΎμϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΓΩΎϳί

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ -ϻϭ΃

á ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϞϜϴϫ

ΔϬΟ Ϧϣ ϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ ΎϬϟ ΔϧϮϜϤϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϰϟ· ϕήτΘϟ΍ ϞπϓϷ΍ Ϧϣ ϪϧΎϓ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϞϜϴϫ ϝϼΧ Ϧϣ
 Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϯϮΘΤϤϟ νήϋ ϯήΧ΃

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ

á ϲϓ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤΘΗ

 ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ - ΃

 ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϹ΍ ΢Θϓ -Ώ


ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ -Ν


ΔλΎΨϟ΍ ΕΎμϴΧήΘϟ΍ -Ω

 "#- !" ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ " ΓΩΎϤϟ΍

áΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ -΃
ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ˯ΪΑ ϞΒϗ ϊοϮΗ ϲϫϭ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΎϫΪόΗ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϝϭ΃ ΎϬϧϷ ΔϴϟϭϷΎΑ ΖϴϤγ
ϱΆΒϨΗ ϒθϛ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϭ .ΎϫάϴϔϨΗ ΔϨγ ϖΒδΗ ϲΘϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ -"- ϞΒϗ ςΒπϟΎΑ
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ ήμϨϋ ϰϟ· Ϊϋ ) ϖ΋ΎΛϮϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϠϋ ϰϨΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϭ ΕΎϘϔϨΑ


áΔλΎΨϟ΍ ΕΎμϴΧήΘϟ΍ ϭ  ΎϘΒδϣ ΔΣϮΘϔϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ -Ώ

ΎϫΪόΑ ϭ΃ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϥϮϜΗ Ϊϗϭ ˬΓέϭήπϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ Ω΍ήϔϧ΍ ϰϠϋ ΎϬϴϠϋ ϕΩΎμϳ Ε΍ΩΎϤΘϋ΍ ϲϫ
ϻ· ΎϬΗέϭήο ήϬψΗ Ϣϟϭ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϓ ϞΧΪΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϹ΍ ϚϠΗ ΎϬϧ΃ ϱ΃ .ΎϬΌϴΠϣ ΐδΣ ϱ΃
ΏΎδΤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϳϮδΗ έΎψΘϧ΍ ϲϓ Εϻϭ΍ΪϤΑ ΎϫΩΎϤΘϋ΍ ϢΗϭ ˬΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ΪόΑ
ϱέ΍ΩϹ΍

áΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍-Ν

ΎόΒΗ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϞϳΪόΘΑ ΢ϤδΗ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϲϫϭ

"#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ " ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ

ϲϓ Ε΍ήϴϴϐΘϟ΍ϭ ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ ϲϗ΍ϮΑ ϞϴΣήΗ ΎϬϴϟ· ΎϓΎπϣ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϫ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
ΔϴϠϴΣήΗ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήΒΘόΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϨδϠϟ Δϳέϭήο βϠΠϤϟ΍ Ύϫ΍ήϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍
áϦϤπΘΗ ΎϬϧϷ

ΔϣήμϨϤϟ΍ ΔϨδϠϟ ΔϴϘΒΘϤϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ ΕϼϴΣήΗ Ϟϛ

ΔϣήμϨϤϟ΍ ΔϨδϠϟ ΔϴϘΒΘϤϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΕϼϴΣήΗ Ϟϛ

ΔϨϳΪϣ ϭ΃ ΔϨ΋΍Ω ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγ ΓΪλέϷ΍ Ϟϛ ϞϴΣήΗ

ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ϕΩΎμϤϟ΍ϭ ΔϠΠδϤϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ ξϴϔΨΗ ϭ΃ ΓΩΎϳί ϦϜϤϳ ϪϧϷ ΔϟΪόϣ ήΒΘόΗϭ
ΔϴϨόϤϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ

αΎγ΃ ϰϠϋ Δϴϣ΍ΰϟ· ΔϔμΑϭ ΎϬϟϼΧ ΔϘΒτϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ϥ΍ϮΟ ϞΒϗ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΖϳϮμΘϟ΍ ϢΘϳ
ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϥί΍ϮΘϟ΍

ϯήΠϳ Δϟϭ΍Ϊϣ ϖϳήσ Ϧϋ ϢΘΗ ΎϬϧΈϓ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϗΩΎμϤϟ΍ ΪόΑ ΔϴϠϳΪόΗ ΕΎϘϔϧ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·ϭ
ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϳϮδΗ ϢΘϳϭ ϞϳΪόΘϟ΍ ΍άϫ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϯϮΘΤϣ 

Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍ .έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ ϭ ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ :ΎϤϫ (Ϧϴϋήϓ) ϦϴϘη ϰϠϋ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϱϮΘΤΗ
"#-!" ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥϮϧΎϗ
ϞϗϷ΍ ϰϠϋ %" ϱέΎΒΟ· ωΎτΘϗ΍ ϊϣ ΎϳέΎΒΟ· ϥί΍ϮΘϣ ϥϮϜϳ ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ Ϣδϗ Ϟϛ
 έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ ϞϳϮϤΘϟ κμΨϣ ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ Ϧϣ

áήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ -΃

áϞϤθΗϭ ˬΔϳΪϠΒϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ ϦδΤϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋ήϟ ϦϤπϳ ϱάϟ΍ ωήϔϟ΍ Ϯϫϭ

%ΔϳΪϠΒϟ΍ ϕ Ϧϣ $" ΓΩΎϤϟ΍" ΕΎϘϔϨϟ΍ "ΔϳΪϠΒϟ΍ ϕ $ ΓΩΎϤϟ΍" Ε΍Ω΍ήϳϹ΍

ΔϳΪϠΒϟ΍ ϲϔχϮϣ ϒϴϟΎϜΗϭ έϮΟ΃ ΕΎϘϔϧ - .Δϴ΋ΎΒΠϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϞϴλΎΤϣ

ΓέήϘϤϟ΍ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ - .ΔϟϭΪϟ΍ ΎϬΤϨϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍

ΔϳέΎϘόϟ΍ϭ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΔϧΎϴλ ΕΎϘϔϧ - .ΕΎϣΪΨϟ΍ ϕϮϘΣϭ έϮΟ΃ϭ ϡϮγέ

ΕΎϗήτϟ΍ ΔϧΎϴλ - .ΔϳΪϠΒϟ΍ ϙϼϣ΃ϭ ϞϴλΎΤϣ

ΔϳΪϠΒϟ΍ ϰϠϋ ΔΒΗήΘϤϟ΍ ρΎδϗϷ΍ϭ κμΤϟ΍ &' ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ ΔμΣ

΢ϟΎμϤϟ΍ ήϴϴδΗ ΕΎϘϔϧ - .ϝϼϐΘγϻ΍ ΞΗ΍Ϯϧ

ϥϮϳΪϟ΍ Ϊ΋΍Ϯϓ - .Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ΞΗ΍Ϯϧ

ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ ωΎτΘϗϻ΍

έΎϤΜΘγϻ΍ ΕΎϘϔϨϟ ωΎτΘϗϻ΍

áϡΎδϗ΃ ΙϼΛ ϰϟ· ΔϤδϘϣ ήϴϴδΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ ϥ΃ ΚϴΣ

έϮΟϷ΍ ϞΜϣ ΔϳέΎΒΟϹ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍(

ΐΘϜϤϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ϭ ϒΗΎϬϟ΍ ϞΜϣ ΢ϟΎμϤϠϟ Δϳέϭήπϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍(

ΕΎϧΎϋϹ΍ ϞΜϣ ΔϳέΎϴΘΧϻ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍(

á ήϴϴδΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ ϞϜϴϫ --΃

ϡί΍Ϯϟ ϭ ϊϠγ $"

ϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ ϒϳέΎμϣ $
ϡϮγέ ϭ ΐ΋΍ήο $

ϙϼϣϷ΍ ϰϠϋ ϒϳέΎμϣ$

κμΣ ϭ ΕΎϤϫΎδϣ $

ΕΎϧΎϋ· ϭ ΢Ϩϣ $

ϡΎόϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ϒϳέΎμϣ $$

ΔϴϟΎϣ ϒϳέΎμϣ $)

ΓήηΎΒϤϟ΍ ΐ΋΍ήπϠϟ ϥΎϤπϟ΍ ϕϭΪϨλ ϲϓ ΔϤϫΎδϣ $#

Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ˯ΎΒϋ΃ $!

έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ ωΎτΘϗϻ΍ #

ΔϘΑΎγ ΔϴϟΎϣ Ε΍ϮϨγ ˯ΎΒϋ΃ #

áήϴϴδΘϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϞϜϴϫ - -΃

ϝϼϐΘγϻ΍ ΕΎΟϮΘϨϣ)"

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϙϼϣϷ΍ ΞΗΎϧ )

ϲϟΎϣ ΞΗΎϧ )

ΕΎϧΎϋ· ϭ ΕϼϴμΤΗ )

ϱΪϠΒϟ΍ ϦϣΎπΘϟ΍ ϕϭΪϨλ ΕΎΣϮϨϤϣ )

ΓήηΎΒϣ ήϴϏ ΐ΋΍ήο )

ΓήηΎΒϣ ΐ΋΍ήο )$

ΔϓΎπϤϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ϰϠϋ Ϣγήϟ΍ ))

ϲ΋ΎϨΜΘγ΍ ΞΗΎϧ )!

ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ΞΗΎϧ #

áέΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ -Ώ

ΎϬϟΎΣ ϰϠϋ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϙϼϣ΃ ϰϠϋ υΎϔΤϟΎΑ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋ήϟ ΢Ϥδϳ ϱάϟ΍ ωήϔϟ΍ Ϯϫ
ΔϳέΎϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ˯΍Ϯγ
ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ ϞΟ΃ Ϧϣ ωΎτΘϗϻ΍) ϲΗ΍άϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΍άϫϭ ΎϤϫήϛΫ ϖΑΎδϟ΍ Ϧϴϋήϔϟ΍ ϦϴΑ ΔϠλ ϙΎϨϫ
΢ϟΎμϟ ήϴϴδΘϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϲϓ ϱέΎΧΩ΍ ΩϮϬΠϣ ϝάΑ ΔϳΪϠΒϠϟ ϦϜϤϳ ˬ(ϞϗϷ΍ ϰϠϋ %" ΩϭΪΣ ϲϓ ϲϣϮϤόϟ΍
 ΔϳΪϠΒϟ΍ ϕ Ϧϣ $ ΓΩΎϤϟ΍) έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍

"#- !" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ $ ΓΩΎϤϟ΍ :έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ ωήϓ ϞϤθϳϭ

ΕΎϘϔϨϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍

ϲϣϮϤόϟ΍ ϙϼϬΘγϻΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ˯ΎΒϋϷ΍ - .ήϴϴδΘϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· Ϧϣ ΔϠλΎΤϟ΍ ΕΎϋΎτΘϗϻ΍

ϲϣϮϤόϟ΍ ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ &'  ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ Ϧϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔμΣ

ΔϤϫΎδϤϟ΍ ΕΎϘϔϧ - .ϱέΎΠΗϭ ϲϋΎϨλ ϊΑΎσ Ε΍Ϋ ΔδγΆϣ ϞϜη ϰϠϋ ΓήϴδϤϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ξ΋Ύϓ
έΎϤΜΘγϻ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ϝΎϣ α΃ήΑ

 ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ έΎσ· ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎϧΎϋ· 

 ΔϳϻϮϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎμϴμΨΗϭ νϭήϘϟ΍ ϞϴλΎΤϣ

 Ε΍ΪϋΎδϤϟ΍ϭ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍

 ΎϳΎλϮϟ΍ϭ ΕΎΒϬϟ΍

áΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϘϔϧ ϞϜϴϫ --Ώ

ΓήΧ΄Θϣ ΕΎϧΎϋ· "

ν΍ήΘϗϻ΍ Ω΍Ϊγ $"

Ε΍έΎϘόϟ΍ ˯ΎϨΘϗ΍ 

ήϴΒϜϟ΍ ΩΎΘόϟ΍ ϭ ΕϻϮϘϨϤϟ΍ ˯ΎϨΘϗ΍ 

ΓΪϳΪΟ ϝΎϐη΃ "

ϯήΒϛ ΕΎΤϴϠμΗ 

ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ Ε΍ΪϨγ ˯ΎϨΘϗ΍ $"

áΰϴϬΠΘϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϞϜϴϫ - -Ώ

ϞΣήϤϟ΍ ξ΋Ύϔϟ΍ "# "

ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ Ϧϣ ωΎτΘϗϻ΍ ""


ΎϳΎλϭ ϭ ΕΎΒϫ "

ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ ΔϧΎϋ· " ˬΔϳϻϮϟ΍ ΔϧΎϋ· " ˬΔϟϭΪϟ΍ ΔϧΎϋ· "" ΎϬϨϣ ΕΎϧΎϋϹ΍ "

ν΍ήΘϗϻ΍ ΞΗΎϧ $"

Ε΍έΎϘόϟ΍ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ 

ήϴΒϜϟ΍ ΩΎΘόϟ΍ ϭ ΕϻϮϘϨϤϟ΍ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ 

Ιέ΍ϮϜϟ΍ έ΍ήο΃ ξϳϮόΗ "

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ε΍ΪϨγ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ $"

* *+ ,+-á ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ΔψϓΎΣ -Ν

ΔϛήΘθϤϟ΍ ϡΎδϗϷ΍ Ϟϛ ϢψΗ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϭ ˬΕΎϋϮϤΠϣ ") ΔόΒγ ΎϨϟ ϞϜθΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ΔψϓΎΣ ϢϴδϘΗ
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϰϠϋ ϲϟΪϳ ϝϭϷ΍ Ϣϗήϟ΍ ϥ΃ ΚϴΣ

ϡϮγέ ϭ ΐ΋΍ήο $ Ϟμϔϟ΍ ± "$ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ :ϝΎΜϣ

áϲϫ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔΒγΎΤϣ ςτΨϣ ϲϓ ΔϠϤόΘδϤϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟΎϓ ϪϨϣϭ

έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϣδϗ κΨΗ ˬ ˬ" ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍(

ήϴϴδΘϟ΍ Ϣδϗ κΨΗ # ˬ) ˬ$ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍(

Ύόϣ ϦϴϤδϘϟ΍ κΨΗ ! ΔϋϮϤΠϤϟ΍(

˯ΎμΣϹ΍ κΨΗ " ΔϋϮϤΠϤϟ΍(

áϥ΃ ΚϴΣ

Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ Ε΍ΰϴϬΠΘϟ΍ ϞϳϮϤΗ έΩΎμϤϛ ΕΎΑΎδΣ βϤΧ ϢπΗ ϭ ΔλΎΨϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ " ΔϋϮϤΠϤϟ΍

ΔϧΎϴλ ϭ ˯Ύθϧ· ˬ˯ΎϨΘϗ΍ ˬϑήμΘϟΎΑ ϖϠόΘΗ ΕΎΑΎδΣ "$ Ζγ ϢπΗ ϭ ˬΕ΍έΎϤΜΘγϻ΍ " ΔϋϮϤΠϤϟ΍
ΔϳΪϠΒϠϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ϭ ΔϳέΎϘόϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍

ϭ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ϞΠδΗ ΕΎΑΎδΣ ήθϋ " ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ ϢπΗ ϭ ΞΗ΍ϮϨϟ΍ ϭ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ ") ϭ "$ ϦϴΘϋϮϤΠϤϟ΍
έΎϤΜΘγϻ΍ ϭ ΰϴϬΠΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόΑ ϖϠόΘΗ ϻ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ ήϴϴδΘΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΞΗ΍ϮϨϟ΍

ϭ ϱέΎΒΟϹ΍ ωΎτΘϗϻ΍ # ˬΔϘΑΎγ Ε΍ϮϨγ Ξ΋ΎΘϧ # ΕΎΑΎδΣ " ΙϼΛ ϢπΗ ϭ ˬΞ΋ΎΘϨϟ΍ "# ΔϋϮϤΠϤϟ΍
ΔϳΪϠΒϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Δϣάϟ΍ ϲϓ ϥΎμϘϨϟ΍ ϭ΃ ΓΩΎϳΰϟ΍ ϞΜϤϳ #
ϢΘΗ Ϟμϓ Ϟϛ ϞΧ΍Ω ˬΞϣ΍ήΒϟ΍ ΝέΎΧ Ϯϫ Ύϣ ϭ Ξϣ΍ήΒϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϢπΗ ϭ ˬΔϴϠϴϠΤΗ "! ΔϋϮϤΠϤϟ΍
) ˬ $ ˬ ˬ ˬ " ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ΏΎδΤϟ ϡΎϗέ΃ ΔΛϼΜΑ ϡΎδϗ΃ ϲϓ ΎϬΘόϴΒσ ΐδΣ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϊϳίϮΗ
 Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ω΍Ϯϣ ϰϤδΗ ϭ # ϭ

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗϭ ΔϗΩΎμϤϟ΍ ˬΖϳϮμΘϟ΍ϭ ήϴπΤΘϟ΍ 

ˮήϴπΤΘϟ΍ ϢΘϳ ϒϴϛϭ ˮήϴπΤΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϫ ΎϤϓ ˬήϴπΤΘϟ΍ ΔϠΣήϣ ϲϫϭ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϠΣήϣ Ϣϫ΃ ϥ·
ˮΎϫήϴπΤΗ ϢΘϳ ϦϤϟϭ ˬˮήϴπΤΘϟ΍ ϲϓ ϢϫΎδϳ Ϧϣϭ

á ήϴπΤΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· 

áήϴπΤΘϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ -΃

Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ΕΎϗϮόϣ Δϓήόϣϭ ΎϬΘΠϟΎόϣϭ ˬΔϣίϼϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊϤΟ ϝϼΧ Ϧϣ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ ϢΘϳ
ωϭήθϣ ΔϏΎϴλ ϢΘΗ ΎϤϛ ˬΡήΘϘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎϴΘΧϻ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΘϴϓ ˬϼΒϘΘδϣ ΎϬΒϨΠΗϭ ΔϘΑΎδϟ΍
ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϰϟ· ΪϨΘδϳ ήϴπΤΘϟ΍ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ ϥΫ· ˬΕΎϘϔϨϟ΍ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΐϧΎΟ κΨϳ ΎϤϴϓ ΍άϫϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
áΔϴϟΎΘϟ΍

áΕ΍Ω΍ήϳϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ --΃

ΐ΋΍ήπϟ΍ ΢ϟΎμϣ Ϧϣ ΔϨγ Ϟϛ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϞμΤΘΗ :ΐ΋΍ήπϟ΍ ΏΎδΣ ΔϗΎτΑ " Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍(
ϞΠδΗ ϲϜϟ ΓήηΎΒϤϟ΍ ήϴϏ ΐ΋΍ήπϟ΍ ϭ ΓήηΎΒϤϟ΍ ΐ΋΍ήπϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Δϴ΋ΎΒΠϟ΍ Ε΍ΆΒϨΘϟ΍ ΩΪΤΗ ϲΘϟ΍ ϭ ΔϳϻϮϠϟ
áήλΎϨόϟ΍ ϩάϫ ϢπΗ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϲϓ

ϱέΎϘόϟ΍ Ϣγήϟ΍

ήϴϬτΘϟ΍ Ϣγέ

ϲϨϬϤϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ϰϠϋ Ϣγήϟ΍

ΔϓΎπϤϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ϰϠϋ Ϣγήϟ΍

Δϴϓ΍ΰΠϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔΒϳήπϟ΍

ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΡϮϨϤϤϟ΍ ϭ ϲϓ΍ΰΠϟ΍ ϊϓΪϟ΍ Ϧϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔμΣ

ΔϳΪϠΒϟ΍ ϲϟϮΌδϣ ϑήσ Ϧϣ ϢϴϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϞϴΧ΍ΪϤΑ Ε΍ΆΒϨΘϟ΍ ˬΓήϛ΍άϠϟ ϭ

áΔϴΟέΎΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ έΩΎμϣ(

&'ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϠϟ ϙήΘθϤϟ΍ ϕϭΪϨμϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Ε΍Ω΍ΪϣϹ΍


ΔϳϻϮϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎϧΎϋ·

 ΕΎΒϬϟ΍ ϞϴΧ΍Ϊϣ

ν΍ήϗϹ΍ ϞϴΧ΍Ϊϣ

ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ ϞϴΧ΍Ϊϣ

á ΕΎϘϔϨϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ - -΃

ϢϴδϘΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΓΩΪΤϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϭ ϑ΍ΪϫϷ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ κϴμΨΗ ϢΘϳ
ϞΜϣ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϞϳϮϤΗ ϞϜη ϲϓ ΔϤΟήΘϣ ΔϨϴόϣ ϒϴϟΎϜΗ ϭ ϞϴϠΤΗ Ε΍ΪΣϭ ϰϟ· ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍
ϭ .ΎϫήϴϏ ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϥϭΆθϟ΍ ϭ ΔϴοΎϳήϟ΍ ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎΣΎδϤϟ΍ ˬΔϴϧΪϤϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϞϳϮϤΗ
áϲϠϳΎϤϛ ΔϋίϮϣ ΕΎϘϔϨϟ ϥΎϓ ΎϨϫ Ϧϣ

˯ΎΒϋϷ΍ ϭ ϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ ϒϳέΎμϣ :ΔλΎΧ ΎϬϨϣ ϭ ΎϬϳΩΎϔΗ ϦϜϤϳ ϻ ϲΘϟ΍ ϭ ˬΔϳέΎΒΟϹ΍ ˯ΎΒϋϷ΍(
ΔϗΎτϟ΍ ϭ ϒΗΎϬϟΎΑ ΩϭΰΘϟ΍ ϭ ΔϳέΎΒΟϹ΍ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ ˬϱέΎΒΟϹ΍ ϲΗ΍άϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍

ˬΩϮϗϮϟ΍ ΔλΎΧ ϢπΗ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΢ϟΎμϣ ήϴγ ϦδΤϟ Δϣίϼϟ΍ ˯ΎΒϋϷ΍ ϞϤΠϣ ϲϫ ϭ ˬΔϳέϭήπϟ΍ ˯ΎΒϋϷ΍(
ΔϧΎϴμϟ΍ Ω΍Ϯϣ ϭ ΔϴΒΘϜϤϟ΍ ϡί΍ϮϠϟ΍ ϭ Ω΍Ϯϣ

ΎϬϨϣ ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ήϓϮΗ ΩϭΪΣ ϲϓ ΎϬϠϤΤΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ ϲΘϟ΍ ˯ΎΒϋϷ΍ ϲϫ ϭ ˬΔϳέΎϴΘΧϻ΍ ˯ΎΒϋϷ΍(
ΎϫήϴϏ ϭ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϰϟ· ΔΣϮϨϤϤϟ΍ ϢϋΪϟ΍ ϭ ΕΎϧΎϋϹ΍

áήϴπΤΘϟ΍ ϲϓ ϥϮϠΧΪΘϤϟ΍-Ώ

΢ϟΎμϤϟ΍ ˯Ύγ΅έϭ ΔϳΪϠΒϠϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ΓΪϋΎδϤΑ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ϰϟ· Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϴπΤΗ ΩϮόϳ
ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϰϠϋ ϚϟΫ ΪόΑ νήόΗ ϲΘϟ΍ ϭ

ήϴπΤΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϢϫΎδΗ Ύϫ΍ϮΘδϣ ϰϠϋ ΔϴϟΎϣ ΔϨΠϟ ΐϴμϨΗ ΎϬϧΎϜϣΈΑ ΔϣΎϬϟ΍ ΕΎϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϓ ΓέΎηϺϟ

á Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔθϗΎϨϣ ϭ ΖϳϮμΘϟ΍ 

ΎϬϨϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨΠϟ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ νήόΗ ˬ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Δγ΍έΩ ϭ Ω΍Ϊϋ· ϢΘϳ Ύϣ ΪόΑ
ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Εϻϭ΍Ϊϣ .ΔλΎΨϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻΎΑ αΎδϤϟ΍ ϥϭΩ ΕϼϳΪόΘϟ΍ ξόΑ ϝΎΧΩ·
Εϻϭ΍ΪϤϟ΍ ϲϗΎΑ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ϻ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ

ϭ΃ ΎϬπϓέ ϭ΃ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϝϮΒϗ βϠΠϤϠϟ ϦϜϤϳ ΍άϬΑ Δϴϣ΍ΰϟ· Δϟ΄δϣ βϠΠϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔϨϳΎόϣ ϥ·
ϥ΃ ΐΠϳ ΖϳϮμΘϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ .ΖϳϮμΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ξόΒϟ΍ ϪϴϠϋ ϖϠτϳ Ύϣ ΍άϫϭ ήΧ΁ ωϭήθϤΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ ϭ΃ ΎϬϠϳΪόΗ
ΓΩΎϤϟ΍ ) ΓΩΎϣ ϭ Ϟμϓ Ϟϛ ϰϠϋ Ύπϳ΃ ϢΘϳ ϭ (ΕΎϘϔϨϟ΍ ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϱϭΎδΘΑ) Δϧί΍ϮΘϣ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϰϠϋ ϥϮϜϳ
"#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ 
ϰϠϋ ΕϮμϳ ϭ ΎϬϘϴΒτΗ ΔϨγ ϖΒδΗ ϲΘϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϲϓ ήΑϮΘϛ΃ ϞΒϗ ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ Ύϣϭΰϟ ΕϮμϳ
Ζδϣ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϴϴϐΘϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ (ΎϬϴϓ ϖΒτΗ ϲΘϟ΍) ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ ϥ΍ϮΟ ϞΒϗ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
"#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍ ) ΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϗΩΎμϤϟ΍ 

ΔϤδϧ """" Ϧϣ ϞϗϷ΍ ΕΎϳΪϠΒϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬΔμΘΨϤϟ΍ ΔϴλϮϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϰϟ· ΎϬϴϠϋ ΔϗΩΎμϤϠϟ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϡΪϘΗ
ΔϳϻϮϟ΍ ήΒΘόΗ ΔϤδϧ """" ΎϬϧΎϜγ ΩΪϋ ϕϮϔϳ ϲΘϟ΍ ΔϳΪϠΒϠϟ ΔΒδϨϟΎΑϭ ΔϴλϮϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϲϫ Γή΋΍Ϊϟ΍ ήΒΘόΗ
ΎϬΘϴόϗ΍ϭ ϯΪϣϭ ΕϼϳΪόΘϟ΍ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟΎΑ ΔμΘΨϤϟ΍ ΔϴλϮϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϡϮϘΗ έΎσϹ΍ ΍άϫ ϲϓ ˬΔϴλϮϟ΍ ΔτϠδϟ΍
áΎϬϨϣ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ξόΑ ϲϓ ΔλΎΧ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΰΠϋ ϲϓ ΐΒδΘΗ ϻ ϰΘΣ

ϝϼϐΘγϻ΍ ΞΗ΍Ϯϧ :)" ΏΎΒϟ΍

ϙϼϣϷ΍ ΞΗ΍Ϯϧ :) ΏΎΒϟ΍

Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ΞΗ΍Ϯϧ :)! ΏΎΒϟ΍

ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΎϬΟ΍έΩ· ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ ΔϳέΎΒΟϹ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ Ύϴ΋ΎϘϠΗ ϞΠδϳ ϥ΃ ϲϟ΍ϮϠϟ ϦϜϤϳ
ϱΪϠΒϟ΍

ΎϣϮϳ () ήθϋ ΔδϤΧ ϝϼΧ ΎϬόΟήϳ ϲϟ΍Ϯϟ΍ ϥΈϓ Δϧί΍ϮΘϣ ήϴϏ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϰϠϋ βϠΠϤϟ΍ ΕϮμϳ ΎϣΪϨϋ
ϡΎϳ΃ (") Γήθϋ ϲϓ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϰϠϋ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϬΣήτϳ ϱάϟ΍ ˬΎϬϣϼΘγ΍ ϲϠΗ ϲΘϟ΍

"#-!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ ) ΓΩΎϤϟ΍ Ύϴ΋ΎϘϠΗ ΎϬτΒο ϲϟ΍Ϯϟ΍ ϰϟϮΘϳ ϥί΍ϮΗ ϥϭΩ ΎϬϴϠϋ ΖϳϮμΘϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓϭ

ΔΒδϨϟΎΑ ( /) Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϡΎψϧ ϖϴΒτΗ ϯήΠϳ ϪϧΈϓ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ΐΒδϟ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ήΧ΄Η ΔϟΎΣ ϲϓ
ΔϴοΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ΔϠΠδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϑήλϭ ϡ΍ΰΘϟϼϟ

"#/!" ϥϮϧΎϗ Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍ )ΔϴοΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϡΎϜΣ΃ άϴϔϨΗ Ϟλ΍Ϯϳ ϪϧΈϓ Ε΍Ω΍ήϳϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
ΔϳΪϠΒϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍

á Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ 

á άϴϔϨΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϥϮϠΧΪΘϤϟ΍ -΃

ϥϮϜϳ ΎϨϫ ϭ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΘϟ ΍ήμΣ Ύ˱ϧϮϧΎϗ ϢϬϟ κΧήϤϟ΍ ϥ΍ϮϋϷ΍ άϴϔϨΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϦϴϠΧΪΘϤϟΎΑ ΩϮμϘϤϟ΍
Ϯϫ βϴϟ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϊΑΎΘϳ ϭ έήϘϳ ϱάϟΎϓ ˬϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ Ϧϋ ϪϣΎϬϣ ϲϓ ϒϠΘΨϳ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍
ΐγΎΤϤϟ΍ ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϲΘϔϴχϭ ϦϴΑ Ϟμϔϟ΍ ΃ΪΒϤϟ ΎϘϓϭ ΍άϫ ϭ ΕΎϘϔϨϟ΍ ΪϳΪδΗ ϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϚδϤΑ ϒϠϜϤϟ΍
 ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ -!" ϥϮϧΎϘϟ΍ ιϮμϨϟ ΎϘϴΒτΗ ϲϣϮϤόϟ΍

á ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ --΃


ΎϬγ΃έ ϰϠϋ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ϭ΃ ΔΤϠμϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬΔϟϭΪϟ΍ ϞϴΜϤΗ Δϔλ Ϫϟ κΨη Ϟϛ Ϯϫ
ΓΩΎϤϟ΍ ."ϪόϓΪϳ ήϣϵ΍ ϭ ϪΘϴϔμΗϭ ΔϴϣϮϤϋ ΔΌϴϬϟ (ϖΣ) ϦϳΩ ΕΎΒΛϹ ϞϫΆϣ κΨη Ϟϛ " :Ϫϧ΃ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϴϓ
 /!" ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ

Ύϣ΃ ϭ ˬϱέ΍ΩϹ΍ ςτΨϤϟ΍ ΐδΣ ϱϮϧΎΛ ϭ΃ ϲδϴ΋έ ήϴδϣ Ϯϫ ϞΑ ϲϟΎϣ ήϣ΁ ήΒΘόϳ ϻ ϑήμϟΎΑ ήϣϵΎϓ
ΐΨΘϨϳ ϭ΃ Ϧϴόϳ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϭ ˬϯήΧϷ΍ ϒ΋ΎχϮϠϟ ΔϠϤϜϣ ϻ· ϲϫ Ύϣ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϔϴχϮϟ΍

ΓΩΎϤϟ΍ ϑήμϟΎΑ ήϣ΁ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ήΒΘόϳ :(ΔϳΪϠΒϟ΍) ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϋΎϤΠϟΎΑ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍
ϮϬϓ ˬ ΐΨΘϨϣ ˬ ( /!" ) ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ $ ΓΩΎϤϟ΍ ˬ ( "#/!" ) ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ )
ήϣϷ΍ϭ ΔϴϔμΘϟ΍ϭ ΕΎΒΛϹ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΓέήϘϤϟ΍ ΎϬΗ΍Ω΍ήϳ· ϊϤΠϣ ϞϴμΤΘΑ ˬ ΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ άϴϔϨΘΑ ϡϮϘϳ
ϊϓΪϟΎΑ ήϣϷ΍ϭ ΔϴϔμΘϟ΍ϭ (ϦϳΪϠϟ ˯ΎθϧϹ΍) ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϬΗΎϘϔϧ ωϮϤΠϣ (ϑήλ) άϴϔϨΗϭ ˬϞϴμΤΘϟΎΑ

áϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍) ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ - -΃

ϝΎΠϣ ϲϓ ϡϮϘϳϭ ˬΔϴϟΎϤϟ΍ ήϳίϭ ϑήσ Ϧϣ Ϧϴόϣ Ϯϫϭ ΔϳΪϠΒϟΎΑ ϲϣϮϤϋ (ΐγΎΤϣ) ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ήΒΘόϳ
 ϊϓΪϟΎΑ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϝΎΠϣ ϭ ϞϴμΤΘϟΎΑ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϞΣ΍ήϣ -Ώ

ϞϴμΤΘΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϲϫ ΎϨϫ ΓΪϋΎϘϟΎϓ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ άϴϔϨΗ ΕΎϴϠϤϋ Ϧϣ ΔϴϠϤϋ ϲϫ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ΔϴϠϤϋ
ΓΪϋΎϘϟΎϓ (ήϴπΤΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ) Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΏΎδΣ βϜϋ ˬ(ΕΎϘϔϨϟ΍ άϴϔϨΗ) ΕΎϘϔϨϟΎΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϢΛ ˬΎϫάϴϔϨΗϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍
á ϰϟ· ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϪΗΎϫ ϢδϘϧ ϑϮγ ΎϨϫϭ (ϞϳϮϤΘϟ΍ έΩΎμϣ ϱ΃) Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΏΎδΣ ϢΛ ΕΎϘϔϨϟ΍ ΏΎδΣ ϲϫ

á ΕΎϘϔϨϟ΍ ϝΎΠϣ --Ώ

áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ ) ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ---Ώ

Ϊϗϭ ϦϳΪϟ΍ ˯Ϯθϧ ϪΒΟϮϤΑ ΖΒΜϳ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ Ϯϫϭ ˬήϴϐϟ΍ ϩΎΠΗ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ˯Ϯθϧ ϰϟ· ϱΩΆϳ ϱάϟ΍ ϑήμΘϟ΍ Ϯϫ
á ϥϮϜϳ

έ΍ήϗ ϭ΃ ΪϘϋ ϭ΃ ΔϘϔλ ˯ΎπϣΈϛ ˬ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ˯Ϯθϧ ϰϟ· ϯΩ΃ ϲϧϮϧΎϗ ϑήμΘΑ ϡΎϴϘϟ΍ Ϯϫ :ϲϧϮϧΎϗ ϡ΍ΰΘϟ΍(
ϲ΋Ύπϗ

ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΔϴϠϤόϠϟ Ε΍ΩΎϤΘϋ· κϴμΨΗ Ϯϫϭ :ϲΒγΎΤϣ ϡ΍ΰΘϟ΍(

á ΔψΣϼϣ

ϚϟΫ ΙΪΣ ΍Ϋ·ϭ ΎϬϴϠϋ ϕΩΎμϤϟ΍ϭ ΓέΪϘϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϹ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ίϭΎΠΘϳ ϥ΃ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϣ ϝΎΣ ϱ΄Α ϦϜϤϳ ϻ
!!)- ")- ϡϮϴϟ !)- $# ϱάϴϔϨΘϟ΍ ϡϮγήϤϟ΍ )ΔϴϟΎϤϟ΍ϭ ΔϴμΨθϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϞϤΤΘϳ

˯ΎϨΜΘγΎϛ / ϭ ΓΪϋΎϘϛ ΔϨγ Ϟϛ Ϧϣ / " ˰Α ΩΪΤϣ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΦϳέΎΗ


áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ) ΔϴϔμΘϟ΍ --Ώ

ϦϳΪϟ΍ ΩϮΟϭ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ϲϫϭ .(ΐδΘϜϤϟ΍ ϖΤϟ΍ ΓΪϋΎϘΑ) Ϛϟάϛ ϰϤδϳ Ύϣ ϭ΃ (ΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ΓΪϋΎϗ) Ϧϋ ήΒόϳ
ΔλΎΧ ρϭήθϟ ϊπΨΗ ϲϬϓ "ΕΎϘϔμϟ΍ ΍ΪϋΎϣ" ϪϐϠΒϣ ςΒοϭ ϩΪϳΪΤΗ ϢΗϭ ϪΑ (ϡΰΘϟ΃)

áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ) ϑήμϟΎΑ ήϣϷ΍ - --Ώ

ϊϓΪϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΐγΎΤϤϠϟ ϪΟϮϣ Ϯϫϭ ϦϳΪϤϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϑήμϟΎΑ ήϣϷ΍ ϞΜϤϳϭ ˬϊϓΪϠϟ Δϟ΍ϮΣ έ΍ΪλΈΑ ϥϮϜϳϭ
ϑήμϟΎΑ ήϣ϶ϟ ϞΟ΃ ήΧ΂ϛ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ " / ΦϳέΎΗ ήΒΘόϳϭ

á ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃) Ϯϫϭ (ΐγΎΤϤϟ΍ έϭΩ) :ϊϓΪϟ΍ - --Ώ

ΔϘϔϨϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϗ ΔΒϗ΍ήϣ ϲϓ ϢϬϣ έϭΩ ΎϨϫ ΐγΎΤϤϟ΍ ΐόϠϳϭ .ϲϣϮϤόϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ˯΍ήΑ· Δτγ΍ϮΑ ϢΘϳ ˯΍ήΟ· Ϯϫϭ
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ -!" ϥϮϧΎϘϟ΍) :Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϪϴϠϋ ΐΠϳ ΍άϟϭ

ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΔϴϠϤόϟ΍ ΔϘΑΎτϣ

Ϫϟ νϮϔϤϟ΍ ϭ΃ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ Δϔλ

ΕΎϘϔϨϟ΍ ΔϴϔμΗ ΕΎϴϠϤϋ Δϴϋήη 

ΩΎϤΘϋϻ΍ ήϴϓϮΗ 

ΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ήϳήΒΗ 

ΔοέΎόϣ ϞΤϣ ΎϬϧ΃ ϭ ΎϬϟΎΟ΁ ςϘδΗ Ϣϟ ϥϮϳΪϟ΍

ϊϓΪϠϟ ϲ΋΍ήΑϻ΍ ϊΑΎτϟ΍ $

ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϠϟ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ " / ˰Α ϊϓΪϟ΍ ΦϳέΎΗ ΩΪΤϳϭ

ήϣϵ΍ ϦϴΑ Ϟμϔϟ΍ ΃ΪΒϣ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ ΪΑ ϻ ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϭ ˬΕΎϘϔϨϟ΍ άϴϔϨΗ ϝΎΠϣ ϲϓ
κϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ ΎϘϓϭ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ ϦϴΑ ϱ΃ ΐγΎΤϤϟ΍ ϭ ϑήμϟΎΑ
ΎϬΒΟϮϤΑ ϞμΤΘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϔϨϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϭ΃ ΔϘϔϧ ϊϓΩ ξϓέ ϪϧΎϜϣΈΑ ΐγΎΤϤϟΎϓ . -!" ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ
ΔϘϔϨϟ΍ ϊϓΪϟ ΐγΎΤϤϟ΍ ήϴΨδΗ ϪϧΎϜϣΈΑ ήϴΧϷ΍ ΍άϫ ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϑήσ Ϧϣ ΪϳΪδΘϟΎΑ ήϣ΃ ϰϠϋ

ΔΤϴΤλ Ε΍έήΒϣ ϢϳΪϘΗ ϊϣ ΪϳΪδΘϟ΍ ξϓέ ΐγΎΤϤϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ ΪόΑá* . ξϓήϟ΍(
 ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϰϟ· Ϟγήϳϭ ΎϴΑΎΘϛ ξϓήϟ΍ ϢΟήΘϳ ϭ ˬΎϬΘϤ΋ϼϣ ϡΪϋ βϴϟ ϭ ΔϘϔϨϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϗ ϡΪόΑ ϖϠόΘΗ

ϰϠϋ ΔοϮϓήϤϟ΍ ΔϘϔϨϟ΍ άϴϔϨΘΑ ˬϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϪΘϔμΑ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋ήϟ ΢Ϥδϳá * /+ ήϴΨδΘϟ΍(
ϡΎϳ΃ " ϞΟ΃ ϲϓ ΐγΎΤϤϟ΍ ϡϮϘϳ ΔϘϔϨϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϗ ϡΪϋ ϚϟΫ ΪόΑ ϦϴΒΗ Ύϣ ΍Ϋ· .ϚϟΫ ϲϓ ϪΘϴϟϭΆδϣ ϞϤΤΘϳ ϥ΃
ϱέ΍ΩϹ΍ ϢϠδϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ· ήϳήϘΗ ϝΎγέΈΑ

á -!" ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ # ΓΩΎϤϟ΍ )ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ήϴΨδΘϟ΍ ξϓέ ΐγΎΤϤϠϟ ϖΤϳ


0 +  0ΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ΩϮΟϭ ϡΪϋ

ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ ήϓϮΗ ϡΪϋ

ΔϟϮϴδϟ΍ ήϓϮΗ ϡΪϋ

ΕΎϘϔμϟ΍ ϰϠϋ Γήϴη΄Η ΩϮΟϭ ϡΪϋ

ϊϓΪϠϟ ϲ΋΍ήΑϻ΍ ϊΑΎτϟ΍

áΕ΍Ω΍ήϳϹ΍ ϝΎΠϣ - -Ώ

ϞϴμΤΘϟ΍ϭ ϞϴμΤΘϟΎΑ ήϣϷ΍ ˬΔϴϔμΘϟ΍ ˬΕΎΒΛϹ΍ ϲϫϭ ϞΣ΍ήϣ (" ) ΔόΑέ΃ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΔϴϠϤϋ ϞϤθΗ

áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ )ΕΎΒΛϹ΍ -- -Ώ

ϲΒϳήπϟ΍ ˯ΎϋϮϟ΍ ΪϳΪΤΗ :ϞΜϣ ΎϴϧϮϧΎϗ ϖΤϟ΍ βϳήϜΗ ϱ΃ ˬϲϣϮϤόϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϖΣ βϳήϜΗ ΔϴϠϤϋ Ϯϫ

áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ )ΔϴϔμΘϟ΍ - - -Ώ

(Δϣ΍ήϐϟ΍ ˬϢγήϟ΍ ϭ΃ ΔΒϳήπϟ΍ ΔΒδϧ ˬΔΒϳήπϟ΍ ώϠΒϣ ϞΜϣ) ϪϠϴμΤΗ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ώϠΒϣ ΪϳΪΤΗ ΔϴϠϤϋ ϲϫ
áϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ Ϧϣϭ ϞϴμΤΘϟΎΑ ήϣϷ΍ έ΍ΪλϹ ΔϳΪϴϬϤΗ ΔϴϠϤϋ ϲϫϭ ϚϟΫ ΩΪΤΗ ϖ΋ΎΛϭ έ΍ΪλΈΑ ϚϟΫϭ

ΔϴϨΒϣ ήϴϐϟ΍ ϭ ΔϴϨΒϤϟ΍ ΔόοΎΨϟ΍ Ε΍έΎϘόϟ΍ ϞΜϣ άϴϔϨΘϠϟ ϝϭ΍ΪΟ

Ε΍ήϫΎψΘϟ΍ ϰϠϋ Ϣγήϟ΍ ϞΜϣ ΞΗ΍ϮϨϟ΍ ϑϮθϛ

ΕϻΎϔΘΣϻ΍ ϕϮϘΣ ϞΜϣ ϊϓΪϟΎΑ ήϣϷ΍

Ε΍Ϊϳ΍ΰϤϟ΍ ήπΤϣ ϭ έΎΠϳϹ΍ ΪϘϋ ϞΜϣ ΩϮϘόϟ΍

ΎϫήϴϏ ϭ ρϭήθϟ΍ ήΗΎϓΩ ϭ Ε΍έήϘϤϟ΍ ˬΕϻϭ΍ΪϤϟ΍ ήοΎΤϣ

áϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ έϭΩ )ϞϴμΤΘϟΎΑ ήϣϷ΍ - - -Ώ

ΔϨδϟ΍ Ϧϣ " / ΔϳΎϏ ϰϟ· ϞϴμΤΘϟ΍ ϢΘϳϭ .(ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ) ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϩέΪμϳϭ
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΘϟ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍

ΔϨδϟ΍ ΐδΣ ϲϠδϠδΗ Ϣϗέ ϞϤΤϳϭ ΔϘΤΘδϤϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ΪϨγϭ ΏΎδΤϟ΍ αΎγ΃ ˬΩ΍ήϳϹ΍ ΔόϴΒσ ΩΪΤϳ ήϣϷ΍ ΍άϫϭ
έΎϤΜΘγ΍ϭ ΰϴϬΠΗ ˬήϴϴδΗ) ϡΎδϗϷ΍ ΐδΣϭ

áϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ έϭΩ )ϞϴμΤΘϟ΍ - - -Ώ


ϦϳΪϤϟ΍ έΎόη· Ϯϫϭ :ϱΩϮϟ΍ ϞϴμΤΘϟ΍ :ϙΎϨϫϭ (ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃) ΐγΎΤϤϟ΍ ϪΑ ϡϮϘϳ ˯΍ήΟ· Ϯϫϭ
ϞϴμΤΘϟ΍ ϲϓ ΓΩΪΤϤϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ϦϳΪϤϟ΍ ΔΑΎΠΘγ΍ ϡΪϋ :ϱήΒΠϟ΍ ϞϴμΤΘϟ΍ - ϪϴϠϋ Ύϣ ΪϳΪδΗ ΔϠϬϣ ϩ˯Ύτϋ·ϭ
ϱάϴϔϨΗ ΪϨγ ) ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟΎΑ ϰϤδΗϭ ϱάϴϔϨΗ ήϣ΃ ΎϨϫ ήϣϷ΍ ΢Βμϳϭ ˬ(ΪϳΪδΘϟ΍ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ ϱ΃) ϱΩϮϟ΍

ϰϤδϳ ϒθϛ ϲϓ ϞϴμΤΘϟ΍ Ε΍ΪϨδϟ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϞϴΠδΗ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϞϴμΤΘϟ΍ ϢΘϳ
ΓΩΎϣ ϞϜϟ Ε΍ΪϨδϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ώϠΒϤϟ΍ ˬΪϨγ Ϟϛ ώϠΒϣ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ω΍Ϯϣ ϞδϠδΘΑ Ϫϴϓ Ϟμϔϳ ϱάϟ΍ Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍
ΔΑΎϗήϟ΍ ΪόΑ ϱάϟ΍ ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϠϟ Φδϧ ΔΛϼΛ ΎϬϨϣ ϞγήΗ Φδϧ ϊΑέ΄Α ϒθϜϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ϢΘϳ ϭ .ΎϫήϴϏ ϭ
ΕΎΒΛϹ΍ Ϊμϗ ΐ΋΍ήπϟ΍ ΔϳήϳΪϤϟ ΔΨδϧ ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣ϶ϟ ΔΨδϧ ϝΎγέ· Ϊϴόϳ ΎϬϴϠϋ

áΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϰϟ· ϕήτΘϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ˬϞϴμΤΘϟ΍ Ε΍ΪϨδΑ ϖϠόΘϳ Ύϣ ϲϓ

ϰϠϋ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϞΠδϳ ΚϴΣ έΎΠϳϹ΍ ϞΜϣ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΩϮϘόϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϭ :Ε΍ϮϨγ ΓΪϋ ϰϠϋ Ε΍ΪϨγ(
ϰϠϋ ΔϴϠϜϟ΍ ώϟΎΒϤϟ΍ ϊϤΟ ϰϠϋ ΔϨγ Ϟϛ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΐγΎΤϤϟ΍ ϞϤόϳ ϭ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ώϠΒϣ ϒθϜϟ΍
 Ϣϗέ ιΎΧ ϒθϛ

ϑήσ Ϧϣ ΪϨδϟ΍ έ΍Ϊλ· ϞΒϗ ΐγΎΤϤϟ΍ ΎϬϠμΤϳ Ε΍Ω΍ήϳ· ϙΎϨϫ :ΪϨδϟ΍ έ΍Ϊλ· ϞΒϗ ΔϠμΤϣ Ε΍Ω΍ήϳ· (
ϡϮϘϳ ωϮΒγ΃ Ϟϛ ΔϳΎϬϧ ϲϓϭ .ϦϛΎϣϷ΍ ϭ ϕήτϟ΍ ϰϠϋ ϡϮγήϟ΍ ϭ ΕΎϧΎϋϹ΍ ˬΕΎΒϬϟ΍ - :ΎϬϨϣ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍
ΕΎΒΛϺϟ ϑήμϟΎΑ ήϣ϶ϟ ϪϨϣ ΔΨδϧ Ϟγήϳ ϭ Ϣϗέ ιΎΧ ϒθϛ ϰϠϋ ΔϠμΤϤϟ΍ ώϠΒϤϟ΍ ϞϴΠδΘΑ ΐγΎΤϤϟ΍
ϲϟ΍ϮϤϟ΍ ϒθϜϟ΍ ϰϠϋ ΪϨδϟ΍ έ΍Ϊλ· ϭ

κΨη ϒϴϠϜΘΑ ΐγΎΤϤϟ΍ ϡϮϘϳ ϪϓήμΗ ϭ ϪΘϴϟϭΆδϣ ΖΤΗ * -+á ϦϴϠϛϮϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϞϴμΤΘϟ΍(
ΔϳΪϠΒϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ξόΑ ϞϴμΤΘϟ Ϧϴόϣ

áΎϬϨϣ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϰϠϋ ΕϼϳΪόΗ ˯΍ήΟ· ϥΎϜϣΈΑ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϞΒϗ :Ε΍ΪϨδϟ΍ ϰϠϋ ΕϼϳΪόΗ(

ϲϓΎο· ϞϴμΤΗ ΪϨγ έ΍ΪλΈΑ Ω΍ήϳϹ΍ ώϠΒϣ ϊϓέ

ϥΎϛ ΍Ϋ· ϭ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϨδϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϞϳΪόΘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϒθϜϟ΍ ϰϠϋ ϞΠδΘϓ Ω΍ήϳϹ΍ ˯Ύϐϟ· ϭ΃ ξϴϔΨΗ
ΏΎδΤϟ΍ ΎϬϨϣ Δϟ΍ϮΣ έ΍Ϊλ· ϖϳήσ Ϧϋ ϥϮϜϳ ˯ΎϐϟϹ΍ ϭ΃ ξϴϔΨΘϟΎΑ ϞϳΪόΘϟΎϓ ˬΔϘΑΎγ Ε΍ϮϨγ κΨϳ ϞϳΪόΘϟ΍
  ΔϤϴϘϟ΍ ΔϤϳΪϋ Ε΍ΪϨγ " -# # ΏΎδΤϟ΍ ϭ ΔϘΑΎγ Ε΍ϮϨγ ϰϠϋ ˯Ύϐϟ· ""-# #
*+

ϞΣ΍ήϣ Ϟϛ ΔόΑΎΘϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϤψϨϣ Δϳέ΍Ω· ΔΒγΎΤϣ ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϚδϤϳ
ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϩΪόϳϭ ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ ΎϤϫΪΣ΃ ϦϴΑΎδΣ ϊοϮΑ ήϴΧϷ΍ ϲϓ ΝϮΘΗ ϲΘϟ΍ϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ
ΔϳΪϠΒϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ ϱέΎΒΟ· Ϛδϣ ϰϠϋ ΓΩΎϳί ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ϩΪόϳϭ ήϴϴδΘϟ΍ ΏΎδΣ ήΧϷ΍ϭ

áΔΒγΎΤϤϠϟ ϱέΎΒΟϹ΍ ϚδϤϟ΍ -΃

áΏ ΢ϤδΗ (ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ )ΔϳΪϠΒϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΔΒγΎΤϤϟ΍ Ϛδϣ

ϊϳέΎθϤϟ΍ ϡΪϘΗ ϯΪϣ Δϓήόϣ


ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍ ϙϼϬΘγ΍ ΔΒδϧ Δϓήόϣ

Ε΍ίΎΠϧϻ΍ ϭ Ε΍ΆΒϨΘϟ΍ ϦϴΑ ϕέΎϔϟ΍ ΪϳΪΤΗ

ΔϨϳΰΨϠϟ ΔϳέϭΪϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍

ΔϨδϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ Ω΍Ϊϋ·

áϲϫ ΔϳΪϠΒϠϟ ϲϟΎϤϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ϦδΣ Ϧϋ ήΒόΗ ϭ ϚδϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴΒγΎΤϤϟ΍ ϖΣϼϤϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ

$ ϖΤϠϤϟ΍ ˬ Ε΍Ω΍ήϳϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϞϴμΤΘϟ΍ Ε΍ΪϨγ ϒθϛ ϭ ΕΎϘϔϨϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Εϻ΍ϮΤϟ΍ ϒθϛ ϖΤϠϤϟ΍(
ϒθϛ ) ϖΤϠϤϟ΍ ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΔΒδϨϟΎΑ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϞϴμϔΗ ήΘϓΩ ϭ ΕΎϘϔϨϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΕΎϘϔϨϟ΍ ϞϴμϔΗ ήΘϓΩ
Ε΍Ω΍ήϳϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϞϴμΤΘϠϟ ϲϗΎΒϟ΍ ϭ ΕΎϘϔϨϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΍άϫ ϭ ίΎΠϧϼϟ ϲϗΎΒϟ΍

Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΔϗΎτΑ ϭ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΔϗΎτΑ ) ϖΤϠϤϟ΍ ΎϬϨϣ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϑήσ Ϧϣ ΔΣϮΘϔϤϟ΍ ΕϼΠδϟ΍(

ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞΠγ ! ϖΤϠϤϟ΍ ϭ ΩήΠϟ΍ ϞΠγ ϖΤϠϤϟ΍ ΎϬϨϣ ϭ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔϗΎτΑ(

ϭ Ε΍Ω΍ήϳϺϟ Ϟμϔϣ ήΘϓΩ ˬϊϓΪϟ΍ Εϻ΍ϮΣ ήΘϓΩ ˬϞϴμΤΘϟ΍ Ε΍ΪϨγ ήΘϓΩ ΎϬϨϣ ΔϣΎϬϟ΍ ϯήΧϷ΍ ήΗΎϓΪϟ΍(
νϭήϘϟ΍ ϭ ϥϮϳΪϟ΍ ήΗΎϓΩ ϭ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΕΎϗΎτΑ ϭ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΕΎϗΎτΑ ˬΩ΍ϮϤϟ΍ ϭ ϝϮμϔϟ΍ ΐδΣ ΕΎϘϔϨϟ΍

áϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ -Ώ

ϕΩ΃ ΓέϮμΑ ΕΎϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϦϴΒϳ ΏΎδΣ Ϫϧ΃ ϱ΃ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ϩΪόϳ Δϴϧ΍ΰϴϣ ΏΎδΣ Ϯϫ
Δτγ΍ϮΑ νήόϳϭ ˬϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϪϴϠϋ ΕϮμϤϟ΍ ϲϓ΍ΰΠϟ΍ ήϳΪϘΘϟ΍ ίΎΠϧ· ϯϮΘδϣϭ
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ω΍Ϯϣϭ ϝϮμϓ ϞδϠδΗ ΐδΣ ϝϭ΍ΪΟ

ϰϠϋ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϞϬδΗ ΔϳέΎΒΟ· ΔϘϴΛϭ Ϧϋ ήΒόϳ ϭ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ - " - ϞΒϗ ϩΩ΍Ϊϋ· ϢΘϳ
ϭ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎμϴΧήΘϟ΍ ϭ ΔϴϓΎοϹ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ˬΔϴϟϭϷ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ )ϯήΧϷ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϥ΃ ϭ ΔλΎΧ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ Ϧϋ ήΒόϳ ϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ ϥ΃ ϦϴΣ ϲϓ ΔϳΆΒϨΗ ϖ΋ΎΛϭ ϻ· ϲϫΎϣ ˬ(ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋϻ΍
ΔϳΪϠΒϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΓΰΠϨϤϟ΍

áήϴϴδΘϟ΍ ΏΎδΣ -Ν

ˬϱέ΍ΩϹ΍ ΏΎδΤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϟΎϤϟ΍ ΏΎδΤϟ΍ Ϧϣ ΏήΘϘϳ Ϯϫϭ ϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ϩΪόϳ ΏΎδΣ Ϯϫϭ
ςΒπϟ΍ ΔϧΎϣϷ ϡΪϘϳ ϭ ΐ΋΍ήπϟ΍ Γέ΍ΩϹ ΔϘΒδϤϟ΍ ΔΑΎϗήϠϟ ϊπΨϳ Ϯϫ ϭ Ϟμϔϣ Δϴϧ΍ΰϴϣ ΏΎδΣ ϰϠϋ Ϫ΋΍ϮΘΣϻ
Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ϧϣ -"$- " ϞΒϗ ΎϴϤϴϠϗ· κΘΨϤϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ ϯΪϟ

áΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ 

ΕΎϣΪΧ ϭ Ξϣ΍ήΑ )ΕΎϘϔϧ ϞϜη ϲϓ ϢΟήΘΗ ΔϴϣϮϤϋ ϝ΍Ϯϣ΃ ϞΜϤΗ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΔΑΎϗήϠϟ Ύ˱ϣ΍ΰϟ· Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϊπΨΗ
ΎϬϨϣ ϝϮόϔϤϟ΍ ΔϳέΎγ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ έΎσ· ϲϓ Ϛϟ΍Ϋ Ϟϛ ϭ ϡΎόϟ΍ ϝΎϤϟ΍ ϞϴμΤΗ ϞϜη ϲϓ ϢΟήΘΗ Ε΍Ω΍ήϳ· ϭ ˬ(ΔϣΎϋ
ΔΑΎϗήϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗ ϭ .ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ -!" ϥϮϧΎϘϟ΍ ϭ ΔϳΪϠΒϟΎΑ ιΎΨϟ΍ "#- !" ϥϮϧΎϘϟ΍
Δϴ΋Ύπϗ ϭ΃ Δϳέ΍Ω·

áΔϳέ΍ΩϹ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ 

áϑήσ Ϧϣ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ αέΎϤΗ

áϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ -΃

΍Ϋϭ ϲϧϮϧΎϗ άϴϔϨΗ ϞΟ΃ Ϧϣ (ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍) ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ώϟΎΑ ϡΎϤΘϫ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ ϩάϫ ϲδΘϜΗϭ
ϭ Ε΍ήϴδϔΘΑ Ϫδϴ΋έ ΐϟΎτϳ ϥ΃ ϦϴΣ Ϟϛ ϲϓ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϊϴτΘδϳ ΕϻΎΤϟ΍ Ϟϛ ϲϓ ˬΔϴϧ΍ΰϴϤϠϟ ΔϴϓΎϔη
ΔϴϟΎϤϟ΍ ϪΗΎσΎθϧ Ϧϋ Ε΍ήϳήΒΗ

áΔϳΎλϮϟ΍ ΔΑΎϗέ -Ώ

ϥϮϜΗϭ (Γή΋΍Ϊϟ΍ βϴ΋έ ϭ΃ ϲϟ΍Ϯϟ΍) Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΖϗΩΎλ ϲΘϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ΔϳΎλϮϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϥϮϜΗ
ΕΎϴϠϤόϠϟ ϖΑΎτϣϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϠϟ ϑΎϔηϭ ϲϧϮϧΎϗ άϴϔϨΗ ϥΎϤο ϞΟ΃ Ϧϣ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ ϩάϫ
ΓήτδϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ϭ ΓΩΪΤϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ϭ

áϱΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ ΔΒϗ΍ήϣ -Ν

ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϒϠΘΨϣ ΔϴϧϮϧΎϗϭ ΔΤλ ϥΎϤπϟ ΍άϫϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ϑήσ Ϧϣ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϥϮϜΗϭ
ϕΎϔϧϹ΍ ϭ΃ ϞϴμΤΘϟ΍ ϲϓ ˯˱ ΍Ϯγ

áΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϤϟ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ Δϓήϐϟ΍) Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ 

ήϴϴδΘϟ ϲϣϮϤόϟ΍ ϩήϳΪϘΗ Ϧϣ ˯ΰΟ ΔϨγ Ϟϛ αήϜϳ ΔμΘΨϤϟ΍ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΔϓήϐϟΎΑ ϞΜϤϤϟ΍ ΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ
Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΕΎΑΎδΤϠϟ ΔϳϮϬΠϟ΍ Δϓήϐϟ΍ ΕΎψΣϼϣ αΎγ΃ ϰϠϋ Ύ˱λϮμΧ ήϳΪϘΘϟ΍ ΍άϫ έήΤϳϭ ΕΎϳΪϠΒϟ΍
ΕΎϳΪϠΒϠϟ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΕΎΑΎδΤϟ΍

ϲΌΗήΗ ϱάϟ΍ ήϴϴδΘϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ϰϠϋ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ ϊϠτϳ
ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎψΣϼϤϠϟ Ύ˱όΒΗ ΎϫήθϨϟ ϚϟΫ Ϧϋ ΎϬΘΑϮΟ΃ ϢϳΪϘΗ ϰϟ· ΕΎϳΪϠΒϟ΍ ΍ϮϋΪΗϭ ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ ϦϤο ϪΟ΍έΩ·
ϲϟΎϤϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ κΘΨϤϟ΍ ϝϮΌδϤϟ΍ Δϧ΍Ω· ϭ΃ Γ˯΍ήΑ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ϢΘϳ ϰΘΣ ΔΒγΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ ΎϬΑ
ΔϘΣϼϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ έΎσ· ϲϓ ΔϣήμϨϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ ϲΒγΎΤϤϟ΍ϭ

áΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ ΕΎϴϨϘΗ -ΎϴϧΎΛ


á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣϭ ΪϳΪΤΗ

áΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ

ϲϓ ΓΩΪΤϤϟ΍ ρϭήθϠϟ ΎϘΒσ ΎϬϴϓ ϑήμΘΗϭ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ϭ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϙϼϣϷ΍ ΪϳΪΤΗ ϭ ˯ΎμΣ· ΔϳΪϠΒϟ΍ ϰϠϋ
 ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ ΕΎϤϴψϨΘϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍

ϊϴϤΠΑ ϡϮϘϳ ϥ΃ ϱΪϠΒϟ΍ ϲΒόθϟ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋ήϟ ΢ϤδΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ ϞϣΎϜϟ΍ ϭ ϢϴϠδϟ΍ ΩήΠϟ΍ ϥ·
 Ύϫήϴδϳ ϲΘϟ΍ ϞϴΧ΍ΪϤϟ΍ ϭ ΎϬϴϠϋ ΔψϓΎΤϤϠϟ Ε΍˯΍ήΟϹ΍

áΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣ 

ϭ ( Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍) ΩήΠϟ΍ ϞΠγ :ϦϴϴϟΎΘϟ΍ ϦϳήΘϓΪϟ΍ Ϛδϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΔόΑΎΘϣ ϞΟ΃ Ϧϣ
 ! Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍) ϙϼϣϷ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞΠγ

áϙϼϣϷ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϞΠγ -΃

ϦϴϴόΗ ΓΪϤϋ΃ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ ϞΒϗ Ϧϣ ΍ήηΆϣ ϭ ΎϤϗήϣ ήΘϓΪϟ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ
á ΔλΎΧ ΎϬϨϣ ϭ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍

ΔϗΎτΒϠϟ ϲϠδϠδΘϟ΍ Ϣϗήϟ΍(

ϲΣΎδϤϟ΍ ςτΨϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍(

á ϞϴμϔΘΑ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϙϼϣϷ΍ ϦϴϴόΗ(

Ε΍έΎϘόϟ΍ ϦϴϴόΗ ϭ ΔόϴΒσ

ϊϗϮϤϟ΍

ϱϮΘΤϤϟ΍

˯ΎϨΒϟ΍ ΦϳέΎΗ(

ϡ΍ΪΨΘγϻ΍(

ΔϴϜϠϤϟ΍ Ε΍ΪϨγ ΦϳέΎΗ(

ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴΒϳήϘΘϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍(

ΔϴΒγΎΤϤϟ΍ ϊΟ΍ήϤϟ΍(

ΕΎψΣϼϣ(

á ΩήΠϟ΍ ήΘϓΩ -Ώ
ϊϗϮϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΚϴΤΑ ϝϮϘϨϤϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ήΘϓΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϞΠδϳ Ϣϗέ ϖΤϠϤϟ΍ Ϯϫ ϭ
Ϣϗέ ϞϴΠδΗ ΐΠϳ ϪϧΎϓ ΩήΠϟ΍ ήΘϓΩ ϲϓ ϞΠδΗ ΕϻϮϘϨϤΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ΎϣΪϨϋ .ΔϳΎλϮϟ΍ ΔτϠγ ϢΘΧ ϪϴϠϋϭ
ΐΠϳ ΎϤϛ ˬΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ϦϴϴόΗ ΪόΑ ΓέϮΗΎϔϟ΍ ήϬχ ϰϠϋ ϭ΃ ΓΩΎϣ Ϟϛ ϡΎϣ΃ ˯΍Ϯγ ΔϴϨόϤϟ΍ ΓέϮΗΎϔϟ΍ ϰϠϋ ΩήΠϟ΍
ΔϨϳΰΨϟ΍ Ϧϴϣ΃ϭ ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ Ϧϣ ΔϧϮϜΘϣ ΔϨΠϟ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΔϨδϟ΍ ϲϓ Γήϣ ΔΑέΎϘϤϟ΍ ΔϴϠϤόΑ ϡΎϴϘϟ΍
ΔϳΪϠΒϠϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ˬϱΪϠΒϟ΍

ήοΎΤϤΑ ϊΒΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΓήϴΧϷ΍ ϩάϫ ϥΎϓ ΕϻϮϘϨϤϟ΍ ξόΑ ωΎϴο ϭ΃ ϒϠΗ ΕϻΎΣ ΔΑέΎϘϤϟ΍ Ϧϋ ΞΘϧ ΍Ϋ·
 ϭ ϖΣϼϤϟ΍ ) ϒϠΘϟ΍ ϭ ωΎϴπϟ΍

ϒϳέΎμϤϟ΍ ΪϳΪΤΘΑ ΢ϤδΗ ΔΒϛήϣ ϞϜϟ ΔόΑΎΘϣ ΕΎϗΎτΑ ϙΎδϣ· ϢΘϴϓ ΕΎΒϛήϤϟ΍ ϭ Ε΍έΎϴδϟ΍ ΓήϴψΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ήϴδϟ΍ ˬΓέϮΗΎϔϟ΍ ώϠΒϣ ϭ ΓίΎϴΤϟ΍ ΦϳέΎΗ :ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ΔϠΠδϤϟ΍ Ε΍ήΘϣϮϠϴϜϟ΍ ϭ ΎϬϨϣ ϞϜϟ
ΔϧΎϴμϟ΍ ϭ ϲϣϮϴϟ΍

á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ 

á" Ϣϗέ ϙήΘθϤϟ΍ ϱέ΍ίϮϟ΍ έϮθϨϤϟ΍ ΐδΣ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ Ϧϣ ϦϴϋϮϧ ϦϴΑ ΰϴϤϧ

áϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϤϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ 

á ϲϠϳ Ύϣ ΔΠΘϨϤϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϤπΘΗ

áΔϳέΎϘόϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ -΃

á ϲϫϭ

 ΕΎϨϜδϟ΍

ϱέΎΠΘϟ΍ ϝΎϤόΘγϼϟ ΔμμΨϤϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ 

 ΦϟΎδϤϟ΍ 

 Ε΍έΎϴδϟ΍ ή΋ΎψΣ 

 ϙΎθϛϷ΍

á ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ -Ώ

 ΕΎΒϛήϤϟ΍

 ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϝΎϐηϷ΍ ΩΎΘϋ 

 ΩΪόΘϤϟ΍ ΩΎΘόϟ΍ 
á ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϣ ΕΎϘΤϠϣ -Ν

 ϱΪϠΒϟ΍ ϦϴϣϭΪϟ΍) ΔϳΪϠΒϟ΍ ϙϼϣ΃ ϝϼϐΘγ΍ Ε΍ϭΎΗ·

 ΕΎϗήτϟ΍ ϕϮϘΣ 

ΔϔλέϷ΍ ϰϠϋ ϡϮγήϟ΍ ϭ νέΎόϤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϒϗϮΘϟ΍ ϕϮϘΣ 

ΐϠτΗ ϥ΃ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ Ϫϧ΃ ϰϟ· ΔϓΎο· ΕΎϳΪϠΒϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϲϓ ϞϴΧ΍ΪϤϟ΍ ϩΪϫ ϝΎϤϫ· ϢΗ Ϫϧ΃ φΣϼϤϟ΍
ΔϔλέϷ΍ ΢ϴϠμΗϭ ΔϧΎϴλ κΨϳ ΎϤϴϓ %" ϰϟ· ϞμΗ ΔΒδϨΑ έΎΠΘϟ΍ϭ ΕϼΤϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ ΔϤϫΎδϣ
ΕΎϬΟ΍Ϯϟ΍ϭ

ˬ(«ϒΗΎϬϟ΍ ϭ ϩΎϴϤϟ΍ ΕΎϛήη ˬίΎϐϠϧϮγ ) ΔϴϨόϤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ ϥΎϓ ΕΎϗήτϟ΍ ϰϠϋ ΓΰΠϨϤϟ΍ ϝΎϐηϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ
ώϟΎΒϤϟΎΑ ωΎτΘϗ΍ ΪϨγ έ΍Ϊλ· ϊϣ ϢϴϣήΘϟΎΑ ϡϮϘΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϓ Ϛϟάϟ ΎϓϼΧ ϭ .ΎϬϤϴϣήΗ ΓΩΎϋ· ϰϠϋ ϥϮϣΰϠϣ
 Ϛϟάϟ ΔϘΑΎτϤϟ΍

á ϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϤϟ΍ ήϴϐϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ 

á ϲϠϳ Ύϣ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϩάϫ ϦϤπΘΗ

á ΔϳέΎϘόϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ -΃

 αέ΍ΪϤϟ΍

 Νϼόϟ΍ ΕΎϋΎϗ 

 ΏΎΒθϟ΍ ΕϮϴΑ 

 ΐΗΎϜϤϟ΍ 

 ΪΟΎδϤϟ΍

ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϭ ΔϳέΎϛάΘϟ΍ ΐμϨϟ΍$

á ΔϴϨΒϤϟ΍ ήϴϏ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ - Ώ

 ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϗήτϟ΍ ΔϜΒη

 ˯΍ήπΨϟ΍ ΕΎΣΎδϤϟ΍ 

 ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΓέΎϧϹ΍ 

á ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ϦϴϤΜΗ 

áϞΧΪΘϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ϭ ϕήσ 


%ήηΎΒϤϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ " ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍

ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϰϠϋ βϴϟϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔϴϟϼϘΘγ΍ ϰϠϋ ϲϨΒϣ ϝϼϐΘγ΍

ϲϟΎϤϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟΎΑ ϊΘϤΘΗ ΔϳΪϠΑ ΕΎδγΆϣ ϝϼΧ Ϧϣ

ήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟ΍

ήϴΟ΄Θϟ΍

á ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ ήηΎΒϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ -΃

.ΰ΋ΎϨΠϟ΍ ήϴϴδΗ ΢ϟΎμϣϭ ΢Α΍άϤϟ΍ ϭ ΦϟΎδϤϟ΍ ΓήηΎΒϣ ΎϬϨϤπΗ ϥ΃ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ ϲΘϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ
Ϧϴϣ΃ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ ϭ ϲϣϮϤόϟ΍ ΐγΎΤϤϟ΍ ϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ϭ ϑήμϟΎΑ ήϣϵ΍ ΔΤϠμϤϟ΍ ϪΘϫ ϢπΗϭ
ΔτϴδΑ ΔϟΎϛϭ ϖϳήσ Ϧϋ ϪϟϼϐΘγ΍ ϦϜϤϳ ΎϤϛ ˬΔϳΪϠΒϟ΍ ΔϨϳΰΧ

áΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϰϠϋ βϴϟϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔϴϟϼϘΘγ΍ ϰϠϋ ϲϨΒϣ ϝϼϐΘγ΍ -Ώ

Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϢΘϳ ΚϴΣ ˬΔϳΪϠΒϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤΑ ΔϘΤϠϤϟ΍ϭ ΔλΎΨϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔϴϨϘΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫ ˯΍ήΟ· ϦϜϤϳ
Ε΍Ω΍ήϳϺϟ ) ˬ ΕΎϘϔϨϠϟ $) ϦϴΒϧΎΠϟ΍ ϲϓ ΕΎϘϔϨϟ΍ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ΎϬϴϓ άΨΘΗ Δϟϭ΍Ϊϣ ϝϼΧ

á ϲϟΎϤϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟΎΑ ϊΘϤΘΗ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎδγΆϣ ϝϼΧ Ϧϣ -Ν

Δϴϧ΍ΰϴϣ ϲϓ ή΋ΎδΨϟ΍ ϭ΃ ΡΎΑέϷ΍ έΎϬχ· ρήθΑ ϝϼϐΘγϻΎΑ ϡϮϘΗ ΔϠϘΘδϣ ΕΎδγΆϣ ˯ΎθϧΈΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΔϳΪϠΒϠϟ ϦϜϤϳ
ΔϳΪϠΒϟ΍

áήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟ΍ ± Ω

ήΧ΁ ϑήσ ϞϤΤΘϳ ϪϟϼΧ Ϧϣ Δϟϭ΍ΪϤϠϟ ϊπΨϳ ρϭήη ήΘϓΩ ϖϓϭ ϩΩ΍Ϊϋ· ϢΘϳ ΪϘϋ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫ ϦϜϤϳ
#ΐϋϼϤϟ΍ ήϴϴδΗ ˬ Ώήθϟ΍ ϩΎϴϣ ΔϜΒη ˬ ΦϟΎδϤϟ΍ ϞΜϣ ϞΑΎϘϤΑ ΔϣΪΨϟ΍ ήϴϴδΗ ήσΎΨϣ

á ήϴΟ΄Θϟ΍ - ϩ

Ϊ΋΍Ϯόϛ ρϭήη ήΘϓΩ ϖϓϭ ΓΩϭΪΤϣ ΓΪϤϟ ΔϳήϬη Ε΍ϭΎΗ· ΪϳΪδΗ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ ϭ ΓΪϳ΍ΰϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫ ϥϮϜϳϭ
 ΔϴϋϮΒγϷ΍ϭ ΔϴϣϮϴϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍

áΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎδγΆϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϝϼϐΘγϻ΍ ± ϭ

βϜϋ ΎϬϟ ΕΎϘΤΘδϤϟ΍ ϊϓΪΑ ΔϳΪϠΒϟ΍ ϡΰΘϠΗ ϞΑΎϘϤϟΎΑ ϭ ΔϴϣϮϤϋ ΔϣΪΧ ϥΎϤπΑ Ύϣ ΔδγΆϣ ϡϮϘΗ ϪΒΟϮϤΑ ΪϘϋ
ΔϠϐΘδϤϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ΢ϟΎμϟ ϊϓΪϟΎΑ ϒϠϜϤϟ΍ Ϯϫ ΪϴϔΘδϤϟ΍ Ϧϳ΃ ήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟ΍

á ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϣ ϦϴϤΜΗ 

á ϝϼΧ Ϧϣ ϥϮϜϳ ϦϴϤΜΘϟ΍ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ


ϭ ˬ!! / Ϣϗέ ΔϤϴϠόΘϟ΍ ΐδΣ) ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ Ϧϋ ϝίΎϨΘϟ΍ ΪϨϋ Ε΍Ϊϳ΍ΰϤϟ΍ ΃ΪΒϤϟ ϡέΎμϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍(
!!)/ ! Ϣϗέ ΔϤϴϠόΘϟ΍

Ϣϗέ ΔϤϴϠόΘϟ΍) ήϴΟ΄Θϟ΍ϭ ήϴϐϟ΍ ΓΪ΋Ύϔϟ ϝίΎϨΘϟΎΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ΎϣΪϨϋ Ύ˱ϘΒδϣ ΓΩΪΤϣ ρϭήη ήΗΎϓΩ ϖϓϭ ΪϗΎόΘϟ΍(
!! /#

ϲϣϮϤόϟ΍ ϱΪϠΒϟ΍ ϦϴϣϭΪϠϟ ΖϗΆϣ ϝΎϤόΘγ΍ Ϟϛ ΪϨϋ ϕΎϔΗ΍ ϞϜη ϲϓ κΧήϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍(

 ΔϟϭΪϟ΍ ϙϼϣ΃ ϭ΃ ΐ΋΍ήπϟ΍ ΢ϟΎμϤΑ ΔϧΎόΘγϻ΍ ϦϜϤϳ) έΎΠϳϹ΍ έΎόγ΃ ϦϴϴΤΗ(

ΦϟΎδϤϟ΍ ϭ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ϒϗϮΘϟ΍ ϡϮγέ ϭ ϕϮϘΣ ϞϴμΤΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ ϭ ΓΪϳ΍ΰϤϟ΍ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍(
!!$ Εϭ΃ $ ϡϮϴϟ $! Ϣϗέ ΔϤϴϠόΘϟ΍ ϖϴΒτΘΑ ϚϟΫ ϭ ϦϛΎϣϷ΍ ϒϠΘΨϣ ϭ

ΩΎϤΘϋ΍ ϭ΃ ˬΎϬΑ ΖϣΎϗ ϝΎϐη΃ ΪόΑ ΕΎϗήτϟ΍ ϢϴϣήΗ ΪϴόΗ Ϣϟ ΔΌϴϫ ϭ΃ ΔδγΆϣ Ϟϛ ϰϟ· Ε΍έ΍άϋ΍ ϝΎγέ·(
ϢϴϣήΘϟ΍ ΓΩΎϋΈΑ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΖϣΎϗ Ύϣ ΍Ϋ· ωΎτΘϗ΍ Ε΍ΪϨγ

ϲγέΪϤϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ϞΜϣ ήϴϐϟ΍ ΢ϟΎμϟ ΔϣΪϘϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ΔϔϠϜΗ αΎγ΃ ϰϠϋ ϭ ΔϟΩΎϋ ΕΎϔϳήόΗ ΩΎϤΘϋ΍(

ϞϴΧ΍ΪϤϠϟ ΔΠΘϨϤϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ Ϊϴηέϭ ϞΜϣ΃ ϡ΍ΪΨΘγ΍(

á ΔτθϧϷ΍ ΔϴϗήΗϭ ΔϳΪϠΒϟ΍ Ωέ΍Ϯϣ ϦϴδΤΗ 

ϭ .ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϭ Δϴ΋ΎΒΠϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϦϴδΤΗ ΐϠτΘϳ ΔϳΪϠΒϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϦϴδΤΗ ϥ·(
ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϡϮγήϟ΍ ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϞϴμΤΗ ϲϓ ΐ΋΍ήπϟ΍ ΢ϟΎμϣ ΓΪϋΎδϣ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ Ϧϣ ΐϠτΘϳ ΍άϬϟ

Ε΍Ϋ Δϴ΋ΎΒΠϟ΍ ΔϴϋϭϷΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔόΑΎΘϤϟ΍ϭ ˯ΎμΣϹ΍ ΕΎϴϠϤϋ ˯΍ήΟ· ϲϓ ϱΪϠΒϟ΍ αήΤϟ΍ ϥ΍Ϯϋ΃ ΔϤϫΎδϣ(
ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϬΟϮϟ΍

ΐϠΠϟ Ϣ΋ϼϣ ΥΎϨϣ ϖϠΧ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϴ΋έ Ϧϣ ΐϠτΘϳˬ ϱΪϠΒϟ΍ ϱέΎϤΜΘγϻ΍ ΥΎϨϤϟ΍ Δγ΍έΩ ϝϼΧ Ϧϣ *
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ ϊϓήΑ ΢ϤδΗ ΔϴϓΎο· ϞϴΧ΍ΪϤϟ ΔΠΘϨϤϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍