You are on page 1of 4

B

Soalan 1

(a) i. Pembangunan teknologi computer berkembangan dari pada komputer


beranalog dahulu kepada komputer berdigital sekarang. Senaraikan tiga
(3) perbezaan antara komputer analog dengan komputer digital.

Bil Komputer Analog Komputer Digital


1

ii. Sistem operasi komputer telah berubah dari DOS kepada sistem yang
lebih mesra pengguna seperti Windows. Nyatakan dua (2) kelebihan
penggunaan Windows dalam operasi komputer sejak Tahun 90’an lagi.

(b) Jelaskan dengan tepat 2 perbezaan antara Komputer Kegunaan Am dengan


Komputer Pengunaan Khas dan beri satu contoh komputer penggunaan
khas.
Soalan 2

2(a) Rajah 1 berikut adalah Sistem Utama Komputer . Namakan bahagian A, B,


C dan D di dalam rajah.

A B C

Rajah 1

(b) Pemprosesan maklumat di dalam sebuah komputer di kawal oleh Sistem


Bus. Apakah fungsi bagi Sistem Kawalan berikut:

(i) Kawalan Bus Data

(ii) Kawalan Bus Alamat

(c) Pemproses mempunyai tiga komponen utama, iaitu ALU, daftar dan unit
kawalan. Pilih salah satu komponen pemproses dan jelaskan fungsinya.

Soalan 3

1 (a) Jelaskan maksud bagi Sistem Nombor seperti berikut:

(i) Sistem nombor binari

(ii) Sistem nombor heksadesimal.

(b) Lakukan operasi penambahan (8 bit) berikut dalam pelengkap 2.

( - 3 10 ) + 4 10

(c) Tukarkan nombor berikut kepada nombor asas yang ditetapkan.

11010010012 = _____________8
110100102 = _____________8
(d) Selesaikan operasi berikut dengan menunjukkan pengiraan yang jelas. Berikan
jawapan dalam nombor binari.

(10016 - 1008 )

(e) Selesaikan masalah berikut:

0111010
+ 1101111
--------------

--------------

Soalan 4

(a)

Litar A Litar B

A X C

D
BA D

Rajah 2

Dengan merujuk kepada Rajah 2, bina dua jadual kebenaran dan ungkapan output
bagi kedua-dua litar.

(b) Dengan menggunakan Teorem DeMorgan, buktikan ( A + B ) ( A + B ) = A

(c ) Merujuk kepada litar berikut,


Z H = [ A B CD+ A BCD] + [AB C D + A B C D ] + [AB C D + A B C D] +
[ABC D + A B C D ]
(i) Bina satu jadual peta karnaugh

(ii) dan pemudah kan


Soalan 5

(a) (i) Berikut adalah jenis-jenis flip-flop litar :


Flip-flop RS atau Flip-flop SR
Flip-flop D
Flip-flop T
Flip-flop JK
Flip-flop RS dengan jam/waktu/masa/Clocked RS Flip-flop

Senaraikan tiga (3) jenis litar flip-flop dan beri keterangan mengenai litar
tersebut.

Jenis litar flip-flop Keterangan

2.

3.

(ii) Lakarkan get logik bagi flip-flop jenis RS.

(b) Penyelenggaraan merupakan satu proses yang penting dalam penjagaan


komputer. Anda dikehendaki menyenaraikan lima aspek keselamatan perisian
komputer daripada segi perkakasan dan perisian dalam makmal sekolah anda.