You are on page 1of 13

       


  c 

ΓήϫΎϘϟ΍ ΔόϣΎΠΑ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ έ΍ϮΣϭ ΔϳέΎπΤϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΰϛήϣ ΪϘϋ

ϡϮϳ (ΕΎϳΪΤΘϟ΍ϭ ΕΎΒδΘϜϤϟ΍ ϥ΍ΰϴϣ ϰϓ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍) ϥ΍ϮϨόΑ ϩϭΪϧ

ΔόΑΎΘΘϤϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ΖθϗΎϧ ΚϴΣ ˬ2011 ϞϳήΑ΃ 18 ϖϓ΍ϮϤϟ΍ ϦϴϨΛϻ΍

ϞΒϘΘδϣ ϝϮΣ ϝ΅ΎδΘϟ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ ΔϟΎΣϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΎϬϬΟ΍ϮΗ ϲΘϟ΍

.ϥϵ΍ ϰΘΣ ϖϘΤΘΗ Ζϟ΍ί ϻϭ ΖϘϘΤΗ ϰΘϟ΍ ΕΎΒδΘϜϤϟ΍ ϢΠΣϭ ΩϼΒϟ΍

ν΍ήόΘγ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ϪψϘϴϟ΍ϭ έάΤϟ΍ ϰΧϮΗ Γέϭήο ϊϣ ϪϧϷ ˬΓέϮΜϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϞΒγ ΓϭΪϨϟ΍ ΖθϗΎϧ ΎϤϛ -

.ϞϤόϟ΍ ϖϳήσ νήΘόΗ Ϊϗ ϰΘϟ΍ ΓΪϳΪόϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΩϮϬΠϟ΍

ΕΎϳΪΤΗϭ Ε΍ίΎΠϧ·

Ω΍Ϊϋ· Ϧϣ ΪΑϻ ϞΑ ΓέϮΜϟ΍ Ϧϋ Ε΍ϭΪϧ ϞϤϋ ϰϠϋ έΎμΘϗϻ΍ ΐΠϳ ϻ Ϫϧ΃ ˬϦδΣ ϲϠϋ έΎϤϋ έϮΘϛΪϟ΍ Ϊϛ΃

ϢΛ ˬΎϬϨϋ ΐϧΎΟϷ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ΐΘϜϳ ϰΘΣ έΎψΘϧϻ΍ ΐΠϳ ϻϭ ΔϗϮΒδϣ ήϴϏ ΓέϮΛ ϰϬϓ ˬΎϬϟϮΣ ΔϘϤόϣ ΕΎγ΍έΩ

ΩΪϋ ϢΛ ˬΎϬϠΣ΍ήϣ Ϟϛ ϰϓ ΎϫΎϨθϳΎϋ Ϊϗϭ ΎϬ΋ΎϨΑ΃ Ϧϣ ΎϨϧϷ ΎϬΑ ϢϬϨϣ ϯέΩ΃ ϦΤϨϓ ˬΎϬϨϋ ΍ϮΒΘϛ Ύϣ ΔϤΟήΘΑ ϡϮϘϧ

.Ε΍έϮΜϟ΍ ϥ΍ΰϴϣ ϰϓ ΩήϔΘϟ΍ ΍άϫ ΎϬϴτόΗ ϰΘϟ΍ ΎϬμ΋ΎμΧ

ήϳΎϨϳ 25 Ϧϣ ϚϟΫϭ ϯήμϣ ϥϮϴϠϣ 16 ΔΑ΍ήϗ ΎϬϴϓ ϙέΎη ΚϴΣ ˬϢΠΤϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΔϗϮΒδϣ ήϴϏ ϰϬϓ -1

ϥ΍ήϬσ έΎτϣ ϰϓ ϰϨϴϤΨϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϝΎΒϘΘγϻ ϊϤΠΗ Ύϣ ϰμϗ΃ ΎϤϨϴΑ ˬ2011 ϞϳήΑ΃ 8 ϰϓ ήϴϬτΘϟ΍ ΔόϤΟ ϰΘΣ

.ϰϧ΍ήϳ· ϥϮϴϠϣ 6 ϥΎϛ

ϊϣ ϥΎϛϭ ϦϣϷ΍ ϒϨϋ ϰϠϋ Ϟόϓ Ωήϛ ϻ· ϒϨόϟ΍ Ϧϣ ΎϣΎϤΗ ϼΧ ήϴϫΎϤΠϠϟ ϯέϮΜϟ΍ ϞόϔϟΎϓ ΔϴϤϠγ ΓέϮΛ ΎϬϧ΃ -2

.΍ΩϭΪΤϣ ϚϟΫ
ϰϓΎόΗ ΖΘΒΛ΃ ϰΘϟ΍ϭ ΔϴϧϮϴϠϤϟ΍ ΕΎόϤΠΘϟ΍ ϰϓ ϪλΎΧ ϯήμϤϟ΍ ΐόθϟ΍ ϪΑ ήϬχ ϯάϟ΍ ϯέΎπΤϟ΍ ϰϋϮϟ΍ -—

ήΜϛ΃ ΪΘϣ΍ ϞϳϮσ ΦϳέΎΗ ϕΎϤϋ΃ ϰϓ ΔΑέΎπϟ΍ ΔϳέΎπΤϟ΍ ϪΗΎϨϴΟ ΓΩϮϋϭ ϞϳϮτϟ΍ ϪΗΎΒγ Ϧϣ ϖϳήόϟ΍ ΐόθϟ΍ ΍άϫ

.ϞϤόϟ΍ ϰϟ· ΔϨγ ϑϻ΁ 7 Ϧϣ

Ϣϫ ΎϜϳήϣ΃ ϰϓ ϢϬΒϳέΪΗ ϢΗ Ϧϣ ϥ΄Α ϝϮϘϠϟ ΔΤλ ϻϭ ϪΗΎΌϓ ϞϜΑ ϯήμϤϟ΍ ΐόθϠϟ κϟΎΧ ϰΒόη Ϟόϓ ΎϬϧ΃ -4

ΞΘϨϣ ϰϫ ϥΫ· ΓέϮΜϟ΍ ϩάϬϓ ˬΓέϮΜϟ΍ ΍ϭήΠϓ Ϧϳάϟ΍ ΏΎΒθϠϟ Ϧϴϓϭήόϣ ήϴϏ ϰΘΣ ϢϬϓ ˬΓέϮΜϟ΍ ΍ϭΩΎϗ Ϧϳάϟ΍

.ΦϳέΎΘϟ΍ ϰϓ ΓέΎπΣ ϝϭ΃ ϊϨλ ϯήϘΒϋ ΐόη ϯΩΎϳ΃ ϪΘόϨλ κϟΎΧ ϰΒόη ϯήμϣ

ϰϓ ϦϣϷ΍ ΢ΠϨϳ Ϣϟϭ ˬΎϬΗέ΍Ω· ϰϓ ήμόϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ ΙΪΣ΃ ΕήΨγ ΎϬϤϴψϨΗ ϰϓ ΔϗϮΒδϣ ήϴϏ ΓέϮΛ ΎϬϧ΃ -5

.ΎϬϟ ϪΘϳΎϋέϭ ϞΟϭ ΰϋ ϰϟϮϤϟ΍ ΔϳΎϨϋ ϡΎϤΗ Ϧϣ ΍άϫϭ ˬΎϬΘϳ΍ΪΑ ΪϋϮϣ Ϧϋ ϥϼϋϹ΍ ϢϏέ ΎϬοΎϬΟ·

Ϟϛ ϊϤΟ ϯάϟ΍ϭ ΎϫΩϮϘΗϭ ΎϬϤψϨΗ ΔϤψϨϣ ϰΘΣ ϻϭ α΃έ ΎϬϟ ϦϜϳ ϢϠϓ ˬΎϬΗΩΎϴϗ ϰϓ ϰΘΣ ϪϴΒόη ΓέϮΛ ΎϬϧ΃ -6

.(ϡΎψϨϟ΍ ρΎϘγ· Ϊϳήϳ ΐόθϟ΍) ΩήϔΘϤϟ΍ ϯήϘΒόϟ΍ έΎόθϟ΍ ϚϟΫ ϰϓ ϞΜϤΗ ϯάϟ΍ ˬϑΪϬϟ΍ ΓΪΣϭ Ϯϫ ϦϴϳϼϤϟ΍ ϩάϫ

.ΎϬϧϭήψΘϨϳ ϊϴϤΠϟ΍ ϥΎϛ ωΎϴΟ ΓέϮΛ ΖϘΒΘγ΍ ϰϬϓ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΗ ΔϤϴϗ ΎϬϟ ΓέϮΜϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ -7

ˬϦϣΰϟ΍ ϖϤϋ ϰϓ ΏέΎπϟ΍ ϯέΎπΤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ε΍Ϋ ΏϮόθϟ΍ ϰϓ ϪΨγ΍έ ΔϟϮϘϣ ΖΘΒΛ΃ ΓέϮΜϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ -8

ήϜϨϤϟ΍ ΍ϭΪϐϳϭ ˬϦϴϠϓΎγ ϞϔγϷ΍ ϩΪΣ ϰϟ· ϢϴϘϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ϢϠγ Ϟμϳ ΎϣΪϨϋ Ϫϧ΃ϭ ήΤΘϨΗ ϻ ΏϮόθϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϰϫϭ

ϰϠϋ ϡΪϘΗ Ω΍ήϓϷΎϛ Ζδϴϟ ΏϮόθϟ΍ ϥϷ ˬ΍ΪϳΪΟ ΎϳέΎπΣ ΎΜόΑ ΩϭΎόϳϭ ϪΗΪϗέ Ϧϣ ξϔΘϨϳ ΐόθϟ΍ ϥΈϓ ˬΎϓϭήόϣ

.ΪϳΪΟ Ϧϣ ξϔΘϨΗ ΎϬϠόΠϳ Ύϣ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΒϋ ϯέΎπΤϟ΍ ΎϬϧϭΰΨϣ ϰϓ ϥϷ ˬέΎΤΘϧϻ΍

ϝϼΧ Ϧϣ ϖϘΤΘϳ ϚϟΫ ϥ΄Α ΏΎΟ΃ϭ ˮ΢ϴΤμϟ΍ ΎϬϘϳήσ ϰϓ ΓέϮΜϟ΍ ήϴδΗ ϥ΃ ϦϤπϧ ϒϴϛ ˬέΎϤϋ /Ω ϝ˯ΎδΗ ϢΛ

ϡΎψϨϟ΍ ϥϷ ˬΓΪγΎϔϟ΍ ΐγ΍ϭήϟ΍ Ϟϛ Δϟ΍ίΈϓ ˬΖϗϮϟ΍ ϝϮσ ΔϔϴψϨϟ΍ ϩΎϴϤϟ΍ ϖϓΪΗ ϥΎϤπϟ ϯέϮΜϟ΍ ϊϓΪϟ΍ έ΍ήϤΘγ΍
.ΩΎδϔϠϟ ΎϬϴϓ ΔϟϮλ ϻ νέ΃ ϰϠϋ ΪϳΪΠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΔϣΎϗ· ˯ΪΑϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϚϴϜϔΗ ΪόΑ ϡϮϘϳ ϥ΃ ΪΑϻ ΪϳΪΠϟ΍

ϚδϤΘϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϦϜϟϭ ˬΔΌϴτΑ ˯ΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϤϋϭ Δόϳήγ ϡΪϬϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϰόϴΒτϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃ έΎϤϋ /Ω έΎη΃ϭ

ϞϜΑ ϯέϮΜϟ΍ ΪϤϟ΍ ϑΎϘϳ· ϥϮϟϭΎΤϳ Ϧϳάϟ΍ϭ ˬΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ Ϧϣ ϞϳάΨΘϟ΍ ΓΎϋΪϟ ΖϔΘϠϧ ϻϭ ϞϤόϟ΍ϭ ϞϣϷΎΑ

ΔϨϜϤϣ ΔϠϴγϭ

:ϰϠϳ ΎϤϴϓ ΪϳΪΟ ϡΎψϧ ˯ΎϨΑ ΔϴϠϤϋ ΊτΒΗ ϰΘϟ΍ϭ ΓέϮΜϟ΍ ϪΟ΍ϮΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ έΎϤϋ /Ω ΩΪϋϭ

ΓέΎϬϤΑ ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϡΎψϨϟ΍ ρΎϘγ· ϥ΃ ΪΣ ϰϟ· ˬϡΎψϨϟ΍ ϊϣ ΔϟϭΪϟ΍ ΞϣΩ ϯάϟ΍ϭ ˬϪϣΎψϧϭ ϙέΎΒϤϟ ϞϴϘΜϟ΍ ΙέϹ΍ -1

.ΎϬΗ΍Ϋ ΔϟϭΪϟ΍ ρΎϘγ· ϰϟ· ϯΩΆϳ ΪϘϓ ˭ήϫΎϣ Ρ΍ήΟ ϊΑΎλ΃ ϝϼΧ Ϧϣ έ΍ΪΘϗ΍ϭ

ΐόθϟ΍ ΢Βλ΄ϓ ˬΔϴΒϠγ ΔϓΎϘΛ ΪΟϭ΃ϭ Ώ΍ΰΣϷ΍ Ϊ΋ΎΒϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϒόο΃ ΪϘϓ ήμϣ ϰϓ ΔγΎϴδϟ΍ ΕϮϣ ΓήϫΎχ -2

ΕΪϏϭ ΔτϠδϟΎΑ ΖϘΤϟ΃ ΪϘϓ Ώ΍ΰΣϷ΍ Ύϣ΃ ˬϰΑΎΨΘϧϻ΍ ϪΗϮλ ΔϤϴϗ ϡΪόΑ ϪϨϣ ΎϨϴϘϳ ΔϛέΎθϤϟ΍ Ϧϋ ϪδϔϨΑ ϯ΄Ϩϳ

ΎϫΩΎδϓϭ ΎϬΤΒϗ ΎϨϴϘϳ ϢϠόϳ ϯάϟ΍ ˬϞΧ΍Ϊϟ΍ ϰϓ βϴϟϭ ΝέΎΨϟ΍ ϰϓ Ϫϟ ΔΤϴΒϘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϞϤΠΗ ϡΎψϨϟ΍ Ϧϣ ΍˯ΰΟ

ήϴϬτΗϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ Δϟ΍ί· ΪόΑ ϻ· ϯΪΠϳ ϻ ϯάϟ΍ϭ ϯέϮΜϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϻ· ϱΪΠϳ Ϊόϳ ϢϠϓ ΎϬΣϼλ· ϯϭΪΟ ϡΪϋϭ

.ϩέΎΛ΁ Ϧϣ ΔϳήμϤϟ΍ ΔΑήΘϟ΍

ϥ΃ ΐΠϋ ϻϭ έ΍ΪΘϗΎΑ ΎϫήϳΪϳ Ϧϣ ΎϬϟ ΔϠϣΎϜΘϣ ΔϣϮψϨϣ ϰϟ· ΩΎδϔϟ΍ ϝϮΤΗ ΪΣ ϰϟ· ϯέ΍ΩϹ΍ϭ ϰϟΎϤϟ΍ ΩΎδϔϟ΍ -—

.ΩΎδϔϟ΍ ΔδγΆϣ ϰϫ ήμϣ ϰϓ ΔδγΆϣ ήΒϛ΃ ϥ΃ ϝΎϘϳ

έΎϤΛ ϞϜϓ ˬ%20 ΕίϭΎΠΗ ΕΎϴ΋΍Ϯθϋϭ %40 ΏέΎϗ ΍ήϘϓ Ιέϭ΃ ϦσϮϟ΍ ΐϠϗ ϰϓ ΏέΎπϟ΍ ΩΎδϔϟ΍ ΍άϫ -4

.ζϴϤϬΘϟ΍ϭ ήϘϔϠϟ Δδϳήϓ ϦϴϜδϤϟ΍ ΐόθϟ΍ ϰϗΎΑ ϙή˵Ηϭ ΔχϮψΤϣ ΔϠϗ ϰϠϋ ΍ήϜΣ ΕΪϏ ϡϮϋΰϤϟ΍ ϮϤϨϟ΍

ϥΫ· ϭήϏ ϻϭ ˬΔϠΟΎόϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ Ϧϋ ΐόθϟ΍ ήψϧ ϑήμϟ ϡΎψϨϟ΍ ΔΤϠγ΃ ΪΣ΃ ϥΎϛ ϯάϟ΍ ϰϔ΋Ύτϟ΍ ϥΎϘΘΣϻ΍ -5
ϰΘϟ΍ ˬΔδϴϨϜϠϟ ϪϴϨϳΪϟ΍ ΓΩΎϴϘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣϭ ΓΪΣ΍ϭ ΔϠΘϜϛ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ΎϨϧ΍ϮΧ· ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ Ϟπϔϳ ϥ΃

΢ο΍ϭ ϻϮΤΗ ΓέϮΜϟ΍ ΪόΑ ΔϴΤϴδϤϟ΍ ήϴϫΎϤΠϟ΍ ΔϛήΣ ϝϮΤΗ ϥΎϛ Ϛϟάϟϭ ˬΎϬϟ βϴϟ ϰγΎϴγ έϭΪϟ ΖϏήϔΗ

.ΓέϮΜϟ΍ Ε΍ίΎΠϧ· Ϧϣ ΔδϴϨϜϟ΍ Γήτϴγ Ϧϋ ΍ΪϴόΑ ΔϟϻΪϟ΍

ϰϓ ΍ϮϣΩΎμΗϭ ΪϳΪΟ έϭΩ ΐόϠϟ ΔϟϭΎΤϣ ϰϓ ϡΎψϨϟ΍ ήγ΃ Ϧϣ έήΤΘϟ΍ ΪόΑ ΍ϮϘϠτϧ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϔϠδϟ΍ ΔϠπόϣ -6

.ϥ΍ϮΧϹ΍ ϊϣϭ ϞΑ ϦϴϴϓϮμϟ΍ ϊϣ ϚϟΫ

ϯϮϗ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ˬΕΎϬΟϮΘϟ΍ ΪϴηήΗϭ ϑϮϔμϟ΍ ΐϴΗήΘϟ ΖϗϮϟ ΝΎΘΤΗ ϑϮγ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΣΎδϟ΍ϭ

ΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϯϮϗ ήτΧ ϙέΪϳ ϊϴϤΠϟ΍ ϥϷ ˬνέϷ΍ ϰϠϋ ϼόϓ ϩήϴηΎΒΗ Ε΃ΪΑ ϞϤϋ Ϯϫϭ ˬΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍

.ΓέϮΜϟ΍ ϰϠϋ

ϦϴΑ αΪϘϣ ήϴϏ ϒϟΎΤΗ Ϯϫϭ ˬΓέϮΜϟ΍ ϪΟ΍ϮΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ήτΧ΃ ϰϫ ΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϥ΃ έΎϤϋ /Ω ήΒΘϋ΍ϭ

ϕ΍ϮΑϷ΍ϭ ϝΎϤϋϷ΍ ϝΎΟέ έΎΒϛϭ ϒϳήϟ΍ ˯ΎϬΟϭϭ ϙϼϤϟ΍ έΎΒϛϭ ΔϳήμϤϟ΍ Δϴσ΍ήϗήϴΒϟ΍ϭ ϦϣϷ΍ ίΎϬΟ ΎϳΎϘΑ

ϝΎόϓ΃ Ϟϛ έήΒΗ ϖΑΎδϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ ϦϴτΒΗήϤϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ΓήϴψΣϭ ˬήϜδόϟ΍ έΎΒϛ ξόΑϭ ϡΎψϨϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍

.ϡΎψϨϟ΍ ϪΟϭ ξϴϴΒΗ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ϭ ϊϗ΍ϮϟΎΑ Ύοήϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ΔϓΎϘΛ ΪϟϮΗϭ ϡΎψϨϟ΍

ˬ2011 ϰϟ· 2004 Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϰϓ ΎΟΎΠΘΣ΍ 255 ϰϟ΍ϮΤΑ ΎϴΒϳήϘΗ ΎϫήμΣ ϢΗ Ϊϗϭ ΔϳϮΌϔϟ΍ ΕΎΟΎΠΘΣϻ΍ -7

ϑϭήψϟ ϢϬΗΎϋ΍ήϣ ϡΪϋ ϥϭΩ ϢϬΒϟΎτϤϟ ΔϳέϮϔϟ΍ ΔϴΒϠΘϟ΍ ϰϠϋ Ϣϫέ΍ήλΈΑ ϦϴΠΘΤϤϟ΍ ϥ΃ έΎϤϋ /Ω ΪϛΆϳϭ

.ΓέϮΜϟ΍ Ε΍ίΎΠϧ· ΐϳήΨΗ ΔϟϭΎΤϣ ϰϓ ΖϴϤΘδΗ ϰΘϟ΍ ΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ Ϊπϋ Ϧϣ ϥϭΪθϳ ΔϴϟΎϘΘϧϻ΍ ΔϠΣήϤϟ΍

έΩΎϬϟ΍ ϰγΎϴδϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϝϮΤΘϳ ά΋ΪϨϋϭ ˬΔϴϤϨΘϟ΍ ΔϠΠϋ Γέ΍ΩϹ Ϫλήϔϟ΍ ϮτϋϷ ϞϴϤΠϟ΍ ήΒμϟΎΑ ϮϠΤΗ Ϯϟϭ

ΩϮϋ ΎϬϠΧΪϳ ήϴμόϟ΍ ΔϨϴϜϤϛ Ζδϴϟ ΓέϮΜϟΎϓ ˬΔϴϫΎϓήϟ΍ ϊϴϤΠϠϟ ΐϠΠϳ ϞϋΎϓ ϯΩΎμΘϗ΍ ίΎΠϧ· ϰϟ· ΓέϮΜϠϟ

ΎϬΛήΣϭ νέϷ΍ ήϴϬτΘΑ ΃ΪΒϳ ϯέϮΜϟ΍ ίΎΠϧϹ΍ ϥ· ϞΑ ˬϯήΧϷ΍ ΔϬΠϟ΍ Ϧϣ ΍ήϴμϋ ΝήΨϴϟ ϪϬΟ Ϧϣ ΐμϘϟ΍
.Ώ΍ϮϛϷ΍ ϑϻ΁ ϚϴτόΗϭ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓ ήϤΜΘϟ ΎϫΪϬόΗϭ ΎϬϳέϭ ΎϬϋέί ϢΛ

ϑήη ϡΎμϋ /Ω ϥ΃ έΎϤϋ /Ω ΪϛΆϳ ϯήΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣ ϦϜϟϭ ˬϯέϮΜϟ΍ ήϴϴϐΘϟΎΑ ΔϴϋϮΘϟ΍ Γέϭήο ϰΗ΄Η ΎϨϫϭ

ϰϠϋ ήΒμϟ΍ ΓέϭήπΑ ΔϋΎϨϗ ϖϠΨϳϭ ϞϣϷ΍ ϞϤΤϳ ΏΎτΧ ϖϠΧ ϰϓ Ϟθϓ ˭ϞϤόϟ΍ ϰϓ ϪϴϧΎϔΗϭ ϪλϼΧ· ϢϏέ

.ΓέϮΜϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϬϨϴΑ ΎϣΎΤΘϟ΍ ϖϠΨϳ ϰΘΣ ήϴϫΎϤΠϟ΍ ϰϟ· ϪΟϮΘϟΎΑ ϻ· ϰΗ΄Θϳ Ϧϟ ΍άϫϭ ˬϯέϮΜϟ΍ ίΎΠϧϹ΍

ϙήΗ ϯάϟ΍ ϞοΎϔϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϚϟΫ ήϳήΤΘϟ΍ ϊϤΘΠϣ ϰϓ ϢΣϼΘϟ΍ ϥΎϛ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϰϔϓ ˬϢϬδϔϧ΃ έ΍ϮΜϟ΍ ΕΎϗΎϔΧ· -8

ϰϠϋ ϡΎψϨϟ΍ α΃έ ϡΎϏέ· Ϯϫϭ ϯΰϛήϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϰϠϋ ΍ϭΪΣϮΗϭ ϢϬΗΎϘΒσϭ ϢϬ΋΍Ϯϫ΃ϭ ϢϬΗ΍˯ΎϤΘϧ΍ Ϫϴϓ ϥϮόϤΘΠϤϟ΍

.ϞϴΣήϟ΍

ΔϳέϮΜϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϰϓ ΩϭήΒϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ ΙΪΣ ˬήϳ΍ήΒϓ 11 ϰϓ ϰΤϨΘϟΎΑ ΖϬΘϧ΍ ϰΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΔΟϮϤϟ΍ ΪόΑ ϦϜϟϭ

ϞΑ έϮϬψϟ΍ ϰϓ ΔΒϏήϟ΍ϭ ˬΔϴϟϭϷ΍ Ε΍˯ΎϤΘϧϼϟ ΓΩϮόϟ΍ Ε΃ΪΑϭ ˬϰοϮϔϟ΍ϭ ϙΎΒΗέϻ΍ Ϧϣ ΕΎΟϮϣ ήϬψΗ Ε΃ΪΑϭ

ϑΎΘϛ΃ ϰϠϋ ϖϠδΘϟ΍ϭ ϪΟϮϤϟ΍ ΏϮϛέ ΍ϮϟϭΎΣ Ϧϣ ϭ΃ ˬέ΍ϮΜϟ΍ ξόΑ Ϧϣ ˯΍Ϯγ ΔϳίΎϬΘϧϻ΍ ξόΑ έϮϬχϭ

ΔΑήπϟΎΑϭ ΓΩϭΪόϣ ϡΎϳ΃ ϰϓ ϡΎψϨϟ΍ ΢ϳΰΗ Ϊϗ Ε΍έϮΜϟΎϓ ΔϴΒόθϟ΍ Ε΍έϮΜϟ΍ ϰϓ ϰόϴΒσ ήϣ΃ ΍άϫϭ ˬέ΍ϮΜϟ΍

ΎϤμΧ ΎϬϴϓ ϪΟ΍ϮΗ ϰΘϟ΍ ΔϤϛϼϤϟ΍ ΕΎϳέΎΒϤΑ ϪΒη΃ ΎϬϧ· Ϛϟάϛ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ˯ΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϦϜϟϭ ˬΔϴοΎϘϟ΍

ϰϫ ϚϠΗϭ ˬϯήΧ΃ ΪόΑ ΔτϘϧ ρΎϘϨϟΎΑ ϻ· Γ΍έΎΒϤϟ΍ ΐδϜΗ ϯήΣϷΎΑ ϭ΃ ϪϴϠϋ ϰπϘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϼϓ ΎμϳήΣϭ ΎϳϮϗ

.ϢϳΪϗ ϡΎψϧ νΎϘϧ΃ ϰϠϋ ΪϳΪΟ ϡΎψϨϟ ˯ΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΔόϴΒσ

ΎϬϧ΍ΪϘϓ ήϳΪϘΗ Ϟϗ΃ ϰϠϋ ϭ΃ ΓέϮΜϟ΍ ωΎϴο ϰϨόΗ ΓέΎδΨϟ΍ ϥϷ ˭ΔψϘϳϭ έάΤΑ ΎϬϴϓ ϙήΤΘΗ ΔΌϴτΑ ΔϴϠϤϋ

Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϖϴΒτΗϭ ΔϴϤϠδϟ΍ ϰϠϋ έ΍ήλϹ΍ Ύϣ΃ ˬΔϴ΋ΎϨΜΘγϻ΍ Ϧϴϴϧ΍ϮϘϟ΍ϭ ˯ΎϣΪϟ΍ ϖϳήσ ΖϜϠγ ΍Ϋ· Δϴϋήθϟ΍

Ϟϛ ΐδϜΗ ΎϬϠόΠϳϭ ΓέϮΜϟ΍ Δϴϋήη έάΠϳ ϪϨϜϟϭ ΎΘϗϭ ϕήϐΘδϳ ϪϧΈϓ ˬΔϴόϴΒτϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣϭ ΔϴόϴΒτϟ΍

.ΓΪϳΪΟ Ύοέ΃ ϡϮϳ


΍άϫ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΓέϮΛ ΎϬϧ΄Α ϝϮϘϟΎϛ ˭ξόΒϟ΍ ΎϫήϴΜϳ ϰΘϟ΍ ΕΎϬΒθϟ΍ ξόΑ Ϧϣ έΎϤϋ /Ω έάΤϳϭ

ΓέϮΛ ΖΤΒλ΄ϓ ΎϬϴϟ· ΍ϮϤπϧ΍ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϡϮϤϋ ϦϜϟϭ ΏΎΒθϟ΍ Ύϫ΃ΪΑ ΓέϮΜϟΎϓ ˬΓέϮΜϟ΍ ϥ΄η Ϧϣ ϞϠϘϳ ϪΟϮΘϟ΍

ΓϮϘϟ΍ Ϣϫϭ ΓΎθϤϟ΍ ϞΧΪϴϟ ΔϛήόϤϟ΍ νέ΃ ήϴϬτΘΑ ϡϮϘϳ ϯάϟ΍ ϦϴγΪϨϬϤϟ΍ Ρϼδϛ Ϣϫ ΏΎΒθϟΎϓ ˬΐόθϟ΍ Ϟϛ

ϰϠϋ ΏΎΒθϟ΍ ϊϣ Ε΃ΪΑ ΓέϮΜϟ΍ ϥ· ϖΤΑ ϝΎϘϳ ΎϤϛϭ ˬΔϛήόϤϟ΍ ϢδΤΘϟ ήϴϬτΘϟ΍ ϞϤϜΗ ϰΘϟ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ Δόϓ΍Ϊϟ΍

."ϙϮΒγΎϨϟ΍" ϰϟ· ϦϴϳήμϤϟ΍ ϡϮϤϋ ΎϬϴϟ· Ϣπϧ΍ ϥ΃ ΪόΑ ϝϮΤΘΘϟ ˬϙϮΒδϴϔϟ΍

ϰϘϴϘΣ έ΍ϮΣ ΪΟϮϳ ϻ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ήμϳϭ ˬϪϨϋ ϦϠϋ΃ ϯάϟ΍ ϰόϤΘΠϤϟ΍ έ΍ϮΤϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ έΎϤϋ /Ω ΪϘΘϨϳ ΎϤϛ

ϊοϭ ϢΘϳ έ΍ϮΤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣϭ ˬΎϬϓ΍Ϊϫ΃ ϰϠϋ ϖϓ΍ϮΘϣ ΓΪϨΟ΃ ϊοϭ ΪόΑ ˯Ύϗήϔϟ΍ ϦϴΑ ˯΍έϷ΍ ϝΩΎΒΗ ϰϨόϤΑ

.έ΍ϮΜϠϟ ϦϴϴϘϴϘΣ ϦϴϠΜϤϣ ΪΟϮϳ ϻϭ έϭΎΤΘΗ Ϧϣ ϊϣ ΩΪΤΗ ΔϟϭΪϟ΍ ϥ΃ έΎϤϋ /Ω ΪϛΆϳϭ ˬϖϳήτϠϟ ΔσέΎΧ

ˬϯέϮΜϟ΍ Ϟόϔϟ΍ Ϊηήϧϭ ϖϤόϨϟ ΔϘΑΎδϟ΍ Ε΍έϮΜϟ΍ ΏέΎΠΗ Δγ΍έΩ ϰϟ· ϪΜϳΪΣ ϡΎΘΧ ϰϓ έΎϤϋ /έϮΘϛΪϟ΍ ϮϋΪϳϭ

Δγ΍ήη ΐΒδΑ ΔϴϟΎϘΘϧϻ΍ ΓήΘϔϟ΍ ΎϬϴϓ ΖϟΎσϭ ΏΎΒθϟ΍ ΎϬϴϓ ϙέΎηϭ ΓΩΎϴϗ ϼΑϭ ΔϴΒόη ΓέϮΜϟ΍ ΖϧΎϛ ϰϠϴη ϰϔϓ

˯Ύθϧ· ϰϟ· ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓ ϯΩ΃ ΓέϮΜϟΎΑ ήϴϫΎϤΠϟ΍ ϡΎΤΘϟ΍ϭ έ΍ϮΜϟ΍ ϰϋϭ ϦϜϟϭ ˬΕ΍ϮϨγ ϊΑέ΃ ϰϟ· ΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍

.ΓέϮΜϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ϰϨΒΘϳ ϯάϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍

ΩήΠϣ ϰϟ· ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓ ΖϟϮΤΗ ΎϬϨϜϟϭ ˬϡί΄ΘϤϟ΍ ϊοϮϟ΍ ήϴϴϐΘϟ ϦϴϳήϜδϋ Εϻ΍ήϨΟ ΓέϮΜϟ΍ ΃ΪΑ ϻΎϤϴΗ΍ϮΟ ϰϓϭ

ΕΎδγΆϤϟ΍ ˯ΎθϧΈΑ ϞϴΠόΘϟ΍ Γέϭήο ϰϠϋ έΎϤϋ /Ω ΪϛΆϳ ΎϨϫϭ ˬΓέϮΜϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ϰϠϋ ϰπϗ ΏϼϘϧ΍

.ΔϴϟΎϘΘϧϻ΍ ΓήΘϔϟ΍ έ΍ήϤΘγ΍ ΓέϮτΧϭ ϪΗΎϨϜΛ ϰϟ· ζϴΠϟ΍ ΩϮόϳ ϰΘΣ ˬΔϳέϮΘγΪϟ΍

.ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ αϮϛέΎϣ ΔϳέϮΗΎΘϛΩ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ϢΗ ΪϘϓ ϦϴΒϴϠϴϔϟ΍ ϰϓ Ύϣ΃

ˬΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ ΔϛήόϤϠϟ ΍Ω΍ΪόΘγ΍ ˬϑϮϔμϟ΍ ϢϴψϨΗϭ ϯϮϘϟ΍ ΪθΣ Γέϭήο ϰϠϋ έΎϤϋ /Ω ΪϛΆϳ ΎϨϫϭ

ϑ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΘϟ Δόϓ΍έ ΔΑΎΜϤΑ ϥϮϜϴγ ϡΩΎϘϟ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϥϷ ˬ΢ϠλϷ΍ϭ ϞπϓϷ΍ϭ ϖϴϟϷ΍ έΎϴΘΧ΍ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ϭ
ϰϠϋϭ ˬϰσ΍ήϘϤϳΩ έϮΘγΩ ϊοϭ Δϴδϴγ΄Η ΔϨΠϟ ϞϴϜθΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϢΘϴγ ΚϴΣ ˬ˯ΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϝΎϤϜΘγΎΑ ΓέϮΜϟ΍

ϥϭΩ Ύϣ΃ ˬΓέϮΜϟ΍ Ϧϣ ϞϣΆϤϟ΍ ϯέάΠϟ΍ ήϴϴϐΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϟ· ϞϴΒδϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ˬϡΩΎϘϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΏΎΨΘϧ΍ ϢΘϳ ϪγΎγ΃

΍Ϋ·ϭ ϡϮϳ Ϟϛ ΙΪΤΗ ϻ ΓέϮΜϟΎϓ ˬήϴτΧ ϝϮΤΗ ΍άϫϭ ΔμϗΎϧ ΓέϮΛ ϭ΃ ΔοΎϔΘϧ΍ ΩήΠϣ ΓέϮΜϟ΍ ϞψΘδϓ ϚϟΫ

ϰΒόθϟ΍ ϞΜϤϟ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛ Ϛϧ΄ϛϭ ˬϑ΍ΪϫϷ΍ ϖϘΤΘΗ Ϧϟϭ ˯ΎϨΒϟ΍ ΍ΪΑ΃ ϞϤϜΘδϧ ϦϠϓ Ε΍έϮΛ ΐόη ϰϟ· ΎϨϟϮΤΗ

.Ϛϟάϛ ϥϮϜϧ ϥ΃ ͿΎΑ ΫϮϋ΃ϭ (ΖϳΰϏ Ύϣ Ϊϳί ϮΑ΃ Ύϳ Ϛϧ΄ϛϭ) ΔϟϻΪϟ΍ ϖϴϤόϟ΍

ΕΎϳΪΤΗϭ ΕΎΒδΘϜϣ

ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ϭ ΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϠϜΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ΫΎΘγ΃ Εΰϋ ϑϭ΅έ ΔΒϫ ΓέϮΘϛΪϟ΍ ΕΪϛ΃ ΎϬΘϤϠϛ ϲϓϭ

ήμϣ ΕΩΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ΐόθϟ΍ ϢϜΣ ϰϨόϤΑ ˬΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ΓΩΎόΘγ΍ Ϯϫ ΎϬϟϭ΃ϭ ΓέϮΜϟ΍ ΕΎΒδΘϜϣ Ϣϫ΃ ϥ΃ ϥ΃ ϰϠϋ

ΔοέΎόϤϟ΍ ΚϳέϮΘϟ΍ ϒϠϣ ήΠϓ ΪϘϓ Ύϴ΋ΎΠϓ ΎΛΪΣ Ζδϴϟ ΓέϮΜϟ΍ ϥ΃ ˬΔΒϫ /Ω ΪϛΆΗϭ ˬϰΛ΍έϭ ϢϜΣ ϰϟ· ϑήΠϨΗ

ΓήϤΘδϤϟ΍ ΕΎΟΎΠΘΣϻ΍ ϰϓ ΖϠΜϤΗ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΕϻΎπϨϟ΍ Ϧϣ ΔϠδϠδϟ ΞϳϮΘΗ ϰϫ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓ ΓέϮΜϟ΍ϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍

ΕΎόϣΎΠϟ΍ ΓάΗΎγ΃ ϰΘΣϭ ϦϴϔχϮϤϟ΍ϭ Ώϼτϟ΍ϭ ϦϴΣϼϔϟ΍ϭ ϝΎϤόϟΎϛ ˭ΐόθϟ΍ ϒ΋΍Ϯσ ϊϴϤΟ ΖϠϤη ϰΘϟ΍

ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϰϠϋ ϥϭήμϳϭ ϢϫΎοέ ϡΪϋ Ϧϋ ϦϳήΒόϣ ωέΎθϟ΍ ϰϟ· ϥϮΟήΨϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ϭ ΓΎπϘϟ΍ϭ

.ϢϬϗϮϘΣ

ήϴϴϐΗ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΪϛΆΗ ΓήϴΜϛ ΕΎλΎϫέ· ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ϦϜϟϭ ˬΖψϘϴΘγΎϓ ΔΘϴϣ ϦϜΗ Ϣϟ ήμϣ ϥ΃ ΪϛΆϳ ΍άϫϭ

ήϳϭΰΘϟ΍ ϢϫΎγ Ϛϟάϛ ˬΓέϮΜϟ΍ ΡΎΠϧ Ϟϣ΍Ϯϋ Ϧϣ ϥΎϛ ϰ΋ΎϨΜΘγϻ΍ ϩ˯ΎΒϏϭ ϡΎψϨϟ΍ ϰϤϋ ϥ΃ ΔΒϫ /Ω ΪϛΆΗϭ ˬϡΩΎϗ

ΚϴΤΑ ΔϴΒόη ΓέϮΛ ΎϬϧϷ ΖΤΠϧ ϰΘϟ΍ ˬΓέϮΜϟΎΑ ϞϴΠόΘϟ΍ ϰϓ ΓήϴΧϷ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϰϓ ΙΪΣ ϯάϟ΍ϭ ΢οΎϔϟ΍

.ΓέϮΜϠϟ ϪϴϣϮϤόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΔΑΎΜϤΑ ΔϴϧϮϴϠϤϟ΍ Ε΍ήϫΎψϤϟ΍ ΖΤΒλ΃


À ΍ ϰϓ ΔΌϴπϣ ΐϧ΍

:ΎϬϨϣ À  ΔΌϴπϤ΍ ΐϧ΍Π΍ Ϧϣ ΍Ϊϋ ϙΎϨϫ ϥ· ˬΔΒϫ. ΖΎϗϭ

ˬΎϬόϓήΗ ΕΎϴΟϮϟΪϳ΃ ϻϭ ΎϬϟ α΃έ ϼϓ ϢψϨϣ ήϴϏ ϞϜθΑ ϙήΤΘΗ ˬΓΩΪΤϣ ΓΩΎϴϗ ΎϬϟ Ζδϴϟ ΔϳήϴϫΎϤΟ ΓέϮΛ -1

ϡϮϬϔϣ ΔϴϠϋΎϓ ΖΒΛ΃ ϯάϟ΍ ˬΎϬϤΧί έ΍ήϤΘγ΍ϭ ΎϫΩήϔΗ ΚόΒϣ ΍άϫϭ ϑΪϬϟ΍ ΓΪΣϭ ΎϬϴϓ ϦϴϛήθϤϟ΍ ϊϤΠΗ

ΐϠϗ ϕΩ΃ ϰϨόϤΑ ϭ΃ ˬΓέϮΜϠϟ ΔΒϠμϟ΍ Γ΍ϮϨϟ΍ ϖϠΧ ϰϓ ϥΎϜϤϟ΍ ϰϓ ϒϴΜϜϟ΍ ΪθΤϟ΍ ΔϴϤϫ΃ϭ Γήϴϔϐϟ΍ ήϴϫΎϤΠϟ΍

ϯάϟ΍ ϯέϮΜϟ΍ ϢΧΰϟ΍ φϔΤΗ ϪϴΗΎϋ ΎΤϳέ ΪϟϮϳ ϪϨϜϟϭ ϦϛΎγ ΉΩΎϫ έΎμϋϹ΍ Ϧϴόϛ Ϯϫ ϯάϟ΍ ξΑΎϨϟ΍ ΓέϮΜϟ΍

.ΓέϮΜϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΘϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Ϫϳέ΍ήϤΘγϻ΍ ΪϟϮϳ

ϩάϫ ϥ΃ ΔΒϫ /Ω ΪϛΆΗϭ ˬωΎϴΠϟ΍ ΓέϮΛ ϰϫϭ ϡΎϴϘϟ΍ Ϛηϭ ϰϠϋ ΖϧΎϛ ϯήΧ΃ ΓέϮΛ ϰϠϋ ΕΰϬΟ΃ ΓέϮΜϟ΍ -2

ˬϼϳϮσ ΍ϭήΒμϳ Ϧϟ ωΎϴΠϟ΍ ϥϷ ˬϰϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϯΩΎμΘϗϻ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ήϴϴϐΗ ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϪϠϤΘΤϣ Ζϟ΍ίΎϣ ΓέϮΜϟ΍

ˬωΎϴΠϟ΍ ΓέϮΛ ήΠϔϨΗ ϻ ϰΘΣ ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϢΘϳ Ϣϟ ϥ·ϭ ϰΘΣ ϢϬϋϮΟ ϦϴϜδΘϟ Ϟ΋Ύγϭ ϖϠΧ Ϧϣ ΪΑϻ Ϛϟάϟϭ

΃ΪΒϣ ΩΎϤΘϋ΍ Ϧϣ ΪΑϻ Ϛϟάϟϭ ˬΔϠΟΎϋ ϊϓΎϨϣ ϖϘΤΗ Ϧϟ ϞΟϷ΍ ΔϠϳϮτϟ΍ ςτΨϟΎϓ Ϟ΋΍ΪΑ ϰϓ ήϴϜϔΘϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ Ϛϟάϟϭ

.ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ βϴϟϭ ωϮΠϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ Δόϳήγ ΐγΎϜϣ ϖϴϘΤΘϟ ϊϓΎϨϤϟ΍ ϡΎδΘϗ΍

Ϧϣ έΪϗ ϖϴϘΤΘϟ ΓέΩΎΒϤϟ΍ ϡΎϣί άΧ΄Η ϥ΃ ΪΑϻ ϝΎϤϋϷ΍ ϝΎΟήϛ ϡΎψϨϟ΍ Ϧϣ ϊϓΎϨϣ ΖϘϘΣ ϰΘϟ΍ ΕΎϘΒτϟΎϓ

ϦϴϳήμϤϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ΔϳΪϋΎμΘϟ΍ ΐ΋΍ήπϟ΍ ΃ΪΒϣ ϖϳήσ Ϧϋ ˬωϮΠϟ΍ Ϧϣ ϰϧΎόΗ ϰΘϟ΍ ΕΎϋΎτϘϟ΍ ϊϣ ϦϣΎπΘϟ΍

ΔϤϫΎδϤϟ΍ϭ ϦσϮϠϟ ΓΩϮόϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ϰϓ ΎϴϠϣ ΍ϭήϜϔϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϕΎϤϋϷ΍ Ϧϣ ΓέϮΜϟ΍ ϢϬΗΰϫ Ϊϗϭ ΝέΎΨϟ΍ ϰϓ

.ϞϤόϟ΍ ιήϓ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ΢Θϔϟ ΕΎϋϭήθϣ ˯Ύθϧ· ϰϓ ϢϬϟ΍Ϯϣ΄Α

:ϓ ΔΒϫ. ΎϬμΨΘϓ ΙΎΤ΍ ϯ ΍ ϊο΍ ΔΠϴΘϧ ΖϘϘΤΗ Θ΍ Ε΍ίΎΠϧϹ΍ Ϧϋ Ύϣ΃
.ΝέΎΨϠϟ ΓήΠϬϟ΍ ϝϮΣ έϮΤϤΘϳ ϪϤϠΣ ϥΎϛ ϯάϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΔλΎΧϭ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϡϮϤόϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ Ρϭέ ΓΩϮϋ -1

ˬϦσ΍ϮϤϛ ϪΘϴϤϫ΄Α ΔϘΛ ΔϛέΎθϤϠϟ ϰόδϳ ϞϜϟ΍ϭ ΔγΎϴδϟΎΑ ϢΘϬϳ ΢Βλ΃ ϊϴϤΠϟΎϓ ϡΎόϟ΍ ϥ΄θϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΓΩϮϋ -2

ϰϤδϳ Ύϣ ϯήμϤϟ΍ ΢ϠτμϤϟ΍ Ϧϣ ϰϔΘΧ΍ϭ Ϣ΋΍Ϊϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ Ϯϫ ΔγΎϴδϟ΍ ΚϳΪΣϭ ΪϳΪΟ ΏΰΣ ήϬψϳ ϡϮϳ Ϟϛϭ

.ΔγΎϴδϟ΍ ΕϮϤΑ

ϰϓ ϦϣΎϜϟ΍ ϯέΎπΤϟ΍ ϥϭΰΨϤϟ΍ ΕήϬχ΃ ˬήμϣ ΦϳέΎΗ ϰϓ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ΔϟΎΣ ΖΤΒλ΃ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϳέϮϬϤΟ -—

ΕίϭΎΠΗ ΔΣΎγ ϥΎϛ ϥ΍ΪϴϤϟΎϓ ˬΔϴϏΎτϟ΍ ϞϴΣήΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ ήΠϔΗ ϊϣ ήϬχ ϯάϟ΍ϭ ˬΔϳήμϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍

ϢϴδϘΗ ϙΎϨϫ ϦϜϟϭ ΔτϠδϟ΍ ϰϠϋ ω΍ΰϧ ϙΎϨϫ βϴϠϓ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϡϮϤϋ ΎϬϴϓ ζϳΎόΗ ˬΕΎϴΟϮϟΪϳϷ΍ϭ ΕΎϴϘΒτϟ΍

.ΔϣΎϋΰϠϟ αϮϔϨϟ΍ ϰϓ ϦϣΎϜϟ΍ ϯϮϬϟ΍ ϰϠϋ ϰπϗ έ΍ϭΩϸϟ

ΎϬϘ΋ΎϗΪΑ ήϳήΤΘϟ΍ ϊϤΘΠϣ ˯΍ϮΟ΃ϭ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϡϮϤϋ ϊϤΠΗ ϰΘϟ΍ ΔϠψϤϟ΍ Ϯϫ ΪΣϮϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ΍ΪϏ ΪϘϓ

ΎϧΩϮϘϳ ΔτϠδϠϟ ϯϮϫ ϭ΃ ϑΪϬϟ΍ Ϧϋ ϑ΍ήΤϧ΍ ΙΪΤϳ ϻ ϲϛ ˬϪϴϠϋ βϴϘϧ ΝΫϮϤϨϛ ΎϬϔΒϴχϮΗ ΐΠϳ ΎϫήϫΎψϣϭ

.ϑΪϬϟ΍ Ϧϋ ΍ΪϴόΑ

ΏήϘϟ΍ Ε΃ήϤΘγ΍ϭ ϯήϴϫΎϤΠϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ΖδϋΎϘΗ ϰΘϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϰϓ ϦϣΎϜϟ΍ ΰΠόϟ΍ Ζϔθϛ ΓέϮΜϟ΍ -4

ΎϬϟϭΰϧ ϰϓ ΡϮοϮΑ ήϬχ ϯάϟ΍ϭ ˬΔϳίΎϬΘϧϻ΍ ϕϼΧ΄Α ΖϘϠΨΘϓ Ϫϔϴγ Ϧϣ ΎϓϮΧϭ ϪΒϫΫ ϰϓ ΎόϤσ ˬϥΎτϠδϟ΍ Ϧϣ

ΪϤΤΗ ϻ Ε΍έϮτΗ Ϧϣ ΎϓϮΧ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϡϼψϟ΍ ϞΒϗ έΩΎϐΗ ϢΛ ˬΕ΍έ΍ϮΤϟ΍ ˯΍ήΟ·ϭ ήϳϮμΘϠϟ ϥ΍ΪϴϤϠϟ

.ϯέϮΜϟ΍ Ϟόϔϟ΍ Ϧϋ ΓΰΟΎόϟ΍ ΐΨϨϠϟ ΔϔηΎϛ Γ΁ήϣ ΖϧΎϛ ϥΫ· ΓέϮΜϟΎϓ ˬΎϫΎΒϘϋ

ςϴτΨΘϟ΍ ϰϓ ϯέϮΤϣ έϭΩ ΏΎΒθϟ΍ έϭΪϓ ˬϰϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϰγΎϴδϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϰϟ· ΏΎΒθϠϟ ΪϴϤΤϟ΍ ΩϮόϟ΍ -5

Ϧϣ ΎϨϫ ϑϮΨϟ΍ϭ ˬϯέϮΜϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϰϟ· ϡΎϤπϧϻ΍ ϰϟ· ήϴϫΎϤΠϟ΍ έΎϔϨΘγ΍ϭ ΔϴϏΎτϟ΍ ϞϴΣήΑ ϞϴΠόΘϟ΍ϭ ΪθΤϟ΍ϭ

ϯάϟ΍ ϯήϴϫΎϤΠϟ΍ ΪθΤϟ΍ ϰϓ ϰδϴ΋ήϟ΍ ΎϫΩϮϬΠϣ Ϟψϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΓέϮΜϟΎϓ ˬϰΒόθϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ˯ΎϔΘΧ΍ϭ ΓέϮΜϟ΍ Δδγ΄ϣ
ΔϴϠϤϋ ϖϴόϳ ϻ ϰΘΣ ΪϬθϤϟ΍ Ϧϣ ϰϔΘΨϳ Ϊϗ ϯάϟ΍ϭ ˬΓέϮΜϠϟ ΢ϴΤμϟ΍ έΎδϤϟ΍ Ϧϋ ϑ΍ήΤϧ΍ Ϟϛ ΪϨϋ ϰϋΪΘδϳ

ϯϮϗ Ϧϣ ϰϗϮΘϟ΍ Ϯϫ ϪϨϣ έάΤϟ΍ ΐΠϳ Ύϣϭ ˬΓέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ϞϋΎϔϟ΍ έϮπΤϠϟ ΖϗϮϟ΍ ϝϮσ ΰϫΎΟ ϪϨϜϟϭ ˬ˯ΎϨΒϟ΍

ϩέΎδϣ Ϧϋ ϪΟ΍ήΧ· ϭ΃ ϯέϮΜϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΩΎδϓ· ϝϭΎΤΗϭ ήϴϫΎϤΠϟ΍ ςγϭ αΪϨΗ Ϊϗ ϰΘϟ΍ϭ ΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍

.ήϴϬτΘϟ΍ ΔόϤΟ ϰϓ ΙΪΣ ΎϤϛ ΢ϴΤμϟ΍

ΔϴΒϠτϤϟ΍ Ε΍ήϫΎψϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϯέϮΜϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΐϳήΨΗ ϰϓ ΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϝϮϠϓ ΔϟϭΎΤϣ Ζϔθϛ ΓέϮΜϟ΍ -6

ΪϘϓ ˬ˯ΎϨΑ ΔϴϠϤϋ ϯ΃ ϕϮόΗ ωέΎθϟ΍ ϰϓ ϰοϮϓ ϖϠΧ ΔϟϭΎΤϣ ϰϟ· ϥΎϴΣϷ΍ ΐϟΎϏ ϰϓ ϝϮΤΘΗ ϰΘϟ΍ϭ ˬΓήϤΘδϤϟ΍

ΎϬΗήλΎΤϤΑ ϞΠϋ ΎϤϣ ˬΓΩΎπϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϝϮϠϓ ςΑ΍Ϯο ϥϭΩ ήϫΎψΘϠϟ ΓήϤΘδϤϟ΍ ΕϻϭΎΤϤϟ΍ ϩάϫ Ζϔθϛ

ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ϊϣ ˬ˯ΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΡΎΠϨϟ ϯέϭήο ήϣ΃ Ϯϫϭ ΎϬΘϴϔμΗ ϰϓ ΃ΪΒϠϟ ΍ΪϴϬϤΗ

.Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϢϟΎόϣ Ϧϣ Ϯϫ ϯάϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓΩΎϴγ ΃ΪΒϣ ΦϴγήΘϟ Δϴ΋ΎϨΜΘγϻ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ϧϋ ΍ΪϴόΑϭ

ΔϴϠϤόϟ΍ ϪϨϋ ήϔδΗ Ϊϗ Ύϣ ϕΎΒΘγ΍ ΔϟϭΎΤϣ Ϯϫϭ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΠτϠΒϟΎΑ ϰϤδϳ Ύϣ έϮϬχ Ύπϳ΃ Ζϔθϛ ΓέϮΜϟ΍ -7

ϰΘϟ΍ ΔΠτϠΒϟ΍ ϰϫϭ ˬΔΨγ΍ήϟ΍ ΔϴΒόθϟ΍ έϭάΠϟ΍ ϭΫ ϰϣϼγϹ΍ έΎϴΘϟ΍ ϮΤϧ ΎγΎγ΃ ΔϬΟϮϣ ϰϫϭ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍

˯Ύμϗ· ΪϳήΗ ΎϬϨϜϟϭ ˬΔϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟΎΑ ΎϨγ΅έ ΖϋΪλ ϰΘϟ΍ϭ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϭ Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ

ϩάϫϭ ˬͿ΍ ϻ· ΎϬϤϠόϳ ϻ ϰΘϟ΍ ΕΎϴϨϟ΍ ϰϓ ϝϮΧΪϟΎΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΣΎδϟ΍ Ϧϣ ϪϠ΋Ύμϓ ϒϠΘΨϤΑ ϰϣϼγϹ΍ έΎϴΘϟ΍

ϰϓ ϢόϨΑ ΖϳϮμΘϟ΍ ϩΪθΑ ΎϬΠϋί΃ Ϊϗϭ ˬΎϴΒόη Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϩάϫ ϪϨϣ ϰϧΎόΗ ϯάϟ΍ ϰϧΪΘϟ΍ Ϧϋ Ζϔθϛ ΔΠτϠΒϟ΍

ϰόδΗ ϰΘϟ΍ ήϴϫΎϤΠϟ΍ Ϧϋ ΎϫΪόΑ ϒθϛ έ΍Ϯϋ Ϯϫϭ ˬΎϬόϗϮΘΗ ΍ΪΑ΃ ϦϜΗ Ϣϟ ΔΒδϨΑ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ΕϼϳΪόΘϟ΍

.ΩΎμΘϗϻ΍ ΔϠΠϋ ϥ΍έϭΪϟ ϡίϼϟ΍ έ΍ήϘΘγϼϟ

ϒχϭ ϯάϟ΍ϭ ϩϮΒθϤϟ΍ έϭΪϟ΍ Ϟϗ ϞΑ ϡϼϋϺϟ Ϊϴηήϟ΍ ήϴϏ έϭΪϟ΍ ϮϬϓ ΓέϮΜϟ΍ ϪϨϋ Ζϔθϛ Ύϣ ήτΧ΃ Ύϣ΃ -8

ϭ΃ ΔϴϨϬϣ ϖϴΛ΍ϮϤΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϥϭΩ ˬϰϣϼγϹ΍ έΎϴΘϟ΍ϭ ΓέϮΜϟ΍ ϯϮϗ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϰϓ ˯΍ΩϮδϟ΍ ΕΎϳΎϋΪϟ΍ϭ ΐϳΫΎϛϷ΍

ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϓ ϒγϷ΍ ώϟΎΑ ϊϣ ϚϟΫ ΎϧΪϬη Ϊϗϭ ϡ΍ΰΤϟ΍ ΖΤΗ ήϤΘδϣ Ώήο ϙΎϨϬϓ ˬΔϴϣϼϋ· ΕΎϴϗϼΧ΃
ϰΠΗήϧ ΎϤϛ ϡϼϋϹ΍ ΩϮόϳ ϰΘΣ ήϤΘδΗ ϥ΃ ϮΟήϧϭ ˬΎϫήϴηΎΒΗ Ε΃ΪΑ ΔϣίΎΣ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϰϋΪΘδϳ ΎϤϣ ϰϣϮϜΤϟ΍

.Ϧσ΍ϮϤϟ΍ϭ ϦσϮϟ΍ ΔΤϠμϣ ϰϤγϷ΍ ϪϓΪϫ ΎϴϨσϭ Ύϣϼϋ·

ύ΍ήϓ· ϰϟ· ϯΩΆϳ Ϊϗ ΎϤϣ ˬϰϋΎϤΘΟϻ΍ ϞϤόϟ΍ ΏΎδΣ ϰϠϋ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϟϭήϬϟ΍ Ϧϣ ΔϗϮΒδϣ ήϴϏ ΔϟΎΣ ΩϮΟϭ -9

ϩέϭΩ ϰϠϋ Γϭϼϋ ϰϋΎϤΘΟϻ΍ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ϥϷ ˬϪϟ ϪΒϨΘϟ΍ ΐΠϳ Ϣϫ΍Ω ήτΧ Ϯϫϭ ˬϰϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϰϧΪϤϟ΍

.ϰγΎϴδϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ ϰϓ ϞϋΎϓ έϭΩ Ϫϟ ˬϯϮϤϨΘϟ΍ϭ ϰϗϮϘΤϟ΍

ϞϤόϟΎΑ ϚϟΫϭ ˬΔγΎ΋ήϟ΍ ΔϴϧΪϣϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔϴϧΪϣ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ Γέϭήο Ϯϫ ˭ΓέϮΜϟ΍ ϪϨϋ Ζϔθϛ Ύϣ ήΧ΁ Ύϣ΃ -10

ήϣ΃ Ϯϫϭ ˬϪΗΎϨϜΛ ϰϟ· ζϴΠϟ΍ ΓΩϮϋϭ ΔϴϟΎϘΘϧϻ΍ ΓήΘϔϟ΍ ήϴμϘΘϟ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ˯ΎθϧΈΑ ϞϴΠόΘϟ΍ ϰϠϋ

ΔλΎΧϭ ΔτϠδϟ΍ ϰϓ ζϴΠϟ΍ ˯ΎϘΑ ϝϮσ ϥϷ ˬϯήμϤϟ΍ ϰϣϮϘϟ΍ ϦϣϷ΍ ΩΪϬΗ ϰΘϟ΍ έΎτΧϷ΍ Ϟχ ϰϓ ϯέϭήο

.ϢϜΤϟ΍ ϰϓ έ΍ήϤΘγϻΎΑ ζϴΠϟ΍ ϯήϐϳ Ϊϗ ˬήϜδόϟ΍ ϻ· ΎϬϤϜΤϳ Ϣϟ ΪϠΑ ϰϓ

ˬ ΍ήϘ΍ ϥϜϤϳ ϻ ΍΍ ϥ΃ ϰ· ΎγΎγ΃ ϊήϳ ΔϴΎϘΘϧϻ΍ ÀήΘϔ΍ ϰϓ ΍ήϘ΍ ΊτΑ ϥ΃ ΐ ϯΫ ϞϜ ήϫΎχϭ

. ΍ήϘ΍ ΏΎΤλ΃ ΍δϴ ΔϳΎϬϨ΍ ϰϓ ϢϬϨϜϭ À ΍ ΐΎτϣ άϴϔϨΘ ςϐπ΍ϭ ΪθΤ΍ ϫ ϪϧϜϤϳ Ύϣ Ϟϛϭ

ϝϭ ΕΎϳΪΤΗ

ϥ΃ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ϭ ΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϠϜΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ Ϣδϗ βϴ΋έ ϰϔτμϣ ΔϳΩΎϧ ΓέϮΘϛΪϟ΍ ΕΪϛ΃ ΎϬΘϤϠϛ ϲϓϭ

ΐδΤΑ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣϭ ΎϬϟ ΔΣϭήτϣ ϻϮϠΣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΎϤϛ ΓέϮΜϟ΍ ϪΟ΍ϮΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ Ϧϣ ΍ΩΪϋ ϙΎϨϫ

:ϰϔτμϣ

ˬϡΎψϨϟ΍ Ϧϣ ΍˯ΰΟ ϰϫ ϰΘϟ΍ ΔϴϧΪϤϟ΍ Ε΍ΩΎϴϘϟ΍ ϥΈϓ ϡΪϬϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϢϏήϓ ˬΔϟϭΪϟ΍ϭ Ϊ΋ΎΒϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϦϴΑ ϞΧ΍ΪΘϟ΍ -1
Ϧϣϭ ˬΐόθϠϟ ϪΘϳήόΗ ΐΠϳ ϝϮΒϘϣ ήϴϏϭ ήϴτΧ ήϣ΃ ΍άϫϭ ˬ˯ΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϤόϟ ϝΎόϓ ϊϓΩ ϥϭΩ ϝϮΤΗ ϰΘϟ΍ ϰϫ

.˯ΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϊϓΩ ϰϓ ϢϫΎδΗ ϰϧΪϤϟ΍ ϞϤόϠϟ ΔϳϮϗ ΔόϓΩ ˯Ύτϋ· ήΧ΁ ΐϧΎΟ

ϰΘϟ΍ ˬΓέϮΜϟ΍ Ρϭέ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϳ ϻ ϰΒϠγ ήϣ΃ ϡϼϋϹ΍ ΓΰϬΟ΃ ϰϓ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ϦϴΑ ΙΩΎΤϟ΍ έΎΠθϟ΍ -2

Ε΍έΎϴΘϟ΍ ΔλΎΧ ˬΔψϓΎΤϤϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ˯ΎμϗϹ ϞΑ ϢϴΠΤΘϟ ΚϴΜΣ ΪϬΟ ϙΎϨϬϓ ΎϴΟϮϟΪϳϸϟ ΓήΑΎϋ ΖϧΎϛ

ΡΎϨΠϟ΍ ϥϷ ˬΕ΍έΎϴΘϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ έΎϋ Ϯϫϭ ΔϠϤΤϟ΍ ϩάϫ ΩϮϘΗ ϰΘϟ΍ ϰϫ ΔϴϧΎϤϠόϟ΍ϭ Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ ˬΔϴϣϼγϹ΍

˯΍Ϯγ ΔϫϮΒθϣ ΓΪϨΟ΃ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ϝΪϳ ΎϤϣ ˬΎϜϳήϣ΃ϭ ΎϴϧΎτϳήΑ ϰϓ Δϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϢψϨϟ΍ ϰΘϋ΃ ϰϓ ΩϮΟϮϣ φϓΎΤϤϟ΍

ΏΎτΨϟ ϪΟΎΤϟ΍ ϥ΃ ήϛάϧ ϥ΃ ΐΠϳϭ ˬϦσϮϟ΍ ΢ϟΎμϟ Ζδϴϟ ϦϴϘϴϟΎΑ Ζδϴϟ ΎϬϨϜϟϭ ˬϞΧ΍Ϊϟ΍ ϭ΃ ΝέΎΨϟ΍ ΢ϟΎμϟ

ϢδΤϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϯάϟ΍ ϰϣϼγϹ΍ έΎϴΘϟ΍ ϞϤθΗ Ύπϳ΃ ΎϬϨϜϟϭ ϰϧΎϤϠόϟ΍ϭ ϰϟ΍ήΒϴϠϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϰϠϋ ήμΘϘΗ ϻ ΪϳΪΟ

.ϰγΎϴγϭ ϯϮϋΩ Ϯϫ Ύϣ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ Δϟ΄δϣ ϞΤϳϭ ϩήϣ΃

Ϧϣ ϰϨσϮϟ΍ ϒϟΎΤΘϠϟ ϰϣϮϗ ωϭήθϣ ϰϨΒΘϟ ϪγΎϣ ϪΟΎΣ ΩϮΟϭ ϮϬϓ ϰϔτμϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΡϭήτϤϟ΍ ϞΤϟ΍ Ύϣ΃

ΔΟΎΣ ϙΎϨϫϭ Δϣί΃ ϰϓ ΕΎϴΟϮϟΪϳϷ΍ Ϟϛ ϥϷ ˬΎϴΟϮϟΪϳϷ΍ ϕϮϓ Ϧϣϵ΍ έϮΒόϟ΍ ήϓϮϳ ωϭήθϣ Ϯϫϭ ˬΔϴϤϨΘϟ΍ ϞΟ΃

Δϔϴπϣ ˬΔϴϟΎϘΘϧϻ΍ ϪϠΣήϤϟ΍ Ϧϣ ϦσϮϟΎΑ Ϧϣϵ΍ έϮΒόϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΕΎϴΟϮϟϮϳΪϳϷ΍ Ϟϛ ϖϧΎόΘΗ ϥϷ ΔγΎϣ

ΪΑϻ ΎϤπϤ΍ ΍άϫ ϰϓϭ ˬϯήμϣ ϞϜ Ζϗ΍ ΐ΍ϭ ϥϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϥΎϣϷ΍ ήΑ ϰ· Ϧσ΍ ΔϨϴϔδΑ Βό΍ ϥ΃

ϊϤΘΠϧϭ ˬΔϳτδ΍ ΎϨΗΎϋ΍ήλϭ ˬΔϴϳΪϳϷ΍ ΎϨΗΎϓϼΧ ϥΎϴδϧ ϰ· ϱϳ ΎϤϣ ΔϨσ΍Ϥ΍ ϥ΄η ˯ϼϋ· Ϧϣ

ˬήϳΎϨϳ 25 À  Ϧϣ ϩΎϨϤόΗ ϯά΍ ώΑϷ΍ α Ϊ΍ ϫ ΍άϫϭ ˬϦσ΍ ΔΤμϣ ϫ Ϊ΍ϭ ϑΪϫ ϰϋ ΎόϴϤ

.ΎϬΎΠϧ ήγ ϫ ΍άϫϭ

have to make a reaction paper on the seminar we just have attended. But i don't know how will i
start it. Can you give me some guide or format how to make it, please!

& — years ago


& °eport Abuse
by bizime
Member since:
July 01, 2006
Total points:
2—,554 (Level 6)

& Add Contact


& Block

Ê  
   
A reaction paper states your opinion of the seminar. State an opinion and then give three or more
reasons to support your opinion. ( I found the seminar on ____ extremely boring, exciting,
enlightening, interesting, useful etc. Choose one or come up with your own.

If you only need a three paragraph paper, use the first paragraph for the introduction, the middle
paragraph for your reasons, and the last paragraph for the summary.

If you need a five paragraph paper: Use the first for introduction, use the next three paragraphs
for reasons ( one per paragraph), and the final paragraph for a summary.

If you need several pages, I hope you took notes on the seminar. Highlight the key points, one
per paragraph. be sure to cite your source ( which could be the seminar , itself.)

For example:
The seminar on handling money effectively was extremely useful. The speaker, Tom Scrooge,
made three key points which every household in the country should know about. ( Then proceed
to discuss the key points)

Hope this gets you started.