You are on page 1of 5

Fotosíntesis

La nutrició de les plantes


Llum
H2O + CO2 C6H2O2 + O2 ATP
Fotosíntesi

La nutrició de les plantes es diu fotosíntesi llum

H20 + C02 C6H206 + 02 + ATP

La fotosíntesi reprodueix oxigen i aliment


La nutrició de les plantes es diu FOTOSINTESI

Llum

H2O+CO2+sals mineralsC6H12O6+O2+ATP
L’aliment de les plantes
les arrels agafen les sals minerals i aigua de la terra per mig del
vasos conductors passen a les fulles

les fulles capten la llum del sol amb la clorofil·la i agafen Co2 de
l’atmosfera i transformen els minerals i l’aigua en aliment

porten l’aliment a la resta de la planta per vasos conductors i


expulsen O2 a l’atmosfera
LA FONTOSINTESI

LLUM

H2O + CO2+ SALS C6O12O6+ O2+ ATP

(AIGUA) (DIOXI DE CARBONI)(GLUCOSA) (OBJECTE)

CLOROPLAST

CLOROFILA