You are on page 1of 1

Phöôïng buoàn Saùng taùc: Thanh Sôn & Phöông Vuõ

Trình baøy: Caåm Ly

C Dm EmC7  F     D   Em


Rumba  = 72


                           Dm
   G   Am
    D  
             
                
    
A.Guitar intro.

G7
   
     C F Em
 Dm  C     C  Dm 

C7 
                      
Em

  
  

           
Tutti>. Em ñeán vôùi Anh vaøo moät ngaøy trôøi ñeïp naéng. Moät ngaøy phöôïng hoàng
..khoâng heø veà Phöôïng hoàng ñeïp laém. Tình mình caøng noàng

F      Em


 A 
   Em 
  
D 
   
                    
Dm Am

 

  
   
thaém trong ñoâi maét buoàn xa xaêm. Phöôïng hay baâng khuaâng töôûng chöøng nhö coâ ñôn neân khi chieàu
thaém cho bao öôùc voïng traøo daâng Giôø trong tim toâi maøu hoàng khoâng phai phoâi Xuaân qua heø..

                 C        


1.G7  C 2.G7 F Em Dm C


                        
  
xuoáng thaáy vaán vöông trong taâm hoàn. Em coù bieát.. ..tôùi ta nhôù nhau luoân Phöôïng ôi!

                  


Cm Ab Cm

    
Cm Eb Bb Eb G7

              
  
Loøng vaãn hay buoàn vì ñôøi thay ñen ñoåi traéng ngöôøi doái gian Daãu laø beå

 Fm        G7  C     


F
                          
    
G7 C


  
vui cho nhöõng ngöôøi nhieàu tình yeâu caøng xoùt xa nhieàu Trong tieáng haùt

    
   Em A 
         

    
C Dm C7 F
 
Em
    
 
            
            
    
ve phöôïng hoàng laø hoaøng haäu ñoù Phöôïng buoàn vì tình ñaõ tan theo soùng bieån noåi troâi ngaøn naêm trong

G7   
 
  Am D        Dm C  
    
                    
Dm Em C F Em
    
    
toâi tình naøy khoâng phai phoâi Xuaân qua heø ñeán ta nhôù nhau luoân phöôïng ôi!