AA

A

ÃËÌ›·

μã °˘ÌÓ·Û›Ô˘

∫¿ı ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ê¤ÚÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ μO§O¡∞∫∏

∂∫¢√™∂π™

μ√§√¡∞∫∏

© 2007 ∂ΉfiÛÂȘ μÔÏÔÓ¿ÎË
ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 41 & μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, ∞ı‹Ó·
ΔËÏ.: 210 3608065, Fax: 210 3608197
www. volonaki.gr, mail: info@volonaki.gr

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Â͈ʇÏÏÔ˘: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏȉÔÔ›ËÛË: ¶¿ÚȘ ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ˘

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÔÏÈ΋ ‹ Ë ÌÂÚÈ΋ ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ηıÒ˜
Î·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·
ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.
ISBN 978-960-381-354-5

μ·ÁÁ¤Ï˘ Ã. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜

ÃËÌ›·
μã °˘ÌÓ·Û›Ô˘

a

¶ƒO§O°O™

ÃËÌ›·, ˆ˜ Ì¿ıËÌ· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ, ¤¯ÂÈ «Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜
¯ıÚÔ‡˜». ŸÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‡Ï˘
Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٿÏË„Ë, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘.
O Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÃËÌ›·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi
Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‚¿ÛÂȘ, ÁÈ· ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ.
™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ı· ‚Ú›ÙÂ:
ñ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙË
ıˆڛ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
ñ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ì ٛÙÏÔ «™Ù¿ÛË
ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË» ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
ñ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ – ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘
ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.
ñ ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘, Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÎÚ›Ûˆ˜
ÛÙË ıˆڛ·, ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡
Î.¿. Û οı ÂÓfiÙËÙ·.
ñ §˘Ì¤Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
ñ ¢ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Û΋ÛˆÓ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiÏ·
Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì›·
ηϋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, Ô˘ ı·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞ §˘Î›Ԣ.
ñ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÁÈ· οı ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Â·Ó·ÏËÙÈο ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οıÂ
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.
OÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, ıˆÚÒ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÌÔ˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ μÔÏÔÓ¿ÎË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ Î. ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ
μÔÏÔÓ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘ ª·Ú›· – ¢¤ÛÔÈÓ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘.
μ·ÁÁ¤Ï˘ Ã. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜

7

a

. . . . .∞fi ÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 283 294 308 321 9 . . . . . . . . . . . . .8 ÕÙÔÌ· Î·È ÌfiÚÈ· . . . .5 ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 ÀÔ·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È· Î·È ÈfiÓÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ . . . . . . . . .4 ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ΔÈ Â›Ó·È Ë ÃËÌ›· Î·È ÁÈ·Ù› ÙË ÌÂÏÂÙ¿Ì . . . . . . .3 ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη . . 1. . . . . . . . . . . .ª›ÁÌ·Ù· .1 ™‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· . . . . . . . . . . . . . .10 ™‡Ì‚ÔÏ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ . . . .2 O͢ÁfiÓÔ . . . . . 1. 2. . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . .6 ¢È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ . . . . . . . . . . .2 ΔÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ‰È·Ï‡Ù˘ . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . 2. . 65 67 80 99 161 172 184 207 221 234 252 266 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ . . . . . . .3 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ . . . 2. .∂ÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2. . . . . . 11 13 28 45 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . .11 ÃËÌÈ΋ Â͛ۈÛË . . . . . .¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÃËÌ›· .7 ÃËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. .3 º˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÃËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· 2. . . . . . . . . . . . . .1 ΔÔ ÓÂÚfi ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ . . . . . .4 ƒ‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ . . . . . . . . 3. . . 2. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . .

. . . . . . . . . . 337 339 348 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘. . . 10 359 . . . .¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . ÛÙ· ÙÂÛÙ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÛÙ· Â·Ó·ÏËÙÈο ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . .2 ƒ‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ . . . .1 ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÃËÌ›· 1.1 ΔÈ Â›Ó·È ÃËÌ›· Î·È ÁÈ·Ù› ÙË ÌÂÏÂÙ¿Ì 1.3 º˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ 11 .2 ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ 1.

a .

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 1. 2.¯.¿. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÔÈ fiÏÂȘ.¿. Ù˙¿ÌÈ·. ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î. – ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ (˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜. OÙȉ‹ÔÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜. Ì˯·ÓÈο ̤ÚË. Û˘ÓÙËÚËÙÈο Î. ·Ô‡ÙÛÈ·. 13 .).1 Δπ ∂π¡∞π ∏ Ã∏ª∂π∞ ∫∞π °π∞Δπ Δ∏ ª∂§∂Δ∞ª∂ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ÙÔ˘˜ ÔÚÔ‡˜ Î. η‡ÛÈÌ·.ÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜.1 1. Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î. ñ ∏ ÃËÌ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Ì·˜ ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË π·ÙÚÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. – ÛÙ· ÎÙ‹ÚÈ· fiÔ˘ ˙ԇ̠‹ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ (‰ÔÌÈο ˘ÏÈο. ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·. ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. 4.¿. Ÿ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÏÈο ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·.1. ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ·ÓÙÈÛËÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ñ ∏ ÃËÌ›· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ Ù¯ÓËÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏË ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ¯ËÌÈÎÔ‡˜..¯. . – ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ÂÏ·ÛÙÈο.¿. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.) – ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÎÚȂ›·˜. ÙÔ ÓÂÚfi. Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜. Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·.¿. – ÛÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË (ÚÔ‡¯·.¿. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î.¿.). Ù· ˙Ò·. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ù· ÂÌ‚fiÏÈ·. Ù· ÏÔ›·. ¤ÈÏ·. – Ù· ˘ÏÈο ÁÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‹ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ (ÌÂÙ·ÏÏÈο ÂÚÁ·Ï›·. ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.¿..ÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë Ê‡ÛË. ‰Ô¯Â›·. Ù· ‰¿ÛË. 3.). ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. Ù· ÎÙ‹ÚÈ· Î. ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ÎÔ˘ÙÈ¿. ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î. Ù· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î.¯. Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ·.). . ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. fiˆ˜: – Ù· Ê¿Ú̷η. ÔÈ Á¤Ê˘Ú˜. Ÿ. .. Á¿˙˜.¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÃËÌ›·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ‚·Ê¤˜ Î. ˘Ê¿ÛÌ·Ù·.¯.¿. .

¿. ηٷ‰‡ÛÂȘ.¿. ηډȷÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î.). Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó Ô͢ÁfiÓÔ – Ë Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ÛÙ· ¤Ì‚È· fiÓÙ·. ñ ∏ ÃËÌ›· ÂÚÂ˘Ó¿ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÂÍ¿ÁÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ·˘Ù‹ ™ÙË Ê‡ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¯ËÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› fiˆ˜: – Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ÛÙ· Ê˘Ù¿. ÌÔ˘ÛÈ΋ (CD. ∏ ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂˆÊÂÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ (Ì¿Ï˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: – Ù· Ê¿Ú̷η ÌÔÚ› Ó· ıÂÚ·Â‡Ô˘Ó ·Ûı¤ÓÂȘ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ – Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÂÈÌË·ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¯Ú‹Û˘ ÂÓfi˜ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘.¿. ‰ÔÓÙÈÒÓ. ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 – Ù· ˘ÏÈο Ù¯ÓËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ (.¯.) – Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÙ ÂˆÊÂÏ‹˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÈ˙‹ÌÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.¿.) ñ ∏ ÃËÌ›· οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙË ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿.¿. ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î. ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ.¿. ÀÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·Û‹ Ì·˜. °ÂÓÈο. ÛοÊË. ڷΤÙ˜. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· – Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ (ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜) – Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ‡Ï˘ (‚ÈÔÁˆ¯ËÌÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ. ‡¯ÚËÛÙ· Î·È ÊÙËÓ¿. ·ÏÏ¿ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ ÚÔηÏÔ‡Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ‚Ï¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ . 14 6. fiÚÁ·Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜.¯. Ë ÃËÌ›· ÌÂÏÂÙ¿ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ: ñ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ñ ÙË ‚·ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ¤Ú¢ӷ ñ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.¿.Ï.). ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó.) Î.). ·ÓıÂÎÙÈο. DVD Î. . ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ÔÛÙÒÓ. ΔÈ ÌÂÏÂÙ¿ Ë ÃËÌ›·. ·Ó·„˘¯‹ (˘ÏÈο ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·Ó·ÚÚȯ‹ÛÂȘ. ¯fiÌ˘ (˘ÏÈο ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ÔÚÂÈ‚·Û›· Î. ·ÎfiÓÙÈ·. ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î. ÈÛÙÈÔÛ·Ó›‰Â˜ Î. 5. ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î.

ÕÌÌÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚. º‡ÏÏÔ ¯·ÚÙÈÔ‡ ˙. ŒÓ‰˘ÛË 15 .¿. ·. Ï›ÌÓ˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ «Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È» Î·È «·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ» ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ì ¿ÏϘ ÂÈÛً̘. Ë ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋.¿ ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ˙ ∞ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ˘ÏÈο (∞): ·. ΔÛÈ̤ÓÙÔ Á. ∂ÓfiÙËÙ· 1. Â. ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜. ‰. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‹ ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘ fiÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ: ™Ù‹ÏË π ·.¿. ª·Î·ÚfiÓÈ· ‰. μ·Ì‚¿ÎÈ ‰. Ë μÈÔÏÔÁ›·. ∫Ú¿Ì· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Á. ªÂ ÔȘ ÂÈÛً̘ Î·È Ù¤¯Ó˜ «Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È» Ë ÃËÌ›·. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ – Ù· Ï·ÛÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜. ‰-3 ™Ù‹ÏË ππ 1. ÔÈ ∫·Ï¤˜ Δ¤¯Ó˜ Î. ∞ÚÁfi ÂÙڤϷÈÔ Â. º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ∞¿ÓÙËÛË: ·-2. ¶Ï·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ ∞¿ÓÙËÛË: º˘ÛÈο ˘ÏÈο (º): ‚. ÔÙ¿ÌÈ· Î. Á.. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ 3. ·ÏÏ¿ Ú˘·›ÓÔ˘Ó Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· (ı¿Ï·ÛÛ˜. ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›· Î·È ÛÙ· ÔÚ˘¯Â›·. Á-4. ™‡ÓÓÂÊ· ÛÙ. Ë °ÂˆÏÔÁ›·. Ë π·ÙÚÈ΋. Ë ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. ∞fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈο ÔÈ· Â›Ó·È Ê˘ÛÈο (º) Î·È ÔÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ (∞). ÃÚÒÌ·Ù· ‚. º‡ÏÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ë. ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 4. ·ÏÏ¿ ÂÍÔÏÔıÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ¤ÓÙÔÌ· ‹ ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ‚Ï¿‚˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ – Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ‚-1. Ë º·Ú̷΢ÙÈ΋. ÛÙ.– Ù· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·fi ÂÈ‚Ï·‚‹ ¤ÓÙÔÌ·. Ë °ÂˆÔÓ›·.1 7. ∑¿ÓÙ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 2. Ë 2. ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË Î·È ˘fi‰ËÛË Î.) – Ù· ÂÎÚËÎÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfïÓ. fiˆ˜ Ë º˘ÛÈ΋.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 3. ™Ô‚¿˜ 5. ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Á. ÛÙ-5. ∑¿¯·ÚË 3. ∑·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ· 1. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 4. ˙-3. §Â‡Î˜ (‰¤ÓÙÚ·) Â. ¶fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· 8. Â-8. Ì›ˆÛË ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . Ë-2 16 . §ÈÁÓ›Ù˘ Ë. Ì ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ∂È˙‹ÌȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ¶·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞ÚÁfi ÂÙڤϷÈÔ ‰. ·ÓıÂÎÙÈο. æˆÌ› 6. ¡· ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÂˆÊÂÏ›˜ Î·È ÂÈ˙‹ÌȘ ¯Ú‹ÛÂȘ: ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∂ˆÊÂÏ›˜ ¯Ú‹ÛÂȘ º¿Ú̷η ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ∂ÎÚËÎÙÈο ¢È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfïÓ. ‚-7. ∞Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ ‚. ·ÏÏÂÚÁÈο ÛÔÎ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ‰ÈfiÁΈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ÷ÚÙ› 7. ·Ú¿ÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ƒ‡·ÓÛË Â‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ ™˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ∫·ÚÎÈÓÔÁ¤ÓÂÛË ƒ‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. Á-1. Ï·ÙÔÌ›· ∂ÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· ∞‡ÍËÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÃÏÒÚÈÔ ¶ÚfiÏË„Ë ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ™˘ÓÙËÚËÙÈο ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ¶Ï·ÛÙÈο ÃÚ‹ÛÈÌ· ˘ÏÈο. ™ÈÙ¿ÚÈ ˙. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ÚÒÙË ‡ÏË Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘: ¶ÚÒÙË ‡ÏË ¶ÚÔ˚fiÓ ·. μÂÓ˙›ÓË 2. ‰-6.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. §ÈÓ¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ∞¿ÓÙËÛË ·-4. §ÈÓ¿ÚÈ ÛÙ. ηÙ‰¿ÊÈÛË ÎÙËÚ›ˆÓ.

ñ μ·ÛÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË Î·Î‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¤¯ÂÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ¯Ú‹ÛÙ˘. ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ΔË ‚·ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ¤Ú¢ӷ. ∏ ÃËÌ›· ·ÏÏËÏÂȉڿ Ì ¿ÏϘ ÂÈÛً̘. 4. ñ ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔÌ·. ¶ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi: ñ ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙË ‰˘Ó·Ì›Ùȉ·. ∞¿ÓÙËÛË ∂ÓfiÙËÙ· 1. 3. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÛً̘: 17 . ΔÈ ÌÂÏÂÙ¿ Ë ÃËÌ›· Î·È Ì ÙÈ ·Û¯ÔÏ›ٷÈ.2. Á. ¢È¿‚·Û ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Î·È ÁÚ¿„ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›·: ªÂÚÈÎÔ› „·ÚÂ‡Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· Ì ‰˘Ó·Ì›Ùȉ·. ‚.¿. ΔËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∞¿ÓÙËÛË ∞fi ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ηϤ˜ Î·È Î·Î¤˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÈÌË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ. Ë ÔÔ›· ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Î‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ñ ŒÓ· ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ʤÚÂÈ Ë Î¿ı ÂÔÙÂ‡Ô˘Û· ·Ú¯‹. ŒÙÛÈ. ñ ∫¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜. μ·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Â‰Ô̤ӷ: ñ ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË ÁÓÒÛË Ì ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ· (ÁfiÓÔ˜). ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î.1 ∏ ÃËÌ›· ÌÂÏÂÙ¿ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ: ·. ∞˘Ù‹ fï˜ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ „¿ÚÈ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

¢È·Ù‡ˆÛ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·: ∞¿ÓÙËÛË 18 ·. ·. fiˆ˜ Ù·ÚÙÚ·˙›ÓË Î·È Î·Ú·ÌÂÏfi¯ÚˆÌ·. ¶Ï·ÛÙÈο ‰Ô¯Â›· Á. μ·Ì‚¿ÎÈ 6.ƒÔ‡¯· ™Ù‹ÏË ππ (¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜) 1. ÀÊ¿ÛÌ·Ù· . ™ÙË ÛÙ‹ÏË ππ ÁÚ¿„ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù¿ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È: ∞¿ÓÙËÛË ™Ù‹ÏË π (¶ÚÔ˚fiÓÙ·) ·. ÙȘ ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÁÂÓÈο Ù· ‚ÂÏÙȈÙÈο Á‡Û˘ (fiˆ˜ Ë ·Û·ÚÙ¿ÌË. °Ú¿„ ÛÙË ÛÙ‹ÏË π ÙÚ›· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÔ˘. . ¶ÔÏÏ¿ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÚfiÛıÂÙ˜ Ô˘Û›Â˜. ii. Ù· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ·ÚÒÌ·ÙÔ˜. ø˜ ÚfiÛıÂÙ˜ Ô˘Û›Â˜ ÂÓÓÔԇ̠ٷ Û˘ÓÙËÚËÙÈο (fiˆ˜ ÙÔ ÓÈÙÚ҉˜ Ó¿ÙÚÈÔ. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÁÏ˘Î·ÓÙÈÎfi) Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÚÔʛ̈Ó. ™ÙË ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÚˆÛÙÈΤ˜. ™Â ˘ÔηٿÛٷٷ ˙¿¯·Ú˘ (ÁÏ˘Î·ÓÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎfi Ô͇ÙËÙ·˜ ÙÔ fiÍÈÓÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ó¿ÙÚÈÔ Î·È ˆ˜ ̤ÛÔ ÔÍ›ÓÈÛ˘ ÙÔ ÎÈÙÚÈÎfi Ó¿ÙÚÈÔ. ∞Ó·˙‹ÙËÛÂ Î·È ÁÚ¿„ 5 ÚfiÛıÂÙ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ÷ÚÙÔÔÏÙfi˜ ·fi ͇ÏÔ Ï‡η˜ 2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞¿ÓÙËÛË π∞Δƒπ∫∏ 1 °∂øƒ°π∞ ∫Δ∏¡OΔƒOºπ∞ Ã∏ª∂π∞ μπO§O°π∞ ∫∞§∂™ Δ∂á∂™ 5. Ù· ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο (fiˆ˜ ÔÈ ‚Èٷ̛Ә C Î·È ∂). ‚. Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ·ÏÏ·ÓÙÈο). OÚÈṲ̂Ó˜ ÚfiÛıÂÙ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ· Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: i. ¶ÂÙڤϷÈÔ 3. ÷ÚÙ› ‚.

iv. Δ¯ÓËÙfi ηԢÙÛԇΠÁ. ¢fiÌËÛË . ™ÙÔ Ì¤ÈÎÈÓ ¿Ô˘ÓÙÂÚ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ÈÔÁΈÙÈÎfi ÙÔ ‰ÈÛfiÍÈÓÔ ˘ÚÔʈÛÊÔÚÈÎfi Ó¿ÙÚÈÔ. ÁÚ·Û›‰È Ë. ‚ÂÓ˙›ÓË ı.iii.. ¤ÙÚ· ‚. ·ÚÁfi ÂÙڤϷÈÔ ÛÙ. ŒÓ‰˘ÛË . fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ∂ÓfiÙËÙ· 1.¿.. ∏ ¯Ú‹ÛË ÚfiÛıÂÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi 2. ÃÚÒÌ·Ù· ‰. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‹ ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘ fiÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ: ™Ù‹ÏË π ·. ‚. Ï·ÛÙÈÎfi ÔÙ‹ÚÈ Á.. ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ °ÂÓÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 1. ™Â Ê˘ÙÈÎfi ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ¯ÚˆÛÙÈ΋ ‚-ηÚÔÙ¤ÓÈÔ. ™ÙË Ì·ÁÈ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Á·Ï·Îو̷ÙÔÔÈËÙ‹˜ Ë ÌÔÓÔÛÙ·ÙÈ΋ ÛÔÚ‚ÈÙ¿ÓË. ̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ·. ∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ηٷӿψÛ˘. v. 2.. ªÂÙ¿ÍÈ ‚. 3. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈο Â›Ó·È Ê˘ÛÈο (º) Î·È ÔÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ (∞). ¶ÚÔÛÈÙ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Î.. ∂Ï·ÛÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 19 . ∏ ¯Ú‹ÛË Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÓËÚ¿ÁÔÓÙ˜. μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘. μÂÓ˙›ÓË ™Ù‹ÏË ππ . 1.. ηÚÎÈÓÔÁ¤ÓÂÛ˘ Î·È Â›Ó·È ÂÈΛÓÁ. 4.. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· . ‰˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. Á˘„ÔÛ·Ó›‰· ˙. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ·‚.1 ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·. ÓÂÚfi ‚ÚÔ¯‹˜ Â.. ‰. ·. Ï·ÛÙÈÎfi ÔÙ‹ÚÈ ‰. OÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÛıÂÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Èٛ˜ ‚.

......... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ οı ÚÒÙË ‡ÏË Ì ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔ˚fiÓ Ù˘: ™Ù‹ÏË π ·........ .................. ∑·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ· Ë... ..................... ‰................ §Â‡Î˜ Â........ ™ÙË ÛÙ‹ÏË ππ ÁÚ¿„ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È: ™Ù‹ÏË π ·........... .......................................... ........................... ............................ .......... ..... ........... 6................... ™˘ÓÙËÚËÙÈο ¶Ï·ÛÙÈο ÃÚÒÌ·Ù· º¿Ú̷η ∂ÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· 4................... ................ 7........ ..................................... ....................... ............................................. ......... ............. .......................... .................................... .............. ........ ................. ..................... 5. .............. ................ 5....... §ÈÓ¿ÚÈ Á....................... ............. ..................................... .... ........................... ∞ÚÁfi ÂÙڤϷÈÔ ‰.... .......................................................................................... ∞Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ ™Ù‹ÏË ππ 1.. ‚......... 4......... ............................................................ ..... °Ú¿„ ÛÙË ÛÙ‹ÏË π ¤ÓÙ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘................. 8....... 3........ ........................... 20 ™Ù‹ÏË ππ 1......................................................................................... Â.............. .... Á............ ............................. ™ÈÙ¿ÚÈ ÛÙ... 2................. 2. ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ˙...... ........................... .................................... ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∂ˆÊÂÏ›˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ∂È˙‹ÌȘ ¯Ú‹ÛÂȘ §È¿ÛÌ·Ù· ........ .................... .............. ................. 5.. 4............ ...... ........... ....∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 3..................................... §ÈÁÓ›Ù˘ ‚. ....... 3... .............. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ÂˆÊÂÏ›˜ Î·È ÂÈ˙‹ÌȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È........

............................................... ‰.. ÛÙ...................................... ‰... ÏÈÓfi ÊfiÚÂÌ·.....................6.... ............ ...................................................................... Ë.. ................ ............................. ........... οÁÎÂÏ·.. .............................................................................................. Á............................. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ¤ÍÈ ÂÈÛً̘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿ Ë ÃËÌ›·: ·. ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÂÏÈο ÚÔ˚fiÓÙ·: ·....... Á..... 2. ˙........ 4.......... Á... ‚........................................................................... ÛÔ‚¿˜ ..................... ......................................................................... ‚·Ì‚·ÎÂÚ‹ ÌÏÔ‡˙·..................... ......................................................................................... 2............................................. .................. ............................................................................... „ˆÌ› ................................................................ ................ ÛÙ..................... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· (ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ¤Ú¢ӷ) ÁÈ· οı ÂÚ›ÙˆÛË................... ∂ÓfiÙËÙ· 1............ ¶ÚfiÛıÂÙÔ 1................................................. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1....1 7.......................................................................................................................... π·ÙÚÈ΋:.... Ì ٷ ÔÔ›· Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÃËÌ›· «Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È» Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛً̘: º·Ú̷΢ÙÈ΋:............. ı.... ............. ‰........................................... Â............................................. Â................. ‚...... . ‚........... ........ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÊÏÔÁ¤Ú· .............. Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ... .......... 3.............. ............... ........................................................................................................... ™ËÌ›ˆÛ ¤ÓÙ ÚfiÛıÂÙ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜: ™˘Û΢·Û›· ·........................................... 21 ... 5................................. È............. ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ .................................................................................... ÎÚ·Û› ......................................................................... Â........ ¯·ÚÙ› .......... ...........

.. ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÚÙ› 5.................. Ó‹Ì· ‚........... Ù· ‰¿ÛË Á.......................... ÛÙÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‚................... ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙË ‡ÏË ÙÔÓ ‚ˆÍ›ÙË Á........................ 1 ..... ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ‚............ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‚................. ........... Ù· ‰¤ÓÙÚ· Á.............................................................................................. ............... Û ηӤӷ ·fi Ù· ‰‡Ô 4............................ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Á...... ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋: ...................... ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰.......... ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‰........ Â›Ó·È ÔÚ˘ÎÙ¿ ‰..................... Δ· ÎÚ¿Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ·..... Ù· Ô˘ÏÈ¿ 3.. ÎÚ¿Ì· Á.......................... Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ‰... ¯·ÚÙÔÔÏÙfi˜ ‰..................................... ΔÔ ÏÈÓ¿ÚÈ ·Ó‹ÎÂÈ ·........ ™ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·...... ∫·Ï¤˜ Δ¤¯Ó˜: ...................................................... Ù· ¤Ì‚È· fiÓÙ· 2.........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ μÈÔÏÔÁ›·: ................................................... ∞fi ÙÔÓ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·.... Ô ÛÔ‚¿˜ 22 ....... ™ÙÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·....... Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‚.......... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1...............

Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‚. ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Á. ÙˆÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ 9.6. Á›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ˙Ò· Á. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË 11. ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ‚. ÛÙ· ˘ÏÈο ¤Ó‰˘Û˘ ‰. ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰. ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚. fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Á. ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‚. ∏ ÃËÌ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÙËÓ ·. Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ‰. Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛıÂÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È. ÛÙ· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Á. Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ 10. ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ¯ËÌÈ΋ ηÙÂÚÁ·Û›· Á. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· Ê˘Ù¿ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û¿Î¯·Ú· ·. ÂÏȤ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 1.1 7. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË ·Ì̈ӛ· ‰. ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Á. ·. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ 23 . χΘ ‰. Ë ·Ôχ̷ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›ˆÓ 12. Δ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ·. Ë ·Ôχ̷ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‚. ∂È˙‹ÌÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Â›Ó·È ·. ·ÔÏ˘Ì·›ÓÂÙ·È Ì ¯ÚÒÌÈÔ ‚. ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ Á. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. °È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯·ÚÙÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Í˘Ï›· ·fi ·. ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ‰. ÛÙ· ˘ÏÈο ‰fiÌËÛ˘ 8. ÛÙ· ˘ÏÈο Ù¯ÓËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ‚. ΔÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ fiÏÂȘ ·.

............. π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰.... → ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ → ÎÚ¿Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ → Û˘Û΢·Û›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ 6................ ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ Â›Ó·È .............................. Î·È ÙÔ˘˜ . ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ → ................................ ̤ۈ Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ‰.............. ÚÔ˚fiÓÙ·............. Ô˘ η›ÁÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ¿¯ÙË Î·È Î·Ófi˜............... Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ñ ÙÔÓ .................. ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÙËÓ ... ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ: ñ ÙË ‚·ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ...¿.............. Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜.......... ÃËÌÈÎfi˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·.. ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.ÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ .. 8.... ∂ÍÂÏÈÎÙÈ΋ μÈÔÏÔÁ›· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 24 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1.......... 9.. ¶ÔÏÏ¿ ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏÔÙ Ì ........................... 7...................... ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› fiˆ˜ Ù· .. ......... ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ Á.. ™ÙË Ê‡ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È . → ·Û‚ÂÛÙÔÔÏÙfi˜ → ÛÔ‚¿˜ 5................................. ª›· ·fi ÙȘ ÂÈÛً̘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ «Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È» Ë ÃËÌ›· Â›Ó·È Ë ·.................. ..................... O ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏÏ¿ ˘ÏÈο ·fi ÙÔ . ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›· Á... 2............. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÃËÌ›·˜ ÌÂÏÂÙ¿ ÙȘ ..... 3.................. Ÿ..... OÙȉ‹ÔÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ... ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ........ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜........ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î.. ñ ÙËÓ ....................... ........ ............ 4........ Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·.......... Â›Ó·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙ·Ï·ÎÙÈÙÒÓ ÛÙ· Û‹Ï·È· ‚.......... ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ..................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 13............... Â›Ó·È ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ 14....... ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó................ ºÈÏÔÏÔÁ›· ‚..

..... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‹ ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘ fiÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ: ™Ù‹ÏË π ·........ ¤Ì‚È· fiÓÙ· 3..... 1. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·... ‰¿ÛË ™Ù‹ÏË ππ ....... ...... 2.......................... 2. ·Û‚ÂÛÙÔÔÏÙfi˜ 8...... Δ· ÂÎÚËÎÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ....... ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ........ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË 25 ....... Ï›ÌÓË 10....... ÏÈÓ¿ÚÈ ™Ù‹ÏË ππ .... ∂ÓfiÙËÙ· 1.1 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1.......... ÛÎÂÏÂÙfi˜ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ .. º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‚. Δ· Ê¿Ú̷η ¤¯Ô˘Ó Î·È . ∏ ÃËÌ›· «Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È» ÛÙÂÓ¿ Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ .... 12.. 4.. ‡Ê·ÛÌ· . ¯·ÚÙ› 7...... ÎÈ̈ϛ·˜ 3........ ÏÈÓfi ÊfiÚÂÌ· 6...... 3. Î·È Ù¤¯Ó˜.. 11... 10. ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ ‰.... ÛÙ¿¯ÙË .......... ÏÔ›· 4........... Ê˘Ù¿ ‰........ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ™Ù‹ÏË π ·.. 3. ¤‰·ÊÔ˜ 5......... Ù¯ÓËÙfi ÊÚ¿ÁÌ· 2.......... 4.... ∞ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ™Ù‹ÏË ππ 1......... ‰¿ÛË 9... ‚ˆÍ›Ù˘ Á........ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ .. ÙÚÔÊ‹ ‚.. ¯·ÚÙ› .. Û‹Ï·È· Á................. ÛÎÔÔ‡˜...Î·È ¿ÏÏÔÙ Ì ............ ‰¤ÓÙÚ· ‚... 1... ÛÙ·Ï·Á̛٘ .. Á¤Ê˘Ú˜ 2...

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 4. πÛÙÔÚ›· 4. 8. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏÏ¿ ˘ÏÈο ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·. ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi Î·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∏ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· Ê˘Ù¿. °ÂˆÁÚ·Ê›· 7. ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ÃËÌ›· ™Ù‹ÏË ππ 1. 5. μÈÔÏÔÁ›· 6. . ΔÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ·ÚÁfi ÂÙڤϷÈÔ. ∏ °ÂˆÔÓ›· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÈÛً̘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ «Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È» Ë ÃËÌ›·. π·ÙÚÈ΋ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 3. ∏ ÃËÌ›·. 9. Ì ÚÒÙË ‡ÏË Ù· ۿί·Ú·. £ÂÔÏÔÁ›· 5. ¡ÔÌÈ΋ 2. ™Ù‹ÏË π ·. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. 26 ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. 2. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· 3. 4. ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ΔÔ ¯ÏÒÚÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì ÂˆÊÂÏ‹ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. 10. ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ªÂ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛً̘ «Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È» ¿ÌÂÛ· Ë ÃËÌ›·. 6. Ô ÛÌ¿ÏÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Î·È ÔÈ Ù¯ÓËÙ¤˜ ‚·Ï‚›‰Â˜ Ù˘ ηډȿ˜ Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÃËÌ›· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. 7. Δ· Ù¯ÓËÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.

...... ÎÈ̈ϛ· ...∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 27 ......... ........................... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔ˚fiÓ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜: .......... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5................................... ........ ·ÌÂÏfiÊ˘ÏÏ· .... . ÎÚ·Û› .................... (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3.. ™ËÌ›ˆÛ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ (™) Î·È ÔȘ Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ (§): ·........................... Ô͢ÁfiÓÔ ....... ÃËÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÂÚ¢ÓËÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·..... ........ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ........................ ÏÈ‚¿‰È ...... Á................... ‚·Ì‚¿ÎÈ (Ê˘Ùfi) ............... ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ........ (8 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ................................. → ·Û‚¤ÛÙ˘ → ·Û‚ÂÛÙÔÔÏÙfi˜ → .. ÓÂÚfi ‚Ú‡Û˘ ........................ ‚................. ∏ ÃËÌ›· οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏË Î·È ¿ÓÂÙË........................... ¡· ηٷٿÍÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈο ÛÂ Ê˘ÛÈο (º) Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ (∂): ˙¿¯·ÚË ................. ‚........... .................................................. ‰............ Δ· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ÂÍÔÏÔıÚÂ‡Ô˘Ó ÂÈ‚Ï·‚‹ ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ¤ÓÙÔÌ·............................. Δ· ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂˆÊÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜.. ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· .......1 2.................... → ÚÔηӛ‰È· → ÔÏÙfi˜ → ...................... Â.... ¯·ÚÙ› .... ™ËÌ›ˆÛ ¤ÍÈ ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ¯ËÌÈ΋ ηÙÂÚÁ·Û›· ‹ Â›Ó·È ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ̛· Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË: ·...... ͇ÏÔ Î·Ú˘‰È¿˜ ........ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1....... ............ ‚.............................................. ·Ì‡Á‰·Ï· ....... ηχ‚· .... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 1................................................ ÛÙ.... Ê¿Ú̷η .. ™¯ÔÏ›·Û ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ: ·.................................. (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4............ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ¤ÍÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË.............. Á..

¢ÒÛÙ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.2 ∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ Δø¡ À§π∫ø¡ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . Δ· ˘ÁÚ·¤ÚÈ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Áη˙¿ÎÈ·.¿. fiÔ˘ Ë ›ÂÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË.¯. ·ÏÏ¿ Ô fiÁÎÔ˜ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÂÚȤ¯ÂÈ.¯. ı· ÏÈÒÛÂÈ. ˘ÁÚ‹˜ Î·È ·¤ÚÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘. Ô͢ÁfiÓÔ. ÓÂÚfi.¯. 2.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ·Ï¿ÙÈ. Δ· ·¤ÚÈ· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓË Ì¿˙·. . ∏ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙËÓ ›ÂÛË. fiˆ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ù¿ÓÈÔ. ÔÚÈṲ̂ÓÔ fiÁÎÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯‹Ì·. Ï¿‰È. ˘‰Ú·ÙÌÔ›. ¶ÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ÙËÓ ˘ÁÚ‹ Ì (l) (liquid = ˘ÁÚfi) Î·È ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ì (g) (gas = ·¤ÚÈÔ). Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ¿ÁÔ˜. ŸÙ·Ó fï˜ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ‚ÂÓ˙›ÓË. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛÙÂÚ‹˜. . ΔË ÛÙÂÚ‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙË Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì (s) (solid = ÛÙÂÚÂfi). Δ· ˘ÁÚ¿ ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓË Ì¿˙· Î·È fiÁÎÔ.¿.1. ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·¤ÚÈ·. ∞Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ì Û ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜. ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ˘„ËÏ‹ ›ÂÛË Â›Ó·È ˘ÁÚ¿. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. fiˆ˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¶¿ÁÔ˜ → ∏2O(s) ¡ÂÚfi → ∏2O(l) À‰Ú·ÙÌÔ› → ∏2O(g) 28 3. . . ·ÏÏ¿ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·‚ÏËÙfi Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÂÚȤ¯ÂÈ. ˘ÁÚ‹ Î·È ·¤ÚÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ¿˙ˆÙÔ Î. ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ÛÙÂÚ‹. Ì¿ÚÌ·ÚÔ. Δ· ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓË Ì¿˙·. ηÚÊ› Î. ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Î.¿. ŸÙ·Ó ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ó· ·Á¿ÎÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË Î·È ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙȘ ÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÌÔÚÊ‹ ¿ÁÔ˘.

ΔÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ Â›Ó·È 0 ÆC Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È 100 ÆC. °È· ›ÂÛË 1 atm: ñ ™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ Ù· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È Û ·¤ÚÈ· ηٿÛÙ·ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.) ÂÓfi˜ ÛÙÂÚÂÔ‡ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ (™. ŒÙÛÈ. 7. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™ËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ (™. fiÔ˘ Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ›ÂÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 1 atm. ¶Ò˜ Ë ›ÂÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ً͈˜ Î·È ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ˙¤Ûˆ˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ÙÔ ÓÂÚfi ‚Ú¿˙ÂÈ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÆC.∑.∑.). fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ›ÂÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1 atm.Δ. 29 . 6. ŸÙ·Ó Ë ›ÂÛË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ (™. ñ ™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ˙¤Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ً͈˜ Ù· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘ÁÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË.∑. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Û ›ÂÛË 1 atm. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ Î·È ÙÈ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜.) ‹ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¿˙ÂÈ ¤Ó· ˘ÁÚfi ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·¤ÚÈÔ. ‰ËÏ·‰‹ Ú¢ÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó· ÛÙÂÚÂfi ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ·. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ.2 ∂Í¿ÙÌÈÛË ‹ ‚Ú·ÛÌfi˜ ∂Í¿¯ÓˆÛË ∞fiıÂÛË ™ÙÂÚÂfi ∂ÓfiÙËÙ· ™˘Ì‡ÎÓˆÛË Δ‹ÍË ÀÁÚfi ¶‹ÍË 5. ·‡ÍËÛË Ù˘ ›ÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ‚Ú·ÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ (™.) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù‹ÎÂÙ·È. fiÙ·Ó Ë ›ÂÛË Â›Ó·È 1 atm. ÛÙË ¯‡ÙÚ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜.4. ÙÔ ÓÂÚfi ‚Ú¿˙ÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÆC.) ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔ‡ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ™ËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ (™. ∞¤ÚÈÔ 1. ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡.Δ.

∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ۈÛÙ¿. Δ· ·¤ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙfi fiÁÎÔ Î·È Û¯‹Ì·. Á-6. ‚. OÓÔ̷ۛ˜ 1. ÛÙ-2. Â-1. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·. ¶‹ÍË 2. ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î¿ı ˘ÏÈÎÔ‡. Û ÆC 1300 59 –92 883 º˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ™ÙÂÚ‹ ÀÁÚ‹ ∞¤ÚÈ· ™ÙÂÚ‹ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ – ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 30 1. ∞fi ÛÙÂÚÂfi Û ˘ÁÚfi ‚. ∞fi ·¤ÚÈÔ Û ÛÙÂÚÂfi ∞¿ÓÙËÛË: ·-4. Δ· ÛÙÂÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi fiÁÎÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì·. ¿ÊËÛ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ ¿Óˆ Ù˘. ∞fi ·¤ÚÈÔ Û ˘ÁÚfi Â. . ∞fi ÛÙÂÚÂfi Û ·¤ÚÈÔ Á. ∞fi ˘ÁÚfi Û ÛÙÂÚÂfi ÛÙ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ñ ™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ Ù· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÙÂÚ¿. ∞fi ˘ÁÚfi Û ·¤ÚÈÔ ‰. ·Ó ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹ / Î·È Ë ›ÂÛË. ∂Í¿ÙÌÈÛË 3. ÀÁÚÔÔ›ËÛË 4. ‚-5. 2.∑. ∂Í¿¯ÓˆÛË 6. ŒÏ˘Ó ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ηÈ. Δ‹ÍË 5. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ì ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ: ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ·. ∞fiıÂÛË 3. ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ¢È¿‚·Û ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ‚Ú˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜: ·. ‰-3. ∏ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ.Δ. Û ÆC 64 –7 –165 98 ™. ÛÙÔ˘˜ 25 ÆC: ÀÏÈÎfi ∞ μ ° ¢ ™. Δ· ˘ÁÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi fiÁÎÔ Î·È ÌÂÙ·‚ÏËÙfi Û¯‹Ì·. ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙ›.

Δ. ΔÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÏÂÈÒÓÂÈ. ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ù· Ù˙¿ÌÈ· ı·ÌÒÓÔ˘Ó. Á. ™ÙÂÚÂfi → ˘ÁÚfi: Ù‹ÍË Â. ŒÙÛÈ. ™ÙÂÚÂfi → ·¤ÚÈÔ: ÂÍ¿¯ÓˆÛË Á. ™ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ·ÁfiÓ˜. ∞¤ÚÈÔ → ˘ÁÚfi: Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‰. ∏ ηÌÊÔÚ¿ Ô˘ ‚¿Ï·Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· Ì¿ÏÏÈÓ· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ΔÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Â›Ó·È –39 ÆC Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 357 ÆC. Â. ™Â ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi –39 ÆC Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi 357 ÆC Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Â›Ó·È ˘ÁÚfi˜.2 ∞¿ÓÙËÛË: ·. ÀÁÚfi → ·¤ÚÈÔ: ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‚. μÁ¿Ï·Ì ¤Ó· ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ì ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È ÙÔ ·Ê‹Û·Ì ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. ∂ÓfiÙËÙ· 1. ‰. Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi –39 ÆC Â›Ó·È ÛÙÂÚÂfi˜ Î·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 357 ÆC Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ˜.‚. Á›ÓÂÙ·È ª∞∑∞ À°ƒO ™Â £ > ™. 3. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ: ª∞∑∞ ™Δ∂ƒ∂O ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ O°∫O ™Ã∏ª∞ ™Â £ < ™.Δ. ∞¤ÚÈÔ → ˘ÁÚfi: Û˘Ì‡ÎÓˆÛË 2. Á›ÓÂÙ·È ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙfi O°∫O ™Ã∏ª∞ ™Ã∏ª∞ ∞∂ƒπO ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¿ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ O°∫O ª∞∑∞ 31 .

. 5..... ... Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ı· Ú¢ÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÁÈ·Ù›...... ˘‰Ú·ÙÌfi˜ ¿ÁÔ˜ 6..... ................ ∞Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ 25 ÆC Ó· ıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÙȘ ÛÙÂÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î¿ı ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: O˘Û›· (Û ›ÂÛË 1 atm) ™ËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ™ËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ º˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÆC) (ÆC) ÛÙÔ˘˜ 25 ÆC O͢ÁfiÓÔ ∞Èı·ÓfiÏË ¡ÂÚfi £Â›Ô ÃψÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ –218 –117 0 113 801 ·¤ÚÈ· ˘ÁÚ‹ ˘ÁÚ‹ ÛÙÂÚ‹ ÛÙÂÚ‹ –183 78 100 445 1413 ·.. ∏ ÌfiÓË Ô˘Û›· Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi.. ÀÁÚfi → ÛÙÂÚÂfi: ‹ÍË . 2. ΔÔ ıÂ›Ô ı· Ú¢ÛÙÔÔÈËı› ÚÒÙÔ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ (113 ÆC) ·fi ÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ (801 ÆC) 5....... 1. ·ÊÔ‡ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· η٤‚ËΠοو ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹ÍÂÒ˜ ÙÔ˘ (0 ÆC)..... ∞¿ÓÙËÛË ·... .. Î·È ÁÈ·Ù›..................... . .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 4....... Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÛÙÂÚÂfi ¿ÁÔ.... ÀÁÚfi → ·¤ÚÈÔ: ‚Ú·ÛÌfi˜ ‹ ÂÍ¿ÙÌÈÛË 3. .. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·: ÓÂÚfi 4........ ‚......... ∞¤ÚÈÔ → ˘ÁÚfi: Û˘Ì‡ÎÓˆÛË 2... ‚.. ∞¿ÓÙËÛË 32 1.. ¶ÔȘ Ô˘Û›Â˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. 3... ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÙ·‚ÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ 25 ÆC ÛÙÔ˘˜ –50 ÆC.....

∂Ô̤ӈ˜ fiÙ·Ó ‚Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÆC. O O‰˘ÛÛ¤·˜ ÌÂÙÚÔ‡ÛÂ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·Ê ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· οı 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· 7 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Âί‡ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È Ë Á‡ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ªÂϤÙËÛ¤ ÙËÓ Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· £ÂÚÌÈÎÚ·Û›·ÆC 120 100 80 60 40 20 0 0 1 2 5 3 4 ÃÚfiÓÔ˜ (min) 6 7 8 33 . ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜. ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ÙÛ¿È ÙÔ˘. ΔÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔ ÙÛ·ÁÂÚfi ¤Ó· Ï›ÙÚÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Î·È ¤‚·Ï ÙÔ ÙÛ·ÁÂÚfi ÛÙËÓ Ú›˙·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Î·Ó ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ϤÂȘ ·Ú·Î¿Ùˆ. ™ÙÂÚÂfi → ˘ÁÚfi: Ù‹ÍË 5. ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˘. Ô˘ ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¤Ó· ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Î·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙÛ·ÁÂÚfi Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ¤Î·Ó ¤Ó· ›ڷ̷. fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û ÌÈ· Ôχ ˘„ËÏ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Œ‚ÂÚÂÛÙ. ∞¿ÓÙËÛË ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ›ÂÛ˘. 7. ΔÔ ÓÂÚfi ¤‚Ú·ÛÂ Î·È ‚‡ıÈÛ ̤۷ ÙÔ˘ ÙÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ Ì ÙÔ ÙÛ¿È. ∞fiÚËÛÂ Î·È ÚÒÙËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ.4. ŸÙ·Ó ÙÔ ÙÛ¿È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ÙÔ ‰ÔΛ̷Û ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Á‡ÛË ·fi ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË. ™ÙÂÚÂfi → ·¤ÚÈÔ: ÂÍ¿¯ÓˆÛË ∂ÓfiÙËÙ· 1. ∂Û‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÔÚÂÈ‚¿ÙË ÁÈ·Ù› ‰Â Á›ÓÂÙ·È Î·Ïfi ÙÔ ÙÛ¿È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∞¤ÚÈÔ → ÛÙÂÚÂfi: ·fiıÂÛË 6.2 6. ÌfiÏȘ ¿Ú¯È˙Â Ô ‚Ú·ÛÌfi˜. Ô O‰˘ÛÛ¤·˜. ¤‚·Ï ӷ ‚Ú¿ÛÂÈ ÓÂÚfi.

ŸÌˆ˜ ÙÔ ÙÛ·ÁÈÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÙÔ ÙÛ·ÁÂÚfi ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤·. ªÂÙ¿ ·fi 3 min Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌfiÏȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ 90 ÆC. ∫¿Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· (ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤·) ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi 3 min. ∞¿ÓÙËÛË: Á. ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ £ÂÚÌÈÎÚ·Û›·ÆC 120 100 80 60 40 20 0 0 34 1 ªÂÙÚ‹ÛÂȘ O‰˘ÛÛ¤·: ªÂÙÚ‹ÛÂȘ ÕÁÁÂÏÔ˘: 2 5 3 4 ÃÚfiÓÔ˜ (min) 6 7 8 . ‚.5 80 2 100 4 100 6 100 Á. OÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ‚ڋΠ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: 0 20 ÃÚfiÓÔ˜ (min) £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· (ÆC) 0. ¤Î·ÓÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ›ڷ̷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. O ‚Ú·ÛÌfi˜ ¿Ú¯ÈÛ 3. O ÕÁÁÂÏÔ˜. ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤·. ∂Í‹ÁËÛ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ú¿ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘. ‰. ™Â fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ‚Ú·ÛÌfi˜. ∞¿ÓÙËÛË ·.5 min ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜. ÌfiÏȘ ¿Ú¯È˙Â Ô ‚Ú·ÛÌfi˜.5 40 1 60 1. ‚. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹Ù·Ó 20 ÆC. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ· ÌÂÙ¿ ·fi 3 min. Â.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ·.

................................. Â............. ¡· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈο Û ÛÙÂÚ¿........ 2.......................... Â.................... ·Ï¿ÙÈ ...................................................................................... ∂Âȉ‹ ÛÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿ Ô ‚Ú·ÛÌfi˜........... ........................................... ™ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÙ¿ Ù· 2 min ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ›ÛË Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.......... Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘: ·........ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ..................................... ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.... ¿ÁÔ˜ ............ ÀÁÚ‹: ..................... ı................................................. 35 ..................... È........ Ë................... ∞¤ÚÈ·: ................................................ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿.......................... ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη .............................................. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi 3 min Â›Ó·È 100 ÆC........................................................ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· οı ÂÚ›ÙˆÛË Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘...................... ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ÙÔ ÙÛ·ÁÈÂÚfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙÔ˘˜ 100 ÆC............2 ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1........................... ‰... ¯˘Ìfi˜ ....................................................................................... ............................................ Á..............................‰...................... ‰ËÏ·‰‹ 100 ÆC. ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Î·ÚÊ› ... ‚...................................................................................................... ∂ÓfiÙËÙ· 1..................... Ô͢ÁfiÓÔ ............... ˙................................................................................................................................................. ‚ÂÓ˙›ÓË ........ ........ ‚Ô˘Ù¿ÓÈÔ ......... Ï¿‰È .................. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ·˘Ù¿ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿ÛÎËÛ˘: ™ÙÂÚ‹:............................ ̤¯ÚÈ Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ fiÏË Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·).............................. ÛÙ...............................

................................................ ·¤ÚÈÔ ‹ ÛÙÂÚÂfi 36 3............... ÒÛÙ fiÙ·Ó ‚Á¿Ï·Ì ÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ „˘Á›Ô............................................. ÛÙÂÚÂÔ› ‚.............. ... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ∞ .∑..... ·¤ÚÈÔÈ ‰.................. ∏ Ó·Êı·Ï›ÓË Ô˘ ‚¿Ï·Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯·ÏÈÒÓ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ................. ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙ·ÁfiÓ˜ .....................Δ................ ΔÔ ‚Ô˘Ù¿ÓÈÔ ÛÙ· ÊÈ·Ï›‰È· Û˘Û΢ÒÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Â›Ó·È ·................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 3............................................... Û ÆC º˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ∞ 0 100 ............................................ º¿Ù ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ·ÁˆÙfi Û·˜ ÁÈ·Ù› ÏÈÒÓÂÈ! .............................................. ·¤ÚÈÔ ‚.............. ° 89 629 ............. ÀÏÈÎfi ÛÒÌ· ™....................................................... Á..... ..... ......................... ∏ ˘ÁÚ‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ................................. ÛÙÂÚÂfi ‰......................... OÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ› Â›Ó·È ·............. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1.. 4.. .. ∞ÊÔ‡ ¤Ï˘Ó ηϿ Ù· ÚÔ‡¯·............ ¶ÔȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ....................... ˘ÁÚÔ› Á......... ‚.... ¢ –163 –85 ......................................... Â... Û ÆC ™......... ‰........................................... μ –12 81 .... Δ· ·ÁˆÌ¤Ó· Ù˙¿ÌÈ· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù· ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜.................. ∂ 95 887 ........... ∂ÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙfiÛË ˙¤ÛÙË Î·È ˘ÁÚ·Û›·..........∂ ÛÙÔ˘˜ 25 ÆC.............................. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ 2.............................................. Ù’ ¿ψÛ ӷ ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó .... ·.......... ...... ˘ÁÚfi Á...............

∏ ϤÍË ‚Ú·ÛÌfi˜ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ì ÙË Ï¤ÍË ·. ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Á. w ∂ÓfiÙËÙ· 1. ·fiıÂÛË ‰. Û˘Ì‡ÎÓˆÛË 9. ∏2O(s) 6. ∏ ˘ÁÚÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ·ÂÚ›Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ·. Û ÌÔÚÊ‹ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ 7. ∏2O(g) Á. ˙¤ÛË 10. ÛÙ·ıÂÚfi˜ 5. ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ·. l Á. ÛËÌÂ›Ô ‹ÍÂÒ˜ ÙÔ˘ Á.·. ‹ÍË Á.2 4. ‹ÍË ‰. ΔÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ·. ·¤ÚÈÔ ‚. O ¿ÁÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ·. ÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ‚. ÂÍ¿¯ÓˆÛË Á. ∏2O(l) ‚. ∏2O(w) ‰. ∞Ó ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ¤Ó· ·¤ÚÈÔ. Ù‹ÍË ‚. ÛËÌÂ›Ô ˙¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ‚. ÛËÌÂ›Ô ÂÍ¿ÙÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘ 8. ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰. ˘ÁÚfi Á. s ‚. Ù‹ÍË ‚. g ‰. ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ·ıÂÚ‹. O fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Â›Ó·È ·. ÛÙÂÚÂfi ‰. ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ‰. ·˘Ùfi 37 .

˘ÁÚ‹ ÛÙËÓ ·¤ÚÈ· ηٿÛÙ·ÛË Á. ‹ÍË ‰. ·. ı1 = ı2 ‚. ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È ‚. ŸÙ·Ó ıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÓÂÚfi ˘fi ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ›ÂÛË. ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ‰. ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ‰. °È· ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ı1 Î·È ı2 ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ·. ·fiıÂÛË 15. ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÌÈ·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 14. ÌÂÈÒÓÂÙ·È Á. ™Â ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ›ÂÛË Î·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ً͈˜ Î·È ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ˙¤Ûˆ˜ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË . ¢‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· ˙¤Ûˆ˜ ∞ Î·È μ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ Ôχ „ËÏÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡. ı1 < ı2 ‰.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ·. Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ‰. ‹˙ÂÈ 11. ¶ÔÈÔ˜ fiÚÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ‹ ÛÙËÓ ÛÙÂÚ‹ Ê¿ÛË. Ù‹ÎÂÙ·È Á. Ù‹ÍË Á. ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Á. ∂Í¿¯ÓˆÛË Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·. ¿ÏÏÔÙ ı1 < ı2 Î·È ¿ÏÏÔÙ ı1 > ı2 38 16. ˘ÁÚ‹ ÛÙË ÛÙÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ‚. ÙfiÙ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘: ·. ı1 > ı2 Á. ŸÙ·Ó Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ›ÂÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 100 ÆC 12. ÛÙÂÚ‹ ÛÙËÓ ˘ÁÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ‰. Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‚. ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ‚. ÙfiÙ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔ‡ ·. ÛÙÂÚ‹ ÛÙËÓ ·¤ÚÈ· ηٿÛÙ·ÛË 13. ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‚.

. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÂÚ›Ô˘ Û ÛÙÂÚÂfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·....... Î·È Ë ................................. 4............. ·fiıÂÛË Á.......... ÛÙÂÚ‹ ‰....... ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·............................. Û˘Ì‡ÎÓˆÛË 18......... ‹ Ì ... ™Â ›ÂÛË 1 atm Î·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È Û . ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹. Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ............................................... ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‹Í˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ................................ ∏ ÛÙÂÚ‹ ηÌÊÔÚ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·¢ı›·˜ Û ·¤ÚÈ·...... 10. ηٿÛÙ·ÛË 11......... ÙÔ˘........ ·¤ÚÈ· ‚.... Ì¿˙·.... ‹ÍË Á......................2 17................ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1................. fiÙ·Ó Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ......... ˘ÁÚ‹ Á.. ∏ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ì ÙËÓ . Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ Â›Ó·È .... fiÙ·Ó Ë ›ÂÛË Â›Ó·È ....... 7...................... ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ·fi ˘ÁÚ‹ Û ·¤ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì .... 8...................... 3............. ÂÍ·¤ÚˆÛË ‰.......... ÂÍ¿¯ÓˆÛË ‚..... 6...... ‰ÈfiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ....... 2....................... ÓÂÚÔ‡ Û ......·............ ˆ˜ ÂÍ‹˜: .... Á›ÓÂÙ·È ·fi fiÏË ÙË ...... OÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ› Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ËÌÈÎfi Ù‡Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ . ÔÚÈṲ̂ÓÔ ............ ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ................. 5.............................................. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÂÓfi˜ ÛÙÂÚÂÔ‡ ·¢ı›·˜ Û ·¤ÚÈÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ................... OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ...... ˘ÁÚ‹ ‹ ÛÙÂÚÂfi ∂ÓfiÙËÙ· 1....... O ‚Ú·ÛÌfi˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ......... Δ· ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ....... ·fiıÂÛË ‰........... ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ˘ÁÚ‹......... ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛËÌÂ›Ô ... 39 .... 9........................¯................... Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ .. ÂÍ¿¯ÓˆÛË ‚............

.. 97 ÆC .... ∂Ô̤ӈ˜. Ï¿‰È 7... ÀÁÚ¿ ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· Á...............∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 12...... 13.. ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Á›ÓÂÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È ›ÂÛË 1 atm: ™Ù‹ÏË π ·. Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ...... Â›Ó·È ˘ÁÚfi..... ΔÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ÙÔ˘ ‚ÚˆÌ›Ô˘ Â›Ó·È –7 ÆC Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 59 ÆC... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1............. ‚Ô˘Ù¿ÓÈÔ 2............ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.... Δ· ÛÙÂÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓË ..... 128 ÆC 7............ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ·Ó¿ÏÔÁ·........ Ì¿ÚÌ·ÚÔ 5.... Á˘·Ï› 2.......................... Û›‰ËÚÔ˜ 8..... 14.. –5 ÆC 3.... ¿˙ˆÙÔ 4....... Û ›ÂÛË 1 atm. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη 9.. ¿ÁÔ˜ 3.. Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ..... ∂Ô̤ӈ˜ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 80 ÆC ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ................. ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÂÚȤ¯ÂÈ.. 15 ÆC 4.. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ.......... ™ÙÂÚ¿ ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ‚.. –100 ÆC 5..... ˘‰Ú·ÙÌÔ› 10...... Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ..... ˘‰Ú·ÙÌÔ› ™Ù‹ÏË ππ 1.. ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· 6..... 25 ÆC 2.... ·ÏÏ¿ ÙÔ .. ÔÚÈṲ̂ÓÔ . 44 ÆC 8....... fiÙ·Ó Ë ›ÂÛË Â›Ó·È 1 atm: ™Ù‹ÏË π ·. ÓÂÚfi 40 Á. ŒÓ· ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ 10 ÆC Î·È ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ 125 ÆC. Î·È .... ™Â ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ..... Δ· ˘ÁÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓË .......... ∞¤ÚÈ· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ™Ù‹ÏË ππ 1...... ¿ÁÔ˜ ‚................. 3 ÆC 6.. Â›Ó·È ÛÙÂÚÂfi Î·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi .. ÙÔ ‚ÚÒÌÈÔ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi .

™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ 0 ÆC Î·È 100 ÆC ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û ˘ÁÚ‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.3. 2.. 5. OÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ «Ù‹ÍË ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘».. ∂Í¿¯ÓˆÛË . ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‚.. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÔÚ›·: ™Ù‹ÏË π ·. Δ‹ÍË . ∞fi ÛÙÂÚÂfi Û ·¤ÚÈÔ OÓÔ̷ۛ˜ . ˘ÁÚÔÔ›ËÛË Á. ‹ÍË ‰.. 2.. 7.. ™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Û˘ Î·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ›ÂÛË Ù· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È ˘ÁÚ¿.. 1. ∏ ˘ÁÚÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ù˘ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘.. 4. 41 .. 4. ∞fi ˘ÁÚfi Û ÛÙÂÚÂfi Á. ™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È Û ˘ÁÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË. 3. 1. 3.. 5.. ‚Ú·ÛÌfi˜ . ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ì ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ: ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ·. Ù‹ÍË ∂ÓfiÙËÙ· 1.. ·fiıÂÛË ... ÂÍ¿¯ÓˆÛË ™Ù‹ÏË ππ . ¶‹ÍË . ™Â ›ÂÛË 5 atm ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÆC. 3. 10. 8. ∞fi ˘ÁÚfi Û ·¤ÚÈÔ ÛÙ.. 6. Û˘Ì‡ÎÓˆÛË . ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ‚Ú·ÛÌfi˜.. 2. 4.. ÀÁÚÔÔ›ËÛË . ∞fiıÂÛË ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.2 4.. 9. ∞Ó ·˘ÍËı› Ë ›ÂÛË ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (›ÂÛË 1 atm) Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› fiÏË Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜. ∂Í¿ÙÌÈÛË .. ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ‹Í˘ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ Û ›ÂÛË 1 atm Â›Ó·È 0 ÆC. «‚Ú·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡» Î·È «˘ÁÚÔÔ›ËÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ» ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ۈÛÙ¤˜ ÔÚÔÏÔÁ›Â˜.. 6. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. ∞fi ·¤ÚÈÔ Û ÛÙÂÚÂfi ‚. ∞fi ·¤ÚÈÔ Û ˘ÁÚfi ‰. ∞fi ÛÙÂÚÂfi Û ˘ÁÚfi Â.

..................... ¶ÔȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1.................... ∞¤ÚÈÔ → ˘ÁÚfi ...... ........ ·¤ÚÈ· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ....................................................................................... ·...... ™ËÌ›ˆÛ ·fi ‰‡Ô ÛÙÂÚ¿..... ÀÁÚfi → ÛÙÂÚÂfi ........ Á................. ........... ™ÙÂÚÂfi → ·¤ÚÈÔ ........ 2 ...... Á............................................................................ ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ....... ÛÙ........ ‚........................ Â................. ¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ‚ · 3 2 1 ıÂÚÌfiÙËÙ· 42 ·...... ˘ÁÚ¿ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘.................. 1 .............∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ™ÙÂÚ¿: ....... ∞¤ÚÈ·: ............... .............. ·.............. ‰.. ™ÙÂÚÂfi → ˘ÁÚfi ......................... ∞¤ÚÈÔ → ÛÙÂÚÂfi ...... ÀÁÚfi → ·¤ÚÈÔ .... ‚........ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 3................. 3 .................. 2 Î·È 3.. ÀÁÚ¿: ........................................................ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2.......................................................................

. .................. ¶ÔÈ· Ô˘Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜.................. ¶ÔÈ· Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ȉ‰›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 125 ÆC....‚................................................................. ................. ÛÙ...... ‚ ..... ......................................................................5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5............................ . ......... ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÔÚ›˜................................................. Â.. ¶ÔÈ· Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ –25 ÆC.................... (3..................... . – · .....................................................5 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 1......................................... ¶ÔȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‚¤ÏË (·) Î·È (‚)...... 43 ............................ ˙....................................... · ..................... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î¿ı ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: O˘Û›· (Û ›ÂÛË 1 atm) Õ˙ˆÙÔ ∫·ı·Úfi ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· πÒ‰ÈÔ ¡ÂÚfi ∞ÚÁ›ÏÈÔ ™ËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ™ËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ º˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÆC) (P = 1 atm) (ÆC) (P = 1 atm) 25 ÆC (P = 1 atm) –210 –196 –117 114 0 660 78 184 100 2450 ·........................... .................. Á........................................ ..................................................... ‰.................................................................................. ........ ¶ÔÈ· Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ –200 ÆC............................. ‚... ...................................................... Á..................................... ŒÓ· ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË Ì¿˙· Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ fiÁÎÔ ·ÏÏ¿ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È............................................................ ¶ÔÈ· Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ 25 ÆC.............. ................. ¶ÔÈ· Ô˘Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜................. – ‚ ................................. ΔÈ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ....... (3.................................. ¶ÔÈ· Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÁÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 825 ÆC........2 4..... ................. ..... ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο: ·...............................................

. ........ ........ ΔÔ ıÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ ÛÙÔ˘˜ 113 ÆC Î·È ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ 445 ÆC Û ›ÂÛË 1 atm.... ∞Ó ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ¤Ó· ·Á¿ÎÈ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·„‡ÎÙË ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ Ì·˜ Û’ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È.............. ˙.. Á.... Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘....... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ..................... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 6............................ ............. ÛÙ.. Â........ §ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡..... ......... ŸÙ·Ó Ô ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ Î·È ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù· Ù˙¿ÌÈ· ıÔÏÒÓÔ˘Ó.....∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ‚... ..... ‰......... Â.......... ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¯·Ï¿˙È........... ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÛÙȘ ·Ï˘Î¤˜.................................... Ë........ ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ¿ÚˆÌ· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÔÛÌ‹ ÙÔ˘.......... ΔÈ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ 25 ÆC.. ‚................... ....... Δ· Û‡ÓÓÂÊ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‚ÚÔ¯‹.. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔ‡ Û ÛÙÂÚÂfi......... ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ Û ·¤ÚÈÔ.. ™Â ÔȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.................. ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ÛÙÂÚ‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.. Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜............ fiÙ·Ó Ë ›ÂÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹....... ÛÙ.... ... ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ˘ÁÚÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ·ÂÚ›Ô˘................ ·........ Á...... . ‰............... ........ .......... ..... ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÙÔ ÓÂÚfi ‚Ú¿˙ÂÈ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·........... ı· ÏÈÒÛÂÈ.............∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 44 ..... ............................. ............................

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ·ÙÛ·ÏfiηÚÊÔ ¯·Ú¿˙ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ˘.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 1. OÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ñ ¯ÚÒÌ· ñ Á‡ÛË ñ ÔÛÌ‹ ñ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ñ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ñ ¢ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· ñ ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È ñ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· 3. ™ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ‚·ıÌ›‰· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Îϛ̷η˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ. ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÌfiÚʈÛË. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ·. Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÂÚÈ- 45 . ∏ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜. 4. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜.1. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.3 ºÀ™π∫∂™ π¢π√Δ∏Δ∂™ Δø¡ À§π∫ø¡ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ΔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ¶Ò˜ ÌÂÙÚȤٷÈ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ÙÚ˘¿ÓÈ· ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·fi‰ÔÛ˘. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. 2. ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿. ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÛÎÏËÚÔÌÂÙÚÈ΋ Îϛ̷η ªÔ˜. ¢ÒÛ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Îϛ̷η οı ÔÚ˘ÎÙfi ¯·Ú¿˙ÂÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ¯·Ú¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ·.3 1. Δ· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. ΔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ·. ∏ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ¯·Ú¿˙ÂÈ ‹ Ó· ¯·Ú¿˙ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ˘ÏÈο. ÕÚ· ÙÔ ·ÙÛ·ÏfiηÚÊÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ. ∏ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ó· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û¯‹Ì·.

ΔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·. fiÔ˘ m Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È V Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘. Δ· ̤ٷÏÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ηÏÔ› ·ÁˆÁÔ› Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ÂÓÒ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ‹ ÙÔ Í‡ÏÔ ÌÈÎÚ‹ ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ηÎÔ› ·ÁˆÁÔ› Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. 7. 8. ¶ÔÈ· ˘ÏÈο ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Â˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ·. ¤Ó· Á˘¿ÏÈÓÔ ÔÙ‹ÚÈ Â›Ó·È Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ ÂÓÒ ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· (ÌÂÙfiÓ ·Ṳ́). ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·. g/L Î. Δ· ˘ÏÈο Ô˘ ıÚ·‡ÔÓÙ·È (Û¿ÓÂ) ‡ÎÔÏ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Â‡ıÚ·˘ÛÙ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË Â˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ·. ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ì¿˙· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ fiÁÎÔ ÙÔ˘. . μÚ˜ ÙËÓ ÎÚ˘Ì̤ÓË Ï¤ÍË ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ì ¤ÓÙÔÓÔ Ï·›ÛÈÔ: 46 . ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ g/cm3 ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ g/mL. ∏ Ê˘ÛÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË Ú = m / V. ÂÓÒ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ‹ ÙÔ Í‡ÏÔ ÌÈÎÚ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È Î·ÎÔ› ·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. 6. ∏ ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. Kg/m3. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1.¿. 5.¯. ‰ËÏ·‰‹ Û›‰ËÚÔ Î·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ì ¯·Ï›ÎÈ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. O ¯·ÏÎfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ΔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜.

ΔÔ Ï¿‰È ‰ÂÓ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÂÚfi. Á˘·Ï›. ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·. ¡· ηٷٿÍÂȘ Û ÛÂÈÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈο: ÎÈ̈ϛ·. Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· «ÂÈϤÂÈ» ÛÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ Îϛ̷η Mohs Â›Ó·È ¢π∞ª∞¡Δπ 3. ¡· ηٷٿÍÂȘ Û ÛÂÈÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈο: ÓÂÚfi. Ï¿‰È. ΔÔ ÎÔÈÓfi Á˘·Ï› ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ∂À£ƒ∞À™ΔOΔ∏Δ∞ 8. ‰È·Ì¿ÓÙÈ. O ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ Î·È Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¶À∫¡OΔ∏Δ∞ 5. ∞¿ÓÙËÛË ∏ ηٿٷÍË Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÔÈÔ Î·È ·fi ÔÈÔ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È. O ¯·ÏÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ∞°ø°πªOΔ∏Δ∞ 4. π‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·›ÛıËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë °∂À™∏ 9. ΔÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ∂§∞™Δπ∫OΔ∏Δ∞ 2. ÎÂÚ›. ΔÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÎÏËÚfi ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ Îϛ̷η Mohs Â›Ó·È Δ∞§∫∏™ 6. ŒÙÛÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ Ù¤ÛÛÂÚ· ˘ÏÈο ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜ Û ÛÂÈÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜: ÎÂÚ› < ÎÈ̈ϛ· < Á˘·Ï› < ‰È·Ì¿ÓÙÈ 3. ·ÏÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi. ·ÊÔ‡ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ˘ÁÚ¿. O ¯·Ï·˙›·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ™∫§∏ƒOΔ∏Δ∞ ·fi ÙÔ Á‡„Ô 7. ŒÙÛÈ. ͇ÏÔ.3 Δ ∞ ¡ Δ π Δ ∞ ™ Δ ∞ ∞ 2. ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·. ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ Í‡ÏÔ ÂÈϤÂÈ ÛÙÔ Ï¿‰È Î·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ˘ÁÚ¿. Û›‰ËÚÔ˜. Ë Î·Ù¿Ù·ÍË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ›ӷÈ: ͇ÏÔ < Ï¿‰È < ÓÂÚfi < Û›‰ËÚÔ˜ 47 .1. ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·. Δ· ·ÚÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË O™ª∏ 1 ∂ § ∞ ™ Δ 2 3 ∞ ° ø ° 4 ¶ À ∫ ¡ 5 6 ™ ∫ § 7 ∂ À £ ƒ ∞ À ™ 8 ° 9 O π ¢ π O Δ ∏ Δ ∂ ™ ∫ π ª Δ ∞ ƒ O À ª O ∞ O ∏ § O Δ ™ ∏ Δ ª Δ Δ ∫ Δ ∏ ∏ ∏ ∞ ∏ ∞ ∏ ∏ Δ ∂ÓfiÙËÙ· 1. O Û›‰ËÚÔ˜.

fiˆ˜ ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. °È·Ù› ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÊÂÏÏÔ› Î·È ‚·Ú›‰È· ·fi ÌfiÏ˘‚‰Ô. ªÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÏÂÙ¿ ʇÏÏ· Ô˘ ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ∞ÎfiÌË Ó· Â›Ó·È Â‡Ï·ÛÙ· Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰È¯Ù‡ˆÓ Ì ÙÔ ÊÂÏÏfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚˘ı›˙ÂÙ·È Û ·˘Ùfi. Ô˘ Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ÙȘ ηٷÔÓ‹ÛÂȘ. ÒÛÙ ٷ ‰›¯Ù˘· οو ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ψ̤ӷ. ñ O ¯·ÏÎfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. O ÊÂÏÏfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÂÈϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË. Δ¤ÙÔÈ· ˘ÏÈο Â›Ó·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È ÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ. ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË Ì ÙÔ ÌfiÏ˘‚‰Ô ‚˘ı›˙ÂÙ·È. ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÍ›‰ˆÛË. ∞¿ÓÙËÛË Δ· ‰›¯Ù˘· ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÊÂÏÏÔ‡˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‚·Ú›‰È· ·fi ÌfiÏ˘‚‰Ô. 48 . ñ °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ˘ÏÈÎfi ·ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È Ì ÌÈÎÚ‹ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ∞¿ÓÙËÛË ñ °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ˘ÏÈο ÔχÙÈÌ·. ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi˜ Î·È Â‡Ï·ÛÙÔ˜. fiˆ˜ ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 4. Ó· ÚÔÙ›ÓÂȘ: ñ ‰‡Ô ˘ÏÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ñ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ñ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Á¤Ê˘Ú·˜ ñ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ Â›Ó·È ‚·Ú‡ ̤ٷÏÏÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· 2 (ÛÙË ÛÂÏ›‰· 21) Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÛÔ˘. ñ ∏ ηٷÛ΢‹ Á¤Ê˘Ú·˜ ··ÈÙ› ˘ÏÈο ·ÓıÂÎÙÈο.

∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ / Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (http: // www. ¯ÚÒÌ·. OÛÌ‹ p= m V ∫ϛ̷η MOHS Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ì ÌÔÓ¿‰· ·ÈÛı‹ÛÂȘ g/cm3 3. g/cm3. ˘ÎÓfiÙËÙ·.¯.3 Δ∞ À§π∫∞ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi º˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ . ÃÚÒÌ· ˘ÎÓfiÙËÙ· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì 2.amnh. Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜.org/exhibiotions/diamonds/) Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ·. ÛÎÏËÚfiÙËÙ· 1. ™Â ÔȘ ¯ÒÚ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‰·Ì·ÓÙˆÚ˘¯Â›·. ÔÛÌ‹. Îϛ̷η. ‚. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯¿ÚÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ‰È·Ì·ÓÙÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: 49 . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ. ∂ÓfiÙËÙ· 1. ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. Á‡ÛË. °Â‡ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì 3. ∞¿ÓÙËÛË ·.2.

ºÂÏÏfi˜ Û ÛËÌ·‰Ô‡Ú˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. 4. ÔÈ ∏. Á. ™ËÌ›ˆÛ Û οı ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÈ· ȉÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÔÈ›ٷÈ: ·. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯Â˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜. Ë ƒˆÛ›·. ‚. οو ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ˘„ËÏÒÓ ȤÛÂˆÓ Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ. ÷ÏÎfi˜ ÛÙ· ηÏ҉ȷ. Ë πÓ‰›·. Á. Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î. ‰. ΔÔ Ï·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡. ΔÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Â›Ó·È ÔÚ˘ÎÙfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ¢È·Ì·ÓÙÔÙÚ‡·ÓÔ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÛËÌ·‰Ô‡Ú˜ Ó· ÌË ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ ·fi Ù· ÛοÊË Ô˘ ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó. Ô ∫·Ó·‰¿˜. Â. ¶Ï·ÛÙÈο È¿Ù· Û ·È‰ÈÎfi ¿ÚÙÈ. O ¯·ÏÎfi˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡.¿. ΔÔ Ï·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Î·Îfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·. ‰. O ÊÂÏÏfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÂÈϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ∂Ô̤ӈ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·‰·Ì·ÓÙˆÚ˘¯Â›· Â›Ó·È Ë ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋.¶. ∞¿ÓÙËÛË 50 ·.∞. ‚. . Â.. ·ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ıÚ·˘ÛÙÔ. ΔÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ˘ÏÈÎfi Î·È ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ‹ ÙÚ˘¿ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘ÏÈο. ‚. ¶Ï·ÛÙÈ΋ Ï·‚‹ Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ηÙÛ·‚›‰È.

. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Èٛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi Ï·ÛÙÈο....... ÙÔ ¿ÏÏÔ......... ¶fiÛË Â›Ó·È Ë Ì¿˙· 200 cm3 ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘. ∞Ó¿ÊÂÚ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ȉÈfiÙËÙ˜: ·..... ÕıÚ·˘ÛÙÔ. ÕıÚ·˘ÛÙÔ: Ï·ÛÙÈÎfi ‰................7 g/cm3.. ......... ªÂٷ͇ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ .........................6 g/cm3... 7.5 g....5 Ú = m = = 2.6 ⋅ 200 = 2720 g V ÕÚ· Ë Ì¿˙· 200 cm3 ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Â›Ó·È 2720 g... ∂‡Î·ÌÙÔ ∞¿ÓÙËÛË ·......... ª·Ï·Îfi............. 2. ™ÎÏËÚfi....... ∂ÓfiÙËÙ· 1....... ª·Ï·Îfi: Ï·ÛÙÂÏ›ÓË Á. ¶ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ¯·Ú¿˙ÂÈ ÔÈÔ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ˙‡ÁË...... Á............. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 5 cm3 Î·È Ì¿˙· 13............. ∂‡Î·ÌÙÔ: Ï¿ÛÙÈ¯Ô ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1............3 §‡ÛË 13.7 g/cm3 V 5 ∂Ô̤ӈ˜ Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È 2...... ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Á˘¿ÏÈÓ·.... O ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ˘ÁÚfi ÛÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÎÓfiÙËÙ· 13. §‡ÛË Ú = m ⇒ m = Ú ⋅ V ⇒ m = 13......5..... ..... 6. ∂‡ıÚ·˘ÛÙÔ: Á˘·Ï› Â.. ∂‡ıÚ·˘ÛÙÔ................ 51 .......... Â................. ™ÎÏËÚfi: ‰È·Ì¿ÓÙÈ ‚. ‰.................... ‚.........

................................................................................. Û›‰ËÚÔ Î·È ¯·ÏÎfi) ·fi ÙÔ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÎÏËÚfi.......................................................................... ¶ÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ...................................................................................... ..................................................................................................... ..... ...................... ¡· ηٷٿÍÂȘ Ù· ·Ú·¿Óˆ ˘ÏÈο (ÎÈ̈ϛ·............................................................................................................................. ·fi ........................................................ .................... ¢‡Ô ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ∞ Î·È μ ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ fiÁÎÔ (VA = VB) Î·È ÙÔ ∞ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙÔ μ.................... ¿Ú· ..... ............. .. ................................................................................... ........... Û›‰ËÚÔ˜ ..................................................................................................................................................................................................................... .................................... ͇ÏÔ .........................................................................................ÎÈ̈ϛ·: ..................... ·....................................................... ¶ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ÂÈϤÂÈ Î·È ÔÈÔ ‚˘ı›˙ÂÙ·È......................................................... Û·Ô‡ÓÈ..........................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ÎÈ̈ϛ· .............................................. .......................... ΔÚÈ‚‹ ͇ÏÔ˘ Î·È ÎÈ̈ϛ·˜: ..................................................... ‚....... ........................... ¯·Ú¿ÛÛÂÈ .........¯·ÏÎfi˜: .......... ..........................................................................Û·Ô‡ÓÈ: ... ¶ÔÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·....... 3. ÊÂÏÏfi.......... ¶ÔÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·......... 5................................ ¢‡Ô ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ∞ Î·È μ ¤¯Ô˘Ó ›‰È· Ì¿˙· (mA = mB ) Î·È ÙÔ ∞ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ·fi ÙÔ μ........................................................... ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Î·ÚÊ›) ηٿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˘ÎÓfiÙËÙ·: ................................................. ΔÔÔıÂÙԇ̠¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÊÂÏÏÔ‡ Î·È ¤Ó· ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Î·ÚÊ› Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÂÚfi... Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚ..................................................................................... ................................. ͇ÏÔ.................. ¡· ηٷٿÍÂȘ Ù· ÙÚ›· ˘ÏÈο (ÓÂÚfi............ .......................... °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi..................................................... ....................... 52 ...................... .......................................................... 4..........................................................................

... ŒÓ· ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÎÏËÚfi ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ fiÙ·Ó ·...... ¡· ‰ÒÛÂȘ ·fi ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ: ·. ÙÔÓ Ù¿ÏÎË Á.............. Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÌfiÚʈÛË ‰... Ô Ù¿Ï΢ Á................. ‰ÂÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Á...6.... ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ ‚... ‰. ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ‚.. ÙÔ ¯·Ú¿˙ÂÈ ‹ ¯·Ú¿˙ÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi ‰... ΔÔ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ Îϛ̷η ªÔ˜ Â›Ó·È ·.3 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1....... O Á‡„Ô˜ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ·....... ∏ Ì¿Ï· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi: . Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ fi¯È ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ ‚.......... Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â‡Î·ÌÙÔ 4... ‚.. ÀÏÈο Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ·... ¯·Ú¿˙ÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi Á. η‡ÛË.... Á.......................... ÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ‚...... ÙÔÓ ·Û‚ÂÛÙ›ÙË 53 ... Ô ¯·Ï·˙›·˜ ‰.. ÙÔ ¯·Ï·˙›· ‰......................................... ∂ÓfiÙËÙ· 1. Ô Á‡„Ô˜ 3. º˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·...... ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· ‰.... OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ï·ÛÙÈο Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·: ... Â›Ó·È fiÛ· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Á˘·Ï› 5.......... ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÔÍ›‰ˆÛË Á..... ÛÎÏËÚfiÙËÙ·................. ÙÔ ¯·Ú¿˙ÂÈ ‚.................. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ 2.... À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔϤ˜ Ì ÌÈÎÚ‹ ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·:............. O ¿ÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ: .........

·˘ÍË̤ÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· 12. ηÏfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ‚. g / m2 ‰.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 6. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·. ÌÈÎÚ‹ ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· 11. ˘ÎÓfiÙËÙ· ‚. ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Á. ÌÈÎÚ‹ ˘ÎÓfiÙËÙ· Á. ΔÔ ·ÙÛ¿ÏÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·. ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ‰. ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Á. ªÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ·. ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Á. ™Ù· ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·. ÌÂÁ¿ÏË Â˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· Á. ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ‚. g / cm3 10. m3 / g ‚. ·ÓÙÔ¯‹ Û ηٷÔÓ‹ÛÂȘ ‰. Δ· ˘ÏÈο Ô˘ Û¿Ó ‡ÎÔÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·. ¢ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· ‰. ÌÂÁ¿ÏË ˘ÎÓfiÙËÙ· 9. ΔÔ Î·Ô˘ÙÛÔ‡Î Â›Ó·È ˘ÏÈÎfi Ì ÌÂÁ¿ÏË ·. cm2 / g Á. ηÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ 54 . O ‚·ÎÂÏ›Ù˘ Â›Ó·È ·. ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· 8. ¯·ÌËÏ‹ ÔÙÈ΋ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ· ‚. ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ‚. ¢ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· ‰. ¤ÓÙÔÓË ÔÛÌ‹ ‰. ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜ Á. ¢ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· ‚. ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· 7. ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜ ‰.

........... Δ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ηÙÛ·‚›‰È· ¤¯Ô˘Ó Ï·ÛÙÈ΋ Ï·‚‹ ÂÂȉ‹ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ..... ÙÔ ¿ÏÏÔ....... Ú = V / m ‰................ O Ù‡Ô˜ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·.. ªÂٷ͇ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ........ ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÙÔ ... Δ· ˘ÏÈο Ô˘ Û¿Ó ‡ÎÔÏ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ...................... Δ· ÎÚ¿Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ ‰ÈfiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ..... 9.... 8.................. ..... ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·.... Δ· ηÏ҉ȷ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ¯·ÏÎfi ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË................... 5...... Δ· Ù˙¿ÌÈ· Îfi‚ÔÓÙ·È Ì ....... 10................................... ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙË ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1........... ...................... 7............................. 3. ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ıÂÚÌÈ΋ ‰. Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÎÓfi˜ Ì ÙÔÓ „˘¯Úfi ∂ÓfiÙËÙ· 1......... ÙÔ˘............ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ „˘¯Úfi ‰.............. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ..... ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÎÏËÚfiÙËÙ·...................... Ú = n / V 15........ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È .............. ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ..... ÂÂȉ‹ Â›Ó·È .. 6........ O ¿ÁÔ˜ ÂÈϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ...3 14................... ΔÔ Ì·ÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË .. O ıÂÚÌfi˜ ·¤Ú·˜ ·.... ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ......................................................................................................... ıÂÚÌÈ΋ Î·È ÂÏ·ÛÙÈ΋ ‚... Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘ÎÓfi˜ ·fi ÙÔÓ „˘¯Úfi Á.. 2.... ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÎÓfiÙËÙ· ‚... 4........13....... ΔÚÈ‚‹ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È Ûȉ‹ÚÔ˘: O ................. 11.................. Ú = m / V Á............... 55 . Ú = m Ø V ‚.. ‡ıÚ·˘ÛÙË Î·È ÂÏ·ÛÙÈ΋ Á.................. ∏ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·......

.... ÙÔ ÎÚ·Û› ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ͇‰È 6......... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÔȘ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ Â›Ó·È Ê˘ÛÈΤ˜: ™Ù‹ÏË π º˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ 56 ™Ù‹ÏË ππ 1... ∂˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· Á. ·fi ÙË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ μ... ÙÔ ÎÚ·Û› ¤¯ÂÈ Î·È ¯ÚÒÌ· ÎfiÎÎÈÓÔ 8..... ÙÔ Ì¤ÏÈ Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi 4.............. Ì¿˙·........ ∂Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ™Ù‹ÏË ππ 1.. 14. ηԢÙÛԇΠ5.... ÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ÙÚ˘¿ÓÈ· 3...... ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ..... ·ÙÛ¿ÏÈ 4. Ì·ÌÔ‡ 3... ÂÚ›‚ÏËÌ· ·˘ÁÔ‡ 6.... Ë fiÍÈÓË ‚ÚÔ¯‹ ‰È·‚ÚÒÓÂÈ Ù· Ì¿ÚÌ·Ú· 7..... ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ Â›Ó·È .. ÎÔÚÔ‡Ó‰ÈÔ 9... Á˘·Ï› 2. ªÂٷ͇ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ∞ Î·È μ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜. ‰È·Ì¿ÓÙÈ 8.... ÙÔ Í‡ÏÔ Î·›ÁÂÙ·È 2. ™ÎÏËÚfiÙËÙ· ‚... ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÛÌ‹ ... ·Ù·Ù¿ÎÈ 2... ηÚÊ› 10.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 12.... ·ÏÏ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ.. 13. ÙÔ Í‡ÏÔ ÂÈϤÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi 5. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1.......... ΔÔ ÛÒÌ· ∞ ¤¯ÂÈ ›ÛË Ì¿˙· Ì ÙÔ ÛÒÌ· μ. ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·.... ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ô˘ ΢ڛˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·.... ‚·Ù‹Ú·˜ ÈÛ›Ó·˜ 7. Δ· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÏÔÚÈÊ¤Ú Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ̤ٷÏÏ·..

O ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Â›Ó·È ˘ÁÚfi ̤ٷÏÏÔ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È ÏfiÁˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ Î·È ÙË ÌÂÙˆÚÔÏÔÁ›·. 4.3. g 6. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1.3 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÏÈο Ô˘ Â›Ó·È Î·ÎÔ› ·ÁˆÁÔ› Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Î·ÏÔ› ·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. g / mL 7. 7. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· 300 cm3 ¤¯Ô˘Ó Ì¿˙· 15 g. 6. 5. 2. ª¿˙· ‚. L 5. 10. dm3 ·. Kg 3. O Á‡„Ô˜ Î·È ÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ϤÔÓ ·ÎÚ·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ Îϛ̷η ªÔ˜. 57 . g / cm3 2. m3 4. ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û g / cm3. ΔÔ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Î·ÚÊ› Â›Ó·È ¿ıÚ·˘ÛÙÔ. O ÊÂÏÏfi˜ ÂÈϤÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ™Ù‹ÏË ππ 1. mL 10. ∞Ó ¤Ó· ˘ÏÈÎfi ¯·Ú¿˙ÂÙ·È ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÙfiÙÂ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÎÏËÚfiÙËÙ·. ¶˘ÎÓfiÙËÙ· ∂ÓfiÙËÙ· 1. Kg / m3 8. Δ· ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ÏÂÍ¿Ó. 3. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ˘ Â›Ó·È ıÂÚÌfi ·¤ÚÈÔ. 9. §˘Ì¤Ó˜ ·Û΋ÛÂȘ 1. g / L 9. ŸÁÎÔ˜ Á. 8. ΔÔ Û·Ô‡ÓÈ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ.

¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ: ·.25 cm3 3. .8 g / m3. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· μ Ì¿˙·˜ 11 ∫g Î·È fiÁÎÔ˘ 10 L. §‡ÛË Ú = m / V ⇒ m = Ú Ø V = 0. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ∞ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ 1. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË Ì¿˙· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· 360 cm3 ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓfiÙËÙ· 1. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ° Ì¿˙·˜ 25 g Î·È fiÁÎÔ˘ 20 mL. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 1 Kg = 1000 g.8 g / cm3.8 Ø 300 = 240 g ÕÏ˘Ù˜ ·Û΋ÛÂȘ 1. 4. 1 L = 1000 mL. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ¢ Ì¿˙·˜ 6 ∫g Î·È fiÁÎÔ˘ 5 m3. g / L Î·È g / m3.2 g / m3. ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È 0.05 g / cm3 2. 3.8 g / cm3. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ∞ Ì¿˙·˜ 5 g Î·È fiÁÎÔ˘ 50 cm3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 §‡ÛË Ú = m / V = 15 / 300 = 0.2 g / cm3 Î·È fiÁÎÔ˘ 50 cm3. Á. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ‚. 5. 2. ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÙÔÓ fiÁÎÔ 45 g ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÎÓfiÙËÙ· 0. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ Û kg / mL. 1 m3 = 1000 L. 58 6. ŒÓ· ˘ÁÚfi ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 45 mL Î·È ˘ÎÓfiÙËÙ· 0.9 g / mL. 1 cm3 = 1 mL. ‰. §‡ÛË Ú = m / V ⇒ V = m / Ú = 45 / 0. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ: ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË Ì¿˙· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· 300 cm3 ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓfiÙËÙ· 0.8 = 56. kg / m3. ªÈ· ¯ËÌÈ΋ Ô˘Û›· ¤¯ÂÈ Ì¿˙· 25 g Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÁÎÔ 150 cm3.

.... ªÂȈ̤ÓË ·ÓÙÔ¯‹ Û ηٷÔÓ‹ÛÂȘ . ¶˘ÎÓfiÙËÙ· ÛÙ. 8.... ÓÂÚfi. ™ÎÏËÚfiÙËÙ· ™Ù‹ÏË ππ ...¯.1 g / dm3 Á.. ∂˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· Á.. ªÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÛÊ·›Ú· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ 9 cm3 Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÊ·ÈÚÈÎfi ÎÂÓfi fiÁÎÔ˘ 4 cm3...... 1. Î·È 1 mL = 1 cm3 Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÎÓfiÙËÙ˜ Û g/cm3: ·..2 ∫g / L Â.. 1 L = 1000 mL... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ Û οı ȉÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘. 1 L = 1 dm3 1 dm3 = 1000 cm3... ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· μ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ 1.. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ° ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ 1.. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ° ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ 0. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ 1 kg = 1000 g...... 1.. ∞Ó Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Â›Ó·È 25 g Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ¿ Ù˘... 5....... Á........ 0....85 ∫g / dm3 ‚...1 Kg / L Î·È fiÁÎÔ˘ 10 L.. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ∞ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ 1.. ∏ Ì¿˙· Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ fiÁÎÔ . Á.... 59 ..... 1.. ∫·Ïfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ... 2..2 g / mL Î·È Ì¿˙·˜ 48 g. ∫·Ïfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2.. ... 4..3 7. ÷ڿÛÛÂÈ ‹ Ó· ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È ..... 3......78 g / L ‰.....‚. ‰.... ∂Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ‚..... ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ: ·... ‚..05 Kg / L Î·È Ì¿˙·˜ 21 Kg..... ‰. 1....... ™Ù‹ÏË π ·....05 g / mL ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1.8 g / mL Î·È fiÁÎÔ˘ 20 mL. ¶Ò˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ÌÈ· ·Ù¿Ù· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ¤Ó· ˘ÁÚfi... 6. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ¢ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ 0. 9.. ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· μ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ 1......8 g / cm3 Î·È Ì¿˙·˜ 24 g... ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ‰..... ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ¢ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ 1 g / cm3 Î·È fiÁÎÔ˘ 5 cm3. . ∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· . £ÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Â.... ∂ÓfiÙËÙ· 1.1 g / cm3 Î·È Ì¿˙·˜ 55 g.. 0.

............... 1 ........... ............................................................5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3.............. ......................................... ..............................................................................................................................................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ..................................... (3............2 ∫g/m3......................................... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ÀÏÈÎfi ÷ÏÎfi˜ §ÂÍ¿Ó ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ¢È·Ì¿ÓÙÈ ∫·Ô˘ÙÛԇΠπ‰ÈfiÙËÙ· ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4..... ...........5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5..................... (3............................................................................................................................................................. ............. fiÛÔ fiÁÎÔ Û m3 ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ˙˘Á›˙ÂÈ 360 Kg............................................................. ∞Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ÛÂ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È 1............................. (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min .......... ¶Ò˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ................................................................. .....................................................∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 60 ...................................................................................................................................................................... .....................

¢È·ÙÚÔÊ‹ (0. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ .. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‹ ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘ fiÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ: ™Ù‹ÏË π ·. 6.8 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3. 1. º·ÛfiÏÈ· ‰.6 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 2. 7... ∫ψÛÙ‹ ‚. 3. °˘„ÔÛ·Ó›‰· ˙. μÔ‡Ù˘ÚÔ ..... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: Û ı < ™. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· . ƒÔ‰¿ÎÈÓÔ ¶ÚÔ˚fiÓ .... ∞ÚÁfi ÂÙڤϷÈÔ ‰. μÂÓ˙›ÓË (0. ÷ÏÎfi˜ Á. Á›ÓÂÙ·È À°ƒ√ Û ı > ™. 4. 4. ∞fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÏÈο ÔÈ· Â›Ó·È Ê˘ÛÈο (º) Î·È ÔÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ (∞). ŒÓ‰˘ÛË . ªÂÙ·ÏÏÈ΋ ÓÙÔ˘Ï¿· .. ªÂÙ¿ÍÈ ‚..∑. 2.8 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4. μÂÓ˙›ÓË Á. ÃÒÌ· Ë..Δ... ¶Ï·ÛÙÈÎfi Ì·ÏfiÓÈ (1... μÚÔ¯‹ ÛÙ. 3. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ÚÒÙË ‡ÏË Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘: ¶ÚÒÙË ‡ÏË ·.∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√ ¢π∞°ø¡π™ª∞ ™Δ√ ∫∂º∞§∞π√ 1 1. 2. Á›ÓÂÙ·È (0.. ª·ÚÌÂÏ¿‰· . °¿Ï· ˙... μ·Ì‚¿ÎÈ ‚. •‡ÏÔ Î·Ú˘‰È¿˜ Â. ŒÈÏ· ... §ÈÁÓ›Ù˘ Ë. 8. º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Â. ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ . 1. ™‡ÚÌ· ÁÈ· ηÏ҉ȷ . ª‹ÏÔ Á.6 ÌÔÓ¿‰Â˜) 61 ... ·. ™›‰ËÚÔ˜ ÛÙ. 5. ¶ÈÓ¤ÏÔ ‰. ª·Î·ÚfiÓÈ· ™Ù‹ÏË ππ . ∂Ó¤ÚÁÂÈ· .

......... (1 + 1 + 1 = 3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 62 7..................................................... ‚.. .. (g) OÚÈṲ̂ÓË ŸÁÎÔ˜ ™¯‹Ì· ªÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ (1............................... ∞Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ 25 ÆC Ó· ıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÙȘ ÛÙÂÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜.....................................8 ÌÔÓ¿‰Â˜) 6.......................... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î¿ı ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: O˘Û›· (Û ›ÂÛË 1 atm) Õ˙ˆÙÔ ∫·ı·Úfi ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· πÒ‰ÈÔ ¡ÂÚfi ∞ÚÁ›ÏÈÔ ™ËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ (ÆC) ™ËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ º˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÆC) ÛÙÔ˘˜ 25 ÆC –210 –196 –117 114 0 660 78 184 100 2450 ·............................................................) ª¿˙· ........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5............. Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ı· Ú¢ÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÁÈ·Ù›......................................................................... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·: ......................... ... ¶ÔȘ Ô˘Û›Â˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË... (l) .................................................. ............................. ................. ......................... ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÙ·‚ÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ 25 ÆC ÛÙÔ˘˜ –60 ÆC Î·È ÁÈ·Ù›......................... ..................................................................................................... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1 ™ÙÂÚ¿ (...............................................................................................................................

................... ............................. ‚...... ‰.. 1 3..................................................................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÀÁÚfi 4............................ (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 63 ......................... ºÂÏÏfi˜ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ..... Á...... .. Â...................................... ......... (1 ÌÔÓ¿‰·) 10.................. .............. ............ 5... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘................... ÙÔ ÓÂÚfi ı· ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ˙ÂÛÙfi.................................... ™Â ÙÈ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‚Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Û ̛· „ËÏ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Œ‚ÂÚÂÛÙ.................................................................. ¶Ï·ÛÙÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· ÛÙ· ηÏ҉ȷ.................. ............. ÌÈÎÚfiÙÂÚË........... ................. ............................ ................................ ‚....... .......... ·............................. ¶Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ·............. 1..... ........................................ (2............ ™ËÌ›ˆÛ Û ÔÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘: ·............. ›ÛË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 100 ÆC.................. (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 9............................................. ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ ÙÌ‹Ì· Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ηÙÛ·‚›‰È................................................................. ... ........ ............................. ΔÚ˘¿ÓÈ· ·fi ‰È·Ì¿ÓÙÈ..................4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 8.... ŒÓ· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ Ì¿˙· 36 g Î·È fiÁÎÔ 12 cm3......................................... ∞¤ÚÈÔ ™ÙÂÚÂfi 6................... ∞Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¤Ó·˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˘ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÛ¿È............................. ..... ........................................................... 2.................................. ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘........ ............................................................ ..............

........... ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ Ù˙¿ÌÈ Â.6 g/mL..∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 64 ............................................. ..... 4................... Á˘¿ÏÈÓÔ ÔÙ‹ÚÈ Á.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 11.................................... 5............... ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Û‡ÚÌ· ™Ù‹ÏË ππ ......... ¶fiÛÔ˜ Â›Ó·È Ô fiÁÎÔ˜ 272 g ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘................. Û·Ô‡ÓÈ ‚............ Ì·Ï·Îfi ................. O ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯ÂÈ ˘ÎÓfiÙËÙ· 13.... 2........... ... ÛÎÏËÚfi . 3......... .... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ˘ÏÈÎfi Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ: ™Ù‹ÏË π ·..... 1.............................................. ¿ıÚ·˘ÛÙÔ . ‡ıÚ·˘ÛÙÔ ..................................................... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 12... ‰È·Ì¿ÓÙÈ ‰.......... ‡ηÌÙÔ (1 ÌÔÓ¿‰·) ¢È¿ÚÎÂÈ· 60 min .......

6.3.5 ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ 2.2 ¢È·Ï‡Ì·Ù· 2.3.1 ΔÔ ÓÂÚfi ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ 2.6 ¢È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ – ÃËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· 2.1 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi ‚¿ÚÔ˜ ÚÔ˜ ‚¿ÚÔ˜ (% w/w) 2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ∞fi ÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ 2.2 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi ‚¿ÚÔ˜ ÚÔ˜ fiÁÎÔ (% w/v) 2.1 ∏ÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ 2.4 ƒ‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ 2.2 ΔÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ‰È·Ï‡Ù˘ – ª›ÁÌ·Ù· 2.6.3.3 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi fiÁÎÔ ÚÔ˜ fiÁÎÔ (% v/v) 2.2.2 º˘ÛÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ 65 .3 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ – ∂ÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2.

9 ÀÔ·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È· .2.7 XËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË 2.10 ™‡Ì‚ÔÏ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ 2.8 ÕÙÔÌ· Î·È ÌfiÚÈ· 2.ÈfiÓÙ· 2.11 ÃËÌÈ΋ Â͛ۈÛË 66 .

Ù. ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Î. ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ). ñ ÁÈ· ÙÔ χÛÈÌÔ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ: ñ ˆ˜ „˘ÎÙÈÎfi ˘ÁÚfi (Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·Ú·Û΢‹˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ñ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.Ï. ñ ΔÔ Î‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∞ÛÙÈ΋. ñ ˆ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÔÏÏÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÙÚÔʛ̈Ó. ñ ΔÔ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ˘ÁÚfi ÛÙË Ê‡ÛË.2. ŸÏ· Ù· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÓÂÚfi Û ÔÛÔÛÙfi ̤¯ÚÈ Î·È 95%. ñ ΔÔ Î‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. °ÂˆÚÁÈ΋.1 1. 67 . ™Â ÔȘ ÌÔÚʤ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ˘ÁÚ¿ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ÎÙÏ). ΔÔ ÓÂÚfi ›ӷÈ: ñ £ÂÌÂÏÈ҉˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜.).). ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 70% Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÓÂÚfi. ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·. Èڛ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ˙ˆ‹.Ï. ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. Á. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ™Â ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. 2. fiˆ˜ Ë Á·Ï·˙fiÂÙÚ·. ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ‰ÈfiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. ‚.¯. Û΢ÒÓ (¿‰ÂÈˆÓ ÌԢηÏÈÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜) Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ (ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ).Ù. ¡ÂÚfi ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡. ÙȘ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Û ˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ Û ÛÙÂÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¡ÂÚfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Û ÔÏÏ¿ ˘ÏÈο ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ (Ô‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ·. ÛÙ· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋. fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· Û›ÙÈ· (ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË) ‹ ÛÙËÓ fiÏË (. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ÔÙÒÓ. ¿ÚÎˆÓ Î.1 Δ√ ¡∂ƒ√ ™Δ∏ ∑ø∏ ª∞™ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . fiÙÈÛÌ· ΋ˆÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ: ·. ¶Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi. ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ. Ê·Ú̿ΈÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· Û ÌÔÚÊ‹ ˘‰Ú·ÙÌÒÓ. 3.

°È·Ù› ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡. 2. ∞¿ÓÙËÛË ·. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı›. ∞¿ÓÙËÛË Ÿˆ˜ ÛÙÔ ›ڷ̷ 3 ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á·Ï·˙fiÂÙÚ·. ¿Ú· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ıÂÚÌ·Óı› Ë Á·Ï·˙fiÂÙÚ· ÁÈ· Ó· ·Ô‚ÏËı› ÙÔ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÓÂÚfi. OÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. OÈ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ›ÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 8 ÔÙ‹ÚÈ· ÓÂÚfi. ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚËÌÔÔ›ËÛ˘. ‚. ™Ù· πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚Ï¿ÛÙËÛË. ˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‹ ˆ˜ ÁˆÚÁÈ΋: ·. °È· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÁÚ·Û›· Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ÂÂȉ‹ ı· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÓÂÚfi. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ οı ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ˆ˜ ·ÛÙÈ΋. ΔÈ ı· οÓÂÈ ÌÂÙ¿. ÔÈ Ôϛ٘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ Ï¢΋ Á·Ï·˙fiÂÙÚ· Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ˘ÁÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ Î˘·Ó‹. «OÈ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ›ÓÔ˘Ì 8-10 ÔÙ‹ÚÈ· ÓÂÚfi ÙËÓ Ë̤ڷ». ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÂȉ‹ Ë ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. 68 3. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ™Ù· Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ → ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ . ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ. «Δ· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚Ï¿ÛÙËÛË ·fi ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜». ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 4. ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ fiÛÔ Î·È ·ÙÔÌÈ΋.

¤Ó· ˘ÁÚfi Î·È ¤Ó· ·¤ÚÈÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÓÂÚfi. ™ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙˆÓ Î‹ˆÓ → ·ÛÙÈ΋ ‰. 40 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ηı·ÚÈfiÙËÙ· iii. ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ÛÙ· ıÂÚÌÔ΋È· → ÁˆÚÁÈ΋ ÛÙ. 180 L (Ï›ÙÚ·) ÓÂÚfi. ™Ù· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· → ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Á. ∏ ηٷӿψÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: i.‚. ™ÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ Ù˘ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜ → ·ÛÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ™Â ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· οı ¿ÓıÚˆÔ˜ Íԉ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∞¿ÓÙËÛË 5 Ï›ÙÚ· ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ· 3 Ï›ÙÚ· ÁÈ· χÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 12 Ï›ÙÚ· ÁÈ· fiÙÈÛÌ· 15 Ï›ÙÚ· ÁÈ· χÛÈÌÔ È¿ÙˆÓ 70 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· 35 Ï›ÙÚ· ÁÈ· χÛÈÌÔ ÚÔ‡¯ˆÓ 69 40 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ηı·ÚÈfiÙËÙ· . ∞Ó¿ÊÂÚ ¤Ó· ÛÙÂÚÂfi.1 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ™ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ → ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â. 3 Ï›ÙÚ· ÁÈ· χÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·. ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. ∞¿ÓÙËÛË ™ÙÂÚÂfi → Á·Ï·˙fiÂÙÚ· ÀÁÚfi → ¯˘Ìfi˜ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ ∞¤ÚÈÔ → ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ (˘‰Ú·ÙÌÔ›) 2. 35 Ï›ÙÚ· ÁÈ· χÛÈÌÔ ÚÔ‡¯ˆÓ iv. 12 Ï›ÙÚ· ÁÈ· fiÙÈÛÌ· vi. 5 Ï›ÙÚ· ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ· vii. ∫·Ù·Û··Û ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ì ÌÔÚÊ‹ ›Ù·˜ fiÔ˘ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿. 15 Ï›ÙÚ· ÁÈ· χÛÈÌÔ È¿ÙˆÓ v. 70 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· ii. ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ οı ϛÙÚÔ Ì ÁˆÓ›· 2Æ (‰‡Ô ÌÔ›Ú˜).ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. °È· Ó· ‚ÔËıËı›˜.

iii. OÈ ¯‡ÙÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙË ‚Ú‡ÛË Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ·ÓÔÈÎÙ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÎÈÏÔ‡ ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ. 70 ·. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ∞ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ŒÓ· ·˘Áfi ŒÓ· ηϷÌfiÎÈ ª›· ÊÚ·ÓÙ˙fiÏ· „ˆÌ› ŒÓ· ÎÈÏfi ÎÚ¤·˜ μÈÔÌ˯·ÓÈο Î·È ÂÌÔÚÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ª›· ΢ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰· ŒÓ· ÎÈÏfi ·ÙÛ¿ÏÈ ŒÓ· ÎÈÏfi Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÂÏ·ÛÙÈÎfi ŒÓ· ÎÈÏfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ŒÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ L ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹* 150 300 600 22. ∂ÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ. vii. ™Ù·Ì·Ù¿Ì ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ‹ ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ·. iv. °È·Ù› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ Ôχ ÓÂÚfi Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡.000 250 2. vi. 3. ∞¿ÓÙËÛË i. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÚ·Ê› ÙÔ ˙ÒÔ.000 1. v. ¶Ï‡ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ¯Ú‹ÛË ÎÔ˘‚¿. Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ ‹ Ì ۇÛÙËÌ· ÛÙ·ÁÔÓȉ›ˆÓ. ™Â ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ò˜. Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ· Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ‰ÈfiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ‚.500 380.500 8. ii.000 *OÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙÔ˘˜. .

4. Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡. ∏ ηٷӿψÛË ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ . °È·Ù› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ Ôχ ÓÂÚfi. Ë Û·Ù¿ÏË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È. ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ii. ‰ËÏ·‰‹ ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ªÂϤÙËÛ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÚıÚÔ Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: «. 4-9-1977 °È·Ù›. ŒÓ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 70 80%) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÓÂÚfi. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ··ÈÙ› ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡. ‚. «∞˘Ù‹ Ë ˘ÂÚÂ¿ÚÎÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ˆ˜ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÌÈ· ·ÛÙ›Ú¢ÙË Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ËÁ‹».¯. ∞¿ÓÙËÛË ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÓÂÚÔ‡ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È: ñ OÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÍËÚ·Û›·. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏ¿ ˘ÏÈο.» ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·.. Ù· ÔÔ›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ñ O Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ··ÈÙ› ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡.. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË 85 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË.1 ·.. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: i. ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ªfiÓÙÚÂ·Ï ¶ÈÂÚ ªÔ˘ÚÁÎ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜. iii. Δ· ˙Ò· ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¤·˜ Â›Ó·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘. ¶·Ú·‰fi͈˜ Ë ˘ÂÚÂ¿ÚÎÂÈ· ‡‰·ÙÔ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ô ∫·Ó·‰¿˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. 71 . «Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚηٷӿψÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ªfiÓÙÚ·Ï. ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚÂ¿ÚÎÂÈ· ÓÂÚÔ‡ (fiˆ˜ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿). ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ.‚. ∞¿ÓÙËÛË ∂ÓfiÙËÙ· 2. °È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ˙ˆÔÙÚÔÊ‹˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ.. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÚ¤·ÙÔ˜.

5. Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ñ Δ· ˘‰¿ÙÈÓ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡. ñ οÓÔ˘Ì ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ Ì ÁÂÌ¿ÙË ÙË Ì·ÓȤڷ. «ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ ÓÂÚfi ÛˆÛÙ¿». ·Ê·Ï·ÙÒÛÂȘ ÎÏ. ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ›ӷÈ: . ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛˆÛÙ¿ Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∞¿ÓÙËÛË 72 ™·Ù¿ÏË ÓÂÚÔ‡ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó: ñ ϤÓÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹ ÔÙ›˙Ô˘Ì ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·. ∞˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘. Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ·ÔÙÂÏ› ÔχÙÈÌÔ Î·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ ·Á·ıfi Î·È Ë ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÔÛÔًوÓ. ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·). ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÓÂÚÔ‡. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· Î·È ÁˆÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞ÎfiÌË. ñ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ ‹ ÚÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜.

ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‡‰Ú¢Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘ Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ÙˆÓ 180 L ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ 2. ‰ËÏ·‰‹ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 4 ÌËÓÒÓ ‹ 122 ËÌÂÚÒÓ.∞. 73 . ÛÙÔ Î·˙·Ó¿ÎÈ Ù˘ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜.¯.À. Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡Û·Ó Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. ñ ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ È¿ÙˆÓ ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÈÙ‹Ú· Ì ̛· ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ∞¿ÓÙËÛË ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fi‰ÂÈÍË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂. ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 12/09/2006 ¤ˆ˜ 11/01/2007. ™¯ÔÏ›·Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘. ∂ÓfiÙËÙ· 2.1 6.) Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ÂÓËϛΈÓ.ñ ÙÔ χÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÙÚ· Î·È fi¯È Ì ϿÛÙȯÔ. ñ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ‰È·ÚÚÔ‹ ‡‰·ÙÔ˜ .£. ñ ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ· Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙË ‚Ú‡ÛË.

............. ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1.............................................................. Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÈÙÈÎÔ‡ Ê·ÁËÙÔ‡............................................ 74 3.......................... ............................................ .................................................................................. ‰ËÏ·‰‹ 31 Ø 1000 = 31000 L................................. Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË Â›Ó·È 31 m3........................................................................ °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˘ Ë̤ڷ˜......................... ∞fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÔȘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋............∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂Âȉ‹.. 2........................................................................................... ............................................................................................................... °È·Ù› Ë ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ.............. ................................. ... Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË................................... ............................................................... ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÛÙË ÁˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË: χÛÈÌÔ ¿‰ÂÈˆÓ ÌԢηÏÈÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜.......... ¢ÒÛÙ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·................... ... Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÚÔ ÙˆÓ 180 L ËÌÂÚËÛ›ˆ˜........................... – °ÂˆÚÁÈ΋ ......................................... χÛÈÌÔ ÔÚÙÔηÏÈÒÓ ÛÂ Û˘Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ........................................................................................................................... fiÙÈÛÌ· ¿ÚΈÓ..................................................... ¿Ú‰Â˘ÛË ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ – ∞ÛÙÈ΋ ..................... Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿψÛË ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È: 31000 = 254 L ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ 122 ∂Ô̤ӈ˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È: 254 = 127 L ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ 2 º˘ÛÈο ·Ó ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È¤ÌÂÓ Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹ Î·È Î‹Ô.............................. – μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ................................. ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚË............ .......... ....... ‰ÈfiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ χÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ fiÙÈÛÌ· ΋Ô˘.....................

.. Ï¢Îfi ‰........ ıÂÈÈÎÔ‡ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ÓÂÚÔ‡ Á..... ·ÎÚÈ‚Ò˜ 75% Á..... ηÚfiÙÔ . ÙÔ Ó· ÙÔ Èԇ̠ÂÂȉ‹ ‰È„¿Ì ‰........... ·ÛÙÈ΋. ÛÙÔ Ï¿¯·ÓÔ ‰. ıÂÈÒ‰Ô˘˜ ¯·ÏÎÔ‡ ‰.... ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ·ÛÙÈ΋ ‰. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋.. ÂÚ›Ô˘ 70% ‰... < . ıÂÈÒ‰Ô˘˜ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ÓÂÚÔ‡ 4....... ∏ Á·Ï·˙fiÂÙÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·... ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ·. ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ‚... ÁÎÚÈ 5...... Ë ·ÙÔÌÈ΋ ηı·ÚÈfiÙËÙ· Á.. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÁˆÏÔÁÈ΋ ‚. ∂ÓfiÙËÙ· 2.. ÁˆÚÁÈ΋...... ıÂÈÈÎÔ‡ ¯·ÏÎÔ‡ ‚. ÛÙËÓ ÓÙÔÌ¿Ù· Á. ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋ Á.. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Ô˘ ηχÙÂÙ·È Ì ÓÂÚfi Â›Ó·È ·. ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋.... < ..1 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1.. ÎfiÎÎÈÓÔ ‚.. ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ·ÛÙÈ΋ 75 ...... ΢·Ófi Á....... ÂÚ›Ô˘ 95% ‚. ÓÙÔÌ¿Ù·...... < . Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯˘ÌÒÓ 6.. ÕÌÂÛË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·.. ÛÙÔ Ù˘Ú› 3.... ÂÚ›Ô˘ 80% 2... ∏ Á·Ï·˙fiÂÙÚ· ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ·.. ¡· ηٷٿÍÂȘ Û ÛÂÈÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÊÈÌ·: Ù˘Ú›.. ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜... ÛÙÔ Î·ÚfiÙÔ ‚...4.

∏ Á·Ï·˙fiÂÙÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ............. ∏ ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ............... ŸÏ· Ù· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÓÂÚfi Û ÔÛÔÛÙfi ̤¯ÚÈ Î·È .... 8............ Û˘Ó¯Ҙ. 5........ ∏ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ·... ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·...... ΔÔ ÓÂÚfi ·ÔÙÂÏ› ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ .......... ÂÓfi˜ ηϷÌÔÎÈÔ‡ ‰.. ∞ÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· ............ 7.............................. ÙÔ χÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ Á.............. ...... ÙÔ χÛÈÌÔ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ 8.... ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÂÓfi˜ ·ÌÂÏÒÓ· ‚........................ ∏ ¿Ó˘‰ÚË Á·Ï·˙fiÂÙÚ· ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ...... ø˜ „˘ÎÙÈÎfi ˘ÁÚfi ÙÔ ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ .......... ÔÏÈÙÂȷ΋ ‰..................... ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Á. ÌfiÓÔ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‰....... ŸÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ...... ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ΋Ô˘ ‰.......... ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ì¤ÓÂÈ Ô ................... 2.... ÂÓfi˜ ·˘ÁÔ‡ Á......... ·ÙÔÌÈ΋ Á. 3........... ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‚............ ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·.... ¯·ÏÎfi˜... 6............ 4. ÌÈ·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‚.. ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ·ÙÔÌÈ΋ 10.............. ›Ù ... ‹ ÛÙËÓ .. ÛÙË ÁˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË 9........................... ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜.... ÂÓfi˜ ηÚfiÙÔ˘ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 76 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1. ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‚..................... ΔÔ χÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ˘¿ÁÂÙ·È ·...... ∫·ı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÓÂÚfi ›Ù ......... ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ....................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 7................

... .... 3....9... 75% (w/w) ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ 5. °ÂˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ™Ù‹ÏË ππ 1.. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛÙ‹ÏË π Ì ٷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·.... ·Ó·Î‡ÎψÛË ÌԢηÏÈÒÓ 8.. O ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi. 92%( w/w) ÛÙÔ Ï¿¯·ÓÔ 3... χÛÈÌÔ ÚÔ‡¯ˆÓ 10. ΔÔ ÓÂÚfi ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË.. ∫‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ™Ù‹ÏË ππ 1.. 10. ¯Ú‹ÛË ¤¯Ô˘Ì fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.... 2.. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. ·Ú·Û΢‹ ¯·ÚÙÈÔ‡ 9........ ∞ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‚.... ¢È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙË Ê‡ÛË ‚. ¿Ú‰Â˘ÛË ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ 4.... fiÙÈÛÌ· ÔÚÙÔηÏÂÒÓ· 2. O‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ· 4......1 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ·fi fiÙÈ ¤Ó· ÎÈÏfi ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ͇ÚÈÛÌ· ÚÔÛÒÔ˘ 3. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Á.. χÛÈÌÔ ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘ Ì‹ÏˆÓ 6.. fiÙÈÛÌ· ÁÏ¿ÛÙÚ·˜ 5.. 47% (w/w) ÛÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ∫‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Á... ∂ÓfiÙËÙ· 2. °È· Ó· ·Ú·Û΢·ÛÙ› ¤Ó· ÎÈÏfi ·ÙÛ¿ÏÈ ··ÈÙ› ... 77 ....... ∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈο 2. ŸÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÓÂÚfi. „‡ÍË ·ÂÚ›ˆÓ ÛÙ· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· 2... ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· 7... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·. øηÓÔ› 6...

.............. 7................. ............................ – .... (10 ÌÔÓ¿‰Â˜) .... – ¿Ú‰Â˘ÛË ..................................... O ÔÏ›Ù˘ Î·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.......................... ÙȘ fiÏÂȘ... – ................... ¡ÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È 78 ÁÈ· .. ¯Ú‹ÛË – χÛÈÌÔ................ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ: ·ÔÙÂÏ› ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë .... ΔÔ fiÙÈÛÌ· ÙÔ˘ Ï·¯·ÓfiÎËÔ˘ ÌÈ·˜ ·ÁÚÔÈΛ·˜ Â›Ó·È ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡............................ 8.. – .. .. – ·Ú·ÁˆÁ‹ . ∏ ȉ·ÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ÁÚ·ÛȉÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. 6...........¯....................... – Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÔÏÏÒÓ .......... ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˘¿ÁÂÙ·È Î·È ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ.. ¯Ú‹ÛË.... ...... ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜............ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ... – χÛÈÌÔ . °ÂÓÈο ÛÙ· Ï·¯·ÓÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ·’ fiÙÈ ÛÙÔ ÎÚ¤·˜..................... ŸÙ·Ó ÛÙË Á·Ï·˙fiÂÙÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ΢·Ófi............................. 10... ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi ÛÙȘ Ô‰ÔÓÙfiÎÚÂ̘.. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û .. 9............... Î·È .............. ........................................... 5. ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ... ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÁÈ· ...... – „˘ÎÙÈÎfi .........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 4.......... ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1.....

............... .............. .................. (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4. ¶Ò˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Á¿Ï· ÂÚȤ¯ÂÈ ÓÂÚfi..................... ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 2.................. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·....... ™·Ù¿ÏË ‚....... ¡ÂÚfi Û ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô 4........................................................2........∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 79 .................. ¶fiÙÈÛÌ· ÁÚ·ÛȉÈÔ‡ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 2...................1 3.............. ... ¶Ï‡ÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ̤ڷ 5.......................................... ¶Ï‡ÛÈÌÔ È¿ÙˆÓ Ì ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi 3................................................... μÚ‡Û˜ Ì ·ÈÛıËÙ‹Ú· ·ÚÔ¯‹˜ 6................. ™ˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ™Ù‹ÏË ππ 1.... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ (+) fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ÃÚ‹ÛË ∞ÛÙÈ΋ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ °ÂˆÚÁÈ΋ Õډ¢ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ª·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ æ‡ÍË ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ¶Ï‡ÛÈÌÔ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ ¶fiÙÈÛÌ· Û ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ............

3. ΔÔ Ï¿‰È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ÙÔ Á¿Ï·. Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹. ¶Ò˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ì Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi Ì›· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ˙¿¯·ÚË Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ·¤ÎÙËÛ ÁÏ˘ÎÈ¿ Á‡ÛË.1 ª›ÁÌ·Ù· ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ‹ ÎÔÈÓfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÌÔÁÂÓ‹. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì›ÁÌ·. ¢ÒÛ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. fiˆ˜ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. fiÙ·Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. ª›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÏÈο ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2.ÓÂÚfi Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·. 4. 2. . Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi.2. Ù· ÔÙ¿. ∫¿ı ۇÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì›ÁÌ·. ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο Î·È ·Ú·Û΢¿˙ÂÈ ¤Ó· Ì›ÁÌ·. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ÙÔ ¯·ÚÙ› ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. Ù· ÚÔ‡¯·. ¶fiÙ ¤Ó· Ì›ÁÌ· Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜. ¶ÔÈ· Ì›ÁÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÕÚ· ÙÔ ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ Î·È ÙÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·. ÕÚ· Ë ˙¿¯·ÚË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÁÏ˘ÎÈ¿˜ Á‡Û˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ÓÂÚfi.2 Δ√ ¡∂ƒ√ ø™ ¢π∞§ÀΔ∏™ – ªπ°ª∞Δ∞ 2. ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ÙË ˙¿¯·ÚË ‹ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi. O Ì¿ÁÂÈÚ·˜. ¿Ú· ÙÔ Ì›ÁÌ· Ï¿‰È . 80 5. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηʤ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË Î·Ê¤ Î·È ˙¿¯·Ú˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·ÏÔÁ›·. Δ· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰È·Ï‡Ì·Ù·.

Ì›· ÏÔ‡ÛÈ· Û ÛÙÂÚ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο. ¿Ú· Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·. ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi È¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜. ¿Ú· Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·. ·Ó ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì Û ËÚÂÌ›· ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. 2. ŒÙÛÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÌÔÁÂÓ‹ ‹ ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·.2 ∞¿ÓÙËÛË ∫¿ı ۇÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì›ÁÌ·. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ˆ˜ ÔÌÔÁÂÓ¤˜ (O) ‹ ˆ˜ ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ (∂) ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì›ÁÌ·Ù·: ñ ™Ô‡· ñ º˘ÛÈÎfi˜ ¯˘Ìfi˜ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ ñ ∫Ú·Û› ñ ∞¤Ú·˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘Ì ñ ∫·ı·ÚÈÛÙÈÎfi È¿ÙˆÓ ∞¿ÓÙËÛË ™ÙË ÛÔ‡· Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯˘Ìfi ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¿. ÛÙ· ÔÔ›· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ̛ÁÌ·Ù· Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. (™) ñ ΔÔ Ì›ÁÌ· ÓÂÚfi . ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜. (§) 81 . 3. (§) ñ ∏ ˙¿¯·ÚË Â›Ó·È ·‰È¿Ï˘ÙË ÛÙÔ ÓÂÚfi. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ˆ˜ ÛˆÛÙ¤˜ (™) ‹ ˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ (§) ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ñ ΔÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙÔ ÎÚ·Û›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ Â›Ó·È ˘ÁÚfi Î·È ‰È·Ê·Ó¤˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ¤¯ÂÈ Á‡ÛË ·ÏÌ˘Ú‹ ·fi ÙÔ ·Ï¿ÙÈ.∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Î·È Ì›· Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÂÚ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯˘Ìfi ÔÚÙÔηÏÈÔ‡. ∂ÓfiÙËÙ· 2.Ï¿‰È Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜. (§) ñ ΔÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ·.

OÈÓfiÓÂ˘Ì· Ì ÓÂÚfi 5. ÀÁÚfi Á. ¶fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi 6. ∞Ï¿ÙÈ Ì ˙¿¯·ÚË 2. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ÛÙ‹ÏË π Ì ٷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·. ∑¿¯·ÚË Ì ηʤ ÛÙ. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ÛÙ‹ÏË π Ì ٷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·. ∫Ú·Û› 4. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ Û Ì·ÏfiÓÈ ‰. ¶ÂÙڤϷÈÔ 2. μ˘ÛÛÈÓ¿‰· 7. ¡ÂÚfi Ì ·Ï¿ÙÈ ‚. ™ÙÂÚÂfi ‚. ∞Ï¿ÙÈ Ì ÓÂÚfi 3. μÂÓ˙›ÓË Ì ÓÂÚfi 2. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ 5. ¡ÂÚfi Ì ͇‰È Á.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ 2 °ÂÓÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 1. ·. ªÂÙfiÓ 4. ªÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜ 8. ¡ÂÚfi Ì Ͽ‰È ‰. §¿‰È Ì ÓÂÚfi . ∞¤ÚÈÔ ™Ù‹ÏË ππ 1. ™Â ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ̛ÁÌ·: ·. ∞ÙÛ¿ÏÈ 3. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ì›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ‹ (O) Î·È ÔÈ· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ (∂). ∑ÂÛÙfi ÓÂÚfi Ì ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Á. ÕÌÌÔ˜ Ì ÓÂÚfi 4. ¡ÂÚfi Ì ·Ï¿ÙÈ Â. ÕÌÌÔ˜ Ì ¯·Ï›ÎÈ· ‚. OÌÔÁÂÓ¤˜ 82 ‚. ∂ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ ™Ù‹ÏË ππ 1. ªÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜ (¯·ÏÎfi˜ Ì ηÛÛ›ÙÂÚÔ) 3.

....... ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ................. ...................................... ™Â Û˘Û΢·Û›Â˜ ¯˘ÌÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÁÚ¿ÊÂÈ Û˘¯Ó¿ «∞Ó·ÎÈÓ›ÛÙ ηϿ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË».................................................................................................................................................................. ......... ....................................... ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ Â›Ó·È Ì›ÁÌ· ‹ fi¯È........... 4............ ...... Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜...................... ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›Ó·È Ì›ÁÌ·Ù·....................... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1..................................... 3......................................................................... ..............................................2 2......................................................................................... ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘............ ∂ÓfiÙËÙ· 2............ ¿˙ˆÙÔ ........................... Ô͢ÁfiÓÔ ...........................................∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1.......................................................................... ......................................................... ·›Ì· ............................... ÙÔ Á¿Ï· 83 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..... ¯Ú˘Ûfi˜ ...................... .................................................................................................................... ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜................ ............................................................ ÙÔ ÙÛ¿È Ô˘ ›ÓÔ˘Ì ......... ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.............. ............................................................................. ..................................................................................................................... ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì›ÁÌ· ·............................................ ........................................................................ ∏ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ ‹ Ï¿ıÔ˜.................................................................................. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù›......................... ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ ....................... Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ‚....................................................................................................................................................................

... ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰.. Ô ¯˘Ìfi˜ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ ‚. ÙÔ ·ÌÌÔ¯¿ÏÈÎÔ 4. ÔÍÂȉˆÌ¤ÓÔ˜ ¯·ÏÎfi˜ (Ì ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·Ù›Ó·) Á.... ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· Ù· ·ÙÌÔÛ›‰ÂÚ· ‰....... Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ Á.... Ì›ÁÌ·Ù· ‚....... ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· Á......... ‹ ........ Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ‹ ÎÔÈÓfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ 6.. ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ ‰...... Î·È .. OÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·. ÙÔ ÎÚ·Û› 2...... ™Ù· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Á. ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÎÔÈÓfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 84 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1. ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‚.. Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ·.. ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘ Ì ¿ÌÌÔ ‚. . 2... Ì ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ‰.. ∂ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· Â›Ó·È ·... Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û .... ÙÔ Î¤ÚÌ· 3... ÙÔ ÌÏ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Á........ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì›ÁÌ·. Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ‚................ ∫¿ı ۇÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË . Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ 5..... ¢È·Ï‡Ì·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·................ ÙÔ Á¿Ï· ‰..... ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ‰... ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÏÔÁ›· Á.

O˘Û›· ™Ù‹ÏË ππ 1.. ∂ÓfiÙËÙ· 2.. 5. Ì‡Ú· 8................ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ì›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ‹ . ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.......................... O ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÙÂ- 85 ........ ÂÈÊ·ÓÂȷο ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û›‰ËÚÔ˜ 6... ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹................ Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È .. ∞Ó¿ÌÂÈÍË ˙ÂÛÙÔ‡ ·ÔÛÙ·Á̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÎÚ‡Ô ·ÔÛÙ·Á̤ÓÔ ÓÂÚfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›ÁÌ·. ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘ Ì ÛÎfiÓË ı›Ԣ 2......3.... Ì›ÁÌ·. 4..... ∏ Á·Ï·˙fiÂÙÚ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ¿ÛÚË Â›Ó·È Ì›ÁÌ·.... η˘Û·¤ÚÈ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 3. ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ ‰Â ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜... 7....... ª›· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ·Ï¿ÙÈ Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi..... Ô˘ Â›Ó·È ....... ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ......... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·. 6... ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ 9.... ªÈÎÚ¿ ‚fiÙÛ·Ï· Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó .... fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ù¢ıÔ‡Ó Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ. Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ....................... 3........ ΤÚÌ·Ù· 10.. Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ Î·È ‰È·Ï‡Ì·Ù·..... ¯ÒÌ· 5....... ∂ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· Á. 10........... 8.......... Δ· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ... 4....... 5.. ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.. 2.............. ¯·ÏÎfi˜ 7............... Ì›ÁÌ·.... ............... ΔÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Â›Ó·È .....2 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1..... ÌÂÏ¿ÓÈ 9.... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1......... ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Û ........... ÈÒ‰ÈÔ 4........... OÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· ‚............ Ì›ÁÌ·...

Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ª›ÁÌ· ÎÚ·Û› ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜ ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ Ï·‰fiÍÈ‰Ô Î¤ÚÌ·Ù· ™˘ÛÙ·ÙÈο º˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ∫·ÙËÁÔÚ›· ¯·ÏÎfi˜. Á·Ï·˙fiÂÙÚ· (6 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2. 8. ÓÈΤÏÈÔ Á·Ï·˙fiÂÙÚ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘ Ì ÛÎfiÓË ı›Ԣ (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3. ¯ÒÌ·. 6. ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ. ¯·ÏÎfi˜. ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٷ Ì›ÁÌ·Ù·: ‚ÂÓ˙›ÓË. Ô͢ÁfiÓÔ. ηÛÛ›ÙÂÚÔ˜. 9. ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ì›ÁÌ·Ù· Û ÔÌÔÁÂÓ‹ (O) Î·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ (∂): 86 . Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ. 10. ÈÒ‰ÈÔ. ™Ù· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ‹ ÎÔÈÓfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ·. ıÂÈÈÎfi Ô͇. 7. ΔÔ ¯ÒÌ· Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ·. Á¿Ï·. ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜. ÌÂÏ¿ÓÈ Ì·Úη‰fiÚÔ˘.

.» (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5.. Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ¤Ê·ÁÂ... ¯˘Ìfi˜ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ .. ˙·ÌfiÓ........2 4... ¯·ÚÙ› ...... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¶ÂÈÓÔ‡Û Ôχ....ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹): «O ™‡ÚÔ˜ Á‡ÚÈÛ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.........Ì‡Ú· ..... ‚Á‹Î ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ·.. Ì¤ÈÎÔÓ . Ì¿ÚÌ·ÚÔ ... ·ÌÌÔ¯¿ÏÈÎÔ . ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ª›ÁÌ· ∫‡ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ì›ÁÌ· §·‰fiÍÈ‰Ô ÕÏÌË (ÁÈ· ÙÔ˘ÚÛÈ¿) ™Î¤ÙÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜ ∫·Ê¤˜ ÊÚ·¤ ÁÏ˘Îfi˜ Ì Á¿Ï· (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min . Ô˘ ÙÔ ‹È ÌÂÌÈ¿˜. ¶‹Ú „ˆÌ›... ŸÌˆ˜ ÙÈ ·Ù˘¯›·! ªfiÏȘ Ì‹Î ÛÙÔ Û›ÙÈ..∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 87 . O ·¤Ú·˜ ̇ÚÈ˙ ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÌ·.. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ̛ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ÙȘ ηٷٿÍÂȘ Û ηÙËÁÔڛ˜ (ÔÌÔÁÂÓ‹ ................... Ù˘Ú› Î·È ¤ÊÙÈ·Í ·Ó Ôχ ˆÚ·›Ô Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜........... ÙÔ˘ ‹ÚıÂ Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ·fi ÙË ¯ÔÚÙfiÛÔ˘·............ °¤ÌÈÛ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi.

Ù· ‰¿ÎÚ˘· Â›Ó·È ‰È·Ï‡Ì·Ù·. °È·Ù› ÙÔ ÓÂÚfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿Ï˘Ì· Î·È ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ. Ô È‰ÚÒÙ·˜. Δ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. Δ· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰È·Ï‡Ì·Ù·. ™Â ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÙË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜.2. ∫¿ı ‰È¿Ï˘Ì· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÛÙ·ÙÈο. ÙÔ ÎÚ·Û›. ÔÚÈṲ̂Ó˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∂›Ó·È Ô ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘‰·ÙÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi. ™Ù· ˘ÁÚ¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù· Ô ‰È·Ï‡Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›·.¿. ÙÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ Î·È ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÌÂÏ·ÓÈÔ‡ ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÙÔ ÓÂÚfi. ŒÓ· ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ï‡Ù˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘. °È’·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘. ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î. . ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Ù· ˘ÁÚ¿ ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·. ·fi ÙËÓ Ô˘Û›·.2 ¢È·Ï‡Ì·Ù· ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . 88 5. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÙË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‰È·Ï‡ÙË. ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. 4.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. Ú›¯ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ˙¿¯·ÚË Î·È ·Ó·Î·Ù‡ԢÌ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÔÈ ÎfiÎÎÔÈ Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ ‰ÂÓ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ϤÔÓ. ø˜ ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·. ¶ÔÈ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘‰·ÙÈο. ™Â Ì›· ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÙË ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂȘ ÙËÓ ·‰È¿Ï˘ÙË ˙¿¯·ÚË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ ÂÈϤÔÓ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ΔÈ Â›Ó·È Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Û ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì·. ¢È·Ï‡ÙË ıˆÚԇ̠ÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·. ™ÙÔ ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ. ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ ‰È·Ï‡Ù˘. ¤¯Ô˘Ó Û fiÏË ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘˜ ÙȘ ›‰È˜ ȉÈfiÙËÙ˜. 2.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. 3. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜. ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï‡ÂÈ ¿Ú· ÔÏϤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È Â›Ó·È ÊÙËÓfi˜. ΔÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi.

2. ¶Ôχ ηÏfi˜ ‰È·Ï‡Ù˘. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿Ï˘Ì·. ª›ÁÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ‰Â ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È. ‚. 2. ∂›Ó·È ÙÔ Ì›ÁÌ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ ¿ÌÌÔ. ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È Ô È‰ÚÒÙ·˜ Â›Ó·È ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. §¤ÌÂ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ·. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û οı ‰È¿Ï˘Ì·. ΔÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: Δ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·. 89 . Á. ΔÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ÂÓÒ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Â›Ó·È Ë ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›·.2 ∞¿ÓÙËÛË ¢È¿Ï˘Ì· Â›Ó·È Î¿ı ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ¢È¿Ï˘Ì· ¢È·Ï‡Ù˘ ¢È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ¡ÂÚfi . ‚Ú˜ ÙËÓ ÎÚ˘Ì̤ÓË Ï¤ÍË Î·È ‰ÒÛ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘: ·. ‰.˙¿¯·ÚË ÓÂÚfi ˙¿¯·ÚË §›Ô˜ .∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ∂ÓfiÙËÙ· 1. ¢È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ÛÙ. §‡Û ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ. ‰ËÏ·‰‹ οı ̛ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û fiÏË ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÙȘ ›‰È˜ ȉÈfiÙËÙ˜.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. Â.ÂÙڤϷÈÔ ÂÙڤϷÈÔ ›ÛÛ· 3.‚ÂÓ˙›ÓË ‚ÂÓ˙›ÓË Ï›Ô˜ ¶›ÛÛ· . ΔÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›·.

gov/glnpo/glindicators/water/oxygenb. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. . Δ¤ÙÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ıÂÚÌÔ‡ ÓÂÚÔ‡. 4.epa. Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤Ó· Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi.) ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™.: OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ 2.html http://www.¿. fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·¤ÚÈ· . ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î.¯. ¿˙ˆÙÔ.™. OÈ ˘‰Úfi‚ÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ · ¢ π ∞ § À ª ∞ ‚ 2 ¡ ∂ ƒ O Á ¢ π ∞ § À ª ∂ ¡ ∏ ‰ O À ™ π ∞ ∂ Δ ∂ ƒ O ° ∂ ¡ ∂ ™  O ª O ° ∂ ¡ ∂ ™ ÛÙ ¢ π ∞ § À Δ ∏ ™ ª ∂ π ° ª ∞*: ∫¿ı ۇÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ¢ÈÂÚ‡ÓËÛÂ Î·È ÁÚ¿„ ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‹ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô: http://www. Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ.html ∞¿ÓÙËÛË 90 ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ŸÙ·Ó ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ (Ï›ÌÓ˜. ¶Ò˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi. Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘.waterontheweb.¿. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi ·Ú¿ÁÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ . ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‹ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ (¢ÙÚÔÊÈÛÌfi˜) ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. 3 ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.org/under/streamecology/gases. ı¿Ï·ÛÛ˜ Î. ∂˘ÙÚÔÊÈÛÌfi˜: Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÔϤÓÔÓÙ·È ·fi ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜.¯. ÕÏÏ· ·¤ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi. £ÂÚÌfi ÓÂÚfi: ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ „˘ÎÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. *°Ú¿ÊÂÙ·È Ì›ÁÌ· ‹ Ì›ÁÌ·.

...2 ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1......... ∂ÓfiÙËÙ· 2........... ¢È·Ï‡Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚ›· ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜................................................... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰È·Ï‡Ù˘ ÛÙ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fiϘ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ˘ÁÚ¤˜................................ ‚.............. 91 ......................... ·.... · ...................... ›Ù Û ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Â›Ù Û ·ÛÊ˘Í›·..... O fiÚÔ˜ ‰È¿Ï˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ˘ÁÚ¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù·............................................................................................ Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ..................... ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰È·Ï‡ÙË................. ....... ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÚfi.. .......................... .................. ŒÙÛÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÔÈ Î·ÙÒÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜.... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÁÚ‹........... 2........... ................................................. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ‰‡Ô Û¯ÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ ‰È·Ï˘ÙÒÓ................... 3.............................. fiˆ˜ Ù· „¿ÚÈ·............ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÓÂÎÚ‹ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜.................................... ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜................... Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÈÒÓÂÙ·È............................. ................ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ì·˜.. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ (ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË).......................... .............. Á............................................... ·........ .. 4......... ......................................... . ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘..... ‚. ‚ ..................................................∞ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ʈÛÊÔÚÈÎÒÓ Î·È ÓÈÙÚÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜..................................................

...... ÙȘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Î·È ÙȘ ·‰È¿Ï˘Ù˜ Ô˘Û›Â˜: ΔÛ¿È Ì ÏÂÌfiÓÈ ·.................. ................. Ì›ÁÌ·....... ∑ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÓÂÚfi............................. 6.................. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ........................... Â.................. .......................... ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ ‰È·Ï‡ÙË......................................................... ∞fi ÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÙË.............................................. ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Â›Ó·È Ë ..... ......... Á.................. ............................................................................................ ........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 5..... ........................................................... ΔÈ Ì›ÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi ....................................... . Ô˘Û›· Î·È ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ .............................. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ˙¿¯·ÚË Î·È ·Ó·Î·Ù‡ԢÌÂ........................... ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ϤÍÂȘ: ‰È·Ï˘Ì¤ÓË............ .................. ............................................................. ̤¯ÚÈ Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ.......... ·.. ∞‰È¿Ï˘Ù˜ Ô˘Û›Â˜: ....................... ... 7....... ¡ÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ .... ‚................................... ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜ ÛΤÙÔ˜ . ‰È¿Ï˘Ì· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ΔÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ........... ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ï‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‰·ÙÈÎfi..................................... .......................... ∞ÊÔ‡ Û‚‹ÛÔ˘Ì ÙË ÊˆÙÈ¿................................................... 92 9........ ‰.................................................. ......... ª‡Ú· ........ ÓÂÚfi.......... ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÙÔ ‰È·Ï‡ÙË Î·È ÙË ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ï‡Ì·Ù·: ¢È¿Ï˘Ì· ¢È·Ï‡Ù˘ ¢È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ∞Ï·ÙfiÓÂÚÔ ............... ¢È·Ï‡Ù˘: ........................ ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ì Ì ϛÁÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡......... ¢È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜: .... ........ ΔÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÛÔ˘ÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ˘ÁÚfi Û ¤Ó· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ.............................................Ï¿‰È................ Ú›¯ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ï›Á· ʇÏÏ· ·fi ÙÛ¿È.................. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ....................... ‚. 8.................................. ΔÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ‹ ÛÙÔ Ï¿‰È.................................................. ‰ËÏ·‰‹ ..... .................................................

Ù· ‰¿ÎÚ˘· ‰. Ù· ·ÚˆÌ·ÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο 3. Ë ˙¿¯·ÚË Á. ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· ‚. ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· 6. ·ÎÂÙfiÓË Á. ÙÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ∂ÓfiÙËÙ· 2. Ì›· ÌfiÓÔ Ô˘Û›· ‰. ÛÙÔ Ì›ÁÌ· Ï¿‰È . ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ‚. Ë Ì‡Ú· 4. ™ÙÔ ÙÛ¿È Ô˘ ›ÓÔ˘Ì ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ·. °È· Ó· Í‚¿„Ô˘Ì Ӈ¯È· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·. ÛÙÔ ·Ú·‚ÔÛÈ٤ϷÈÔ ‰. ÙÔ Û¿ÏÈÔ ‚. ÛÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ‚. ‚ÂÓ˙›ÓË ‰. ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Á. ÙÔ ÓÂÚfi ‚.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ 7.ÓÂÚfi Á. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔ›Ô˘ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÙÂÏÈο fiÙÈ ÙÔ Á¿Ï· Â›Ó·È ·. ÛÙÔ ÓÂÚfi 5. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ·. ÓÂÚfi ‚. ΔÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ‰È·Ï‡ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·. ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· Ù· ·ÙÌÔÛ›‰ÂÚ· ‰.2 2. À‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· Â›Ó·È ·. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ˘ÁÚ‹˜ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÚÔ‡ ‰È·Ï‡ÙË ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi 93 . ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· Á. Ë ‚ÂÓ˙›ÓË Á. ÙÔ Á¿Ï· ‰.

ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ .. ΔÔ ............. ÙÔ ÓÂÚfi ‚..... ÌÂÙ¿ÏψÓ..... ΔÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi... ∏ ̤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· . Ù· ‰¿ÎÚ˘· Î·È Ô È‰ÚÒÙ·˜ Â›Ó·È ............ ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Á.................. ÙÔ ·ÛÂÙfiÓ ‚...... ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ 10.................. ÔÌÔÁÂÓ‹ ‚.......... Ì›ÁÌ·Ù· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 94 ∞............. 4................ 7.. Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ‰.... Î............ ˘‰·ÙÈο Á............. ÙÔ ·ÛÂÙfiÓ 9.. . 5............... Δ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·..................... ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ï‡Ù˜ Ô ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È ·......... ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ 8...... O ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘ ÛÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È ·....... 6.¿. ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Á.... Â›Ó·È Ô ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘ ‰ÈfiÙÈ ‰È·Ï‡ÂÈ ÔÏϤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È Â›Ó·È ....... Δ· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ..... 2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ·............. ÙËÓ ›ÂÛË ‰....... ·fi ÙËÓ Ô˘Û›·.......... ™ÙÂÚ¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ... ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘‰·ÙÈο......................... ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ‚... ıˆÚԇ̠ÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·..... ÙÔ˘˜ ÙȘ ›‰È˜ ȉÈfiÙËÙ˜.... ·fi ÙË .................. ........... Δ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Û fiÏË ÙË .... ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ ‰........ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Á.. Δ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1.... Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ‰................ 8.... 3.

............................. 10.. ÎfiÏÏ· 5... ∂›Ó·È ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜: .... ˙¿¯·ÚË 2....... 7.......................... ™Â ·˘Ù¿ Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù· Ô ‰È·Ï‡Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›·: .......... Ú¿ÛÈÓÔ Û·Ô‡ÓÈ 7..... ŒÓ· ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·: ...................... ∞¿ÓÙËÛ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο: 1....... ∞ÔÙÂÏ› Ì·˙› Ì ÙÔ ‰È·Ï‡ÙË ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· (2 ϤÍÂȘ): . ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘: ......... 3..... 2............. ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜............. ·Ï‡ÚÈ 9.... ÂÙڤϷÈÔ ™Ù‹ÏË ππ 1...........................2 μ..... 4..... ∂›Ó·È Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi: .... Œ¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ ›‰È· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·: ....................... 9....... ∂ÓfiÙËÙ· 2......... O fiÚÔ˜ «ÎÚ¿Ì·» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÂÚ¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù·: ... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1.......9.... 6.. ‚ÂÚÓ›ÎÈ 3. 8. ›ÛÛ· 6. ¢È·Ï‡Ù˘ + ¢È·Ï˘Ì¤ÓË (-˜) Ô˘Û›· (-˜) = ....................................... ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÙË: ......... 10.......... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙÔ˘˜ ȉ·ÓÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ‰È·Ï‡Ù˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙȘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·.............. 5.. ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· 95 ... Î·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· Â›Ó·È ÙÔ ............ ™Â ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÙË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì .................... ÔÎÙ¿ÓÈÔ 8.... ™Ù· 100 ̤ÚË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· Ù· 20 ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ô͢ÁfiÓÔ Î·È Ù· 80 ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¿˙ˆÙÔ.................... ·Ï¿ÙÈ 4..... ÓÂÚfi ‚......................................... ·ÛÂÙfiÓ Á.. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ..................

£·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi 4. O ‰È·Ï‡Ù˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. Δ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Û fiÏË ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘˜ ÙȘ ›‰È˜ ȉÈfiÙËÙ˜. 10. ¶ÂÙڤϷÈÔ 2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. ÙÔ ‰È·Ï‡ÙË Î·È ÙË ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›·. 6. Δ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘‰¿ÙÈÓ·. ¶fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi 6. 7. ªË ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ™Ù‹ÏË ππ 1. 8. μ˘ÛÛÈÓ¿‰· ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 3. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ٷ ‰È·Ï‡Ì·Ù· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·. 9. ΔÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¿ÓÙ· ·fi ‰‡Ô Ô˘Û›Â˜. O ‰È·Ï‡Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. ∞ÙÛ¿ÏÈ 5. À‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ‚. 96 . ΔÔ ÓÂÚfi ‰È·Ï‡ÂÈ ÔÏϤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ 3. 2. ªÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜ 8. ŒÓ· ·¤ÚÈÔ ‰È¿Ï˘Ì· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ·. 5. ™ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ë ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· Â›Ó·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ªÂÙfiÓ 7. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÙË. 4. ¢È·Ï‡Ì·Ù· Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·.

...................ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1...................................................................................................................................... ¡· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘... ŒÓ· Ì›ÁÌ· ÓÂÚÔ‡ ............... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4............................. (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 97 .......................................................................... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: ·.................. ∞Ó ÚÔÛı¤Ûˆ ¿ÁÔ Û ÓÂÚfi ÚÔ·ÙÂÈ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·................... ........................................................... ‚.................................................................... OÈ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÚ¤˜ ‹ ˘ÁÚ¤˜......................2 .................... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2....................................................·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿Ï˘Ì·............. ............................... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3. ...................................................... ∂ÓfiÙËÙ· 2........ .............................................. ™Â ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ·Ï·ÙÈÔ‡ ·’ fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÛfiÙËÙ· ÎÚ‡Ô˘ ÓÂÚÔ‡................................ ªÔÚ› ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‰È·Ï‡Ù˜ Î·È Ì›· ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›·. Á................................... .......................................................... ΔÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÂχÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·˘ÁÔ‡................. ¡· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.............. ..................................................................................... ..... Δ· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Û fiÏË ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘˜..... °È·Ù› Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰È¿Ï˘Ì·.. ‰........................................ ............................................... .............................................

....... Œ¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·.. ÛÙ.............................. Â................. ·. Á. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ ‹ ÔÌÔÁÂÓ¤˜............ ¢Â ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi....... ∑¿¯·ÚË Û ÓÂÚfi............ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÎÙÈÎfiÏÂÍÔ: ¢ __ __ __ __ __ __ __ __ π __ __ __ __ ∞ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ § __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ À __ __ __ __ __ __ __ __ ª __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ∞ __ __ __ ·....... ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ô ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘.... ‚....... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 6..... ΔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È (‰È¿Ï˘Ì·................... ª·˙› Ì ÙÔ ‰È·Ï‡ÙË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·.............. ∫È̈ϛ· Û ÓÂÚfi ................∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 98 .. ·ÏÏ¿ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜.. ‚. ˙........ ∏ ̤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡ÙË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·... ŒÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi...................... (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ............. Á. ‰... ‰... ª·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ Û ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ...... ¡ÂÚfi Û ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ..... ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 5.................. ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· ‹ Ù›ÔÙ ·fi Ù· ‰‡Ô) Û οı ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.................................

°È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/w.) Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ (m‰/ÙÔ˜).Ô. §˘Ì¤Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· . ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û‡ÛÙ·ÛË. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi ‚¿ÚÔ˜ ÚÔ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ì¿˙· Û g Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ·Ó¿ 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Û‡ÛÙ·ÛË Û fiÏË ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘˜. Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ñ ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ñ ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ. ΔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi ‚¿ÚÔ˜ ÚÔ˜ ‚¿ÚÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÛfiÙËÙ· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ó Èԇ̠ı· ÓÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· Á‡ÛË. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/w. °È·Ù› fiÙ·Ó ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi Ë Á‡ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ›‰È· ›Ù Èԇ̠ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ›Ù ÙË ÌÈÛ‹ ‹ ÔÏfiÎÏËÚË ÔÛfiÙËÙ·. Δ· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·.3 ¶∂ƒπ∂∫Δπ∫√Δ∏Δ∞ ¢π∞§Àª∞Δ√™ – ∂∫ºƒ∞™∂π™ ¶∂ƒπ∂∫Δπ∫√Δ∏Δ∞™ ∂ÓfiÙËÙ· 2.3 2. fiˆ˜ ÙÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi.2. 2. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ: % w/w. 99 .∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1.∂›‰Ë ·Û΋ÛÂˆÓ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/w ™ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/w Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ (m‰.3.1 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi ‚¿ÚÔ˜ ÚÔ˜ ‚¿ÚÔ˜ (% w/w) ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ∏ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÊÚ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Û¯¤Û˘: 4 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 4% w/w 3.

2Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ À‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2 % w/w. + m‰/ÙË = m‰/ÙÔ˜ 1Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¢È·Ï‡Ô˘Ì 8 g ˙¿¯·Ú˘ (‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›·) Û ÓÂÚfi (‰È·Ï‡Ù˘) Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ 200 g (‰È¿Ï˘Ì·). fiÛ· g ˙¿¯·Ú˘ Î·È fiÛ· g ÓÂÚÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È. §‡ÛË: °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 8 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 200 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. .Ô. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (m‰ÙË) ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: m‰Ô + m‰ÙË = m‰ÙÔ˜ ⇒ m‰ÙË = m‰ÙÔ˜ – m‰Ô ⇒ m‰ÙË = 150 – 3 = 147 g ÓÂÚÔ‡ 100 ∂Ô̤ӈ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 147 g ÓÂÚÔ‡. §‡ÛË: °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 2 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 À¿Ú¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙ› Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË (m‰/ÙË). g ˙¿¯·Ú˘ « « 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x= 2 ⋅ 150 100 ⇒ x = 3 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· ÛÙ· 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 3 g ˙¿¯·Ú˘. g ˙¿¯·Ú˘ « « 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x= 8 ⋅ 100 200 ⇒ x = 4 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 4 % w/w. ™Â 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ Ù‡Ô: m‰.

Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ¶fiÛË ˙¿¯·ÚË ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û 50 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ·.3 ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ˙¿¯·ÚË ÙÔ˘ ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Â›Ó·È 20 % w/w. ˘ÔÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ‚. ÂÓÒ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÓÒ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ·Ú·›ˆÛ˘ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹. ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓ ·Ú·›ˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË. g ˙¿¯·Ú˘ « 100 g ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ x= 10 ⋅ 100 200 ⇒ x = 5 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· ÛÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô Á¿Ï· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 5% w/w. ¶fiÛË ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w Û ˙¿¯·ÚË ·Ó ÛÙ· 50 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi. §‡ÛË: ·. ÏfiÁˆ ·Ú·›ˆÛ˘. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ÒÛÙ ÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ Á¿Ï· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ì¿˙· 200 g. ™ÙÔ ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô Á¿Ï· ÈÛ¯‡ÂÈ: 20 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ x. 101 . g ˙¿¯·Ú˘ « 50 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ x= 20 ⋅ 50 100 ⇒ x = 10 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· Û 50 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 10 g ˙¿¯·Ú˘. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ∞Ú¯Èο: 10 g ˙¿¯·Ú˘ Û ∞Ú·›ˆÛË : 10 g ˙¿¯·Ú˘ « 50 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ 200 g ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x.3Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ú·›ˆÛË Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË ∂ÓfiÙËÙ· 2. ‚.

ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. §‡ÛË: πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ∞Ú¯Èο: 10 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ∂Í¿ÙÌÈÛË: 10 g ˙¿¯·Ú˘ « ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. ÂÓÒ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 4Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË ¶·›ÚÓÔ˘Ì 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 10% w/w. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹. 102 . ñ ™ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ñ ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÓÒ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ∂Í·ÙÌ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ™ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ÓÂÚÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË: ñ ∏ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹. ÏfiÁˆ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘.ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË. ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓÂ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË . ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó 50 g ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·. g ˙¿¯·Ú˘ « 100 g Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x= 10 ⋅ 100 50 50 g Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 20 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· ÛÙÔ Ó¤Ô ‰È¿Ï˘Ì· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 20% w/w. Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË.

g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ x= 5 ⋅ 140 100 « « 140 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 7 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ∂Ô̤ӈ˜: ∞Ú¯Èο: 7 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ Û 140 g ‰/ÙÔ˜ ¢1 ¶ÚÔÛı‹ÎË: 7 + 4 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ « 140 + 4 g ‰/ÙÔ˜ ¢2 ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. ∞Ó ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‰È¿Ï˘Ì· ÚÔÛı¤Ûˆ 4 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘. 6Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù· ˙¿¯·Ú˘: ¢1: 4% w/w Î·È ¢2: 9% w/w.3 ¢È¿Ï˘Ì· ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ (¢1 ) ¤¯ÂÈ Ì¿˙· 140 g Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 5% w/w. g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ « x= 11 ⋅ 100 144 100 g ‰/ÙÔ˜ ¢2 ⇒ x = 7. ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ.64% w/w. Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ (¢2 ) Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. §‡ÛË: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3.64 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ÕÚ· ÛÙÔ Ó¤Ô ‰È¿Ï˘Ì· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 7.5Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2. §‡ÛË: ™ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÈÛ¯‡ÂÈ: 5 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. 103 . ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì 200 g ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì 50 g ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2.

. g ˙¿¯·Ú˘ x= 4 ⋅ 200 100 « « 200 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 8 g ˙¿¯·Ú˘ ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 9 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.5 ⋅ 100 250 « « 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 5 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Â›Ó·È 5% w/w.Ô. ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË 104 ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. g ˙¿¯·Ú˘ x= 9 ⋅ 50 100 « « 50 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 4. ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ.5 = 12.5 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 250 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. = % w/w 2 ¢1 ¢2 ¢3 + → ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 4 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.5 g ˙¿¯·Ú˘ ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 ¤¯Ô˘ÌÂ: m‰. = 8 + 4.5 g m‰/ÙÔ˜ = 200 + 50 = 250 g ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3: 12. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ m‰/ÙÔ˜ = 200 g m‰/ÙÔ˜ = 50 g . g ˙¿¯·Ú˘ x= 12.

™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜ Ë ˙¿¯·ÚË Î·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. Ë Ì¿˙· Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË. g ˙¿¯·Ú˘ x= 5 ⋅ 200 100 « « 200 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 10 g ˙¿¯·Ú˘ ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 10 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ·.3 ∞Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì 200 g ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 5% w/w Ì 50 g ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 10% w/w. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Î·È ÔÈ· ‹ ÔȘ ÔÈ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ.7Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ∂ÓfiÙËÙ· 2. §‡ÛË: ·. Û· Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÏ‹ ·Ú·›ˆÛË. ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 5 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ‚. g ·Ï·ÙÈÔ‡ x= 10 ⋅ 50 100 « « 50 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 5 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 ¤¯Ô˘ÌÂ: m‰/ÙÔ˜ = 200 + 50 = 250 g 105 . m‰/ÙÔ˜ = 200 g m‰/ÙÔ˜ = 50 g ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ ¢1 ¢2 + . ¶ÔÈ· Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙¿¯·ÚË Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. = % w/w → ¢3 ‚. O˘ÛÈ·ÛÙÈο.

106 §‡ÛË: °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: . g ˙¿¯·Ú˘ x= « 10 ⋅ 100 250 « 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 4 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 4% w/w ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙¿¯·ÚË. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ ¿ÓÙ· ‰È¿Ï˘Ì· Ì ÙÈÌ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ÏfiÁˆ ‰ÈÏ‹˜ ·Ú·›ˆÛ˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ·Û΋ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë Ì¿˙· ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙȘ ÂÚȤ¯ÂÈ. ∞ÎfiÌË. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË: «˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ 3% w/w». ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙÔ˘ ¯˘ÌÔ‡ Û ˙¿¯·ÚË. g ·Ï·ÙÈÔ‡ x= 5 ⋅ 100 250 « « 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 2 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÕÚ· ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 2% w/w ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 5 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 250 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 2. ∞¿ÓÙËÛË: ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË: «˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ 3% w/w» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 3 g ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ™Â 250 g ¯˘ÌÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 20 g ˙¿¯·Ú˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3: 10 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 250 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.

§‡ÛË: °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 10 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . ‚. ⇒ m‰/ÙË = 100 – 5 = 95 g ÓÂÚÔ‡ ÕÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 5 g ˙¿¯·Ú˘ Û 95 g ÓÂÚÔ‡ Î·È ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë (Á). ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹.20 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 250 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ›ӷÈ: m‰.3 ⇒ x = 8 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 8 % w/w. °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 200 g ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 10% w/w. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË: «˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ 15% w/w».·Û΋ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . 20 g ˙¿¯·Ú˘ Û 180 g ÓÂÚÔ‡. ∞¿ÓÙËÛË: ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË: «˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ 15% w/w» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 15 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 2.Ô.Ô. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. Á. g ˙¿¯·Ú˘ x= 20 ⋅ 100 250 « « 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. 5 g ˙¿¯·Ú˘ Û 95 g ÓÂÚÔ‡. g ˙¿¯·Ú˘ « « 200 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 107 . ‰È·Ï‡Ô˘ÌÂ: ·. 20 g ˙¿¯·Ú˘ Û 200 g ÓÂÚÔ‡. 10 g ˙¿¯·Ú˘ Û 190 g ÓÂÚÔ‡. Á. 3. °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 100 g ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 5% w/w. 5 g ˙¿¯·Ú˘ Û 105 g ÓÂÚÔ‡. 5 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 g ÓÂÚÔ‡. ‚. §‡ÛË: ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó 5 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ‰È·Ï‡Ô˘ÌÂ: ·. + m‰/ÙË = m‰/ÙÔ˜ ⇒ m‰/ÙË = m‰/ÙÔ˜ – m‰.

˘ÔÏfiÁÈÛ ٷ Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. g ÏÈ·Ú¿ « 225 g ‰/ÙÔ˜ .5 g 13 g §‡ÛË: °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÈÛ¯‡ÂÈ: 75 g ˘‰·Ù/Θ.8 3.2 g 4. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.5 g 120 mg ¢π∞πΔ∏Δπ∫O ¶ƒO´O¡ 3. 4.3 4. g ÚˆÙ½Ó˜ z. 3. ™ˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë (Á).7 ≈ 4. ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ.2 ≈ 3.8 g 0g 124 mg ™À°∫ƒπ™∏ 3. ¢π∞ΔƒOºπ∫∞ ™ΔOπÃ∂π∞ ∞¡∞ 100 g ∂Ó¤ÚÁÂÈ· À‰·Ù¿ÓıڷΘ ¶ÚˆÙÂ˚Ó˜ §È·Ú¿ 451 Kcal 75 g 8. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.5 g ÚˆÙ½Ó˜ Î·È 13 g ÏÈ·Ú¿ Û 100 g ‰/ÙÔ˜ 108 x.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 x= 10 ⋅ 200 100 ⇒ x = 20 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 20 g ˙¿¯·Ú˘ Û 200 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‹ 20 g ˙¿¯·Ú˘ Û 180 g ÓÂÚÔ‡. Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈο Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ ÛÙÔ Ï‹Ú˜ ÚÔ˚fiÓ. ™‡ÁÎÚÈÓ ÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. £ƒ∂¶Δπ∫∞ ™À™Δ∞Δπ∫∞ ∞¡∞ 100 g ¶§∏ƒ∂™ ¶ƒO´O¡ ¶ÚˆÙÂ˚Ó˜ À‰·Ù¿ÓıڷΘ §È·Ú¿ ∞Û‚¤ÛÙÈÔ 3. ∞ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ. ∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÙÈΤٷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Ì¿˙·˜ 225 g. ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ Î·È ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ›Û˜. g ˘‰·Ù/Θ y.3 g 4. 8.5 » 0 120 mg ≈ 124 mg ∞¿ÓÙËÛË: ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. O ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.7 g 3.

°È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 40 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. g ˙¿¯·Ú˘ x= 40 ⋅ 25 100 « « 25 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 10 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· Û 25 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 10 g ˙¿¯·Ú˘.3 g Û ÏÈ·Ú¿ ÕÚ· ÛÙ· 225 g ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 168. 6.3 ⇒ x = 19.x= y= z= 75 ⋅ 225 100 8. ÕÚ·: 10 g Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 106 g ÓÂÚÔ‡ ≈ 106 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. 19. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 109 .1 g ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Î·È 29. ·.5 ⋅ 225 100 13 ⋅ 225 100 ⇒ x = 168. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û Ô͢ÁfiÓÔ ·Ó Û 1. ‚.1 g Û ÚˆÙ½Ó˜ ⇒ x = 29. ÒÛÙ ÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ Á¿Ï· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ì¿˙· 200 g. §‡ÛË: ·. ¶fiÛË ˙¿¯·ÚË ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û 25 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜.8 g Û ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ ∂ÓfiÙËÙ· 2. g Ô͢ÁfiÓÔ˘ « « 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 10 ⋅ 100 ⇒ x = 10-3 g Ô͢ÁfiÓÔ˘ x= 6 10 ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 10-3 % w/w. §‡ÛË: ∂Âȉ‹ 1 Kg ÂÚȤ¯ÂÈ 1000 g Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Û 1.8 g ˘‰·Ù·ÓıڿΈÓ. 5.000 Kg ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 1. ‚.3 g ÏÈ·ÚÒÓ.000 = 106 g. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ˙¿¯·ÚË ÙÔ˘ ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Â›Ó·È 40% w/w. ¶fiÛË ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w Û ˙¿¯·ÚË ·Ó ÛÙ· 25 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Û ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.000.000 Kg ÓÂÚÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 10 g Ô͢ÁfiÓÔ˘.

¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. ¢È¿Ï˘Ì· ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ 6% w/w. 9 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 141 g ÓÂÚÔ‡. ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó 50 g ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·. °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 150 g ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% w/w. ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ¢È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ 12% w/w. ¢È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ 3% w/w. ∂Í·ÙÌ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË. g ˙¿¯·Ú˘ « « 100 g Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x= 5 ⋅ 100 50 50 g Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 10 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· ÛÙÔ Ó¤Ô ‰È¿Ï˘Ì· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 10% w/w. ‰. g ˙¿¯·Ú˘ « 100 g ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ x= 10 ⋅ 100 200 25 g ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ⇒ x = 5 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· ÛÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô Á¿Ï· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 5% w/w. §‡ÛË: πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ∞Ú¯Èο: 5 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ∂Í¿ÙÌÈÛË: 5 g ˙¿¯·Ú˘ « « ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. ¢È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ 5% w/w. ‚. ‰. Á. 6 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 144 g ÓÂÚÔ‡. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: ·. 110 2. 7.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞Ú¯Èο: 10 g ˙¿¯·Ú˘ Û ∞Ú·›ˆÛË: 10 g ˙¿¯·Ú˘ « 200 g ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. 6 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 100 g ÓÂÚÔ‡. Á. . ‰È·Ï‡Ô˘ÌÂ: ·. 6 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 94 g ÓÂÚÔ‡. ¶·›ÚÓÔ˘Ì 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 5% w/w. ‚.

. 2 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‚.......... ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‚...... ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‚.... 4% w/w 3............. 3% w/w ‰...3 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË 1.. ÙfiÙ (Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ™Â 120 g ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘. ™Â 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 6 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ . ΔÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·: ·......... Á... ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË 111 ........... Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ....... 5% w/w Á..........3... °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/w. 6 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‚.. ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ‰.. 5 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Á... 6% w/w ‚. ÌÂÈÒÓÂÙ·È...... ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È): ·...... ‚. 198 g ÓÂÚÔ‡ Á.......... Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ·.. Ë Ì¿˙· Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ . ∞Ó Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi. ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Á.. 5 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ 4.. 8 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ 5............ ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË 2.. ∂ÓfiÙËÙ· 2.. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Á. ™Â 200 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 2% w/w ˘¿Ú¯Ô˘Ó: ·. 4 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‰... 196 g ÓÂÚÔ‡ ‰. ‰... ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 5% w/w... ™ÙËÓ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ w ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·.......... ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·.... Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ..

Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È 9. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ·.Ô. m‰/ÙË – m‰. Ì ÙÈÌ‹ ÂӉȿÌÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰.Ô. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË: ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/w. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË: ·. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ‚. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË . Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È 112 10. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ 6. Ë Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‚. Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Á. – m‰/ÙË ‰. Ë Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚.Ô. Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Á. Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰. m‰/ÙÔ˜ = m‰.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ‰. ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· Ì % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·: ·. Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‚. ÌfiÓÔ ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Á.Ô. ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Á. ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ 7. + m‰/ÙÔ˜ = m‰/ÙË Á. = m‰/ÙË ‚. = m‰/ÙÔ˜ 8. m‰. ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ·. m‰/ÙÔ˜ – m‰. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ‰.

9. 10. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi.5 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. 3. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË: «˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ 2.™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË: «‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ 5% w/w» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 5 g ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.3 . ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/w ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 3 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û 100 g ÓÂÚÔ‡. Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.5% w/w» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 2. Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ. 12. Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% w/w. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8% w/w. ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8% w/w. 5. ∞Ó Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 9% w/w Î·È Ì¿˙· 200 g ·ÔÌ·ÎÚ‡Óˆ 100 g ÓÂÚÔ‡ ÙfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4. 6. 113 2. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/w Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ÂÓfi˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ÓÂÚÔ‡ Ë % w/w ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% w/w Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ∂ÓfiÙËÙ· ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. 2. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/w. 11. 4. ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% w/w. 7. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ¿ÓÙ· fiÙÈ Ë Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙ· ‰‡Ô ·Ú¯Èο ‰È·Ï‡Ì·Ù·. ÔÈ Ì¿˙˜ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰È˜ ÂÓÒ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.5% w/w. 8. ∞Ó Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 5% w/w Î·È Ì¿˙· 50 g ÚÔÛı¤Ûˆ 50 g ÓÂÚÔ‡ ÙfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 10% w/w.

‚. 5. ‰. ∏ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ™Â 188 g ÓÂÚÔ‡ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È 12 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1. 300 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 2. ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù·: ¢1: 4 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 46 g ÓÂÚÔ‡. Á. 75 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Û 4% w/w. 8 g ˙¿¯·Ú˘ Û 192 g ÓÂÚÔ‡. 9 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Û 141 g ÓÂÚÔ‡. Á. 50 g ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘ 7% w/w.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË 1. ∏ Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. 3. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó: ·. 6 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ‰. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó: ·. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ÛÂ: ·. ∞Ó ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì 100 g ÓÂÚÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2. ‚.5 % w/w. . 3 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 57 g ÓÂÚÔ‡.2% w/w. ¢2: 18 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 200 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 4 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Û 200 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó: ·. 2. ∏ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¢1 Î·È ¢2. 6. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰È·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ: ·.2% w/w ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì¿˙· 250 g. ‚.5 g ˙¿¯·Ú˘ Û 500 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ‚. ™Â fiÛ· g ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó 25 g ˙¿¯·Ú˘ ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· 5% w/w. 2 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 38 g ÓÂÚÔ‡. 4. ‚. ™Â 125 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÁÏ˘Îfi˙˘ 5. ∏ Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ÛÙ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¢1 Î·È ¢2. 114 7. Á. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. 4. ‰. 250 g ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ 1. 3 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ Û 300 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.

∞fi 400 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÁÏ˘Îfi˙˘ 3 % w/w ÂÍ·ÙÌ›˙ÔÓÙ·È 100 g ÓÂÚÔ‡. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¢1 Î·È ¢2. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. £ÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Î·È ÂÍ·ÙÌ›˙ÔÓÙ·È 50 g ÓÂÚÔ‡. 200 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÁÏ˘Îfi˙˘ 1. 14. 10.4% w/w ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 300% Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘. ¶ÔÈ· Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.4 % w/w. 11. ¢›ÓÂÙ·È ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿˙· 240 g Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% w/w. 12. 17. 115 . ¶fiÛ· g ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% w/w.3 9. ∞Ó ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› ÙÔ 50% Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2. ¢È¿Ï˘Ì· ¢1 ¤¯ÂÈ Ì¿˙· 200 g Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% w/w. ™Â 150 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 6 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. 15. 50 g ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ 8 % w/w ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì¿˙· 200 g. 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÁÏ˘Îfi˙˘ 1. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. 16. 9 g ˙¿¯·Ú˘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Û 141 g ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1.8. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ 1. 300 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ 2. ¶fiÛ· g ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% w/w. ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› ÓÂÚfi Î·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· 150 g.8% w/w ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘ÍËı› ηٿ 300%. ∂ÓfiÙËÙ· 2. 13. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ.2% w/w ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì 300 g ÓÂÚÔ‡. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.

21.5% w/w. ∫·ÙfiÈÓ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3. ˆ˜ ÚÔ˜ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙¿¯·ÚË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 22. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 18. ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ™Â 60 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ (¢1). 12 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Û 388 g ÓÂÚÔ‡. 116 .5% w/w. ¢È¿Ï˘Ì· ¢1 ÚԤ΢„ Ì ‰È¿Ï˘ÛË 16 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 184 g ÓÂÚÔ‡. ÂÓÒ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ‰È¿Ï˘ÛË 6 g ˙¿¯·Ú˘ Û 194 g ÓÂÚÔ‡. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ (¢2) Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. 19. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¢1. Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2. ¶fiÛ· g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ¢1 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 3% w/w Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ¢2 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 12% w/w ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% w/w. ¶fiÛ· g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ 8% w/w Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 120 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ 5% w/w ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ Ó· Â›Ó·È 6% w/w. ¢2 Î·È ¢3. ÚÔÛı¤Ùˆ 1.5 g ˙¿¯·Ú˘. 24. 20. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ¢È¿Ï˘Ì· ¢1 ÚԤ΢„ Ì ‰È¿Ï˘ÛË 12 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 188 g ÓÂÚÔ‡. ∞Ó ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó ·ÎfiÌË 12 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡. ¶fiÛ· g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ ¢1 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 3% w/w Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 150 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ ¢2 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6% w/w ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4. ∫·ÙfiÈÓ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3. 23. ÂÓÒ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ‰È¿Ï˘ÛË 5 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 45 g ÓÂÚÔ‡.

...................... ·.......................... ∂Ô̤ӈ˜ Ë ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ÛÙÔ ¢2 ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙË ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ÛÙÔ ¢1....... ∞Ó ÚÔÛı¤Ûˆ ¿ÁÔ Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.. (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3.................. Á.Ô. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: ·.....∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 117 .......... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 2....3 2..................... ¶ÔÈ· Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1..... ‰....... 4 g ˙¿¯·Ú˘ Û 200 g ÓÂÚÔ‡ ‚........ ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË «‰È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ 4% w/w»..Ô..................................... 4 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 g ÓÂÚÔ‡ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË 100 g ÓÂÚÔ‡. °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 200 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ 4% w/w ·ÚΛ Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ: ·.......... ¢‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¢1 Î·È ¢2 ¤¯Ô˘Ó ›ÛË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w.................. ∫·ÙfiÈÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿˙· ›ÛË Ì ÙÔ 50% Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2.. ............................... ¶ÔÈ· Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ... ΔÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2......................... °È· οı ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›· ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ m‰. ‚.......... .............. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› ›Ù Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË Â›Ù Ì ·Ê·›ÚÂÛË ‰... = m‰/ÙÔ˜ – m‰/ÙË. ¶fiÛ· g ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 12 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· 4% w/w.............. (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4..... 4 g ˙¿¯·Ú˘ Û 196 g ÓÂÚÔ‡.. Á......ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1...... ‚... ‰... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5............. ... 8 g ˙¿¯·Ú˘ Û 192 g ÓÂÚÔ‡. 8 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Û 392 g ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1..

ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/v.) Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ (V‰/ÙÔ˜).Ô. Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ñ ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ñ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ: % w/v.∂›‰Ë ·Û΋ÛÂˆÓ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/v ™ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/v Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ (m‰. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/v. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜: Ú‰/ÙÔ˜ = m‰/ÙÔ˜ / V‰/ÙÔ˜ 118 . À¿Ú¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ (V‰/ÙÔ˜) ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ (m‰/ÙÔ˜). ΔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi ‚¿ÚÔ˜ ÚÔ˜ fiÁÎÔ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2.3. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi ‚¿ÚÔ˜ ÚÔ˜ fiÁÎÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ì¿˙· Û g Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ·Ó¿ 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. §˘Ì¤Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· .2 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi ‚¿ÚÔ˜ ÚÔ˜ fiÁÎÔ (% w/v) ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ .∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ∏ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÊÚ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Û¯¤Û˘: 10 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 4% w/v 2.

¶fiÛ· g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. g ·Ï·ÙÈÔ‡ « « 80 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 119 . 2Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ À‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/v.5 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÕÚ· ÛÙ· 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 4. g ˙¿¯·Ú˘ x= 5 ⋅ 100 200 « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 2. ∂ÓfiÙËÙ· 2. §‡ÛË: ¶ÚÒÙ· ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙ· 80 mL ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1: 5 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. 3Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ú·›ˆÛË Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 Û ·Ï¿ÙÈ Â›Ó·È 5 % w/v. ¶fiÛË ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v Û ·Ï¿ÙÈ ·Ó Û 80 mL ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi.5 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 2. g ÁÏ˘Îfi˙˘ x= 3 ⋅ 150 100 « « 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 4.3 §‡ÛË : °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 5 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.5 % w/v. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.1Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¢È·Ï‡Ô˘Ì 5 g ˙¿¯·Ú˘ Û ÓÂÚfi. ÒÛÙ ÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο fiÁÎÔ 160 mL. §‡ÛË: °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 3 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ·Ó·‰Â‡Ô˘Ì Ì Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Î·È ÔÁÎÔÌÂÙÚԇ̠ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙ· 200 mL.5 g ÁÏ˘Îfi˙˘.

Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓ ·Ú·›ˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË. .5 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÕÚ· ÛÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 2. ÏfiÁˆ ·Ú·›ˆÛ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 x= 5 ⋅ 80 100 ⇒ x = 4 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ∂Ô̤ӈ˜: ∞Ú¯Èο: 4 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 80 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ∞Ú·›ˆÛË: 4 g ·Ï·ÙÈÔ‡ « « 160 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. 4Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË ¶·›ÚÓÔ˘Ì 100 mL ÂÓfi˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% w/v. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 Ô˘ ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË. g ˙¿¯·Ú˘ « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 x= 120 4 ⋅ 100 50 50 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 ⇒ x = 8 g ˙¿¯·Ú˘ ÕÚ· ÛÙÔ Ó¤Ô ‰È¿Ï˘Ì· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 8% w/v. Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÓÒ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ·Ú·›ˆÛ˘ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹.5% w/v. ∂Í·ÙÌ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. §‡ÛË: πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ∞Ú¯Èο: 4 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ∂Í¿ÙÌÈÛË: 4 g ˙¿¯·Ú˘ « « ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/w. ÂÓÒ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó 50 mL ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·. g ·Ï·ÙÈÔ‡ « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 x= 4 ⋅ 100 160 ⇒ x = 2.

5 g ÁÏ˘Îfi˙˘ « « 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x.5 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ªÂÙ·‚ÔÏ‹: 4. Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. 5Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ ¢1 ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 150 mL Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/v. 121 . ÏfiÁˆ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘. ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÓÒ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. §‡ÛË: ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÈÛ¯‡ÂÈ: 3 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 x. 2.5 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ∂Ô̤ӈ˜: ∞Ú¯Èο: 4. ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. g ÁÏ˘Îfi˙˘ x= 3 ⋅ 150 100 « « 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ⇒ x = 4.3 ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ™ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ÓÂÚÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË: ñ ∏ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹.5 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› ·ÈÛıËÙ¿ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.5 + 1. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹.∂ÓfiÙËÙ· ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓÂ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË . Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‰È¿Ï˘Ì· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì 1. g ÁÏ˘Îfi˙˘ « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 x= 6 ⋅ 100 150 ⇒ x = 4 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÕÚ· ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 4% w/v.ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË. ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ñ ™ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ÂÓÒ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ñ ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.

g ˙¿¯·Ú˘ « « 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 . §‡ÛË: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3. ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ. g ˙¿¯·Ú˘ x= 8 ⋅ 50 100 « « 50 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 4 g ˙¿¯·Ú˘ ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 ¤¯Ô˘ÌÂ: m˙¿¯·Ú˘ = 4 + 4.5 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 122 x.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 6Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù· ˙¿¯·Ú˘: ¢1 : 3% w/v Î·È ¢2 : 8% w/v. ¢1 . = % w/v v‰/ÙÔ˜ = 50 ml v‰/ÙÔ˜ = 150 ml ¢2 + → ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 3 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.5 = 8.5 g V‰/ÙÔ˜ = 150 + 50 = 200 g ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3: 8. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì 150 mL ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì 50 mL ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 . g ˙¿¯·Ú˘ x= 3 ⋅ 150 100 « « 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 4.5 g ˙¿¯·Ú˘ ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 8 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.

7Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ∞Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì 200 mL ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 3% w/v Ì 40 mL ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6% w/v. g ·Ï·ÙÈÔ‡ x= 3 ⋅ 200 100 « « 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 6 g ·Ï·ÙÈÔ‡ 123 . Û· Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÏ‹ ·Ú·›ˆÛË. ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ . ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ¶ÔÈ· Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙¿¯·ÚË.25 g ˙¿¯·Ú˘ ∂ÓfiÙËÙ· ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Â›Ó·È 4.x= 8. = % w/v v‰/ÙÔ˜ = 40 ml v‰/ÙÔ˜ = 200 ml + ¢1 ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ → ¢2 ¢3 ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 3 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.3 ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. Ë Ì¿˙· Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. O˘ÛÈ·ÛÙÈο. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ. §‡ÛË ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3. 2.5 ⋅ 100 200 ⇒ x = 4.25% w/v.

5 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ∂Ô̤ӈ˜. g ·Ï·ÙÈÔ‡ x= 6 ⋅ 100 240 « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 2. . ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ™ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ ¿ÓÙ· ‰È¿Ï˘Ì· Ì ÙÈÌ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ.5% w/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ.4 g ˙¿¯·Ú˘ ™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 ¤¯Ô˘ÌÂ: V‰/ÙÔ˜ = 200 + 40 = 240 mL ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3: 6 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 240 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.4 ⋅ 100 240 « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 1 g ˙¿¯·Ú˘ ∂Ô̤ӈ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 6 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. g ˙¿¯·Ú˘ x= 2. ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3: 2. ÏfiÁˆ ‰ÈÏ‹˜ ·Ú·›ˆÛ˘. 8Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ªÂÙ·ÙÚÔ‹ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û % w/v Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ™ËÌ›ˆÛË 124 °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ % w/w Î·È % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Â‰Ô̤ӷ: % w/w: Ì¿˙· ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È Ì¿˙· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/v: Ì¿˙· ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È fiÁÎÔ˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ∂Ô̤ӈ˜ ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Û fiÁÎÔ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ∞ÎfiÌË. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Â›Ó·È 2.4 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 240 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Â›Ó·È 1% w/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙¿¯·ÚË. g ˙¿¯·Ú˘ x= 6 ⋅ 40 100 « « 40 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 2.

‚. g ÁÏ˘Îfi˙˘ « 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x= 20 ⋅ 100 220 ⇒ x = 9. 10 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û ÓÂÚfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 100 mL Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi. ‚.1 g/mL Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó: ·. 10 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 100 mL ÓÂÚÔ‡.3 §‡ÛË: ·.1 ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: 20 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. 9. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹.¢È¿Ï˘Ì· ¢1 ·Ú·Û΢¿ÛÙËΠ̠ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 20 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 200 g ÓÂÚÔ‡.09% w/w. ̤¯ÚÈ Ô fiÁÎÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ 100 mL. + m‰/ÙË = 20 + 200 = 220 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: 20 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 220 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ∞¿ÓÙËÛË: ∞fi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/v ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì 10 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë (Á). πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: Ú = m ⇒ V = m ⇒ V = 220 ⇒ V = 200 mL Ú V 1. 10 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 100 g ÓÂÚÔ‡. ∏ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 100 mL ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 10% w/v. 10% w/v. ∞Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 1. Á. ∂ÓfiÙËÙ· 2.09 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ∂Ô̤ӈ˜. g ÁÏ˘Îfi˙˘ « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x= 20 ⋅ 100 200 ⇒ x = 10 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ∂Ô̤ӈ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ‰È·Ï‡Ô˘ÌÂ: ·. 125 .Ô. ‚. ∏ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: m‰/ÙÔ˜ = m‰. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1.

5 g ÏÈ·Ú¿ ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Û ÏÈ·Ú¿ Â›Ó·È 3.5 ⋅ 250 100 « « 250 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 3.5 w/v ÏÈ·Ú¿. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 1. fiÛ· ÏÈ·Ú¿ ı· ¿ÚÂȘ. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë Ì¿˙· Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Û 330 mL ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . ™Â 1 L Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 35 g ÏÈ·ÚÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. 126 . ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Û ÏÈ·Ú¿.75 g ÏÈ·ÚÒÓ ÕÚ· ·Ó Èԇ̠¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï· (250 mL) ı· ¿ÚÔ˘Ì 3. §‡ÛË: 1. g ˙¿¯·Ú˘ x= 20 ⋅ 330 100 « « 330 mL ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ⇒ x = 66 g ˙¿¯·Ú˘ ∂Ô̤ӈ˜ Û 330 mL ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 66 g ˙¿¯·Ú˘.·Û΋ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ .5% w/v Û ÏÈ·Ú¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó 1. §‡ÛË: πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 20 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ x.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. g ÏÈ·ÚÒÓ x= 1. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Á¿Ï· ÂÚȤ¯ÂÈ 1.5 g ÏÈ·ÚÒÓ Û 100 mL Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ∞Ó ÈÂȘ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ (250 mL). §‡ÛË: °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 35 g ÏÈ·Ú¿ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 1 L = 1000 mL Á¿Ï·ÎÙÔ˜ x. g ÏÈ·Ú¿ x= 35 ⋅ 100 1000 « « 100 mL Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ⇒ x = 3.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1.75 g ÏÈ·ÚÒÓ.5 % w/v. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· οÔÈÔ˘ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ 20% w/v ˙¿¯·Ú˘.5 g ÏÈ·ÚÒÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. 3.

g ÏÈ·ÚÒÓ x= 4 ⋅ 150 100 « « 150 mL ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 6 g ÏÈ·ÚÒÓ. ¶fiÛ· g ÏÈ·ÚÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡ ∞ Î·È fiÛ· ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡ μ. ∂ÓfiÙËÙ· 2. °È· ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ∞ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 4 g ÏÈ·ÚÒÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ °È· ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ μ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 4 g ÏÈ·ÚÒÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ x. ™˘ÛÙ·ÙÈο: (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ). ™Â 100 mL Û˘Ì˘Îӈ̤ÓÔ˘ ¯˘ÌÔ‡ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 40% w/v ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ¯˘Ìfi ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈÎfi fiÁÎÔ 400 mL. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙÂ: ·. 127 . ™ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ∞ Î·È ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ μ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Ì¤ÚË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ÏÈ·Ú¿ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ›ÛË Ì 4% w/v. ∞‰ÂÈ¿˙Ô˘Ì 100 mL ·fi ÙÔ ÚfiÊËÌ· Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ∞ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ μ. ÏÈ·Ú¿ 4% w/v. g « « « 100 mL Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x= 40 ⋅ 100 400 ⇒ x = 10 g Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯˘ÌÔ‡ ∂Ô̤ӈ˜. ‚.3 §‡ÛË: ·.2. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ¯˘ÌÔ‡ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ¯˘Ìfi. 3. §‡ÛË: πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ∞Ú¯Èο: 40 g Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯˘ÌÔ‡ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ·‚ÔÏ‹: 40 g « « « 400 mL Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. ∞Ó ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ∞ ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ì 100 mL ÙfiÙ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ μ ˘¿Ú¯Ô˘Ó: 250 – 100 = 150 mL ·fi ÙÔ ÚfiÊËÌ·. ÛÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 10% w/v ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ¯˘Ìfi. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÓfi˜ ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È: ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ 250 mL. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v Û ÏÈ·Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ∞ Î·È fiÛË ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ μ. ‚.

̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ 300 mL. ÙÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ Ô˘ ·Ú·Û΢¿ÛÙËÎÂ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v Û ÏÈ·Ú¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ. §‡ÛË: ¶ÚÒÙ· ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙ· 150 mL ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜: 4 g ÏÈ·ÚÒÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‚·ÔÚ¤ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ x. ∞Ó Î¿ı ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÂÚȤ¯ÂÈ 5 g ˙¿¯·Ú˘. g ˙¿¯·Ú˘ « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x= 25 ⋅ 100 250 ⇒ x = 10 g ˙¿¯·Ú˘ ∂Ô̤ӈ˜. ÛÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ Á¿Ï· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 2% w/v Û ÏÈ·Ú¿. §‡ÛË: ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ Â›Ó·È 5 Ø 5 = 25 g. ∏ ™Ù¤ÏÏ· ¤‚·Ï Û ÌÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ· ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi (250 mL) Î·È ÚfiÛıÂÛ 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ˙¿¯·Ú˘. (O fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ Ó· ıˆÚËı› ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ).∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 4. ™Â ÌÈÛfi ÔÙ‹ÚÈ (150 mL) Ù¤ÙÔÈÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi. ÙÔ ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 10% w/v Û ˙¿¯·ÚË. O fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 250 mL ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: 25 g ˙¿¯·Ú˘ Û 250 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. 128 . g ÏÈ·ÚÒÓ x= « 40 ⋅ 150 100 « 150 mL ‚·ÔÚ¤ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ⇒ x = 6 g ÏÈ·ÚÒÓ πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ∞Ú¯Èο: 6 g ÏÈ·ÚÒÓ Û 150 mL ‚·ÔÚ¤ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ªÂÙ·‚ÔÏ‹: 6g « « 300 mL ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. ΔÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‚·ÔÚ¤ Á¿Ï· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ÏÈ·Ú¿ 4% w/v. 5. g « « 100 mL ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ x= 6 ⋅ 100 300 ⇒ x = 2 g ÏÈ·ÚÒÓ ∂Ô̤ӈ˜.

.. 3% w/v ‚....... °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/v ·ÚΛ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ·......... 6% w/v 3.. ™Â 200 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 4% w/v ˘¿Ú¯Ô˘Ó: ·.. Á... ™Â 120 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 6 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜......... ΔÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi.. ¢È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ 8% w/v.......... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË 1. ‰È·Ï‡Û·Ì 100 g ˙¿¯·Ú˘ Û ÌÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ· Ì ÓÂÚfi Î·È ‹Ú·Ì 1 L (1000 mL) ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.. ΔÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·: ·.................. ¢È¿Ï˘Ì· ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ 2............... ‰....... ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Á. ‚... 4% w/v Á.. ¢È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ 4% w/v. ¢È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ 7% w/v...∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2.... 3... .3 1...... 192 mL ÓÂÚÔ‡ ‰...... ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ‚.. .5% w/v.. 4 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Á.......... °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì·.. 2..... ΔÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: ·..... 2 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‚. 5% w/v ‰.. ™ÙËÓ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ v ÛÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·..... ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‰..... Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ 2. 8 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ 129 . ‚..

ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË Á. Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰. 6. Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ·. 7. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/v. ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. m‰/ÙÔ˜ = Ú Ø V‰/ÙÔ˜ ‚. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ·. Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Á. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‰. ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ: ·. Ú = m‰/ÙÔ˜ Ø V‰/ÙÔ˜ 8. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ‚. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË: ·. ™Â 150 mL ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘. Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Á. Ë Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ‚. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË: ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 4. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ 130 9. Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‚. Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰. 9.5 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‰. Ú Ø m‰/ÙÔ˜ = V‰/ÙÔ˜ Á. Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ .5 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‚. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/v. ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Á.5 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ 5. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ 6. ÙË Ì¿˙· Î·È ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ 7. ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ‰.5 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Á. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·. m‰/ÙÔ˜ = Ú / V‰/ÙÔ˜ ‰. 8. ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 5% w/v.

2. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ‰. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË: «‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ 2% w/v» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 2 g ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 300 mL Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· Ì % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·: ·.3 11.10. ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· Û ‰‡Ô ̤ÚË. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ B ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/v Á. 131 . ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË: «‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ 5% w/v» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 5 g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ ∞ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/v Î·È ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ μ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 1% w/v 12. ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ ∞. ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Á. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·ÚΛ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ·. Ì ÙÈÌ‹ ÂӉȿÌÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‚. ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ μ. À‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% w/v Î·È fiÁÎÔ 400 mL. ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‚. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. ÙÔÓ fiÁÎÔ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 3. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ ∞ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/v ‚. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ B ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% w/v ‰. ŸÙ·Ó ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È 3 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Û 97 mL ÓÂÚÔ‡ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· 3% w/v. ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 100 mL. ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Á. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ·. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰.

5. 6 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 11. 12 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 300 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 9 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% w/v. 6. Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8% w/v. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ‰‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· Ì ›Û˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ % w/v ÙfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ›Û˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ٷ ‰‡Ô ·Ú¯Èο ‰È·Ï‡Ì·Ù·. 9. ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 11% w/v. 10. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% w/v Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. Á. ∞Ó Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/v Î·È fiÁÎÔ 160 mL ·ÔÌ·ÎÚ‡Óˆ 80 mL ÓÂÚÔ‡ ÙfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 1. 7. ¢‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¢1 Î·È ¢2 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% w/v Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó: ·. ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% w/v. ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜. ∞Ó Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% w/v Î·È fiÁÎÔ 120 mL ÚÔÛı¤Ûˆ 120 mL ÓÂÚÔ‡ ÙfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ›ÛË Ì ÙÔ 50% Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢1. ∏ Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1. ‰.5% w/v. 100 g ˙¿¯·Ú˘ Û 1 L (1000 mL) ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. °È· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Û % w/w ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 12. ∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË 132 1. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % w/v.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 4. . ‚. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ÂÓfi˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ÓÂÚÔ‡ Ë % w/v ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ. 8.

2. 7. Á. ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· 8% w/v. 120 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 2 % w/v. 8 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6 % w/v. ‚. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¢1 Î·È ¢2. 2 L (2000 mL) ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ Û 10% w/v. 6.2% w/v. ¢2: 4 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ∏ % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.3 3. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ: ·.2% w/v. 4. ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì·ÙÔ˜. 6 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 1. ∏ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 8. ‰. 350 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ 7% w/v. 50 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ 1. ¢È¿Ï˘Ì· ·Ú·Û΢¿ÛÙËΠ̠ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 20 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ Û 200 g ÓÂÚÔ‡. ∏ Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ.8% w/v ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ fiÁÎÔ 280 mL. ™Â 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 12 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÂ: ·. ‰. ∞Ó ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì 100 mL ÓÂÚÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2. 4 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û 4% w/v. ‚. 133 . ‚. ™Â 140 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ 2. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó: ·. Á. ™Â fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó 32 g ˙¿¯·Ú˘. ∞Ó Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 200 mL Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó: ·. ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù·: ¢1: 7 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 140 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ∏ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. 14 g ˙¿¯·Ú˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 7% w/v. Á. 5. ‚.

4% w/v ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘ÍËı› ηٿ 200%. . ∞fi 200 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ 4% w/v ÂÍ·ÙÌ›˙ÔÓÙ·È 100 mL ÓÂÚÔ‡. 134 17. 180 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ 0. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¢1 Î·È ¢2. ¶fiÛ· mL ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì Û 100 mL ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ˘ 4% w/v ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% w/v. 16. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¢1 Î·È ¢2. ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2. ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› ÓÂÚfi Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· 120 mL. ª¤¯ÚÈ ÔÈÔÓ fiÁÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÒÛÔ˘Ì 200 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ï·ÙÈÔ‡ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8% w/v ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% w/v. 10. ¶ÔÈ· Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ∞Ó ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› ‰È·Ï‡Ù˘. 11. ™Â 2 L ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 60 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 15. 120 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ 2. ¶fiÛ· mL ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% w/v. 12 g ÁÏ˘Îfi˙˘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Û ÓÂÚfi Î·È ÚÔ·ÙÔ˘Ó 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1. 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ 1. ¢›ÓÂÙ·È ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 120 mL Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% w/v. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ÂÍ·ÙÌ›˙ÔÓÙ·È 50 mL ÓÂÚfi Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. £ÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1. ÒÛÙÂ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡. 14. 13. 12.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 9.9 % w/v.5% w/v ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ó’ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 300% ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡.

™Â 80 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÁÏ˘Îfi˙˘ ¢1. ∞Ó ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó ·ÎfiÌË 8 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡. Î·È ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ̠‰È¿Ï˘ÛË 4 g ˙¿¯·Ú˘ Û 200 mL ÓÂÚÔ‡. 8 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Û ÓÂÚfi Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· fiÁÎÔ˘ 400 mL. 23. ¯ˆÚ›˜ ·ÈÛıËÙ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ÚÔÛı¤Ùˆ 2 g ÁÏ˘Îfi˙˘. ¢2 Î·È ¢3. 20. ¢È¿Ï˘Ì· ¢1 ÚԤ΢„ Ì ‰È¿Ï˘ÛË 6 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 400 mL ÓÂÚÔ‡. 22. ∫·ÙfiÈÓ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3. ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ¯ˆÚ›˜ ·ÈÛıËÙ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙¿¯·ÚË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÂÓÒ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÂÚȤ¯ÂÈ 12 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 160 mL. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¢1.3 19. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ¢È¿Ï˘Ì· ¢1 ÂÚȤ¯ÂÈ 6 g Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 200 mL. ¶fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÁÏ˘Îfi˙˘ 5% w/v Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 160 mL ˙¿¯·Ú˘ 3% w/v ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ Ó· Â›Ó·È 2% w/v. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ∫·ÙfiÈÓ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3. 135 . Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 5% w/v. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¶fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ ¢1 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6% w/v Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ¢2 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 12% w/v ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8% w/v.18. ¯ˆÚ›˜ ·ÈÛıËÙ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ fiÁÎÔ˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¶fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ ¢1 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 4% w/v Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 160 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ ¢2 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6% w/v ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 5% w/v. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢3. 24. 21.

..4 g ·Ï·ÙÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Ô fiÁÎÔ˜.. 29..1 g/mL. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚԤ΢„Â...1 g/mL.. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % w/w Î·È % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜...2 g/mL Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.. ∞Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È 1........... ¢È¿Ï˘Ì· ·Ï·ÙÈÔ‡ 5..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 25.05 g/mL........................ ....1 g/mL.... ¢È¿Ï˘Ì· ¢1 ÚԤ΢„ Ì ‰È¿Ï˘ÛË 18 g ˙¿¯·Ú˘ Û 102 g ÓÂÚÔ‡...... ‚..... °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì·.... ™Â 200 mL ÓÂÚÔ‡ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È 4.......... .............. ‚......... ‰È·Ï‡Û·Ì 100 g ˙¿¯·Ú˘ Û ÓÂÚfi Î·È ‹Ú·Ì 1000 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ: ·.... ...... 28.. Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·.. ∞Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 Â›Ó·È 1..2 g/mL......... ™Â 100 g ÓÂÚÔ‡ ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó 60 g ÓÈÙÚÈÎÔ‡ ÔͤԘ Î·È Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó 150 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜....... 30..5% w/v Ì ˘ÎÓfiÙËÙ· 1..... ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË «˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ 3% w/v». ™Â 400 mL ÓÂÚÔ‡ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È 48 g ˙¿¯·Ú˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Ô fiÁÎÔ˜........ 27......... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 136 2............................... ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ: ·.. ¢È¿Ï˘Ì· ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ 12% w/w Ì ˘ÎÓfiÙËÙ· 1.....6% w/w Ì ˘ÎÓfiÙËÙ· 1................... À‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ 3... ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1..... 26. ∞Ó ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 10 % w/w Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘..... ¢È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ 18% w/v Ì ˘ÎÓfiÙËÙ· 1........

.................................. ÙË Ì¿˙· Î·È ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜............................................................................ ∂ÓfiÙËÙ· ....... .............Ô....................... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5................................ ‚......... ∫·ÙfiÈÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2. ·.....∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 137 ............................................ .................... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: ·..................................................... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ........ Á......... O ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/v Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË........ ¶ÔÈ· Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1................... ¶ÔÈ· Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2.................................. 16 g ˙¿¯·Ú˘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Û 184 g ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 fiÁÎÔ˘ 202 mL... ‚...................................... ‰.................. (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3.................. ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡ÙË ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘............. ....... 2....................................3 ................................ ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/v ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ‰.... H ¤ÎÊÚ·ÛË «˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ 3% w/v» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û 100 mL ÓÂÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ï˘ı› 3 g ˙¿¯·ÚË.......... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4................................... ‹ ‰È·Ï‡ÙË....................... ¶fiÛ· g ˙¿¯·Ú˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 20 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% w/v.......................

∏ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÊÚ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Û¯¤Û˘: 10 mL ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 10 % v/v 4.¯. Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ñ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ñ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. OÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ % w/w Î·È % w/v ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó Ë ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· Â›Ó·È ÛÙÂÚ‹ ‹ ˘ÁÚ‹. Ô͢ÁfiÓÔ ‹ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔÓ ·¤Ú·) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % v/v. ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % v/v. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % v/v. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi fiÁÎÔ ÚÔ˜ fiÁÎÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ Û mL Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ·Ó¿ 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 138 . 2. ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % w/w Î·È % w/v. ™Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ·ÏÎÔfiÏ˘ Û ÓÂÚfi (ÔÙ¿) Î·È ÛÙ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ·ÂÚ›ˆÓ Û ·¤ÚÈÔ (. 3. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÌÂ: % v/v.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. ΔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÂηÙfi fiÁÎÔ ÚÔ˜ fiÁÎÔ. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % v/v.3 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂηÙfi fiÁÎÔ ÚÔ˜ fiÁÎÔ (% v/v) ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ .3.

ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ Ófiı¢Û 10 L ÙÔ˘ ÔÙÔ‡.5 % v/v.5 L.∂›‰Ë ·Û΋ÛÂˆÓ 1Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ∂ÓfiÙËÙ· 2. 3Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ú·›ˆÛË Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ô˘˜ ÔÙÔ‡ Û ·ÏÎÔfiÏË Â›Ó·È 48 % v/v. ΔÔ ÔÙfi ·˘Ùfi Û˘Û΢¿˙ÂÙ·È Û ÌÔ˘Î¿ÏÈ fiÁÎÔ˘ 0. §‡ÛË: ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ 0. ¶fiÛ· mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û οı ÌÔ˘Î¿ÏÈ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ÚÔÛı¤ÙÔ- 139 .5 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 4. mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 12 ⋅ 500 100 « « 500 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 60 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÕÚ· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 60 mL ·ÏÎÔfiÏ˘.5 L = 500 mL.§˘Ì¤Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· . §‡ÛË: °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 9 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 9 ⋅ 100 200 « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 4. ÈÛ¯‡ÂÈ: 12 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ·Ó·‰Â‡Ô˘Ì Ì Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· 200 mL. 2Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ŒÓ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ÔÙfi ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 12 % v/v.3 ¢È·Ï‡Ô˘Ì 9 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û ÓÂÚfi.

ηٿ ÙËÓ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÍË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ (·Èı·ÓfiÏË) fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË (ÓÂÚfi). °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÁÎÔ˘ Ù· Ï›ÙÚ· (L). ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ ·Èı·ÓfiÏË. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ÙÔ˘ ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÔÙÔ‡ Û ·ÏÎÔfiÏË.8 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 12 L ÔÙÔ‡ ¶2 ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x.8 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ∂Ô̤ӈ˜: ∞Ú¯Èο: 4.8 ⋅ 100 12 « « 100 L ÔÙÔ‡ ¶2 ⇒ x = 40 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÕÚ· ÛÙÔ ÓÔıÂ˘Ì¤ÓÔ ÔÙfi ¶2 Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 40% v/v. . ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 48 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 L ÔÙÔ‡ x. L ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 48 ⋅ 10 100 « « 10 L ÔÙÔ‡ ⇒ x = 4.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ÓÙ·˜ 2 L ÓÂÚÔ‡. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·Û΋ÛÂˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. 140 ∂Âȉ‹ Ë ·Èı·ÓfiÏË (·Èı˘ÏÈ΋ ·ÏÎÔfiÏË ‹ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·) Â›Ó·È ÙËÙÈÎfi ˘ÁÚfi Î·È ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË ‰ËÏ·‰‹ ÓÂÚÔ‡. ‰ÈfiÙÈ ÚÒÙ· ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· (·Èı·ÓfiÏË). §‡ÛË: ¶ÚÒÙ· ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ ÛÙ· 10 L ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ô˘˜ ÔÙÔ‡. 4Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï‡ÙË ‹ ·fi ·Ú·›ˆÛË Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Û ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù· ·ÏÎÔfiÏ˘.8 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 10 L ÔÙÔ‡ ¶1 ∞Ú·›ˆÛË: 4. L ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 4. ·ÏÏ¿ ¤Ó· Ó¤Ô ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ Û ·Èı·ÓfiÏË ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi. £· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÍË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ.

mL ·ÏÎÔfiÏ˘ « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 x= 110 ⋅ 100 550 ⇒ x = 20 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÕÚ· ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 20% v/v. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ.3 ™Â ¤Ó· ¯ËÌÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ú·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó 500 mL ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 12% v/v. §‡ÛË: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3. ∞Ó ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó 50 mL ηı·Ú‹˜ ·ÏÎÔfiÏ˘. §‡ÛË: ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÈÛ¯‡ÂÈ: 12 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 x. 6Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ŒÓ·˜ ÔÈÓÔÔÈfi˜ ·Ó¤ÌÂÈÍ 200 mL ÎÚ·ÛÈÔ‡ 12% v/v Ì 400 mL ÎÚ·ÛÈÔ‡ 15% v/v.5Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2. Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 12 ⋅ 500 100 « « 500 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ⇒x = 60 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ∂Ô̤ӈ˜: ∞Ú¯Èο: 60 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û 500 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ªÂÙ·‚ÔÏ‹: 60 + 50 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ « 550 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. 141 .

mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 15 ⋅ 400 100 « « 400 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 ⇒ x = 60 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 ¤¯Ô˘ÌÂ: V·ÏÎÔfiÏ˘ = 24 + 60 = 84 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ V‰/ÙÔ˜ = 200 + 400 = 600 mL ŒÙÛÈ. mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 12 ⋅ 200 100 « « 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ⇒ x = 24 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 15 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 x. ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË 142 ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3: 84 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 600 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ v‰/ÙÔ˜ = 200 ml 2 ¢1 . mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 84 ⋅ 100 600 « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 14 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏË ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Â›Ó·È 14% v/v. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ. = % v/v v‰/ÙÔ˜ = 400 ml ¢2 + → ¢3 ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 12 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 x. ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. .

5.5 Ø (V1 + V2) ⇒ (12V1 + 14V2) = 12. 12.3 §‡ÛË: ŒÛÙˆ fiÙÈ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì V1 L ·fi ÙÔ ÎÚ·Û› ∫1 Ì V2 L ·fi ÙÔ ÎÚ·Û› ∫2 ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ∫3.5 L ·ÏÎÔfiÏ˘ « « 100 L ÎÚ·ÛÈÔ‡ ∫3 (0.12V1 + 0.14V2 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û V1 + V2 L ÎÚ·ÛÈÔ‡ ∫3 12.14V2) Ø 100 = 12.12V1 + 0.5% v/v 14% v/v 12% v/v + → V1 L V2 L V3 L ∫1 ∫2 ∫3 O fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ: V3 = V1 + V2 °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ ÛÙÔ ÎÚ·Û› ∫1 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 12 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 L ÔÙÔ‡ x. L ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 12 ⋅ V2 100 « V1 L ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ « ⇒ x = 0.5% v/v Û ·ÏÎÔfiÏË.5V1 + 12.14V2 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ™ÙÔ ÎÚ·Û› ∫3 ›ӷÈ: V·ÏÎÔfiÏ˘ = 0.5V1 ⇒ V1 = 3 V2 1 ∂Ô̤ӈ˜. Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì Ì ·Ó·ÏÔÁ›· 3 ÚÔ˜ 1.5V2 = 0.5V2 ⇒ 1. ªÂ ÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· fiÁÎˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ÎÚ·Û› (∫1 ) Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 12% v/v Û ·ÏÎÔfiÏË Ì ÎÚ·Û› (∫2 ) Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 14% v/v Û ·ÏÎÔfiÏË ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÎÚ·Û› (∫3 ) Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 12. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ∫3 ı· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ·Ó ‚Úԇ̠ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ Ù˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ∂ÓfiÙËÙ· 2.12V1 + 0.12V1 L ·ÏÎÔfiÏ˘ °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ ÛÙÔ ÎÚ·Û› ∫2 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 14 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 L ÔÙÔ‡ x. L ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 14 ⋅ V2 100 « V2 L ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ « ⇒ x = 0. 143 .14V2 ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: 0.

mL ÌÂı·ÓfiÏ˘ « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ . . §‡ÛË: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3. ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3: 144 4 mL ÌÂı·ÓfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 800 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ÔÈ fiÁÎÔÈ Ù˘ ÌÂı·ÓfiÏ˘ Î·È Ù˘ ·Èı·ÓfiÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚÔ› Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. mL ·Èı·ÓfiÏ˘ x= 40 ⋅ 600 100 « « 600 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 240 mL ·Èı·ÓfiÏ˘ ™ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 ¤¯Ô˘ÌÂ: V‰/ÙÔ˜ = 200 + 600 = 800 mL ∞ÎfiÌË. = % v/v v‰/ÙÔ˜ = 40 ml v‰/ÙÔ˜ = 200 ml ·Èı·ÓfiÏË ÌÂı·ÓfiÏË + → ¢1 ¢2 ¢3 ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 2 mL ÌÂı·ÓfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. mL ÌÂı·ÓfiÏ˘ x= 2 ⋅ 200 100 « « 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 4 mL ÌÂı·ÓfiÏ˘ ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 40 mL ·Èı·ÓfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ¶ÔÈ· Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂı·ÓfiÏË Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Èı·ÓfiÏË.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 7Ë ÂÚ›ÙˆÛË: ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ °È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¤Ó·˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˘ ·Ó¤ÌÂÈÍ 200 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂı·ÓfiÏ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2% v/v Ì 600 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓfiÏ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 40% v/v. Û· Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÏ‹ ·Ú·›ˆÛË. O˘ÛÈ·ÛÙÈο.

5% v/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂı·ÓfiÏË.5 mL ÌÂı·ÓfiÏË ∂Ô̤ӈ˜. mL ·Èı·ÓfiÏ˘ x= 240 ⋅ 100 800 « « 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 30 mL ·Èı·ÓfiÏ˘ ∂Ô̤ӈ˜. ÏfiÁˆ ‰ÈÏ‹˜ ·Ú·›ˆÛ˘.3 240 mL ·Èı·ÓfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 800 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1.5 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 330 mL Ì›Ú·˜ x. ™Â ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Ì›Ú· Ì fiÁÎÔ 330 mL Î·È Ë ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Û’·˘Ù‹Ó ·ÏÎÔfiÏË Â›Ó·È 16. mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 16. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Â›Ó·È 0. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 Â›Ó·È 30% v/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Èı·ÓfiÏË. ÃÚ‹ÛÈÌË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ™ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ ¿ÓÙ· ‰È¿Ï˘Ì· Ì ÙÈÌ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ∞ÎfiÌË. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v Ù˘ Ì›Ú·˜ Û ·ÏÎÔfiÏË. 2.5 mL.x= 4 ⋅ 100 800 ⇒ x = 0.5 ⋅ 100 330 « « 100 mL Ì›Ú·˜ ⇒ x = 5 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÕÚ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ì›Ú·˜ Û ·ÏÎÔfiÏË Â›Ó·È 5 % v/v. ∞¿ÓÙËÛË: ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË «O ·¤Ú·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ 20% v/v Ô͢ÁfiÓÔ» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 20 mL Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ·¤Ú·. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË: «O ·¤Ú·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ 20% v/v Ô͢ÁfiÓÔ». ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3: ∂ÓfiÙËÙ· 2. §‡ÛË: °È· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ: 16. 145 .

ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· (‹ ‰È¿Ï˘Ì·)». ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‹È Ì›Ú· ·fi ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ì‡Ú· (330 mL) Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏË 5% vol (5% v/v)...... L ·˙ÒÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 L ·¤Ú· x= 15...... ∞Û΋ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ∞Ó·‰Â‡Ô˘ÌÂ. °È· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: . Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏË 12% vol (12% v/v)...8 L ·˙ÒÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 20 L ·¤Ú· x. §‡ÛË: ™ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·ÏÎÔfiÏ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 20 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. 2. §‡ÛË: πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 15. mL . οÔÈÔ˜ ‹È ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› (120 mL).... ªÂÙÚ¿Ì Û ¤Ó·Ó ÔÁÎÔÌÂÙÚÈÎfi ·ÏÈÓ‰ÚÔ .......8 ⋅ 100 20 ⇒ x = 79 L ·˙ÒÙÔ˘ ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û ¿˙ˆÙÔ Â›Ó·È 79 % v/v. mL. ∞Ó·‰Â‡Ô˘ÌÂ..... Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ù· ..8 L ·˙ÒÙÔ˘............................ ªÂÙÚ¿Ì Û ¤Ó·Ó ÔÁÎÔÌÂÙÚÈÎfi ·ÏÈÓ‰ÚÔ 40 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ù· 200 mL.. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 200 mL ‰È¿Ï˘Ì· ·ÏÎÔfiÏ˘ 20% v/v. ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 3. mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 20 ⋅ 200 100 « « 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 40 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: «£¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 200 mL ‰È¿Ï˘Ì· ·ÏÎÔfiÏ˘ 20% v/v.... 20 L ·¤Ú· ÂÚȤ¯Ô˘Ó 15..... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· %v/v ÙÔ˘ ·¤Ú· Û ¿˙ˆÙÔ..... 146 §‡ÛË: £· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ Ô˘ ηٷӿψÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿... ¶ÔÈÔ˜ ηٷӿψÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÏÎÔfiÏË.... ∞fi ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÎÚ·Û›....

5 100 ⇒ x = 1.4 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ 100 °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 5 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x.5 L ·¤Ú· ÂÈÛÓÔ‹ = 7.5 mL ·ÏÎÔfiÏË ∂Ô̤ӈ˜ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ù˘ Ì›Ú·˜ ηٷӿψÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÏÎÔfiÏË. ¢›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Û ̛· ÂÈÛÓÔ‹ Â›Ó·È 0. ¶fiÛ· L Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛ· L ·˙ÒÙÔ˘ ÂÈÛÓ¤ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤۷ Û ¤Ó· ÏÂÙfi. L ·˙ÒÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 7.5 L ·¤Ú· x= 20 ⋅ 7. O ·¤Ú·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 20% v/v Ô͢ÁfiÓÔ Î·È 80% v/v ¿˙ˆÙÔ.5 L Î·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ οÓÂÈ 15 ÂÈÛÓÔ¤˜ Û ¤Ó· ÏÂÙfi.3 ⇒ x = 14.5 100 y= 80 ⋅ 7.5 L ·¤Ú· min IÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 20 L Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È 80 L ·˙ÒÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 L ·¤Ú· x. L Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È y. mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 12 ⋅ 120 « « 120 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2.5 L Ô͢ÁfiÓÔ˘ ⇒ y = 6 L ·˙ÒÙÔ˘ ∂Ô̤ӈ˜ οı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈÛÓ¤ÂÈ 1. 147 . 3.12 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ x. mL ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 5 ⋅ 330 100 « « 330 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 16. §‡ÛË: £· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÚÒÙ· ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ÂÈÛÓ¤ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û ¤Ó· ÏÂÙfi: 15 ÂÈÛÓÔ¤˜ min × 0.5 L Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È 6 L ·˙ÒÙÔ˘ Û ¤Ó· ÏÂÙfi.

6% v/v. Á. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: ·. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ÓÂÚfi. L ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 12 ⋅ 400 100 « « 400 L ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ⇒ x = 48 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∞Ú¯Èο: 48 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 400 L ÎÚ·ÛÈÔ‡ ∫1 ∞Ú·›ˆÛË: 48 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 500 L ÎÚ·ÛÈÔ‡ ∫2 ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: x. . §‡ÛË: ¶ÚÒÙ· ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ ÛÙ· 400 L ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∞¤ÚÈÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û ¿˙ˆÙÔ 25% v/v. O ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ›¯Â ÛÙËÓ Î¿‚· ÙÔ˘ ¤Ó· ‚·Ú¤ÏÈ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â 400 L ÎÚ·ÛÈÔ‡ (∫1 ). ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏË ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Â›Ó·È 12% v/v. OÈÓfiÓÂ˘Ì· 0. °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÁÎÔ˘ Ù· Ï›ÙÚ· (L). μÚ˜ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ÙÔ˘ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ (∫2 ). ̤¯ÚÈ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ 500 L.6 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÕÚ· ÛÙÔ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ ÎÚ·Û› ∫2 Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 9. 148 2. ª›Ú· 4% v/v. ‰. ∫Ú·Û› 12% v/v.5% v/v Û ÌÂı·ÓfiÏË Î·È 45% v/v Û ·Èı·ÓfiÏË. ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 12 L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 L ÔÙÔ‡ x. L ·ÏÎÔfiÏ˘ x= 48 ⋅ 100 500 « « 100 L ÎÚ·ÛÈÔ‡ ∫2 ⇒ x = 9.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 4. ‚. ΔÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ·Ú·Û΢¿ÛÙËΠ̠ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 40 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û 160 mL ÓÂÚÔ‡.

3. ΔÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ·Ú·Û΢¿ÛÙËΠ̠ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 40 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ 160 mL;

∂ÓfiÙËÙ·

2.3

4. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % v/v, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ
fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ
................................................ ÙÔ˘ ..................................................

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜
™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË:
1. ™Â 200 mL ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 6 mL
‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. ΔÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·:
·. 3% w/v
‚. 6% w/v
Á. 3% v/v
‰. 6% v/v
2. ™Â 120 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 5% v/v ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
·. 2 g ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜
‚. 5 mL ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜
Á. 115 mL ÓÂÚÔ‡
‰. 6 mL ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜
3. ŒÛÙˆ fiÙÈ Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ 20% v/v Ô͢ÁfiÓÔ Î·È
80% v/v ¿˙ˆÙÔ. ∂Ô̤ӈ˜ Û 400 L ·¤Ú· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È
·. 80 L ·˙ÒÙÔ˘
‚. 80 L Ô͢ÁfiÓÔ˘
Á. 300 L ·˙ÒÙÔ˘
‰. 100 L Ô͢ÁfiÓÔ˘
4. ŒÛÙˆ fiÙÈ Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ 20% v/v Ô͢ÁfiÓÔ Î·È
80% v/v ¿˙ˆÙÔ. ∂Ô̤ӈ˜ Û 400 L ·˙ÒÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È
·. 20 L Ô͢ÁfiÓÔ˘
‚. 80 L Ô͢ÁfiÓÔ˘
Á. 160 L Ô͢ÁfiÓÔ˘
‰. 100 L Ô͢ÁfiÓÔ˘
5. ™ÙËÓ % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ v ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ

149

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

·. ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË
‚. ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜
Á. ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
‰. Ù›ÔÙÂ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ
6. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % v/v,
·ÚΛ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ:
·. ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË
Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ
‚. ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
Á. ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË
‰. ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜
7. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % v/v, ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ:
·. ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ
‚. ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜, ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
Á. ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜, ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
‰. ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË
Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ
8. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï‡ÙË:
·. Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È
‚. Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹
Á. Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È
‰. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ
9. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜:
·. Ë Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹
‚. Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È
Á. Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹
‰. Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜

150

10. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÓfi˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 12% v/v Ì ÎÚ·Û› ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 14% v/v ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·:
·. ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 12% v/v
‚. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 12% v/v, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ú·¿Óˆ ·fi 14% v/v

Á. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ
‰. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 12% v/v, ·ÏÏ¿ fi¯È ›ÛË ‹ ·Ú·¿Óˆ ·fi 14% v/v

∂ÓfiÙËÙ·

2.3

11. À‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ·ÏÎÔfiÏ˘ ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8% v/v ηÈ
fiÁÎÔ 200 mL, ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· Û ‰‡Ô ̤ÚË. ΔÔ ÚÒÙÔ
̤ÚÔ˜, ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ ∞, ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 150 mL Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
̤ÚÔ˜, ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ μ, ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 50 mL. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ:
·. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ ∞ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% v/v
‚. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ B ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% v/v
Á. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ B ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8% v/v
‰. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ ∞ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% v/v
Î·È ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ μ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% v/v
12. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ‰È·Ï‡ıËÎÂ
Û ÓÂÚfi Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ÔÚÈṲ̂Ó˘ Ì¿˙·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ
˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ó
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηÈ:
·. ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË
‚. ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜
Á. ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË
‰. ÙÔÓ fiÁÎÔ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜

™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜;
¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜:
1. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË: «ÎÚ·Û› 12% v/v» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 12 g ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 mL ÎÚ·ÛÈÔ‡.
2. ™Â ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÎÚ·Û› ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 10% v/v fiÁÎÔ˘ 600 mL
ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ 5 ÔÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ 120 mL. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘
ÎÚ·ÛÈÔ‡ Û οı ÔÙ‹ÚÈ Â›Ó·È 2% v/v.
3. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ % v/v,
Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ
fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ.
4. ŸÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ
ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
5. ∞Ó Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4,5% v/v Î·È fiÁÎÔ
330 mL ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi Î·È ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì fiÁÎÔ
440 mL, Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢2 ı· Â›Ó·È 6% v/v.

151

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

6. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ÂÓfi˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË ÓÂÚÔ‡ Ë % v/v ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È.
7. ŸÙ·Ó ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È 6 mL ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Û ÓÂÚfi Î·È ÚÔ·ÙÔ˘Ó 100 mL ‰È·Ï‡ÙË Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·
6% v/v.
8. ∞Ó Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% v/v Î·È fiÁÎÔ 150
mL ÚÔÛı¤Ûˆ 150 mL ÓÂÚÔ‡ ÙfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ›ÛË Ì ÙÔ 50% Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢1.
9. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ‰‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· Ì ›Û˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ % v/v
ÙfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· Ì ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË
Ì ٷ ‰‡Ô ·Ú¯Èο ‰È·Ï‡Ì·Ù·.
10. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 12% v/v Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜, Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 12%
v/v, ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 12% v/v.
11. ∞Ó ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% v/v Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜, Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8% v/v,
ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 7% v/v.
12. ¢‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¢1 Î·È ¢2 Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜, ÂÚȤ¯Ô˘Ó ›ÛÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜. O fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1.
∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v
·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2.

∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË
1. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó:
·. 8 mL ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
‚. 40 L Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û 160 L ·˙ÒÙÔ˘.
Á. 12 mL ÌÂı·ÓfiÏ˘ Û 300 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
‰. 100 mL ·Èı·ÓfiÏ˘ Û 1 L (1000 mL) ÎÚ·ÛÈÔ‡.

152

2. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÂ:
·. 320 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 25 % v/v.
‚. 50 mL Ì‡Ú·˜ 4,5% v/v.
Á. 250 L ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· 20% v/v Û Ô͢ÁfiÓÔ.
‰. 2 L (2000 mL) ÎÚ·ÛÈÔ‡ 11% v/v.

3. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ:
·. 24 mL ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 8 % v/v.
‚. 6 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 12% v/v.
Á. 60 L Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 20% v/v.
‰. 4 mL ÌÂı·ÓfiÏ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% v/v.

∂ÓfiÙËÙ·

2.3

4. ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ï‡Ì·Ù·:
¢1: 10 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û 400 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
¢2: 5 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·;
5. ™Â fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó 32 mL ÌÂı·ÓfiÏ˘
ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· 8% v/v;
6. ºˆÙÈÛÙÈÎfi ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ·Ú·Û΢¿ÛÙËΠ̠ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 4 mL
ÌÂı·ÓfiÏ˘ Û ·Èı·ÓfiÏË. ΔÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ›¯Â fiÁÎÔ
400 mL Î·È Ì¿˙· 320 g. N· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó:
·. ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
‚. ∏ % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
7. ¶fiÛ· mL ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ı· ηٷӷÏÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ·Ó ÈÂÈ ¤Ó·
ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ì‡Ú·˜ (330 mL) 4% v/v;
8. ΔÔ fiÚÈÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÎÔfiÏ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ÂÓfi˜ Ô‰ËÁÔ‡ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη O‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÈ·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¯ÒÚ·˜ 0,8 g/L ·›Ì·ÙÔ˜. ∞Ó ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ 5 L ·›Ì·, fiÛË Ì‡Ú· 5% v/v Ú¤ÂÈ Ó· ÈÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ
ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ; ∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ Â›Ó·È 0,8 g/mL
Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÂÚȤ¯ÂÙ·È
ÔÛÔÛÙfi 50% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈο ÚÔÛÏ‹„ÈÌ˘ ·ÏÎÔfiÏ˘.
9. ™Â ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô ÂÏ¿Ù˘ ∞ ‹È ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì‡Ú· (500
mL) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏË 5% v/v, ÂÓÒ Ô ÂÏ¿Ù˘ μ ‹È ‰‡Ô
ÔÙ‹ÚÈ· ÎÚ·ÛÈÔ‡ (Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ 240 mL) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÏÎÔfiÏË 11% v/v. ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÏ¿Ù˜ ηٷӿψÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÏÎÔfiÏË;
10. ∞Ó ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ 20% v/v
Ô͢ÁfiÓÔ Î·È 80% v/v ¿˙ˆÙÔ, fiÛ· L Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛ· L ·˙ÒÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 3 m X 5 m X 4 m
(1 m3 = 1000 L);

153

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

11. ™Â 200 mL ÎÚ·ÛÈÔ‡ ∫1 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 24 mL ·Èı·ÓfiÏ˘. ∞Ó ÛÙÔ ÎÚ·Û› ∫1 ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì 40 mL ÓÂÚÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ∫2. ¡·
˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ∫1 Î·È ∫2.
12. ™Â 140 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓfiÏ˘ 20% v/v ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ fiÁÎÔ 280 mL. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó:
·. O fiÁÎÔ˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ.
‚. ∏ % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
13. ª¤¯ÚÈ ÔÈÔÓ fiÁÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÒÛÔ˘Ì 200 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂı·ÓfiÏ˘ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2% v/v ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 1,5% v/v;
14. ¶fiÛ· mL ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì Û 320 mL Ì‡Ú·˜ 4%
v/v ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3,2% v/v;
15. 120 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓfiÏ˘ 2,4% v/v ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÓÂÚfi
̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·˘ÍËı› ηٿ 50%. ¡·
˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.
16. 200 L ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· 80% v/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¿˙ˆÙÔ, ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ¿˙ˆÙÔ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô fiÁÎÔ˜ Ó’ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 200% ÙÔ˘
·Ú¯ÈÎÔ‡. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡
‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Û ¿˙ˆÙÔ.
17. ™Â 320 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓfiÏ˘ 25% v/v, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ·Èı·ÓfiÏË Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
Ó· Á›ÓÂÈ 360 mL. O fiÁÎÔ˜ Ù˘ ·Èı·ÓfiÏ˘ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›
Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ.
18. ™Â 200 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂı·ÓfiÏ˘ 4% v/v ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÌÂı·ÓfiÏË Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· fiÁÎÔ˘ 220 mL. O fiÁÎÔ˜
Ù˘ ÌÂı·ÓfiÏ˘ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÔÈ· Ë % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ;

154

19. ¢›ÓÂÙ·È ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 150 mL Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 2%
v/v. ¶fiÛ· mL ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· Ó·

ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 4% v/v; O fiÁÎÔ˜ Ù˘
‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.

∂ÓfiÙËÙ·

2.3

20. ™Â 200 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 6 mL ·Èı·ÓfiÏ˘, ÂÓÒ ÛÂ
160 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 12 mL ·Èı·ÓfiÏ˘. ∫·ÙfiÈÓ
¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3.
¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¢1,
¢2 Î·È ¢3.
21. ¶fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂı·ÓfiÏ˘ ¢1 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2% v/v
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 160 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂı·ÓfiÏ˘ ¢2
ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 4% v/v ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ÌÂı·ÓfiÏ˘ ¢3
ÌÂ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3,5% v/v;
22. ¶fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓfiÏ˘ ¢1 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6% v/v
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 240 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓfiÏ˘ ¢2 ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 12% v/v ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ·Èı·ÓfiÏ˘ ¢3
ÌÂ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 9% v/v;
23. 50 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ÂÚȤ¯Ô˘Ó 5 mL ·Èı·ÓfiÏ˘ Î·È 30 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 ÂÚȤ¯Ô˘Ó 1,6 mL ÌÂı·ÓfiÏ˘. ŒÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ
‰‡Ô ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3. ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ
% v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢3, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Èı·ÓfiÏË Î·È ÙË ÌÂı·ÓfiÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
24. ¶fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂı·ÓfiÏ˘ 2% v/v Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó
Ì 240 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓfiÏ˘ 12% v/v ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·Èı·ÓfiÏ˘ Ó· Â›Ó·È 8%
v/v.

ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜
1. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË «‰È¿Ï˘Ì· ·ÏÎÔfiÏ˘ Û ÓÂÚfi Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 3% v/v»;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(4 ÌÔÓ¿‰Â˜)

155

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

2. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË: «∞¤ÚÈÔ Ì›ÁÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ 20% v/v Ô͢ÁfiÓÔ,
30% v/v ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È 50% v/v ÌÂı¿ÓÈÔ»;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(4 ÌÔÓ¿‰Â˜)
3. ¶fiÛ· mL ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ı· ηٷӷÏÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó ÈÂÈ ÌÈ·
Ì‡Ú· 500 mL 5% v/v;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(4 ÌÔÓ¿‰Â˜)
4. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ›ӷÈ
ÛˆÛÙ¤˜:
·. H ¤ÎÊÚ·ÛË «˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ·Èı·ÓfiÏ˘ 11% v/v» ÛËÌ·›ÓÂÈ
fiÙÈ Û 100 mL ÓÂÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ï˘ı› 11 mL ·ÏÎÔfiÏË;
‚. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ÂÓfi˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ì ÚÔÛı‹ÎË ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜.
Á. O ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ % v/v Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ fiÙ·Ó
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË, ÙË Ì¿˙· Î·È ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ V‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ = V‰È·Ï‡ÙË + V‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜
‰. ∏ ÂÙÈΤٷ Û ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÎÚ·Û› Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏË Â›Ó·È 12% v/v. ∞Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ
ÙÔ˘ ÌԢηÏÈÔ‡ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û ‰‡Ô ‰Ô¯Â›· ÙfiÙÂ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ 12% v/v Û οı ‰Ô¯Â›Ô.
(4 ÌÔÓ¿‰Â˜)
5. ŒÓ· ‚·Ú¤ÏÈ Ì ÎÚ·Û› ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 200 L Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÏÎÔfiÏË 12% v/v.
·. ¶fiÛ· L ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ;
‚. ∞Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ηٿ 20% ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % v/v ÙÔ˘ ·Ú·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡;
(4 ÌÔÓ¿‰Â˜)

156

¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min - ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·!

™Â 100 g ÓÂÚÔ‡ ‰È·Ï‡Û·Ì 20 g ˙¿¯·Ú˘ Î·È ·Ú·Û΢¿Û·Ì ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 fiÁÎÔ˘ 100 mL. ·. ·Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1. Á. ·Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ú=1.1 g/mL. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì 200 mL ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ 30% w/w Î·È ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Ú=1. ‰. ·. ·. ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÌÈÛfi˜. ·.3 2. ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· 8 g ˙¿¯·Ú˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 . ¶ÔÈ· Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ì›ͷÌ ٷ ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù· Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 . ‚.2 g/mL. Á. ‚. ¶ÔÈ· Ë % w/w ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ‚.∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ™Δπ™ ¶∂ƒπ∂∫Δπ∫√Δ∏Δ∂™ 1. ¶·Ú·Û΢¿Û·Ì ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 10 g ˙¿¯·Ú˘ Û 190 g ÓÂÚÔ‡ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 60 g ˙¿¯·Ú˘ Û 540 g ÓÂÚÔ‡. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·Ú·ÈÒÓÂÙ·È Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›. ™Â 560 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˘‰ÚԯψÚÈÎÔ‡ ÔͤԘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 28 g ˘‰ÚԯψÚÈÎÔ‡ ÔͤԘ.1 g/mL. Á. ¶fiÛ· g ÓÂÚÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û 240 g ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 . Á. ¶ÔÈ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·Ó ·Ú·ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¢3 Ì 400 g ÓÂÚÔ‡. 3. 4. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 . ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¶ÔÈ· Ë % w/w ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 Î·È ÔÈ· Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.2 g/mL. 5. 157 . ¶fiÛ· g ˙¿¯·Ú˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û 200 mL ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1. ™Â 360 g ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 324 g ÓÂÚÔ‡. ¶fiÛ· g ÓÂÚÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·. ‚. ¶fiÛ· g ˙¿¯·Ú˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ‚. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë %w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 . ¶ÔÈ· Ë % w/v ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.

8.2 g/mL Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 30 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 270 g ÓÂÚÔ‡. ·.5% w/w. ¶fiÛ· g ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 200 g ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 7. 158 . 7. ¶fiÛ· g ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì 200 g ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 7. ¶·Ú·Û΢¿Û·Ì ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 fiÁÎÔ˘ 100 mL Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 6 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 6.5% w/w. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 . ∂›Û˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 ÚԤ΢„ Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 15 g ˙¿¯·Ú˘ Û 285 g ÓÂÚÔ‡. ‚. ¢È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ˘ÎÓfiÙËÙ· 1. ¶·Ú·Û΢¿Û·Ì ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 20 g ˙¿¯·Ú˘ Û 200 g ÓÂÚÔ‡. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 .2 g/mL ÚԤ΢„ Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 24 g ˙¿¯·Ú˘ Û ÓÂÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô fiÁÎÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ 200 mL. Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ 200 mL.

(6 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2... ‚. ∞Ó Û ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÓÂÚfi... ·....... Â...... Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ... ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ‚..... °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 300 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 6% w/w.............. ·Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1.... ÙfiÙ (Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: ·˘Í¿ÓÂÙ·È...... ‰È·Ï‡Ô˘ÌÂ: ·. Á..... ¢È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ 12% w/v.... Á...... 6 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 g ÓÂÚÔ‡...... (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4.... ΔÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: ·. ¢È¿Ï˘Ì· ÁÏ˘Îfi˙˘ 5% w/w. ‰. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. (10 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 60 min ... ™Â fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 40 g ·Ï·ÙÈÔ‡..... ‚. 18 g ˙¿¯·Ú˘ Û 300 g ÓÂÚÔ‡.. ¢È¿Ï˘Ì· ·ÏÎÔfiÏ˘ 3% v/v. Á........... 18 g ˙¿¯·Ú˘ Û 282 g ÓÂÚÔ‡... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 .. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ì›ͷÌ ٷ ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù· Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3 ............ 6 g ˙¿¯·Ú˘ Û 94 g ÓÂÚÔ‡.3 1...... ‰. ¶·Ú·Û΢¿Û·Ì ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 20 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 380 g ÓÂÚÔ‡ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 30 g ·Ï·ÙÈÔ‡ Û 270 g ÓÂÚÔ‡... ‰..... ¶ÔÈ· Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·Ó ·Ú·ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¢3 Ì 600 g ÓÂÚÔ‡........... Ë Ì¿˙· Ù˘ ÁÏ˘Îfi˙˘ . ‚.. Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË ...1 g/mL. ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È): ·..∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 159 . ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1 . Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ..... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3 .∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√ ¢π∞°ø¡π™ª∞ ™Δπ™ ¶∂ƒπ∂∫Δπ∫√Δ∏Δ∂™ ∂ÓfiÙËÙ· 2. Á.... (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3....

ȉ. È·... ŒÓ· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· ϤÁÂÙ·È Î·È .. ÃψÚÈÔ‡¯Ô . ÈÁ. ‚.. Â. Ÿ¯È ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜. È.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√ Δ∂™Δ °π∞ ¡∂ƒ√ – ª∂π°ª∞Δ∞ – ¢π∞§Àª∞Δ∞ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Î·È ‚Ú˜ ÙËÓ ÎÚ˘Ì̤ÓË Ï¤ÍË: ·..... ÛÙ... ™Ù· Ì›ÁÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ....OÁÎÔÌÂÙÚÈÎfi˜ . ∞Ï¿ÙÈ Î·È ÓÂÚfi..... È‚. ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ŒÙÛÈ Ï¤Ó ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÔÈ ¯ËÌÈÎÔ›. ΔÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›·. ª›ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙËÓ ›‰È· Û‡ÛÙ·ÛË. ∫·Ï‡ÙÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 70% Ù˘ °Ë˜..... ªÂ ·˘Ùfi . ˙. ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙË ıˆڛ·. ‰.. ∑¿¯·ÚË Î·È ÓÂÚfi. ¶ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 160 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ÌÂ.. ı.. Ë. Volume . Á.

3. ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰È·ÛÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜. 5. ˙Ò·. ÏÈÌÓÒÓ. ¶ÔȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.4 ƒÀ¶∞¡™∏ Δ√À ¡∂ƒ√À ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . Δ¤ÙÔÈ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ı¿Ï·ÛÛ˜) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË Ú‡·ÓÛË. ‰. ΔÈ Â›Ó·È Ù· χ̷ٷ. 2. Ï›ÌÓ˜. ‚ÈÔÙ¯ӛ˜. ÔÙ·ÌÒÓ. ΔÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªÂ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜. ¶ÔÏÏÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ú‡·ÓÛ˘. ·ÁÚÔ‡˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ï‡Ì·Ù·. Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Û‡ÓıÂÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶Ò˜ ÔÈ ˘‰¿ÙÈÓÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ (ÔÙ¿ÌÈ·. OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ú‡ÔÈ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¶Ò˜ Ù· χ̷ٷ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. 6. ¶ÔȘ Ô˘Û›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ú‡ÔÈ. 4. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‹ Î·È Ï‹ÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÙÔ›ˆÓ (·ÎÙÒÓ. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È: ·. Ï›ÌÓ˜.4 1. Δ· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· ·fi ηÙÔÈ˘. ÔfiÙ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È. ·ÏÏ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê˘Ù¿. 161 . ÒÛÙ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. ı¿Ï·ÛÛ˜). ªÂ›ˆÛË Ù˘ ‰È·‡ÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ÚÂÌ¿ÙˆÓ).2. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ fï˜ Ù· χ̷ٷ Â›Ó·È ÙfiÛ· ÔÏÏ¿. ŸÙ·Ó Ù· χ̷ٷ ηٷϋÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ (ÔÙ¿ÌÈ·. ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. OÈ ˘‰¿ÙÈÓÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÏÂοÓ˜ Ì ÓÂÚfi. ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û'·˘ÙÔ‡˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË. ‚. Á.

·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ‰ÔÌÈο ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÙ·ÏÏ›· ÁˆÚÁ›· ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ÛÎfiÓË. ‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ·. ˘ÁÚ¿ Í‚Á¿ÏÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÈ· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ñ ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ÔfiÙ Á›ÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. . ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ӷ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÚÈÙÙ¿ ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙ· ÏÔ›· Ó· ÍÂϤÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î. ∂ÈϤÔÓ.¿. ·ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ÂÙ¿Ì ÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘˜. ÛÎfiÓË ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ƒÀ¶Oπ 162 7. °È· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ·. ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡. O ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηÙÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ·ÂÚÈÛÌfi Î·È ÚÔÛı‹ÎË ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ÚÈÓ Ù· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞¡£ƒø¶π¡∂™ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπOΔ∏Δ∂™ 2 ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù·. ›ÛÛ˜. Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Ï¿‰È· ‰ËÏËÙ‹ÚÈ·. Ì¿˙· ÂÙڤϷÈÔ. Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. Δ¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ›ӷÈ: ñ O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡Ô˘˜. ÚÈÓ Ù· χ̷ٷ ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ ·Ô‰¤ÎÙË. ‰ËÏ·‰‹ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜.

∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈο 4. O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÙË Á¤ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÎfiÓË 3. ∞¿ÓÙËÛË ·. Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ‚·ıÌÈ·›· ηٿÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™Â οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ 1 ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ¤Ó· Ú‡Ô Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ 2: ™Ù‹ÏË 1 ·. Á. ÀÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· 2. §È¿ÛÌ·Ù· 2. fiˆ˜ Ù· „¿ÚÈ· Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó. ¢ÔÌÈο ¤ÚÁ· ‰. ‰.. ÏÈÌÓÒÓ. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·‡ÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ. Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓˆÓ ÛÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. Á-2.¿. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Á. ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Î. ‚. ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫ÔÚÒÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘.∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ‰-1 ∂ÓfiÙËÙ· 2. ÚÂÌ¿ÙˆÓ). ∞¿ÓÙËÛË °È· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È: ·. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ∞ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ‚. °ÂˆÚÁ›· ∞¿ÓÙËÛË: ·-3.4 ™Ù‹ÏË 2 1. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÌÂ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË ÁˆÚÁ›·. ÔÙ·ÌÒÓ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ fiˆ˜ Ú‡ÔÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‚˘ÚÛԉ„›·. ‚. 3. ÂȉÈο Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ‚-4. 163 . ∏ ·ÈÛıËÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‹ Î·È Ï‹ÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÙÔ›ˆÓ (·ÎÙÒÓ. ÒÛÙ ӷ ÌË Ú˘·›ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Û ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜.

·ÛÙÈο χ̷ٷ: ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ηı·ÚÈÛÌÔ› ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ........... ‚....... ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο...... ∞ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô...... ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ Ì ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ú˘·›ÓÔ˘Ó Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ·.... ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ................... .. ... .... Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο χ̷ٷ: ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜: ÂÓÙ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.... Á.. ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ Ï›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜................ ÍÂÓԉԯ›·. ·..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1.... ·ÁˆÁÔ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.... χ̷ٷ ·fi ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ¤ÚÁ·: ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì Ì¿˙· Î·È ÛÎfiÓË.............»: .... °ÂˆÚÁ›·................. ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓˆÓ..... ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ô‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÏÔ›ˆÓ Ì ‰ÈÏ¿ ÙÔȯÒÌ·Ù· ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó·˘·Á›ˆÓ.... ÁˆÚÁÈο ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο χ̷ٷ: ÁˆÚÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ.................... ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 164 1... Â.................... ‰ÂÚÌ¿ÙˆÓ.. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÙÚfiÔ˘˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË... ..... ‰............................ .... ............. ∞ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡: ...................... ................... ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÂÓ·fiıÂÛË ÂÚÈÙÙˆÌ¿ÙˆÓ ˙ÒˆÓ... ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔʛ̈Ó.............. ÁˆÚÁÈο ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο χ̷ٷ: ˘ÈÔı¤ÙËÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜..... ........ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜: ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚ· Î·È ÁÂÓÈο ÌÂÁ¿Ï· ÏÔ›·...... ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·....... .... Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «¶ÔÈÔÈ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ì .. ÌÂÙ·ÏÏ›·: ... ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·: ................... ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜: ....... Ó·˘¿ÁÈ· ÏÔ›ˆÓ.. ¢ÔÌÈο ¤ÚÁ·: .. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο χ̷ٷ: ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Û ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ‹ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó.............. μÈÔÌ˯·Ó›·........ ·ÛÙÈο χ̷ٷ: ηÙÔÈ˘................. ‚·ÚȤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜.......... ‚...........

............ ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi...................... ˘ÁÚ‹ 165 ............. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘................................................................... ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› Î·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ›............................................................................................................................................................................................................................................................................. ∂ÓfiÙËÙ· 2..................................................................... ............................................... ............................................................ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ÙÔ ıÂÚÌfi ÓÂÚfi ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ................. fiˆ˜ Ù· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·............................................... ......................... ∏ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È: ·........................ ............................................... Ú‡ÔÈ................................................. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜..................... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1....................... . Ô˘ ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙȘ „˘ÎÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ....... ............... ...... ..................................................................................................... ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ıÂÚÌfi ÓÂÚfi............................................................... ›Ù Ì ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘.............2...... ......... ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ.................. .......... 4.......................................................................................................................... Ú‡·ÓÛË.. 5......................... ÛÙÂÚ‹ ‚... .. ∞ÚÎÂÙÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›................................................................ .................................................................... ›Ù Ì ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ì ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.......... ...................... 3..........................4 ............... ¡· ·Ô‰ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ fiÚˆÓ: χ̷ٷ..........................................................................

Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‚·ÚÈÒÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·. ·ÈÛıËÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÙÔ›ˆÓ ‚. Ù· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‰. Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·. Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ‰. Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·‡ÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘ 166 7. ·fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ì ÛÙÂÁ·Ófi ˘¤‰·ÊÔ˜ Á. ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ 4. Ù· ·¤ÚÈ· Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηÌÈÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ‚. ¿ÓÙÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÂȉÈο ÏÔ›· ‰. Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ „·ÚÈÒÓ Á. fiˆ˜ ÙÔ˘ ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˘ Á. ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÂȉÒÓ ‰. ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È ·fi Ó·˘¿ÁÈÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‚ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο χ̷ٷ Á. Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰. Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‚. Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ‰. ∂Ô̤ӈ˜ ÌfiÏ˘ÓÛË ÚÔηÏÔ‡Ó ·. ·¤ÚÈ· ‰. ÔÈ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ 3. Ë ÛÎfiÓË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ 5. §‡Ì·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·. ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÙÔ›ˆÓ Á. ¿ÏÏÔÙ ÛÙÂÚ‹ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·¤ÚÈ· 2. ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Ì ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Á. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û'·˘Ùfi ‚. ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ‚. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi 6. ªÂ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ·. ÔÈ Ú‡ÔÈ Á. ∏ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.

∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ·. ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰. Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¿Óıڷη 12. fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Á. ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‰.4 9. Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ‰. ŒÓ· ÂÈϤÔÓ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·. Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ 10. Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ ÏÔ›ˆÓ ‰. Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ‚.8. Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ‚. Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡Ô˘˜ Î·È Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Á. Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ÔÈ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙ· ıÂÚÌÔ΋È· Î·È Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘˜ ‰. Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Á. °È· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡Ô˘˜ fiˆ˜ ·. ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ï˘Ì¿ÙˆÓ Á. Ù· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‚. ¢‡Ô ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·. Ì›· ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 11. ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Á. ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 167 . ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡Ô˘˜ ‚. Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ‚.

.. 8... ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‹ Î·È Ë Ï‹Ú˘ .......∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 168 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1.... ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜................................... Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Û‡ÓıÂÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ..... Ù˘ ‰È·‡ÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘...... OÈ ˘‰¿ÙÈÓÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÏÂοÓ˜ Ì ÓÂÚfi.................. 12....................... Δ· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· ·fi ηÙÔÈ˘........ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ...................... ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.......... Ï›ÌÓ˜.... ‚ÈÔÙ¯ӛ˜.............. Â›Ó·È ÙfiÛ· ÔÏÏ¿...... ÚÂÌ¿ÙˆÓ) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ.......................... OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È .. ÔfiÙ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ............................... ˙Ò·.............. Δ¤ÙÔÈ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ....... 6... ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡Ô˘˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ........................... O ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ........................ ÔÙ·ÌÒÓ.......................................................... Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ .................... ÔfiÙ Á›ÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ............. ·ÁÚÔ‡˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ... 7.............................. ·ÏÏ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê˘Ù¿.......... ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÚÈÓ Ù· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ì ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ô ........ 5............................................. ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ....................... ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡......... 11. ηı·ÚÈÛÌfi˜........................ ... ÚÔηÏÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ù· χ̷ٷ ηٷϋÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ (ÔÙ¿ÌÈ·... 9................. 3..... .... ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ........ ı¿Ï·ÛÛ˜). ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÙÔ›ˆÓ (·ÎÙÒÓ.... ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È...................................... ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È .............. ÒÛÙ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ........... ÙÔ˘˜............................... ÏÈÌÓÒÓ........ 10............... ¶ÔÏÏÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ... 2............................ ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· .. ÙÔ˘........ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û'·˘Ù¿ Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·ÛÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ... ∏ ....... 4.. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ù· ..............

ÁˆÚÁ›·. ‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ· 3. ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ˙ÒˆÓ 8. ›ÛÛ˜ 11. ¢ÔÌÈο ¤ÚÁ· Á. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. ˘ÁÚ¿ Í‚Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ 10. 6. 3. ∞ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ‚. 9. ÛÎfiÓË 2. ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο 6. Δ· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ËÁ‹ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ÏÈ¿ÛÌ·Ù· 5. ∂ÓfiÙËÙ· 2. O ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡. Ô˘ Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ÛÙ· χ̷ٷ. ∫·Ù¿ ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Á›ÓÂÙ·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ.™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 2.4 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‰. 10. ÂÙڤϷÈÔ 4. Ì¿˙· 9. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡Ô˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·. 8. OÈ ·ıÔÁfiÓÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Û ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË. fiˆ˜ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. 4. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏ› Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ÌÂÙ·ÏÏ›· Â. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Ì›· ·ÓÙÈÛÙÚÂÙ‹ ‰È·‰Èηۛ·. ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ™Ù‹ÏË ππ 1. ∏ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÂȉÒÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ËÁ‹ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ. Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η 169 . 7. ÛÎfiÓË ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ 7. ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ‰ËÏËÙ‹ÚÈ· 12. 5.

Ú¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ................................................................. .................... ¶ÚÔÛÙ·Û›· ™Ù‹ÏË ππ 1................................... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË ‹ fi¯È Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·............ ΔÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡............................................ (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ...................... μÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ 5.......................... ........ ÌÂÙ·ÏÏ›· °ÂˆÚÁ›·....... ¢ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙÚÔÊÒÓ Û ˘ÔÓfiÌÔ˘˜ 3....................... ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ÏÔ›ˆÓ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3.............. ......... ∞ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ...... ∞ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ 4..... ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ 6........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1..... ƒ‡·ÓÛË ‚. ¤ÚÁ· ª ...... ...................... ƒ‡·ÓÛË ÓÂÚÔ‡ OÈ Ú‡ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi........ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ............................... μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ 2..... (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ: ÚÔηÏ› ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û .. 170 .... ........................

.............. 4................ 1..... ª¿˙· .. °ÂˆÚÁ›·..... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ‰‡Ô ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi: ............... μ·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ· ............................ μÈÔÌ˯·Ó›·............... ¢ÔÌÈο ¤ÚÁ· Á........................ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ÌÂÙ·ÏÏ›· Â. 3.. 2....... ™Â οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ¤Ó· Ú‡Ô Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·... ÀÁÚ¿ Í‚Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ....................... ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ™Ù‹ÏË ππ ...... ∂ÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· ................ 5..... ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‰....4 ...........∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 171 .......... §¿‰È· ..4......... ∞ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ‚.............. (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5....

™ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ˆ˜ ‰È·Ï˘ÙÈÎfi ̤ÛÔ ıÂÚÌfi ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· Âί˘Ï›ÛÔ˘Ì οÔȘ Ô˘Û›Â˜ (¤Á¯ÚˆÌ˜ ‹ ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜) ·fi Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡. Ë ·fiÛÙ·ÍË. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ηı·Ú¤˜ ·fi ÚÔÛÌ›ÍÂȘ Ô˘Û›Â˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ÌÂıfi‰ˆÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ. Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË. Ë ‰È‹ıËÛË. 3. ¶Ò˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Âί‡ÏÈÛË. Ë ·fi¯˘ÛË.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ™ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ›ڷ̷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ʇÏÏ· ÙÛ·ÁÈÔ‡ Û ÔÙ‹ÚÈ Ì ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ÓÂÚfi Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·ÛÙ·Ófi. ∏ Âί‡ÏÈÛË Â›Ó·È Ì›· ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ‰È·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. OÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Ë Âί‡ÏÈÛË. .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fi¯˘ÛË. 172 5. ™ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ›ڷ̷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Ë ·fi¯˘ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ (ÙÛ¿È) ·fi Ù· ÛÙÂÚ¿ ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∏ ‰È‹ıËÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ·. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ˘ÁÚÒÓ ·fi ·‰È¿Ï˘Ù˜ ÛÙÂÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ٷ ÛÙÂÚ¿ ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡. ΔÔ Ì›ÁÌ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ê›ÏÙÚ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂȉÈο ÔÚÒ‰Ë ˘ÏÈο. ∏ ‰ÈÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ (·fi¯˘ÛË) ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ Û ¿ÏÏÔ ‰Ô¯Â›Ô ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜. Ô ËıÌfi˜ (Ê›ÏÙÚÔ) Â¤ÙÚ„ ÙÔ ˘ÁÚfi ÚfiÊËÌ· (ÙÛ¿È) Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. 2. 4. ∏ ·fi¯˘ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi ·fi ¤Ó· ÛÙÂÚÂfi ÛÒÌ·.5 ¢π∞Ãøƒπ™ª√™ ªπ°ª∞Δø¡ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. Ë ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË. Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÛÙÂÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙȘ ˘ÁÚ¤˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È‹ıËÛË.

™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ›ڷ̷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡. °›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ Ê˘ÁfiÎÂÓÙÚ˘ ‰‡Ó·Ì˘.5 7. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¶Ò˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË. ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·. Ì ÂȉÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì Û ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË ¤Ó· Ì›ÁÌ·. OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ·ÔÛÙ¿˙Ô˘Ó ÚÒÙ˜. ‚Ú¿˙ÂÈ Î·È ÔÈ ·ÙÌÔ› ÙÔ˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ „˘ÎÙ‹Ú· Û ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ·fiÛÙ·ÍË. ªÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Á›ÓÂÙ·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙÂÚÂÒÓ Â˘‰È¿Ï˘ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ˘ÁÚÔ‡˜ ‰È·Ï‡Ù˜. ¶Ò˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·˘Ù‹. ∏ Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË Â›Ó·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÂÚÂÒÓ Ô˘ ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Û ˘ÁÚÔ‡˜ ‰È·Ï‡Ù˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Á·Ï·ÎÙÒÌ·Ù·. ∏ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ˘ÁÚÒÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ. O ˘ÁÚfi˜ ‰È·Ï‡Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ·fi ÙȘ ÛÙÂÚ¤˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì›ÁÌ·. ÂÂȉ‹ ‚Ú¿˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ΔÔ ÓÂÚfi ‰È·‚Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÚ҉˜ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈËıËÙÈÎÔ‡ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. 8. ™ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ›ڷ̷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘. ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ‰È·Ï‡Ù˘. ΔÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ‰È·Ï‡Ù˘ ÂÍ·ÙÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ÙÔ ÛÙÂÚÂfi ·Ï¿ÙÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠‰ÈËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙ› ‹ ÁÂÓÈο ÔÚ҉˜ ˘ÏÈÎfi. fiˆ˜ Î·È Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ™ÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ı¤ÚÌ·ÓÛË ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘. ΔÔ Ì›ÁÌ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘Û΢‹ ·fiÛÙ·Í˘ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÛÙÂÚ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο Ó· «Î·ıÈ˙¿ÓÔ˘Ó» Î·È Ó· 173 . ΔÔ Ó¤Ô Ì›ÁÌ· (ÌÂÏ¿ÓÈ Î·È ÓÂÚfi) ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÔÚ҉˜ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈËıËÙÈÎÔ‡ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙÂÏÈο ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È. ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. 9.6. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ·fiÛÙ·ÍË Â›Ó·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ˘ÁÚÒÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Ì ÛÙÂÚ¿. Ô˘ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ù· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ·. ∫∞£∂Δø™ 1.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ˘ÁÚ¿. ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ·fi ÙÔ Á¿Ï· Î·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ·fiÛÙ·ÍË Î·È Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË Î. 12. 10. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ Ì ÔȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ: ·. ÂÍ¿ÙÌÈÛË. §¤ÁÂÙ·È Î·È ¤ÙÛÈ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ˘ÁÚÒÓ ·fi ·‰È¿Ï˘Ù˜ ÛÙÂÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜. ª›ÁÌ·Ù· ˘ÁÚÒÓ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ·fiÛÙ·ÍË. ª›· ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔ‡ ·fi ·‰È¿Ï˘ÙÔ ÛÙÂÚÂfi. ∞˘Ù‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÛÙÂÚÂÔ‡ ·fi ÙÔ ‰È·Ï‡ÙË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ï¿‰È ·fi ÙȘ ÔÏÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂÏȤ˜. ª›ÁÌ·Ù· ÛÙÂÚÂÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ̷ÁÓ‹ÙÈÛË (·Ó ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙ›˙ÂÙ·È) ‹ Ì ÎÔÛΛÓÈÛÌ·.¿. ª›ÁÌ·Ù· ÛÙÂÚÂÒÓ Û ˘ÁÚ¿ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ·fi¯˘ÛË. ‚. 9. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ∞ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ‹ ÛÙËÓ ·¤ÚÈ· ηٿÛÙ·ÛË.¿. 13. ∫·È ¤ÙÛÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Ù· ˘ÁÚ¿ Û ·¤ÚÈ·. 174 . ª›ÁÌ·Ù· ÛÙÂÚÂÒÓ. ‚. 11. ª›ÁÌ·Ù· ÛÙÂÚÂÒÓ Û ˘ÁÚ¿. Á. 10. Á. ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· Î. ‰È‹ıËÛË. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ: Oƒπ∑O¡Δπø™ 2. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡. O ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜. ª›ÁÌ·Ù· ˘ÁÚÒÓ. 5.

¶ÔÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ.‰È¿Ï˘ÛË . ΔÔ ‰È‹ıËÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë (‰). ¢È¿Ï˘ÛË . ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ·˘Ùfi Î·È ÁÈ·Ù›. ·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ ·Ï˘ÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ı› Û ÓÂÚfi Î·È Ì ‰È‹ıËÛË Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ë ¿ÌÌÔ˜.ÂÍ¿ÙÌÈÛË ∞¿ÓÙËÛË: ΔÔ ÛÙÂÚÂfi.ÂÍ¿ÙÌÈÛË .‰È‹ıËÛË Á. ¢È‹ıËÛË . ¢È¿Ï˘ÛË .1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∂ à º À ° O ∫ ∂ ¡ Δ ƒ π ™ ∏ π à ø § À ª Δ § ∞ ƒ π Δ ∂ ∞ ™ O • ∞ ƒ ∏ ° ∞ ¶ π ƒ Δ O ™ μ ƒ ∞ ™ ª O ™ ª º π Δ ∞ ¶ O à À ™ ∏ π ™ ∞ ∞ ∏ • ∏ ∂ÓfiÙËÙ· 2. Ô˘ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ «Î·ı·Úfi» ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ. ¢È‹ıËÛË . ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·Ù¿ ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·. ·Î¿ı·ÚÙÔ Ì ¿ÌÌÔ. ÁÈ· Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ·. 175 .‰È‹ıËÛË . ∞¿ÓÙËÛË: Δ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÈÏfi ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÏ¿ÓÈ·.5 2.ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‚. ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·‰È¿Ï˘ÙË ÛÙÔ ÓÂÚfi. Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ Ì ÔÈÔ ·fi ÙÔ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÈÏfi Ô˘ ‚ڋΠηٿ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·. ·.‰È¿Ï˘ÛË ‰.ÂÍ¿ÙÌÈÛË . ™ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ ·Ï˘Î¤˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ¿ÌÌÔ˜. ªfiÓÔ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¯ÚˆÌ·ÙÔÁڷʛ˜ ı· Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› Û ·Ï¿ÙÈ Î·È ÓÂÚfi Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË. ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. 3.

O ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú·˜ Ì ٷ Ï¿ÛÙȯ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË ÙˆÓ ˘‰Ú·ÙÌÒÓ.46 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡: ·. Ï¿ÛÙȯ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ÀÏÈο: ¢ÈËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙ›. Á. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú·. °È· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ Ì›ÁÌ· Û ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÊÈ¿ÏË ˙¤Ûˆ˜. . Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·. ∏ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÊÈ¿ÏË ˙¤Ûˆ˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ϤÁÌ· ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘ Î·È ıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì Ì χ¯ÓÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ‰ÈËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙ›. °È· ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ¿Óˆ Û ϤÁÌ· ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘ Î·È ıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì Ì χ¯ÓÔ. ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú·˜. ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì›ÁÌ·. ‚. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 44 . ∞¿ÓÙËÛË 176 ·. ¯ˆÓ› ‰È‹ıËÛ˘. ϤÁÌ· ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁË ÒÚ· ÙÔ ÓÂÚfi ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡ ˙¤Ûˆ˜ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÌÈÎÚÔ‡˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘˜ ˙¿¯·Ú˘. ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜. ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜. Á. ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Â›Ó·È Â˘‰È¿Ï˘ÙÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‹ ·fiÛÙ·ÍË. ™˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡. Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰È·Ï‡ÙË.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ª›ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Á˘¿ÏÈÓ˘ Ú¿‚‰Ô˘. ∂Âȉ‹ Ë ˙¿¯·ÚË Â›Ó·È Â˘‰È¿Ï˘ÙË ÛÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‹ Ì ·fiÛÙ·ÍË. ‚.˙¿¯·Ú˘. Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ı· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó. χ¯ÓÔ˜. ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú· Î·È Û˘ÏϤÁÂÙ·È Û ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. ÛÙË ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÊÈ¿ÏË ˙¤Ûˆ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Ï¢ÎÔ› ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔÈ ·Ï·ÙÈÔ‡. ÊÈ¿ÏË ˙¤Ûˆ˜. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁË ÒÚ· ÙÔ ÓÂÚfi ‚Ú¿˙ÂÈ. ª›ÁÌ·ÙÔ˜ ÓÂÚÔ‡ .

Ù˘ μ Î·È Ù˘ °: O˘Û›· ∞ μ ° ¢È·Ï˘Ù‹ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ÿ¯È Ÿ¯È ¡·È ¢È·Ï˘Ù‹ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ¡·È Ÿ¯È Ÿ¯È ∂ÓfiÙËÙ· 2. OÈ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤Ó˜ Î·È Û ÌÔÚÊ‹ ÛÎfiÓ˘. ÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ô˘ÚÂı¿ÓË. ı· ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ‰È·Ï‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∞¿ÓÙËÛË ¶ÚÒÙ· ı· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Û ÂÙڤϷÈÔ. ∂Âȉ‹ Ë Ô˘Û›· μ ‰ÂÓ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· Ù˘ Ô˘Û›·˜ ° Ì ·fi¯˘ÛË ‹ ‰È‹ıËÛË.5 ∞Ó ÛÔ˘ ‰Ôı› ¤Ó· Ì›ÁÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ Ô˘Û›Â˜. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ‰›ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÂÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ‚. ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ·fi ÙÔ ÎÔ‚¿ÏÙÈÔ Î·È ‚. ∂Âȉ‹ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ù‹ ÌfiÓÔ Ë Ô˘Û›· ∞. ΔÔ Ì›ÁÌ· ÙˆÓ ·‰È¿Ï˘ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ÛÈÒÓ μ Î·È °. ªÔÚԇ̠ӷ ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Ô˘Û›· ∞ ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‹ ·fiÛÙ·ÍË. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÎÔ‚¿ÏÙÈÔ ¤¯ÂÈ Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Ì ̷ÁÓ‹ÙÈÛË. O˘Û›Â˜ ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ∫Ô‚¿ÏÙÈÔ ÃÚÒÌÈÔ ¶ÔÏ˘Ô˘ÚÂı¿ÓË ¢È·Ï˘ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ·‰È¿Ï˘ÙÔ ·‰È¿Ï˘ÙÔ ·‰È¿Ï˘ÙÔ ·‰È¿Ï˘ÙÔ ¢È·Ï˘ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ·‰È¿Ï˘ÙÔ ·‰È¿Ï˘ÙÔ ·‰È¿Ï˘ÙÔ ‰È·Ï˘Ùfi ª·ÁÓËÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ÿ¯È ¡·È Ÿ¯È Ÿ¯È ∞¿ÓÙËÛË ·. Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ. ÙÈ ‰È·‰Èηۛ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂȘ. ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ô˘Û›Â˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·‰È¿Ï˘Ù˜ Î·È ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÂÙڤϷÈÔ Ô˘Û›· ∞ Ì ·fi¯˘ÛË. ∞. ∏ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ÛÙÂÚ‹˜ Ô˘Û›·˜ ° ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‹ Ì ·fiÛÙ·ÍË. Ù˘ ∞. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÁÈ· Ó· ÚÔÙ›ÓÂȘ Ò˜ ı· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂȘ ·.2. μ Î·È °. ∞Ó ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ .ÔÏ˘Ô˘ÚÂı¿Ó˘ Û ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·‰È¿Ï˘ÙÔ Î·È ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fi¯˘ÛË 177 . 3.

∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì›ÁÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË. ∞¿ÓÙËÛË 178 ·. μ Î·È °. ªÈ· ¯ÚˆÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙȘ ÙÚÂȘ ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ ∞. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ ∞. ‚. μ Î·È ° ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È. Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ μ Î·È °. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ›¯ÓÔ˜ ÌÈ·˜ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ·ÔÙ¤ıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙË ¯ÚˆÛÙÈ΋ ° ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ ∞. μ Î·È °. ∏ ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÔÏ˘Ô˘ÚÂı¿ÓË ·ÔÌÔÓÒÓÂÙ·È Ì ·fiÛÙ·ÍË. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ: ‰Â›ÁÌ· ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ A ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ B ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ ° ·. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ·fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙÚÔÊ›ÌÔ˘. ∏ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·. 4. ∂›Ó·È ÓfiÌÈÌË Ë ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÊÈÌÔ. . ‚.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ‹ ‰È‹ıËÛË.

...................∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2......................................................................................................................................................... ..................................................................................................... ....................... ..................................................................................... ................. ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ·fi ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÛÙȘ ·Ï˘Î¤˜.............................................. ............................. ................................................................................................. ................................................. ............................ ¶ÔȘ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜....................................... ........5 1............ ........................................ ΔÈ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô....... ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙË ‰È·‰Èηۛ·................................................................................................................................... ................................ ¶ÔÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ·.......................... 4............................................................................................................................. ........................ ™Â ÔÈ· ̤ıÔ‰Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ηʤ (ηʤ˜ Ê›ÏÙÚÔ˘)........................................................................................................................................................ 3.......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ...................................................................................................................... ......... ...... 2....................................... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 179 .........................................

¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∂ί‡ÏÈÛË ‰. ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ 4. ¯ËÌÈΤ˜ ‰.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 1. Ãڈ̷ÙÔÁÚ·Ê›· 3. ÛÙÂÚÂÔ‡˜ ‰È·Ï‡Ù˜ ‚. Ì·ÁÓ‹ÙÈÛË Á. ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ Á. ΔÔ ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· Â›Ó·È ·. Ì›ÁÌ· ·ÂÚ›ˆÓ ‚. ªÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Á›ÓÂÙ·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙÂÚÂÒÓ Â˘‰È¿Ï˘ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ·. ∞Ú·›ˆÛË Á. ·¤ÚÈÔ ·fi ˘ÁÚfi ÛÒÌ· Á. ˘ÁÚÔ‡˜ ‹ ÛÙÂÚÂÔ‡˜ ‰È·Ï‡Ù˜ ‰. ÔÚÒ‰Ë ‚. ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á. °È· ÙËÓ Âί‡ÏÈÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ·. ∫Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÍË ‚. ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ 180 7. Âί‡ÏÈÛË 6. Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË ‚. ÌÂÙ·ÏÏÈο Á. ∏ ·fi¯˘ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ: ·. ™ÙË ‰È‹ıËÛË ÙÔ Ì›ÁÌ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ˘ÏÈο ·. ‰È‹ıËÛË ‰. ‰È·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ‚. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ . ˘ÁÚÔ‡˜ ‰È·Ï‡Ù˜ Á. ÛÙÂÚÂfi ·fi ·¤ÚÈÔ ÛÒÌ· ‰. Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ì ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜: ·. ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ‚. ‰È·‚ÏËÙÔ‡ ̤ÛÔ˘ ‰. Ê˘ÛÈΤ˜ 2. ηÙÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ‰. ˘ÁÚfi ·fi ÛÙÂÚÂfi ÛÒÌ· 5. ·.

.. Â›Ó·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Á·Ï·ÎÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË .......... 181 .. 9........ 4. ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔ‡ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜..... ................................... ∏ ............................. ÙÔ Ì›ÁÌ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ......... 3......... ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ .................... ˘ÁÚÒÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ ‚............... ÛËÌÂ›Ô ˙¤Û˘ ‰.......... Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂȉÈο ÔÚÒ‰Ë ˘ÏÈο................... ∏ ....... 5....... ÂÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ 10... ª›· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë: ·.............. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ·ÔÛÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·... ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ........ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È‹ıËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠‰ÈËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙ› Î·È ÛÙË ..... ÛËÌÂ›Ô Ù‹Í˘ Á.......... ∏ ‰È‹ıËÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ........... ∫·Ù¿ ÙË ............... ∏ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·....................... ·ÂÚ›ˆÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Á.......8............ .... ∏ ......... ÎÂÓÙÚÔÌfiÏÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ‚............... ÛËÌÂ›Ô ‹Í˘ ‚............................. ÓÂÚfi ˆ˜ ηٿÏÏËÏÔ ‰È·Ï˘ÙÈÎfi ̤ÛÔ.. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· . ÛÙÂÚÂÒÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ ‰.. 7.... 2......... ∫·Ù¿ ÙËÓ Âί‡ÏÈÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ....... ‰‡Ó·Ì˘................ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi ·fi ¤Ó· ÛÙÂÚÂfi ÛÒÌ·.. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È fiˆ˜ Î·È Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜..... Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ‰‡Ó·ÌË Á. ·fi ÚÔÛÌ›ÍÂȘ Ô˘Û›Â˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ÌÂıfi‰ˆÓ ...5 9.. Ê˘ÁfiÎÂÓÙÚÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ‰..... 8. ‰‡Ó·ÌË Laplace ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1.. 6........

Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ Ó· «Î·ıÈ˙¿ÓÔ˘Ó»... 9.. ∂Í¿ÙÌÈÛË Â.. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·. 7. 8.. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰È·Ï˘ÙÈÎfi ̤ÛÔ … 6.... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÎÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ … 5. OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ·ÔÛÙ¿˙Ô˘Ó ÚÒÙ˜. º˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË ™Ù‹ÏË ππ … 1.... ∏ Âί‡ÏÈÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ·.... 3.. ∏ ‰È‹ıËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ˘ÁÚÒÓ ·fi ·‰È¿Ï˘Ù˜ ÛÙÂÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜. ∏ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 10. 5... ∫·Ù¿ ÙË Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË ÙÔ Ì›ÁÌ· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· . .. ∞fi¯˘ÛË Á. ª¤ÛÔ ÚÔÛÚfiÊËÛ˘ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.. ∂ί‡ÏÈÛË ‚. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÁÚÔ‡ Û ¿ÏÏÔ ‰Ô¯Â›Ô … 7.. ∞fiÛÙ·ÍË ÛÙ.. ª›· ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ˘ÁÚÔ‡ ·fi ÛÙÂÚÂfi ÛÒÌ· Â›Ó·È Î·È Ë ·fi¯˘ÛË... £¤ÚÌ·ÓÛË … 3. 182 ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. 10. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Ô ˘ÁÚfi˜ ‰È·Ï‡Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜. 2.. ºÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· … 2.. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ê›ÏÙÚ·... ∫·Ù¿ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË ··ÈÙÂ›Ù·È „˘ÎÙ‹Ú·˜... 6. ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË … 4. 4. Ãڈ̷ÙÔÁÚ·Ê›· ˙. ¢È‹ıËÛË ‰.. ΔÔ Ï¿‰È ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂÏȤ˜ ÌÂ Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË... ª›· ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛËÌ›Ԣ ‚Ú·ÛÌÔ‡ Ô˘ÛÈÒÓ ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·fiÛÙ·ÍË..

. Ãڈ̷ÙÔÁÚ·Ê›· ˙............. °·ÏÏÈÎfi˜ ηʤ˜ … 7............................................................ ............................... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·....... ∞Ï˘Î¤˜ … 5......................................................... ................. º˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË ™Ù‹ÏË ππ … 1..................... ∂ί‡ÏÈÛË ‚........................ ∂ÓfiÙËÙ· 2....................................................................................................................................................... ™ÙÂÚ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο ·›Ì·ÙÔ˜ (7 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3............ ∂Í¿ÙÌÈÛË Â.......... ∫Ú·Û› … 3....................................... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ............................................................................................................................. º‡ÏÏ· ÙÛ·ÁÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÚfiÊËÌ· … 2............................... ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·: . . ................. ................ ∞fi¯˘ÛË Á.. ¶·Ú·Û΢‹ ÙÛ·ÁÈÔ‡ … 4........................... ªÂÏ¿ÓÈ Ì ÓÂÚfi … 6............................... ¢È‹ıËÛË ‰................................................................................. ™Â ÔȘ ·fi ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙ› Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ....... ∞fiÛÙ·ÍË ÛÙ.................................... ¶Ò˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË................................ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2.............................................................................................................................................. ............................................................. .... ...........∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 183 .. (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4....................5 ...... ............... ....................................

3. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. ÙÔ ·Ï¿ÙÈ (‹ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ). ªÂ ÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û·ÛÙ› Û ‰‡Ô ÈÔ ·Ϥ˜ Ô˘Û›Â˜: ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ¶¯ ÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË Ô˘Û›·. O fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘.1 ∏ÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ı· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ›‰È· ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘-Ô͢ÁfiÓÔ˘. ¢ÒÛÙ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ∫¿ıÂ Ô˘Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ‰È·Û¿Ù·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË.6. 2. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó ‰È·Û¿ÛÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË: Ì¿˙· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ =1 8 Ì¿˙· Ô͢ÁfiÓÔ˘ 184 5. ¶ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ı· ‚Úԇ̠fiÙÈ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÎÙ·Ï¿ÛÈ· ·fi ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. Ë ˙¿¯·ÚË.¿. 2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. ΔÔ ÓÂÚfi ‰È·Û¿Ù·È Û ‰‡Ô ·¤ÚÈ·: ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ.6 ¢π∞™¶∞™∏ Δ√À ¡∂ƒ√À – Ã∏ªπ∫∂™ ∂¡ø™∂π™ ∫∞π Ã∏ªπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ 2. 1. 4. ∏ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÛÂ Û˘Û΢‹ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘Û˘ ·ÚÔ˘Û›· ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ıÂÈÈÎÔ‡ ÔͤԘ 20% v/v. Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. ∞Ó ˙˘Á›ÛÔ˘Ì ٷ ‰‡Ô ·¤ÚÈ·. ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Î. . ™Â ÔÈ· ·¤ÚÈ· ‰È·Û¿Ù·È ÙÔ ÓÂÚfi.

. ÂÂȉ‹ ‰Â . ∂›Û˘..6 7.. Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜.. ÙÔ ıÂ›Ô Î·È Ô ¿Óıڷη˜ ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·.. ‰. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÔȘ Â›Ó·È ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ... 2. Ô Û›‰ËÚÔ˜.. ÙÔ ·ÚÁ›ÏÈÔ (·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ).... O͢ÁfiÓÔ ‰..¿... ŸÏ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ... ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Â›Ó·È ·Ì¤Ù·ÏÏ·.. ˙... ... ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ... ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ı 185 .... Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È Ì¤Ù·ÏÏ· fiˆ˜ Ô Û›‰ËÚÔ˜. ¡ÂÚfi ÛÙ.... ÙÔ ¿˙ˆÙÔ... ·....... Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ Î.... Â›Ó·È . Â›Ó·È .. Ô ¯Ú˘Ûfi˜.... Á..... ÂÂȉ‹ ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È.. ∂Ô̤ӈ˜: ÃËÌÈο ÛÙÔȯ›·: ·. ÃψÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ ‚. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ∂Âȉ‹ ÙÔ ÓÂÚfi ... Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË.. ∞¿ÓÙËÛË ∂Âȉ‹ ÙÔ ÓÂÚfi ‰È·Û¿Ù·È Û ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ....6..... ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ.. ÛÙ.. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ.. ÕÓıڷη˜ Á... Â›Ó·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·...... ™›‰ËÚÔ˜ ˙.¿. Ô ¿Óıڷη˜. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. Ô ¿ÚÁ˘ÚÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·..... £Â›Ô ı.. ÃËÌÈο ÛÙÔȯ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ..... Ô ¯·ÏÎfi˜. Û ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ.. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.. Ë ÃËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ: ‚. ∑¿¯·ÚË Â. À‰ÚÔÁfiÓÔ Ë.. ™Â ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·... fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ.. Â. ¶ÔȘ Ô˘Û›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·. ÙÔ ıÂ›Ô Î.

∂¡ø™∏ ° ∂¡ø™∏ ∞ À¢ƒO°O¡O O•À°O¡O 6 mL 3 mL À¢ƒO°O¡O 0.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 3. μ Î·È °) ‰È·Û¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·.2 mL : 0.5 L À¢ƒO°O¡O 0.5 L O•À°O¡O 0. ∏ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ¿Óıڷη Ì ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ: Ì¿˙· Ô͢ÁfiÓÔ˘ = 8 3 Ì¿˙· ¿Óıڷη ¶fiÛ· g ¿Óıڷη ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 96 g Ô͢ÁfiÓÔ˘. fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·. ∞¿ÓÙËÛË ∞fi ÙÔ ›ڷ̷ Ù˘ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‚Á¿Ï·Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· fiÁÎˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÚÔ˜ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È 2:1.2 L O•À°O¡O 0. ΔÚ›· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ÛÈÒÓ (∞. ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ ∞ (6 mL : 3 mL = 2:1) Î·È ° (0.1 L ∂¡ø™∏ μ ∂›Ó·È οÔÈ· ‹ οÔȘ ·fi ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÓÂÚfi.1 mL = 2:1) Â›Ó·È ÓÂÚfi. 4. ∞¿ÓÙËÛË πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: m Ô͢ÁfiÓÔ˘ = 8 ⇒ 96 = 8 ⇒ m ¿Óıڷη = 36 g m ¿Óıڷη m ¿Óıڷη 3 3 186 .

∏ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ıÂ›Ô Ì ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ: Ì¿˙· Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ì¿˙· ı›Ԣ = 3 2 μÚ˜ fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· (g) ı›Ԣ Î·È fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· (g) Ô͢ÁfiÓÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 500 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÙÚÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ.6 §‡ÛË πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ + mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 135 (1) ∞fi ÙË ıˆڛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: m ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 1 ⇒ m Ô͢ÁfiÓÔ˘ = 8 m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ (2) m Ô͢ÁfiÓÔ˘ 8 ∞ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË (2) ÛÙËÓ (1) ¤¯Ô˘ÌÂ: m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ + 8 m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 135 ⇒ 9 m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 135 ⇒ m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 135 = 15 g 9 ∂Ô̤ӈ˜ (1): 15 + mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 135 ⇒ mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 135 – 15 = 120 g 2. fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ı· ·Ú·Û΢·ÛÙÔ‡Ó. §‡ÛË πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: mÔ͢ÁfiÓÔ˘ + mı›Ԣ = 500 (1) ∞fi ÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: m Ô͢ÁfiÓÔ˘ = 3 ⇒ m Ô͢ÁfiÓÔ˘ = 3 m ı›Ԣ (2) m ı›Ԣ 2 2 ∞ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË (2) ÛÙËÓ (1) ¤¯Ô˘ÌÂ: 187 .∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ ∂ÓfiÙËÙ· 1. 2. ∞Ó ‰È·Û·ÛÙÔ‡Ó Ì ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË 135 g ÓÂÚÔ‡.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 3 m 5 m ı›Ԣ + mı›Ԣ = 500 ⇒ ı›Ԣ = 500 ⇒ mı›Ԣ = 200 g 2 2 ∂Ô̤ӈ˜ (1): mÔ͢ÁfiÓÔ˘ + 200 = 500 ⇒ mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 500 – 200 = 300 g 3. fiÛË Ì¿˙· Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛË Ì¿˙· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. §‡ÛË £· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÚÒÙ· ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 6 kg Â›Ó·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ù· 50 kg Â›Ó·È Ô͢ÁfiÓÔ. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ 70% w/w ·fi ÓÂÚfi. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: 70 kg ÓÂÚÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 kg ÛÒÌ·ÙÔ˜ x. 188 . ∞Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È 80 kg. kg ÓÂÚÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 80 kg ÛÒÌ·ÙÔ˜ x= 70 ⋅ 80 100 ⇒ x = 56 kg ÓÂÚÔ‡ πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ + mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 56 (1) ∞fi ÙË ıˆڛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: m ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 1 ⇒ m Ô͢ÁfiÓÔ˘ = 8 m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ (2) m Ô͢ÁfiÓÔ˘ 8 ∞ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË (2) ÛÙËÓ (1) ¤¯Ô˘ÌÂ: m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ + 8 m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 56 ⇒ 9 m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 56 ⇒ m˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 56 = 6 kg 9 ∂Ô̤ӈ˜ (1): 6 + mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 56 ⇒ mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 56 – 6 = 50 kg ÕÚ· ÛÙ· 80 kg ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 56 kg ÓÂÚÔ‡.

................................................................................................ .....................................∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2..... ................................................................ ΔÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË........................................................................ ................................ ..... ..............................................6 1.......... ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ: i....................................................................................................................................................... ... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤ÓÙ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi οı ηÙËÁÔÚ›·............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................... ....................................................................................... ª¿˙·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡................ Δ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ̤ٷÏÏ· Î·È ·Ì¤Ù·ÏÏ·.................... .................... .......... ....................................................................................... 5................................................................................................................ ™Â ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÔÈ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜............................................................................ ............................ 2......................................................................................................... .................... ........................................................................ ....................................................................... ..................................... 189 ......................................................................................... 4....... ¶Ò˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË Ô˘Û›·.. ¶Ò˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·˘Ùfi............................................................ 3................... ŸÁÎÔ˘ Î·È ii........................................................................................................................................... ........... ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ................. ........................................................

‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ‚. ˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È· ‰. OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ‚. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È Ô ¿Óıڷη˜ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· ÂÂȉ‹ ·. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ fiÁÎÔ ·fi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÔÎÙ·Ï¿ÛÈ· Ì¿˙· ·fi ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ‰. ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜ ‚. Ô ÌÈÛfi˜ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Á. ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ‰. °È· Ó· Â›Ó·È Ì›· Ô˘Û›· ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ú¤ÂÈ . ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ fiÁÎÔ ·fi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÔÎÙ·Ï¿ÛÈ· Ì¿˙· Á. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ fiÁÎÔ ·fi ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÔÎÙ·Ï¿ÛÈ· Ì¿˙· ‚. ΔÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂχıÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË 1. ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Á. Â›Ó·È ·Ì¤Ù·ÏÏ· 4. ™ÙÔ ÓÂÚfi ·. ÙÔ ¿˙ˆÙÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ‰. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Á. ΔÔ ÓÂÚfi ‰È·Û¿Ù·È Û ‰‡Ô ·¤ÚÈ· Ô˘ ›ӷÈ: ·. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂχıÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Á. ̤ٷÏÏ· 3. 2 L 5. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‚. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ 2. O fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ·. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ fiÁÎÔ ·fi ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÔÎÙ·Ï¿ÛÈ· Ì¿˙· ·fi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ 190 6.

ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ‰. ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ‰. ̤ٷÏÏ· ‰. OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂχıÂÚ˜ ÛÙË Ê‡ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·. ̤ٷÏÏ· 9. ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Á. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. Ô ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ 191 . ÌfiÓÔ Ì¤Ù·ÏÏ· Á. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ Á. Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË Á. Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ Î·È Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ‚. Ô ¯Ú˘Ûfi˜. ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È ÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ Á. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ì¤Ù·ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ·. ÙÔ ÓÂÚfi. ∞fi Ù· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·. Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ∂ÓfiÙËÙ· 2. ÙÔ ÓÂÚfi. ·Ì¤Ù·ÏÏ· 11. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ 12. Ó· ‰È·Û¿Ù·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜ ‚. ÙÔ ÓÂÚfi. ÙÔ ÓÂÚfi. ÂχıÂÚ· ÛÙË Ê‡ÛË ‰. ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ 8. Ë ˙¿¯·ÚË Î·È ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ‚. ·Ì¤Ù·ÏÏ· Î·È Ì¤Ù·ÏÏ· ‰. ¿˙ˆÙÔ Á. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Á. Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‚. ª¤Ù·ÏÏ· Â›Ó·È ·. ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. Ô ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ 10. ¿ÏÏ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‚. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ·.6 7. ÙÔ ÓÂÚfi. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ‚. ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ·. Ó· ‰È·Û¿Ù·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË ‰. Ô ¯Ú˘Ûfi˜. ÙÔ ÓÂÚfi. ·Ì¤Ù·ÏÏ· ‚.·.

......™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1... ·Ï¿ÙÈ 10........ Ô͢ÁfiÓÔ 9............... ÙÔ ¿˙ˆÙÔ Î·È Ô ¿Óıڷη˜ Â›Ó·È ............... ÓÂÚfi 2.................˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ... ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· fiÁÎˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ..........Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ... 4..... ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ.. 8.................................. 10................... ¿˙ˆÙÔ 7. O fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È Ô ... ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ..... 2................ ΔÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û·ÛÙ› Û ...... 11....... Û‡ÛÙ·ÛË............ ı· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ›‰È· ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ .... ............... 5.................. Ô˘Û›·... ÃËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‚........ ¯Ú˘Ûfi˜ 6.......... ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· 4.............. 6......... ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡............ 7... ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡.... ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û·ÛÙ› Û ..... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1............ ˙¿¯·ÚË .......... ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ 3..... ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ........................... ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ............ .............. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ... .................................. 12.. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È Ù· ........ ¿Óıڷη˜ 5.. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·..... ∫¿ıÂ Ô˘Û›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ .... ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘............. ÃËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ 192 ™Ù‹ÏË ππ 1... OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ... Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ.Ô͢ÁfiÓÔ˘....................... Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ‰È·Û¿Ù·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ................. ∏ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ........... ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ... 9.. ........... 3.. Ô˘Û›Â˜.......... ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη 8..........

™Ù‹ÏË π ™Ù‹ÏË ππ 1. ∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË 1.2. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ Â›Ó·È Ì¤Ù·ÏÏ· Î·È ÔÈ· ·Ì¤Ù·ÏÏ·. ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ 3. Ô͢ÁfiÓÔ 2. ∞fi ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È Ù· ̤ٷÏÏ·. 9. ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ 4. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ 7. 5. ¿˙ˆÙÔ 8. ¯Ú˘Ûfi˜ 6. 193 . ∂Ô̤ӈ˜ Û 80 g ÙÚÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 32 g Ô͢ÁfiÓÔ˘. 3. OÈ Ô˘Û›Â˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ 6. ª¤Ù·ÏÏ· ‚. ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ 9. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. ∞̤ٷÏÏ· ∂ÓfiÙËÙ· 2. ™ÙÔ ÓÂÚfi. ¿Óıڷη˜ 5. ∏ ˙¿¯·ÚË Â›Ó·È ¯ËÌÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ 10. O ¿Óıڷη˜ Â›Ó·È Ì¤Ù·ÏÏÔ. 7. ıÂ›Ô ·. ∫¿ıÂ Ô˘Û›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. 2. Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÎÙ·Ï¿ÛÈ· ·fi ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∞fi Ù· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ.6 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ Ô͢ÁfiÓÔ˘ . ™ÙÔ ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÔÈ Ì¿˙˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ı›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏÔÁ›· 3/2. 10. 4. ¶fiÛ· g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛ· g Ô͢ÁfiÓÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û 36 g ÓÂÚÔ‡. 8.˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È 1/8.

∞Ó ‰È·Û·ÛÙÔ‡Ó Ì ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË 180 g ÓÂÚÔ‡. ∏ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ÌÂı¿ÓÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ¿Óıڷη Ì ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ: m ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 1 m ¿Óıڷη 3 ¶fiÛ· g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛ· g ¿Óıڷη ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 32 g ÌÂı·Ó›Ô˘. ™Â 46 g ·Èı·ÓfiÏ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 24 g ¿Óıڷη. . Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿Óıڷη Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. ™Â ¤Ó· ›ڷ̷ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋˜ ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ú¿¯ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 150 mL ·ÂÚ›ˆÓ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. 3. ™Â 250 g ÙÚÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 150 g Ô͢ÁfiÓÔ˘. 5. 7.Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ¶fiÛ· g ı›Ԣ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û 100 g ÙÚÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ. ∞fi ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÓÂÚÔ‡ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó 36 L ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ η›ÁÂÙ·È. 4.¿Óıڷη ÛÙËÓ ·Èı·ÓfiÏË Â›Ó·È: m ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ = 1 m ¿Óıڷη 4 ¶fiÛ· g Ô͢ÁfiÓÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfiÙËÙ· ·Èı·ÓfiÏ˘. 194 10. 8. ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û 34 g ·Ì̈ӛ·˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 6 g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ¶fiÛ· mL Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛ· mL ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·Ú¿¯ıËηÓ. 6. 9. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ . ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. ¶fiÛ· L ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ·¤ÚÈÔ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËηÓ. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ 70% w/w ÓÂÚfi. ¶fiÛ· kg Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛ· kg ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿˙· 90 kg. ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 24 g ¿Óıڷη. ΔÔ Î·ı·Úfi ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Â›Ó·È Ì›· ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Èı·ÓfiÏË Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿Óıڷη. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ·˙ÒÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ì̈ӛ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ¿Óıڷη . fiÛ· g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È fiÛ· g Ô͢ÁfiÓÔ˘ ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó. ™Â 56 g ÌÔÓÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη.

.... OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ¯ËÌÈΤ˜ .. ÕÓıڷη˜ 6.. ÃËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ 2................................. £ÂÈÈÎfi Ô͇ 5................................................ ™Â ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·.................... ŸÙ·Ó ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ› ÛÙÔ . (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2................ ¶ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡..................... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ·fi ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·...................................................................... ΔÔ ÓÂÚfi ‰È·Û¿Ù·È Ì .................... .................. ΔÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ‚............................................................ ‚........... ∞Ï¿ÙÈ 3.......................... ................................... ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3......................................................... ÙfiÙ ......................................................................... ....... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ™Ù‹ÏË ππ 1...........................ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 1...................................... .......................... ÙfiÙ ................................................ Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ ............................................................................ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 195 ..... ÃËÌÈο ÛÙÔȯ›· 4... Î·È ÙÔ ..........6 2.................................................. Á.................... ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·... ‰..... ... ŸÙ·Ó ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÌÈÛÔÛ‚ËṲ̂ÓË ·Ú·Û¯›‰· ͇ÏÔ˘ ÛÙÔ ....................................... Õ˙ˆÙÔ ·. Û ‰‡Ô ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ·¤ÚÈ· ÛÙÔȯ›·... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4..............

....∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 196 .. (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min .......... ÂÂȉ‹ ‰Â ‰È·Û¿Ù·È Û ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 6. ÂÂȉ‹ ‰È·Û¿Ù·È Û .... ............ .... ¡· Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·: 2 ΔO ¡∂ƒO Â›Ó·È .. Ô˘ Â›Ó·È ... ........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5...... ∏ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ·Ì̈ӛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿˙ˆÙÔ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Ì ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ: m ·˙ÒÙÔ˘ = 14 m ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ 3 ¶fiÛ· g ·˙ÒÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ̛· ÔÛfiÙËÙ· ·Ì̈ӛ·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 9 g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘.................................

ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ˙¤Ûˆ˜ Î·È Ù‹Íˆ˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ì›· ÌfiÓÔ Ô˘Û›· ‹ ·fi Ì›ÁÌ· Ô˘ÛÈÒÓ. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·ÆC 44 42 40 ÛÙÂÚÂfi ˘ÁÚfi ÛÙÂÚÂfi + ˘ÁÚfi ÃÚfiÓÔ˜ (min) ™ËÌ›· ً͈˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ º·ÈÓfiÏË 41 ÆC μÂÓ˙Ô˚Îfi˜ ·Ó˘‰Ú›Ù˘ 42 ÆC ÃψÚÔÊ·ÈÓfiÏË 43 ÆC ¡ÈÙÚÔÊ·ÈÓfiÏË 45 ÆC 197 . ÌÔÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÈ· ›ӷÈ. ™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ·fi Ù· Ì›ÁÌ·Ù·. OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi Ù· Ì›ÁÌ·Ù· ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ÛËÌ›· ً͈˜. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· ÌfiÓÔ Ô˘Û›· ‹ Â›Ó·È Ì›ÁÌ· Ô˘ÛÈÒÓ. 3. ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ÂÓÒ Ù· Ì›ÁÌ·Ù· fi¯È. ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.6. Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ÌfiÓÔ Ô˘Û›·. ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ (˙¤Ûˆ˜). °ÂÓÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÓÂÚfi. 2.2. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ.6 1. Ô˘ Â›Ó·È Ì›ÁÌ·. ªÈ· ÛÙÂÚ‹ Ô˘Û›· ıÂÚÌ¿ÓıËΠÎÈ ¤ÏȈÛÂ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2. Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠfiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ·. ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi.2 º˘ÛÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ .

.. .. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ... ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ..... 198 2.... ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ (¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ).. Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù‹ÎÂÙ·È Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È 42Æ C... Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡.... ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡......... Ô˘ ÙȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó.... ÙÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ Â›Ó·È Ì›ÁÌ·.... ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·Ó Û ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÓÂÚfi ‹ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ......∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È. ...... ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ Ô˘Û›· Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡........ ∂›Ó·È Ӥ˜ Ô˘Û›Â˜ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ........... ∞ÓÙ›ıÂÙ·....... ∂Ô̤ӈ˜ Ë Ô˘Û›· ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ‚ÂÓ˙Ô˚Îfi˜ ·Ó˘‰Ú›Ù˘........... O˘Û›· ª›ÁÌ· ∞Ó¿Ï˘ÛË ÃËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ÃËÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¢È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ¢È·Û¿Ù·È ¢Â ‰È·Û¿Ù·È ÛÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Û ÛÙÔȯ›· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ∂›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ∂›Ó·È ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÔ˘ Ì ·fiÛÙ·ÍË... ‰È‹ıËÛË ÎÙÏ π‰ÈfiÙËÙ˜ Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¶ÔÈΛÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ∂›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¶ÔÛÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹ º˘ÛÈΤ˜ ∂Í·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂›Ó·È ¿ÓÙ· ›‰È˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÔÛÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ∂›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ∂›Ó·È ¿ÓÙ· ›‰È˜ ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1...... ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ..... 4.............

ΔÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Ì›ÁÌ·.∑. À‰ÚÔÁfiÓÔ ª¤Ù·ÏÏÔ A ∞̤ٷÏÏÔ ÃËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ™.0010045 445 113 2.∞¿ÓÙËÛË OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›ÁÌ·Ù· ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ÓfiÙËÙ· 2.6 199 . ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.Δ. ΔË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t1 ÙÔ ˘ÁÚfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Ú¿˙ÂÈ. ªÂϤÙËÛ ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.000083 (g/mL) ÃψÚÈÔ‡¯Ô ÃÚ˘Ûfi˜ ¡ÂÚfi À‰ÚÔ¯ÏÒÚÈÔ £Â›Ô À‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Ó¿ÙÚÈÔ XE M XE XE A ª 1413 801 2.17 2970 1060 19. Ô˘Û›· ‹ Ì›ÁÌ·. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ .ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. ÆC t t1 ΔÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi.1 357 –39 13. ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t1. (ÆC) –259 ¶˘ÎÓfiÙËÙ· 0. ∂›Ó·È Ӥ˜ Ô˘Û›Â˜ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÙȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ÂÓÒ Ù· Ì›ÁÌ·Ù· fi¯È. (ÆC) –252 ™.3 100 0 1 –85 –115 0. ∞¿ÓÙËÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ˙¤Ûˆ˜ Î·È Ù‹Íˆ˜. ‰ÈfiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ∫·Ù¿ ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.6 3.

Â›Ó·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙËÓ Ô˘Û›·: ·) Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ‚) Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·.Δ. v. vii.∑. 2 ii. ™ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ i.Δ. ∏ Ô˘Û›· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ.∑ Â›Ó·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ™. ii. Ë ÛÙÂÚ‹ Ô˘Û›· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ ı›Ô. ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ™ÙÂÚ¤˜: ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ. vii. iv.Δ. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ›ӷÈ: ·) ÛÙÂÚ¤˜. Â›Ó·È ˘‰ÚÔ¯ÏÒÚÈÔ. ÀÁÚ¤˜: ÓÂÚfi Î·È ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ∞¤ÚȘ: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ˘‰ÚÔ¯ÏÒÚÈÔ. ∏ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ™. . ∞Ó¿ÊÂÚ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ: ·) Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î·È ‚) Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ™. Ô ¯Ú˘Ûfi˜. iii. ΔÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ™. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙËÓ Ô˘Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â‡ÚÔ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ˘ÁÚfi. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ô˘Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜: ·) ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ‚) ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·. vi. viii.∑. ∏ ¯ËÌÈ΋ Ô˘Û›· Ô˘ Â›Ó·È ˘ÁÚ‹ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜. ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È ı›Ô. ™Â Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜.∑. ™ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜.∑.∑. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙË ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË: ·) Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Î·È ‚) Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ™. Â›Ó·È ÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ Î·È Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ™. Â›Ó·È Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ™. vi. iv. Ë ·¤ÚÈ· Ô˘Û›· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ˘‰ÚÔ¯ÏÒÚÈÔ Î·È Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ™. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙË ÛÙÂÚ‹ Ô˘Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜: ·) ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ‚) ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙËÓ Ô˘Û›· Ô˘ Â›Ó·È ˘ÁÚ‹ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È Â›Ó·È: ·) ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Î·È ‚) ¯ËÌÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. iii. ix. ∞¿ÓÙËÛË 200 ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ ›Ó·Î· ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ: i. ‚) ˘ÁÚ¤˜ Î·È Á) ·¤ÚȘ ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜. v. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô: ·) Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Î·È ‚) Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ™. viii.

.: ¡∂ƒO ™˘Û΢‹ Hofmann . μÚ˜ ÙËÓ ÎÚ˘Ì̤ÓË Ï¤ÍË: Δ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ Ì ̛· ϤÍË: OÀ™π∂™ ∫¿ÓÔ˘Ì .. ∏ Ô˘Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â‡ÚÔ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ˘ÁÚ‹ Â›Ó·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ.ix... 3.6 2. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ∞¿ÓÙËÛË ∂Âȉ‹ ÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ‰È·Û¿Ù·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË.. ¿Ú· Â›Ó·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·... ∂ÓfiÙËÙ· 2. Ì ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ O À ™ π ∂ ™ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜: ÃOºª∞¡ ¢ π ∞ ™ ¶ ∞ ™ ∏ ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÎÚ˘Ì̤ÓË Ï¤ÍË ∫ ∞ £ ∞ ƒ ∏ ›ӷÈ: À¢ƒO°O¡O O • À ° O ¡ O O ° ∫ O ™ μ ƒ ∞ ™ ª O À N ∂ ƒ O à O º ª ∞ ¡ 201 . ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ·¤ÚÈ·: ¢π∞™¶∞™∏ Ÿ¯È ‚ÚÒÌÈÎË: ∫∞£∞ƒ∏ ∞˘Ùfi ÙÔ ·¤ÚÈÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹: O•À°O¡O ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ 1 Ï›ÙÚÔ: O°∫O™ ™ËÌ›Ô: μƒ∞™ªOÀ ΔÔ ›ÓÔ˘ÌÂ. O ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. Î·È fi¯È ÌfiÓÔ.

........................ ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠfiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ·.................................................. 2....... ªÈ· ÛÙÂÚ‹ Ô˘Û›· ıÂÚÌ¿ÓıËÎÂ Î·È ¤ÏȈÛÂ. .................................... ÆC t ‚...... ‚............ ..... ΔÔ ˘ÁÚfi ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Ì›ÁÌ· ‹ Ô˘Û›·.................... ·................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ 2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1.............................¯ÚfiÓÔ˘....................................... ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î·Ì‡ÏË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ .................. ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.................. ™Â ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ ˘ÁÚfi ˘ÏÈÎfi ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ì ¤Ó·Ó ·ÈÛıËÙ‹Ú· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ‹Ú·Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ: £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· (ÆC) 20 40 59 78 ÃÚfiÓÔ˜ (min) 0 5 10 15 88 100 101 102 104 106 20 25 30 35 40 45 ·............................... ÆC 660 202 t1 t .. .........................

..... ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·........ ÀÁÚ¤˜: .......................∑.................. vi.. Á........................................: ........................................ ∞Ó¿ÊÂÚ ÙË ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ô˘ Â›Ó·È ·¤ÚÈ· Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘: ............................................... vii.....: ....................∑...6 ‚..................................Δ....................................................................... °È·Ù› ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Â›Ó·È Ì›ÁÌ·........................................ ‚) ˘ÁÚ¤˜ Î·È Á) ·¤ÚȘ ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜.............. iv......................................... viii...... ∞Ó¿ÊÂÚ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ™... ∞Ó¿ÊÂÚ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ›ӷÈ: ·) ÛÙÂÚ¤˜... ∞¤ÚȘ: ..Δ........... ....................: .......... ∞Ó¿ÊÂÚ ÙËÓ Ô˘Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â‡ÚÔ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ˘ÁÚ‹: ................... ... ª¤Ù·ÏÏÔ ∞̤ٷÏÏÔ ÃËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ™.........∑.............. ..................... (ÆC) Õ˙ˆÙÔ ÃψÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ ∞ÚÁ›ÏÈÔ ¡ÂÚfi A XE M XE –196 –210 1413 801 2450 660 100 0 À‰ÚÔ¯ÏÒÚÈÔ £Â›Ô ¡¿ÙÚÈÔ XE A ª –85 –115 445 113 883 98 ∂ÓfiÙËÙ· 2...............................: ........................ ∞Ó¿ÊÂÚ ÙË ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ™........ ÌÔÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÈ· ›ӷÈ.................... v............... ∞Ó¿ÊÂÚ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ™...................... ™ÙÂÚ¤˜: ............................. 203 ...∑.......................∑............................................. ∞ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: i....................................................................... ∞Ó¿ÊÂÚ ÙËÓ Ô˘Û›· Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ™....................: ... ii....... iii...................... (ÆC) ™....... ..... ∞Ó¿ÊÂÚ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ™.................·.........................

OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›ÁÌ·Ù· ¯ËÌÈÎÒÓ ... Á... 3.......∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË 1............. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ™.. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜............ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‰. ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ™. 5. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ˙¤Ûˆ˜ Î·È Ù‹Íˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·............. Â›Ó·È Î·È Ì›ÁÌ·Ù· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‚. ‰. 4. ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ì›· ÌfiÓÔ Ô˘Û›·.. ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ Î·È ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ‰.. ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ Î·È ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ÛËÌÂ›Ô Ù‹Íˆ˜ Á........ ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Á.Δ....... ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ‰...... ÛËÌ›· ˙¤Ûˆ˜ Î·È Ù‹Íˆ˜.. Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡....... ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË 3.. ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi ™. ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ 4............ OÈ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó . ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ‚........ ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ . ................. ΔÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ.. ˘„ËÏfi ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 204 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1.∑. ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ‚.∑.. ÙˆÓ .... Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ·...... 2..... ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯ÂÈ ·.. ‚.... ÙÔ˘˜... ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›ÁÌ·Ù· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Á... fiˆ˜ Î·È Î¿ı ......... ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ˙¤Ûˆ˜ Î·È Ù‹Íˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË .. Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ 2. OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ: ·........

....... ∏ Ô˘Û›· Ô˘ ‰È·Û¿Ù·È Û ¯ËÌÈο ..... ÂÓÒ Ë Ô˘Û›· Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ... Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË................... Á...Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ...... ∏ Ô˘Û›· ∞ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ì ·fiÛÙ·ÍË.............6 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.... ‰... ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜............ ÕÚ· Ë Ô˘Û›· ° Â›Ó·È . OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ˙¤Ûˆ˜ Î·È Ù‹Íˆ˜ ÂÓÒ Ù· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙ¿................ Ù˘ Î·È ·fi ›Ó·Î˜ Ó· ‚Úԇ̠ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹.. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·... ¿Ú· Â›Ó·È .... 2... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›ÁÌ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ........ OÈ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜.......... 6....................... ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ì›ÁÌ· Â›Ó·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ ‹ ً͈˜................................. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ˙¤Ûˆ˜ Î·È Ù‹Íˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜..... ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1...... 4................ 3.......... °È· Ó· Ù·˘ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ̛· ¿ÁÓˆÛÙË Ô˘Û›·.......... . 6... .. ¿Ú· Â›Ó·È .. (8 ÌÔÓ¿‰Â˜) 205 ..... ª›· ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ì›ÁÌ·ÙÔ˜................................... ŸÙ·Ó Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì›ÁÌ·. Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ô˘Û›·˜ ° ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜...... ‚. 5. ∏ Ô˘Û›· μ ‰È·Û¿Ù·È Û ÛÙÔȯ›·.............................................................. ∂ÓfiÙËÙ· 2..... ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡.......... ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ......

...................... Δ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ (6 ÌÔÓ¿‰Â˜) ·... .............. ÆC t1 t .... ........∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 206 ........... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ™Ù‹ÏË ππ 1.. ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘......∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2.............................................. Œ¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ˙¤Ûˆ˜ 2.............................................................................. ΔÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Ì›ÁÌ· ‹ ¯ËÌÈ΋ Ô˘Û›·........................ (6 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min .................... ÃËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ‚................................ ......................... Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠfiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ·................. ∏ Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÔÈΛÏÂÈ 6...... ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ً͈˜ 4................. ª›ÁÌ·Ù· 3................................................................. ¢È·ÛÒÓÙ·È Û ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· 3................. ŒÓ· ˘ÏÈÎfi ıÂÚÌ¿ÓıËÎÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÈÒÓÂÈ ·fi ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t1..................... °ÂÓÈο...... Œ¯Ô˘Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓË Û‡ÛÙ·ÛË 5.............

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË.¯. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ¶. ·ÏÏ¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ Ô˘Û›Â˜. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ̛· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ÂÓÒ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ·. ñ ŸÙ·Ó ÛÎÔ˘ÚÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. Ô Û›‰ËÚÔ˜ ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÛÎÔ˘ÚÈ¿.7 Ã∏ªπ∫∏ ∞¡Δπ¢ƒ∞™∏ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ΔȘ Ô˘Û›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÓÙȉÚÒÓÙ·.2. ŸÙ·Ó ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ·Ó·ÊϤÁÂÙ·È. ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ·fi οÔȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó¤Â˜ Ô˘Û›Â˜. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ¢ÒÛÙ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜.: ñ ŸÙ·Ó ‰È·Û¿Ù·È ÙÔ ÓÂÚfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ÓÂÚfi (·ÓÙȉÚÒÓÙ·). ¢ÒÛÙ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË. 3. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∏ ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È Ì›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. 2. ¢ÒÛÙ ۯÂÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ‰›ÓÔ˘Ó ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È Ô͢ÁfiÓÔ (ÚÔ˚fiÓÙ·). ΔÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ¤¯ÂÈ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- 207 .7 1. ™Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ·Ú·¿Óˆ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ¢È¿Û·ÛË ÓÂÚÔ‡ ™ÎÔ‡ÚÈ·ÛÌ· Ûȉ‹ÚÔ˘ O˘Û›Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¡ÂÚfi ™›‰ËÚÔ˜ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ O˘Û›Â˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ À‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ OÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ (ÛÎÔ˘ÚÈ¿) °ÂÓÈο.

ŸÙ·Ó ÏÈÒÓÂÈ ¤Ó· ·Á¿ÎÈ. ∏ ‰È¿Û·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∫¿ı ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ϤÁÂÙ·È ÂÍÒıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ÂÎχÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚ̘. ·. °ÂÓÈο. ÂÓÒ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ. ŸÙ·Ó ‚Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ Ì¿˙˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ Ì ÙȘ Ì¿˙˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ¶ÔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÒıÂÚ̘ Î·È ÔȘ ÂÓ‰fiıÂÚ̘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ÛÙÈ΋ fi„Ë ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ (Û ÛÎfiÓË Â›Ó·È ÁÎÚÈ ÛÎÔ‡ÚÔ). ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. Á. ŸÙ·Ó Ô ÌÔ‡ÛÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÎÚ·Û›. ÙÔ ÎÂÚ›. ŸÙ·Ó η›ÁÂÙ·È ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. ñ ™ÙȘ ÂÓ‰fiıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 208 1. Û οı ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: Ì¿˙· ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ = Ì¿˙· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ 5. ÂÓÒ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ (¤ÓˆÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ). ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ñ ™ÙȘ ÂÍÒıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ÁÈ· Ó· ‰È·Û·ÛÙ› Ô ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜. ‰. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓ‰fiıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ¢ÒÛÙ ۯÂÙÈο ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù·. ΔÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ¤Ó· Ï¢Îfi ÛÙÂÚÂfi. . ¶Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙȘ ÂÍÒıÂÚ̘ Î·È ÂÓ‰fiıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ‚. Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ıÂÚÌ¿ÓÔ˘ÌÂ. ™ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹ Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ Á¿Ï· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. Â. ÙÔ ˘ÁÚ·¤ÚÈÔ. 4. ŸÙ·Ó η›ÁÔÓÙ·È Ù· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. 6. ∫¿ı ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ıÂÚÌfiÙËÙ·.

............. 209 .............. Î·È ÙÔ ......... ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ·Ú·ı‡ÚÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚÌË.. ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ.... ™ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È Ô .... Â›Ó·È ............ ıÂÚÌfiÙËÙ·... ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜....... ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∂Ô̤ӈ˜. ‚Ú·ÛÌfi˜ Î·È Ù‹ÍË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ·ÏÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË....... ™ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È Ô ¿Óıڷη˜ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη..... Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ٷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi: ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∞ÓÙȉÚÒÓÙ· ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∞Ó¿ÊÏÂÍË Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ¡ÂÚfi ºˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ∞¿ÓÙËÛË: ∞fi ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÓÙÏԇ̠ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∞Ó¿ÊÏÂÍË Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ¢È¿Û·ÛË ÓÂÚÔ‡ ºˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ∞ÓÙȉÚÒÓÙ· ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ª·ÁÓ‹ÛÈÔ + O͢ÁfiÓÔ OÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ¡ÂÚfi À‰ÚÔÁfiÓÔ + O͢ÁfiÓÔ ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη + ¡ÂÚfi °Ï˘Îfi˙Ë + O͢ÁfiÓÔ 3.... ∞˘Ù‹ Ë ... Î·È .. ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ: ∞fi ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη ....... ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ‚.........∞¿ÓÙËÛË: ™ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ · Î·È ‰ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.. ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ · Î·È ‰ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ... Á Î·È Â ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ..7 2....... ¿Óıڷη˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÎχÂÙ·È ÂÍÒıÂÚÌË Ô͢ÁfiÓÔ ÚÔ˚fiÓ ∞¿ÓÙËÛË: ∞fi ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÎχÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ·........... ∂ÓfiÙËÙ· 2.....................

ŒÓ· Ì·ıËÙ‹˜ ˙‡ÁÈÛ 30.ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. Ô˘ Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ. ÙÔ ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÈÈÎfi Ô͇. ∞¿ÓÙËÛË ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·Û΢‹ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È Ë ·Ì̈ӛ·. °È· ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿˙ˆÙÔ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ∏ ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ıÂÈÈÎfi Ô͇ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È fiÍÈÓË ‚ÚÔ¯‹». ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ: ñ ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ ñ ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ Û ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ñ ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. ·Ú¿ÁÂÈ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. ŸÙ·Ó ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Ô ·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ¯·ÏÎfi˜. ‰È·Û¿Ù·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη.9 g ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ¯·ÏÎfi Î·È ÛÙË . ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· . ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ÃËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ∫·‡ÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ ∞ÓÙȉÚÒÓÙ· ¶ÚÔ˚fiÓÙ· £Â›Ô + O͢ÁfiÓÔ ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ΔÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ + O͢ÁfiÓÔ Û ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ ΔÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ + ¡ÂÚfi £ÂÈÈÎfi Ô͇ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ 210 3. ŸÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ. ∞˘Ùfi ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. 2. OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ fiÍÈÓË ‚ÚÔ¯‹ ÛËÌ›ˆÛ ÔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ٷ ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ηıÂÌÈ¿˜.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. fiÙ·Ó Î·›ÁÂÙ·È. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹. «ΔÔ ıÂ›Ô Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ· η‡ÛÈÌ·.

4 g + mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 4 g ⇒ mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = 4 g – 2. ŸÙ·Ó η›ÁÔÓÙ·È 2. ˙‡ÁÈÛ ÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ‚ڋΠ۠̿˙· 19.6 2 211 . ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È¿Û·ÛË.Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ı¤ÚÌ·Ó ̤۷ Û ÌÈ· ο„· ÔÚÛÂÏ¿Ó˘.4 g Ì·ÁÓËÛ›Ô˘. §‡ÛË ™ÙË ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ª·ÁÓ‹ÛÈÔ + O͢ÁfiÓÔ (ÏfiÁˆ η‡Û˘) ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: OÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: m·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ = mÚÔ˚fiÓÙˆÓ ⇒ mÌ·ÁÓËÛ›Ô˘ + mÔ͢ÁfiÓÔ˘ = m‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ⇒ 2.9 g – 19.7 §‡ÛË ™ÙË ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ¤¯Ô˘ÌÂ: ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ∞ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ¯·ÏÎfi˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: OÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ + ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: m·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ = mÚÔ˚fiÓÙˆÓ ⇒ m·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ¯·ÏÎÔ‡ = mÔÍÂȉ›Ô˘ ¯·ÏÎÔ‡ + m‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ¿Óıڷη ⇒ 30.9 g = 19.9 g + m‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ¿Óıڷη ⇒ m‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ¿Óıڷη = 30. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ fiÛË Â›Ó·È Ë Ì¿˙· (Û g) ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ. ∂ÓfiÙËÙ· 2. Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È 4 g ÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘.9 g. ÀÔÏfiÁÈÛ Ì ÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘.6 g 2.4 ∂Ô̤ӈ˜: m Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ = = 3 m Ô͢ÁfiÓÔ˘ 1.4 g = 1.9 g = 11 g 4.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ 2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ΔÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ ÛÙ. ΔÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ¤¯ÂÈ ÙË ¯·Ú·- . ∏ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË È·. 212 4. ‚. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚ̘ Î·È ÔȘ ÂÓ‰fiıÂÚ̘. ÃÚ‹ÛË ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ΔÔ Ù۷ϿΈ̷ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ 2. ΔÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ È. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ÛÙ. ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ë. ΔÔ Í›ÓÈÛÌ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‚. ΔÔ Û¿ÈÛÌ· ÙÔ˘ Ì‹ÏÔ˘ ‰. OÍ›‰ˆÛË ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. Á. ∫·‡ÛË Ù˘ ·ÛÂÙÈÏ›Ó˘. ·. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ·. "ŸÙ·Ó ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ·Ó·ÊϤÁÂÙ·È. ΔÔ ¿Ó·Ì· ÙÔ˘ Û›ÚÙÔ˘ Á. £¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. ∞Ó¿ÊÏÂÍË Ì·ÁÓËÛ›Ô˘. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘. ΔÔ ÛÙ¤Áӈ̷ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ È‚. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Û ͛‰È Â. ¢È¿Û·ÛË ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˘ Û ˘„ÈοÌÈÓÔ. ΔÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ı. ÃËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ∞ÓÙȉÚÒÓÙ· ¶ÚÔ˚fiÓÙ· 3. ‰. ΔÔ ÛÎÔ‡ÚÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ ˙. Â.

............... ................................................... .......... ‚........ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘............................................ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ fi„Ë ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ (Û ÛÎfiÓË Â›Ó·È ÁÎÚÈ ÛÎÔ‡ÚÔ)... ∂›Û˘... ∂ÓfiÙËÙ· 2.................................................................................. Á..................... ·Ú¿ÁÂÙ·È ¤Ó· ‚·ı‡¯ÚˆÌÔ ÁÎÚ›˙Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·fi Ù· ·Ú¯Èο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜..." ·......................................... ............... ........................................................................................................... ΔÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ¤Ó· Ï¢Îfi ÛÙÂÚÂfi...... 5................................................... ...................... ..........................................7 ....... ·....................................... ‚................. ‰........................................................ . ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ............................................................... ........................................................................................................................................ °È·Ù› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.......... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘........ 213 ........... ÂÓÒ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ.. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘............. ........... ‰ÂÓ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi Ì·ÁÓ‹ÙË fiˆ˜ Ô Û›‰ËÚÔ˜.......................... ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.............................................................. .......................................... ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ· Ô‡Ù Ì ÙÔ ıÂ›Ô Ô‡Ù Ì ÙÔ Û›‰ËÚÔ..................................................... .................................................... ΔÔ ‚·ı‡¯ÚˆÌÔ ·˘Ùfi ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÌÈ· ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ıÂÈÔ‡¯Ô˜ Û›‰ËÚÔ˜».................................................. ∏ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓË ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚÌË ‹ ÂÓ‰fiıÂÚÌË.................................................................................................... «ŸÙ·Ó ıÂÚÌ·Óı› Ì›ÁÌ· Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ı›Ԣ..

... ‚Ú·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ›ÂÛË 1 atm ‰..... ·..... ÏÈÒÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ ‚...................................................................................................................................... ..................... ∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·Û‚¤ÛÙË Û ÓÂÚfi Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚÌË..................................................................................................................................... ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ¤ÎÏ˘ÛË ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·fi ÙȘ η‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ... .................................................................................................... 7.... ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘... ¶·›ÚÓÔ˘Ì ̛· Ú¿‚‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Ûȉ‹ÚÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 10 cm........................ ›ÛË ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡........... 8...................................................................................... ........ °È·Ù› ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ............................................................................ ............................................................................. ........................................................... .................................. .................................... ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Á.. ............. ÏÈÁfiÙÂÚË ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË........... ∞Ó ÙË ˙˘Á›ÛÔ˘Ì ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ì¿˙· Ì ÚÈÓ............................. ..................................................... ..................................... fiˆ˜ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÔÈ Á·È¿ÓıڷΘ................................................................................ ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË........ ÚÈÓ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË..................................... ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.......... ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘......................................................... ........................................ ÙË ˙˘Á›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· ̤¯ÚÈ Ó· ÛÎÔ˘ÚÈ¿ÛÂÈ....................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 6.. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 214 ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1....... ·Ú·›ˆÛË ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ............ ...........................

∏ ÛÎÔ˘ÚÈ¿ ·Ú¿ÁÂÙ·È fiÙ·Ó Ô Û›‰ËÚÔ˜ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÌÂ: ·. Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ‰. ÚÔ˚fiÓÙ· Á. ‰È·Ï‡Ì·Ù· ‰. ÔÍ›‰ˆÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ ∂ÓfiÙËÙ· 2. Ì¿˙· ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ < ª¿˙· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ 6. ÙÔ ÓÂÚfi ‚. Û¿ÈÛÌ· ÙÔ˘ Ì‹ÏÔ˘ ‰. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Á. ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È ÓÂÚfi ‰. Ì¿˙· ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ ≠ ª¿˙· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ 215 . ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È: ·. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Ô͢ÁfiÓÔ Á.7 3. ÙÔ ¯ÈfiÓÈ 5. ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ ‚. ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: ·.2. η‡ÛË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Á. ‰È·Ï‡Ù˜ 7. ÔÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ› ‰. Ì¿˙· ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ = ª¿˙· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‚. ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È Ô͢ÁfiÓÔ 8. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÓÂÚfi ‚. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ 4. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ›ӷÈ: ·. Ô͢ÁfiÓÔ Á. Ù۷ϿΈ̷ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ‚. ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ ‰. Ì¿˙· ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ > ª¿˙· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰. OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ë ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È: ·. ÙÔ ¯·Ï¿˙È ‚. ™ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ›ӷÈ: ·. ·ÓÙȉÚÒÓÙ· ‚. ™Â οı ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ·. Ë ‚ÚÔ¯‹ Á.

........ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 12...... ÈÛfiıÂÚÌË 11. ................. 3..... ∫¿ı ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·......... ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û·ÛÙ› Û Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ...... .. Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰..... Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Á.................... ΔÔ .................. 28/34 10.. ÂÓÒ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È .. ÂÛÒıÂÚÌË Á... ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 9. ÂÎχÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚.................. OÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ·fi οÔȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó¤Â˜ Ô˘Û›Â˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ..... 14/17 Á........ 14/3 ‚. Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 216 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1......... ÂÎχÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Á.. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ‰ÚÒÛ·˜ Ì¿˙·˜ ·˙ÒÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ›ӷÈ: ·...... 3/17 ‰.. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍÒıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·..... ™ÙȘ ÂÓ‰fiıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·............ ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·Û΢‹ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ ÁÈ· οı 28 g ·˙ÒÙÔ˘ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È 34 g ·Ì̈ӛ·˜............. 2... ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰...... Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿ÏÏÔÙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‚......... ÂÍÒıÂÚÌË ‰... ÂÓ‰fiıÂÚÌË ‚... OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ....

ŒÎÚËÍË ‰˘Ó·Ì›Ùȉ·˜ 6........ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. 10..... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·. ™Â οı ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ: Ì¿˙· ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ . 3....... 6..... °È· Ó· ‰È·Û·ÛÙ› Ô ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ıÂÚÌ¿ÓÔ˘ÌÂ.4..... 6.......... ∂ÍÒıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‚.....7 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ŒÓ· ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ì ¤Ó· ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔ˘ÚÈ¿............... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1.. ™Â ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ˙¤Ûˆ˜ ‚¿˙Ô˘Ì 10 mL Í›‰È Î·È ÌÂÙÚ¿Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘. 9... ª›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È Ë ....... ∫·‡ÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ 2.... ΔÔ ÎÂÚ› Ô˘ ÊϤÁÂÙ·È 5.... ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. g Ô͢ÁfiÓÔ˘. 217 .... ÂÔ̤ӈ˜ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È ...... ·ÓÙ›‰Ú·ÛË........ 8..... 5........ 7. ™Â οı ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.................... ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍÒıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ........... 4... ∞Ó¿ÊÏÂÍË Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.... Ì¿˙· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. 18 g ÓÂÚÔ‡ ‰È·ÛÒÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È 2 g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È .... ¢È¿Ï˘ÛË Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ûfi‰·˜ Û ͛‰È 3...... ∫¿ı ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ............ ∂Ó‰fiıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ™Ù‹ÏË ππ 1. ™ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÔ˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·ÓÙȉÚÒÓ...... ∏ Ù‹ÍË ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ Â›Ó·È Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∞Ó¿ÊÏÂÍË ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ 4.... ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ Ûfi‰· Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È.. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÍÒıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Â›Ó·È Î·‡ÛÂȘ....... ∂ÓfiÙËÙ· 2.. 2...... ∂Ô̤ӈ˜ Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˘ Â›Ó·È ..... 5..

ŸÙ·Ó η›ÁÔÓÙ·È 48 g ¿Óıڷη Ì 128 g Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ·. ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 68 g ·Ì̈ӛ·˜ Ú¤ÂÈ . 4. ¤Ó· ·fi Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. 5. ∞Ó ‰È·Û·ÛÙÔ‡Ó 100 g ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È 56 g ÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ·¤ÚÈÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ¶fiÛ· g ˘‰ÚÔ¯ÏˆÚ›Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È fiÙ·Ó ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó 2 g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ì 71 g ¯ÏˆÚ›Ô˘. 2. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ·˙ÒÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ì̈ӛ·. ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. 8. ™ÙȘ ÂÓ‰fiıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÚÚÔÊ¿ ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË 1. ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·Û΢‹ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ ÁÈ· οı 3 g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 14 g ·˙ÒÙÔ˘. ‚ ¶ÔÈ· Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ¶fiÛ· g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ 3400 g ·Ì̈ӛ·˜. ™Â Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¯Èο ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο. 9. ¶fiÛ· g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì 32 g Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 36 g ÓÂÚÔ‡. ™Â οı ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ë Ì¿˙· ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. 10. ªÂ ÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. 3.Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∞Ó Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÚÔ˜ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È 1/8 Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ Ì¿˙˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ Ì›ÁÌ· ·ÂÚ›ˆÓ. 6. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ ¿Óıڷη . ™Â ¤Ó· ›ڷ̷ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋˜ ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ú¿¯ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 180 g ·ÂÚ›ˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 7. 218 7.

........................................................... ΔÔ ·Ú·¿Óˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ì›·: ....... ·Ú¿ÁÂÙ·È ıÂÈÔ‡¯Ô˜ Û›‰ËÚÔ˜. ¶fiÛ· g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ 34 g ·Ì̈ӛ·˜........Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó 12 g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ì ¿˙ˆÙÔ.............................................. ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·............. ª›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È .. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: .......... ™Â ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜................. ™Â Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: Ì¿˙· ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ ........... ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·............... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3.......................................................... ™ÙȘ ÂÓ‰fiıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ...........7 8..................... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2.................................................................................................. ∂ÓfiÙËÙ· 2.......................... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4...... .... ............................ ........................................................................................... ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ...... Á....... (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 219 ........ ............................................... Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ....... °È· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 80 g ÙÚÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó 48 g Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ì ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ............................... ™ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù· ............. °È·Ù› Ù· ‰¿ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È «Ó‡ÌÔÓ˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘»... ‚................. ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1........ ŸÙ·Ó ıÂÚÌ·Óı› Ì›ÁÌ· Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ı›Ԣ... Ì¿˙· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.. ‰........................... ..... ¶fiÛ· g Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì 128 g ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ı› ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ.........................................

¶fiÛ· g ·˙ÒÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û 102 g ·Ì̈ӛ·˜. Ì ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ: m ·˙ÒÙÔ˘ = 14 m ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ 3 ·. ¶fiÛ· g ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì 28 g ·˙ÒÙÔ˘ Î·È fiÛ· g ·Ì̈ӛ·˜ ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó. ∏ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ·Ì̈ӛ· ·Ú¿ÁÂÙ·È fiÙ·Ó ¿˙ˆÙÔ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ˘‰ÚÔÁfiÓÔ.∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 220 .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 6. (4+3 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min . ‚.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2.2. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi Û‡Á¯ÚÔÓ· Â˘Ú‹Ì·Ù·. °È· ·ÈÒÓ˜ Ë ıˆڛ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. 4. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· fï˜ Ô Δ˙ÔÓ ¡Ù¿ÏÙÔÓ (John Dalton. ™ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: 221 . ηٿ ÙÔ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ. Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÛÊ·›Ú˜.8 1. Δ· ÛÊ·ÈÚ›‰È· Î·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ·ÙfïÓ. ¶ÔÈ· ›‰Ë ÌÔÚ›ˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. 2. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. Ë ‡ÏË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ·. Δ· ¿ÙÔÌ·. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ. 1766-1844) ÙËÓ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. Δ· ¿ÙÔÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÚÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÌÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘. fiˆ˜ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ Dalton.Ã. ŸÙ·Ó ÂÓÒÓÔÓÙ·È fiÌÔÈ· ¿ÙÔÌ·. ΔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·. ŸÙ·Ó ÂÓÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ·. Δ· ¿ÙÔÌ· ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÈÔ Û‡ÓıÂÙ· ۈ̷ٛ‰È·: Ù· ÌfiÚÈ·. 3. ¶ÔÈÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ‡ÏË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÈÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜. Ô §Â‡ÎÈÔ˜ Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ›¯·Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ‡ÏË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ· Î·È ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∞fi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .8 ∞Δ√ª∞ ∫∞π ª√ƒπ∞ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . °È' ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜. ‹Ù·Ó ¿Êı·ÚÙ· Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· ۈ̷ٛ‰È·. 5. ™ÙË Ê‡ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 100 ›‰Ë ·ÙfiÌˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Á‡Úˆ Ì·˜. ¶Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌfiÚÈ·. ÁÈ' ·˘Ùfi ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ì ÛÊ·ÈÚ›‰È·. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ. ™ÙÔ Â›Â‰Ô Ù· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ·ÏÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙ· ÌfiÚÈ·. + Œ¯Ô˘Ì ·Ú¯Èο ‰‡Ô ÌfiÚÈ· ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ªÂÙ¿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ÌfiÚÈ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ¤Ó· ÌfiÚÈÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 222 1. Ù· ¿ÙÔÌ·. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌfiÚÈ·. Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ¿Óıڷη˜ ¿˙ˆÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÊıfiÚÈÔ 6. ‚. ΔÔ ÓÂÚfi. ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÍËÁÂ›Ù·È Û ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛÔÌÔȈ̿وÓ. ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ‰È·Û¿Ù·È Û ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. Δ· ÌfiÚÈ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ۈ̷ٛ‰È·. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÛˆÛÙ¤˜ (™) ‹ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ (§): ·. ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·ÙfiÌˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ÌfiÚÈ·. øÛÙfiÛÔ. O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ÙfïÓ. ‰. . ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·. Δ· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ¿ÛÚ· Î·È ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÎfiÎÎÈÓ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ÌfiÚÈfi ÙÔ˘. Á.

Ù· ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ∞. §·Óı·Ṳ̂ÓË (§). ∂Âȉ‹ ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘. ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ: ° 3. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ‚ϤÂȘ ÙÔ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÌ· ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜: ·. ‰. Á. ÌfiÓÔ Ù· ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞ μ ° ¢ ∞¿ÓÙËÛË ∂Âȉ‹ Ù· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÌÔÈ· ¿ÙÔÌ·. ‚. μ. ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. ÙÔ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÌ· ° ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ. Ù· ÌfiÚÈ· Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÒÌ·Ù·. Á. §·Óı·Ṳ̂ÓË (§). ∞fi fiÛ· ¿ÙÔÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜. ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. μ Î·È ¢ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ‚. §·Óı·Ṳ̂ÓË (§).∞¿ÓÙËÛË ·. ∞¿ÓÙËÛË ·. ™ˆÛÙ‹ (™). ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ·. ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ™˘ÓÔÙÈο: ªfiÚÈ· ÛÙÔȯ›ˆÓ: ∞. ∞fi fiÛ· Î·È ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. ∂Ô̤ӈ˜. ¢. ‚. ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ‰ÈfiÙÈ Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ™ÙÔ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ·ÙfïÓ. 223 . ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Ì›· Ê˘ÛÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË.8 2. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È ÔÈ· ÌfiÚÈ· ÛÙÔȯ›ˆÓ.

™Â ‚ÔËı¿Ó fï˜ Ó· ÂÍËÁ›˜ Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›˜. ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ̛· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË».¯. Δ· ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ·ÙfiÌˆÓ Á. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ‚ϤÂȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ۈ̷Ùȉ›ˆÓ: ∞ 224 μ ° ¢ ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ˆ˜ ÛˆÛÙ¤˜ (™) ‹ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ (§) ·. ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›˜ ÛÙ. ¶. ∏ ÔÌ¿‰· μ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÔÚ›ˆÓ. ‰. . Á. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Û˘ÓÔÏÈο ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: «Δ· ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ·ÙfiÌˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ù· ¿ÙÔÌ·. ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ù· ¿ÙÔÌ· ∞¿ÓÙËÛË ∏ ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È ‚. ¶. ‚. §. ∏ ÔÌ¿‰· ° ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ·ÙfïÓ. ™. ™ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ° Î·È ¢ fiÏ· Ù· ÌfiÚÈ· Â›Ó·È fiÌÔÈ· ÌfiÚÈ·. ∫¿ı ÌfiÚÈÔ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ¿Óıڷη. ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ‚. Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â. ¡· ·Ó·‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ Ó· ÂÍËÁ› ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÔÌÔȈ̿وÓ. Â. ·. ∞¿ÓÙËÛË: §. · Î·È ‰. ÛÙ.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. ™. Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ° ÂÚȤ¯ÂÈ 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ·ÙfïÓ. ™Â ‚ÔËı¿Ó fï˜ Ó· ÂÍËÁ›˜ ‰.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÚÔÛÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿Óıڷη. Á.¯. Â. 2. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . §. Á. OÈ ÔÌ¿‰Â˜ ∞ Î·È μ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ· Ë Î·ıÂÌÈ¿..

8 ∞¿ÓÙËÛ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ·. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ· ¿Óıڷη Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘. ŸÌˆ˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ›‰È· ›‰Ë ·ÙfïÓ. Δ· ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Ù˘ ÁÏ˘Îfi˙˘ ›ӷÈ: ∂ÓfiÙËÙ· 2. Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ÓÂÚfi. ∂›‰·Ì fiÙÈ Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘. ∞¿ÓÙËÛË ·. 225 . ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ›‰Ë ·ÙfïÓ. ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Ì·˙› Ì ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. Δ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯‹Ì· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ÁÏ˘Îfi˙˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 6 ¿ÙÔÌ· ¿Óıڷη. ‚. Δ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. ΔÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ÁÏ˘Îfi˙˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ· ¿Óıڷη. ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Î·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘.3. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ¿Óıڷη. ‚. ∞fi fiÛ· Î·È ÔÈ· ›‰Ë ·ÙfiÌˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ÁÏ˘Îfi˙˘. £˘Ì‹ÛÔ˘ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. 6 ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È 12 ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ΔÈ ·Ú·ÙËÚ›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÌfiÚÈ·. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ¿ÙÔÌ· ¿Óıڷη. ∞fi fiÛ· Î·È ÔÈ· ›‰Ë ·ÙfiÌˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. Á. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë. Á. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ‡Ï˘.

....... 2 ................. 4...... – ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡..... Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Âӈ̤ӷ Ì ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘.................................................. – ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη........................... ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌfiÚÈ· Û ÌÔÚÊ‹ ÚÔÛÔÌÔȈ̿وÓ: ªÂı·ÓfiÏË 226 O͢ÁfiÓÔ Õ˙ˆÙÔ À‰ÚÔÊıfiÚÈÔ ........ À‰ÚÔÁfiÓÔ ¡ÂÚfi ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ¿Óıڷη ªÂı¿ÓÈÔ ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌfiÚÈ· Â›Ó·È ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÔÈ· ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ................................................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ................................................................................... Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Âӈ̤ÓÔ Ì ٤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘................................................................................................................................... ............................................................... ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ: ............................. – ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÂı·Ó›Ô˘............................................................................................ 3............ 2............................ ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ: ............ .................................. ΔÈ Â›Ó·È ¿ÙÔÌÔ Î·È ÙÈ ÌfiÚÈÔ....... Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Âӈ̤ÓÔ Ì ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘....................................................................................................... ........ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘....................................................... ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÚÔÛÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌfiÚÈ·: – ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘............................................................. ..... ............

..............................................................8 ......... ¡· ·Ô‰ÒÛÂȘ Û¯ËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·Û΢‹˜ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜: Õ˙ˆÙÔ À‰ÚÔÁfiÓÔ ∞Ì̈ӛ· 6........................... ¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ·................................................................. ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ: .................... .................... ∞fi fiÛ· Î·È ÔÈ· ›‰Ë ·ÙfiÌˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛÔÌÔȈ̿وÓ........................... ∂ÓfiÙËÙ· 2.................................................................................................... ‚........................................................................ 5.. + ................... Ì οı ÌfiÚÈÔ ·˙ÒÙÔ˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÙÚ›· ÌfiÚÈ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ÌfiÚÈ· ·Ì̈ӛ·˜........................ ™ÙÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ·˙ÒÙÔ˘ Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔ Ì ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘.................................................................... 227 ................ ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ: .................................. Δ· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·................................. . ∫·Ù¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜.................................................... ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌfiÚÈ· Â›Ó·È ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÔÈ· ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ............................... ¡· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·Ó Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È Ë ‰È¿Û·ÛË ‹ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡...............ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÚÔÛÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙÂ: ·.......................................... Á..................................................... ‚............................. .................. .............. ....................................................................

........................... ‚............. ¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜: – ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÂı¿ÓÈÔ........ . ................. ........................ – ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÂı·Ó›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘.................................................... ........................................... 228 8.... – Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Ù¤ÏÂÈ·˜ η‡Û˘ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ.......................................... ................................................................................................................................................................. .................................................................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ·................ – ∫·‡ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÈ·˜ ¤ÓˆÛ˘ Ì Ô͢ÁfiÓÔ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ¤ÎÏ˘ÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ Êˆ˜................................. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi fiÌÔÈ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÈÔ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ÓÂÚfi.............. 7.............................................. ............................... ·...... ...................................................................................................................... ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ÌfiÚÈ· ÓÂÚÔ‡....................................................................... ....................................................... . ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘................................................... ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ fiÛ· Î·È ÔÈ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.................. – ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Î·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘.................................................. ‚.................................... ªÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ Ù· ÌfiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ·ÙfïÓ........................................ – ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘................................................ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂı¿ÓÈÔ........................................................................................................... ...... ......... ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌfiÚÈ· Â›Ó·È ÌfiÚÈ· ÛÙÔȯ›ˆÓ.. ¡· ·Ô‰ÒÛÂȘ Û¯ËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ η‡Û˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘.................... – ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘.................................... .......................................................

¿ÙÔÌ· Á. ¡Ù¿ÏÙÔÓ Î·È ªÔÚ ‰. ıˆÚËÙÈο ‰. 50 6. ™ÙË Ê‡ÛË. ÔÏ˘¿ÙÔÌ· Á. Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Á. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ 5.¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ‚. Δ· ¿ÙÔÌ· ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÈÔ Û‡ÓıÂÙ· ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È: ·.8 2. fiˆ˜ Î·È ÔÈ §Â‡ÎÈÔ˜ . 40 ‰.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1. ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ‰. ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‚. Ë ‡ÏË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‚. ŸÙ·Ó ÂÓÒÓÔÓÙ·È fiÌÔÈ· ¿ÙÔÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È: ·. ÌfiÚÈ· 4. ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ 3. ÌfiÚÈ· ÌÈÁÌ¿ÙˆÓ Á. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜: ·. ÌfiÚÈ· ‚. O Δ˙ÔÓ ¡Ù¿ÏÙÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·: ·. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È ¶Ï¿ÙˆÓ· Á. 100 ‚. 60 Á. §Â‡ÎÈÔ Î·È ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ ‚. ÌfiÚÈ· ÛÙÔȯ›ˆÓ 7. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘: ·. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ‰. ™ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi: 229 . ‰È·Ï‡Ì·Ù· ‰.

...... ÌfiÓÔ ÌfiÚÈ· Á. ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·ÙÔ˜ ·. O §Â‡ÎÈÔ˜ Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ›¯·Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙË ıˆڛ· fiÙÈ Ë ‡ÏË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ...... ¯ËÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Á... ™ÙË Ê‡ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ .. Δ· ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ·....... ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·................ ÌfiÓÔ ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‚..........................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ·...... ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÌfiÚÈÔ 9. ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ·.... ÌfiÚÈ· Î·È ¿ÙÔÌ· 8........ ................. ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚...... ¿ÙÔÌ· ‹ ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰.. 6........... Ë ‡ÏË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi .... ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Á...... ·ÙfiÌˆÓ ‰... ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜............. ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ Û ̛· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.............. ¿ÙÔÌ·......... ›‰Ë ·ÙfïÓ... fiÌÔÈ· ¿ÙÔÌ· ‰............ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ‚...... 7..... Δ· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ........ Δ· ¿ÙÔÌ· ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÈÔ Û‡ÓıÂÙ· ۈ̷ٛ‰È·: Ù· ......... Î·È ........... 3....... ™Â Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂٷ͇ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·.... ¿ÙÔÌ· ‹ ÌfiÚÈ· 10. 5. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌfiÚÈ· Á...... O ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ .................. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ· ‚.... 8.. ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 230 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1.. 4. O .. ¿ÏÏÔÙ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰.. Δ· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ .............. ¯ÒÚÔ... 2....

. 6.....8 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1.. ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ 2.... ™Ù· ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠›‰È· ›‰Ë ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ™Ù‹ÏË ππ 1. . Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi . 231 ... 4. 5..... ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ 4.. ™Â Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.... ›‰Ë ·ÙfïÓ. 2. ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜..... O Δ˙ÔÓ ¡Ù¿ÏÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. 5...... 10... ‚. 6. ·. ∂ÓfiÙËÙ· 2... Δ· ¿ÙÔÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÌÔÈ· ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌfiÚÈ·.. ΔÔ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÌ· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈÎÔ‡ .... Δ· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÌÔÈ· ›‰Ë ·ÙfïÓ. O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜.. ŸÙ·Ó ‰È·Û·ÛÙ› ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ÓÂÚÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ‰‡Ô ÌfiÚÈ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘......9.... 3. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ·ÙfïÓ. 7... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1.... 3...

............... ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘................................ ŸÙ·Ó ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·......................................... ∞fi ÔÈ· ¿ÙÔÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î¿ı ÌfiÚÈÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ............ ‰............................................ ......... ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ: ........ .................. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÚˆÙԷӷʤÚıËΠ·fi ÙÔÓ ¡Ù¿ÏÙÔÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 8.......................... ∫·Ù¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.......................................... ¡· ·Ô‰ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜: ¿ÙÔÌÔ............. ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1.............................. ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘.. ..................... (12 ÌÔÓ¿‰Â˜) 232 2....................... ...... ¶ÔÈ· ÌfiÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·.................... ................................................................ ....... + O͢ÁfiÓÔ £Â›Ô ·................................................................................................. .. ÌfiÚÈÔ............. ........................................... 10........... ªfiÚÈ· ÛÙÔȯ›ˆÓ: .... ÕÙÔÌÔ ... ‚................................................ ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌfiÚÈ· (·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ) Â›Ó·È ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ............................................ 9............................................................................................................. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙfiÛ· ¿ÙÔÌ· fiÛ· Â›Ó·È Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÚ·ÙÔ‡ Û‡Ì·ÓÙÔ˜......... ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ η‡Û˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ............ Á............ ¶ÔÈ· ÌfiÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·.......... ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰È·Û¿Ù·È Û ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘................

. ªfiÚÈÔ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘......... ....................................................ªfiÚÈÔ ................................................................................................ ªfiÚÈÔ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ................. .......................................... ....................................... (8 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 2.............................................................................................................................8 ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ..............∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 233 .........................................................................................................................................................

Δ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È fiÛ· Î·È Ù· ÚˆÙfiÓÈ¿ ÙÔ˘. – Δ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· (e). ‰ÔÌÔ‡Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∞fi ÔÈ· ۈ̷ٛ‰È· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.9 À¶√∞Δ√ªπ∫∞ ™øª∞Δπ¢π∞ ∫∞π π√¡Δ∞ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ∑ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. 2. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ¤¯ÂÈ 7 ÚˆÙfiÓÈ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi 7. ∫¿ı ÚˆÙfiÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ Ì ̛· ÌÔÓ¿‰· ıÂÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ (ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô). ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô Ìˉ¤Ó. ÂÓÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ¤¯ÂÈ 8 ÚˆÙfiÓÈ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi 8 Î. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·. ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘˜. 234 3.Î. ∫¿ı ÓÂÙÚfiÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ. ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÚˆÙfiÓÈ·. O ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ «˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È·»: – Δ· ÚˆÙfiÓÈ· (p).Ô. ¶Ò˜ Ù· ˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È·. ŸÏË Û¯Â‰fiÓ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó·. O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. ™˘ÓÂÒ˜ οı ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ fiÛÔ Î·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈı- . – Δ· ÓÂÙÚfiÓÈ· (n). ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. ÓÂÙÚfiÓÈ· Î·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. O ˘Ú‹Ó·˜ Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. °‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. O ˘Ú‹Ó·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ·. Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¿ÙÔÌÔ. ΔÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ 1836 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ ‹ ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ. ∫¿ı ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ Ì ÊÔÚÙ›Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ (Ì›· ÌÔÓ¿‰· ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘: ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô).

fiÙ·Ó ‰È·Ï˘ı› ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŸÙ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿ÚÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. Δ· ÈfiÓÙ· Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó Ù· ¿ÙÔÌ·. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ∞. ΔÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÈfiÓÙˆÓ Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÈfiÓÙˆÓ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÓÈfiÓ. οو ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜. ‰È·Û¿Ù·È Û ηÙÈfiÓÙ· Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ·ÓÈfiÓÙ· ¯ÏˆÚ›Ô˘.Ìfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·ÙÈfiÓ. ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·Ï‡Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¯¿ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ª·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ΔÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÚÓËÙÈÎfi ÈfiÓ. ÂÂȉ‹ Ù· ÚˆÙfiÓÈ· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È fiÛ· Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ¿ ÙÔ˘. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡. ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi Ì ÙÔ Ì·˙ÈÎfi ·ÚÈıÌfi. 7. °È· οı ¿ÙÔÌÔ ÈÛ¯‡ÂÈ: ∞=∑+¡ fiÔ˘ ¡ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·. ÏfiÁˆ ‡·Ú͢ ÈfiÓÙˆÓ Û' ·˘Ù¿ Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù·. 5. ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·Ï‡Ì·Ù·. ΔÈ Â›Ó·È Ù· ÈfiÓÙ· Î·È Û ÔÈ· ›‰Ë ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È. ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÙÈÎfi ÈfiÓ. 6.9 4. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘: ÈfiÓÙ· Ó·ÙÚ›Ô˘ ÈfiÓÙ· ¯ÏˆÚ›Ô˘ 235 . ·›ÚÓÔ˘Ó ‹ ¯¿ÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·.

ÙÔ ÌÂı¿ÓÈÔ Î·È ÙÔ ‹ÏÈÔ. OÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÚÈ· Î·È Ù· ÈfiÓÙ·... Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi ∑ = 20.. À¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù· ÌfiÚÈ·.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ŸÏ· Ù· ¿ÙÔÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi . O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô: ∞ = ∑ + ¡ ⇒ ∞ = 11 + 12 ⇒ ∞ = 23 2... ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ 11 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 12 ÓÂÙÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘..... ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ÁÈ· ηÙÈfiÓ Ì ‰‡Ô ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ıÂÙÈο ÊÔÚÙ›·... ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 236 1. ¶ÔÈ· Ë ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ∑ = 17 Î·È ∞ = 37...... ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ 18 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·........ fiˆ˜ ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. °È· Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· ÈÛ¯‡ÂÈ: ∞ = ∑ + ¡ ⇒ ¡ = ∞ – ∑ ⇒ ¡ = 37 – 17 = 20 ÕÚ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 17 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 20 ÓÂÙÚfiÓÈ·.......... ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ... ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1.. Î·È ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·.. 3. Ô ·Û‚¤ÛÙ˘..¿. ∂Âȉ‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο ...... ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ›ӷÈ: 20 (+) + 18 (–) = 2 (+). ÂÓÒ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È 17 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·...... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘.. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ............ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ . ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÈfiÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘... ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤¯ÂÈ 17 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 17 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ¤¯ÂÈ 20 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 20 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· (∑ = 20).∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 8.... Ô Á‡„Ô˜ Î. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô.. fiˆ˜ ÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ (·Ï¿ÙÈ).. O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∑ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ... ... ÙÔ ÓÂÚfi...... ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù· ÈfiÓÙ·..........

ÛÙÔȯ›Ô...... ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ 1836 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ ‹ ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ... ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿ ÊÔÚÙ›Ô.... Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ.... Î·È ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·... °È· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ∞ = ∑ + ¡ ⇒ ¡ = ∞ – ∑ ⇒ ¡ = 14 – 6 = 8 ∂Ô̤ӈ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ∞ Â›Ó·È 8.. ÎÔ›Ù· fiÛÔ ·‰‡Ó·ÙÔ Â›Û·È! ™ˆÌ·Ù›‰ÈÔ μ: ∫Ô›Ù· ÔÈÔ ÌÈÏ¿ÂÈ!. Ô˘‰¤ÙÂÚ·.9 ∞¿ÓÙËÛË OÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ›ӷÈ: ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·..... ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˘Ô·ÙÔÌÈÎfi ۈ̷ٛ‰ÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô......... ∞˘Ùfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ϤÁÂÙ·È ·ÙÔÌÈÎfi˜ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· οı ÛÙÔȯ›Ի. ∂Âȉ‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ·..... ·ÙÔÌÈÎfi˜. ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ÂÔ̤ӈ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ¿ÙÔÌfi ÙÔ˘ Â›Ó·È 6.. 2.... ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ŸÏ· Ù· ¿ÙÔÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. 3. Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ıÂÙÈο.... ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È·.. ΔÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ.. ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ ∞ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ.. ¢‡Ô ˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È· ÏÔÁÔʤÚÓÔ˘Ó: ™ˆÌ·Ù›‰ÈÔ ∞: ∫·ÎfiÌÔÈÚÔ..... ∂ÓfiÙËÙ· 2.. ıÂÙÈο....... 237 ..... Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· οı ....∞˘Ùfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ϤÁÂÙ·È . ΔÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ μ Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ.. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ›Ó·Î·: ™ÙÔÈ¯Â›Ô ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∞ μ 6 ª·˙ÈÎfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ 18 17 14 ∞¿ÓÙËÛË °È· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ∞ ÈÛ¯‡ÂÈ ∑ = 6 Î·È ∞ = 14.

∞Ó ‰È·Ï‡ÛÂȘ ˙¿¯·ÚË ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·Ï‡Ì·Ù·. Ì·Ù·Ú›·. ηÏ҉ȷ. ÂÚȤ¯ÂÈ ÈfiÓÙ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ù˘ Ûfi‰·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∞¿ÓÙËÛË ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ¶Ò˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·Ó ÙÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜. 238 2. Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙËÓ ËÁ‹ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ ·Ó¿‚ÂÈ. ¿Ú· Î·È 17 ÚˆÙfiÓÈ· (∑ = 17). ËÏÂÎÙÚfi‰È·. Ô˘ Â›Ó·È ·ÁÒÁÈÌÔ. ™Â ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ٷ ËÏÂÎÙÚfi‰È·. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ™Â ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÊÚ¿ÛË: «ΔÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ¿ÁÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷». ªÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ Û ÔÈÔ ·fi Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÈfiÓÙ·. ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁÒÁÈÌÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ٷ ËÏÂÎÙÚfi‰È· Û ηı·Úfi ÓÂÚfi.¯. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 °È· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô μ ‰›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ 18 ÓÂÙÚfiÓÈ· (¡ = 18) Î·È 17 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ·Ó ‰È·Ï‡ÛÂȘ Ûfi‰· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ¿Ú· ÙÔ Î‡Îψ̷ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ Â›Ó·È ·ÁÒÁÈÌÔ. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ∞ = ∑ + ¡ ⇒ ∞ = 17 + 18 ⇒ ∞ = 35 ŒÙÛÈ Ô ›Ó·Î·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙÔÈ¯Â›Ô ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∞ μ 6 17 ª·˙ÈÎfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ 14 35 6 17 ∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ 8 18 6 17 4. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ ÔÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ù· ÌfiÚÈ· Î·È ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁÒÁÈÌÔ.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ. . ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ ‰ÂÓ ·Ó¿‚ÂÈ. ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· ·ÁÒÁÈÌÔ ‰È¿Ï˘Ì·. ÏfiÁˆ ‡·Ú͢ ÈfiÓÙˆÓ Û' ·˘Ù¿ Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù·. . ‰È·ÎfiÙË Î·È Ï·Ì¿ÎÈ.

¿Ú· ¤¯ÂÈ 7 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 7 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·.∞¿ÓÙËÛË Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 1 ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ (Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ) Â›Ó·È ·ÁÒÁÈÌÔ. – ™Ù· ÈfiÓÙ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‹ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ 12 – 2 = 10 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ¿Ú· ¤¯ÂÈ 12 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 12 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·. ∞fi ÙÔ Û¯‹Ì· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 64 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ Î·ÙÈfiÓÙˆÓ Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ·ÓÈfiÓÙˆÓ ¯ÏˆÚ›Ô˘. – O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 239 . ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ Î·ÙÈfiÓ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ·Ô‚ÔÏ‹ 2 ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. – O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ = ∑ + ¡ ⇒ ¡ = ∞ – ∑ ⇒ ¡ = 24 – 12 = 12 °È· ÙÔ ÈfiÓ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: – ∂Âȉ‹ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ıÂÙÈο (+2) Â›Ó·È Î·ÙÈfiÓ. °È· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: – O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 7.9 3. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ÂÔ̤ӈ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÈfiÓÙ·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ™ÙÔÈ¯Â›Ô ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ª·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ºÔÚÙ›Ô˘ ÈfiÓÙÔ˜ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ÈfiÓ ª·ÁÓ‹ÛÈÔ Õ˙ˆÙÔ 12 7 24 14 +2 –3 ∞¿ÓÙËÛË °È· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: – O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 12. ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜.

. ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ‚. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞ = ∑ + ¡ ⇒ ¡ = ∞ – ∑ ⇒ ¡ = 14 – 7 = 7 °È· ÙÔ ÈfiÓ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: – ∂Âȉ‹ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ·ÚÓËÙÈο (–3) Â›Ó·È ·ÓÈfiÓ. ∂Ô̤ӈ˜. ‰ÈfiÙÈ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·. Ë ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË (§). ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∞¿ÓÙËÛË O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∞¿ÓÙËÛË 240 ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË (§). ÛÙ· ηÙÈfiÓÙ· Á›ÓÂÙ·È ·Ô‚ÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Î·È Ù· ÚˆÙfiÓÈ· Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ·. ΔÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ 7 + 3 = 10 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. – ΔÔ ·ÓÈfiÓ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÚԤ΢„ Ì ÚfiÛÏË„Ë 3 ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ‰ÈfiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·ÓÈfiÓÙ·. ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. OÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ (™) ‹ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ (§). ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ: ™ÙÔÈ¯Â›Ô ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ª·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ºÔÚÙ›Ô˘ ÈfiÓÙÔ˜ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ÈfiÓ ª·ÁÓ‹ÛÈÔ Õ˙ˆÙÔ 12 7 24 14 +2 –3 ηÙÈfiÓ ·ÓÈfiÓ 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 10 10 4. fiˆ˜ ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì ÚfiÛÏË„Ë ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ™Ù· ÈfiÓÙ· Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚˆÙfiÓÈ·.

......... ‰.. 241 ............... ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1... ∞¿ÓÙËÛË ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ (™). Δ· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ·..... ∏ÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ˘Ô·ÙÔÌÈÎfi ۈ̷ٛ‰ÈÔ: . ÙÔ˘ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ (Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ).... ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË........ ‚.. ∞¿ÓÙËÛË ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ (™) ‰ÈfiÙÈ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ.. Ô˘ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ.. Δ· ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ù· ηÙÈfiÓÙ· Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È Ù· ·ÓÈfiÓÙ· ¯ÏˆÚ›Ô˘. Δ· ˘fiÏÔÈ· ˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È·...... Á....... Δ· ÈfiÓÙ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· ¯¿ÓÔ˘Ó ‹ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ÀÔ·ÙÔÌÈÎfi ۈ̷ٛ‰ÈÔ Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙·: . ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· p: ... ‰ËÏ·‰‹ ·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ¤¯·Ó·Ó ‹ ΤډÈ˙·Ó ÚˆÙfiÓÈ·......... ¡· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ.. Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ... ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·..... ∞¿ÓÙËÛË ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ (™).Á.... ∂ÓfiÙËÙ· 2... ‰ÈfiÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ...... ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ........ ·.. Â..¯....9 ‰. ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó·ÙÚ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÁÒÁÈÌÔ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÈfiÓÙ· Â›Ó·È ·ÁÒÁÈ̘. Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ·....... ΔfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘ ·fi ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘: ........ ∞¿ÓÙËÛË ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË (§).. ΔÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÈfiÓÙ·.... ÛÙ..... ‰ÈfiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÌfiÓÔ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‹ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÙÔÌ·..... ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ·................... OÈ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÛÙÂÚ¿ ÛÒÌ·Ù·.

........................................... 10e Á.....∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Â.................. ÛÙ........................................................... ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÙÔÌ· ‹ ÈfiÓÙ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÔȯ›Ô.................................. ¶Ò˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ηÙÈfiÓÙ· Î·È Ò˜ Ù· ·ÓÈfiÓÙ·................. 10n........ ...... 2..................................................................................................................................................... ŸÏË Û¯Â‰fiÓ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË Û' ·˘ÙfiÓ: .... 242 7......................................... 3...................... 10n. .................................................................................. 5.... ................................... ·.......................... 4..................................................................................................................... 8e ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈfiÓ..................................... .............. ..................................................................... ................................................................................................................................................................................................................. ..... 8n.... ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÁÈ·Ù›..................... 9p.................... °È·Ù› Ô ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈο ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜...... °È·Ù› ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ......................... 9p......................................................................... ........................... ................................................... ............................................................ 10e ‰.... ........................... 7p............................. ......................................... .. ....................... .......................................................................................................................... °È·Ù› ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó·................................ ...................................... ¶ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·: ............. .................................................................................................................................................................................. .... 9e ‚. 6................... ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È Ì·˙ÈÎfi ·ÚÈıÌfi...................................... 10n....................................... 8p..........

.............................. O ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜: ·........ ÓÂÙÚfiÓÈ· Á................ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ıÂÙÈο ‚.... ªÂ (n) Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ù·: ·............................................ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ ‰.............. ¤¯ÂÈ 1836 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ ‰....... ................... ¤¯ÂÈ ›ÛË Ì¿˙· Ì ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ 4............. ¤¯ÂÈ 1836 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ ‚................ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‰..........9 8...................... ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘: ·... Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›ÛË Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ 5. ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi..................... ΔÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Îfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÂÓÒ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ Â›Ó·È ·ÁÒÁÈÌÔ............. ................................................................. ÚˆÙfiÓÈ· ‚.......... ¤¯ÂÈ 1836 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ Á.. ∫¿ı ÚˆÙfiÓÈÔ: ·.. ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ıÂÙÈο Î·È ¿ÏÏÔÙ ·ÚÓËÙÈο 3............... ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Á....... Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ ‰........................ ............................... ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ 243 .................................... Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ›ÛË Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ Á......................... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1.................................... ΔÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ: ·. ....... Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ›ÛË Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ ‚...................................... ∂ÓfiÙËÙ· 2... ÈfiÓÙ· 2.................. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰............................ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ·ÚÓËÙÈο Á................ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‚.................................................. ...........

Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ 9. Ì ·Ô‚ÔÏ‹ ‹ ÚfiÛÏË„Ë ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ‚. ˘Ú‹Ó· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ· 8. Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‚. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: ·. ÈfiÓÙ· 7. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi: ·. Ì ·Ô‚ÔÏ‹ ‹ ÚfiÛÏË„Ë ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Á. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ‰. ηٿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ 10.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 6. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ‚. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Á. ÓÂÙÚfiÓÈ· Á. ˘Ú‹Ó· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ· ‚. ηٿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Á. ŸÙ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ: . ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ·. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ 12. ∞ + ¡ = ∑ ‰. ∞ – ∑ = ¡ Á. ÚˆÙfiÓÈ· ‚. ˘Ú‹Ó· Î·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰. ηٿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ‚. πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ ·. ∞ + ∑ = ¡ ‚. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Á. ªÂ ∞ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È: ·. ηٿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ‰. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ‹ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·. ∞ = ∑ – ¡ 11. ÌfiÓÔ Ì ÚfiÛÏË„Ë ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ 244 13. Ì ·Ô‚ÔÏ‹ ‹ ÚfiÛÏË„Ë ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ‰. ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ· Á. Δ· ÈfiÓÙ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ‰.

.. ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰..... ¿ÙÔÌ· Î·È ÈfiÓÙ· ‚.. ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ· ‰............. OÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Â›Ó·È Ù·: ·................... (e) Â›Ó·È ¤Ó· ............ ÌfiÓÔ Ù· ÌfiÚÈ· 16... ∫¿ı ......... ΔÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ 1836 ÊÔÚ¤˜ ........ §fiÁˆ ÙˆÓ ..9 14........ 8... Ô ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È ....... 6...................................... Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ ∂ÓfiÙËÙ· 2.......... 245 . ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ÌfiÚÈ· Á...... ∫¿ı ÓÂÙÚfiÓÈÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ................... ۈ̷ٛ‰ÈÔ 2......................·.... ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜..... Î·È Ù· .. ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ fiÛË Î·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ... ....... ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ Ì ÊÔÚÙ›Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ ........... Δ· ˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È· Â›Ó·È Ù· ..... ∏ ‡·ÚÍË ÈfiÓÙˆÓ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿: ·.............. ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ ‰............................. 7. ÈfiÓÙ· Î·È ÌfiÚÈ· Á........................... Â›Ó·È ·ÁÒÁÈÌ· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1... ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ˘‰·ÙÈο ‚....... ·ÓÈfiÓ Á.............................. 9................................. 4.............. °‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· .............. ˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È· ‰............. Î·È Ù· .......................................... Δ· ηÙÈfiÓÙ· ›ӷÈ: ·...................... ηÙÈfiÓ ‚.................... Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ .......... ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο . ‰ÈfiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ... 3..... ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ..... Ù· ............. ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· ‚....................... Î·È Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο ..................... 5.. ÙÔ˘........................... Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÈfiÓÙ· 15.. ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· Á...................... Ì¿˙· ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ ‹ ÙÔ ..

.............. ΔÔ Î·ÙÈfiÓ Â›Ó·È ..... ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì e 2.................... Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ...... ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·............. ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¿ÚÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ........................... πÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ 2. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì p 7..........................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 10.. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·.. ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ 6.... Œ¯ÂÈ Ì¿˙· ۯ‰fiÓ ›ÛË Ì ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ 8.. ÈfiÓ... Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È·. ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ....................... 12. ¶ÚˆÙfiÓÈÔ ‚...... 13........ ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 246 ‚.................................... ¡ÂÙÚfiÓÈÔ Á.......... ΔÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ (·Ï¿ÙÈ) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ . ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ∞ 4.................... Œ¯ÂÈ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙· 4... 15.............. 11.. ∂›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ 6......... Û ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ù· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ...... ∫¿Ùˆ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜............................... Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ............... Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ........... 18. ª·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ™Ù‹ÏË ππ 1.................. ¯ÏˆÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ.. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì .. 16. οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘........................... O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì . 17........... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·......................... ∂›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ 3.............. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1..... ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ∑ 2............... 14. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ... ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ 3.......... ¢ËÏÒÓÂÈ ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ 5................ ∏ ‡·ÚÍË .......... Î·È ÙˆÓ ...... Ù· ¿ÙÔÌ· ·›ÚÓÔ˘Ó ‹ ¯¿ÓÔ˘Ó ......... ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ......... Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ... OÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Â›Ó·È Ù· .. ∏ÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ™Ù‹ÏË ππ 1... ·ÁÒÁÈÌ·... Î·È Ù· ........... O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ........... Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ................................. ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘........... ¶ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· 5.....

OÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÚÈ· Î·È Ù· ÈfiÓÙ·. 9. 15. ∏ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û' ·˘Ù¿. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ∞ Î·È Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì ∑. ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó·. O ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜. 19. ™ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÈfiÓÙ· Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È Î·ÙÈfiÓÙ· ¯ÏˆÚ›Ô˘. 16. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ٷ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘. 13. ∂ÓfiÙËÙ· 2. 20. O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1. 10. Δ· ÈfiÓÙ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó fiÙ·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ·›ÚÓÔ˘Ó ‹ ¯¿ÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ˘Ô·ÙÔÌÈο ۈ̷ٛ‰È·.9 247 . 18. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·È ·fi ÓÂÙÚfiÓÈ·. 8. 11. 12. 3. O ˘Ú‹Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ΔÔ ·ÓÈfiÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. 7. Δ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Â›Ó·È ›Û· Ì ٷ ÓÂÙÚfiÓÈ·. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ˘Ú‹Ó· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. 17. Δ· ÚˆÙfiÓÈ· Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· 2. Δ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· 5. 4. ∏ Ì¿˙· ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ›ÛË Ì ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ.™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ™ÙÔ Î·ÙÈfiÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ. Δ· ÚˆÙfiÓÈ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· 6. 14. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi.

12n. 12n. ·. 4. 10n. 9e ‚. ¡· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ›Ó·Î·: ™ÙÔÈ¯Â›Ô ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ª·˙ÈÎfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ∞ 11 12 μ 40 20 ° 8 6 ¢ 1 2 ∂ 235 92 2. 10e Á. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Â›Ó·È 114 Î·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 48 ÚˆÙfiÓÈ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË 1. 11p. 9p. 9p. 248 5. 11p. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: ™ÙÔÈ¯Â›Ô ÃÏÒÚÈÔ ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ª·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ºÔÚÙ›Ô˘ ÈfiÓÙÔ˜ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ÈfiÓ ¡¿ÙÚÈÔ 11 35 –1 +1 17 12 3. 10e . ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘. 11e ‰. 10n. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ۈ̷ٛ‰È· Â›Ó·È ÈfiÓÙ·. ¶fiÛ· ÓÂÙÚfiÓÈ· Î·È fiÛ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ·ÚÁ‡ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ 47 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 65 ÓÂÙÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘.

..... ŒÓ· ηÙÈfiÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô +2............... ¶ÔÈ· Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘............¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘˜... 11...... Ô˘ ¤¯ÂÈ ∑ = 19 Î·È ∞ = 39.................................. .. ™ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú·¿Óˆ ÓÂÙÚfiÓÈÔ Î·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ∞ = 35................. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ∞ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡Ô ÚˆÙfiÓÈ· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ∑ = 6.9 6......... 14...... ÂÚȤ¯ÂÈ 18 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È 20 ÓÂÙÚfiÓÈ·. 13. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 9 ÓÂÙÚfiÓÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚˆÙfiÓÈ·.... 8... ...... ∑ = 17 Î·È ∞ = 35... ¤¯ÂÈ 10 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ∞ = 19.. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘....... 249 ............................................ ∑ = 12 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ηٿ ‰‡Ô ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ.... 7....................... ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÈfiÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È ÔÈ· Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘..... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘.. 10...... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 18 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·............................... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ∑ = 18 Î·È ∞ = 40..................... 9................. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ∞ ¤¯ÂÈ ∑ = 37..... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘............ ........... ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘...... 12.... ∂ÓfiÙËÙ· 2. ŒÓ· ·ÓÈfiÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô –1.............. ∞Ó ÙÔ ·ÓÈfiÓ ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô –1.......

.............. ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ ¤¯ÂÈ ∑ = 9 Î·È ∞ = 19.......................... ... O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÂÓfi˜ ÈfiÓÙÔ˜............ ................................................................... ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ ¤¯·Û ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·.................................................. ‰.................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1..................................... O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi ∑ Î·È Ì·˙ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ∞ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô: ................................ (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 250 4. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·......................................................................... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3.................... .......................... ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ ¤¯ÂÈ ∑ = 16 Î·È ‹Ú ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·............................... ¶fiÛ· ÓÂÙÚfiÓÈ· Î·È fiÛ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û' ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.................................... ŒÙÛÈ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÈfiÓ Ì ÊÔÚÙ›Ô ...... ΔÈ ÊÔÚÙ›Ô ·¤ÎÙËÛÂ Î·È fiÛ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÈfiÓ Ô˘ ÚԤ΢„Â. Δ· ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ..... O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ .............. ÙÔ˘............................................................ ∏ÏÂÎÙÚÈο ·ÁÒÁÈÌ· Â›Ó·È Ù· ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ô˘Û›Â˜ Û ÌÔÚÊ‹ ÈfiÓÙˆÓ...... ........................... ...................................................... (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) ....................................... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2.................. Á............................................................................. ......................................................... ΔÔ ÚˆÙfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ Ì¿˙· ›ÛË Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘.................... ‚.......... .... ....................................... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: ·.. ‚........................................................ Á.................. ....................................

.............................................................. ÃψÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ 4....... ..9 6............................. ™Ù‹ÏË π ·.... ............ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ∑ Î·È Ô ∞ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘............... ∞Û‚¤ÛÙ˘ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ..... ™ÙÔ ÈfiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 18 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È 20 ÓÂÙÚfiÓÈ·....5..... .................................................... °‡„Ô˜ 6... O͢ÁfiÓÔ 2......................... ªÂı¿ÓÈÔ 5........................................ (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 2........................∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 251 ........... ªfiÚÈ· ‚........................................................... ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘Û›Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌfiÚÈ· Î·È ÔȘ ÈfiÓÙ·............................. ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÈfiÓ Ì ÊÔÚÙ›Ô +2........... ◊ÏÈÔ 3.......................... .. πfiÓÙ· ™Ù‹ÏË ππ 1..............

¢ÒÛ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.Õ˙ˆÙÔ ¡ Nitrogen ÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜ £Â›Ô S Sulfur ºÒÛÊÔÚÔ˜ P Phosphorus ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌfiÚÈ·.10 ™Àªμ√§∞ Ã∏ªπ∫ø¡ ™Δ√πÃ∂πø¡ ∫∞π Ã∏ªπ∫ø¡ ∂¡ø™∂ø¡ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . «ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ∫ (ηϛ. ΔÔ 1814 Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ¯ËÌÈÎfi˜ ªÂÚ˙¤ÏÈÔ˘˜ (Berzelius) ηıȤڈÛ ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ¯ËÌÈο ۇ̂ÔÏ·. ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ (∞ÚÁ›ÏÈÔ) Al Aluminum ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË (·) Ô Û˘Ì‚Ô÷ÏÎfi˜ Cu Copper ÏÈÛÌfi˜ ∫ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È æ¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Zn Zinc ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î¿ÏÈÔ ÁÂÓÈ. ∞˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‹ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. Fe: Ferrum ÁÈ· ÙÔ Û›‰ËÚÔ ÎÙÏ). ªÂ ÙË ‚Ô‹- . ªfiÏ˘‚‰Ô˜ Pb Lead 252 3. ¶˘Ú›ÙÈÔ Si Silicon ·. ˆ˜ ÂÍ‹˜: – ∫¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ· ‹ ¤Ó· ÎÂÊ·Ï·›Ô Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. 2.∫¿ÏÈÔ ∫ Kalium (Potassium) ¡a Natrium (Sodium) ο. – Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ (C: Carbon ÁÈ· ÙÔÓ ¿Óıڷη. ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË (‚) Ô ¡¿ÙÚÈÔ ∞Û‚¤ÛÙÈÔ Ca Calcium ›‰ÈÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ¯ÚËÛȪ·ÁÓ‹ÛÈÔ Mg Magnesium ÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂȉÈο ÁÈ· ¤Ó· À‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Hg Mercury ¿ÙÔÌÔ Î·Ï›Ô˘. «ΔÔ ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ºıfiÚÈÔ F Fluorine ÚȤ¯ÂÈ ÂÓÒÛÂȘ ∫ (Î·Ï›Ô˘)». O Oxygen ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ™ÙȘ ‰‡Ô ·Îfi.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2. ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÛÙÔÈ∂ÏÏËÓÈ΋ ™‡Ì‚ÔÏÔ ∞ÁÁÏÈ΋ ¯Â›Ô ·˘Ùfi.O͢ÁfiÓÔ ÕÓıڷη˜ C Carbon ÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌfiÚÈ·. ΔÈ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘.πÒ‰ÈÔ I Iodine ™›‰ËÚÔ˜ Fe Ferrum (Iron) Ô˘) ‰È·ı¤ÙÂÈ 19 ÚˆÙfiÓÈ·». ÃÏÒÚÈÔ Cl Chlorine ‚. – ∫¿ı ۇ̂ÔÏÔ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô. ¶Ò˜ ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ¯ËÌÈο ۇ̂ÔÏ·. fiÛÔ Î·È ¤Ó· ¿ÙÔÔÓÔÌ·Û›· ÔÓÔÌ·Û›· À‰ÚÔÁfiÓÔ ∏ Hydrogen ÌÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·˘ÙÔ‡.

Ù· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÔÚÈ·ÎÔ› Ù‡ÔÈ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó: ñ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÓˆÛ˘.ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÌfiÚÈ·. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ H2O. 6. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Na+Cl– ÁÈ· ÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ca2+ ÙÔ Î·ÙÈfiÓ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È. ΔÔ Î·ÙÈfiÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Na+. °ÂÓÈο. fiÙ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ¯¿ÛÂÈ 2 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∏ ÈÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Ca2+O2– ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÈfiÓÙ· Ca2+ Î·È O2–. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. 253 .10 4. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ O. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∂ÓfiÙËÙ· 2. 5. ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ë ¤ÓˆÛË. fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ¿ÚÂÈ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ. 7. OÈ ÈÔÓÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ۇ̂ÔÏ· ÈfiÓÙˆÓ. ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ì ̛· ıÂÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÊÔÚÙ›Ô˘. ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÈfiÓ O2– ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÈfiÓ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ca Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ÛÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ηÙÈfiÓÙˆÓ Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ·ÓÈfiÓÙˆÓ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Â›Ó·È 1:1 8. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó·ÙÚ›Ô˘ ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ. ΔÔ Ca2+ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ηÙÈfiÓ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘. ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÈfiÓÙ·. ™ÙÔ˘˜ ÈÔÓÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÈfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘. ΔÔ ·ÓÈfiÓ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Cl–. Î·È ñ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ‹ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ΔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÔÚÈ·ÎÔ› Ù‡ÔÈ Î·È ÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘ (ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË) – ™Â οı ÌfiÚÈÔ ÓÂÚÔ‡ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 2 ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È 1 ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ Ca2+O2– . O ¯ËÌÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ H2O Â›Ó·È Ô ÌÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ: – ΔÔ ÓÂÚfi. ˆ˜ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÔÓÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ.

∫¿ÏÈÔ Î·È ˘Ú›ÙÈÔ.. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë (‰). ÕÓıڷη˜ Î·È ˘Ú›ÙÈÔ. Î·È .. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ .. Ô͢ÁfiÓÔ˘... Cl Î·È Fe Á.. OÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ ›ӷÈ: ÌÔÚÈ·Îfi... Ô˘ ¤¯ÂÈ ......... ı›Ԣ..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ∞fi ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ë ¤ÓˆÛË Ì هÔ Zn2+ F–2 .. ¤Ó·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛˆÛÙ¿ ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ¯ÏÒÚÈÔ Î·È ÊıfiÚÈÔ. ¿ÙÔÌ·... 3.... Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÓˆÛ˘....Cl Î·È P. ∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÓˆÛ˘. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ∫ Î·È Si.... ·Ú¿ÁÂÙ·È Ë ¤ÓˆÛË ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ...... ‚.. C Î·È F.. ·.. ∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ .... 5. Ù‡Ô SO2.... ∫¿ÏÈÔ Î·È ı›Ô. ‰.. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ηÙÈfiÓÙ· „¢‰·ÚÁ‡ÚÔ˘ Î·È ·ÓÈfiÓÙ· ÊıÔÚ›Ô˘. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiψÓ. ·...... Á. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÔÚÈ·Îfi Ù‡Ô SO2 . ÔÈÔÙÈ΋...... ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ∑ Î·È ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ∞ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ‹ Ó· ¿- .... ‰. ‰‡Ô.... ‚. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ SO2 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ı›Ԣ Î·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘».. Cl Î·È F.. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ SO2 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ........... ·Ú¿ÁÂÙ·È Ë ¤ÓˆÛË ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. ¿ÙÔÌÔ .. ŒÙÛÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÌÔÚÊ‹ fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: «ŸÙ·Ó η›ÁÂÙ·È ıÂÈ¿ÊÈ.. 2.. 4.... ΔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› 2 ∏ Î·È ∏2 ... ∞fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë (Á)... ∞Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È ˘Ú›ÙÈÔ.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 254 1.... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ŸÙ·Ó η›ÁÂÙ·È ıÂÈ¿ÊÈ... ∏ ¤ÓˆÛË Ì هÔ Zn2+ F–2 Â›Ó·È Ì›· ÈÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË... O Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ 2 ∏ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ∏2 ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘....

................. ŒÙÛÈ........ ∞¿ÓÙËÛË OÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ ›ӷÈ: ¿ÙÔÌÔ ¯ÏˆÚ›Ô˘.. Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ.. ... ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ∞ æ ∑ ∂ÓfiÙËÙ· 2... ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ... 1 ™ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 2 ÓÂÙÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È 2 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ. ∑ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ∞-∑ ÓÂÙÚfiÓÈ·.. 18................. ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∑ = 1 Î·È ∞ = ∑ + ¡ = 1 + 0 = 1........ ∂Ê¿ÚÌÔÛ ٷ ·Ú·¿Óˆ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙË ÊÚ¿ÛË: O Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ 35 Cl Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· .ÚÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜....... ŒÙÛÈ: 4 ∏e..... 2.. 17 ÂÚȤ¯ÂÈ . ŒÙÛÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÌÔÚÊ‹ fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: 35 «O Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ 17 Cl Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 17 ÚˆÙfiÓÈ·... ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∑ = 2 Î·È ∞ = ∑ + ¡ = 2 + 2 = 4.... 17...... ÚˆÙfiÓÈ·. 17 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È 18 ÓÂÙÚfiÓÈ·»...10 Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 1 ¿ÙÔÌÔ æ ÂÚȤ¯ÂÈ ∑ ÚˆÙfiÓÈ·. ∏ (˘‰ÚÔÁfiÓÔ) He (‹ÏÈÔ) Li (Ï›ıÈÔ) ¶ÚˆÙfiÓÈÔ ¡ÂÙÚfiÓÈÔ ∏ÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ∞¿ÓÙËÛË ™ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ 1 ÚˆÙfiÓÈÔ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È 1 ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ....... ÓÂÙÚfiÓÈ·..... ŒÙÛÈ: 1 ∏..... ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. 2 255 ............ 17. ËÏ›Ô˘ Î·È ÏÈı›Ô˘ Î·È Û˘Ì‚fiÏÈÛ ٷ ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 1.

.. Â›Ó·È ÛÙÂÚÂfi.. ™Â ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È Û ÔȘ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·˘ÙÔ‡. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜ Â›Ó·È Î·È Ô Sir Anthony ∏OPKINS..... ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ˆ˜ ÛˆÛÙ‹ (™) ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË (§): O ¯ËÌÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Ca2+O2– ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜.... Á.. O ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¿˙ˆÙÔ (¡) Î·È Ô͢ÁfiÓÔ (O). ÕÙÔÌÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘: ... ∞¿ÓÙËÛË §·Óı·Ṳ̂ÓË.... ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη (C) ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·......... ÛÂ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜............. ‚. ŒÙÛÈ: 73 Li........ ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ·Ú¿ÁÂÙ·È Ô͢ÁfiÓÔ (O). Â....... ·.. O: Ô͢ÁfiÓÔ.. ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 256 1. O Ù‡Ô˜ Â›Ó·È ÈÔÓÙÈÎfi˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÈfiÓÙ· ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ CaO. K: οÏÈÔ. Ì ÎÈÙÚÈÓˆfi ¯ÚÒÌ·... ΔÔ ıÂ›Ô (S).............. 4... 3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ™ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ÏÈı›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 3 ÚˆÙfiÓÈ· Î·È 4 ÓÂÙÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È 3 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ..... ‰. P: ÊÒÛÊÔÚÔ˜... ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ (∏) ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÚˆÙfiÓÈÔ. ÛÙ...... .. ™ÙËÓ ¤ÓˆÛË ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ı›Ԣ (S) ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ (O). π: ÈÒ‰ÈÔ. ™ÙÔȯ›Ô: . ¡: ¿˙ˆÙÔ Î·È S: ı›Ô. ¶fiÛ· ۇ̂ÔÏ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ Â›ıÂÙfi ÙÔ˘... ∞¿ÓÙËÛË ∏: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ..... ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∑ = 3 Î·È ∞ = ∑ + ¡ = 3 + 4 = 7.

‰ËÏ·‰‹ ·fi ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ· Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙ· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓÒÛˆÓ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÓ٤Ϸ ·ÙfïÓ: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ¿Óıڷη˜ OÓÔÌ·Û›· ¯ËÌÈ΋˜ ™‡Ì‚ÔÏÔ ÌÔÚ›Ô˘ ¤ÓˆÛ˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ À‰ÚÔÊıfiÚÈÔ ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ∞Ì̈ӛ· ΔÂÙÚ·ÊıÔÚ¿Óıڷη˜ ∞Èı›ÓÈÔ (·ÎÂÙ˘Ï¤ÓÈÔ) ¿˙ˆÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÌ· ÌÔÚ›Ô˘ ÊıfiÚÈÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ À‰ÚÔÁfiÓÔ : 1 ºıfiÚÈÔ : 1 ÕÓıڷη˜ : 1 O͢ÁfiÓÔ : 1 Õ˙ˆÙÔ : 1 À‰ÚÔÁfiÓÔ : 1 ÕÓıڷη˜ : 1 ºıfiÚÈÔ : 4 ÕÓıڷη˜ : 2 À‰ÚÔÁfiÓÔ : 2 257 . ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË.10 OÓÔÌ·Û›· ¯ËÌÈ΋˜ ™‡Ì‚ÔÏÔ ÌÔÚ›Ô˘ ™ÙÔȯ›· ·fi Ù· ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ ¤ÓˆÛ˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ Ë ¤ÓˆÛË ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ (ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË) ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ SO2 ¡ÂÚfi H 2O À‰ÚÔÊıfiÚÈÔ HF À‰ÚÔ΢¿ÓÈÔ HCN ªÂı¿ÓÈÔ CH4 3.2. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÌ· οı ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ∂ÓfiÙËÙ· 2.

........ .............. ·........... ·.................... Á... Á.............................. ·. 11e ....................... ÓÂÙÚfiÓÈ·................................................... ÓÂÙÚfiÓÈ· Î·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÈfiÓÙ·........ 1 1 ∏ ............. 8p... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ æ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÈfiÓÙˆÓ............... ‰.. 7N 24 2+ .. 5......... ‚.......... 37 17 Cl ............................... 8e ................ 7p............................................ 8n................... 10n.............. 20 Ca 14 3............... 7................................. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·) ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÙfïÓ............ ‚.............. 12 Mg 27 3+ ......... 7 3 Li ........... ¶fiÛ· ÚˆÙfiÓÈ·.......... 12 6 C .... ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ Ca2+Cl–2 ................... 2 1 ∏ ..... 9p............................ 23 11 Na .......... 10n...... ·................................... ‰................................................................................................................................................ 37 17 Cl ...... Á.............................................. Á........ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÙfïÓ............................ ........................ .............∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 4...... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ æ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û‡ÛÙ·ÛË.............................. 35 17 Cl ..................................... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË (ÚˆÙfiÓÈ·...... ‚................ ‰........................................... 40 2+ ............ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û‡ÛÙ·ÛË...................... ................... ‚...... 258 9.......... 13 Al 8....... 9e ............................................ ‰............. .................................... 6...................................................................... 12n.... 11p...................................... 7e ......... ...............................

....... Á. 18n.................. 259 .... CaCO3 .......................................... ‚................................. ‚........... 6n..................................... 20n.......................... Ca3(PO4)2 ....... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÈfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÔÓÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ. Â............................. 18e ....................... 19p............................... 10n.... ‰.................. 2. Á............ ·....... 18e ................... MgCl2 ................................. AlF3 .............................. PH3 .............. 10e ..... ZnF2 ........... Â................... 17p................ ÛÙ.......... ‰........................ ÛÙ.......... MgBr2 .....................∂ÓfiÙËÙ· ·.......................... Na2SO4 ...... Á................. 6e ............................ CaO ............ ‰........... NaH ..................................................... CHI3 . ‚................... 6p... ¶fiÛ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È fiÛ· ¿ÙÔÌ· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌfiÚÈ·: ªÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ P4 H2SO4 CCl4 C2H6O HCN NH3 ∞ÚÈıÌfi˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ 11............................. K2S .. ¡· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÚȷΤ˜ ‹ ÈÔÓÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ: ·......................................... 12................. 9p..................................10 10..........

ŒÙÛÈ ÙÔ Î¿ÏÈÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È: ·. ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ‰. . ÙÔ ¿˙ˆÙÔ Á. Al 3. ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‚. Na Î·È C 4. ÌÔÚ›ˆÓ 260 6. ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ: ·. Ca Î·È N Á. ¡ Î·È C ‚. ªÔÚÈ·ÎÔ› Ù‡ÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ: ·. 19 39 ∫ Á. O ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È: ·. ÙÔ ÊıfiÚÈÔ ‚. 39 19 ∫ ‚. Ô Û›‰ËÚÔ˜ ‰. Al Î·È Ca ‰. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛˆÛÙ¿ ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ¿˙ˆÙÔ Î·È ¿Óıڷη. Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ 7. ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¯ËÌÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Á. Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ 2. ÌÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‰. Mg ‰. ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Á. O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘ Â›Ó·È 19 Î·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ 39. ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‚.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1. Hg ‚. ªÂ Fe Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È: ·. Ag Á. 19 39 Ca 5. ·. 39 19 Ca ‰.

2 : 2 ‰. H2S Á. Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· 10. ·. ΔÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ AlCl3 ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: ·. OÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÈÔÓÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ: ·. P4 ‰. 2 : 1 261 . ¿˙ˆÙÔ Î·È ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ‰. SO2 ‰. H2 Á.ı›Ԣ ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ù˘ ÈÔÓÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Na+2S2– ›ӷÈ: ·. ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù‡Ô˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÈÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË: ·. ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ 13. ∏CN ‚. ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ‰. 1 : 1 Á. ¿ÚÁ˘ÚÔ Î·È Ó¿ÙÚÈÔ Á. NaH ‰. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÈfiÓÙˆÓ Ó·ÙÚ›Ô˘ . K+Cl– 12. ∏e ‚. CH4 ‚. HF Á.·. ·Ó·ÏÔÁ›· ÈfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ Á. ·Ó·ÏÔÁ›· ÈfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ‚. He 9. KH ∂ÓfiÙËÙ· 2. ΔÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ∏ClO4 ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: ·. ÔÛÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ‰. ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· Á. 1 : 2 ‚. ˘Ú‹Ó· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ· 11. ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ‚.10 8. ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚.

.................... ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ........ OÈ ÈÔÓÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ۇ̂ÔÏ· . .. O ÌÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ O3 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ............... 2....... 3............. ·˘Ùfi fiÛÔ Î·È ¤Ó· . C............................ Î·È ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ...................... ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ P ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô .................. 12............... ¿Óıڷη Î·È ıÂ›Ô ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 262 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1.... ηıȤڈÛ ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ¯ËÌÈο ۇ̂ÔÏ·............ ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˘Ú›ÙÈÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ...................... C Î·È aS Á........... 8..... 16. ∏ ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘ ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·fi ÔÈ· ............... ∫¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ............ Ô˘ ÚԤ΢„ fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ...... 5....... ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·..... 6........................................ Δ· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ................ ∏ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË HCN ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ... 4........................ O ÌÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ . ................. Î·È . ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ca2+ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÈfiÓ ÙÔ˘ ............ ∂Ô̤ӈ˜ Ô ÌÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ... ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ë ¤ÓˆÛË............................ 9.............................. 7...... Ca Î·È S ‰.. ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÂı·Ó›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 14............. ΔÔ 1814 Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ¯ËÌÈÎfi˜ ... ........ ÁÚ¿ÌÌ· ‹ ¤Ó· ................................... ΔÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ¡∏3 Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ .......................... 13.... ÁÚ¿ÌÌ·........................ ∏ ¤ÓˆÛË Ca2+S2– ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›·: ·.........................Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2) Â›Ó·È ... ·Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó .............. Î·È ¤Ó· .......... a Î·È S ‚......................................... οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ.................. Ù‡ÔÈ................... 14... ΔÔ ÈfiÓ ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ..... ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·˘ÙÔ‡. 15............................. 10.............. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È .......................... ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ·ÙfiÌˆÓ ¿Óıڷη .............. 11......................... Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ............................................

He 3........ πÒ‰ÈÔ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜...10 19. HI ˙...... Si 6.. 1.. ™ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÈÔÓÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· . Î·È ........ 263 ..... ÓÂÙÚfiÓÈ·......... PH3 ‰.. ºÒÛÊÔÚÔ˜ ...... ÃËÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‚. ÛÙÔÓ ...... ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ó¿ÙÚÈÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ¡....... Ca2+S2– 8........... ÕÓıڷη˜ ... HNO3 4.......... 3....... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙÔ ÌÔÚÈ·Îfi Ù‡Ô Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·. CO Â.......... NH3 2........ ™ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚˆÙfiÓÈ·... ÃËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Á... K+F– 5. O͢ÁfiÓÔ ....... πÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ™Ù‹ÏË ππ 1..... 6... ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1.. 7........ ∏ ÈÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Mg2+S2.. 4.. 2....... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·.. HF ™Ù‹ÏË ππ ......................... ΔÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È 35 17 Cl Î·È ¤¯ÂÈ ... .. Ù˘ ¤ÓˆÛ˘... Õ˙ˆÙÔ . 8....·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ........ ∏Cl 2. £Â›Ô ....... HCN Á.............. H2S ÛÙ..17.... ºıfiÚÈÔ ..... 18.... ÚˆÙfiÓÈ· Î·È . CHI3 Ë..... O3 7...... ¡∏3 ‚........... À‰ÚÔÁfiÓÔ ............ ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1... ΔÔ Ó¿ÙÚÈÔ ¤¯ÂÈ Ì·˙ÈÎfi ·ÚÈıÌfi 23 Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È .. 20. 5..... ∂ÓfiÙËÙ· 2..

.. O Ù‡Ô˜ Cl– ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÈÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË.. Î·È ... 11.......... ‚........... ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 14... 6.... Î·È ¤Ó· ·ÓÈfiÓ ...... 13.Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È 1 : 2...... ∂Ô̤ӈ˜ Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1 ∏.............. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·....... O Ù‡Ô˜ O2 Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘.....∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 2..... 7.......... ∏ ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·fi ÔÈ· ÌfiÚÈ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ë ¤ÓˆÛË..... ∏ ÈÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Ca2+O2– ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ·ÓÈfiÓ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ¤Ó· ηÙÈfiÓ Ô͢ÁfiÓÔ˘.. ™ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2) Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ·ÙfiÌˆÓ ¿Óıڷη .................... 4........ O Ù‡Ô˜ ¡·+F– ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÔÓÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÔÚ›ˆÓ ¡· – F ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ Â›Ó·È 1 : 1. ™ÙÔ ÌfiÚÈÔ ∏CN ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™Â ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÚˆÙfiÓÈÔ Î·È ¤Ó· ÓÂÙÚfi1 ÓÈÔ.. ŸÙ·Ó ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ·Ô‚ÏËıÔ‡Ó ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÈfiÓ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù‡Ô Mg2–............ 1 Á. ∞fi ÙÔÓ Ù‡Ô 39 19 ∫ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘ Â›Ó·È 39 Î·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ 19................ 3.. ‰. ™ÙÔ˘˜ ÈÔÓÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÈfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘.. 10... O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÔ 264 4 ∏e 2 Â›Ó·È .... 5. ∏ ÈÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Zn2+S2– ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ηÙÈfiÓ ..................... 12....... ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ HCl ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi . 8... ∂Âȉ‹ ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚfiıÂÈÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ı›Ԣ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ∏2S........ ΔÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ¡∏3 ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ· ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘... 9.... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) . ™ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ 1 ∏ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì ......

......................... 4..... Hg ........................... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3............. À‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Á. ‚............. ΔÔ ÈfiÓ ·˘Ùfi Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È: ................. O Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÔ 12 C 6 ∂ÓfiÙËÙ· 2...................... ™ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ CH4 ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·....... 7...........2.................. ŒÓ· ÈfiÓ ı›Ԣ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·Ú·¿Óˆ ·fi Ù· ÚˆÙfiÓÈ·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û ÌÔÚÊ‹ æ......... ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ‰................... N ... H .. P ..∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 265 ........ 5. ºÒÛÊÔÚÔ˜ ˙.... Á.................. 3.............. 6........ ¶˘Ú›ÙÈÔ ÛÙ..................... ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ∫ ¤¯ÂÈ ∑ = 19 Î·È Û ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Î·Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 20 ÓÂÙÚfiÓÈ·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: ·. Õ˙ˆÙÔ Ë................... ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ¤Ó· ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ·..................... (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 6.................... ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ Al3+N3– ............... 1................. .... (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5...... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ÛÙË ÛÙ‹ÏË ππ: ™Ù‹ÏË π ·............... 梉¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Â.... Al ..... Na . . Si (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4...... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ..... Zn .............. ¡¿ÙÚÈÔ ™Ù‹ÏË ππ .. ..................... 2......10 Â›Ó·È 18.................... À‰ÚÔÁfiÓÔ ‚......... ..... 8........................

™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. ªÂ ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù·. Ë ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ˘˜: – ªÂ ÏfiÁÈ·: ÓÂÚfi → ˘‰ÚÔÁfiÓÔ + Ô͢ÁfiÓÔ – ªÂ ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù·: + – ªÂ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜: 2 ∏2O(l) → 2 H2(g) + O2(g) 266 fiÔ˘ (l) ˘ÁÚfi Î·È (g) ·¤ÚÈÔ. ∂Λӷ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È Ù· ÌfiÚÈ· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ . ª›· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Â›Ó·È ÛÙÔȯÂÈÔÌÂÙÚÈο ÛˆÛÙ‹ fiÙ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1.11 Ã∏ªπ∫∏ ∂•π™ø™∏ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . Á. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ì›· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ÛÙÔȯÂÈÔÌÂÙÚÈο ÛˆÛÙ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.2. 2. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ù· ¿ÙÔÌ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿Êı·ÚÙ·. . ¶Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË ·fi ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜. ‚. ª›· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ªÂ ÏfiÁÈ·. ΔÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì›· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. ª›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È: ·. ªÂ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ‹ ÈÔÓÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ë ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. 3. ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.

Fe. ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù·: μ‹Ì· 1Ô: μÚ›ÛÎÔ˘Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. I2 Â›Ó·È ‰È·ÙÔÌÈο Î·È ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ. ¶Ò˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌÈ· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË. Δ· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ∏2. OÈ ·ÚÈıÌÔ› ·˘ÙÔ› ϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔȯÂÈÔÌÂÙÚÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ (Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 1 ·Ú·Ï›ÂÙ·È). 267 . μ‹Ì· 4Ô: ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. 2∏2O → H2 + O2 iii. OÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. 2. ¶·Ú·ÙËÚÒ 4 ¿ÙÔÌ· ∏ ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È 2 ¿ÙÔÌ· ∏ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·.11 4. Ô͢ÁfiÓÔ ∏2O → H2 + O2 i. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ÓÂÚfi ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. F2. ∏2O → H2 + O2 ii. ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ٷ 2 ̤ÏË Ì ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜. ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¡2. μ‹Ì· 2Ô: °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ 1Ô Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ Î·È ÛÙÔ 2Ô Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. O2. Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÔ˜ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔÔıÂÙÒ ¤Ó· 2 ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. Br2. ¶·Ú·ÙËÚÒ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ O ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È 2 ¿ÙÔÌ· O ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. P. ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. Δ· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÂϤÁ¯ˆ ÚÒÙ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. 2∏2O → 2H2 + O2 2∏2O(l) → 2H2(g) + O2(g) ∞˜ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì 1. ª›· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË. S. OÈ ÌÔÚÈ·ÎÔ› Ù‡ÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·È. . ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔÔıÂÙÒ ¤Ó· 2 ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·.ΔÂÏÈο.¯. 2∏2O → H2 + O2 iv. ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. μ‹Ì· 3Ô: °È· οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÍÈÛÒÓÔ˘Ì ٷ ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. Mg ÎÙÏ Â›Ó·È ÌÔÓÔ·ÙÔÌÈο. Cl2.

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∏2(g) + Br2(g) → 2HBr(g) 2. ∂ϤÁ¯ˆ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˙ÒÙÔ˘: ¡2 + ∏2 → ¡∏3 ii. ªÔÚÈ·ÎÔ› Ù‡ÔÈ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ . ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ.ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¡2(g) + 3∏2(g) → 2¡∏3(g) 268 3. ∂ÈϤÁˆ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹: ¡2 + ∏2 → 2¡∏3 iii. ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ‚ÚˆÌ›Ô˘ ·. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ¿˙ˆÙÔ. ™ËÌÂÈÒÓˆ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ . ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ·Ì̈ӛ· ‚. ªÔÚÈ·ÎÔ› Ù‡ÔÈ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ . ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÂÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ∏ ÔÚ›· ÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: 1. ‰.ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∏2O2 → ∏2O + O2 Á. πÛ¯‡ÂÈ Ë ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË Ì¿˙·˜. ™ËÌÂÈÒÓˆ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ .ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¡2 + ∏2 → ¡∏3 Á. ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ ·. ∂ÈϤÁˆ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹: ¡2 + 3∏2 → 2¡∏3 v. ‚ÚÒÌÈÔ ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ˘‰ÚÔ‚ÚÒÌÈÔ ‚. ∂ϤÁ¯ˆ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘: ∏2O2 → ∏2O + O2 . πÛ¯‡ÂÈ Ë ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË Ì¿˙·˜. ∂ϤÁ¯ˆ Ù· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘: ¡2 + ∏2 → 2¡∏3 iv.ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∏2 + Br2 → HBr Á. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ˘ÂÚÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ÓÂÚfi. ™ÙÔȯÂÈÔÌÂÙÚÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ i. ∂ϤÁ¯ˆ Ù· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘: ∏2 + Br2 → HBr ii. ‰. ∂ÈϤÁˆ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹: ∏2 + Br2 → 2HBr iii. Ô͢ÁfiÓÔ ‚. ™ÙÔȯÂÈÔÌÂÙÚÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ i. ªÔÚÈ·ÎÔ› Ù‡ÔÈ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ . ™ÙÔȯÂÈÔÌÂÙÚÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ i.

∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ¿Óıڷη˜. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘.ii. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: C(s) + O2(g) → CO(g) ·. πÛ¯‡ÂÈ Ë ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË Ì¿˙·˜. Ô͢ÁfiÓÔ 2. ∞¿ÓÙËÛË ·.ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ™ËÌÂÈÒÓˆ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ . + fiÔ˘: ¿Óıڷη˜. ‚. ∂ÈϤÁˆ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: 2∏2O2 → 2∏2O + O2 iii. 2 C(s) + O2(g) → 2 CO(g) Á. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘. OÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ «‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ Ì·ÁοÏÈ ‹ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. 269 . ÂÂȉ‹ ·Ô‰ÂÛ̇ÙËΠÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη». Á. Ô͢ÁfiÓÔ ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‚. ÙfiÛ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·». ‰. ¡· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ Â͛ۈÛË ·˘Ù‹ Ì ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù·. μÚ˜ ÔÈ· Ï¿ıË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÙ·ÛË: «∞ÊÔ‡ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙË ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ 2H2O(l) → H2(g) + O2(g) ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹.11 2∏2O2(l) → 2∏2O(l) + O2(g) ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ÂÂȉ‹ fiÛ· ÌfiÚÈ· ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·.

∂Ô̤ӈ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞ÊÔ‡ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ù˘ ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ 2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g) ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. Á. ∞¿ÓÙËÛË: ™ˆÛÙ‹. ∏ ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÙ·È. ÂÂȉ‹ fiÛ· ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. ÙfiÛ· Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘. ∞¿ÓÙËÛË: §·Óı·Ṳ̂ÓË. ΔÔ ¿˙ˆÙÔ (¡2 ) ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ (O2 ) ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ¡O Î·È ¡O2 . ŒÙÛÈ Û ̛· ÛˆÛÙ‹ ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ú¤ÂÈ fiÛ· ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ. ™ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 2. ∞Ó··Ú¿ÛÙËÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ: ·) Ì ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Î·È ‚) Ì ¯ËÌÈο ÌÔÓ٤Ϸ. Δ· ÌfiÚÈ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿Êı·ÚÙ·. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˆ˜ ÛˆÛÙ¤˜ (™) ‹ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ (§): ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞¿ÓÙËÛË ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ï¿ıË: ·. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË. . ∏ ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È fi¯È ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘. ‰. ‚. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. ‚. ∞¿ÓÙËÛË: ™ˆÛÙ‹. Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. 270 2. ÙfiÛ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·». Á. ∫·Ù¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ù· ÌfiÚÈ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ·.

∞¿ÓÙËÛË: ·. OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘
Ì ÙÔ ¿˙ˆÙÔ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:
i. ¡2(g) + O2(g) → 2NO(g)

∂ÓfiÙËÙ·

2.11

ii. ¡2(g) + 2O2(g) → 2NO2(g)
‚.
i.

+

ii.

+

∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘
∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜
1. ∫·Ù¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·Û΢‹ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ ·¤ÚÈÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ
·ÓÙȉڿ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ·¤ÚÈÔ ¿˙ˆÙÔ Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È
·¤ÚÈ· ·Ì̈ӛ·.
·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
‚. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Á. ¡· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÌÔÚ›ˆÓ.

2. ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË, ¯·-

271

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ï¿Ì„Ë. ∏ η‡ÛË Â›Ó·È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì Ô͢ÁfiÓÔ Î·È
·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÂÚÂfi ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ (MgO).
·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
‚. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3. ∏ ÛÎÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ ÛȉÂÚ¤ÓÈˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ (Fe2O3) Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È fiÙ·Ó Ô Û›‰ËÚÔ˜ ÔÍÂȉˆı› ·fi ÙÔ
Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜.
·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
‚. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
4. ŸÙ·Ó ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ì ÛÎfiÓË ı›Ԣ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·¤ÚÈÔ
˘‰ÚfiıÂÈÔ (∏2S).
·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
‚. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Á. ¡· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÌÔÚ›ˆÓ.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜

272

™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË:
1. ™Â Ì›· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ÚÒÙ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù·:
·. ÚÔ˚fiÓÙ·
‚. ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·

Á. ·ÓÙȉÚÒÓÙ·
‰. ÌfiÚÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È
2. Δ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó·:
·. →
‚. +
Á. + ‹ –
‰. + ‹ →

∂ÓfiÙËÙ·

2.11

3. OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È:
·. ·ÓÙȉÚÒÓÙ·
‚. ÚÔ˚fiÓÙ·
Á. ÌfiÚÈ·
‰. ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù·
4. ™Â Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓÙ·:
·. O
‚. O2
Á. O3
‰. O1
5. ™ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ∏2(g) + Br2(g) → ·HBr(g) ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ:
·. · = 1
‚. · = 2
Á. · = 3
‰. · = 4
6. ™ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ·¡2(g) + ‚O2(g) → ÁNO2(g) ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ:
·. · = 1, ‚ = 1, Á = 1
‚. · = 1, ‚ = 1, Á = 2
Á. · = 1, ‚ = 2, Á = 2
‰. · = 2, ‚ = 2, Á = 2

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡
∞. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿
1. ªÈ· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ................................ ‹ ÌÂ
...................................... ÌÔÚ›ˆÓ ‹ Ì .................................. Ù‡Ô˘˜
2. ∏ ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ................................................ Î·È Ù·
........................................... ÌÈ·˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘.
3. Δ· .......................................... Â›Ó·È Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÚÈÓ Á›ÓÂÈ

273

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

Ë ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.
4. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ........................ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.
5. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
¤Ó· ........................................
6. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ............................................ ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ ÌÈ·˜
¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ...........
................... ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘.
μ. ™ËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ:
......∏2(g) + ......Cl2(g) → ......HCl(g)

......∏2(g) + ......O2(g) → ......H2O(g)

......¡2(g) + ......∏2(g) → ......¡∏3(g)

......C(s) + ......O2(g) → ......CO2(g)

......S(s) + ......O2(g) → ......SO3(g)

......N2(g) + ......O2(g) → ......NO(g)

......H2O(l) → ......H2(g) + ......O2(g)

......H2O2(l) → ......H2O(l) + ......O2(g)

......CaCO3(s) → ......CaO(s) + ......CO2(g)

......HgO(l) → ......Hg(l) + ......O2(g)

°. ™ËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ:
......Mg(s) + ...... HCl(g) → ...... MgCl2(aq) + ........ H2(g)
....... Al(s) + ....... HBr(aq) → ...... AlBr3(aq) + ........ H2(g)
....... ∫(s)+ ....... ∏2O(l) → ...... ∫O∏(aq) + ........ ∏2(g)
...... Mg(s) + ...... H2O(g) → ......... MgO(s) + ...... H2(g)
....... Ca(s) + ....... ∏2O(l) → ...... Ca(O∏)2(aq) + ........ ∏2(g)
....... Al(s) + ....... FeCl2(aq) → ...... AlCl3(aq) + ........ Fe(s)
....... F2(g) + ....... KBr(aq) → ...... KF(aq) + ........ Br2(l)
....... Ca(s) + ....... AgNO3(aq) → ...... Ca(NO3)2(aq) + ........ Ag(s)

¢. ™ËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ:
...... KO∏(aq) + ...... HCl(aq) → ...... KCl(aq) + ........ ∏2O(l)
....... Ca(OH)2(aq) + ....... HBr(aq) → ...... CaCl2(aq) + ........ ∏2O(l)
...... NaO∏(aq) + ...... H3PO4(aq) → ...... ¡·3PO4(aq) + ........ ∏2O(l)
....... Fe(OH)3(aq) + ....... H2SO4(aq) → ...... Fe2(SO4)3(aq) + ........ ∏2O(l)
....... CaO(s) + ....... ∏Cl(aq) → ...... CaCl2(aq) + ........ ∏2O(l)
....... CO2(s) + ....... Al(OH)3(aq) → ...... Al2(CO3)3(aq) + ........ ∏2O(l)

E. ™ËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ:
...... CH4(g) + ...... O2(g) → ...... CO2(g) + ........ ∏2O(g)
...... C2H6(g) + ...... O2(g) → ...... CO2(g) + ........ ∏2O(g)
...... C3H8( g) + ...... O2(g) → ...... CO2(g) + ........ ∏2O(g)
...... C2H4(g) + ...... O2(g) → ...... CO2(g) + ........ ∏2O(g)
...... C3H6(g) + ...... O2(g) → ...... CO2(g) + ........ ∏2O(g)

274

...... C2H2(g) + ...... O2(g) → ...... CO2(g) + ........ ∏2O(g)
...... C3H4(g) + ...... O2(g) → ...... CO2(g) + ........ ∏2O(g)
...... C2H6O(l) + ........ O2(g) → ....... CO2(g) + ...... H2O(g)

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘

∂ÓfiÙËÙ·

1. ¶ÔÈ· ÌfiÚÈ· ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÔÌÈο; ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·:

2.11

™Ù‹ÏË π

·. ªÔÓÔ·ÙÔÌÈο

‚. ¢È·ÙÔÌÈο

™Ù‹ÏË ππ
1. À‰ÚÔÁfiÓÔ
2. £Â›Ô
3. ™›‰ËÚÔ˜
4. ºÒÛÊÔÚÔ˜
5. ºıfiÚÈÔ
6. πÒ‰ÈÔ
7. ª·ÁÓ‹ÛÈÔ
8. O͢ÁfiÓÔ
9. ÕÓıڷη˜
10. Õ˙ˆÙÔ

™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜;
¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜:
1. ª›· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ì›· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.
2. ∏ ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜.
3. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ
ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.
4. ∂Âȉ‹ Ù· ¿ÙÔÌ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿Êı·ÚÙ·, Ú¤ÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ
·ÙfiÌˆÓ ÛÙ· ·ÓÙȉÚfiÓÙ· Ó· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÙfïÓ
ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·.
5. Δ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌfiÚÈ· ÛÙÔȯ›ˆÓ.
6. ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÊıÔÚ›Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È F2 Û ̛· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË
‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÔÌÈÎfi.
7. ŸÙ·Ó ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ, ˆ˜ ÌfiÚÈÔ, ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ̛· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË
·›ÚÓÂÈ ¿ÓÙ· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË.
8. ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÔÌÈÎfi ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÓÙȉÚÒÓ.
9. ™ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË: ·∏F(g) → ‚∏2(g) + ÁF2(g) ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ · = 2,
‚ = 1 Î·È Á = 1.
10. ™ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË: ·∏2O2(l) → ‚∏2O(l) + ÁO2(g) ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ
· = 2, ‚ = 1 Î·È Á = 1.

275

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜
1. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ............................................... Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ .......................................
‚. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ .................
.................... Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù· ...............................
Á. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ù·
............................. ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Êı·ÚÙ·.
‰. ™Â Ì›· ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË, Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù·
ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂ ¤Ó· ...............................
(4 ÌÔÓ¿‰Â˜)
2. ªÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙÔ ·¤ÚÈÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘
ı›Ԣ (SO2) Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ
·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È ·¤ÚÈÔ
ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO3).
·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘;
..........................................................................................................
..........................................................................................................
‚. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Á. ¡· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÌÔÚ›ˆÓ.

(8 ÌÔÓ¿‰Â˜)
3. ™ËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ:
......∏2(g) + ......F2(g) → ......HF(g)

......S(s) + ......O2(g) → ......SO3(g)

......¡∏3(g) → ......¡2(g) + ......∏2(g)

......C(s) + ......O2(g) → ......CO(g)

(8 ÌÔÓ¿‰Â˜)

276

¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min - ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·!

∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√ ¢π∞°ø¡π™ª∞ ™Δ√ ∫∂º∞§∞π√ 2
£¤Ì· 1Ô

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

¡· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË:
1. O ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÂÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÂÚÂÔ‡ - ˘ÁÚÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È:
·. ·fiÛÙ·ÍË
‚. ‰È‹ıËÛË
Á. ÂÍ¿ÙÌÈÛË
‰. ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·
2. Δ· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È:
·. ‰È·Ï‡Ù˜
‚. ÎÚ¿Ì·Ù·
Á. ‰È·Ï‡Ì·Ù·
‰. ‰ÈËı‹Ì·Ù·
3. Δ· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· ·fi ηÙÔÈ˘, ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ‚ÈÔÙ¯ӛ˜,
·ÁÚÔ‡˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È:
·. χ̷ٷ
‚. Ú‡ÔÈ
Á. ÏÈ¿ÛÌ·Ù·
‰. ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·
4. OÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È:
·. ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ
‚. ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·
Á. ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜
‰. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·
5. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ:
·. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·
‚. ÚÔ˚fiÓÙ·
Á. ·ÓÙȉÚÒÓÙ·
‰. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ
(5 ÌÔÓ¿‰Â˜)
£¤Ì· 2Ô
1. ¡· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛˆÓ:
·. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·ÛÙÈ΋, .............................
Î·È ÁˆÚÁÈ΋.
‚. Δ· Ì›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ..........................................

277

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

2

Á. ..................................... ıˆÚԇ̠ÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·.
‰. ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ì›· Û‡ÓıÂÙË Ô˘Û›·, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û·ÛÙ›
Û ‰‡Ô ÈÔ ·Ϥ˜ Ô˘Û›Â˜: ÙÔ ............................................... ηÈ
ÙÔ ...........................................
Â. O ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ...................................
Î·È ..................................
ÛÙ. OÈ ÌÔÚÈ·ÎÔ› Ù‡ÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ..................................... Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ...................................
οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ‹ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ
ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘.
(3 ÌÔÓ¿‰Â˜)
2. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì (™) fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ Î·È Ì (§) fiÛ˜ Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜:
·. ∫¿ı ÓÂÙÚfiÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ. ( )
‚. ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË, Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ηÈ
ÓÂÚfi. ( )
Á. O ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ
Î·È ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ( )
‰. Δ· ÛÙÔȯ›· ¯Ú˘Ûfi˜, ¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ¿Óıڷη˜, ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ηÈ
·ÚÁ›ÏÈÔ Â›Ó·È Ì¤Ù·ÏÏ·. ( )
(2 ÌÔÓ¿‰Â˜)
£¤Ì· 3Ô
1. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

278

™ÙÔȯ›Ô
∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ª·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ºÔÚÙ›Ô˘ ÈfiÓÙÔ˜
÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÈfiÓÙÔ˜
∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
∞ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜
∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘
∞ÚÈıÌfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÈfiÓÙÔ˜
∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ
∞ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ÈfiÓ

K¿ÏÈÔ
19
39
+1

ÃÏÒÚÈÔ
17
35
–1

(2 ÌÔÓ¿‰Â˜)

............ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2...........SO3(g) ............................ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ........................................................CO(g) + .......... ·........... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÔÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘... (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 40 min . ... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢3..........2.....CO2(g) (1 ÌÔÓ¿‰·) £¤Ì· 4Ô 1..... ·Ó Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1.. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· % w/w ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·Ó ·Ú·ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¢3 Ì ›ÛË Ì¿˙· ÓÂÚÔ‡..∏2(g) + ....∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 279 ...... (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3.. ™Â fiÛ· mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢2 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 30 g ˙¿¯·Ú˘.........Br2(g) → ........... Â.........1 g/mL......SO2(g) + ........... ™ËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ: ..........O2(g) → ....................... .......................... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë % w/w ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ¢1...........H2(g) + ......... ‰.......HBr(g) .........................∏2O(l) → ........ ‚. ·...... ‚.. ¶·Ú·Û΢¿Û·Ì ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· ¢1 Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 10 g ˙¿¯·Ú˘ Û 190 g ÓÂÚÔ‡ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È¿Ï˘Ì· ¢2 Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË 60 g ˙¿¯·Ú˘ Û 270 g ÓÂÚÔ‡............. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ì›ͷÌ ٷ ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù· Î·È ÚԤ΢„ ‰È¿Ï˘Ì· ¢3........ ªÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ ·¤ÚÈÔ ¿˙ˆÙÔ (¡2) ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ (∏2) Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È ·¤ÚÈ· ·Ì̈ӛ· (¡∏3)............ Á......O2(g) → .............O2(g) ............ ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙË ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ..

a .

4 ™‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· √͢ÁfiÓÔ ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· 281 .3 3.2 3.1 3.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ 3.

a .

ΔÈ Â›Ó·È Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜. ΔÔ ÓÂÚfi ı· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î¿ÔÈÔ ‡„Ô˜. ™ÙËÓ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. Ô˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ê˘Û·Ï›‰ˆÓ fiÙ·Ó ÙÚ˘¿Ì ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ì ÙÔÓ ÔÚfi «·¤Ú·˜» ÂÓÓÔÂ›Ù·È ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. πÔÓfiÛÊ·ÈÚ· (ıÂÚÌfiÛÊ·ÈÚ·) 5. ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ¿Óˆ Â›Ó·È Ô ·¤Ú·˜. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Ê˘Û·Ï›‰Â˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ∫·Ù¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ªÂ ÌÈ· ηÚÊ›ÙÛ· ÙÚ˘¿Ì ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡.1 1. ™ÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ· Á. ªÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ïfi ›ڷ̷: ™Â ÌÈ· ÏÂοÓË Ì ÓÂÚfi ‚˘ı›˙Ô˘Ì ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ӷ ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ Ï·ÛÙÈÎfi ÔÙ‹ÚÈ. 2. ˘‰Ú·ÙÌÔ› Î. 4. Ô͢ÁfiÓÔ. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ.3. 3. ÂÓÒ ÙÔ ÓÂÚfi ÂÈÛ¯ˆÚ› ϤÔÓ Û fiÏÔ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1600 Km. ªÂÛfiÛÊ·ÈÚ· ‰. ™Â ÔÈ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. O ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ‹ ·Ï¿ ·¤Ú·˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ì›ÁÌ· ·ÂÚ›ˆÓ (¿˙ˆÙÔ. ΔÚÔfiÛÊ·ÈÚ· ‚.) Ô˘ ηχÙÂÈ ÙË °Ë. Ô˘ ·ÔÚ- 283 . ·ÚÁfi. Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÚÒÌ·Ù·: ·. ∏ Û‡ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙÔ ‡„Ô˜.1 ™À™Δ∞™∏ Δ√À ∞Δª√™º∞πƒπ∫√À ∞∂ƒ∞ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ .¿. ÂÓÒ ÛÙË ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ fi˙ÔÓ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 3. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË °Ë Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÏfiÁˆ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜.

.. ∞Ó¿ÊÂÚ ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· (Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ‹ ÂÈÚ¿Ì·Ù·)... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·. ΔÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ· Ù˘.. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¿˙ˆÙÔ (78% v/v) Î·È Ô͢ÁfiÓÔ (20% v/v). ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ΔÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú· Â›Ó·È ÙÔ ..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ÚÔÊ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ. Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ¿ÏÏ· ·¤ÚÈ·.......... ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi οÔȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‚Ï¿‚˜... Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹. .. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û ·Ó·ÏÔÁ›· Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ .. Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·¤Ú·..... ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÚȤ¯ÂÈ Â›Û˘ ·ÚÁfi...... ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·... °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·... ÂÓÒ Ë ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ÈfiÓÙ·......... ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ó Ê˘Û‹ÍÔ˘Ì Ì ¤Ó· ηϷ̿ÎÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÔÙËÚÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÓÂÚfi.... ‚. 6.. OÈ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› fiÙ·Ó ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Û ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·... ∏ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· (ηÙÒÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ·).... ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·. ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘.. 7. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1..... ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹.... ΔÔ ..... 284 2.............. Á...... ∏ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹....... Ë ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û fi˙ÔÓ (O3)........... ‰ËÏ·‰‹ Ô ·¤Ú·˜..... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∞¿ÓÙËÛË ·...

. 2. ∏ ‰ÚÔÛÈ¿ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙȘ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈΘ Ó‡¯Ù˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›·. ΔÔ ·Û‚ÂÛÙfiÓÂÚÔ. ·ÊÔ‡ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·¤Ú· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ Ô˘ Ù· ÚÔηÏÔ‡Ó: ™Ù‹ÏË π ·. fiÙ·Ó ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤Û· Û ηϿ ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÊÈ¿ÏË. O͢ÁfiÓÔ . Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Û‚¤ÛÙË.. ∏ «‰ÚÔÛÈ¿» ÙȘ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈΘ Ó‡¯Ù˜ Á. 285 . ‚. ™. À‰Ú·ÙÌÔ› . ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û ·Ó·ÏÔÁ›· Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ.1 3. ‚ – 1. ‚. §. 1. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ∞¿ÓÙËÛË ∏ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘. Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹. ΔÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú· Â›Ó·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. O ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ Â›Ó·È Ì›ÁÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ: · – 3. ¿Ú· Î·È ÙÔ˘ ÛÔ‚¿. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·‰È¿Ï˘ÙÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ. Á.∞¿ÓÙËÛË ΔÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú· Â›Ó·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú·. ‰ÈfiÙÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú· Â›Ó·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ. ‰Â ıÔÏÒÓÂÈ. Á – 2. ∞¿ÓÙËÛË ·. ∂ÓfiÙËÙ· 3. ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚¿ ‚. ŒÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ. ‰. ÂÓÒ Ë Î·‡ÛË Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ.. ∫·‡ÛË ÎÂÚÈÔ‡ ™Ù‹ÏË ππ . ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÛˆÛÙ¤˜ (™) ‹ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ (§): ·.. 3.

¯. ™Â οÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ·¤Ú·˜). 2. ∞Ó¿ÊÂÚ ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Î·È ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ.4% v/v. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ›‰È· ̤ıÔ‰Ô Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞¿ÓÙËÛË ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯‹Ì· Ì ÙÔ ›ڷ̷ 1 Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 74 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. O μ·Û›Ï˘ Î·È Ô ™‡ÚÔ˜ ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û Ô͢ÁfiÓÔ. Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ 1 ı· ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú·. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ‚ڋΠ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∞¿ÓÙËÛË ∏ ˘ÁÚÔÛÎÔÈ΋ Ô˘Û›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô μ·Û›Ï˘ ηٷÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘˜ ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·. ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 42 ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. O μ·Û›Ï˘ fï˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË: ¤Ú·Û ÙÔÓ ·¤Ú· ̤۷ ·fi ÌÈ· Ô˘Û›· Ô˘ ηٷÎÚ·Ù› ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· (˘ÁÚÔÛÎÔÈ΋) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô. ÏfiÁˆ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘‰Ú·ÙÌÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÂÓÒ Ô ™‡ÚÔ˜ 19.3% v/v. ŒÙÛÈ. ∂Í‹ÁËÛ Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ̤۷ ÛÙȘ ÏÂοÓ˜ 1 Î·È 2. ı· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. 3. Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÓÂÚfi. O μ·Û›Ï˘ ‚ڋΠÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û Ô͢ÁfiÓÔ 20. ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ 2 ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ·˘Ùfi. ¤¯Ô˘Ì ‚˘ı›ÛÂÈ ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· ÎÚ·Ù¿Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È. Ô͢ÁfiÓÔ) Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ (.¯. ∂Âȉ‹ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ÚÔṲ̂ÙÚËÛÂ Ô μ·Û›Ï˘ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ‰. ∞Ó . ÔÈ ‰‡Ô ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ÔÛfiÙËÙ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ (·¤Ú·). ™.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Á. ™. ∂ÚÒÙËÛË 286 ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· Ô˘ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌËÙ‹ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ (. ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹».

. ªÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ... Ï›ÁÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ......1 4.. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜....... ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1........ ∏ Ó¤· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ........ Á....... ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË....... ‚.............. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 1.... ∞fi Ô‡ ÚÔ‹Ïı ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜..... Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ‚·ıÌÈ·›· ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎÂ: Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÌÂÈÒıËÎÂ... 287 .......... ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ›¯Â Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¿˙ˆÙÔ (10%). ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·.... .... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÚÔ‹Ïı ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘............... ∞¿ÓÙËÛË ·. ÙÔ ¿˙ˆÙÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ..................‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 1 Î·È 2 ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌËÙ‹ Î·È ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 1 ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ........... ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·..... .......... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹................ ‚.. «∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜».......................... ................... ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÌÂȈı› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û Ô͢ÁfiÓÔ... ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ ·fi ÙË μÈÔÏÔÁ›·.... Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. Ôχ ÚÈÓ Ë ˙ˆ‹ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜...... Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·¤Ú·: ·........ ‚.......... ∂ÓfiÙËÙ· 3...... ÔÈ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È Ô͢ÁfiÓÔ.......................................... Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ °Ë˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (¿Óˆ ·fi 80%).. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ·....

..................95 0....... ................................ Â.... ............................. ∞¿ÓÙËÛ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο: ·......................................................... ÛÙ............. ∏ ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·˘Ù¿: ..............................................................................................03 0........ ................... ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ ›ڷ̷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú·: ........ ‚.....08 20.......... ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·: .........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 2.................................... Á................................................................ 288 ........................ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜..................................................... ™'·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·: ........................... ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Û ÍËÚ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.. 5..... 3.......................................................... ∂›Ó·È ÙÔ ·¤ÚÈÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ Û˘ÓÙËÚ› ÙËÓ Î·‡ÛË: .................... ......................... ∂›Ó·È ÙÔ ·¤ÚÈÔ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·: ..............................................93 0..... ....................... ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·: .........01 4.............................................. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜: ™‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ™˘ÛÙ·ÙÈÎfi ™‡Ì‚ÔÏÔ ∞ÚÁfi ÕÏÏ· ·¤ÚÈ· - ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 78............................. ‰............ ....................................................................................................................................................................................... ....................................................

...... Ô͢ÁfiÓÔ...... ΔÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È: ..... ·ÚÁfi Î·È ˘‰Ú·ÙÌÔ›................ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·......... ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·... ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘.......... ∏ ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ·.... 2...... ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ·. ΔÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·..... 160 Km Á. ‚... ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‚. ¿˙ˆÙÔ...... ii....... ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·. ∫·Ù¿ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÚÒÌ·Ù·: ·......... ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·.... OÈ ¯ËÌÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È CO2.... ·ÚÁfi Î·È ˘‰Ú·ÙÌÔ›.... ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ·.. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. 1600 Km ‰.. Á.. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη... ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ·. ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ·... i...... ˘‰ÚÔÁfiÓÔ... ‰... ‚. 16000 Km 3....... ∞Ó ·Ê‹ÛÔ˘Ì ‰È·˘Á¤˜ ·Û‚ÂÛÙfiÓÂÚÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη.... ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη.....6..... ¯ÏˆÚÔÊıÔÚ¿ÓıڷΘ 289 .... Ô͢ÁfiÓÔ.... ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ·....... ·ÚÁfi Î·È ˘‰Ú·ÙÌÔ›.. 16 Km ‚..... CaCO3... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1. 5. ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ·.... ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ·... ·............. ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ·... ¿˙ˆÙÔ... Ca(OH)2.. ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·...... ∏ ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È: .. Ô͢ÁfiÓÔ... ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·..... ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·. ¿˙ˆÙÔ.. ¿˙ˆÙÔ.... Δ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·¤ÚÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·¤Ú· ›ӷÈ: ·.. ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ· ‚............ ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· 4.... ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη............... ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·........ ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ· ‰..... ∂ÓfiÙËÙ· 3...1 ....... ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Êı¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· ·.. Á. Ó¤Ô Î·È ˘‰Ú·ÙÌÔ›. ‚. ‰........... ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ· Á....

................................. 2............................. ™ÙËÓ ............ ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·.... ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ‚....... O ·¤Ú·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi .. 4.. Δ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·¤ÚÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· Â›Ó·È ÙÔ . ŒÓ· ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ› Û ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÔÙ‹ÚÈ Û‚‹ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·.. Ô͢ÁfiÓÔ Á............................ Î·È ................... 5............. ıÔÏÒÛÔ˘Ì ÙÔ ·Û‚ÂÛÙfiÓÂÚÔ.... ∫·Ù¿ ................................. 7..............∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Á...................... ·Ê‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÁˆÌ¤ÓÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È................................ 9...... ÙÔ ..........................¿.................... ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ› Û ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÔÙ‹ÚÈ...... ˘‰ÚÔÁfiÓÔ 6... ÙÔ ....... fi˙ÔÓ Á.................... ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ .......... ‰..... ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÏfiÁˆ ................................... Î............. ΔÔ Ì›ÁÌ· ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙË °Ë ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È .................. ............ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη 8................................... ∏ ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·........ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÚÒÌ·Ù·: ....... . ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 290 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1........ Á.............. Ô͢ÁfiÓÔ ‰....... ∏ ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È .......................... .............. ÙÔ ........ 8................ fi˙ÔÓ ‰. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη 7............................. 6................. Km.......... ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ˙ˆ‹ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· ..... ‚..................................... ÙÔ˘ ¿Óıڷη......... ‚˘ı›˙Ô˘Ì ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÔÙ‹ÚÈ Û ÏÂοÓË Ì ÓÂÚfi.................................... ΔÔ fi˙ÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË .... 3.. ∏ ‡·ÚÍË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙ·Ó ·................. ηÙÈfiÓÙ· Î·È ·ÓÈfiÓÙ· ‚....... Ê·ÈÓfiÌÂÓ·..... Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· .... ¿˙ˆÙÔ ‰...................

...... 8... ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ˙ˆ‹˜ 3... ∂ÓfiÙËÙ· 3. ∏ °Ë Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔÓ ·¤Ú·..... ΔÔ fi˙ÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ·.. 11... Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û fi˙ÔÓ 2.. ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.. 3... ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ·... πÔÓfiÛÊ·ÈÚ· ™Ù‹ÏË ππ 1. 6............... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ fi˙ÔÓ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ∏ ‡·ÚÍË ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔÓ ·¤Ú· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ıfiψ̷ ÙÔ˘ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ˘............ ΔÔ fi˙ÔÓ ·ÔÚÚÔÊ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ............ 7..... ΔÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Â›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Û ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·¤ÚÈÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜.... ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 160 Km.. 2. ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ .... Œ¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ÈfiÓÙ· 4.. ªÂÛfiÛÊ·ÈÚ· ‚.....1 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ ‚Ï¿‚˜.... ΔÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Â›Ó·È Ë . OÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ıÂÚÌfiÛÊ·ÈÚ· 8......... ∂›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ 7. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· 5.... ∫·Ù¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÚÒÌ·Ù·: ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·. ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ· Á.... ∫·‡ÛË ¯ˆÚ›˜ Ô͢ÁfiÓÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È.. ŒÓ· ·fi Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ..10....... μÚ›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· 6.... ΔÔ ÚÒÙÔ ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ 9. 4... ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·.... ΔÚÔfiÛÊ·ÈÚ· ‰. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·.. 12... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1..... 5.. ∏ ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û . 291 ..

................ (‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη............ ..... ‰.......... ·........... ·ÚÁfi....................... ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1.. 10.... (‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη............ ·ÚÁfi..... O͢ÁfiÓÔ Á........... ¿˙ˆÙÔ...................... ¿˙ˆÙÔ....................... ΔÔ ÎÂÚ› Û ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÔÙ‹ÚÈ Û‚‹ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ..................... 3.... 0........................... 1. Ô͢ÁfiÓÔ)....... ¿˙ˆÙÔ......................... 20...... ÕÏÏ· ·¤ÚÈ· ™Ù‹ÏË ππ ...........................................08 % ...∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 9........... 2..... 0. (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2............ 5................93 % (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 292 3............................................. ∏ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ıÂÚÌfiÛÊ·ÈÚ·........................ ΔÔ ·¤ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ............... 4...... ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ ›ڷ̷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú·........................... ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Â................... Ô͢ÁfiÓÔ).... ............................... ΔÔ ·Û‚ÂÛÙfiÓÂÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ıÔÏÒÓÂÈ ÂÂȉ‹ ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ .................... ·ÚÁfi....... Õ˙ˆÙÔ ‚.... ΔÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ·¤Ú· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ........ Δ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ÛÙÚÒÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜........ ......... Á.......... 78.... ∞ÚÁfi ‰.......... ·ÚÁfi. (‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη....... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ...... Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË............................... ¿˙ˆÙÔ.................. (‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη........01 % ............... ‚............................... Ô͢ÁfiÓÔ).95 % ...............03 % .............. ...... 0........ ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ Ù· ·¤ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·¤Ú· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·.. . Ô͢ÁfiÓÔ)........................ ¡· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.........

............ .................................................................................................................................................... . ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ............ (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 20 min ...∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 293 .................................................................... .................................................................. ...... ..4............................................................................................................................................................................. (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 3............................................................ ........................1 5........................................ ........................... Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Û L ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û 3 m3 ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· (1 m3 = 1000 L).......................................................................... ∞Ó ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· Â›Ó·È 80% v/v ¿˙ˆÙÔ Î·È 20% v/v Ô͢ÁfiÓÔ..................................... .......................................................................................................

Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ¯ËÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÊÏÔÈfi Ù˘ °Ë˜. OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È fiÙ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÍ›‰È·. O ·¤Ú·˜ ˘ÁÚÔÔÈÂ›Ù·È Ì „‡ÍË Î·È Û˘Ì›ÂÛË. 2. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÔ˘ O2 (‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ¢ıÔ‡Ó). OÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·Ó‹- . ΔÈ Â›Ó·È Ù· ÔÍ›‰È· Î·È ÔÈ ÔÍÂȉÒÛÂȘ. ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô͢ÁfiÓÔ. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Û΢·ÛÙ› ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (∏2O) Ì ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË (‚Ï. 4. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË: 2∏2O2 → 2∏2O + O2 ªÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi ÙÔÓ ·¤Ú·.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ™ËÌÂ›Ô ‹Íˆ˜ –210Æ C ™ËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ –183Æ C ¶˘ÎÓfiÙËÙ· 1. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Âӈ̤ÓÔ Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ. ¿¯ÚˆÌÔ Î·È ¿ÔÛÌÔ. ∫¿ı ÌfiÚÈÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÔÌÈÎfi. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ (∏2O2). ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘.2 O•À°√¡√ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ∏ ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ÔÈ ˘‰Úfi‚ÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Û ÌÔÚÊ‹ ÌÔÚ›ˆÓ. 3. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÛÙ·ÍË Î·È ·ÔıË·ÂÙ·È Ì¤Û· Û ¯·Ï‡‚‰ÈÓ· ‰Ô¯Â›· ˘fi ›ÂÛË (Ô‚›‰Â˜). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ∏2O2 ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÓÂÚfi Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. 2.3. ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È O2. ¶Ò˜ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ™ÙÔ ÓÂÚfi ‰È·Ï‡ÂÙ·È Û Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ·. ÎÂÊ.6).3 g/L (ÛÙÔ˘˜ 25Æ C) 294 5. fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi 47% w/w.

Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ η‡ÛÂȘ. ∂Âȉ‹ ηٿ ÙȘ η‡ÛÂȘ ÂÎχÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¢ÒÛ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ¢ÒÛ ۯÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÁÈ· ÙȘ η‡ÛÂȘ. °È·Ù› ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ô͢ÁfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·ÓÔ‹˜. Â›Ó·È ÔÍÂȉÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÊÏfiÁ· Î·È ÂÎχÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÍÂȉÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.¯. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÂı¿ÓÈÔ (CH4).2 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 6. fiÔ˘ ÔÍÂȉÒÓÂÈ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ (. ™¯ÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÈ Î·‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘: 2H2 + O2 → 2H2O + ıÂÚÌfiÙËÙ· 2Mg + O2 → 2MgO + ıÂÚÌfiÙËÙ· 7. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ∞fi ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2): C + O2 → CO2 + ıÂÚÌfiÙËÙ· ŒÓ· ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·‡ÛÈÌÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Δ· η‡ÛÈÌ· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì›ÁÌ·Ù· Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ η›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ‰Â Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÊÏfiÁ·. Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: ∂ÓfiÙËÙ· 3. 9. ÙȘ ÔÍÂȉÒÛÂȘ. ∏ Â͛ۈÛË Î·‡Û˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + ıÂÚÌfiÙËÙ· 8. ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë). OÈ Î·‡ÛÂȘ Â›Ó·È Ì›· ηÙËÁÔÚ›· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÔÍ›‰ˆÛ˘. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ·ÙÙ·Ú·. ΔÈ Â›Ó·È Ù· η‡ÛÈÌ·. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ÔÍ›‰ˆÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ (ÛÎÔ˘ÚÈ¿). ŒÓ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î·‡ÛÈÌÔ Â›Ó·È ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¿Óıڷη. 295 . OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ. ¶Ò˜ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹.ÎÔ˘Ó Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ.

.. Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ.. ÚÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÔÍÂȉ›ˆÓ... ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ ›ڷ̷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·Ó›¯Ó¢Û˘ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘.. ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ... 3. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1..... ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì Ô͢ÁfiÓÔ... S + . ŒÙÛÈ... ∏ ·Ú·Û¯›‰· ·Ó·ÊϤÁÂÙ·È. → SO2 . ¿¯ÚˆÌÔ. → ....∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û Ô͢ÁfiÓÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: C + O2 → . fiÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ô͢ÁfiÓÔ. MnO2). ΔÔ Ì›ÁÌ· ·Ó·‚Ú¿˙ÂÈ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ê˘Û·Ï›‰Â˜... ¿ÔÛÌÔ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi... 2. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘.. ∞¿ÓÙËÛË ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·fi ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ (∏2O2) ÙÔÔıÂÙԇ̠2 ... ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: .. ∏ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈÛÔÛ‚ËṲ̂Ó˘ ·Ú·Û¯›‰·˜ Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ۈϋӷ. ÔÈ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÓÂÚfi Î·È Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ÁÏ˘Îfi˙Ë (‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ) Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. Mg + ..3 mL Ô͢˙ÂÓ¤ (˘‰·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· ∏2O2 3% v/v) Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ۈϋӷ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ˘ÚÔÏÔ˘Û›ÙË (ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÁ·Ó›Ô˘..... ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ‡·ÚÍË Ô͢ÁfiÓÔ˘.. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚı›. MgO ∞¿ÓÙËÛË 296 OÈ ·Ú·¿Óˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ η‡Û˘.

. OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È . fiÔ˘ ÔÍÂȉÒÓÂÈ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚÔÊ‹..... ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·ÓÙȉڿ Ì fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÛÙÔȯ›·.... ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚÔÊ‹.... 5... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ·ÙÙ·Ú·.. OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÍÂȉÒÛÂȘ... ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ∞... ¶ÔÏϤ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì Ô͢ÁfiÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·............. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ............. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì η‡ÛÂȘ.... ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ô͢ÁfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ .................. Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·...2 4.... ¶ÔÏϤ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì Ô͢ÁfiÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·...........ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1..... ΔȘ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÔÍ›‰È·.. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·‡Û˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘.... ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·ÓÙȉڿ Ì fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÛÙÔȯ›·............... Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚ̘ Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÊÏfiÁ·... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi Ù· Ê˘Ù¿ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ·ÙÙ·Ú·..... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ ..... μ Î·È °.............C + O2 → CO2 S + O2 → SO2 2Mg + O2 → 2MgO ∂ÓfiÙËÙ· 3. 297 .. ∞¿ÓÙËÛË OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ô͢ÁfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·ÓÔ‹˜.. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi Ù· Ê˘Ù¿ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·......... Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚ̘ Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÊÏfiÁ·... ΔȘ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ....... fiÔ˘ .....................

.. ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È .............. ª¤ÙÚËÛ ٷ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒÛˆÓ: ·... ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ... 4. 4Fe + 3O2 → ........... 2Mg + O2 → 2MgO ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È ..... CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È ..... ™ÙȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ... ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È 2 .... 2Mg + O2 → .......... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: 2∏2 + O2 → ............ ∞¿ÓÙËÛË μÏ........... ∞¿ÓÙËÛË 2∏2 + O2 → 2H2O CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O S + O2 → SO2 2Mg + O2 → 2MgO 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 3..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ∞. ‚......... 2∏2 + O2 → 2∏2O μ. ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ 2 ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. CH4 + 2O2 → . S + O2 → .. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂı¿ÓÈÔ (CH4)... 2.. ÌfiÓÔ ÛÙË μ η›ÁÂÙ·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË.. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O °.................. S + O2 → SO2 ∞¿ÓÙËÛË OÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ... ¶ÂÚ›ÁÚ·„ ¤Ó· ›ڷ̷ ·Ú·Û΢‹˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘. 2Mg + O2 → 2MgO 298 ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È 2. ∞¿ÓÙËÛË ·....

ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È 2 + (2 Ø 1) = 4 3. ¶ÔȘ ·Ϥ˜ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· Ê˘Ù¿ ηٿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. C + O2 → CO2 ‚. 2∏2 + O2 → 2∏2O ∞¿ÓÙËÛË C + O2 → CO2 O2 → SO2 O2 → 2H2O + ·.2 5. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi οÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô μÈÔÏÔÁ›·˜ (.¯. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È 2 Ø 2 = 4 .‚. Δ· Ê˘Ù¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ·Ϥ˜ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘. ∞¿ÓÙËÛË ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Ù· Ê˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2) Î·È ÓÂÚfi (∏2O). 2∏2 + O2 → 2∏2O 6. C + O2 → CO2 S + + ‚. S + O2 → SO2 2H2 + + Á. ™˘Ì‚fiÏÈÛ Ì ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·. μÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ∞' °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ‹ ·fi ¿ÏÏË ËÁ‹ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ·. S + O2 → SO2 Á. 299 .

.................. ‰È·ÛÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È Ù· ·Ú¿ÁˆÁ¿ Ù˘..... ......... Á............ ¶ÔȘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ ηٿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË... ... ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2) ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÓÒ ÙÔ ÓÂÚfi (∏2O) ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜... ÛÙ......... ∞¿ÓÙËÛË ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ.................. ∞¿ÓÙËÛË ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È Ô͢ÁfiÓÔ... ∞¿ÓÙËÛË ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Ù· Ê˘Ù¿ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È Ô͢ÁfiÓÔ........... ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ› ‹ ÌË..................... ¶ÔÈ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ËÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. OÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›......∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ‚. ™ÙÔ˘˜ ·ÂÚfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ë ‰È¿Û·ÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË............... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ·fi ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ..... ™ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÁˆÁ¿ Ù˘ ·ÔıË·ÂÙ·È ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·........ ™Â ÔÈ· ΢ÙÙ·ÚÈο ÔÚÁ·Ó›‰È· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË.......... ΔÈ Â›Ó·È Î·‡ÛË Î·È ÙÈ ÔÍ›‰ˆÛË. ∞¿ÓÙËÛË ™ÙÔ˘˜ ¯ÏˆÚÔÏ¿ÛÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Ú¿ÛÈÓ· ̤ÚË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ϥ˜ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜...... ¶ÔÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ. ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ' ·˘ÙÔ‡˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.............. 300 .... Â............... ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1.. ‰..............................

............................... ................................................................................................................................................................................................................ ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È 89% w/w... 301 .................................................................. ............................................................... .................................... .............................................................2 ....... .............. ............ ...... 3....... ..................................................................... ∂ÓfiÙËÙ· .......... 4...................................................... ................................................................................ ™ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ: «........................... ¶Ò˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È Ò˜ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙË Ê‡ÛË......................................................................................... 3....................................................... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜............................(ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ) ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰È·Ï‡ÂÙ·È Û Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ·».................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................. 2........................................................................................... ..................... 7... ¶Ò˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Ì›· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ì ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Î·‡ÛË.............. ............ 5.......... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ.................................................................................................................................................................................................................. ™Â ÙÈ ÌÔÚÊ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·...................................................... ................................. ............... .......................................................................................................... ..................................................... 6...................................................................................................................................................................................................... .................................................

................. CO2 + ............................ O2 → CO2 + ... 12........ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ................. ∞¤ÚÈÔ: .............. 11... Mg + O2 → .... ÀÁÚfi: ................... °È·Ù› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û Ô͢ÁfiÓÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹..................................................................................... Á... ............ + O2 → .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. O2 → .......................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 8....................... ¶Ò˜ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο......................... Fe + ................. CO2 + ................................................................................................................................. ................... ............. ‚...... ........................... ............................... H2O C2H6O + ..... ........ Fe2O3 CH4 + ........................ .. → SO2 .... S + .... 302 .......................... ................. ......................................................... ................................................................. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È: ·........................................................ ™ÙÂÚÂfi: ........................................... → ........... H2O 9................................... ∏2O C + O2 → ....................................................................... ¶Ò˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›...... O2 → ..................................... H2O C4H10 + ....................... 10............

ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ›ӷÈ: ·. 47% v/v Á. ∫·Ù¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÌÂ: ·. Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∏2O ‰. Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÓÂÚfi ‰. ÌÔÚ›ˆÓ Á. 47% ‚. ÌÔÓÔ·ÙÔÌÈÎfi ‚. Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∏2O2 Á. ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ 3. Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ 4. Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‰. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û·ÛÙ› ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÂ: ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ∏2O2 ·Ú¿ÁÂÙ·È: ·. 47% w/w 5. ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ∏2O2 ‚. Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Á. ·fiÛÙ·ÍË 303 . ·ÙfiÌˆÓ ‚. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Û ÌÔÚÊ‹: ·. ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‰. 47% w/v ‰. ÈfiÓÙˆÓ ∂ÓfiÙËÙ· 3. ˘ÂÚÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ 7. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÊÏÔÈfi Ù˘ °Ë˜ ›ӷÈ: ·. Â›Ó·È Û ÌÔÚÊ‹ ·ÙfiÌˆÓ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Á.2 2. ·.. Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË ‚. Â›Ó·È Û ÌÔÚÊ‹ ÌÔÚ›ˆÓ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ‚. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÊÏÔÈfi Ù˘ °Ë˜ . ÙÚÈ·ÙÔÌÈÎfi ‰.. ÓÂÚfi Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ‚. ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ∏2O Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 6.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1. ‰È·ÙÔÌÈÎfi Á.

.................... 2.... ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Â›Ó·È Î·‡ÛÈÌÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi: ·.... ............................ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ‰.... Î·È .. 7.... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ.. CH4O ‚.... ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. OÍ›‰ˆÛË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÌÂ: ·.......∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Á...... ¿ÏÏÔÙ ÛÙÂÚÂfi Î·È ¿ÏÏÔÙ ·¤ÚÈÔ 9. ÓÂÚfi ‰......... Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.. ˘ÁÚfi Á.... OÈ Î·‡ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ: ·.... ....... Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· –193Æ C ›ӷÈ: ·........ ‹Ș Á... ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ‚. ∫·Ù¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ˘ÁÚÔÔÈÂ›Ù·È Ì ...... 4.. ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘.......... ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 304 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ............. Î·È ...... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÊÏÔÈfi Ù˘ °Ë˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi ..... CH4 ‰... ÂÓ‰fiıÂÚ̘ ‚................................ ·fi¯˘ÛË 8.. ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ......... ·¤ÚÈÔ ‰.................. ∫¿ı ÌfiÚÈÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ... ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ 10. 5.. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ.......... ∏ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ... ·Èı¿ÓÈÔ Á... ¿ÙÔÌ·. ÛÙÂÚÂfi ‚... ¤ÎÏ˘Û˘ ʈÙfi˜ 11.......... Ô͢ÁfiÓÔ Á......... ........ 6..... 3..... ‰È‹ıËÛË ‰.

...................................... –163 ÆC 2................................. 11........ ∫¿ı Ô͢ÁfiÓÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÌfiÚÈ·.............. 13. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·................ OÈ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ η‡ÛÂȘ ‰Â Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ... OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ô͢ÁfiÓÔ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ . Â›Ó·È ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì Ô͢ÁfiÓÔ............................... 15. ™ÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÊÏÔÈfi Ù˘ °Ë˜ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔ Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·. 16......... ∞Ó Î·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·Ï˘Ùfi... 183 ÆC 4........... –220 ÆC 5...................................... ·ÓÙȉڿÛÂȘ.... 12... Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜...... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1... 219 ÆC ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜................................... ·Ó·ÓÔ‹˜.. ÔÈ ˘‰Úfi‚ÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›...... ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ...... 9....... 305 ........................ 3...... –210 ÆC 6......... ∂ÓfiÙËÙ· 3............................................. –63 ÆC 7........ 2........... Δ· η‡ÛÈÌ· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ...... ŸÙ·Ó Ì›· ÔÍ›‰ˆÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÊÏfiÁ·˜ Î·È ¤ÎÏ˘ÛË ...8.......... ∞¤ÚÈÔ ™Ù‹ÏË ππ 1.............2 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1....... ÀÁÚfi Á.... 10................. –194 ÆC 3... OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì Ô͢ÁfiÓÔ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ .. OÈ Î·‡ÛÂȘ Â›Ó·È ... ŒÓ·˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ú·Û΢‹˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ∏2O2....... ÁÈ· Ó· ...... O ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì Ô͢ÁfiÓÔ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ............ Ë ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È .. ... 14............. ™ÙÂÚÂfi ‚..

.................. ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1................................... ................ ·... ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·fi Ù· Ê˘Ù¿ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË............ ÂÓÒ fiÙ·Ó ‰È·Û¿Ù·È ÙÔ ∏2O2 ·Ú¿ÁÂÙ·È ÓÂÚfi Î·È Ô͢ÁfiÓÔ 5... ................................................................................................................ ∫·Ù¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·¤Ú· Ì ·fiÛÙ·ÍË......................... ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜.................................... ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ......... → .... + O2 → .... CuO . ¿¯ÚˆÌÔ Î·È ¿ÔÛÌÔ... ...... H2O .................... 9....... ŸÏ˜ ÔÈ Î·‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ........................................ 6........... 10....... .............................. .... OÈ ÔÍÂȉÒÛÂȘ Â›Ó·È Ì›· ÂȉÈÎfiÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·‡Û˘..... 8............................ (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2...... Mg + . ¿¯ÚˆÌÔ Î·È ¿ÔÛÌÔ..... CH4 + ..... 306 (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3........... ‚........................... ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· –200 ÆC ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ..................... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ......... 7........ H2O2 → ...... MgO 4 Fe + 3O2 → ...∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 4.. ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙȘ η‡ÛÂȘ............................... OÈ ÔÍÂȉÒÛÂȘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÊÏfiÁ·˜ Î·È ¤ÎÏ˘ÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜....................................................... O2 → CO2 + . ŸÙ·Ó ‰È·Û¿Ù·È ÙÔ ∏2O ·Ú¿ÁÂÙ·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ......................... .................... H2O + ..........

........... ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ì Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÍ›‰ˆÛË Î·È Ë ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÔÍ›‰ÈÔ..................................... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi Ù· Ê˘Ù¿ Ì ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹.... OÈ Î·‡ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ...................................... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 20 min ... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·..... ™ÙÔ˘˜ 25 ÆC Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È 1....................... .......................... ‰....................................... ¶fiÛ· L ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó 260 g Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ›‰È· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.Á......................... ......... ... ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Û Ô͢ÁfiÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ......................................................3 g/L.............................................................2 4............................ ‚. ...............................................∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 307 ................................ (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5............................................................................................... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 3...................... ................

∏ ΢ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰È·ÛÔ‡Ó ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 3. ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ÙË Û‚‹ÓÂÈ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÔ˘ CO2 (‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ¢ıÔ‡Ó). ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ¤Ó· ·ÂÚÈÔ‡¯Ô ÔÙfi. ¿ÔÛÌÔ. ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ¿Á¢ÛÙÔ. ∂Âȉ‹ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰ÂÓ Î·›ÁÂÙ·È Î·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú·. ™ËÌÂ›Ô ‹Íˆ˜ –78 ÆC ™ËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ –57 ÆC ¶˘ÎÓfiÙËÙ· 1. 3. ¶ÔÈ· Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰ÂÓ Î·›ÁÂÙ·È Î·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú·. 4.8 g/L (ÛÙÔ˘˜ 25 ÆC) 308 5. ¿¯ÚˆÌÔ. fiÙ·Ó ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ÂÛÙ›· ʈÙÈ¿˜. °È' ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·ı·Úfi ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È Û οÔÈÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú˜. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ›ÂÛË ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰È·Ï‡ÂÙ·È Ôχ Ï›ÁÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi ‹ ÛÙ· ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù·.3 ¢π√•∂π¢π√ Δ√À ∞¡£ƒ∞∫∞ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ¶Ò˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi ‹ ÛÙ· ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù·. ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi ‹ ÛÙ· ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù· Î·È Ì ˘ÎÓfiÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ·¤Ú·. 2. °È·Ù› ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ê˘Û·Ï›‰ˆÓ.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ∏ ΢ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Î·È Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÔÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ› Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÂÁÎψ‚›˙Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˘¤Ú˘ıÚ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë °Ë ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ªÂ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Ù· Ê˘Ù¿ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ °Ë˜ ı· ‹Ù·Ó –20 ÆC Î·È Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ˙ˆ‹ fiˆ˜ ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ.3 ºˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË (Ê˘Ù¿) ʈ˜ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη + ÓÂÚfi ÁÏ˘Îfi˙Ë + Ô͢ÁfiÓÔ ∞Ó·ÓÔ‹ (Ê˘Ù¿ Î·È ˙Ò·) ÁÏ˘Îfi˙Ë (ÙÚÔʤ˜) + Ô͢ÁfiÓÔ → ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη + ÓÂÚfi + ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 6. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ˘˜ ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ∏ °Ë ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·. Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ÂÌÔ‰›- 309 . ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘.ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2). Ô ◊ÏÈÔ˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙË °Ë Ì ÙËÓ ˘¤Ú˘ıÚË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘. 15 ÆC ÂÚ›Ô˘). ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ. 7. ∂ÓfiÙËÙ· 3. ŒÙÛÈ. ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∞˘Ùfi ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Û ¿ÏÏ· ·¤ÚÈ· Ô˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙȘ ˘¤Ú˘ıÚ˜ ·ÎÙ›Ó˜. ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË °Ë. °È·Ù› ÂÓÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È ÔȘ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘.

¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Õη˘ÛÙÔ . fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ËÏȷ΋. Ë ÁˆıÂÚÌÈ΋. ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿Ô„Ë Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· fiˆ˜ η‡ÛˆÓ˜. Ë ·ÈÔÏÈ΋. 9. 8. ∞¤ÚÈÔ 2. ·Ó Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ. °fïÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹ÚˆÓ 310 π‰ÈfiÙËÙ˜ 1. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ÙÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙˆÓ ¿ÁˆÓ ı· ¤¯ÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ΔÈ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÏfiÁˆ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÚÔηÏÔ‡Ó: ñ OÈ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ η‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÏfiÁˆ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ.¿. Âί¤ÚÛˆÛ˘ Î·È ˘ÏÔÙfiÌËÛ˘.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙË °Ë. ΔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ¶·Ú·Û΢‹ ÔÙÒÓ ‚. ÕÔÛÌÔ 4. Ù˘ÊÒÓ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·'ÙÔÓ ·¤Ú· 3. §›ÁÔ ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi 5. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ñ ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘. ™Â ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹: ÃÚ‹ÛÂȘ ·.

ÂÓÒ Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÓÂÚfi Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. Á. ‰. ñ ŸÙ·Ó ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ. ™Â ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∞¿ÓÙËÛË ·. §·Óı·Ṳ̂ÓË (§). ñ ŸÙ·Ó η›Ì ÂÙڤϷÈÔ. ñ ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ñ ŸÙ·Ó ‰È·Û¿Ù·È ÙÔ ˘ÂÚÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. §·Óı·Ṳ̂ÓË (§) ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È.2.∞¿ÓÙËÛË ∂Âȉ‹ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Â›Ó·È ¿Î·˘ÛÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÁfïÛË ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹ÚˆÓ. ∂ÓfiÙËÙ· 3. ñ ŸÙ·Ó η›Ì ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. fiÙ·Ó ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ. ñ ŸÙ·Ó ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ˘‰ÚԯψÚÈÎfi Ô͇ Û ̿ÚÌ·ÚÔ. 3. 5. §·Óı·Ṳ̂ÓË (§). ∂Ô̤ӈ˜: · 1. 311 . ÏfiÁˆ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÔͤԘ Û ̿ÚÌ·ÚÔ. ñ ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ñ ŸÙ·Ó η›Ì ͇Ϸ. ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ‚. ‰ÈfiÙÈ ÙÔ CO2 Î·È fi¯È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ.3 2. ñ ∏ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜. 4 Î·È ‚ . ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÌfiÓÔ ÓÂÚfi (˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜). 3. ‰ÈfiÙÈ ÙÔ CO2 Â›Ó·È ¿Î·˘ÛÙÔ. ñ ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη η›ÁÂÙ·È. OÈ ˘fiÏÔÈ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÔÙÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∞¿ÓÙËÛË ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ Í‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ˆ˜ ÛˆÛÙ¤˜ (™) ‹ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ (§) ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ñ ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·Ú¿ÁÂÙ·È Ì ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ™ˆÛÙ‹ (™).

Á. Á. ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ CO2 Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. Â. £· ÌÂȈı› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Û CO2. ™ˆÛÙ‹ (™). °ÂÓÈο. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ∞¿ÓÙËÛË 312 ∏ ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙË °Ë ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ¿Ú· Î·È ÙÔ˘ CO2 ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ‰. 2. £· ·˘ÍËı› Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ˘¤Ú˘ıÚˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ¶fiÙ ‰È·Ï‡ÂÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÙÔ CO2 Û ¯·ÌËÏ‹ ‹ Û ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ CO2 ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¢ÓÔ› ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ CO2 ÛÙÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi. ‚. £· ÌÂȈı› Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ˘¤Ú˘ıÚˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. Œ¯ÂȘ ‰‡Ô ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi. .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Â. ÛÙ. ·Ó ÌÂȈıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÔÈ Î·‡ÛÂȘ ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙË °Ë Î·È ‚¿Ï ٷ Û ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿: ·. ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ fiÙÈ ÛÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ô˘ ¤‚Á·Ï˜ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Ê˘Û·Ï›‰Â˜ ·ÂÚ›Ô˘. £· ·˘ÍËı› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∂Ô̤ӈ˜ ı· ÌÂȈı› Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Û CO2. Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¢ÓÔ› ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÛÙ· ˘ÁÚ¿. ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂȘ Î·È Ù· ‰‡Ô ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. ÙÔ ¤Ó· ÂÎÙfi˜ „˘Á›Ԣ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌfiÏȘ ÙÔ ¤‚Á·Ï˜ ·fi ÙÔ „˘Á›Ô. ∏ ÛÂÈÚ¿ ›ӷÈ: ‚. ÏfiÁˆ „˘Á›Ԣ. Â. £· ÌÂȈı› Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ˙. £· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∞˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ˘¤Ú˘ıÚˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ̤Û˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. £· ·˘ÍËı› Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. Ë. ∞¿ÓÙËÛË OÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Ê˘Û·Ï›‰Â˜ CO2 ÛÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ÛÙ.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. £· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∂ÈϤÍÙ ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó.

‰. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Á. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÈÔÏÈ΋˜. ªÂ›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÎÔÌ‹ CO2 ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∏ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ‰ÂÓ Ú˘·›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌfiÏ˘‚‰Ô. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‚ÂÓ˙›ÓË "super" Ì ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚ÂÓ˙›ÓË.3. ‰. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÌfiÓÔ Ï‡ÛË. fiˆ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ (·). ∂Ô̤ӈ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∂ÓfiÙËÙ· 3. ‚.3 ∞¿ÓÙËÛË ·. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‚ÂÏÙȈÙÈÎfi Ù˘ "super". ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. fiˆ˜ Ô ÏÈÁÓ›Ù˘. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ· ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ·. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË CO2. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÔ˘. ‚. Á. 313 . ËÏȷ΋˜ Î·È ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË Ï‹„Ë ÔÏÏÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. Â. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ŸÌˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ù‡ÔÈ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ˘„ËϤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ CO2. ÔÈ Á·È¿ÓıڷΘ Î. fiˆ˜ Ë ·ÈÔÏÈ΋. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. Â. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.¿. °ÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ì η‡ÛË ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯ˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. Ë ËÏȷ΋ Î·È Ë ˘ÚËÓÈ΋. ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚË Î·‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ CO2 ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú˘ÔÁfiÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

......................................... ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη................... ...... .................................................................... .......... .................................................................... 314 .............................................................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .................................................................................................................................. ˆ˜ ·ÓÙȉÚÒÓ ‹ ÚÔ˚fiÓ...............................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1........................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 2...................................................... ..................... .......................... .......................................................................................... .................................................................................................................................................. .... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................ 3.................................................... 4............................. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚ›· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2)............................................................................................................... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ̤Û˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜........... ... ................................................................ ............ ¶Ò˜ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È Î·È Ò˜ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη....................... ................... .....................................................................................

............3 .............................5............................... ¡· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη: ∫·‡ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη C + ........................................................................................... ............. 8............................................... ∂ÓfiÙËÙ· 3................................................................................... → CO2 ∫·‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó›Ô˘ C3H8 + .............................................................................................................................. ..................................... .................................................... CO2 + ............................................................................. 6.......................................................................................O2 → ..................................... ¡· ÚÔÙ›ÓÂȘ ¤ÓÙ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘.................................................................... H2O ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη CaCO3 + ................... ....................................... ..................... .. ............... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘................................... ...................................... 7............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................... HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 315 ......... ............................................ ................................................................ .................................................................................................................................................... ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ›‰Ô˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜........ ...................................... ¡· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.................... .....

ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ›ӷÈ: ·. ¤ÙÚ·˜ ‚. Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ 316 7. ΔfiÛ· ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη: ·. ÌÔÓÔ·ÙÔÌÈÎfi ‚. ÙÚÈ·ÙÔÌÈÎfi ‰. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ‰.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË 1. ΔÔ ·¤ÚÈÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ›ӷÈ: ·. CO ‚. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÚÔηÏÂ›Ù·È ıfiψ̷ ÛÂ: . ¤Ó· ‚. ηıfiÏÔ˘ ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰. Ï·ÛÙÈÎÔ‡ Á. CO2 5. ΔÔ ·¤ÚÈÔ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ›ӷÈ: ·. ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ 3. ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi ‚. Ôχ ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi Á. ‰È·ÙÔÌÈÎfi Á. ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ÓÂÚfi Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·ÏÔÁ›· 6. O ÌÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ›ӷÈ: ·. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ͛‰È Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ·: ·. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Á. CaO ‰. ¿ÁÔ˘ ‰. ˘‰Ú·ÙÌÔ› 2. Ô͢ÁfiÓÔ ‚. ηӤӷ 4. ‰‡Ô Á. ÙÚ›· ‰. SO2 Á.

ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜: ·. ™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· –65 ÆC. ÛÙÂÚÂfi Á. ·ÓÙȉÚÒÓ ‚. ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ Á. ·ÎÙ›ÓˆÓ Ã ‰. ˘ÂÚȈ‰ÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Á. ∏ ΢ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Î·È Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘: ·. ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú˜ Á. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ‚Ú·ÛÙ‹Ú˜ 9. ·ÁˆÌ¤ÓÔ ‚. ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Á. ηı·Úfi ÓÂÚfi ∂ÓfiÙËÙ· 3.·. ·˙ÒÙÔ˘ ‰. Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ 11. ·Ó·‰¿ÛˆÛË Î·Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ 317 . ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÔÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ› ÂÁÎψ‚›˙Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ: ·. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙȉÚÒÓ 12. ˘¤Ú˘ıÚˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ‚. ÓÂÚÔ‡ ‚. ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ›ӷÈ: ·. ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓ ‰. ˙·¯·ÚfiÓÂÚÔ ‰. Ì›ˆÛË Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ‚. ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜ ‚. ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ›ӷÈ: ·. ÚÔ˚fiÓ Á.3 8. ·Û‚ÂÛÙfiÓÂÚÔ ‚. ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙË(Ó): ·. ·¤ÚÈÔ 10. ˘ÁÚfi ‰. ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ‰. ·ÎÙ›ÓˆÓ Á 13. ·‡ÍËÛË Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Á.

........................ Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Á.............................................................................. ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ........... 8.... ·Ú¿ÁÂÙ·È ·¤ÚÈÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη.... ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ......... Ë ¯Ú‹ÛË ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 318 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1.......... Ù˘ ̤Û˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜................... Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚................................................ Œ¯ÂÈ ........ ¿¯ÚˆÌÔ Î·È ¿Á¢ÛÙÔ......................... ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚ·›· .......................................... ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ –78 ÆC Î·È –57 ÆC Â›Ó·È . Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ........... Ù˘ÊÒÓ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ................................ 7... .......................... 6................................... 3....................... 10............. 12............... fiˆ˜ ......................... ∞Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ͛‰È Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ..................................................... ·Ó·ÓÔ‹ Î·È ÙË .......................................... 5............................................. Ê·ÈÓfiÌÂÓ·..... 4.............................. ª›· ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ›ӷÈ: ·............................... ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη............ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜... ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ .. ÛÂ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜...... Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰.................... Û ·Û‚ÂÛÙfiÓÂÚÔ. Â›Ó·È ........... 9. ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Î·È .................... ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ .................. ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘... Δ· ·¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÂÁÎψ‚›˙Ô˘Ó ÙȘ ................ ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ .... ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ˘˜ ............................ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù· Ê˘Ù¿ ÛÙË . OÈ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ .................. ∞Ó Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· .....................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 14.... ∫¿ı ÌfiÚÈÔ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÚȤ¯ÂÈ ......... 11.. 2..... Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ÂÂȉ‹ ÚÔηÏ› ...... ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘... ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰ÂÓ . ∞fi ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ·Ú¿ÁÂÙ·È CO2.

................ ΔÔ CO2 ÚÔηÏ› ıfiψ̷ Û ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ.. ∂›‰Ú·ÛË ÍȉÈÔ‡ Û Ûfi‰· .........∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 3...... 3. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1.................... ¿ÔÛÌÔ Î·È ¿Á¢ÛÙÔ...... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·..................... .. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì CO2 ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ͛‰È Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì¿ÚÌ·ÚÔ............. ™Â Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ CO2 Â›Ó·È ˘ÁÚfi......................................... ∞Ó›¯Ó¢ÛË CO2 ‚........ ¿¯ÚˆÌÔ.......................... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 319 ... ΔÔ CO2(g) Î·È ÙÔ H2O(l) ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘.. ∫·‡ÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ ................. ª›· ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜........ ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ì›· ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ̤ıÔ‰Ô ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη............. ............................. ∞Ô‰¤ÛÌ¢ÛË CO2 ‰......................... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη.. 5......................... 6.................... 7.......... ¢¤ÛÌ¢ÛË CO2 Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· ™Ù‹ÏË ππ ... ¶·Ú·Û΢‹ CO2 Á.. 3... O ÌÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Â›Ó·È CO2..... 4.... 9....... £fiψ̷ ·Û‚ÂÛÙfiÓÂÚÔ˘ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜... 2... 8.. 4..... 2............. ...... ºˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË .... ........................................... 10........... ªÔÓ·‰È΋ χÛË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜......3 1.... ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1................... 1.................. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó CO2.

........................ ª›· ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ó›¯Ó¢Û˘ ÙÔ˘ CO2 Â›Ó·È ÙÔ ................................................ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË... ‚................................ ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·............ .. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: ·.............................................. ∏ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È Ë Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη.............. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·... (ÌÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜) Î·È ÔÈ ........... ‰............................... ΔÔ Í›‰È ÂÚȤ¯ÂÈ Ô͇ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ Âȉڿ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη........ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙfiÓÂÚÔ˘................... .............................................. ...... Á.. ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ °Ë˜ ı· ‹Ù·Ó ............................. + ÓÂÚfi + ıÂÚÌfiÙËÙ· (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4............................................. + O2 → CO2 ÁÏ˘Îfi˙Ë (ÙÚÔʤ˜) + .............................................. ‰.........∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 2........ ΔÔ CO2 ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο ·Ó ÂȉڿÛÔ˘Ì Ô͇.. → ........¯... ÆC.... (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 320 ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ............. Δ· ·¤ÚÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ..................................... Á..... ˘‰ÚԯψÚÈÎfi................... ∫·Ù¿ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·....... ‚............. (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 5....................∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! ........................ (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3...... Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi . ................... Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜............ ¶ÚÈÓ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘..................... .....................

321 . ªÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ñ ΔÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO). ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ η‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Â›Ó·È ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 3. ªÂÁ¿Ï˜ Â›Û˘ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ηٿ ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ. ñ ¢È¿ÊÔÚÔÈ ˘‰ÚÔÁÔÓÔÓ¿ÓıڷΘ.3. ·fi Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È fi˙ÔÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ñ ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2). Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. ñ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Î·È Â›Ó·È Ôχ ‚Ï·‚ÂÚÔ›. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶ÔȘ Ô˘Û›Â˜ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜.¯. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ËÁ¤˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ñ ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2). 2. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ . ËÊ·›ÛÙÂÈ· Î·È ˘ÚηÁȤ˜ (fiÙ·Ó Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ‰fiÏÈÔ˘˜ ÂÌÚËÛÌÔ‡˜). OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ›ӷÈ: ñ Ù· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ Ú‡ÔÈ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ¯ˆÚ›˜ Ó· ηԇÓ. ñ ÔÈ Î·˘ÛÙ‹Ú˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ñ Δ· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O¯).4 ∏ ƒÀ¶∞¡™∏ Δ√À ∞∂ƒ∞ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ñ Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·.4 1. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ.

¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·Èı¿ÏË (ÛÎfiÓË ¿Óıڷη. ‰. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 322 1. Ê›ÏÙÚ· η˘Û·ÂÚ›ˆÓ. ηٷχÙ˜ ÎÙÏ. ÛÙ. ¢›Ï· Û οı ڇÔ ÁÚ¿„ ÙȘ Èı·Ó¤˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È: .∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ñ ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·. Â. ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ˙. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ·. οÓ·) Î·È Ë ÛÎfiÓË. ¡· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛ˘ (. Á. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ñ ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ ñ ¡· Û˘ÓÙËÚԇ̠ٷÎÙÈο ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ η˘ÛÙ‹Ú˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î. ¡· Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ Î·È ÂȉÈο ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. ¡· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ·. ‚. Ë ·Èı·ÓfiÏË Î. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÁÈ'·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ï‹„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ.).¯. ¶ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. 4. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË. ∞ÎfiÌË. ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ÛÙÔ Îϛ̷. ¡· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· ‚·ıÌfi ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ· ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ·. ÔfiÙ Á›ÓÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Û ÔÛÔÛÙfi 10% ÂÚ›Ô˘.¿.¿. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ· fiˆ˜ ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ÛÙ· ÌÓËÌ›· Î·È ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. 3. ¡· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ fiÏˆÓ Ì·˜. ¡· Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·˘ÛÙ‹ÚˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÔÚÈʤÚ.

¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ: ∫·‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ÙÚÔʤ˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ıÚÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ (. ‚. ‰.4 ∞¿ÓÙËÛË ·. OÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘: μÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú˜. ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. ‚. Á. ‚. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔÈ: ñ ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ). ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ñ ÕÛÎÔË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌˆÓ ηٿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ñ ™·Ù¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 88. 323 . ñ ÀÂÚηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. Â. ÛÓ·Î) Î. ñ ÃÚ‹ÛË ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È „˘Á›ˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË Ù˘ ÛÙÈ‚¿‰·˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜. fiˆ˜ ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ (. O Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘ÂÚηٷӿψÛ˘.¿.·. ™Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ‰ Î·È Â. 3. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù›. ‰. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· OÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ Ÿ˙ÔÓ ∂ÓfiÙËÙ· 3. ∞¿ÓÙËÛË O ηٷӷψÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË. Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. ÛÙ Î·È ˙. ÛËÌ›ˆÛ ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÔÈ· Ì ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ËÊ·›ÛÙÂÈ·. Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·: Δ¯ÓÈο ¤ÚÁ·. Á.¯. 2. ∞ÏÏ·Á‹ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ: Á. ∞¿ÓÙËÛË ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË: ·. Ÿ˙ÔÓ: ∂›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ Ú‡Ô˜.¯. Á.

ˆ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·¤Ú·: ·ÚÁfi.. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. 324 2. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· Ì ÙÔÓ ·¤Ú·. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ıÂ›Ô Î·È ·fi ¿ÏϘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ∂›Ó·È ·¤ÚÈÔ ¿¯ÚˆÌÔ. ∞¿ÓÙËÛË Δ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂÚ¿ ۈ̷ٛ‰È·. OÈ ÈÔ ¿Óˆ ËÁ¤˜. Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ fï˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·Èı¿ÏË Î·È Ë ÛÎfiÓË.1 Î·È 3. ‚. ªÂϤÙËÛ ٷ ΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∫‡ÚȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ.. fi˙ÔÓ. fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·˘ÍË̤Ó˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ. Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ Û ¢·›ÛıËÙ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·fi ·Ïfi ‰¿ÎÚ˘ÛÌ· . ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜ (ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ Ì›ÁÌ· ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜. ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÛÌ‹.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ·Ó·ÂÚfi‚È· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ¯ÒÌ·. Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ∞fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi. Δ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ∏ Â›‰Ú·ÛË ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ) ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ SO2 ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. OÈ ÂȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È. ∞¿ÓÙËÛË ™ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ 3.4 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·¤ÚÈ·. ¿Î·˘ÛÙÔÈ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ Î·È ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·. ¶ÔÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·. O ·¤Ú·˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó· Ì›ÁÌ·. ∞Ó¿ÊÂÚ ¤Ó· Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÛÙ· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù·. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜. ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¤ÌÌÂÛ· ‹ ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. 1Ô Î›ÌÂÓÔ: ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2) «ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ) Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·).

∞¿ÓÙËÛË OÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ıÂÚÌ¿ÓÛÂȘ Î·È Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·.4 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ·.9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1952 ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ) ¤ÊÙ·Û·Ó Ôχ „ËÏ¿ (3800 Ìg/m3) Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó 4000 ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘˜». ‰. ŒÓ·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ) οı ۷‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. (∞ÔÌfiÓˆÛ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ) ∞¿ÓÙËÛË . 325 . fiÔ˘ ÛÙȘ 5 .ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ̤¯ÚÈ Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈο Î·È Î·Ú‰È·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù·. Â. ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi. fiÔ˘ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î¿ı ۷‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ·Ó·ÂÚfi‚È· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ¯ÒÌ·... ™Â ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË. ‚. ∂ÓfiÙËÙ· 3. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ËÁ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ). ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ı¿Ï·ÛÛ·. Á.¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ıÂ›Ô Î·È ·fi ¿ÏϘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ∫‡ÚȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ Û ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞¿ÓÙËÛË ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹... ™Â ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤˜ ÂÎÔÌ‹˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ). ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ). ªÔÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ οÔȘ ·Èٛ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÛÙÂÚ¿ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜. ŒÓ·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ) ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. (∞ÔÌfiÓˆÛ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ) ∞¿ÓÙËÛË . ÏfiÁˆ ·ÚÁ›·˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.

™Â οı fiÏË ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ (SO2 ) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÂÓÈο ‡ÊÂÛË (Ì›ˆÛË) ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O) Î·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O2). ∂›Û˘. Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O2). ÔÈ ÙÈ̤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ıÂÚÌ¿ÓÛˆÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O2 ). Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ηٿ 72% ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È Î·È ÊˆÙÔ¯ËÌÈÎfi. ¶ÔÈ· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O¯ ) Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ʈÙÔ¯ËÌÈÎÔ‡ Ó¤ÊÔ˘˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ¤Ó· ηÊÂÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ï¤ÁÂÙ·È Î·È Î·Ê¤ Ó¤ÊÔ˜. ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O¯ ). Δ· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 28% ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·». ÛÙ. ∞Ú¯Èο Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ‚. ¶Ò˜ ÙÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O2 ). °È·Ù›. fiÙ·Ó Î·›ÁÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. «ΔÔ ¿˙ˆÙÔ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‹ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ·.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ∞¿ÓÙËÛË ∞Ó ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O) ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ∞¿ÓÙËÛË ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∞¿ÓÙËÛË 326 ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. 2Ô Î›ÌÂÓÔ: ΔÈ Â›Ó·È Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O¯ ). . Á. ÂÂȉ‹ ‚ÔËı¿ÂÈ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

‰. ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O2 ) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜
Ú‡Ô˜. ªÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ οÔÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ' ·˘Ùfi;
∞¿ÓÙËÛË

∂ÓfiÙËÙ·

3.4

ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O2) ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ Ú‡Ô, Ô˘ ›ӷÈ
ÙÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O).
Â. ¶ÔȘ ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ
ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O2 ) Û ÌÈ· fiÏË Î·È ÁÈ·Ù›;
∞¿ÓÙËÛË
¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙȘ ÒÚ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·È¯Ì‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ηÈ
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘.
ÛÙ. ¶ÔÈ· ÂÔ¯‹, ¯ÂÈÌÒÓ· ‹ ηÏÔη›ÚÈ, ı· ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜
ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ (¡O2 ) Î·È ÁÈ·Ù›;
∞¿ÓÙËÛË
™ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜
ÙÈ̤˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÏfiÁˆ ·˘ÍË̤Ó˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜.

∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘
∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜
1. ¶ÔÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ú˘·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ·¤Ú·
ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
2. ¶ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi:
·. ∏Ê·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·:.....................................................
‚. ∫·‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ: .........................................................
Á. Δ¯ÓÈο ¤ÚÁ·:................................................................................
3. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙËÓ
¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ªÂ ÔÈÔ˘˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘
ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·;
.........................................................................................................

327

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

.........................................................................................................

3

.........................................................................................................
.........................................................................................................
4. ∞¿ÓÙËÛ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο:
·. ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ Ú‡Ô˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘
·˙ÒÙÔ˘: .................................
‚. ƒ‡Ô˜ - ¢ËÏËÙ‹ÚÈÔ: .............................................
Á. ™˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·. ∫ÔÈÓÒ˜ οÓ·:
..............................
‰. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Ú‡Ô˜ Ô˘ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘: ....................................................................
Â. ∫·˘ÛÙ‹Ú˜ Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú·: .......................................
ÛÙ. ¶ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ·Ó ÌÂȈı› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·Ù¿ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜: ..............................
5. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
6. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÔÏ›Ù˘ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜
ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜
™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË
1. ∞ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Ú˘·›ÓÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú·:
·. ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ
‚. Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ
Á. ÂÌÚËÛÌÔ›
‰. ·ÛÙÈο χ̷ٷ

328

2. º˘ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·:

·. ˘ÚηÁȤ˜ Î·È ËÊ·›ÛÙÂÈ·
‚. ÛÂÈÛÌÔ›
Á. ηٷÈÁ›‰Â˜
‰. ÏËÌ̇Ú˜

∂ÓfiÙËÙ·

3.4

3. ∏ ·Èı¿ÏË Î·È Ë ÛÎfiÓË ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi:
·. ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú˜
‚. ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
Á. ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·
‰. Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ËÊ·›ÛÙÂÈ·
4. ƒ‡Ô˜ - ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ:
·. ÛÎfiÓË
‚. fi˙ÔÓ
Á. CO
‰. CO2
5. ∂ÚÂıÈÛÙÈÎfi ·¤ÚÈÔ:
·. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ
‚. ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη
Á. fi˙ÔÓ
‰. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη
6. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·:
·. fi˙ÔÓ Î·È ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη
‚. ÛÎfiÓË Î·È ·Èı¿ÏË
Á. ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘
‰. ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ı›Ԣ
7. ƒÂ·ÏÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘
··ÈÙ› ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË:
·. ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ
‚. ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË
Á. ÌfiÓÈÌË ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÒÚ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·È¯Ì‹˜
‰. ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ˘‚ÚȉÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÚ˘·ÓÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.
8. ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÌÂ
¯Ú‹ÛË:
·. Ì¤ÛˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
‚. Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
Á. ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ
‰. ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

329

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

3

9. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ηÈ:
·. ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË ÙˆÓ ‚˘ıÒÓ
‚. ÛÙ· ÌÓËÌ›·
Á. ÛÙËÓ ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ
‰. ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜
10. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙËÚԇ̠ٷÎÙÈο:
·. ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Î·˘ÛÙ‹Ú˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘
‚. ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ˜ Ì˯·Ó¤˜
Á. ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ
‰. „˘Á›· Î·È Î·Ù·„‡ÎÙ˜

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡

330

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿
1. OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Â›Ó·È Ù· ̤۷ ............................,
ÔÈ ...................., ÔÈ ............................................ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Ù·
.............................. ¤ÚÁ·.
2. ªÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ .............................................
ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ηٿ ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ.
3. Δ· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ............................................ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ.
4. ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ......................................... ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ
η‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ.
5. ªÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ............................................. ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜,
·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ................................... ·fi Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘.
6. ™Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë ..........................
Î·È Ë ...................................
7. ΔÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ .............................................. Â›Ó·È ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ.
8. ™ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ..................
.................................., Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ηÈ
‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ....................................
9. ΔÔ ........................................ Â›Ó·È ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ........................................
10. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ...................................................
ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.
11. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ..................................,
ÛÙÔ ..........................................., ÛÙ· ............................................,
ÛÙ· ÌÓËÌ›· Î·È ÛÙËÓ ...................................... ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
12. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ Ì ̤۷ Ì·˙È΋˜ ..................,

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÔ ............................................ ηÈ
Ó· Û˘ÓÙËÚԇ̠ٷÎÙÈο ÙÔ˘˜ ............................ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ
Î·È ÙÔ˘˜ ............................................ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘.

∂ÓfiÙËÙ·

3.4

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘
1. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ:
™Ù‹ÏË π
·. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ
‚. OÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘
Á. Ÿ˙ÔÓ
‰. ªÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη
Â. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη
ÛÙ. Õη˘ÛÙÔÈ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ
˙. ∞Èı¿ÏË
Ë. ™ÎfiÓË

™Ù‹ÏË ππ
... 1. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ
... 2. ∫¿Ó·
... 3. º·ÈÓfiÌÂÓÔ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘
... 4. ∂ÚÂıÈÛÙÈÎfi ·¤ÚÈÔ
... 5. ¶Ôχ ‚Ï·‚ÂÚÔ›
... 6. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ
... 7. ¢ËÏËÙ‹ÚÈÔ
... 8. ∂ÎÚ‹ÍÂȘ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ

™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜;
¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜:
1. ∫˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ËÁ‹ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ·fi ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ
2. OÈ Î·˘ÛÙ‹Ú˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ·¤Ú·.
3. OÈ Î·˘ÛÙ‹Ú˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú˘ÔÁfiÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘.
4. ∏ ·Èı¿ÏË Â›Ó·È ÛÎfiÓË ı›Ԣ.
5. ΔÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Â›Ó·È ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi ·¤ÚÈÔ.
6. ΔÔ fi˙ÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ı›Ԣ.
7. ΔÔ CO2 ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ.
8. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ¤ÚÁÔ
Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜.
9. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÚÔηÏ› ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ηÈ
·Ú˘‰¿ÙÈ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
10. Δ· ÌÓËÌ›·, ΢ڛˆ˜ ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜.

331

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

3

ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜
1. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ¤ÓÙ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(5 ÌÔÓ¿‰Â˜)
2. ¶Ò˜ Ë Ê‡ÛË ÚÔηÏ› ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(2 ÌÔÓ¿‰Â˜)
3. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ
Ë ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(4 ÌÔÓ¿‰Â˜)

332

4. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. ∏ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ¢ÓÔ› ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ....................................
·fi Ù· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ........................................
‚. OÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ‰ÚfiÌˆÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ .....................
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ.
Á. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ .................................... ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜.
‰. ∏ Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ...................
Î·È ÛÙÔ ................................
(4 ÌÔÓ¿‰Â˜)

5. Δ· ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
¶ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜ Â›Ó·È ‚Ï·‚ÂÚÔ› ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ;

∂ÓfiÙËÙ·

3.4

.........................................................................................................
.........................................................................................................
(5 ÌÔÓ¿‰Â˜)

¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min - ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·!

333

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ

3

∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫√ ¢π∞°ø¡π™ª∞ ™Δ√ ∫∂º∞§∞π√ 3
£¤Ì· 1Ô
¡· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË:
1. ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÊÏfiÁ· Î·È ÂÎχÂÙ·È
ıÂÚÌfiÙËÙ·:
·. ÔÍÂȉÒÛÂȘ
‚. η‡ÛÂȘ
Á. ÂÓ‰fiıÂÚ̘
‰. ÔÍÂȉԷӷÁˆÁÈΤ˜
2. O ·¤Ú·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi:
·. ¿˙ˆÙÔ
‚. Ô͢ÁfiÓÔ
Á. ·ÚÁfi
‰. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη
3. O ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Ú‡Ô˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ:
·. fi˙ÔÓ
‚. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη
Á. ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη
‰. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ
4. ∏ ΢ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Î·È Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘:
·. ÓÂÚÔ‡
‚. ¿Óıڷη
Á. ·˙ÒÙÔ˘
‰. ı›Ԣ
5. ΔÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ(Ó):
·. Ì¿ÚÌ·ÚÔ
‚. ÓÂÚfi
Á. ·¤Ú·
‰. ·Û‚¤ÛÙË
(5 ÌÔÓ¿‰Â˜)
£¤Ì· 2Ô

334

1. ¶Ò˜ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·fi ÙÔ ˘ÂÚÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘;
..............................................................................................................
..............................................................................................................

................................... .......................................... ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ Ú‡ÔÈ ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÔȘ ÔÈ ËÁ¤˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜...................................................... ......................................................................... ......................................................................................................... ........................................................................ (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3 2........................................................................................................................................................... ‚..................................................................................................... (1............................................... .. (1 ÌÔÓ¿‰·) 3.......................... ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ·..................................................................................................... ................ ............................ ................................................................. Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘......... ŸÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ.. ...................................................... ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ................................................5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2...... ÔÈ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ............................................................................................................................................................................................................................ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ..................................... ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚÂȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘: ... .................................................... .............................................................. (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) £¤Ì· 3Ô 1...................... ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·fi ÙË ....................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... .......................................................................... 335 ................... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜...................................................

..∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! .... O2 → CO2 + .............. Fe2O3 ........................... fiˆ˜ ·ÚÁfi............................................................ (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3. + ÓÂÚfi → ÁÏ˘Îfi˙Ë + .O2 → ...... OÈ ........................... ( ) Á.................................. Fe + ............................. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ % v/v ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· Û ¿˙ˆÙÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ.................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Á.. Δ· .................. ۈ̷ٛ‰È· Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ..................... Â›Ó·È ÂÍÒıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ .... ........... ............................ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ................5 m3 ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· (1 m3 = 1000 L) ˘¿Ú¯Ô˘Ó 1950 L ¿˙ˆÙÔ.... H2O2 → .............. (2 ÌÔÓ¿‰Â˜) 336 ¢È¿ÚÎÂÈ· 40 min ........................ H2 + ............................ ( ) ‚..................................... Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ........................... ....................................... ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì (™) fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ Î·È Ì (§) fiÛ˜ Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜: ·.......................... → CO2 ..... H2O (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2.....¿...................... ¤ÚÁ· Î·È Ù· ...................................... 500 L Ô͢ÁfiÓÔ Î·È 50 L ÏÔÈ¿ ·¤ÚÈ·....................... H2O + .............................................5 ÌÔÓ¿‰Â˜) £¤Ì· 4Ô 1. .... ΔÔ Ô͢ÁfiÓÔ Û˘ÓÙËÚ› ÙȘ η‡ÛÂȘ............................. → ........ ΔÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·....... C + ....................................... ‰................... ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î.. H2O ................... CH4 + .... ( ) (1........... ÀÔÏÔÁ›ÛÙËΠfiÙÈ Û 2.................... ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜.......................

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ 4.1 ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ 4.2 ƒ‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ 337 .

· .

). ΔÔ Û˘Ì·Á¤˜ ÛÙÚÒÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È «˘fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜» ϤÁÂÙ·È ˘¤‰·ÊÔ˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ñ ÓÂÎÚ‹ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË (˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÚÈ˙ÒÓ. ΔÈ Â›Ó·È Î·È ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜.) Î·È ñ Ï‹ıÔ˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (. 3.¿. ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÙÏ. ∞fi Ù· Ê˘Ù¿ ¿ÏÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ¿ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Û·ÚÎÔÊ¿ÁˆÓ ˙ÒˆÓ. ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ‰¿ÊË ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi: ñ ·ÓfiÚÁ·Ó· ˘ÏÈο (¯·Ï›ÎÈ·. Ï¿ÛË. Ô ·ÈÌ·Ù›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·. ŒÙÛÈ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ. ·¤Ú· ÎÙÏ. Δ· ÔÚ˘ÎÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË. Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î. ΔÈ Â›Ó·È ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ. Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÙÚÒÌ·Ù·. ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔÓ ·¤Ú·.1 Δ√ ∂¢∞º√™ ∫∞π Δ√ À¶∂¢∞º√™ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . Œ‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Ë «ÂȉÂÚÌ›‰·» ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔ‡ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ °Ë˜. ™Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÛÙÂÚÂÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¤‰·ÊÔ˜. Ë ˘ÁÚ·Û›· Î·È Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ. OÈ ÂȉÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ê‡ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 1000 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ ‰¿ÊÔ˘˜! 4. Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ∞fi ÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ŒÙÛÈ. ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ¶Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ¿ÌÌÔ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ (Fe2O3) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ.1 1. ÁÚ·Ó›ÙË. ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ٷ ‚Ú¿¯È·. Δ· ÂÙÚÒÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÚ˘ÎÙ¿. 2.. ÓÂÚfi. ‚·ÎÙ‹ÚÈ·). 5. fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ̤۷ ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰Èηۛ·. ∏ °Ë Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ·fi ‚Ú¿¯È· Î·È ÓÂÚ¿. ∞Ó Î·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË. O ·ÈÌ·Ù›Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ 339 .¯. ªÂ ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÔÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ ∂ÓfiÙËÙ· 4.4. ʇÏψÓ. ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο.

. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1.¯. ÂÂȉ‹ ÂÍÔÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜. ∞¿ÓÙËÛË °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. °È·Ù› Û ‚Ú·¯Ò‰Ë ‰¿ÊË ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ï›Á· Ê˘Ù¿ Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ï›Á· ˙Ò·. ·fi ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· ‚ˆÍ›Ù˘ (Al2O3) ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ¶Ò˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¯ÒÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ ÓÂÚfi. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ. ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ï·ÙÔÌ›Ԣ. ÔÈ Á·È¿ÓıڷΘ. ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË). ÂÚ›ÊËÌ· Â›Ó·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÂÏÏËÓÈο Ì¿ÚÌ·Ú·. Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÛÌ›ÍÂȘ. ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.¯. ¶ÔÈ· ÔÚ˘ÎÙ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ Î·È ÔÈ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·.¯. CaCO3. O ÔÚ˘ÎÙfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ (. Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó Ï›Á· ˙Ò·. ¯ÚˆÌ›Ù˘). ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·. Ë Ù‡ÚÊË (ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋) Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ (ÛÙË £¿ÛÔ). 7. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÏÈÁÓ›Ù˘ (. ¿ÌÌÔ˜). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∞fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù· ·ÁÁ›· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ·. ™Ù· ‚Ú·¯Ò‰Ë ‰¿ÊË Ë ˘ÁÚ·Û›· Î·È Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ÁÈ'·˘Ùfi ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ï›Á· Ê˘Ù¿. OÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘. ·Ó Î·È Â›Ó·È Ì›ÁÌ·Ù·. 6. ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο.Ã. ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·‰Ú·Ó‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο. ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÌÔÚÊÒÓ ¿Óˆ Û ̷‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ. ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Ì¿ÚÌ·ÚÔ) Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ï·ÙÔÌ›Ԣ (¯·Ï›ÎÈ·. Δ· ÔÚ˘ÎÙ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ̤ٷÏÏ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ÁÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÓÈÎÂÏ›Ô˘. Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔÈ ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘. ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÙÚÒÌ·Ù· (. 340 2.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ .

Ãڈ̛Ù˘ ∞ÈÌ·Ù›Ù˘ °·ÏËÓ›Ù˘ ™Ê·ÏÂÚ›Ù˘ ¶ÈÛÔ˘Ú·Ó›Ù˘ ÃÚ˘Ûfi˜ ÃËÌÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Al2O3 Fe2O3 Ø NiO FeS2 FeO Ø Cr2O3 Fe2O3 PbS ZnS U3O8 Au ¶·Ú·ÁfiÌÂÓÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ™›‰ËÚÔ˜. ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. ∏ °Ë ·¤ÎÙËÛ ¤‰·ÊÔ˜.1 1.∞¿ÓÙËÛË ∞Ó ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ì ÔÙ‹ÚÈ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ¯ÒÌ· Î·È Â›Ó·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ Ì ‡·ÏÔ ˆÚÔÏÔÁ›Ô˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‡·ÏÔ˜ ı·ÌÒÓÂÈ. Á. ‚. ¯ÚÒÌÈÔ ™›‰ËÚÔ˜ ªfiÏ˘‚‰Ô˜ 梉¿ÚÁ˘ÚÔ˜ O˘Ú¿ÓÈÔ ÃÚ˘Ûfi˜ 341 . ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË. ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ÙÔ ÛÙÂÚÂÔÔÈË̤ÓÔ ÊÏÔÈfi Ù˘ °Ë˜. Δ· ÂÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË. ‚. OÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ ‹ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÁÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘‰Ú·ÙÌÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÙÌ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜. ∞¿ÓÙËÛË ·. ∞¿ÓÙËÛË ªÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· μˆÍ›Ù˘ ™È‰ËÚÔÓÈÎÂÏÈÔ‡¯Ô ™È‰ËÚÔ˘Ú›Ù˘ OÏÈ‚›Ó˘ . ¶ÔÈ· ̤ٷÏÏ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ·fi Ù· ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ù˘ ÛÂÏ. Á. ΔÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·. ÓÈΤÏÈÔ ™›‰ËÚÔ˜ ™›‰ËÚÔ˜. 96. 4. ·ÏÏ¿ Î·È ÌË ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌ· ÔÚ˘ÎÙ¿. ÌfiÏȘ ÛÙÂÚÂÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ÊÏÔÈfi˜ Ù˘. ªÔÚ› Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó. ·. ΔÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÚ˘ÎÙ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ̤ٷÏÏ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· (ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ). ∂ÓfiÙËÙ· 4.

.......... Δ· ÂÙÚÒÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· .......... Δ· η‡ÛÈÌ· Ô˘ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁË............... ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ............ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ: ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ . ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·ı¤˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË..... Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË..... ÙÔ Í‡ÏÔ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó». ∞¿ÓÙËÛË 342 Ÿ¯È..... ¿ÁÔÓÔ ÛÙÚÒÌ· ·fi ÛÎÏËÚ¿ ˘ÏÈο.......................... ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·.. Èڛ˜ ·˘Ùfi Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹. «ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜. ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·ı‹˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË..... Û‡ÛÙ·ÛË... ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜........ Ë Ù‡ÚÊË... Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ.. Ô˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó Û ..................... fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ (ÏÈı¿ÓıڷΘ)..... Ï·ÙÔÌ›Ԣ... ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Û ·ÊıÔÓ›·........... ¢È¿‚·Û ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ Î·È ·¿ÓÙËÛ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó........ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜ Ì ·ÚfiÌÔÈ· Û‡ÛÙ·ÛË............ ÔÈ ÁÚ·Ó›Ù˜ Î·È Ù· ·‰Ú·Ó‹ ˘ÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ Î·È ÙËÓ Ô‰ÔÔÈ›· (¯·Ï›ÎÈ· Î·È ¿ÌÌÔ) ϤÁÔÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· .................. ÂÙÚÒÌ·Ù·......... Δ· ÔÚ˘ÎÙ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Û΢·ÛÙÔ‡Ó Î·ı·Ú¿ ̤ٷÏÏ· Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ̤ıÔ‰Ô ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ....... ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ô ·¤Ú·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÚÈÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. Ô ÏÈÁÓ›Ù˘. Δ· Ì¿ÚÌ·Ú·........................ OÈ Â‰·ÊÈÎÔ› fiÚÔÈ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ ¤Ó· ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÛÙÚÒÌ·. 2.. ÙȘ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜... ÏÂÙfi Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ ...... ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ......... ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1... ∞¿ÓÙËÛË OÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ ›ӷÈ: ˘¤‰·ÊÔ˜.. ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜..... ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ........... Î·È ¯ÚÒÌ· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜... ÙËÓ Î·‡ÛÈÌË ‡ÏË........ ŸÏ· Ù· Á‹ÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜..... .............. . ·......... ÔÚ˘ÎÙ¿..........

................................. ¶ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ..........................................................‚....... ∞¿ÓÙËÛË Ÿ¯È. ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ‚................................. ÙȘ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜....................... Èڛ˜ ·˘Ùfi Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹......................................... ¯·Ï›ÎÈ·............................. ∞¿ÓÙËÛË ŸÏ· Ù· Á‹ÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜............................................................................................. ................................. ·ÓfiÚÁ·Ó· ˘ÏÈο............................ ......... ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1....................... ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·ı‹˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË...................... ....................................... fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘........................................................................................................ .............................. ......... ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. .......................... 2.....ÌÂÙ¿ÏψÓ............................................... ™¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ‰¿ÊË ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi: ·.. ∂ÓfiÙËÙ· 4.... ÓÂÎÚ‹ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË Î·È Ï‹ıÔ˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 343 ....................... ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜.... ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË 1..................................................................................... ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfi˜... ..... °È·Ù› ÛÙȘ ÂÓÙ·ÙÈο ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛı‹ÎË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ................................................................... ÙËÓ Î·‡ÛÈÌË ‡ÏË... .. ÙÔ Í‡ÏÔ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó..1 Á...........

1000 ¯ÚfiÓÈ· ‰. ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ‚. ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È . 100 ¯ÚfiÓÈ· Á. ∫·ıÔÚÈṲ̂ÓË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ¤¯Ô˘Ó Ù· ·. Δ· ÔÚ˘ÎÙ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ̤ٷÏÏ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È: ·. Ë °Ë ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁfiÓÈÌË Á. ÔÚ˘ÎÙ¿ Á. 10 ¯ÚfiÓÈ· ‚. ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË Ê˘ÙÔÊ¿ÁˆÓ Î·È Û·ÚÎÔÊ¿ÁˆÓ ˙ÒˆÓ 3. ÂÙÚÒÌ·Ù· ‚. ÚÔ˚fiÓÙ· Ï·ÙÔÌ›Ԣ Á. ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰. ÂÙÚÒÌ·Ù· ‚.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 Á. ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. ÓÂÚfi Î·È ·¤Ú· ‰. ÔÈ Á·È¿ÓıڷΘ. ʇÏÏˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 2. ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ ‰. Ë °Ë Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ·fi ÓÂÚ¿ ‰. ™Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· ÛÙÂÚÂÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ ·. Ë °Ë ‹Ù·Ó ÁfiÓÈÌË 4. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÂÍ·ÚٿٷÈ: ·. ÂÙÚÒÌ·Ù· 344 8. Ï¿ÛË. ˘‹Ú¯Â ¤‰·ÊÔ˜ ‚. ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÚÈ˙ÒÓ. ∏ ʇÛË ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ï›Á· ÂηÙÔÛÙ¿ ‰¿ÊÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘: ·. ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂÙ·ÏÏ›Ԣ ‚. ÔÚ˘ÎÙ¿ Á. ¿ÁÔÓ· ‰¿ÊË 7. ÚÔ˚fiÓÙ· Ï·ÙÔÌ›Ԣ 6. ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ ‰. °ÂÓÈο ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: ·. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ. 10000 ¯ÚfiÓÈ· 5. ¿ÌÌÔ. ÁfiÓÈÌ· ‰¿ÊË ‰. ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˘ÁÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Á.

............. ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË......... Δ· ÔÚ˘ÎÙ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ̤ٷÏÏ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ................. Ô ÁÚ·Ó›Ù˘ Î·È ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ Â›Ó·È . FeO Ø Cr2O3 Ë......... O ·ÈÌ·Ù›Ù˘ ¤¯ÂÈ .............. Ë °Ë Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ·fi . 5......................... 8. ZnS ™Ù‹ÏË ππ . ‡ÏË Î·È Ï‹ıÔ˜ .................. ˘fiÁÂÈ· η‡ÛÈÌ· ‰............... 2........... 6..... 4.... 4..... Fe2O3 Ø NiO ‚.......... Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ... ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ Á. 梉¿ÚÁ˘ÚÔ˜ .... ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ................... ¯ÚÒÌ· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ............................................. ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔ‡ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ °Ë˜............. Œ‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Ë ........ Fe2O3 ÛÙ. Û˘ÛÙ·ÙÈο....... 7....... ÃÚ˘Ûfi˜ ............ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û .............∂ÓfiÙËÙ· ·........ Δ· ........... ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· ‚.... ¡ÈΤÏÈÔ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ 1..................... Al2O3 ‰........ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂηÙÔÛÙ¿ ‰¿ÊÔ˘˜.. 345 .... ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· 4................................. 1.... U3O8 Á... 8........ ˘ÏÈο........ ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ .. ™›‰ËÚÔ˜ .........................1 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ Ù· ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ٷ ̤ٷÏÏ· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ·˘Ù¿ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·....... ŸÏ· Ù· ‰¿ÊË ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi . 2.. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ê‡ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ........... 5............. 7... O˘Ú¿ÓÈÔ .... ™Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÛÙÂÚÂÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡. 6.. Î·È ................ 3.. O ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜....... ÓÂÎÚ‹ ................... 9.................. Au Â.................. PbS ˙........................... ÙËÓ . ªfiÏ˘‚‰Ô˜ ............. ÃÚÒÌÈÔ ..................... 3.

................................................ Î·È ÙÔ ................. ....................... 6....................... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1.................. Ë ............................ OÚ˘ÎÙfi˜ ...................... ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 346 1......... 4........................ ∫‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ Ì ÌÔÚÈ·Îfi Ù‡Ô CaCO2... ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ÁÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ......... 9......... .... 12................................ 5........ ʇÏψÓ............. ÔÈ Á·È¿ÓıڷΘ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÚ˘ÎÙ¿ ......... ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ............. ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÙÏ..... Δ· Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È Ù· ·‰Ú·Ó‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· .. ∏ ÓÂÎÚ‹ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË Â›Ó·È ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÚÈ˙ÒÓ........... ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.. 14........................ 11........................ ∞fi ÙÔ ‚ˆÍ›ÙË ·Ú¿ÁÂÙ·È ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ......................................................... 7....................... ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜: .. 10....................... Δ· Ì¿ÚÌ·Ú· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ï·ÙÔÌ›Ԣ... ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ˘¤‰·Êfi˜ Ù˘............... ............... O ÌÔÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÈÌ·Ù›ÙË Â›Ó·È FeS2..................... O ·ÈÌ·Ù›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ (FeO)............... ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË Û·ÚÎÔÊ¿ÁˆÓ ˙ÒˆÓ. Δ· ÔÚ˘ÎÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓË Ê˘ÛÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË..... .... 8.................................. 3.................... ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙÂÚÂfi˜ ÊÏÔÈfi˜ Ù˘ °Ë˜.......... ................................. 13.............∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 10...... Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ................................. 2...................... ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÚ˘ÎÙfi η‡ÛÈÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ...... Î·È ................................

............................ Ù‡ÚÊË....... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·........................ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ....... ÎÔ‚¿ÏÙÈÔ... μˆÍ›Ù˘ ‚.... ÁÚ·Ó›ÙË.. ·. ¡· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆ˜ ÔÚ˘ÎÙfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÛÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜: ÂÙڤϷÈÔ.................. CaCO3 .......... Al2O3 ...................1 2. ... ÓÈΤÏÈÔ....... Δ· ÂÙÚÒÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ........... Fe2O3 ......... ª¿ÚÌ·ÚÔ Á...................... 4........ ∞ÈÌ·Ù›Ù˘ ™Ù‹ÏË ππ .... (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) ¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min ............ ‰..........∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·! 347 ........ ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· .... ηÛÛ›ÙÂÚÔ˜............. ‚...... 2... Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ......... ‚ˆÍ›Ù˘......... Ì¿ÚÌ·ÚÔ Î. ∞Ï¿ÙÈ ‰.......... η‡ÛÈÌ·................. Δ· ÔÚ˘ÎÙ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ̤ٷÏÏ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È .......... O ............ (6 ÌÔÓ¿‰Â˜) ∂ÓfiÙËÙ· 4...... Ì¿ÚÌ·Ú·................ Â.. ¯·ÏÎfi˜...... Á. ¡aCl (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3..¿............ 3.............. Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È .. ¿ÚÁ˘ÚÔ˜............ ‚¿ÚÈÔ.. ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜........ ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ.......... ·‰Ú·Ó‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο.. ¡· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ: ÂÙÚÒÌ·Ù·.... ΔÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ. (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 4........................ Ì·ÁÁ¿ÓÈÔ... 1.... ÔÚ˘ÎÙ¿............. ÏÈÁÓ›Ù˘...... Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ Î¿ı ÚfiÙ·ÛË...............

¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿˙ˆÙÔ (¡) Î·È ÊÒÛÊÔÚÔ (ƒ). ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜.¯. 4. Û ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙÔÍÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÓÂÚfi. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ‚Ï·‚‹˜.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÌÔӈ̤ÓË. 2. ŸÙ·Ó ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì ϛ·ÛÌ· ·fi ÎÔÚÈ¿ ˙ÒˆÓ ‹ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ê˘ÙÒÓ (. °È·Ù› Ë ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜ Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜. ªÔÚԇ̠ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: ·. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ.2 ƒÀ¶∞¡™∏ Δ√À ∂¢∞º√À™ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ . ÎÏ·‰È¿. ÛÙËÓ Î·Î‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. . 3. ‚. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 4. ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ì ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ·ÁÚ·Ó¿·˘ÛË. °È· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ù· Ê˘Ù¿. 348 5. ʇÏÏ·. ∂›Ó·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂÌÔӈ̤ÓË. °È·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈ ÁˆÚÁÔ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˙ˆÙÔ‡¯· Î·È ÊˆÛÊÔÚÔ‡¯· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. ηϷÌȤ˜) ηٿÏÏËÏ· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ. ÂÂȉ‹ ̤ۈ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÔÈ ÙÔÍÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘Û›Â˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ·ÏÏ¿ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·. ∞˘Ù¿ Ù· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÓÈÙÚÈÎÒÓ Î·È ÊˆÛÊÔÚÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙË ÁˆÚÁ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ∏ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· οÓÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÈÔ ÊÙˆ¯fi ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˙ˆÙÔ‡¯· Î·È ÊˆÛÊÔÚÔ‡¯· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. fiˆ˜ Ù· ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ· Î·È Ù· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·.

™Â ·˘ÙÔ‡˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÂÁ·ÓÔ› ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ŸÙ·Ó ηٷÔÏÂÌԇ̠ٷ ¤ÓÙÔÌ· Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. Δ· ÛÙÚ·ÁÁ›ÛÌ·Ù·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÃÀΔ∞ Ô ¯ÒÚÔ˜ ηχÙÂÙ·È Ì ¯ÒÌ·. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È: ñ ¡· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. OÈ ÃÀΔ∞ χÓÔ˘Ó ÚÈ˙Èο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Ì·Ù·Ú›Â˜. ·¤Ú·˜) ÒÛÙ οı ÁÂÓÈ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. °ÂÓÈο. ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ·fi‚ÏËÙ· ÎÙÏ. Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ (fiˆ˜ ¤‰·ÊÔ˜. 349 . ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·¤ÚÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (΢ڛˆ˜ ÌÂı¿ÓÈÔ) Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ÒÛÙ ٷ ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· Ó· ÌË ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. ·˘Ù¿ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿.Á. ÓÂÚfi. ∂ÓfiÙËÙ· 4. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ¶Ò˜ Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜.2 6. ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. fiˆ˜ Ï¿‰È· Ì˯·Ó‹˜. Î·È ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘. Δ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ÏÈο. ·ÊÔ‡ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÃÀΔ∞ ‰Â χÓÂÈ ÚÈ˙Èο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. 9.. Ê˘Ù‡ÂÙ·È. ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ÂÙ¿Ì ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Û ·Ú¿ÓÔ̘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜. Ï·ÛÙÈο. 8. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ÔÈ ÃÒÚÔÈ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (ÃÀΔ∞). ªÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù¤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋. 7.

ŸÙ·Ó Ë ™Ù¤ÏÏ· ·ÁfiÚ·Û ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÈÓËÙfi. Á-4. ∞fiÚÚÈ„Ë ·fiÓÂÚˆÓ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ ™Ù‹ÏË ππ . ·ÏÏ¿ Ù· ÔʤÏË Â›Ó·È ÔÏÏ¿. Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Á. 1. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ‰. ΔÈ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ¤Ù˘¯Â Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹. ¯·Ï›ÎÈ. 3. 2. ‚-2. ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ... ºˆÛÊÔÚÈο ¿Ï·Ù· . ¿ÌÌÔ˜ .. ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÔÚÙÔηÏÈÒÓ ‚.. 10. ∫¤Ú‰ÈÛ ¯Ú‹Ì·Ù·. Ï·ÛÙÈο) Î·È Ó· Ù· ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ì Û ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË. ‰-2.. Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ Û˘Û΢‹. 3. º˘ÙÔÊ¿Ú̷η.∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ñ ¡· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Û ηÙËÁÔڛ˜ (fiˆ˜ ¯·ÚÙ›.. Á·È¿ÓıڷΘ. ‚-1. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ 1 Ì ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó ·fi ÙË ÛÙ‹ÏË 2: ™Ù‹ÏË π ·. 350 3. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË.. 2. ÙÔÍÈο ̤ٷÏÏ· ‚. Á˘·Ï›. º˘ÙÔÊ¿Ú̷η . ¶ÂÙڤϷÈÔ.. Á-3... ·. §›·ÓÛË Ê˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ Î‹Ô Á. ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙȘ ‰‡Ô ÛًϘ: ™Ù‹ÏË π ·.. OÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· . . ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∞Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ƒ˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ™Ù‹ÏË ππ .. 2. ¢È·Ï˘ÙÈο ∞¿ÓÙËÛË ·-3. 4. ÀÁÚ¿ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ . 1... ª¿ÚÌ·ÚÔ. §·ÙÔÌÂ›Ô ∞¿ÓÙËÛË ·-1.

™˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Â. 351 . ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ˘‰¿ÙˆÓ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ‹ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. ñ ∞fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÙÚÔÊÈο ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ¢˘ÛÊ‹ÌÈÛ ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÈÓËÙÔ‡. ÔÌ·Ï‹ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÔÚÚÔ‹. ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÏËÌ̇Ú˜.‚. °È·Ù› ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ··ÈÙ› ÚÔÛÙ·Û›·. fiˆ˜ Ê˘Ù¿. ∂Ô̤ӈ˜. Á Î·È Â. ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË. ñ ™ˆÛÙfi ÔÈÔÙÈο ¤‰·ÊÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË. ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÙ·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ÂÚËÌÔÔ›ËÛË Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÏËÌ̇Ú˜. ∞¿ÓÙËÛË ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜: ñ ∏ ‰·ÊÔÁ¤ÓÂÛË Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi ¯·Ì¤ÓÔ ‹ Ú˘·Ṳ̂ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ÈÛÔÚÚÔ›· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.2 ∞¿ÓÙËÛË ∂Âȉ‹ Ù· ˘ÏÈο ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÙÔÍÈο Î·È Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË. Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷӷψı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Â¤ÎÙ·Û˘ . ∞¿ÓÙËÛË ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜: ñ ™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÓÂÚÔ‡. Á. ªÂ ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ™˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ˙Ò·. ÛˆÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ. ¿ÓıÚˆÔ˜. ‰.ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ 1. 2. ∂ÓfiÙËÙ· 4. Ë ™Ù¤ÏÏ· Û›ÁÔ˘Ú· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

.. ............................................................................................................................. .................................... ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÚËÌÔÔ›ËÛË..... ........................................... ... 352 4................. ............ ..................................... ÔȘ ¿ÏϘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜................................................................................... ·Ó¿Ù˘ÍË ‰·ÛÒÓ......... ......................................................... .................................∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ñ ¶ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË.......................... 3........................... ................... ........................... ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ................................................................................................................................ ñ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÒÓ................... ....... ∞Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1............................................................................................................................... ÔÌ·Ï‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ............................................................................................................................................................ °È·Ù› Ú¤ÂÈ ÔÈ ÃÀΔ∞ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁ·ÓÔ› ¯ÒÚÔÈ................................................................. ................... ............................ . ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ë ÔÏÈÙ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË........................................................ ................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ñ £ÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ............................ 2........................................................................................................... ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·fi ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.............................................................. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜...................................... ..............................

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: 1.2 2. Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Á. Ó¿ÙÚÈÔ ‰. Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ 5. Δ· ÓÈÙÚÈο ¿Ï·Ù· ÂÚȤ¯Ô˘Ó: ·. Ë ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ‚. ÎÔÚÈ¿ ˙ÒˆÓ ‰. ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ì ٷ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ‰. ∞ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ›ӷÈ: ·. ÓÈÙÚÈο Î·È ÊˆÛÊÔÚÈο ¿Ï·Ù· ‚. ∏ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿ (ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ) Î·È Ë ·ÁÚ·Ó¿·˘ÛË ·. ¯ÏÒÚÈÔ Î·È Ó¿ÙÚÈÔ Á. ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È Ë ‰È¿‚ÚˆÛË ‰. ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ‚. ·Ú¿ÁˆÁ· ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ‰. ¿˙ˆÙÔ 4. ªÔÚԇ̠ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ó: ·. º˘ÙÔÊ¿Ú̷η Â›Ó·È Ù·: ·. ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ ‚. ·ÓıÚ·ÎÈο ¿Ï·Ù· 3. Δ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ: ·. ··ÈÙÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Á. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ 353 . ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ· Î·È ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· Á. Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰. ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÌÈ·˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ‚. ηÏÏÈÂÚÁԇ̠¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì ÓÈÙÚÈο Î·È ÊˆÛÊÔÚÈο ¿Ï·Ù· 6. Ë Î·Î‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Û ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙÔÍÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Á. ηٷÔÏÂÌԇ̠ٷ ¤ÓÙÔÌ· Ì ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· Á. Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ∂ÓfiÙËÙ· 4. οÓÔ˘Ì ·ÁÚ·Ó¿·˘ÛË ‚.

.............................. ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ.. °È· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ù· Ê˘Ù¿..... ™ÙËÓ ............ ªÔÚԇ̠ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ó οÓÔ˘Ì ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ..... Î·È ... Ì˯·Ó‹˜............. ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ....... fiÚÔÈ................................................................... ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ .. Ô˘Û›Â˜................. ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿˙ˆÙÔ Î·È ÊÒÛÊÔÚÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ............................. ÎÙÏ......... ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË .................. ÃÒÚÔ˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‰.... ÃÒÌ· ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ 8.................. 8.................. ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ Ù·Ê‹ Á........................ ÃÒÚÔ˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Á............ Î·È ............................................... Δ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ........ ÙÔ ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó .. Ï·ÛÙÈο....∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 7...... 4.......... ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·.......... ·Ó·Î‡ÎÏÈÛË ‰............ ÙˆÓ .... ÛÙËÓ Î·Î‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ................... ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È .... ™ÙË ÁˆÚÁ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η.... ·Ï¿ÙˆÓ.................................... ................. ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ ... Î·È ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜.................. Î·È ........... fiˆ˜ Ù· ... O ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ë ÂÓ·fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È: ·.......................... ................ ÃÒÚÔ˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ‹Í˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‚.................... ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ..... Î·È ÓÂÚfi... ÒÛÙ οı ÁÂÓÈ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.................................................... ·Ó·Î‡ÎψÛË ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 354 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿: 1....... Î·È ...... 5................ 3. ÃÀΔ∞ ‚........ 6.... Û ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ................... ÃÀΔ∞ ÛËÌ·›ÓÂÈ: ·.... 7...... 2................................ Î·È .......................................... Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ...........

...... §È¿ÛÌ·Ù· 4........... Δ· Ï·ÛÙÈο Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ë ......... Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Â›Ó·È Ë . ∏ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ú˘·›ÓÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∑È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ· 8.... ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÓÂÚfi..... ∂ÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· 5... ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ (™) Û fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: 1...2 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ π Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ππ: ™Ù‹ÏË π ·.... Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜...... ∞ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ™Ù‹ÏË ππ 1..... ÃËÌÈο ·fi‚ÏËÙ· 7.. ª·Ù·Ú›Â˜ 6.. Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ...... 3........... ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‚.9.. ∂ÓfiÙËÙ· 4. 6. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì ϛ·ÛÌ· ·fi ÎÔÚÈ¿ ˙ÒˆÓ.... 10................ °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÃÒÚÔÈ ... ∞fiıÂÛË ‰È·Ï˘ÙÒÓ 3. 4........ 8.... ªÔÚԇ̠ӷ ηٷÔÏÂÌԇ̠ٷ ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜..... ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊÒÛÊÔÚÔ Î·È ¿˙ˆÙÔ. ¶·Ú¿ÓÔ̘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ 2. ™ÙÔ˘˜ ÃÀΔ∞ ··ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÂÁ·ÓÔ› ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·. 7.. 2. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ‹ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. °È· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ù· Ê˘Ù¿... ∂ÚÁÔÛÙ·ÛÈ·Îfi ·Ù‡¯ËÌ· ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜....... μÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Á.... Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ... 355 .. 5...

................. ÊıfiÚÈÔ.......... ı›Ô.......................................... ∞ÁÚ·Ó¿·˘ÛË 2... Ó¿ÙÚÈÔ.... ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·....... ∂›Ó·È ‰È·‰Èηۛ· Ì ÌˉÂÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜................ ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ Ú‡ÔÈ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜..................................................... ∞‡ÍËÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ™Ù‹ÏË ππ 1... È̷ÙÂÚ¤˜ 6...... ..................... ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη............ ......... ªÂÈÒÓÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜.......... ¡· ÂÈϤÍÂȘ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË: ·. ÊÒÛÊÔÚÔ˜................................................ Â. μÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ 5........... Œ¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙ............. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη............. ªÂÈÒÓÂÙ·È Ë Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ........... ∂Ó·ÏÏ·Á‹ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ (3 ÌÔÓ¿‰Â˜) 3....... ™˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜..................... °›ÓÂÙ·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 2. ¿Óıڷη.................... Ë.... ˙.. Á....................... ∞ӷ·ÎψÛË 4.............. (4 ÌÔÓ¿‰Â˜) .. ∑È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ· 3.. ‚ÚÒÌÈÔ......... ªÂ›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ‚..∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1......... ‚.... .... ÓÂÚfi... ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·: ™Ù‹ÏË π ·.................................. ¯ÏÒÚÈÔ.. (5 ÌÔÓ¿‰Â˜) 356 4.... ‰..................................... ∞·ÈÙ› ¯ÚfiÓÔ Î·È ÎfiÔ....... ....... ¿˙ˆÙÔ.... ¡· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ê˘Ù¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó: ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ.. ..............................

5. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜;
.........................................................................................................

∂ÓfiÙËÙ·

4.2

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(3 ÌÔÓ¿‰Â˜)

¢È¿ÚÎÂÈ· 15 min - ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·!

357

·

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ
ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘,
ÛÙ· ÙÂÛÙ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜
Î·È ÛÙ· Â·Ó·ÏËÙÈο ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·

359

·

∫∂º∞§∞πO 1

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ

∂ÓfiÙËÙ· 1.1
°ÂÓÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
1. º: ‚, Á, Â, ˙
∞: ·, ‰, ÛÙ, Ë, ı
2. ·-2, ‚-4, Á-3, ‰-1
3. §È¿ÛÌ·Ù·: ∞‡ÍËÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ.
™˘ÓÙËÚËÙÈο: ∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘
Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔηÏÔ‡Ó ‚Ï¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›·.
¶Ï·ÛÙÈο: ºıËÓ¿ Î·È ·ÓıÂÎÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·.
ÃÚÒÌ·Ù·: ¶ÚÔÛÙ·Û›· ˘ÏÈÎÒÓ, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ·ÏÏ¿ ÔÚÈṲ̂ӷ ›ӷÈ
ÙÔÍÈο Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ‚Ï¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›·.
º¿Ú̷η: ÿ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ .¯. ·ÏÏÂÚÁ›·.
∂ÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·: μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‹
ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ.
4. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÏÈÓ¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ‚ÂÓ˙›ÓË, ¯·ÚÙ›, „ˆÌ›, ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ˙¿¯·ÚË, ÛÔ‚¿˜.
5. ™·Ô‡ÓÈ-ÂÏÈ¿, Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó·-Û›‰ËÚÔ˜, ηڤÎϘ-͇ÏÔ, ÎÂÚÈ¿-ÂÙڤϷÈÔ,
‚·Ì‚·ÎÂÚ¿ ÚÔ‡¯·-‚·Ì‚¿ÎÈ, ˙¿¯·ÚË-˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·, ¯˘ÌÔ›-ÊÚÔ‡Ù· Î.¿.
6. º˘ÛÈ΋, μÈÔÏÔÁ›·, °ÂˆÏÔÁ›·, OÈÎÔÏÔÁ›·, º·Ú̷΢ÙÈ΋, π·ÙÚÈ΋, °ÂˆÔÓ›·,
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Î.¿.
7. ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. μÏ. ÛÂÏ 18-19.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜
1. §ÈÓ¿ÚÈ, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ͇ÏÔ, ÛٷʇÏÈ, ͇ÏÔ, Û›‰ËÚÔ˜, ÂÙڤϷÈÔ, ÛÈÙ¿ÚÈ, ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜, ‚·Ì‚¿ÎÈ.
2. º·Ú̷΢ÙÈ΋: ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ·ÓÙÈ˚ÛÙ·ÌÈÓÈο, ÔÚfi˜ ·ÓÙÈۈ̿وÓ.
π·ÙÚÈ΋: ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ó¿ÚıËΘ.
μÈÔÏÔÁ›·: ·Ó¿Ï˘ÛË DNA, ÚfiÏÔ˜ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘, ‰Ú¿ÛË ÂÓ˙‡ÌˆÓ.
∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋: ˘ÏÈο ‰fiÌËÛ˘ .¯. ÙÔ‡‚Ï·, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈο ˘ÏÈο.
∫·Ï¤˜ Δ¤¯Ó˜: ¯ÚÒÌ·Ù·, η̂¿˜, Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÁÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜
1·, 2Á, 3‚, 4‚, 5‰, 6Á, 7·, 8Á, 9‚, 10‰, 11‚, 12·, 13·, 14·.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡
1. ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
2. Ê˘ÛÈÎfi

361

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜
·Û‚¤ÛÙ˘
‚ˆÍ›Ù˘
¯ËÌÈο
¯ËÌÈÎÔ›, ‰¿ÛË
ȉÈfiÙËÙ˜, ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ¤Ú¢ӷ, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·Ú·ÁˆÁ‹, ¤ÏÂÁ¯Ô
ÂˆÊÂÏ‹, ÂÈ˙‹ÌÈÔ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ
ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜
ÂÈÛً̘

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘
1. º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: 2, 4, 8, 9
∞ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: 1, 3, 5, 6, 7, 10
2. ·-3, ‚-1, Á-4, ‰-2
3. ·-2, ‚-3, Á-4, ‰-1
4. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, μÈÔÏÔÁ›·, π·ÙÚÈ΋

™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜;
1™, 2§, 3§, 4™, 5™, 6§, 7§, 8§, 9™, 10™.

ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜
1. º˘ÛÈο: ‚, Á, Ë, ÈÁ, ȉ, ÈÂ
∂ÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ: ·, ‰, Â, ÛÙ, ˙, ı, È, È·, È‚, ÈÛÙ
2. ͇ÏÔ - ÓÔ‚Ô¿Ó
·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ – ÛÔ‚¿˜
3. ¤‰Ú·, ›Ó·Î·˜, ÎÈ̈ϛ·, ÛfiÁÁÔ˜, ıÚ·Ó›·, fiÌÔÏÔ fiÚÙ·˜
4. ·-™, μ-§, Á-§
5. ·. Δ· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÂˆÊÂÏ‹ ηÈ
ÂÈ˙‹ÌÈÔ ÚfiÏÔ. O ÂÈ˙‹ÌÈÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘
‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔÏfiıÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÓÙfïÓ, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ.
‚. ∂ÎÚËÎÙÈο, ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ·fi‚ÏËÙ· ¯ËÌÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ,
¯ÚÒÌ·Ù·, ‰È·Ï‡Ù˜ Î.¿.

362

∂ÓfiÙËÙ· 1.2

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜
1. ™ÙÂÚ¿: ·, Â, ı
ÀÁÚ¿: ‚, Á, ÛÙ, È
∞¤ÚÈ·: ‰, ˙, Ë
2. ™ÙÂÚ¿: ͇ÏÔ, ¯Ú˘Ûfi˜, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ
ÀÁÚ¿: ÎÚ·Û›, ͇‰È, ÓÂÚfi
∞¤ÚÈ·: ¿˙ˆÙÔ, ÌÂı¿ÓÈÔ (Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ), ÚÔ¿ÓÈÔ
3. ·. ˘ÁÚfi → ·¤ÚÈÔ: ÂÍ¿ÙÌÈÛË
‚. ÛÙÂÚÂfi → ·¤ÚÈÔ: ÂÍ¿¯ÓˆÛË
Á. ·¤ÚÈÔ → ˘ÁÚfi: Û˘Ì‡ÎÓˆÛË
‰. ÛÙÂÚÂfi → ˘ÁÚfi: Ù‹ÍË
Â. ·¤ÚÈÔ → ˘ÁÚfi: Û˘Ì‡ÎÓˆÛË
4. ÀÁÚfi, ˘ÁÚfi, ÛÙÂÚÂfi, ·¤ÚÈÔ, ÛÙÂÚÂfi.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜
1‚, 2‚, 3‚, 4Á, 5‰, 6·, 7‚, 8‰, 9‰, 10Á, 11‚, 12‰, 13·, 14Á, 15‚, 16‚, 17Á, 18.·

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ÔÚÈṲ̂ÓË, fiÁÎÔ, Û¯‹Ì·
·ÂÚ›Ô˘, ∏2O(g)
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ›ÂÛË
ÂÍ¿ÙÌÈÛË, ‚Ú·ÛÌfi
Ù‹ÍË, ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ›ÂÛË
ÂÍ¿ÙÌÈÛË, ·¤ÚÈÔ, Ì¿˙·
˘ÁÚÔÔ›ËÛË
100 ÆC, 0 ÆC, 1 atm
‚Ú·ÛÌÔ‡
ÛÙÂÚ‹
ÂÍ¿¯ÓˆÛË
˘ÁÚ‹
–7 ÆC, 59 ÆC, –7 ÆC, 59 ÆC
Ì¿˙·, fiÁÎÔ, Û¯‹Ì·, Ì¿˙·, fiÁÎÔ, Û¯‹Ì·

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘
1. ·: 2, 4, 7, 10
‚: 5, 6
Á: 1, 3, 8, 9
2. ·: 2, 4
‚: 1, 3, 5, 7, 8
Á: 6
3. ·-1, ‚-3, Á-4, ‰-2

363

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ

4. ·-6, ‚-1, Á-4, ‰-2, Â-5, ÛÙ-3

™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜;
1§, 2§, 3§, 4™, 5™, 6™, 7™, 8§ (Ù‹Í˘), 9§ (ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÛÙÂÚ‹), 10§
(ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ›ÂÛË)

ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜
1. ·: Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ͇ÏÈÓË Î·Ú¤ÎÏ·
‚: ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, Ï¿‰È
Á: Ô͢ÁfiÓÔ, ¿˙ˆÙÔ
2. ÂÍ¿¯ÓˆÛË, Ù‹ÍË, ‹ÍË, ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‹ ‚Ú·ÛÌfi˜ ‹ ˙¤ÛË, ·fiıÂÛË, Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ‹ ˘ÁÚÔÔ›ËÛË
Á: Ô͢ÁfiÓÔ, ¿˙ˆÙÔ
3. ·. 1-ÛÙÂÚ‹, 2-˘ÁÚ‹, 3-·¤ÚÈ·
‚. ·-Ù‹ÍË, ‚-Û˘Ì‡ÎÓˆÛË
Á. (-·)-‹ÍË, (-‚)-‚Ú·ÛÌfi˜
4. ·¤ÚÈÔ, ˘ÁÚfi, ÛÙÂÚÂfi, ˘ÁÚfi, ÛÙÂÚÂfi
·. ·ÚÁ›ÏÈÔ, ‚. ¿˙ˆÙÔ, Á. ˘ÁÚ‹, ‰. ÛÙÂÚ‹, Â. ÛÙÂÚ‹, ÛÙ. ˘ÁÚ‹, ˙. ˘ÁÚ‹
5. ·. ˘ÁÚ‹, ‚. ÛÙÂÚ‹, Á. ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ‰. (s), Â. ‹ÍË, ÛÙ. Û˘Ì‡ÎÓˆÛË
6. ·. ÂÍ¿ÙÌÈÛË, ‚. Ù‹ÍË, Á. Û˘Ì‡ÎÓˆÛË, ‰. ÂÍ¿¯ÓˆÛË, Â. ÂÍ¿ÙÌÈÛË ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡
ÓÂÚÔ‡, ÛÙ. Û˘Ì‡ÎÓˆÛË, ˙. Ù‹ÍË, Ë. ‹ÍË

∂ÓfiÙËÙ· 1.3
∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜
1. ÷ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, ¿ıÚ·˘ÛÙ·, ÂÏ·ÊÚÈ¿.
2. ¯·Ú¿˙ÂÈ, ÎÈ̈ϛ·, ͇ÏÔ, Û›‰ËÚÔ˜,
Û›‰ËÚÔ˜ > ¯·ÏÎfi˜ > ͇ÏÔ > ÎÈ̈ϛ· > Û·Ô‡ÓÈ
3. ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙËÓ ÎÈ̈ϛ·, ÙÔ Í‡ÏÔ, ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ, ÙËÓ ÎÈ̈ϛ·.
ÃÚ‹ÛË ÎÈ̈ϛ·˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ù¿Í˘.
4. ∂ÈϤÂÈ Ô ÊÂÏÏfi˜ Î·È ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ÚÊ›. O ÊÂÏÏfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ÂÓÒ ÙÔ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Î·ÚÊ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË.
ºÂÏÏfi˜ < ÓÂÚfi < ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Î·ÚÊ›.
5. ·. ªÂٷ͇ ‰‡Ô ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È
·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ∂Ô̤ӈ˜: Ú∞ < Úμ.
‚. ªÂٷ͇ ‰‡Ô ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ˘˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌËÙ‹. ∂Ô̤ӈ˜: Ú∞ > Úμ.
6. ¶·ÁÔ‰ÚƠ̂˜, ¿ÏÌ· Â› ÎÔÓÙÒ, ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË (fiÏÔ), ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÛÎÈ.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜

364

1Á, 2·, 3‚, 4Á, 5‚, 6‰, 7Á, 8Á, 9‰, 10·, 11Á, 12‰, 13Á, 14‚, 15Á

∞Ó ÂÈϤÂÈ ÛÙÔ ˘ÁÚfi ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·.0011 Á. Á-4. ÛÙ-1 2. 7. 12. 9™. 60 g ‚. 16 g ‰.25 g/mL ‰. ‚-3. 4. 10 Á: 2. 7.0008 Kg/mL. 8™ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ). ÷ÏÎfi˜: ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· – ËÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ 365 . 6™. ˙.2 Â. 800000 g/m3 0. ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˜ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ‡ıÚ·˘ÛÙ· Ì¿˙·. 0. 2§. fiÁÎÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ıÂÚÌÈ΋ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ·: 2. 10. 7. 7. 8 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 9 ‚: 1. 3. 5 g ·.™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. 40 mL ‰.85 ‚. 8.2 Kg/m3 ·. 5. 5. 2. 3. 9. 4§ (·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ Á‡„Ô. 8.5 g 432. 7§.1 Kg/L Á. 0. 3. 4. 800 Kg/m3. 10. 9. Á: 1. 4. 11. 0. 5§. Á.05 ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 11 Kg Á. Ë 3. 0. ‚. 1. 1§. 1. ·: 3 (¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·). 3™. 6. ‰-6.167 g/cm3 40. 2. 1. 20 L Á. ‚: 3. Ô Ù¿Ï΢). ·-2.10-6 g ·. 9. 10™ ÕÏ˘Ù˜ ·Û΋ÛÂȘ 1. 6. 50 cm3 ‚. 13. 1. ¯·Ú¿˙ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ˘ÎÓfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË. 30 cm3 5 g/cm3 ·. ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Û›‰ËÚÔ˜. 5. 1. 2. 8. ¯·ÏÎfi. ‰. Â-5. 14. 5. 4. 780 ‰.1 g/cm3 ‚. 6. 6. 800 g/L.

9. ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ 4Ë ÁÚ·ÌÌ‹: ÔÚÈṲ̂ÓÔ. ÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. ∞¤ÚÈÔ. ‚-3. 5. ªÂȈ̤ÓË Â˘ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ·. ÛÙ. ªÂٷ͇ –60 ÆC Î·È 25 ÆC ÌÂÛÔÏ·‚› ÌfiÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‹Í˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (‹ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Í˘ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘). ˘ÁÚ¿. ·fiıÂÛË. ˙ 2. Ë ∞: ‰. ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·. ™Δ∂ƒ∂O. ·Ó‡·ÚÎÙË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·. Â. Â-7. ÛÙÂÚÂfi. Á-1. ∂Ô̤ӈ˜. 20 mL 12. ÂÍ¿ÙÌÈÛË ‹ ‚Ú·ÛÌfi˜. ÛÎÏËÚfiÙËÙ·. ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡. ˙-3. 10. Â-5 ∫∂º∞§∞πO 2 ∂ÓfiÙËÙ· 2. ·-2. ÛÙÂÚÂfi ·.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ §ÂÍ¿Ó: ·ÓÙÔ¯‹ Û ηٷÔÓ‹ÛÂȘ – ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ· ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ: ̤ٷÏÏÔ Ì ÌÈÎÚ‹ ˘ÎÓfiÙËÙ· – ηٷÛ΢‹ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ ¢È·Ì¿ÓÙÈ: ÛÎÏËÚfiÙËÙ· – ÙÚ˘¿ÓÈ· ∫·Ô˘ÙÛÔ‡Î: ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· – Ï¿ÛÙȯ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 4. ÛÙ-2. Á. ‰-3. ∞∂ƒπO 5. ·. ÂÂȉ‹ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú¿˙ÂÈ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ 100 ÆC. ·-2. ‹ÍË. Ÿ¯È. Ë-5 4. ˘ÁÚfi. ‚-4. 1Ë ÁÚ·ÌÌ‹: s. ‰-6. 7.1 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 366 1. ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ 6. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¿ÁÔ. ÔÚÈṲ̂ÓË 3Ë ÁÚ·ÌÌ‹: ÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. ‚. ‚. ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ‚-1. ‚. ·-4. ÂÍ¿¯ÓˆÛË 8. ∞Ó Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi. Á-1. ∞ÛÙÈ΋: fiÙÈÛÌ· ¿ÚΈÓ. 300 m3 ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 1. Ù‹ÍË. χÛÈÌÔ ÔÚÙÔηÏÈÒÓ ÛÂ Û˘Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ °ÂˆÚÁÈ΋: ¿Ú‰Â˘ÛË ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ 2. 3 g/cm3 11. ·¤ÚÈ· 2Ë ÁÚ·ÌÌ‹: ÔÚÈṲ̂ÓË. ˘ÁÚfi. Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÈÙÈÎÔ‡ Ê·ÁËÙÔ‡ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋: χÛÈÌÔ ¿‰ÂÈˆÓ ÌԢηÏÈÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜. £· Ú¢ÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÒÙ· ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹Í˘. O ‹ÏÈÔ˜ ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi Ù· Ê˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË. ı· Ú¢ÛÙÔÔÈËı› ÚÒÙ· ÙÔ ÈÒ‰ÈÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ ·ÚÁ›ÏÈÔ. . ‰-4 3. ªÈÎÚfiÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·. º: ·. ™˘Ì‡ÎÓˆÛË. Á-8.

8 Á: 3. 1™. 9. 3‚. ˘„ËÏfi ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ¯Ú‹ÛË ÁÈ· fiÙÈÛÌ· ΋ˆÓ. 4. ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 367 . 4. 7.3. ÁˆÚÁÈ΋. 6Á. 2. È¿ÙˆÓ. 6§. 3™. ıÂÚÌ·Óı›. ÓÂÚÔ‡. ¶ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË: ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ›ڷ̷ 2. ·: 3. 9§. Ì·Á›ÚÂÌ·. 4 Á: 1. ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. 4§. 8. Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. 5 3. ·: 5 ‚: 2. 6 ‚: 1. ηı·ÚÈfiÙËÙ· ¢Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË: ‰È·Ï‡ÙË ÛÙË Ê‡ÛË. 9 ‚: 1. 10· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. ÛÂÏ. ÚÔ‡¯ˆÓ. ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. 7™. 7·. 4. ηÚfiÙÔ < ÓÙÔÌ¿Ù· < Ù˘Ú› < ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1Á. 8·. μÏ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ô‰ËÁ› Û ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 4‚. ∞ÛÙÈ΋: Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ. 5‰. ·: 2. 5§. 2§ (fi¯È ۯ‰fiÓ. 7. 6. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋. ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ 2. ıÂÈÈÎfi˜ Ï¢Îfi ¿ÌÂÛ·. ÛÙÂÚ‹ Î·È ·¤ÚÈ·. fiÏË ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ °ÂˆÚÁÈ΋ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. 6 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 4. 9‰. 10. 5. 3. 5. χÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÎÏ. 3. 2. 6. ¤ÌÌÂÛ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û›ÙÈ·. ˙ˆ‹˜ 95% ıÂÈÈÎÔ‡. ·ÛÙÈ΋. χÛÈÌÔ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡. 25 Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô 4. ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. 10§ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 2‰. ˘ÁÚfi ΔÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË: ˘ÁÚ‹. ·ÏÏ¿ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜). 8™. 10 2.

Á. ∞Ï·ÙfiÓÂÚÔ: ˘ÁÚfi ÏfiÁˆ ÓÂÚÔ‡ Î·È fi¯È ÛÙÂÚÂfi ÏfiÁˆ ·Ï·ÙÈÔ‡. ·: 2. OÌÔÁÂÓ‹: ‚.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋: ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ‚ 2. 6. 7. 3. 10. ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È fiϘ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. 3. ∞›Ì·. 7. 4‚. ª›ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÓÂÚfi Î·È ¿Ï·Ù·. 4. §¿ıÔ˜. 5 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ‰. ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ ‰È·ÎÚÈÙ¿ OÌÔÁÂÓ‹. ŸÌˆ˜ ÁÏ˘Îfi ÏfiÁˆ ˙¿¯·Ú˘. 4. 4 ∂ÙÂÚÔÁÂÓ‹: 3. 8. 9. 3Á. ·Ú·Û΢‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ °ÂˆÚÁÈ΋: ¿Ú‰Â˘ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ÛÙ ∂ÙÂÚÔÁÂÓ‹: ·. 6· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 368 1. ÎÔÈÓfi ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÏϤ˜ ÔÌÔÁÂÓ¤˜ . ‰‡Ô. μÏ. ∑·¯·ÚfiÓÂÚÔ: ˘ÁÚfi ÏfiÁˆ ÓÂÚÔ‡ Î·È fi¯È ÛÙÂÚÂfi ÏfiÁˆ ˙¿¯·Ú˘. °È· ÔÌÔÁÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯˘ÌÔ‡. 5. 6 Á: 4 4. ÙÛ¿È. „‡ÍË ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·.2. ηʤ˜. OÌÔÁÂÓ‹: 1. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÔÌÔÁÂÓ‹. 8 ‚: 1. 5‰. ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi 2. 5. 2. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1Á. ŸÌˆ˜ ·ÏÌ˘Úfi ÏfiÁˆ ·Ï·ÙÈÔ‡. ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË 2 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. 2·.1 °ÂÓÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 1.  3. 2. ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ. fiÙÈÛÌ· Û ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ∂ÓfiÙËÙ· 2. 3.

6 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 7 (ÎÏÂÈÛÙfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ). ÎÔÈÓÒ˜ ηٷοıÈ) ∑·¯·ÚfiÓÂÚÔ: ÓÂÚfi Î·È ˙¿¯·ÚË. ηʤ˜. ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜.∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. Ì¤ÈÎÔÓ 4. §·‰fiÍȉÔ: Ï¿‰È Î·È Í‡‰È. Ó¤ÊÙÈ ÛÙË Ï·‰ÔÌÔÁÈ¿ Î. 9™. 8™. Ô͢ÁfiÓÔ. ¯˘Ìfi˜ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡. ÔÌÔÁÂÓ¤˜ §·‰fiÍȉÔ: Ï¿‰È. ͇‰È (ÔÍÈÎfi Ô͇ Î·È ÓÂÚfi). ˘ÁÚfi. 9. μÂÓ˙›ÓË. ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ·fi ÌÂÏ¿ÓÈ. ∞›Ì·. μÂÓ˙›ÓË ÁÈ· ÏÂΤ‰Â˜. ˘ÁÚfi.¿. 3™ (Ù· ÔÌÔÁÂÓ‹ Ì›ÁÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰È·Ï‡Ì·Ù·). ˙·ÌfiÓ. ·¤ÚÈÔ. 4§. ∫Ú·Û›: ·ÏÎÔfiÏË. ·ÙÛ¿ÏÈ. OÌÔÁÂÓ‹: Ì‡Ú· (Û˘Û΢·Ṳ̂ÓË). 3. ·¤Ú·˜ ∂ÙÂÚÔÁÂÓ‹: ¯ÔÚÙfiÛÔ˘·. ȉÚÒÙ·˜ 2. ˘ÁÚfi – ÍÈÓ‹ Á‡ÛË ÕÏÌË: ÓÂÚfi Î·È ·Ï¿ÙÈ.¯ÚÒÌ· ·ÓÔÈÎÙfi ηʤ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ (‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ›˙ËÌ·. 10 (ÎÏÂÈÛÙfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ) ‚: 1. ˘ÁÚfi – ·ÏÌ˘Ú‹ Á‡ÛË ™Î¤ÙÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜: ÓÂÚfi Î·È Î·Ê¤˜. „ˆÌ›. ˙¿¯·ÚË Î·È Á¿Ï·.. ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜: ÓÂÚfi.¿. ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ƒÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘ Ì ÛÎfiÓË ı›Ԣ: Û›‰ËÚÔ˜. ÔÌÔÁÂÓ¤˜ °·Ï·˙fiÂÙÚ·: ıÂÈÈÎfi˜ ¯·ÏÎfi˜ Î·È ÓÂÚfi.2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜. 8. Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ¯ÒÌ· 5. ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ 3. ÛÙÂÚÂfi. ¯·ÚÙ› ∂ÙÂÚÔÁÂÓ‹: ·ÌÌÔ¯¿ÏÈÎÔ. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜. ηʤ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ˙¿¯·ÚË. Ù˘Ú›. 369 . ˘ÁÚfi. 1§. Á·Ï·˙fiÂÙÚ· 2. ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜. 7™. ÌÂÏ¿ÓÈ Ì·Úη‰fiÚÔ˘. ·: 2 (·fi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜!). ˘ÁÚfi – ÈÎÚ‹ Á‡ÛË – ηʤ ¯ÚÒÌ· ∫·Ê¤˜ ÊÚ·¤ ÁÏ˘Îfi˜ Ì Á¿Ï·: ÓÂÚfi. ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜: ¿˙ˆÙÔ.2.. 4. ˘ÁÚfi. 5§ (·Ó Î·È Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ!). 10§ (ÔÏϤ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È fiϘ) ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ı›Ô. Á¿Ï·. ÛÙÂÚÂfi. ÓÂÚfi Î.¿. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î. Û¿ÏÈÔ. OÌÔÁÂÓ‹: ÓÂÚfi. ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ ∫¤ÚÌ·Ù·: ÛÙÂÚÂfi. 4. ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜ Î.¿. ¯ÒÌ·. 2§. ∏ Ô˘Û›· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›·. 6§. ˘ÁÚfi – ÁÏ˘ÎÈ¿ Á‡ÛË . 5 Á: 3.

‚Ϥ ›ڷ̷ ÛÂÏ. ∞Ï·ÙfiÓÂÚÔ: ÓÂÚfi – ·Ï¿ÙÈ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ηʤ˜ ÛΤÙÔ˜: ÓÂÚfi – ηʤ˜ ª‡Ú·: ÓÂÚfi – ·ÏÎÔfiÏË ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜: ¿˙ˆÙÔ – Ô͢ÁfiÓÔ ¡ÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘: ÓÂÚfi – ‰È¿ÊÔÚ· ¿Ï·Ù· ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ 7. ¢È·Ï‡Ù˘: ÓÂÚfi ¢È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜: Ô˘Û›Â˜ Ô˘ Âί˘Ï›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ʇÏÏ· ÙÛ·ÁÈÔ‡. ÓÂÚfi. ∂ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜.¿. ¡ÂÚfi 4. ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 6. ªÂÙ¿ÏÏˆÓ 10. ‰È¿Ï˘Ì·. π‰ÚÒÙ·˜ 9. ‰È·Ï‡ÙË. Ì›ÁÌ·. À‰·ÙÈο 3. ÙËÓ Ô˘Û›·. 9 . 10‚ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ∞. ™ÙÔ ÓÂÚfi. 8·.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 5. ¢È·Ï‡Ù˘ 2. ¿˙ˆÙÔ. £·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi 7. ‚. ÀÁÚ¿ 6. ‰È·Ï‡Ì·Ù· 8. ÓÂÚfi. 9‰. 8. ‰È·Ï‡ÙË. ·. 9. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· (‹ ‰È·Ï‡Ù˘ ‹ Ô˘Û›·) 5. 8. ‰È·Ï‡Ì·Ù· 3. ¢È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· 8. 5‚. Ô͢ÁfiÓÔ 10. ¢È¿Ï˘Ì· ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 370 1. 6·. ∞‰È¿Ï˘Ù˜ Ô˘Û›Â˜: ʇÏÏ· ÙÛ·ÁÈÔ‡ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. ÊÙËÓfi˜ 7. 4‰. 6. 7Á. ÓÂÚfi 5. 3‚. 6. 3. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË μ. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‰È·Ï‡ÙË. ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î. 33 Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ÎÚ¿Ì·Ù· 9. 2·. 1. ¢È·Ï‡ÙË 4. 1. Ì¿˙· 2. ÏÂÌfiÓÈ. ˙¿¯·ÚË. ·: 1. ‰È·Ï˘Ì¤ÓË.

∂ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· 6. ¢È·Ï˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· Â. 6. 2. Δ›ÔÙ ·fi Ù· ‰‡Ô ‚. 12 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Á. 7§ (˘‰·ÙÈο). 6 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 2. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ∂ÓfiÙËÙ· 2.‚: 2. 3 g ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‰. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û fiÏË ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÙȘ ›‰È˜ ȉÈfiÙËÙ˜. 4§. ¢È·Ï‡Ù˘ ‚. ∫È̈ϛ· ˙. ÙÔ Ì›ÁÌ· Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜. ¿Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È¿Ï˘Ì·. ·. ªÂÈÒÓÂÙ·È Á. 4. 9§. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰. ª›ÁÌ· Á. À‰·ÙÈο ÛÙ. 2§ (˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ï‡Ì·Ù· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜). ∂ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ· Á. ·.3. Ÿ¯È. Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ˘ÁÚ¿ ‰È·Ï‡Ì·Ù· ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· (ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤Ó·). ¢È¿Ï˘Ì· ‰. 1§. 3§. ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ Â›Ó·È ·‰È¿Ï˘ÙÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi. 7 2. ™. 4. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ‰. 5. 8§. 6™. 10™ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 2. 5 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‚. ·: 3. 5™. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È 371 . Á 3. 4 Á: 5. §. § 5. ¢Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ‚. 3.1 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. Ÿ¯È. ™. 8 ‚: 1. ·. ·. ¢È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›·. 7 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.

¢1: 6% w/w. 360 g ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ¢2: 8% w/w 15.5 g – 292. 2§ (…Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜). 10™. 8§ (ÏfiÁˆ ·Ú·›ˆÛ˘ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ı· ˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›).∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚.5 g ‚. 2% w/w 9. 4. ·.8% w/w 14. 300 g 23. ¢1: 4% w/w. ¢2 (9% w/w) 5. 400 g 13. 3.8% w/w 20. 150 g 22. ‚-§. 0. ¢2: 12 g – 288 g ‚. ¢3: 6.47% w/w 12.4% w/w 10. 4% w/w 17.45% w/w 11. 7. 3.9% w/w 2. 3 g – 72 g 4.5 g – 46. 2% w/w ‚. 0. 2% w/w ‚. 9% w/w 16. 475 g 6. 1§ (‰Â ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·Ó ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· Â›Ó·È ˘‰·ÙÈÎfi). 0.33% w/w . 2. 5% w/w 3. 1% w/w ‰. ¢1: 12 g – 188 g. 8‰.5 g – 243. 6. 5% w/w ‰. 0. 6‚. 372 À¿Ú¯Ô˘Ó 4 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.5 g ‰. 9§ (Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹). ·. 3Á. ·. 10Á ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 4% w/w ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ Î·È 3% w/w ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙¿¯·ÚË 24. ¢2: 4% w/w 8. 4™. ¢2: 5. 4% w/w Á.9% w/w 19. ·.8% w/w 21. ·. 11™. 4% w/w Á.6% w/w 7. 12™ ÕÏ˘Ù˜ ·Û΋ÛÂȘ 1. ¢2: 10% w/w.5 g ‚. 2. 9·. 5. 4·. 5™. 4. ‰-§ ·. 7·. 6™. 3™. 6% w/w ‚. 3 g – 247 g Á. 2‰. ¢1: 3% w/w. 1. 80 g 18. 5‰. ¢1: 6% w/w. 4. 7§ (ÏfiÁˆ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ı· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›). Á-™. Á 288 g ·-™.

¢2: 6% w/v ¢1: 6% w/v.5 g ÊÚÔ˘ÎÙfi˙˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ 2. ¢2: 7.67% w/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ˙¿¯·ÚË 80 mL 373 . 24. 20. 100 mL ¢1 (5% w/v) 400 mL ·.2 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. 6% w/w ‚. 5™. 11Á.3.8% w/v 0. 19. ¢2: 4% w/v 7. 500 mL Á. 0. 10% w/v ·.1 g/mL ‚. 3. 1. 2. ·. 10% w/w ·. 8™. ·. 4% w/w ‰. ¢2: 8% w/v ¢1: 2% w/v.1% w/w Á. 14. 1™.3 mL ‚. 17. ·. 12.5 g ‰. 21.4% w/v ¢1: 6% w/v. 3‰. 4. 10. 9§ (‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Ù· ‰‡Ô ‰È·Ï‡Ì·Ù· Â›Ó·È Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜). 12‰ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 4™. ¢3: 5% w/v 32 mL 75 mL 1% w/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ Î·È 0. 3§. 24. 133. 18. 6·. 12§ ÕÏ˘Ù˜ ·Û΋ÛÂȘ 1.9 g ‚. 6. 11§. 15.5% w/v 1. 9.4 g ‚. 3. ¢2: 4% w/v 100 mL 267 mL 0. 13. 8·.5% w/v ¢1: 3% w/v. 16. 10™. 7 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Á. 2. 5. ΔÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ.6 g Á. 6% w/w Á. 200 mL ‰. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1Á. 2Á.∂ÓfiÙËÙ· 2. 1. 4 g ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‚. 9. ΔË Ì¿˙· Ù˘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ Ô˘Û›·˜ ‚. 11. 2. 6§. 7. 10% w/v 3.5% w/v. 200 g ·. 8. 9·. 4‚. 2§. 7·. 10·. 7§. 23. 22. 5·. 8 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‰.35% w/v 8% w/v 80 mL ¢1: 3% w/v.

‰-§ 5. 20% v/v Á.4 mL) 12000 L Ô͢ÁfiÓÔ˘ – 48000 L ·˙ÒÙÔ˘ . ·-§. 12™ ÕÏ˘Ù˜ ·Û΋ÛÂȘ 374 1. 0. 26. 8% w/w ‚. 2. 6™.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 25. 50 mL ‰. 3. 8·. 10.5 mL ÌÂı·ÓfiÏ˘ Î·È 45 mL ·Èı·ÓfiÏ˘ Û 100 mL ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ 2. 200 mL ¢1 (2.8% w/v ‚. 5‚. 3™. 7Á. 11™. 0. 5. 11Á. 300 mL ‰. À¿Ú¯Ô˘Ó 3 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 8% v/v ‚. 4% v/v ‰. 80 mL ‚. 300 mL ‚. 5§. 6·. 10% v/v ·. 1% v/v 13.3. 29. 13. 4. 20% v/v 3. 12‰ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 10‰. 4 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û 100 mL Ì›Ú·˜ ‚. ·. 9§. 2‰.2 g/mL ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1.4 g 4. 9‚. 25 mL Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û 100 mL ·¤ÚÈÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Á.6% w/v ∂ÓfiÙËÙ· 2. Á-™.3 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. 12 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û 100 mL ÎÚ·ÛÈÔ‡ ‰. 10% w/v 3. 0. 30. 10™. ·. 2. 25% v/v 4.5% w/w. 8™. 4‰. 15% w/w 18% w/v 37. 7. Ô˘ Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. ·.07 g/mL 2% w/w 1. 9. 220 mL ·. 8. 2.2 mL ª¤¯ÚÈ 200 mL.8 g/mL ‚. 27.2% w/v ·. fiÁÎÔ. 3. Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÌÂı·ÓfiÏ˘ ·.25 mL Á. 28. 5% w/w ‚. ‚-§. 2§. 4™. Ô‡Ù ÛÙ·ÁfiÓ· ·Ú·¿Óˆ! μ (26. 40% w/v. 1§. 3‚.5% v/v) 400 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 6. 2. Ú=1. ·. 50 mL Á. 7§. ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1Á.

‰-™ 5. ·. ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ™Ù· 100 mL ·ÂÚ›Ô˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 20 mL Ô͢ÁfiÓÔ˘. È. Á. ¢3: 5% v/v 53. À¿Ú¯Ô˘Ó 3 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜.11. 3 mL ·ÏÎÔfiÏ˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. 7. 24 g ·. 7% v/v 3. ¢Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. 28 mL ‚. ‚. 6. 15. ª›ÁÌ·. ·˘Í¿ÓÂÙ·È. 8. 23. ¢2: 7. 10% w/w ‰. 5. ¢È¿Ï˘Ì·.2 g/mL ‚. 5% w/w ‚.8% w/w ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÂÛÙ ·. 24. ı. ‰. Ô˘ Ô ‰È·Ï‡Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. 532 g Á. ·. Á 3.3 mL 240 mL 6. ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜. ·. 24 L ‚. 40% w/v ·. 72% w/v Á. ∂ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜. 5% w/w ‚. ÛÙ. 36 g ‚. 5. È·. ‚-™.6% v/v 90% v/v 33% v/v 12. 5. 13. 5 g ÁÏ˘Îfi˙˘ Û 100 g ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ȉ. 18. 10% v/v 267 mL 80 mL 1. Ë. 3. ·.75% w/w ‰. Á-™. 16. ¡¿ÙÚÈÔ.5% w/v ·. ∫1: 12% v/v – K2: 10% v/v ·. ÃËÌ›·.25% v/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Èı·ÓfiÏË Î·È 2% v/v ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂı·ÓfiÏË 120 mL ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 12 g ˙¿¯·Ú˘ Û 100 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜. ‚. 10% w/w Á. 5. ∞Ï·ÙfiÓÂÚÔ. 22. 800 g Á. 3. ∑·¯·ÚfiÓÂÚÔ. 375 . ™‡ÛÙ·ÛË. 21.7% w/w – 1.125 mL ¢1: 3% v/v. 2. 11% w/v Á. 19. ŸÁÎÔ˜. 8. 14. 3.5% v/v. 30 mL ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È 50 mL ÌÂı·Ó›Ô˘. 9. 2. ·˘Í¿ÓÂÙ·È 4.8% w/w ·. 20.5% w/v ‚. ·-§. 7. Â. OÌÔÁÂÓ¤˜. 18% w/v ‚. 4. ÈÁ. 10% w/v 200 g ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÛÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ 1. È‚.1% w/w Â. ¡ÂÚfi. 16. ˙. 2. ¢È·Ï‡Ù˘. 200 g 200 g ·. 12. 17. ¶Â›Ú·Ì·. Á. 10% v/v ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ˜ 1. 25 mL 4.1% w/w ‚.

Ú‡Ô˘˜ 7. °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. Á: ¡·˘¿ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌÔ‡. OHE Î. 11‚. 10·.¿. ‰: μÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·. χ̷ٷ 2. ÂÎÙÚÔ‹ ˘‰¿ÙˆÓ. ‰È·ÚÚÔ‹ ·fi ÂÙÚÂÏ·È·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ï·ÙÊfiÚ̘ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. 4™. ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·. Ú‡·ÓÛ˘ 6.¿. ‹¯Ô˜ Î. 8™ (·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο). ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. £ÂÚÌfi ÓÂÚfi → ∞‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ˘‰¿ÙˆÓ → ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ → ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË „·ÚÈÒÓ ‹ ·ÛÊ˘Í›·. Greenpeace. 3Á. 5. 6™.). Ì¿˙·. ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·. ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ‹ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌÔ‡. 2§ (ÌfiÏ˘ÓÛË). 6‰. ·ÈÛıËÙÈ΋. ÂÓÒ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜. 4. 8‰. 2. ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Î. 9‚. ‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ· (. μÏ. χ̷ٷ. 5§.). ƒ‡·ÓÛË 3. ·: ∞ÛÙÈο χ̷ٷ ˆ˜ ËÁ¤˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ (·ıÔÁfiÓÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›) Î·È Ú‡·ÓÛ˘ (·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Î.¿. ηٷÛÙÚÔÊ‹ 10. Ú‡ÔÈ 4. Ú‡·ÓÛ˘.¿. 1™. ∏ Ú‡·ÓÛË ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi Ú‡Ô˘˜.¿. 10™ 376 . 2Á. ÌfiÏ˘‚‰Ô˜. 3. ıÂÚÌfi ÓÂÚfi Î. Ï˘Ì¿ÙˆÓ 11. Â: §È¿ÛÌ·Ù·. ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. ‚: ™ÎfiÓË. 4‚. 5Á. Ì›ˆÛË 8. ˘ÚËÓÈο ·fi‚ÏËÙ·. ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È 9.4 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÏÔ›ˆÓ. 9§ (‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ). ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ 12. χ̷ٷ ·fi ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î. ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌÔ‡ 5. 7§. ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1 – 3. ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. Ô˘ Â›Ó·È ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. Ú˘ÔÁfiÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·.¿.¿. ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. Ì¿˙ˆÌ· ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î. 12‰ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1.¯. 3™. ·Ó·Î‡ÎψÛË. 7·.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÓfiÙËÙ· 2.

∂Í¿ÙÌÈÛË. 9 ‚: 1. ·Ó¿Ù˘ÍË ‡Ï˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ηı·Ú¤˜. 9·. 4. 3·. μÏ. ÂÚÒÙËÛË 5. ‰ÔÌÈο. Ê›ÏÙÚ· 6. 7. 2‚. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‰. ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ 2. 10Á ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. ¢È‹ıËÛË. 8Á.∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ·: 2. ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡. 5Á. ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 2. ¢Â‡ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿: ÓÂÚÔ‡. Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË 10. ‚-1. ·fiıÂÛË ·Ï·ÙÈÔ‡. ˘ÁÚ¿ ·fi ·‰È¿Ï˘Ù˜ ÛÙÂÚ¤˜ Ô˘Û›Â˜. ‰È‹ıËÛË. 8 Á: 3. ·: 5. 5. Â-2 ∂ÓfiÙËÙ· 2. ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ – ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ÛÙÂÚ¿ 377 . ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· 5. ıÂÚÌfi 3. ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ‚Ï. Á-4. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ·-5. ¢È‹ıËÛË Î·È ·fiÛÙ·ÍË. ‚Ú·ÛÌÔ‡ 7. ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· 9. 4. 5 ‚: 1. 4. 3. 12 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 2. 7‚. 4‰. 6. ‰-3. ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙÂÚÂÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ ηʤ. ¶ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿: ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. 6·. 11 Â: 4. ¢È‹ıËÛË. ·fi¯˘ÛË 4. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛË ÓÂÚÔ‡. ·fiÛÙ·ÍË 8. ÂÚÒÙËÛË 5 ·fi ·Ó¿Ù˘ÍË ‡Ï˘ – ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜. 10 ‰: 2.5 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. 6 3. 3.

¿ÚÁ˘ÚÔ˜. ¯·ÏÎfi˜. 4.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ‚-1. 6§. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ∫¿ı ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰›ÓÂÈ ›‰È· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ fiÁÎˆÓ Î·È Ì·˙ÒÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘. ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 6 ·fi ·Ó¿Ù˘ÍË ‡Ï˘ – ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜. 8™. ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ 3. 3™. Á-6. Â-4. ·-5. Á-1. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· . ¢È‹ıËÛË – ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ˘ÁÚÒÓ ·fi ÛÙÂÚ¿. 2/1 7. ˙-3 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.1 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. 9§. ∞fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ Ô˘Û›Â˜. Ãڈ̷ÙÔÁÚ·Ê›· – ·fiıÂÛË Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ‰È·Ï‡ÙË Ô˘ ‰È·‚Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙ›. 2. 7™. ÌÈÛfi˜ 5. ÃËÌÈο ÛÙÔȯ›·: ‰Â ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜.6. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‰. º˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË. ‚-6. VH/VO = 2/1. Û‡ÓıÂÙË. 10™ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ÛÙ·ıÂÚ‹. 5™. ¿˙ˆÙÔ. Ô͢ÁfiÓÔ 4. Ô͢ÁfiÓÔ. 2. ·-3. ‰-2. mH/mO = 1/8 3. 4·. ‰-4. ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. 5Á. μÏ. 10‚. ÛÙ·ıÂÚ‹ 6. ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË 9. 5. 9‚. 8‰. ˙-7 3. 1§. 3Á. ÛÙ-7. ÃËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜: ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜. ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ¯Ú˘Ûfi˜. 12· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 378 1. ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 9. ı›Ô. 2‚. ª¤Ù·ÏÏ·: Û›‰ËÚÔ˜. Â-2. 4. 8/1 8. 11·. ÛÙ-5. ·Ó¿Ù˘ÍË ‡Ï˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. 7·. 2™. μÏ. 4§. ¿Óıڷη˜. 6Á. ∞̤ٷÏÏ·: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË 2.

56 kg Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È 7 kg ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. 4™. 8§. ·: 2. 7. ·: 2. 10™ ∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË 1. ̤ٷÏÏ· 12. 3. Ì ·Ó·ÏÔÁ›· fiÁÎˆÓ 2/1 Î·È ·Ó·ÏÔÁ›· Ì·˙ÒÓ 1/8. 8 g – 24 g 3/4 40 3/14 16 g ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. 3. 3. ·: 2. 10 2. ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È 2. 8. Ô͢ÁfiÓÔ ‚. 5™. 2§. 5. 3§. 7. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ·Ó·ÊϤÁÂÙ·È ‰. 5. 9. 4. 4 g – 32 g 50 mL – 100 mL 20 g – 160 g ∫·›ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. 7. 9 ‚: 1. 4. 2. 4. 8 ‚: 1. ∂Ô̤ӈ˜ 18 L Ô͢ÁfiÓÔ˘. 10. 9§. 9. ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ 5. ÂÓÒÛÂȘ Á. 6 3. ·. 6§. 6.10. ¯·ÏÎfi˜ ∞̤ٷÏÏ·: Ô͢ÁfiÓÔ. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. 1™. 5 8. 6. 7™. ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· 6. Ô͢ÁfiÓÔ. 5. ª¤Ù·ÏÏ·: Û›‰ËÚÔ˜. 4 ‚: 1. 10 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. Ô͢ÁfiÓÔ. ·Ì¤Ù·ÏÏ· 11. ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË Ô˘Û›·. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. 4. 42 g 379 . 6. 3.

™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ 100 ÆC ÂÚ›Ô˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ۯ‰fiÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ›ٷÈ. ÂÂȉ‹ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡. ÛÙ·ıÂÚ¿ 3. 6™ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ∞ÚÁ›ÏÈÔ iii. 1™. ¡¿ÙÚÈÔ. À‰ÚÔ¯ÏÒÚÈÔ vi. ∞ÚÁ›ÏÈÔ. ÃψÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ. 2Á. Ì›ÁÌ· Á. ‚. ·. ∂Âȉ‹ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Ì›ÁÌ·. ∞ÚÁ›ÏÈÔ ii. À‰ÚÔ¯ÏÒÚÈÔ vii. ‰È¿ÎÚÈÛË. ı›Ô. ·. Ì›ÁÌ· 4. ·ÚÁ›ÏÈÔ. Ì›ÁÌ· ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ‹ ً͈˜) ‚. 4§. 5. 2. ·. 6 3. ηı·ÚfiÙËÙ·˜ 6. ÛÙÔȯ›·. 3‚. ÛÙÔȯ›ˆÓ 2.2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. 2. i. 2™. ª›ÁÌ·. Ó¿ÙÚÈÔ ‚. Ì›ÁÌ· 2. ‚. 4 ‚: 3. 4· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. Õ˙ˆÙÔ. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. ¿Ú· ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‚Ú¿˙ÂÈ. 3§. ·: 1.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÓfiÙËÙ· 2. ¡ÂÚfi Á. 5§. Á. ¡¿ÙÚÈÔ iv. ¿Ú· Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ Ô˘Û›·. ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ‰. À‰ÚÔ¯ÏÒÚÈÔ v. ÛËÌÂ›Ô ˙¤Ûˆ˜ (‹ ‚Ú·ÛÌÔ‡. Õ˙ˆÙÔ viii.6. 380 . ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹. ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ 5.

∂ÍÒıÂÚÌË. 5.  ∂Ó‰fiıÂÚ̘: ‚. ı. È (ÙÔ È· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡) 2. ÚÔ˚fiÓÙ· 3. ‰ËÏ·‰‹ Ô Û›‰ËÚÔ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ı· ·Ú·¯ı› ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ (ÛÎÔ˘ÚÈ¿). ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Ô‰ËÁ› Û ·‡ÍËÛË Ù˘ Ì¿˙·˜ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘. 8·.ıÂ›Ô ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ıÂÈÔ‡¯Ô˜ Û›‰ËÚÔ˜ ‚. ∂ÍÒıÂÚ̘: ·. ·.7 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ŒÓ· ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ÛÙ 4. 3‰. Á. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ – Ô͢ÁfiÓÔ ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: OÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Á. Â›Ó·È Î·‡ÛË. 10·. ‚. 6·. ȉÈfiÙËÙ˜. ·. 7. 12‰ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. Â. 8. 2·. Á. 9·. 4Á. ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi Ì·ÁÓ‹ÙË fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÙȉÚÒÓ Û›‰ËÚÔ˜. μϤ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ – ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜. Ë. 6. ΔÔ ÛÙÂÚÂfi ·ÓÙȉÚÒÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ·fi ÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÚÔ˚fiÓ. ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ 2. 3. ‰. 5‚. ¿Ú· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. 11‚. ÓÂÚfi 4. ·. Δ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓÒ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. ÂÓÒ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÛÙÂÚÂfi. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. 7‰. Δ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Â›Ó·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓÒ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. Ì›· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ˘‰Ú·ÙÌÔ› Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. OÈ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË.∂ÓfiÙËÙ· 2. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: Û›‰ËÚÔ˜ . ∂ÍÒıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ˙. ‰. Δ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ·fi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ∂›Ó·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ Ô˘Û›Â˜. ¢È¿ÊÔÚ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ›ÛË (=) 381 . ™Ù· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ·¤ÚÈÔ. ∏ ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ú¿‚‰Ô˜ ı· ÛÎÔ˘ÚÈ¿ÛÂÈ. ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË 5.

8 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 382 1. 4. 3™. 5™. ÂÓ‰fiıÂÚ̘ – ·ÔÚÚfiÊËÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. 2. Ê˘Ù¿) Ô˘ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó Ô͢ÁfiÓÔ. ıÂÈÔ‡¯Ô˜ Û›‰ËÚÔ˜. ·.Ã. 3/8 ‚. 7. 4. 10™ ∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË 1. 84 g ∂ÓfiÙËÙ· 2.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 6. ›ÛË (=) 2. 6 ‚: 2 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰.Ã. ·: 1. ÂÓ‰fiıÂÚÌË ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ·˘Í¿ÓÂÙ·È ‚. ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Á. Û›‰ËÚÔ˜ – ı›Ô. ·˘Í¿ÓÂÙ·È 10. 4. 8. 8§. 5. 5. 156 g 3/14 – 6 g 192 g ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 5. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (‰¤ÓÙÚ·.: ¡Ù¿ÏÙÔÓ 2. 9§. ÂÍÒıÂÚÌË. 3. ÂÍÒıÂÚÌË 8. ÕÙÔÌ·: ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È fiÙ·Ó . 6. 6§. ÃËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. 4§. 16 7. ∂ÍÒıÂÚ̘ – ¤ÎÏ˘ÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ·. ÂÓ‰fiıÂÚÌË 9. : §Â‡ÎÈÔ˜ Î·È ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ 19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì. 73 g 4g 20 g – 160 g 600 g 56/44 = 14/11 ·. 3. 5Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ . 3. 6 g – 34 g ‚. 1§. 7™. 2§.

¿ÙÔÌ· 4. ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ: ÓÂÚfi. 3. ªfiÚÈ· ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÂÂȉ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ›‰È· ›‰Ë ·ÙfïÓ. 9‰. ªfiÚÈ·: Û‡ÓıÂÙ· ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ›‰È· ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ·. ˘‰ÚÔÊıfiÚÈÔ ‚. ·ÏÒ˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ›‰È· ›‰Ë ·ÙfiÌˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·. ÂÓÒÛÂˆÓ 2. ¿˙ˆÙÔ ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ: ÌÂı·ÓfiÏË. ·. ÃËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ: ÌÂı¿ÓÈÔ ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη – ÓÂÚfi ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. À‰ÚÔÊıfiÚÈÔ: ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÊıÔÚ›Ô˘. ¡Ù¿ÏÙÔÓ 3. ÂÔ̤ӈ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘. 4‚. ÌfiÚÈ· 5. 3‰. ·. 8. 10· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ‚. ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ: Ô͢ÁfiÓÔ. ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ·ÙfïÓ. + ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ → 6. 7·. ÃËÌÈο ÛÙÔȯ›·: Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. 7.ÂÓÒÓÔÓÙ·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌfiÚÈ·. ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. 100 383 . + → + ‚. 8‰. 5·. ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÓÒÓÂÙ·È ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Ì ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∞fi fiÌÔÈ· ¿ÙÔÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªÂı·ÓfiÏË: ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿Óıڷη Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. º˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. 5. ·. 6‰. 2·. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÓÒÓÂÙ·È ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη Ì ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ÌÂı¿ÓÈÔ 4.

∂Ô̤ӈ˜ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó·. 6 ‚: 1. 2§. 5 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 6™. Δ· ηÙÈfiÓÙ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì ·Ô‚ÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. . ·: 2. 3. 4. 4§. ‰. ‰. ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. Δ· ÚˆÙfiÓÈ· Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· Î·È Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· Ô˘‰¤ÙÂÚ·. Â. ÎÂÓfi 9. 9§. 3™. 1§. ÛÙ. ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÚˆÙfiÓÈ· Î·È Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ·. 2. ÌfiÚÈÔ 10. 1836. ·. ªfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ: Ô͢ÁfiÓÔ. ∏ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. 7§. ΔÔ ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙÔ ÌfiÚÈÔ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ·ÙfïÓ. ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ: ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘. μÏ. ÓÂÙÚfiÓÈÔ. 5™. ˘Ú‹Ó·˜. ›‰È· ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. Ô͢ÁfiÓÔ ‚. Á. ¿ÙÔÌ·. ›‰È· 8. 3. ΔÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ Á. 4. ÚˆÙfiÓÈÔ. ªfiÚÈ· Ô͢ÁfiÓÔ˘: ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘. 5. O ˘Ú‹Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ·. ÌfiÚÈ· ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ Î·È ÙÚÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ: ¿ÙÔÌ· ı›Ԣ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘. Δ· ·ÓÈfiÓÙ· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì ÚfiÛÏË„Ë ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο.9 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 384 1. ÂÚÒÙËÛË 2 ·fi ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘. ·.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 6. 10§ (4500 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·!) ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· 2. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. ™Â οı ¿ÙÔÌÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∫¿ı ÚˆÙfiÓÈÔ ‹ ÓÂÙÚfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ Ì¿˙· 1836 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË Ì¿˙· ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘. ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ·ÙfiÌˆÓ 7. 8§. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÚˆÙfiÓÈ· Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ıÂÙÈο. ‚.

·ÓÈfiÓÙˆÓ 18.6. ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ 10. ÚˆÙÔÓ›ˆÓ. ∞. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. O Ì·˙ÈÎfi˜ ‰ÈfiÙÈ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ. ·ÚÓËÙÈο. 8 Á: 1. Ù·˘ÙfiÙËÙ· 11. ËÏÂÎÙÚÈο 17. ™ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ï·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÈfiÓÙ·. ™ÙÔ (·) Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ÚˆÙÔÓ›ˆÓ. ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ÚˆÙÔÓ›Ô˘ 5. 3. ∑. 7. ÌfiÚÈ·. 4. ÓÂÙÚfiÓÈ·. ÚˆÙfiÓÈ·. ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ 12. ÈfiÓÙ· ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. 5 ‚: 2. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ¿Ú· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌÔ. ·: 1. 4‚. 10‚. n. 16‰ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. ™ÙÔ (‰) ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú·¿Óˆ ÚˆÙfiÓÈÔ. 6 ‚: 5. ÓÂÙÚfiÓÈÔ 3. 8·. Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. ηÙÈfiÓÙˆÓ. 12Á. 6 385 . ∂Âȉ‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ Â›Ó·È (ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ·) ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô Ì·˙ÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi. 13‚. 3. Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ·ÁÒÁÈÌÔ. ·: 2. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· 8. 5‚. 3Á. ÈfiÓÙˆÓ. ıÂÙÈο 16. 6Á. ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ. ˘Ú‹Ó·. Ô˘‰¤ÙÂÚÔ 2. ËÏÂÎÙÚÈ΋. ÚˆÙÔÓ›Ô˘ 4. 4 2. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ·ÓÈfiÓ 15. 15‚. ÈfiÓÙ· 14. ·ÚÓËÙÈÎfi. 7Á. ıÂÙÈο 6. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· 7. 2·. 11‚. ÚˆÙÔÓ›ˆÓ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· (·) Î·È (‰) ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ¿Ú· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÔȯ›Ô. 7. ¿Ú· Â›Ó·È Î·ÙÈfiÓ. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· 9. 8. 14·. Ì¿˙· 13. 9Á.

10n 5. Z = 20.10 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 386 1. ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ı›Ԣ – ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ô͢ÁfiÓÔ˘. +2 2. 18e. 143. ηÙÈfiÓ. ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú·¿Óˆ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ Î·È ÙÔ (‰) ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô +1. 19p. ªfiÚÈ·: 1. ΔÔ (‚) ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô -1. 5. 1. 9§. 3. ™ÙÔȯ›Ô: ·. 6. 12§. 18 4. ‚. §. 20. 18. 12. 11. 13™. ·. 15§ (˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÙÔÌÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÙÚfiÓÈ·). 6 ∂ÓfiÙËÙ· 2. 6. 10 112 66. 6§. §(ۯ‰fiÓ ›ÛË). 20. 14™. 10™. μ: 20. 3™. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ: ıÂ›Ô – Ô͢ÁfiÓÔ. 1. 17.18e. ¡ = ∞ – ∑ ‰. 18 ¢Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË: 23. 17.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 22n 17p. 9e. 11. 2. 17™. 8. 10n 17p. ∂Ô̤ӈ˜ ÈfiÓÙ· Â›Ó·È ÙÔ (‚) Î·È ÙÔ (‰). 13. ¢ÔÌ‹ ÈfiÓÙÔ˜: 9p. 11. 14. ·ÓÈfiÓ. . 4. 11. 4 πfiÓÙ·: 3. ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. Ì ÊÔÚÙ›Ô -1 ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú·¿Óˆ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ. 12. 1™.  2. °: 6. 9e. 5. 9. 14. 10. 92 ¶ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË: 17. 18n. 10n ¢ÔÌ‹ ·ÙfiÌÔ˘: 9p. 2§. 19§. ∂: 92. 11. ™ 3. A = 40 6. ‰. 7. 18™. 11§. 18e. 20n 37 14 83 24 ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 2. Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Á. 16§. 8™. ¢: 1. 18p. ηÙÈfiÓÙ· ‚. (–2). 20™ ∞Û΋ÛÂȘ ÚÔ˜ χÛË 1. 4™. 18. 48 ™Ù· ÈfiÓÙ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ÛÙ ÕÙÔÌÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘: Á. 7§. 18n ∫·ÙÈfiÓ. 10e. ∞: 23. 5§. 11.

4. 6p. ÛÙÔȯ›Ô. ¯ÏÒÚÈÔ 12. 199æ ‚. 2‚. 9‰. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ÛÙ. 3. 4 11. 17 æ ‰. ·. ∞Û‚¤ÛÙÈÔ. 12n ‰. 126æ Á. 3e. 12‚. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ¿Óıڷη˜. 10e. 23 11æ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 35 + 9. À‰ÚÔ΢¿ÓÈÔ: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ – ¿Óıڷη˜ – ¿˙ˆÙÔ. 2. 20n ‚. 2:1. ·. 10e. 7. ÛÙ. 17p. C2H2 ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË. 18e. Ô͢ÁfiÓÔ ‰. 10·. ¿ÙÔÌÔ 4. 12p. ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ – ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÊıÔÚ›Ô˘. 1n Á. 6‚. 5‰. 10e. 0n ‚. Si 387 . 1p. ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη – Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. 7p. 1:1. 13‰. ªÂı¿ÓÈÔ: ¿Óıڷη˜ – ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. 18n ‰. Ô͢ÁfiÓÔ Á. NH3. 1:2. 12n ‰. 7·. 17p. 199æ. ÌÈÎÚfi 3. 20p. ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ – ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¿Óıڷη – ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ·˙ÒÙÔ˘. 17p. 5. 1:3. 14Á ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. 6. ÊÒÛÊÔÚÔ˜. CF4. 3·. 188æ ‰. 20n ·. 2 ¢Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË: 4. 7n Á. ı›Ô. 5. 8a. 3p. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ηÙÈfiÓÙ· ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Ca2+ Î·È ·ÓÈfiÓÙ· ¯ÏˆÚ›Ô˘ Cl-. ∞Û‚¤ÛÙÈÔ. ·. ª·ÁÓ‹ÛÈÔ.‚. ¶ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË: 1. ªÂÚ˙¤ÏÈÔ˘˜ 2. ÎÂÊ·Ï·›Ô. 6n Á.3. ¡ÂÚfi: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ – Ô͢ÁfiÓÔ. 11p. ‰. 4·. ÎÂÊ·Ï·›Ô. Á. 3. 3. 157æ Á. 6e. 14n ·. ¶ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË: HF. 11e. 8. ÕÓıڷη˜. 1:2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1Á. Ì ·Ó·ÏÔÁ›· 1:2 ÛÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘. 1:1. 39 19æ 10. CO2. 13p. 3. ·. Ô͢ÁfiÓÔ Â. ºÒÛÊÔÚÔ˜. ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ – ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘ À‰ÚÔÊıfiÚÈÔ: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ – ÊıfiÚÈÔ. 7. 9. 20n ·. ‚. 17e. Â. ¡¿ÙÚÈÔ. 1p. 11‰. 4n ‚. ÈÒ‰ÈÔ ‚.

‚-5. Cl17. ÊÒÛÊÔÚÔ 6. ¡· ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. 17. ÌfiÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ 14. 7™. ‰‡Ô 16. Á-1. §. 388 . „¢‰·ÚÁ‡ÚÔ˘. 3. 5. § (‰‡Ô ›‰Ë ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·) 3. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ 7. 8™. 8 ˙: 4. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. 7 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 5. 9§. 3§. 18 20. ·ÙfiÌˆÓ 11. 8 Ë: 1. CH4 9. 6 ÛÙ: 1. 1§. ·: 2. 4§. 1:2 12. Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ. ¯ÏÒÚÈÔ ‚. ı›Ԣ 2. 12§. ÌÔÚÈ·ÎÔ› 8. Ì ·Ó·ÏÔÁ›· 1:1. ∑ = 2 ‰. ·˙ÒÙÔ˘. 6§. 14™ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ·: 3. 6 ‚: 1. ÛÙ-2. 13§ (ÈfiÓÙˆÓ fi¯È ÌÔÚ›ˆÓ). Ë-6 4. ¿Óıڷη. ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘. ıÂ›Ô 18. §. 1 ‚: 1. ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ 19. ·. Ìˉ¤Ó Á. S25. 5™. ¿˙ˆÙÔ 13. 1 ‰: 4. 1. 4. ˙-7. Â-8. 2 Â: 1. 39 19K 6. ·-3. 2§. ÈfiÓÙˆÓ 15. 7 2. πÔÓÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ηÙÈfiÓÙ· ·ÚÁÈÏ›Ô˘ Al3+ Î·È ·ÓÈfiÓÙ· ·˙ÒÙÔ˘ N3-. 11§. ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘. ÛÙÔȯ›· 10. ¤ÓˆÛ˘. ÈfiÓÙˆÓ. 3 Á: 5. 10§. 8 Á: 4. ‰-4.

∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ – Ô͢ÁfiÓÔ. 5‚. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ¿˙ˆÙÔ – ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. ÌÔÚÈ·ÎÔ‡˜ 2.11 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ÚÔ˚fiÓÙ·: ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ ‚. ∏2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) 2∏2(g) + O2(g) → 2H2O(g) ¡2(g) + 3∏2(g) → 2¡∏3(g) C(s) + O2(g) → CO2(g) 2S(s) + 3O2(g) → 2SO3(g) N2(g) + O2(g) → 2NO(g) 2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g) 2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g) CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 2HgO(l) → 2Hg(l) + O2(g) °. ·ÙfïÓ. ‚¤ÏÔ˜ 6. 1. 2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s) 3. ·ÓÙȉÚÒÓÙ·.ı›Ô. 2·. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ˘‰ÚÔÁfiÓÔ . ÚÔ˚fiÓÙ· 3. ·. ¡2(g) + 3∏2(g) → 2¡∏3(g) 2. ÚÔ˚fiÓÙ·: ˘‰ÚfiıÂÈÔ ‚. ·. ∏2(s) + S(s) → H2S(g) ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1Á. ÚÔ˚fiÓÙ·: ·Ì̈ӛ· ‚. Mg(s) + 2HCl(g) → MgCl2(aq) + H2(g) 2Al(s) + 6HBr(aq) → 2AlBr3(aq) + 3H2(g) 2∫(s) + 2∏2O(l) → 2∫O∏(aq) + ∏2(g) Mg(s) + H2O(g) → MgO(s) + H2(g) Ca(s) + 2∏2O(l) → Ca(O∏)2(aq) + ∏2(g) 2Al(s) + 3FeCl2(aq) → 2AlCl3(aq) + 3Fe(s) F2(g) + 2KBr(aq) → 2KF(aq) + Br2(l) 389 . 4‚. ·ÓÙȉÚÒÓÙ· 4. ÚÔÛÔÌÔÈÒÌ·Ù·. ÚÔ·ÙÔ˘Ó 5. ·. ϤÍÂȘ. ·. 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s) 4.∂ÓfiÙËÙ· 2. 3‚. 6Á ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ ∞. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: Û›‰ËÚÔ˜ – Ô͢ÁfiÓÔ. ÚÔ˚fiÓÙ·: ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ‚. ·ÙfiÌˆÓ μ.

2™. 10§ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 9 ‚: 1. 7. 6. ·ÓÙȉÚÒÓÙ·. ÚÔ˚fiÓÙ·: ÙÚÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ‚. KO∏(aq) + HCl(aq) → KCl(aq) + ∏2O(l) Ca(OH)2(aq) + 2HBr(aq) → CaCl2(aq) + 2∏2O(l) 6NaO∏(aq) + 2H3PO4(aq) → 2¡·3PO4(aq) + 6∏2O(l) 2Fe(OH)3(aq) + 3H2SO4(aq) → Fe2(SO4)3(aq) + 6∏2O(l) CaO(s) + 2∏Cl(aq) → CaCl2(aq) + ∏2O(l) 3CO2(s) + 2Al(OH)3(aq) → Al2(CO3)3(aq) + 3∏2O(l) E. ·. 10 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. 1§. 9™. 5. 4™. ÂÍÈÛÒÛÂȘ. ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‚. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) 3. 8. 3§. ‚¤ÏÔ˜ 2. 6™. 5§. 3. 4.Ô͢ÁfiÓÔ.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Ca(s) + 2AgNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2Ag(s) ¢. ·. ¿ÙÔÌ· ‰. 7§ (fi¯È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·ÏÏ¿ ‰Â›ÎÙË – ‰È·ÙÔÌÈÎfi). ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ . CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2∏2O(g) C2H6(g) + 7 O2(g) → 2CO2(g) + 3∏2O(g) 2 C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4∏2O(g) C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2∏2O(g) C3H6(g) + 9 O2(g) → 3CO2(g) + 3∏2O(g) 2 C2H2(g) + 5 O2(g) → 2CO2(g) + ∏2O(g) 2 C3H4(g) + 4O2(g) → 3CO2(g) + 2∏2O(g) C2∏6O(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3∏2O(l) ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. 8§. ∏2(g) + F2(g) → 2HF(g) 390 2¡∏3(g) → ¡2(g) + 3∏2(g) 2S(s) + 3O2(g) → 2SO3(g) 2C(s) + O2(g) → 2CO(g) . ÚÔ˚fiÓÙ· Á. ·: 2.

7‚. i. Ô͢ÁfiÓÔ. Ô͢ÁfiÓÔ. Á. ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ. ¢È·Ï‡ÙË. CaCO3 ii. 1600 Km. ÛÙ. 18 ¢Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË: ·ÓÈfiÓ. ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ 4. ÛÙ. πfiÓÙ·. ‰. 18. ÔÈÔÙÈ΋. ›ڷ̷ ÛÂÏ. 18 2. ·. ·.6% w/w ∫∂º∞§∞πO 3 ∂ÓfiÙËÙ· 3. ·. 20% w/v Á. 20. 2-Á. 17. 4‰. ∑ˆ‹. ÈÛÙÈÔÊfiÚ· Î. 5-Á £¤Ì· 2Ô: 1. Â. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ¿ÏÏ· ·¤ÚÈ·. ¶ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË: ¿˙ˆÙÔ. Ô͢ÁfiÓÔ. Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + ∏2O(l) ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. Â. 3-·. 17. 5Á. CO2 4. 150 mL ‰. 76 Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ‚. ¢Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË: ¡. O. 13. § (Ô ¿Óıڷη˜ Â›Ó·È ·Ì¤Ù·ÏÏÔ) £¤Ì· 3Ô: 1. ¶ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË: ηÙÈfiÓ. ÚÔ˚fiÓÙ·: ·Ì̈ӛ· ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ‚. Õ˙ˆÙÔ. 8· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. 17.∂·Ó·ÏËÙÈÎfi ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 £¤Ì· 1Ô: 1-‚. ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. 6. ÚˆÙfiÓÈ·. 3. 6.2% w/w Â. ‚. ∞ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ. 5% w/w ‚. ∞ÓÙȉÚÒÓÙ·: ¿˙ˆÙÔ – ˘‰ÚÔÁfiÓÔ. 18. 2Á. ·ÙfiÌˆÓ 2. 6·. ·ÚÁfi 3. ıÂÚÌfiÛÊ·ÈÚ· 391 . § (ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ). ıÚfi˚ÛÌ· ʇÏÏˆÓ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ™. ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· 2. 4-‰.1 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. 20. O͢ÁfiÓÔ. ΔÚÔfiÛÊ·ÈÚ·. 19. ‚. ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋. ¡2(g) + 3∏2(g) → 2¡∏3(g) 3. ∏2(g) + Br2(g) → 2HBr(g) 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) 2∏2O(l) → 2∏2(g) + O2(g) 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) £¤Ì· 4Ô: ·. 2. 3·. μÏ. ÓÂÙÚfiÓÈ·. 19. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ. Á. ·.¿. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. §. 19. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¿˙ˆÙÔ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. ™Â ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ·ÚÁfi. Ar. ∞ÏÂÍ›ÙˆÙÔ. ‰. ·ÓÂÌfiÙÂÚÔ. 5. ¿˙ˆÙÔ.

ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· 7. Ô͢ÁfiÓÔ 9. 8 ‰: 3. ¿˙ˆÙÔ. °Ë˜. 9™. ›ڷ̷ 2. ÛÂÏ. ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ 12. O͢ÁfiÓÔ. 9 Á: 2.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 5. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∞ÚÁfi πÔÓfiÛÊ·ÈÚ·. 6. ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·. ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ· 2400 L – 600 L ∂ÓfiÙËÙ· 3. 3. Á. Á-5. 8. ‰-2. OÈ ÔÍÂȉÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÊÏfiÁ· Î·È ÂÎχÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·‡ÛÂȘ. Õ˙ˆÙÔ. 4. 6™.2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 392 1. 7. ‰. ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. 10§ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 4™. ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ·. ‚-1. ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ· 10. Â-4 ·. 76 Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.¯. 5. ∏ÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. 1600 6. 2™ (ÏfiÁˆ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. 7 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ 1§. ˘ÚηÁȤ˜). 2. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÍ›‰ˆÛË. ËÏȷ΋˜. ∂›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi (∏2O). ¶·Ú¿ÁÂÙ·È Ì ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ÙˆÓ ·ÂÚfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙȘ η‡ÛÂȘ (. ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·. 7§. ÈfiÓÙ· 11. 6. μÏ. ÌÂÛfiÛÊ·ÈÚ·. ∫˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹. 4. 3§. ªÔÚÈ·Îfi Ô͢ÁfiÓÔ (O2). ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ η‡ÛÂȘ. ÈÔÓfiÛÊ·ÈÚ· ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ. ηÈÚÈο 8. Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ °Ë˜). 5§. 8§. 4. ·: 5 ‚: 1. 2∏2 + O2 → 2∏2O . ·-3. OÍ›‰ˆÛË Ûȉ‹ÚÔ˘: 4Fe + 3O2 → 3Fe2O3 ∫·‡ÛË ÌÂı·Ó›Ô˘: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 2. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÊÏfiÁ· Î·È ¤ÎÏ˘ÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. 3. 5. ‚.

10‰. ˘ÁÚfi Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ·fi –219 ÆC ̤¯ÚÈ –183 ÆC Î·È ·¤ÚÈÔ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¿Óˆ ·fi –183 ÆC. ∞fi ÙȘ ÙÚÔʤ˜. OÍ›‰È· 10. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ÔÍÂȉÒÛÂȘ 11. ÂÍÒıÂÚ̘ 13. 9‚. ‰‡Ô 2. Û˘Ì›ÂÛË 7. 2‚. 8‚. „‡ÍË. 4‰. ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. 7‚. 6. 11. ˘ÂÚÔÍÂȉ›Ô˘ 5. 5. ¿¯ÚˆÌÔ. ·ÚÎÂÙ‹. ·¤Ú· 6. ¿ÔÛÌÔ 8. 10. ™ÙÂÚÂfi Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi –219 ÆC. 12. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. η‡ÛË 12. ∞fi ÙÔÓ ·¤Ú· Ì ˘ÁÚÔÔ›ËÛË („‡ÍË – Û˘Ì›ÂÛË) ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ·fiÛÙ·ÍË.C + O2 → CO2 S + O2 → SO2 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 2Mg + O2 → 2MgO 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O C4H10 + 13 O2 → 4CO2 + 5H2O 2 C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 9. 7 393 . ·Ó·Ó¤Ô˘Ó 9. ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ 15. 5‰. 6Á. 47% w/w 3. ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË 4. ÙȘ η‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÔÍÂȉÒÛÂȘ. ÊÏfiÁ· 16. 11Á ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ·: 4. 3. ‚: 2. ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ̤ۈ ÙȘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·ÓÔ‹˜. 3Á. Á: 1. Ì›ÁÌ·Ù· 14.

3 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. 9Á. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· (. 4. 2. 7·. ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. 5·.¯. ™. 14‚ . ÛÂÏ. ·. 2Cu + O2 → 2CuO 2Mg + O2 → 2MgO 4 Fe + 3O2 → 2Fe2O3 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 2H2O2 → 2H2O + O2 3. Ÿ¯È. 3‚. § (‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔȯ›Ô). μÏ. ™. 8. ÛÂÏ. 10§ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û Â›‰· Èηӿ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË. 7. ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ (Ê›ÏÙÚ·). 200 L ∂ÓfiÙËÙ· 3. 6. ÏÈÒÛÈÌÔ ¿ÁˆÓ. 5™. ¯Ú‹ÛË ‹ÈˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ fiˆ˜ Ë ËÏȷ΋ Î·È Ë ·ÈÔÏÈ΋. 7§. C + O2 → CO2 C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 394 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. μÏ. 2Á. 3§. 8§. 12·. ÏËÌ̇Ú˜. ÛÙ·ıÂÚ‹ 5. 9§.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ 1§ (οı ÌfiÚÈÔ). ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ·. 79 Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. 83 Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ÏfiÁˆ Ú‡·ÓÛ˘. ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ·Ó·‰·ÛÒÛÂȘ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÏfiÁˆ ÂίÂÚÛÒÛÂˆÓ ‹ ˘ÚηÁÈÒÓ. 6™. 6‰. ÛÂÏ. ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. 2C + O2 → 2CO CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 2CO + O2 → 2CO2 3. º·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ (‚Ï. ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË). 2. 4™. ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ (‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜) ‚. 8‚. § 4. 84-85 Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘) 5. 10‰. μÏ. 2™. 11‚. 83 Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. 13·. 4‰. ∞ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÛÂÏ.

¯Ú‹ÛË Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. 9™. ™. ηÈÚÈο. ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú˜ 4. ·‡ÍËÛË 12. ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ‚. ∂ÓË̤ڈÛË ÔÏÈÙÒÓ. 10§ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 3§. Ì¿ÚÌ·ÚÔ Á. 7§ (∏2O(g)) . ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˙ˆ‹˜. Á-2. ¤Ó·. ˘¤Ú˘ıÚ˜ 10. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û Â›‰· Èηӿ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË. –20 ÆC 5. 2™. 4§. ˘‰Ú·ÙÌÔ› ‰. 6§. ÛÂÏ. ·Èı¿ÏË. ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1. . C + O2 → CO2 ÁÏ˘Îfi˙Ë (ÙÚÔʤ˜) + Ô͢ÁfiÓÔ → ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη + ÓÂÚfi + ıÂÚÌfiÙËÙ· 4. ΢ÙÙ·ÚÈ΋. Ì›ˆÛË 11. §. CO2. 2. ‚-1. 5§. 83 Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. 395 . ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. 3. ıfiψ̷ 5. η‡ÛÂȘ. ‰-3 ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ 1™. ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË 7. ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ 9. ·˘Í¿ÓÂÙ·È. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Î·˘ÛÙ‹ÚˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î. μÏ. ÛÎfiÓË 3. ÛÂÏ›‰· 49 ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ 72% Ú‡·ÓÛË ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ·) 2. 8§. ·. η›ÁÂÙ·È. Ú‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË. ˘ÁÚfi 6. ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË 8. Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·. ·Ó·Î‡ÎψÛË ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ (ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜). ª¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ·. §. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Á. ‰‡Ô 2. ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ˘¤Ú˘ıÚˆÓ.4 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ. η‡ÛˆÓ˜.¿. ıfiψ̷ ‚.™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. § ∂ÓfiÙËÙ· 3. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ·-4.¯. ‚Ï. ¿ÔÛÌÔ 3. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ.

Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·. ‰. Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ÂÙڤϷÈÔ. 10· ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. 6‚. 3‰. ∏Ê·›ÛÙÂÈ·.¯. ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÎÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î. ªÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. 7™. 4Á. 2·. ¿Óıڷη 8. 5Á. 9§. 9‚. ÛÙ. μÂÏÙ›ˆÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ η˘Û›ÌˆÓ. ·˙ÒÙÔ˘ 4. fi˙ÔÓ 6. fi˙ÔÓ. ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÌÓËÌ›ˆÓ 6. ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. ˘Á›· 12. Á. Ú‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË. η˘ÛÙ‹Ú˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1Á. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. 2-·. ∞Èı¿ÏË. ∞ÎfiÌË ¯Ú‹ÛË ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Î·È ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ. 6§. ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. £¤ÚÌ·ÓÛ˘. ı›Ԣ 3. ÎÈÓËÙ‹Ú˜. 10™ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 396 1. 5-Á. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. η˘ÛÙ‹Ú˜ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1-Ë. ÛÎfiÓË 7. 8-ÛÙ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ 1§. ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÓÙÈÚÚ˘·ÓÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È Ì¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ÎÙ‹ÚÈ·. ¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ‚Ï·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›·. . ˘ÚηÁȤ˜ ·fi ÂÌÚËÛÌfi.¿. Î·Ô‡Ó 9. ¤ÏÂÁ¯Ô˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ. ¿Óıڷη 5. Ÿ˙ÔÓ. 4-˙. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. 10% 5. ˘ÚηÁȤ˜ ·fi Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· (. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. 7-‚. 4§.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ 4. η˘ÛÙ‹Ú˜. ËÏȷ΋˜. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 11. 7·. 8™. 8Á (ÁÈ· ÙÔ ‚ ¤ÚÂ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ «ª¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜»). ÀÔ‚¿ıÌÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ·˙ÒÙÔ˘ 10. Â. Ù¯ÓÈο 2. ÏËÌ̇Ú˜. Îϛ̷. ‚Ï¿ÛÙËÛË. ·. ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ. 2™. ·Èı¿ÏË. 6-Â. 2. ‚. ÎÂÚ·˘Ófi˜) 3. 5§. 3-‰. ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Îϛ̷. ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·˘ÛÙ‹Ú· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. 3™. ÃÚ‹ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

6‚. 3. ‰. η‡ÛÂȘ. ∫·˘Û›ÌˆÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ÔÍ›‰È·. 5·. ‰. 8· 397 . 2. 2Á. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ). 78% v/v Û ¿˙ˆÙÔ Î·È 20%v/v Û Ô͢ÁfiÓÔ ∫∂º∞§∞πO 4 ∂ÓfiÙËÙ· 4. Ù¯ÓÈο. ™. Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·˘ÛÙ‹ÚˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ¿Î·˘ÛÙÔÈ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ (‚Ï·‚ÂÚÔ› ÛÙËÓ ˘Á›·. §. ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∏ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· οÓÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÈÔ ÊÙˆ¯fi Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. Ì›ˆÛË. μÏ¿ÛÙËÛË. ™ £¤Ì· 4Ô 1. μÏ. ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ·. ·˙ÒÙÔ˘. Á. 85 Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. OÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Â›Ó·È ÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜. 5-Á £¤Ì· 2Ô 1. μÏ. ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ·ÔÙÂÏ› ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. Á. ÛÂÏ. Ÿ˙ÔÓÙÔ˜. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Î·Ù·Ï˘ÙÒÓ. ÛÂÏ. 78 Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. 7Á. ‚. ·. 2. 87 Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô.1 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 1. η‡ÛÂȘ. 3‚. 4-‚. ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη + ÓÂÚfi → ÁÏ˘Îfi˙Ë + Ô͢ÁfiÓÔ C + O2 → CO2 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 2H2O2 → 2H2O + O2 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 2H2 + O2 → 2H2O 2. ÃÚ‹ÛË Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. 3-Á. Ÿ˙ÔÓ (ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi ·¤ÚÈÔ). Îϛ̷ 5. ‚.4. ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 3. ·. ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ·. £¤Ì· 3Ô 1. ÛÂÏ. ‚. ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Á. ηÚÎÈÓÔÁfiÓÔÈ) ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 £¤Ì· 1Ô 1-‚. 4Á. 2-·. 2. μÏ.

ÂÙڤϷÈÔ. ·Ó·‰·ÛÒÛÂȘ. Â. 1-Á. 1-Ë. 1000 6. ∞˘ÛÙËÚÔ› ÓfiÌÔÈ Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Ú˘·ÓÙ¤˜. 2. 6-Á. η‡ÛÈÌ· 11. ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.ÂÙÚÒÌ·Ù·. 96). 3§. ÔÚÁ·ÓÈ΋. 8§ (Fe2O3). ÏÔ‡ÙÔ˜ 12.). 8-‰ ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ 1§. ÛÂÏ.¿. ‰¿ÊÔ˘˜.¿. ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. ÔÚ˘ÎÙ¿. ‚ˆÍ›Ù˘. ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ‚ˆÍ›Ù˘. ·Ú‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ·. 7-ÛÙ. 9™ (‚Ï. Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ·fi‚ÏËÙ· ·fi ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ 10. 4™. 3-‰. ÏÈÁÓ›Ù˘. 7-·.2 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ıˆڛ·˜ 398 1. 4-‚. ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ˘ÚηÁȤ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ̤۷ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ¤ÁηÈÚÔ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È Î·Ù¿Û‚ÂÛË. 2-·. ıÚÂÙÈο 4. ÓÈΤÏÈÔ. 6§. 5§. 2. ‚fî˜ ·ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Î. ÏÈÁÓ›Ù˘. ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 3. 10§ (CaCO3) ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. 3-˙. ÂÙڤϷÈÔ 14. ‰È·Ï‡Ù˜. Á. ÂÙÚÒÌ·Ù· 7. ‚Ú¿¯È·. ˘ÏÈ΋ Î·È ËıÈ΋ .¯. ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· (. ÔÚ˘ÎÙ¿ 4.∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. 2§. ˘ÁÚ·Û›·. ÔÚ˘ÎÙ¿ 8. ‡·ÚÍË Ê˘ÙÔÊ¿ÁˆÓ Î·È Û·ÚÎÔÊ¿ÁˆÓ ˙ÒˆÓ. ÎfiÎÎÈÓÔ. ∞Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÒÓ. 7™. ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Î. ÓÈÎÂÏ›Ô˘ 13. 4-‚ 3. 2-Â. ÓÂÚ¿ 5. Ù‡ÚÊË. ·ÓfiÚÁ·Ó·. ·‰Ú·Ó‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ∂ÓfiÙËÙ· 4. 3. ‰. ‚. ·. Ï·ÙÔÌ›Ԣ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1-·. Ù‡ÚÊË. ·ÔÙ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ ÓÂÚÔ‡.¿. 5-·. ∞Ù˘¯‹Ì·Ù· Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙÔÍÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. Ûȉ‹ÚÔ˘ 9. Ì¿ÚÌ·Ú·. ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ· Î. «ÂȉÂÚÌ›‰·» 2.

5·.  ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ 1§.¯. ·fi‚ÏËÙ· ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ÓÂÚfi. Ì·Ù·Ú›Â˜. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ 1‚. ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. 1: ·. ·ÁÚ·Ó¿·˘ÛË 7. 2·. 7‚. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. ÚÔÛÙ·Û›· ‰·ÛÒÓ. Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. ·ÁÚ·Ó¿·˘ÛË. 2™. °È· Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔÍÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÁÁÈÛÌ¿ÙˆÓ. ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ·. ÌÂÌÔӈ̤ÓË. ÛÙ. ¿˙ˆÙÔ. ÙÔÍÈÎÒÓ 2. ˙ 2:‚. 4. ÙÔÍÈο ·fi‚ÏËÙ·. º˘ÙÔÊ¿Ú̷η. Á. 399 . ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ʈÛʈÚÈÎÒÓ 5. ¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ¿Óıڷη. 6™. ÓÈÙÚÈÎÒÓ. 5™.  3. ÊÒÛÊÔÚÔ˜ 5. 7§. 8‰ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÔ‡ 1. ·ÔÊ˘Á‹ ¿Ó·Ú¯Ë˜ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ‰fiÌËÛ˘. 6‰. Ï·ÛÙÈο. Ì·Ù·Ú›Â˜. ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ηٷÁÁÂÏ›· ·Ú·‚·ÙÒÓ. ÛÙ. ηٷÔϤÌËÛË ÂÓÙfiÌˆÓ Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ÂÓË̤ڈÛË Ì·ıËÙÒÓ Î. ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. Â. ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ 10. ÊÒÛÊÔÚÔ 4. ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ 1: Á. Ë 3: ·. ‰. Ê˘ÛÈÎÔ› 8. 4‚. ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. 3§ (Ë ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ·ÁÚfiÙ˜). ·ÂÈÊfiÚÔ. 2.˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. 4™. Ï¿‰È·. Ï¿‰È· Ì˯·Ó‹˜. 8§ ΔÂÛÙ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 1. ¿˙ˆÙÔ. ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ˙. Ì›ˆÛË. 3‰. ÓÂÚÒÓ 3. Á. ÙÔÍÈΤ˜ 9. ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· . ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ·fi‚ÏËÙ· ÎÙÏ. ÛÙ Î·È 2: ‚. ‰. ·fi‚ÏËÙ·. ΢ڛˆ˜ Û ‰·ÛÈΤ˜ ‹ ·Ó·‰·ÛˆÙ¤Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. §›·ÓÛË Ì ÎÔÚÈ¿ ˙ÒˆÓ ‹ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ê˘ÙÒÓ. Ë 4. ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· 6.¿.

· .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful