You are on page 1of 41

1

Orosz Judit - dr. Szitó Imre

Az iskolai énkép a serdülıkorban

Budapest 1995.

2

Tartalom

Az éntudatosság fejlıdése A szükségletek szabályozását és az autonómiát hangsúlyozó énfejlıdési elmélet A humanisztikus nézıpont A minısítés folyamata Az én felségterületei A spontán énkép tartalma Az iskolai énképpel kapcsolatos kutatások Az iskolai énkép kérdıív Négy 7. osztály összehasonlító elemzése Az énkép, az osztályzatok és a társas kapcsolatok Az énkép alakítása Irodalom

3

Környezetünkben elfoglalt helyünket és saját viselkedésünket, akkor értjük meg, ha megtanuljuk önmagunkat helyesen észlelni. Az iskoláskorú gyermek és fiatal tanulmányi teljesítményének alakulását , társas beilleszkedésének változását jobban megérthetjük, ha megismerkedünk az énképre vonatkozó elméletekkel és az énképpel összefüggı vizsgálati eredményekkel Tapasztalatok bonyolult szervezıdésének eredménye, hogy egy serdülı fiatal okosnak, butának, lustának vagy csinosnak tartja-e magát. Önmaga értelmi képességeirıl kialakuló véleménye formálódásához úgy jut el, hogy szükségleteinek engedelmeskedve aktív cselekvést hajt végre, olyan feladatokat old meg, amelyekben próbára teszi értelmi képességeit ( gyakorlati problémahelyzetek, logikai készséget igénylı fejtörık, matematikai feladatok, intelligencia teszt). A feladatok megoldásának sikerébıl, sikertelenségébıl következtet arra, hogy értelmi képességei milyenek. Tapasztalatot szerez azonban arról is, hogy társai, tanárai, szülei, milyen véleménnyel vannak problémamegoldási módjáról, ötletességérıl, logikai készségérıl, érvelési készségeirıl. Eredményét összehasonlítja a társai eredményével, ennek következtében információt szerez arról, hogy a társas rangsorban hol foglal helyet. James a múlt század végén az Én-rıl felvázolt elméleti megközelítésében, 1890-ben az Én két aspektusát különböztette meg. Az Én egyik viselkedésmódja az aktív cselekvés ( a fenti esetben a feladatmegoldás), a másik a társak véleményének figyelembe vétele, az arra történı reflektálás. Az énkép ebbıl a reflexiós tevékenységbıl alakul ki. Ezt a nézetet fejleszti tovább Mead a reaktív én ( I) és a felépített én (Me) keletkezésének magyarázatában. Míg a reaktív én tevékenységében az egyén mint biológiai organizmus, szükségleteinek kreatív megjelenítését végzi, addig a felépített én a cselekvések eredményességérıl, hatásairól, a társas környezet visszahatásairól szőr le tapasztalatokat. A legnagyobb jelentıséggel a szignifikáns mások ( szülık, barátok, iskolai kortársak, tanárok) véleménye bír az egyén számára. Az egyén énképe - Mead és Cooley gondolatmenete szerint- visszatükrözıdése az elıbb említett jelentıs személyek véleményének. "Azt gondolom, az a véleményük rólam..." kijelentés köznapi szóhasználattal fejezi ki, miként formálódik a társas visszajelzésbıl az egyénre vonatkozó énkép tartalma. Mead szerint az egyéni fejlıdésben akkor le-

4

het énképrıl beszélni, amikor az egyén felismeri, hogy ı más emberek észlelésének tárgya vagyis, amikor valaki önmagát más nézıpontjából is tudja nézni. A Piaget elméletére épülı és azt bíráló fejlıdéslélektani vizsgálatok eredményei azt sugallják, hogy a mások nézıpontjába való belehelyezkedés, a decentrálás kialakulása 8- 9 éves korra tehetı.A kisiskoláskor tekinthetı az énkép formálódása szempontjából kiemelt szakasznak. (Mead, 1976. Clarke-Stewart Friedman, 1987. Piaget, 1970.) A kialakult énkép Epstein szerint a következı funkciókat látja el: a) egyensúlyt teremt az egyén által megélt fájdalmas és örömteli tapasztalatok területén b) szervezi a különféle egyéni tapasztalatokat, melyek sémákba rendezıdnek, c) szervezi az önértékelés fenntartását. (Harrée-Lamb,1986.) A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a különbözı énfejlıdési elméletekben milyen elızmények vezetnek az énkép kialakulásához. (McGraw,1987.) Az éntudatosság fejlıdése Az éntudatosság az egyén önmagára történı reflektálásának a folyamata. Az éntudatosság az élet korai szakaszától kezdve a felnıtt korig fokozatosan alakul ki. Selman és McGraw hat szakaszt különít el az éntudatosság fejlıdésében. 0. szakasz- differenciálatlan én Az élet elsı hónapjára esik. A csecsemı testi és érzelmi szimbiózisban él az élı és élettelen külvilággal. nem tesz különbséget abban sem, hogy szájával a saját ujját érinti meg vagy a cumiját. 1. szakasz - az öntudatra ébredés, a fizikai én megjelenése a) Az én és a másik megkülönböztetése (4. hónap) Másként reagál a csecsemı a hüvelykujj szopására, mint a szárazcumi érintésére. A saját testrész érintésébıl származó kineszteti-

mert nem tekinti testrészéhez tartozónak.3 éves kortól . hónap Ha a gyermeknek fényképeket mutatnak be. c) A saját testrész vizuális felismerése (15. Ha a gyermek homlokára ragasztott vagy festett pöttyöt tesznek és ezt egy tükörben látja. amint mozog a lába.5 . amelyek egyikén önmaga. Önmaga és mások hangját utánozza.2. amint a saját lába mozog és ugyanabban az idıpontban bemutatják egy monitoron. Azért sír.2. mert élvezi az így létrehozott hangot. Az érzékeny szülı támogatja ennek kialakulását. ettıl az életkortól kezdve letörli. hónap) Ha a gyermekrıl videofilmet készítenek. Pl. Piaget szerint ezek a másodlagos cirkuláris reakciók. akkor más mozgásokhoz képest a saját lábának mozgását figyeli. A csörgıt azért rugdalja.21. másokat pedig nem. b) Személyes kezdeményezés ( 6. melyik fényképen van ı. d) Saját tulajdonságok észlelése Fizikai megjelenés . amelyen látható . felemelni valamit egy asztalra vagy beletenni valamit egy dobozba. Az életkor észlelése . a többin hasonló korú társak szerepelnek. Saját testrészeit hosszan nézegeti. hogy bizonyos viselkedéseket meg tud csinálni. Saját viselkedés észlelése . Piaget fogalomrendszerében ezek az elsıdleges cirkuláris (kölcsönhatás révén ismétlıdı) reakciók. hónap) A külvilág ingereit aktívan idézi elı. fel tudja ismerni. év A gyermek meg tudja mondani. hogy az anya megjelenjen.5 kus érzékleteket és a külvilág tárgyainak érintésébıl származó érzékleteket elkülöníti.

ki a nagygyermek. mások számára is ismert attribútumok tartoznak. ki a nı. míg a nyilvános én tartalmába az önmagunkra vonatkozó.a pszichológiai én ( 6 éves kor után) a) A privát és a nyilvános én közötti különbségtevés A privát én területére a mások elıl elrejtett. hogy aminek mások tartják cselekedetei alapján az néha összhangban áll valódi énjével néha pedig nem. Megváltoztathatja a nemét az a személy. . Saját nemét meg tudja mondani. öltözék és hajviselet alapján képes különbséget tenni. szülı.Amikor felnısz apuka vagy anyuka leszel? " A nemkonstancia bizonytalan 7 éves korig. hanem a testméretet. de önmagunkra vonatkozó információk tartoznak. ki a kisgyermek. A nem stabilitása és a nemkonstancia akkor válik biztossá. szakasz . 2. a következı pillanatban azonban a fényképen az ellenkezı nem ruháját viseli. hogy "Amikor csecsemı voltál kisfiú voltál vagy kislány? . A kétfajta énfunkció megkülönböztetését történetekkel lehet vizsgálni. ki a férfi. de ez 6 éves korig nem stabil. Nemek észlelése . mert zavarba jön olyan kérdésre. Ha azonban felhívják a figyelmet az átöltözésre.2.6 A bemutatott fényképeket osztályozni tudja aszerint. A gyermek megtanul úgy gondolkodni önmagáról. akirıl fénykép alapján korábban tudta. amikor a külsı nemi jegyek alapján tesz különbséget a gyermek fiú és lány között. hogy fiú vagy lány.5 évtıl Ha a bemutatott fényképeken férfiak és nık szerepelnek. hogy nem az életkort észleli. Valójában a fényképen bemutatott személyek a testméret alapján is különböznek és valószínőbb. akkor biztosabb a konstancia. Ez a megkülönböztetés 7 éves korra alakul ki.

akkor a külsı tulajdonságoktól függetlenül belsıket is figyelembe vesznek. c) Ellentétek elfogadása az egyén magatartásában Az óvodáskorú gyermek az emberekrıl kialakított véleményében mellızi az ellentéteket. b) Társas összehasonlítás A saját teljesítmény egyéni elbírálásától a társak teljesítményével történı összehasonlítás felé halad a a fejlıdés iránya. hogy nem örülne a kiskutyának. elvesztette a kutyáját. ha Marcinak a születésnapjára egy másik kiskutyát vennének? Ha a gyermek a szószerinti magyarázatot adja . vagyis úgy véli. a rossz ember goromba és buta. 7-8 éves kortól válik nyilvánvalóvá.akit nem kedvel. Ha egy 7 éves gyermektıl azt kérik. Óvodáskorú gyermekek azt válaszolják. akit kedvel és egy olyat . hogy amikor embereket mutatnak be másoknak. A 7-8 éves gyermekek azonban így vélekednek: Marci csak elkeseredésében mondta. az óvodás azt figyeli. hogy legyen kutyája. A 7 évesnél idısebb gyermek azonban beszámítja.ez a válasz a nyilvános én fogalmának felel meg. Marci.Megkérdezzük a történettel megismerkedı gyermektıl: Mit gondolsz? Mi történne. hogy mostmár soha többé nem szeretné. . azt mondta. 8 éves korú gyermekek egy ilyen jellemzésnél 15% külsı tulajdonságot és 85% belsı tulajdonságot használnak. Marci nem örülne egy új kiskutyának. hogy társai hogyan teljesítettek az adott feladatban és ezzel az összehasonlítással jutalmazza vagy bünteti önmagát. A jó ember egyszerre kedves és okos. akkor a leíró kijelentések fele külsı tulajdonságokra vonatkozik. nem szeretne Marci többé kutyát. . ahol karikákat oszlopocskákra kell rádobni. az abszolút viszonyítástól a relatív összehasonlítás felé. Mégiscsak szeretne egy kutyát. Egy olyan ügyességi feladatban. mese is ilyen jellemzésekkel él a mesehısök tekintetében. jellemezzen egy olyan embert. Néhány gyermektörténet. hogy a feladat követelményeihez képest a maximumot tudja-e nyújtani. Amikor megtudta.7 "Egy kisfiú. Válaszuk a pszichológiai én kialakulását feltételezi. " .

amikor azt mondja: . 4.A Marci elvesztette kutyáját történetre már tipikusan ilyen választ adnak a serdülık. sıt önmagát is be tudja csapni. az okos ember lehet. Ugyanezt az árnyalatot fejezi ki a gyermek. hogy gonosz. amikor azt mondja. megfigyelése és ellenırzése alatt tudja tartani érzelmeit és gondolatait. szakasz ." A gondolkodás fejlıdésében a gyermek a konkrét mőveletek szakaszában van. de nem vagyok teljesen tudatában annak. hogy a kisfiú. szakasz . hogy azt higgye. Az énkép alakulása szempontjából az a lényeges momentum. ámítja önmagát. hogy gondolkodik. már nem akar kutyát. Ekkor a tekintélyszemélyekrıl való leválás miatt a "Ki vagyok én ?" . becsapja. hogy a gondolatok szabályozása segítségével félre lehet vezetni embereket. A fiatal úgy véli. ami azt is jelenti. Ebben a szakaszban fokozott érdeklıdés irányul az énre.8 A 9 éves gyermek azonban az egy emberen belül meglévı ellentéteket.a tudatos és tudattalan elkülönülése Az ifjúkorban jelenik meg az a tapasztalat. 3. hogy elmentünk szánkózni.kérdésre keresnek választ. miért választottam az adott viselkedést vagy gondolkodást. amelyek csak az utólagos reflexió révén válnak ismertté számunkra s csak részben tudjuk szabályozni gondolatainkat és szükségleteinket. Ekkor alakul ki az önreflektálás képessége. Ebben a szakaszban létrejön az a felismerés. . hogy ezt akarja. hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedjem vagy gondolkodjam. az identitás keresése következtében. A jó ember nem feltétlenül okos. hogy a megfigyelı én nem tudja teljes mértékben irányítani szükségleteinket és gondolatainkat. Az irányítás továbbra is megvalósul abban."Boldog voltam. hogy viszonyításokat képes felfogni és tanulni. Gondolni vagy hinni tud valamit azáltal. nem akar kutyát. vagyis képes arról gondolkodni. hogy önmagát mások nézıpontjából is képes vizsgálni. Vannak olyan szükségleteink és gondolataink.a megfigyelı én Ez a szakasz a serdülıkorra esik. de féltem. mert meredek volt a hegyoldal.

9 A szükségletek szabályozását és az autonómiát hangsúlyozó énfejlıdési elmélet Kegan strukturális. szülık vagy kedvenc állatok szoros közelségének keresése érdekében. milyen jelentést ad az egyén saját tapasztalatainak és mások véleményének. Minthogy impulzusainak kifejezésében tapasztalja meg önmagát.(Kohlberg. hierachikus énfejlıdési elméletét a 80-as évek elején alakította ki. Ez az elkülönülés annak függvényében alakul. kíváncsiságának kielégítése. gondolkodását. akkor a gyermek vagy azonnali agresszív viselkedést nyilvánít vagy fantáziajátékban jeleníti meg a vágyott tárgyat. Véleménye szerint az énfejlıdés mozgatója az ÉN és a MÁSIK közötti pszichológiai elkülönülés. szakasz . az éhség csillapítása. A saját szükséglet kjielégítése alárendelıdik a biztonságos kötıdés szükségletének. szakasz . beágyazódó én A gyermek szükségletei szorosan a gondozójához.az impulzív én A 2-5 éves gyermek fı jellemzıje.a differenciálatlan. Ennek legkorábbi megnyilvánulása a 2 életév végre tehetı. 1. hogy közvetlen szükségletkielégítésre törekszik a tárgyak megragadása. személyt. Amennyiben ezek a szükségletek közvetlenül nem valósulhatnak meg.) 0. ha ezeket az impulzusokat nem fejezheti ki. élılényt. . A fejlıdés során a környezetében élı fontos személyek véleménye beépül tapasztalataiba és önmagával folytatott dialógusaiban ezekhez a véleményekhez viszonyítja saját viselkedését. az anyához kapcsolódnak.1987. Függetlenedésének kezdete a Nem kimondásához kapcsolható. fenyegetést jelent az én fejlıdése szempontjából.

az uralkodó én Ez a szakasz a prepubertás elejéig tart. hogy van egy másoktól független belsı világa ( privát én) . Ennek a független belsı világnak a kialakulását jelzi. késleltetésének a képessége azért mert társas szabályok vannak és alkalmazkodni kell másokhoz valamint azért. kortársakkal különféle viselkedéseket lehet tapasztalni. a társas önazonosság. a kortársak világába való bekapcsolódás a döntı ebben a szakaszban. amelyeket szándékolt erıfeszítéssel lehet megvalósítani a játék önfeledt öröme nélkül.interperszonális én A prepubertás korú gyermek fejlıdését egy ilyen kijelentésben foglalhatnánk össze: "Én a kapcsolataim vagyok. szakasz . " A kortárskapcsolatokban való létezés idıszaka ez. Megtanul több olyan szükségletet késleltetni és egyúttal kifejezni. társas identitás próbálgatása történik. hogy a szülı ismeri az ı privát énjét. ha nem beszél róla. különbözı élményeket lehet megosztani. vagyis ismeri gondolatait. Az önmagára vonatkozó fogalmi kategóriák . A kölcsönösségre törekvı egyezkedés. . amelyek mások elıl el vannak rejtve. mert vannak olyan feladatok is. Most felfedezi. csinos. különbözı játékokban szükséges egyezkedni. szegény. amely a kortársak közötti kapcsolatfelvételhez és a családon kívüli létezéshez szükséges. Ebben a stádiumban a gyermek az önmagával kapcsolatos észleleteket össze tudja hangolni. olyan szükségletekkel. Eddig azt feltételezte.10 2. vágyait. Az énkép aktív kidolgozása ekkor kezdıdik el. kövér .állandó jelentést ettıl az idıszaktól kezdve nyernek. hanem ı a szükségleteinek birtokosa. 3. Megtapasztalja.okos. akkor is. Az iskolaérettségnek az énfejlıdésben megnyilvánuló kritériuma a szükségletek szabályozásának. szakasz . gondolatokkal rendelkezik. hogy a gyermeknek titka van a szülı elıtt. bár a rá vonatkozó kijelentések eltérı személyektıl eredtek és eltérı környezetben keletkeztek. hogy nem ragadja el az impulzus. hogy viselkedése alapján mások számára valamilyennek látszik. Különbözı barátokkal. A gyermek megtapasztalja.

tisztelik. A barátok az azonos életstílus alapján szelektálódnak. mert emberi lény. ha teljesítményt nyújt. másoktól érkezı kijelentés. hogy csak akkor értékes.azelıtt. gondoskodnak róla. kiemeli a feltétel nélküli elfogadás élményének jelentıségét. Kétségtelen. elfogadást. A saját érzések ellentétességére nemcsak reflektálni képes. hogy a feltételekhez kötött elfogadás a szocializá- . annak jelentıségével a rogers-i énelmélet foglalkozik. Az adott kontextusban elhangzott .az autonóm én A serdülı megtapasztalja. A humanisztikus nézıpont Az énkép elıtörténetének koragyermekkori alakulásával.. az önaktualizáció irányába tud elmozdulni. a képességkibontakoztatás. Ilyenkor a gyermek azt tanulja meg. hogy kidolgozza a személyes identitását vagyis a helyzetektıl. most arra törekszik. hogy kisiskoláskorban elkezdıdne annak a tudatos élményekre épülı szervezıdése. szakasz . A társas identitással kidolgozásnál még az volt számára a természetes. társas viszonyulás már a kisgyermekkor éveiben erıteljesen befolyásolja a gyermek énképének alakulásá . nem kell hozzá semmilyen követelményt teljesítenie. A feltétel nélküli elfogadás azt jelenti. Az énkép alakulása szorosan összefügg az önértékelésre vonatkozó tapasztalatok szervezıdésével. ha valamilyen teljesítményt produkál.11 4. Ha a szülı a koragyermekkortól képes a gyermek számára ezt az alapvetı élményt biztosítani. s csak elenyészı mértékben semlegesek. akkor a gyermek könnyebben tudja elfogadni újabb tapasztalatait és a növekedés. a gyermek csak akkor kap figyelmet. hogy a gyermeket pusztán azért szeretik. aki a humanisztikus pszichológia nézıpontjából közelít az énfejlıdéshez. hanem életfilozófiákat keres vagy dolgoz ki az ellentmondásos helyzetek egységben történı szemléléséhez. . Ha azonban a szülık figyelme és elfogadása elsıdlegesen feltételekhez. teljesítmények produkálásához kötött. személyektıl. hogy a kapcsolatainak birtokosa. hiszen az énképet alkotó fogalmak pozitív vagy negatív tartalmúak. idıtıl független önazonosságát. Rogers. hogy különbözı barátokkal különféle szerepekben viselkedjen.

) . (Goffman.12 ció elengedhetetlen része. hogy más emberek hogyan értelmezik az ı saját tapasztalatait. ) . hogy a minısítı személy megvonja a pozitív interakció újbóli adásának lehetıségét. a személyt belsı dialógus formájában büntetı ideális én. hogy a társas elismerés érdekében elnyomja. mint amilyen apám volt stb. akkor a gyermek azt tanulja meg. hogy elfogadjanak? . így alakul ki az elérhetetlen .elıtérbe helyezése erıteljes elvárások tömegét építi be az énbe (Milyennek kellene lennem. mint arra. a tanárok fegyelmezésnek szánt minısítı megjegyzései értékelést hordozó címkéket jelentenek a gyermek számára és beépülnek az énképbe. A minısítés folyamata A viselkedészavarok. értelmi képességekre vonatkozó kijelentései ( Mindig is lusta volt. Legalább olyan jó tanulónak kell lennem. (McGraw. ahogyan ı maga ezt értelmezné. azonban ha ez az igény túlságosan erıteljes. hogy önfejlıdést segítı élményfeldolgozásban részesüljön a viselkedésproblémával küzdı személy. . A második mozzanat. a szabályszegı viselkedés oka gyakran a negatív önértékelés . A társas elismerés . melynek tanulása a környezet reagálásából származik. akkor ez a belsı beszéd a gyermek számára a megfelelı növekedést eredményezi. A környezet minısítései következtében elindul a rossz gyermekké válás folyamata.szülık. mellızze lényeges szükségleteit. mint te vagy.) A rogers-i elvekre épülı tanácsadás a beszélgetıpartner feltétel nélküli elfogadásával és közléseit visszatükrözı beszédstílussal kíván hozzájárulni ahhoz. az osztálytársak csúfolódásai. Vagy csak negatív minısítéseket tartalmazó kommunikációt folytat vagy megszünteti a kommunikációt. A nıvéred okosabb . idısebb testvérek. A szülınek a személyiségjellemzıkre. rokonok véleményének stb. Ekkor hagyja vagy aktívan beosztja a gyermeket a gyenge képességő vagy rossz gyermekek csoportjába. Ha az ideális én nem büntetı jellegő belsı dialógust képes serkenteni. Bekövetkezik az az állapot. .1987. 1981.Nem szabad kövérnek lennem. hogy a gyermek nagyobb mértékben támaszkodik arra.) Elsı lépése ennek a folyamatnak maga a minısítés.

Amikor a tanár az egyéni élettörténet iránt érdeklıdik a gyermeknél. Goffman szóhasználatával élve az én egyik felségterületének védelmérıl van szó. aminek környezete tartja. alkoholizmusáról. Stigmát jelent a nyilvánosságra kerülı diagnózis vagy csupán a híresztelés az egyén elmebetegségérıl. AIDS). vallási csoporthoz tartozás. Viszonyítási csoporttá válnak számára a problematikus viselkedéső. hiszen pozitív önértékelést csak egymás között. egymás számára tudnak fenntartani. Súlyos negatív minısítések a stigmák. már cimkézett gyermekek. bőncselekmény elkövetésérıl. serdülı szempontjából mutatjuk be Goffman nyomán. Goffman meghatározásában ide tartoznak a fizikai fogyatékosság tényleges testi megjelenései valamint olyan testi betegségekrıl történı híresztelések. hogy a szülı vagy a tanár által nem kedvelt rendbontó viselkedéső barátok társaságát keresi a cimkézett gyermek. védekezést vagy visszahúzódást vált ki. engedelmességgel összefüggı viselkedés leértékelése). akkor bizonyos élettörténeti adatok elhallgatása a stigmától való félelemnek tulajdonítható. Az én felségterületei A felségterületeket csak az iskolában tanuló gyermek. Végül a gyermek énképének részévé teszi a minısítést. . amelyek megváltoztatják az egyén társas elfogadását ( pl. Így eredményez a negatív önértékelés tartós magatartási problémát. A felségterületek megsértése a frusztráció következtében támadást. öngyilkosságáról. Annak megfelelıen viselkedik. szabály betartással. etnikai . Eközben megtörténik a felnıtt által fontosnak tartott célok és értékek megkérdıjelezése. amelyek az egyén önértékelését mélyen sértik. Stigmának számít a társadalom elıítéletességének függvényében a faji. ( a tanulással.13 Ilyenkor történik az.

Rekesz Szék. Az ütés. pénz. cipı. könyvek. 5. levetett ruhák. A használati tér pillanatnyi tevékenységhez kötıdı térfelület . ahol holmiját tartja. Szınyeg a játszó gyermekek számára az osztálytermen belül. lopás. ahol az egyén a tevékenységét végzi. 3. hogy a padlót takarítsa. "rekeszesítés" igénye miatt jelenik meg a padra történı firkálás.14 1. Váltakozó osztálytermekben tanuló diákok számára a rekesz térbehatároló volta sérül. amelyek ezt a felségterületet sértik. a játéktevékenység végzéséhez leterített szınyeg területe. ha kényszerőségbıl kell valamely padtárssal együtt ülni. ugratás. az osztály terében az a sáv. Az órák közötti szünetekben megjelenı zsúfoltság következtében sérül vagy . az elıkészítetlen kötelezı orvosi vizsgálatok mind olyan tevékenységek. A padfelület. tanulni szokott. amelyek ennek a territóriumnak a létét sértik. hajhúzogatás a szokatlan testi érintés. saját szekrényrész. ékszerek. a ruházat roncsolása. padrész az egyén számára. iskolába behozott játéktárgyak. írószerek. a szexuális zaklatás. . az eltulajdonítás. A használati tér sértegetése provokálás. rángatás. A kisajátítás. 2. amelyen át az írásvetítıt vagy í táblát láthatja. de a takarítás területe. ahol játszani. tolltartó. Használati tér Az a tér. amin dolgozik. A kérés nélküli használat. nem állandó jellegő. Burkolat A testet fedı bırréteg és a ruházat tartozik ide. bosszantás tárgya 4. ha az a feladata a gyermeknek. Személyes tér A test körüli tér karnyújtásnyi távolságban. megrongálás olyan tevékenységek. mint a rekesz vagy a tulajdontárgyak. Tulajdontárgyak Füzetek.

miközben semmittevéssel. az ebédjegy befizetésénél. a gyorsaság szerinti sorrendet testnevelés órán tapasztalják. A rangsorok a teljesítmény kritériumhoz történı viszonyítással vagy a társas összehasonlítással az énkép pozitív vagy negatív alakulását befolyásolják. A túlzott megvárakoztatás. a magasság. elfogadóbb interakciót . a csipkedési sorrendet maguk a gyermekek állítják fel egymás között. a "buták". A képességcsoporttól függetlenül az osztályzatok rangsorából a gyermekek alsó tagozatban a saját képességeik színvonalára következtetnek. Szociológiai munkák a rejtett tanterv megnyilvánulásainak tekintik a társas interakciókban megmutatkozó sorrendi helyzetek kialakulását. . ha hozzáértı személy a képességnek az osztályzatoktól különbözı voltát meg tudja erısíteni. Az egyén felségterülete sérelmet szenved. Ilyenkor a hallgatólagos szabály. Ezt a Pygmalion-effektusra vonatkozó kutatások tárták fel és kimutatták ennek a gyermek viselkedésében megjelenı következményeit. . A tanulmányi versenyek .Várakozás az ebédnél. 1983. rajz. . a nehezen nevelhetık.A képességcsoportba sorolás a tanulmányi rangsort jeleníti meg az osztályon belül. amely lehetıvé teszi. Az intézménycentrikus bánásmód tipikus példájaként említhetı a sorba állított gyermekek megvárakoztatása az ebéd kiosztása elıtt. Az elıre tolakodás sérti ezt a felségterületet. .és sportversenyek nyertesei a rangsorok élén állnak. sorbanállással egybekötve sérti a várakozók várakozási türelmét. rendetlenkedéssel töltik az idıt. de csak akkor. a serdülıkorra külön válik a képességekrıl alkotott hiedelem az osztályzatok rangsorától. hogy a gyermek önmagát egy rangsorban helyezze el. a büfénél.Speciális sorrendi helyzetet teremt annak észlelése.) . a továbbtanuló tehetségesek osztályába sorolás iskolai szinten rangsorol és minısít. nem elızhetı meg. hogy a tanár kikkel folytat pozitív tartalmú. ha a rangsorok végén áll vagy képességeihez viszonyítva teljesítményével a társas rangsorban alacsonyabb szinten foglal helyet.A fizikai erı és ügyesség szerinti rangsort. hogy aki már a sorban áll. (Brophy.15 6. Sorrendi helyzet Minden olyan helyzet.

A fizikai erıszakot. amelyekben a tanár a bizalmatlanság következtében más megoldásokhoz folyamodik az információszerzés érdekében. megszólítása megfelelı tisztelettel történjen. ha akárcsak a kedvelt osztályfınök. Az osztály irányítása akkor alapul a kölcsönös tiszteleten. hogy ne merje feltárni mások. Beszélgetı gyermekek kis csoportja szünetben elhallgat. ne kelljen az információkat önmagáról másoknak kiadnia. . hogy emberi méltóságának megfelelıen bánnak vele. Ilyenkor fontos olyan szabályok hangoztatása a tanár részérıl. ha erıszakos gyermekek megfélemlítik az áldozatot. hogy sérelem esetén az én territóriumának biztonsága helyreállítható és ezt a felnıttek maguk is támogatják. megfélemlítést tartalmazó viselkedés tovaterjedése ellen a nyilvánossá tétellel lehet védekezni. diagnózisokat bámészkodók. fényképeket. Az egyénre vonatkozó információk Arról az igényrıl van szó. az osztályfınököt. Nevének használata. róla készült véleményeket. 8. Ezen információk visszatartása vagy közreadása a tanárok és diákok között megnyilvánuló bizalomtól függ. olyan környezetben él. tudatának tartalmát. Ha ezeket az információkat a gyermek minısítésére használják fel a róla készült pedagógiai vagy más természető véleményekben. élettörténetének adatait. miszerint nem "stréber" az. hogy az egyén fizikai megjelenését. Más problémát jelent. ha a fontos kérdésekben a gyermekek önmaguk tájékoztatják a felnıtteket. ne nézegessék. hogy súlyosan megfenyegették vagy fizikai bántalmazásban részesült társai részérıl. A felségterületek tiszteletben tartásával a gyermek azt érzékeli. Vannak helyzetek. a tanár elıtt a rajta esett sérelmet. akkor sérül ez a felségterület.16 7. Más alcsoportoktól az osztályon belül ugyanígy védi a kiscsoport a saját bizalmas beszélgetéseinek tartalmát. kíváncsiskodók ne vizsgálgassák. rövid idıre belép az osztályba. Társas információk Beszélgetık csoportja védi a beszélgetés tartalmát. aki elpanaszolja. viselkedését.

Guire.Guire Mc. mert arról tájékoztatnak bennünket. osztályos diákot kért meg arra.17 A spontán énkép tartalma Prepubertás gyermekek egy nagyobb mintáján végzett vizsgálat rámutat arra. szórakozás (48) . spontán énkép.iskolai környezet (71) .egyéb (5) Demográfiai jellemzık életkor.érzelmi (2) Fizikai jellemzık hajszín (13) . amelyben a személyes megjelenésükrıl.intellektuális (10) . Mc.könyv (6) .etnikum (5) .1984.tanár (16) Attitődök mit szeretek. hogy hétköznapi formában a gyermekek milyen terminusokban jellemzik önmagukat továbbá milyen arányban használnak egy-egy tartalmi kört.név (19) .) Az eredményeket részletesen közöljük.1988.készségek (8) .egészség ( 11) .Penrod.sport (43) .barát (43) . (Spear . születési dátum (25) .munka (3) .lakóhely (16) . milyen tartalmakat hordoz? McGuire 1976ban 252 6. az ún. Saját tevékenységek hobby.napirend (43) .háziállat (22) .szemszín (11) A gyermekek legnagyobb arányban az iskolával kapcsolatos fogalmakat használták fel az önjellemzéshez .nem (109 .Baker.remények.fizikai (15) .vallás (3) Önértékelés morális (20) .. hogy a gyermekek szabadon alkalmazott önmeghatározása.pályaválasztás (18) . mit nem (52) .TV (10) . hogy beszéljen önmagáról.egyéb (11) Fontos kapcsolatok család (38) .születési hely (11) .súly (11) . vágyak (12) . Egy külön kérdıívet is adott nekik.magasság (11) . demográfiai jellemzıkrıl valamint családjuk összetételérıl érdeklıdött.

Az intelligencia eredmények azt mutatták. A lemorzsolódottak több mint felénél az iskola elhagyását a várható kudarctól és a vele együttjáró negatív énképtıl való menekülésként lehet értelmezni. óvodáskorú gyermekekkel intelligencia tesztet és önértékelési kérdıívet vettek fel. ebbıl 5% 120-as IQ feletti vagyis igen magas intelligenciával rendelkeznek. hogy a teljesítményért hatékonyabban tudjon küzdeni. A negatív énképpel rendelkezı diákokra ennek az ellenkezıje volt igaz. hogy megtanultak volna olvasni. . 2. aki lemorzsolódott a középiskolából. mint az intelligencia teszt. (Civikly. amelyek a motiváció megfelelı alakulása révén magas teljesítményt eredményeznek. A magas önértékelés abban segíti a gyermeket. vagyis legalább átlagos intelligenciával rendelkeznek. A következıket találta: a pozitív énképpel rendelkezı diákok kitartóbbak voltak a feladatmegoldásban. hogy a lemorzsolódottak énképe jelentısen negatívabb volt. Bachman 1977-ben 4 éven át tartó követı vizsgálatot végzett 250 olyan diákkal.) Shiffer 1977-ben azt vizsgálta. mi jellemzi a magas önértékeléssel . hogy a lemorzsolódott diákok 55%-ának intelligenciája 90-es IQ fölötti. mint a középiskolát folytató társaiké.18 Az iskolai énképpel kapcsolatos kutatások Wattenberg és Clifford 1964.5 évvel késıbb megvizsgálták. Ez az énkép azonban az iskola elhagyása és egy új iskolába történı beilleszkedés után visszatért a középiskolában maradók pozitív énképének szintjére. jobb idıbeosztással oldották meg az idıkorlátos feladatokat. pozitív énképpel rendelkezı tanulókat iskolai helyzetben. Az énkép vizsgálat azt mutatta. tehát még azelıtt. A magas önértékelés olyan viselkedésformákkal jár együtt. nem célirányos viselkedés. hogy az óvodáskorban felvett önértékelési kérdıív hatékonyabban jósolta be az olvasási teljesítményt. bámészkodás. gyakran foglaltak el jó társas pozíciót szociometriai kérdıívben. hosszadalmas töprengés egy-egy részletinformáció tartalmán. nagy számú interakciót tartottak fenn a tanárral és kortársaikkal. továbbá kifejezetten nagy számban fordult elı a feladatmegoldástól eltérítı.ben 5 éves. A szerzı szerint a diákok 55%-ának lemorzsolódása nem magyarázható alacsony képességekkel. Megvizsgálta intelligenciájukat és énképüket. milyen a gyermekek olvasási teljesítménye és azt találták.1982.

fizikai megjelenés. 1983. kortárs kapcsolatok. .1993. A tanulmányi énképhez tartoznak a tantárgyakkal és a tanárokkal kapcsolatos viszonyulások. hogy a pozitív énkép nagyobb teljesítményeket eredményez és megfordítva. az iskolai tárgyakhoz való általános viszony.) Egy prepubertás énkép skálával végeztek vizsgálatokat Marsh .60 közötti korrelációs kapcsolatban állnak az olvasási. Ellenben a tanulmányi énkép pontszámai 0. melynek alskálái: fizikai képességek és a sport.Bár a korrelációs eredmények oksági kapcsolatok feltárására nem alkalmasak.40-0. társas énkép. Parker és Smith kérdıív szolgált. A tanulmányi énkép alskálái a következık voltak: olvasáshoz.19 Shavelson 1976-ban az iskolai énképet a következı struktúrában vázolja fel: az iskolai énkép tartalmaz egy általános énképet. melyhez mintaként a már említett Marsh .) Saját vizsgálatainkhoz egy énkép kérdıívet állítottunk össze. önbecsülés. mégis valószínő. (Marsh. a matematikai és az intelligencia eredményekkel. A nem tanulmányi énkép ilyen részelemeket tartalmaz: fizikai. (Strein.1976. Eredményeik szerint a nem tanulmányi énkép nem áll kapcsolatban sem az intelligencia eredményekkel. családi. a magas iskolai teljesítmények pozitív iskolai énképet tartanak fenn.) Az újabb tanulmányok azt emelik ki.) Két egyenlı képességő tanuló közül alacsonyabb lesz ugyanis egy magasabb követelményeket támasztó iskolában vagy iskolai osztályban lévı tanulónak az énképe mert az énkép kérdıív kitöltésekor viszonyítási keretet az iskola vagy az iskolai osztály képez a diák számára.Parker -Smith. melynek két összetevıje a tanulmányi énkép és a tanuláson kívül esı énkép. A kérdıív egyik részét alkotta a nem tanulmányi énkép. Parker és Smith 1983-ban. ( Nagy hal a kis tóban effektus miatt. sem a tanulmányi teljesítménnyel. szülıkkel való kapcsolatok. (ShavelsonHubner -Stanton. hogy az iskolai énképnek az iskolai eredményekkel történı összefüggését mindig egy körülhatárolt viszonyítási keretben szükséges értelmezni. 960 10-13 éves gyermekkel vették fel a kérdıívet. matematikához.

..16...12. Osztály:.3. 3 = Egyet értek (az állítással).. ahogyan tudom a történelmet.... A tanáraim észreveszik..20 Az iskolai énkép kérdıív Ikon Név:.... Mások jó megjelenésőnek tartanak.. .. ahogyan tudom a matematikát.7......1..... ahogyan rajzolok.. Az osztálytársaim közül többen szeretnék.... . .. ... .13......... . ....... ......5..20........14..... ... .... Büszke vagyok arra. tehetségemet.9.. ... Jobban tudom a matematikát.. . Az iskolán kívül könnyen tudok barátokat szerezni. . ..10. Szüleim megértenek engem...... 2 = Nem értek egyet (az állítással).. írd be a véleményedet kifejezı számot az állítások mellé! 1 = Egyáltalán nem értek egyet ( az állítással)...... ha nagyobb erıfeszítést teszek a tanu lásban...19.. ....... mint a hasonló korúak többsége...... Élvezettel foglalkozom a biológiával az iskolán kívül.... . . Sok barátom van az osztályon belül. . Elégedett vagyok az osztályzataimmal biológiából.. A tanárok észreveszik és elismerik tudásomat. Büszke vagyok arra.6....17. Büszke vagyok sportteljesítményemre.. Kérlek. Azt hiszem.....21........ csinos vagyok....... Büszke vagyok arra. Szeretek szüleim társaságában lenni... Jobban tudom az irodalmat.... ha a barátjuk lennék.. .4.........8..Elégedett vagyok az irodalomból kapott osztályzataimmal........... ..22....18.... 4 = Teljesen egyet értek (az állítással)... Azt hiszem.2.. mint a hasonló korúak többsége. ....11..... Élvezettel foglalkozom a rajzolással az iskolán kívül. Élvezettel foglalkozom a történelemmel az iskolán kívül.... Az iskolán kívül jól érzem magam a velem egykorúak társaságában............15............ . ............ van tehetségem a sportban..

... .. hogy jól menjenek a dolgaim az iskolában... Jobban tudom a biológiát. . Jobban tudok rajzolni.. eredeti kérdıívnek csak a körvonalait tartottuk meg........... mint az angolszász iskolarendszerben. amit szeretek. Olyan frizurám van...39..32..... szerepelt egy olvasás tantárgyra vonatkozó skála valamint a tantárgyak általában...36.. úgy nevelem ıket. . Jobban megy a sport nekem. Jól érzem magam az osztálytársaim körében.... ..... Büszke vagyok az irodalom tudásomra.27....41.. de tanárokra vonatkozó nem. ... . Élvezettel foglalkozom matematikával az iskolán kívül..31. Amikor saját gyermekeim lesznek ...35. Elégedett vagyok az osztályzataimmal történelembıl... Élvezettel foglalkozom a sporttal az iskolán kívül..... Élvezettel foglalkozom az irodalommal az iskolán kívül... ........ ... A tanárok segítenek nekem.A tanárok meghallgatják a problémáimat...37.33...... ha a barátjuk lennék.van tehetségem a rajzban..40... ..30.. .. . Szülıkkel kapcsolatos állítások szerepeltek az eredeti kérdıívben. Az eredeti kérdıívben pl.34.24. mint a hasonló korúak többsége.. .. Büszke vagyok a biológia tudásomra.. mint a hasonló korúak többségének..23..28. Az . A hazai iskolarendszerben a tantárgyak más elnevezést és tartalmat hordoznak ... Mi ehelyett konkrét tantárgyakra vonatkozó kérdéscsoportokat fogalmaztunk meg.. Elégedett vagyok az osztályzataimmal matematikából.. Azt hiszem .. Az iskolán kívül többen szeretnék. ....... .......... ... ahogyan most a szüleim nevelnek engem.......43.. Szüleim és én sok idıt töltünk együtt.26. ......44... amit szeretek.38. . .. mint a hasonló korúak többsége. Sok barátom van az iskolán kívül.25.... Olyan ruhákat hordok.29.. Könnyen tudok az osztályon belül barátokat szerezni...42.. ... Jobban tudom a történelmet...21 ... több ok miatt. . mint a hasonló korúak többsége... ...

13./kívül 4.37 5.18.35 3.12.26.44 12.14.40 8. Motiv.24. ahogyan tudom a tantárgyat" ( Weiner vizsgálata szerint a büszkeség érzése az önértékelést befolyásolja.43 11. Történelem 3.32.22 Ugyanakkor a McGuire-vizsgálatban a tanárokat spontán módon megemlítették a gyermekek.19.23. a képességattribúcióhoz kapcsolódik . Rajz 9.39 7. a tapasztalat ugyanakkor azt mutatja. Sport 5. A rajzra vonatkozó kérdéseket azért iktattuk be a kérdıívbe.33.16.25. ( társas összehasonlítás.34 2.12.) A kérdıív skálái: 1. A barátkozás helye teljesen összemosódik ( iskolán belül.14. melyben sikeresek lehetnek a gyermekek.15. Irodalom: 1.mi is beiktattunk néhány kérdést a tanárokra vonatkozóan. Jobb. Matematika 2. Osztályzat 1. Barát/oszt.17. a tárgy iránti érdeklıdés az iskolán kívül (belsı ösztönzés. Négy tantárgynál az állítások megfogalmazásában rendszeresen szerepel az osztályzattal való elégedettség ( külsı.30.37 (barátkozás az osztályban) (barátkozás az iskolán kívül) (motiváció az iskolán kívül)( (összehasonlítás a társakkal) Ha énkép kategóriákba próbáljuk rendezni a skálákat. "büszke vagyok arra.13.23.stabil oki tulajdonításhoz. hogy gyakran széles baráti köre van egy diáknak az iskolán kívül.36 15. iskolán kívül) az eredeti kérdıívben.31. Tanár 11. Testkép 7.22.42 10.Weiner.27. Biológia 4. míg az iskolában periférikus vagy megfordítva.28.35 13. mert a sport mellett a rajz az a verbális tárgyaktól eltérı tevékenység.26. 1979. mint az önértékelés egyik forrása) .29. "másokhoz képest jobban tudom a tárgyat" . belsı szabályozható .34 14. Szülı 8. extrinsic motívum).15.23. .mint 2.25. intrinsic motívum).41 9.36 4. 6. Barát/kívül 10.20. Büszke 3.21. akkor a következı csoportokat képezhetjük: .38 6.

2 ötödik. 4 hetedik osztály és 3 gimnáziumi osztály tanulójának a véleménye tükrözıdik ebben a rangsorban. rajz Tanulmányi énkép: Tantárgyak: irodalom. A kérdıívek alkalmazását azért végeztük. sport. történelem. a társas kapcsolatokkal. ábrán N= 246 diák énkép kategóriáinak átlaga szerepel csökkenı sorrendben. barátkozás osztályon belül és iskolán kívül.. biológia Viszonyulások a teljesítményhez: jegyek.. .23 Nem tanulmányi énkép: Társas énkép: szülı. önmagukkal.. Az 1. tanár Fizikai énkép: testkép. mint. büszkeség. hogy az adott iskolai osztályokban a diákok véleményét megismerjük a tantárgyakkal. A vizsgálati eredmények bemutatása és értelmezése A kérdıíveket 1994/95-ben két budapesti általános iskolában és középiskolában vettük fel. motiváció az iskolán kívül. matematika. a tanulás motivációjával kapcsolatban. 2 hatodik. jobb vagyok.

. (7) SZÜLİ (1) TANÁR (8) IROD.000 TÖRT. Matematika Ha megkíséreljük értelmezni . (12) JEGY (6) BIO (9) SPORT(4) BAR/O (5) RAJZ (10) MOT (11) TEST (3) BÜSZ (13) JOBB (14) BAR/K (2) MAT (15) 1.000 1. a kevésbé teljesítményközpontú elfogadás feltételének.500 3. A szülıvel való kapcsolat és a barátságok ugyanakkor megfelelnek a feltétel nélküli elfogadás alapvetı élményének.000 2. Jegyekkel való elégedettség 7.500 0. Jobban tudom. tehát a nyilvánosság elıtti megjelenésnél a benyomás keltést befolyásolják. mint . Motiváció az iskolán kívül 12. Sport 5.500 1. mint a hajviselet és a ruha .Barát az osztályban 6. A sorrend a következı: 1. Irodalom 13. Történelem 8. szabályozhatók. A testkép egyes elemei . Tanár 9. Rajz 11. Az elsı 5 témakör a társas énkép és a fizikai énkép területére tartozik. a következıket mondhatjuk. mások a rangsor végén.. ábra Az énkép kategóriák mellett feltüntetett számok a grafikonról is leolvasható sorrendet teszik egyértelmővé. Testkép 4. Biológia 10. Szülı 2. a test fizikai megje- . Barát az iskolán kívül 3. miért vannak egyes kategóriák elıbb.500 2.000 0. Büszkeség 14.24 Énkép N=246 3. 15.

A technikai tudás elsajátítását hangsúlyozza az alkotás és az esztétikai élmény megélésének öröme helyett. az egészség pedig központi érték a serdülıknél is. A rajznak a 10. hanem szabadidı töltés. azt jelenti. Külön megfontolásra érdemes. a sportolás nemcsak iskolai tantárgy. A tanár kategória valószínőleg azért áll itt. A történelem a feltételes elfogadás tömbjében azért van elıl és a tantárgyak közül is talán azért az elsı. amely az állatok és növények megismertetésével elemi azonosulási folyamatok lezajlásának kedvez még serdülıkorban is. amely nem kapcsolódik szorosan az iskolai jellegő teljesítményhez. a serdülıkorú szubkultúra részeként (Coleman . a teljesítményhez kötött elfogadást testesítik meg. A . hogy a rajz tanítása teljesítményközpontúvá vált. amit a serdülı az állatok viselkedésének tanulmányozásakor. A jegyekkel való megelégedéstıl egészen a matematikáig tartó rangsorban az egyes témakörök helyét a teljesítménytıl függı elfogadással és az énideálképzés megvalósulásával tudjuk magyarázni.) központi értéket képvisel. A matematika nézıpontjából szemlélve nem erıs s ez bizonyos mértékig kedvezıbb megközelítést tesz lehetıvé a diákok számára. ideálképzésre alkalmas anyagot vonultat fel a diákok számára. A serdülık többsége nagyon szívesen rajzol.25 lenését a sporttal elınyösen alakítani lehet továbbá a sport. A biológia tanulása humán szinten hozzájárul a szervek egészséges mőködésének megértéséhez. mert a feltételekhez kötött elfogadást a tanárok testesítik meg. A biológia a történelemhez hasonlóan olyan tárgy. szerezhet belıle elfogadható jegyet. mert a bemutatott történelmi eseményekkel és személyekkel azonosulásra. 1976. amely az énkép számára pozitív következményekkel jár. az érdemjegyek és maga a tanár személye. természetfilmek nézésekor. s ha egy tantárgyat nem is kedvel valaki vagy nem érti annak tartalmát. úgy véljük . értékelés. de komoly aggodalmai vannak a rajzok technikai kivitelezése miatt. A tanár kommunikációjának és megnyilatkozásainak lényege a minısítés. könyvek olvasásakor és a kedvenc háziállat gondozásakor élményszerően megél . A jegynek társadalmi értéke van. A biológia racionálissá és absztrakttá teszi azt . hogy a történelmi ismeretanyag logikai szerkezete mennyire erıs. helyen történı szereplése. A tantárgyak. melyre korábban a gyermekek jogaival kapcsolatos hazai vizsgálat is rámutatott.

szemben áll az iskolai teljesítménnyel. nem törekszik az olvasott mő esetében a személyes élményekhez kapcsolódást megvalósítani. a kreativitásnak. Félreérthetı lehet azonban. ahol a fantáziát figyelembe vették. hogy a rajztanítás gyakran a realisztikus ábrázolást túlhangsúlyozza. "Stréber" lehet az. Kevesen vannak olyan diákok. miért helyezkedik el hátul ez a kategória. ha serdülıkorban az iskolán kívül is tanulmányozza valaki egy tantárgy ismeretanyagát. hogy iskolán kívül tantárgyi jellegő ismeretekkel foglalkoznak.. a valódi tantárgyi érdeklıdést a benyomáskeltés szintjén tagadó. mint rajztechnikai tudása és ez csökkenti a rajzolás szeretetének a kedvét. mellızi a sportot. Az irodalomtanítás továbbá nem élményszerő. Vannak tapasztalataink az olyan rajztanítással kapcsolatban. tanítási stílusával való szembehelyezkedést jelenítik meg azzal. keveset hagy a fantáziának. A fantáziára és a kreativitásra támaszkodó rajztanítás esetében . akik a tankönyvi szöveg elutasítását demonstrálják valamint a tanár véleményével . A jegycentrikus. álcázó magatartás. a tantárgyak iskolán kívüli tanulása ugyancsak az ideálképzést szolgálja. A félreérthetıség. akik az iskolán kívüli érdeklıdéssel önálló gondolkodásukat kívánják bemutatni társaiknak. a rockzenét a barátkozást és a partnerkapcsolatokat. Hiszen fogalmazások. esszék írásánál a tartalmi ötletességet mellızve a helyesírási problémákra történı reflektálás kap a tanári munkában nagy szerepet. -melyhez a diákok jelentıs része tartozik. mint homlokzat kedvezı a serdülı szubkultúrában. mert a serdülı szubkultúra. de ezt még nem volt módunk ezzel a kérdıívvel vizsgálni.26 serdülı kritikai érzéke sokkal erısebben fejlıdik. hiszen valamilyen fontos hobbinak az alapját képezi vagy pedig valamilyen tartós érdeklıdésre utal. Az iskolán kívüli motiváció. életproblémákat felvetı mő esetében hajlamos a moralizálásra. Az irodalom tárgynak a nem túl kedvezı helyzete részben összekapcsolódik a nyelvtannal. Probléma továbbá. aki a tanulmányokra összpontosít. az írott irodalmi nyelv magaskúltúráját elérhetetlen ideálként tartja távol a serdülık beszélt . Irodalomtörténeti és esztétikai kategóriákat ismertet meg a diákokkal.ennek a kérdıívnek egy korábbi változatában a rajzhoz való viszony az elsı 3 hely valamelyikén szerepelt. a szubkultúrális ellenállás és a kritikai magatartás demonstrálása szolgáltat magyarázatot ahhoz. amelyre pályaválasztást lehet építeni. .

Pozitív tapasztalataink vannak azonban az irodalom tanítás területén olyan tanárok munkájából. hiszen mindig jelen vannak a hozzájuk képest jobban teljesítı osztálytársaik. ugyanakkor a magatartásra és a tanulmányi teljesítményre vonatkozó iskolai értékelés nyíltan vagy burkoltan állandó társas összehasonlítást hordoz. kiemelkedı teljesítmények esetén tartjuk elfogadhatónak. s azt a diákok elıadják. erıs normához viszonyított értékelésen nyugszik.kivéve a speciális érdeklıdéső gyermekeket és a speciális profilú osztályokat. akik a diákok kreativitására támaszkodnak. középszerő eredmények elérése esetén is elfogadhatóan használhatjuk. akik egy iskolai osztályon belül a társas viszonyítás mentén örök vesztesek.dicsekvést sugallhat és rossz színben tünteti fel az egyént. A büszkeség érzését nyíltan kifejezni ugyanakkor hivalkodást jelent. Ismeretanyaga szoros logikai összefüggésekre támaszkodik. amikor esszét. A megelégedés kifejezést. Ennek kimondása kérkedést. amely a társak részérıl nemtetszést vált ki. Büszke az lehet tudására. aki értéknek tekinti a tudást. Aki viszont vállalja ezt a kijelentést önjellemzésében. novellát íratnak velük. A matematika a legtöbb szorongás forrása az iskolában. a belsı motiváción nyugvó tanulás. ha ez az elızetes tudás hiányos és az elmaradó diák nem pótolja. akik egy egész osztálynak színpadi mővet tanítanak be. Valamilyen tudásra vonatkozó büszkeség sokkal erıteljesebb állásfoglalást igényel. elbizakodottságra utal. ez az érzelem uralkodik . Az alacsony érték tehát ilyen kultúrális korlátozó hatás következményeként is felfogható. a tudás megszerzését és ez a tudás magabiztosságot jelent számára. ennek hiányában teljesítményközpontúság uralja és az énképben a kevésbé elfogadott zónába kerül. Büszkeség érzését azonban a ritkábban elıforduló.27 nyelvi kultúrájától. helyezése talán abból fakad. Az alacsony értéknek részben ez a forrása. Ezzel azoknak a diákoknak a negatív önértékeléséhez járul hozzá . A büszkeség ellentéte a szégyen. mint mások" a társas összehasonlítás elemét tartalmazza. A "jobban tudom. mintegy fegyelmezı erıként a matematika órákon . az nagyfokú magabiztosságról tanúskodik. mint pl. folyamatosan kudarcos lesz matematikából. A büszkeség 13. hogy az iskolai tanulás lényegében jegycentrikus. amelyet a jegyeknél alkalmaztunk. Az ideálképzés az önismereti vonatkozású személyes élmények bevonása esetén valósulhatna meg.

43 0.26 0.28 SZÜ 0.25 0.33 0.26 0.59 0.45 0.46 0.26 RJZ BRK 0.48 0. sakkozás.07 0.18 0.20 0.45 0.31 0.31 0.07 0.49 0.25 0. mert problémája van logikai szerkezetet tartalmazó ismeretanyag elsajátításával.76 1.67 0.02 1. Az értékek azt mutatják meg.34 0.21 0.25 0.20 0.33 0.07 0.19 1.23 0.19 0.00 0.35 0.16 0.65 SPO BAO 0.33 0. A matematika a logikai teljesítményt teszi próbára.09 0.11 0. akik lemondtak arról.21 0.00 0.57 0.19 0.20 0.40 0.19 0.59 0.19 0.20 0.00 0.51 0.17 0.56 0.17 TAN 0.41 0.25 0. Az alskálák átlagait és szórásait az alábbi táblázatban láthatjuk: IKON átlag (n=246) szórás IR 2.54 0.21 0. Logikai gondolkodást mérı intelligencia teszt nem korrelál magasan a matematikából kapott érdemjegyekkel.33 0.17 0.51 0.48 2.71 0.69 0.18 0.00 0.09 1. játékos logikai feladatok megoldása közben.23 0.61 2.00 0.44 0.00 0.54 0.23 0.36 0.19 0.31 0.00 0.13 1. MAT TÖRT.17 TES 0.57 0.55 1.11 0.18 0.29 0.14 0.11 0. fejtörık.60 MAT TÖR BIO SPO BAO TES SZÜ RJZ BRK TAN JGY MOT JBB 2.41 1.07 0.57 0.00 átl-1 0. hogy nem azért nem tudja a matematikát.08 0.45 0.27 0.26 0.39 0.61 2.06 0. Ezek az ellentmondásos tapasztalatok.18 0.45 0.20 0.04 0.09 0.15 0.26 0.64 BÜ 2.00 0.52 0.39 0.04 0.17 0.20 0.71 0.39 1.14 0.20 0.51 0.21 0.09 0.44 0.65 0.46 0.39 2.00 0.09 0.08 0.63 0.76 0.20 0.25 0.53 0.27 0.36 0.58 0.27 0.90 0.20 0. BIO SPORT BAR/O TEST SZÜLİ RAJZ BAR/K TANÁR JEGY MOT JOBB BÜSZ IR MAT TÖR 1.19 0.68 0.45 átl-2 0.29 0.22 0.39 1. hogy a matematika pozitív énképük részét képezze.35 0.44 0.20 0.35 0.16 0.16 0.17 0.43 0.11 0.00 0.20 0.48 1.09 0.22 0.22 0.49 0.25 0.19 0.76 BÜ 0.34 0.28 azon diákok számára.25 0.17 0.44 0.43 0.17 0.61 BIO 0.17 0.60 1.17 0.19 0.43 0.20 0.15 0.15 0.53 0. A táblázat elemzése azt mutatja.11 0.53 0.42 0.72 2.21 0.33 1.26 0.20 0.86 3.34 0.45 0.33 2.69 0.13 0.43 0.05 0.60 2. hogy az elızetes ismeretek és a kitartás együttesen jobban meghatározzák a matematikából szerzett érdemjegyet.21 0.99 3.23 0.11 1.29 0. A diák ugyanakkor támpontot szerez arról .17 1.16 0.17 0.25 0.pl.11 0.39 0.37 0.21 0.06 0.76 0.17 0.54 0.13 0.11 0.45 0.58 0.29 0.58 0. még inkább a matematika elutasításához vagy a matematikától való félelemhez vezetnek.22 0.26 0.28 0.34 0.39 0.26 0.04 2.46 0.00 0.22 0. hogy a skálák két nagyobb csoportba tömörülnek korrel IROD.00 0.16 0.60 0.32 0.26 0.54 0.55 0.29 0.00 0.11 0.22 0. de az elızetes ismeretanyagra szigorúan támaszkodva.58 0.13 JGY MOT JBB 0.59 0.57 0.63 0.21 0.79 2.26 0.10 2.27 0. táblázat . Az utolsó elıtti oszlopban a korrelációs értékek átlaga szerepel.13 0.61 0.31 0.27 0.15 0.69 0.13 0.22 0. s ez azt sugallja.61 0.11 1.19 0.09 0.43 0.60 0.24 0.00 0.33 0.29 0.24 0.36 0. táblázat Az 2.17 0.24 0.24 0.05 0.02 0.32 0.00 0.69 0.24 0.55 0.58 0.32 0.16 0.81 2. mint a logikai képesség adott színvonalú birtokolása. milyen mértékben függnek össze egymással az alskálák.23 0. táblázat az énkép alskáláinak korrelációit tartalmazza.

21 0.36 0.4 0.5 0.6 0.5 1 1 0.16 0. szórása s=0.39 0.61 3.22 0. Rajz.61 0.0001 szignifikáns.22 0.61 0.45 0. A Társas-fizikai énkép (TFÉ) pedig a feltétel nélküli elfogadás vagy inkább alapvetı elfogadás mentén szervezıdik.25 0.54 0.2 0.2 0.16 0. hogy mindkettıt az énkép részének tekintsük.46 0.4 0.11 1 0.7 0.6 0.15 0.44 0.58 0. MATEK TÖRT.33 0.55 0. Matematika. Barát osztályban.51 0.36 0.35 0. mint a csoportok felállítása nélkül lennének.2 0. BIOLÓGIA SPORT BAR/OSZT TESTKÉP SZÜLİ RAJZ BAR/KÍV TANÁR JEGYEK MOT/KÍV JOBB BÜSZKE 0.34 0.58 0.41 Az elvégzett egymintás t-próba szerint IÉ átlaga jelentısen különbözik a TFÉ átlagától.51 0.13 1 1 0.45 0.19 0. Büszke (9 db) II. Szülı.14 0.27 0.49 0.21 0.39 1 0.69 0.58 0.3 0. Nem a sportolni tudásnak. Biológia.76 0.25 0.6 0.7 IR MAT TÖR BIO SPO BAO TES SZÜ RJZ BRK TAN JGY MOT JBB BÜ átl-2 1 0.27 0.2 0. táblázat Az utolsó oszlopban feltüntetett átlagos korrelációs értékek magasabbak.63 0.19 0.36 1 0. Testkép.58 0.26 0.11 0. ugyanakkor a kettıjük közötti korreláció.4 0.45 elég jelentıs ahhoz.1 0.41 0.54 0. I.2 0.29 A csoportok alakulását a 3.8 1 0.35 0.8 0.6 0. csoport – Társas-fizikai énkép: Sport.57 0.8 0.43 0.55 1 0.13 0.29 0.15 0.7 0.26 0.29 1 0.51 0.48 0.5 0.54 0.59 0.39 0. hanem a külsı megjelenés által kifejtett vonzerı mentén.4 0.11 0. korrel IROD.09 0.49 0. számú táblázatban láthatjuk.53 0.33 0. p< 0. Történelem. Az alskálák korrelációs eredmények azt mutatják.41 1 0.55 0. r= 0.2 0.33 1 0. csoport – Iskolai énkép: Irodalom.3 0.59 0.69 0. kívül (6 db) Az Iskolai énkép (IÉ) szervezıdése a feltételhez kötött elfogadás alapján tekinthetı egységes konstrukciónak.45 0.33 0.46 0.mint .85 s= 0. t= 18.7 0.39 1 0.34 0.6 0.35 0.2 0. Barát isk.69 0.26 0. hanem a saját testtel és az öltözködés- .09 1 0.76 0.3. Tanár.43 0. Jobb.46 A TFÉ átlaga x=2. Az IÉ átlaga N=246 esetén x=2.14 0.69 0. Motiváció. mint ahogy ezt a Coleman-vizsgálat hangsúlyozza. Jegy.13 0.57 0. csupán eltérı tartalommal.2 0. hogy a baráti kapcsolatok osztályon belül és az iskolán kívül nem annyira a sportolni tudás mentén szervezıdnek.57 0. 25.

mert a skálák 1. míg a történelem a rang- . Négy 7.(12) MATEK(14) TÖRT. most 4 hetedik osztályt emelünk ki.a és 7. a biológia. a történelem. az osztályon belüli barátkozás. Más iskolához tartozik a 7. hogy az irodalom kedvezıbb helyzetet foglal el. Az itt következı 4.(7) BIOLÓGIA(9) SPORT(5) BAR/OSZT(4) TESTKÉP(3) SZÜLİ(1) RAJZ(10) BAR/KÍV(2) TANÁR(8) JEGYEK(6) MOT/KÍV(11) JOBB (15) BÜSZKE(13) 15 13 4 6 2 5 9 1 10 3 11 7 8 14 12 5a 14 13 5 9 11 3 2 1 7 6 10 4 8 15 12 5b 11 15 8 6 4 5 2 1 12 3 10 7 9 14 13 6a 11 15 7 10 5 4 3 1 12 2 6 8 9 14 13 6b 12 13 8 7 1 9 2 3 6 4 15 5 11 14 10 7a 11 12 8 13 4 5 3 1 7 2 9 6 10 15 14 7b 8 15 11 10 5 1 3 4 9 2 6 7 12 13 14 7ax 13 12 9 8 4 3 2 5 10 1 7 6 15 14 11 7bx 11 15 9 8 5 1 2 4 10 3 7 6 12 13 14 2x 6 15 8 13 3 5 2 4 14 1 9 7 10 11 12 3y 13 7 6 15 5 4 1 3 11 2 9 12 8 14 10 3z 4. A tanárra vonatkozó skála viszont nem a társas énképhez tartozik a tapasztalati adatok szerint. ábrán feltüntetett alapértékeihez képest nagyobb fontosságot tulajdonítunk az énkép alskálák osztályon belüli viszonyának az osztályok közötti összehasonlításban.a/x osztályban az a tanár egyéni stílusának hatását mutatja. milyen mértékő egyedi eltérések jelentkeznek az osztályok között azon általános tendenciához képest. táblázat A táblázat bemutatása információt nyújt arról. IROD. a sport. képest.bx.30 sel kapcsolatos magabiztosságnak lehet szerepe a baráti kapcsolatok alakulásában.b valamint a 7. hanem a teljesítményhez kapcsolódó önértékeléshez.táblázat a vizsgálatban szereplı osztályok énkép kategóriáinak rangsorát tartalmazza. a tanár és a szülı kategóriáknál. osztály összehasonlító elemzése Eltérı rangsor értékek mutatkoznak a két különbözı iskolához tartozó 2 hetedik osztályban az irodalom.ax és a 7. Ebbıl a táblázatból. amelyet az 1. A 7. ábra utáni elemzésben már bemutattunk. A rangsoroláshoz azért folyamodtunk.

A 7. Az osztályon belüli barátkozás tekintetében különbözik jelentısen a 7. Tartalmukat figyelembe véve ezek az alskálák alkotják együttesen a tanulmányi vagy a szükebb értelemben vett iskolai énképet. jobb.mint és a büszke kategóriák) szorosabban összefüggnek egymással. Az iskola több olyan szabadidıs tevékenységet szervez. A jelentıs személyek. hogy a tanár kategória lejjebb foglal helyet a többi osztály rangsorhelyéhez képest. Az elsı 2 és a második 2 osztály is más. hogy a vizsgálatot azért kellett ebben a két osztályban elvégezni. motiváció. mint a többi kategória. hogy a verbális tantárgyak valamint a teljesítményhez való viszonyulások (jegyek. Ezeknek a korrelációs eredményeknek a tanulmányozása az osztály rejtett attitőd és viszonyulás rendszerére enged következtetni ott. táblázat) Minden osztály esetében elmondhatjuk. hogy ebben az életkorban a baráti kapcsolatokra való támaszkodás jelentısebbé kezd válni a szülıkkel való kapcsolathoz képest. A továbbiakban a 4 hetedik osztályban az énkép kérdıív alskálái közötti korrelációkat mutatjuk be. Ezzel együtt a serdülı szubkultúra felé fordulás erıteljes.más iskolának az osztálya. A második 2 hetedik osztály pedig olyan iskolakultúrát tükröz. ahol az iskola legfıbb célja a tudáselsajátítás. de különösen a 7. amelyben a kortársakkal való ismerkedésre széleskörő lehetıség nyílik.a és 7. amely a baráti kapcsolatok alakulását korlátozza vagy gyengíti. A 7. annak ellenére. ez ellentmond annak a tapasztalatnak.b a 7. ezért ennél a különbségnél magyarázatképpen az iskolák rejtett értékfelfogására is gondolhatunk. Az elsı 2 hetedik osztály egy tradicionális teljesítményközpontú iskolakultúrára utal.31 sorban lejjebb található. A jó vagy gyenge eredmény minısítésekor erıteljes a tanári értékelésben a megkülönböztetı jellegő társas összehasonlítás. Ez utóbbi iskola két osztálya a tanárt is elfogadóbbnak tekinti a másik két osztályhoz képest. A vastagon szedett számok jelentik a szignifikáns kapcsolatokat.b/x osztály problematikusan viselkedett. mert mindkettı.b osztályban a legszorosabb a szülık és gyermekek kapcsolata. amely megmutatkozik abban. a rajz. ahol a korrelációs eredmények az osztályra jellemzı egyedi mintázatot alkotnak.a/x és 7. . valamint a sport. (5.a osztály sport tagozatos múltja valószínıleg hozzájárul a sport elıkelı helyezéséhez.b/x osztályoktól. ahol a tanulmányi teljesítmény mellett fontosnak tartják a kortárskapcsolatokat is.

az iskolán kívüli tanulás alakulását.55 1 0 0.47 1 0 0 0 0 0 0 0.79 0 0 0 0.49 0.49 0 0 0.85 0.62 0. táblázat .73 0.68 0 0 0 0.68 0.49 0 1 0 0 0 0.68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.71 0 0 0 0.84 0.49 0 0.73 0.58 1 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 bio spo ba/o test szü rajz ba/k tan 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0.78 0 0.66 0 1 0 0.68 0.64 0.61 0 0 0 0 0 1 0.48 0 1 0 0 0.49 0 0 0 0.51 0 0 0 0.55 0 0 0.59 0. BIOL.55 0 0 0 0 0 0.55 0. a jegyekkel való megelégedés egyben a szülınek a gyermekével való megelégedését fejezi ki.69 0.79 0. amely sport tagozatos volt a kisiskoláskor szakaszában.48 0 0 0 0.58 0.51 0.58 1 0 0 0.a N=20 IROD. MATEK TÖRT.64 0 0 0.63 0.46 0 0 1 0.5 0 0 0. A 7.58 0.78 0.57 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0.59 0.62 0 0 0 0.58 0. SPORT BAR/OSZ TESTKÉP SZÜLİ RAJZ BAR/KÍV TANÁR JEGYEK MOT/KÍV JOBB BÜSZKE 7.52 mat tör 2 3 0 0 1 0.68 1 0.5 0 0 0.78 1 jegy mot/k jobb bü 12 13 14 15 0.79 0. A barátkozás pozitívan a matematika kedvelésével függ össze.b N=22 IROD.62 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0. Jelentıs identitásváltozáson kellett átmennie ennek az osztálynak.64 0 0.71 0.64 0.66 0.66 0 0 0 0 0 -0.68 0 0 0 0.64 0 0.49 0 0 0 0 0 1 0. hogy ilyen helyzet alakuljon ki.63 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 0 1 0 0 0 0 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0 0. A szülıvel fenntartott kapcsolat .64 0 0.48 0 0 1 0 0. BIOL.66 0.82 0.57 0 0 0 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 jegy mot/k jobb bü 12 13 14 15 0.52 0 0 0 0 1 -0.79 0.59 0.68 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0. A sportolásnak a testképpel való összefüggésében nincs semmi rendkívüli.51 0 0 0 0 5.57 0 0.47 0 0 0 0 0 0.46 0 0 0.71 0 0 0. a szülı ösztönzése erısen meghatározza a jegyek .55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.57 0.62 0 0. MATEK TÖRT.47 0.52 0.55 0 0 0.82 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 0 0 0.85 0.64 0.a osztályban egyedi jellegzetességnek tőnik.68 0.5 0 0 0 0.64 0.51 0 -1.67 0 0 0 0 0 0. SPORT BAR/OSZ TESTKÉP SZÜLİ RAJZ BAR/KÍV TANÁR JEGYEK MOT/KÍV JOBB BÜSZKE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 irod 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 a testkép kategóriák változó mintázatú összefüggéseket mutatnak egymással is és a tanulmányi énkép kategóriák vonatkozásában is.68 0. 7.52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.64 0.66 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 irod mat tör bio spo ba/o test szü rajz ba/k tan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 0. hogy az osztályon belüli barátkozással negatívan függ össze a jó sportolás egy olyan osztályban.69 0.

51 0 0.75 jobb bü 14 15 0.47 0 0 0 1 0.54 0 0.72 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. MATEK TÖRT.a/x N=24 IROD.66 0 0 0 0 0 0 0 0. MATEK TÖRT.75 0.57 0 0. ahol a tanárok kilépnek a megszokott szerepekbıl.61 0. hogy ez az eredmény arra a nehezen észlelhetı.74 0 0.8 0. .55 0. táblázat A 7.68 bio spo 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.75 0.66 1 0 0 0 0 -0.57 0.58 0 0 0 0.89 mat tör 2 3 0. A diákok valószínőleg úgy észlelik ebben az osztályban.53 0.83 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63 0.67 0.5 0 0.67 0.57 0. hogy a testkép 8 esetben magas értékkel függ össze más kategóriákkal.71 0.51 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.66 1 0 0 0 0 0 0 0 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0 0 0 0 0 0.56 0 -0.74 1 0.78 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 spo ba/o test szü rajz ba/k tan jegy mot/k 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63 0.8 0. hogy a tanárokat a diákok kihívhatják sportmérkızésre.33 A 7.55 1 0 0.72 0.49 0 0 0 0 ba/o test szü rajz ba/k tan jegy mot/k 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0.59 0.51 0.68 1 0.78 0.67 0.61 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.75 1 0. hogy eredményességüket.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52 -0.54 0 0.54 0.89 0.73 0.47 0 -0.47 0 0 0 0 0 0 0. b korrelációs adataiban szembetőnı.8 0.66 1 0 0 0 0 0 0 0 0.72 0.5 0 0 0 0 0 0.51 0.69 0.51 0.71 bio 4 0.52 0.53 1 0. 7.84 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68 6. érdemjegyüket befolyásolni tudják külsı megjelenésük keltette vonzerıvel.59 0.51 0.73 0.6 1 0.66 0. rejtett interakciós jelenségre utal.73 0.64 0 0 0 0 0 0 0.71 0.52 0.51 1 0.83 irod 1 1 0.47 0.69 0.84 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.57 0.81 0.58 0.63 0.81 0.7 0 0 0 0 0 0.79 1 0.79 0.51 0.51 1 0 0 0 0 0.47 0.62 0. miszerint a tanárt befolyásolhatja a diákok teljesítményének megítélésében a diák külsı megjelenése.b/x N=19 IROD.47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.58 mat tör 2 3 0.52 0.63 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0. Úgy véljük.84 0.58 0 0.62 0.61 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.8 0.47 0 0 0 0.51 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0. BIOLÓGIA SPORT BAR/OSZT TESTKÉP SZÜLİ RAJZ BAR/KÍV TANÁR JEGYEK MOT/KÍV JOBB BÜSZKE 7. amelyet a Pygmalion-kutatásokban vizsgáltak is.75 0 0 0 0 0 0 0.61 0.83 1 jobb bü 14 15 0.73 0.47 0.56 0.67 0.a/x osztályban a sportnak a tanári elfogadással való összefüggése arra a magatartásra utal.75 0.56 0.84 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 1 0 0. A testképhez szorosan kapcsolódik a szülı és fıként a tanár kategória. BIOLÓGIA SPORT BAR/OSZT TESTKÉP SZÜLİ RAJZ BAR/KÍV TANÁR JEGYEK MOT/KÍV JOBB BÜSZKE irod 1 1 0.54 0.83 0.64 0.58 0.58 0.

s azok a fiatalok fejeznek ki öltözködésben.A korrelációs elemzés továbbá arra utal.. A jegyekkel való megelégedés nem a szülı megelégedettségét . az öltözködésben.b/x osztályban a testkép meghatározója a barátságok alakulásának. A testkép. vagyis az öltözködés. mint kategóriával. hogy a gyenge érdemjegy szerzéséhez a diák a tanár érzelmi elutasítását.megfordítva azt jelenti. Ebben az osztályban a fiatalok. Ezt azzal magyarázzuk.34 A rajz szeretetének a testképpel való összefüggése esztétikai igényességet jelent az önkifejezésben. .összefügg egy tantárggyal és a jobb vagyok. hogy bizonyos esetekben miért nem függnek össze?! . a serdülı szubkultúra világát alakították ki. mert nem mosódnak össze. sıt további magyarázatot igényelne. A nem tanulmányi. Az iskolán kívüli barátkozás a . elfogultságát is hozzákapcsolja. iskolai énképet. hogy iskolán kívüli barátkozásnál. .7. Problematikus osztályban jellegzetesen a matematika tanulása okozza a legnagyobb nehézséget. A fenti elemzéssel az osztályok egyedi jellegzetességeire kívántuk felhívni a figyelmet. amelyben a jól sportoló nem jó tanuló. hanem a tanár megelégedettségét fejezi ki. Ebben az osztályban a matematika köré összpontosul a tanári elfogadás vagy meg-nem-értés. társas-fizikai énkép alskálái osztályonként változó módon függnek össze egymással. hogy egységesen lehet kezelni a tanulmányi. Az osztálytársak minısítése. milyennek tartja önmagát a diák osztálytársaihoz képest. A sportolás (ellentétben a fı tendenciától) az iskolán kívüli barátságokat alakítja. Helytálló elképzelés külön skálán szerepeltetni az iskolai osztályon belüli és az iskolán kívüli barátkozásról kialakított véleményt. A 7. hajviseletben egyedi életstílust. akik nem tanulnak jól. az iskolán kívüli barátokkal való találkozás során a beszélgetések témáját képezi. hajviselet révén történı megjelenítés negatívan függ össze a jegyekkel való megelégedéssel.a osztályhoz hasonlóan . a barátválasztás egyik szempontja. ezzel együtt önmaga értékelése. negatívan a sporttal is.

51 0 0 0. táblázat) 7.48 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.45 0 0 0 0 0.Y N=21 ÁTLAG SZOCIO III.48 0.35 Az énkép.44 0 0 -0.47 0 0 -0.62 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.Y N=21 IROD. MATEK TÖRT. BIOLÓGIA FÖLDR FIZIKA ÁTLAG IQ SZOC1 SZOC2 irod mat tör bio spo ba/o test szü rajz ba/k tan jegy mot/k jobb bü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0 0 0.54 0 0 0. az osztályzatok és a társas kapcsolatok Most azt vizsgáljuk meg.47 0 0 0 bio 4 0 0 0 0. Az itt következı táblázat bemutatja az adatokat: (7.56 0.58 0 0.46 0.44 0.52 2 0.46 0 0.a/X N=24 ÁTLAG SZOCIO 7.45 0 0. táblázat .5 0 0 0 0 0 0 spo ba/o test szü rajz ba/k tan jegy mot/k jobb bü 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0 0.48 0 0 0.48 0 0 -0. Ehhez azoknak az osztályoknak az eredményeit mutatjuk be.62 0 0 0 0 0 0 0.52 0.5 0 0.49 0 0. Az egyik gimnáziumi osztályban az érdemjegyeket.6 0 0.74 0.84 irod mat 1 2 0.46 0 0 0 0 0 0.47 0 0 -0.47 0 0 0 -0.55 0 0 0 0 0 -0.57 0 0 -0.49 0 0 0.47 0.52 0 0 0.57 0 0. amelyek vizsgálatánál megtörtént az átlagok összegyőjtése és a szociometria felvétele.54 0 0.53 0.6 0 0 0.45 0.51 0 0 0 0 0 0.52 0 0.45 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 irod mat tör bio spo ba/o test szü rajz ba/k tan jegy mot/k jobb bü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 0 0.44 0 tör 3 0 0 0.81 0 0 0 0.Z N=30 ÁTLAG SZOCIO III.51 0 0.57 0 0 0 0 0 -0.46 -0.45 0 0 0 0 0 0 0.53 irod mat tör bio spo ba/o test szü rajz ba/k tan jegy mot/k jobb bü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 0 0 0.58 0 0 -0.49 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 irod mat tör bio spo ba/o test szü rajz ba/k tan jegy mot/k jobb bü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 0 0.46 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0. az intelligencia teszt eredményét valamint két szociometriai adatot ( egyirányú választások és kölcsönös választások) korreláltatunk az énkép alskáláival.52 0 0.54 0 0.47 0 2 0 0 0. A következı táblázatban két 7. hogy a tényleges tanulmányi átlaggal valamint a szociometriai vizsgálattal feltérképezett baráti kapcsolatok számával hogyan függ össze az énkép skála. osztály szerepel. osztály és két gimnáziumi III.5 0.56 0 2 0 1 0.b/X N=19 ÁTLAG SZOCIO III.

de nem azonos mértékben befolyásolja.y osztályban a történelem szeretetével. A magas IQ-val rendelkezık úgy vélik. s ık elégedettebbek az érdemjegyekkel. a szülı elfogadó magatartása és a sport kedvelése egyaránt. kategória és a társas összehasonlítás függ össze az átlaggal. Ez utóbbi összefüggéseket a serdülı szubkultúra értékvilágának megjelenésével magyarázzuk. Ennek az osztálynak a kultúráját nem jellemzi a serdülı szubkultúrának megfelelı értékvilág. matematika tagozatos osztályban a tanulmányi átlag az irodalom és a történelem kedvelésével. A képzeletben történı térbeli forgatásoknak mindkét tantárgynál jelentıs szerepe van. hogy azok tudnak hatékonyan megbirkózni a matematika és fizikai problémák megoldásával. A matematika és a fizika jegyek össszefüggenek a rajz szeretetével. Az osztályon belüli barátkozás tényleges alakulását az irodalom szeretete befolyásolja. a büszkeséggel és a megelégedéssel függ össsze pozitívan az átlag. a büszkeség érzése. az iskolán kívüli barátkozással valamint a tantárgyi eredményre vonatkozó büszkeséggel függnek össze.a/x adatsorában csupán a jobb. Ebben az osztályban a tanulásban jól teljesítık és a jó sportolók egyaránt a társak figyelmének centrumában vannak. Ez utóbbit tekintjük alapvetınek az osztályon belüli baráti kapcsolatok nagyobb számának alakításában. Jelentıs az összefüggés az irodalom kedvelése és a jegyek alakulása között valamint az irodalomjegy és az iskolán kívüli motiváció között. az iskolán kívüli motivációval és a társas összehasonlítással függ össze. a jegyekkel való elégedettség . . A III. mint.b/x osztályban a matematika és biológia jegy befolyásolja erısen az énképet és megfordítva. hogy sok barátjuk van az osztályban. A gimnáziumi III.z . A társas kapcsolatok a történelem tárgy szeretetével.y osztály adatainál elvégzett korrelációszámítások közül talán néhány eredmény figyelemre méltó. A baráti kapcsolatok tényleges alakulását viszont a matematika kedvelése. A 7. negatívan függ össze a testképpel és az iskolán kívüli barátkozással. akik megfelelıen tudják vizualizálni azokat. A III. ami azt sugallja. az iskolán kívüli kapcsolatok alakításával. a társas összehasonlítás. Az osztály nem magyar tagozatos.36 A 7.

) Osztálykép ( image) kialakítása Hosszabb idın át tartó ötletgyőjtést végzünk. Az énkép. a tanárok névsora.1986. hogy alakítsanak ki jelképet és győjtsenek jellemzı verssorokat. sporttevékenységeket. Másokat is bevonhatnak alkalmanként a történetírásba. tevékenységeket. A krónika szerzıi az események leírását egyaránt elkészítik az osztály hétköznapjairól és a szokatlan eseményekrıl egyaránt. Az énkép alakítása a) Az osztály egészére vonatkozó tevékenységek (Jones Jones. Az énkép alakítása nem lehet közömbös a szaktanár vagy az osztályfınök számára az egész osztály és az egyes tanulók esetében egyaránt. Minden osztálytársnak joga van arra. hogy megpróbálhatnának négyen -öten osztálykrónikát írni. Minden évben szerepel ebben a könyvben az osztály neve. Osztálytörténet A tanár megbeszéli az osztállyal. 1988. amelyek ezekre a teljesítményekre vonatkoznak. tehát olyan jelképeket. találjanak ki plakátot. Arra kérjük diákjainkat.Telkes. amelyek az osztályra jellemzıek. osztálycímert. Az énképet egyfelıl ezek a teljesítmények alakítják. Bagdy. névsora.37 Ezeket az eredményeket azért közöltük. színeket. hogy saját írásmővét elfogadható terjedelemben szerepeltesse benne. mert hazai környezetben is igazolják. de még inkább azok a vélekedések ( az egyén és mások véleménye) . . dalokat. az osztályon belüli baráti kapcsolatok és az énkép alskálái között. hogy a bevezetıben áttekintett szakirodalmi adatoknak megfelelıen valóban jelentıs korrelációs kapcsolatok vannak az érdemjegyekben kifejezett iskolai teljesítmény. mint e vélekedések össszegyőjtıje visszahat a teljesítményre.

Fontos. hogy ebben az önbemutatásban ne ugyanazok kapjanak nagy teret. akik az iskolai tanulásban. miközben a csoportidentitást erısítik. beszélhet kedvenc együttesérıl. Osztálynévsor Ez olyan speciális módon elkészített névsor. hogy mellızze a társakkal történı összehasonlításnak azt a módját. Különleges napok Ilyen napokon a tanulók befolyásolhatják az iskolai környezetet. ahol a nevek mellett egy-két olyan tevékenység áll. Az iskolán belüli tevékenység széleskörő megjelenítése legalább olyan fontos benne.nem megfelelı típusú összehasonlí- . amikor a tanítási órán belül. Pl. mint a kirándulások emlékei. ki a jobb. bemutathatja bélyeggyőjteményét. az osztályon belüli barátkozásban egyébként is elıtérben állnak. amihez ért. akik mellızöttek.38 Fényképalbum Az osztály életérıl készült fényképek kerülnek ebbe a fotoalbumba. Egy másik formája az ilyen napnak. A jó-rossz. hanem azok kapjanak több lehetıséget. hogy széleskörő élményanyagot öleljen fel. hogy olyan iskolán kívüli tevékenységrıl számoljon be. mire tanította meg kedvenc háziállatát stb. függetlenül attól. ki a rosszabb. beszélhet a biciklizéssel kapcsolatos trükkökrıl. Igen fontos. Hozzá lehet tehát fordulni segítséget kérni ebben az ügyben. Az albumba ragasztott fényképekhez apró jegyzeteket ajánlatos készíteni. amiben ügyes. hogy rendbontók vagy sem. osztályfınöki órán belül lehetıvé tesszük a diák számára. ami kedvenc idıtöltéséhez tartozik. A tanár kommunikációja Az értékelésnél fokozott figyelmet fordít arra a tanár. ünnepélyek stb. megfelelı. az adott napon mindenki egy meghatározott divat szerint öltözködik. szereplések. Ilyenkor fényképeket mutathat be sportteljesítményérıl. beszálmolhat valamilyen iskolán kívüli versenyrıl. amihez az a gyermek ért. a kedvenc frizuráját hordja.

problémás gyermekek osztályával kapcsolatos javaslatok Ilyen osztályban tanuló gyermekeknél csak akkor következik be változás. megoldási stílusa miben különbözött másokétól. hogy a jó eredmény egyaránt tulajdoníthatı a diák képességének és erıfeszítésének. Kifejezik. a diák képes elérni a tanulási célt. mert nem volt elég kitartó. aki az osztályfınökük. Az osztályfınöknek fontos arra figyelnie. nem tett elegendı erıfeszítést. Az osztálynak állandó osztályterme van. hogy egy tanár. mint a magasabb presztizsőnek tekintett verbális. Speciális. A személyi és a téri állandóság biztosított. . mi volt az erıs oldala a feladatmehgoldásnak. hogy ez a bukottak stb. a tantarvbıl a törzsanyag tanítására szoritkoznak. ha az iskola vezetése és a tanárok nem cimkézik az osztályt úgy.39 tást a feladat követelményrendszerének viszonylatában végezze el. osztálya. ének. Ezen cél elérésének függvényében történik a tanulás alapvetı motiválása. amely a feladatmegoldás sikertelensége esetén a diákot azért hibáztatja. akkor a nyilvánosság elıtt azt emelje ki. Foglalkoznak a tanulás távlati céljaival. Ha társakkal kapcsolatban összehasonlítást végez a tanár. hogy biznak abban. Pozitív önértékelést segít az olyan tanári kommunikáció. Sikere esetén pedig elismeri. akkor ezeknek az újratanításával és pótlásával foglalkoznak. technika) . rajz. Az osztály létszámát alacsony szinten tartják. amikor például felolvastat több dolgozatot vagy bíről. magas óraszámban tanítson az osztályban. Az ilyen jellegő csúfolást helytelenítik a társak részérıl. Gondoskodnak arról. instrumentális tantárgyak. Anyanyelvbıl és matematikából felmérik az elmaradást és ha évekkel korábbi tananyagban is történtek elmaradások. hogy értékelésében azonos súllyal szerepeljenek az önkifejezést és az iskolához való kapcsolódást segítı tárgyak (sport. a pályaválasztási tanácsadással .

becenevek is. .Amit szeretek. . a lakás.. nem célszerő.Valami.Személyes címerem . amelyekkel egy barátkozásban vonzó lehetek mások számára? . . érzek.Ha sok pénzem lenne. Házi feladat adása. hogy ÉN.Háziállatom. b) Egyéni feladatok az énkép fejlesztéséhez Speciális énképfejlesztı gyakorlatsort tartalmaz az "Énkönyv". A továbbiakban az olvasó eldönti. A címoldalra kerül.Kedvenc ábrándom. nem kívánják megváltoztatni. kivéve ha a feladat gyakorlatias és érdekes. .Barátot keresek -milyen tulajdonságaim vannak. lehetıleg jó minıségı lapból áll. Nem bírálják a szülık magatartását. Az itt tanító tanárok tisztában vannak azzal. .. hogy a diák azt tanulja meg.. .Kedvenc ételeim. ahol élek. amelyek jellemzık rá. a szoba. ...Miben különbözöm másoktól? . Minden különálló feladatot egy oldalon kell elkészíteni. Ez a könyvecske több . milyen feladatokat alkalmaz tanítványainál.Három kívánságom . mire költeném.Valami. .Kedvenc ruháim. amiben sikeres voltam.A gyermek nevének felírása különbözı formában. amit az iskolai környezetben meg tudnak tanítani számára. tudni akarok.. .A ház. olyan tulajdonságokat jelenít meg szimbolikus formában.. . .40 A szülıkkel megfelelı partneri viszonyban beszélgetnek.a címerre kedvenc tevékenységeket rajzol vagy ír.. . útálok. jóllehet a szülık magatartásában sok kifogásolni való mozzanat található. amit nem jól csináltam.

J.W.Baker. Perspectives on the sociology of education. B.B. Developmental Psychology.Jones. . New York Strein.: 1976. Publishers San Diego McGuire. Spear. Bp. Vol. Psychology: perspectives on behavior. John Wiley and Sons. John Wiley and Sons.. Weiner.pp. The dictionary of personality and social psychology. Budapest Harré.22.J.o.Friedman. J. British Journal of Educational Psychology. G.71.Tk. 588. V.: 1984. Civikly. .W. L. in: Pataki F. Coleman.pp. Pedagógiai szociálpszichológia. P.D.K. az én és a társadalom. . Vol. Journal of Educational Psychology. Routledge and Kegan Paul. A hétköznapi élet szociálpszichológiája. No.J.S. a világban. P. A theory of motivation for some classroom experiences. Smith.: Szociálpszichológia. A serdülık szubkultúrája és az iskolai teljesítmény. . IRODALOM Bagdy Emıke . Advances in research on academic self-concept: implications for school psychology. Comprehensive classroom management.: 1988.: 1987.A.W. Személyiségfejlesztı módszerek az iskolában. R. pp Clarke-Stewart. 3-25. 631-661. Preadolescent self-concept: Its relation to self-concept as inferred by teachers and to academic ability.1. L. Történetirás bátorítása.Parker. Self-concept: validation of construct interpretations.: 1981.C.. New York Marsh.Hubner.: 1983. McGraw.pp.McGuire C. I.J.J.pp .:1976.Penrod.New Jersey.J.S.R. Longman. Gondolat.H.: 1987. Harcourt Brace Jovanovich .. H.J. significant others and classroom communication. Boston Kohlberg..W. Gondolat.:1982 Self-concept. 75.L. Válogatott tanulmányok.Telkes József:1988. Gondolat. Budapest.M..Stanton. Nem az irodalmi értéke a fontos.615. az iskolában. amelyben a diák által kitalált hıs akadályokat gyız le.: 1993. . Oxford Jones. S.: 1983.:1973. 60-78.: 1986. Child development: Infancy through adolescence. Gondolat. T.:1987. . ..D.: 1970.41 . Child psychology and childhood education. Blackwell Reference. hanem az önkifejezés révén az önismeret alakítása.:Communication in the classroom.: 1986. Reserach on self-fulfilling prohpecy and teacher expectations. School Psychology Review. E.D.Amit értékesnek tartok a barátságban.Inc. A spontán énkép alakulása az egyén különbözısége alapján in: Hunyady.F.: 1981.46. Allyn and Bacon Inc. Mead.2. New York Goffman.: 1979. Vol. Vol. . Gy. Budapest Brophy. Prentice-Hall. szerk. G. Review of Educational Research. Gondolat. a szülimmel való kapcsolatban. 78 -94. in:Baker. A pszichikum. London Shavelson.S. Journal of Educational Psychology. Budapest Robinson.53.Lamb.pp. 417-441. No. Vol. Budapest Piaget. R. J. 273-284.O. .