P. 1
oncetus.com_TUS-2011-N-tustime

oncetus.com_TUS-2011-N-tustime

|Views: 852|Likes:
Published by oncetus

More info:

Published by: oncetus on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2011

pdf

text

original

1/177

MAYIS 2011 TEMEL TIP BİLİMLERİ

2/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

6

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

3/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

1.

Aşağıdaki foramenlerden hangisi fossa cranii media’da yer almaz? A) Foramen caecum B) Foramen ovale C) Foramen spinosum D) Foramen lacerum E) Foramen rotundum Cevap A Fossa cranii media; ön sınırını sfenoid kemiğin sulcus prechiasmaticus’u ve ala minor’larının arka kenarının oluşturduğu, arka sınırını da temporal kemiğin petroz parçasının oluşturduğu fossadır. Bu fossa’da bulunan delikler ve bu deliklerden geçen yapılar; • Canalis opticus; • küçük kanatların iki kökü arasındadır. • İçinden n. opticus ile a. ophthalmica geçer. • Fissura Orbitalis Superior (FOS); • Sfenoid kemiğin büyük kanadı ile küçük kanadı arasındaki yarıktır. • Fossa cranii media’yı önde Orbita’ya bağlar. Bu yarıktan; • n. oculomotorius (3), n. trochlearis (4) ve n. abducens (6) (göz kaslarının motor siniri), • n. ophtalmicus’un (5-1) dalları (n. nasociliaris, n. frontalis, n. lacrimalis), • v. ophthalmica superior ve bazen v. ophthalmica inferior geçer. • For. rotundum; • Fossa cranii media’yı, önde fossa pterygopalatina’ya bağlar. • İçinden n. maxillaris (5-2) geçer. • For. ovale; • Fossa cranii media’yı, aşağıda fossa infratemporalis’e bağlar. • İçinden n. mandibularis (5-3) geçer. • For. spinosum; • Fossa cranii media’yı, aşağıda fossa infratemporalis’e bağlar. • A. meningea media (a. maxillaris’in dalı) bu delikten kafaya girerek duramateri besleyen esas arter olur. • For. lacerum; temporal, oksipital ve sfenoid kemiğin kesişim yerinde yer alan bu delikten geçen büyük bir anatomik oluşum yoktur ancak bu deliğin

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

7

4/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

tepesinden a. carotis interna teğet olarak geçer. Fossa cranii anterior ise frontal, eethmoid ve biraz da sfenoid kemiğin ön kısmının oluşturduğu fossadır. Bu fossada ethmoid kemiğin crista galli’si, lamina cribrosa’sı ve foramen caecum denilen yapılar bulunur. Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu I - sayfa 11 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı - sayfa 13 ve 14 Referans 3: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı - sayfa 15 ve 16

2.

Aşağıdaki eklemlerin hangisinde eklem boşluğu içinde disk bulunur? A) Articu latio radioulnaris proximalis B) Articu latio subtalaris C) Articu latio sternoclavicularis D) Articu latio atlantooccipitalis E) Articu latio s acroiliaca Cevap C Symphisis türü yarı-hareketli eklemlerde ve 5 adet de hareketli eklemde eklem boşluğu içerisinde kuvveti absorbe eden fibröz kıkırdak yapısında discus bulunur. Discus içeren eklemler; Symphisis intervertebralis Symphisis pubis Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. radiocarpalis Art. radioulnaris distalis Art. temporomandibularis ART. STERNOCLAVICULARIS • Üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan tek eklemdir. • Clavicula’nın sternal ucu ile manubrium sterni arasında kurulu sellar tip eklemdir.

8

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

• Discus articularis’i vardır. Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu I - sayfa 21 ve 23 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı - sayfa 20 ve 23 Referans 3: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı - sayfa 26 ve 29

3.

Aşağıdaki kaslardan hangisi skapula’ya yapışmak sızın omuz ekleminde harekete neden olur? A) M. triceps brachii B) M. teres minör C) M. brachialis D) M. latissimus dorsi E) M. serratus anterior Cevap D (tartışmalı) Seçeneklerde verilen kaslardan sadece m. brachialis’in skapula’ya tutunması yoktur ancak bu kas omuz ekleminde değil dirsek ekleminde harekete neden olur. M. triceps brachii skapula’nın tuberculum infraglenoidale’sine M. teres major skapula’nın margo lateralis’ine M. serratus anterior ise skapula’nın margo medialis’ine iç taraftan tutunur. Bu 3 kas skapula’ya yapışmasaydı yani skapula’ya tutunmaları olmasaydı omuz ekleminde harekete neden olmazlardı. Bu kaslar skapula’ya tutunmaları sayesinde omuz eklemini hareket ettirebilirler. M. latissimus dorsi en geniş sırt kasıdır. Bu kasın lifleri -çok geniş bir alana tutunarak- crista iliaca’ya, fascia thoracolumbalis’e, alt torakal vertebraların proc. spinosus’larına ve bu çıkıntılar arasındaki lig. supraspinale’lere tutunarak başlar. Yukarıda humerus’a doğru yükselen lifler skapula’nın arkasından geçerken skapula’nın angulus inferior’una da tutunur ve humerus’un ön yüzünde sulcus intertubercularis’in iç dudağına crista tuberculi minoris’de sonlanır. Bazı kaynaklar m. latissimus dorsi’nin skapula’ya tutunmasına yer vermemektedirler. Soru bu haliyle tartışmaya açık bir sorudur. Ancak m. latissimus dorsi’nin skapula’ya tutunması olmasaydı yine de omuz eklemine hareketi mümkün olacaktı. Bu nedenle doğru cevap olarak kabul edilebilir.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

9

6/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu I - sayfa 39, 40 ve 41 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı - sayfa 33, 34 ve 35 Referans 3: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı - sayfa 42, 43 ve 44 4. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi fossa poplitea’da bulunmaz? A) Nervus tibialis B) Nervus cutaneus femoris posterior C) Nervus peroneus communis D) Vena saphena parva’nın son kısmı E) Vena saphena magna Cevap E V. saphena magna; uyluk ve bacağın medialinde yükselerek trigonum femorale’de v. femoralis’e boşalan vendir ve fossa poplitea’ya uğramaz. Fossa poplitea dizin arkasında canalis adductorius’un açıldığı kaslar arasındaki romboid bir alandır. Sınırlarını üstte-içte m.semitendinosus ve m. semimembranosus, üstte-dışta m. biceps femoris, altta-içte m. gastrocnemius’un caput mediale’si ve altta-dışta m. gastrocnemius’un caput laterale’si yapar. Bu fossa’da bulunan yapılar; A. poplitea ve dallar V. politea ve v. poplitea’ya açılan v. saphena parva’nın son kısmı Popliteal lenf düğümleri N. ischiadicus’un iki uç dalı olan n. tibialis ve n. fibularis (peroneus) communis N. cutaneus femoris posterior Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu II - sayfa 109 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı - sayfa 51 Referans 3: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı- sayfa 62

10

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5.

Özofagusun servikal 1/3 bölümünün venleri nereye drene olur? A) V. thyroidea inferior B) V. thyroidea superior C) V. gastrica sinistra D) V. azygos E) V. thoracica interna Cevap A Özofagus’un servikal kısmının veni v. thyroidea inferior’a drene olur. ÖZOFAGUS’UN DAMAR VE SİNİRLERİ ARTERLERİ • Pars cervicalis; a. thyroidea inferior’dan, • Pars thoracica; aorta thoracica ve aa. bronchiales’lerden, • Pars abdominalis; a. gastrica sinistra’dan beslenir. VENLERİ • Pars cervicalis; v. thyroidea inferior, • Pars thoracica; v. azygos, v. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria, • Pars abdominalis; v. gastrica sinistra ve v. azygos tarafından drene edilir (porto-cava anastomoz). Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu II - sayfa 122

6.

Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsaklarda bulunmaz? A) Papilla duodeni majör B) Plica circularis C) Vasa recta D) Plexus myentericus E) Taenia libera Cevap E Papilla duodeni major, isminden de anlaşılacağı üzere duodenum’da bulunur. Plica circularis’ler ince bağırsak mukozasında bulunan plikalardır. Vasa recta’lar jejunum ve ileum’u beslemeye giden a. mesenterica superior’dan

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

11

8/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

çıkan dalların oluşturduğu a. arcuata’ların düz uzantıları olan arterlerdir. Plexus myentericus, ince bağırsakların kas tabakasında yer alan sinir plexus’larıdır. Taenia coli’ler (taenia libera, taenia omentalis ve taenia mesocolica) kalın bağırsağa özgü longitudinal kas liflerinin yoğunlaşması ile oluşan yapılardır ve ince bağırsakta bulunmazlar. Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu II - sayfa 128,129 ve 130 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı- sayfa 117 Referans 3: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı- sayfa 133 ve 134 7. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi superior mediastinumda yer almaz? A) Arcus aorta e B) Vena azygos C) Vena cava superior D) Nervus vagus E) Ductus thoracicus Cevap B Azygos sistem tümüyle mediastinum inferior’da yer alan bir venöz sistemdir. V. azygos inferior mediastinumun arka kısmı yani mediastinum posterior’da yükseldikten sonra v. cava superior’a açılmak için mediastinum medius’ geçen bir yapıdır. MEDIASTINUM SUPERIUS • Önde; manubrium sterni, arkada; ilk 4 torakal vertebra, altta; hayali düzlem, yukarıda; apertura thoracis superior ve yanlarda; mediastinal plevra ile sınırlanır. Mediastinum superius’ta bulunan önemli anatomik yapılar; • Thymus • Trachea • V. brachiocephalica’lar • V. cava superior’un üst yarısı

12

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

• • • • • • • •

Arcus aortae ve dalları (truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra ve a. subclavia sinistra) Ductus thoracicus Oesophagus N. vagus’lar N. phrenicus’lar N. laryngeus recurrens sinistra A.v. thoracica interna’lar V. intercostalis superior sinistra

MEDIASTINUM INFERIUS üçe ayrılır; MEDIASTINUM ANTERIUS • Pericardium fibrosum ile corpus sterni arasındadır. Mediastinum anterius’ta bulunan anatomik yapılar; • Ligg. sternopericardiaca • Thymus MEDIASTINUM MEDIUM • Fibröz perikardiyum ile mediastinum anterius’tan, bifurcatio trachea, pulmonal damarlar ve fibröz perikardiyum ile mediastinum posterius’tan ayrılır. Mediastinum medium’da bulunan anatomik yapılar; • Pericardium ve kalp • Aorta ascendens • Truncus pulmonalis ve uç dalları (a. pulmonalis dextra ve sinistra) • V. cava superior’un alt yarısı • V. azygos’un terminal parçası • Bifurcatio trachea • Bronchus principalis’ler • Vv. pulmonales • N. phrenicus’lar MEDIASTINUM POSTERIUS • Önde; fibröz perikardiyum, bifurcatio trachea, pulmonal damarlar, arkada; T5-T12 vertebralar ile sınırlanır. Mediastinum posterius’ta bulunan anatomik yapılar; • Aorta thoracica

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

13

10/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

• • • • • •

Ductus thoracicus V. azygos V. hemiazygos V. hemiazygos accessoria Oesophagus N. vagus’lar

Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu I - sayfa 81 ve 82 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı- sayfa 72 ve 73 Referans 3: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı- sayfa 84 ve 85 8. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi glandula submandibularis’in yüzeyel parçasının alt yüzü ile komşudur? A) Arteria lingualis B) Glandula sublingualis C) Musculus mylohyoideus D) Vena facialis E) Vena lingualis Cevap D Gl. submandibularis; Bir ceviz büyüklüğünde yuvarlakça bir bezdir. Büyük bir bölümü trigonum submandibulare’de yer alır. Bezin dış yüzünün üst bölümü doğrudan doğruya mandibula’daki fossa submandibularis’e kısmen de m. pterygoideus medialis’e oturur. Alt bölümü ise deri, yüzeyel fasya, platysma ve derin fasya ile örtülüdür. Yine bu yüzde vena facialis ve nervus facialis’in dalları seyreder. Referans 1: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı- sayfa 110 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı- sayfa 126

14

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9.

Aşağıdaki arterlerden hangisi medulla spinalis ile ilgili değildir? A) A. vertebralis B) A. cervicalis ascendens C) A. intercostalis posterior D) A. lumbalis I E) A. thoracica interna Cevap E A. thoracica interna toraks ön duvarında sternum’un iç yüzünde seyreden arterdir ve medulla spinalis’i besleyen herhangi bir dalı yoktur. MEDULLA SPINALIS’İN ARTERLERİ • A. spinalis anterior; bir tanedir. A. vertebralis’lerden gelen birer dalın birleşmesi ile oluşur. Medulla spinalis’in ön 2/3’ünü (ya da cornu posterius ve funiculus posterior hariç, diğer cornu’ları ve funiculus’ları) besler. • A. spinalis posterior; iki tanedir. A. vertebralis’lerden veya bu arterlerin dalları olan a. inferior posterior cerebelli’lerden ayrılır. Medulla spinalis’in arka 1/3’ünü (funiculus posterior ve cornu posterius’ları) beslerler. • Spinal (segmental) arterler; çeşitli arterlerden gelir. - A. cervicalis ascendens, a. cervicalis profunda ve a. intercostalis suprema; a. subclavia’nın dallarıdır. - Aa. intercostales posteriores; aorta thoracica’nın dallarıdır - Aa. lumbales; aorta abdominalis’in dallarıdır - Aa. sacrales laterales ve a. iliolumbalis; a. iliaca interna’nın dallarıdır. • Her bir spinal (segmental) arter, for. intervertebrale’den columna vertebralis’e girer ve radix anterior ile radix posterior’a eşlik eden a. radicularis anterior ve a. radicularis posterior denilen iki dal verir. • A. radicularis anterior’ların en büyüğü, a. radicularis magna (Adamkiewicz arteri)’dır. Medulla spinalis’in lumbal bölgesini besleyen en önemli arterdir. Bir tarafta olup (genellikle solda), aorta’nın alt a. intercostalis posterior’larından veya üst a. lumbalis’lerinden gelir. Medulla spinalis’in alt 2/3’ünün kan desteğinin çoğundan sorumludur. Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu II - sayfa 97 ve 156 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı- sayfa 89 ve 139 Referans 3: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı- sayfa 103, 155 ve 156

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

15

12/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

10. Akomodasyon refleksinde rol oynayan efferent sinir aşağıdakilerden hangisidir? A) N. opticus B) N. oculomotorius C) N. abducens D) N. trochlearis E) N. facialis Cevap B Akomodasyon bir refleks değil “mekanizma”dır. Bu mekanizmada çalışan 3 kas m. rectus medialis, m. ciliaris ve m. sphincter pupilla’dır. Bu 3 kasın da siniri n. oculomotorius’dur. N. OCULOMOTORIUS (III) • Fossa interpeduncularis’ten (sulcus pontocruralis) beyin sapını terk eder. • A. cerebri posterior ile a. superior cerebelli arasından geçer. • Sinus cavernosus’un dış duvarında seyreder. • Fissura orbitalis superior ve Zinn halkası’ndan geçerek orbitaya gelir. Sinirin iki tane çekirdeği vardır. • Nuc. nervi oculomotorii; motor çekirdektir. M. rectus lateralis ve m. obliquus superior hariç, ekstraoküler göz kaslarını ve m. levator palpebra superioris’i uyarır. Sinirin uyardığı bu kaslar aracılığıyla göz; yukarı ve içe bakar. • Nuc. visceralis (Edinger-Westphal); parasempatik çekirdektir. M. sphincter pupillae ve m. ciliaris’in innervasyonu ile ilgilidir. • Gang. ciliare adında bir parasempatik ganglionu vardır. Akomodasyon Yakındaki bir objeye bakıldığında meydana gelen bu olayda; • M. rectus medialis’ler bilateral kasılıp gözler içe bakar (konverjans) • M. ciliaris kasılıp, lens’i yerinde tutan suspensör ligamenti gevşetir. Böylece lens kalınlaşır ve kırıcılığı artar • M. sphincter pupillae kasılıp, retina üzerindeki görüntüyü keskinleştirir. Pupilla refleksinden en önemli farkı, akomodasyonda görüntünün vizüel kortekse ulaşmasıdır. Referans 1: Tustime Anatomi Ders Notu II - sayfa 187 ve 188 Referans 2: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2010 Baskı- sayfa 162 ve 193 Referans 3: Tustime SMT Anatomi Slayt Atlası 2011 Baskı- sayfa 184 ve 217 Referans 4: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 13

16

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

17

14/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

11. Aşağıdaki hücre ara filamanlarından hangisi epitel hücrelerinin hücre iskeletine özgüdür? A) Vimentin B) Desmin C) Keratin D) Miyozin E) Glial fibriller asidik protein Cevap C Yanıt keratin’dir. Tustime Histoloji-Embriyoloji ve Fizyoloji ders notları sayfa 17’de ara filamanlar konu edilmiştir. Ayrıca sayfa 123’teki deri konusunda deri epitelinde keratinin yoğun olduğu vurgulanmıştır. Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 17 ve 123

12. İç kulakta, endolenf aşağıdakilerin hangisinden salınır? A) Reissner membranı B) Kupula C) Spiral ganglion D) Otolitik membran E) Striya vaskülaris Cevap E Yanıt stria vaskülaristir. Tustime Histoloji-Embriyoloji ve Fizyoloji ders notları 117-123. Sayfalarda Kulak konu edilmiştir. Bu bölümde sorunun seçeneklerinde yer alan Reissner membranının, kupulanın, spiral gangliyonun ve otolitik membranların görevleri verilmiştir. Bunlar arasında hiçbirinin endolenf salımında görev almadığı görülmektedir. Sayfa 120 de verilen aşağıdaki şekilde de izlendiği üzere skala medianın içini dolduran endolenfin stria vaskülaristen salındığı anlaşılmaktadır. Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 117, 123 ve 120

18

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13. Aşağıdakilerden hangisi embriyonun ektoderm tabakasından gelişmez? A) Periferik sinir sistemi B) iskelet kasları C) Gözün duyu epiteli D) iç kulak E) Meme bezleri Cevap B Yanıt iskelet kaslarıdır. Tustime Histoloji-Embriyoloji ve Fizyoloji ders notları sayfa 43 (bakınız aşağıdaki bilgi)’te açıkça belirtildiği üzere iskelet kasları somatik mezodermden köken alır. Bunun yanında sorulardaki diğer seçeneklerin embriyonik kökeni yine ders notlarının ilgili bölümlerinde verilmiştir. Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 43

14. Aşağıdakilerden hangisi poiihidramniosun nedenlerinden biri değildir? A) Fetüste spina bifida B) Fetüste özofagus atrezisi C) Fetüste renal agenezi D) Fetüste anensefali E) Fetüste diyafragma hernisi Cevap C Yanıt renal agenezdir. Fötal dönemde amniyon mayi miktarına idrar da katkıda bulunmaktadır. Böbrek gelişmemesine bağlı amniyon miktarı artmayacaktır. Bunun dışında nöral tüpün kapanma defektleri polihidroamniyosa neden olacak ve bu alfa fetoprotein artışıyla seyredecektir (bakınız Tustime Histoloji-Embriyoloji ve Fizyoloji ders notları sayfa 99). Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 99

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

19

16/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

15. İmplantasyon alanında bağ dokusu hücrelerinin glikojen ve lipid depolayarak oluşturdukları polihedral hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Desidüa hücresi B) Sitotrofoblast hücresi C) Sinsityotrofobiast hücresi D) Fibroblast hücresi E) Epitel hücresi Cevap A Yanıt desidua hücresidir. Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 76 16. Aşağıdaki arteryal değişikliklerden hangisi medüller kemoreseptörler aracılığıyla hiperventilasyona neden olur? A) p02 düşmesi B) pH azalması C) pC02 artışı D) K+ konsantrasyonu artışı E) pCO artışı Cevap C Yanıt pCO2 artışı’dır. Burada B seçeneğinde verilen pH azalması çeldirici seçenektir ve dikkat gerektiren bir sorudur. Çünkü temel olarak santral etkide pH etkilidir, ama pH etkinliği kan pCO2 düzeyiyle ilişkilidir ve soruya dikkatli bakıldığında arteryal değişiklikler yani pCO2 sorulmaktadır. CO2 kandan kan-beyin bariyerini geçtikten sonra H düzeyinin artışını etkileyerek bu fonksiyonu yerine getirir. Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 183

20

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17. Dolaşım sisteminde sistol ve diyastol dönemlerindeki basınç değişimlerinin en fazla olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort B) Arteriyoller C) Venler D) Sağ ventrikül E) Sol ventrikül Cevap E Yanıt sol ventriküldür. Çok kolay bir sorudur. Kasıldığında en yüksek basıncı, gevşediğinde en düşük basıncı oluşturan dolaşım sistemi bileşeni sol ventriküldür (bakınız Tustime Histoloji-Embriyoloji ve Fizyoloji ders notları sayfa 167). Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 167 18. Pepsinojen, aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle aktif pepsin şekline dönüşür? A) HCI B) Gastrin C) Mukus D) Tripsin E) Amilaz Cevap A Yanıt HCl’dir. Mide esas hücrelerinden salınan pepsinojen, mide parietal hücrelerinden salının HCl ile aktif hale getirilir (bakınız Tustime Histoloji-Embriyoloji ve Fizyoloji ders notları sayfa 197) . Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 197

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

21

18/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

19. Kadında seks hormonlarının salgısının düzenlenmesine katkıda bulunan inhibin B aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? A) Teka interna B) Teka eksterna C) Granüloza D) Ön hipofiz asidofilik E) Ön hipofiz bazofilik Cevap C Yanıt granüloza hücresidir Referans 1: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 238 20. Aşağıdakilerden hangisi bronş duvarı düz kaslarında dilatasyona yol açan mediatördür? A) Asetilkolin B) Histamin C) Vazoaktif intestinal polipeptid D) Adenozin E) Lökotrienler Cevap C Yanıt vazoaktif intestinal polipeptiddir. VAZOAKTİF İNTESTİNAL POLİPEPTİD (VİP) • Asetilkolinin kotransmitteridir. Etkileri: • Etki kalıbı NO’ya benzer (her yeri gevşetir). • Bilinen en güçlü bronkodilatatör maddedir. • Ereksiyondan dolaylı olarak sorumludur (primer sorumlu olan NO’dur). Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notu I - sayfa 163

22

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

21. Aşağıdakilerden hangisinin fizyolojik pH’de tamponlama etkisi vardır?
2 B) HPO4_ / H2PO4 (pKa = 6.86)

A) CH3COO_ /CH3COOH (pKa = 4.76)

_

C) NH3 /NH4 (pKa =9.25) _ + D) H2PO4 /H3P04 (pKa =2.14) 2_ 3 E) PO4_ / HPO4 (pKa = 12.4) Cevap B

Asitler proton vericiler, bazlar ise proton alıcılar olarak tanımlanır. Konjuge asitbaz çifti, bir proton verici (HA) ve ondan proton alan bir alıcıdan (A-) oluşur. Bir asit olarak HA’nın proton verme eğilimi ayrışma sabiti (Ka = [H+] [A- ] / [HA]) şeklinde ifade edilir veya –log Ka = pKa‘nın fonksiyonu olarak belirtilir; pKa deneysel titrasyon eğrisinden elde edilebilir. Zayıf asitlerin iyonize olma gücü dissosiyasyon sabitelerinin (-) log olan pKa değerleri ile ifade edilir. Tampon çiftlerinin en güçlü tamponlama kapasitesi asidik ve bazik formlarının birbirine eşit konsantrasyonda bulunduğu pKa değerinde gerçekleşir. Dissosiyasyon sabitinin negatif logaritması olan pKa değeri fizyolojik pH’a en yakın olan tampon çiftinin seçilmesi gerekir. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 5 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 38 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 51 22. Aşağıdakilerden hangisi ozmotik etkisi bakımından vücutta önemli bir elementtir? A) Demir B) Bakır C) Klor D) Çinko E) Kalsiyum Cevap C

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

23

20/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Ozmolalite 1 kg suda çözünmüş partikül sayısını, ozmolarite ise 1 litre suda çözünmüş partikül sayısını kullanılır. Hücre dışı sıvının ozmolalitesi effektif ozmolalite (tonisite) ile ineffektif ozmolalitenin toplamına eşittir. Effektif ozmolalite esas olarak ekstrasellüler ortamda bulunan ve hücre membranından serbestçe diffüze olamayan sodyum ve glukoz gibi effektif solütler tarafından oluşturulur. Bu solütler yarattıkları ozmotik gradient aracılığıyla hücre içi ve hücre dışı ortamlar arasında su kaymalarına yol açarlar. Üre, etanol, metanol ve etilen glikol gibi solütler ise hücre membranından serbestçe diffüze olabildiklerinden hücre içi ve dışı ortamlar arasında sekonder su kaymalarına yol açmazlar. Vücut sıvılarının ozmolalitesi yaklaşık olarak 285 mOsm/kg H2O’dur. Osmolarite 3 sıvı kompartmanının hacminin sabit kalmasını sağlar; İntraselüler sıvıda Potasyum ve Fosfat • İnterstisyel ve intravasküler sıvıda • Na+ ve Cl• Plazmada • Na+, Cl-, Üre Glukoz ozmolaliteye katkıda bulunur. Sodyum ve Klor, su ve tuz metabolizmasında yer alan başlıca elementler olup ozmotik basınçtan sorumludur. • Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 359, 366 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 181 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 328 Referans 4: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 9 23. Aşağıdakilerden hangisi plazma proteinlerinin görevlerinden biri değildir? A) inflamasyona yanıt B) Enfeksiyonlardan korunma C) Asit–baz dengesi D) Suda çözünmeyen bileşiklerin taşınması E) Yüksek enerjili bileşiklerin sentezi Cevap E •

24

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

21/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Fonksiyonel plazma proteinleri ve görevleri Fonksiyon Antiproteazlar Kan pıhtılaşması Enzimler Hormonlar İmmun savunma Onkofetal protein Transport veya bağlayıcı proteinler Plazma troteinleri 1-antikimotripsin,1 -antitripsin, 2-makroglobülin, antitrombin Koagülasyon faktörleri Koagülasyon faktörleri, kolinesteraz Eritropoietin İmmünoglobülinler, kompleman proteinleri, 2-mikroglobülin 1 -fetoprotein Albümin, serüloplazmin, transkortin, haptoglobin, lipoproteinler,hemopeksin, transferrin, prealbümin gibi Akut faz reaktanları

Enflamatuvar yanıt

Plazma proteinleri; ATP, GTP, KoA gibi yüksek enerjili bileşiklerin sentezinde yer almaz Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 38-41 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 66 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 85 24. Aşağıdaki glukoz taşıyıcı proteinlerden hangisi kas dokusunda insüline bağımlı olarak çalışır? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 Cevap D

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

25

22/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Glukoz transport proteinlerinden GLUT-4 kas ve yağ dokusunda bulunur ve aktiviteleri insulin bağımlıdır. 14 adet glukoz transport proteini bulunur. Glut- 1; Eritrosit, beyin, böbrek; kolon, plesenta Glut-2 ; Karaciğer, böbrek tubulus hücreleri, pankreasın β hücreleri, ince barsak Glut-3; Beyin, böbrek ve plesenta Glut- 4; Kalp, Yağ ve iskelet dokusu, Glut-5 (aynı zamanda fruktoz’da taşır); İnce barsak, testis ve sperm Glut-4 aktivitesi ve sayısı insülin tarafından arttırılır. Karaciğer, beyin, lens, böbrek tubulus hücrelerinde ve eritrositlerde glukoz transportu insülinden bağımsızdır. Özellikle çizgili kaslar ve yağ dokusu, miyokard, meme bezi hücreleri ve fibroblast membranından glukozun geçişi insulin bağımlıdır. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 151 (benzer soru) Referans 2: Tustime Ders Notu - sayfa 216 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 212 Referans 4: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 142 25. Aşağıdaki fosfolipitlerden hangisi gliserol içermez? A) Lesitin B) Gangliozidler C) Plazmalojen D) Kardiyolipin E) Fosfatidilinositol Cevap B Gliserol içeren lipitler gliserolipitler, sfingozin içeren lipitler sfingolipitlerdir. Gangliozitler, sfingozin içerir ve glikolipitlerdendir. Ayrıca Gangliozitler fosfolipit yapılı moleküllerden değildir. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 203 (aynı soru) Referans 2: Tustime Ders Notu - sayfa 268 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 263 (aynı soru) Referans 4: Tustime Dönem-Deneme Sınavı - 4

26

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

23/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

26. Kan glukozu düşmüş bir kişide, aşağıdaki enzimlerden hangisinin karaciğerde inhibe olması gerekir? A) Pirüvat karboksilaz B) PEP karboksikinaz C) Fruktoz–1,6–bifosfataz D) Glukoz–6–fosfataz E) Fosfofruktokinaz–1 Cevap E Kan glukozu düştüğünde karaciğerde glukoneogenez enzimlerinin aktivitesinde artış ve glikoliz enzimlerinin aktivitesinde azalma gözlenir. Fosfofruktokinaz -1, glikoliz enzimidir. KAN GLUKOZUNUN REGÜLASYONU 1- Beslenme 2- Glukoneogenez 3- Glikojenoliz Glukozun hücre içine transportu; Taşıyıcı sistemler hız kısıtlayıcı Glukokinaz toklukta aktif İnsulin toklukta; Glikolizi arttırır, glikojenezi arttırır. Hipoglisemiye yanıt olarak salınan hormonlar hiperglisemi yaparlar; a- Glukagon; Karaciğerde ‘de glikojenolizi ve glukoneogenezi arttırır. b- Epinefrin: Kas ve karaciğerde’ de glikojenolizi arttırır. Glukozun periferik kullanımını azaltır. Kasta glikolizi arttırır. c- Glikokortikoidler : Glukoneogenezi arttırır (Uzun dönemli düzenleme). d- Büyüme hormonu : Glukoneogenezi arttırır (Uzun dönemli düzenleme). e- Tiroit hormonları: Glukozun barsaktan absorbsiyonunu arttırır. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 169 (benzer soru) Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 313 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 234,310 Referans 4: Tustime Dönem-Deneme Sınavı - 3

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

27

24/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

27. Tiroglobulinden tiroid hormonlarının salınımı aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşir? A) Lizozom B) Kollo id C) Çekirdek D) Endoplazmik retikulum E) Sitoplazma Cevap A TSH uyarımı geldiğinde tiroglobin sekonder lizozomlar içine alınır ve ekzositoz ile salınır. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 269 Referans 2: Tustime Ders Notu - sayfa 347 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 330 Referans 4: Tustime Fizyoloji Ders Notu - sayfa 136 28. Aşağıdaki ajanlardan hangisi oksidatif fosforilasyonda ubikinona elektron transferini önler? A) Siyanid B) Atraktilozid C) Rotenon D) Oligomisin E) Termogenin Cevap C Ubikinona elektron transportunu önleyen; kompleks 1 ve 2 inhibitörleridir. Siyanid kompleks 3; atraktilozit ATP-ADP translokaz, oligomisin kompleks 5 inhibitörü olup termogenin eşleşmeyi bozucu bir moleküldür. Rotenon kompleks 1 inhibitörüdür. I- Elektron transport sistem inhibitörleri (Oksidasyon inhibitörleri) 1-Kompleks I inhibitörleri Rotenon, Amytal (amobarbital), sekobarbital (sekonal), Piericidin A

28

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

25/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

2-Kompleks II inhibitörleri: Karboksin,TTFA (Tenoil trifluoroaseton),Malonat 3-Kompleks III inhibitörleri BAL(dimerkaptol), antimisin A,Myxothiazol ve stigmatellin 4-Kompleks IV inhibitörleri: Siyanür (CN) CO, azid, H2S bileşikleri II- Oksidatif fosforilasyon inhibitörleri 1-ATP sentez inhibitörü (Kompleks V inhibitörü Oligomisin, Venturisidin 2- Adenin nükleotid translokaz inhibitörü (ADP-ATP translokaz inhibitörü) Atraktilozit,Bangkrekik asit III- Ayırıcılar (uncouplers); Eşleşmeyi bozucular Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 196 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 258 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 247 29. Yağ asitlerinin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Plazmadaki serbest yağ asitlerinin kaynağı lipoprotein lipaz ve hormona duyarlı lipazdır. B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. D) Aktivasyon yeri mitokondridir. E) Mitokondriye karnitin bağımlı translokasyon ile geçerler. Cevap D Açil KoA sentetaz, yağ asidi aktivasyonunda yer alır; ATP ve Koenzim A kullanılır. Yağ zicir uzunluğuna göre farklı açil KoA sentetaz (tiokinaz) bulunur ve hücre içi yerleşimleri farklılık gösterir.Uzun zincirli yağ asitlerinin aktivasyon yeri sitoplazma olup, aktive yağ asitleri karnitin bağımlı sistem ile mitokondri matriksine geçerler. Kısa ve orta zincirli yağ asitleri ise mitokondriye karnitin bağımsız sistemle basit difüzyon ile geçer. Plazma kaynakları hormona duyarlı lipaz ile yağ dokusu trigliseritlerin yıkılımı ile oluşan ve lipoprotein lipaz ile lipoproteinlerin

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

29

26/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

yapısındaki trigliseritlerin hidrolizi ile oluşan yağ asitleri olup, plazmada albumin ile taşınırlar. Yağ asitlerinin hücreye geçişi basit difüzyon ve kolaylaştırılmış transport ile olur. Hakim olan görüş ise kolaylaştırılmış difüzyon ile membran yağ asidi bağlayıcı proteine bağlanarak hücre içine geçtiğidir. Basit difüzyon ile geçen kısa ve orta zincirli yağ asitleridir. Diğer taraftan kısa ve orta zincirli yağ asitlerinin aktivasyon yeri de mitokondridir. Soruda hangi yağ asitlerinin sorulduğuna ilişkin belirsizlik bulunmaktadır. Bu soru kısa ve orta zincirli yağ asitlerini kapsıyor ise doğru yanıt E seçeneği, eğer uzun zincirli yağ asitlerini kapsıyor ise(diyetle alınan trigliseritlerden ve depolanmış trigliseritlerden enzimler aracılığı ile serbestleşenler uzun zincirli yağ asitleridir) D seçeneği yanı sıra B seçeneği de kısmen hatalı olacaktır. Eylül 2002 TUS’da yağ asitlerinin hücre içine hangi yolla geçtiği sorulmuş ve yanıt olarak kolaylaştırılmış difüzyon yanıtı istenmiştir. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 229 Referans 2: Tustime Ders Notu - sayfa 286 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 287 30. Hastadan alınan bir kan örneğinde en erken 3 saat sonra kan glukozu tayin edilebiliyorsa, kan aşağıdaki tüplerden hangisine alınmalıdır? A) Lityum heparin içeren tüp B) Sodyum sitrat içeren tüp C) Sodyum–EDTA içeren tüp D) Potasyum–EDTA içeren tüp E) Heparin ve florit içeren tüp Cevap E Eritrositlerdeki glikolizi inhibe etmek için kanın alındığı tüplere sodyum fluorit veya iyodoasetat ilave edilir. Florit glikolizi enolaz basamağında, iyodoasetat ise gliseraldehit 3 fosfat dehidrogenaz basamağında inhibe eder. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 159 (aynı soru) Referans 2: Tustime Ders Notu - sayfa104 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 167 Referans 4: Tustime Dönem Eylül - Deneme Sınavı - 1

30

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

27/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

31. Aşağıdakilerden hangisi kolera toksini ile pertussis toksininin ortak bir etkisidir? A) G proteinlerinin aktivasyonu B) Adenilat siklaz inhibisyonu C) G proteinlerinin fosforilasyonu D) G proteinlerinin ADP–ribozilasyonu E) Protein kinaz A inhibisyonu Cevap D Kolera ve boğmaca toksinleri G proteinlerin alfa alt ünitelerinde ADP ribozilasyonu yaparak Gs’nin GTPaz aktivitesini ve Gi’nin aktive olması inhibe olur; Net etki cAMP artışıdır. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 258 (benzer soru) Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 335 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 318 32. Aşağıdakilerden hangisinin kolesterol düşürücü etkisi yoktur? A) HMG–KoA redüktaz enzimini aktive etmek B) Safra asitlerinin sentezini aktive etmek C) Safra tuzlarının geri emilimini önlemek D) Kolesterol emilimini önleyici reçineler kullanmak E) Kolesterolün intestinal transportunu baskılamak Cevap A HMG-KoA Redüktaz kolesterol sentezinin düzenlenme basamağının enzimidir. Bu enzimin inhibisyonu kolesterol sentezini baskılar. Statinler etkilerini bu yolla gösterir. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 236 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu- sayfa 300 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 289

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

31

28/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

33. Uzun süreli açlık durumunda aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Glikojen deposu B) Triaçilgliserol deposu C) Plazma serbest yağ asidi derişimi D) Plazma keton cisimleri derişimi E) Plazma laktat derişimi Cevap E Açlık ve toklukta plazma laktat düzeyinin kaynağı eritrositler olup, plazma laktik asit düzeyi doku hipoksisine bağlı olarak artar. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 242-243 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 313 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 218,310 34. Hemolizli bir serum örneğinde aşağıdaki testlerin hangisinde yüksek değerler elde edilir? A) Asit fosfataz B) Alkalen fosfataz C) γ–glutamil transferaz D) Laktat dehidrogenaz E) 5’–nükleotidaz Cevap D Hemolizde hücre içinde etkili enzim ve sitozolün enzim belirteci olan laktat dehidrogenaz düzeyleri yüksek bulunur. Hemolizin kan parametrelerine etkisi ; Hemoliz sonucunda, eritrosit içindeki maddeler seruma geçerler. Serumda hemoglobin konsantrasyonu 20 mg/ dL’nin üzerinde olursa hemoliz olduğu gözle anlaşılır. Hemoliz olması durumunda hücre içindeki konsantrasyonları hücre dışındakinden yüksek olan maddelerin serumdaki konsantrasyonları anormal yüksek bulunur. Hemoliz laboratuvar test sonuçlarını iki şekilde değiştirir. En önemli olan eritrositlerin içeriğinin boşalması. LDH, AST, total protein, demir, fosfat, amonyum, potasyum ve magnezyum gibi intrasellüler maddelerin konsantrasyonu

32

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

29/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

artar. Sodyum gibi ekstrasellüler maddelerin konsantrasyonu ise düşer. Hemoglobin görünür ve ultraviyole spektruma yakın ışığın çoğunu absorbe eder ve böylece hemoliz, birçok spektrofotometrik çalışmayı bozar; Kolesterol, trigliserit, kreatin kinaz yüksek, karoten, insülin, albümin ve bilirubin düzeyleri ise düşük bulunur. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 124 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 132 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 183 Referans 4: Tustime Dönem-Deneme Sınavı - 4 35. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin yapısında protein ile birlikte RNA molekülü de bulunur? A) DNA polimeraz B) RNA polimeraz C) Telomeraz D) Helikaz E) Topoizomeraz Cevap C Telomerler, DNA ve proteinlerden oluşur. Kromozomların son kısımlarında yerleşir ve kromozom stabilitesini sağlar. Telomer 1000 veya daha fazla 3’ucta TTAGGG dizisinden oluşur. Bu tekrarlar germ hücre sınırlarındaki hücrelerde özel revers transkriptaz ile sürdürülür. Telomeraz bir ribonükleoprotein olup insanlarda TTAGGG tekrarlayan dizisini tamamlayıcı bir segmenti olan RNA yı içerir. Telemorler ve telomerazlar anti-kanser tedavide önemli hedeflerlerdendir. Telomeraz aktivitesi yüksek olan hücrelerin proliferasyon hızıda yüksektir. Ancak telomeraz normal hücrelerde de bulunur. Tumör oluşumu için gerekli değildir. Referans 1: Tustime Ders Notu - sayfa 420

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

33

30/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

36. De novo pürin nükleotid biyosentezi sırasında tam olarak oluşan ilk nükleotid aşağıdakilerden hangisidir? A) inozin monofosfat B) Guanozin monofosfat C) Adenozin monofosfat D) Ksantozin monofosfat E) Adenilosüksinat Cevap A Denova pürin nükletitleri biyosentezinde ilk oluşan pürin nükleotidi Inozin monofosfat olup AMP ve GMP, inozin monofosfattan sentezlenir. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 375 (aynı soru) Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu: Sayfa 380 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı; Sayfa 434 37. Rekombinant DNA çalışmalarında kullanılan aşağıdaki enzimlerden hangisi fosfodiester bağını hidroliz eder? A) DNA ligaz B) Ekzonükleaz III C) Revers transkriptaz D) DNA polimeraz I E) Terminal transferaz Cevap B Fosfodiester bağlarını yıkan enzimler endonükleaz ve endonükleaz grubundan enzimlerdir. Seçeneklerdeki diğer enzimler fosfodiester bağlarını oluşturur. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 383 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 392 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 451

34

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

31/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

38. Başlama ve sonlanma kodonları dahil olmak üzere 600 nükleotidden oluşan bir DNA molekülü, en fazla kaç amino asitlik bir proteini kodlar? A) 200 B) 199 C) 101 D) 100 E) 99 Cevap E 600 nükleotitlik DNA molekülünün çift sarmalının açılıp her bir zincire karşılık mRNA ve pretein sentezi gerçekleşir. Bu nedenle 300 nükleotit, mRNA sentezine kalıp olarak katılır. Her 3 nükleotit bir kodon olup, bir amino asite karşılık gelir. 300:3; 100 kodon bulunur. 1kodon sonlanma kodonu olduğuna göre 99 kodonluk = 99 aminoasitlik bir protein sentezlenmiş olur. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 398 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 410 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 468

39. Tiamin eksikliğinden aşağıdaki enzimlerden hangisi doğrudan etkilenir? A) Pirüvat kinaz B) Pirüvat karboksilaz C) Aldolaz D) Pirüvat dehidrogenaz E) Glukoz–6 fosfat dehidrogenaz Cevap D TİAMİN (B1 VİTAMİNİ); Pirimidin ve tiazol halkalarının birleşmesinden oluşmuştur. Organizmada başlıca fosfat esterleri şeklinde bulunur. Besinlerle alınmasının yanı sıra barsakta bakteriler tarafından da sentezlenir. Günlük gereksinim karbonhidrat alınımına bağlıdır. Gereksinim gebelik, laktasyon, ve musküler aktivitenin artışına bağlıdır. Fonksiyonu: 2 genel reaksiyon katalizler.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

35

32/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

1) Oksidatif dekarboksilasyon: - ketoglutarat dehidrogenaz, piruvat dehidrogenaz ve dallı zincirli α-ketoasit dehidrogenaz reaksiyonlarının kofaktördür. Karbonion iyonunu aktarır. 2) Transketolaz reaksiyonları: Transketolaz reaksiyonu karaciğer ve kan hücrelerinde pentoz fosfat yolunda kullanılan bir enzim reaksiyonudur. Tiamin pirofosfat bu enzimin kofaktörüdür. Aldehit grubu transferi yapar. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 163-4 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 223 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 219,389 Referans 4: Tustime Dönem-Deneme Sınavı - 4

40. Ailesel hiperkolesteroleminin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) LCAT eksikliği B) Kolesterol esteraz eksikliği C) Apo Cll eksikliği D) LDL reseptör eksikliği E) Kolesterol esterleri transfer proteini eksikliği Cevap D Tip II ; Ailesel hiperkolesterolemi Tip II a : LDL reseptörü veya Apo B-100 ‘de mutasyon vardır. LDL düzeyi yüksektir, hiperkolesterolemi ve ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski mevcuttur. Tanıya multıpli tendon ksantomalar yardımcıdır. Serum trigliserit düzeyi normaldir. Tip II b: LDL ve VLDL artışı, hiperkolesterolemi ve ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski mevcuttur. Klinik olarak ksantoma ve pankreatit mevcuttur. Serum trigliserit düzeyi artmıştır, serum bulanıktır. Referans 1: Tustime TusQuestion - sayfa 217 Referans 2: Tustime Biyokimya Ders Notu - sayfa 281 Referans 3: Tustime Biyokimya Konu Kitabı - sayfa 274

36

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

33/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

41. Aşağıdaki sitokinierden hangisi, Gram (–) bakteri enfeksiyonunda endotoksin salınımı sonucu makrofaj ve B hücrelerinden salınarak ateşe neden olur? A) İnterlökin–6 B) İnterlökin–10 C) İnterferon alfa D) Granülosit stimüle edici faktör E) İnterlökin–5 Cevap : A Kanın normal bir proteini olan endotoksin bağlayan protein, endotoksinle birleştiğinde bunu makrofajın yüzeyinde bulunan CD 14 molekülüne aktarır. Bu ise TLR4 (toll-like reseptör, köprü benzeri reseptör) yoluyla makrojajların sırasıyla TNF, IL-1, IL-6, IL-8 ve IL-12 salgılamalarına neden olur. IL-6, Th-2 ve makrofajlar tarafından sentezlenir. B hücrelerinin farklılaşmasını uyarır. Hepatositleri aktive ederek karaciğerin akut faz proteinleri üretmesini uyarır. Hipotalamusu etkileyerek ateşi yükseltir. Ateşin yükselmesinde sitokinler hiyerarşisinde IL-6 ateş oluşumunun son aşamasından sorumludur. TNF, IL-1, IL-6, alfa ve beta interferona endojen pirojenler denir. Ateşi en çok yükselten endojen pirojen IL-1’dir. Bütün sitokinler IL-6 seviyesini artırarak ateşin yükselmesine neden olurlar. Şıklarda alfa interferon da var ancak makrofajlardan salınmadığı için eliyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 93-94 42. Genetik bakımdan seks ayrımı gösteren iki bakteri arasında geçici bir köprü aracılığıyla genetik madde aktarılması olayına ne ad verilir? A) Transformasyon B) Transdüksiyon C) Transfeksiyon D) Konjugasyon E) Transpozisyon

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

37

34/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Cevap D Genetik bakımından seks ayırımı gösteren iki bakteri olarak sorulmak istenen F+ ve F- bakteriler olup aradaki köprü ise F (seks) pilus’udur. Buna iki canlı bakteri arasında F pilusu aracılığı ile yapılan genetik madde alışverişine Konjugasyon denir. Doğru cevap D şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 29 43. Aşağıdakilerden hangisi difteri toksininin özelliklerinden biri değildir? A) A–B toksin modeline uygun olması B) B–korinefaj tarafından kodlanması C) Protein yapıda olması D) Elongasyon faktörü (EF–2) in aktive etmesi E) Yalnızca Corynebacterium diphtheriae tarafından salgılanması Cevap E Difteri toksininin A-B toksin modeline uygun olması, bakteriyofaj tarafından kodlanması, protein yapıda olması ve EF-2’yi inaktive etmesi doğrudur. Elongasyon faktörü (EF2) inaktive edilmesi sadece difteriye ait olmayıp aynı zamanda Pseudomonas aeruginosa’ya da ait bir virulans faktörüdür. Doğru cevap E şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 34-35, 160

38

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

35/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

44.

AIDS tanısı konan bir hastanın beyin omurilik sıvısında kanlı ağarda beta hemoliz yapan, oda ısısında hareketli, katalaz (+), oksidaz(–), Gram(+) basil üremiştir. Bu hastadaki etken en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? A) Erysipelothrixtürleri B) Corynebacterium türleri C) Streptococcus agalactiae D) Listeria monocytogenes E) Streptococcus pyogenes Cevap D Oda ısısında (22 oC) de hareketli olup 37 oC’de hareketsiz iki bakteri olup biri Yersinia, diğeri de Listeria’dır. Yersinia gram negatif basil olduğu için hemen eliyoruz. Aynı zamanda beta hemoliz yapan, katalaz pozitif, oksidaz negatif ve Gram pozitif basil özellikleri Listeria’yı desteklemektedir. Bu soruda bize diğer ipucu da böbrek nakli yapılan ve immun supresiflerde en sık menenjit nedeninin Listeria monocytogenes olmasıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 162-163

45. Aşağıdaki toksinlerden hangisi Staphylococcus aureus tarafından salgılanmaz? A) a–toksin B) Eksfoliatif toksin C) Eritrojenik toksin D) Enterotoksin E) Toksik şok sendromu toksini Cevap C Stafilokoklarda endotoksine benzer aktivite gösteren peptidoglikan tabakası, Alfa toksin, Beta toksin (sfingomyelinaz C), ProteinA, Koagülaz, DNAase (Nükleaz), Hiyalüronidaz, Stafilokinaz, Lipaz, Penisilinaz, Lökosidin (Panton valentin toksini), Eksfolyatif toksin, Enterotoksinler (A-F, F tipine

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

39

36/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

TSST-1 veya pirojenik ekzotoksin C denir) ve Toksik şok sendromu toksini I (TSST-I, Enterotoksin F, pirojenik ekzotoksin C) vardır. Eritrojenik toksin ise A grubu beta hemolitik streptokoklarca yapılan bir toksindir ve kızıla neden olur. Doğru cevap C şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 186-187,167 46. Aşağıdaki konak faktörlerinden hangisi Salmonella gastroenteritinde önemli bir rol oynamaktadır? A) Mide asiditesi B) Normal ağız florası C) Tükürük enzimleri D) Burun mukozası E) Özofagus mukozası Cevap A Salmonellaların enfeksiyon yapması için 100.000 bakteri gereklidir. Mide asiditesi salmonella infeksiyonlarına karşı korunma sağladığı için gastrektomililerde ve antiasit kullananlarda daha düşük sayıda bakteri hastalık yapabilir. Barsak florası salmonella enfeksiyonlarından korunmada önemlidir, ağız florasının etkisi olmayıp çeldirici olarak verilmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 220

40

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

37/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

47. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin in vitro koşullarda üretilebilmesi için besiyerine ekzojen sterol eklenmesi gerekir? A) Legionella pneumophila B) Leptospira interrogans C) Mycobacterium tuberculosis D) Pseudomonas aeruginosa E) Mycoplasma hominis Cevap E Mycoplasma cinsi bakteriler hücre dışı ortamda serbest yaşayabilen en küçük mikroorganizmalardır. Üreme için kolesterole ihtiyaç duyan tek prokaryottur. Hücre duvarlarının olmaması ve hücre zarlarında kolesterol ve karotenoidlerin bulunması önemli özellikleridir. İki tabakalı hücre zarı içeren diğer bakterilerden farklı olarak hücre zarı üç tabakalıdır. Mikoplazmaları L formlardan ayıran en önemli özellik hücre zarlarında kolesterol bulunmasıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 234 48. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin viral hemaglütinini parçalayan proteaz üretimine bağlı olarak, İnfluenza virusu ile sinerjik etkileşimi vardır? A) Klebsiella pneumoniae B) Staphylococcus aureus C) Enterobacter aerogenes D) Enterococcus faecium E) Neisseria meningitidis Cevap B Proteolitik aktivite gösteren bakteriler Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa gibi bakteriler Influenza virüsünün enfeksiyonu sırasında sinerjistik etkiyle başta pnömoni olmak üzere enfeksiyonlara neden olurlar. Şıklarda sadece S.aureus olduğundan

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

41

38/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Doğru cevap B şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 300

49. Akut hepatit B enfeksiyonu sırasında, bir hastamı serumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisinin saptanması beklenmez? A) HBsAg (+), HBeAg (+) B) HBsAg (–), HBeAg (+) C) HBsAg (+), Anti–HBs (–) D) HBeAg (+), HBV–DNA (+) E) HBeAg (–), Anti–HBelgM (+) Cevap B Akut Hepatit B tanısında ilk testimiz HBsAg antijeni ve AntiHBc IgM antikorudur. Akut enfeksiyonda HBsAg pencere periyodunda negatif olabilir ancak o dönemde HBeAg’de pozitif olamaz. Serumdan önce e antijeni kaybolur sonra s antijeni kaybolur. Dolayısı ile doğru cevap B şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 292 Referans 2: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 630

50. Aşağıdaki viruslardan hangisi hem hava yolu hem de fekal–oral yolla kişiden kişiye bulaşır? A) Parainfluenza virusu B) Solunum sinsityal virusu C) SARS–Coronavirus D) Rhinovirus E) Human Metapneumovirus Cevap C

42

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

39/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Sorudaki Parainfluenza, Human metapneumovirus ve solunum sinsisyal virüsü Paramyxoviridae ailesi içinde olup zarflı virüslerdir ve dayanıksız virüsler oldukları için fekal-oral yolla bulaşamazlar. Rinovirüsler ise mide asiditesine dayanıklı olmadıkları için mideyi geçip gastrointestinal sisteme geçemez ve fekal-oral yolla bulaşamazlar. SARS-Coronavirus ise zarflı bir RNA virüsü olmasına rağmen mide asiditine dayanıklı ve fekal-oral yolla bulaşabilirler. Doğru cevap C şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 253, 301,306 51. Herpes simpleks virüs ensefalitinde kullanılması gereken örnek ve en duyarlı tanı yöntemi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Beyin omurilik sıvısı ve kültür B) Beyin omurilik sıvısı ve PCR C) Serum ve ELISA ile antikor D) Serum ve floresan antikor E) Beyin omurilik sıvısı ve floresan antikor Cevap B Herpes ensefalitinde tanıda en kesin yöntem beyin biyopsisinden virüs izolasyonu (kültür)’dur. Fakat şıklarda beyin biyopsisi olmadığı için, beyin omurilik sıvısı (BOS)’ta en duyarlı yöntem PCR’la Herpes Simpleks Virüs DNA’sına PCR’la bakılmasıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 272

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

43

40/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

52. Aşağıdaki antiviral ajanlardan hangisi, karşısında verilen virusların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaz? A) M2 iyon kanalı inhibitörü – Varicella–zoster virusu B) Revers transkriptaz inhibitörü – Hepatit B virusu C) Proteaz inhibitörü – insan immün yetmezlik virusu D) Nöraminidaz inhibitörü – influenza tip A ve B virusları E) Timidin kinaz inhibitörü – Herpes simpleks virusu Cevap A Sorudaki M2 iyon kanalı yada diğer ismiyle M2 protein kanalı inhibitörleri Hidrojen transportunu dolayısıyla viral kapsid soyunmasını engelleyerek Influenza A virüs enfeksiyonlarında etkilidir. Revers transkriptaz enzimi normalde HIV gibi RNA virüslerinde görülürken HBV’de de vardır ve tedavide kullanılan nükleozid ve non-nükleozid grubu ajanlarca bloke edilir. Varicella zoster virüsünde böyle bir etki söz konusu değildir. Herpes simpleks virüsünde kullanılan DNA polimeraz inhibitörü olup Asiklovirin etkisi muhtemelen yazım hatası olarak Timidin Kinaz İnhibitörü olarak yazılmış (Çelişkili soru olarak kabul edilebilir). Diğer şıklarda eşleştirmeler Doğru olup cevap A şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 263, 300 53. Aşağıdaki sitokinierden hangisi makrofajlardan salındıktan sonra Th–1 hücrelerini indükleyerek gama interferon oluşumuna neden olur? A) IL–4 B) IL–5 C) IL–9 D) IL–12 E) IL–25 Cevap D T helper hücrelerini aktive eden ve Th-1 hücrelerinde gama interferon salınımına neden olan makrofajlardan salınan IL-12’dir. Th-2 hücrelerini aktive

44

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

41/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

eden diye sorsaydı IL-4 olacaktı. Buna göre Doğru cevap D şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 85, 110 54. Aşağıdakilerden hangisi canlı viral aşılardan biridir? A) Hepatit B aşısı B) Kuduz aşısı C) Difteri–Boğmaca–Tetanos aşısı D) Saik aşısı E) Kızamık–Kabakulak–Kızamıkçık aşısı Cevap E Şıklarda Hepatit B aşısı rekombinant aşısı, kuduz aşısı ve Salk aşısı ölü aşı, difteri-boğmaca-tetanoz aşısı toksoid aşılardır, üstelik virüs değildir. Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı ise canlı aşıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 268 55. Kronik granülomatöz hastalıkta temel bozukluk aşağıdakilerin hangisindedir? A) Fagositik hücrelerde B) B lenfositlerde C) Kompleman sisteminde D) Antijen sunan hücrede E) T lenfositlerde Cevap A Kronik Granulomatoz hastalıkta fagositoz kusuru olup temel bozukluk fagositik hücrelerdedir. NADPH oksidaz enzim aktivitesinde eksiklik vardır. H2O2

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

45

42/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

üretilemez. Bu eksiklik nedeniyle bazı bakteri ve mantar hastalıklarının sıklıklarında artış görülür. Virüs ve parazit infeksiyonları sıklığında bir değişme olmaz. Bu hastalığın laboratuvar tanısında nitroblue tetrazolium (NBT) testi kullanılır. Granulositler NBT’den formazan oluşturamazlar. Doğru cevap A şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 131 56. Aşağıdakilerden hangisi fenol oksidaz aktivitesine sahiptir? A) Candida albicans B) Candida tropicalis C) Cryptococcus neoformans D) Cryptococcus albidus E) Saccharomyces cerevisiae Cevap C Cryptococcus neoformans Torulosis etkenidir. Diğer sistemik mikozların aksine etken monomorfiktir. Güvercinlerde hastalık yapmadan bulunur. Kuşların gübresinin solunması ile bulaşır (kuşların gübresi ile bulaşan diğer mantar Histoplasma capsulatum’tur). Polisakkarit kapsülü vardır. Kapsüllü tek mantardır. Fenol oksidaz testi pozitiftir. Oluşturduğu melanin pigmenti sayesinde immün sistemden kaçar. Doğru cevap C şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 341

46

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

43/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

57.

Aşağıdaki Candida türlerinin hangisinde intrensek flukonazol direnci vardır? A) C. parapsilosis B) C. albicans C) C. tropicalis D) C. krusei E) C. kefyr Cevap D Kandida enfeksiyonlarından pamukcuk ve özofajitte oral nistatin verilir. Nistatinin sistemik etkisi yoktur. Lokal olarak etki gösterir. Sistemik olarak flukonazol veya amfoterisin B verilir. Torulopsis (Candida) glabrata ve Candida krusei ‘de antimikotiklere direnç sık görülür. C. glabrata flukonazole duyarlı olabilir. Candida crusei’nin flukonazole doğal direnci vardır, orofaringeal enfeksiyonlarda tedavide itrakonazol kulllanılır. C. crusei’nin etken olduğu sistemik enfeksiyonlara ise ilk seçenek ekinokandinlerdir. C. lusitaniae düşük virülanslı bir mantardır fakat amfoterisin B’ye doğal dirençlidir. Diğer antifungallere dirençli vakalarda kitin sentezini engelleyen kaspofungin (ekinokandin) verilebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 345 Mantar tanısı Direkt mikroskopik incelemede KOH, Floresan mikroskopide Kalkoflor beyzaı, hifleri boyamak için laktofenollu pamuk mavisi, kültür için Saburaud besiyeri Tinea versicolor etkeni, sadece deriyi tutar, seboraik dermatit ve atopik dermatit yapabilir, zorunlu lipofilik,, IV lipid verilenlerde sepsis, kıymalı spagetti görünümü, Selenyum sülfitle tedavi Saç ve deriyi tutar, tırnağı tutmaz, mekik şeklinde makrokonidi, az miktarda mikrokonidisi vardır.

Malessezia furfur

Microsporum

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

47

44/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Tricophyton

Saç, deri ve tırnağı tutar. Kurşun kalem (sigara) şeklinde makrokonidisi ve bol miktarda mikrokonidisi vardır. Deriyi ve tırnağı tutar, saçı tutmaz. Raket (lobut) şeklinde makrokonidisi var, mikrokonidisi yok. Sklerotik cisimcik (medlar body), siyah küf, elefantiyazis En sık Tinea pedis’e bağlı olarak ellerde görülen Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu ile oluşan steril veziküler lezyonlar. Çocuklardaki en sık sebep Tinea capitis. Sferül oluşumu, çöl romatizması, %40 semptomatik Makrofaj içinde maya (kapsüllü gibi görülür), tüberküler makonidi, tüberküloza benzer Kapsüllü tek mantar, maya şeklinde, kuş gübresi ile ilişkili, çini mürekkebi ve lateks testi ile tanı, fenol oksidaz testi pozitif Maya, pseudohif, blastospor ve C. albicans’da ek olarak klamidospor ve germ tüpü (çimlenme borusu, septalı gerçek hif) oluşumu, kemik iliği transplantasyonu ve karaciğer naklinde cerrahi alan enfeksiyonu, Candidin cilt testi negatifse hücresel immun yetmezlik var, kronik mukokütanöz kandidiyaz, nötropeniklerde karaciğer ve dalakta multipl apseler (hepatosplenik kandidiyaz), kanda manan ve betaglukan yüksek, C.crusei flukonazol’e, C.lusitaniae amfoterisin B’ye doğal dirençli.

Epidermophyton

Kromomikoz İd reaksiyonu

Coccidioides Histoplasma

Cryptococcus

Candida

48

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

45/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Aspergillus

Aspergilloma, 45 C açıyla dallanan septalı hifler, eozinofili, yüksek Ig E ve Galaktomannan seviyesi, HRCT’de önce halo, sonra hilal görüntüsü, kemik iliği naklinde enfeksiyon, A.flavus’un aflaktoksini karaciğer Ca, Flukonazole doğal dirençli, Aspergillus terreus amfoterisin B’ye doğal dirençli, mantar topunda cerrahi tedavi yapılır, antifungaller etkisiz, invaziv aspergillozda ilk ilaç vorikonazol, alternatif Amfoterisin B. Dik açıyla dallanan bölmesiz hifler, damar duvarına invazyon, beyinde infarkt, ketoasidotik diyabetlilerde yüksek insidans Gül bahçivanı hastalığı, lenfatikleri kalın olarak elegelmesi, kültürde rozet veya çiçek demeti görünümü, oral Kl damla ile tedavi Köpek ısırması ile bulaşır, çift zonlu armut şeklinde maya Gemi dümeni şeklinde çok sayıda tomurcuklanma, sülfadiyazinle tedavi Hücre duvarı sentezini engelleyen tek antifungal, diğer antifungallerle arasında çapraz direnç yok Oospor, zigospor, abazidiyospor, askospor Blastospor, artrospor, sporanjiyospor, konidiyospor, klamidospor

Mucor

Sporothrix schenkii

Blastomyces Paracoccidioides Kaspofungin (ekinokandin) Eşeyli sporlar Eşeysiz sporlar

58. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi mantar hücre duvarına etki ederek antifungal aktivite gösterir? A) Terbinafin B) Nistatin C) Amfoterisin B D) Flusitozin E) Kaspofungin

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

49

46/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Cevap E Ekinokandinler (caspofungin, mikafungin, anidulafungin) mantar hücre duvarındaki kitin sentezi için gerekli olan beta glukan formasyonunu önler. Bu ilaçlar (1,3)-beta-D glukan sentetaz enzimini inhibe ederler. Candida cinsine fungisidal, Aspergillus cinsine bazı türler dışında ise fungostatik etkilidirler. Amfoterisin B’ye dirençli aspergilloz vakalarında kullanılırlar. Hücre duvarına etkili olduğu için, hücre zarına etki eden ilaçlarla yani amfoterisin ve azollerle çarpraz direnç görülmez. Mucor ve Cryptococcus neoformans’a etkili değildirler. Doğru cevap E şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 334

59. Aşağıdaki parazitlerden hangisinin ara konağı insandır? A) Taenia saginata B) Echinococcus granulosus C) Fasciola hepatica D) Enterobius vermicularis E) Ascaris lumbricoides Cevap B Barsak nematodlarında ara konak yoktur. Dolayısı ile Ascaris lumbricoides ve Enterobius vermicularis şıkları yanlıştır. Taenia saginata’da ara konak sığır, kesin konak insandır. Fasciola hepatica’da da diğer tüm trematodlarda olduğu gibi insan son konaktır. Ara konaklar ise salyangoz ve su bitkileridir. Echinococcus granulosis’de ise normalde ara konak ot yiyen hayvanlar, kesin konak ise köpeklerdir. İnsan rastlantısal ara konaktır. Kesin konakta halkalari ara konakta ise kistler bulunur. Bu soruda rastlantısal da olsa insanın ara konak olduğu tek şık B şıkkı doğru cevaptır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 374 Referans 2: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 193

50

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

47/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

60. İnsanlarda, aşağıdaki Cryptosporidiozis etkenlerinden hangisi en sık görülür? A) C. parvum B) C. canis C) C. felis D) C. muris E) C. suis Cevap A Crytosporidium parvum memelilerde ve balıklarda yaygın olarak bulunur. İnsanlarda en sık enfeksiyon yapan etken de budur. Özellikle immunsupresif olanlarda (AIDS gibi) ishal yapar. Diğer şıklardaki cryptosporidiozis etkenleri ismi üstünde köpek, kedi, kemirgenler ve domuz gibi diğer hayvanlarda daha fazla görülmektedir. Doğru cevap A şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 353

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

51

48/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

61. Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Pleomorfizm B) Hiperkromazi C) Displazi D) Anaplazi E) Aplazi Cevap D Soru metninde eksik var. ‘diferansiasyonun kaybı’ yerine ‘diferansiasyonun tamamen kaybı’ daha doğru olurdu. Soru, anaplazinin tarifi. Çeldirici seçenek, displazi. Ancak, displazi malign neoplaziler için kullanılan bir tanımdan öte, benign ile neoplazi arasındaki geçiş sürecini tanımlar. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu - sayfa 125 Referans 2: Tustime Patoloji Slayt - neoplazi no: 4 ve 21 62. Aşağıdakilerden hangisi temel olarak apoptozis yoluyla gelişen bir patolojik durum değildir? A) Viral enfeksiyonlarda hücre ölümü B) Embriyonun gelişimi sürecindeki organogenez C) Kastrasyon sonrası prostat atrofisi D) Menstrüal siklusta endometrial hücre yıkımı E) Koroner artertıkanması sonucu miyokart hücresi ölümü Cevap E Hücre ölümünün nekroz ve apopitoz olmak üzere, iki şekli vardır. Nekroz daima patolojik, apopitoz ise fizyolojik ve patolojik süreçlerde oluşabilir. Koroner arterlerin tıkanması sonucu myokard hücrelerinin ölümü nekrozla gerçekleşir. Diğer seçeneklerde verilenler, fizyolojik ve patolojik apopitoz örnekleridir. Referans 1: Patoloji Ders Notu - sayfa 18 Referans 2: Tustime Patoloji Slayt - hücre ölümü no:34

52

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

49/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

63. Benzen, aşağıdaki neoplazmlardan hangisinin etiyolojisinde rol oynar? A) Lösemi B) Akciğer kanseri C) Deri kanseri D) Nazofarenks kanseri E) Karaciğer kanseri Cevap D Eski TUS sorusu. Benzen, ‘TUSça’ mesleksel lösemi demektir. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu - sayfa 144 Referans 2: Tustime Patoloji Slayt- neoplazi no: 67 64. Aşağıdakilerden hangisi miyeloproliferatif hastalıklar içinde ver almaz? A) Kronik miyeloid lösemi B) Polisitemia vera C) Multipl miyelom D) Esansiyal trombositemi E) Kronik eozinofilik lösemi Cevap C Basit bir sınıflama sorusu. Kronik myeloproliferatif hastalıklar; KML ( Kronik myeloid lösemi), myeloid metaplazi / myelofibrozis, polistemia vera ve esansiyal trombositozis olmak üzere 4 grup altında incelenir. Multiple myelom ise, en sık görülen malign plazma hücre neoplazisidir. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu - sayfa 225 Referans 2: Tustime Patoloji Slayt- lösemi-lenfoma no: 58 Referans 3: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 325

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

53

50/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

65. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde hücre–aracılı hipersensitivite reaksiyonu rol oynar? A) Otoimmün hemolitik anemi B) Sistemik lupus eritematozus C) Diabetes mellitus tip 1 D) Astım E) Pernisiyöz anemi Cevap C Aşırı duyarlılık reaksiyonu sorusu. Diabetes mellitus tip I, CD 8 T lenfosit aracılı Tip IV ( Hücre- aracılı) aşırı duyarlılık reaksiyonu örneğidir. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu - sayfa 101 Referans 2: Tustime Patoloji Slayt - immunoloji no:21 66. Tükürük bezinde pleomorfik adenomdan sonra ikinci sıklıkta görülen benign neoplazm aşağıdakilerden hangisidir? A) Warthin tümörü B) Bazal hücreli adenom C) Onkositom D) Monomorfikadenom E) Kanaliküleradenom Cevap D Wartinin geleceğini alenen kampımızda söylemiştik! Whartin Tümörü (Papiller Kistadenoma Lenfomatozum, Adenolenfoma) Pleomorfik adenomdan sonra en sık görülen benign tükrük bezi tümörüdür. Sigara içen erkeklerde sık görülen benign bir tümördür. Bilateral ve tükrük bezlerinden sadece parotiste görülür. Epitelyal ve lenfoid dokudan oluşan iki doku bölümü bulunur. Papiller yapılar oluşturan, mitokondriden zengin, eozinofilik sitoplazmalı (onkositik) kolumnar epitel hücreleri ile germinal merkezleri aktif lenfoid folliküller vardır.

54

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

51/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Bu tümör lenf dügümlerinden de gelişebilir. Lenfoma gelişebilir. Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 150 Referans 2: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 190 Referans 3: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 150 67. Aterogenezde en erken gözlenen değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Düz kas hücresi proliferasyonu B) Monositlerin makrofajlara dönüşümü C) Endotei hücresi zedelenmesi D) Damar duvarında lipoproteinlerin birikimi E) Ekstraselüler matriks proteinleri birikimi Cevap C Ateroskleroz patogenezini sormuşlar. Ateroskleroz, endotel hücre zedelenmesi sonucu gelişen endotel disfonksiyonuyla başlar. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu - sayfa 179 Referans 2: Tustime Patoloji Slayt - kalp damar no: 5 68. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir hemodiyalize giren bir hastada hangi tip amiloid protein birikimi olur? A) AA B) APrP C) AL D) ATTR E) Ab2m Cevap E Birebir eski tus sorusu. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu - sayfa 119 Referans 2: Tustime Patoloji Slayt - immunoloji no 87 Referans 3: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 338

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

55

52/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

69. Daha önce önemli kronik hastalığı olmayan ancak ritm bozukluğu ve kalp yetmezliği tedavisi gören 87 yaşında erkek hastaya ölümünden sonra otopsi yapılmıştır. Kalpten hazırlanan kesitlerde interstisyumda eozinofilik madde birikimi saptanmış ve bu madde Kongo kırmızısı boyası ile boyandığında polarize ışık altında yeşil renk verdiği görülmüştür. Bu madde en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? A) Ig hafif zinciri B) Transtiretin C) Dejenerasyon gösteren kollajen D) b2–mikroglobulin E) Amiloid ilişkili protein Cevap B Soruda tarif edilen tablo, lokalize amiloidozlardan, senil kardiak amiloidoz. Senil kardiak amiloidozda, kalpde amiloid adı altında biriken öncü proteinler sıklık sırasıyla transtretin ve ANP. Seçenklerde ANP yok, cevap transtretin. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu - sayfa 119 Referans 2:Tustime Patoloji Slayt - immunoloji no 88 70. Sol testisinde kitle ve akciğerinde multipl, kanamalı ve nekrotik nodüİler gözlenen erişkin bir hastada, serumda HCG seviyesi yüksekliği saptanıyor. Bu hastadaki HCG hormonunun hücresel kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Yolk sak hücreleri B) Embriyonal karsinom hücreleri C) Sitotrofoblastlar D) Sinsityotrofoblastlar E) Leydig hücreleri Cevap D Eski bir TUS sorusu! Bu soruyu (eski TUS sorusu) kampımızda çözmüştük!

56

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

53/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Testiste embrional karsinom tanısı almış bir hastada kanda hCG yüksekliği aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) İndiferansiye hücrelerin varlığı B) Teratoma ait yapıların bulunması C) Seminom komponentinin eşlik etmesi D) Sinsistyal hücrelerin bulunması E) Tümörde geniş nekroz alanlarının bulunması Tabiki HCG sinsityotrofoblastlarda üretilir. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 49 71. Atipik pnömonilerde, iltihabi reaksiyon akciğerin hangi alanında baskın olarak saptanır? A) Alveollerin içinde B) Bronş içinde C) interstisyumda D) Bronşiyol içinde E) Plevral yüzeyde Cevap C Basit bir pnömoni sorusu!! Primer Atipik Pnömoniler: Viral influenza epidemisi şeklinde değilse, en yaygın nedeni Mikoplazma pnömoniadır. Hastane dışı atipik pnömonilerin önemli bir nedeni de klamidyalardır. Mikoplazma infeksiyonu en çok çocuklarda ve gençlerde görülür. İnflamasyon alveol duvarında lokalize olup, interstisyel karakterdedir. Alveol lümenleri içinde eksuda yoktur.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

57

54/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

72. Pediatrik yaş grubunda karaciğerde en sık görülen ve WNT / beta–katenin sinyal yolunda aktivasyonla karakterize olan tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Hepatoselüler karsinom B) Hepatoselüler adenom C) Kolanjiyokarsinom D) Kavernöz hemanjiyom E) Hepatoblastom Cevap E MALİGN KARACİĞER TÜMÖRLERİ Metastatik tümörler Karaciğerin en sık malign neoplazmlardır. GIS (başta kolon), akciğer, meme kanserleri sık olarak kc’e yayılır. En sık primer malign karaciğer kanseridir. Hepatositlerden gelişir. 2. sıklıktaki primer KC malign kanseridir. İntrahepatik safra kanallarından gelişir. Erken çocukluk döneminde görülür. Rezeke edilmezse birkaç yılda ölüme neden olur. WNT / beta-katenin sinyal yolunda aktivasyon En sık karaciğer sarkomu. Etyolojik ajanlar vinil klorid, arsenik ve throtrast’tır. Agresif bir neoplazmdır. 1 yılda ölüme neden olur.

Hepatosellüler Karsinom

Kolonjiosellüler Karsinom

Hepatoblastoma

Anjiosarkom

58

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

55/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

73. Primer sklerozan kolanjiti olan 30 yaşında kadın hastanın öyküsünden atak ve remisyonlar ile devam eden, özellikle atak dönemlerinde, dışkılama isteğine eşlik eden kramp şeklinde alt abdomende ağrısı ve kanlı, mukuslu diyaresi olduğu öğreniliyor. Yapılan kolonoskopide rektumdan başlayıp proksimale doğru kesintisiz devam eden mukozada ülserasyonlar ve arada sağlam normal mukoza görümünü saptanıyor. Kolon biyopsisinin mikroskopik incelemesindeyse, kriptlerde nötrofil kümelenmesi ve lamina propria’da yabancı cisim reaksiyonu görülüyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülseratif kolit B) Crohn hastalığı C) Psödomembranöz kolit D) Amebik kolit E) Familyal adenomatöz polipozis Cevap A Bu soruyuda eski TUS sorularını bilenler rahatlıkla yapmıştır! Kampımızda net bir şekilde bu soruyu konuştuk hatta aşağıdaki eski TUS sorularını çözerek konuyu aklımıza kazıdık!!!! Arada sağlam mukoza ifadesi crohn’u andırsa da burada pseudopolipleri ifade etmektedir. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 202 ve 203 Referans 2: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 616

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

59

56/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Hastaların %80’inde rektum ve sigmoid bölgenin tutulduğu, akut ve kronik iltihabi değişikliklerle karekterize, uzun dönemde kolon karsinomu riski taşıyan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül-2004) A) Ülseratif kolit B) Crohn hastalığı C) Anjiodisplazi D) Psödomembranöz kolit E) Divertiküler hastalık Cevap A Aşağıdakilerden hangisi intra ve ekstrahepatik safra yollarında genişleme ve yer yer fibrozisle karakterize, ayrıca barsağın inflamatuar hastalıklarıyla birliktelik gösteren bir hastalıktır? (Nisan-99) A) Primer Bilier siroz B) Sekonder Bilier siroz C) Primer sklerozan kolanjit D) Hepatik siroz E) Konjenital safra agenezisi Cevap C ÜLSERATİF KOLİT: Genellikle sadece kolonu tutan, mukoza ve submukozada sınırlı, ülseroinflamatuar bir hastalıktır. Crohn Hastalığından farklı olarak lezyonlar atlamadan, aralıksızdır. Granülom yapısı içermez. % 80 rektum ve rektosigmoid, % 10 rektumdan başlayıp proksimale doğru devam ederek tüm kolonu tutabilir. Mukozal inflamasyona kript abseleri, mukozal ülserler, psödopolipler eşlik eder. Kript distorsiyonu, kriptlerde dallanmalar ve sayılarında azalma, goblet hücrelerinde azalma görülür. Seroza ve kas tabakası tutulmadığından kalınlaşma yoktur, serozal yüzey normaldir.

60

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

57/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Epitelyal displazi ve kanser gelişebilir. Normal populasyona göre ve Crohn hastalığına göre çok daha fazla artmıştır (normalin 20-30 katı). Oluşan kanserler genellikle infiltratif tipte olup geç farkedilir. Komplikasyonları toksik megakolon, masif kanama, displazi ve adenokarsinom risk artışı, deride piyoderma gangrenozum ve sklerozan kolanjittir. Primer Sklerozan Kolanjit: İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yollarının inflamasyon ve fibrozisi ile sağlam duktusların dilatasyonu ile karakterizedir. Etkilenmiş safra yollarında striktürler ve dilatasyonlarla baryumlu grafide boncuk dizisi görüntüsü vardır. Bu hastaların % 70’inde ülseratif kolit olmak üzere inflamatuvar barsak hastalığı vardır. Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 616 74. Kolesistektomi materyalinde kese içinde çok sayıd siyah renkli pigment taşları görülmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Gebelik B) Oral kontraseptif kullanımı C) Herediter sferositoz D) Hiperlipidemi sendromu E) Obezite Cevap C Kampımızda resimleriyle beraber gösterdik!Pigment taşların en önemli nedeni hemolitik anemidir. Kolelitiazis: En sık safra kesesinde oluşur. Kanal içi taşlar daha azdır. Taş riskinin arttığı durumlar: Kolesterol taşları: Uzamış açlık, östrojenin artması, hızla kilo verme, total paranteral beslenme, spinal kord hasarı, şişmanlık. Çoğu radyolusendir Pigment taşları: Hemolitik anemi ve infeksiyonlar. Radyoopaktır. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 19

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

61

58/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

75. Aşağıdaki tümörlerden hangisi en sık pineal gland bölgesinde görülür? A) Oligodendrogliom B) Pleomorfik ksantoastrositom C) Ependimom D) Lenfoma E) Germ hücreli tümörler Cevap E Bu konuyuda kampta anlatmıştık.Eski bir TUS sorusu!!! “Hatta bu bölgede kalsifikasyon içeren tümör olarak sorulursa Kraniofarengioma işaretleyelim; ancak unutmayalımki sss’nin primer germ hücreli tümörleride buradan gelişir’’ demiştik. Hatta alttaki soruyuda çözmüştük. Aşağıdaki primer santral sinir sistemi tümörlerinden hangisi tipik olarak pineal bölgesinde yerleşir?(Nisan-2006) A) Menengiom B) Medulloblastom C) Oligodendrogliom D) Ependimon E) Germ hücreli tümör Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 78 Referans 2: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 174

62

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

59/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

76. von Hippel–Lindau hastalığında, santral sinir sisteminde görülmesi beklenen tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Subependimal dev hücreli astrositom B) Schvvannom C) Hemanjiyoblastom D) Meninjiyom E) Nörositom Cevap C Üzerine basa basa değindiğimiz bir diğer konu daha,Fakomatozlar!!! Kamptaki ifadem aynen: Von Hippel – Lindauda iki tane polisitemi yapan tümör var; - Renal hücreli karsinom - Serebellar Hemanjioblastom

Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 78 Referans 2: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 161

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

63

60/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

77. Aynı meme veya her iki memede birden çok odaklı olarak görülebilen ve sıklıkla E–kaderin kaybı gösteren karsinom aşağıdakilerden hangisidir? A) Duktal karsinom B) Lobüler karsinom C) Medüller karsinom D) Kolloidal karsinom E) Tübüler karsinom Cevap B Soru potansiyeli yüksek bir konu Lobüler Meme Karsinomu!! Kampta meme sorusunun gelme ihtimalinin en fazla olduğu yer diye üzerine basa basa söylemiştik. İnvaziv Lobüler Kanser (İLC): İnvaziv meme kanserlerinin %10 kadarını oluşturur. Memenin terminal duktullerinden kaynaklandığı düşünülür. Post menopozal dönemde görülme sıklığı artmaktadır. Diğer alt tiplere göre daha fazla bilateral olur. Aynı meme içinde birden fazla alandan kaynaklanabilir (multisentrik). Mamografide nadiren kitle imajı verir. Çünkü diffüz yayılım söz konusudur. Mikroskopide tümör hücreleri tek hücre genişliğinde ardı ardına dizilim (İndian file, single file) gösterir. Bazen de hücreler duktus çevresinde konsantrik dizilim gösterir (targetoid, öküz gözü). Lobüler karsinomların çoğunda E-cadherin de içeren hücre adezyonunda rol alan gen mutasyonu gösterir. Adezyon eksikliği nedeniyle hücreler tübül yapısı oluşturmaz. Lobüler kanserlerin metastaz paterni diğer meme kanserlerinden farklılık gösterir. Periton ve retroperiton, leptomeninksler, gastrointestinal sistem ve overlere metastaz sıktır. Akciğer ve plevra metastazları ise nadirdir. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 84

64

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

61/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

78. Çocukluk çağında boyun bölgesine radyasyon almış 16 yaşındaki bir çocukta sağ servi kal bölge lenf nodundan yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde şeffaf nükleuslu hücrelerve psammom cisimcikleri görülmüştür. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nazofarenks kanseri B) Papiller tiroid kanseri C) Hodgkin lenfoma D) Anaplastik büyük hücreli lenfoma E) Skuamöz hücreli karsinom Cevap B Eski TUS sorusu!! Her şeyi vermiş: Radyasyondan etkilenen, psammom, şeffaf nükleuslu hücre Kolay bir soru!! Radyasyonla en fazla ilişkisi olan troid kanserinin Papiller olduğunu kampta en az 5 defa söylemiştik. Yine psammom cisimciklerini yapan tümörleri defalarca konuşmuştuk PAPİLLER KARSİNOM: En sık görülen tiroid karsinomudur. Erkek/kadın oranı 1/2 dir. (20-40 yaş) Sıklıkla kapsülsüzdür. Radyasyonla en fazla ilişkili troid karsinomudur Mikroskopi Dallanan gerçek papiller yapılar (fibrovasküler merkez çevresinde bir kaç sıralı kolumnar epitel varlığı) Çekirdek özellikleri: - Nükleusun buzlu cam görüntüsü (Orphan annie), - İntranükleer inklüzyon: nükleusun boş gibi görünmesi, sitoplazmanın çekirdek içine fıtıklaşması - İntranükleer groove (çentiklenme), görülmesi tanı koydurucudur. 3. Psammoma cisimleri: Papiller yapıların merkezinde bazofilik, konsantrik lameller kalsifikasyon oluşmasıdır. Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 430

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

65

62/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Papiller yapılar

Psammoma body’ler

Papiller yapıları ve nükleer özellikleri nedeniyle İİAB ile yüksek oranda tanı konabilen tiroid karsinomu papiller karsinomdur. Erken dönemde boyun lenf düğümlerine metastaz yapar. Hematojen yayılım nadirdir. 1/3-1/5 vakada önce servikal LAP nedeniyle tanı verilir. İzole servikal nodal metastazlar prognozu etkilemez. Prognozu oldukça iyidir: 10 yıllık sürvi %95 in üzerindedir. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 109 Referans 2: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 430 79. Disfonksiyonel uterus kanamasının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Endometrial polip B) Adenomiyozis C) Kronik endometrit D) Anovulatuvar siklus E) Endometrial hiperplazi Cevap D Anormal uterin kanamaların en sık görülen şekli disfonksiyonel uterin kanamadır.Bununda en sık görülen nedeni anovulasyondur. Zaten diğer seçenekler altta yatan nedene yönelik kanamalar yapacağından DUK olarak değerlendirilemezler. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 62 - 63

66

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

63/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

80. BRCA1 geninin mutasyonu, kadın genital sisteminde aşağıdaki tümörlerden hangisinin gelişiminde en sık rol oynar? A) Endometriyum kanseri B) Över kanserleri C) Serviks kanseri D) Vajen kanseri E) Vulvar kanserler Cevap B P53 süpresyonu over kanserlerinin %50’sinde bulunur. HER2/neu (c-erbB2) onkogeni, ovaryal adenokanserlerde %30 pozitiftir. BRCA-1, BRCA-2 mutasyonunda, over ca riski % 16 olur. Seröz ve endometrioid kanserlerin % 80 ‘inden fazlasında yüksek molekül ağırlıklı glikoprotein olan CA-125 pozitiftir. Referans 1: Tustime Patoloji Ders Notu II- sayfa 67 Referans 2: Tustime Patoloji Ders Notu - sayfa 139 - 140

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

67

64/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Cevap E Klozapin: • D1, D3 ve özellikle D4 reseptörlerinde belirgin blokör etkisi bulunmaktadır. • Negatif semptomları olan dirençli şizofrenilerde en etkili ilaçtır. • Serotonerjik reseptörlerden en belirgin olarak 5-HT2A ve 5-HT2C reseptörlerine karşı antagonistik etki gösterir. 6 ve 7 numaralı reseptörleri de bloke eder. • En az sedasyon oluşturandır. • Ekstrapiramidal yan etkileri en az (kuetiapin gibi) olandır. • En önemli yan etkisi agranülositoz oluşturmasıdır. • Olanzapin ile birlikte antikolinerjik yan etkisi en çok olan antipsikotik ilaçtır. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları I. Cilt - sayfa 95 ve 105 Referans 2: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 93

82. Aşağıdakilerden hangisi indirekt etkili sempatomimetik bir ilaçtır? A) Fenilefrin B) Terbutalin C) Kokain D) Psödoefedrin E) Ritodrin Cevap C Fenilefrin α-reseptörleri üzerinden direkt etki ortaya çıkartır. Terbutalin ve ritodrin 2 reseptörleri üzerinden etkilidirler. Terbutalin bronkodilatatör, ritodirin

68

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

65/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

tokolitik olarak kullanılmaktadır. Psödoefedrin α-reseptörleri üzerinden dekonjestan etki oluşturur. Kokain sitoplazmik amin pompasını kapatarak noradrenalinin presinaptik nörona geri alımını engeller ve katekolaminerjik aktiviteyi artırır. Dolayısıyla kokainin etkisi indirekt olarak ortaya çıkar. Diğer bir ifade ile direkt reseptör üzerinden etki ortaya çıkartmaz. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları I. Cilt - sayfa 54 83. Aşağıdakilerden hangisi hipertrigliseridemi tedavisinde kullanılır ve peroksizom proliferatör aktive reseptör alfaya bağlanır? A) Nikotinikasit B) Kolestipol C) Torsetrapib D) Fenofi brat E) Kolestiramin Cevap D Fibrik asit türevleri gen transkripsiyonunu düzenleyen peroksizom proliferatör ile aktive edilen reseptörler yoluyla etki ortaya çıkartırlar. Primer olarak karaciğerde ve kahverengi yağ dokusunda, daha az olarak da böbrek, kalp ve iskelet kasında eksprese edilen PPARα’ya bağlanırlar. Böylelikle yağ asidi oksidasyonu stimüle edilir. Lipoprotein lipaz sentezi artar. Trigliserit seviyeleri düşürülür. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları II. Cilt sayfa 273 Referans 2: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 463

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

69

66/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

84.

Kontrol nedeniyle gelen 60 yaşında astımlı bir hastada ürinasyonun başlamasında güçlük olduğu öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede kan basıncı 160/100 mmHg ve büyükçe bir prostat saptanıyor. Bu hasta için aşağıdaki ilaçlardan hangisi en uygundur? A) Labetolol B) Doksazosin C) Fentolamin D) Propranolol E) Karvedilol Cevap B Prazosin / Terazosin / Doksazosin: Selektif a1 blokörüdürler. Total periferik rezistansın azalmasına bağlı olarak kan basıncını düşürürler. En uzun etki sürelisi doksazosindir. Biyoyararlanımı en fazla olan terazosindir. Hem arterleri hem de venülleri dilate ederler. Prostat hiperplazisinin semptomatik tedavisinde kullanılırlar (mesane boynu ve prostat düz kaslarında tonüsü düşürerek miksiyon kolaylığı ortaya çıkartır). En önemli yan etkileri; ilk doz senkopudur. Referans 1: Farmakoloji Ders Notları I. Cilt sayfa 73 Referans 2: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 42

85. Flumazenil, aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisini ortadan kaldırmada kullanılır? A) Morfin B) Etanol C) Midazolam D) Fenobarbital E) Penisilamin Cevap C Flumazenil: • Selektif benzodiazepin reseptör antagonistidir. GABAA ve GABAB re-

70

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

67/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

• •

• • • •

septörlerini eşit oranda bloke eder. Yüksek doz benzodiazepin alanlarda etkiyi revers etmek için ve hepatik ensefalopatinin derinliğini azaltmak için kullanılır. Sadece benzodiazepinlerin ve atipik benzodiazepin agonistlerinin SSS’deki etkilerini geri çevirir. Diğer hipnosedatifler, alkol, opiyatlar ve genel anesteziklerin SSS etkilerini ise döndüremez. Yarı ömrü kısa olduğu için (0.7-1.3 saat), uzun etkili benzodiazepin kullananlarda doz tekrarlanmalıdır. Benzodiazepinlere bağlı ortaya çıkan solunum depresyonunu düzeltici etkisi, sedasyonu düzeltici etkisiyle kıyaslandığında daha zayıftır. Eğer hasta benzodiazepinle birlikte trisiklik antidepressan da kullanıyorsa, flumazenil uygulaması ile kardiyak aritmiler ortaya çıkabilir. Benzodiazepin bağımlılarında yoksunluk sendromu ortaya çıkartabilir. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları I. Cilt sayfa 94

86. Aşağıdakilerden hangisi hem kronik hepatit B hem de kronik hepatit C enfeksiyonlarının tedavisinde yararlıdır? A) Ribavirin B) Adefovir C) Tenofovir D) indinavir E) interferon alfa–2b Cevap E İnterferon alfa-2b; hairy cell lösemi, malign melanom, foliküler lenfoma ve AIDS’e bağlı Kaposi sarkomu gibi çeşitli tümörlerin tedavisinde endikedir. Kronik hepatit B ve kondiloma akuminata tedavisinde endikedir. Ayrıca ribavirinle kombine olarak kronik hepatit C infeksiyonlarında da kullanılır. Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 633

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

71

68/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

87. Miyastenia gravis’in tedavisi sırasında kullanılan ilgili ilaç dozunun yetersiz kalmasıyla miyastenik kriz, doz fazlalığı nedeniyle kolinerjik kriz görülebilir. Bu durum aşağıdaki ilaçlardan hangisiyle ayırt edilebilir? A) Atropin B) Fizostigmin C) Pralidoksim D) Ekotiofat E) Edrofonyum Cevap E Bu durumda hastaya edrofonyum testi yapılır. Eğer tablo daha ilerlerse (solunumu bozukluğu gibi) bu kolinerjik krize işaret eder, oysa iyileşme miyastenik kriz lehindedir. Eğer hastada aşırı bir muskarinink reaksiyon ortaya çıkarda atropin ile müdahale edilmelidir. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları I. Cilt sayfa 59 Referans 2: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 61 Referans 3: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 61 88. Aşağıdakilerin hangisinde nikotinik reseptörler bulunmaz? A) Bronş düz kaslarında B) Adrenal medulla hücrelerinde C) Parasempatik ganglionlarda D) iskelet kaslarında E) Sempatik ganglionlarda Cevap A Nikotinik reseptörlerin yerleşimleri: • Nöromusküler kavşak • Bütün otonom gangliyonlar (Hem sempatik, hem de parasempatik) • Adrenal medulla Kolinerjik sistemin organ reseptörleri her zaman muskarinik reseptörlerdir. Organlarda nikotinik reseptör bulunmaz. Dolayısıyla bronş düz kaslarındaki reseptörler muskarinik reseptörlerdir. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları I. Cilt sayfa 53

72

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

69/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

89. Aşağıdaki klinik durumların hangisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanılması uygun değildir? A) Hipertansif gebe B) Diabetes mellitusa bağlı proteinüri C) Sklerodermaya bağlı renal krizler D) Akut miyokart enfarktüsü E) Sol ventrikül sistolikfonksiyon bozukluğu Cevap A Kardiyovasküler Sistemle İle İlgili Teratojenik İlaçlar: • ACE inhibitörleri + Anjiotensin Reseptör Blokörleri • Oral antikoagülanlar • Statinler (HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri) Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları II. Cilt sayfa 261 Referans 2: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 42 90. Dekompanse konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan rekombinant insan Btipi natriüretik peptid aşağıdakilerden hangisidir? A) Takrolimus B) Bosentan C) Nitrogliserin D) Nesiritit E) Daklizumab Cevap D Nesiritid: • Beyin natriüretik hormon preparatıdır. • Konjestif kalp yetmezliğine bağlı dispne tedavisi için kullanılır. • Dolaşımdaki BNP düzeyleri kalp yetmezliğinin ciddiyetiyle koreledir. Kalp yetmezliğinde BNP, vazodilatasyon, natriürez ve diürez yaparak anjiotensin ve noradrenalinin etkilerine ters yönde etki yapar. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları II. Cilt sayfa 246

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

73

70/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

91. Genetik polimorfizm açısından yavaş asetilleyici özelliği taşıyan bireylerde, izoniazidin aşağıdaki yan etkilerinden hangisinin görülme olasılığı artar? A) Hepatotoksisite B) Lupus benzeri sendrom C) Periferik nöropati D) Flushing E) Deri döküntüleri Cevap C İzoniazidin Yan Etkileri: • En sık yan etkisi cilt döküntüsüdür. • Beraberinde piridoksin verilmemesi durumunda periferik nöropati geliştirebilir. • Nöropati özellikle diyabetik, anemik veya beslenme yetersizliği olan yavaş asetilleyici bireylerde daha sık görülür. • SLE benzeri tablo ortaya çıkartır. • Optik sinirde nörit ve atrofi geliştirebilir. • Hepatotoksiktir. • Karaciğer hasarında karakteristik patoloji bulgu köprüleşme ve multilobuler nekrozdur. • Enzim aktivitesi normalin beş katına çıkarsa ilaç kesilmelidir. • G6PD eksikliği olanlarda kullanılmamalıdır. • Teratojenik değildir. • Alüminyum içeren antasidler absorpsiyonunu azaltır. • Ateş, vaskülit, artralji ve proksimal interfalangial eklemlerde şişlik, methemoglobinemi oluşturabilir. 92. Statin kullanan kişilerde birlikte kullanıldığında miyopati riskini artıran ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Fenitoin B) Rifampin C) Barbitüratlar D) Rosiglitazon E) Verapamil Cevap E

74

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

71/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Enzim İnhibisyonu Yapan İlaçlar Simetidin Eritromisin Ketokonazol Kloramfenikol Metronidazol Amiodaron Sekobarbital Kalsiyum kanal blokörleri

Enzim İndüksiyonu Yapan İlaçlar Barbitüratlar Rifampin Fenitoin Karbamazepin Rosiglitazon

Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları I. Cilt sayfa 20 93. Peptik ülser tedavisi gören ve lansoprazol kullanan bir hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisi görülür? A) Hipergastrinemi B) Hiperkalsemi C) Hipervitaminoz B1 2 D) Çinko eksikliği E) Demir eksikliği Cevap A Proton Pompası İnhibitörleri: • Ön-ilaçtırlar ve asit ortamda aktif formlarına dönüşürler. • Midenin pariyetal hücrelerinde yerleşmiş olan H-K-ATPaz enzimini (proton pompası) irreversibl bloke ederler. • Asit salınımını en güçlü inhibe eden ilaçlardır. • Gerek bazal, gerekse stimüle asit salgısını inhibe eder. Dolayısıyla gastrin salgısını artırır. Gastrin salınımını artırdıkları için; GİS tümörlerinin sıklığında artış oluştururlar. • Sit-p450 enzimlerini inhibe ederler. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları II. Cilt sayfa 334

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

75

72/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

94. On dokuz yaşında bir genç kız kramp şeklinde karın ağrısı, bulantı, kusma ve sarılık şikâyetleriyle başvuruyor. Yapılan tetkiklerde plazma transaminazlarında yükselme saptanıyor. Öyküsünden akne vulgaris tedavisi amacıyla 2 aydır sentetik vitamin Atürevi bir ilaç ve adını hatırlayamadığı bir antibiyotik kullandığı öğreniliyor. Bu antibiyotik en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? A) Klindamisin B) Ampisilin C) Minosiklin D) Eritromisin E) Siprofloksasin Cevap D Makrolidlerin Yan Etkileri: • Eritromisinin en önemli yan etkisi; kolestatik hepatittir. Bu yan etki belirgin olarak estolat türevl ile oluşur. • GİS’de motilin reseptörlerini aktive eder; dolayısıyla mide boşalmasını hızlandırır (prokinetik). Bu nedenle diyabetik gastroparezi tedavisinde kullanılabilir. Ancak eritromisinin stimüle ettiği kasılmalar yoğun olabilir ve sindirilmemiş besinlerin ince barsağa hızlı geçişine neden olabilir. • Mikrozomal enzimlerde inhibisyon ortaya çıkartır. • Eritromisinin aritmojen etkileri bulunur (QT uzaması). Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları II. Cilt sayfa 184

95. Fibrinolitik tedavi sırasında oluşan kanamayı engellemek amacıyla aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? A) Streptokinaz B) Aminokaproik asit C) Ürokinaz D) Alteplaz E) Reteplaz Cevap B

76

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

73/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

ANTİFİBRİNOLİTİKLER Aminokaproik Asit • Plazminojen ve plazmin aktivasyonunu inhibe ederler. • Direkt olarak; streptokinaz ve ürokinazı da inhibe eder. • Traneksamik asit • Aprotinin • Etamsilat Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları II. Cilt sayfa 280 96. Allerjik astım tedavisinde kullanılan omalizumab aşağıdakilerden hangisidir? A) M2–reseptör inhibitörü B) Fosfodiesteraz inhibitörü C) b2–adrenerjik reseptör agonisti D) Anti–lgE monoklonal antikoru E) Kolinesteraz inhibitörü Cevap D Anti IgE Tedavisi (Omalizumab): • Omalizumab bir rekombinant humanize monoklonal antikor olup IgE’yi hedefler. Omalizumabın bağlandığı IgE, mast hücreleri ve bazofiller üzerindeki IgE reseptörlerine (FcRI reseptörü) bağlanamaz ve böylece alerjik reaksiyon erken safhalarda engellenmiş olur. • Omalizumab tedavisi aynı zamanda bazofiller ve mast hücreleri üzerinde bulunan FcRI ekspresyonunu da azaltır. • Erişkinler ve 12 yaşından büyük gençler için orta ve şiddetli inatçı astım için tavsiye edilir. • Omalizumab akut etkili bir bronkodilatatör olmadığı için kurtarıcı tedavide veya status astmaticusda etkisizdir. • En sık yan etkisi enjeksiyon bölgesinde reaksiyondur.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

77

74/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

97. Hipertansif gebe bir hasta için aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi güvenilir olması nedeniyle öncelikle tercih edilmelidir? A) Kaptopril B) Hidroklorotiazid C) Metildopa D) Furosemid E) irbesartan Cevap C Metildopa: • SSS’ye geçer ve dopa-dekarboksilaz enzimini inhibe eder. • Ön ilaçtır. Adrenerjik sinir uçlarında metilnoradrenalin’e dönüşür. Böylelikle yalancı transmitter etkisi oluşturur. • Ekstrapiramidal yan etkiler ortaya çıkartır. • Belirgin sedasyon (mental depresyon ve somnolans oluşturacak kadar) oluşturur. Belirgin sedasyon yaptığı için; preeklampsi tedavisinde ilk tercihtir. • Coombs testini pozitifleştirir. Oto-immün hemolitik anemi oluşturabilmektedir. Eğer hastalarda ciddi hemoliz tablosu gelişiyorsa glukokortikoidlerle bu tablo hafifletilebilir. • İlaç ateşi oluşturabilir. • Hepatotoksiktir. Hafif karaciğer enzim yükselmesinden fatal hepatik nekroza kadar gidebilen bir tablo oluşturabilir. • Sinoatriyal nod disfonksiyonu olan kişilerde, karotik sinus hipersentivitesi geliştirerek ağır bradikardi ve sinus durması oluşturabilir. • Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları II. Cilt sayfa 257 - 258 Referans 2: Tustime Farmakoloji Ders Notları II. Cilt sayfa 346 - 347 Referans 3: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 41 - 42

78

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

75/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

98. Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin en sık görülen yan etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ajitasyon B) Gastrointestinal rahatsızlıklar C) Antikolinerjik etkiler D) Sedasyon E) Hipotansiyon Cevap B Selektif Serotonin Re-Uptake İnhibitörleri (SSRI) • Serotoninin geri alımını bloke ederek, sinaptik kavşaklarda serotonini biriktirirler ve SSS’de serotonerjik aktiviteyi artırırlar. • Serotonin re-uptake blokörleri obsessif-kompulsif hastalıkta oldukça güçlüdürler. • Panik bozukluklarının tedavisinde kullanılırlar. • Bulimia nervosa tedavisinde oldukça etkilidirler. • Antikolinerjik ve kardiyotoksik yan etkileri azdır. • En sık gastrointestinal yan etkiler oluştururlar ancak nonspesifiktir. Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 104 99. Farmakodinaminin başlıca ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) ilaç emilimi B) ilaç dağılımı C) ilaç transformasyonu D) İlaç atılımı E) ilaç etkileri Cevap E Farmakodinamik Faz (İlaçların Etki Mekanizmaları): • Reseptörlere bağlanma • Enzim inhibisyonu • Enzim aktivasyonu • İlacın antimetabolit olması • Transmembranal aktif transport sistemlerinin inhibisyonu

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

79

76/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

• • • •

Transmembranal iyon kanallarını açan / kapatan ilaçlar Yerine koyma esasına dayanan ilaçlar Vücutta normalde inaktif durumda bulunan bir maddeyi açığa çıkaran veya aktif hale getiren ilaçlar Farmakolojik etki; kullanılan ilacın fiziksel veya kimyasal nonspesifik bir özelliğine bağlı olabilir Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları I. Cilt sayfa 28-29-30

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin pulmoner hipertansiyon tedavisinde endikasyonu yoktur? A) Bosentan B) Treprostinil C) Karboprost D) Epoprostenol E) inhalasyonel nitrik oksit Cevap C Pulmoner hipertansiyonda kullanılan prostaglandin analoğu PGI2 analoğu olan epoprostenoldur. Uzun süreli tedavide transplantasyon gereksinimini geciktirmiştir. Karboprost PGF2 analoğudur. Damarlarda vazokonstrüksiyon ortaya çıkartacağı için pulmoner hipertansiyonda tam tersine basıncı yükseltir. Referans 1: Tustime Farmakoloji Ders Notları I. Cilt sayfa 168

80

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

77/177

MAYIS 2011 KLİNİK TIP BİLİMLERİ

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

83

78/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

84

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

79/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

1.

Kan basıncında paroksismal yükselmeyle birlikte baş ağrısı, terleme, çarpıntı, bulantı ve kusma gibi bulguların ortaya çıktığı ve bu nedenle migren, menopoz ya da panik atak ile karıştırılabilen sekonder hipertansiyon nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Renal arter stenozu B) Aort koarktasyonu C) Feokromositoma D) Cushing sendromu E) Primer aldosteronizm Cevap C Endokrin- kardiyoloji ortak yapımı bir soru. Paroksismal kan basıncı yüksekliği olayı zaten bitiriyor.Sınavın bu soru ile başlaması klinik adına moral verici. Feokromasitoma Sempatik sinir sisteminin kromafin hücre kökenli tümörüdür. En sık adrenal bez medullasında yerleşir. Çoğunlukla tektir. Çocukta ve MEN’nin bir komponenti olarak görüldüğünde bilateral ve multiple olma sıklığı artar. Sürrenal dışında yerleşenlere paraganglionoma denilir. Devamlı hipertansiyon ( en sık) ya da ataklar şeklinde hipertansiyonla kendini belli eder. Bazen de hasta postural hipotansiyon ile gelebilir. MEN Tip 2 ve 3’ün bir komponenti olarak karşımıza çıkabilir. Ataklar esnasında, taşikardi ve eşlik eden ani hipertansiyon, terleme, yüzde solukluk ardından flashing, tremor, göğüsde yanma ve ayaklardan başlayarak yüze dek yayılan ateş basması gözlenir. Klinik: Ataklar sırasında lökositoz, eritrosit sedimentasyon hızında artış, kan glukoz düzeyinde artma, EKG’de sol ventrikül yüklenme bulguları ve supraventriküler taşikardi, bazen ST çökmeleri gözlenebilir. 1. Kronik semptomlar 2. Paroksismal semptomlar • HT (en önemli bulgu) • Başağrısı • Terleme • Anksiete • Tremor

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

85

80/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

• Abdomen ve göğüs ağrısı • Taşikardi olmadan kuvvetli kalp vurusu • Ellerde soğukluk • Kilo kaybı • Kabızlık Ayrıcı tanısında şunlar yer alır: 1. Anksiete nörozu 2. Panik ataklar 3. Hipertansif ataklar (özellikle labil dönemde) 4. Kurşun zehirlenmesi 5. Tabes dorsalis 6. Akut porfiri atakları 7. Menopoz 8. Tirotoksikoz Tanı: 1. 24 saatlik idrarda VMA (duyarlı-tarama), metanefrin (spesifik-tanı), normetanefrin ile epinefrin ve norepinefrin testidir. 2. Kanda metanefrin (en duyarlı ve spesifik), normetanefrin ile epinefrin ve norepinefrin testidir. 3. Glukagon ile provakasyon testi: Atağı nadir olanlarda 4. Klonidin süpresyon testi: Klonidin verince epinefrin ve norepinefrin azalır. Azalma olmuyorsa feokramasitomadır. 5. Görüntüleme yöntemleri (USG, BT, MR) ve radyoaktif iyod işaretli metaiodobenzilguanidin (MIBG) (neoplastik kromaffin doku tarafından tutulur) ile sintigrafi kullanılarak tümor lokalize edilebilir. Tedavi: Cerrahi adrenalektomidir. Cerrahi öncesi hastayı hazırlamak için öncelikle hastanın hipertansiyonu kontrol altına alınmaya çalışılır. Öncelikle alfa blokerler kullanılmalıdır. Alfa blokerler taşikardiyi kontrol altına alamazlar bu durumda gerekirse beta blokerler alfa blokerlerden sonra tedaviye eklenebilir. Beta blokerlerin ilk tedavi yada tek başlarına kullanılmaları, vasokonstrüksiyona yol açarak feo kromasitoma atağına neden olacağından dolayı kontraindikedir. Ataklar sırasında nitrogliserin infüzyonu ile tansiyon kontrol altına alınabilir. Ameliyat öncesi hazırlık dönemi önemlidir. Fenoksibenzamin, fentolamin, prozasin ve doksazosin en çok kullanılan alfa blokerlerdir. Ekstranodal yerleşen feokromasitomalara paraganglioma denir. Ekstranodal yerleştiğinde en sık Zuckerkandl organında yerleşir. Zuckerkandl organı aortanın bifurkasyo bölgesindedir.

86

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

81/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Daha çok salınan katekolamin norepinefrindir. Tanı için en spesifik idrar testi 24 saatlik idrarda metanefrin atılımının artmış olmasıdır. Feokromasitoma atağı yapabilen nedenler: Morfin Tiramin MAO inhibitörleri Trisiklik antidepresanlar Amfetamin, kokain ACTH, Glukagon Metoklopramid Fentanil Guanetidin İv kontrast maddeler Multiple Endokrin Neoplaziler MEN 1(Wermer sendromu): Pituiter adenom (sıklıkla benign prolaktinoma) en sık Paratiroid lezyonu (sıklıkla hiperplazi) Pankreas tümörü (gastrinoma (en sık), insulinoma, glukagonoma, pankreatik polipeptid salgılayan tümör) MEN 2a (Sipple sendromu): Medüller tiroid Ca Feokromasitoma Paratiroid lezyonu (primer hiperparatiroidizm) MEN 2b (MEN 3) Medüller tiroid Ca Feokromasitoma Marfanoid habitus Multiple nörinomlar MEN I de en sık görülen hipofizer adenom prolaktinomadır Marfanoid görünüm MEN 2b de görülür Pankreas tümörü en sık MEN I de görülür. Referans 1: Tustime İmpetus DahiIiye - sayfa 124 Referans 2: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 446 - 447

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

87

82/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

2.

Akut ST elevasyonlu miyokart enfarktüsü olgularında aşağıdaki durumlardan hangisi trombolitik tedavi için kesin bir kontrendikasyon oluşturmaz? A) Geçirilmiş intrakraniyal kanama B) Serebral arteriovenöz malformasyon varlığı C) Aort diseksiyonu kuşkusu D) Kanama diyatezi E) Uzamış (>10 dakika) kardiyopulmoner resusitasyon Cevap E Farmakoloji ve kardiyoloji ortak yapımı. Trombolitik kesin kontrendikasyonları, Kanama diyatezi ve/veya aktif kanama(menstruasyon hariç) İntrakranial tümör Serebral arteriovenöz malformasyon varlığı Hemorajik SVO Son 3 ay geçirilmiş tromboembolik SVO (ilk 3 saat hariç) Aort disseksiyonu şüphesi. Referans 1: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 30

3.

Kırk beş yaşında bir erkek hasta akut pankreatit nedeniyle tedavi ediliyor. Lipid profili değerlendirmesinde trigliserid düzeyi 1100 mg/dL, LDL kolesterol 90 mg/dL ve HDL kolesterol 40 mg/dL olarak saptanıyor. Ailesel koroner arter hastalığı ve ailesel tip II diabetes mellitus öyküsü olan hastanın açlık kan şekeri 120 mg/dL bulunuyor. Bu hastada antilipid tedavi olarak aşağıdakilerden hangisinin ilk başlanması en uygundur? A) Fibrik asit türevleri B) HMG–KoA redüktaz inhibitörleri C) Kolesterol absorpsiyon inhibitörü D) Safra asit bağlayıcı reçineler E) Probukol Cevap A

88

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

83/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Endokrin kardiyoloji ortak yapımı sorulardan biri daha. Hiperlipidemi ve tedavisi.Trigliserid düşürmek için öncelikle fibrik asit deriveleri verilmelidir.Statinler LDL düşürücü stratejide önem kazanır.Probukol güncel tedavide kullanılmaz.(QT uzatır.) Safra reçineleri LDL düşürür. Ama sekonder ilaç olarak seçilebilir. Kolesterol absorbsiyon inhibitörleri de yine sekonder ilaç olarak aklımıza gelmelidir. Referans 1: Tustime İmpetus DahiIiye - sayfa 131 Referans 2: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 463 4. Akut lober pnömonisi olan bir hastada karakteristik vokal fremitus, perküsyon bulgusu, oskültasyonda krepitan rai ve tuber sufl duyulması bulguları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Oskültasvon Vokal Perküsyon Krepitan rai Tuber sufl fremitus bulgusu duyulması duyulması A) Normal Rezonan Yok Yok B) Artmış Matite Var Var C) Azalmış Hipersonorite Yok Yok D) Azalmış Matite Yok Var E) Artmış Matite Yok Yok Cevap B Herhalde birebir tablodan bu kadar sorulabilir. Fizik muayene ile ilgili basit bir göğüs sorusu.

Referans 1: Tustime İmpetus DahiIiye - sayfa 49 Referans 2: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 164
KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

89

84/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

5.

Elli beş yaşında, daha önceden şikâyeti olmayan, obez, sigara içmeyen bir kadın hasta 3 haftadan fazla süren öksürük yakınması ile başvuruyor. ACE inhibitörü almadığı öğrenilen hastanın, akciğergrafisi normal olarak değerlendiriliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı B) Bronkojenik karsinom C) Pulmoneremboli D) Sol kalp yetmezliği E) Gastroözofageal reflü Cevap E Hastada kronik öksürükten bahsediyor. Yanıltıcı olan kısmı sorunun başlangıcı sigara içmeyen bayan; aklımıza adenokanseri getirebilir. Fakat akciğer grafisi normal ve pnömoni kliniğide görülmüyor. ACE inhibitörü almıyor demiş soruyu uzatmak için bir şey ifade etmiyor. Kilo kaybı olmaması ve obesiteyi de düşünürsek reflü kronik öksürükte elimizde kalan tek şık oluyor. Referans 1: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 161

6.

Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuvardistres sendromu tanısı konulmasında kullanılan kriterler arasında yer almaz? A) Predispozan bir durum varlığı B) Pa02/FİO2 oranının 200’ün üstünde olması C) Akciğer grafisinde bilateral alveolar veya interstisyel infiltrasyon olması D) Pulmoner arter kapanma basıncının 18 mmHg’den düşük olması E) Mekanik ventilasyon gerektiren hipoksemi CEVAP B Derslerimizde özellikle vurguladığımız soru profillerinden biri de ARDS idi. Sorulması umarım bizim kadar sizi de mutlu etmiştir. Tanı kriterleri ile ilgili bir kelime oyunu yapılmış. • Pulmoner kapiller uç (wedge=kama) basıncının 18 in altında mmHg olması. Bu durum sol kalp yetmezliği olmadığını gösterir

90

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

85/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

• •

Ciddi arteriel pO2 düşüklüğü; Arteryel PO2 (mmHg)/ FIO2 (solunan O2 fraksiyonu) 200 ün altında olması Akut (<7 gün) başlangıçlı ortaya çıkmış akciğerde diffüz bilateral alveolar yada interstisyel infiltrasyon Referans 1: Tustime İmpetus DahiIiye - sayfa 56 Referans 2: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 185

7.

Geniş spektrumlu beta laktamaz üreten Escherichia coli’ye bağlı bakteriyemi tedavisinde en uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? A) Nafsilin B) Sefuroksim aksetil C) Seftriakson D) Ertapenem E) Seftazidim Cevap D Aslında bir intaniye sorusu ama bu alışkanlığı biliyoruz.Bir iki tane soru dahiliyede mutlaka oluyor. Yine şıklardan olabilcek bir soru 3 tanesi sefalosporin ,biride metisilin duyarlı staflarda etkili geriye karbapenem türevi ertapenem kalıyor. Referans 1: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 494

8.

Aşağıdakilerden hangisi klorokine dirençli Plasmodium falciparum profilaksisinde kullanılır? A) Doksisiklin B) Klindamisin C) Kinin sülfat D) Artesunat E) Primetamin Cevap A

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

91

86/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Esi tus sorularının önemini vurgulayan noktalardan biri daha sıtma profilaksisi deyince klorokin lakin direnç varsa tetrasiklin türevi doksiklin verilmelidir. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 359 9. Aşağıdaki hepatit viruslarından hangisi nedeniyle akut enfeksiyon gelişen gebe bir kadında fulminan hepatit görülme olasılığı en yüksektir? A) Hepatit A B) Hepatit B C) Hepatit C D) Hepatit D E) Hepatit E Cevap E Dahiliyenin belkide en basit sorusu gebe ve hepatit deyince E hepatit akla gelmelidir. TUS için kolay sayılabilecek bir soru. Hepatit anlatılırken sıklıkla vurgulanan bir spot bilgi sorulmuş. Normal kişilerde çoğunlukla asemptomatik seyreden hepatit E nin gebelerde yüksek mortalite (%20-40) ile seyreden epidemik bir RNA virüsü olduğu, kronikleşmediği Fekal oral bulaştığı, inkübasyon süresinin 2-9 haftaolduğu, Anti-HEVIgM 2. haftadan sonra pozitifleştiği, Anti-HEVIgG’de aynı sürede yükselmeye başlayıp sonrası için koruyucu olduğu hatırlanmalıdır. Referans 1: Tustime İmpetus DahiIiye - sayfa 170 Referans 2: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 632

92

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

87/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

10. Yetmiş beş yaşında erkek hasta ateş ve karnın sol alt kadranında akut başlayan ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik incelemede abdominal distansiyon ve lokalize peritonit bulguları saptanıyor. Lökosit sayısı 14 000/mm3 olarak bulunuyor. Bu hastaya tanı koymada en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdominal bilgisayarlı tomografi B) Abdominal magnetik rezonans görüntüleme C) Baryumlu kolon grafisi D) Kolonoskopi E) Ayakta karın grafisi Cevap A Dikkat ve ayırıcı tanı sorusu. Bu tabloda akla 3 tanı gelebilir; 1-İskemik kolit 2- Toksik megakolon 3- Kolonda akut divertikülit. Yaşlı bir hastada karın ağrısı, lokalize peritonit, ateş ve lökositoz varsa akla ilk gelmesi gerekn divertikülit olmalıdır. Akut divertikülitte kolonoskopi ve baryumlu grafiler kontrendikedir. İlk tetkik sorulsa ayakta karın grafisi demek gerekirken, en uygun tanısal tetkik sorulduğundan abdominal bigisayarlı tomografi doğru cevaptır. Referans 1: Tustime İnfotus DahiIiye - sayfa 607 11.

Yetmiş yedi yaşında bir erkek hasta halsizlik ve eforla gelişen nefes darlığı, sırt ve bel ağrısı yakınmalarıyla başvuruyor. Yapılan incelemelerde anemi, hiperkalsemi, üre– kreatinin yüksekliği, kemiklerde litik lezyonlar ve paraproteinemi saptanıyor. Bu hastadaki renal hasarın en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Glomerüler hasar B) Ürat nefropatisi C) Hafifzincire bağlı tübülointerstisyel hasar D) Hafifzincire bağı vasküler hasar E) Böbreklerin plazma hücrelerince infiltre olması Cevap C

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

93

88/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Yaşlı hasta bel ağrısı eşittir .Multıpl myelom . Myelom böbreği hafif zincir nefropatisi,hiperkalsemi,hiperürisemi,amiloid gibi nedenlere bağlı olabilir. Bunların en arasında en sık görülen hafif zincir nefropatisidir. Multipl myelomanın klinik bulguları ve mekanizması Klinik Bulgular Hiperkalsemi, patolojik kırıklar, spinal bası, litik kemik lezyonları, osteoporoz, kemik ağrıları Böbrek yetmezliği Alttayatan nedenler İskelet yıkımı Patojenik Mekanizma Tumor genişlemesi; tümör hücrelerinin OAF (osteoklast aktive edici faktör) üretmesi, Tümör ürünlerinin toksik etkileri, hafif zincirler, OAF, DNA yıkım ürünleri, hipogamaglobulinemi Tumor büyümesi, tümör hücrelerinden antikor ve inhibitör madde üretimi Tümör supresyonuna bağlı yapım azlığı, IgG Tümör ürünleri; M komponentin özellikleri, hafif zincirler, OAF Tumor ürunleri; pıhtılaşma faktör antikorları, hafif zincirler trombosit antikorları Tumor genişlemesi

Hafif zincir proteinuri, hiperkalsemi, urat nefropatisi, interstisiyel nefrit amiloid glomerulopati, pyelonefrit Myelofitizis, yapımın azalıp, yıkımın artması Hipogamaglobulinemi, nötrofil migrasyonunun azalması Hipervizkozite, kryoglobulinler, amiloid depolanması, Hiperkalsemi, spinal bası Pıhtılaşma bozukluğu, endotele amiloid hasarı, trombosit disfonksiyonu

Anemi

Infeksiyon

Nörolojik semptomlar

Kanama

Kitle lezyonu

94

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

89/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Referans 1: Tustime DahiIiye Ders Notu - sayfa 553 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 88 Referans 3: Tustime İnfotus - sayfa 335 ve 336 12. On sekiz yaşında bir erkek hasta birkaç gün önce başlayan idrar miktarında azalma ve kanlı idrar yapma yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede kan basıncı 165/105 mmHg, göz kapaklarında ve pretibial bölgede 2+ ödem bulunuyor. Laboratuvar incelemelerinde serum kreatinin düzeyi 2.1 mg/dL, potasyum düzeyi 5.6 mmol/Lve idrarda protein miktarı 1 g/gün olarak saptanıyor, idrar mikroskopisinde bol eritrositler ile eritrosit silendirleri görülüyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin kullanılması sakıncalıdır? A) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü B) Alfa–adrenerjik blokör C) Beta–adrenerjik blokör D) Kalsiyum kanal blokörü E) Loop diüretik Cevap A Orta zorlukta bir TUS sorusu. Bu soruda aslında ACE inhibitörlerinin hangi durumlarda kullanılmayacağı konusu ön plana çıkmakatadır ki en önemli iki durum 1- oligo-anürik akut böbrek yetmezliğinde intra-glomerüler basıncı azaltıp tabloyu kötüleştireceğinden ACE inhibitörü kullanılmaz, kullanılıyorsa da kesilir. 2- hiperpotasemik hastalarda hiperpotasemiyi daha da agreve edebileceğinden mümkün olduğunca bu tedavi seçeneğinden kaçınılmasıdır. Yukarda bahsedilen hasta tipik bir akut poststreptokoksik glomerulonefrit hastası olup, ACE inhibitörü bu hastadaki oligüri ve hiperpotasemi nedeniyle sakıncalıdır. Referans 1: Tustime DahiIiye Ders Notu - sayfa 552 ve 536 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 139 Referans 3: Tustime İnfotus - sayfa 529 ve 536

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

95

90/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

13. Aşağıdaki akut böbrek yetersizliği durumlarının hangisinde anüri gelişme olasılığı en düşüktür? A) Septik şoka bağlı akut tübüler nekroz B) Bilateral akut kortikal nekroz C) Hızlı ilerleyen glomerülonefrit D) Bilateral renal arter oklüzyonu E) Radyokontrast nefrotoksisitesi Cevap E Dikkat edilirse yine bilgiden ziyade mantık sorusu. Şıkların diğer hepsinde akut tubuler nekrozun ya kendisi ya da nedenleri var. Oysa E şıkkında radyokontrast nefrotoksitesi diyor. Tabiî ki ATN yapıp anüri yapabilir,çok düşük oranda.Sonuçta nefrotoksik olan tüm ilaçar bu kadar sık anüri yapsa kullanmamız opak maddeleri çok mümkün olmazdı.Soruyu okurken dikkatin önemli olduğunu gösteren bir soru. Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye- sayfa 530 14. Yirmi altı yaşında kadın hasta son 3 aydır el bileği ve proksimal interfalangeal eklemlerinde ağrı ve şişlik, ağızda tekrarlayan ülserler ve nefes alıp vermeye bağlı artan batıcı tipte yan ağrısı yakınmalarıyla başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde idrarda hücresel silendirler, proteinüri, hemoglobin düzeyi 10 g/dL, lökosit sayısı 2500/mm3 olarak saptanıyor. Bu hastada aşağıdaki otoantikorlardan hangisinin prevalansı en yüksektir? A) Antinükleer B) Anti–Sm C) Anti–Ro D) Anti–fosfolipid E) Anti–La Cevap A Aslında proksimal interfalangeal eklemlerinde ağrı ve şişlik hemen acaba romatoid artirit soruyor dedirtiyor. Lakin oral aft işi SLE ‘ye doğru kaydırır.

96

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

91/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Nefes alıp vermekle olan ağrı muhtemel plevra tutulumunu gösteriyor.İdrar bulguları ve sitopeniler ,ise işi bitiriyor.Soru kısalınca SLE’de hangi antikor een sık görülür oluyor. Zaten SLE için tarama testi olan ANA kesin cevaptır. Referans 1: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 31 Referans 2: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 105 15. Akut gut artriti atağı ile başvuran bir hastanın tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisinin kullanılması öncelikli değildir? A) Kolşisin B) Allo pürin ol C) indometazin D) Prednizon E) Naproksen Cevap B Basit bir romatoloji sorusu ,akut gut krizine yaklaşım: Akut atağın teadvisinde en uygun ilaç indometazin yada diğer NSAID grubundan bir ilacın seçilip 7-10 gün kadar verilmesidir. Böbrek yetmezliği, peptik ülseri yada konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımı kontrendikedir. Bonkospazma neden olabildikleri için nazal polibi olan yada aspirin sensitivitesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. İkinci seçilecek ilaç ise kolşisindir. Kolşisin hem akut gut atağı tedavisinde hemde kronik tedavide kullanılabilir. Oral yada intraartiküler kortikosteroid kullanımı diğer seçenek bir tedavidir. Akut atak tamamen yatışmadan allopürinol ve probenesid verilmemelidir. Kolşisinin gastrointestinal yan etkileri oldukça önemlidir. kolşisin IV verildiğinde gastrointestinal yan etkileri daha az görülebilir ama kemik ilği supresyonu yan etkisi artar ekstravaze olursa cilt altında infiltratlara neden olur. Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 135 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 42

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

97

92/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

16. – 17. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE CEVAPLAYINIZ. Yaşamında ilk kez alt ekstremitede derin ven trombozu tanısı konulan ve etiyolojisi araştırılan 35 yaşında bir kadın hastada protrombin zamanı, PTT, fibrinojen ve homosistein düzeyleri normal bulunmuş; aktive protein C rezistansı saptanmıştır. 16. Bu hastadaki tablo aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? A) Protrombin 2021 OAmutasyonu B) Faktör V Leiden mutasyonu C) Metilen tetrahidrofolat redüktaz gen mutasyonu D) Protein C eksikliği E) Antitrombin III eksikliği Cevap B Herediter trombofililer her sınavda artık karşımıza çıkmaktadır. Burada aslında sorunun cevabı içinde gizli; aktive protein C rezistansı en sık faktör 5 inhibe edici etkisi üzerindeki mutasyonla ortaya çıkar. (Protein C faktör 5 ve 8 inhibitörüdür.) Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 310 - 311 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 92 17. Bu hastanın tedavisi için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Düşük molekül ağırlıklı heparin ile antikoagülasyon, vvarfarin tedavisinden daha etkilidir. B) Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinde kanama riski, vvarfarine oranla daha sık gözlenir. C) Antikoagülan tedavi ömür boyu verilmelidir. D) Antikoagülan tedavi önce 6 ay verilir, kesildikten sonra trombotik atak tekrarlarsa ömür boyu verilir. E) Antikoagülan tedavi başlanırken önce vvarfarin daha sonra heparin başlanır. Cevap D

98

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

93/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Sınavın dahiliye adına belki de tek tartışmalı sorusu budur. Aslında bunula ilgili ESC pulomner emboli klavuzunda yazan cümlelerde net değildir. Fakat her kitapta farklı yazmakla birlikte ilk atak sonrası 6 ay ,tekrarlarsa ömür boyu seçeneği de mevcuttur. Artı homozigot ve heterozigot olması işleri birza değiştirir. ESC klavuzu, Molekuler trombofili taşıyıcıları arasında, lupus antikoagulanı olan hastalar, protein C ya da protein S eksikliği olanlar ve faktor V Leiden ya da PTG20210A icin homozigot olanlar, uyarılmamış ilk venöz tromboemboli atağından sonra suresi belirsiz tedaviye adaydrlar. Heterozigot faktor V Leiden ya da protrombin mutasyonu G20210A taşıyıcıları için uzatılmış antikoagulan tedavinin klinik yararına dair kanıt bulunmamaktadır. Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 310 - 311 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 92 18. Mikrositer anemi saptanan bir hastada hematokrit değeri % 32, serum demir düzeyi, transferrin satürasyonu ve ferritin düzeyi normal olarak bulunuyor. Bu hastada ayırıcı tanıda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Aplastik anemi B) Demir eksikliği anemisi C) Pernisiyöz anemi D) Folat eksikliği anemisi E) Akdeniz anemisi taşıyıcılığı Cevap E Türkiye ve dünya şartlarında talasemi ile demir eksikliği birbirine karışabilir. Daha da önemlisi mikrositer anemilerin ayırıcı tanısı bonus hematoloji sorularından biridir.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

99

94/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 283 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 80 19. Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi alkilleyici bir ajandır? A) 6–merkaptopürin B) Vinkristin C) Siklofosfamid D) Bleomisin E) Aktinomisin–D Cevap C Eski sınav sorularının önemi bu soruda karşımıza çıkıyor. Kemoteropatik ilaçların grup olarak bilinmesi önemlidir.

100

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

95/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 356 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 356 20. Aşağıdakilerden hangisi ACE inhibitörlerinin yan etkilerinden biri değildir? A) Hipokalemi B) Öksürük C) Anjiyoödem D) Bilateral renal arter stenozunda akut böbrek yetmezliği E) Makülopapüler döküntü Cevap A Kardiyoloji ,endokrin ,nefroloji her dahili branşın bilmesi gereken sorularda biri. ACE inhibitörlerinin en önemli yan etkileri; Öksürük Hipotansiyon Proteinüri Hiperkalemi Döküntü,ürtiker

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

101

96/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Anjioödem Kontrendikasyonların ise ; Gebelik ve Bilateral renal arter stenozudur. Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 521 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 139 21. Primer adrenokortikal yetmezlik tedavisinde, mineralokortikoid replasmanı için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Deksametazon B) Fludrokortizon C) Triamsinolon D) Metilprednizolon E) Prednizon Cevap B Bu sınavın verimli dallarından biri;endokrin yine notlarımızda birebir vurguladığmız biraz dikkat gerektiren önemli bir soru. Adrenal Bez Hipofonksiyonu (Addison Hastalığı, Adrenokortikal yetmezlik) Primer kronik adrenokortikal yetersizlik olarak da adlandırılabilir. Adrenokortikal dokuda destrüksiyon mevcuttur. Buna bağlı olarak minerolokortikoid, glukokortikoid ve adrenal androjenlerin salgılanması azalmıştır. Buna ACTH bağımsız adrenal yetmezlik de denir. Adrenal yetmezlik oluşması için adrenal glandın bilateral %90 harabiyeti gerekir. En sık etken gelişmiş ülkelerde otoimmün, gelişmemiş ülkelerde ise tuberkülozdur. En sık enfeksiyoz etken tuberkülozdur. Akut adrenal korteks yetmezliğinin en sık nedeni meningokoksemidir (Waterhouse Fredrickson sendromu). Sekonder adrenal yetmezliğinin en sık sebebi kronik steroid tedavisidir. Bu hastalarda Cushingoid görünüm vardır, hiponatremi olabilir ama hiperkalemi yoktur. PY bulguları aynıdır. Hiperpigmentasyon yoktur. Etyolojisi: Otoimmunite • Salt adrenokortikal yetersizlik • MEDAC sendromu (Addison hastalığı, kronik mukokutanöz kandidiasis,

102

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

97/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

hipoparatiroidi= Otoimmun poliglandular yetersizlik tip 1) Schmidt sendromu (Addison hastalığı, Hashimoto tiroiditi, primer hipogonadizm, tip 1 diabetes mellitus= Otoimmun ploiglandular yetersizlik tip 2) Tüberkiloz Metastatik tümörler İntraadrenal kanama Hemokromasitozis • Bilateral adrenalektomi Adrenal infarktüs Herediter ACTH cevapsızlığı Fungal ve protozoal lezyonlar AIDS • Primer adrenal yetmezliğin en sık nedeni otoimmün nedenlerdir. • En sık enfeksiyöz neden ise tüberkülozdur • Bezin % 90 ı harab olmadığı müddteçe yetmezlik beklenmez. • Akut adrenal yetmezliğin en sık sebebi meningokosemik enfeksiyonlardır. (Waterhouse Fredrickson sendromu). • Sekonder adrenal yetmezliğin en sık sebebi steroid kullanırekn aniden kesilmesidir (yapılması gereken azaltarak kesmektir). • Primer adrenal yetmezlikte hiperpigmentasyon varken hipofizer hastalıklara yada steroid kullnaımına bağlı görülen adrenal yetmezlikte hiperpigmentasyon beklenmez. • Klinik: Sinsi seyreder, bazen hasta hipokortizolemik krizle acile başvurur . Tuzlu yeme arzusu vardır. 1. Kortizol eksikliği: Yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, hipotansiyon, hipoglisemi 2. Mineralokortikoid eksikliği: Dehidratasyon, hiponatremi, hiperkalemi, asidoz, hipotansiyon 3. Hiperpigmentasyon (en erken bulgudur, deri ve mukozadadır) 4. Kilo kaybı 5. Amenore (aksiller ve pubik kılların kaybı) 6. Vitiligo 7. Akut krizde kronik bulgulara ek olarak ateş, şok, karın ağrısı, apati ve krizin ağırlığına göre bilinç değişiklikleri olur.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

103

98/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Laboratuar Biyokimya: Serum sodyumunda azalma (< 130 meq/L) Serum K artma (> 5 meq/L) Hipoglisemi Üremi Bikarbonat’da azalma (<28 mjEq/L) Hematoloji: Hematokrit’ de azalma Nötropeni Lenfositoz Eozinofili Monositoz Radyolojik bulgular: Küçük kalp Adrenal bölgede kalsifikasyon USG ve CT’de otoimmün etyolojide adrenal gland küçük, enfeksiyon ve infiltratif hastalıklarda büyük görülür. Diğer bulgular: Plazma kortizol seviyesi düşük, ACTH yüksektir. Kan şekeri düşüktür İdrarda 17-ketosteroid ve 17-hidroksi kortikoidler azalmıştır. Tanı: Addison hastalığının teşhisinde en yararlı test ACTH uyarı (synakten, cosyntropin) testidir. ACTH verilmesine yanıt yoksa adrenal yetmezlik vardır. İkinci aşamada plazma ACTH seviyeleri ölçülerek primer-sekonder ayırımı yapılabilir (primerde ACTH yüksek, sekonderde düşükdür). Tedavi: Addison hastaları ömür boyu glukokortikoid replasmanı almak zorundadır. Dozu klinik bulgularda düzelmeye göre ayarlanır. Glukokortikoid verilmesine rağmen hiperkalemi devam ediyorsa mineralokortikoid replasmanı da gerekir. Günlük glukokortikoid ihtiyacı 20-30 mg hidrokortizon eşdeğeri steroiddir. Mineralokortikoid replasmanı amacıyla fludrokortizon 0.1-0.2 mg/gün dozda kullanılır. Mineralokortikoid dozu K düzeyine göre ayarlanır. Stres durumlarında replase edilen glukokortikoid dozunun 2-3 misline çıkmak gerekir. Sekonder hipokortizolemide mineralokortikoid ihtiyacı genelde gerekmez. Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 443

104

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

99/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

22. Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon sendromunun özelliklerinden biri değildir? A) idrar sodyum düzeyinin genellikle yüksek olması B) Serum kortizol düzeyinin normal olması C) Serum albümin düzeyinin normal olması D) Postural hipotansiyonun olmaması E) Plazma renin aktivitesinin yüksek olması Cevap E Güzel bir endokrin sorusu.Uygunsuz ADH ile ilgili her şeyi bilmemizi gerektirmeyen ,sadece RAA sisteminin baskılandığını bilmemiz yeterli. Uygunsuz ADH salınımı sendromu Hiponatremi, hipoürisemi, ödem olmaksızın total su miktarında artma ile seyreden klinik durumdur. Etyoloji: 1. Malign hastalıklar; Pulmoner, Duodenum, Pankreas, Lymphoma, SSS tümörleri 2. Pulmoner hastalıklar; Pnömoni, akciğer apsesi, tüberküloz, aspergilloz 3. SSS hastalıkları; Ensefalit, menenjit, beyin apsesi, Gullian-Barre sendromu, intraserebral kanama, inme 4. İlaçlar; Klorpropamid, Vinkristin, Vinblastin, Siklofosfamid, Karbamezapin, Narkotikler Patogenez: Normalde plazma osmolaritesi düştüğü zaman ADH hormon salınımı durur. Uygunsuz ADH sendromunda plazma osmolaritesi düşmesine rağmen ADH salınmaya devam eder. Aşırı salgılanan ADH vücutta suyun tutulmasına ve idrarla Na atılmasına neden olur. Sonuçta plazma ozmolaritesi ve Na miktarı düşer. İdrar sodyumu artar (idrar osm>300 mosm/L). Hipervolemi RAA sistemini süprese eder ve idrar Na miktarı genellikle 20 mmol/L’nin üzerindedir. Hipervolemiye rağmen ödem ve hipertansiyon beklenmez. Klinik: Hiponatremiye bağlı beyin ödemi bulguları vardır, (iştahsızlık, bulantı, kusma, irritabilite konfüzyon, koma) Tanı: Şüphelenilen vakalarda kesin tanı su yükleme testi ile konur. Plazma ve idrar ADH düzeyleri de tanıda yardımcıdır. Tedavi: 1. İlk basamak su kısıtlanmasıdır.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

105

100/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

2. Demoklosiklin ADH etkisini engelleyen en önemli ilaçtır. 3. Serum Na < 125 meq/L ise Na verilir. Na 24 saatte 12 meq/L’den fazla artırılmaz. Hiponatremi varlığında hızlı Na artışına bağlı ponsta demiyelinizasyon meydana gelir. Uygunsuz ADH salınımnda total vucut suyu artmıştır ama hastalar klinik olarak övolemiktirler; hipertansiyon ve ödem görülmez. Laboratuar olarak hiponatremi görülür Hiponatermiye bağlı beyin ödemi ve buna abğlı bulgular görülebilir. Serum ozmolaritesi düşüktür. Idrar osmolaritesi ise artmıştır. İdrar Na dğzeyi genelde 20 mmol/l nin üzerindedir. Uygunsuz ADH yada başka bir nedenle görülen hiponatremi eğer hızlı (çnerilen 12 meq/l den fazla arttırılmaması) düzeltilirse pontin myelonilizise neden olur (pontin demiyelinizasyon). Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 416 Referans 2: Tustime İmpetus Dahiliye - sayfa 114 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) inflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit türevlerin in kullanımı Cevap E Akne patogenezi dört önemli süreç içerir: pilosebase ünitesinde hiperkeratinizasyon, aşırı sebum salgısı, Propionibacterium acnes (P. acnes) bakterilerin çoğalması ve inflamasyon. Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez, yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara komedon adı verilir .Komedon oluştuktan sonra, cildimizde bulunan propionibacterium acnes adlı bakteri buraya yerleşir ve akne oluşumuna katkıda bulunur. Akne tedavisinde retinoik asit türevleri kullanılmaktadır.

106

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

101/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

24. Oral mukoza ülserasyonları ve vücudunda bülleri olan bir hastada direkt immünofloresan incelemede epidermal hücre yüzeyinde IgG antikorları saptanıyor. Nikolsky bulgusu pozitif bulunuyor. Bu durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Pemfigus vulgaris B) Dermatitis herpetiformis C) Büllöz pemfigoid D) Skatrisyal pemfigoid E) Epidermolizis bullosa Cevap A PEMFİGUS 50-60 yaşta fazladır. Erkek ve Kadında görülme sıklığı eşittir. Epidermiste desmozomlara karşı gelişen IgG yapıda otoantikorlar vardır. Diğer otoimmun hastalıklarla birliktelik sıktır. Sınıflama: P. Vulgaris: En sık görülen formdur. Nikolsky (+)’dir. Alttaki deri normaldir, eritem-inflamasyon yoktur. Kaşıntı yoktur. Mukoza tutulumu hemen her hastada vardır. Mukozalarda erozyon oluşturur. Skar bırakmaz. P. foliaceus: Subkorneal bül formasyonu gösterir. Veziküller vücut yüzeyini %90’ından fazlasını kapsar. Ağız lezyonu çok nadirdir. Nikolski fenomeni (+)’ tir.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

107

102/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Tanı: İmmun floresan: dokuda bal peteği tarzı boyanma olur. Tzanck testi, akantolizi gösterir. Herpes ve zonadada (+)’dir.

Tedavi: Sistemik steroid ve immünosüpresif ilaçlarlardır. Tedaviye en geç ağız mukozasındaki lezyonlar cevap verir. Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 115 Referans 2: Tustime İmpetus Küçük Stajlar - sayfa 58

108

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

103/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

25. Son 12–24 saat içerisinde ortaya çıkan baş ağrısı ve uykuya eğilim nedeniyle acil servise getirilen 27 yaşındaki kadın hastanın muayenesinde ateş 38.2 °C ölçülmüş, ense sertliği saptanmış, letarjik ve konfüze olduğu gözlenmiştir. Fokal veya lateralize edici başka bir nörolojik bulgu saptanmamıştır. Beyin omurilik sıvısının incelemesinde mm3 te 100 adet lenfosit saptanmış, glukoz ve protein değerleri normal bulunmuştur. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakteriyal menenjit B) Tüberküloz menenjiti C) Viral menenjit D) Fungal menenjit E) Karsinomatöz menenjit Cevap C Klinik olarak menenjit bulgularıyla acile getirilen hastanın BOS’undaki hücre sayısının 200’den az olması, lenfosit karakterde olması ve şeker ve protein değerlerinin normal olması viral menenjit lehine olup doğru cevap C şıkkıdır. Tablo : Menenjitte BOS Bulgularının Etkenlere Göre Dağılımı. BOS Normal Bakteriyel Tbc* ve fungal Viral Basınç mm su 150 Artmış Artmış Artmış Hücre / mm3 <5 >500 200-500 <200 Hücre tipi Lenfosit PNL Lenfosit Lenfosit Protein mg/dll 15-45 >100 >100 Normal veya hafif yüksek Şeker 2/3 kan şekeri <2/3 kan şekeri <2/3 kan şekeri Normal

Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 400

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

109

104/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

26. Yirmi üç yaşında üniversite öğrencisi bir kadın hasta birkaç haftadır akşamları ders çalışırken göz kapaklarında düşme ve çift görme olmasından, biraz ara verip dinlenince geçtiğinden ama tekrar okumaya başladıktan bir süre sonra gene aynı durumdan yakınmaktadır. Göz doktoru gözlerinde bir kırma kusuru saptayamamıştır. Nörolojik muayenede bilateral hafif ptozis dışında patoloji yoktur. Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Maskeli depresyon B) Guillain–Barre sendromu C) Myastenia gravis D) Botulinumzehirlenmesi E) Multipl skleroz Cevap C MYASTENİA GRAVİS Nöromuskuler kavşak hastalığıdır. Otoimmun post-sinaptik asetil kolin reseptörlerine karşı gelişmiş antikor vardır. Tekrarlayıcı hareketlerle artan kas güçsüzlüğü ve antikolinesterazlarla bu güçsüzlüğün düzelmesi tipiktir. Her yaşta başlayabilir. 20-40 yaş kadınlarda sıktır. %8-10 timoma ile birliktedir. Myastenia gravisde nöromuskuler kavşaktaki Ach reseptörlerine antikor gelişmesi ve reseptör sayısının azalması söz konusudur. Hastalık çoğu zaman okuler belirtilerle en sık olarakda tek taraflı pitozisle başlar. Daha sonra çift görme eklenir. Tek başına bu bulgularla seyreden hastalara okuler MG denilir. (% 10). Konuşma güçlüğü, yutma güçlüğü, çiğneme güçlüğü, solunum güçlüğü bulber bulgulardır. Erken yorulma ekstremitelerde daha önce başlayabilmesine rağmen sıklıkla bulber bulgular önce oluşur.

110

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

105/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Tanı: Antikolinesteraz ilaçlardan yararlanılır. Edrofonyum klorid (Tensilon) enjekte edilir. Gözle görülür iyileşme (pitozda düzelme) varsa test pozitiftir. EMG tanıda kullanılır. Tedavi: asetilkolinesteraz inhibitörleri (Pridostigmin), steroidler, plazmaferez, immun supresifler, azotioprin, IgG, timektomi uygulanabilir. Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 61 Referans 2: Tustime Küçük Stajlar İmpetus - sayfa 35 27. Alkol yoksunluğunun klinik gidişi sırasında aşağıdakilerden hangisi en belirgindir? A) Nistagmus B) Otonomik hiperaktivite C) iştah artışı D) Uyuklama E) Psiko motor retardasyon Cevap B Alkol yoksunluğu uzun dönem ve fazla miktarlarda alkol kullanımından sonra alkol miktarının azaltılması ya da kesilmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Belirtiler 6-8 saat içerisinde başlar, 2. Ve 3. Günler en üst düzeye ulaşır, 4 ve 5. Günlerde azalır. Otonom sinir sistemi etkinliğinde belirgin artış vardır, ateş, taşikardi, hipertansiyon, terleme, dehidratasyon ve elektrolit bozuklukları görülebilir. Epileptik nöbetler olabilir. Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Tus Soruları - sayfa 133

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

111

106/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

28. Toplumda hastalıkların nedenleri belirlendikten sonra sorunun çözümüne yönelik yapılan deneysel epidemiyolojik araştırmalara ne ad verilir? A) Kohort çalışması B) Kesitsel çalışma C) Müdahale araştırması D) Vaka–kontrol araştırması E) Tanımlayıcı araştırma Cevap C DENEYSEL – RANDOMİZE Deneysel araştırmalar ya da müdahale tipi araştırmalar bir değişkeni belli grup insanda değiştirmeyi amaçlar. Sözgelimi allerjiye neden olan bir besin maddesinin diyetten çıkartılması ile yeni bir tür allerji tedavisinin sonçlarının karşılaştırılması deneysel çalışmaya bir örnek teşkil eder. Değerlendirme deney ve kontrol gruplarındaki sonuçları karşılaştırarak yapılır. Ancak uygulanacak yeni tedavi yöntemi ya da yapılacak girişimin zararsız olduğu kanıtlanmış olmalıdır. Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 222 29. Lomber 5 (L5) sinir kökü basısında aşağıdaki nörolojik bulgulardan hangisi görülür? A) Patella refleksinde kayıp B) Ayak başparmak dorsifleksiyonunda zayıflama C) Baldır arka yüzünde ağrı ve uyuşma D) Aşil refleksinde kayıp E) Kuadriseps kasında atrofi Cevap B L5 siniri ayak parmağı ekstansör kaslarının inervasyonunu dolayısıyla ayağın dorsifleksiyonunu sağlamaktadır.L5 sinir basısında ayak parmağı dorsifleksiyonunda zayıflama görülecektir.

112

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

107/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

30. Bir memesinde kitle ele gelen 25 yaşındaki bir kadın hastada ilk istenmesi gereken görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ultrasonografi B) Mamografi C) Magnetik rezonans görüntüleme D) Lenfatik sintigrafi E) Duktografi Cevap A Tanımlanan hastada ilk yapılması gereken tetkik USG olup solit kistik ayrımı yapılmalıdır. USG sonucu Solit kitle ise boyutu önemli olmakla birlikte hastanın yaşının genç olması fibroadenom olasılığını artırmaktadır. Ancak mutlaka patolojik tanı konulmalıdır. Yani biopsi yapılmalıdır. Referans 1: Tustime Genel Cerrahi Ders Notu - sayfa 231

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

113

108/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

31. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda görülen kabızlığın nedenlerinden biridir? A) Hipogamaglobulinemi B) Laktoz intoleransı C) intestinal lenfanjiektazi D) Biliyer atrezi E) Hipotiroidi Cevap E Çocuklarda kabızlığın sorgulandığı klasik bir pediatri sorusu. Çocuklarda kabızlık %95-96 fonksiyoneldir. Konjenital anomaliler (Hirschprung hastalığı, kloaka anomalileri, anal yerleşim anomalileri,anal darlık vb.) daha sık yenidoğan dönemi dirençli kabızlıklarında düşünülür. Süt çocukluğu döneminde ise gıda alerjileri, inek sütü entoleransı, tübulopatiler, D vitamini entoksikasyonu, hipotiroidi, nadiren kistik fibrosis, çölyak hastalığı, elektrolit dengesizlikleri, beta bloker ilaçlar, vb. karşımıza çıkar. Oyun çağı çocuklarında ise en sık neden non-organik nedenleri görürüz. Çoğu kez diyete ve tuvalet alışkanlığına bağlıdır. Biliyer atrezide, intestinal lenfanjiektazide, laktoz entoleransında kabızlık değil, ishaller, malabsorpsiyonlar gözlenir. Hipogammaglobulinemi kabızlık ile ancak olası bir immun yetersizlikle yan yana gelebilir. Bunlarda da kabızlık değil ishal görülür. Hipotiroidide ise kabızlık en önemli bulgularındandır. 32. Asetaminofen zehirlenmesinde en belirgin hasar hangi organda görülür? A) Böbrek B) Karaciğer C) Kalp D) Beyin E) Pankreas Cevap B Asetaminofen (parasetamol) zehirlenmesinde etkilenen ana organ karaciğerdir. Karaciğerden elimine olan bir ilaçtır. Erken ve geç fazları bulunur. Karaciğer hücresinde glutatyon tüketimine bağlı hasarlar dikkat çeker. Akut karaciğer yetersizliğine ağır vakalarda götürebilir, toksik hepatit nedenlerinde önde gelen bir ilaçtır. Tedavisinde de IV yoldan N-asetil sistein kullanılması, hastalar 3-5 gün hastanede tutulmalıdır.

114

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

109/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

33. Neonatal dönemde görülebilecek sarılıkta aşağıdakilerden hangisi direkt bilirübin artışına bağlı değildir? A) Crigler–Najjar sendromu B) Sepsis C) Biliye ratrezi D) Tirozinemi E) Kisti k fibrozis Cevap A Yenidoğan döneminde direk hiperbilurubinemi kolestazla giden tabloları gösterir. İntrahepatik ve ekstrahepatik nedenler olabilir. Biliyer atrezi, metabolik nedenler, neonatal hepatitler, Allagille sendromu, Caroli hastalığı, Byler hastalığı, alfa-1-antitripsin eksikliği, sepsis, kistik fibrosis, üriner sistem enfeksiyonları, ilaçlar, hipotiroidi, Dubin-Johnson sendromu, Rotor sendromu, vb. neden olabilir. Wilson yenidoğan döneminde karaciğeri etkilemez, kolestaz yapmaz. Crigler-Najjar ise indirek bilurubinin yüksek olduğu, nonkolestatik, non-hemaolitik bir bilurubin metabolizması hastalığıdır. Tip-1 ve tip-II si vardır. Tip-1 de glukronil transferaz enzimi yoktur, kernikterusla sonuçlanır. Tip-II de de yine indirek bilurubin yüksektir. Tip-II vakalarında fenobarbital kullanımı sarılığı azaltır. 34.

Sağlıklı doğan 3600 gram ağırlığında bir bebeğin Apgar skoru 5. dakikada 8, 10. dakikada 9 olarak bulunuyor. Yaşamının 12. saatinde sarılık tespit ediliyor. Kan grubu A Rh(+) olan bebeğin annesinin kan grubu 0 Rh(+) dir. Laboratuvar incelemelerinde total serum bilirübin düzeyi 9 mg/dL olarak saptanıyor. Bu bebek için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Anneye sık sık emzirmesi söylenerek 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi B) Fenobarbital tedavisine başlanarak 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi C) Kan değişimi için hazırlıkların başlatılması D) Fototerapiye başlanarak 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi E) Bebeğin yeterince beslenemediği düşünülerek sıvı tedavisine başlanması Cevap D

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

115

110/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Klinik deneyimi olanlar için çok basit bir soru, klinik deneyimi olmayanlar da eleyerek doğru şıkka ulaşabilir. İlk 24 saat içinde çıkan hiperbilirubinemi, anne kan grubu O Rh (+), bebek kan grubu A Rh (+), anne vev bebek arasında ABO uygunsuzluğu var. Daima patolojik kabul edilmelidir. Saatlik artışı 0.75 mg, günlük 5 mg/dl fazla artmış, satte 0.5 mg/dl fazla artma olması durumunda bu çocuğun kan değişimi ihtiyacı da olabilir ancak her durumda önce FT açılıp bilirubin düzeyi kontrol edilmelidir. Fenobarbital enzim indüksiyonu yaparak Crigler Najjar tip 2 ve Gilbert sendromunda kullanılır. Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notu III föy - sayfa 492, 501 35. Aşağıdaki bulgulardan hangisi diyabetik anne çocuklarında görülmez? A) Hipoglisemi B) Hipokalsemi C) Takipne D) Tremor E) Hipermagnezemi Cevap E Diyabetik anne bebekleri sıkça sorulan ve hala popülerliğini koruyan bir konu. Başlıca metabolik sorunları hipoglisemi, hipokalsemi ve hipomagnezemidir. Soru yapılırken hipomagnezemi, hipermagnezi yapılarak kullanılmıştır. Klinik manifestasyonlar çoğu LGA doğan polisitemik bebeklerdir. Beyin hariç bütün organlar büyük olur. 1. Hipoglisemi ilk 1 saatte kan şekeri bakılmalı. 2. Hipokalsemi ve hipomagnezemi 3. Polisitemi ve sarılık III föy sayfa 509 Diyabetik anne bebekleri: Konjenital anomaliler perikonsepsiyonel glikoz yüksekliği nedeni iledir. Kontrol edilesi ile önlenir. Erken dönemde insülinin göreceli eksikliğine bağlı asidoz oluşması konjenital anomalilere yol açar. Diyabetik olmayanlardan 3 kat fazladır.

116

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

111/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Fetal hiperglisemiye bağlı bulgular: 1. Konjenital anomaliler 2. Azalmış büyüme (0-20 GH, erken geblikte) 3. Hiperinsülinemi (> 20 GH) Fetal hiperinsülinizme bağlı bulgular: 1. Hipoglisemi (0-7 gün) 2. Surfaktan eksikliği 3. İmmatür karaciğer metabolizması Fetal hiperglisemi ve hiperinsülinizme bağlı bulgular 1. Fetal makrozomi (> 20 GH): Doğum asfiksisi, geçici taşipne, kardiyomyopati 2. Fetal hipoksi (> 30 GH): Polisitemi, demir anomalileri Polisitemiye bağlı renal ven trombozu ve inme riski artar. Kardiyomegali asimetrik septal hipertrofi şeklinde olur ve idyopatik subaortik stenozla karışır. Digoksin ve diğer pozitif inotropikler kötüleşmeye neden olur. RDS ve taşipne daha sıktır. 36. Yenidoğan bebeklerde geçici tirozinemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tedavide vitamin C kullanılır. B) Zamanında doğan bebeklerde prematür bebeklere göre daha sık görülür. C) Genellikle yaşamın 1. haftası içinde düzelir. D) Yüksek proteinle beslenen bebeklerde hastalığın gelişme riski daha azdır. E) Geçici olmasına karşın ağır bir klinik seyri vardır. Cevap A Tirozin metabolizma bozukluklarının vitamini C vitaminidir. Sınavın en kolay sorularından biri, eski TUS sorusu Geçici tirozinemi: 4 HPDD geçici yetersizliği sonucu bazı yeni doğanlarda yaşamın ilk 2 haftasında plazma tirozin yükselebilir. Hastaların çoğu asemptomatiktir. Nadiren metablik asidoz, beslenme güçlüğü ve uzamış sarılık görülebilir. Guthrie tarama testinde fenilalanin düzeylerinin yüksek olması ile tanınırlar. Tedavi edilmeseler bile 1 ayda düzelirler. Kısa süren diyetten proteinin kısıtlan-

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

117

112/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

ması ve diyet ile C vitamini verilmesi önerilir. Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notu III föy - sayfa 658 37. Nutrisyonel raşitizm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) En sık 5 yaşından sonra görülür. B) Kraniotabes saptanması her zaman patolojiktir. C) Maternal vitamin D eksikliği raşitizm için risk oluşturmaz. D) Parathormon düzeyi artmıştır. E) Raşitizmde kemik doku dışında fizik muayene bulgusu yoktur. Cevap D Raşitizm büyüme plakları henüz açıkken olan tablodur, en belirgin muayeneler kemik sisteminde saptanır, en yaygın sebebi D vitamii eksikliğidir. Kraniotabes 3 aya kadar fizyolojiktir. D vitamini eksikliğinde Ca N veya düşük, PTH artmı, 25 OH D vitamini düşüktür. Nutrisyonel eksiklikte artan PTH’ya bağlı asidoz ve tubulopati de görülür. Pediatri III föy sayfa 582 38. Aşağıdakilerden hangisi fenilalanin hidroksilaz eksikliğinin klinik bulgularından biri değildir? A) Ağırmental retardasyon B) Ekzematöz döküntü C) Epilepsi D) Hiperaktivite E) Kastonusunda azalma Cevap E Metabolizma sorularında sık sorulan bir konu daha fenilketonüride olmayan bulgu tonus artışı olur, bunu tonus azalması şeklinde yaparak soru sorulmuş. Fenilketonüri: Eksik olan enzim fenil alanin hidroksilazdır. Enzim düzeyi ile klinik

118

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

113/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

ilişkilidir. Enzimin kofaktörü tetrahidrobiyopterindir. Fenilalanin yüksekliğinin toksisitesi sinir sistemi üzerinedir. Hastalar doğumda normaldir. Mental retardasyon, tonus artışı, hiperaktivite, tendon reflekslerinde artış, konvülzyon (hipsaritmi,infantil spazm), self mutilasyon,otistik davranışlar,atetoz ve parkinsonizm görülebilir. EGG bozuklukları konvülziyonlardan daha sık görülür. Mikrosefali olur. Seboreik ya da egzematöz deri döküntüsü, açık ten ve göz rengi olur. Deri döküntüleri zamanla geçer. Klasik PKU tanı • Kan fenilalanin düzeyinin 20 mg/dl’den yüksek olması • Plazma tirozin düzeyinin normal/düşük olması • İdrarda fenilalanin metabolitlerinin artması • Kofaktör tetrahidrobiopterinin normal olması (Hiperfenilalaninemi saptandıktan sonra kofaktör eksikliğini ekarte etmek için mutlaka BH4 yükleme testi yapılmalıdır) Tedavi: Ömür boyu Phe kısıtlı (protein kısıtlı değil) diyet (ileri yaşlarda demiyelinizasyon ). Düzenli diyet ve takip ile ile normal gelişirler. Aşırı kısıtlanması sonucu fenilalanin eksikliği büyüme geriliği, anoreksi, döküntü, anemi, diyare ve ölüme yol açabilir. Ayrıca bu hastalarda tirozin de esansiyel hale gelmiştir. Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notu III föy - sayfa 656 39. Aşağıdaki parametrelerin hangisinde demir eksikliği tedavisi sonrası en erken değişiklik gözlenir? A) Hemoglobin düzeyi B) Hematokrit düzeyi C) Ortalama eritrosit hacmi (MCV) D) Ferritin düzeyi E) Retikülosit sayısı Cevap E Demir eksikliği anemisinde tedaviye cevap olarak düzelme sırası aşağıda verilmiştir; Tedaviye cevap (sırası ile )

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

119

114/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

İlk 12-24 saat : demir içeren enzimlerin replasmanı ile irritabilite ve iştahsızlıkta düzelme • 36-48 saat : kemik iliği yanıtı ve eritroid hiperplazi • 48-72 saat : retikülositoz başlar ve 5-7.günde pik yapar • 4-30 gün : hemoglobin düzeyi yükselir • 1-3 ay : demir depoları dolar • Glossit, kaşık tırnak gibi bulguların düzelmesi birkaç ay sürer • Mikrositozda tam düzelme 3-4 ay alır • Ferritin en son düzelen parametredir Şıklarda kemik iliği yanıtı olarak ilk gösterge retikülosit değeri artışı olduğundan cevap E şıkkıdır. Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notları I. Fasikül - sayfa 89-91 40. Solukluk, büyüme geriliği ve hepatosplenomegali saptanan 6 aylık erkek bebekte, periferik yaymada hipokrom–mikrositer eritrositler, polikromazi, retikülosit düzeyinde artma ve elektroforezde hemoglobin F düzeyi % 80 olarak bulunuyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Megaloblastik anemi B) Hemofili A C) Beta ta İaşemi trait D) Beta ta İaşemi majör E) Orak hücreli anemi Cevap D Olgu sunumunda verilen hasta; 6 aylık solukluk, hepatosplenomegali(HSM) ile başvuran ve laboratuarında hipokrom mikrositer anemi, retikülositoz ve Hb F artışı saptanan bir hastadır. Bu kadar küçük bir çocukta anemi, HSM, retikülositoz ve Hb F artışı Beta talasemiyi düğşündürmelidir. Beta talasemi trait taşıyıcılık olup genellikle hafif solukluk dışında asemptomatiktir ve tanıda Hb A2 önemlidir. Olguda özellikle Hb F artışının verilmesi ve ilk 6 ayda belirgin HSM gelişmiş olması ön planda Beta talasemi majoru düşündürmektedir. Bu olgularda genellikle Hb F değeri %90 ve üzerinde olsa da sorudaki olgunun küçük olması ve ayırıcı tanıda başka hastalık olmaması doğru cevabı D şıkkı yapmaktadır.

120

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

115/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Beta Thalasemi Major (Cooley Anemisi) • Homozigot beta thalesemidir. • Hb 6 ay-1 yaş arasında transfüzyon gerektirecek düzeylere iner • Yeterli transfüzyon yapılmayan hastalarda ciddi anemi, eritopoez artışı, kemik iliğinin massif genişlemesi şekil değişiklikleri olur • Solukluk, hemosiderozis ve sarılık • İleri yaşlarda dalağın aşırı büyümesi mekanik rahatsızlık ve hipersplenizm • Transfüzyon (Tx) yapılmamış ise Hb < 5gr/dl altındadır • Periferde ağır hipokromi, mikrositoz, poikilositoz, “target” hücreleri, • ükleuslu eritrositler (normoblastlar) n • İndirek bilirubin artmış • Serum ferritin ve demir artmış, demir bağlama kapasitesi azalmıştır • Serum LDH yüksektir • Retikulosit sayısı inefektif eritropoez ve yıkım beraber olduğu için normal olabilir ama genellikle hafif retikülosit artışı vardır • Tanı :Hb elektroforez=> HbF düzeyinin %90‛ın üzerinde olması ile konulur. Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notları I. Fasikül - sayfa 102-103 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E) Shvvachman–Diamond sendromu Cevap B Soru aslında basit bir bilgiyi yani myelodisplastik sendromun kalıtsal olmadığını sorguluyor ama yine de kalıtsal olanların bilinmesini isteyen bir soru gibi görünüyor. Herediter kemik iliği yetmezliği (kalıtsal aplastik anemiler) nedenleri şöyle sıralanabilir; • Fanconi aplastik anemisi (en sık) • Shwachman-Diamond sendromu

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

121

116/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

• •

Diskeratosis kongenita Amegakaryositik trombositopeni Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notları I. Fasikül - sayfa 105-106

42.

Altı yaşında, o güne kadar herhangi bir yakınması olmayan asiyanotik bir çocuğun fizik muayenesinde pulmoner odakta 2°/6° sistolik üfürüm, ikinci kalp sesinde sabit çiftlenme duyuluyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fonksiyonel üfürüm B) Pulmonerstenoz C) Atrial septal defekt D) Fallot tetralojisi E) Patent duktus arteriozus Cevap C Soru çok klasik. Pulmoner odakta sistolik üfürüm ve tipik bulgu olan S2’nin sabit çiftleşmesi = Atrial septal defekt (ASD). Çocuklarda genellikle asemptomatik olması da bir diğer özellik. Sadece üfürüm !! Atrial septal defektte bulgular; Fizik bulgular: Pulmoner odakta sistolik ejeksiyon üfürümü S2’de sabit çiftleşme duyulur Şant fazla ise TS üfürümü (middiyastolik rulman ve S3) TELE: Akciğer damarlanmasında artma Pulmoner konus belirginleşme RVH ve RAD EKG: Sağ aks deviasyonu (+90 ile +180) ve RVH İnkomplet RDB (V1 de rsR’) Primum defektlerde, RDB + Sol aks (AV nod sol atriyumda) (A-V nod sol atriyuma ve posteriora yer değiştirir. Elektrik aks değişir) Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notları I. Fasikül -- Sayfa 19-20

122

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

117/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

43. Pulmoner kan akımında azalma gözlenen siyanotik kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ventriküler septal defekt B) Atrial septal defekt C) Fallot tetralojisi D) Büyük arter transpozisyonu E) Patent duktus arteriozus Cevap C Bu soru bence TUS’un bu dönemki en kolay sorularından birisi. Çünkü şıklarda yer alan 5 seçenekten üç tanesi siyanotik kalp hastalığı değil( ASD, VSD ve PDA). Diğer iki siyanotik kalp hastalığından Fallot tetralojisi zaten özellikle sağ ventrikül çıkım yolu darlığına bağlı pulmoner oligemik bir hastadır. Büyük arter transpozisyonunda ise sadece büyük arterlerin yer değişimi ve buna bağlı RA-RV- AORTA ve LA-LV-PULMONER ARTER sirkülasyonu olduğundan pulmoner kanlanmada bir azalma söz konusu değildir. FALLOT TETRALOJİSİ (TOF): Bu sendromu oluşturan patolojik komponentler: • VSD (geni,ş subaortik) • Sağ ventrikül çıkım yolu darlığı (RVOT) darlığı (sıklıkla infundibüler) ve buna bağlı pulmoner oligemi • Aortanın ata biner tarzda septumun üzerinde yer alması • Masif RVH (sekonder) • TOF’da prognoz RVOT darlığının derecesi (infindibüler darlık, valvüler darlık veya pulmoner hipoplazisi) ile ilişkilidir. Referans: TUSTIME pediatri ders notları I. Fasikül Sayfa 16 ve 32-35 44. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda saptanan aneminin nedenlerinden biri değildir? A) Folat eksikliği B) Eritrosit ömrünün kısalması C) Demir eksikliği D) Tübüler hasar E) Eritropoietin yapımının azalması

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

123

118/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Cevap D Kronik böbrek yetmezliğinde önemli sorunlardan birisi de anemidir. Anemiye yol açan birçok neden bulunmaktadır. En önemlisi eritropoetin yapımının azalmasıdır. Kronik Böbrek Hastalığının Patofizyolojisi Asidoz Na retansiyonu Na kaybı ve konsantrasyon defekti Hiperkalemi Renal osteodistrofi Büyüme geriliği Asit atılımı, amonyum sentezi, bikarbonat emiliminin ↓ Renin üretiminin↑, oligüri Tubuler hasar, solüt diürezi GFH↓, alım↑, met. asidoz Dvit yapımında↓, hiperfosfatemi, hipokalsemi, hiperparatoidi ↓ kalori alımı, BH rezistansı, anemi, renal osteodistrofi, Metabolik asidoz Eritropoetin, demir, folik asit, vit.B12 ↓, eritrosit ömründe kısalma Sıvı yükü, üremi, hipertansiyon Üremi, Al toks., HT

Anemi

Perikardit /kardiyomyopati Nörolojik bulgular

KBY’de Anemi: KBY’de anemini esas nedeni böbrekte eritropoetin sentezlenmesinin yetersiz olmasıdır. Eritropoetin tedavisi kullanılır. Eritorpoetin ve darbopoetin anemi tedavisinde kullanılır. Beraberinde demir desteği yapılmalıdır. Eritropoetin tedavisi Yan etkileri: Hipertansiyon, pure red cell anemi (EPO antikorlarına bağlı), konvülziyon, demir eksikliği, vasküler girişimler sonrası pıhtılaşma eğilimi.

124

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

119/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

EPO tedavisinin faydaları Transfüzyon ihtiyacında azalma Histokompatibilite antijenlerine duyarlaşmada azalma Demir yüklenmesinden korunma Enfeksiyonlarda azalma İştah egzersiz toleransında ve uykuda iyleşme

45. Aşağıdakilerden hangisi primer nefrotik sendromu olan bir çocuğun tedavisinde yer almaz? A) Bol proteinli diyet B) Kortikosteroidler C) Diüretikler D) Albümin E) Alkilleyici ajanlar Cevap A Nefrotik sendrom tedavisi ile ilgili iyi kurgulanmış bir soru. A şıkkı dışındakiler primer nefrotik sendrom tedavisinde iyi bilinen ilaçlardır. Ancak A şıkkında “bol proteinli diyet” şıkkı yerine daha net bir yanlış konulmalıydı. Nefrotik sendrom tedavisinde Na kısıtlaması yapılmalı. Yaşına uygun protein desteği almalıdır. Erişkin bilgilerinde ise düşük proteinli diyet (1 gr/kg/gün) önerilmektedir. Sonuçta nefrotik sendrom tedavisinde “bol proteinli diyet”in yeri yoktur. Nefrotik Sendrom Çocuklarda ortaya çıkan nefrotik sendromun nedeni (% 90) primer glomerül hastalıklardır. Bunlardan da en sık rastlanan minimal lezyon hastalığı (% 85), ikinci sırada fokal glomerüloskleroz, 3. sırada mezangial proliferasyon gelir. Sekonder hastalıklardan amiloidoz ve Hepatit B ilk sıralardadır.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

125

120/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Nefrotik sendrom komponentleri: • • • • • Proteinüri (erişkinde >3.5 gr/gün, çocukta >40 mg/m2/saat) Hipoalbüminemi (<2.5 gr/dl) Ödem (soluk, soğuk, gode bırakan bir ödem) Hiperlipidemi Lipidüri

Sekonder nefrotik sendrom nedenleri Membranöz nefropati Membranoproliferatif GN Postenfeksiyoz GN SLE Henoch Schönleain purpurası Enfeksiyonlar: HBV (mebranöz nefropti), HCV, HIV (Sıklıkla fokal segmental glomerüloskleroza), malarya, sifiliz, toksoplazma. Maligniteler (Hodgkin lenfoma ve minimal lezyon hastalığına yol açarak) Allerjik- immünolojik: Gıda allerjisi, arı sokması, castleman hastalığı, Kimura hastalığı Glomerüler hiperfiltrasyon: Morbid obezite, oligonefronia, azalmış nefron sayısına adaptif cevap İlaçlar • Penisilamin, kaptopril, altın tuzları, NSAİD => Membranöz glomerülopati • Probenezid, etosüksimit, metimazol, lityum => Minimal lezyon hastalığı • Prokainamid, klorpropamid, fenitoin, timetadion => Proliferatif GN Minimal değişiklik hastalığı (Nil Hastalığı, Lupoid nefroz, MDH): • Çocukluk çağı nefrotik sendromlarının en sık nedenidir. • Nefritik tablo oluşturmaz. Işık mikroskopunda herhangi bir patoloji saptanamaz. Elektron mikroskopunda ayaksı çıkıntılarda düzeleşme vardır. Herhangi bir birikim yoktur. • Kompleman normaldir. En sık 2 – 6 yaş arası erkeklerde görülür. • Aşılama/Hodgkin hastalığı ile ilişkilidir. Klinik bulgular: • İlk fark edilen bulgu periorbital ve alt ekstremitede ödemdir.

126

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

121/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

• • • • •

İştahsızlık, karın ağrısı, diare, irritabilite sık görülür. Hipertansiyon, makrasokopik hematüri nadirdir. Asemptomatik proteinüri olmaz. Masif poteinüri vardır. Proteinüri selektiftir. Steroide en iyi cevap veren nefrotik sendrom nedenidir. Steroid tedavisi öncesinde PPD yapılmalıdır. Böbrek yetersizliğine ilerlemez.

Minimal değişiklik hastalığından uzaklaştıran bulgular- biyopsi yapılması gereken bulgular: • Aile öyküsü, • <1 yaş ve > 8 yaş ortaya çıkan NS • Makroskopik hematüri • Persiste eden hipertansiyon • Sistemik hastalık bulguları • Pulmoner ödem, ekstrarenal bulgular (artrit, döküntü, anemi) • Hipovolemiye bağlanamayan böbrek yetmezliği bulguları • Düşük serum C3 düzeyi • Dört haftalık steroid tedavisine yanıt vermeyen steroide dirençli olgular • MDH düşünülen hastalara biyopsi yapılmadan tedavi başlanılabilir. Laboratuar bulguları: Nefrotik düzeyde proteinüri var. • α-2 globülin artmış; albümin ve γ globülin azalmış. • Genellikle hiperkolesterolemi var. • Bazen trigliserid ve fosfolipid düzeyleri de yükselir. • LDL ve VLDL artmış, HDL ise normal. • Makroskopik hematüri olmaz. • Olguların %25’ inde geçici mikroskopik hematüri • Eritrosit sedimentasyon hızı yüksektir. • Serum C3 ve C4 normal • Üre ve kreatinin değerleri normal, böbrek yetersizliği beklenmez. MDH tedavi Tuz kısıtlaması • Kortikosteroid: Steroide en iyi cevap veren nefrotik sendrom nedenidir. Kortikosteroid tedavisi 4 hafta. 4 hafta sonunda klinik bulgular gerilerse “steroide duyarlı”, cevap vermezse “steroide dirençli” 4 hafta sonunda cevap

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

127

122/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

veren ama steroid azaltılınca bulgular tekrar ortaya çıkarsa “steroide bağımlı” denir. Albümin infüzyonu: semptomatik ödem veya asit- efüzyon, hipovolemiye sekonder böbrek yetmezliği olmadan verilmez. Albumin infüzyonundan sonra diüretikler verilir. Steroide cevap vermeyenlerde siklofosfamid gibi diğer immun supresifler verilir 46.

On dört yaşında bir erkek çocuk sol üst kolda şişlik yakınmasıyla başvuruyor. Çekilen radyografide sol humerus diafizinde litik bir lezyon gözleniyor. Lezyonun etrafında periost reaksiyonu (soğan zarı görünümü) saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Osteoid osteom B) Osteosarkom C) Evving sarkomu D) Langerhans hücreli histiositoz E) Basit kemik kisti Cevap C Yine farklı şekillerde daha önceki sınavlarda sorulmuş bir soru. Diyafizde litik lezyon ve soğan zarı görünümündeki periost reaksiyonu = Ewing sarkomu Ewing sarkomu • Histolojik olarak uniform mavi yuvarlak hücreli tümörler • Tümör dokusunun glikojen içermesi -PAS (+) • t(11;22) olması • MIC-2 antikor pozitifliği • Femur ve pelvis en sık tutulur • Uzun kemiklerin diafizinde litik lezyonlar • Soğan zarı görünümü • Ewing sarkomu genellikle akciğer ve kemiğe, daha az sıklıkla kemik iliğine ve santral sinir sistemine metastaz yapar • Esas bulgu ağrı, ateş ve hassasiyet, yumuşak doku kitlesi => Osteomiyelit ile karışır Tedavi cerrahi, RT ve KT KT’de doksorubisin,vinkristin, siklofosfamid yan etki izle

128

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

123/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Kötü prognoz kriterleri • Metastatik hastalık • Kemik ve Kİ tutulumu • Pelvik ve sakral tutulum • LDH artışı OSTEOSARKOM (OS) VE EWİNG SARKOMU(ES) FARKLARINI BİLMEK ÖNEMLİ !!! • OS osteoid içeren iğsi hücelerden, ES küçük yuvarlak hücrelerden oluşur • OS predispozan hastalık vardır, ES yoktur • OS metafizden ES diafizden çıkar • OS genelde sklerotik lezyon, ES litik lezyon olur. • OS periorst reaksiyonu gün ışığı, Codman üçgeni, ES soğan zarı şeklindedir. • Tedavide OS RT etkisizdir. ES etkilidir. • ES ateş tartı kaybı gibi sistemik belirtiler olur ve osteomyelit ile karışır. Referans 1: TUSTIME pediatri ders notları I. Fasikül Sayfa 147-148 Referans 2: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 186 47. Aşağıdaki tümörlerden hangisi ishale yol açan peptid salgılayabilir? A) Nöroblastom B) Wilms tümörü C) Rabdomiyosarkom D) Hepatoblastom E) Adrenokortikal karsinom Cevap A Hemen hemen hiçbir sınavda PAS geçilmeyen tümör : Nöroblastoma. Bu sefer Vazoaktif intestinal peptid (VIP) salgılayarak ishale yol açması sorgulanmış. Bu tümörün her özelliği sorgulanabilir. Çünkü bu tümör ilk 1 yılın en sık malignitesi !!! Nöroblastom • Çocukluk çağında SSS dışında en sık solid tm • İnfant dönemdeki tm % 50 (<1 yaş EN SIK MALİGNİTE)

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

129

124/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

• • • •

• •

İki yaş altında sık, erkeklerde daha sık 1 p delesyonu, N myc amplifikasyonu var Ganglionöromo- ganglionöroblastom Nöral krestin olduğu herhangi bir yerden çıkabilir • %70 abdomende (genellikle adrenal bezden) • %20 torakstan (posterior mediastenden) • %10’luk kısım ise vücudun herhangi bir bölgesinden çıkabilir En sık metastaz uzun kemikler- kafatası ve kemik iliği, lenf nodlarına, KC ve subkutan dokuya olur. En az AC’e metastaz yapar < 1 yaş spontan regresyon (özellikle Evre IVs)

Klinik özellikler • Abdominal kitle • Horner sendromu • Hipertansiyon • Spinal kord basısı, Kemik ağrısı • Orbital ekimoz • Subkutan nodüller • Kanama, infeksiyon, DİK • Torakal kitle (posterior kitle) • Servikal kitle (en sık solda) • Hepatomegali, Alt ekstremite ödemi • VİP salımı ve ishal • OLFAKTOR NÖROBLASTOM (ESTHESİONEUROBLASTOM): Olfaktör sinirden çıkan ileri derecede kötü gidişli nöroblastom. • Opsoklonus-miyoklonus sendromunda varlığı iyi prognoz göstergesi Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notları I. Fasikül - sayfa 140-144

130

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

125/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

48. Otuz beş günlük bir kız bebek öksürü k ve solunum zorluğu yakınmalarıyla getiriliyor. Öyküsünden vajinal yolla zamanında doğduğu ve izleminde bilateral pürülan konjunktivit saptandığı öğreniliyor. Bu bebekte etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Streptococcus pyogenes B) Chlamydia trachomatis C) Mycoplasma pneumoniae D) Listeria monocytogenes E) Staphylococcus aureus Cevap B İyi hazırlanmış bir vaka sorusu. Derste özellikle “konjuktivit öyküsü ile birlikte afebril pnömonisi olan 1-3 arası bebekte vertikal geçişe bağlı Chlamydia trachomatis” düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştık. Yaşa göre pnömoni etkenlerin sıklık sırası: Yenidoğan dönemi: S. pyogenes, E. coli ve diğer gram negatifler, S. pneumonia, H. influenza (tipB ve tiplendirilemeyen) 1-3 ay afebril pnömoni: C. trachomatis, M. hominis, U. urealiticum, CMV 1-3 ay febril pnömoni: RSV ve diğer virusler (parainfluenza, influenza ve adenovirus), S. pneumonia, H. influenza (tip B ve tiplendirilemeyen) 3 ay – 5 yaş arası en sık viral (yukarıdakilerin aynı), bakteriyellerden en sık S. pneumonia, H. influenza (tip B ve tiplendirilemeyen)’dir. 5 yaştan sonra en sık M. pneumonia, C. pneumonia, S. pneumonia ve H. influenza’dır 49. Üç yaşında bir kız çocuk 3 gündür devam eden 39–40 °C ye varan ateş, boğaz ağrısı ve boyunda bezeler nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede eksüdatif tonsillitve splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde AST ve ALT düzeylerinde normalin üst değerinin iki katı yükselme gözleniyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Grup A streptokok enfeksiyonu B) 6. hastalık C) Kavvasaki hastalığı D) Enfeksiyöz mononükleoz E) Difteri

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

131

126/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Cevap D 3,5 yaşında, 3 günden beridir yüksek ateşi , servikal lenfadenopatileri, eksüdatif tonsilliti ve splenomegalisi olan bir vaka tanımlanmakta, ek olarak da ALT ve AST yüksekliği de verilmeltedir. Kawasakide ateş en az 5 gün sürmelidir, diğer bulguları yoktur, GAS bu yaşta nadirdir ama asla splenomegali yapmaz, difteri ile uyumlu değil, 6,hastalıkla ilgili bir döküntüden de bahsetmemektedir. Soruda direk olarak enfeksiyöz mononükleoz tanımlanmaktadır. Ateş+eksüdatif tonsillit+lenfadenopati+splenomegali tipik klinik bulguları tipiktir.

50. Yenidoğanlarda görülebilen konjenital sitomegalovirus enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ilerleyici tipte işitme kaybına yol açabilir. B) Olguların % 90’ı doğumda akut semptomatik bulgularla gelir. C) Prematüriteye neden olabilir. D) Purpurik döküntülere yol açabilir. E) Koryoretinite neden olabilir. Cevap B Konjenital CMV enfeksiyonu en sık görülen TORCH grubu bir enfeksiyondur. Vakaların %95 İ Asemptomatiktir. Semptomatik vakalarda gözde koryoretinit, mikrosefali, intrakraniyal kalsifikasyonlar, hepato/splenomegali, ikter, kolestaz, peteşiler, anemi, işitme kaybı görülebilir. Konjenital CMV prematürite nedeni içinde yer alır.

132

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

127/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

51. Boy kısalığı yakınması ile getirilen 9 yaşındaki bir kız çocukta boydaki sapmaların –2.5 olduğu gözleniyor. Orantısız boy kısalığı olan bu çocuğun fizik muayenesinde kubbe damak, düşük ense saç çizgisi, yele boyun ve meme başı ayrıklığı saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipotiroidi B) Silver–Russell sendromu C) Turner sendromu D) Klinefeltersendromu E) Hipokondroplazi Cevap C Düşük ense saç çizgisi, yele boyun ve meme başı ayrıklığı, boy kısalığı, Turner sendromu Turner sendromu bulgular; • Kısa boy • Konjenital lenfödem, ensede deri katlantısı (in utero cystic hygroma) • Atnalı böbrek • Patella dislokasyonu, K. Valgus, Madelung deformitesi (distal radyusta defromite), kalça çıkığı, skolyoz • Geniş ayrık meme başı, kalkan göğüs • Kardiyak: Koarktasyon, Bikuspid aortik valv (en sık), ileti kusurları, Hipoplastik sol kalp ? • Gonadal disgenezi (infertilite, amenore), gonodoblastom (Y kr varsa) • Öğrenme sorunları [70%] • Hipotroidi, Tip 2 diabetes mellitus • Göz: Strabismus, katarakt, renk körlüğü • Tekrarlayan AOM, Sensorinöral işitme kaybı • İnflamatuar barsak hastalığı, çölyak III föy Sayfa 540

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

133

128/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

52. Araç dışı trafik kazası nedeniyle kafa travması geçiren 10 yaşında bir erkek çocuk, gelişen koma tablosu nedeniyle izleniyor. Çocukta travma sonrası 3. Günde ağır hiponatremi gelişiyor. Laboratuvar incelemelerinde serum potasyum, ürik asit ve glukoz düzeyleri normal; idrarda sodyum atılımı çok artmış olarak bulunuyor. Bu çocukta gelişen hiponatreminin nedeni olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Uygunsuz antidiüretik hormon salgısı B) Serebral tuz kaybı C) Adrenal yetmezlik D) Polidipsi E) Diabetes insipidus Cevap B Klinikte Uygunsuz ADH Sendromu ayırıcı tanısında mutlaka dışlanması gereken nedenlerden biri olan serebral tuz kaybı ilk defa TUS’da soruldu. Derste serebral tuz kaybının temel özelliklerini vurgulamıştık. Serebral tuz kaybı temel özellikleri olan “kranial problemi olan hastada ağır hiponatremi ve idrarda sodyum atılımı çok artmış” olmasını biliyorsak soruyu çözmek çok basit olurdu. Şıkları tek tek ele alacak olursak; Vakanın öyküsü ve hiponatremi varlığı Uygunsuz ADH Sendromunu düşündürmektedir. Ancak ürik asit düzeyinin normal olması ve idrar sodyum atılımının çok artmış Uygunsuz ADH Sendromu ile uyumlu değildir. Vakanın glukoz ve potasyum değerlerinin normal verilmesi adrenal yetersizliği ekarte ettirir. Polidipside hiponatremi beklenmez. Diabetes insiputusda hipernatremi olur. Serebral tuz kaybı santal diyabetes insipidus ve uygunsuz ADH ayrımı: Klinik parametre Serum sodium İdrar çıkışı İdrar Na Uygunsuz ADH Düşük Normal – Düşük Yüksek Serebral tuz kaybı Düşük Yüksek Çok çok yüksek Santral Dİ Yüksek Yüksek Düşük

134

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

129/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Intravaskular volum Serum urik asid Vasopressin düzeyi

Normal- Yüksek Düşük Yüksek

Düşük Normal - yüksek Düşük

Düşük Yüksek Düşük

Serebral tuz kaybında tedavi • Na desteği • Su desteği yapılıp kaybettiği yerine konur. Uygunsuz ADH sendromu: ADH salınması için osmalilite artama (daha önemli) ve volümde azalma olması gerekir. ADH’nın bu değişikliklerden bağımsız fazla salınması uygunsuz ADH sendromuna neden olur. Uygunsuz ADH sendromunun özellikleri: • İdrar osmolaritesi > 100 mOsm/kg (idrar osmolaritesi > plazma osmolaritesi) • Hiponatremi (Na < 135) ve plazma osmolaritesi < 280 • İdrar Na > 25 mEq/L • Böbrek fonksiyonlarının normal olması • Adrenal, hipofiz ve tiroid işlevlerinin normal olması • Dehidratasyonun ve diüretik alımının olmaması • Kalp yetersizliği, siroz ve nefrotik sendromun olmaması • Bariz ödem olmaması • • • • • Arginin vazopressinin (ADH) kontrolsüz salınımı sonucu ortaya çıkar. Plazma volümü normal veya artmış olabilir. İdrar Na yüksektir (ANP’nin natriüretik etkisi ve ADH’nın suyu absorbe etmesi nedeni ile). Belirgin ödem yoktur. Tanısı için şarttır. TA yüksek değildir.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

135

130/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Uygunsuz ADH sendromunun sebepleri: • En sık sebep santral DI nedeniyle aşırı ADH (desmopressin) kullanımıdır. • Santral sinir sistemi patolojileri: Menenjit, ensefalit, beyin tümörü, apse, subaraknoid kanama, Guillain-Barre sendromu, kafa travması, nöbet sonrası • Akciğer sorunları: Pnömoni, tüberküloz, mekanik ventilasyon, astım atağı gibi. • Akut intermittant porfiria, kistik fibrozis, perinatal asfiksi, pozitif basınçlı ventilasyon • İlaçlar: Klorpropamid, okskarbazepin ve karbamazepin, trisiklik antidepresanlar, vinkristin, vinblastin kullanımı • Tümörlere bağlı: Ewing sarkom, lenfoma, akciğerin yulaf hücreli tümörü, pankreas ve duedonum tümörleri • Uzamış bulantı Klinik bulguları • Hiponatremiye bağlı bulgular çıkar • DTR azalır • Apati • Ekstremite krampları • Ciddi dirençli konvülziyonlar: Akut hiponatremide konvülziyon var ise %3 NaCl verilir. Günlük 12 mq/l fazla yükseltilmez. • Beyin ödemi Tedavi Su retansiyonunu düzeltmek için için su kısıtlaması yapılır. Demoklosiklin (Dimetilklortetrasiklin); nefrojenik insipid diyabet yaparak etki eder Semptomatik hiponatremi olmadıkça Na desteği yapılmaz. Ciddi semptomatik hiponatremide - konvülziyon gibi %3 NaCl verilir. konivaptan; ADH V2 reseptör antogonisti; yetişkinlerde etkli, suya geçirgenliği bozar.

136

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

131/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

53. Dokuz yaşında bir erkek çocuk merdiven inip çıkarken zorlanma şikâyetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede derin tendon refleksleri alınamıyor ve alt ekstremite proksimalinde kas gücü azalmış olarak bulunuyor; gastroknemius hipertrofisi saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde serum kreatin fosfokinaz düzeyi çok yüksek (10 000 U/L) bulun uyor. Aile öyküsünden dayısında da kas hastalığı olduğu öğreniliyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyotonik distrofi B) Duchenne musküler distrofi C) Konjenital miyopati D) Emery–Dreifuss musküler distrofi E) Fasiyoskapulohumeral musküler distrofi Cevap B Dayısında da kas hastalığı olan, baldırda psödohipertrofisi olan çocuk, CK düzeyi çok artmış, en olası tanısı tabiî ki en sık görülen muskuler distrofi olan Duchenne musküler distrofi Duchenne Musküler distrofi (DMD):Tüm etnik gruplarda ve ırklarda görülebilen çocuklardaki en sık musküler hastalıktır. 1/3600’dür. X’e bağlı resesif (XR) kalıtımla geçer. Yarısı denova mutasyondur. Distrofin geni hücre iskelet proteinidir. Büyük bir gendir. En çok delesyon şeklinde mutasyonlar olur. DMD bebekler doğumda ve erken infantil dönemide nadiren semptomatiktirler (olanlarda baş kontrolü zayıf). İntrauterin dönemde semptom yoktur. Bu özelliği ile SMA’den ayrılır. DMD ‘de temel klinik bulgular: • Kas zayıflığı (Gowers belirtisi, ördekvari yürüme) • Psödohipertrofi (baldırda psödohipertrofi tipik) • Kontraktürler (en sık ayak bileği) • Skolyoz • Kardiyomyopati (iskelet kası tutulumundan bağımsız) • Mental retardasyon (hepsinde olur, %20’sinde < 70, iskelet kası tutulumundan bağımsız) CK çok yüksektir (En önemli ipucudur). Doğumda ve asemptomatik dönemde de yüksektir. Taşıyıcı annede de yüksektir. Geç döneminde dejenere olacak kas dokusu kalmadığından düşebilir. Kas enzimleri CK, aldolaz ve AST

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

137

132/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

yüksek saptanır. Tanı: Kas biyopsisi ve periferik kandan DNA analizi ile tanı konulur. Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notu III föy - sayfa 633 ve 634 Referans 2: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 58

54. İki aylık bir kız bebek hareketsizlik, emmede güçlük, kurbağa pozisyonunda yatma şikâyetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede hipotoni (+), refleksleri alınamıyor, gülümsemeve izlemesi var, dilde fasikülasyonları saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Spinal musküler atrofi B) Konjenital hipotiroidi C) Miyotonia konjenita D) Periferik nöropati E) Konjenital musküler distrofi Cevap A Kolay ve eski soru, dilde fasikülasyon tip I SMA Spinal muskuler atrofi (SMA) ön boynuz hücrelerini tutar. SMN (Sağkalım motor nöron) geni delesyonu vardır. Çoğu OR geçer, normalde SMN motor nöroblastta apoptozu inhibe eder. Üst motor nöron normaldir. SMA tipleri: Klinik tipleri; başlangıç yaşı, kas zayıflığının ağırlığı ve klinik gidişe göre yapılır. Kas biyopsisi ile Tip I ve II, hatta tip 3 birbirinde ayırt edilemez. SMA tip 0: ağır fetal tip, çok nadir, perinatal dönemde ölürler, kas biyopsisi myotubüler hastalığa benzer. Tip 1 SMA’da klinik bulgular: Kardinal bulgusu hipotonidir. Generalize güçsüzlük, ince kas kitlesi, DTR’lerin kaybı vardır. Dil, yüz, çene kasları tutulur, ekstraokuler kaslar ve sfinkterler korunur. Diafragma geç dönemde tutulur. Konjenital kontraktürler olur, artrogripozisten basit pes equinovarusa kadar değişir. Fetal hareketler azalmıştır. Sıklıkla 2 yaşından önce ölürler. Kaslarda fasikülasyonlar denervasyonun spesifik bulgusudur. En iyi dilde görülür. Deri altı dokusunun olmaması nedeni ile iyi görülür. Zayıf çocuklarda deltoidde, bicepste ve nadiren quadrisepste de görülebilir.

138

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

133/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

SMA ‘da olanlar SMA ‘da olanlar Fasikülasyon ve kas zayıflığı DTR kaybı Parmaklarda tremor görülebilir. Fasikülasyon ve kas zayıflığına bağlıdır. Srebellar tremorla karıştırılmamalıdır.

Görülmeyenler SMA’da myalji görülmez. SMA’da kalp tutulmaz ve zeka normaldir. Hatta yaşıtlarından daha parlaktır. Sfinkter ve göz kaslarında tutulma olmaz. Duyu kusuru olmaz.

En basit ve en kesin tanı koydurucu test SMN gen delesyonudur (5. kromozomda). Hiçbir tedavi ilerlemeyi durdurmaz. Destek tedavisi yapılır. Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notu III föy - sayfa 641 Referans 2: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 52 55. Aşağıdaki durumların hangisinde yenidoğanda kromozom analizi yapılmasına gerek yoktur? A) Akondroplazi B) Down sendromu C) Multipl anomali D) Mental retardasyon E) Cinsiyet anomalisi Cevap A Down sendromu tanısı için kromozom analizi kullanılır, multiple konjenital anomalilerde kromozom analiz endikasyonu vardır. Ağır mental retardasyonun en sık sebebi kromozmal anomalileridir ( III föy sayfa 557) ve tanıda yapılması gerekir. Cinsiyet anomalilerinde kormozomal cinsiyetin belirlenmesi için yapılır, KAH veya androjen insensitivitelerinden hatırlayabiliriz ( sayfa 196-197). Akondroplazi tek gen hastalıklarından biridir ve tanısı için kromozom analizi kullanılmaz. Referans 1: Tustime Pediatri Ders Notu III föy - sayfa 545

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

139

134/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

56. Aşağıdakilerden hangisi yaygın değişken immün yetmezlik (common variable immunodeficiency) hastalığına eşlik eden bulgulardan biri değildir? A) Hipogamaglobulinemi B) Gastrik atrofi C) Wilms tümörü D) Kronik aktif hepatit E) B hücreli lenfoma Cevap C Cevap-D. Sık değişken immun yetersizlik edinsel veya konjenital olabilir. Sorun b hücrelerinde olsa da bir miktar T lenfositleri de sorumludur. B lenfositinden yeterli oranda plazma hücresi differansiyasyonu adımı sorunludur. Yeterince plazma hücresi oluşamaz, yeterince antikor üretilemez. Antikorlar IgA, IgM ve IgG farklı değerlerde düşüktür. Klinikte tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmun hastalıklar, lenfomalar, vitiligo, vb. eşlik edebilir. Tedavisinde IVIG kullanılabilir, ağır vakalarda KİT gerekir. Wilms tm ile ilgili değildir. 57. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığında sentez bozukluğu gösterilmiş moleküler yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) TNFRSF1 –A proteini B) Mevalonat kinaz C) IL–1a D) Pyrin E) Cryopyrin Cevap D Ailevi Akdeniz Ateşi ile ilgili bekleğimiz genetik sorusu nihayet geldi. Oldukça basit bir bilgi soruluyor. Diğer şıklar diğer herediter periyodik ateş sendromlarına ait proteinlerdir. HERDETİR PERİODİK ATEŞ SENDROMLARI • FMF (en sık olanıdır) • Hiper immünglobulin D sendromu (HIDS) • Tümör nekroz faktör reseptor asosiye periodik fever sendromu (TRAPS)

140

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

135/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

• • • • • • •

(TNFRSF1 -A proteini): Oligoartrit, myalji, döküntü, konjunktivit ve unilateral periorbital ödem vardır. Muckle-Wells sendromu (MWS) Familyal cold ürtiker (FCU) Kronik infantil nörolojik kutanöz artiküler (CİNCA) hastalık. NOMID, neonatal onset multisistemik inflamatuar disease= CINCA. Pyojenik artrit, Pyoderma gangrenosum ve akne (PAPA Blau sendromu; erken başlangıçlı granülomatöz artrit, üveit, raş ve fleksiyon kontraktür. Periodik fever, aftöz stomatit, farenjit, adenit (PFAPA)

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF=AAA): Akdeniz çevresinde yaşayan ırklarda görülen ülkemizde de bölgesel dağılım gösteren otozomal resesif kalıtılan bir hastalıktır. Geni 16. kromozom kısa kolundadır ve bir çok mutasyon tablo ile birliktedir.

En sık beraber olan mutasyon M694V’dir. • Otoimmün değil otoinflamatuar hastalıktır. • İmmün sistemin uygunsuz aktivasyonuna bağlı proinflamatuvar sitokinlerin aşırı salınımı ile karakterizedir. • Artan bir otoantikor yoktur. • Herediter periyodik ateş sendromlarının en sık görülenidir. • Pirin mutasyonu sonucu C5a inhibe edilemez ve kontrolsüz inflamasyon olur. Atakları başlatır. • Ateş ve seröz zarların iltihabı ile karakterize tekrarlayan ataklarla seyreder ve AA tipi amiloidoz gelişir. KLİNİK BULGULAR Hastalığın en sık bulguları ateşli karın ağrılarıdır. %90 20 yaştan önce başlar. Atağı tetikleyenler; İnfeksiyon, cerrahi, emosyonel stres, egzersiz, mens. Tipik atakları 1- 4 gün sürer. Ateşe ilave bulgular: Seril peritonit – karın ağrısı (%90) Artrit artralji (%85); AAA’daki artrit, çoğunlukla alt ekstremiteye yerleşen, sekel bırakmayan, gezici olmayan, nonerozif, akut bir monoartrittir. En çok diz ve

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

141

136/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

ayak bileği tutulur. Plörit (%20) Diğer seröz dokularda tutulum nadirdir perikard ve tunika vajinalis tutulumuna bağlı akut skrotum gibi. Diğer nadir klinik bulgular: Erysipel-like döküntü, myalji, splenomegali, skrotal tutulum, nörolojik tutulum, Henoch-Schönlein purpura, hipotiroidi. TANI: Genetik doğrulama az görüldüğü yerlerde kullanılmalıdır. Tanı klinik bulgulara göre konulmalıdır. Tedavi: • Kolşisin –Ömür boyu tedavi yapılır. Gebeye ve bebeğe zararı yoktur. Emzirmede kesilmez. Atak sıklığını azaltır, amiloid oluşumu büyük oranda azaltır. Mevcut amiloidozisu kısmi olarak geriletir. • Maksimun 2 mg/ gün alınır. KOMPLIKASYONLAR • Amilodoz ve böbrek yetmezliğidir. Amiloidoz proteinüri ile başlar. nefrotik düzeylere çıkar. • Serum amiloid-assosiye protein artmasına bağlı AA tipi olur. FMF’de amiloidoz gelişimi için iki önemli gösterge: 1. Serum amiloid A (SAA) proteinin yüksekliği 2. M694V mutasyonun homozigot pozitifliği Tümör nekroz faktör reseptör asosiye periyodik fever sendromu (TRAPS): Familial Hibernian fever, familial periodik fever, OD rekürren fever gibi adları da vardır. 4-6 gün süren intermittent febril ataklar, ciddi karın ağrısı, bulantı- kusma olur. Oligoartrit, myalji, döküntü, konjunktivit ve unilateral periorbital ödem vardır. Üç hafta sürer. Ataklarda TNF reseptor ve düzey artışı olur. Kolşisin işe yaramaz. Prednison ve Etanercept kullanılır Muckle-Wells sendromu (MWS), Familyal cold urtiker (FCUu), Kronik infantil nörolojik kutanöz artiküler (CİNCA) hastalık. Üç farklı hastalıktır. OD geçerler. cryopirin mutasyonu vardır, IL-1 üretimi artar. Periodik febril ataklar- ürtikeryal döküntü, artralji ve artrit, okuler tutulum ve AA amiloidoz gelişimi. MWS ve CINCA progresif sensorinöral sağırlık, optik sinir tutulumu ve aseptik menejit olur. CINCA daha ağırdır ve yenidoğan

142

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

137/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

döneminde başlar. Eklem sekelleri belirgindir. PFAPA: Periodic fever, aftözs stomatit, farenjit, adenit; Marshall sendromu): • Sporadiktir. Etnik köken yoktur. • 2–6 yaşta başlar. • Boğaz kültürleri negatiftir. 4–6 gün süren ve senede 8–12 kez ataklar olur. Tek doz steroid sonrası şikayetler geriler. • Tonsillektomi sonrası da kür sağlanabilir. Sekeli yoktur. Hiper immünglobulin D sendromu: • Mevalonate kinaz (MVK) gen mutasyonu vardır. İdrarda artmış mevalonik asit saptanır. • 3–7 gün süren ateşli ataklar, karın ağrısı, kusma, diare, servikal adenopati, döküntü, simetrik artrit ve nadiren splenomegali olur. • IgD (>100 mU/mL) en tipik bulgusudur. Simvastatin tedavide kullanılır.

58. Gelişimi normal olan 12 yaşında bir kız çocuk kişilik değişikliği, yazısında bozulma ve tremor nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede tremor dışında patolojik bir bulgu saptanmıyor. Oftalmolojik incelemede Kayser–Fleischer halkası saptanan bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Friedreich ataksisi B) Sydenham koresi C) VVİlson hastalığı D) Ataksi–telanjiektazi E) Akut dissemine ensefalomiyelit Cevap C 12 yaşında bir kız çocuğunda hareket bozukluğu, gözde de Kayser-Flescher halkası tanımlanmaktadır. Bu tipik bir Wilson vakasıdır. Wilson toplumda en sık görülen herediter geçişli, kronik, karaciğer hastalığı nedenidir. Bakır metabolizması bozukluğudur. Bakırın karaciğerden safra kanaliküllerine uzaklaştırılmasında sorun vardır. Uzaklaştırılmayan bakır öncelikle karaciğerde, sonra MSS başta olmak üzere diğer dokularda birikir. Gözde birikimi

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

143

138/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

neticesi Kayser-Flescher halkası gelişir. Wilson tanısı karaciğer biyopsisi ile kesinleştirilir. Karaciğerde kuru dokuda bakır miktarının yüksek olması tipiktir. 59. Kırmızı jöle kıvamında dışkılama dışında bir şikâyeti olmayan 2.5 yaşında bir erkek çocuk polikliniğe getiriliyor. Fizik muayenede karın yumuşak, bağırsak sesleri normoaktif olarak değerlendiriliyor. Laboratuvar incelemesinde hemoglobin düzeyi 5.3 g/dL olarak saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peptik ülser hastalığı B) Özofajit C) invajinasyon D) Enterokolit E) Meckel diverti külü Cevap E 2,5 yaşında başka hiçbir yakınması olmayan, karını rahat olan ancak hemoglabin değerini 5,3 gr/dl ye kadar düşürtebilen profüz AĞRISIZ alt GIS kanaması nedeni Meckel divertikülüdür. Meckel divertikülü en sık görülen GIS anomalisir. Toplumda %2-6 oranında göülür. İleum üzerine yerleşmiş gerçek bir divertiküldür. İleum mukozası görülürken, bazı vakalarda üzerinde heterotopik yerleşmiş mide mukozası bulunabilir. Buradan salgılanan asid salgısı komşu barsak mukozasından kanamaya neden olur. Masif, kırmızı renkli, ağrısız alt GIS kanaması tipiktir. Tanısında sintigrafik metot kullanılabilir. Tedavisi cerrahidir. 60. Gelişme geriliği ve kronik ishal yakınmasıyla getirilen 3 yaşında bir çocuğun dışkı incelemesinde yağ 3+, yağ asidi 1 +, pH 6, indirgen madde (–) olarak bulunuyor. Bu çocuk için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Laktoz intoleransı B) Doğumsal sükraz–izomaltaz eksikliği C) Akrodermatitis enteropatika D) Kisti k fibrozis E) Menkes hastalığı

144

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

139/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Cevap D 3 yaşında bir çocukta büyüme geriliği, kronik yağlı ishal tanımlanmaktadır. Ekzokrin pankreas yetersizliği olan bu vakada en olası neden kistik fibrozis hastalığıdır. Tekrarlayan sonlum yolu enfeksiyonları, mekonyum ileusu öyküsü, büyüme geriliği, anemi, malabsorpsiyon bulguları, yağlı ishaller, sık deihdratasyon, kolestaz, tekrarlayan parotit, eşlik edebilir.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

145

140/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

61.

Terminal dönemde bir hastalık nedeniyle hayatı yaşam destek cihazlarına bağlı, yapay olarak sürdürülen bir hastada destek cihazları kapatılarak hastalık doğal sürecine bırakılmıştır. Bu hastanın durumunu en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar? A) Aktif ötenazi B) Pasif ötenazi C) Hekim yardımlı intihar D) indirekt ötenazi E) Gönüllü olmayan ötenazi Cevap B Ötenazi dünyada ilk defa 18. Yüzyıl’da Bacon tarafından ortaya atılmıştır. Bacon’a göre doktorun vazifesi, ıstırapları azaltmak ve hastayı sıhhate kavuşturmaktır. Burada ıstırapları azaltma görevi, yalnız tedavi edip iyileştirmekle değil, bazı durumlarda ona rahat ve kolay bir ölüm sağlamak suretiyle de gerçekleştirilebilir.Ötenazi, “ölümün kaçınılmaz olduğu ve tıp biliminin var olan verilerine göre iyileştirilmesi olanağı olmayan veya dayanılmaz acılar içinde olan kişinin tıbbi yollarla öldürülmesi veya tıbbi yardımın kesilerek ölüme terk edilmesi” şeklinde tanımlanır. Ötenazi aktif ötenazi ve pasif ötenazi olarak ikiye ayrılır. Aktif ötenazide hastaya direkt bir müdahale söz konusuyken, pasif ötenazide tıbbi destek üniteleri ve yardımları hasta için durdurulur. Referans 1: Tustime Nisan 2010 Tus Soruları ve Açıklamaları - Sayfa 125

62.

Yara iyileşmesinde proliferasyon fazı, ortalama olarak hangi zaman diliminde görülür? A) Yaralanmanın oluştuğu andan itibaren B) 24.–48. saatler arasında C) 4.–12. günler arasında D) 3. haftanın bitiminden sonra E) 3.–6. aylar arasında

146

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

141/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Cevap C Yara İyileşmesi Fazları 1.Koagulasyon Yaralanmaya sekonder damardan kanama olur ve refleks vazokonstrüksiyonu gelişir. Daha sonra trombosit agregasyonu, trombosit tıkacı oluşturur, pıhtılaşma faktörleri salınarak fibrin oluşumu başlatılır ve degranülasyon gerçekleşir. Tromboplastik doku ürünleri ortaya çıkar. Koagülasyon ve kompleman yolları Koagülasyon mekanizmaları protrombinin trombine dönüşümünü aktive eder. Trombin de fibrinojeni fibrine çevirir. Daha sonra fibrin stabilize pıhtıya polimerize olur. Trombinin aktive ettiği trombositlerden salınan IGF-1, TGF-α, TGF-β, PDGF lökosit ve fibroblastları yaraya çeker. Yara iyileşmesi dört döneme ayrılır Epitelizasyon; Tam kat olmayan yaralanmalarda keratinositlerin migrasyonu ve çoğalması ile defektif yüzeyin kapatılmasıdır. 24 saat içinde tamamlanır. Kontraksiyon; Tam kat deri yaralanmaları veya koledok, özefagus gibi tübüler organların onarımında rol oynar. 2. İnflamasyon İnflamasyon dönemi 3-4 gün sürer. Yara alanına lökositler (ilk nötrofiller, sonra monositler) gelir. 24 saat içinde PMN lökositler yarada hakim olurlar. Daha sonra makrofaj hakimiyeti başlar Makrofajların yara bölgesinde bulunması iyileşme olayı için esastır Hasarlanmış endotel hücreleri C5a, TNF-α, IL-1 ve IL-8’in yer aldığı bir sinyal yolağı ile lökosit membranındaki integrin molekülünü bağlayan reseptörler oluşturur; dolaşan lökositler endotele yapışır. Geçici vazokonstriksiyonun ardından lokal küçük damarlar kininlerin, kompleman faktörlerinin ve prostaglandinlerin etkilerine sekonder olarak dilate olur. Erken nötrofil infiltratı selüler debrisi ve yabancı maddeleri ortadan kaldırır. Monositler makrofajlara farklılaşarak doku onarımında önemli rol oynarlar. Makrofajların salgıladığı faktörler lokal endotel hücrelerini, fibroblastları ve epitelyal hücreleri aktifleyerek onarım fonksiyonlarını başlatır Aktif makrofajların yara bölgesinde olması iyileşme olayı için esas teşkil eder. Fenilalanin ve metionin eksikliğinde fagositozda bozukluk olur.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

147

142/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Granülasyon dokusu oluşmaya başlar. Fibroblastlar prolifere olur, tropokollajen sentezler, tropokollajeni kollajene çevirir ve kollajen biriktirmeye başlar. Fibroblastlar kontraksiyon fazında önemlidir. Deri kayıplarında epidermis kalınlaşır; marjinal bazal hücreler genişler ve yara defekti üzerine hareket ederler. Epitelizasyon başlar. 3. Fibroplazi Fibröz protein kollajenin sentez edildiği dönemdir Fibroblastlar tarafından yeni kollajen lifleri sentezlenir. Yara gerginliği artar, doku bütünlüğü onarılmaya başlar 10 saat içinde kollajen sentezi artmaya başlar, 5-7. günlerde kollajen sentezi pik yapar, sonra tedricen azalır Proliferasyon fazı kollejen sentezinin pik yaptığı aşama olup 5. - 7. günlerde görülür. Başlangıçtaki dens kapiller ağ ve fibroblast infiltrasyonu geriler; matür skar oluşur Kollajenin organize olmayan bir şekilde depolanması skarda baskın rol oynar Skar normal doku organizasyonunun morfolojik olarak kaybolması şeklinde ifade edilebilir. Skar normal deriden daha az elastik; kıl follikülü, ter bezi gibi epidermal ekler içermeyen yapı demektir. 4. Yeniden Yapılanma (Remodelling) Akut ve kronik inflamatuar hücreler tedrici olarak azalır. Kollajen sentez ve yıkım arasında bir denge oluşur Angiogeneziste azalma, yaranın maksimum güce ulaştığı dönem olup, fibroplazinin sonlandığı dönemdir. Serin proteaz ve matriks metalloproteazlar (MMP) aktif hale gelir. Düzensiz lifler düzenli hale gelir. Yaralar orijinal gücünün % 80’ini kazanabilir; bu da yaklaşık 6 ay-1 yıl sürer. Doku iyileşme hızı, dokunun tipine göre değişir Fasya deriye göre çok yavaş iyileşir. Postoperatif ilk 4-6 günden sonra gerilim kuvveti artarak 14-16 günde en yüksek değere erişir. Orijinal gerilim kuvvetinin %50’sine 50 günde, %80’ine 6 ay-1 yıl da ulaşılır. İntestinal anastamozlarda beşinci günde yaranın ayrılma direncini aşan kuvvet uygulandığında, açılma insizyon yerinde görülürken, buna karşılık 14-21.

148

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

143/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

günlerde insizyonun lateralinde olur. 5.Kontraksiyon Doku kaybı olan yaralarda, yara bölgesi çevre dokunun merkeze doğru hareket etmesi ile küçültülmeye çalışılır. 5-7. günde başlayan bu hareket sabit bir hızla 39. güne kadar devam eder Nadiren spontan kanama olur, daha çok deformite ve fonksiyon bozukluğuna yol açar Aktin filamentlerinden zengin miyofibroblastlarla sağlanır. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 18 63. Akut hipokalemi tedavisinde hücre içi potasyum düzeyinin idamesi için, aşağıdakilerden hangisi intravenöz potasyuma ek olarak verilebilir? A) Kalsiyum B) Sodyum bikarbonat C) insülin D) Magnezyum E) Sodyum polistiren sülfonat Cevap D Hipokalemi K+<3mEq/l olması durumudur. Halsizlik, adale güçsüzlüğü ve krampları paralitik ileus, myokardın dijitale hassas hale gelmesi, anormal EKG bulguları (AV blok, ST çökmesi, QT uzaması, düşük T ve U dalgaları) Hipokalemi nedenleri GİS: Pilor obstrüksiyonu, kusma, NG drenaj, ishal (en sık) Yetersiz alım (K içermeyen parenteral sıvılar)‫‏‬ Artmış renal kayıp: Hiperaldosteronizm, diüretikler, penisilin (tübüler K kaybına neden olur)‫ ,‏‬hipomagnezemi. Hücre içine kaçış: İnsülin tedavisi, alkaloz (pH 0.1 arttığında potasyum 0.3 düşer)‫‏‬ Amfoterisin, aminoglikozid, cisplatin, ifosfamid Mg kaybına neden olurken, sekonder olarak böbrekten K+ kaybını artırırlar.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

149

144/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Metabolik alkalozda böbreklerde H+ tutulurken, K+ atılır. Hipokalemide; Böbreklerden H+ atılır, K+ tutulur; K+ hücre dışına çıkar, H+ hücre içine girer ve sonuç olarak Alkaloz oluşur. Magnezyum eksikliği (Özellikle tedaviye cevapsız hipokalemide magnezyum tedavide kullanılabilir). Mide sıvısı kaybı Mide sıvısında bol miktarda Cl- ve K+ mevcuttur. Bu sıvının kaybedilmesi alkaloza neden olur. Alkalozun sebebi Cl- kaybına sekonder olarak artan HCO3+ dır. Artmış aldosteron → Na+ reabsorbsiyonu ile birlikte K+ atılımını sağlar. Eğer K+ düşük ise; K+ yerine H+ atılımı olur ve hipokalemik hipokloremik metabolik alkaloza neden olur K+ düşüklüğünde Paradoksal asidüri ile seyreder. Hipokalemi Bulgular: Paralitik ileus (posteperatif uzamış ileusun en sık sebebi hipokalemidir), konstipasyon Reflekslerde zayıflama, paralizi, yorgunluk dijital kullananlarda toksisite riski artar. Arrest (asistoli yada nabızsız elektriksel aktivite), hipotansiyon (AT II’ye cevap düşer ve periferik damar direnci azalır)‫‏‬ Poliüri, polidipsi görülür. EKG bulguları: Voltaj düşüklüğü U dalgaları T dalgasında düzleşme ST çökmesi Tedavi: K+ eksikliği = (Normal K+ - Bulunan K+) x Vücut ağırlığı x 0.6. Ağır hipopotasemi durumunda saatte maksimum 40 mEq, bir günde ise en fazla 240 mEq potasyum verilebilir. Genelde 1000 ml sıvı içine en fazla 40 mEq potasyum konabilir. Oligürik hastalarda ve cerrahiyi takiben ilk 24 saat K replasmanı yapılmaz. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 67- 68

150

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

145/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

64.

Hipermagnezemi sıklıkla aşağıdakilerin hangisinde görülür? A) Kronik renal yetmezlik B) Kronik diyare C) Uzun süreli diüretik tedavisi D) Kronik alkolizm E) Kontrolsüz diyabet Cevap A Hipermagnezemi > 2.5 mEq/lt’nin üzerinde olması halidir. Etiyoloji Renal yetmezlik (en sık hipermagnezemi nedenidir.) Hücre dışı volüm kaybı (yanık), majör travma ve cerrahi, şiddetli asidoz Mg içeren antiasit ve laksatif kullanımı Addison hastalığı (Mineralokortikoid hormonlar Mg atılımını sağlar)‫‏‬ Bulgular Bulantı-kusma, azalmış DTR, letarji, hipotansiyon, solunum depresyonu, koma, arrest görülebilir. EKG: PR uzaması, QRS genişlemesi, uzamış T dalgaları Tedavi Magnezyum düzeyini düşürmek için eşlik eden asidoz ve hücre dışı açık düzeltilmelidir. Akut belirtiler 5-10 mEq/kg kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat iv verilerek giderilebilir Magnezyum hala yüksekse periton diyalizi veya hemodiyaliz gündeme gelir. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 71

65.

İntraabdominal basıncın indirekt tayininde en sık kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Santral venöz basınç ölçümü B) idrar çıkışı takibi C) Mesane içi basınç ölçümü D) Periferik vasküler direnç ölçümü E) Arteryal oksijen satürasyonu takibi

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

151

146/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Cevap C Abdominal kompartman sendromu multipl travma, termal yanıklar, retroperitoniel yaralanmalara bağlı olarak görülebilen bir antitedir. Rüptüre aort anerizması major pankreatik yaralanma ve rezeksiyon veya multipl intestinal yaralanmalar hastalarda intraabdominal hipertansiyon ve abdominal kompartman sendromu riskini artıran ve geniş intravenöz sıvı replasmanı gerektiren klinik durumlardır. Abdominal kompartman sendromu (AKS) progresif abdominal distasyona takiben artmış hava yolu ventilasyon basıncı, oligüriyi takiben gelişen anöri ve gizli gelişen intracranial basınç artışı şeklinde ortaya çıkar. Bu bulgular diafragma elevasyonu ve venekava veya renal venlerden venöz sistemde basınç iletimine sekonder yetersiz venöz dönüşle ilgilidir. Renal parankim veya üreterlere basıyla ilgili değildir. İntraabdominal basıncı ölçmek için mesaneye üriner kataterden 100 mm steril serum fizyolojik verilmesi ve mesane basıncının bu şekilde ölçülmesi ile sağlanabilir. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 104

66.

Acil cerrahi öncesi vvarfarin kullanımına bağlı kanamayı önlemek için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi en uygundur? A) intravenöz vitamin K B) Faktör VIII konsantresi C) Desmop resin (DDAVP) D) Taze donmuş plazma E) Trombosit konsantresi Cevap D Taze Donmuş Plazma (ABO uyumlu) Taze plazma -18ºC’den daha düşük sıcaklıkta depolanırsa taze donmuş plazma olarak adlandırılır Eritildikten sonra faktör V ve VIII’de azalma olsa bile, yine de bu faktörlerin de yeterince korunduğu bir üründür. Tüm pıhtılaşma faktörlerini ve yaklaşık 400 mg fibrinojeni içerir

152

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

147/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

1 ünite taze donmuş plazma pıhtılaşma faktörlerini yaklaşık %3 arttırır Yeterli pıhtılaşma için düzeyin %30’un üzerinde olması gerekir 5 Ünite kan transfüzyonuna karşılık 2 Ünite TDP verilmeli ABO uyumu gerekli, Rh şart değil Tam kan kadar hepatit bulaşma riski var Warfarin kullanımında INR düzeyini normale getirmek için kullanılır. Oral Antikoagülan (Warfarin) Vitamin K’ya bağımlı koagülasyon faktörlerini (F II, VII, IX, X) inhibe eder Protein S ve protein C molekülleri, yarı ömürleri nedeniyle warfarin’den koagülasyon faktörlerine göre daha çabuk etkilenip inaktive oldukları için warfarin tedavisi ile erken dönemde tromboza eğilim doğar Hasta mutlaka PZ veya INR ile izlenmelidir

Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 87ve 92

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

153

148/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

67.

Aşağıdaki sitokinlerden hangisinin fazla üretimi hipertrofik skar ve keloid gelişiminden sorumlu tutulmaktadır? A) Trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) B) Epidermal büyüme faktörü (EGF) C) Fibroblast büyüme faktörü (FGF) D) interferon–a (INF–a) E) Transforming büyüme faktörü–b (TGF–b) Cevap E Yara İyileşmesinde Sitokinler • Hücrelerarası iletişimi sağlayan gerçek yara homonlarıdır • Yara kontraksiyonu; PDGF, Trombositler, Proinflamatuar sitokinler, Fibronektinler, hyaluronik asitlerce uyarılır. Remodelling döneminde fibroblastdan kollajenaz sentez ve sekresyonu uyarılır • TGF-b; Fibroblastlarda kollajen ve matriks yapılarının sentezini artırır. Angiogenezisi arttırır. Ayrıca lezyon içine kortikosteroid enjeksşyonu fibroplast proliferasyonunu kollojen sentezini azaltır, TGF-b düzeylerini azaltır. • • FGF; Güçlü bir angiogenik faktördür; epitel hücreleri migrasyonunu ve yara kontraksiyonunu artırır. • EGF; Otokrin yolu ile epitelizasyonu artırır. • KGF; Parakrin olarak keratinosit çoğalmasını artırır Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 116

68.

Lenf nodu metastazı yapma olasılığı düşük olan, daha çok 50 yaş üzerindeki kadınlarda görülen ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tanısı net olarak konamayan tiroid kanseri tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Papiller tiroid kanseri B) Foliküler tiroid kanseri C) Medüller tiroid kanseri D) Anaplastiktiroid kanseri E) Tiroid lenfoması

154

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

149/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Cevap B • • • • • • • • • • Foliküler Karsinom TSH bağımlıdır. Daha çok iyot eksikliği olan bölgelerde görülür. Genellikle soliter ve kapsülle çevrili olma eğilimindedir. Tiroid CA’ların % 10 kadarını oluşturur 50 yaş civarı sıktır K/E=3/1 % 85 hematojen yayılım gösterir. Patolojik olarak minimal invaziv ve invaziv olmak üzere iki tiptir. Uzun süredir var olan guatrda hızlı büyüyen soliter nodül foliküler ca’yı akla getirmelidir. • 10 yıllık yaşam: • Noninvazivlerde % 72, • İnvazivlerde % 44 • Tek başına kapsül invazyonu olan vakalar daha iyi prognozlu iken, damar invazyonu olan vakalar daha kötü prognozludur. • İİAB folliküler adenom ile karsinomu ayırt edemez • İİAB’de folliküler hücre görülen aspiratların %20’si karsinom, %80’i adenomdur. • Uzak metastaz özellikle kemik metastazı ilk bulgu olabilir • TSH supresyonu ile metastazlar kontrol altına alınır. • Tanı ve tedavi papiller CA ile aynıdır. • Prognozu olumsuz etkileyen faktörler: Tanı konduğunda 50 yaşından büyük olması 4 cm’den büyük tümörler Yüksek grade’li tümörler Belirgin vasküler invazyon Ekstratiroidal invazyon Uzak metastaz Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 187

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

155

150/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

69.

Memede 35 mm çapta olan ve aksiller lenf nodunda 2 mm mikrometastaz saptanan meme kanseri TNM sınıflamasına göre hangi evrededir? A) Evre I B) Evre IIA C) Evre llB D) Evre IIIA E) Evrel llB Cevap C Sorudaki tümörün büyüklüğü T2 ile uyumlu, lenf nodu durumu ise N1 ile uyumludur. Hasta T2N1M0 olarak değerlendirilip Evre IIB’ dir. MEME KANSERİNDE SINIFLANDIRMA Tis: Carcinoma in situ. T1: En geniş çapı 2cm den küçük primer tümör. T2: En geniş çapı 2-5 cm olan primer tümör. T3: En geniş çapı >5 cm olan primer tümör. T4: Göğüs duvarı veya cilde invazyon göstermiş herhangi çapta primer tümör. N0: Regionel lenf nodlarında metastaz yok. N1: İpsilateral, mobil metastaz. N2: İpsilateral fixed regionel metastaz veya ipsilateral internal mammarian node metastazı. N3: İpsilateral infraclaviculer metastaz, axillar metastaz ve ipsilateral internal mammarian metastaz, ipsilateral supraklavikular metastaz. MX uzak metastaz değerlendirilemiyor M0 uzak metastaz yok. M1 uzak metastaz (aynı tarafta supraklaviküler lenf düğümü metastazı dahil) EVRELENDİRME O :Tis I :T1 IIA :TO T1 T2 IIB :T2 T3

N0 N0 N1 N1 N0 N1 N0

M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0

156

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

151/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

IIIA :T0 T1 T2 T3 T3 IIIB :T4 T4 T4 IIIC : IV :

N2 N2 N2 N1 N2 N0 N1 N2 N3

M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M1

Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 239 70. Aşağıdaki meme tümörlerinin hangisinde aksiller lenfnodu diseksiyonu genellikle gerekmez? A) Medüller karsinom B) invaziv duktal karsinom C) Lobüler karsinom D) Sistosarkoma filloides E) Müsinöz karsinom Cevap: D • • • • • • • • • Fibroadenomun bir türüdür. En sık rastlanan non-epiteliyal tümördür. Sert, mobil, lobüle bir kitle oluşturur. Mammografide fibroadenomdan ayırt edilemez. Fibroadenomlara göre daha yaşlı hastalarda görülür %10 malign olabilir (sistosarkomafilloides). Hızlı büyür, tek taraflıdır. Büyüklüğü genellikle 3-4 cm’yi geçer. Lokal nüks oranı yaklaşık %50 Aksiller tutulum % 0.9’dur. Tedavide sağlam meme dokusu sınırlarını da içine alacak şekilde kitle total eksize edilmelidir, eğer tümör malign veya nüks etmişse basit mastektomi gerekebilir. Malign tümörlerde de aksiller disseksiyon gerekmez. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 233

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

157

152/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

71.

Ana safra yolunun distal kısmında tümöral bir nedene bağlı tıkanma sarılığı olan bir hastada safra kesesinin ele gelmesi bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kehr bulgusu B) Murphy bulgusu C) Courvoisier bulgusu D) Obturator bulgusu E) Charcot bulgusu Cevap C Özellikle periampuller bölge tümörlerinde tıkanma ikterine bağlı safra kesesi ağrısız olarak ele gelir. Buna Courvoisier Terier bulgusu denir. Bu bulgu distal koledok taşlarında beklenenin aksine pek görülmez. Peri ampuller bölge tümörlerinde tıkanma ikteri, açılır kapanır tarzda sarılık, daha çok ampullewateri tümörüne eşlik eden gaitada gizli kan pozitifliği sık görülür. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 374

72.

Aşağıdakilerden hangisi presinüzoidal intrahepatik portal hipertansiyon nedenidir? A) Şistosomiazis B) Primer skle rozan kolanjit C) Alkolik siroz D) Budd–Chiari sendromu E) Otoimmün hepatit Cevap A Portal Akıma Direnç Artışı Presinüzoidal Portal veya splenik ven oklüzyonu (tromboz veya tümör)‫ ‏‬Şistozomiazis Konjenital hepatik fibrozis Sarkoidozis

158

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

153/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Sinüzoidal Siroz (bütün nedenler)‫‏‬ Alkolik hepatit Postsinüzoidal Veno-oklüziv hastalık Budd-Chiari sendromu Konstriktif perikardit Portal kan akımında artış Splenomegali (karaciğer hastalığına bağlı değil)‫‏‬ Arterioportal fistül Prehepatik portal hipertansiyonun en sık nedeni portal ven trombozu (çocuklarda en sık PH nedeni)‫‏‬dur. Prehepatik portal HT’un en sık nedenleri; portal ven trombozu, splenik ven trombozudur. Karaciğer hastalığı yokken portal ven tromboze olduğu zaman hepatopetal (karaciğere doğru) kollateraller oluşur. İntrahepatik portal HT Presinüzoidal(en sık neden şistozomiyazis)tir. Sinusoidal; Siroz Toksik hepatit Kronik hepatit. Postsinüzoidal; Venookluziv hastalık(en sık kemik iliği ve böbrek transplantasyonu yapılan ve immunsupresif ilaç kullanan hastalarda görülür. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 359 ve 360

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

159

154/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

73.

Özofagus kostik yanıklarının erken dönem tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) Nötralizan ajanlarla yanığın sınırlanması B) Emetikverilmesi C) İntravenöz sıvı verilmesi D) Geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi E) Gerekli olduğunda beslenme jejunostomisi açılması Cevap B KOROZİF ÖSEFAGUS YANIKLARI Kostik maddelerin yutulması hem akut ,hem de kronik yaralanmaya neden olur. Akut hasar,kostik maddenin tipine,konsantrasyonuna,miktarına ve doku ile temasta kaldığı süreye bağlıdır. Alkaliler; Yüksek viskozite nedeniyle dokuyu çözüp yumuşatarak uzun sürede geçen alkali sıvılar daha derin yanıklara neden olur. Asitler; ise koagülasyon nekrozu yaptıkları için kendi penetrasyonlarını sınırlarlar. Akut dönemde sternum arkası ve ağızda ağrı, hipersalivasyon, disfaji görülür. Geç dönemde sikatrizasyon beklenir. Tedavide ilk 1 saat içinde yutulan maddenin nötralizasyonu gerekir. Alkaliler için dilüe sirke, limon veya portakal suyu kullanılabilir. Asitler için süt, yumurta akı, antiasit veya su kullanılabilir. Oral beslenme kesilir, antibiotik başlanır. Hasarı arttırabileceği için kusturma kesinlikle kontrendikedir. Özofagoskopide mukozal hiperemi ve ödemin ötesinde bulgular varsa tedavi cerrahidir. Hasta stabil olduktan sonra endoskopi yapılır ve görüntüsüne göre; 1: mukozada hiperemi ve ödem 2: sınırlı kanama, eksuda, ülserasyon, ve psödomembran 3: mukoza avulsiyonu, derin ülser, masif kanama,kömürleşme görülebilir. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 303

160

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

155/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

74.

Helicobacter pylori’nin neden olduğu kronik gastrit zemininde gelişen, H. pylori eradikasyonuyla gastritin tedavi edilebildiği olgularda tamamen kaybolma olasılığı olan mide tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşlı yüzük hücreli karsinom B) MALToma C) Linitis plastika D) Karsinoid tümör E) Gastrointestinal stromal tümör Cevap B MİDE LENFOMASI - Mide neoplazilerinin %1-5’i; midenin 2. en sık malign tümörüdür. - Tüm primer GI lenfomaların %50’den fazlası mide kaynaklıdır. - Daha çok küçük kurvatur ve antrumda yerleşir. - E/K oranı 2/1’dir. - Hastalar genellikle 50 yaş üzerindedir. - Midedeki MALT (mucosa associated lymphoid tissue)’dan gelişir. - Çoğunluk B hücresi kökenli; diffüz büyük hücreli ya da immünoblastik lenfoma tipindedir. - Predispozan kromozomal hastalıklar: - Klinefelter sendromu - Wiscott-Aldrich sendromu - Ataksi-telenjiektazi - Çeşitli immün yetmezlik sendromları (X’e bağlı resesif) - İmmünsüpresif terapi de predispozandır. - Mide lenfomalı hastaların %64-100’ünde H. pilori enfeksiyonu pozitif olup eredikasyondan yarar görürler. - Makroskopik olarak ilerlemiş mide lenfoması yaygın mide kanserine benzer - Gross morfolojik karakteristiklerine göre mide lenfomaları 5 gruba ayrılır; - infiltratif - ülseratif - nodüler - polipoid - kombine - Tümörlerin çoğu büyük; %50’si 10 cm üzerindedir.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

161

156/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

- Diğer lenfomaların aksine primer mide lenfomaları kemik iliği veya periferik LN tutulumuna yol açmaz. - Kitle büyük boyutlara ulaşana dek tanı konmaz. - Karın ağrısı en sık görülen yakınmadır (%80), bu ağrı H2 bloker ve proton pompası inhibitörleri ile büyük ölçüde geçer. Bulantı, kusma, iştahsızlık ve zayıflama da diğer görülebilen semptomlardır. - Gizli kanama hastaların yarısından fazlasında görülür. - Tanı endoskopi ve endoskopik biyopsi ile konur ancak biyopsiler derin alınmalıdır. - Sistemik tutulum olmadıkça tüm hastalara cerrahi eksplorasyon, KC biyopsisi, paraaortik ve çölyak LN biyopsisi rutin yapılır. Splenektomi direkt tutulum olursa endikedir - Distal mide lezyonları için subtotal gastrektomi, proksimal tümörler için ise total gastrektomi uygun ameliyatlardır. - Cerrahi sonrası rezidü hastalık yoksa radyoterapi gereksizdir. - Radyoterapi, rezidü hastalık, pozitif cerrahi sınır veya nüks tedavisinde kullanılır. - Bazı çalışmalarda kemoterapi ve radyoterapinin tek tek veya beraber cerrahi tedaviyle aynı sürviyi sağladığı belirtilir. - Prognoz adenokarsinomdan iyidir. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 320 75. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin bariatrik cerrahide malabsorptif etkisi en yüksektir? A) Sleeve gastrektomi B) Laparoskopik gastrik banding (LAGB) C) Biliyopankreatik diversiyon (BPD) D) Vertikal gastroplasti (VBG) E) Roux–en Y gastrik by–pass (RYGB) Cevap C Bariatrik cerrahinin hedefi morbid obez hastalarda uzun süreli devam eden kilo kaybı sağlayarak sağlık durumunun düzeltilmesini sağlamaktır. Bu kalori alımının azaltılması veya yiyeceklerden kalori emiliminin azaltılmasını, daha

162

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

157/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

az besin miktarı alımı ile daha az, daha yavaş yemeyi teşfik etme şeklinde yeme alışkanlıklarının değiştirilmesiyle sağlanmaya çalışılır. Morbid obezite cerrahisinin tedavisinde kullanılmakta olan operasyonlar barsak malabsorpsiyonuyla birlikte veya tek başına mide rezeksiyonu uygulanmasını içerir. Mide kısıtlayıcı operasyonlar laparaskopik vertical bant gastroplasti, laparaskopik ayarlanabilir gastrik banttır. Emilim bozucu girişimler ise biliyopankreatik saptırma ve duodenal değiştirme ile birlikte pankreatik saptırmadır. Roux-en-Y gastrik by-pass ise hem kısıtlayıcı hem de emilim bozukluğu sağlayıcı özelliklere sahiptir. 76. Metastatik gastrointestinal stromal tümörlerin hedefe yönelik tedavisinde kullanılan c–kit inhibitörü ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) 5–fluorourasil B) irinotekan C) Oksal iplatin D) Endoksan E) imatinib Cevap E GİST’ ler yavaş ilerleyen submukozal tümörlerdir. Küçük lezyonlar genelde tesadüfi saptanır. Bazen de ülser olup kanamaya yol açarlar. Büyük lezyonlar genellikle kilo kaybı, abdominal ağrı, dolgunluk hissi ve kanama gibi semptomlar verirler. Yayılım hematojen yolla daha çok karaciğer ve akciğere olur. Cerrahi sonrası patolojik incelemede nadirende olsa pozitif lenf nodlarına rastlanabilir.Tanı endoskopik ve biyopsiyle konur. Ancak semptomatik ve 2 cm’ den büyük tümörler çıkarılmalıdır. Çoğu gastrik GİST’ ler midenin gövdesinde ortaya çıkar ve tedavide wedge rezeksiyon yapmak uygundur. Prognoz mitotic aktivite varlığı, sayısına ve tumor boyutuna bağlıdır. Komşu organlara invazyon malignite göstergesidir. GİST’ lerin çoğu protoonkogen ve c-kit yönünden pozitiftir. İmatinip c-kit troziknazın aktivasyonunu bloklar ve metastatik, rezeke edilemeyen GİST’ li hastalarda tedavide kullanılabilir. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 321

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

163

158/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

77.

Enterokütan fistüllerin iyileşmesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi vardır? A) Lateral fistül varlığı B) Epitelize olmamış traktus varlığı C) Tek traktus olması D) 2 cm’den kısa traktus E) Jejunal kaynaklı olması Cevap D Fistülün Spontan Kapanmasını olumsuz etkileyen faktörler: Proksimal fistüller, distal fistüllere göre kapanma ihtimali daha düşük fistüller olup, kapanmayı olumsuz etkileyen faktörler: Fistül traktının çok kısa (<2cm ) olması Fistül traktının epitelize olması Aktif granülamatoz barsak hastalığı Abse,yabancı cisim varlığı Distal barsak segmentinde tıkanıklık olması Radyasyon enteritinin olması Nutrisyonel bozukluk olması Fistül traktusunda tümör varlığı sayılabilir. Referans 1: Tustime Cerrahi Ders Notları - sayfa 264

78.

Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığının bağırsak dışı belirtilerinden biri değildir? A) Eritema nodosum B) Konjunktivit C) Trombositopeni D) Ankilozan spondilit E) Amiloidozis Cevap C

164

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

159/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Crohn Hastalığının Komplikasyonları En sık komplikasyon Obstrüksiyon-perforasyondur. Fistül Toksik megakolon Kanser Crohn hastalığının ekstraintestinal manifestasyonları hastaların %30’unda var. Crohn hastalığının ekstra intestinal bulgular: Deri Eritema multiforme Eritema nodosum Piyoderma gangrenosum Göz İritis Üveit Konjonktivit Eklem Periferal artrit Ankilozan spondilit Kan Anemi ***Trombositoz Flebotromboz Arteryel tromboz Karaciğer Non-spesifik triadit Sklerozan kolanjit Böbrek Nefrotik sendrom Amiloidoz

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

165

160/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Pankreas Pankreatit Genel Amiloidoz 79. Aşağıdaki etkenlerden hangisi en ciddi ophthalmia neonatorum formuna neden olur? A) Chlamydia trachomatis B) Herpes simpleks virusu C) Sitomegalovirus D) Staphylococcus aureus E) Neisseria gonorrhoeae Cevap E Yenidoğan konjonktivitleri Oftalmia neonatorum olarak adlandırılırlar. Bunlar aseptik ve septik diye ayrılır. Aseptik nedenler gümüş nitrat damla ve eritromisinli merhemlerin kimyasal etkilerinden kaynaklanır. Septik etkenlerin içinde en sık Chlamydia trachomatis gelir. Daha çok inklüzyonlu konjonktivit şeklinde ve beraberinde pnömoni görülür. En ciddi ve en pürülan tabloyu gonokoklar yapar. Viral etkenler içinde de en sık Herpes Simpleks virüsü gelir ve dentritik keratit şeklinde görürüz. Doğru cevap E şıkkıdır. Referans 1: Tustime Mikrobiyoloji Ders Notu - sayfa 198 80.

Sol oksipital lobda lokalize tümör nedeniyle ameliyat edilen 55 yaşındaki bir erkek hastada, patolojik incelemede yassı hücreli karsinom metastazı saptanmıştır. Bu hastada primer odak açısından ilk önce incelenmesi gereken organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Böbrekler B) Akciğer C) Mide D) Özofagus E) Kolon

166

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

161/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Cevap B SSS METASTATİK TÜMÖRLERİ Santral sinir sisteminde metastaz yapan primer organ kanserlerinin başında Akciğer Maligniteleri gelir. Meme kanserleri ve Malign Melanom metastazları bu sıralamayı izler. Sıralamada 4. sıraya beyin metastazının primer odağının tespit edilemediği vakalar alır. Kadınlarda meme CA, erkeklerde Akciğer CA (KHAK) en sık metastatik tümördür. Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 78 81. Aşağıdakilerden hangisi yağ embolisinin belirtilerinden biri değildir? A) Solunum yetmezliği B) Peteşi C) Ateş D) Bilinç bulanıklığı E) Bradikardi Cevap E YAĞ EMBOLİSİ SENDROMU Uzun kemik kırıkları veya major travmadan sonra dolaşımda yağ embolilerinin bulunmasına yağ embolisi, bunun klinik belirtiler vermesinede yağ embolisi sendromu denir. Akciğerde ARDS benzeri tablo oluşturur. DIC oluşturduğu için deride tüketim koagulopatisine bağlı peteşi ve purpuralar bulunur.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

167

162/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 118 Referans 2: Tustime Küçük Stajlar İmpetus - sayfa 118 82. Aşağıdaki tümörlerden hangisinin metastatik potansiyeli en düşüktür? A) Spermatositik seminom B) Klasik seminom C) Anaplastik seminom D) Koryokarsinom E) Embriyonal karsinom Cevap A TESTİS TÜMÖRLERİ En sık 15-35 yaşlarda görülür. Etyolojide En önemli faktör kriptorşidizm’dir. Gonada ldisgeneziler, Kimyasallar ve travmada sorumlu tutulmaktadır. Özellikler %95’i germ hücrelidir. %5 non-germ hücrelidir.

168

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

163/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Patoloji: Germ Hücreli Seminom (% 35): En sık bilateral primer testis tümörüdür. Bazen içinde sintyotrofoblastik komponent barındırır. Embriyonel hücreli kanser ( %20) Teratom (%5) Koryokarsinom (%1) Miks hücreli (teratokarsinom) (% 40):Teratom+embriyonel kanser Yolk sak ( Endodermal sinus Tm) :Çocuklarda en sık testis tümörü Non-Germ Hücreli Leyding hücreli (Reinke kristali barındırır) Asemptomatik, jinekomasti Sertoli hücreli tümör Gonodoblastom : Gonodal disgeneziye eşlik eder. Klinik: Testis tümörleri için tipik klinik ağrısız skrotal şişliktir. Tümörün yaptığı orşit ve tümör içine kanama nedeniyle %20 vaka akut ağrı ile başvurur. 50 yaş üzerindeki hastalarda en sık testiküler tümör lenfomadır. Komplikasyon: En sık metastaz AC’lerdedir. Lenfatik ile paraaortik lenf bezlerine yayılır. Referans 1: Tustime Küçük Stajlar Ders Notu - sayfa 217 Referans 1: Tustime Küçük Stajlar İmpetus - sayfa 131 83. Zigoma kırığında aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) Subkonjunktival kanama B) Telekantus C) Orbital alt kenarında basamak deformitesi D) Aynı tarafta üst dudakta uyuşma E) Enoftalmi Cevap B

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

169

164/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Zigomatik kemik kırıklarının majör belirtileri şunlardır; 1) Yanak ve periorbital ödem 2) Yaralanmadan kısa bir süre sonra ödem sahasına yakın bölgede fasiyal düzleşme. 3) Sirkumorbital ve subkonjuktival ödem. 4) Tek taraflı burun kanaması. 5) Yanak, dişeti, üst dudak ve dişlerde anestezi. 6) İnferior orbital kenar, frontal zigomatik hat, maksillar sinüs lateral duvarı(ağız içinin zigomatik destek bölgesi) gibi ilgili bölgelerde hassasiyet ve step deformitesi mevcudiyeti. 7) Olası görme asimetrisi ile beraber diplopi. 8) Mandibula hareketlerinde sınırlılık. 9) Kırığın olduğu bölge dokularında amfizem Yaralanmanın ilk 2-3 saatinde oluşan ödem altta yatan kırığı maskeleyebilir. Bu nedenle bu tür yaralanmaların çoğunda şişme nedeni ile tanı zamanı uzar ve hatta eşlik eden yaralanmalarla tanı daha sonraki döneme sarkabilir. Karakteristik bulgu olarak yüzün üst yanak bölgesindeki düzleşme yaralanmayı takiben ya da ödem çözüldükten sonra yani yaralanmanın 3-5. Gününde görülebilir. Süperior orbital hattan başlayan palpasyon sırasında infraorbital rim ve frontal-zigomatik sütür hattında basamaklanma sıklıkla hissedilebilir. Palpasyon zigoma cismine ve arkına doğru devam ettirilir ve hassasiyet olup olmadığı kontrol edilerek kırık açısından muayene tamamlanabilir. Telekantus Göz kapakları kenarlarının birleştiği açının uzakta oluşuyla karakterize durumdur. Zigoma kırığıyla ilişkisi yoktur. 84.

Parotidektomi yapılan bir hastanın 6. ay kontrolünde yemek yeme ve çiğneme sırasında yüzün ameliyat edilen kısmında flushing ve terleme yakınması vardır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tükürük fistülü B) Nervus auricularis magnus nöroması C) Sialoadenoz D) Frey sendromu E) Chorda tympani kesisi Cevap D

170

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

165/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Frey Sendromu parotidektomi sonrası sık görülen bir komplikasyondur. Gustatuar terleme olarakta isimlendirilen bu sendromda, parotidektomi alanında yemek yerken rahatsız edici terleme görülmektedir.Frey sendromunda;, aşırı tükürük salınımına neden olan besinlerin yenilmesi esnasında auriküler sinirin dağıldığı kısımlarda kızarıklık, ısı artışı veya terleme ortaya çıkar. 85. Akciğer kanserinde cerrahi tedavinin kontrendike olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Kosta tutulumu B) Visseral plevra tutulumu C) Paryetal plevra tutulumu D) Kontralateral hiler lenf nodu metastazı E) Peribronşiyal lenf nodu metastazı Cevap D Akciğer kanserinde inoperabilite kriterleri aşağıda belirtilmiştir. İnoperabilite Kriterleri: 1- Toraks dışı lenf bezlerine metastaz (servikal, supraklavikular) 2- Mediastinal bilateral LAP 3- Karaciğer, beyin, kemik, deri metastazı(Uzak organ ve doku metastazları) 4- Göğüs duvarı invazyonu 5- Vokal kord paralizi 6- Plevrada malign sıvı varlığı 7- Vena Kava Superior Sendromu 8- Karşı Akciğer ve bronş metastazı 9- Perikard tutulumu ile perikardiyal tamponad 10- Ana bronşta karinaya 2cm’den yakın mesafede veya bifurkasyonda tümör 11- Horner Sendromu 12- Akut myokard enfarktüsü, kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği 13- İleri demans 14- KOAH, Kor pulmonale 15- Evre III-B ve evre IV inoperabledir. Bunlara sadece RT ve KT yapılır. (Küçük hücrelide sadece evre IA operabledır) Referans 1: Tustime İnfotus Dahiliye - sayfa 213

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

171

166/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz doğmadan hemen önce Cevap E Doğumun kardinal hareketleri, prezente olan fetal kısmın kemik pelvise adaptasyonu için gerekli hareketlerdir. Fetusun en dar pelvis segmentinden (orta pelvis) en küçük çap (suboksipitobregmatik çap) ile geçmesi gereklidir. Bu amaçla sırayla şu kardinal hareketlerle doğum gerçekleşir: 1. Angajman 2. İniş 3. Fleksiyon: Fetal çenenin toraksa değmesidir. 4. İç rotasyon: Fetal başın pelvis içinde ön–arka pozisyona dönmesi (oksiput anterior pozisyon) 5. Ekstansiyon: Fetal başın simfizis pubisten destek alması ile çenenin torakstan uzaklaşması (bu harekekt ile fetus başı pelvisten kurtulur ve fetal baş doğar) 6. Dış rotasyon: Fetal başın pelvisi terkettikten sonra tekrar transvers pozisyona dönmesidir. 7. Atılma: Omuzların çıkması ile birlikte, fetusun tamamen pelvisi terketmesi ve doğumun gerçekleşmesidir. Fetal baş dış rotasyonunu tamamladıktan sonra önce ön omuz, takiben arka omuz pelvisten kurtulur ve fetusun doğumu gerçekleşir. Bu nedenle eksternal rotasyon, hemen omuzların doğumundan önce gerçekleşmektedir. Referans 1: Tustime Kadın Doğum Ders Notu, II. fasikül; sayfa: 218 ve 268 Referans 2: Tustime İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 147 Referans 2: Tustime TümTus Kadın Doğum, sayfa: 207

172

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

167/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

87. Erken gebelik kayıplarının nedeni olarak en sık görülen kromozomal trizomi tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 Cevap D Spontan abortusların yaklaşık %50’sinde otozomal trizomiler (1. kromozom hariç tüm kromozomlarda gösterilmiştir) saptanmıştır ve bunlar arasında en sık trizomi 16 izlenir. Spontan abortuslarda tek başına en sık rastlanan anöploidi ise monozomi X’tir (45,X0=Turner sendromu). Referans 1: Tustime 1. Kadın Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 19 ve 61 Referans 2: İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 16 Referans 2: Tustime TümTus Kadın Doğum, sayfa: 19

88. Doğum eylemi sırasında fetal baş kompresyonu ve intrakraniyal basınç artışı olması durumunda aşağıdaki fetal monitörizasyon bulgularından hangisinin görülmesi beklenir? A) Akselerasyon B) Erken deselerasyon C) Değişken deselesyon D) Sinüzoidal kalp atım hızı E) Geç deselesyon Cevap B Erken deserelasyon: Fetal başın basısına bağlı vagal refleksle oluşan geçiçi azalmadır. Uterin kontraksiyonlarla ayna görüntüsü olacak şekilde azalma meydana gelir. Sıklıkla 7–8 cm açıklıkta meydana gelir ve çıkım bradikardisi olarak da bilinir.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

173

168/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Referans 1: Kadın Doğum Ders Notu, II. fasikül; sayfa: 213, 215 ve 266 Referans 2: İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 143 Referans 2: Tustime TümTus Kadın Doğum, sayfa: 201 89. Aşağıdakilerden hangisi fetal pozisyonu tanımlarken kullanılan parametrelerden biri değildir? A) Alın B) Mentum C) Oksipit D) Sakrum E) Akromion Cevap A Fetal pozisyon, prezente olan (önde gelen) fetal kısmın doğum yoluna göre konumunu ifade eder (verteks gelişlerde oksiput, yüz gelişte mentum, makadi gelişte sakrum, omuz gelişte akromion referans alınarak sağ ya da sol, ön veya arka olarak ifade edilir). Alın ise bir prezentasyon şeklidir ve en nadir gözlenen prezentasyon olarak bilinir. Referans 1: Kadın Doğum Ders Notu, II. fasikül; sayfa: 217 Referans 2: İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 145 Referans 3: TümTus Kadın Doğum, sayfa: 210 90. Deneysel çalışmalarda, doğum eyleminin başlamasıyla aşağıdaki hormonlardan hangisinin düzeyinin azalması arasında bir ilişki bulunmuştur? A) Kortizol B) Östradiol / östriol C) Adren okorti kotrop in D) Proge steron E) Prostaglandin Cevap E

174

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

169/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Günümüzde insanlarda doğumu başlatan meka izmalar net olarak ortaya konn muş değildir. Gebeliğin devamı için en önemli hormon progesterondur. Uterusta myometrial aktivite in baskılanmasında progesteronun son den rece önemli bir rolü olması, doğumun başlamasında progesteron düzeylerinde ortaya çıkan bir azal anın primer faktör olduğunu düşündürmek edir. m t Östrojen/progesteron oranında ortaya çıkan göreceli artış ile progesteronun etkileri baskı anmakta ve myometrial kontraksiyonlar baş amaktadır. Doğul l mun başlamasında yer aldığı düşünülen diğer mekanizmalar ise plasental ve maternal CRH etkisi ve aktivasyonu ile özellikle fetal kortizol düzeylerindeki artıştır. Kortizol düzeylerinde ortaya çıkan artışa paralel olarak fetal adrenal kökenli androjenler (DHEAS) ar ar. Gebelikte östrojenlerin t (özellikle östriol) en önemli prekürsörü olan DHEAS artışına paralel olarak östrojen/progesteron oranı östrojen lehi e artar ve östrojen ve kortizol n artışının tetik ediği prostaglandin artışı myometrial aktiviteyi stimule eder. l Referans 1: Tustime Kadın Doğum Ders Notu, II. fasikül; sayfa: 267 ve 268 Referans 2: İmpetus Kadın Doğum, Sayfa: 147 Referans 2: TümTus Kadın Doğum, Sayfa: 209 ve 211 91. Erken doğum eylemine yol açtığı düşünülen bir enfeksiyonda aşağıdakilerden hangisinin azalması tanıyı doğrular? A) Amniyotik glukoz düzeyi B) Serum C–reaktif protein düzeyi C) Kanda lökosit sayısı D) Amniyotik interlökin–6 düzeyi E) Serum sitokin düzeyi Cevap E Erken doğum eyleminin olası risk faktörleri arasında genital ve intrauterin infeksiyonlar (koryoamnionit) yer alır. Koryoamnionit tanısı için amniotik sıvıdan Gram boyaması, kültür yapılmalı ve glukoz ile IL–6 düzeylerine bakılmalıdır. Amnion sıvısında CRP artışı ve glukoz azalması ile kültür ve katalaz pozitifliği koryoamnionit için tanısal bulgular olup, negatif gram boyama en spesifik, artmış IL–6 düzeyi en sensitif bulgudur.

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

175

170/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Referans 1: Kadın Doğum Ders Notu, II. fasikül; sayfa: 245 ve 251 Referans 2. İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 169 ve 170 Referans 3. TümTus Kadın Doğum, sayfa: 242 92. Oluşan bir gebeliğin ekstrauterin lokalizasyonda yerleşme olasılığı aşağıdaki durumların hangisinde en yüksektir? A) Tüp bebek tedavisi sonrası B) Salpingitis istmika nodoza C) Tüp ligasyonu sonrası D) Dietilstilbestrol kullanımı E) Kromozomal anomali varlığı Cevap C Ektopik gebeliğe neden olan faktörler arasında en sık izlenen salpenjit iken, tubal konservatif cerrahiler, ektopik gebelik öyküsü ve tubal sterilizasyon yüksek risk faktörleri arasında yer almaktadır. Genel olarak tüm kontraseptif yöntemler gebelik oluşumunu önledikleri için ektopik gebelik insidansını azaltırlar. Kullanılan kontraseptif metodun başarısız olması halinde gelişen gebeliğin ektopik olma riski bazı yöntemlerde artmaktadır. Gebelik durumunda en fazla ektopik gebelik riskini artıran kontraseptif yöntem tubal sterilizasyondur. Referans 1. Kadın Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 24, 25 ve 62 Referans 2. İmpetus Kadın Doğum, Sayfa: 22 Referans 3. TümTus Kadın Doğum, Sayfa: 24 93. Aşağıdaki venereal hastalık veya lezyonlarından hangisi ağrılıdır? A) Şankroid B) Şankr C) Granuloma inguinale D) Lenfogranuloma venerum E) Kondiloma aküminatum Cevap A

176

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

171/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Genital sistemde seksüel geçişli hastalıkların klinik özellikleri değerlendirildiğinde, bir veya birkaç tane oldukça ağrılı ve hassas ülserle birlikte yine oldukça hassas inguinal lenfadenopati (bubon) varlığında tanı büyük bir ihtimalle şankroiddir. Vulvada bir veya birkaç ülser ve beraberinde inguinal bubon varlığında tanı sıklıkla şankroiddir. Eğer ülser yoksa en olası tanı lenfogranüloma venerumdur. Eğer ağrı belirgin değilse, sifiliz (şankr) veya granüloma inguinale akla gelmelidir. Referans 1: Tustime Kadın Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 50 Referans 2: İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 50 Referans 3: TümTus Kadın Doğum, sayfa: 56 ve 57 94. Genital yapılarda tutulumu olan gestasyonel trofoblastik tümörlü bir hasta FIGO ya göre hangi evrededir? A) Ic B) II C) Illa D) lllb E) Illc Cevap B Gestasyonel trofoblastik neoplaziler (GTN) için kullanılan FIGI evrelemesi aşağıda verilmiştir: GTN Evrelendirme (FIGO) EVRE 1: Tümör uterus ile sınırlı EVRE 2: Tümör uterus dışına taşmış ancak genital yapılar ile sınırlı (adneksler, vajina, broad ligament) EVRE 3: Akciğer metastazı (genital tutulum var ya dayok) EVRE 4: Diğer organ metastazları Alt Evreler: A: Risk faktörü yok B: 1 risk faktörü var C: 2 risk faktörü var Risk Faktörleri:

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

177

172/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

1.ß–hCG > 100,000 mIU/mL 2. Önceki gebelik ile tanı arasında geçen süre >6 ay Buna göre tümör, uterus dışında ve genital organlara ulaşmış ise II. evrede yer alır. Referans 1: Tustime Kadın Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 324 Referans 2:Tustime İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 238 95. Prematür över yetmezliği aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir? A) Addison hastalığı B) Diabetes mellitus C) Myastenia gravis D) Paratiroid hastalığı E) insensitif över sendromu Cevap E Prematür over yetmezliği: 40 yaşından önce menopoz tablosunun gelişmesidir. Sekonder amonore görülür. Ailesel olma ihtimali çok yüksektir. En sık tiroid patolojileri ile beraber seyreder ve tabloya sıklıkla hipotiroidi eşlik eder. Nadiren paratiroid patolojileri ile seyredebilir. Frajil X sendromunda sık görülür. Menopozal semptomlar izlenebilir. Eşlik eden tablolar arasında adrenal yetmezliği, myastenia gravis, idiopatik trombositopenik purpura, romatoid artrit, vitiligo, otoimmün hemolitik anemi ve diabetes mellitus sayılabilir. Referans 1: Tustime Kadın Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 113 Referans 2:Tustime İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 86 Referans 2:TustimeTümTus Kadın Doğum, sayfa: 110

178

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

173/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

96. Fenotipi dişi olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi androjen insensitivite sendromu ile 5a–redüktaz defekti ayırıcı tanısında belirleyicidir? A) Amenore B) Genotip C) Meme gelişimi D) Müllerian agenezi E) Gonad yapısı Cevap C 5α–Redüktaz Eksikliği: Karyotip XY’dir. Otozomal resesif geçişlidir. Testisler normaldir, Wolf kanalı gelişmiştir (iç genitalia normal erkek tipinde). Tanıda artmış testosteron/ DHT oranı kullanılır. Tanı konur konmaz hem virilizasyonu, hem de neoplazik gelişimi önlemek için gonadektomi yapılmalıdır. Androjen duyarsızlık sendromundan en önemli farkı, bu olgularda meme gelişiminin olmaması ve gonadotropin düzeylerinin daha düşük seyretmesidir. Referans 1: Tustime Kadın Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 105 ve 116 Referans 2: İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 81 Referans 3: TümTus Kadın Doğum, sayfa: 93 97. Nonobstrüktif azoospermik erkeklerin aşağıdaki genetik bozukluklardan hangisini taşımaları durumunda, testis biyopsisinde sperm hücresi bulma olasılığı en düşüktür? A) 47,XXY B) AZFc mikrodelesyon C) AZFd mikrodelesyon D) AZFa mikrodelesyon E) 46,XY / 47,XXY Cevap D

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

179

174/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Oligospermi ya da azospermisi bulunan erkeklerde Y kromozomunun submikroskopik delesyonlara sık olarak rastlanır. Y kromozomunda 3 bölge azospermik faktörler olarak adlandırılır: AZFa, AZFb ve AZFc (DAZ geni). Olguların %7-10’da AZFb ve AZFc delesyonları izlenir. Bunun dışında, kistik fibrozis (CFTR) mutasyonları vas deferensin konjuge yokluğu ile birliktedir. Ayrıca Klinefelter sendromu, LH-ß altgrup mutasyonu ve FSH reseptör mutasyonları da oligo-azospermi nedeni olabilir. FMN2 (Formin-2) mutasyonu sonucu oositte 1. mayozda arrest gelişir ve ovulatuar disfonksiyon ortaya çıkar. Referans 1: Tustime Clinical Gynecologic Endocrinology 7. baskı; bölüm 30; sayfa: 1153.

98. Prospektif randomize kontrollü klinik çalışmalara göre, postmenopozal kadınlara verilen tek başına östrojen tedavisi, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin görülme sıklığını önemli oranda azaltır? A) Koroner arter hastalığı B) Kalça kırığı C) Kolorektal kanser D) inme E) invaziv meme kanseri Cevap B Postmenopozal hormon tedavisi planlanan olgularda sadece östrojen kullanılması halinde: • Vazomotor semptomlarda düzelme saptanmıştır. • Kalça kırıklarında azalma meydana gelmiştir (osteoporoz azalmıştır). • Kolorektal kanser riski değişmemiştir. • Meme kanseri riski artmamıştır (progesteronların potansiyel risk taşıdığı düşünülmekte). • Koroner kalp hastalığı ve MI riski artmamıştır. • İnme riski artmıştır. • Venöz tromboemboli, pulmoner emboli riski artmıştır. • Menopozda HRT’nin diğer olumsuz etkileri arasında pankreatit ve kolesistitriskinde artış sayılabilir.

180

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

175/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Referans 1: Tustime Kadın Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 160 Referans 2: Tustime İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 113 Referans 3: Tustime TümTus Kadın Doğum, Sayfa: 155

99. Tek başına progestin içeren oral kontraseptif haplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Fonksiyonel över kisti sıklığını artırır. B) Anne sütünü azaltmaz. C) Kardiyovasküler komplikasyon riski yüksek olanlara verilebilir. D) Hipertansif etkisi yoktur. E) Anormal uterin kanamayı azaltır. Cevap B Tek başına progestin içeren oral kontraseptiflerin (mini hap) klinik özellikleri: • Karbonhidrat metabolizması ve koagülasyon üzerine minimal etkilidir. • Ciddi hipertansiyon oluşturmaz • Kardiyovasküler komplikasyon riski olan hastalarda (trombozis öyküsü, hipertansiyon, migren baş ağrıları, 35 yaş üzerinde sigara içinler) tercih edilebilir. • Doğurganlığa çabuk dönüş saptanmıştır. • Emzirenler için ideal tercihtir (postpartum 3. günde başlanabilir). • Venöz tromboemboli riskini arttırmaz. • İrregüler kanamalar sıktır ve yöntemin en önemli bırakılma nedenidir. • Gebelik oluşması halinde artmış ektopik gebelik riski • Fonksiyonel kistler daha sıktır, rekürren kist öyküsü olanlarda kombine KOK veya depo MPA düşünülmeli. • Mini hap kullananlarda SHBG azalır, akne oluşabilir. • Karbonhidrat metabolizması üzerine etkileri minimal olmasına karşın, gestasyonel DM olup emziren kadınlarda diyabet riski 3 kat artmıştır, bu progestinin insulin rezistansı üzerine etkisinden olabilir. •

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

181

176/177

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

Referans 1: Tustime Kadın Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 140 ve 169. Referans 2: Tustime İmpetus Kadın Doğum, sayfa: 103 Referans 3: Tustime TümTus Kadın Doğum, sayfa: 141

100. Kontraseptif amaçla kullanılan depo medroksiprogesteron asetat, aşağıdakilerin hangisinde azalmaya yol açmaz? A) Endometrium kanseri riski B) Över kanseri riski C) Meme kanseri riski D) Kemik mineral dansitesi E) Anemi sıklığı Enjekte edilerek kullanılan kontraseptiflerden depo-medroksiprogesteron asetatın (Depo-MPA) klinik avantaj ve dezavantajları: • • • • • • • • • • Epilepsi hastaları için uygundur, çünkü yüksek progestin düzeyleri nöbet eşiğini yükseltir. PID oranını azaltır. Genel olarak, ektopik gebelik insidansını azaltır ancak kontraseptif başarısızlık halinde ektopik gebelik riski artmıştır. Demir eksikliği ve orak hücreli anemide faydalı etkisi olabilir. Endometrium ve over kanseri riskini azaltır. Vücut ağırlığından veya hepatik enzimleri indükleyen ilaçlardan etkilenmez. İrregüler kanama ve buna bağlı yüksek metod terk oranları Memede hassasiyet, kilo alma, depresyon CIN riskini artırır. Bununla birlikte invazif serviks kanseri ve karaciğer kanserini artırmaz. Meme kanseri (ilk 4 yılda çok hafif artış olur, muhtemelen var olan tümörün büyümesindeki artışa neden olur). Kullanım süresinin uzamasıyla risk artmaz.

182

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

177/177

TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Referans 1: Tustime Doğum Ders Notu, I. fasikül; sayfa: 142 ve 170 Referans 2: İmpetus Kadın Doğum, Sayfa: 103 Referans 3: TümTus Kadın Doğum, Sayfa: 135 ve 136

KURUMSAL, ÖZGÜVENLİ, MÜTEVAZİ

183

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->