ရက္စြဲ။  ။ ေမလ (၃၀)၊ ၂၀၁၁

ဒီ ပဲ ယင္း (၈) ႏွ စ္ျပည့္ ျပည္ ! "# $ %&! းပ'္(က)း*+က္
၂၀၁၁*#   ေမလ(၃၀) ရက္ေ'$မွ)  ဒီပဲယင္း   လ!%စ#လ"#က္%ျပ,-လ"#က္   %(ကမ္း.က္/္ျ./္*,ရမွ-   ျ.စ္ပြ)း*ဲ့/)
(၈)ႏွစ္   ျပည့္ေျမ)က္*ဲ့ျပီ   ျ.စ္ပ0/ယ္။     ျမ'္မ)ႏ"#င္င,က   ျပည္!ေ/ြကေ/)့   ဒီလ"#%(က,ယ#/္/ဲ့
လ#ပ္ရပ္1"#း(ကီးက"#   2ယ္ေ/)့မွ   ေမ့ႏ"#င္မွ)   မ3#/္ေ/)့ပ02!း၊   %ဲဒီ%မ4*င္းမွ)   ေ/ြ$(က,-*,စ)း*ဲ့!ေ/ြ
%."#$ကေ/)့   %ျမဲ/မ္း   %"ပ္မက္/ေစ5   %ေျ*)က္*,ရလ"#   *,စ)းေ'ရမွ)  ျ.စ္ပ0/ယ္။   ေ1,# းြ)း!ေ/ြ၊
ေပ+)က္1,#းြ)း!ေ/ြရဲ$   က္1"#င္!ေ/ြ%."#$ေ/)့   %စ)း&"# းလ"#$မရ/ဲ့   1,#းရ4,းမ4(ကီးျ.စ္*ဲ့/ဲ့   ဒီရက္က"#
2ယ္လ"#ေမ့ႏ"#င္ပ0့မလဲ။   /*+"-$1"#   က"#ယ္လက္%607   *+"-$/ဲ့1,#းရ4,းြ)းျပီး   ဒ#က8"/ေ/ြျ.စ္ြ)း(ကရပ0/ယ္။
/*+"-$မေလ"#$   လြ/္ေျမ)က္လ)ရေပမဲ့လဲ     %င္%ယ္လ္ဒီ   %)းေပးေ&)က္*,!ေ/ြလ"#$   %ည"ွ-း&)းျပီး
လ"#က္လ,.မ္း1ီး/)ေ(က)င့္   %.မ္းမ*,ရေ%)င္   /"မ္းေရွ)င္ြ)းရျပီး   မ")းစ#ေ/ြ   2၀ပ+က္(ကရ/ယ္။
/*+"-$က+ေ/)့ %.မ္ း*,လ"#က္(ကရပ0/ယ္။ 
%(ကမ္း.က္မွ-/*#မွ)  က+9းလြ'္*,ရ!ေ/ြက"#   *+က္ျ*င္းလ"#က္.မ္းျပီး၊   ျပစ္မ4က+9းလြ'္!ေ/ြက"#   %က)%ကြယ္
ေပး&)း/ဲ့   လ#ပ္ရပ္မ+"-း'ဲ$   %မ4မွ'္   မေပ:ေပ0က္ေစ2"#$   မ+က္ျမင္က္ေေ/ြက"#   လ,#ျ*,-ေရး%ေ(က)င္ းျပ
.မ္း1ီး&)းျပီး။   ျပစ္မ4က+9းလြ'္!ေ/ြက"#   လ;/္&)း/)မ+"-း   2ယ္ကမ<)့ႏ#"င္င,%စ"#းရကမွ   က+င့္,#း*ဲ့/)
မရွ"*ဲ့ပ02!း။   က+9းလြ'္*,ရ!ေ/ြ%/ြက္   /ရ)း*,ေ/ြက"#   %ျမ'္1,#း   စ,#စမ္ းစစ္ေ1းႏ"#င္2"#$   =ီးေ1)င္လ#ပ္ရမွ )
%စ"#းရ/ရပ္ရဲ$   /)၀'္ပ0။   ဒ0ေပမယ့္   မ+က္ျမင္က္ေ  ေ*0င္းေ1)င္ေ/ြျ.စ္/ဲ့   ေဒ:ေ%)င္1'္းစ#(ကည္'ဲ$
=ီး/င္=ီး/"#$က"#  (>)ႏွစ္ေလ)က္   %က+ယ္*+-ပ္&"'္း"မ္းျပီး။   %မ4မွ'္က"#   &"'္*+'္ပေပ+)က္ေ%)င္   'ည္းမ+"-းစ,#
က+င့္,#း*ဲ့ပ0/ယ္။  
%*#   %မ4%*င္းျ.စ္ျပီး/)  (၈)ႏွစ္(က)/ဲ့%&"   ဒီပဲယင္းမ4*င္း(ကီးက"#   စ,#စမ္းစစ္ေ1း   %ျပစ္ေပး%ေရးယ!
ေ1)င္ရြက္ျ*င္း   လ,# း၀မရွ"*ဲ့ပ02!း။   စစ္%)?)ရွင္မ+)းရဲ$  %စီ%စ=္ရွ"ရွ"   လ#ပ္(က,မ4(ကီး%ျ.စ္   ျပည္!မ+)း'ဲ$
ျမ'္မ)့ႏ"#င္င,ေရး   စ"/္၀င္စ)းေ)   ႏ"#င္င,မ+)းကပင္   "ေ'(ကပ0/ယ္။   %ျပစ္က+9းလြ'္*ဲ့(က!ေ/ြ2က္က
ျပ'္,#းပ္ရင္   %မ41"#/)   2ယ္ေ/)့မွ   မေ1ြးပ02!း။   က+9းလြ'္/#'္းက   လြယ္လြယ္'ဲ$ျပီး*ဲ့ေပမဲ့၊
=ပေဒေ(က)င္း %ရ ရင္1"#င္ရ/ဲ့%*0 2ယ္!ကမွ  က)ကြယ္ေပးမွ)မ3#/္2!း %*+င္း*+င္းက+9းလြ'္!ေ/ြက
ေ.)္(ကလ"မ့္မယ္။   %မွ'္/ရ)းက"#   /က္လ,#း.,#း&)းလ"#$မရႏ"#င္ပ0။   %*ြင့္%ေရး   ေငြေ(ကး၊   ပ0၀0စ/ဲ့
%ရ)ေ/ြေ(က)င့္   ပ0၀င္က+9းလြ'္*ဲ့/)   ေြးပ!ေ'/#'္း   မေ/ြးမ"ေပမဲ့   ေြးေ%း*+"'္မွ)     /က္လ,#း
ပ!(ကရစျမဲပ0ပဲ။ ေ1ြစ=္မ+"-း1က္ 1"#းေမြက+'္ြ)းမွ)က"#လဲ ျပစ္မွ-က+9းလြ'္!ေ/ြက (က"/္ျပီး စ"#းရ"မ္ေ'(ကမွ)ပ0။
ဒ0ေ/ြက"#   %ေက)င္ း1,#းေျ.ရွင္း'ည္းကေ/)့   %မ4%မွ'္က"#ေ.:&#/္ျပီး   ေ.:ေက)င္ေ/ြ   %ေ''ဲ$
/ရ)း=ပေဒရဲ$   %1,#း%ျ./္က"#   *,ယ!လ"#က္ျ*င္း2ဲျ.စ္ပ0/ယ္ @@ ဒီလ"#မ3#/္ပ02ဲ   /စ/စ'ဲ$လက္ရဲ   Aက္ရဲ
ျ.စ္လ)/ဲ့%*0   %ငွ)းလ!ရမ္ းက)းပ,#စ,'ဲ$   %?)ရွင္%လ"#က+  (၂၀၀ရ)*#ႏွစ္   စက္/27)မွ)   ,B)ေ/ြက"#
%(ကမ္း.က္ေစ)္က)း   /္ျ./္မ4မ+"-းေ/ြက"#ပ0   1က္လက္က+9းလြ'္မ"ြ)းႏ"#င္ပ0/ယ္C%*+"-$, B7)ေ/ြ
.မ္း1ီး*,(ကရ*+"'္မွ)ေ/)င္   '္းေ*0င္စ)ရင္းမွ)   %မည္ပ0၀င္မ4မရွ"/ဲ့!ေ/ြ1"#ရင္   ေ&)င္၀င္စ)ေ/ြ$*ြင့္
မေပး2!း1"#/ဲ့   မ/ရ)း/ဲ့%မ"'္$'ဲ$   က'္$/္*+က္ေ(က)င့္   %မ+)း(ကီး   %*က္%*ဲေ/ြ$ေ'(ကရပ0/ယ္။
က+'္းမ)ေရး မေက)င္း/ဲ့  ႏ"#င္င,ေရး%က+=္း)းေ/ြ  ေ1းက#*ြင့္မေပး/)ေ/ြေ(က)င့္လည္း %)းလ,#းေ)
ျပည္!ေ/ြက စ"#းရ"မ္ပ!ပ'္ေ'(ကရျပ'္ပ0/ယ္။ 
%*#1"#ရင္   ကမ<)့ႏ"#င္င,/၀ွမ္းမွ)   စစ္%)?)ရွင္%စ"# းရေ/ြ'ဲ$   %)?)ရွင္%စ"#းရေ/ြက"#     ျပည္!ေ/ြ'ဲ$
ျပည္!$ /ပ္မေ/)္)းေ/ြ  ပ!းေပ0င္းလက္/ြဲျပ"း 1'္$က+င္ေ/)္လွ'္ေ'(ကပ0ျပီ။ %မွ)းေ/ြက"#  %ျမင္မွ'္'ဲ$
%စ)း&"# းျပီး   %*+"'္မွီ   %ေျပ)င္း%လဲလ#ပ္ႏ"#င္ျ*င္း3)   %ေက)င္ း1,#း   %ေျ*%ေ'   ျ.စ္လ)ႏ"#င္ပ0/ယ္။
%မွ'္ျမင္ပ0ရက္'ဲ$ ေျပ)င္ းလဲ2"#$%/ြက္  ေ/ြေ၀ေ'=ီးမယ္1"#ရင္   %)းလ,#းေ) 2၀ေ/ြ  ေမွ )င္ေ'(က=ီး မွ )
ျ.စ္လ"#  %)?)ရွင္ေ/ြကလည္း  1က္လက္က္1"#းရွည္ေ'=ီးမွ) ျ.စ္ပ0/ယ္။
ေ%)င္ျမင္မ42၀   ေမ+)္လင့္*+က္ေ/ြ   ကြယ္ေပ+)က္ေ'/)   %ႏွစ္င0း1ယ္'ီးပ0း   ရွ"လ)*+"'္မွ)   %ျပစ္မဲ့
ျပည္!ေ/ြရဲ$   ရင္&ဲမွ)   ဒ?္ရ)ဒ?္*+က္ေ/ြ   ျပည့္လွ+,လ"#$ေ'ပ0ျပီ။   )းစ=္ေျမး1က္     ေ/ြ$(က,-ေ'ရ/ဲ့
ဒီဒ#က8ေ/ြ3)   %1,# း/္*+"'္   /'္ေ'ပ0ျပီ။   ဒီပဲယင္း%ေရး%*င္း   %ပ0%၀င္   လ!$%*ြင့္%ေရး
*+"-းေ.0က္*,ရမ4ေ/ြ   %မ+)း(ကီး   (က,-ေ/ြ$   *,စ)း*ဲ့(ကရ/)ေ/ြက"#   စ,#စမ္းေ.:&#/္   %ေရးယ!ေပးေရး၊
ေပ+)က္1,#းေ'!ေ/ြက"#   ရွ)ေ.ြေရး၊   ႏ"#င္င,ေရး%က+=္း)းေ/ြ   လ;/္ေပးေရး၊   က#'္ေစ+းႏွ,-းက+1င္းေရး၊
လ#ပ္*လစ) ၀င္ေငြ%၀င္%&ြက္  မ+ွ/ေ%)င္  ေ1)င္ရြက္ေပးေရး၊ က+'္းမ)ေရး ေစ)င့္ေရွ)က္*,ပ"#င္*ြင့္ရရွ"ေရး၊
%1င့္မီ   ပည)ေရးစ'စ္   ေ.:ေ1)င္ေပးေရး၊   ျပည္/ြင္းစစ္မျ.စ္ရေ%)င္   ေ/ြ$1,#ေ1ြးေႏြး   %ေျ.ရွ)ေရးစ/ဲ့
ေ/)င္း1"#မ4ေ/ြက"#   %စ"# းရစ္လ"#$   %မည္*,&)း/ဲ့   %စ"#းရ&,   1က္/"#က္   ေ/)င္ း1"#မွ)   ဒီ%စ"#းရက
ႏ"#း&လ)မွ ) ျ.စ္ပ0/ယ္။ ေစ)င့္(ကည့္ေ'လ"#$ေ/)့ 2)မွ%က+"-းမ&!းႏ"!င္ပ0။
လက္ရွ"%ေျ*%ေ'မွ)   ႏ"#င္င,/က)ကလဲ   %စ"#းရစ္ရဲ$   %ေျ*%ေ'က"#   ေစ)င့္(ကည့္ေ'(ကပ0/ယ္။
က#လမ6Dကလဲ   လ!$%*ြင့္%ေရး   *+"-းေ.0က္*ဲ့မ4ေ/ြ%ေပ:   /စ,#/ရ)   ေ1)င္ရြက္လ)မွ-က"#
ေမ+ွ)္လင့္ေ'(ကပ0/ယ္။   ဒီလ"#%*+"'္%*0မွ)   ျပည္!'ဲ$   /ပ္မေ/)္)းေက)င္း/"#$က   ညီညီည;/္ည;/္
လွ-ပ္ရွ)းမွ-မ+)း   1က္/"#က္ေ1)င္ရြက္'"#င္ရ'္   ျမ'္မ)ႏ"#င္င,   လ!&#လ4ပ္ရွ)းမ4   %င္%)းစ#မ+)း(မလ%)မွ   %ေလး
%'က္ /"#က္/ြ'္းပ'္(က)း%ပ္ပ0/ယ္။
ျမ'္မ)ျပည္!/"#$ရဲ$ 2၀မ+)း %ျမ'္1,#းျင"မ္း*+မ္း)ယ)ေစမဲ့ %ေျပ)င္း%လဲေ/ြ ရရွ"(ကပ0ေစ။    
ျမ'္မ)ႏ"#င္င,လ!&#လ4ပ္ရွ)းမ4%င္%)းစ#မ+)း
(၁) ဒ"'္းမ/္ (၂) ေ')္ေEး (၃) 'ယ္)လ'္ (F) ယ!ေက (G) ကေ'ဒ0 (>) %ေမရ"က'္

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful