TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA

BẢNG GHI ĐIỂM Kiểm tra trắc nghiệm lần 1

Số tín chỉ:

MÔN HỌC: Nhiệt động lực học KT

2

Tỉ lệ đánh giá:

15%

Nhóm lớp-môn học: 01 – 1
CBGD chính:

NGUYỄN THỊ MINH TRINH

Ngày thi: 30/3/2011
STT

MSSV

Họ

MSMH: 210014

Tên

Tổ Đề số

1

20900014 Nguyễn Bá

An

A

2

20900055 Lê Minh Tuấn

Anh

A

3

20900061 Ngô Tuấn

Anh

A

4

20900080 Nguyễn Vũ

Anh

A

5

20900120 Phan Hồng

Ân

A

6

20900176 Lê Chí

Bình

A

7

20800134 Lý Nhật

Bình

A

8

20900227 Goi Du

Chhe

A

9

20900305 Nguyễn Duy

Cường

A

10 20900413 Phạm Đình

Duy

A

11 20900430 Võ An

Duy

A

12 20900442 Ngô Văn

Dũng

A

13 20900452 Phạm Tiến

Dũng

A

14 20900493 Trần Ngọc

Đa

A

15 20900541 Phạm Nguyên

Đạt

A

16 20900569 Nguyễn

Đê

A

17 20900591 Huỳnh Văn

Đô

A

18 20900624 Huỳnh Phú

Đức

A

19 20900677 Nguyễn Trường

Giang

A

20 20900734 Nguyễn Từ

Hải

A

21 20900775 Đinh Ngọc

Hân

A

22 20900814 Nguyễn Minh

Hiếu

A

23 20600676 Hồ Lai

Hiếu

A

24 20900864 Đoàn Bá

Hiệp

A

25 20900868 Lý Hoàng

Hiệp

A

26 20900871 Nguyễn Tấn

Hiệp

A

27 20900879 Trương Minh

Hiệp

A

28 20900914 Nguyễn Duy

Hoàng

A

Thời gian: 30 phút
Chữ ký Điểm số Điểm chữ

Ghi chú

29 20900946 Từ Phước Hoàng A 30 20800879 Nguyễn Trần Hưng A 31 20901185 Nguyễn Văn Khánh A 32 20901186 Nguyễn Văn Khánh A 33 20901172 Hồ Duy Khánh A 34 20901226 Hồ Đăng Khoa A 35 20604268 Nguyễn Hữu Nguyên A 36 20502190 Võ Hồ Lan Phương A 37 20701894 Hồ Ngọc Phước A 38 20802374 Hà Minh Trung A 39 20901333 Lê Văn Lan B 40 20901359 Đặng Thành Lập B 41 20901428 Nguyễn Huỳnh Phi Long B 42 20901481 Huỳnh Thanh Luân B 43 20901534 Nguyễn Văn Mẩn B 44 20901547 Hoàng Quang Minh B 45 20901618 Ngô Hoàng Nam B 46 20901647 Vũ Trung Nam B 47 20901760 Nguyễn Phúc Nguyên B 48 20901798 Lê Đỗ Đình Nhân B 49 20901803 Lê Văn Nhân B 50 20901806 Mai Hữu Nhân B 51 20901983 Phạm Lê Hoàng Phú B 52 20901976 Nguyễn Quang Phú B 53 20902067 Nguyễn Duy Phước B 54 20902087 Cao Nhật Quang B 55 20902096 Lê Cảnh Nhật Quang B 56 20902114 Phạm Thanh Quang B 57 20902099 Ngô Văn Quang B 58 20902188 Ngô Tôn Quyền B 59 20902215 Nguyễn Phạm Vĩnh San B 60 20902236 Trần Hữu Sang B Xác nhận BM/Khoa CBGD chấm .