You are on page 1of 5

TRANSMISIE

29
29 - 7
Burduf către roată
S. D. V. -uri necesare
Dispozitiv de înlocuit burduf articulaĠie GE 86 PF 537-03
Transmisie
stânga
ARTICULAğIA CĂTRE ROATĂ - GE
1.Carcasă Iuzetă ansamblu
2.Stea de reĠinere
3.Tripodă către roată
4.Arbore lalea
5.Coliere menĠinere
6.BurduI protector din cauciuc
DEMONTARE
Se demontează cele două coliere de
menĠinere de pe burduI cu aiutorul a două
tiie S (vezi schema) .
Se taie úi se înlătură burduIul deteriorat.
Se înlătură unsoarea existentă.
Se reperează una din pistele de rulare ale
arborelui IuncĠie de galetul corespunzător cu
care a lucrat marcând cu un punctator pe
exteriorul carcasei, respectiv pe arbore.
Se desIace legătura dintre arborele de
transmisie úi carcasa Iuzetei, ridicând unul câte
unul braĠele stelei de reĠinere din cele trei
amprente practicate pe petalele lalelei
arborelui.
127Ă $9(ğ, *5,-Ă 6Ă 18
'()250$ğ, %5$ğ(/( STELEI DE
REğINERE LA DEMONTARE .
Se recuperează ciuperca úi arcul din
tripoda către roată.
TRANSMISIE
29
29 - 8
Burduf către roată
Transmisie
stânga
REMONTARE
Montarea noului burduI impune utilizarea
dispozitivului PF 537-04 .
Se prinde transmisia în poziĠie înclinată
într-o menghină cu bacuri moi pentru a se
evita deIormarea arborelui.
Se cuplează dispozitivul PF 537-04 cu
laleaua arborelui de transmisie.
Se obturează extremitatea mică a burduIului,
se unge din abundenĠă cu ulei de transmisie
automatică sau unsoare ELF CARDREXA
RNT 2, întreaga supraIaĠă exterioară a
dispozitivului PF 537-04 úi partea interioară a
burduIului úi (mai ales partea cu diametrul mai
mic) pentru a Iavoriza alunecarea.
PF 537-04
TRANSMISIE
29
29 - 9
Burduf către roată
Transmisie
stânga
Se prinde cu o mână burduIul (în zona cu diametrul mic) ce urmează a se monta.
BurduIul trebuie dispus pe dispozitiv astIel
încât să se întindă primul pliu.
Se acĠioneză cu putere (cu ambele mâini),
alternativ în lungul axei dispozitivului (având
griiă să nu se îngrămădească primul pliu).
Se aduce burduIul cât mai aproape posibil
de partea cilindrică a dispozitivului úi se lasă
să revină până la iumătatea cursei.
Se recomandă execuĠia acestei operaĠii
de mai multe ori (maximum 5) .
Cînd alunecarea devine uúoară, se trece
burduIul peste partea cilindrică a dispozitivului,
operaĠia executându-se Iără oprire.
Se introduce burduIul cu diametrul mic pe
dispozitivul PF 537-04.
TRANSMISIE
29
29 - 10
Burduf către roată
Transmisie
stânga
S
Se prinde carcasa Iuzetei într-o menghină cu
bacuri moi.
Se pune resortul úi ciuperca în alezaiul
tripodei.
Se aduc galeĠii către centru.
Se poziĠionează steaua de reĠinere (S),
Iiecare braĠ al său Iiind la bisectoarele unghiurilor
Iormate de braĠele tripodei.
Se introduce arborele de transmisie în
carcasa Iuzetei, poziĠionându-l IuncĠie de
marcaiele date la demontare (cei trei galeĠi
pătrunzînd în cele trei piste de rulare ale
arborelui).
Se basculează uúor arborele de transmisie,
pentru a cupla un braĠ al stelei de reĠinere în
amprenta arborelui de transmisie úi se apasă
pentru centrarea corectă.
Montarea celorlalte două braĠe ale stelei de
reĠinere se va eIectua cu aiutorul unei
úurubelniĠe a cărei extremitate va Ii modiIicată
conIorm desenului (A ÷ 5 mm; B ÷ 3 mm).
AsiguraĠi-vă că braĠele stelei de reĠinere sunt
bine aúezate în amprentele arborelui.
Se veriIică IuncĠionarea articulaĠiei la mână.
Nici un punct dur nu trebuie să existe.
Se repartizează doza de unsoare în burduI úi
în carcasa Iuzetei .
AO1Ă:
Este obligatoriu să se respecte volumul
úi tipul de unsoare prescris, 2

ï cl, tip ELF
CARDREXA RA1 2.
TRANSMISIE
29
29 - 11
Burduf către roată
Transmisie
stânga
Se poziĠionează cele două taloane ale burduIului în canalele carcasei Iuzetei, respectiv pe
tubul arborelui de transmisie .
Se introduce o tiiă cu capătul rotuniit, între burduI úi arborele de transmisie în scopul de a
doza cantitatea de aer.
Se montează cele două coliere, cu aiutorul celor două tiie Iolosite úi la operaĠia de demontare.