Sprawiedliwo

wg Arystotelesa [edytuj]
wyrównawcz (komutatywn ) i rozdzielcz wyrównawcza wymaga, by zakup towaru by za cen nie ni sz ni rozdzielcza zak ada, e ka dy, kto uczestniczy

Grecki filozof Arystoteles odró ni sprawiedliwo (dystrybutywn ). Sprawiedliwo

koszty wytworzenia tego produktu, za sprawiedliwo w produkcji tego towaru, musi dosta jak pracy. cz

zysku, która jest proporcjonalna do jego wk adu

FILOZOFIA SPRAWIEDLIWO CI I JEJ G ÓWNE ZA O ENIA
Pytanie o sprawiedliwo jest pytaniem o ca o etyki w uj ciu staro ytnych filozofów. Wed ug nich zasada sprawiedliwo ci by a najwa niejsz . I tak sprawiedliwo jest fundamentalna zasad my lenia Arystotelesa, poniewa organizacja ustroju powinna zmierza do zagwarantowania jej w stosunkach mi dzy lud mi oraz mi dzy w adz a poddanymi. Filozof rozró nia dwie postacie sprawiedliwo ci: Ogóln , czyli formaln , oraz szczegó ow czyli materialna. Pierwsza z nich, sprawiedliwo ogólna jest przewidziana i zagwarantowana normami prawnymi. Dotyczy ona kryterium sprawiedliwo ci, która podlega prawu. Natomiast sprawiedliwo szczegó owa odpowiada poczuciu obywatela w zakresie podzia u praw i obowi zków. Poj cie sprawiedliwo ci szczegó owej dzieli Arystoteles na dwie podgrupy: 1) sprawiedliwo Äwyrównuj ca´ ± tzn. przyznaj ca ka demu obywatelowi pewne prawa i obowi zki niezale ne od zas ug konkretnej jednostki, czyli powinny by równe dla ka dego. 2) sprawiedliwo Äwymierzaj ca´ (proporcjonalna), bior ca za podstaw , warto ci obywatela oraz wk ad jaki wnosi on w ramach interesów polis, a tak e innym grupom ludzkim. Sprawiedliwo instytucjonalna ± czy si z poj ciem prawo ci, ma ona zastosowanie w sytuacjach gdy wypadki szczegó owe mieszcz si w ramach ustawy. Prawo oznacza wi c umiej tno interpretacji postanowie prawa. Prawo jest zatem rodzajem sprawiedliwo ci a cz owiek prawy posiada cnot opieraj c si na umiej tno ci dobrej interpretacji prawa. Poj cie to wzbogaci Arystoteles ide Äsprawiedliwo ci politycznej´. Opiera si ona na rz dach prawa. To nie monarcha lub arystokrata stoi ponad prawem, lecz ka dy obywatel w jednakowym stopniu powinien by podporz dkowany prawu, a cz owiek cho by i zajmuj cy najwy sze stanowisko staje si jedynie stra nikiem poszanowania prawa. Sprawiedliwo polityczna jest jednym z najwa niejszych wyk adników idei praworz dno ci. ÄSprawiedliwo polityczna jest b d przyrodnicza b d stanowiona´. Przyrodnicza odpowiada poj ciu prawa naturalnego, wi c jest to dzisiejsza filozofia praw naturalnych. Natomiast stanowiona opiera si na decyzjach ustawodawcy. Arystoteles okre la to w sposób ÄPrzyroda jest ta, która ma ten walor, a nie dopiero dzi ki czyjemu takiemu lub innemu mniemaniu; stanowiona za jest sprawiedliwo , je li pierwotnie nie ma ró nicy, czy jest tak czy owak, ale skoro raz zosta o ustanowione to nie jest wszystko jedno´. (* Etyka nikomachejska V, 6*) Zarówno jedna jak i druga sprawiedliwo jest zmienna.

to kolejne wyt umaczenie poj cia sprawiedliwo ci i polega ma na rozdziale dóbr wed ug trudu. jaki zosta w o ony w prac na rzecz dobra ogó u. bez wzgl du na osobisty wk ad e ró ne s ludzkie potrzeby. . jak jest sprawiedliwo . Filozof dodaje. dzi ki niemu cz owiek odró nia z o od dobra.wed ug zas ug. Ona w a nie stawia warunki we wspó yciu w spo ecze stwie. Teoria indywidualistyczna. który móg by przetrwa z pomini ciem sprawiedliwo ci. Nadaje jej prymat. Najwa niejsza w adz cz owieka jest rozum. je li nie s one dla nich korzystne. Rozumiemy przez to. najbardziej powszechnym rozumieniem poj cia sprawiedliwo ci jest teza: ka demu po równo. raz ca kiem innych od popularnie rozumianej sprawiedliwo ci. Teoria ta jest o tyle trudna do zrealizowana. Ta prawda powinna u atwi rz dz cym wychowanie ka dego obywatela do cnoty. opieraj c si na tezie. Z innej beczki Na przestrzeni my li filozoficznej mo na zaobserwowa kilka wzorów sprawiedliwo ci. z jakiego pochodzili rodzice. ci ko ubra t intuicje w s owa. ewoluowa a w ró nych kierunkach. wyznacza granice jego wolno c i. Teoria wspólnotowa jako warto naczeln stawia dobro wspólnoty. Pierwszym.Arystoteles podkre la. k ad ca nacisk na ilo posiadanych dóbr. gdzie nie ma dba o ci o równo spo eczn pomija si si powinny na sprawiedliwo ci. Wizje sprawiedliwo ci mo emy podzieli na: indywidualistyczne i wspólnotowe. rz dz ce zdrowym spo ecze stwem. Praktykowano te sprawiedliwo dobra proporcjonalnie do urodzenia. Pojawia si równie teoria. poniewa w a ciwo ci bytu ludzkiego jest posiadania w nadmiarze jakich dóbr. zw aszcza tej najwa niejszej. Kolejnym pomys em jest rozdzia dóbr ka demu wed ug potrzeb. opieraj c je na tym. jako pierwsz stawia jednostk . Wszelkie moralne i etyczne dzia ania cz owieka zmierzy mo na sprawiedliwo ci . jak sama nazwa wskazuje. czy wed ug pracy . do stanu. wp ywa na kszta t pogl dów cz owieka. Dopiero wtedy pojawia si problem sprawiedliwego podzia u tego mi dzy jednostki. Definicja sprawiedliwo ci mówi te o równo ci szans rozwoju. która pragnie y i realizowa siebie w spo ecze stwie. ilu ludzi o ni zapytanych. e silniejsi pomaga maj s abszym. Sprawiedliwo rozumiemy intuicyjnie. e przygotowana przez niego koncepcja s prawiedliwo ci zosta a wprowadzona z obserwacji zachowa ludzkich. raz moralnych. opiera Tam. czy te wielko e ka demu nale y si dok adnie tyle samo. Pomimo wielo ci definicji trudno jest wygenerowa jedn . Wszelkie zasady. pracy. Mówimy tutaj o sprawiedliwo ci jako o uprawnieniu. co sprawiedliwe od tego co niesprawiedliwe. to. powinna by priorytetem dla jednostek tworz cych spo ecze stwa. Prawdopodobnie definicji jest tyle. czy te podobne . wed ug której w spo ecze stwie jednostki yj obok siebie. nadaj c porz dek. jak i dla samych Na przestrzeni wieków definicja sprawiedliwo ci podlega a ci g ym zmianom. Dawanie ka demu potrzeb. e cz owiek z natury jest istot . wed ug w o onego przez niego wysi ku. Sprawiedliwo spo ecze stw. Nie istnieje taki sprawiedliwo spo eczn . ale niezale nie i nie nawi zuj ze sob kontaktów. Nasz pogl d na sprawiedliwo opiera si na bardzo ró nych podstawach. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful