/

DAITRUYENtIiN
VTJ;TNAM
T Q : tGcAo Dl fVUTH ONG HOA XA HOI CHi! NGIDA'lI¢'T

AM

DQc I~p - TI;1'do - Hanh phuc

A
HlI N(Ji. ngay 20 lhimg 0- niim 2011

se.' b6,

rfB-QC

THO G B 0 (
r

8: 17)

Bi€u '3 quang colo ap dung tir ngiiy 01106/2011 (l1u~)' Jhi cac thOng beo trutrc day vi arm giQ quang CaD)
A.

BIE

GI

U

c cxo
(f)on vi tinh: VNDffVCl

lJDOl GIA Q k"iG cAo:

M Gll1QC GiirA

KH ; GGIO
(IJLM1!

1l'U'I1t .... )

nrtN Kenh VTVl:

GW

G1AQc
lO.giilv

15giil'

201l,iii"

JOlI,iay

Til 51110 -1611
Sh30 - 6hOO 6hoo ·7h30 1h30·9hOO Chao BS -

Al
A2 A3 A4 A5 A6 A7 AS

ca tofu, - 1
Luin - 2
tuin

I
7.50lUl 00
8.500.000 9.000.000 10.100.000 to.200.DOO 7.200.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 "".100.000 11.250.000 12.750.000 11·1S0.aOO IS.000.000 17.000.000 17.000.000 12.000.000 15.000.000

Chao BS - Ca

!:Jim tin vi w_"Lldu'ic - Cn

8,SOO.000
6.000.000 7.500.000 7.SaO.000 7.500 .. 00 0 3.500.000

911 -1111
Ilh-12h

Ciw&n

9~OOO.OOO
11.250.000 11.250.000 U.2~0.OOO 5.250.000

eli Wan

12h - L3h
13h· t4h

eli wAn
Cit.

IS.OOO.OOU
15.000.000 7.000.000

tudn

14h·17h Til 17#1 - 14;'
1?b - 18h l&h - L&b30

eli win

Gi6- B
81 B2 B3

c.a ruin
CS ihuOTUlllei) Trl10c
-I CS Thueng ndy - 2

5.000.000

6.000.000 12.000.000 15.000.000 l8.000.000 30.000.000 18.000.000 15.000.000 15.000.1ID0 15.000.000 13.200.000 12.000.000 12.000.000 ]4.400.000 6.000.000 1.000.000 14 ... O.Ooo m

7.500.000 15,000.000 18.750.000 22.500.000 37.500.000 22.500.000 18. '150 .000 18.750.000 18. 750.000 16.500.000 15.000.000 15.000.000

10.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 50.000.000 30.000.000 25.000.000 15..000.000 25.000.000 22.000,Oon 20.000.000 20.000.0.00 14.000.000 lD.OOO.OOO 5.000.000 2.1.000.000

LO.OOO.OOO
U.500.DOO 15.000.000

IShJO - ISh55 181155 - 19h 19h50 - 20h 20h - 2lh 20h·21h 21h-21h45 21h-llh45
21h-22h

1W
85

Ban tin
tin
IT
l.r1J} ~

thbi s~ 19h 24n - Ca

Sau

Ban

86.1
86.:2

Ph im

,

mAn

25.000.000 15.000.000 LZ.SOO.OOO 12.500.000 12.500.000 J1.000.000 10.000.000 10.000.000

Tran~ (n..e,om)C'huong trlnh

86.3
B6.4

Ban tin Till chinh kinh doanh

Hanb trlnh xaah
Trona (n~o.li)clnrcmg trinh
Trong (ngoAi~hulJl1j:!,trlnh

86
B7

22h -Dh
2lh-23h

a8
B9 BID

Tru6"c Phim eu6i tU§n

(

eM nn~ )

21h - 23h
2Qh- 22h
511U

T I'orrg Pbim cuoi tUlin ( Chu nMt )

U.OOO.OOO
5.000.000

IS.OOO.OOO
7.500.000 3.750.000 18.000.000

BU
Bl2

TIh

. c.a lU§n
LI;IC

Chtron~ trlnh Sail khiu - T7 l@c

I.SOO.OOG

20h-23h

'lana ( cue

riMt )

12.000.000

K@nhVTI'3:
Ghi D VI D2 DJ V4

t» 011-.11"55
Ob -7h
711-8h

ca mAn

3.500..000 3.500.000 3.500.000

4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000

5.250.000 5.250.000

7.000.000
7.00U.OOO 7.000.000 7.000.0.00

cs ruAn
Thli
Hai

&h-9h
9h - 10h

ca LuAn
din
thir

5.250.000
5.250.000

Snu

3.500.000

]\(1
~II

OO0 90.000 10.1711 1711.000 do 31.000 16.0.Chu r1h~t nere- 2lh20 ChLlOll.DOO 27.000.000 19h5! -11blD 20hOG .500.5 CIH C14.OOO.24h) 6h-12h 12h· 18b eli tu~n Cn ru~n 3.tint h.000 -§.500.ns 06 D7 Gla_C lOh .000 1s.000 -10 000.OOO 2 .500.2Ih 20hOO.-CUt1/2/3 Trong OCBM 'Trong cie ClIIl4 cllUl1fl1! I 27.000.000 41.OOO 22.000 80.000.000.000 .500.250. OO()_ 17.000 2.000 I sa S§.000. 4.000 15.OM 60.000 I t» l1i1SS ..2h20 21h20-23h Truac phim VN ca Luin Truuc phim Hu).Ooo 27.0_.OOD 20.000 13.000 5.000.000.000..000 3D.000.noo 36.OOOOOO 7.ri 1.000.000 60.flOO.000 41.000 27.000.()OO.000 20.000.000.000 9.30.000.000. 50.000 50.000 30.000. GT~ en tufin Tru6c Ban tin th~i sv 19h ThD.000.000.000.000.000.000 37.500.000.Bs\ vii Chii nbiil Chuong_ trinhgiai trl Chuang trlnb ~idi tci NgOtii chuang trinh giai lrl Trang CNKD .000 5Q.000 611.l_him -B.000 5.000 56.000 VN (lhli Hili .0 36.5. oio 52.000.000.OOO 67.1 C14.000 J 45.000 18.000 45.000.OOO 30.000 1·000000 F2 I 3.000 33. 25.000.750.000 30.tS-I7h50 I7h50 -19h 17h50 -19h 18h55 • 19b • Cil tu~n (ngOlii CT Th6n~ lin 160) Camern cdng sa IS-OOO.000 tLSOO.Dh Illi55 .500.000.500.000 5.IJOO 22.221110 11 b10 .00.5.000.250.thfr Sliu) Trana phlrn HuySn ruthien dO Tru6c chu(JlIg.000 U.0QO 3.000 27.000 52.000 55.0.500.000.000.ODD 50.000.000 TI'r lOll -18k IOh -l lh llh-1Ih55 l n .000 2 45.000 33.!O 30.000.000 36.500.000.000.000.000 36.cut I fl/3 I 4S.250 .000 7.000.OOO.000 .000 75.000.Thfr 2 2.750.5.000.cut 4 trong DeBM .000.000.000 25.lrlnh Gi6i C Trong to 1 C14. Trang PhimfGT: thli Hai .000 30.000 11.000.000.000.000 30. Phim &.000.DDtl.rim Sat.000 26 .000.200.000 4.000.0DO.500.000 12. 7.750.000 5.000.500.000.2lhlO 20hOO .000 5.000 Ilh55-1-th Ilh5C·Uh 14b .21 hIO 20hOO .3 C4.000.TM 5 Trong IT Gi~ tel 1. hLlIJIU!.000 30.00.000.500.000.000 60. 000 S.OOO 3?~00.000 I 70.000 6.000 35. 20.200.500. IIi 1.000 30.1 Thu Hai d~ntbfr 5.11.000 10.OOO 33.OOO.@n sii thieh 'l'rongj.000 35.3 C5 C6 17h.000.000.0QO 45.000.3 I1h55 .000..000 22.000.000.000.000 L 20.750.000 45.000.17h50 lG.Ttni 6 Trong CT Gilil t.500.000 10.000.000 37.0nO.000 6.OOO 1:!.000.000.000 55.000 .000.000.23h20 22h30 ..000. J.000.000.000 37.500.000 7_O.Ilh]O II hJO • 11h55 911.250.750.500.500.flOO C7 CS.~51l.000.000.000.000.22h20 21h20 .000 15.000.000 41.000 70.500.000.ITh IIh55 .000 2S .000 33.000.000 36.000 31.000 60.000 Trong chuang trlnh giAi tri CT Tlnh yc:u CUB toi Phim 1TU}~n 221120 .ThCr 3_ 04.000 24n 41.000 25.000 12.000 Ngoai Pllim & GT: ea tuAn Trone.000 -I8.000.000 7.) CR.000 UOO.000.000.19" 1 llh5S .000 60.21 hlO 20hOO .000 60.000 10.1.000 .Thfr 7 33.lhli Til) _~-tOOO.250~OOO 5.000.000.3 Trong CT Glai ttl J.IOn Thli Hal d~n thfr Saw Thli Hai .23b J(} CT Gw In 1.OOD.000 .000 tS.000 4.000 Trong phim VN (tblr Nam .000 45.5.000 25.000.17h Til'19h41J .000 I I 50..OGO.000 9tI.000.000 45.500.13h llh .500.000 41.OOO.250.250.<lU Camcta cORiZ Cl C2 C2A .000 uno.0hOO .2. 2JhlO 20hOO .1 C4.000 30.500.000 41.000 _4.5-00.000 1. 000.000.000 55.2 C4.000.a)' GIna 02 Ban tin DRTI & 2417 Sau Ban tin 191140 19h50 en en Cl3 tha thao aiu 35.000 .500.U 0.000 Trona CNKD .500.000 30.00UflOO ClSA C15D CJ6E CI6B Cl6D ClSB Cl6 21h20 -211120 21h20 .DOO 10. 30.000.000.000.1411 Thir Bay vii Chi! nh~l l'!g_ow Phim/G'T: HlIi Hai .200.000.000 25.. trinh TGCT Trone TIlLl' 2tan I Cl7 Cl7A el7B CI8 GibF FI cu5i luAn/Giili tri 52.000. eon 60.000.000 36.000 4.OOO 30.ren Ibfr Ssu - 3.000 15.000 eRA C9 trinh khdc ere Tranli! CT Rubie 8 BuSi tAi de nl?.4 C14.000 45.flOO 7_5.000 41.000 I6A ( uing.000.500.000 54.000 .000.250.25'0.500.000 21.000 .0DO..1I00 I caz Cl.Thcr <I Trong CT Gi~i Iri 1.! _CiS Trung CT Gin.000 ~6.000 Ct4.13JI 17.500. SO.000.22b20 '11h20 • 22h20 2Jh20 .000.000 7.OO{l.500.2 CS.000 6.OOO 45.000 18.000 18.&trlnh Gisi tri (dum 10 phu/) 35.22h2D 21 h20 .000 67.000.000 25.150.250.000.500.000 37.000 25.00() 55.000.000 21.00.000 33.000 I 7.23h30 Sau23h3Q Kanh VTV2: (06h .OOO 56.000 37.21 h I 0 N_AOil.000.7 Trong CT Gim tn 1.000.500.

000 5.17h 17h .OOO 10.OOO~OOO 10.000 5.000.000 6.7.uln Cn wdn CatuAn CiI tu~n I 6. Dan gia phat s6ng: tinh thea dan gia quang cao tai thai di~m pluit song va ap dl)l1g rmrc giam gia t5i da 50%.h· 19h 19h .000 10. 20h .000.000.000.000.000.000 7.000 5.500.6h 611-7b 7h.15h 15h -16b ca luin eli ruAn Cawfut Cil m&n 5.OOO 6..000 6.250.OOO~OOO I 6.000.000.000.12h 12h .00.000.000 10.000_000 6.000 7.000.000.500.250.000 s.000.500.000.000.F3 1'-1 F5 ISh .500.0.0OO 7.20h ell n. V! kha ruing tai chinh.t ~ CbUCTnC trtnh.000. ella doanh nghi~p ho/iic gi&i thi~u sa JuQ'C va A PH M: ve tinh nang.14-h 1-U1.000 5.000 6.000.000.111 lh .OOO.000 )0.000.500.lan Ca mAn Cli wlut Ca ludn Ca Ell £13 E14 Ins ID..000 7~OO~OOO I 1{l.000 12.':.000 3.000 .000 ci.000..000 E3 £4 "&5 E6 CatuAn Cil rUdn Ca £7 E8 tu5n ca tuln E9 EI0 ca rulin Cil tu~n Ell cs U.000 5.000 7.000 10.000 Fa F9 Cil lU~n Kenh VTV4 : (Oh • 24h) 7.000 7.000 7~OO.000 9.000 6.500.000 GibE E1 E2 Oh .000 7.000.500.6 E1.000.000J)00 .500.000 6.000 10.000.000.1.fu I 10.000. IS'.000.000.000 S.000~ODO 5.000 5.000 6.000 7.000.2Ob.OOO Ca luAn Cil tu~n CIi~ l F6 F7 Iln-2211 22h -23h 511uTIh IJh-1Sh I 6.500.500.000.000 7.000 1. tac dung cua san phdm. quan lY.[00.000 6.000.OlJO 10.S00.500.000 10. cae TVe c6 tho-i - thai hrong cao hon k~ li~p.000 3.000.000 5.000 S.000 6.0ilO.000.000 10.000 6.000.000.000 7.000 to.9h 9].211 • 2h-31"1 311-4b 4b-Sh :5h. .000.000 6.000.000 5.500.500.000 6. 20'\ 30".090 101)00. Cac TVe quang cao dugc tinh thea mile chuan 10".500.DOO.2lh 21h - catuln 5.OOO 5.000 r 6.500~000 7.S00.000.OOO 10.200.000 6.000 5.00.000.000.000.00D 5.000 7.500.000 5.000 10.000.000 1.OOO. IUQ1lg tren IDlI chu1n QlIgc tinh thea don gia 06 21 GIA en '01 G TID H WGIOl T~ 0 NH NCIDeP.000 10.000' 7. G6m nlnrng chuang trinh phat s6ng gi6i thi~u CODa ngb~ quy trlnh san xuit~ tieu thu San phfun.500.250.000.S00.000 5.18h l!.OOD.OOO 5.000 10.000.000.000 5..00.OOO.OOO 6.21h Ca LU&n ell wan 3.000 7.000 7.500.000 5.7 wtin 16h .000 10.000 5.000.000 ~OOO.500..500.7.000.000 10.OOO.000 7.13h l Jh .500.VTV3.000.000 10.000.000 catufin 7.000 7.000.000 .000. Bai TIl\ T c6 thay d6i dOt xud.OOO lO.OOJJ.000 5.000 5.000.000 6.000.000.23 £24 20h.OOO.DOO 5~OOO.000 10.000.aoo.000 6.500.500.000 5.J.uno 4.000.000. quang cao chr phat s6ng tren rn¢t kenh thl ap dt)ng IDa gio B5 uen kenh VTV 1 ho~c rna gib C 12 tren kenh VTV3.O_OO Ltru V: ChQDvi tri cQng them 5% tren dan gia 30 giay.000 5.0no 1.000.000 6.000.8h 8h .OOO S.000 10.000 10.000.000.lOb Wh·llh IIh .000.000 7.000 7.000 1. Chuang trinh B u6c obit)' hoan vii ap dung dan gia the thong baa rieng.000.000. .000.000.000 'h Cawin CatuAn 2211-23h 13h-2.000 7.500.000.000.000 7.000 5.000.000.000 6. - Thoi di~m phM song: thea S\T thoa thu~n cua TV Ad voi khach hang.19h 191'1 . diu tu .000 lO.000 ] O.000 6. Ma gia ell: ducc phat song dang thai tren ca 02 kenh VTVl.000 6.Truemg hop.000 6.000 7.OOO E18 E19 £20 Cllndn E21 E22 1!.000 6.

mua quang cao tron g6i . .y . 4 ~ ..000.000 Logo b~t DC chtly chii' .000.nha san xuk 5.50 tY SO ly .000.!)IlWSgia) Glli cluj: Cac loai gia q uimg cao tren d5 baa gdm Thu~ GTOT 10%. Binh ky ..l (tV le giam gia mea mire dQ 1. -MGtA .000. 8! thuong l1i~u mai. "I t.000. thanb roan thea dung nhir hop dAng.3/ IA nON TI t) .th~ loai 30 phut 3. Tren 10 ty Tren Tren 18 . Doi voi khach bang 1i1. di gia tang hieu qua tim quang cao. Gic phat s6ng tnrec 16h kenh VTV 1 .000000 80_000...000.000 50. khA h hang eo cac chuang Lrlnh h¢'p tac &i Bhl THVN. kY hop dong quang cao dai han..000. khach hang thanh toan ti~n truce. D6i vci cae SlJ ki~n th~ thao. TV d se di~u chinh gia hoac b3 sung dan gia quang cao mei cho phu hop vat thuc t~. ~..000.uh vrv 2.(..i san xuat. Giam gia duC}c tinh tren l6ng gia tri quang cao da thuc hj~n. c nn TH ~ C Q . Le . G cxo KHAC: ChI tip dung cho cac chuang trinh til. 41 Tuyen \'TVl- Sin11 mot hQP m~t va mOt s6 thong tin d~c bi?t: Gi6' phat s6ng truce 16h tren kenh trQ'. TA GIA: H IG: 1. khsch hang eo doanh s6 quang do len.000.'1 B 1 .).000.1 (Dun vi tinh: T~'Vl_ enbVTV3 . VTV6 Ma g10ding kj: B 1: Dan gHi: 1.000 3. Djnh Kenh 1 Ki.000..000.th@loei duai 30 phl!t 4. 4.fa gia ding 1. chuang trinh giai tri.1 22 .000. La loai thong tin khong mang tinh thtrong mai. 2. Uu lien cho khach hang Ie. Phim truy~n ho~c cac chuang trinh kM...000 3 . I ..30 ty 30 ti' . 3.•: 3. B. Logo san khau: ChlI01J trm 1. hQP tac 4.000 1.000 5.000 2-..c duec an xu~t m6i hoac duoe Dru THVN Diu tu hem v~ chi phi ... b: o t en qmtng cao san p am djch Vl.000 10.100.000. Ban gia: 300. Cac khach hang dar doanh s6 cao.uit chuang trinh dlIQ'C huong tY ddu DJQ tu va hi~u qua kinh t€ ella chuang trlnh mang I~i.. TV Lt GlAM V NGUYE .cac don vi hoat t!Qng quang cao qti Viet Nam: cr6n~) T~'l~~m (%) 1 2 Duoi JO 15'd6ng_ .000 2. Cac khach hang thuong xuyen. Khach hang hop tac <tAunr san x.000 7. 4.000 5. - Thong tin dan gian mang tinh nhan dao (aua lin han chi rhea guy tl/nh cua Da! THVA~..2 ky .80 tY 20 .. Djnh J..the lo"i 45 phut I •.tnrc ri~p 5.0@O 3.000 2.000 15. VTV4.00Dyt. Le .ghi hinh phat h~ (. OOOVNB/Ifut. 2.000VND/30gia"..

cae 16 cJn. . 5 . dUQ'C hUOng them 3% giam gia tren s6 ti~n quang cao do thanh toan lI1J'&c (sou khi do trir di s6 lil. t6 chirc co chuc nang va thvc hi~n cong cac hQP d6ng moi gi&i 3.190 tY Tren 190 tv 23 24 25 2. duQ'c huang t)' !~hoa h6ng dich vu la 1% tren gi6 tri thirc quing cao va duoc tra tien hoa h6ng khi khach hAng quang cao da tre.130 tY 22 23 24 15 8 Gill Chll: llIJ 1. Dai voi nhiing tnrong hQP d~c bl~.10 ty Tren 10 ty .IChi~l1 vi~c tbanh roan tiful tnroc thang pha1 song quang cao (dOQtlh 6 tinh th~rc d tung thting va khdch hang phai Il! [((Ie tinh de tra truac cho Trung lam). ) dU'Qcphep quang~ do tai Viet Nam: . a tiBn cia tinh •M cIA DlNH TY L~ B6 6ng voi Trung Nbtrng khach hang thireng xuyen. Giam d6c Trung lam Quang cao va Dich truy€n hinh se thong bao wac hi~n dit1uchinh. (ry 05ng) I TYl~ giam 18 % 3 4 DuO'i 05 tv den!! Tren 05 ty .5 6 7 Tren 80 rv .l cho khach hang It nbit hi 10 nga tinh cren ngay tlnrc ({(Ii niu:ill: la:nh dao Ds i (biw cdo)' 1\0. IT 1 2 o tien . Ban KH . dem lai hi~u qua kinh tS.l1 giam gia). 2._5 __!Y 20 21 5 6 7 Tren 130 tV .190 tY Tren 190 I)'..45 tV Tren 45 tv .. Cac ca nhan. Giani d5c Trung tam Quang cao a Dich vu TH (TVAd) xem xet ap dung nnrc giam gia rieng.65 tY Tren 65 tV .TC (baa coo). D6i voi khach hang tnrc ti€p h'l cae nha san xwit ho~c ac dan v] tnrc tiep ban bang [nltu cae ilai [y.tC daanti nghiep . V1. l 26 giam gia = Dan gia gac x 6 lSn Quang cao. n~u co th6a thU~l1 b~ng hop tam Quang thea cao eYe thl. ti~n tho Trung tam (nJu la co nhol1 thi phai khdu Int thui Lilli nh4p). Quang cao. guang cao an ph§m1 dich Y1J. Tren 25 tY . leY vai Trung tam i~c rnoi gioi quang cao. thong qua Trong qua trinh thtrc hi~n nAn c6 nhtmg tbay dOi.110 ty Tren 110 ti . Cae kh!ch hang quang Cae phong thuQc TV Ad: - Luu VT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful