HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG VAØ GIAÛI TOAÙN

TREÂN MAÙY TÍNH
T
S
.
N
G
U
Y
E
ÃN
V
A
ÊN
T
R
A
N
G
-
N
G
U
Y
E
ÃN
T
R
Ö
Ô
ØN
G
C
H
A
ÁN
G
N
G
U
Y
E
ÃN
T
H
E
Á
T
H
A
ÏC
H
-
N
G
U
Y
E
ÃN
H
Ö
ÕU
T
H
A
ÛO
H
Ö
Ô
ÙN
G
D
A
ÃN
S
Ö
Û
D
U
ÏN
G
V
A
Ø
G
I
A
ÛI
T
O
A
ÙN
T
R
E
ÂN
M
A
ÙY
T
Í
N
H
NC!YÐN VAN TRANC |Chu bIon)
NC!YÐN TR!ONC CHANC- NC!YÐN THÐ THACH - NC!YÐN H!! THAO
1
NGUYEÃN VAÊN TRANG (Chuû bieân)
NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG – NGUYEÃN HÖÕU THAÛO
NGUYEÃN THEÁ THAÏCH


DUØNG CHO CAÙC LÔÙP 10 – 11 – 12

NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC
(Taùi baûn laàn thöù nhaát)
2


03–2008/CXB/60–1966/GD Maõ soá : PTK04n8-LKH
3
M

Lôøi noùi ñaàu
aùy tính CASIO fx–570MS laø loaïi maùy raát tieän lôïi cho hoïc
sinh töø Trung hoïc ñeán Ñaïi hoïc vì :
– Maùy giaûi quyeát haàu heát caùc baøi toaùn ôû Trung hoïc vaø moät
phaàn ôû ñaïi hoïc.
– Maùy theo quy trình aán phím môùi (hieän bieåu thöùc, tính thuaän).
– Maùy goïn nheï vaø giaù caû cuõng phuø hôïp cho hoïc sinh,
sinh vieân.
Vôùi caùc tính naêng aáy, chaéc chaén loaïi maùy naøy seõ giuùp cho hoïc
sinh, sinh vieân raát nhieàu trong hoïc taäp hay tính toaùn trong cuoäc
soáng.
Taøi lieäu naøy nhaèm giuùp söû duïng toát loaïi maùy tính treân cuõng
nhö giaûi nhanh caùc baøi toaùn thuoäc chöông trình Trung hoïc haàu
laøm nheï nhaøng hôn vieäc giaûng daïy, hoïc haønh, tính toaùn.

Ngaøy 01 thaùng 02 naêm 2005
TS. Nguyeãn Vaên Trang
Nguyeãn Theá Thaïch
Nguyeãn Tröôøng Chaáng
Nguyeãn Höõu Thaûo

4
5

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
So 3597/KT&KÐ
V/v: Huong dan bo sung fhI
fof nghIop nam 2004
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ooc lup – Tu do – Hunh phuc

Ha Noi. ngay 07 fhang 5 nam 2004

Kính göûi : – CAC SO G¡AO O¡C VA OAO TAO
– C¡C NHA TR¡ONG – BO TONG THAM M¡¡
TIop fhoo van ban Huong dan fo chuc fhI fof nghIop so 2766/KT&KÐ ngay 12
fhang 4 nam 2004. can cu vao y kIon dong gop cua cac daI bIou faI HoI nghI fap
huan nghIop vu fhI. Ðo CIao duc va Ðao fao huong dan bo sung mof so dIom
nhu sau :
1. Kì fhI fof nghIop THCS va THPT van fhuc hIon fhoo quy dInh cua Quy cbc tbi
tot ngbicp trung boc co so oa trung boc pbo tbong ban hanh kom fhoo Quyof dInh
so 17/2002/QЖÐCÐ&ÐT ngay 5/4/2002 va fIop fuc ap dung muc I. muc II. muc IV
frong Cong van so 2763/THPT ngay 4/4/2003 vo vIoc huong dan fo chuc cac kì fhI fof
nghIop nam 2003; muc II va muc III frong Cong van so 3404/THPT ngay 23/4/2003
vo vIoc bao cao mon fhI fof nghIop.
2. Kì fhI fof nghIop bo fuc THCS va bo fuc THPT van fhuc hIon fhoo quy dInh
cua Quy cbc tbi tot ngbicp bo tuc trung boc co so oa bo tuc trung boc pbo tbong ban
hanh kom fhoo Quyof dInh so 18/2002/QЖÐCÐ&ÐT ngay 8/4/2002. Quyof dInh so
46/2002/QЖÐCÐ&ÐT ngay 12/11/2002. sua doI ÐIou 49 cua Quy cho fhI fof nghIop
bo fuc frung hoc co so va bo fuc frung hoc pho fhong va cac Cong van 2806/CÐTX
ngay 8 fhang 4 nam 2002. Cong van so 2722/CÐTX ngay 3/4/2003 vo vIoc huong dan
fo chuc fhI fof nghIop ÐTTHCS va ÐTTHPT.
3. Mof so van do fhuoc vo dIou kIon du fhI cua cac fhí sInh. do CIam doc
So CIao duc va Ðao fao gIaI quyof fhoo fham quyon. Truong hop nao ngoaI fham
quyon cua CIam doc So fhì do nghI Ðo gIaI quyof |cong van do nghI guI vo Cuc
KT&KÐCICÐ – Ðo CIao duc va Ðao fao 49 – ÐaI Co VIof Ha NoI).
4. Ðanh muc cac dung cu hoc fap duoc mang vao phong fhI fhuc hIon fhoo quy
dInh o muc II frong Cong van so 3404/THPT ngay 23/4/2003. RIong doI voI may fính
bo fuI. fhí sInh co fho su dung 4 IoaI may fính dung frong nha fruong pho fhong:
CASIO fx220. CASIO fx500A. CASIO fx500MS. CASIO fx570MS va cac IoaI may fính
co chuc nang fuong duong.
5. VIoc xu Ií kI Iuaf hoc sInh mang faI IIou vao phong fhI duoc ap dung fhoo
Khoan 2. ÐIou 45 cua “Quy cbc tbi tot ngbicp trung boc co so oa trung boc pbo
tbong” hIon hanh; Khoan 2. ÐIou 55 cua “Quy cho fof nghIop bo fuc THCS va bo fuc
THPT hIon hanh.
6
6. VIoc Iuu gIu baI fhI fof nghIop cua hoc sInh fhuc hIon fhoo quy cho hIon hanh.
7. ÐaI fhI cua hoc sInh duoc fhay doI kof qua xop IoaI fof nghIop qua phuc khao.
guI kom ho so duyof fhI do Ðo CIao duc va Ðao fao xom xof.
8. ÐIa dIom fIop nhan ho so va duyof fhI fof nghIop : Vu CIao duc Trung hoc |doI
voI kì fhI fof nghIop THPT). Vu CIao duc Thuong xuyon |doI voI kì fhI fof nghIop
ÐTTHPT). 49 ÐaI Co VIof Ha NoI.
9. Cac mau bIou bao cao cho kì fhI duoc guI kom voI huong dan bo sung.
10. Thong fIn bao cao frong kì fhI duoc guI bang omaII |dIa chI :
cuckt&kd©moet.edu.vn). dIon fhoaI. IAX. cong van. frong do kbuycn kbicb bìnb
tbuc gui bang cmai/
11. Phan cong fruc fhI va dIon fhoaI
– Ianh dao Ðo : Thu truong Nguyen Vun Vong
ÐIon fhoaI : CQ : |04) 8681520.
ÐÐ : 0912 390 542
– Thuong fruc gIaI quyof cac cong vIoc vo fhI :
Ong Nguyon SI Ðuc. Cuc KT&KÐCICÐ
ÐIon fhoaI: CQ : |04) 8683892;
ÐÐ : 0913 296 221; ÐmaII: nsduc©moof.odu.vn.
Cac so dIon fhoaI fruc fhI :
– Ong Vu OInh Tuy. Cuc KT&KÐCICÐ. ÐT |04)8683892; ÐÐ 0912309900;
– Ong Houng Hu¡. Vu CÐTrH. ÐT : |04)8694256; ÐÐ: 0904279024;
– Ong Nguyen Cong H¡nh. Vu CÐTX. ÐT |04) 8681405; ÐÐ: 0903424977.
8o Jicn tboai truc oa tra /oi oc Jc tbi sc tbong bao trong cong oan gui Jc tbi.
Nhan duoc huong dan nay cac don vI fo chuc fhuc hIon.Noi nban .
– Nhö treân
– Boä tröôûng (ñeå baùo caùo)
– Thanh tra, GDTrH, GDTX
– Löu VP, Cuïc KT&KÑ7

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

So 4823/ÐH&SÐH
V/v: Cac faI IIou. vaf dung
duoc va khong duoc mang vao
khu vuc fhI fuyon sInh
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ooc lup – Tu do – Hunh phuc

Ha Noi. ngay 15 fhang 6 nam 2004
Kính göûi: Ho¡ dong tuyen s¡nh cuc du¡ hoc, hoc v¡en,
cuc truong du¡ hoc, cuo dung
Ðan ChI dao fuyon sInh ÐH. CÐ nam 2004 cua Ðo CIao duc va Ðao fao do nghI
HoI dong fuyon sInh cac fruong:
– Pho bIon faI IIou duoI day cho fhí sInh ngay faI buoI huong dan Iam fhu fuc du fhI.
– Nhan ban fron kho gIay Ion do nIom yof faI IIou nay faI cong ra vao khu vuc
fhI va cac phong fhI.
CAÙC TAØI LIEÄU, VAÄT DUÏNG THÍ SINH ÑÖÔÏC VAØ KHOÂNG ÑÖÔÏC
MANG VAØO KHU VÖÏC THI, PHOØNG THI
1. Ouoc mung vuo khu vuc th¡, phong th¡:
– Ðuf vIof. buf chì don. compa. fay. fhuoc ko.
– May fính khong co chuc nang soan fhao van ban. ghI chop. ghI so dIon fhoaI…
va khong co fho nho. Cu fho Ia cac may fính cam fay sau day: may fính chI Iam cac
phop fính so hoc cong. fru. nhan. chIa. khaI can. bình phuong; cac may fính nhan
hIou CasIo fx 95. fx 220. fx 500A. fx 500MS. fx 570MS va cac may fính co fính nang
fuong fu |co phop fính sIou vIof. Iuong gIac nhu sIn. cos. In. oxp…)
2. Khong duoc mung vuo khu vuc th¡ moI faI IIou. vaf dung khong co frong
quy dInh faI muc 1 noI fron. Cu fho Ia : gIay fhan. buf xoa. cac faI IIou. vu khí. chaf
gay no. gay chay. bIa. ruou. fhuoc Ia. phuong fIon ky fhuaf fhu. phaf. fruyon fIn. ghI
am. ghI hình. fhIof bI chua fhong fIn co fho IoI dung do Iam baI fhI. bang fuan hoan
MondoIoop. AfIas dIa Iy va cac vaf dung khac.
KhI vao phong fhI. nou fhí sInh con mang fhoo faI IIou. vaf dung fraI phop. du su
dung hay chua su dung dou bI dình chI fhI.


Noi nban .
– Nhö treân
– Cuïc Khaûo thí vaø KÑCLGD
– Löu VP, Vuï ÑH&SÑH8
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

So 3343/KT&KÐ
V/v: Huong dan fo chuc fhI
fof nghIop pho fhong nam 2005
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ooc lup – Tu do – Hunh phuc

Ha Noi. ngay 29 fhang 4 nam 2005
Kính göûi : – Bun Ch¡ duo th¡ tot ngh¡ep pho thong num 2005
– Cuc So g¡uo duc vu duo tuo
– Cuc Nhu truong – Bo Quoc phong
Ðo CIao duc va Ðao fao huong dan fo chuc cac kì fhI fof nghIop frung hoc co so.
frung hoc pho fhong. bo fuc frung hoc co so. bo fuc frung hoc pho fhong nam 2005
nhu sau:
¡. CONG TAC CH¡ OAO
………
V. CO¡ TH¡
...................
3. Pho bIon sau rong dong fhoI quan frIof fhuc hIon nghIom fuc quy dInh vo cac
faI IIou. vaf dung fhí sInh duoc va khong duoc phop mang vao phong fhI sau day:
u) ThI s¡nh duoc phep mung vuo phong th¡ :
– ...................
– May fính cam fay khong co chuc nang soan fhao van ban. ghI chop. ghI so
dIon fhoaI va khong co fho nho. Cu fho Ia cac may fính chI Iam duoc cac phop fính
cong. fru. khaI can. nang Ion Iuy fhua ; cac may fính nhan hIou CasIo fx95. fx200.
fx500A. fx500MS. fx570MS va cac may fính co fính nang fuong duong |co phop fính
sIou vIof. Iuong gIac nhu sIn. cos. In. oxp …).
– ...................
X. O¡YKT TH¡ TOT NGH¡KP
...................
Nhan duoc cong van nay. cac so gIao duc va dao fao. Cuc Nha fruong – Ðo Quoc
phong nghIom fuc nghIon cuu va frIon khaI fhuc hIon. Nou co nhung vuong mac hoac
do xuaf can bao cao ngay vo Ðo CIao duc va Ðao fao |Cuc Khao fhí KIom dInh chaf
Iuong gIao duc) do xom xof. dIou chInh. bo sung.

Noi gui.
– Nhö ñaõ kính göûi (ñeå thöïc hieän);
– ………
– Caùc vuï GDTrH, GDTX, KH&TC,
……................................… (ñeå TH).
KT. BO TR¡ONG BO G¡AO O¡C VA OAO TAO
TH¡ TR¡ONG

BANH T¡KN LONG
|Ja ky)
9

MUC LUC

Lôøi noùi ñaàu 3
Tính toaùn cô baûn 18
Pheùp toaùn coù nhôù 23
Pheùp tính vôùi caùc haøm 24
Giaûi phöông trình – Heä phöông trình 29
Thoáng keâ – Hoài quy 32
Thoâng tin kó thuaät 41
Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính 42
Moät soá chöùc naêng khaùc 48
Kí hieäu kó thuaät 50
Toaùn soá phöùc 51
Pheùp toaùn heä ñeám cô soá N 53
Ñaïo haøm 54
Tích phaân 54
Ma traän 55
Toaùn vectô 58
Ñoåi ñôn vò 61
Haèng soá khoa hoïc 63
Giaûi caùc baøi toaùn ôû caùc lôùp 6, 7, 8, 9 65
Giaûi caùc baøi toaùn lôùp 10 70
Giaûi caùc baøi toaùn lôùp 11 89
Giaûi caùc baøi toaùn lôùp 12 108
10
11

MD VA ÐAT NAP
• Môû naép :
Laät maùy laïi (phía löng leân treân : thaáy roõ ñöôïc 6 loã (ñinh oác), duøng
ngoùn tay caùi ñaåy maùy leân ñeå laáy naép ra.
• Ñaët naép ñeå laøm vieäc :
Ñeå maët phím maùy quay leân, ñaët naép phía döôùi vaø ñaåy leân cho
saùt laïi.
• Khoâng ñöôïc ñaåy tröôït naép töø phía maøn hình xuoáng.

G¡U AN TDAN CHD MAY
Phaûi ñoïc caùc ñieàu naøy tröôùc khi söû duïng maùy vaø giöõ laïi ñeå nghieân
cöùu veà sau.
! Cun thun
Daáu hieäu naøy duøng ñeå theå hieän thoâng tin maø coù theå daãn ñeán toån
thöông hoaëc hö hoûng maùy neáu khoâng chuù yù.
Pin
• Sau khi thaùo pin ra khoûi maùy, haõy caát vaøo nôi an toaøn xa taàm tay
treû em.
• Neáu treû em baát ngôø nuoát phaûi, haõy ñöa ngay ñeán baùc só.
12
• Khoâng ñöôïc xaïc laïi, haõy laáy pin ra khi bò yeáu. Khoâng ñöôïc boû pin
vaøo löûa hay huûy chuùng baèng caùch ñoát.
• Söû duïng pin khoâng ñuùng caùch coù theå laøm roø ræ vaø hö hoûng caùc ñoà
vaät gaàn chuùng vaø coù theå gaây ra hoûa hoaïn vaø toån thöông caù nhaân.
• Luoân ñaët pin ñuùng cöïc döông vaø aâm khi laép vaøo maùy.
• Haõy thaùo pin ra neáu baïn khoâng söû duïng maùy tính trong thôøi gian daøi.
• Chæ söû duïng ñuùng loaïi pin ghi trong höôùng daãn cuûa loaïi maùy tính.
Huûy maùy tính
• Khoâng ñöôïc huûy boû maùy tính baèng caùch ñoát boû. Neáu laøm nhö
vaäy moät soá linh kieän coù theå gaây noå baát ngôø taïo ruûi ro hoûa hoaïn
vaø toån haïi caù nhaân.
• Phaàn theå hieän vaø minh hoïa (nhö laø minh hoïa phím) trong höôùng
daãn naøy chæ nhaèm muïc ñích minh hoïa vaø coù theå khaùc bieät ñoâi
chuùt töø saûn phaåm thöïc teá.
• Noäi dung cuûa höôùng daãn naøy coù theå thay ñoåi maø khoâng baùo
tröôùc.
• Trong baát kì tröôøng hôïp naøo coâng ti CASIO seõ khoâng chòu traùch
nhieäm vôùi ai moät caùch rieâng, chung veà nhöõng toån thaát phaùt sinh
bôûi vieäc mua hoaëc söû duïng taøi lieäu naøy. Vaø hôn theá nöõa, coâng ti
CASIO seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kì khieáu naïi gì ñoái vôùi
vieäc söû duïng taøi lieäu naøy bôûi moät beân khaùc.
CAN THAN KH¡ SU DUNG
• Luoân aán phím khi söû duïng maùy.
• Thaäm chí khi maùy vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng, haõy neân thay
pin ít nhaát 3 naêm 1 laàn.
Pin cheát coù theå roø ræ gaây hö hoûng vaø tính toaùn sai. Khoâng ñöôïc ñeå
pin heát naêng löôïng trong maùy.
• Pin keøm theo maùy coù theå bò giaûm naêng löôïng trong quaù trình vaän
chuyeån vaø löu kho. Vì theá neân thay pin sôùm hôn tuoåi thoï pin.
13
• Pin yeáu coù theå laøm cho noäi dung boä nhôù bò hö hoûng hoaëc hoaøn
toaøn bò maát ñi. Haõy luoân giöõ soá lieäu quan troïng baèng vaên baûn.
• Traùnh söû duïng vaø ñeå maùy trong moâi tröôøng nhieät ñoä cao.
Nhieät ñoä quaù thaáp coù theå gaây neân chaäm hieån thò hay hoaøn toaøn
khoâng hieån thò vaø laøm giaûm tuoåi thoï cuûa pin. Traùnh ñeå maùy tieáp
xuùc tröïc tieáp vôùi aùnh saùng maët trôøi, gaàn cöûa soå, loø söôûi hay baát cöù
nôi naøo coù nhieät ñoä cao. Ñoä noùng coù theå gaây bieán maøu, bieán daïng
voû maùy vaø hö hoûng caùc maïch ñieän töû beân trong.
• Traùnh söû duïng vaø caát maùy ôû nhöõng nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm.
Caån thaän khoâng ñöôïc ñeå maùy bò nöôùc rôi vaøo hay ñaët ôû nôi coù ñoä
aåm cao vaø buïi baëm. Nhöõng ñieàu kieän nhö vaäy coù theå gaây hö hoûng
maïch beân trong.
• Khoâng ñöôïc laøm rôi maùy hay taùc ñoäng maïnh vaøo maùy.
• Khoâng ñöôïc vaën hay beû cong maùy. Traùnh boû maùy vaøo tuùi quaàn
hay nhöõng nôi chaät choäi cuûa quaàn aùo vì noù coù theå laøm vaën vaø
cong maùy.
• Khoâng ñöôïc thaùo maùy ra.
• Khoâng ñöôïc aán phím baèng ñaàu buùt bi hay vaät nhoïn.
• Duøng vaûi meàm, khoâ ñeå lau saïch beân ngoaøi maùy. Neáu maùy bò dô,
lau saïch baèng vaûi hôi aåm vôùi moät ít boät giaët trung tính. Vaét thaät raùo
tröôùc khi lau saïch. Khoâng ñöôïc söû duïng chaát pha sôn, benzen hay
caùc trôï chaát deã bay hôi ñeå laøm saïch maùy. Neáu laøm nhö vaäy seõ bò
maát ñi lôùp in vaø coù theå laøm hoûng voû maùy.
MAN HÎNH HA¡ DDNG

Maøn hình 2 doøng giuùp ta xem cuøng luùc caû bieåu thöùc vaø
keát quaû :
14
• Doøng treân laø bieåu thöùc.
• Doøng döôùi laø keát quaû.
• Khi keát quaû coù hôn 3 chöõ soá ôû phaàn nguyeân thì coù daáu caùch töøng
nhoùm 3 chöõ soá keå töø ñôn vò.
TRUDC KH¡ TÍNH TDAN
Q Mode
Tröôùc khi tính toaùn, baïn phaûi choïn ñuùng mode theo baûng döôùi
ñaây :
Pheùp tính AÁn Vaøo Mode
Tính thoâng thöôøng

COMP
Toaùn soá phöùc

CMPLX
Thoáng keâ

SD
Hoài quy

REG
Heä ñeám cô soá n

BASE
Giaûi phöông trình

EQN
Toaùn ma traän

MAT
Toaùn veùctô

VCT
• AÁn nhieàu laàn ta coù maøn hình caøi ñaët maùy, theo höôùng daãn treân
maøn hình ta löïa choïn caøi ñaët hay vaøo chöùc naêng thích hôïp.
• Trong höôùng daãn naøy teân cuûa mode caàn vaøo ñeå thöïc hieän pheùp
tính ñöôïc ghi baèng tieâu ñeà chính cuûa moãi phaàn.
Ví duï :Chuù yù : Ñeå trôû laïi caøi ñaët ban ñaàu, ta aán (MODE)
15
Khi aáy : Tính toaùn : COMP
Ñôn vò goùc : Deg
Daïng
n
a 10 × : Norm 1, Eng OFF
Daïng soá phöùc hieän : a + bi
Daïng phaân soá :
b/ c
a
Daáu caùch phaàn leû : chaám (Dot)
• Mode ñöôïc hieän ôû phaàn treân maøn hình (tröø Mode COMP), rieâng
mode BASE coù kí hieäu cô soá ôû cuoái.
• Kí hieäu Eng töï taét khi vaøo mode BASE.
• Khoâng coù ñôn vò ño goùc khi ôû mode BASE.
• Mode COMP, CMPLX, SD vaø REG ñöôïc duøng keát hôïp vôùi ñôn vò
ño goùc.
• Phaûi kieåm tra mode hieän haønh (SD, REG, COMP, CMPLX) vaø ñôn
vò ño goùc (ñoä : Deg(D), radian(R), Grad(G) tröôùc khi tính toaùn)
Q Khaû naêng nhaäp
• Maøn hình nhaäp bieåu thöùc tính (ñöôïc 79 böôùc). Moãi phím daáu ,
, , , moät phím soá laø 1 böôùc.
• Caëp phím hay laø 1 böôùc.
• Ñeán böôùc thöù 73 trôû ñi con troû hieän (thay vì _).
Neáu bieåu thöùc daøi hôn 79 böôùc, ta phaûi caét ra 2 hay nhieàu bieåu thöùc.
• AÁn ñeå goïi keát quaû vöøa tính xong. ñöôïc duøng nhö moät bieán
trong trong bieåu thöùc sau (xem theâm phaàn soá nhôù Ans).
Q Söûa loãi khi nhaäp
• Duøng phím hay ñeå di chuyeån con troû ñeán choã caàn chænh.
• AÁn ñeå xoùa kí töï ñang nhaáp nhaùy (coù con troû).
• AÁn con troû trôû thaønh (traïng thaùi cheøn) vaø cheøn theâm
tröôùc kí töï ñang nhaáp nhaùy. Khi aáy aán , kí töï tröôùc con troû bò xoùa.
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
16
• AÁn laàn nöõa hoaëc ta ñöôïc traïng thaùi bình thöôøng (thoaùt
traïng thaùi cheøn).
Q Hieän laïi bieåu thöùc tính
• Sau moãi laàn tính toaùn, maùy löu bieåu thöùc vaø keát quaû vaøo boä nhôù.
AÁn maøn hình cuõ (bieåu thöùc vaø keát quaû vöøa tính) hieän laïi, aán
nöõa, maøn hình cuõ tröôùc hieän laïi.
• Khi maøn hình cuõ hieän laïi, ta duøng hoaëc ñeå chænh söûa vaø
tính laïi (keå caû maøn hình ñang tính).
AÁn , con troû hieän ôû ñaàu doøng bieåu thöùc.
• AÁn maøn hình khoâng bò xoùa trong boä nhôù.
• Boä nhôù maøn hình löu ñöôïc 128 byte cho boä bieåu thöùc vaø keát quaû.
• Boä nhôù maøn hình bò xoùa khi :
• AÁn .
• Laäp laïi mode vaø caøi ñaët ban ñaàu (aán (MODE) ).
• Ñoåi mode.
• Taét maùy.
Q Ñònh vò trí sai
AÁn hay sau khi coù thoâng baùo loãi, con troû nhaáp nhaùy lieàn
sau kí töï loãi.
Q Noái keát nhieàu bieåu thöùc
Duøng daáu : ( ) ñeå noái hai bieåu thöùc tính.
Ví duï : Tính 2 + 3 vaø laáy keát quaû nhaân 4
2 3 4
2 3
5Disp
+


Ans 4
20.
×

17
Q Daïng ×
n
a 10
Maøn hình chæ hieän 10 chöõ soá. Giaù trò lôùn hôn ñöôïc hieän daïng
n
a 10 . ×
Vôùi soá thaäp phaân ta ñöôïc choïn 1 trong 2 daïng cuûa
n
a 10 . ×
• Ñeå thay ñoåi daïng hieän ta aán vaø aán tieáp 1 soá
töông öùng vôùi söï löïa choïn cuûa ta :

AÁn vaø aán tieáp (Norm 1), hoaëc (Norm 2)
• Norm 1 : ñöa vaøo daïng
n
a 10 × nhöõng soá x coù :

2
x 10

< hay
10
x 10 ≥
• Norm 2 : ñöa vaøo daïng
n
a 10 × nhöõng soá x coù :

9
x 10

< hay
10
x 10 ≥
Taát caû caùc ví duï trong taøi lieäu naøy ñeàu ôû Norm 1
Q Daáu caùch phaàn leû thaäp phaân vaø daáu nhoùm 3 chöõ soá
• Ta coù theå choïn löïa daáu chaám “.” (dot) ñeå ngaên caùch phaàn nguyeân
vôùi phaàn leû thaäp phaân vaø daáu “,” (comma) ñeå taïo nhoùm 3 chöõ soá ôû
phaàn nguyeân (daáu nghìn, trieäu, tæ …) hoaëc ngöôïc laïi.
Muoán vaäy ta aán 6 laàn ñeå maøn hình hieän :

AÁn
Sau ñoù aán (Dot) neáu choïn daáu caùch phaàn leû laø chaám “.” vaø
daáu nhoùm 3 laø phaåy “,” (kieåu vieát soá cuûa Myõ) hoaëc aán
(Comma) neáu choïn daáu caùch phaàn leû laø phaåy “,” vaø daáu nhoùm 3 laø
chaám “.” (gioáng kieåu vieát soá Vieät Nam).
18
Q Trôû veà traïng thaùi ban ñaàu
Muoán ñöa maùy veà traïng thaùi ban ñaàu cuûa caøi ñaët mode vaø xoùa
nhôù thì aán :
(ALL)

Thöïc hieän ôû mode COMP
Q Pheùp tính thoâng thöôøng
Vaøo COMP mode aán (COMP)
Soá aâm trong pheùp tính phaûi ñaët trong daáu ngoaëc
sin – 1.23 → 1.23
Neáu soá aâm laø soá muõ thì khoûi ñaët trong daáu ngoaëc

5
sin2.34 10

× → 2.34 5
• Ví duï 1 : Tính
9 8
3 (5 10 ) 1.5 10
− −
× × = ×
AÁn 3 5 9
• Ví duï 2 : Tính 5 × (9 + 7) = 80
AÁn 5 9 7
Coù theå boû qua daáu tröôùc
Q Toaùn veà phaân soá
• Phun so
Caùc hoãn soá hay phaân soá coù toång caùc kí töï
(soá nguyeân + töû + maãu + daáu caùch) vöôït 10 kí töï ñöôïc töï ñoäng
ñöa vaøo daïng thaäp phaân.
• Ví duï 1 :
2 1 13
3 5 15
+ =
AÁn 2 3 1 5 13 15
19
• Ví duï 2 :
1 2 11
3 1 4
4 3 12
+ =
AÁn 3 1 4
1 2 3 4 11 12
• Ví duï 3 : Ñôn giaûn
2 1
4 2
=
AÁn 2 4
• Ví duï 4 : Tính
1
1.6 2.1
2
+ =
AÁn 1 2 1.6
• Keát quaû cuûa pheùp tính phaân soá vôùi soá thaäp phaân luoân laø soá thaäp
phaân.
• Oo¡ phun so ⇔ so thup phun
• Ví duï 1 :
3 11
2.75 2
4 4
= = (soá thaäp phaân → phaân soá)
AÁn 2.75 2.75
2 3 4
11 4
• Ví duï 2 :
1
0.5
2
= (phaân soá → soá thaäp phaân)
AÁn 1 2 1 2
0.5
1 2
• Ñoåi hoãn soá ⇔ phaân soá
• Ví duï :
2
1
3
5
3

20
AÁn 1 2 3 1 2 3
5 3
1 2 3
• Coù theå caøi ñaët maøn hình ñeå chæ nhaäp vaø hieän keát quaû laø phaân soá
(khoâng nhaäp vaø hieän hoãn soá) nhö sau :
AÁn 6 laàn ñeå coù maøn hình :

AÁn tieáp Maùy hieän :

AÁn
b/ c
(a ) : neáu choïn nhaäp vaø hieän hoãn soá.
AÁn (d/c) : neáu choïn nhaäp chæ laø phaân soá.
• Coù thoâng baùo loãi khi choïn maø nhaäp hoãn soá.
Q Tính phaàn traêm
• Ví duï 1 : Tính 12% cuûa 1500 (keát quaû 180)
AÁn 1500 12
• Ví duï 2 : Tính 660 laø maáy phaàn traêm cuûa 880
AÁn 660 880 (keát quaû 75%)
• Ví duï 3 : Tính 2500 + 15% cuûa 2500
AÁn 2500 15 (keát quaû 2875)
• Ví duï 4 : Tính 3500 – 25% cuûa 3500
AÁn 3500 25 (keát quaû 2625)
• Ví duï 5 : Tính 300 + 500 laø maáy phaàn traêm cuûa 500
(keát quaû 160%)
AÁn 300 500
21
• Ví duï 6 : 40 trôû thaønh 46 vaø 48 laø ñaõ taêng bao nhieâu phaàn traêm
(ñoái vôùi 40)
AÁn 46 40 (keát quaû 15%)
Ñöa con troû leân doøng bieåu thöùc vaø söûa soá 46 thaønh 48 roài aán
(keát quaû 20%)
Q Pheùp tính veà ñoä, phuùt, giaây (hay giôø, phuùt, giaây)
Ta coù theå thöïc hieän pheùp tính treân ñoä (hay giôø), phuùt, giaây hoaëc
ñoåi nhau giöõa ñoä (hay giôø), phuùt, giaây vôùi soá thaäp phaân.
• Ví duï 1 : Ñoåi 2.258 ñoä (soá thaäp phaân) ra ñoä, phuùt, giaây :
Cho maøn hình hieän D baèng caùch aán :
(Deg)
Roài aán tieáp :
2.258 2.258

o o
2 15 28.8
(ñoïc
o
2 15 28,8 )
′ ′′

aán tieáp 2.258
• Ví duï 2 : Tính
o
12 34 56 3.45
′ ′′
×
AÁn (ôû D)
12 34 56 3.45
o o
43 24 31.2
Q FIX, SCI, RND (Choïn soá chöõ soá leû, daïng chuaån
n
a 10 × , tính troøn)
• Ta coù theå caøi ñaët maøn hình ñeå aán ñònh soá chöõ soá leû thaäp phaân,
ñònh soá daïng chuaån
n
(a 10 ) × baèng caùch sau :
AÁn 5 laàn phím ñeå coù maøn hình :


22
AÁn tieáp hoaëc hoaëc tuøy ta choïn :
(Fix) aán ñònh soá chöõ soá leû (aán tieáp 1 soá töø 1 ñeán 9)
(Sci) aán ñònh soá chöõ soá cuûa a trong
n
a 10 × (soá nguyeân cuûa a
chæ laø töø 1 ñeán 9). AÁn tieáp 1 soá töø 1 ñeán 9 ñeå aán ñònh soá chöõ
soá cuûa a.
(Norm) vieát soá daïng bình thöôøng (coù Norm 1, Norm 2, xem
phaàn tröôùc).
• Ví duï 1 : Tính 200 ÷ 7 × 14 =
Neáu aán :
200 7 14 400
Neáu aán ñònh coù 3 soá leû thì :
AÁn tieáp ……… (Fix)
Fix
400.000

Neáu aán :
200 7
Fix
28.571

14
Fix
400.000

Neáu duøng phím :
AÁn 200 7
Fix
28.571

AÁn theâm

Fix
28.571

14
Fix
399.994

AÁn … (Norm) ñeå xoùa Fix (trôû veà Norm 1)
23
• Ví duï 2 : Tính 1 ÷ 3 vôùi 2 chöõ soá (Sci 2)
AÁn … (Sci) Sci
1 3
01
3.3


AÁn … (Norm) ñeå xoùa Sci (trôû veà Norm 1)Thöïc hieän ôû Mode COMP (aán )
Q Nhôù keát quaû
• Moãi khi nhaán thì giaù trò vöøa nhaäp hay keát quaû cuûa bieåu thöùc
ñöôïc töï ñoäng gaùn vaøo phím .
• Phím cuõng ñöôïc gaùn keát quaû ngay sau khi aán , ,
hay vaø tieáp theo laø moät chöõ caùi.
• Goïi keát quaû baèng phím .
• Phím löu keát quaû ñeán 12 chöõ soá chính vaø 2 chöõ soá muõ.
• Phím khoâng ñöôïc gaùn khi pheùp tính coù loãi.
Q Tính lieân tieáp
• Keát quaû sau khi aán coù theå söû duïng trong pheùp tính keá tieáp.
• Keát quaû naøy coù theå söû duïng nhö moät soá trong caùc haøm maãu A
2 3 1
(x ,x ,x ,x!),

+, –, ^
y x
(x ), , x, ÷, nPr, nCr vaø
, , ,
o
.
Q Soá nhôù ñoäc laäp M
• Moät soá coù theå nhaäp vaøo soá nhôù M, theâm vaøo soá nhôù, bôùt ra töø soá
nhôù. Soá nhôù ñoäc laäp M trôû thaønh toång cuoái cuøng.
• Soá nhôù ñoäc laäp ñöôïc gaùn vaøo M.
• Xoùa soá nhôù ñoäc laäp M aán .
24
• Ví duï :
23 + 9 = 32 aán 23 9
53 – 6 = 47 53 6
–45 × 2 = 90 45 2
Toång –11
Q Bieán nhôù
• Coù 9 bieán nhôù (A,B,C,D,E,F,M,X vaø Y) coù theå duøng ñeå gaùn soá
lieäu, haèng, keát quaû vaø caùc giaù trò khaùc.
Muoán gaùn soá 15 vaøo A, ta aán :
15
Muoán xoùa giaù trò ñaõ nhôù cuûa A, ta aán :

Muoán xoùa taát caû caùc soá thì aán :
(Mcl)
• Ví duï : 193.2 ÷ 23 = 8.4
193.2 ÷ 28 = 6.9
AÁn 193.2 23
AÁn tieáp 28


Vaøo Mode COMP (aán ) khi muoán thöïc hieän caùc pheùp toaùn
cô baûn.
• Moät vaøi pheùp tính cho keát quaû hôi chaäm.
• Phaûi chôø keát quaû hieän leân môùi baét ñaàu pheùp tính keá tieáp.
• π = 3.14159265359.
Q Haøm löôïng giaùc – Haøm löôïng giaùc ngöôïc
Phaûi aán ñònh ñôn vò ño goùc (ñoä, radian hay grad).
25
AÁn phím 4 laàn ñeå maøn hình hieän :

AÁn tieáp soá döôùi ñôn vò ñöôïc choïn
(goùc
o
90 goùc
2
π
= radian = goùc 100 grad)
• Ví duï 1 : Tính
o
sin63 52 41
′ ′′
=0.897859012
AÁn … (Deg)
63 52 41
• Ví duï 2 : Tính cos (π/3 rad) = 0.5
AÁn … (Rad)

• Ví duï 3 :
1
2
cos 0.25
2

= π (radian) ( radian)
4
π
=
AÁn … (Rad)


• Ví duï 4 :
1
tan

0.741 =
o
36.53844577 =
o
36 32 18
′ ′′

AÁn ….. (Deg)
0.741 36.53844577
AÁn tieáp
o o
36 32 18.4
Ghi chuù :
1 1 1
sin ,cos ,tan
− − −
laø arcsin, arccos, arctan.
Q Haøm Hype – Haøm Hype ngöôïc
• Ví duï 1 : Tính sinh 3.6 = 18.28545536
AÁn 3.6
• Ví duï 2 : Tính
1
sinh

30 = 4.094622224
AÁn 30
26
Q Logarit thaäp phaân – logarit töï nhieân – logarit ngöôïc
(haøm muõ)
Maùy kí hieäu log : logarit thaäp phaân, ln : logarit töï nhieân.
• Ví duï 1 : Tính log1.23 = 0.089905111
AÁn 1.23
• Ví duï 2 : Tính ln 90
e
( log 90) = =4.49980967
AÁn 90
Tính lne = 1,
AÁn
• Ví duï 3 : Tính
10
e 22026.46579 =
AÁn 10
• Ví duï 4 : Tính
1.5
10 =31.6227766
AÁn 1.5
Tính
4
2 16 =
2 4
Q Caên baäc hai, caên baäc ba, caên baäc n, bình phöông, laäp
phöông, nghòch ñaûo, giai thöøa, soá ngaãu nhieân, soá π vaø
chænh hôïp, toå hôïp.
• Ví duï 1 : Tính 2 3 5 5.287196909 + × =
AÁn 2 3 5
• Ví duï 2 : Tính
3 3
5 27 + − =−1.290024053
AÁn 5 27
• Ví duï 3 : Tính
1/ 7 7
123( 123 ) = = 1.988647795
AÁn 7 123
• Ví duï 4 : Tính
2
123 30 1023 + =
AÁn 123 30

27
• Ví duï 5 : Tính
3
12 1728 =
AÁn 12
• Ví duï 6 : Tính
1
12
1 1
3 4
=


AÁn 3 4

• Ví duï 7 : Tính 8! = 40320
AÁn 8
• Ví duï 8 : Hieän moät soá ngaãu nhieân giöõa 0.000 vaø 0.999
AÁn 0.664
(moãi laàn aán ta ñöôïc moät keát quaû khaùc nhau khoâng bieát tröôùc).
• Ví duï 9 : Tính 3π = 9.424777961
AÁn 3
• Ví duï 10 : Coù bao nhieâu soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau ñöôïc choïn
trong caùc chöõ soá töø 1 ñeán 7 ? (keát quaû 840 soá).
AÁn 7 4
• Ví duï 11 : Coù bao nhieâu caùch thaønh laäp nhoùm 4 ngöôøi trong
10 ngöôøi ? (keát quaû : 210)
AÁn 10 4

Q Ñoåi ñôn vò ño goùc
• AÁn ñeå maøn hình hieän :

• AÁn tieáp theo soá naèm döôùi teân ñôn vò töông öùng
28
• Ví duï : Ñoåi 4.25 radian ra ñoä
AÁn … (Deg)
4.25 (R)
4.25r
243.5070629

AÁn tieáp
o o
243 30 25.4

Q Ñoåi toaï ñoä (toaï ñoä Ñeà–caùc vaø toaï ñoä cöïc)
Keát quaû ñöôïc töï ñoäng gaùn vaøo E, F (theo thöù töï).
• Ví duï 1 : Ñoåi toaï ñoä cöïc (r = 2, θ =
o
60 ) ra toaï ñoä Ñeà–caùc (x,y)
(ôû Deg).
AÁn 2 60 keát quaû : x = 1
AÁn tieáp keát quaû : y = 1.732050808
AÁn , ta ñöôïc x, y.
• Ví duï 2 : Ñoåi toaï ñoä Ñeà–caùc (x 1,y 3) = = sang toaï ñoä cöïc (r,θ)
(ôû radian).
AÁn 1 3 keát quaû : r = 2
AÁn tieáp keát quaû : θ = 60
AÁn , ta ñöôïc r vaø θ.

Q Kí hieäu kó thuaät
• Ví duï 1 : Chuyeån 56088 ra daïng
3
a 10 ×
56088 = 56.088 ×
3
10
AÁn 56088
• Ví duï 2 : Chuyeån 0.08125 ra daïng
3
a 10

×
0.08125 =
3
81.25 10

×
AÁn 0.08125
29

Mode EQN giuùp chuùng ta giaûi (baèng chöông trình) phöông trình
ñeán baäc 3 vaø heä phöông trình ñeán 3 aån.
Vaøo mode EQN aán :
Q Phöông trình baäc 2 – Phöông trình baäc 3
Phöông trình baäc 2 :
2
ax bx c 0 + + =
Phöông trình baäc 3 :
3 2
ax bx cx d 0 + + + =
• Vaøo mode EQN roài duøng phím ñeå ñöa ñeán maøn hình :

– AÁn tieáp soá baäc caàn choïn roài nhaäp heä soá.

• Neáu chöa nhaäp soá cuoái (c cuûa phöông trình baäc 2 vaø d cuûa phöông
trình baäc 3) ta coù theå xem tôùi lui (cuoän) caùc heä soá beân caïnh.
Khoâng nhaäp ñöôïc soá phöùc vaøo heä soá
– Khi nhaäp xong heä soá cuoái (ñaõ aán ) ta ñöôïc maøn hình keát quaû :

– AÁn ta ñöôïc nghieäm soá keá. Duøng phím ñeå xem ñi xem
laïi caùc nghieäm.
– AÁn ta trôû laïi maøn hình nhaäp heä soá.
30
Vaøi heä soá laøm keùo thôøi gian tính.
Ví duï : Giaûi phöông trình
3 2
x 2x x 2 0 − − + = (x = 2; – 1 ; 1)
(Degree?)
(a?) 1
(b?) 2
(c?) 1
(d?) 2

1
(x 2) =

2
(x 1) =−

3
(x 1) =
• Neáu nghieäm soá laø soá phöùc thì phaàn thöïc cuûa nghieäm soá ñöôïc hieän
tröôùc. Daáu hieäu “R ⇔ |” ñöôïc hieän keøm ôû goùc phaûi treân (neáu choïn
Disp laø a + bi).
AÁn maøn hình hieän phaàn aûo (coù keøm i)
Phím laøm cho phaàn thöïc vaø phaàn aûo (coù keøm i) cuûa
1 nghieäm laàn löôït hieän leân (neáu choïn Disp laø a + bi).
• Ví duï 1:
1
x 0.25 0.75i = +
Thì maøn hình hieän :

Nghieämphöùc
1
Phaàn thöïc
x R |
0.25
= ⇔

AÁn ta ñöôïc :

Nghieämphöùc
1
Phaàn aûo
x R |
0.75i
= ⇔

• Neáu choïn Disp laø r∠θ (vieát soá daïng
i
z re )
θ
= thì r ñöôïc hieän tröôùc
(caû khi nghieäm laø soá thöïc), maøn hình theâm daáu hieäu r∠θ ôû beân
treân goùc phaûi vaø hieän θ khi aán (θ tính baèng ñoä hay radian
hoaëc grad tuøy theo ta choïn ñôn vò ño goùc ban ñaàu vaø coù daáu ∠
naèm phía tröôùc soá θ).
31
• Ví duï 2 : Giaûi phöông trình baäc hai coù 2 nghieäm phöùc (khoâng coù
nghieäm thöïc hay coøn noùi voâ nghieäm treân \ ).

2
8x 4x 5 0 − + = (x = 0.25 0.75i) ±
(Degree?) 2
(a?) 8
(b?) 4
(c?) 5

1
(x 0.25 0.75i) = +

2
(x 0.25 0.75i) = −
• Nghieäm keùp chæ hieän moät laàn x =
Q Heä phöông trình baäc nhaát
Phaûi ñöa veà daïng sau :
Heä phöông trình baäc I hai aån
1 1 1
2 2 2
a x b y c
a x b y c

+ = ⎪+ =
⎪⎩

Heä phöông trình baäc I ba aån
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
a x b y c z d
a x b y c z d
a x b y c z d

+ + = ⎪+ + =⎪ + + =
⎪⎩

Vaøo Mode EQN (aán 3 laàn phím vaø choïn (EQN)).
Maøn hình hieän :

AÁn (2 aån) hoaëc (3 aån) ñeå coù maøn hình heä soá.

32
• Khi chöa nhaäp giaù trò heä soá cuoái
2
(c cuûa heä 2 aån hoaëc
3
d cuûa heä
3 aån) ta coù theå xem tôùi xem lui (cuoän) caùc heä soá beân caïnh baèng
phím .
• Khoâng nhaäp ñöôïc soá phöùc vaøo heä soá
• Khi nhaäp xong heä soá cuoái (ñaõ aán ) ta ñöôïc maøn hình keát quaû :

AÁn ta ñöôïc nghieäm keá. Duøng phím ñeå xem ñi, xem laïi
caùc nghieäm.
• Ví duï : Giaûi heä
2x + 3y z = 15
3x 2y + 2z = 4
5x + 3y 4z = 9

− ⎪⎪ −
⎪⎩
(x = 2; y = 5; z = 4)
(Unknowns?) AÁn

1 1
(a ?).....(d ?) 2 3 1 15

2 2
(a ?).....(d ?) 3 2 2 4

3 3
(a ?).....(d ?) 5 3 4 9
(x = 2)
(y = 5)
(z = 4)
• Vôùi heä voâ ñònh hay voâ nghieäm, maùy baùo loãi Math ERROR.

Q Thoáng keâ
• Duøng phím ñeå vaøo SD
AÁn
33
• Tröôùc khi baét ñaàu, aán
(Scl) ñeå xoùa nhôù thoáng keâ
• Nhaäp döõ lieäu aán
<döõ lieäu x>
• Nhaäp döõ lieäu xong thì goïi keát quaû nhö sau :
Giaù trò AÁn
2
x Σ
Σx

n

x

n
σ

n 1 −
σ

• Muoán tính phöông sai
2
n
σ thì khi giaù trò
n
σ hieän leân ta aán theâm
.
• Ví duï : Tính
n 1 n
, ,

σ σ x, n, Σx vaø
2
x Σ vôùi soá lieäu :
55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52
Vaøo mode SD roài aán :
(Scl)
(xoùa baøi thoáng keâ cuõ)
AÁn tieáp 55

(khi aán maøn hình chæ hieän toång taàn soá n maø thoâi)
AÁn tieáp 54 51 55 53
54 52
• Tính ñoä leäch tieâu chuaån theo n–1
n 1
(

σ =1.407885953)
AÁn
34
• Tính ñoä leäch tieâu chuaån theo n
n
(σ =1.316956719)
AÁn
• Tìm soá trung bình (x 53.375) =
AÁn
• Tìm toång taàn soá (n = 8)
AÁn
• Tìm toång Σx = 427
AÁn
• Tìm toång
2
x 22805 Σ =
AÁn

• Chuù yù khi nhaäp döõ lieäu
• AÁn laø nhaäp döõ lieäu 2 laàn.
• Neáu soá lieäu 110 coù taàn soá laø 10 ta nhaäp
110 10
• Khoâng caàn nhaäp ñuùng thöù töï soá lieäu.
• Baát kì luùc naøo ta cuõng coù theå xem laïi döõ lieäu nhaäp baèng phím
theo thöù töï döõ lieäu nhaäp.
Neáu duøng khi nhaäp döõ lieäu thì khi xem laïi: döõ lieäu hieän moät
laàn keøm soá thöù töï, taàn soá döõ lieäu cuûa thöù töï naøy ñoïc ñöôïc ôû Freq.
• Ta coù theå chænh söûa döõ lieäu hay taàn soá baèng caùch goïi döõ lieäu (hay
taàn soá) ñoù leân, nhaäp soá lieäu môùi vaø aán , giaù trò môùi seõ thay theá
giaù trò cuõ.
• Neáu ta aán thay thì soá lieäu treân maøn hình seõ nhaäp vaøo nhö
laø döõ lieäu môùi theâm vaøo cuoái baøi thoáng keâ (chöù khoâng phaûi söûa döõ
lieäu cuõ).
35
• Coù theå xoùa moät döõ lieäu baèng caùch cho döõ lieäu aáy hieän leân roài aán
. Caùc döõ lieäu coøn laïi seõ ñaùnh doàn soá thöù töï laïi.
• Döõ lieäu ñöôïc löu trong boä nhôù. Thoâng baùo “Data Full” (döõ lieäu ñaày)
hieän leân vaø ta khoâng nhaäp ñöôïc nöõa. Khi aáy aán maøn hình
hieän :

AÁn neáu khoâng ñònh nhaäp nöõa
AÁn neáu muoán tieáp tuïc nhaäp (nhöng döõ lieäu khoâng hieän hoaëc
chænh ñöôïc nöõa).
• Ñeå xoùa soá lieäu vöøa nhaäp, aán .
Q Toaùn hoài quy
Vaøo REG aán :
Maøn hình hieän :

AÁn soá töông öùng ta seõ vaøo chöùc naêng muoán choïn
(Lin) : Tuyeán tính
(Log) : Logarit
(Exp) : Muõ
(Pwr) : Luõy thöøa
(lnv) : Nghòch ñaûo
(Quad) : Baäc hai
36
Tröôùc khi tính toaùn phaûi aán (Scl) ñeå xoùa boä nhôù cuûa
thoáng keâ.
Nhaäp döõ lieäu theo cuù phaùp :
< döõ lieäu x > < döõ lieäu y >
Caùc keát quaû theo döõ lieäu ñaõ nhaäp ñöôïc goïi theo baûng sau :
Giaù trò caàn goïi AÁn
2
x Σ
Σx

n

2
y Σ
Σy

Σxy

3
x Σ
2
x y Σ
4
x Σ
x

n


n 1
x

σ

y


n

n 1
y

σ

Heä soá A

Heä soá B

37
Tröø y = A + Bx +
2
Cx
Goïi AÁn
Heä soá töông quan r

Soá döï ñoaùn x

y

Rieâng vôùi y = A + Bx +
2
Cx thì theo baûng sau :
Goïi AÁn
Heä soá C

Soá döï ñoaùn
1
x

2
x

y

Caùc giaù trò naøy coù theå duøng nhö caùc bieán trong bieåu thöùc tính.
Q Hoài quy tuyeán tính y = A + Bx
• Ví duï : AÙp suaát theo nhieät ñoä trong baûng sau :
Nhieät ñoä AÙp suaát
o
10 C 1003 hPa
o
15 C 1005 hPa
o
20 C 1010 hPa
o
25 C 1011 hPa
o
30 C 1014 hPa
Haõy duøng hoài quy tuyeán tính y = A + Bx ñeå tính A,B vaø heä soá
töông quan r, aùp suaát ôû
o
18 C. Tìm nhieät ñoä khi aùp suaát 1000 hPa,
heä soá tôùi haïn
2
r vaø soá hieäp bieán

xy n x y
n 1
⎛ ⎞
Σ − ⋅ ⋅⎟ ⎜ −
⎝ ⎠

38
Giaûi :
Vaøo REG Mode :
AÁn (Lin)
(Scl) (xoùa nhôù)
10 1003
(Khi aán döõ lieäu ñöôïc nhaäp vaø maøn hình hieän giaù trò cuûa n)
AÁn tieáp 15 1005
20 1010 25 1011
30 1014
Heä soá A = 997.4

Heä soá B = 0.56

Heä soá töông quan r = 0.982607368

Tìm aùp suaát ôû
o
18 C 1007.48 =
18
Nhieät ñoä ôû 1000 hPa = 4.642857143
1000
2
r =0.965517241

Soá hieäp bieán = 35


Q Hoài quy logarit, muõ, luõy thöøa, nghòch ñaûo
• Cuõng duøng caùc thao taùc töông töï nhö ôû hoài quy tuyeán tính.
• Caùc daïng :
Hoài quy logarit y = A + B . ln x
Hoài quy muõ
y = A .
B.x
e (ln y = ln A + Bx)
39
Hoài quy luõy thöøa
y = A .
B
x (ln y = ln A + Bln x)
Hoài quy nghòch ñaûo y = A + B . 1/x
Q Hoài quy baäc hai : y = A + Bx + Cx
2

• Ví duï : Cho baûng sau :
i
x
i
y
29 1.6
50 23.5
74 38.0
103 46.4
118 48.0
Theo coâng thöùc hoài quy baäc hai haõy tìm caùc heä soá A, B, C. Sau ñoù
tìm

y vôùi x = 16 vaø

x vôùi y = 20
Giaûi :
ÔÛ REG Mode :
AÁn (Quad)
(Scl) (xoùa nhôù thoáng keâ)
29 1.6 50 23.5
74 38.0 103 46.4
118 48.0
Tính heä soá A = –35.59856934

Tính heä soá B = 1.495939413

Tính heä soá C = –6.71629667 ×
3
10Tính

y khi x
i
= 16 (= –13.38291067)
16
40
Tính
1
x

khi
i
y 20 = (= 47.14556728)
20
Tính
2
x

khi
i
y 20 = (= 175.5872105)
20

• Chuù yù veà nhaäp döõ lieäu
• AÁn ñeå nhaäp döõ lieäu 2 laàn.
• Duøng phím ñeå nhaäp nhieàu döõ lieäu gioáng nhau.
Ví duï : nhaäp “20, 30” naêm laàn thì aán 20 30 5
• Keát quaû ñöôïc goïi khoâng caàn thöù töï nhö baûng treân.
• Vaãn coù phaàn chuù yù nhö ôû SD.

• Phaân phoái bình thöôøng
• Vaøo mode SD aán .
• AÁn ta ñöôïc maøn hình
P( Q( R( t
1 2 3 4


• Nhaäp soá töø 1 ñeán 4 ñeå choïn phaân phoái caàn thöïc hieän.

Ví duï : Xaùc ñònh t cho x = 53 vaø tính P(t) ôû baøi thoáng keâ (SD)
(→ t = –0.284747398, P(t) = 0.38792).
Sau khi nhaäp soá lieäu nhö baøi thoáng keâ SD phaàn treân, ta aán tieáp
53 (→ t) (P()

41
I
ó

• Khi coù vaán ñeà
Neáu keát quaû pheùp tính baát thöôøng hoaëc coù thoâng baùo loãi, haõy thöïc
hieän caùc böôùc sau :
1. AÁn (Mode) ñeå trôû laïi caøi ñaët Mode ban ñaàu.
2. Kieåm tra laïi coâng thöùc ñang duøng.
3. Nhaäp Mode ñuùng vaø thöïc hieän laïi pheùp tính. Neáu caùc böôùc treân
khoâng chænh ñuùng baøi toaùn thì aán maùy töï kieåm tra thao taùc vaø
xoùa taát caû döõ lieäu baát thöôøng trong boä nhôù. Neân luoân ghi caùc döõ
lieäu quan troïng ñeå giöõ laïi.
• Thoâng baùo loãi
Maùy bò ñöùng khi coù thoâng baùo loãi hieän leân. AÁn vaø ñeå
chænh loãi. Sau ñaây laø chi tieát cuûa caùc loãi.
Math ERROR (loãi veà tính toaùn)
Lí do :
• Keát quaû pheùp tính ngoaøi khaû naêng cuûa maùy.
• Thöïc hieän pheùp tính vöôït quaù phaïm vi nhaäp cuûa haøm.
• Thöïc hieän thao taùc baát hôïp lí (nhö chia cho 0,…).
Caùch söûa :
• Kieåm tra phaïm vi cho pheùp cuûa giaù trò nhaäp.
• Chuù yù caùc giaù trò thuoäc vuøng nhôù ñang söû duïng.
Stack ERROR (loãi veà nhoùm pheùp tính)
Lí do :
• Nhoùm soá hoaëc nhoùm pheùp tính vöôït quaù khaû naêng.
Caùch söûa :
• Ñôn giaûn pheùp tính ñeå nhoùm soá coù 10 möùc vaø nhoùm pheùp tính coù
24 möùc.
• Chia pheùp tính ra 2 hoaëc nhieàu hôn.
42
Syntax ERROR (loãi cuù phaùp)
Lí do :
• Thao taùc toaùn sai.
Caùch söûa :
• Duøng phím ñeå tìm choã sai, chænh laïi.
Arg ERROR (Loãi argument)
Lí do :
• Sai argument.
Caùch söûa :
• Duøng phím ñeå tìm choã sai, chænh laïi.


Pheùp tính thöïc hieän theo öu tieân sau :
1. Pol (x, y), Rec (r, θ)
d/dx
dx


P(, Q(, R(
2. Caùc haøm maãu A
Vôùi caùc haøm naøy, giaù trò nhaäp tröôùc, phím haøm aán sau.

3 2 1
x , x , x , x!,


Kí hieäu kó thuaät.
Phaân phoái thöôøng → t.

1 2
x, x , x , y.


Ñoåi ñôn vò ño goùc.
Ñoåi ñôn vò.
43
3. Luõy thöøa, caên soá:
y x
^(x ),
4.
b/ c
a
5. Daïng nhaân taét vôùi π, vôùi teân soá nhôù, vôùi teân bieán :
2π, 5A, πA,…
6. Haøm maãu B
Vôùi caùc haøm naøy, phím haøm aán tröôùc, giaù trò nhaäp sau.
,
3
, log, ln,
x x
e ,10 , sin, cos, tan,
1 1 1
sin ,cos ,tan ,
− − −

sinh, cosh, tanh,
1 1 1
sinh ,cosh ,tanh ,
− − −

(–), d, h, b, o, Neg, Not, Det, Trn, arg, Abs, Conjg.
7. Daïng nhaân taét vôùi caùc haøm maãu B : 2 3, A log2, …
8. Chænh hôïp, toå hôïp: nPr, nCr, ∠
9. Nhaân voâ höôùng (.) (Dot)
10. x, ÷
11. +, –
12. and
13. xnor, xor, or
• Caùc pheùp toaùn töông töï nhö sau ñöôïc thöïc hieän töø phaûi sang traùi :
x
e ln 120 →
x
e (ln( 120) )
• Caùc pheùp toaùn khaùc ñöôïc thöïc hieän töø traùi sang phaûi.
• Pheùp toaùn trong ngoaëc ñöôïc thöïc hieän tröôùc.

Q Nhoùm pheùp tính
Maùy tính söû duïng nhöõng vuøng nhôù goïi laø “Nhoùm” ñeå nhaän taïm thôøi
caùc giaù trò (nhoùm soá) vaø caùc leänh (nhoùm leänh) theo thöù töï tính
toaùn. Coù 10 möùc nhoùm soá vaø 24 möùc nhoùm leänh.
Thoâng baùo loãi veà nhoùm (Stack ERROR) hieän leân khi ta thöïc hieän
pheùp tính vöôït quaù khaû naêng naøy.
44
Ví duï :


Pheùp tính ñöôïc thöïc hieän theo “thöù töï thao taùc”, leänh vaø giaù trò
leänh vaø giaù trò ñöôïc xoùa khoûi “nhoùm pheùp tính” khi pheùp tính thöïc
hieän xong.

Q Phaïm vi nhaäp
Soá tính toaùn beân trong 12
Ñoä chính xaùc 1 ± ôû chöõ soá thöù 10
Haøm Phaïm vi nhaäp
DEG
0 ≤
10
x 4.499999999 10 ≤ ×
RAD 0 ≤ x ≤785398163.3
sinx
GRA
0 ≤ x ≤ 4.499999999 ×
10
10
DEG
0 ≤ x ≤ 4.500000008 ×
10
10
RAD 0 ≤ x ≤785398164.9
cosx
GRA
0 ≤ x ≤ 5.000000009 ×
10
10
45
DEG Nhö sin x, tröø khi x (2n 1) 90. = − ×
RAD Nhö sin x, tröø khi x = (2n–1) × π/2.
tanx
GRA Nhö sin x, tröø khi x = (2n–1) × 100.
1
sin x


1
cos x


0 ≤ x ≤ 1
1
tan x

0 ≤ x ≤ 9.999999999 ×
99
10
sinhx
coshx
0 ≤ x ≤ 230.2585092
1
sinh x


1
cosh x


0 ≤ x ≤ 4.999999999 ×
99
10
tanhx
1
tanh x


0 ≤ x ≤ 9.999999999 ×
1
10


logx/lnx 0 < x
x
10
99
9.999999999 10 − × ≤ × ≤ 99.99999999
x
e –9.999999999 ×
99
10 ≤ × ≤ 230.2585092
x
0 ≤ x < 1 ×
100
10
2
x
50
x 1 10 < ×
1/x
100
x 1 10 (x 0) < × ≠
3
x
100
x 1 10 < ×
x! 0 ≤ x ≤ 69 (x nguyeân)
nPr
0 ≤ n ≤ 99, r ≤ n (n, r nguyeân)
1 ≤ { } n!/(n r)! − ≤ 9.999999999 ×
99
10
nCr 0 ≤ n ≤ 99, r ≤ n (n, r nguyeân)
46
Pol(x, y)
x , y ≤ 9.999999999 ×
49
10
2 2
(x y ) + ≤ 9.999999999 ×
99
10
Rec(r, θ)
0 ≤ r ≤ 9.999999999 ×
99
10
θ : gioáng nhö sinx, cosx

100
a , b, c 1 10 < ×
0 ≤ b, c

100
x ,c 1 10 < ×
Ñoåi soá thaäp phaân ⇔ ñoä phuùt giaây
o o o
0 0 0 ≤
o o
x 999999 59 ≤
^(x
y
)
x > 0 :
100
1 10 − × < y logx < 100
x = 0 : y > 0
x < 0 : y = n, 1/(2n + 1) (n nguyeân)
Vôùi
100
1 10 − × < ylog x 100 <
x
y
y > 0 : x ≠ 0
100
1 10 − × <1/x logy < 100
y = 0 : x > 0
y < 0 : x = 2n + 1, 1/n (n ≠ 0, n nguyeân)
Vôùi
100
1 10 − × < 1/x log y 100 <
b/ c
a
Toång coäng soá nguyeân, töû, maãu khoâng quaù 10
(keå caû daáu caùch)
SD
(REG)
50
x 1 10 < ×
50
y 1 10 < ×
100
n 1 10 < ×
n n
x , y , x, y σ σ
A, B, r : n ≠ 0
n 1 n 1
x ,y ,
− −
σ σ n ≠ 0,1
47
Ñoái vôùi pheùp tính ñôn, sai soá laø 1 ± ôû chöõ soá thöù 10 (tröôøng hôïp
hieän
n
a 10 × thì sai soá laø 1 ± ôû soá cuoái cuûa a). Sai soá töø nhieàu
pheùp tính lieân tieáp tích luõy laïi seõ nhieàu hôn (gaây ra bôûi nhieàu pheùp
tính lieân tieáp nhö
y
x
^(x ), y, x!,
3
, nPr, nCr). Taïi vuøng caän cuûa
ñieåm ñaëc bieät haøm soá vaø taïi ñieåm uoán, sai soá tích luõy vaø coù theå trôû
neân lôùn.

Cung cap nang ludng
Maùy duøng 1 pin G13 (LR44)
Daáu hieäu pin yeáu
Khi soá bò môø chöùng toû laø pin bò yeáu. Neáu cöù tieáp tuïc söû duïng khi
pin ñaõ yeáu coù theå gaây neân keát quaû khoâng chính xaùc.
Haõy thay pin caøng sôùm caøng toát khi soá bò môø.
Caùch thay pin
1. Nhaán ñeå taét maùy.
2. Thaùo ñinh oác ôû maët sau vaø laáy
naép giöõ pin ra.
3. Laáy pin cuõ ra.
4. Laép pin môùi vaøo theo ñuùng cöïc
(cöïc ⊕ thaáy ñöôïc).
5. Ñoùng naép vaø xieát laïi ñinh oác.
6. Nhaán ñeå môû maùy.
Chöùc naêng töï ñoäng taét
Maùy töï taét sau khoaûng 6 phuùt
Khoâng thao taùc. AÁn ñeå môû laïi.


48


Cung caáp naêng löôïng : 1 pin G13 (LR44).
Rieâng maùy fx991MS duøng theâm naêng
löôïng aùnh saùng.
Tuoåi pin : Khoaûng 9000 giôø lieân tuïc.
Khoaûng 3 naêm neáu ñöôïc taét khi nghæ.
Kích thöôùc : 12.7 cao × 78 roäng × 154.5 daøi (mm).
Naëng : 105gam (3.7 oz) keå caû pin.
Coâng suaát : 0.0002 W
Nhieät ñoä hoaït ñoäng : Töø
o
0 ñeán
o
40 C
o
(32 F ñeán
o
104 F) .


Q Sao cheùp bieåu thöùc
• Ta coù theå goïi laïi caùc bieåu thöùc ñaõ tính tröôùc ñoù ñeå gheùp noái chuùng
laïi.
Ví duï : ñaõ tính
1 + 1 4 + 4
2 + 2 5 + 5
3 + 3 6 + 6
• Ta laäp 4 + 4 : 5 + 5 : 6 + 6 baèng caùch duøng phím vaø ñeå 4+4
hieän leân roài aán (COPY).
Bieåu thöùc tính lieân tieáp hieän laïi do sao cheùp vaãn coù theå chænh söûa
ñöôïc vaø tính nhö phaàn tính lieân tieáp.
• Chæ caùc bieåu thöùc töø choã hieän ñeán bieåu thöùc cuoái (hieän haønh) môùi
ñöôïc cheùp laïi.
49
Q Chöùc naêng CALC
• Chöùc naêng CALC giuùp ta löu taïm thôøi moät bieåu thöùc vaø tính ngay
giaù trò cuûa bieåu thöùc aáy theo moãi giaù trò cuûa caùc bieán (chöõ).
• Bieåu thöùc ñöôïc nhaäp toái ña 79 böôùc vaø chöùc naêng CALC chæ thöïc
hieän ôû mode COMP vaø CMPLX.
• Giaù trò bieán ñöôïc nhaäp theo yeâu caàu cuûa töøng bieán.
Ví duï : Tính
2
y x 3x 12 = + − vôùi x = 7 (keát quaû y = 58)
vaø khi x = 8 (keát quaû y = 76)
Nhaäp bieåu thöùc, aán y 3 12
löu bieåu thöùc aán
nhaäp 7 vaøo x ? aán 7
nhaäp 8 vaøo x ? aán 8
• Bieåu thöùc bò xoùa khi baét ñaàu thao taùc khaùc, ñoåi mode hay taét maùy.
Q Chöùc naêng SOLVE
Maùy giuùp ta giaûi moät bieåu thöùc theo caùc giaù trò bieán khaùc maø
khoâng caàn bieán ñoåi hay ñôn giaûn.
Ví duï : C laø thôøi gian ñeå 1 vaät coù vaän toác ban ñaàu A ñaït ñoä cao B.
Duøng coâng thöùc sau ñeå tính A khi B= 14m vôùi C= 2 giaây vaø gia toác
D=
2
9,8m/ s .
Keát quaû A= 16.8
2
1
B AC DC
2
= −

1 2

(B?) 14
(A?) T
(C?) 2
(D?) 9 8

(A?)
50
• Chöùc naêng SOLVE giaûi gaàn ñuùng theo phöông phaùp Newton. Vaøi
bieåu thöùc hay giaù trò ban ñaàu khoâng daãn ñeán keát quaû.
• Neáu bieåu thöùc khoâng ghi = 0 thì maùy cuõng coi nhö coù daáu = 0.


Q Nhaäp kí hieäu kó thuaät
(COMP–EQN–CMPLX)
• AÁn 6 laàn ñeå maøn hình hieän :

• AÁn ta ñöôïc


• AÁn khi muoán duøng kí hieäu kó thuaät (“Eng” hieän leân).
• AÁn khi muoán taét kí hieäu kó thuaät.
Kí hieäu sau ñöôïc söû duïng
Muoán nhaäp AÁn Ñôn vò
k (kilo)
3
10
M (mega)
6
10
G (giga)
9
10
T (tera)
12
10
m (milli)
3
10


μ (micro)
6
10


n (nano)
9
10


p (pico)
12
10


f (femto)
15
10


Eng ON Eng OFF
1 2 X
51
• Ñoái vôùi giaù trò hieän leân, maùy choïn ñôn vò ñeå phaàn nguyeân trong
khoaûng töø 1 ñeán 1000.
• Khoâng duøng kí hieäu kó thuaät cho phaân soá.
• Ví duï : 9 ÷ 10 = 0.9 = 900m (milli).
aán ..... (Disp)
Eng
0.

9 10
m
9 10
900
÷

0.9

m
9 10
900
÷

• Khi kí hieäu kó thuaät ñöôïc môû thì keát quaû seõ hieän daïng kó thuaät.


AÁn ñeå vaøo toaùn soá phöùc.
• Caùc caøi ñaët ñôn vò ño goùc (Deg, Rad, Gra) coù taùc duïng ôû soá phöùc,
chöùc naêng CALC cuõng vaäy.
• Chæ duøng ñöôïc caùc soá nhôù A, B, C vaø M coøn caùc soá nhôù D, E, F, X
vaø Y khoâng söû duïng ñöôïc.
• Daáu hieäu R ⇔ I hieän leân beân treân goùc phaûi khi keát quaû laø soá phöùc.
AÁn ñeå thay ñoåi giöõa hai phaàn thöïc vaø aûo.
• Chöùc naêng hieän laïi vaãn söû duïng ñöôïc.
• Ví duï : (2 + 3i) + (4 + 5i) = 6 + 8i
(phaàn thöïc laø 6)

(phaàn aûo laø 8i)

52
Q Moâñun vaø Acgumen
Moâñun vaø Acgumen cuûa soá z = a + bi trong maët phaúng Gauss kí
hieäu laø r vaø θ. Daïng phöùc laø r∠θ
• Ví duï : tìm moâñun r vaø acgumen θ cuûa 3 + 4i
(r = 5, θ = 53.
o
13010235 )
(r = 5) 3 4
(θ =
o
53.13010235 ) 3 4
• Cuõng coù theå nhaäp soá phöùc daïng r∠θ
Ví duï : 2 45 1 i ∠ = +
(ñoä) 2 45
• Ñoåi nhau giöõa hai daïng a + bi vaø r ∠θ
Ví duï : 1 + i 1.414213562 45 ↔ ∠ (ñôn vò goùc : ñoä)
1
2 45
• Khi tính toaùn ta coù theå choïn keát quaû daïng a + bi hay r∠ θ
………… (Disp)
(a + bi)
(r ) ∠θ (daáu hieäu r∠θ hieän leân)
• Soá phöùc lieân hôïp (conjg).
z = a + bi ⇒ z = a – bi
Ví duï : z = 1.23 + 2.34i ⇒ z = 1.23 – 2.34i
1.23 2.34
53

Vaøo BASE aán
• Ngoaøi thao taùc vôùi soá ôû heä thaäp phaân ta coù theå thao taùc vôùi soá nhò
phaân, baùt phaân vaø thaäp luïc phaân.
• Ta coù theå aán ñònh moät heä ñeám tröôùc roài nhaäp caùc soá ôû heä ñeám
khaùc coù xaùc ñònh teân heä.
• Khoâng thöïc hieän ñöôïc caùc haøm khoa hoïc (cuõng nhö soá coù phaàn leû
vaø
n
10 ) × ôû heä ñeám cô soá N (neáu nhaäp soá coù phaàn leû, maùy töï
ñoäng caét boû phaàn leû).
• Maùy thöïc hieän caùc pheùp toaùn logic nhö and, or, xor, xnor, not vaø
Neg.
• Phaïm vi cuûa moãi heä nhö sau :
BIN 100000000000 ≤ x ≤ 1111111111
0 ≤ x ≤ 0111111111
OCT 4000000000 ≤ x ≤ 7777777777
0 ≤ x ≤ 3777777777
DEC –2147483648 ≤ x ≤ 2147483647
HEX 80000000 ≤ x ≤ FFFFFFFF
0 ≤ x ≤ 7FFFFFFF
Ví duï 1 : thöïc hieän
2 2 2
10111 11010 110001 + =
AÁn BIN 0.b
10111 11010
Ví duï 2 : thöïc hieän
8 10 0
7654 12 516 ÷ =
AÁn OCT 0.o
(o)
7654 (d)12
54
Ví duï 3 : thöïc hieän
16 2 16 10
120 or1101 12d 301 = =
HEX 0.H
120 (or) (b) 1101 DECThöïc hieän ôû MODE COMP (aán )
• Ba yeáu toá caàn nhaäp ñeå tính ñaïo haøm laø haøm soá theo bieán x, giaù trò
0
x a = vaø Δx.
Cuù phaùp
d/dx (haøm soá, a, Δx)
Ví duï : tính f’(2) cuûa f(x) =
2
3x 5x 2 − + (keát quaû : 7)
AÁn
3 5
2 2 2 4
• Coù theå boû qua Δx, maùy töï ñoäng choïn moät giaù trò Δx.
• Caùc ñieåm giaùn ñoaïn maùy baùo loãi.Thöïc hieän ôû MODE COMP (aán )
Boán yeáu toá caàn nhaäp ñeå tính tích phaân laø haøm soá theo bieán x, caän
a, b vaø soá n (ñeå maùy chia
n
2 trong quy taéc Simson).
Cuù phaùp
(haømsoá,a,b,n)


55
Ví duï : tính
5
2
1
(2x 3x 8) + +

dx = 150.666666
AÁn 2 3 8 1 5 6
Ghi chuù :
• Choïn n laø soá nguyeân töø 1 ñeán 9 hay boû qua cuõng ñöôïc.
• Maùy caàn moät thôøi gian ñeå tính toaùn.
• Khi ñang tính tích phaân thì maøn hình khoâng hieän gì caû.


Maùy thieát laäp ñöôïc ma traän 3 doøng × 3 coät vôùi caùc pheùp tính +, –,
×, chuyeån vò, nghòch ñaûo, tích voâ höôùng, tính ñònh thöùc vaø suaát cuûa
ma traän.
• Vaøo Mode ma traän aán :

• Phaûi thieát laäp moät hay nhieàu (toái ña 3) ma traän tröôùc khi tính toaùn.
• Ma traän keát quaû ñöôïc löu vaøo Mat Ans vaø coù theå söû duïng Mat Ans
trong pheùp toaùn sau ñoù.
Q Laäp ma traän
AÁn (Dim) vaø xaùc ñònh teân ma traän caàn laäp (A, B hay C)
tieáp theo laø xaùc ñònh soá doøng, soá coät. Cuoái cuøng nhaäp töøng phaàn
töû cuûa ma traän vaøo ñòa chæ doøng, coät.

Coù theå di chuyeån con troû ñeå xem hay chænh söûa caùc phaàn töû cuûa
ma traän.
Thoaùt maøn hình nhaäp ma traän thì aán .
56
Q Chænh söûa caùc phaàn töû cuûa ma traän
AÁn (Edit) vaø xaùc ñònh teân (A, B hay C) cuûa ma traän caàn
chænh söûa roài thöïc hieän chænh söûa.
Q Coäng, tröø vaø nhaân ma traän
Ví duï : laäp ma traän A, B roài tính A × B

1 2
A 4 0
2 5
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎣ ⎦

1 0 3
B
2 4 1
⎡ ⎤

⎢ ⎥
=
⎢ ⎥

⎣ ⎦
A × B =
3 8 5
4 0 12
12 20 1
⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦

(ma traän A 3×2) (Dim) (A) 3 2
(nhaäp phaàn töû) 1 2 4 0 2 5
(ma traän B 2×3) (Dim) (B) 2 3
(nhaäp phaàn töû) 1 0 3 2 4 1
(Mat A × Mat B) (Mat) (A)
(Mat) (B)
Baùo loãi xuaát hieän khi +, – hai ma traän khoâng cuøng Dim (soá doøng,
coät) hay nhaân 2 ma traän maø soá doøng, coät khoâng töông thích vôùi
nhau.
Q Nhaân voâ höôùng
Ví duï :
Nhaân
2 1
C
5 3
⎡ ⎤

⎢ ⎥
=
⎢ ⎥

⎣ ⎦
cho 3 ñeå coù
6 3
15 9
⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎣ ⎦

(ma traän C 2×2) (Dim) (C) 2 2
(nhaäp phaàn töû) 2 1 5 3
(3xMat C) 3 (Mat) (C)

57
Q Tính ñònh thöùc cuûa ma traän vuoâng
Ví duï : tính ñònh thöùc cuûa ma traän

2 1 6
A 5 0 1
3 2 4
⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
keát quaû 73
(Mat A 3×3) (Dim) (A) 3 3
(nhaäp phaàn töû) 2 1 6 5 0
1 3 2 4
(tính ñònh thöùc) (Det)
(Mat) (A)
Baùo loãi xuaát hieän khi ta nhaäp ma traän khoâng vuoâng.

Q Chuyeån vò moät ma traän
Ví duï : chuyeån ma traän

5 7 4
B
8 9 3
⎡ ⎤
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
thaønh
5 8
7 9
4 3
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

(Mat B 2×3) (Dim) (B) 2 3
(nhaäp phaàn töû) 5 7 4 8 9 3
(Trn Mat B) (Trn)
(Mat) (B)

Q Nghòch ñaûo moät ma traän
Ví duï : nghòch ñaûo ma traän vuoâng

3 6 11
C 3 4 6
4 8 13
⎡ ⎤
− −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= −
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎣ ⎦
thaønh
1
0.4 1 0.8
C 1.5 0.5 1.5
0.8 0 0.6

⎡ ⎤
− −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
= − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦

58
(Mat C 3×3) (Dim) (C) 3 3
(nhaäp phaàn töû) 3 6 11 3
4 6 4 8 13
(Mat
1
C )

(Mat) (C)
Khoâng thöïc hieän ñöôïc vôùi ma traän khoâng vuoâng hay ma traän coù
ñònh thöùc baèng 0.

Q Laäp suaát cuûa moät ma traän
Ví duï : Laäp suaát cuûa ma traän
1
C

(keát quaû treân)
Keát quaû :
0.4 1 0.8
1.5 0.5 1.5
0.8 0 0.6
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

(Abs Mat Ans) (Mat) 4 (Ans)
Thao taùc sau giuùp nhaäp soá chieàu (Dim) toái ña ñeán 3, caùch coäng, tröø,
nhaân voâ höôùng, höõu höôùng, tìm suaát cuûa vectô, löu ñöôïc 3 vectô.
Vaøo mode vectô aán (phaûi nhaäp töø 1 ñeán 3 vectô
tröôùc khi thöïc hieän tính toaùn).
• Coù theå tính toaùn cuøng luùc ñeán 3 vectô.
• Vectô keát quaû ñöôïc löu vaøo Vct Ans, duøng ñöôïc vectô naøy trong
pheùp tính keá tieáp.
Q Nhaäp vectô
Ñeå nhaäp vectô, aán (Dim) roài xaùc ñònh teân vectô nhaäp
(A, B hay C) roài nhaäp Dim (soá chieàu) vaø tieáp theo laø caùc thaønh
phaàn soá (toaï ñoä).
59

AÁn vaø ñeå xem caùc giaù trò toaï ñoä. Thoaùt maøn hình nhaäp, aán .

Q Chænh söûa toaï ñoä
AÁn (Edit) vaø xaùc nhaän teân vectô (A, B hay C) ta xem laïi
toaï ñoä cuûa vectô ñoù vaø chænh söûa neáu caàn.

Q Coäng, tröø vectô
Ví duï : coäng Vct A = (1, –2,3) vôùi Vct B = (4,5,–6)
Keát quaû (5,3,–3)
(vectô A 3 chieàu) (Dim) (A) 3
(nhaäp toaï ñoä) 1 2 3
(vectô B 3 chieàu) (Dim) (B) 3
(nhaäp toaï ñoä) 4 5 6
(Vct A + Vct B) (Vct) (A)
(Vct) (B)
Baùo loãi xuaát hieän khi Vct A vaø Vct B coù soá chieàu (Dim) khaùc nhau.

Q Tích moät soá thöïc vôùi vectô
Ví duï : Vct C = (–7, 8, 9) Tính Vct 5C = (–39, 45)
(Vct C 2 chieàu) (Dim) (C) 2
(nhaäp toaï ñoä) 7 8 9
(5 × Vct C) 5 (Vct) (C)
60
Q Tích voâ höôùng cuûa 2 vectô (daáu . (Dot))
Ví duï :
JG JG
A.B 24 =−
(Vct A . Vct B) 3(Vct) (A)
(Dot)
(Vct) (B)
Coù baùo loãi khi soá chieàu (Dim) cuûa
JG JG
A,B khaùc nhau.
Q Tích höõu höôùng cuûa 2 vectô
Ví duï :
JG JG
A B ( 3,18,13) × = −
(Vct A × Vct B) 3(Vct) (A)
3(Vct) (B)
Coù baùo loãi khi soá chieàu (Dim) cuûa
JG JG
A,B khaùc nhau.
Q Tính Moâñun cuûa moät vectô
Ví duï :
JG
C 11.90965994 =
(Abs Vct C) (Vct) (C)
Ví duï : Tính goùc θ (baèng ñoä) cuûa 2 vectô
JG JG
A( 1,0,1),B(1,2,0) − vaø toaï ñoä phaùp vectô ñôn vò
G
0
n cuûa maët phaúng
nhaän
JG JG
A,B laøm caëp vectô chæ phöông.

JG JG
JG JG
1
A.B
cos
A . B

θ =

0
A B
n
A B
×
=
×
JG JG
G
JG JG

(vectô A 3 chieàu) (Dim) (A) 3
(nhaäp phaàn töû) 1 0 1
61
(vectô B 3 chieàu) (Dim) (B) 3
(nhaäp phaàn töû) 1 2 0
(Vct A . Vct B) (Vct) (A)
(Dot) (Vct) (B)
(Ans ÷ (Abs Vct A × Abs Vct B)
(Vct) (A)
(Vct) (B)

1
(cos Ans)

(keát quaû
o
108.4349488 )
(Vct A × Vct B) (Vct) (A)
(Vct) (B)
(Abs Vct Ans) (Vct) (Ans)
(Vct Ans ÷ Ans) keát quaû (–0.6666, 0.3333, –0.6666)
(Vct) (Ans)Vaøo mode COMP aán
• Coù 20 caëp ñôn vò ño löôøng ñöôïc caøi saün ñeå ñoåi.
• Neân xem baûng caëp ñôn vò ñoåi töông öùng ôû baûng ñoåi.
• Vôùi giaù trò aâm phaûi ñaët trong ngoaëc.
Ví duï : ñoåi
o o
31 C F − →
31 38
(38 laø maõ soá ñoåi
o
C →
o
F)
o o
( 31) C F
23.8
− →

62
Baûng maõ soá ñoåi (theo coâng boá 811 NIST 1995)
Thöïc hieän Maõ soá Thöïc hieän Maõ soá
in → cm
cm → in
ft → m
m → ft
yd → m
m → yd
mile → km
km → mile (daëm)
nmile → m
m → nmile (haûi lí)
acre →
2
m
2
m → acre
gal(US) → /
/ → gal(US)
gal(UK) → /
/ → gal(UK)
pc → km
km → pc
km/h → m/s
m/s → km/h
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
oz → g
g → oz
lb → kg
kg → lb
atm → Pa
Pa → atm
mmHg → Pa
Pa → mmHg
hp → kw
kw → hp
kgf/
2
cm → Pa
Pa → kgf/
2
cm
kgf.m → J
J → kgf.m
2
lbf / in kPa →
kPa →
2
lbf / in
o o
F C →
o o
C F →
J → cal
cal → J
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

63

Thöïc hieän ôû mode COMP, aán
• Coù 40 haèng soá khoa hoïc thöôøng duøng, chaúng haïn nhö vaän toác
aùnh saùng trong chaân khoâng, haèng soá Plank ñöôïc caøi saün seõ hieän
ngay khi caàn.
• Nhaäp maõ soá töông öùng vôùi haèng soá khoa hoïc maø baïn caàn, haèng
soá ñoù seõ hieän ngay.
• Baûng maõ soá sau seõ giuùp ta tìm töøng haèng soá.
Ví duï : Xaùc ñònh naêng löôïng ñöôïc chuyeån hoùa töø 65kg vaät chaát

2 18
E mc 5.841908662 10 = = ×
65 28
18
2
o
10
65 C
5.841908662
×

(28 laø maõ soá cuûa vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng)
Baûng maõ haèng soá (theo ISO 1992 vaø CODATA 1998)
Haèng soá maõ soá
khoái löôïng proton (mp)
khoái löôïng neutron (mn)
khoái löôïng electron (me)
khoái löôïng muon (mμ)
baùn kính Bohr
0
(a )
haèng soá Plank (h)
manheâton haït nhaân (μN)
manheâton Bohr (μB)
hbar ( = )
haèng soá caáu truùc tinh teá (α)
baùn kính electron (re)
böôùc soùng compton (λc)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
64
tæ soá töø cô (γp)
böôùc soùng compton proton (λcp)
böôùc soùng compton neutron (λcn)
haèng soá Rydberg (R∞)
ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû (u)
moment töø proton (μp)
moment töø electron (μe)
moment töø neutron (μn)
moment töø muon (μμ)
haèng soá Faraday (F)
ñieän tích cô baûn (e)
haèng soá Avogadro (NA)
haèng soá Boltzmann (k)
theå tích mol khí lí töôûng (Vm)
haèng soá mol khí (R)
vaän toác aùnh saùng
o
(C )
haèng soá phoùng xaï
1
(C )
haèng soá phoùng xaï
2
(C )
haèng soá Setefan–Boltzmann (σ)
haèng soá ñieän moâi chaân khoâng
o
( ) ε
haèng soá töø thaåm
o
( ) μ
löôïng töû töø thoâng
o
( ) φ
gia toác chuaån cuûa troïng löïc (g)
löôïng töû daãn ñieän
o
(g )
trôû khaùng ñaëc tröng cuûa chaân khoâng
0
(z )
nhieät ñoä Celsius (t)
haèng soá haáp daãn (G)
atmotphe chuaån (atm)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

65
A. GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN ÔÛ CAÙC LÔÙP 6–7–8–9
|. 6ar phap Ioan va 886hh va 086Lh
Ðo may da caI san chuong frình don gIan phan so |fhanh phan
so foI gIan) non fa co fho ap dung chuong frình nay do fìm boI
so chung nho nhaf va uoc so chung Ion nhaf mof cach nhanh
gon fhoo gIaI fhuaf sau :

A a
Ð b
= |foI gIan)
fhì !SCIN cua A. Ð Ia A ÷ a
ÐSCNN cua A. Ð Ia A × b
Vl Ju : Tìm !SCIN va ÐSCNN cua 209865 va 283935
ChI vao man hình
209865 283935 va an
Man hình hIon
17 23
Ðua con fro Ion dong bIou fhuc sua fhanh
209865 ÷ 17 va an
Kof qua !SCIN = 12345
Ðua con fro Ion dong bIou fhuc sua fhanh
209865 × 23 va an
Kof qua ÐSCNN = 4826895
Ghi chu re uu lien cuc phep llnh
Vl Ju :
a/ Muon fính
2
3
| )
2
fhì phaI ghI vao man hình

2
|| 3) 2) va an
Kof qua
2
3 3
2 4
⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

66
Nou ghI
2
| 3 2) fhì may hIou Ia
2
3 3
2 2
⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Vì cua phan so uu fIon hon
b/ Nou ghI 8 ÷ 2 × π va an Kof qua 12.56637
Nou ghI 8 ÷ 2π va an Kof qua 1.2732
|may hIou 8 ÷ |2 × π) vì phop nhan faf uu fIon hon)
va cung fuong fu cho 3 2 . 5Iog7. 5A. …
Xin xem hî phun uu lien cuc phep llnh lrong Huong Jun
su Jung
Z. 6ar phap Iính va so du rua phap rhIa
k
8

a/ So du cuu
A
A B
B
= − × phun nguyen cuu (A ÷B)
Vl Ju : Tìm so du cua phop chIa 9124565217 ÷ 123456
ChI vao man hình
9124565217 ÷ 123456 an
May hIon fhuong so Ia 73909.45128
Ðua con fro Ion dong bIou fhuc sua IaI Ia
9124565217 – 123456 × 73909 va an
Kof qua : So du Ia 55713
b/ Kh¡ de cho so lon hon 10 chu so
– Neu so bi chiu Iu so bình lhuong Ion hon J0 chu so :
Caf ra fhanh nhom dau 9 chu so |ko fu bon fraI) fìm so du nhu
phan 2a. VIof IIon fIop sau so du con IaI foI da du 9 chu so roI
fìm so du Ian 2. Nou con nua fhì fính IIon fIop nhu vay.
Vl Ju : Tìm so du cua phop chIa 2345678901234 cho 4567
Ta fìm so du cua phop chIa 234567890 cho 4567
Ðuoc kof qua Ia 2203
Tìm fIop so du cua phop chIa 22031234 cho 4567
Kof qua cuoI cung Ia 26
67
– Neu so bi chiu Juoc cho bung Jung Iuy lhuu quu Ion:
Thì fa dung phop dong du |mod) fhoo cong fhuc

a m|mod p)
b n|mod p)


c c
a b m n|mod p)
a m |mod p)
× ≡ ×


Vl Ju : Tìm so du cua phop chIa
376
2004 cho 1975
CIaI: ÐIof 376 = 6 × 62 + 4. Ta fính:

2
2004 841|mod1975) ≡

4 2
2004 841 231 ≡ ≡

12 3
2004 231 416 = ≡

48 4
2004 416 536 ≡ ≡

60
2004 536 416 ≡ × ≡ 1776 |mod 1975)

62
2004 1776 841 516 ≡ × ≡

62 3 3
2004 516 1171
×
≡ ≡

62 6 2
2004 1171 591
×
≡ ≡

62 6 4
2004 591
× +
≡ × 231 ≡ 246
Kof qua :
376
2004 chIa cho 1975 du 246
Gbi cbu . O dong
12
2004 416 ≡ fa khong fho dua Ion
60
2004
duoc IIon fron may CasIo fx570–MS vì o day phop fính so du cua
phop chIa
5
416 : 1975 raf do bI hIou Iam do nou ghI
416^5 ÷ 1975 va an
May hIon 6308114289
KhIon fa fuong do Ia so nguyon. fhuc ra so ay Ia :
6308114288.8992…
Ðo do khI su dung may fính ma gap may hIon kof qua Ia mof so
nguyon vua du 10 chu so fhì fa phaI canh gIac rang do co fho chI
Ia mof so Io ma phan nguyon gom dung 10 chu so. con phan Io
fhap phan bI fính fron!
68
8. 8aI Ioan va gIo, phuI, gIay (do, phuI, gIay)
Vl Ju J : Tính
g ph gI g ph gI
2 47 53 4 36 45 +
ChInh fron man hình o cho do Ð bang cach an phím 4 Ian
do co man hình

Ðog Rad Cra
1 2 3

An do chon Ðog
|Nou man hình da hIon Ð fhì khoI an phan nay)
Va ghI vao man hình

o o o o o o
2 47 53 4 36 45 + va an
Ðau o ghI bang phím
May hIon
o o o
7 24 38 Ðoc
g ph gI
7 24 38
Vl Ju 2 :
Tính fhoI gIan do mof nguoI dI hof quang duong 100km bang
van foc 17.5 km/h
Giai: ChI vao man hình
100 ÷ 17.5 va an
Kof qua
g ph gI
5 42 51
Vl Ju J :
Tính duong daI d dI duoc frong
g ph gI
5 42 51 voI van foc 17.5 km/h
Giai : ChI vao man hình

o o o
17.5 5 42 51 × va an
Kof qua d = 100km
Vl Ju 4 :
Tính van foc dI chuyon cua mof nguoI
g ph gI
5 42 51 da dI hof
quang duong 100km.
Giai : ChI vao man hình

o o o
100 5 42 51 ÷ va an
Kof qua v ≈ 17.5km/h
69
4. 8aI Ioan va Ií Ia xírh
Tính duong daI fhuc fo cua 2 dIom cach nhau 3.5cm fron ban do.
Ty Io 1/50.000
Giai : ChI vao man hình
3.5 × 5 Ð 4 Kí hIou Ð ghI bang phím
hay 3.5 × 5 4 Kí hIou ghI bang phím
x
10
hay 3.5 × 5 × 10 ^ 4
va an phím Kof qua 175000 = 1.75km
6. 8aI Ioan va don Ihur, da Ihur
Tính gIa frI cua bIou fhuc

2 3
2
3x y 2xz 5xyz
I
6xy xz
− +
=
+
voI x = 2.41 ; y = –3.17 ;
4
z
3
=
Giai : ChI vao man hình

2 3 2
|3X Y 2XA 5XYA) |6XY XA) − + ÷ +
An
May hoI X7 an 2.41
May hoI Y7 an 3.17
May hoI A7 an
4
3

Kof qua P = – 0.7918

70

B. GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN LÔÙP 10
|. Tap hop manh da
Vl Ju J : Cho fap hop so vo han sau

3 4 5 6
A . . . . ...
4 9 16 25
⎧ ⎫
=
⎨ ⎬
⎩ ⎭

a) VIof cong fhuc fong quaf.
b) Tính so hang fhu 35.
c) Tính fong 35 so hang dau fIon.
Giai
a) Ta do nhan fhay

2
n
A
|n 1)
⎧ ⎫
=
⎨ ⎬

⎩ ⎭
voI n ∈ N va n ≥ 3
b) So hang fhu 35 Ia

2
37 37
1296
36
=
c) Tính fong 35 so hang dau fIon
Can A = 2 An
TIop fuc gan fuong fu nhu fron voI Ð = 0
C = 0
ChI vao man hình
A = A + 1 : Ð =
2
A |A 1) : − C = C + Ð
An fhay A = 3 dom 1
An doc Ð |so hang 1)
An doc fong C
An fhay A = 4 dom 2. …
An fhay A = 37 doc 35
71
An doc
35
37
Ð
1296
=
An doc fong
35
C
Kof qua : Tong so 35 so hang dau fIon Ia

35
C 3.7921 =
Vl Ju 2 : ÐaI fap fuong fu cho fap hop vo han

2 1 6 4 10
A . . . . . ...
5 2 11 7 17
⎧ ⎫
=
⎨ ⎬
⎩ ⎭

a) VIof so hang fhu 15.
b) Tính fong 20 so hang dau fIon.
Giai
a) Ta vIof IaI

2 4 6 8 10
A . . . . . ...
5 8 11 14 17
⎧ ⎫
=
⎨ ⎬
⎩ ⎭

Ta fhay so hang fong quaf Ia
2n
3n 2
⎧ ⎫
⎨ ⎬
+
⎩ ⎭
voI n ∈ N`
KhI ay
15
30
u
47
=
b) Tính fuong fu nhu baI 1 o ví du 1 cau c.
KhaI bao : A = 0. Ð = 0. C = 0
ChI vao man hình
A = A + 1 : Ð = 2A |3A 2) : + C = C + Ð va an nhIou Ian
Ðung IaI voI
20
C 12.0574 = |ung voI A = 20)
Vl Ju J : CIa su A Ia fap hop faf ca cac uoc cua 120. Cac khang
dInh sau day dung hay saI
a) 7 ∈ A ; b) 15 ∈ A ; c) 30 A ∉
Giai
KhaI bao A = 0 An
ChI vao man hình
A = A + 1 : 120 ÷ A
72
An Ian Iuof 11 Ian
may hIon A = 1. 120 |dung)
may hIon A = 2. 60 |dung)
may hIon A = 3. 40 |dung)
may hIon A = 4. 30 |dung)
may hIon A = 5. 24 |dung)
may hIon A = 6. 20 |dung)
may hIon A = 7. 17.1429 |khong dung)
may hIon A = 8. 15 |dung)
may hIon A = 9. 13.333 |khong dung)
may hIon A = 10. 12 |dung)
may hIon A = 11. 10.909 |khong dung)
Ta fhay 10.909 < 11 non ngung an
Kof qua
!|120) = {1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 15. 20. 24. 30. 40. 60. 120l
Vay kof Iuan a/ SaI ; b/ Ðung ; c/ SaI
Z. ham so
Vl Ju J: ÐIon cac gIa frI cua ham so y = –3x + 2 vao bang sau
X –5.3 –4
4
3

2.17
3
4
7

5 7
Y
Giai
ChI vao man hình Y = – 3X + 2 va an
May hoI X7 an 5.3 Kof qua Y = 17.9
An fIop
May hoI X7 an 4 Kof qua Y = 14
May hoI X7 an 4 3 Kof qua Y = 6 . …
73
Ta duoc bang kof qua
X –5.3 –4
4
3

2.17
3
4
7

5 7
Y 17.9 14 6 –4.51
79
7

–37.6863

Vl Ju 2 : Cho ham so
2
3.1 2 5
y 1.32x
6.4 7.2

= − +

x 7.8 3 2 − +
a) Tính y khI x 2 3 5. = +
b) Tìm gIa frI Ion nhaf cua y.
Giai
a) ChI vao man hình
2
AX ÐX C. + + an
May hoI A7 nhap –1.32. an
May hoI X7 nhap 2 3 5. + an
May hoI Ð7 nhap |3 2 5) | 6.4 7.2) − ÷ − . an
May hoI C7 nhap 7.8 3 2 − + . an
Kof qua y = –101.0981
b) Cuc frI
2
Ð Ð
| . C )
2A 4A
− − hay
Ð
| . )
2A 4A
−Δ

ChI vao man hình
2
C Ð 4A − ÷ va an
May hoI C7 an |vì da nhap C o phan a)
May hoI Ð7 an |vì da nhap Ð o phan a)
May hoI A7 an |vì da nhap A o phan a)
Kof qua
max
y 3.5410 = − |cuc daI vì A < 0)
Vl Ju J : Tìm a. b. c cua Purubol
2
y ax bx c = + +
Thay cac foa do vao
2
y ax bx c = + +
hay dIom cuc frI
b
|x )
2a
= −
roI gIaI ho phuong frình |xom phan gIaI ho phuong frình)
74
8. Fhuong Irình va ha phuong Irình
Vl Ju J : CIaI phuong frình bac nhaf mof an sau

2 3 1 6
x
3 5 3 2
+ −

− +
3 7 15 11
x
4 3 2 3 5
⎛ ⎞
− −
− =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
− −
⎝ ⎠

Giai
Cap phuong frình nay nou fa co dua vo dang ax + b = 0 do gIaI
fhì maf raf nhIou fhoI gIo. voI may CASIO fx–570MS. fa gIaI
nhu sau cho nhanh
VIof |1) IaI: Ax – Ð|x – C) = Ð
Can
2 3
A
3 5
+
=

;
1 6
Ð
3 2

=
+
;

3 7
C
4 3

=

;
15 11
Ð
2 3 5

=


roI fa ghI : Ax – Ð |x – C) = Ð vao man hình
va an
May hoI A7 an
May hoI X7 an |bo qua)
May hoI Ð7 an
May hoI C7 an
May hoI Ð7 an
May hoI Ð7 an
May hoI X7 an
Kof qua X = – 1.4492
Cung co fho nhap bIou fhuc |1) fruc fIop vao may bang cach an
do gIaI nhung do Iam hon
Vl Ju 2 : Ho phuong frình 2 an

5x 2y 3 7
x 5.43y 15

+ = ⎪

− + =CoI chuong frình ÐQN 1– unknowns 2
75
nhap
1
a 5 = .
1
b 2 3 = .
1
c 7 =

2
a 1 = − .
2
b 5.43 = .
2
c 15 = va an
Kof qua
x 0.4557
y 2.6785
= −


=


Gh¡ chu : Hc pbuong trìnb J an cung Juoc giai nbu bc pbuong
trìnb 2 an (giai bang pbuong trìnb EQN 1 – unhnouns Jì
KhI gap ho vo nghIom

1 1 1
2 2 2
a b c
a b c
= ≠
hay ho vo dInh

1 1 1
2 2 2
a b c
a b c
= =
fhì may bao IoI
Vl Ju J : Phuong frình bac 2 mof an

2
ax bx c 0 + + = |a ≠ 0)
CIaI phuong frình
2
x x 3 2 5 0 + − =
CoI chuong frình ÐQN – 1 Oegree 2
roI nhap a = 1. b 3 = . c 2 5 = −
Kof qua
1
2
x 1.4192
x 3.1512
=


= −


Ghi chu:
„ KhI gIaI phuong frình
2
ax bx c 0 + + = ma man hình kof qua :
• Co hIon R ⇔ I bon goc phaI bon fron
|chI co kí hIou nay fhoI)
• hoac co hIon chu I sau gIa frI nghIom
Thì kof Iuan Ia phuong frình
2
ax bx c 0 + + = vo nghIom fron fap
so fhuc \
76
„ Nou man hình kof qua co hIon cung Iuc r∠θ va R ⇔ I bon
fron goc phaI fhì chua kof Iuan dIou gì ma phaI faf kí hIou
r∠θ bang cach chon IaI ÐIsp Ia a + bI hay an
|AII)
roI moI doc kof qua |hay gIaI IaI)
Ðo khoI doc Iam kof qua hoc sInh frung hoc khong duoc chon
man hình r∠θ |fuc Ia khong co kí hIou r∠θ hIon Ion)
Vl Ju 4 : CIaI phuong frình

4.5649x 2.8769 2.4738x 5.3143
3.9675x 11.9564 7.5379x 8.3152
+ +
=
− + −
|1)
Giai
Ta bIof chac nou quy dong mau so so duoc mof phuong frình
bac 2 |voI dIou kIon mau khac 0). Ðo nhanh gon fa dung Ionh
SOIVÐ
ChI |1) vao man hình va an
May hoI X7 an
Ðuoc nghIom
1
x 1.7390 =
Ta co doI gIa frI X nua do fìm nghIom fhu 2
Kof qua
2
x 1.1539 = −
Vl Ju 5 : Ho phuong frình bac 2 haI an
May khong co caI chuong frình do gIaI ho phuong frình nay
nhung nou fa dua vo mof an duoc fhì cung co fho fìm nghIom
` CIaI ho
2 2
x y 8
x
3
y

− =


=


voI x > 0. y > 0
Ta ghI vao man hình
2 2
|3y) y 8 − = an
May hoI Y7 Nhap Y = 2 |chang han)
an
Kof qua Y = 1 ⇒ X = 3
77
CIaI ho
2 2
x xy y 4
xy x y 2

+ + = ⎪

+ + =Tu phuong frình fhu 2 fa suy ra : ⇒
2 x
y
x 1

=
+


2
2
2 x 2 x
x x 4
x 1 x 1
− −
⎛ ⎞
+ + =
⎜ ⎟
+ +
⎝ ⎠
|`)
ChI bIou fhuc |`) vao man hình va dung Ionh SOLVE do gIaI
Ta duoc
1
x 0 = .
2
x 2 = ⇒ nghIom |0.2) . |2.0)
nhung khong bIof con nghIom khac hay khong7
4. ûay so
Vl Ju : Cho = + +
n
1 1 1
A
1.2 2.3 3.4
+ ..... +
1
n|n 1) +

a) Tính so hang fhu 60
60
|u )
b) Tính
60
A
Huong Jan :
CIaI fuong fu nhu Ví du 1. Ví du 2 va ÐaI fap hop monh do
Kof qua
60
1
u
3660
= .
60
60
A
61
=
6. Fhuong Irình rhua ran Ihur
Mof so phuong frình chua an frong dau can bac haI cung co fho
fìm duoc nghIom |gan dung) bang Ionh SOIVÐ
Vl Ju : Phuong frình 2x 3 x 3 − = −
ChI vao man hình phuong frình nay va an fIop
May hoI X7 an
Kof qua X = 6
78
6. Thong ka
Vl Ju :
San Iuong Iua |don vI fa) cua 40 fhua ruong fhí nghIom co cung
dIon fích duoc frình bay frong bang fan so sau :
San Iuong |x) 20 21 22 23 24
Tan so |n) 5 8 11 10 6
a) Tìm san Iuong frung bình cua 40 fhua ruong
b) Tìm phuong saI va do Ioch chuan
Giai . (Jung may CA8IO /x–670M8ì
CoI chuong frình fhong ko SÐ bang cach an
|may hIon SÐ)
An fIop |may hIon ScI)
va an |xoa baI fhong ko cu)
Nhap du IIou
20 5
21 8
22 11
23 10
24 6
May hIon fong fan so n = 40
Tìm gIa frI frung bình
An x
Kof qua x 22.1 =
Tính do Ioch chuan σ
n
. an
n
|x ) σ
Kof qua σ =
n
1. 24
Tính phuong saI
2
S
an fIop
Kof qua
2
S 1. 54 =
79
7. ûor va Ií so Iuong gIar rua moI gor
u) Doi Jon ri giuu Jo ru ruJiun
Hoac fhoo cong fhuc
o
d
180
α
=
π

voI α : radIan
d : do
Vl Ju : ÐoI
o
33 45 ra radIan

o
d .33 45
180 180
π π
α = =
Chon man hình Ð bang cach an 4 Ian
An fIop 33 45 180
Kof qua α = 0.5890 |radIan)
Hoac dung chuong frình caI san
Chon man hình R bang cach an 4 Ian roI an
may hIon |R)
An fIop 33 45 |Ð)
Kof qua α = 0.5890
b) Tlnh giu lri Iuong giuc cuu mol goc
Vl Ju J : Tính
o o
sIn1000 . cos1000 .
o o
fan1000 . cof1000
Cho man hình hIon fhI cho do Ð sau do
an 1000 Kof qua
o
sIn1000 0. 9848 = −
Ðua con fro Ion sua IaI
cos 1000 Kof qua
o
cos1000 0.1736 =
Tính
o
cof1000
|KhI man hình dang hIon
o
fan1000 5. 6713) = −
an fIop
Kof qua cof
o
1000 0.1763 = −
80
Vl Ju 2 : Tính
o
cof 73 14' 25′′
ChI vao man hình |do cho do Ð)

o o o
1 fan73 14 25 ÷ va an
Kof qua cof
o
73 14' 25 0. 3012 ′′ =
Vl Ju J : Cho α Ia goc fu voI sInα = 0.4123
Tìm cosα. fanα
ChI vao man hình |do cho do Ð)

1
cossIn 0.4123

− va an
Kof qua cosα = –0.9110
|Ðau – ChI bang phím . phaI fhom dau fru fruoc bIou fhuc
fron man hình vì fa bIof cosα < 0)
`Ðua con fro Ion sua dong bIou fhuc fhanh

1
fansIn 0.4123

− va an
Kof qua fanα = –0.4526
Vl Ju 4 : Cho α Ia goc fu voI sIn α = 0.4123. Tính α ra do. phuf.
gIay.
ChI vao man hình |do cho do Ð)

o 1
180 sIn 0.4123

− va an
Kof qua
o
155 39' 2′′ α =
Ghi chu : Trong phop fính nguoc |fìm goc) may chI cho kof qua
goc o dInh frI chính ma fhoI.
Vl Ju 5 : sInα = 0.4 . cosβ = 0.7 |α. β dou nhon)
Tìm sIn|2α + 3β)
CIaI bang cach an nhanh
ChI vao man hình
1 1
sIn|2sIn 0.4 3cos 0.7)
− −
+ va an
Kof qua sIn|2α + 3β) = – 0.0676
81
Vl Ju 6 : ÐIof
1
fan
2 4
α
= . fính
1 cos
1 sIn
+ α
− α

CIaI |an nhanh)
ChI vao man hình
1
A 2fan 1 4 :

= |1 + cosA) ÷ |1 – sInA)
va an
Kof qua
1 cos 32 5
3
1 sIn 9 9
+ α
= =
− α

Vl Ju 7 : Tính
3 3
sIn cos α − α . bIof
3
cos2
5
α =
Giai
ChI vao man hình
A =
1
|1 2) cos |3 5) :
− 3 3
|sIn A) |cos A) −
va an
Kof qua
3 3
sIn cos 0. 6261 α − α = −
Ghi chu :
3
sIn 2x phaI duoc ghI Ia
3
|sIn|2x))
8. ha Ihur Iuong Irong Iam gIar
Vl Ju J : Cho ΔAÐC co b = 7 cm. c = 5 cm. goc
o
A 81 47'12′′ =
a. Tính AÐ. AC.
JJJG JJJG

b. Tính dIon fích S.
c. Tính canh ÐC.
d. Tính ban kính duong fron ngoaI fIop.
Giai . (Nbo Jc man bìnb cbc Jo Dì


AÐ. AC =
JJJG JJJG
5 × 7 × cosA ≈ 5

1
S 5 7
2
= × × × sIn A = 17.3205
2
cm

2 2
ÐC 5 7 2 5 7cos A 8 = + − × × ≈
82
ChI vao man hình nhu sau :

2 2
|5 7 + − 2 × 5 × 7 cos
o o o
81 47 12 ) va an
Tính ban kính R cua duong fron ngoaI fIop.
Nou man hình dang hIon a ≈ 8 fhì ghI fIop
Ans ÷
o o o
2sIn81 47 12 va an
Kof qua R = 4.0414
Vl Ju 2 : Iay kof qua o ví du 1. Tính goc Ð roI kIom fra IaI cong
fhuc.

2
2
c sIn AsInÐ
S 2R
2sIn|A Ð)
= =
+
sInA sInÐ sInC
Giai

l
1 2 2 2
Ð cos ||5 8 7 )

= + −
o
|2 5 8) 60 ÷ × × =
Tính IaI

2 o o
S 5 sIn81 47'12'' sIn60 = × ×
o
sIn|81 47 12 60) ′ ′′ +
= 17.3205
2
cm |dung kof qua fruoc)
IaI ghI vao man hình
o
A 7 2sIn60 : = ÷
2 o o
2A sIn81 47 12 sIn60 ′ ′′ × ×

o o
sIn|81 47 12 60 ) ′ ′′ +
An
Kof qua S = 17.3205
2
cm
Vl Ju J : Cho fam gIac AÐC co ba canh a. b. c Ian Iuof Ia 8. 7.
5 |cm). Vo ba duong cao AA’. ÐÐ’. CC’. Tính dIon fích S’ cua fam
gIac A’Ð’C’
Giai
ÐIon fích S cua fam gIac AÐC Ia :
S p|p a)|p b)|p c) 10 3 = − − − =

S'
1
S
= −
2 2 2
|cos A cos Ð cos C) + + = 2 cosA cosÐ cosC
83

2 2 2
b c a 1
cos A
2bc 7
+ −
= =
2 2 2
a c b 1
cosÐ
2ac 2
+ −
= =

1
S' 2 10 3 0.5 cos
7
= × × × ×
o 1 1
1
|180 cos | ) cos 0.5)
7
− −
− −
Kof qua S’ = 1.9441
2
cm
9. ha Irur Ioa do
Vl Ju J: Cho M |–2. 2). N|4. 1). Tính goc MON.
Giai
Ta co A OM | 2. 2) = = −
JG JJJG


JG JJJG
Ð ON |4.1) = =

A.Ð
cos|A. Ð)
A Ð
=
JG JG
JG JG
JG JG

CoI chuong frình VCT |Vocfo) bang cach an

May hIon : VCT
Nhap A | 2. 2) = −
JG
. Ð |4.1) =
JG
nhu sau :
An . chon 1 |ÐIm) sau do chon 1 |A)
Thay may hIon VcfA|m) m7 An 2 |maf phang)
may hIon VcfA1 0 An –2
may hIon VcfA2 0 An 2
IaI an . chon 1 |ÐIm) sau do chon 2 |Ð)
Nhap VcfÐ Ð |4.1) = =
JG
fuong fu
va ghI vao 2 man hình |o cho do VCT va Ð)

1
cos

||VcfA . VcfÐ) ÷ |Abs VcfA × Abs VcfÐ))
va an Kof qua
o
|A. Ð) 120 57 50 ′ ′′ =
JG JG

Ghi chu : Ðau . |fích vo huong) Iay o Ðof
Abs ghI bang
84
Vl Ju 2 : Cho fam gIac AÐC co A| 4. 3 2) − − . Ð|2 3. 5) − C |1. 3)
a) Tính goc A
b) Tính dIon fích S cua fam gIac AÐC
Giai
a) Coc A dInh boI
AÐ. AC
cos A
AÐ AC
=
JJJG JJJG
JJJG JJJG

Nhap VcfA = AÐ
JJJG
nhu ví du 1 va nhap fhang fu foa do cac dIom
A. Ð |fhuc hIon phop fru foa do 2 dIom Ð. A ngay khI nhap
VcfA)
Va VcfÐ = AC
JJJG
fuong fu
Xong ghI vao man hình

1
cos

||VcfA . VcfÐ) ÷ |Abs VcfA × Abs VcfÐ) va an
Kof qua
o
A 61 10' 28′′ =
b)
JJJG JJJG JJJG JJJG
2 2
2
1
S AÐ . AC |AÐ. AC)
2
= −
ChI fIop vao man hình
0.5 ||VcfA . VcfA) |VcfÐ . VcfÐ) –
2
|VcfA.VcfÐ)
va an Kof qua S =28.9233 dvdf
Ghi chu : Cung co fho fính AÐ. AC fhì
1
S AÐ. ACsIn A
2
= hay
fính ba canh roI dung cong fhuc Horong.
|0. ûuong Ihang
Vl Ju : Tìm gIao dIom cua 2 duong fhang sau va goc cua chung

1
Ð : 2x 3y 1 0 − − =

2
Ð : 5x 2y 4 0 − + =
Giai .
Ho phuong frình |o ÐQN 1 – unknowns 2)
85

2x 3y 1
5x 2y 4
− =


− = −


14
x
11
13
y
11

= −
= −va goc
1 2
|Ð . Ð ) dInh boI

+
=
+ +
1 2 1 2
1 2
2 2 2 2
1 1 2 2
a a b b
cos|Ð . Ð )
a b a b

voI
1 1
a 2. b 3 = = −

2 2
a 5. b 2 = = −
||. ûuong Iron
VIof phuong frình duong fron qua 3 dIom :
M |1. 2) ; N|5. 2) ; P|1. – 3)
Giai
Phuong frình duong fron :

2 2
x y + + 2Ax + 2Ðy + C = 0
Thay foa do 3 dIom vao fa duoc ho

2A 4Ð C 5
10A 4Ð C 29
2A 6Ð C 10
+ + = −


+ + = −


− + = −


Ðung chuong frình ÐQN 1 – unknowns 3
CIaI duoc : A = – 3 ;
1
Ð
2
= ; C = – 1
|Z. EIIp
Vl Ju : VIof phuong frình
2 2
2 2
x y
1
a b
+ =
qua 2 dIom
3 13
M| 3. )
4
.
3 11
N| 5. )
4

86
Giai
a. b Ia nghIom cua ho
2
2 2 2
2
2 2 2
3 3 13
1
a 4 b
5 3 11
1
a 4 b

×
+ =

⎪ ×

× ⎪
+ =

× ⎩

CoI chuong frình ÐQN 1– unknowns 2 do gIaI ho

2
2
2
2
3 13
3x y 1
4
3 11
5x y 1
4

×
+ =× ⎪
+ =


|voI
2 2
1 1
x . y )
a b
= =
KhI gIaI nhap fhang
2
1
2
3 13
b
4
×
=
Iuc co duoc dap so x = 0.0625 . an fIop
May hIon
1
16
. doc
2
a 16 = hay a = 4
Tuong fu : b = 3
Vay phuong frình ÐIIp can fìm Ia :
2 2
x y
1
16 9
+ =
|8. Tính gan dung Ioa do rar gIao dIam rua duong Ihang
x – 8y + 4 = 0 voI hyparboI
Z Z
x y
|
9 4
− =
Giai
Ta fính nhanh :
Ðuong fhang x = 8y – 4
Toa do gIao dIom
2 2
|8y 4) y
1
9 4

− = |1)
ChI |1) vao man hình va an
2
May hIon Y = 0.9121605 |ghI ra gIay va daf Ia
1
y )
87
An fIop –2
Kof qua
2
y = 0.124276727 |may fu dong Iuu vao Y)
ChI fIop hay xoa bof do man hình con 8Y – 4 va an
Kof qua
2
x 3.005786184 = −
An va nhap Y = 0.91216052 va an
Kof qua
1
x 3.29728416 =
Vay gIao dIom
1 1
|x . y ) .
2 2
|x . y )
|4. hyparboI va FaraboI
Vl Ju : CoI M Ia gIao dIom co foa do duong |x > 0. y > 0) cua
HyporboI
2 2
x y
1
4 9
− = va ParaboI
2
y 5x =
a) Tính gan dung foa do M.
b) TIop fuyon cua HyporboI faI M caf ParaboI faI N khac M.
Tính gan dung voI 5 chu so fhap phan foa do N.
Giai .
Ðung Ionh SOIVÐ do gIaI phuong frình

2
x 5x
1
4 9
− =
phaI cho gIa frI dau
0
x sao cho duoc kof qua x > 0
|cho
0
x 3 = hay 4 chang han)
Kof qua x = 3.39902892
|may da fu dong gan vao x. fa daf Ia
1
x )
ChI vao man hình Y |5X = va an
Kof qua y = 4.12251678 |daf Ia
1
y )
CIao dIom fIop fuyon faI M cua HyporboI voI ParaboI Ia nghIom
cua ho :
− ==

1 1
2
x x y y
1
4 9
y 5x
88
CIaI phuong frình sau bang chuong frình ÐQN 1 – Oegree 2

2
1 1
x y y y
. 1
4 5 9
− =
voI
1
x
a
20
= |khI a 7 hIon fhì nhap X ÷ 20 =)

1
y
b
9
= − |khI b 7 hIon fhì nhap – Y ÷ 9 =)
c = – 1
Kof qua y = – 1.42729158
|ghI kof qua nay ra gIay vì khong gan duoc)
Sau do fính
2
y
x 0.40743
5
= =
Ðap so N |0.40743. – 1.42729)
89

C. GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN LÔÙP 11
|. ham so Iuong gIar
Vl Ju J : Cho ham so y = sIn |3x – π/6)
a) Tính y khI x co gIa frI Ia –π/5. –π/7. –π/11. π/9. π/7. π/5.
b) Tính x khI y co gIa frI Ia 0.3. 0.7. 3/4
|bIof x fhuoc khoang |–π/2. π/2).
Giai
a) ChI vao man hình |o RadIan) y = sIn |3x – π/6)
An . may hoI X7 . an –π/5
Kof qua –0.6691
IaI an . may hoI X7 . an –π/7
Kof qua –0.9556
TIop fuc fuong fu. fa duoc :
x = – π/11. y = – 0.9819
x = π/9 . y = 0.5
x = π/7 . y = 0.7331
x = π/5 . y = 0.9781
b) Van do nguyon man hình y = sIn |3x – π/6)
An . may hoI Y7. an 0.3
may hoI X7. an 0.2
may hoI X7. an
Kof qua x = 0.2761
An may hoI Y7. an
may hoI X7. an 1
may hoI X7. an
Kof qua x = 1.1202
90
An may hoI Y7. an
may hoI X7. an 1 −
may hoI X7. an
Kof qua x = – 0.9742
Sau do du cho
1
x bang bao nhIou nua. fa van chI duoc 3 gIa frI x
nhu fron frong khoang |– π/2. π/2) ung voI y = 0.3.
CIaI fuong fu voI y = 0.7 va y = 3/4
Y = 0.7. x = –1.1311 ; x = 0.4330 ; x = 0.9633
Y = 3/4. x = –1.1554 ; x = 0.4572 ; x = 0.9390
Vl Ju 2 : Cho ham so y = sIn |3x – π/6) + cos|2x + π/5)
a) Tính y khI x co gIa frI Ia –π/5. – π/7. –π/11. π/9. π/7. π/5.
b) Tính x khI y co gIa frI Ia 0.3 |bIof x fhuoc khoang |– π/2. π/2)).
Giai
a) ChI vao man hình |o RadIan)
y = sIn |3x – π/6) + cos |2x + π/5)
An . may hoI X7. an – π/5
Kof qua 0.1399
IaI an . may hoI X7. an – π/7
Kof qua 0.0084
TIop fuc fuong fu. fa duoc :
x = – π/11. y = 0.0164
x = π/9. y = 0.7419
x = π/7. y = 0.7779
x = π/5. y = 0.6691
b) Van do nguyon man hình
y = sIn |3x – π/6) + cos |2x + π/5).
91
An . may hoI Y7. an 0.3
may hoI X7. an 0.2
may hoI X7. an
Kof qua x = – 0.0064
An may hoI Y7. an
may hoI X7. an –1.3
may hoI X7. an
Kof qua x = – 1.4703
An may hoI Y7. an
may hoI X7. an –0.6
may hoI X7. an
Kof qua x = –0.7627
An may hoI Y7. an
may hoI X7. an 0.7
may hoI X7. an
Kof qua x = 0.8168
Sau do du cho
1
x bang bao nhIou nua. fa van chI duoc 4 gIa frI x
nhu fron frong khoang |– π/2. π/2) ung voI y = 0.3.

Z. 6ong Ihur Iuong gIar
Vl Ju J : Cho duong fron co haI duong kính AÐ. CÐ vuong goc faI
O. I. J Ia frung dIom cua OC. OÐ. Ðuong AI koo daI caf duong
fron faI M. Tính goc AJM bang do. phuf. gIay.
Giai
CoI ban kính duong fron R

R 5
AJ
2
=
92

1 1
1 2
fan A cos A
2
5
= ⇒ =

4R
AM
5
=

1
1
fan A
2
=
⇒ cosA =
1
3
cos2A
5
=

2 2 2
MJ AJ AM = + − 2AJ . AM . cosA

R 41
MJ
2 5
⇒ =

2 2 2
JA JM AM
cos J
2AJ. MJ
+ −
= =
5 41 16
4 20 5
5 41
2 .
2
2 5
+ −


l
o
J 88 12 36 ′ ′′ =
Ghi chu : Co fho fính ra
1
A bang do. phuf. gIay khI bIof
1
1
fan A
2
= roI suy ra goc A. cach fính so gon hon nhung co fho
Iam fa o ngaI anh huong don kof qua cuoI cung.
Vl Ju 2 : Tính
o o o o
A fan9 fan27 fan63 fan81 = − − +
Giai
O cho do Ð. ghI vao man hình
fan9 – fan27 – fan63 + fan81 va an
Kof qua A = 4
Vl Ju J : Hay bIou dIon sIn x 5 2 5 cos x + + ra dang csIn |x + α)
Giai
ÐoI dIom M|1. 5 2 5) + ra foa do cuc M|r. θ) fhì c = r. α = θ
93
O RadIan. ghI vao man hình PoI |1. 5 2 5) + va an
Kof qua c = 3.236067978 =
4
5 1 −

α = 1.256637061 =
2
5
π

ChI PoI| bang
Vl Ju 4 : ÐIou dIon y = asInx + bcosx ra dang csIn |x + ϕ)
Giai
ÐoI M|a. b) ra dang M|r. θ) fhì r = c. ϕ = θ
Cu fho : y = 3sInx + 5cosx
` Nou fính o Ðogroo M |3. 5) ⇒ M|5.83095;
o
59 2 10 ) ′ ′′
|An PoI |3. 5) Kof qua r = 5.83095
an fIop Kof qua θ =
o
59 2 10 ) ′ ′′
⇒ y = 5.83095 sIn
o
|x 59 2 10 ) ′ ′′ +
` Nou fính o RadIan M |3. 5) ⇒ M |5.83095 ; 1.03038)
|An PoI |3. 5) Kof qua r = 5.83095
an fIop Kof qua θ = 1.03038)
⇒ y = 5.83095 sIn |x + 1.03038)
8. Fhuong Irình Iuong gIar
Cac phuong frình Iuong gIac IoaI bình fhuong hay khong bình
fhuong dou co fho fìm duoc nghIom gan dung fhoo so do do.
phuf. gIay hay radIan bang Ionh SOIVÐ frong khoang chua
nghIom cho fruoc |mIon Ia cho gIa frI x dau fhích hop).
Vl Ju J : Tìm nghIom cua phuong frình sau frong khoang
|π/4. 5π/4)
cosx + sInx +
1 1 10
sIn x cos x 3
+ = |1)
94
Giai (O PaJianì
ChI vao man hình bIou fhuc |1) va an
May hoI X7. an 2 |chon x dau Ia 2 chang han)
An fIop
Kof qua x = 2.9458 |radIan)
|frong khoang nay phuong frình chI co mof nghIom)
Vl Ju 2 : Tìm mof nghIom gan dung fhuoc
o
|0.180 ) cua phuong
frình: 9sInx + 6cosx – 3sIn2x + cos2x = 8 |1)
Giai (O Dì
ChI vao man hình bIou fhuc |1) va an
May hoI X7. an 80 |chon x dau Ia 80 chang han)
An fIop
Kof qua
o o
x 89 59 59 90 ′ ′′ = ≈
|frong khoang nay phuong frình chI co mof nghIom)
Vl Ju J : Tìm nghIom cua phuong frình sau :
3cos3x – 4x + 2 = 0 |1)
Giai (O PaJianì
ChI vao man hình bIou fhuc |1) va an
May hoI X7 an 1 |chon x dau Ia 1 chang han)
An fIop
Kof qua x = 0.5163 |radIan)
|Phuong frình chI co mof nghIom)
4. To hop va xar suaI
Vl Ju J: Co bao nhIou day nhI phan 10 bIf |day gom 10 kí fu
1
x
ma
1
x chI Ia 0 hay 1) frong do íf nhaf 3 kí fu 0 va 3 kí fu 1).
Giai
CoI k Ia so kí fu 0 fhì 10 – k Ia so kí fu 1
95
ÐIou kIon k ≥ 3 va 10 – k ≥ 3 → 3 ≤ k ≤ 7.
Vay co
k
10
C day nhI phan 10 bIf co k kí fu 0 va 10 – k kí fu 1.
Vay so day can fìm Ia
7
k
10
k 3
C 912
=
=

day
Cach fính
7
k
10
k 3
C 912
=
=

nhu sau :
Can A = 2 |An 2 )
Can Ð = 0 |An 0 )
ChI vao man hình
A = A + 1 : Ð = Ð + 10 C
A
|C ghI bang )
An dau nhIou Ian va doc kof qua Ð sau khI fhay A = 7 hIon
Ion
Kof qua Ð = 912
Ví duï 2 : Mof fo hoc sInh gom 9 nam va 3 nu. CIao vIon chon 4 hoc
sInh dI fruc fhu vIon. HoI co bao nhIou cach chon nou :
a) Chon hoc sInh nao cung duoc.
b) Trong do co dung 1 hoc sInh nu duoc chon.
c) Trong do co íf nhaf 1 hoc sInh nu duoc chon.
Giaûi
a) Co
4
12
C 495 =
b) Co
1 3
3 9
C C 252 × =
c) Co
4 3
12 9
C C 369 − =
|Cach fính
4
12
C : ChI vao man hình 12^4 va an
Cach fính
1 3
3 9
C C × : ChI vao man hình 3^1 × 9^3 va an
Cach fính
4 3
12 9
C C − : ChI vao man hình 12^4 – 9 ^3 va an )
96
Vl Ju J : Co 4 pho fuong xop vao 4 frong 6 vI frí khac nhau. HoI co
may cach sap xop7
Giai
Co
4
6
A 360 = cach
ChI 6P4 va an
Vl Ju 4 : Mof bình dung 16 vIon bI gom 7 frang. 6 don va 3 do. Iay
ngau nhIon 10 vIon bI. Tính xac suaf do duoc 5 vIon frang. 3
vIon don va 2 vIon do.
Giai

5 3 2
7 6 3
10
16
C C C 45
286
C
× ×
=
|ChI vao man hình 7C5 × 6C3 × 3C2 ÷ 16C10 va an )

6. ûay so – 6ap so rong – 6ap so nhan
VoI may CasIo fx–570MS. cac baI foan vo fính so hang fhu n.
fong hay fích cua n so hang dau fIon cua mof day so duoc fính
mof cach do dang.
Vl Ju J : VIof 10 so hang dau fIon roI fính fong
10
S va fích
10
P
cua 10 so hang ay cua day so co so hang fong quaf
n
n
3
3
u
n
=
Giai
Can A = 0 |bIon dom)
Ð = 0 |gIa frI so hang)
C = 0 |fong)
Ð = 1 |fích)
ChI A = A + 1 :
3
Ð 3^ A A = : C = Ð + C : Ð = ÐÐ
97
An
may hIon A = 1 |dom n = 1)
may hIon Ð = 3
1
|u 3) =
may hIon C = 3
1
|S 3) =
may hIon Ð = 3
1
|P 3) =
IaI fIop
may hIon A = 2 |dom n = 2)
may hIon Ð = 9/8
2
|u 9 / 8) =
may hIon C = 33/8
2
|S 33/ 8) =
may hIon Ð = 27/8
2
|P 27 / 8) =
……… fIop fuc ………
………
may hIon A = 10 |dom n = 10)
may hIon Ð = 59049/1000
10
|u = 59049/1000)
may hIon C = 116.9492
10
|S = 116.9492)
may hIon Ð = 3650731.65
10
|P = 3650731.65)
Vl Ju 2 : Cho cap so cong 3. 10/3. 11/3. 4 …
Khong dung cong fhuc. hay su dung fx570MS do fính :
a) So hang fhu 12.
b) Tong 12 so hang va fích 12 so hang dau fIon.
Giai
Can Ð = 0 |bIon dom)
A = 8/3 |so hang fruoc
1
u )
Ð = 0 |fong)
C = 1 |fích)
ChI Ð = Ð + 1 : A = A + 1/3 : Ð = Ð + A : C = CA
98
Va an nhIou Ian cho don khI hIon Ð = 12 fhì A. Ð. C Ia kof
qua phaI fìm.
Kof qua
12
u 20 / 3 =

12
S 58 =

12
P 113540038.4 =

Vl Ju J : Cho cap so nhan 60. 40. 80/3 …
Khong dung cong fhuc. hay su dung Ix – 570MS do fính gan dung
a) So hang fhu 20
b) Tong 20 so hang va fích 20 so hang dau fIon.
Giai
Can Ð = 0 |bIon dom)
A = 90 |so hang fruoc
1
u )
Ð = 0 |fong)
C = 1 |fích)
ChI Ð = Ð + 1 : A = A × 2/3 : Ð = Ð + A : C = CA
Va an nhIou Ian cho don khI hIon Ð = 20 fhì A. Ð. C Ia kof
qua phaI fìm.
Kof qua
20
u 0.0271 =

20
S 179.4959 =

20
P 127.5516 =
Ghi chu. Nou dau do chI cho day so 60. 40. 80/3 … ma khong noI
ro do Ia cap so nhan fhì nguoI gIaI co fho nghI don day so voI so
hang fong quaf Ia
n
280 40n
u
n 3

=
+
va so dI don baI foan khac.

Vl Ju 4 : Tìm so hang fhu 29 va fính fong 29 so hang dau fIon cua
day so IIbonacI.
99
Giai
Cacb 1: Ðung so hang fong quaf cua day

n n
n
1 1 5 1 5
u | ) | )
2 2
5
⎡ ⎤
+ −
= −
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Can A = 0 |bIon dom)
Ð = 0 |so hang fruoc
1
u )
C = 0 |fong)
ChI vao man hình
A = A + 1:Ð = |||1 5) 2) ^ A + ÷ − ||1 5) 2) ^ A) 5 − ÷ ÷ : C = C + Ð
Va an nhIou Ian cho don khI hIon A = 29 fhì Ð. C Ia kof qua
phaI fìm.
Kof qua =
=
29
29
u 514229
S 1346268

Cacb 2 : Ðung dInh nghIa : 1. 1. 2. 3. 5. 8. ………
Can Ð = 2 |bIon dom)
A = 1 |so hang
1
u )
Ð = 1 |so hang
2
u )
C = 2 |Tong 2 so hang dau)
ChI vao man hình :
Ð = Ð + 1 : A = A+Ð : C = C+A : Ð = Ð+1 : Ð = Ð+A : C = C+Ð
Va an nhIou Ian cho don khI hIon Ð = 29 fhì A |hoac Ð) va C
hIon fIop fhoo Ia kof qua phaI fìm |gIong cach 1).
Vl Ju 5 : Tìm gIa frI x nguyon do :
a)
3 4
1 2 3 4 + + + + ……… +
x
x 142.717 ≈
Kof qua x = 130
b)
3 4
1 2 3 4 × × × × ……… ×
x
x 357. 2708 ≈
Kof qua x = 31
100
c)
1 1
1
2 3
+ + + ……… +
1
5
x

Kof qua x = 83
d)
1 1
1
2! 3!
+ + + ……… +
1
1.71805|5)
x!

Kof qua x = 6
KhI x → ∞ fhì fong nay → o – 1 = 2.718281828459… – 1
Vl Ju 6 : Cho day so
1 2
u 3. u 5 = = . … ;
n 1 n n 1
u 3u 2u 2 1
+ −
= − − −
voI moI n ≥ 2
a) Tính
9 33
u . u .
b) Tính fong 33 so hang dau fIon va fích 9 so hang dau fIon
Giai
Can A = 3 |So hang)
Ð = 5 |So hang)
C = 8 |Tong 2 so hang dau)
Ð = 2 |ÐIon dom)
Ð = 15 |Tích 2 so hang dau)
ChI vao man hình
Ð = Ð + 1 : A = 3Ð – 2A – 2 : C = C + A : Ð = ÐA : Ð = Ð + 1 :
Ð = 3A – 2Ð – 2 : C = C + Ð : Ð = ÐÐ
Sau do an khI fhay hIon Ð = 9 fhì doc :

9
u 19 = .
9
S 99 = .
9
P 654729075 =
An fIop khI hIon Ð = 33 fhì doc

33
u 67 = .
33
S 1155 =
` Ta co fho gIaI baI nay bang cach dung bIou fhuc Iap 3 bIon nhu
sau :
Can A = 3. Ð = 5
RoI ghI vao man hình :
C = 3Ð – 2A – 2 : A = 3C – 2Ð – 2 : Ð = 3A – 2C – 2
101
Va an ……… fa duoc
1 2
u . u . ……….
n
u
Muon khoI dom mIong |do Iam) va fính fong. fa caI fhom bIon
dom Ð = Ð + 1 |gan fruoc Ð = 2) fruoc moI so hang va bIon
fong Ð = Ð + C |gan fruoc Ð = 15) sau C ; Ð = Ð + A sau A va
Ð = Ð + Ð sau Ð |nhung bIou fhuc so daI)
` Thuc ra day chI Ia cap so cong voI haI so hang dau Ia 3. 5. … co
fho chung mInh bang quy nap nhu sau :
+ KIom fra
1 2
u 3. u 5 = = ⇒
n n 1
u u 2

= + dung voI n = 1
+ CIa su cong fhuc dung voI n = k ⇔
k k 1
u u 2

= +

k 1 k k 1
u 3u 2u 2
+ −
= − − = − − −
k k
3u 2|u 2) 2
= +
k
u 2
nghIa Ia cong fhuc cung dung voI n = k + 1
Kct /uan : Cong fhuc dung voI moI n ≥ 1
Gbi cbu. Mof fính chaf nao do dung voI nhIou gIa frI IIon fIop
cua n ma chua duoc chung mInh bang quy nap fa van chua dung
duoc
Vl Ju: Mof da fhuc
11 10
P|x) x ax = + + ……… + x + m co
P|1) = 1. P|2) = 2. P|3) = 3. P|4) = 4. P|5) = 5. P|6) = 6.
P|7) = 7. P|8) = 8. P|9) = 9. P|10) = 10. P|11) = 11
Thì P|x) = |x – 1)|x – 2) ……… |x – 10) |x – 11) + x
Ðo do P|12) = 11! + 12 = 39916812

6. ûIoI han
Ta co fho do fìm |chI do fìm !) gIoI han gan dung cua cac bIou
fhuc.
Vl Ju J : Ðo fìm gIoI han cua
n n 1
n 1
3 2
5n 3
+
+
+
+
khI n → ∞
102
Giai
ChI vao man hình |||3^ A 2 ^ + |A + 1)) ÷ |5A + 3^|A + 1))
An . may hoI A7 an 10 . may hIon 0.587 …
. may hoI A7 an 100 . may hIon 0.57735 …
. may hoI A7 an 200 . may hIon 0.577350269 …
. may hoI A7 an 208 . may hIon 0.577350269
Ta do fìm duoc gIoI han cua
n n 1
n 1
3 2
5n 3
+
+
+
+
khI n → ∞ Ia
0.577350269 … | 3 / 3) =
Vl Ju 2 : Ðo fìm gIoI han cua
2
3x x 1 x 3 + + − khI n → ∞
Giai
ChI vao man hình
2
|3x x 1) x 3 + + −
An . may hoI X7 an 10 . may hIon 0.3147 …
An . may hoI X7 an 100 . may hIon 0.2913 …
An . may hoI X7 an 1000 . may hIon 0.2889 …
An . may hoI X7 an 100000 . may hIon 0.28867 …
An . may hoI X7 an 1000000 . may hIon 0.28867 …
Ta do fìm gIoI han cua
2
3x x 1 x 3 + + − khI n → ∞ Ia
0.28867 … |= 3 / 6)
Vl Ju J : Ðo fìm gIoI han cua | x) fan x
2
π
− khI x
2
π

ChI vao man hình o RadIan X = π/2 – A : |π/2 – x)fanx
An . may hoI A7 an 0.1 . may hIon X = 1.470 …
An . may hIon 0.99667 …
An . may hoI A7 an 0.01 . may hIon X = 1.560…
An . may hIon 0.99997…
An . may hoI A7 an 0.001 . may hIon X = 1.569 …
An . may hIon 0.99999…
103
An . may hoI A7 an 0.00001 . may hIon X = 1.570…
An . may hIon 1.0000…
Ta do fìm duoc gIoI han cua | x) fan x
2
π
− khI x
2
π
→ Ia 1
Vl Ju 4 : Phan so nao sInh ra so fhap phan fuan hoan sau :
a) 0.123123123 ……… |ghI faf 0.|123)).
b) 4.353535 ……… |ghI faf 4.|35)).
c) 2.45736736 ……… |ghI faf 2.45|736))
Giai
a) 123/999
b) 4 + 35/99 = 431/99 = |435 – 4)/99
c) 2 + 45/100 + 736/99900 = 245491/99900
= |245736 – 245) / 99900
|NguoI doc non doI chIou cac chu so frong dau do voI cac chu so o
bIou fhuc kof qua va so chu so cua nhom so fuan hoan voI so chu
so 9 o kof qua cung nhu vI frí cua nhom so fuan hoan voI so chu
so 0 sau cac so 9 do co fho vIof ngay kof qua cac baI fuong fu).
7. ûao ham
May CasIofx – 570MS fính duoc gIa frI dao ham faI mof dIom
0
x cua ham so f|x) cho fruoc.
Vl Ju J : Cho ham so
3 2
y f |x) x 5x 2 = = − + co do fhI Ia |C).
a) Tính f |3). ′
b) VIof phuong frình fIop fuyon cua |C) faI A |4. – 14).
Giai
a) ChI vao man hình d/dx
3 2
|x 5x 2. 3) − + va an
Kof qua f |3) ′ = – 3
104
b) Ðua con fro Ion man hình chInh IaI fhanh

3 2
Y x 5x 2 = − + va an
May hoI X7 an 4
May hIon Y = – 14 ⇒ A ∈ |C)
ChInh man hình IaI fhanh d/dx
3 2
|x 5x 2. 4) − + va an
Kof qua ′ f |4) = 8
Sau do fính b fu y = 8x + b voI y = – 14. x = 4 ⇒ b = –46 |bang
cach ghI fIop Ion man hình Y – Ans × 4 va an )
Ghi chuù : O day khong fho ghI Y – Ans × 4 do fính b duoc du
rang X = 4 da duoc nhap khI fính Y o fron hay khI ghI bIon do
fính dao ham vì sau khI fính dao ham frong bIou fhuc
d/dx|f|x).
0
x ) xong fhì gIa frI
0
x |duoc Iuu vao X) bI gIam 0.0005
nou khI fính dao ham khong chon Δ hay chon Δ Ia 0.0001. nou
chon Δ = 0.00001 fhì X gIam 0.000005 … |ÐIou fhuc fính dao ham
day du Ia d/dx |f|x).
0
x . Δ).
Muon su dung so nho |nho X = 4) fhì phaI fhuc hIon cau b |fính
gIa frI b) frong y = ax + b nhu sau :
Sau khI fính duoc ′ f |3) = – 3 fhì chInh man hình fhanh
Ð = 4 :
3 2
Y x 5x 2 = − + va an
May hIon Ð = 4 va an fIop .
may hoI X 7 an Ð
May hIon Y = – 14 ⇒ A ∈ |C)
ChInh man hình IaI fhanh d/dx
3 2
|x 5x 2. Ð) − + va an
Kof qua ′ f |4) = 8
ChI fIop Ion man hình Y – Ans × Ð va an
Kof qua b = – 46
Keát quaû : Phuong frình fIop fuyon phaI fìm Ia y = 8x – 46.
105
Ví duï 2 : Cho haøm soá y = f(x) =
cos x
cos2x

Tính ′ f (π/6) vaø ′ f (π/3) (neáu coù)
Giaûi
Ghi vaøo maøn hình (ôû Radian)
d/dx (cos x cos(2x) ÷ , π ÷ 6 vaø aán
Keát quaû ′ f (π/6) = 1.4142 (= 2 )
Vaø neáu ghi tieáp vaøo maøn hình
d/dx (cos x cos(2x) ÷ , π ÷ 3 vaø aán
Maùy baùo loãi (do ′ f (π/3) khoâng toàn taïi)
Ví duï 3 : Cho haøm soá y = f(x) =
x tan x
1 tan x +

Tính ′ f (π/6) vaø ′ f (π/3)
Giaûi
Ghi vaøo maøn hình (ôû Radian)
d/dx (xtanx ÷ (1 + tanx), π ÷ 6 vaø aán
Keát quaû ′ f (π/6) = 0.6466
Chænh laïi maøn hình (ôû Radian)
d/dx (xtanx ÷ (1 + tanx), π ÷ 3 vaø aán
Keát quaû ′ f (π/3) = 1.1952
8. Laõi keùp (Phaàn ñoïc theâm)
Ví duï 1 : Moät soá tieàn laø 1 000 000 ñoàng ñöôïc gôûi ngaân haøng theo
laõi keùp vôùi laõi suaát 0,7%/thaùng. Hoûi sau 15 thaùng thì ruùt veà caû
voán laãn laõi laø bao nhieâu ?
Giaûi
A = a
n
(1 r) + (1) A : tieàn ruùt veà
a : tieàn gôûi ban ñaàu
r : phaân laõi
n : thôøi gian
1000000
15
(1 0.007) 1110304 + = ñoàng
106
Vl Ju 2 : Muon co 1 000 000 dong sau 15 fhang fhì phaI goI ngan
hang moI fhang mof so fIon bang nhau Ia bao nhIou nou IaI suaf
Ia 0.6%/fhang 7
Giai
Cacb 1: Thoo cong fhuc
Ar = a|1 + r)
n
||1 r) 1l + − |2)
A : fIon ruf vo |1 000 000)
a : fIon dong hang fhang |can fính)
r : phan IaI |0.006)
n : fhoI gIan |15)
Kof qua a = 63530 dong
Cacb 2 : Ðung phop Iap |khong can nho cong fhuc |2))

15 14
A a|1 r) a|1 r) = + + + + ………
2
a|1 r) a + + |1 + r)
Can A = 0 |fhoI gIan)
Ð = 0
ChI vao man hình : A = A + 1 : Ð = Ð + 1.006 ^ A
An ……… va khI fhay A = 15. an fIop
ChI 1000000 ÷ Ð va an
Kof qua a = 63530 dong
Vl Ju J : Muon co 1 000 000 dong sau 15 fhang fhì phaI goI ngan
hang moI fhang mof so fIon bang nhau Ia 63530 dong. Tính IaI
suaf r/fhang 7
Giai
a) Ðung cong fhuc |2)
b) Hoac fính nhu sau :

15 14
A a|1 r) a|1 r) = + + + + ………
2
a|1 r) a|1 r) + + +
Ðaf 1 + r = x
Ta co phuong frình

15 14 2
x x .....x x + + + = 1000000/63530
107
ChI phuong frình nay vao man hình
An may hoI X7. an 1.1
may hoI X7. an
May hIon x = 1.006
Kof qua r = 0.006 = 0.6%/fhang
Vl Ju 4 : Muon co 1 000 000 dong fhì phaI goI ngan hang moI
fhang mof so fIon bang nhau Ia 63 530 dong voI IaI suaf
0.6%/fhang frong bao Iau 7
Giai
a) Ðung cong fhuc |2)
b) Hoac fính nhu sau :

n n 1
A a|1 r) a|1 r)

= + + + + ………
2
a|1 r) a|1 r) + + +
Can A = 0 |bIon dom fhang)
Ð = 0 |fong so fIon)
ChI vao man hình: A = A + 1 : Ð = Ð + 63530 |1 + 0.006)^A
An cho don khI hIon Ð = 1000000 |hay so gan 1000000) fhì
gIa frI cua A IIon fruoc do Ia n
Kof qua n = 15
Vl Ju 5 : MoI fhang goI ngan hang mof so fIon bang nhau Ia 63530
dong voI IaI suaf 0.6%/fhang. HoI sau 15 fhang fhì nhan vo ca von
Ian IaI Ia bao nhIou 7 |Ruf fIon ra sau Ian goI cuoI cung mof fhang).
Giai
a) Ðung cong fhuc |2)
b) Hoac fính nhu sau :
A = a
15 14
|1 r) a|1 r) + + + + ………
2
a|1 r) a|1 r) + + +
Can A = 0 |so fhang)
Ð = 0 |fong so fIon)
ChI vao man hình: A = A + 1 : Ð = Ð + 63530 × 1.006^A
An cho don khI fhay A = 15. an va doc Ð
Kof qua 999 998 dong
108
D. GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN LÔÙP 12
I. Giaûi tích
|. khao saI ham so
VoI Ionh CAIC fa co fho fính do dang cac gIa frI cua ham so
y = f|x) fhoo fung gIa frI cua x.
Vl Ju J : Cho ham so
3 4
4x x
y f |x)
5

= =
Hay fính cac gIa frI cua f|x) khI x co cac gIa frI fu –2 don 5 voI
buoc nhay Ia 0.5.
Giai
Ðung Ionh CAIC. ghI vao man hình
3 4
4x x
y
5

=
An may hoI 7 an –2 may hIon y = –96
An may hoI 7 an –1.5 may hIon y = –3.7125
An may hoI 7 an –1 may hIon y = –1
……..............…
fa duoc f|–2) = –96. f|– 1.5) = –3.7125. f|–1) = –1.
f|–0.5) = –0.1125. f|0) = 0. f|0.5) = 0.0875.
f|1) = 0.6. f|1.5) = 1.6875. f|2) = 3.2. f|2.5) = 4.6875.
f|3) = 5.4. f|3.5)=4.2875. f|4)=0. f|4.5) = –9.1125.
f|5) =–25. ………
Nou vo cac dIom nay Ion maf phang Oxy. fa duoc mof doan cua
do fhI
109
Vl Ju 2 : Cho ham so
3 2
y f |x) x 5x 2 = = − + co do fhI Ia |C).
a) Tìm fam doI xung I.
b) VIof phuong frình cua |C) doI voI ho fruc IXY song song voI
ho fruc cu Oxy.
Giai


a) Ðo fhI ham so bac ba y = f|x) =
3 2
ax bx cx d + + +
co fam doI xung Ia dIom uon

b
I
3a
;
b
f
3a

⎛ ⎞

⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠


5 196
I ;
3 27
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

b) Phuong frình cua |C) doI voI ho fruc IXY Ia :

3
b
Y aX f | )X
3a
′ = + −
An do ghI vao man hình d/dx
3 2
5
x 5x 2.
3
⎛ ⎞
− +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
va an
May hIon –8.333333 = –25/3
⇒ Phuong frình phaI fìm Ia
3
25
Y X X
3
= −
110
Giaûi caùch khaùc : Ta co fho dung cong fhuc doI fruc

5
x X
3
196
y Y
27

= +
= −
3
196 5
Y |X )
27 3
− = + −
2
5
5|X ) 2
3
+ +
KhaI frIon va don gIan fa duoc
3
25
Y X X
3
= −
Ví duï 3 : Cho bIof ham so sau co cuc frI gì 7
y = f|x) =
2
2x x −
Giaûi
Ta co y’ = ′ f |x) =
2
1 x
2x x


|fính fay)
y’ = 0 ⇔ x = 1
ChI fIop vao man hình :
d/dx ||1 – x) ÷
2
|2x x ) − . 1 va an
May hIon y’’ = –1
Vay ′ f |1) = 0 va f |1) ′′ = –1 < 0
⇒ f|1) = 1 Ia cuc daI
Ví duï 4 : Cho ham so y = f|x) =
2
x 3x 3
x 1
− +

co do fhI Ia |C)
a) VIof phuong frình fIop fuyon
1
|Ð ) faI dIom M ∈ |C) co hoanh
do Ia
5
x
2
=
b) VIof phuong frình fIop fuyon faI dIom N ∈ |C) co fung do Ia
y = 2. va x > 2
Giaûi
ChI vao man hình:
2
Y |x 3x 3) = − + ÷ |x – 1)
111
An may hoI X7 an
5
2

May hIon
7
Y
6
=
Ðua con fro Ion man hình sua IaI fhanh
d/dx
2
|x 3x 3) − + ÷ |x – 1).
5
2
va an
May hIon 0.55555 =
5
9

TIop fuyon
1
|Ð ) faI M co phuong frình
5
y x b
9
= +
ChI fIop vao man hình
5 5
Y
9 2
− × va an . may hIon b = –2/9
Vay fIop fuyon faI M Ia
5 2
y x
9 9
= −
b) ChI vao man hình: |hay an Δ do fìm IaI)

2
Y |x 3x 3) = − + ÷ |x – 1)
An may hoI Y7 an 2
May hoI X7 an 3
|cho x dau Ia 3 chang han vì do cho x > 2)
May hIon x = 3.618034
Ðua con fro Ion man hình sua IaI fhanh
d/dx
2
|x 3x 3) |x 1) − + ÷ − . Ans va an
May hIon a = 0.854102
ChI vao man hình Y – Ans × 3.618034 va an
May hIon b = –1.09017
⇒ fIop fuyon
2
|Ð ) faI N co phuong frình
y = 0.8541x – 1.09102
112
Vl Ju 5 : Cho ham so y = f|x) =
2
2x |6 m)x 4
mx 2
+ − +
+
co do fhI Ia
m
|C ).
a) VoI gIa frI nao cua m fhì do fhI qua |–1. 1)
b) Tìm ho so goc cua cac fIop fuyon faI cac dIom M fron do fhI co
fung do y = 5 va phuong frình fIop fuyon faI M|x. 5) voI x < 0.
Giai
a) ChI vao man hình:
2
Y |2X |6 A) = + − X + 4) ÷ |AX + 2)
An may hoI Y7 an 1
May hoI X7 an –1
May hoI A7 an 2
|cho A dau Ia 2 chang han)
An may hIon A|m) = 1
b) Ðua con fro Ion man hình sua IaI fhanh

2
Y |2X 5X 4) = + + ÷ |X + 2)
An may hoI Y7 an 5
May hoI X7 an 2
|cho X dau Ia 2 chang han)
An fIop
may hIon X = 1.732050808 = 3
An may hoI Y7 an
May hoI X7 an –1.5
|cho X dau Ia 1.5 chang han)
An fIop
may hIon X = – 1.732050808 = 3 −
Ðua con fro Ion man hình sua IaI fhanh
d/dx
2
||2X 5X 4) |X 2). 3 + + ÷ + va an
may hIon ho so goc
1
a 1.8564 =
Ðua con fro Ion man hình sua IaI fhanh
d/dx
2
||2X 5X 4) + + ÷ |X 2). 3 + − va an
may hIon ho so goc
2
a 25.8564 = −
113
Muon vIof phuong frình fIop fuyon voI ho so goc
2
a 25.8564 = −
fhì ghI
Y – Ans × | 3 − va an
May hIon b = –39.7846
⇒ fIop fuyon phaI fìm co phuong frình
y = –25.8564x – 39.7864
Z. ham so Iuy Ihua – ham so mu – ham so IogarII
May kí hIou IogarIf co so 10 |IogarIf fhap phan) Ia Iog. IogarIf
nopo |IogarIf fu nhIon) Ia In.
Vl Ju J : Tính
7 4 3 3.7
6 . 3.2 . 2 . 2.4 .

5
4
3 7
3
5 . 7 . 3 .
3.2 o 4.12
o . 2.7 .10
7
6 279936 = |ghI vao man hình 6^7 va an )
4
3.2 104.8756 = |ghI vao man hình 3.2^4 va an )
3
2 0.125

= |ghI vao man hình 2^–3 va an )
3.7
2.4 25.5142 = |ghI vao man hình 2.4^3.7 va an )
4
3
5 8.5499 = |ghI vao man hình 5^ |4 3 va an )
3
7 29.0906 = |ghI vao man hình 7 ^ 3 va an )
5
7
3 5.0597 = |ghI vao man hình
x
3^ |5 7 va an )
4.12
10 13182.5674 = |ghI vao man hình 10^4.12 va an )
Vl Ju 2 : Tính Ig 1234. In 9876.
5
Iog 567
Ig 1234 = 3.0913 |ghI vao man hình Iog1234 va an )
In 9876 = 9.1979 |ghI vao man hình In9876 va an )
5
Iog 567 3.9395 = |ghI vao man hình Iog567 ÷ Iog5 va an )
114
Ví duï 3 : Cho ham so y = f|x) = |3x – 4)In |5x + 2)
a) Tính f|4). f|5/3).
b) Tính ′ f |5).
Giaûi
a) ChI vao man hình y = f|x) = |3X – 4)In |5X + 2)
An may hoI 7 an 4 . may hIon y = 24.7283 = f|4)
An may hoI 7 an 5/3 . may hIon y = 2.3354 = f|5/3)
b) ChInh man hình fhanh d/dx |3X – 4)In |5X + 2). 5 va an
may hIon ′ f |5) = 11.9246
Ví duï 4 : CIaI phuong frình |3x – 4)In |5x + 2) +
2
3x 7 0 − =
|voI x > 0)
Giaûi
ChI vao man hình:
|3X – 4)In |5X + 2) +
2
3X 7 0 − =
An may hoI X7 an 2 |cho X dau Ia 2 chang han)
An may hIon x = 1.4445
Ví duï 5 : CIaI phuong frình
|2x 3) 3
2 5x

+ + Igx – 4 = 0
Giaûi
ChI vao man hình phuong frình fron
An may hoI X7 an 2 |cho X dau Ia 2 chang han)
An may hIon x = 0.8974
Ghi chuù: Cac ho phuong frình nou dua vo duoc dang f|x) = 0 fhì
Ionh SOIVÐ cung co fho gIaI duoc.
Ví duï 6 : PhaI dung bao nhIou chu so do vIof so
247
453 7
Giaûi
Ta co
247
Iog 453 656.0563 = ⇒
247
453 co 657 chu so
115
8. Tírh phan
May fính duoc cac fích phan |fích phan xac dInh) cac ham so |ko
ca cac ham so ma nguyon ham khong bIou dIon duoc bang cach
fhong fhuong).
Vl Ju J : Cho ham so
3 2
y x 5x 2 = − + co do fhI Ia |C).
a) Tính dIon fích gIoI han boI |C) ; fruc hoanh va cac duong
x = 2. x = 4
b) CoI A. Ð Ia 2 gIao dIom co hoanh do duong cua |C) voI fruc
hoanh. Tính dIon fích cua hình phang |S) gIoI han boI cung AÐ
cua |C) voI fruc hoanh va fho fích vaf fho fron xoay |T) sInh ra
boI hình phang S quay quanh fruc Ox.
Giai
a) ÐIon fích
4
3 2
2
|x 5x 2)dx = − +


ChI vao man hình
3 2
|x 5x 2. 2. 4 − +

va an
Kct qua ÐIon fích can fìm Ia 29.3333 = 88/3

b) Tìm hoanh do gIao dIom A. Ð
CoI chuong frình ÐQN Ðogroo 3 do gIaI phuong frình bac ba

3 2
|x 5x 2) 0 − + =
116
Ta duoc
A
x 0.680449195 = ;

Ð
x 4.917285993 =
Ðo con dung nhIou fa Iuu
A
x vao A va
Ð
x vao Ð

A
Ð
x
3 2
x
S |x 5x 2)dx = − +


ChI vao man hình
3 2
|x 5x 2. A. Ð − +

va an
Kof qua S = 43.0545

A
Ð
x
3 2 2
x
V |x 5x 2) dx = π − +


ghI vao man hình
3 2 2
||x 5x 2) . A. Ð π − +

va an
Kof qua V = 1741.0706
Vl Ju 2 : Tính
2
2
0
I 4 x = −

dx ghI vao man hình

2
| |4 x ). 0. 2 −

va an
Kof qua I = 3.1416 |=) π
Vl Ju J : Tính
o
1
2
dx
I
x 2 |In x)
=ChI vao man hình

2
|1 |x |2 |In x) )) ÷ −

. 1. o va an
Kof qua I = 0.7854
Vl Ju 4 : Tính
2
1
x
0
I o dx

=

|khong fính duoc nguyon ham)
ChI vao man hình

2
|o ^ x . 0.1 −

va an
|O day kí fu o ghI bang AIPHA o. dau – ghI bang |–))
Kof qua I = 0.7468
117
4. 8o phur
Vao MOÐÐ CMPIX do fính foan vo so phuc
|man hình hIon CMPIX)
Vl Ju J : Cho
1
z 5 6I = + .
2
z 2 7I = − .
3
z 5 2I = + . Tính
+ −
1 2 1 2
z z . z z .
2 3 1
1 2 1 1
2
z
z z . . z . z .
z
1 2 3
1
1
. z z z
z

Giai
1 2
z z 7 1I + = − |ChI 5 + 6I + 2 – 7I va an doc phan fhuc Ia 7
an fIop doc phan ao Ia –1I)
1 2
z z 3 13I − = + |ChI 5 + 6I – |2 – 7I va an doc phan fhuc
Ia 3 an fIop doc phan ao Ia 13I)
1 2
z z = 52 – 23I |ChI |5 + 6I) × |2 – 7I va an doc phan fhuc
Ia 52 an fIop doc phan ao Ia –23I)
1
2
z
z
= − 0.6038 + 0.8868I |ChI |5 + 6I) ÷ |2 – 7I va an doc
phan fhuc an fIop doc phan ao)
2
1
z = − 11 + 60I |ChI
2
|5 6I) + va an doc phan fhuc an fIop
doc phan ao)
3
1
z = − 415 + 234I |ChI
3
|5 6I) + va an doc phan fhuc an fIop
doc phan ao)
1
1
z
= 0.08197 – 0.09836I |ChI
1
|5 6I)

+ va an doc phan fhuc
an fIop doc phan ao)
1 2 3
z z z = 306 – 11I |ChI |5 + 6I) |2 – 7I) |5 + 2I) va an doc
phan fhuc an fIop doc phan ao)
118
Ví duï 2 : Tính can bac haI cua – 25
Giaûi
2
25 25I − = ⇒ Can bac haI cua – 25 Ia 5I va –5I
Ví duï 3 : CIaI phuong frình
2
x x 1 0 + + =
Δ = – 3 ⇒
1
2
1 I 3
x
2
1 I 3
x
2

− +
=− −
=


|nghIom phuc)
|Ðung chuong frình ÐQN Ðogroo 2 gIaI. fa cung duoc kof qua
nay bang so fhap phan gan dung).
Ví duï 4 : ÐoI z = 3 + 4I ra dang z = r |cosθ + IsInθ)
Hay dang
I
z ro
θ
= |cung ghI Ia | r∠θ ))
ChI vao man hình 3 + 4I X r∠θ va an doc r
An fIop doc θ
|θ fính bang radIan hay do fuy fhoo man hình co kí hIou R hay
Ð. nou Ia do co so Io fhap phan fhì khong doI ra phuf gIay duoc)
Kof qua

o
I 53.13010235
z 5o
×
= hay z = ∠
o
|5 53.13010235 ) |o Ð)

0.927295218I
z 5o = hay z = ∠ |5 0.927295218) |o R)
Ví duï 5 : ÐoI z = 5
I
7
cos I sIn 5o
7 7
π
π π
⎛ ⎞
+ =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
ra dang a + bI |o R)
ChI vao man hình 5 | 7) ∠ π ÷ X a + bI va an doc a
An fIop doc b
Kof qua z = 4.5048 + 2.1694I
119
Vl Ju 6 : Cho
1
z 3 4I = + .
I
7
2
z 5o
π
= . Tính
1
1 2
2
z
z z .
z
+
Giai

1 2
z z + = 7.5048 + 6.1694I = |9.7152 ∠ 0.6880)
|ChI vao man hình 3 + 4I + 5 | 7) ∠ π ÷ va an
duoc kof qua dang a + bI
ChI fIop Ans X r∠θ va an duoc dang r∠θ )

1
2
z
z
= 0.8877 + 0.4604I = |1 ∠ 0.4785)
|ChI vao man hình |3 + 4I) ÷ 5 | 7) ∠ π ÷ va an
duoc kof qua dang a + bI
ChI fIop Ans X r∠θ va an duoc dang r∠θ )
Gbi cbu . Ta cung co fho dung dang r∠θ do fính foan nhu ví du 1.
RIong phan Iay can so. may CASIO fx570 MS khong co chuong
frình caI san non phaI dung dang Iuong gIac |ung dung cong fhuc
MoIvro) do Iay can |cung nhu do fính Iuy fhua).
z = r|cosθ + IsInθ) =
I
ro
θ

n n
z r = |cosnθ + IsInnθ) =
n In
r o
θ

Vl Ju 7 : Cho
I
7
5o
π
. Tính
3
z
Giai
k2
| )I
3 3
7 3 3
z 5o
π π
+
×
= =
k2
| )I
21 3
1.70998o
π π
+
|co 3 gIa frI)
Vl Ju S : Cho z = 3 + 4I. Tính can so bac 4 cua z
Giai
Ta doI z ra dang
0.927295218
z 5o =
= 5 |cos0.927295218 + IsIn0.927295218)
|ví du 4)
roI Iay can fhoo cong fhuc MoIvro nhu ví du 7
120

II. Hình hoïc
Phöông phaùp toaï ñoä trong khoâng gian
Phan fính AÐ . AÐ.CÐ
JJJG JJJG JJJG
|fích vo huong). AÐ CÐ ×
JJJG JJJG
|fích huu
huong) va cos
AÐ.CÐ
|AÐ. CÐ)
AbsAÐ. AbsCÐ
=
JJJG JJJG
JJJG JJJG
JJJG JJJG xIn xom IaI Huong dan
su dung |phan vocfo)
Ví duï 1 : Cho duong fhang |d)
2x y z 4 0
x 2y 3z 1 0
− + + =


− + + − =


Cho bIof vocfo chI phuong cua |d)
Giaûi
Phap vocfo cua maf phang
2x – y + z + 4 = 0 Ia
1
n =
JG
|2. – 1. 1).
cua –x + 2y + 3z – 1 = 0 Ia
2
n
JG
= |– 1. 2. 3)
Ðo do |d) vocfo chI phuong Ia
1 2
u n n = ×
G JG JG
= |–5. – 7. 3)
Ðung chuong frình VCT fa fính duoc
1 2
u n n = × =
G JG JG
|–5. – 7. 3)
Cach an nhu sau :
An 3 Ian va chon 3 |VCT) |man hình hIon VCT)
An . chon 1 |ÐIm) sau do chon 1 |A)
Nhap VcfA =
1
n =
JG
|2. – 1. 1) nhu sau :
Thay may hIon VcfA |m) m7 an 3 |khong gIan)
may hIon VcfA1 0 an 2
may hIon VcfA2 0 an – 1
may hIon VcfA3 0 an 1
121
IaI an . chon 1 |ÐIm) sau do chon 2 |Ð)
Nhap VcfÐ =
2
n
JG
= |–1. 2. 3) fuong fu.
Sau khI da nhap xong
VcfA =
1
n =
JG
|2. –1. 1). VcfÐ =
2
n
JG
= |– 1. 2. 3)
ChI vao man hình VcfA × VcfÐ nhu sau |roI an )
An . chon 3 |Vcf). 1|A). fuong fu cho VcfÐ |dau × |huu
huong) Iay o phím ×)
Vl Ju 2 : Trong khong gIan Oxyz cho M|1. 3. 2). N|4. 0. 2).
P|0. 4. – 3). Q|1. 0. –3)
a) VIof phuong frình maf phang |MNP).
b) Tính dIon fích fam gIac MNP.
c) Tho fích hình chop QMNP.
Giai
a) Phap vocfo cua |MNP) Ia n MN MP = ×
JG JJJJG JJJG

Nhap MN VcfA =
JJJJG
; MP VcfÐ =
JJJG

|nhap fhang fu hIou cac foa do dIom).
Sau do ghI vao man hình VcfA × VcfÐ va an
Kof qua n =
JG
|15. 15. 0) hay n =
JG
|1. 1. 0)
|MNP) con qua M |1. 3. 2) non co phuong frình Ia :
1 |x – 1) + 1 |y – 3) + 0 |z – 2) = 0 hay x + y – 4 = 0
ÐIon fích
2 2
2
1
S MN . MP |MN. MP)
2
= −
JJJJG JJJG JJJJG JJJG

Ðung chuong frình VCT. fa fính duoc S = 10.6066 dvdf
|Nhap VcfA = MN
JJJJG
; VcfÐ = MP
JJJG
nhu ví du 1 va cuoI cung ghI
0.5 ||VcfA . VcfA) |VcfÐ . VcfÐ) –
2
|VcfA. VcfÐ) ) va an )
|dau . |nhan vo huong) co bang cach an Ðof |1))
122
Cacb 2 :
1
S Abs|MN MP)
2
= ×
JJJJG JJJG

Sau khI nhap VcfA = MN
JJJJG
; VcfÐ = MP
JJJG
ghI vao man hình
0.5 Abs |VcfA × VcfÐ) va an
c) Tho fích
1
V |MN MP).MQ
6
= ×
JJJJG JJJG JJJJG

Ðung chuong frình VCT fa fính duoc V = 15/2 dvff
|Nhap VcfA. VcfÐ. VcfC nhu phan a) |fhuc ra chI nhap
VcfC = MQ)
JJJJG
va cuoI cung ghI |1/6)|VcfA × VcfÐ). VcfC va an )
Vl Ju J : Tính khoang cach fu dIom
1
M |1. 1. 2) don duong fhang
|Ð) co phuong frình :
a)
x 1 f
y 2f
z 1 f
= − +


=


= −


b)
x 1 y z 1
1 2 1
+ −
= =


c)
2x y z 4 0 |1)
x 2y 3z 1 0 |2)
− + + =


− + + − =


Giai
Ta bIof khoang cach fu
1
M don duong fhang |Ð) qua
0
M va co
vocfo chI phuong u
G
Ia:

0 1
abs|M M u)
d
abs|u)
×
=
JJJJJJG G
G
a) u =
G
|1. 2. –1).
0
M = |–1. 0. 1).
0
1
M M =
JJJJJG
|2. 1. 1)
Nhap
0
1
M M =
JJJJJG
VcfA ; u VcfÐ =
G JG

va ghI vao man hình Abs |VcfA × VcfÐ) ÷ AbsVcfÐ va an
Kof qua d = 2.1213
123
b) CIaI gIong cau a)
c) Tìm dIom
0
M |Ð) ∈ nhu sau
Tu cho z = 0 roI dung chuong frình ÐQN gIaI ho :

2x y 4 0
x 2y 1 0
− + =


− + − =


Ta duoc
0
M
7 2
| ; ; 0)
3 3
− − ∈ |Ð)
Nhap fIop fhoo
VcfA =
1
n = |2. – 1. 1)
VcfÐ =
2
n = |– 1. 2. 3)
VcfC =
0
1
M M
JJJJJG
|nhap fruc fIop fu foa do
0 1
M . M )
ChI vao man hình VcfA × VcfÐ va an
|duoc vocfo chI phuong n
JG
cua |Ð))
Va ghI fIop vao man hình Abs |VcfC × VcfAns) ÷ AbsVcfAns va
an
Kof qua d = 3.4467
Vl Ju 4 : Cho hình hop ma ba canh faI mof dInh duoc xac dInh boI
3 vocfo

1
v =
JG
|3. 5. – 1)

2
v =
JG
|2. 1. 7)

3
v =
JG
|5. – 2. 1)
a) Tính dIon fích foan phan S.
b) Tính fho fích V.
c) Tính duong cao h voI
2 3
v . v
JG JG
Ia vocfo chI phuong cua maf day.
Giai
a) S = 2 |Abs
1 2 2 3
|v v ) Abs|v v ) × + × +
JG JG JG JG
3 1
Abs|v v )) ×
JG JG

124
Nhap VcfA =
1
v
JG

VcfÐ =
2
v
JG

VcfC =
3
v
JG

RoI ghI vao man hình:
2|Abs|VcfA × VcfÐ) + Abs|VcfÐ × VcfC) + Abs|VcfC × VcfA))
va an kof qua S = 225.5906
b)
1 2 3
V |v v ).v = ×
JG JG JG

Cacb 1. ChI vao man hình Ð = |VcfA × VcfÐ) . VcfC
Va an V = 219 |Iay gIa frI fuyof doI)
Cacb 2. Ðung chuong frình ma fran |MAT)
An ba Ian roI chon 2 |MAT) |man hình hIon MAT)
Ta bIof
1
1 1 1
v |x . y . z ) =
JG


2
2 2 2
v |x . y . z ) =
JG


3
3 3 3
v |x . y . z ) =
JG

Nou daf MafA =
1 1 1
2 2 2
3 3 3
x y z
x y z
x y z
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
=
3 5 1
2 1 7
5 2 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎣ ⎦

fhì
1 2 3
V |v v ).v dof Maf = × =
JG JG JG

Cacb an . KhI da vao man hình ma fran |co hIon MAT)
Ta an fIop chon 1 |ÐIm). chon fIop 1 |A)
May hIon MafA|m×n) m7 an 3
May hIon MafA|m×n) n7 an 3
May hIon MafA11 0 an 3
May hIon MafA12 0 an 5
May hIon MafA13 0 an –1
May hIon MafA21 0 an 2
125
………
May hIon MafA33 0 an 1
|da nhap xong ma fran A |MafA)
An fIop chon 1 |Ðof)
An fIop chon 3 |MAT) chon 1 |A)
do co man hình
Ðof MafA an Kof qua V = 219
|Cau b) duoc gIaI nhu vay fhì nhanh hon)
c) Ðuong cao h dInh boI

2 3
V
h
Abs|v v )
=
×
JG JG
ChI vao man hình Ð ÷ Abs|VcfÐ × VcfC) va an
Kof qua h = 5.8635
Vl Ju 5 : Cho 2 duong fhang choo nhau :
|d):
0 0 0
x x y y z z
a b c
− − −
= =
|d’):
00 0 0
x x y y z z
a b c
′ ′ ′ − − −
= =
′ ′ ′

Thì khoang cach h gIua |d) va |d’) choo nhau Ia

|u u ).MM
h
Abs|u u )
′ ′ ×
=
′ ×
G JG JJJJJG
G JG
VoI u |a. b. c) =
G
; u′ =
JG
|a’. b’. c’) Ia cac vocfo chI phuong cua |d). |d’)
va M
0 0 0
|x . y . z ) |d) ∈ . M’
0 0 0
|x . y . z ) |d') ′ ′ ′ ∈
Ap dung bang so : frong Oxyz. cho
|d) :
x y 1 z 1
2 1 1
− +
= =


|d’):
2x y z 1 0
x y z 2 0
+ − + =


− + − =


126
fhì |d) qua M|0. 1. –1) va co vocfo chI phuong u |2.1. 1) = −
G
con
|d’) co vocfo chI phuong u ' =
G
|2. 1. –1) × |1. – 1. 1) = |0. – 3. – 3)
va qua M’|1/3. –5/3. 0) |fính duoc foa do M’ bang cach gIaI ho |d’)
voI z = 0)
Nhap u VcfA =
G

u VcfÐ ′ =
JG

MM VcfC ′ =
JJJJJG

|VcfC duoc nhap fruc fIop fu foa do cac dIom M. M’)
Xong ghI vao man hình
|VcfA × VcfÐ) . VcfC ÷ Abs |VcfA × VcfÐ) va an
Kof qua h = 2.3094
Gbi cbu . Muon fính goc α cua d. d’ voI |d) co vocfo chI phuong u
G

va |d’) co vocfo chI phuong u′
JG
fhì dung cong fhuc

u.u
cos
Absu Absu

α =
′ ×
G JG
G JG
Nhap =
′ =
G
JG
u VcfA
u VcfÐ

RoI ghI vao man hình |o Ð)
1
cos

||VcfA.VcfÐ) ÷ |AbsA × AbsÐ) va an
Gbi cbu . Nou u =
G
|a. b. c); u′ =
JG
|a’. b’. c’) Ian Iuof Ia cac vocfo chI
phuong cua |d). |d’) va
0 0 0
M|x . y . z ) |d). ∈
0 0 0
M'|x . y . z ) ′ ′ ′ ∈ |d’) fhì
phuong frình cua duong fhang vuong goc chung cua |d). |d’) Ia

o
o
|u |u u )l.M M 0
|u |u u )l.M' M 0


× × = ⎪

⎪ ′ ′ × × =

G G G JJJJJG
JG G JG JJJJJJG

Trong do M|x. y) Ia dIom fhuoc duong vuong goc chung.
127
Tron may CasIo fx570MS sau khI da nhap
VcfA = u
G

VcfÐ = u′
JG

Ta cu ghI vao man hình nhu sau:
VcfA × |VcfA × VcfÐ) va an
Ta duoc
VcfAns = |a’’. b’’. c’’)
Sau do ghI fIop vao gIay

0 0
a |x x ) b |y y ) ′′ ′′ − + − +
0
c |z z ) 0 ′′ − =
Tuong fu cho dong fhu haI cua ho phuong frình xac dInh duong
vuong goc chung.
Vl Ju :
|d) co phuong frình
x 1 y 2 z 3
8 4 1
− − −
= =
|d’) co phuong frình
x 1 y z 1
2 2 1
− +
= =


Thì u |8. 4.1) =
G
va
o
M |1. 2. 3) ∈ |d)
u′ =
JG
|2. – 2. 1) va
0
M′ |1. 0. –1) ∈ |d’)
Ap dung cong fhuc fron |va fính fron may) fa duoc phuong frình
duong vuong goc chung Ia :

5x 11y 4z 5 0
x y 1 0
− + − − =


+ − =


128


Cbiu tracb nbicm xuat ban .
Chu fIch HÐQT kIom Tong CIam doc NCO TRAN AI
Pho Tong CIam doc kIom Tong bIon fap NC!YÐN Q!Y THAO
Cbiu tracb nbicm noi Jung .
Pho fong CIam doc kIom CIam doc NXÐCÐ faI TP.Ho Chí MInh
V! ÐA HOA
Bicn tap noi Jung oa tai ban :
ÐO IÏNH – NC!YÐN H!! KHOI
Bicn tap kì tbuat .
ÐO VAN SAC – THIÐN AN
Trìnb bay bìa .
ÐO VAN SAC
8ua ban in :
THANH HA
Cbc ban .
HOANC IONC

Ðon vI IIon doanh In va phaf hanh
Cong fI co phan XNK Ðình Tay
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful