P. 1
Dr. Omului Art 6 Cedo

Dr. Omului Art 6 Cedo

|Views: 780|Likes:
Published by Elena Popovici

More info:

Published by: Elena Popovici on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

Dreptul la un proces echitabil- art 6. Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Jurisprudenta CEDO

1

3 din Constitu ia României face doar o referire la un Äproces echitabil´. În Declara ie se arat c baza libert ii. cu Declara ia cu tratatele. În textul Conven iei se prevede c statele care ratific acest act accept în mod automat dubla obliga ie ce decurge din art. Atât Declara ia Universal a Drepturilor Omului. Al doilea act de o importan indubitabil este Conven ia European a Drepturilor Omului. pe suprema ia dreptului i a drepturilor omului. Äechitatea´ presupune o deplin egalitate a tuturor participan ilor la procesul penal. În Dic ionarul de procedur penal se consider c Äîn reglementarea procesual . pe adev r. realitatea ne arat totu i c nu pu ine ri o mai men in in timp ce pretind a fi ri civilizate. drept.ele trebuie s se asigure c dreptul lor intern este compatibil cu Conven ia i s înl ture orice necuno tere a drepturilor i libert ilor protejate de aceasta. Cel mai elocvent exemplu îl constituie pedeapsa cu moartea. iar în realizarea 2 . just. I. Atât Declara ia.Declara ia Universal a Drepturilor Omului constituie o referin fundamental a drepturilor i libert ilor omului. Introducerea sa a fost tradus în mai multe limbi vorbite în Europa Central i Oriental . Constitu ia României a privit cu optimism acest act esen ial pe care l-a tratat cu respectul cuvenit considerându-l crezul democra iei i libert ii române ti.Aceasta î i propune s creeze o lume a libert ii i demnit ii care trebuie s apar in tuturor oamenilor. pactele i conven iile interna ionale la care România este parte. cuvântul Äechitabil´ este explicat ca fiind Äîntemeiat pe dreptate. În temeiul Declara iei s-au elaborat pacte. indiferent de religie. mecanismele jurisdinc ionale s-au dovedit a fi cele mai eficiente. Declara ia Universal este unul dintre izvoarele dreptului românesc actual i o important surs de informare pentru Curtea Constitu ional chemat s se pronun e asupra conformit ii legii cu Constitu ia. Conven ia constituie baza ac iunii permanente desf urate de Consiliul Europei ca de in tor al patrimoniului european în domeniul drepturilor omului. ras sau sex. Dispozi ia introdus în art.Aceasta este destinat s fie cunoscut de un public cât mai larg i în acele ri care î i preg tesc intrarealor într-o Europ fundamentat pe o democra ie pluralist .1.No iunea de proces echitabil Dreptul la un proces echitabil ocup un loc special printre drepturile fundamentalerecunoscute într-o societate democratic a c rui garantare trebuie s fie inerent oric rui sistem de drept. cât i Conven ia European a Drepturilor Omului militeaz pentru respectarea demnit ii umane i dezvoltarea individului ca personalitate unic i distinct îns care are acelea i drepturi i libert i cu ceilal i. nep rtinitor´. Dac în majoritatea rilor lumii aceasta a fost abolit . conven ii i constitu ii. drept ii i p cii în lume este recunoa terea demnit ii inerente tuturor membrilor familiei umane i a drepturilor lor egale i inalienabile. Dintre acestea . printre care i acele drepturi i libert i prin intermediul c rora se asigur neatingerea laturii spirituale a personalit ii umane. tratate. Ele au la baz exercitarea unor jurisdic ii ce au competen a s examineze plângerile i contesta iile ce î i g sesc temeiul în înc lcarea drepturilor omului i trebuie s pronun e hot râri cu caracter obligatoriu pentru cei interesa i.democratice.21 alin. Trebuie precizat îns faptul c nici m car in sfera drepturilor omului nu exist o concordan deplin între optica teoretic i realitatea existent în unele ri sau continente. mai ales justi ia i implicit justi ia constitu ional . În Dic ionarul explicativ al limbii române. cât i Constitu ia oblig autorit ile. f r s l mureasc aceast sintagm . la respectarea drepturilor i libert ilor fundamentale. Protec ia drepturilor omului presupune înainte de toate existen a unor garan ii i mecanisme pentru asigurarea exercit rii lor.

arestarea preventiv i perchezi ia nu se pot dispune decât de un judec tor . deci s afle adev rul despre infrac iunea s vâr it i autorul ei. exercitat de un procuror. Tot în România. care ofer un tablou complet al situa iilor juridice . egalitate de arme. cât i luarea oric rei m suri de constrângere asupra unor drepturi i liberta i fundamentale. alin3). nici o pedeaps nu poate fi aplicat decât de instan a judec toreasc . oralitate.acestuia echitatea nu poate fi separat de ideea fundamental potrivit c reia toate persoanele care au înc lcat legea trebuie s fie sanc ionate i nici un nevinovat s nu fie pedepsit. presupune garan ii puternice care s împiedice orice abuz i s înl ture consecin ele unor înc lc ri ale legii f cute de autorit ile judiciare în privin a prezum iei de nevinov ie. La sintagma Ästabilit prin lege´ se aplic o interpretare extensiv a termenului. pe de o parte s existe autoritatea judiciar corespunz toare pentru a aplica corect i nep rtinitor legea penal celor care au s vâr it infrac iuni .´ Pentru a se asigura un echilibru între cei care sus in învinuirea i cei chema i s r spund din punct de vedere penal.tribunal impar ial.1 din Conven ie. adic principii fundamentale ale procesului penal. nemijlocire. se poate constata c acestea se refer la unele cerin e f r de care procesul nu este echitabil. pentru aceasta este necesar . Astfel. garantarea libert ii persoanei. obligat prin lege s ac ioneze în acest sens. deoarece numai o instan judec toreasc are dreptul la jurisdic ie . Conven ia nu are în vedere numai baza legal a 3 . atingere drepturilor i libert ilor fundamentale consfiin ite în Constitu ie. ÄÎn urma revizuirii Constitu iei României( art. care judec i solu ioneaz definitiv conflictul de drept penal.cu care pot fi confruntate instan ele judec tore ti na ionale. a dreptului la ap rare. dar totodat s se asigure ca nici o persoan s nu fie cercetat sau judecat pentru o infrac iune pe care nu a s vâr it-o. În leg tur cu aceste cerin e la care se refer art. precum i aplicarea pedepsei în caz de vinov ie. ÄTribunalul stabilit prin lege´ este una dintre condi iile esen iale promovate de Conven ie pentru a asigura condi iile obiective ale unei judec i echitabile. În acest mod se exprim cerin a unui echilibru între ap rarea interesului general al societa ii. se cere accesul liber la un tribunal impar ial i independent. trebuie instituite anumite garan ii procesuale. a vie ii intime.6 din CEDO Analizând dispozi iile art. nejustificat. a libert ii individuale.23. exercitat de instan a de judecat . Solu ionarea just a cauzelor penale este garantat prin condi iile în care se desf oar edin a de judecat : publicitate. în procesul penal exist separa ia între func ia procesual de acuzare. Aceast cerin a Constitu iei î i are justificarea prin statutul judec torilor care formeaz instan a judec toresc . tribunal independent. toate garan ii ale unui proces echitabil. În ce prive te prima cerin .27. atât in ce prive te judecarea i solu ionarea conflictului de drept penal. alin. acesta este asigurat în procesul nostru penal . ca exponent al impar ialit ii i al independen ei justi iei.2 i art. care aduce în fa a tribunalului suspectul i func ia de jurisdic ie. dreptul la via a intim prin inviolabilitatea domiciliului i a coresponden ei. Curtea European a Drepturilor Omului are o practic bine cristalizat i constant . dreptul la ap rare. adic nu pot lipsi dispozi ii care consacr prezum ia de nevinov ie. II. care constituie cerin e ale unui proces echitabil.6 alin. a demnit ii umane.6 din CEDO .Domeniul de aplicare al art.´ Manifestarea unei preocup ri permanente de a nu se aduce . de pedepsire a tuturor infractorilor i interesul legitim al fiec rei persoane nevinovate de a nu fi supus constrângerii penale. contradictorialitate. care au în vedere un proces echitabil. în leg tur cufiecare dintre cele trei elemente care alc tuiesc structura exigen ei exprimate de Conven ie în aceast privin i anume: tribunal stabilit de lege. s aplice pedeapsa infractorilor.

Potrivit jurispruden ei instan ei europene. Curtea a f cut o observa ie important cu privire la aceast sintagm precizând c . adic încercarea de a se determina convingerea personal a unui judec tor într-o anumit împrejurare i demersul obiectiv prin care se urm re te a se determina dac judec torul cauzei ofer garan ii suficiente pentru a se exclude . unele împrejur ri sau fapte ce se pot verifica . atunci când are de f cut aprecieri în privin a impar ialit ii obiective a tribunalului .121 i respectiv Codul de procedur penal prin art. No iunea de Äimpar ialitate´ trebuie luat într-un dublu sens: demersul subiectiv. Cea de-a treia component a exigen ei formulate de art.´ 1.290. prin calitatea de tribunal independent .6. incompatibilitatea i recuzarea magistra ilor . dac dezbaterea public ar putea v t ma ordinea sau moralitatea public sau pe p r i.Astfel. compunerea instan ei. afar de cazurile cand legea dispune altfel. de cel mult dou persoane desemnate de ele. în persoana sa orice b nuial legitim . pentru a se lua în considerare existen a unei posibile b nuieli legitime de lips de independen a unei jurisdic ii. care corespunde. Aceast dolean se poate r sturna prin orice prob contrar . art. Un al doilea element al exigen ei formulate prin art. publicitatea acestuia : fiecare persoan are dreptul la judecarea sa în mod public. Aici este impus ca o condi ie distinct a unui proces echitabil . ÄCurtea a ar tat c în atribu iile sale. Instan ele de judecat . autorizeaz punerea în discu ie a impar ialit ii tribunalului. elementul determinant const în a se ti dac aprehensiunile celui interesat pot trece ca obiectiv justificat´ Un element important al îndeplinirii acestei condi ii const în faptul c . tribunalele trebuie s o inspire justi iabililor. se în elege un organ de plin jurisdic ie.121 din Codul de procedur civil .deci obligatorie.6.´ 4 . De aceea . alin.fa de p r i i fa de puterea legislativ . în detrimentul uneia dintre p r ile procesului solu ionat definitiv.6 alin. indiferent de tipul lor i de scara ierarhic pe care sunt plasate. independent de conduita personal a membrilor tribunalului. aceasta s nu mai poat fi modificat de o autoritate nejudiciar . Astfel. Instan a poate s dispun ca dezbaterile s se fac în edin secret . trebuie s se supun acestui principiu al impar ialita ii. În acest caz p r ile vor putea fi înso ite . const în a determina dac .1 din Conven ia european a drepturilor omului sunt stabilite elementele ale unui proces echitabil care constituie Ägaran iile unei bune justi ii´. alin. în afar de ap r torii lor . printre altele. într-o societate democratic . impar ialitatea se define te ca fiind absen a oric rei idei preconcepute privitoare la solu ia unui proces. Ä edin ele vor fi publice. Hot rârea se pronun întotdeauna în edin public . mandatul.a.1 din Conven ie.existen ei tribunalelor.1 din Conven ie o constituie Ädreptul la un tribunal impar ial´. impunându-se examinarea statutului care asigur independen a fiec rui membru din compozi ia tribunalului. Äinstan a european a ar tat c sintagma semnific încrederea pe care . dup pronun area unei hot râri care devine definitiv i irevocabil . orice judec tor despre care se poate crede c nu ar fi pe deplin impar ial cu privire la judecarea cauzei ce i-a fost repartizat spre solu ionare este obligat s se ab in s o examineze.Publicitatea procesului Prin art. ci i orice dispozi ie din dreptul intern referitoare la: competen . Or. îl constituie Ädreptul la un tribunal independent´. exigen ei independen ei fa de executiv . potrivit art. În aceast privin CEDO constituie un îndreptar i pentru instan ele judec tore ti din România referitor la obliga ia lor de a respecta principiul publicit ii care figureaz astfel în Codul de procedur civil .

Practica judiciar a instan elor din România este ferm în sensul c nerespectarea acestei cerin e exprese . presa a publicat mai multe articole cu privire la activitatea parchetelor. Reclaman ii nu au fost informa i despre motivele perchezi iei în condi iile în care niciunul dintre ei nu era parte la procedur .dup ce va fi ascultat. 15 iulie 2003.´ Conven ia European a Drepturilor Omului a subliniat c principiul publicit ii procedurilor judiciare nu este absolut.Cu privire la accesul altor persoane în sala de judecat . cât i în art. Curtea a constatat c instituirea unui astfel de privilegiu nu este dispropor ionat în condi iile în care reclaman ii aveau la dispozi ie alte mijloace procedurale prin care s î i poat aduce preten iile civile în fa a unei instan e. Reclaman ii au intentat o ac iune în r spundere delictual contra statului. Art. De aceea. reprezentan ii acestora. Caracterul secret al urm ririi penale este justificat de ra iuni ce in de protec ia dreptului la via privat al p r ilor implicate. Ä edin a de judecat este public . instan a. alin. 33400/96 Realizarea unei perchezi ii care are drept scop identificarea sursei unor jurnali ti constituie o ingerin important în libertatea lor de exprimare. care este înc în faz de judecat 1.310 C. 6 (ÄDreptul la un proces echitabil´). Accesul la justi ie..4 prevede c Ä în timpul cât edin a este secret . moralei. art. C. Reclaman ii au formulat plângeri penale contra judec torului de instruc ie i s-au constituit parte civil . 6 (ÄDreptul la un proces echitabil´). Judec torul de instruc ie care conducea urm rirea penal contra acelui procuror pentru violarea secretului profesional a dispus efectuarea unor perchezi ii la domiciliile reclaman ilor. Prin art. Publicitatea procedurii.Potrivit art. demnita ii sau vie ii intime a unei persoane. reprezentan ii acestora. Instituirea unui privilegiu de jurisdic ie aplicabil magistra ilor vizeaz un scop legitim.290. va fi invitat s p r seasc sala.pen. examinarea în edin nepublic a unei 5 . dup ascultarea p r ilor i a procurorului când particip la judecat .´Un exemplu de aplicare a publicitatii procesului in sedinta: CEDO. De aceea. atunci când instan a a hot rât ca dezbaterile s se fac în edin secret . De asemenea. protejând activitatea de justi ie. dar s r mân la dispozi ia instan ei în preajma s lii. sec ia II.3. a p r ilor ori din oficiu. con inute atât în art. fiecare martor . care erau ziari ti. Dac judecarea în edin public ar putea aduce atingere unor interese de stat.proc.proc. ap r torii i celelalte persoane chemate de instan în interesul cauzei. autorit ile na ionale având posibilitatea de a ine seama de imperative de eficacitate i de economie.pen se mai prevede c atunci Äcând edin a secret a fost dispus pe tot cursul desf ur rii procesului.proc. Minorii sub 16 ani nu pot asista la edin a de judecat . ap r torii i celelalte persoane chemate de instan în interesul cauzei´.civ.328 C. În raport de propor ionalitate. Art. 2. îns constituirea lor ca parte civil a fost respins pe motivul existen ei unui privilegiu al magistratului pentru actele realizate în timpul exercit rii func iei. hot rârea Ernst i al ii contra Belgia.121. La data evenimentelor. protejând astfel interesele justi iei. În ceea ce prive te pronun area hot rârilor. nu sunt admi i în sala de edin decât p r ile. care p rea a fi imputabil unui procuror din cadrul parchetului cur ii de apel Liège. perchezi iile au vizat i autoturismele a doi dintre reclaman i. poate declara edin a secret pentru tot cursul sau pentru o anumit parte a judec rii cauzei. 290 din Codul de procedur penal . respectiv o ac iune în r spundere delictual contra statului. codul de procedur penal prin intermediul art. alin. acela i articol 6 prevede faptul c acestea trebuie s fie pronun ate în mod public. 6 nu a fost violat sub acest aspect. precum i la redac ia jurnalului la care lucrau. constituie înc lcare a principiului publicit ii i se pedepse te cu nulitate. la cererea procurorului. În timpul când edin a estesecret nu sunt admi i în sala de edin e decât p r ile. Declararea edin ei secrete se face în edin public .

contradictorialitatea îng duie p r ilor în litigiu s participe în mod activ la prezentarea . constituie numai un element component al no iunii mai largi de Äproces echitabil´. Curtea a considerat c este esen ial ca un copil aflat într-o asemenea situa ie s fie tratat . în sensul c în temeiul acestuia p r ile pot s formuleze cereri. p rin ii acestuia . capacit ile sale intelectuale i emo ionale. Äminorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu r spunde penal´. în derularea procesului. cât i al dreptului procesual penal. împotriva minorilor infractori pot fi luate m suri educative printre care i m sura inter rii într-un centru de reeducare.6 CEDO. Întrucât m sura intern rii într-un centru de reeducare este o m sur privativ de libertate.´A adar. Deci. iar de con inutul s u nu vor putea lua cuno tin decât procurorul. 2. argumentarea i dovedirea drepturilor sau ap r rilor lor în cursul desf ur rii procesului având dreptul de a discuta i combate sus inerile f cute de fiecare dintre ele.pen dispune c Äla judecarea cauzei se citeaz .Dar.cereri de constituire de parte civil nu aduce atingere dreptului la o judecat public . în a a fel încât s se poat ine seama de vârsta lui. una dintre garan iile privitoare la desf urarea corect a procesului judiciar prin care se vizeaz un just echilibru între p r ile litigante. constituie în sine o înc lcare a dreptului la un proces echitabil garantat de art.i expune punctul de vedere asupra motivelor instan ei în scopul stabilirii adev rului i al pronun rii unei hot râri legale i temeinice. f r ca vreuna dintre ele s fie avantajat în raport cu cealalt sau celelalte p r i din proces. alin2. vor fi p strate într-o anex a dosarului cauzei. nu s-ar putea pune problema publicit ii judec ii. sau dup caz. tribunalul este obligat s ia toate m surile de natur a facilita în elegerea procedurii de c tre acuzat i participarea sa la procedur . Deci.´ În România.Egalitatea armelor A a cum rezult din jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului . principiul Äegalit ii armelor´ semnific tratarea egal a p r ilor pe toat durata desf ur rii procedurilor în fa a instan elor de judecat . tutorele. chiar dac are numai 11 ani.ÄReferitor la minori.1 C. de fapt. precum i alte persoane a c ror prezen este considerat necesar de c tre instan . a a cum 6 . curatorul. nu se poate spune a priori c procesul unui copil acuzat de s vâr irea unei fapte penale grave . persoana în îngrijirea ori supravegherea c reia se afl minorul. În ceea ce prive te infrac iunile s vâr ite de un minor art. nici nu va fi sesizat întrucât organul de urm rire penal va da ordonan de scoatere de sub urm rirea penal i va sesiza organul administrativ competent s examineze cazul i s ia eventual m suri de ocrotire i de educare. alin. precum i de a. ca atare. pentru c infractorii Totu i.proc. fiind acoperit de o excep ie prev zut în art. 6. C.99. în afar de p r i. p rin ii i ap r torii. potrivit art. de altfel.Principiul contradictorialita ii ÄContradictorialitatea este un principiu fundamental atât al dreptului procesual civil.484. 3. Acest principiu. Aceast m sur nu va fi luat de instan a de judecat care.´ Materialele procesuale privitoare la desf urarea judec ii în edin secret . s propun i s administreze probe i s pun concluzii cu privire la toate problemele de fapt si de drept de care depinde corecta solu ionare a procesului. serviciul de protec ie a victimelor i reintegrare social a infractorilor de la domiciliul minorilor.pen. ea nu va luat în cadrul unei proceduri i ca atare se i în acest caz problema respect rii principiului publicit ii acestei proceduri. instan a european a statuat c i în situa ia în care nu exist nici o norm precis în statele contractante privitoare la vârsta de la care un minor r spunde penal .

Art. un acuzat poate exercita c ile de atac prev zute de legisla ia na ional .Contradictorialitate. Procesul evolueaz prin intermediul contradictorialit ii. hot rârea The Fortum Corporation c. prin intermediul unor contradic ii succesive. CEDO.Motivarea hot rârilor Hot rârea este actul prin care se finalizeaz procesul. Aceasta a judecat cauza pe baza unor adrese expediate de c tre oficiul concuren ei. Întinderea obliga iei de motivare a deciziilor variaz în func ie de natura acestora . instan elor superioare s verifice dac nu exist lacune sau contradic ii în ra ionamentul judec toriilor. Organul sesizat a admis cererea. Echitabilitatea procedurii. în special.se subliniaz în literatura juridic . Evolu ia acestui ra ionament reprezint motivarea hot rârii. Referindu-se la obliga ia instan elor de judecat de a. În spe . Curtea mai insist i asupra faptului c judec torii trebuie s indice cu suficient claritate motivele pe care î i întemeiaz deciziile pentru c numai astfel . 32559/96 O procedur echitabil impune ca orice prob s poate fi supus discu iei contradictorii a partilor. În urma judec ii. de diferen ele privitoare la prezentarea i redactarea hot rârilor judec tore ti. reclamanta a fost sanc ionat cu o amend . f r ca actele s îi fie comunicate reclamantei. 6 (ÄDreptul la un proces echitabil´). 7 . Este necesar s se in seama . 15 iulie 2003. 4. ea reprezentând opera judec torului al c rui con inut este rodul ra ionamentului prin care acesta supune o spe determinat regulii generale de drept. O cauza relevanta a acestui principiu si aplicarea sa conform jurisprudentei CEDO este redata de: The Fortum Corporation c. de diferen ele existente între statele contractante cu privire la izvoarele dreptului . Curtea a statuat ca art. nu are nicio importan influen a pe care acele adrese le-ar fi avut asupra hot rârii instan ei. pîn la hot rârea care va înl tura contradic ia. Finlanda .i motiveze hot rârile lor . La 11 octombrie 1993. de diversitatea capetelor de cerere ale ale ac iunilor i de motivele formulate în c ile de atac exercitate de p r i. contradictorialitatea reprezint motorul instan ei . art. dar i une te p r ile în proces. Cât timp judecarea s-a realizat i pe baza unor acte despre care reclamanta nici m car nu a tiut c exist . Curtea a amintit faptul c o procedur echitabil impune ca orice prob s poate fi supus discu iei contradictorii a p r ilor. oficiul concuren ei a intentat o procedur în fa a consiliului concuren ei cerând obligarea reclamantei s înceteze s abuzeze de pozi ia sa dominant pe pia a finlandez a vânz rii de carburan i auto. îns nu a stabilit nicio sanc iune în sarcina corpora iei. deoarece niciuna dintre p r i nu poate face nimic în instan decât sub privirile celeilalte. Finlanda. Comunicarea actelor dosarului. sec ia IV. într-adev r . P r ile au formulat apel în fa a instan ei supreme. dar aceast obliga ie nu trebuie în eleas în sensul c ele trebuie s r spund în mod detaliat la fiecare argument al p r ilor procesului.6 din Conven ie oblig . de exemplu . 6 a fost violat. Aceasta este necesar pentru a o face în eleas i acceptat de p r ile litigante dar i pentru a permite când este cazul . Contradictorialitatea opune.i motiva deciziile lor. instan ele s .

Suominen c. printr-o decizie a unui judec tor. sec ia IV. prezum ia de nevinov ie nici nu are un caracter absolut. iar societatea sa a fost lichidat . 6 a fost violat. Curtea a amintit faptul c art. într-o limb pe care o în elege i în mod am nun it. paragraf 3. Echitabilitatea procedurii. Finlanda . Reclamanta s-a conformat. învinuitul sau inculpatul are dreptul s probeze lipsa lor de temeinicie.Motivarea hot rârilor. 6 impune ca orice hot râre judec toreasc s fie motivat . De altfel. lit. 37801/97 Art. îns doar dou dintre probele solicitate au fost admise. Art. Domeniul de inciden al obliga iei. i chiar exist . art. În spe . cu toate garan iile necesare. 6 (ÄDreptul la un proces echitabil´). Tocmai aceasta este misiunea acestor organe . reclamantei i s-a admis prezentarea a doar dou probe în cadrul unei proceduri ulterioare. 6 impune ca orice hot râre judec toreasc s fie motivat . În aceste condi ii. ci poate fi r sturnat atunci când autorit ile statale competente fac dovada c persoanele în cauz au comis fapte penale i sunt r spunz toare în fa a societ ii i fa de cei v t ma i. chiar dac se admite faptul c instan ele interne beneficiaz de o anumit marj de apreciere asupra admisibilit ii probelor.´ Evident c pot exista. ÄInstituirea prezum iei de nevinov ie nu are i nici nu putea avea drept scop împiedicarea cursului justi iei .a) din Conven ia european a drepturilor omului se prevede în mod expres dreptul acuzatului Äs fie informat în termenul cel mai scurt. 5. asupra naturii i cauzei acuza iei aduse împotriva sa. ci doar de a oferi garan ii celor acuza i în penal c vor beneficia de un proces echitabil.Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuza iei i acordarea timpului i facilit ilor necesare preg tirii ap r rii În art.Prezum ia de nevinov ie Prezum ia de nevinov ie este un principiu potrivit c ruia învinuitul sau inculpatul nu este obligat s probeze nevinov ia sa. astfel încât justi iabilul s poat observa care dintre argumentele sale au fost acceptate i motivele pentru care unele ap r ri i s-au respins. Finlanda. ceea ce nu înseamn nicidecum c ace tia vor beneficia de vreo imunitate în desf urarea procedurilor judiciare în ceea ce ii prive te. hot rârea Suominen c. situa ii de erori judiciare sau chiar abuzuri judiciare. Curtea a constatat c . iar pentru a se asigura c asemenea activit i vor avea un caracter corect i echitabil au fost instituite proceduri judiciare riguroase. Reclamanta a fost invitat s participe la o procedur prealabil .´ Iar la litera b) din 8 . La un moment dat. astfel încât justi iabilul s poat observa care dintre argumentele sale au fost acceptate i motivele pentru care unele aparari i s-au respins. dar pentru rezolvarea unor astfel de situa ii exist alte c i de protec ie i reparare decât calea prezum iei de nevinov ie. asemenea proceduri putând fi împiedicate prin invocarea unei prezum ii care poate fi r sturnat prin acestea. în cadrul c reia i s-a cerut s indice o list de probe pe care dore te s le prezinte în cadrul procesului. pe care l-a pierdut. între banc i societatea reclamantei a intervenit un litigiu. Dac exist probe de vinov ie.6. 1 iulie 2003. f r ca solu ia instan ei s fi fost în vreun fel motivat . CEDO. Reclamantei nu i s-a permis ulterior administrarea altor probe în cadrul procesului. Reclamanta este fostul proprietar al unei societ ii care a împrumutat de mai multe ori anumite sume de bani de la o banc . desf urat în fa a unui judec tor.

chiar dac nu este men ionat expres în art. Astfel. 6 din Conven ie. pentru motivele expuse de instan a intern . Curtea a hot rât c acesta este unul dintre elementele fundamentale al asigur rii unui proces echitabil. nu impune o form specific a modului în care acuzatul trebuie s fie informat cu privire la natura i cauzele acuza iei care i se aduc. Solu ia ob inut la cap tul procedurii penale nu era determinant pentru cea civil . Art.i ap ra drepturile. În ceea ce prive te dreptul acuzatului de a fi asistat de un ap r tor la alegerea sa. Consecin e. astfel c este posibil o condamnare civil pentru o fapt care a condus la o decizie de achitare in materie penala. dac acuzatul are posibilitatea .i angaja un ap r tor. gratuit apare atunci când acuzatul nu se poate ap ra singur sau nu dispune de posibilitatea de a remunera un ap r tor.6 din Conven ie. Art. Norvegia. acesta se poate reprezenta singur. art. 6 parag. 2. ÄÎn leg tur cu dreptul la informare. dreptul de a lua parte personal la dezbaterile procesului s u decurge din scopul obiectul ansamblului acestui text: dreptul la un proces echitabil. CEDO. Achitare penal . acesta din urm a formulat o ac iune în desp gubiri contra reclamantului. 11 februarie 2003. Curtea recunoa te c textul art.´A fost îns necesar interven ia instan ei europene pentru l murirea con inutului no iunii de Äinformare´. Ulterior. 6 parag. Conven ia 9 . 6. Curtea f când precizarea c aceasta nu semnific altceva decât aducerea la cuno tin a acuzatului a faptelor materiale ce i se repro eaz i a calific rii juridice ce i se d .acela i text este statuat i dreptul acuzatului s dispun de timpul i înlesnirile necesare preg tirii ap r rii sale. iar altul formal. Reclamantul a fost achitat pentru abuz sexual comis asupra unui minor. astfel c nu se poate spune c cele dou proceduri erau legate între ele. Ac iunea a fost admis .Prezum ie de nevinov ie. sec ia III. cu motivarea c regulile de probe în materie civil sunt mai pu in stricte decât în materie penal .6. Dreptul acuzatului de a se ap ra singur nu trebuie confundat cu prezen a personal a acestuia în instan . lit. 2 nu este aplicabil.6 din Conven ie . Astfel. 2 nu mai este aplicabil în alte proceduri cu caracter nepenal. 6 (ÄDreptul la un proces echitabil´) parag.Spre exemplu: Ringvold c. 34964/97 Dup o achitare penal . în sensul art. În consecin . paragraf 3. Norvegia . A a cum a subliniat instan a european . hot rârea Ringvold c. art. care asigur p r ilor dreptul de a.Dreptul la ap rare În literatura juridic este subliniat faptul c dreptul de ap rare are dou sensuri: unul material. poate fi asistat de un ap r tor la alegerea sa sau poate fi asistat gratuit de un ap r tor din oficiu. iar condi iile r spunderii civile sunt diferite decât cele ale r spunderii penale. iar cauza nu face parte dintre cauzele deosebit de grave care necesit un reprezentant legal. astfel c reclamantul nu era subiect al unei acuza ii în materie penal . Ac iunea deschis contra reclamantului de c tre pretinsa sa victim nu a fost o ac iune penal .c) din Conven ie garanteaz oric rui Äacuzat´ posibilitatea de a se ap ra de acuza ia ce i se aduce . ci o ac iune civil . care cuprinde întregul complex de drepturi i garan ii procesuale care asigur p r ilor posibilitatea de a. în trei modalit i: acuzatul se poate ap ra singur. Dreptul acuzatului la asisten juridic din oficiu.

10 . de efectuare a unor lucr ri. cât i asuprp participan ilor la urm rirea i judecarea cauzelor. III. Pe de o parte.3 al art. avem în vedere cerin a desf ur rii operative a procesului. este satisf cut. prin revizuirea. Dac ne referim la un termen Ärezonabi´ de solu ionare a cauzelor . in 2003 a Constitu iei României. dar i impiedicarea infractorilor de a continua activitatea infrac ional .interven ia imediat a represiunii penale ca mijloc de preven ie general -. de desf urare a unor activit i. la ap rarea persoanei . al celorlalte p r i. orice prelungire a procesului peste o durat rezonabila. astfel. asisten care va fi asigurat de un avocat numit din oficiu. a drepturilor i libert ilor acesteia precum i la educarea cet enilor în spiritul respect rii legilor. o perioad îndelungat de timp. potrivit Conven iei Europene.De asemenea. Termenul rezonabil în care trebuie solu ionat o cauz are în vedere toate elementele de apreciere. este necesar ca pedeapsa aplicat infractorilor s intervin cât mai aproape de data s vâr irii infrac iunilor. far o justificare temeinic . pe de alt parte i interesul personal al victimei i al inculpa ilor de a cunoa te cât mai repede solu ia dat procesului.Dreptul p r ilor la solu ionarea cauzelor penale într-un termen rezonabil Pentru a realiza scopul procesului penal de a contribui la ap rarea ordinii de drept . potrivit c ruia Ä p r ile au dreptul la un proces echitabil i la solu ionarea cauzelor într-un termen rezonabil´. o astfel de abordare a duratei procesului nu ine seama îns de gradele diferite de complexitate a cauzelor. 1 an. Adoptarea alin. dificultatea probatorilor . fiind rezonabil un termen de câteva luni pentru o cauz cu un singur inculpat i o singur infrac iune. asupra activit ii de urm rire penal .ii recunoa te dreptul la asisten judiciar gratuit . Termen rezonabil înseamn atât operativitate cât i acceptarea unei durate de care ar depimde solu ionarea corect a cauzei. dar si un termen de 1 sau 2 ani pentru solu ionarea unei cauze penale complexe. prin nr de infrac iuni sau delicte urm rite i judecate. precum i dreptul de a nu fi pedepsit pentru o fapt care . respectânduse totu i garan iile necesarepentru o normal i corect desf urare a unui proces. aducând atingere atât interesului general al societ ii. atunci când interesele unei bune administr ri a justi iei impun prezen a unui ap r tor. Cerin a unui termen rezonabil în solu ionarea cauzelor în cadrul unui proces are repercursiuni atât asupra legiuitorului. de ex i de judecat are influen prin obligarea procurorilor i a judec torilor. interesul general al societ ii. dar în condi iile în care s-ar asigura i cern a afl rii adev rului i ap rarea p r ilor din proces. cât i interesului personal al p r ilor din proces. ca echitatea. în momentul s vâr irii nu era prev zut ca infrac iune. În unele legisla ii se fixeaz o durat limit de solu ionare a cauzei-6 luni. duce la concluzia c cerin a dispozi iei constitu ionale pentru un termen rezonabil al procesului penal trebuie s fie o tr s tur caracteristic a procesului penal.21. în special în domeniul economico-financiar unde sunt necesare expertize de lung durat . num rul inculpa ilor.a. a p r ilor de a desf ura de îndat sau în termene cât mai scurte activit ile procesuale. oricât de corect ar fi solu ia adoptat . Asupra legiuitorului se influen eaz prin fixarea de c tre acesta a unor termene scurte de exercitare a unor drepturi. f r probatorii complicate. Nu poate fi echitabil un proces care ar dura . mai constituie garan ii ale unui proces echitabil i dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de dou ori pentru aceea i fapt . î i pierde rolul represiv i educativ pe care trebuie s -l aib .Orice inechitate în desf urarea i solu ionarea cauzei trebuie s fie sanc ionat i cel v t mat trebuie sa aib dreptul la desp gubiri.

CEDO.Durata procedurii. Curtea a constatat c timp de trei ani nu s-a realizat niciun act de procedur . Schumacher c. care ar afecta efectul represiv i educativ al procesului pena. Curtea a considerat c într-o astfel de situa ie ultimul punct al duratei procedurii este cel al ordonan ei de scoatere de sub urm rire penal . dreptul la ap rare trebuie s fie asigurat chiar dac ar implica o amplificare a duratei procesului. s-a constatat c ac iunea penal a fost deja prescris pentru c în ultimii trei ani nu s-a realizat nici un act de urmarire penala. continu . 63286/00 Ultimul punct al duratei procedurii este cel al ordonan ei de scoatere de sub urm rire penal . realizând i cel lalt caracter al procesului . numai astfel asigurându-se realizarea celor dou tras turi caracteristice înscrise în Cedo i în Constitu ia revizuit a României. art. f r întreruperi i amân ri nejustificate. În 1991.ajungându-se astfel la o anumit operativitate a urm ririi penale i a judec ii. Mai multe anchete au fost realizate în special pe calea unor comisii rogatorii interna ionale. Durata procedurii. atunci când procesul penal se finalizeaza astfel. 11 . În raport de caracterul rezonabil al acestei durate. atât caracterul echitabil al procesului. 6 a fost violat. toate îns rezonabil . reclamantul a fost inculpat pentru sp lare de bani provenind din trafic de droguri. Luxemburg . Caracterul procesului penal de a asigura solu ionarea cauzelor într-un termen rezonabil se reflect în reglementarea regulilor de baz i a normelor în care se desf oar activitatea autorit ilor judiciare i a p r ilor din proces. 6 (ÄDreptul la un proces echitabil´). sec ia IV. La 17 noiembrie 2000. în sensul c reglementarea trebuie s asigure o operativitate normal . Art. Calculul termenului. de a fi echitabil. Luxemburg. care ar afecta solu ionarea just a cauzei. întrucât pân la acea dat inculpatul este în a teptarea solu ion rii dosarului s u. într-o durat nici prea scurt . De aceea. Procedur penal . 25 noiembrie 2003. hot rârea Schumacher c. cât i cerin a solu ion rii cauzelor penale întrun termen rezonabil î i pun amprenta asupra principiilor fundamentale ale unui proces i asupra fiec rei reglement ri în parte . astfel c exist o perioad imens de inactivitate din partea organelor de urm rire penal . A adar. dar nici prea îndelungat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->