1

Đông Phương huy n bí
Paul Brunton

Chương 1: Đ nh m nh
Ông giáo sư S Đ a tay c m cây thư c dài, bư c t i trư c t m b n ñ l n treo trên vách, trư c m t l p h c ñang bu n ng . Ông ta ch lên b n ñ m t v t l n hình tam giác màu ñ mà mũi nh n ch xu ng ñ n g n ñư ng xích ñ o, và ñ khích thích cái ph n nào tinh th n u o i c a ñám h c trò, ông ta nói v i m t gi ng kéo dài và rõ ràng t ng ti ng, dư ng như s p s a ti t l m t ñi u chân lý tr ng ñ i: "Ngư i ta thư ng nói r ng n Đ là viên ng c quý nh t c a Hoàng gia Anh Qu c. " Nghe ñ n ñây, m t ngư i h c trò v i v m t suy tư ñang ng i mơ m ng, b ng gi t mình và c gom trí óc v n võ c a y quay tr v th c t gi a b n vách tư ng trong l p h c. Hai ch " n Đ " có m t s c h p d n r t mãnh li t, nó khêu g i trong trí c a y cái hình nh xa xăm c a m t x l lùng, huy n bí. Khi ông giáo sư Toán Pháp tư ng r ng ngư i h c trò này ñang vùi ñ u chăm ch làm bài toán Đ i s , ông y có ng ñâu r ng th ng h c trò "M t d y" l i dùng bàn vi t c a y vào nh ng m c ñích xa xôi hơn... Núp sau m t ch ng sách s p ñ t như Bát Tr n Đ , y v nh ng ñ u ngư i qu n khăn, nh ng gương m t ñen x m, và nh ng

2

chi c tàu bu m ch ñ y nh ng hàng hóa và th s n ñ y hương v phương Đông! Th i niên thi u ñã qua, nhưng lòng yêu m n x nĐ c ayv n không thay ñ i. Hõn n a, nó còn n i r ng thêm và bao g m luôn c châu Á v i m t s ám nh n ng nhi t. Y nuôi nh ng k ho ch táo b o. Y mu n vư t bi n trên muôn d m trùng dương: M t khi ñã xu ng tàu thì vi ng x n Đ ch còn là v n ñ th i gian. M c dù ñó ch là nh ng k ho ch suông, nhưng y ñã th l nh ng ý tư ng c a y cho nh ng b n h c cùng l p v i r t nhi u danh t thơ m ng, và sau cùng có m t ñ a trong b n b lôi cu n theo s h ng kh i nhi t thành c a y. C hai bèn âm th m bày mưu tính k và hành ñ ng trong vòng bí m t. Chương trình c a h là vư t qua Âu Châu b ng ñư ng b , sau ñó ti p t c ñi b vư t qua x Ti u Á và R p ñ n h i c ng Aden. Xin quý v ñ c gi ñ ng cư i! H tin tư ng m t cách ngây thơ và h n nhiên r ng m t viên thuy n trư ng b neo b n Aden s ch u ñ cho h thuy t ph c. Đó ch c s là m t ngư i giàu lòng nghĩa hi p và c i m . Y s ñưa h xu ng tàu, và m t tu n l sau h s bư c chân lên x n Đ h ng mong ư c! H âm th m chu n b m t cu c phiêu lưu dài h n. H ñ dành ti n và s m s a c b nh ng ñ hành trang. H thăm dò nh ng b n ñ và nh ng quy n du l ch ch nam, mà nh ng trang màu mè lòe lo t và nh ng hình nh khêu g i h p d n làm cho dòng máu giang h phiêu lưu c a h càng tăng nhi t ñ và sôi lên thành cơn s t! Sau cùng, h ñã có th ñ nh ngày ra ñi và giao phó t t c cho ñ nh m nh. Có ai bi t ñư c s gì ñang ch h ngã ba ñư ng... Than ôi! Bao nhiêu ngh l c và lòng s t s ng nhi t thành c a th i niên thi u ñ u lãng phí vô ích! V ñ ñ u c a ngư i b n tr ñã khám phá ra m i s và bi t rõ m i chi ti t c a v n ñ . Nh ng s m

282

3

Tôi trèo lên c xe bò ñ i ngoài sân, ngư i phu xe ñưa roi qu t m nh, c xe t t lăn bánh, hai con bò d d y bèn l m lũi ti n bư c trong ñêm khuya thơm ngát mùi hương c a vùng nhi t ñ i. Nguy n H u Ki t d ch

sét búa rìu ñ u giáng xu ng vào ñúng lúc! T t c chương trình ñ u ph i b d dang, nhưng có ai th u hi u n i kh c a hai ngư i b n tr ... Tuy nhiên, ngư i ch mưu cu c hành trình b t h nh này v n gi nguyên v n lòng mong ư c vi ng x n Đ . N u s mong ư c ñó t m th i b d p qua m t bên, ñó là b i vì tu i trư ng thành c a m t ñ i ngư i thư ng ñem ñ n bao nhiêu nh ng b n ph n gia ñình xã h i cùng bao nhiêu nh ng s i dây trói bu c nó c m chân y l i. Th i gian trôi qu Nhi u trang ñã l t qua trên quy n l ch ñ i, trư c khi m t cu c g p g b t ng b ng ñánh th c d y cái m ng ñã tàn c a ngư i thanh niên. Đó là s ti p xúc v i m t ngư i ngo i qu c có cái gương m t rám n ng, nư c da s m, ñ u qu n khăn: Khách là m t ngư i n Đ t phương xa ð n! Ngư i khách l bư c vào cu c ñ i tôi m t cách ñ t ng t. Mùa thu ñã h u tàn, sương mù t a kh p không gian, ti t tr i l nh bu t th m vào da th t. Tôi c m th y chán n n, tuy t v ng. S ngã lòng, r n chí, như m t cái bóng ma, ñưa ñ n qu tim héo h t c a tôi m t bàn tay giá l nh! Đ thoát kh i cơn ám nh, tôi bư c vào m t l quán b t ñèn sáng trưng, hy v ng r ng nơi ñây ít nh t tôi cũng s tìm th y s d ch u c a m t gian phòng m áp. Nh ng chén trà nóng s t thư ng khi v n hi u nghi m, chi u hôm y l i không th ñem ñ n s yên tĩnh thư thái cho tâm h n tôi. Tôi không th thoát ra kh i cơn ám nh n ng n nó v n dày vò tâm trí tôi. Ph i chăng s lo âu phi n mu n ñ nh theo dõi và ám nh tôi su t ñ i... R t cu c, tr ng thái băn khoăn ñó làm cho tôi l i r i kh i gian phòng m cúng mà tôi v a bư c vào. Tôi l i ñi lang thang ngoài

Y bi t khá nhi u. không có m c ñích nh t ñ nh. nh ng v n ñ khúc m c và khó khăn c a khoa Tri t lý. Lão ch ti m. ñ c ñáo và vô cùng huy n di u. m c d u ch bi t v ph n lý thuy t. Tôi ch p hai tay ñưa lên trán theo phong t c b n x và th t vài l i t bi t. *** Chi u hôm y. . Ng i trên chi c giư ng g .4 281 ñư ng ph . nói v v n ñ Luân h i. nhưng bi t ñâu th cu c xoay v n.. Tôn Sư ñã chinh ph c ñư c tôi m t cách l lùng và tôi c m th y bu n vô h n khi ph i t giã Ngài ra ñi. và nh ng chi c lá d a ñ y ñưa m t cách d u dàng trư c ng n gió chi u hiu h t. Ngài ñã n i li n hai tâm h n chúng tôi b ng nh ng s i dây nhân duyên vô cùng b n ch t tuy r ng Ngài không có ý mu n nào khác hơn là làm cho m t ngư i tr v nguyên b n ñ giúp cho y t gi i thoát. m t di ph m còn sót l i c a nh ng th i ñ i ñã qu Th i ñ i máy móc cơ khí c a chúng ta không h p v i tính ch t c a y. m t cái ch p tay vái chào cu i cùng. tôi chào t giã t t c m i ngư i trong ñ o vi n. Ch ti m là m t nhân v t l lùng. và dư ng như y bi t t t c m i khía c nh hi m hóc c a v n ñ l lùng này còn hơn tác gi quy n sách. nhưng theo thói quen tôi l n mò ñ n nơi c a hàng sách c a m t ngư i b n làm ngh bán sách cũ. là nơi ch a nh ng lo i sách quý. Tuy nhiên. và tôi c m quy n sách lên ñ nhìn k cái t a ngoài bìa nó làm cho tôi chú ý. C a ti m c a y cũng cũ k như nh ng ch ng sách bày bên trong. B ng nhiên tôi nghe phía sau như có ti ng ñ ng. Tôn Sư không nói m t l i. ñúng theo n i dung c a quy n sách tôi ñang c m trên tay. Th nh tho ng y còn chú thích nh ng tác ph m khác mà y bi t thu c lòng như ñ m trên ñ u ngón tay. vô tình tôi l t nh ng trang gi y cũ ñã tr màu vàng c a m t quy n sách ñóng bìa da. tr ra ñ c Maharich Tôi c m th y nh nhàng sung sư ng b i vì tôi ñã thành công trong s chi n ñ u ñ ñ t t i m t k t qu ch c ch n v ñư ng tâm linh. v ng trăng non m i m c gi ng như cái lư i li m b ng b c treo l ng l ng trên không trung. theo cái ñà c a thói quen. Cu c phiêu lưu kỳ di u c a tôi trên cõi gi i tâm linh ñã ch m d t. n m ưu th trong câu chuy n. Ngư i l m t là m t ngư i n Đ . và cũng b i vì tôi ñã th ng tr n mà kh i ph i hy sinh cái thái ñ h p lý c a tôi cho m t ñ c tin mù quáng. khi ñ c Maharichi cùng v i tôi bư c ra ñ n sân ñ o vi n m t l n cu i cùng. Ngài ñã giúp cho tôi th c hi n Chân Như Ph t Tánh và di n ñ t cái danh t vô nghĩa ñó thành m t kinh nghi m s ng ñ ng.Xin l i ông n u tôi làm phi n. dư i ánh ñèn d u leo lét. Y ti n ñ n g n chúng tôi v i m t dáng ñi u sang tr ng quý phái và nói v i ngư i ch ti m: . cũng như y không th hòa mình ñ s ng m t cách h ng thú v i th i ñ i này. và ch chuyên môn v các v n ñ siêu hình và khoa h c huy n bí. Y nói trôi ch y d dàng. cái bánh xe th i gian l i ch ng có ngày ñưa tôi tr l i ch n này. tôi còn thoáng th y gương m t tr m l ng c a Ngài v i màu da ñ ng b ch và c p m t sáng ng i. m t cái v y tay nh c a Ngài ñáp l i. Tôi c kéo dài gi phút t bi t và không th nào bi u l h t nh ng n i xúc c m thâm tr m trong lòng tôi. Y ch bán nh ng lo i sách quý và hi m có. Câu chuy n c a các ông v a nói Chi u ñ n. Ngư i ch ti m nh n th y s thích thú c a tôi v i cái nhìn thoáng qua sau c p kính tr ng c a Y bèn nêu ra m t ñ tài th o lu n. N n tr i xanh th m chi u muôn ngàn ánh sao lóng lánh. v a bư c vào c a ti m. và th là h t. tôi c m th y s sung sư ng c a tôi thình lình bi n m t và như ng ch cho m t n i bu n man mác. Hàng nghìn con ñom ñóm l p lòe làm cho khu vư n tr thành m t t m th m chói sáng r c như thêu kim cương.. Tôi quay l i nhìn thì th y m t ngư i dong d ng cao xu t hi n t trong bóng t i c a phía sau nhà sách. Th nh tho ng tôi hay ghé l i ti m sách c a y và th o lu n v i y v nh ng v n ñ tri t h c siêu hình.

Th i gian chung s ng c a Sư Huynh v i chúng tôi nay ñã ch m d t. " Gương m t c a ngư i này làm tôi chú ý. B n mươi phút trôi qua trong cái tình tr ng ñó. Khi y ra v . chúng tôi hi u nhau hơn trong im l ng. Nh ng dân t c b n x chúng tôi ñã coi thuy t y như m t ñi u Chân Lý căn b n t nh ng th i ñ i c xưa nh t trong l ch s . Gi a lúc này. Nhưng các ông có bi t thuy t Luân H i t ñâu mà có và ngu n g c c a nó ñâu chăng. t nay ñ i s ng n i tâm c a tôi ñã b t ñ u hòa h p làm m t v i ñ i s ng tinh th n c a Ngài. Bây gi . v ng trán cao phi thư ng bi u l s thông minh. nói chuy n. Khói tr m bay lên nghi ngút t a mùi thơm kh p phòng trong khi tôi v n nhìn ñôi m t không ch p c a Ngài. d u là ñang ăn u ng. làm cho tôi chú ý. vì tôi cũng r t thích v v n ñ này. l i nói nào có ích gì. Ông v a k nh ng b c Tri t gia c Hy L p. *** Trong hai ngày k ñó. L i nói có v t ph c a y hình như không làm hài lòng ngư i ñ i tho i. ñư c lưu truy n ñ n n Đ .. m t quai hàm l n. B t c lúc nào khi tôi ñang làm gì. C p m t tinh anh. Đó là m t gương m t khác thư ng mà ngư i ta có th nh n ra ngay gi a hàng trăm ngư i n Đ khác. ñi bách b . Nh ng tri t gia thông thái nh t th i c ph i chăng ñã xu t hi n nh ng x thu c vùng C n Đông. Nhưng ch c có ngày Sư Huynh s tr l i v i chúng tôi ch .. Nó ñã tr nên cái b i c nh linh thiêng c a cu c ñ i tôi. Ngư i ta không th quan ni m ñư c r ng m t nõi ñ o vi n thâm nghiêm như ch n này mà không có m t ng n ñ i như th . tôi v i Ngài ñ u im l ng nhìn nhau không ai th t ra m t l i nào. t Athenes ñ n Alexandri Như v y. Y ng ng m t lúc. Sau khi tôi ñã nh n th c ñư c quan ñi m c a ñ c Maharichi v cu c ñ i. nói theo ti ng n Đ . nhưng không ñ cho chúng tôi k p nói gì. Ai C p và vài v C ñ o Gia Tô như là nh ng ngư i ñ u tiên ch trương thuy t Luân H i. vì vùng C n Đông xưa kia g m nh ng trung tâm th nh hành nh t c a n n văn minh nhân lo i trư c Thiên Chúa k nguyên.L t t nhiên tôi s tr l i. Arunachala.. và tôi cũng ñã ch u nh hư ng b i cái s c h p d n l lùng c a nó. hay ng i thi n.280 5 c a ñ c Maharichi v y. tôi ph i chi n ñ u v i cơn s t s p ñ n và c g ng gi v ng tinh th n.. . tôi ñ ng trư c c a nhìn lên ng n Đ i Thiêng. nư c da s m hơn m c trung bình. . ho c xuyên qua khung c a s . vì trong cái im l ng thâm tr m ñó tâm h n chúng tôi hoà h p l n nhau m t cách tuy t di u và trong cu c giao c m thâm tr m này tôi nh n ñư c m t thông ñi p không l i nhưng r t rõ ràng. Tôi cũng tin r ng nh ng tri t gia th i c ñã hi u rõ v n ñ y l m. Đ u y qu n m t chi c khăn r t ñ p.. tôi ch ngư c m t lên là tôi nhìn th y cái hình dáng hùng vĩ c a nó nhô lên trư c m t tôi. và ngư i này ñ ng khu t phía sau qu y hàng. Tôi ñáp m t cách t tin. y li n ti p theo v i m t n cư i nhã nh n: "Tôi xin phép nói ngay: Chính x n Đ t nghìn xưa ñã phát minh ra thuy t Luân H i trư c nh t. V ñ t già bư c ñ n chòi c a tôi vào m t bu i trưa và nói: . có nh n m t viên ng c quý ch p sáng loè trong bóng t i.. h n là h c thuy t c a các b c Hi n tri t ñó ñã t phương Tây ti n v phương Đông và sau cùng.Làm sao có th như v y ñư c. Y m c m t b Âu ph c c t khéo ñúng th i trang. li n m cu c t n công: . ho c ch l thiên.

có l ñ dò xem s ph n ng c a chúng tôi.. Tôi chưa h th y y b c n l i và b khu t ph c trư c m t k ñ i tho i như th bao gi . B n m t chúng tôi g p nhau. nhưng l y làm ng c nhiên tôi không th nói ñư c n a. Y v a nói v a n m t n cư i r t tươi. Tôi ñ nh m l i ñ ñáp l i.. bàn tay m t ñ l y c m. N u c p m t con ngư i có th ph n nh cái quy n năng thiêng liêng. nh ng ngư i ñi theo Ngài cũng vào ng i l i m t chút trư c khi s a so n ñi ng . N u v y xin m i ông quá b l i chơi. nh ng nhà hi n tri t n Đ ñã t ng nghi n ng m..6 279 Ngư i n Đ m m cư i m t cách khoan dung: .Sư huynh ðã xu t th n nh p ñ nh ñư c g n hai ti ng ñ ng h . Câu chuy n ñ n ñây thình lình ch m d t và không ai nói thêm m t l i nào ñ phá tan s im l ng.. Tôi ch c r ng Ngài dùng tư tư ng ñ dìu d t sư huynh trong cơn nh p thi n. Y m ví l y ra m t danh thi p ñưa cho tôi và v a m m cư i v a nói: .. vào lúc mà ngư i Châu Âu hãy còn chưa bi t gì c v v n ñ y.. tr ti n và s a so n ra v . Tôi nhìn theo y mà không nói gì. Không th như v y ñư c. Trong khi ñó. d u tích s tàn phá c a th i gian. tôi c m th y hình như có ngư i ng i bên c nh tôi. Ngư i l m t nín l ng m t lúc và nhìn chúng tôi m t cách chăm chú. làm x p ga h i hưu. Ngài m i b t ñ u d y thuy t Luân H i. Ngài bư c lên giư ng g ng i x p b ng như thư ng l .Sao l i không th ñư c. y bèn d ng chân và quay l i phía tôi.Ông có vui lòng ti p t c câu chuy n này v i tôi chăng. Y cho tôi bi t: .Không có l n n văn minh ti n b c a Tây phương l i th lãnh nh ng tư tư ng Tri t h c c a m t x Đông phương còn l c h u. và khi tr v nư c. K ñó. kh yu tay m t ch ng lên ñùi. Ông hãy xem l i b sách Apuleus thì th y r ng ñ c Pythagore ñã t ng sang n Đ h c ñ o v i các b c danh sư Bà La Môn. tôi ch l ng l ng nghe và không xen vào câu chuy n gi a hai ngư i. . thưa ông! Ngư i khách l ñáp: h trên vách và tôi nh n ra r ng gi này có l m i ngư i ñã qua bên phòng ăn ñ dùng cơm chi u. chúng ta s nói chuy n. Ông nói r ng Đông phương l c h u ư. Ngài ng i ngh . tôi m i thu h i l i ñư c gi ng nói c a mình. V ñ t già b y mư i lăm tu i. Ngư i ch ti m l y làm lư ng l phân vân. hai ngón tay ñ t bên gò má. tôi l i ng c nhiên mà th y cái tia sáng l thư ng trong c p m t yên l ng c a ñ c Tôn S Đôi m t c a Ngài chi u sáng ng i như hai ngôi sao gi a ñêm t i. ông lão l i nói ti p: .Đ c Maharichi ñã theo dõi sư huynh m t cách ch t ch trong su t th i gian ñó. thì ñó là trư ng h p . Đó ch là m t trong nhi u thí d khác. Khi ngư i ti u ñ ng h th p cái b c ñèn theo như l thư ng m i ñêm. G n mư i lăm phút trôi qua. và ngài ti p t c nhìn tôi m t cách chăm chú. V ph n tôi. Gương m t c a y có ñ y nh ng v t nhăn sâu ho m. Tôi chưa t ng g p m t ngư i nào có c p m t l lùng như nhà hi n tri t này. Ngư i n Đ li n ch n m t quy n sách quý. Hàng nghìn năm v trư c.. T i ngư ng c a.. suy tư v nh ng v n ñ siêu hình tr u tư ng nh t. v n còn ng i l i bên c nh tôi trên sàn g ch và chăm chú nhìn tôi m t cách r t có thi n c m. Khi ñ c Tôn Sư tr l i t nh xá. dư ng như y cũng chia s t ni m h nh phúc c a tôi.

T t c nh ng gì t t ñ p cao c v tư tư ng và tình c m ñ u ñ n v i y m t cách d dàng mà y kh i ph i tìm ki m. Vài phút sau. Tôi nghĩ r ng m t ngư i như v y có th hòa mình v i m i gi i thư ng lưu trong xã h i. nên tôi không nhìn th y gì c và cũng không c m th y khó ch u. Không có m t dân t c nào mà không nh n ñư c t bu i sơ khai nh ng ñi u ti t l cao c và thâm tr m này. v i cách trang trí r t l ch s . Ch nhà bư c vào phòng và ti p ñón tôi m t cách vui v . tôi l y làm ng c nhiên vì ngư i n Đ m i quen không có nói trư c cho tôi bi t v c nh nhà sang tr ng quý phái c a Tôi có c m giác như bư c vào m t nõi cung th t c a phương Đông. hi n ra nh ng linh nh thiêng liêng không kém gì nh ng linh nh c a các nhà tiên tri Do Thái hay R p th i xưa. Đó không ph i là m t vi c d dàng. v a bư c vào nhà. và chính vì ñó mà nàng Marie Madeleine ngày xưa ñã r a s ch t i l i b ng nư c m t c a nàng dư i ñ c Chúa Jesus. M t s c m nh mà tôi không cư ng l i ñư c ñã b t bu c tôi quay tr v cõi ñ i th c t . tôi v i vàng tìm ñ n nhà ngư i khách l . S giác ng y cũng làm th c t nh m t tình thương bao la r ng l n ñ n n i nó hoán c i ñư c c m t ñ i ngư i. vì sương mù dày ñ c ñã xâm chi m c thành ph . và nh ng t m n m màu mè s c s thì tr i trên sàn g ch. m t ni m h nh phúc chân th t có ngày s ñư c th c hi n. Hai ng n ñèn l ng hai bên c ng vào do hai cây tr s t u n cong nâng ñ . m c d u nó ñã tr i qua nhi u th h t khi con ngư i b t ñ u xu t hi n trên qu ñ a c u. trên ñó có ñ t m t cái trang th b ng ngà và th p vàng. gương m t yên l ng. Không có l p b i m nào có th bao ph nh ng ñi u chân lý c kính này. tôi th y m t pho tư ng nh . Y m c m t b d ph c r t ñ p. tôi ñã d n d n ý th c ñư c c nh v t chung quanh. nhưng gian phòng v ng l ng như t . Tr i qua nh ng giai ño n tu n t và r t ch m rãi. Trong trang. Trong m t góc phòng có m t cái bàn nh . Y li n m i tôi ñ n nhà dùng cơm ngay chi u hôm nay. nhưng khi m t ngư i nhìn th y ñư c cái b n tính chân th t c a mình. làm cho ñèn ñu c ngoài ñư ng ñ u g n như t t h n. y s ñư c s ng trong ánh sáng. M t t m da c p r t l n ñ t trên n m phòng khách g n bên lò sư i. Qua ngày hôm sau. Nh ng món ăn toàn là cao lương m v: . Nh ng tri n v ng thi t tha nh t c a con ngư i có th phai m d n v i th i gian nhưng cái hy v ng m t ñ i s ng trư ng c u. nhưng riêng tôi thì tâm trí tôi mõ màng v v n ñâu ñâu. Trên vách có treo nh ng t m th m thêu r ng. Tôi nh n th y r ng tôi v n còn ng i trong t nh xá c a ñ c Maharichi. gi ng như hai cánh tay m r ng ñ ñón ti p tôi. M t cánh c a l n và n ng t trong bóng t i thình lình hi n ra trư c m t tôi. " Con ngư i hư ng v nh ng b c Giáo Ch và Hi n Tri t th i xưa ñ tìm nh ng tư tư ng siêu vi t và nh ng tri t lý cao thâm. ch c h n là tư ng Ph t ng i ki t dà.278 7 "Chân Ngã con ngư i v n b t di t và thiêng liêng. vì nó ñư c h a h n v i chúng ta b i m t cái ñ nh m nh ch c ch n không bao gi ph nh l a và không ai tránh kh i. Đôi m t tôi ch t nhìn ñ ng Tôi l y làm vô cùng ng c nhiên và vui lòng nh n. Trong s b ng an c a tâm h n y. m t tình yêu toàn v n không d i ñ i. Qua kh i c ng. mí m t hé m . bàn chân bư c lên trên n m ñi êm như nhung. Ngư i nào s n sàng ñón nh n nh ng chân lý thâm sâu ñó. M t nhà ngh sĩ có th nh n th y v ñ p lãng m n c a th ñô Anh Qu c vào cu i mùa thu trong c nh sương mù bao ph . chúng tôi ñã ng i vào bàn ăn. không nh ng hi u nó b ng lý trí mà thôi mà còn ph i m r ng cõi lòng ñ thông c m cho ñ n khi nh nó ñem ngu n c m h ng mà h có ñư c nh ng hành ñ ng cao c siêu vi t. làm cho tôi t nh gi c mơ và quay v th c t . Cũng do ánh sáng thiêng liêng ñó mà ñ c Ph t thoát nhiên ñ i ng và truy n l i cho h u th cái ý ni m v cõi Ni t Bàn.

Qu n chúng n ngày nay v n còn bám víu l y m t vài lý tư ng. Ngư i nào th y ñư c m t l n cái Chân Ngã hay Chân Như Ph t Tánh c a mình s không còn thù ghét ñư c ai n a. nh ng l i nói c a ngư i n Đ này v n luôn luôn ñanh thép và xác ñáng. và khi nào y có th nhìn h v i m t lòng kính n . và t ñó v sau tôi v n không quên mùi v ñ c bi t c a nó. nhưng l i b ñ u ñ c b i nhi u ñi u mê tín d ñoan. mà b ng m t cái bi t nhãn. vì v a bàn r ng thêm câu chuy n. nhưng trong nhi u trư ng h p.Nh ng giáo lý c a các b c Hi n Tri t n Đ ñã ñư c lưu truy n qua t i Tây phương. ch c là y ñã có nh ng ý nghĩ khác. th t lưng thêu ch vàng. nhưng các Ngài v n nhìn th y m i hành ñ ng c a ngư i tr n gian. câu chuy n không có gì ñ c bi t l m. Ngư i b i bàn d n ăn cho chúng tôi cũng ăn m c l ch s : Y v n m t b ñ ng ph c tr ng. N u y quên ñi cái ngu n g c cũ c a mình.8 277 ñó là l n ñ u tiên mà tôi thư ng th c món cari n Đ . Tuy nhiên. d u là nói v v n ñ gì. và b t c ñi u gì thúc ñ y y ti n sâu thêm vào cõi gi i v t ch t s tr nên nh ng s i dây trói bu c mà v sau y l i ph i c i m ñ thoát l V y y hãy quên ñi nh ng ñi u lo âu phi n mu n v nh ng s v t tr n gian ñ lo trau d i Chân Ngã. vi c y không ph i nói ra ñ mà than phi n.. . r t ñáng bu n. Y làm cho tôi thích thú nghe nh ng c m tư ng du hành c a y Trung Hoa mà y ñã t ng m t th i gian trong m t tu vi n Gia Tô x Syrie. Trong b a ăn. vì trong lòng h có ng m t quy n năng thiêng liêng mà ngư i ta g i là Thư ng Đ . Không có t i ác nào l n hơn lòng thù h n. x n Đ ngày nay ñã tr nên như th nào. Nó không còn là x n Đ cao c thiêng liêng c a th i quá kh . Th t th . Con ngư i ch ñư c che ch và an toàn khi nào y xét th y r ng có nh ng cánh tay thiêng liêng ñùm b c l y Ngày nào con ngư i chưa ñư c giác ng thì nh ng phát minh m i m tân kỳ nh t c a y s tr nên nh ng chư ng ng i khó khăn nh t. không có ñau kh nào l n hơn chi n tranh. S thù h n s bi n m t trên th gian khi nào con ngư i t p nhìn th y k ñ ng lo i không ph i b ng c p m t phàm. thì s th t v ng và ñau kh l i cùng liên k t v i nhau ñ ñem y tr v . K ñó. Tôi h i: ngư i bi t rõ ñi u y và ñã tìm ngu n an i nơi ñó. y m i nói ñôi chút v ñ i tư c a Y có gia s n l n. y m i tr l i câu chuy n lúc chi u hôm qua trong ti m sách. và ch quanh qu n v i nh ng v n ñ thông thư ng. tuy im l ng và vô hình. ch ng ñó y s ñư c s ng trong an vui và h nh phúc. và ñã t ng ñi du l ch nhi u nơi. nó cho th y nh ng kh năng thiêng liêng c a h .. Nhưng chi u nay. Nh ng nhà h c gi có th bươi móc. Đ n lúc ăn tráng mi ng và dùng cà phê. y b t ñ u nói v n n minh tri t c truy n c a x nĐ . Tuy nhiên. Không ai có th tránh kh i ñư c hai ñi u y t c là hai b c Th y c a nòi gi ng nhân lo i. chánh giáo ñã b hi u l m ho c có khi b xuyên t c. Đó là m t vi c ñáng bu n. h cũng không tìm ñư c m t Chân Lý nào cao xa và thâm tr m hơn cái Chân Lý t i tr ng này là: . và v n m t chi c khăn tr ng tinh. l c l o nh ng ch ng sách c kim ch t hàng ñ ng trong các thư vi n. Gi ng nói c a y có v t tin và d t khoát. *** Không ai thoát kh i s dò xét c a các ñ ng Th n Minh.

h t lúc suy vong ñ n h i th nh tr . thì ñ c khiêm t n là b áo duy nh t mà con ngư i nên khoác l y. Chính nh s dìu d t c a các Ngài mà n n văn minh n Đ ñã ti n lên ñ n c c ñi m. h t th nh ñ n suy. y ng i v ng l ng và quên c s có m t c a tôi. Trư c s hi n di n vô hình c a các ñ ng Th n Minh. Ngày nay các b c y còn l i ñư c bao nhiêu và nơi nào. s c kh e là m t khách vô thư ng. tình yêu v a m i ñ n thì ñã ra ñi. khi các b c Hi n Gi ñó. Trong m t lúc. Ngư i ch nhà im l ng. các ngài hi n s ng cách bi t v i cu c ñ i th gian. Thư xưa con . Nh ng ngư i ñã t ng ch u ñ ng ñ ng cay gian kh . gi ng nói m áp c a y bi u l m t tâm h n r ng rãi khoáng ñ t. Trăng tròn r i l i khuy t. Tôi c m th y ch c ch n r ng tôi s yêu m n m t ngư i như th . h t già ñ n tr . Ngư i nào còn t ñ c.276 9 tư ng r ng y có th s ng t do theo ý mình. Đ i ngư i cũng không ngoài cái ñ nh lu t ñó. y nói nh b ng m t gi ng thì th m dư ng như không mu n phá tan cái im l ng trong gian phòng: . c tâm h n y ñ m chìm trong m t cõi tr m tư m c tư ng. mà ngư i ñ i không còn bi t ñ n và không ai nh c ñ n n a. Các b c vua chúa cũng như ngư i dân lành ñ u th nh c u l i d y b o c a các ngài. nh ti c m t th i ñ i ñã qu Y có m t phong ñ ñ c bi t và r t h p d n nó khi n cho ngư i ñ i tho i ph i chú ý. B ng nhiên ngư i ch nhà ng ng m t lên và nhìn tôi vào t n m t: . Y ng i d a lưng trên gh bành và nghiêng ñ u v phía trư c ng c. K nào thoát kh i lu t pháp tr n gian s không thoát kh i lư i công bình thư ng ph t c a Thánh Th n.Nguyên nhân nào ñã gây nên tình tr ng suy ñ i như th . chi u theo ti ng nói c a d c v ng mà kh i ph i ch u trách nhi m v nh ng hành ñ ng c a y v sau này.. nơi trú n r t ráo cùng t t c a con ngư i là t nơi mình.B n h i! X n Đ c a tôi xưa kia có r t nhi u b c Hi n Tri t ñã t ng th u ñ t ñư c m i l huy n vi bí n c a ñ i ngư i. s v t trong vũ tr luân chuy n theo ñ nh lu t tu n hoàn.. Đ i ngư i g m c vui sư ng l n ñau kh ..Ph i chăng tôi ñã nói r ng hi n nay ch còn ñ vài ba ngư i như . M t bài h c l n v ñ nh lu t ñó là dù con ngư i có bi t hay không bi t. kiêu hãnh ñ i v i k ñ ng lo i s chu c l y ñi u tai h a hi m nghèo. nh ng ngư i ñã tr i qua nh ng cơn ngh ch c nh t i tăm. Đôi m t ñen láy và sáng ng i bi u l m t ñ i s ng n i tâm d i dào phong phú. ho s ít kh hơn trong nh ng gi ñen t i. và không ph i lúc nào cũng tìm th y nó nh ng Pháp Đình c a tr n gian. H t cơn b c c ñ n h i thái lai. ñôi m t lim dim m . l s u tuôn rõi s s n sàng hơn ñ ti p nh n ti ng nói c a Chân Lý. câu nói sau cùng thoát ra v i m t gi ng ñau thương. N n Công Lý v n cai qu n th gian m t cách ñúng phép m c d u ngư i ta không nhìn th y nh ng hành ñ ng c a nó. y là t h tuyên án l y mình. h t nư c l n l i nư c ròng. H có th gi u di m t i l i khu t m t ngư i ñ i. ti n ñ n bàn th và ñ t m t cây nhang. N u h không nghe th y gì khác hơn. gan b m ru t héo. không ai có th t hào r ng mình ñư c tr n v n su t ñ i. ít nh t h có th nh n ñ nh rõ tính cách phù du gi t m c a cu c ñ i. S ph n c a m i v t ñư c ñ nh ño t theo t ng chu kỳ. N u h không b ph nh l a b i nh ng ngày sáng s a vui tươi. th t là trói bu c cu c ñ i y v i ñi u m ng o. nhưng h không th che d u các ñ ng Th n Minh.. h a phư c vô thư ng bi n ñ i. M t phút trôi qua. vì các Ngài có th l y ñi trong kho nh kh c t t c nh ng gì mà con ngư i ñã thu th p trong nhi u năm. Ngư i b i bàn rón rén bư c vào. mà chúng tôi g i là các ñ ng Rishis (hay Chân Sư) b t ñ u suy tàn. và ch có nh ng ngư i vô trí th c m i không nh n bi t ñi u ñó. K nào ph m t i v i ngư i ñ ng lo i hay v i chính h . Có l ch còn l i ñ vài ba ngư i. M t lu ng khói xanh t a ra kh p phòng m t mùi hương thơm d u.

trong khi y có th tìm th y l s ng chân th t t nơi mình. Tôi ñã bi t ñư c m t trong các b c Hi n Gi ñó. nhưng không ph i là không có hi u l c. Tôi nói v i ông b n m i c a tôi r ng qu th t tôi không ng t i m t câu tr l i như th . Y ñáp: lãng quên m t Chân Ngã c a mình. Con ngư i ñi tìm tòi khám phá cái ý nghĩa bí n c a cu c ñ i. Y hãy c n th n dò xét nh ng d u hi u ñó. Ngư i n Đ l c ñ u: . .Nhưng t i sao Ngài không ph c v x s b ng cách tham gia vào vi c nư c. tôi tr l i thăm vi ng Ngài nhi u l n và l i ñ o vi n v i Ngài trong m t th i gian. Đó là m t ñi u mà tôi ít hay nói v i ai.. À. y ch y quàng xiên theo nh ng lý thuy t c a ngư i khác. kh n khó l m than. huy n bí. Ngài v a là m t ngư i cha. Y hãy tin tư ng nơi Thiên Ý và tuân theo nh ng m nh l nh thâm tr m nh n nh vào cõi lòng y b ng nh ng linh c m t nh và sâu s c.Nh ng tư tư ng sâu xa c a m t h ng ngư i ñ c bi t như th không d gì th u hi u ñư c d u cho ñ i v i chúng tôi. Ngư i nào . mà s c th n giao cách c m có th vư t qua không gian. vì nó s s ng ñ ng và tăng trư ng lên thành nh ng tư tư ng siêu vi t vư t ra ngoài vòng gi i h n c a lý trí.10 275 th . cho ñ n khi y nh n th y nh ng d u hi u thoáng qua nó s xu t hi n khi cái tâm hoàn toàn v ng l ng. Tôi tìm th y ñ o vi n c a Ngài dư ng như do s tình c . Tôi thành th t h i. nhưng n u y th n nhiên b qua cơ h i. thì ân hu ñó cũng ví như m t h t gi ng gieo trên bãi ñá s n. tôi ñã t p nhìn th y cái ñ p trong nh ng k phong cùi. vô minh và s s t. tôi ñã nh ra. tuy m t ngư i không nhìn th y. tàn t t. và ý nghĩa thâm sâu c a n cư i bí hi m c a nó là T Bi t Mình.. y u ñu i. Đó là ti ng nói c a m t v t n d u. Đ i v i tôi. yêu ngh thu t và m l . Ngư i nhìn vào bên trong ch th y có s b t mãn. Ngài s ng trong m t ñ o vi n h o lánh cách xa thành ph . hãy nên bi t r ng cái Ngu n s ng sinh ra y v n cao c và thiêng liêng hơn là y có th tư ng tư ng. m t ngư i Th y và m t ngư i b n. Nh có Ngài. Y có th quên m t nó ñi và ng mê trong s truy hoan. Ngài cũng có th nói r ng m t xã h i suy tàn ph i ch u cái s ki p ñau thương c a nó cho ñ n khi ngày gi ph c hưng c a nó ñã ñi m. Th t v y chí ñ n b u không khí chung quanh Ngài cũng t o nên s an l c m u nhi m ñó. S minh tri t c a Ngài qu th t là thiêng liêng. hu ng chi ñ i v i ngư i Âu Tây như các anh. Không ai b sa th i ra ngoài cái ân hu thiêng liêng ñó.. t c là ti ng nói c a Chân Ngã. thâm tr m nó ng trong n i tâm c a y. nhưng m t ngày kia nó vươn mình cho tr i d y và ñánh th c y. Tôi v n là ngư i có tâm h n th m m . y s nh l i r ng y là ai và thu h i l i ñư c linh h n c a mình. ch ng khác nào như nh ng v Thiên Th n ti n phong báo hi u trư c m t ti ng nói huy n di u s p ñ n. mà ch là con ngư i t sa th i l y mình. ch v i th t v ng và hoài ngh Y hãy nhìn sâu hơn và lâu hơn. Tôi yêu Ngài ch ng khác nào như con thương ch Trong nh ng lúc sung sư ng mà tôi ñư c g n bên Ngài. K t ñó. nh ng ngư i mà trư c kia tôi ngo nh m t ñi vì ghê t m. M t x s n xu t ñư c nh ng ngư i như th nh t ñ nh ph i là m t x cao c và hùng cư ng. Cái nhìn khó lư ng c a nó luôn luôn hư ng vào bên trong. Ngài ñã d y tôi r t nhi u. M i ngư i ñ u s có lúc ñư c hư ng ân hu thiêng liêng trong ñ i mình. B i ñó.. Con ngư i không tìm th y cái chân giá tr c a mình b i vì y ñã m t cái ý th c v Thiêng Liêng. tôi c m th y r ng h nh phúc v n h u k m t bên. Có l Ngài s tr l i câu h i c a anh r ng ngư i ta có th ph ng s th gian m t cách âm th m l ng l b ng cách phóng tư tư ng lành. nhưng s lãng quên ñó không bao gi có th làm gi m b t ñi s cao c thiêng liêng c a nó. Hình bi u tư ng Sphinx không nhìn c nh v t bên ngoài.

. Con ngư i có th t hào r ng y thu c v m t giòng gi ng thiêng liêng: M t Đ ng vô cùng cao c hơn ngư i m c a y v n chăm nom săn sóc y t thư u thõ. làm cho tôi mu n tìm hi u thêm v ý nghĩa thâm tr m c a cu c ñ i.274 11 sinh v i m t tình thương bao la thâm tr m. nhi u ngư i trong s ñó ch là nh ng k vô ngh nghi p. Làm sao tôi có th ghi chép l i ñư c m t s kinh nghi m siêu linh và huy n di u như th . thoát tr n!. M t hôm. y ñã nghe theo ti ng g i c a cu c ñ i tr n gian t c l y. ñó t c là Chân Ngã. B i v y. h cũng t g i là nh ng ngư i Yog S th t. m t vài ñi m ký c c a cõi gi i di u huy n mà ngư i ñ i chưa t ng thám hi m.Nhưng n u b n ñi v nh ng nơi như Rishikesh ch ng h n. vì nó quá t nh ñ có th di n t b ng ngòi bút c a tôi. câu chuy n c a chúng tôi xoay v m t chi u hư ng nó in sâu vào cu c ñ i tôi nh ng d u v t và nh hư ng thâm tr m. mà dãy Hi Mã L p Sơn ñ y tuy t ph bao b c chung quanh như thành . vì tôi ñã hi u m t cách thâm sâu r ng: Hi u bi t t t c không ph i ch là tha th t t c . có m t y u t b t di t. thư ng ñi ta bà t làng này qua làng khác và t h p ñông ñ o các nơi ñ n chùa trong nh ng khi có nh ng cu c l l n. Y di n t m t cách linh ho t vài h ng ngư i c a cái x l lùng huy n bí ñó và trong câu chuy n. hoàn toàn th t h c. y s nh n bi t ñi u này. không bi t gì c v l ch s hay lý thuy t c a pháp môn Yoga. nó ngoài vòng gi i h n tâm trí c a con ngư i. Y ng ng m t lúc và nói ti p: .Tôi cũng bi t r ng ông b n s nghĩ như th . d u r ng m t cách v ng v ... nh ng ñi u chân lý b t h mà tôi ñã thu th p ñư c c n ph i ñư c di n t b ng ngôn ng c a tr n gian. h s nh c nh cho y nh l i ñúng vào gi phút thích nghi. tôi ñã th ghi chép l i. nhưng m i l n v i nh ng ý nghĩa khác nhau ñ n n i tôi không th hi u m t cách rõ r t. Và khi tôi nghe ông b n tôi th t ra danh t này. Tuy nhiên. Tôi ñã t ng g p danh t y nhi u l n trong khi ñ c sách. như m t nhà báo lành ngh . Trong con ngư i. Trong nh ng khi khôn ngoan sáng su t hơn. con ngư i ñã t ng th nguy n chung th y v i Đ ng Hóa Công. và s c g ng ñó s không ph i là vô ích. Thí d . Y ñã .Ngư i ta không th tóm t t trong m t câu cái ý nghĩa ñ y ñ c a danh t Yog B n hãy h i ngư i n Đ . Có m t thư .. Ông b n m i c a tôi nói qua v nh ng phong t c l lùng và nh ng t p quán c truy n c a ngư i n Đ . Y tr l i: . trong cái th i kỳ dĩ vãng xa xăm. tôi ñã nhi u l n tr l i nhà ngư i b n n Đ m i quen. ñ h i thêm m t vài chi ti t. có hàng ngàn ngư i hành kh t d o. mà còn thương yêu h t t t c ! *** Linh h n tôi ñã say sưa trong cơn ñ i ñ nh. và trong m t b u không khí l ng l y huy hoàng. Tôi b h p d n b i nh ng ki n th c r ng rãi và cái phong ñ hào hoa phong nhã c a Y ñã kích ñ ng nh ng hoài bão ti m tàng c a tôi. h s ñ nh nghĩa cho b n nghe danh t ñó b ng mư i cách khác nhau. y có ñ c p ñ n nh ng ngư i ñ o sĩ Yog Tôi ch hi u m t cách m p m v ý nghĩa c a danh t ñó. tôi li n ch n y l i. thì cũng có nh ng ngư i không h quên l i th nguy n thư xưa. ông b n ơi! Sau bu i t i g p g ñ u tiên và ñáng ghi nh ñó.

nh ng ngư i l lùng dành tr n ñ i ñ tu luy n theo nh ng phương pháp mà h tin r ng s ñem ñ n cho h nh ng quy n năng m u nhi m và phép t c th n thông. h n h p v i tâm th c c a tôi. Ngư i b n tôi im l ng m t lúc dư ng như ñ suy nghĩ v câu tr l i. th y ñ u tiêu tan và ñ m chìm trong s lãng quên. Trong kho nh kh c. nhi m m u.Nhưng b n có g p nh ng ngư i y chăng. n trong r ng th m ho c trong hang núi... và th n th c không còn b chư ng ng i. tuy t nhiên không chút mê mu i. nó ám nh h ngày ñêm.. ñư c tràn ng p m t ni m h nh phúc và an l c vô biên. Bi n ánh sáng này. . B n hãy nh r ng x nĐ v n luôn luôn tin tư ng nơi các ñi u huy n bí. Ph n nhi u là nh ng ngư i có tâm ñ o dành tr n th i gi ñ h c h i các Thánh Kinh và tham thi n. Nó bao trùm kh p nơi trong cõi không gian bao la vô t n.. Ông b n tôi v a m m cư i v a nói: . ñã bi n m t d ng. m t cái gì thâm sâu hơn. Tôi c m th y ñư c m t ñi u m i l . Tôi. Tôn giáo ñ i v i h cũng c n thi t như hơi th . nó bao g m h t t t c hơn nhi u cái b n ngã vô v kém hèn mà t trư c ñ n gi tôi v n tư ng là Tôi.. B Óc ñã bư c vào m t tr ng thái hoàn toàn ngơi ngh . tôi c m th y hình như là ch t Tiên Thiên. và thoát ra kh i s ho t ñ ng ñ c ñoán c a tư tư ng ch ng khác nào như thoát ra kh i ch n ng c tù ñ th b u không khí t do phóng khoáng bên ngoài. t ng ni m. t c giòng nư c quên lãng. nh ng phi n mu n c a tương lai. và thu c v m t cái gì huy n di u vô cùng. b n th y r ng danh t ñó r t là co giãn. cái Tôi m i. Tư tư ng ñã t t h n như m t ñóm l a tàn. và ngư i ta v n thư ng nghe nói v nh ng phép thu t th n thông c a các nhà ñ o sĩ. Tuy nhiên cái ý th c c a tôi ñã rút lui ra kh i nh ng gi i h n ch t h p c a b n ngã. Nh ng ngư i này cũng ñư c g i là Yogi. . Như th . và s ng ñ ng m t cách không th t . Tôi ñưa m t nhìn cái trang nh ñ t trên bàn th và tư ng ch ng như pho tư ng Ph t bên trong cũng nhìn tôi và m m cư i. Tôi ñã u ng c n chén nư c cam th y c a giòng sông Léthe. Nh ng ñ ng cay c a dĩ vãng. b n s th y có m t h ng ngư i hoàn toàn khác h n. tôi ñã th u rõ ý nghĩa t n tu ng sinh ho t nhi m m u c a Vũ tr nó di n ra trong không gian. B u Hành Tinh v n dung dư ng ch a ch p tôi thư nay. cũng như trong gi c ng mê nhưng tâm th n v n t nh táo. Nh ng ngư i này s ng trong nh ng túp l u sơ sài ho c trong ñ ng ñá.. thiêng liêng huy n di u hơn. Và b n có tin nơi nh ng phép thu t cùng nh ng quy n năng nhi m m u ñó không. Tôi v n ñi m tĩnh và bi t rõ tôi là ai cùng nh ng gì ñang di n ra chung quanh. Khí làm căn b n c u t o nên các b u th gi i. Tôi ñang phiêu diêu gi a m t bi n ánh sáng r ng ng i.Tuy v y. h ăn r t ít và su t ngày ch c u nguy n. Nh ng ngư i này cũng ñư c ngư i ta g i là Yogi m c dù h không gi ng như nh ng ngư i hành kh t k trên.12 273 quách. và gi a hai h ng ngư i ñó còn có nh ng h ng ngư i khác n a. Tôi h i m t cách ngây thơ. Có ngư i khinh b c tôn giáo ho c có ngư i l i r t tín ngư ng. Tôi ñã ñ t t i m t s t do thiêng liêng và m t ni m phúc l c không th t .À! Tôi còn m t ñ nh nghĩa khác n a. t c là tr ng thái nguyên th y c a v t ch t h ng tr n. ph i chăng ngư i ta thư ng thán ph c nh ng quy n năng bí m t l lùng c a nh ng ngư i Yogi. Hi n nay ngư i ta v n tìm th y nh ng nơi h o lánh. nhưng t t c ñ u h p nh t trong s chi n ñ u ñ th ng ño t thiên nhiên và chinh ph c nh ng s c m nh vô hình bí n c a Tr i Đ t. Tôi ñã vư t qua kh i gi i h n và bư c ra ngoài vòng tâm th c c a qu Đ a C u. ñó là m t s t do tuy t ñ i hoàn toàn. Lý trí ñã rút lui v cái ñ a h t c a nó. Sau cùng cái gi phút ñó ñã ñ n. Tôi m r ng hai tay ñón l y toàn th vũ tr và chúng .

Đ c tin ñó. Tôi v n gi v ng tr ng thái ñó cho ñ n khi tôi khám phá r ng nh ng s tiên ñoán c a nhà Hi n Gi qu th t không sai. . Tôi ñâm ra vơ v n. . ñi u mà sau cùng tôi có th tr l i là: "Tôi tin". và ngay ngư ng c a c a cõi gi i di u huy n. và ñây là s i dây Thánh..272 13 Th t là m t ñi u l lùng mà có th ñ ng ngoài vòng và quan sát s ho t ñ ng c a b Óc dư ng như nó là c a m t ngư i khác hơn mình. Vài ba ngư i. l i là m t v n ñ khác. ch cho Chân Ngã xu t hi n ra. .Nhưng ph i chăng b n nói còn ñ vài ba ngư i. Th i gian dư ng như mu n ng ng trôi. có l . Tôi có c m tư ng như m t Kha Luân B s p s a ñ b lên m t s ch mong v i nh ng c m giác ñ y thú v . M t ñ i s ng kh c k ..B n hãy xem ñây... Tôi là ngư i Bà La Môn. Th t không d gì g p h trên ñư ng ñ i c a mình. . Đi u ñó ñòi h i m t s tìm ki m công phu và lâu dài. gi ng nói rõ ràng c a ngư i n Đ làm gián ño n s mơ màng vi n vông c a tôi: .. ngư i ta có th tìm th y h d dàng hơn. tôi s ñ ng ngoài vòng m i s v t c a tr n gian. Y im l ng nhìn tôi m t lúc và nói ti p: . Nhưng làm sao có th t gi i thoát kh i áp l c chuyên ch c a tư tư ng. ñ m b c. tr i qua h ng bao nhiêu ngàn năm.. và ch ng ñó nh ng tư tư ng s d t".Th y b n. tôi không th nào h y b ñư c. th n bí. Nh ng lu ng sóng tư tư ng b t ñ u gi m b t l n l n. B i ñó. s ho t ñ ng c a lý trí s t xu ng d n cho ñ n ñi m s không. Ngày xưa. th y. khi cái khi u linh năng tr c giác c a tôi b t ñ u dò ñư ng ñ ti n sâu vào lãnh v c huy n bí c a n i tâm. Nh ng c m xúc c a giác quan hình như ñã ch t h n. ph i chăng cũng là m t trong s nh ng ngư i ñó. Đ c tin nơi m t quy n năng thiêng liêng. Tôi bi t r ng b t c lúc nào k t khi ñó. y v a nói v a l y tay v ch cho tôi xem m t v t mà y ñeo trong c áo. nhìn xem tư tư ng phát kh i b ng cách nào và ch m d t ra sao. Tôi nh l i r ng ñ c Maharichi không bao gi b o tôi nên ch n ñ ng m t cách quy t li t nh ng ho t ñ ng c a lý trí. Nhưng ñúng vào lúc ðó. và khi nào có s xung ñ t gi a ñ c tin và lý trí. Nhưng tìm ñư c h . Ngài luôn luôn d n dò và l p l i r ng: "Hãy ñi ngư c dòng tư tư ng cho ñ n t n ngu n g c c a nó.R t có th . ñã làm cho giai c p chúng tôi có m t vài ñ c tính t nhiên mà s h c v n theo Âu Tây và s giao thi p v i ngư i Âu Tây cũng không làm sao xóa b ñư c. Tôi b t ñ u kinh nghi m ñư c m t c m giác l lùng nh t t trư c ñ n gi . và nghĩ r ng b u không khí chung quanh pho tư ng h n có ñư m m t v linh thiêng.L t nhiên là tôi ñã g p nh ng ngư i ñó. thì t nhiên lý trí ph i như ng bư c. s tin tư ng nơi nh ng s c m nh huy n bí và s ti n b tâm linh c a nhân lo i. m c dù tôi r t có thi n c m v i nh ng phương pháp khoa h c t i tân c a các anh. c m hay nh ñi u gì n a. tiêu bi u cho giai c p tôi. nh ng th y v n in sâu trong tâm h n ngư i Bà La Môn chúng tôi. tôi không còn nghe. nhưng ngày nay tôi tin r ng h h u như ñã hoàn toàn bi n m t. Nhưng còn l lùng hơn n a khi ta có cái linh c m r ng mình s p s a bư c vào m t lãnh v c huy n bí nó che d u cái ph n thâm sâu u n nh t c a linh h n ngư i. Tôi bèn r i b m i s c g ng và t buông trôi theo m t s th ñ ng hoàn toàn tuy v n c nh giác ch mong cũng như con r n ñang rình m i.

Đó ch là m t phương ti n ñ c m hóa nh ng ngư i thư ng dân hi n lành.. v n rình r p chung quanh Gi gìn cho thân tâm v ng l ng. Đó là m t quy n năng do k t qu t nhiên c a s t p trung tư tư ng và ý chí mà thôi. Trong khi tôi gi gìn cho tâm th n yên t nh. n u y không gi i thích rõ danh t sau này. và tôi nh n th y mu n ñ ng ngoài vòng lý trí. Đây là lúc tôi bư c vào giai ño n quy t li t. Tôi thú th t r ng tôi không hi u gì c . Ngài thu c v m t h ng cao hơn n a. tôi bèn ch ñ i v i m t tinh th n t nh táo và lanh l .Dĩ nhiên. ñ tìm xem ngu n g c c a nó ñâu. và ch ng ñó b n s có m t ý ni m ñ i khái v s cao c huy hoàng c a các Ngài. Tôi mu n ti n vào m t ch còn thâm sâu hơn là tư tư ng.Nh ng v Rishi còn cao hơn nh ng ngư i Yog Chúng ta hãy ñem thuy t Ti n Hóa Lu n c a Darwin chuy n sang ñ a h t tinh th n. th thách. suy tư. .. Đ i v i Ngài.Không. th t là m t ñi u khó l m thay. sau khi ñã lo i tr m t lo t nh ng tư tư ng v n vơ nó v n thư ng ñ t nh p vào trí óc trư c khi tâm th n ñư c bình tĩnh yên l ng... Tôi mu n bi t xem t gi i thoát ra kh i s ki m t a c a b Óc và trí não s gây cho tôi cái c m giác như th nào. Không bao gi . và s căng th ng c a nó ñư c n i ti p theo sau b ng m t c m giác sung sư ng. . Đêm nay. và ch p nh n giáo lý c a Bà La Môn cho r ng có m t s ti n hóa c a linh h n cùng ñi ñôi v i s ti n hóa c a th xác. K ñó. B n hãy tư ng tư ng nh ng v Rishi như nh ng ngư i ñã ñ t t i t t ñ nh c a cái thang ti n hóa ñó.. nhưng v n là mình. và nhìn nó m t cách khách quan. M t ti ng nói c a tr c giác báo cho tôi bi t r ng cái lý trí ñó ch là m t khí c mà thôi. Cái trí bi n lu n. Ph i chăng tôi ñã nói v i b n r ng Ngài là m t v Rishi. ch t phác và ñem cho h m t ñ c tin. . t trư c ñ n nay v n ñư c coi như m t kh năng quý báu mà ngư i ta l y làm t hào. Trong tr ng thái ñó ngư i hành gi ph i luôn luôn gi gìn s t p trung tư tư ng. tôi ñ t t i ñi m ñó m t cách mau chóng. ch ng h n như ñ c Ph t hay ñ ng Christ. . cái lý trí ñã t rút lui c nh v t chung quanh b t ñ u lu m và ñ m chìm trong ch v ng l ng hư không. tôi gom th n th c vào chính trung tâm c a nó. nhưng trư c h t các Ngài ph i nh p th và tuyên b ñã bi t ñó không ph i là Chân Ngã. nay ñã tr nên m t v t c n ph i lo i b . không ñ cho th n th c b xao lãng hay lo ra. Tôi nhìn xem nh ng tư tư ng c a tôi v i m t s siêu thoát l thư ng. Cu c ñ i th gian v i bao nhiêu s cám d . không b xao ñ ng b i ngo i c nh..L t nhiên. s nhi m m u hay phép l là m t phương ti n mà Ngài ít khi dùng ñ n. M t s c m nh m i m và d i dào b t ñ u hành ñ ng m t cách mãnh li t trong tâm gi i c a tôi và thúc ñ y tôi ti n sâu vào n i tâm v i m t t c l c không gì cư ng n i. tôi ñ ng ngoài vòng ho t ñ ng c a lý trí. Trong giai ño n k ti p.Nhưng ñ ng Chirst cũng ñã t ng làm phép l ! . M c ñích chính c a Ngài là tr nên Toàn Thi n cũng như nh ng ñ ng Thiêng Liêng Cao c . h u như kh i c n chi n ñ u.14 271 . d dàng tho i mái. Tr n giao phong ñ u tiên ñã k t li u mau chóng. . tôi ñã lo i b h t t t c nh ng ñi u ñó. nhưng b n tư ng r ng Ngài làm như th vì m c ñích khoe khoang chăng.M t v Rishi có th làm nh ng phép l th n thông mà thu t th n thông không có giá tr như nhi u ngư i Yogi l m tư ng. -N u n Đ có nh ng ngư i như nh ng v Rishi thì ch c h n qu n chúng s quy t theo các Ngài.

cân nh c nh ng ý th c c a tôi v th ch t. khi các Ngài xu t hi n như th nhi u hơn bây gi . Tôi b ng nhiên ñâm ra mơ m ng và b t giác thì th m như nói riêng m t mình: . Vài gi trư c khi bư c vào giai ño n quy t li t trong cơn thi n ñ nh bên ñ c Maharichi. thư ng ch xu t hi n trong m t th i gian nh t ñ nh. Tôi l ng l ng ng i xu ng sàn g ch và tréo chân theo th ng i thi n như thư ng l . Nh ng v nào mu n nh p th ñ làm vi c giúp ñ i. Tôi bèn ph n ñ i r ng n u các v y c s ng n d t như th mãi thì ph ng có ích gì cho ñ i.B n hãy tin r ng có ngày b n s ñư c như ý nguy n.Tôi mu n ñư c g p m t v Rishi. *** Hình th c c a ñ c Maharichi ng i nh p ñ nh hi n rõ ràng trong trí c a tôi. Thư xưa kia. Tôi c nán l i ít lâu. Đ ng này. t c là cái th c th t t i. Nh ng s suy g m thu c v lý trí trong nh ng cơn tham thi n ban sơ c a tôi trư c kia ñã d t h n. Noi theo ch th thư ng l p ñi l p l i c a Ngài. hay linh h n Ngài. Trong vài giây ñ ng h . và tôi không còn c m th y gì khác hơn s hi n di n tâm linh c a ngài. quy n năng. ñ c ñ c a các Ngài n i b t trư c m t m i ngư i. thì th n th c c a tôi ñã gom vào n i tâm và t p trung ñó. thành th không bao lâu cõn b nh cũ c a tôi ñã b c phát tr l i và s c kh e c a tôi l i ñi xu ng d c ñ n m t m c ñ báo nguy và tôi chưa t ng c m th y b suy y u như th bao gi . tôi ñ nh tĩnh tinh th n và gom t t c m i tư tư ng vào m t trung tâm ñi m nh t ñ nh. Vì không bi t rõ các ñ ng Rishi. ho c ít nh t là m t ngư i Yogi chân chính.270 15 d ñ nh lên ñư ng s p t i làm tr ng i nh ng c g ng c a tôi. Nhưng có ði u ch c ch n là các ñ ng Rishi thích ho t ñ ng âm th m l ng l trong bóng t i hơn là xu t hi n ngoài ñ i. . tri u ch ng c a cơn s t s p ñ n.. nhưng s c kh e c a tôi l i b gi m sút và làm cho tôi ph i quy t ñ nh t giã ñ o vi n càng s m càng ha Th t v y. cái hình bóng c a ngài ñã bi n m t trong trí óc tôi. Nhưng s c ngư i có h n. v tình c m và lý trí nhưng khi cho ngư i ñ i bi t các Ngài là ai. trong khi tôi nghe theo ti ng nói c a n i tâm nó kêu g i tôi t Bombay tr v ñây. làm sao có th th ng ño t ñư c thiên nhiên. Các Ngài thích s ng cách bi t v i th gian. tôi h i h tr v và bư c vào t nh xá trong khi gi công phu bu i chi u ñã trôi qua h t n a ph n. Tôi ñã t ng d h i. tôi ñã có ñ ý chí g t b s kháng c c a m t th xác ñau y u và m t tinh th n m t m i ñ lưu ng t i vùng nóng b c này. Sau khi vi ng thăm m t nõi Thánh Đi n thâm nghiêm ngôi ñ n l n. tôi c g ng vư t qua hình bóng y ñ tr vào cái ph n vô s c tư ng. Tôi ng c nhiên h i: . r t ít khi nào các ñ ng Rishi l i làm như v y. nên th gian không th xét ñoán các Ngài m t cách ñúng ñ n. thì s minh tri t. Tôi ñã nói r ng các ñ ng Rishi ñôi khi cũng xu t hi n ngoài th gian và chung ñ ng v i ngư i ñ i. Tôi ng c nhiên mà th y r ng nh ng c g ng c a tôi có k t qu r t mau chóng. thì tôi b t ñ u run m t cách d d i kh p c thân mình và toát m hôi như t m. Nh ng vì vua chúa cũng ph i nghiêng mình thán ph c s minh tri t c a các Ngài và không ng n ng i th nh c u ý ki n c a các Ngài v các v n ñ qu c s ..T c ng có câu: Không nên tin b ngoài. r i l i rút lui vào bóng t i. Ngư i n Đ n m t n cư i ñ y tha th : . Đ n lúc tôi nh m m t. và nh hư ng c a các Ngài ñư c công khai nhìn nh n.

16

269

- Làm sao b n bi t ñ ng... Câu tr l i c a y càng làm cho tôi ng c nhiên hơn n a: - Tôi bi t như th t ngày chúng ta g p nhau l n ñ u. Đó là m t th tr c giác, m t th linh năng khi n tôi c m bi t ñư c m t cách sâu xa nhưng không th gi i thích ñư c. Sư ph tôi ñã d y tôi t p luy n và s d ng cái năng khi u ñó. Khi g p vi c, tôi hoàn toàn tin tư ng nơi khi u linh năng tr c giác c a tôi. Tôi h i n a tin n a ng : - L i tiên tri c a b n bao gi m i th c hi n... B n tôi nhún vai và l c ñ u: - Tôi không ph i là m t nhà tiên tr Tôi r t ti c là không th nói trư c ngày gi nào b n s th c hi n ñi u y. Tôi không h i thêm ñi u gì, tuy tôi ng r ng y có th nói nhi u hơn n u y mu n. Tôi bèn suy nghĩ và ñ ngh : - Ch c có ngày b n s tr v x . N u lúc y tôi r nh vi c, chúng ta có th cùng ñi chung nh ng ngư i y chăng... - Không b n ơi! B n ph i ñi m t mình. T t hơn là b n hãy tìm ki m l y m t mình b n. Tôi kêu nài: - Đó là m t ñi u r t khó ñ i v i m t ngư i ngo i qu c như tôi. - H n là r t khó. Nhưng b n hãy ñi m t mình, r i có ngày b n s th y r ng l i nói c a tôi th t không sai.

Ngài theo ch tôi nhìn th y. Tuy Ngài s ng cách bi t v i cõi gi i bên ngoài và không ch u ti p xúc v i ngư i th gian, nhưng ngư i nào có ñ y ñ nhân duyên s ñư c d n d t ñ n s giao c m tâm linh v i Ngài. Tôi càng yêu quý Ngài hơn n a khi tôi th y Ngài r t gi n d và khiêm t n gi a m t b u không khí cao c và thiêng liêng th t s mà ngư i ta c m th y rõ r t chung quanh Ngài. Ngài không h tuyên b có nh ng quy n năng th n bí hay có m t s m ng thiêng liêng nào ñ lòe ñ i, nh t là ñi u ñó l i càng r t d ñ i v i ngư i n Đ là m t dân t c s n có óc tin tư ng th n quy n, và s n sàng th n thánh hóa Ngài ngay trong khi Ngài còn s ng, n u Ngài không ph i là m t ngư i hoàn toàn chân th t và c c l c ph n ñ i nh ng tư tư ng ñó. S có m t trên th gian c a nh ng ngư i như ñ c Maharichi hình như không ph i là do d ng u nhiên tình c . Ngài cũng như m t v s gi thiêng liêng ti p t c công trình c a nh ng b c hi n gi ñã t ng xu t hi n tr i qua giòng l ch s c a nhân lo i ñ gìn gi , duy trì s sinh ho t tâm linh trên m t ñ a c u. Ngư i ta ph i ch p nh n s ki n này là nh ng b c hi n gi ñó xu t hi n ñ ti t l cho chúng ta ít nhi u chân lý, ch không ph i ñ th o lu n ñôi co gì v i chúng t D u sao, nh ng giáo lý c a Ngài có m t tính cách r t h p d n ñ i v i tôi vì nó r t th c t và ñúng tinh th n khoa h c. Ngài không có s d ng ñ n s c m nh th n thông siêu phàm nào và không ñòi h i m t ñ c tin mù quáng. Danh t Thư ng Đ cũng ít khi xu t hi n trên môi c a Ngài. Ngài ch ñưa ra m t phương pháp phân tách b n ngã, nó có th th c hành b t lu n r ng ngư i ta có nh ng tín ngư ng như th nào, m t phương pháp nó s ñưa con ngư i ñ n s th c hi n Chân Ngã, hay Chân Như Ph t Tánh c a mình. Càng ngày tôi càng nh n th c ñư c r ng có m t ph n s c m nh tinh th n c a ñ c Maharichi ñư c chuy n qua cho tôi, m c d u chúng tôi không có trao ñ i v i nhau m t l i nào. Tuy nhiên, ngày

268

17

trong bóng t i c p m t xanh bi c và sáng ng i c a m t con beo g m, hay vô ý ñ p nh m m t con r n h mang n m khoanh tròn dư i ñ t ho c d m chân lên m t con bò c p l a mà n c ñ c có th làm ch t ngư i... Nhưng ngay t c kh c tôi c m th y h th n vì nh ng ý nghĩ ñó bên c nh ngư i ñ o sĩ không h s s t, và tôi li n nép mình vào cái hào quang che ch c a y mà tôi c m th y hình như nó bao b c l y tôi. Đêm càng khuya, khu r ng càng vang r n nh ng âm thanh rùng r n. Ti ng s a c a m t con chó r ng văng v ng ñàng xa, nh ng loài phi c m t u thú khác cũng rú lên ñ ñáp l i, và khi chúng tôi v ñ n g n cái ao bên c nh nhà chúng tôi, thì ti ng nh ương, r n m i, trùng d , dơi chu t hòa thành m t khúc nh c l lùng, bí hi m. Sáng ngày hôm sau, khi tôi th c gi c, tôi c m th y tâm h n nh nhàng thư thái, s n sàng chào ñón m t vũ tr tràn ñ y ánh sáng, nh n nh p tưng b ng... Còn bi t bao nhiêu chuy n mà tôi có th vi t v ñ i s ng ñ o vi n và v nh ng cu c ñàm tho i c a tôi v i ñ c Maharich Tôi càng th y r ng Ngài là ngư i n i nghi p c a m t th i quá kh xa xăm, khi ngư i ta coi s khám phá ra m t ñi u chân lý thiêng liêng cũng có giá tr không kém gì s tìm ra m t m vàng. T nay tôi bi t ch c r ng tôi ñã g p nơi thâm sơn cùng c c này, m t trong nh ng b c siêu nhân cu i cùng còn sót l i c a x nĐ . Gương m t tr m l ng c a nhà Hi n Gi này làm cho tôi c m th y g n gũi hơn v i nh ng b c Thánh Nhân Hi n Tri t c a x nĐ th i xưa. Tuy nhiên, ngư i ta c m th y r ng cái ph n thâm sâu huy n di u nh t c a Ngài v n chưa ñư c bi u l rõ ràng trư c m t tôi. Có khi Ngài v n s ng cách bi t m t cách l lùng, và nh ng khi khác Ngài l i ban r i ân hu thiêng liêng c a Ngài cho tôi v i m t h o ý tuy t v i, nó n i li n tôi v i Ngài b ng nh ng s i dây nhân duyên b n ch t và trư ng c u. Tôi ñã t p quen v i cái phong ñ bí hi m c a Ngài và ch p nh n

T ñó tr ñi, tôi bi t r ng có ngày tôi s th neo m t h i c ng phương Đông ñ y ánh n ng. Tôi nghĩ r ng n u trong quá kh , x n Đ ñã t ng t o ra nh ng ngư i như các v Rishi, và n u m t vài v y hi n nay v n còn s ng như b n tôi tin tư ng, thì cái công phu khó nh c ñi tìm ra các Ngài s không ph i là vô ích. Nó s ñư c ñ n bù l i g p b i ph n b ng nh ng l i vàng ng c minh tri t mà mình s ñư c nghe t các Ngài th t ra. Bi t ñâu tôi ch ng có cái may m n là nh ñó ñ i s ng n i tâm c a tôi s tr nên d i dào phong phú hơn. Và d u cho tôi b th t b i, cu c hành trình c a tôi cũng không ph i là vô ích. Vì nh ng ngư i Yogi kích thích s tò mò c a tôi m t cách mãnh li t b i cách sinh ho t l lùng và nh ng phép tu luy n huy n bí c a h . S ham mê c a tôi v nh ng ñi u huy n di u phi thư ng ñã ñư c kích ñ ng ñ n m t m c ñ cao t t. Cái vi n nh ñi thám hi m nh ng chân tr i xa l ñó làm cho tôi ngây ng t. Tôi t th trôi theo cái ñà tư ng tư ng c a mình, ñ nh r ng khi g p cơ h i thu n ti n, tôi s ñáp chuy n tàu ñ u tiên sang n Đ . Ngư i b n n Đ c a tôi v n còn ti p tôi t i nhà y trong nhi u tháng. Y giúp tôi nh n ñ nh ñư ng l i trong cái chương trình tương lai c a tôi, nhưng không ch u làm ngư i hư ng d n tôi trên nh ng bư c ñư ng xa l mà tôi còn ph i vư t qu Nhưng bi t ñư c v trí c a mình, nh n ñ nh ñư c nh ng kh năng ti m tàng c a mình, t v ch l y con ñư ng ñi rõ ràng nh t ñ nh, ñó ph i chăng là m t ñi u quý báu ñ i v i m t ngư i còn ñang tu i thanh xuân... V y thì không ph i là m t ñi u quá ñáng n u tôi bày t lòng bi t ơn c a tôi ñ i v i ngư i b n m i c a thư ban ñ u. Nhưng bánh xe ñ nh m nh v n ti p t c xoay v n và cái ngày phân ly gi a chúng tôi ñã ñ n quá mau. Cách sau ñó vài năm, tôi ñư c tin y ñã qua ñ i, hình như vì tai n n. Cu c hành trình c a tôi v n chưa g p th i gi và hoàn c nh thu n ti n. Nh ng s ư c mong và tham v ng ñ i thư ng t o ra nh ng trách nhi m ràng bu c mà ngư i ta không d gì thoát kh i. Tôi ñành ch u an ph n v i cu c ñ i hi n t i nó giam hãm tôi trong m t

18

267

khuôn kh ch t h p. An ph n, nhưng v n ch ñ i, vì tôi không h m t s tin tư ng nơi l i tiên tri c a ngư i n Đ . M t ngày n , m t vi c x y ñ n b t ng l i càng xác nh n c ng c thêm ñ c tin c a tôi. Nh ng ho t ñ ng ngh nghi p c a tôi ñưa ñ n cho tôi m t d p ti p xúc trong nhi u tháng v i m t ngư i mà tôi l y làm quý tr ng và giao du v i m t tình thân h u ñ c bi t. Y có m t trí óc thông minh, vô cùng linh ho t và bi t rõ nhân tình th thái. Y ñã t ng làm giáo sư d y khoa Tâm Lý m t trư ng Đ i H c, nhưng cu c ñ i giáo sư mô ph m không thích h p v i Y bèn t ch c ñ bư c qua m t ngành ho t ñ ng khác mà y có th s d ng s v n ki n th c r ng rãi c a mình. Trong m t th i gian, y làm c v n cho nhi u nhà kinh doanh trong gi i thương trư ng, và ñã t ng th hư ng nh ng s ti n thù lao kh ng l c a nh ng v ch nhân các xí nghi p l n. Y có cái thiên tư ñ c bi t là giúp ngu n c m h ng và khích l cho nh ng k khác thành công trên ñư ng ñ i. D u là k b n cùng hay tri u phú, ai ñã ñ n ti p xúc v i y ñ u ñư c s giúp ñ ý ki n ho c s nâng ñ v tinh th n, làm cho h tăng lòng h ng kh i, và nh ng l i khuyên b o c a y ñ u có giá tr như vàng ng c. Tôi v n thư ng nghe theo nh ng l i khuyên c a y, vì s tiên ki n và linh giác c a y thư ng ñư c ch ng minh m t cách hùng bi n trong các v n ñ kinh doanh cũng như các v n ñ cá nhân. Đi u mà tôi thán ph c nh t là y ñã dung hòa ñư c trong tâm tính c a y nh ng khía c nh hoàn toàn trái ngư c nhau. Y có th bàn lu n ñ n nh ng v n ñ tri t lý khó khăn nh t, ngay sau khi v a bàn tính xong m t công vi c kinh doanh thương m i! Vì th ngư i ta không h th y y có v bu n b c, ưu s u, mà luôn luôn vui v trào phúng và h n nhiên c im . Y ñã cùng tôi tr i qua nh ng gi thú v trong khi làm vi c chung, ho c trong nh ng khi r nh rang, nhàn h . Tôi l y làm thích thú mà

c a cu c ñ i th gian mà lòng không nao núng hay s s t. Và tôi c m th y r ng m t nơi nào ñó trong n i tâm nhưng l i r t g n chúng ta, bi u hi n rõ cái giá tr căn b n c a cu c ñ i, khi mà ngư i ta nhìn th y nó r i, thì t t c nh ng s lo âu phi n não c a cu c ñ i s tiêu tan và không còn n a. Nh s c i t o tinh th n nó v a di n ra trong tâm h n tôi, mà nay tôi ñã trút ñư c gánh n ng c a s th t v ng ưu phi n. Tôi không còn nh t i th i gian trong khi tôi ñã tr i qua cái kinh nghi m t t ñ p nói trên, và tôi cũng không bi t làm sao có th gi i thích m t cách m mãn s huy n di u c a n i tâm, nó hoàn toàn v ng l ng và không tùy thu c th i gian và không gian. Bóng hoàng hôn ñã ng xu ng khu r ng r m. Lúc y tôi không còn ý th c ñư c c nh v t chung quanh n a, nhưng t ch sâu th m c a ti m th c, tôi nh l i r ng màn ñêm s p xu ng r t mau chóng vùng nhi t ñ i, và lúc ñó tôi ñang ng i gi a r ng sâu hoang v ng cô liêu. Tuy nhiên, tôi l i không c m th y s s t chút nào khi tôi ng i bên c nh ngư i ñ o sĩ, nh t là khi ngư i y l i d t tôi ñ n thám hi m vào ch n i tâm huy n bí ñ ñư c th m nhu n trong b u không khí an l c tuy t v i... Sau cùng khi ngư i ñ o sĩ s nh vào tay tôi ñ ra hi u cho tôi ñ ng d y thì chung quanh tr i ñã t i ñen. Chúng tôi n m tay nhau ñi trong ñêm t i xuyên qua khu r ng hoang ñ tr v nhà, không có ñèn ñu c soi ñư ng chi c , nhưng ngư i ñ o sĩ dư ng như ñư c dìu d t b i m t th giác quan l lùng. vào lúc khác, khu r ng này l ñã làm cho tôi ph i s s t, vì ban ñêm là lúc mà các loài thú d r i kh i sào huy t c a chúng ñ ñi ki m m i, và ngư i ta có c m giác r ng có bao nhiêu nh ng ñ c trùng ác thú l n v n chung quanh. Tôi nh l i con chó Jackie ñ o vi n v n thư ng ñi chơi v i tôi trong vư n ho c chia s t b a ăn v i tôi chòi tranh, m t hôm tr v nhà v i cu ng h ng b xé toang, máu me ñ m ñìa vì v t c n c a m t con beo g m, và m t con chó khác cũng b c p tha m t, không tr v . Bi t ñâu ñêm nay tôi cũng s thoáng nhìn th y

Anh th t là m t tri t gia.Thi t tư ng anh ñ ng bao gi nên làm cái ngh này. mà anh l i m c k t trong m t cái ngh b l thu c cho v n ñ th i s hàng ngày. khi mà y s n có m t s che ch thiêng liêng h u k m t bên.. Y ñã dùng cái bí thu t nào ñ nh hư ng ñ n tôi m t cách m u nhi m như th . b u tr i quang ñãng dư i ánh trăng r m làm cho chúng tôi th y c m h ng d i dào chúng tôi bèn r nhau ñi bách b thư ng trăng. r ng th t là m t ñi u kh d i mà bám víu l y nh ng s v t phù du gi t m c a cu c ñ i tr n gian.. Và ch ng ñó anh s cho chúng tôi ñ c nh ng thiên phóng s l lùng nhé. Khi ăn xong bư c ra v . nay ñ n v i tôi m t cách d dàng. th m thía.. chúng tôi cùng nhau dùng cơm t i m t quán nh có v m cúng. tôi không còn nghi ng gì n a. gương m t y dư ng như bi n ñ i b i s yên t nh càng thâm tr m hơn trư c. nh ng n i thăm tr m c a s ki p nay không còn là ñi u quá ư quan tr ng ñ i v i tôi n a khi tôi b t ñ u s ng v i n i tâm thiêng liêng c a tôi. N a gi trôi qua. tôi d n d n ch u nh hư ng c a b u không khí im l ng chung quanh và s ñi m tĩnh l lùng c a ông b n tôi. Anh có tâm h n tri t lý và có nh ng hoài bão v ñư ng tâm linh. Trong lúc ñó. hãy chúc anh m t ñêm ngon gi c. d u dàng và ch c ch n. khi chúng tôi b t tay t giã. Ông b n tôi bèn bư c ñ n g n tôi và k tai nói nh : . M t s ung dung t t i và th n nhiên trư c ngh ch c nh mà tôi chưa h bao gi ñ t t i t trư c. bãi cát nóng g t cũng ngu i d n.. nhưng m t ñêm trăng t ch m ch như ñêm nay t nhiên khêu g i ñ n nh ng chuy n tri t lý. ñi u ñó tôi không th bi t ñư c.. Sau m t ch p không lâu. làm cho thân mình y dư ng như t a hào quang sáng chói. nh ng ki n th c r ng rãi c a y làm tôi ng c nhiên.. Tôi ch c ch n r ng có ngày anh s ñi tìm nh ng nhà ñ o sĩ Yogi n Đ . không có gì ñ c bi t. nh ng v L t Ma Tây T ng. Tôi thư ng t h i làm sao kh i óc con ngư i có th ch n i m t kho tàng hi u bi t r ng rãi như th ! M t bu i chi u. chìm n i ba ñào nghe y nói chuy n. Câu chuy n lúc ban chi u ch quanh qu n v i các v n ñ t m thư ng. sưu t m. ho c nh ng v cao tăng phái Thi n Tông bên Nh t B n. nh ng s thay ñ i c a cu c ñ i. M t s b ng an tuy t v i ñã xâm chi m l y tâm h n tôi m t cách t t .. thân mình y ngay ng n như pho tư ng ñ ng. và y nói m t cách ch m rãi: . s b ng an tuy t v i nó toát ra t con ngư i y ngu n g c do ñâu mà ra. Tôi bèn ch n l i: . M t ni m an l c vô biên tràn ng p cõi lòng tôi. gi ng nói c a y b ng tr nên nghiêm ngh . Tôi cũng nh n th y r ng khi con ngư i tin tư ng và nghe theo ti ng. r ng n u ñ c chúa Jesus ngày xưa ñã b o các môn ñ ñ ng lo nghĩ ñ n ngày mai.266 19 m t y cũng yên t nh như m t nư c h sen. và dùng th i gi vào công vi c kh o c u. y v n ng i yên như th . M t vài tia n ng màu vàng s m t hư ng Tây chi u th ng vào gương m t c a ngư i ñ o sĩ. Sao anh không làm giáo sư Đ i H c. Thôi trong khi ch ñ i. Cu c ñi chơi bách b dư i ánh trăng ñưa ñ n nh ng câu chuy n tri t lý tr u tư ng ñ n n i nh ng danh t c a chúng tôi th t ra có th làm cho nh ng v thân ch c a ông b n tôi rùng mình! V ñ n trư c c a nhà. Ngư i ñ o sĩ ñã giúp ñ tôi b ng m t phương pháp bí m t và huy n di u c a y. S c nóng m t tr i ñã gi m b t khi ñ n lúc x chi u. ñó là vì Ngài bi t r ng có m t quy n năng thiêng liêng che ch cho h .Nh ng ñ o sĩ Yog Anh nghĩ sao v nh ng ngư i y. ñôi m t ñ ng tròng c a y nhìn th ng vào ch hư không hay là nhìn vào nh ng ng n ñ i xa xa t n chân tr i. tôi nh n th y m t cách rõ ràng r ng con ngư i có th th n nhiên và an vui trư c ngh ch c nh n u y tìm th y cái Chân Ngã c a mình. y s có th tr i qua nh ng cơn phong tr n t c l y..

nhưng m t c m giác l lùng khi n tôi c nói chuy n v i y b ng ti ng Anh.20 265 . M c d u chúng tôi ngôn ng b t ñ ng. ánh n ng m t tr i x trưa r i th ng vào ngư i chúng tôi. Chúng tôi ñi xuyên qua khu r ng r m.Đó là nh ng ngư i hi u bi t r t nhi u. chúng tôi ñi xu ng m t cái ao l n do m t con ñư ng t t mà Ramiah có v r t quen thu c. tôi ñã bư c chân lên h i c ng Bombay. Ramiah ng i x p b ng. Không ñ y m t năm sau. Tôi có nh ng lúc ngã lòng. Tôi ti p t c ñi theo y ñ n a ti ng ñ ng h ñ n m t g c cây ña l n. Gi phút trôi qua m t cách ch m ch p. C nh v t nơi ñây hoàn toàn v ng l ng không có m t bóng ngư i. chúng tôi l i ñi b thêm n a gi n a xuyên qua r ng r m và sau cùng. V i vài câu v n t t. và ph h a thêm b ng nh ng c ch và s c m t th t v ng và chán n n. Sau khi ng i ngh ñư c m t lúc. b n ơi! H bi t r t nhi u! Tôi bư c chân ra v . hy v ng r ng y s hi u ñư c tư tư ng c a tôi n u y không hi u ñư c nh ng l i tôi nói. và ra d u b o tôi ng i xích l i g n. nhưng chúng ta v n vô tình ti n ñ n cái m c ñích mà nó ñã v ch s n. y g t ñ u ñáp l i m t cách tr nh tr ng. tôi cũng ng i bên c nh Ngôn cây nhành lá sum sê t a ra trên ñ u chúng tôi như m t cây dù l n. tôi ñã l m! Đ nh m nh con ngư i luôn luôn phán ra nh ng l nh m i c a nó hàng ngày. y day m t v phía ao sen và trong giây phút y ñã ñ m chìm trong m t cơn thi n ñ nh. t d u cho tôi bi t r ng y ñã hi u rõ ñư c câu chuy n. gương . ch có toàn là r ng r m bao b c chung quanh. Cu c hành trình sang phương Đông v n chưa th th c hi n ñư c. nhưng ch ñ m t lát là ñ n m t kho ng ñ t tr ng. Hay là tôi b m t cái ñ nh m nh kh c khe nó trói bu c tôi v i nh ng tham v ng thư ng tình và nh ng c m b y c a cu c ñ i tr n th ! Nhưng không. dư i ao có r t nhi u hoa sen. Ramiah ng i l ng l ng nghe. tr m t nhìn c nh v t tưng b ng r c r c a m t thành ph phương Đông. tôi cũng ng i như th trư c m t Có l y ñã nh n th y cơn xáo tr n và kh ng ho ng tinh th n v a qua trên nét m t tôi. chúng tôi ng ng l i và ng i ngh dư i bóng mát. nhưng Ramiah v n ng i ñi m nhiên b t ñ ng. và l ng tai nghe ñ th th ng l lùng c a nh ng dân t c b n x qua l i nơi này! Tôi ng i d y và khi y ng i x p b ng dư i n n g ch. Chúng tôi ng i trên b ao. K ñó. Khi tôi ñã nói xong. hai chân tréo. y ñ ng d y và l y tay ra d u m i tôi ñi theo. Càng ngày tôi càng ñi sâu vào nh ng trách nhi m n ng n và ph c t p mà tôi không th y có cách nào thoát kh i. M t ch p sau. và m c dù chúng ta không có ñ linh năng ñ nhìn th y rõ. tôi thu t l i nh ng tin ch ng lành v a x y ra b t ng t bên nhà. Ngư i Yogi ch n bóng mát c a m t th cây lùn th p và ng i dư i g c cây. nên y chăm chú nhìn tôi v i m t câu h i trong ánh m t. trong lòng vô cùng xao xuy n.

không l i. c th xác l n tinh th n ñ u m t m i. và ñành r i kh i t nh xá m t cách ñ t ng t sau khi ñ n vi ng Ngài ch có m t lát. Tôi m i khách vào và ng c nhiên mà th y ñó không ai khác hơn là ñ o sĩ Ramiah. nhưng tôi gi t mình ng i ch m d y khi tôi nghe có ti ng gõ c a. Vi c này x y ñ n cho tôi như m t s th thách v s tu luy n tinh th n mà tôi ñã theo ñu i b y lâu nay. bao gi y cũng gi m t thái ñ ung dung t t i mà tôi không kh i l y làm c m ph c. tôi c m th y r ng gi a tôi và ñ o sĩ Ramiah có m t s i dây liên l c m t thi t. Tôi c m th y trong lòng nao núng và chán n n vô cùng. và m t hôm nó ñư c bi u l b ng c ch .264 21 ho c trư c nhà M i tình b ng h u ñã n y sinh ra gi a chúng tôi. L t nhiên là tôi có th l i ñ o vi n thêm ít lâu. vì các ñ t c a ñ c Maharichi s n có c m tình v i tôi và s n lòng dung n p. Th nh tho ng tôi ñi bách b chơi v i y trong khu r ng r m. nhưng ñó là m t m i tình câm. tôi l i có d p nh n th y y bi u l rõ ràng cái quy n năng phi thư ng c a Tôi v a nh n ñư c m t b c thư t bên nhà g i sang v i nh ng tin ch ng lành. Tôi n m dã dư i và thi p ñi ñư c m t lúc.. Tôi cũng chưa k p s d ng th i gi nhàn r i c a m t ngư i du khách ñ ñi ngo n c nh và vi ng thăm thành ph Bomba Nh ng ho t ñ ng c a tôi trong lúc hi n t i là th làm quen v i c nh v t chung quanh khách s n Majestic mà tôi ñư c bi t do s gi i thi u c a m t ngư i m i quen trên tàu. Tuy nhiên. không th nào c t ñ t ñi ñư c. và b i ñó tôi s không th kéo dài chuy n du hành c a tôi n Đ n a. Su t ngày hôm ñó. Tình hình tài chánh c a tôi g p cơn kh ng ho ng b t ng . nhưng b n lĩnh c a tôi th t ra cũng chưa có gì ñáng k nên tôi không vư t qua n i cơn th thách ñó. có ñôi l n chúng tôi cùng trèo lên sư n ñ i gi a nh ng t ng ñá l n d ng lên l m ch m và ñi m t cáh r t v t v m t nh c trên ñư ng núi g gh . nhưng b n tính c a tôi v n không thích như th . Và chính . M t l n n a ñó không lâu. Tôi chưa k p th th i v n thì t nhiên d p may ñâu t nó lù lù xu t hi n. tôi tr v chòi n m ngã trên giư ng. Tôi ch còn có cách là tr v x s . Tôi không th t o s giao c m tâm linh v i ñ c Maharichi như m i khi. Chương 2: M t nhà Phù th y x Ai C p Th t là m t chuy n l lùng và có n d u m t ý nghĩa gì ñây chăng.. khi ngư i ñ o sĩ ñ t m t bàn tay trên ñ u tôi ñ ban ân hu và si t ch t hai bàn tay tôi trong hai bàn tay c a Ngoài ra vài câu bút ñàm mà ngư i ñ t già d ch l i cho tôi nghe chúng tôi không ai nói v i nhau m t l i nào trong th i gian k t b n. nhưng d u cho chúng tôi ñi chơi ñâu.

và v i m t tình bác ái ñ i v i t t c chúng sinh.22 263 nh ñó mà tôi khám phá ñư c m t chuy n l . và ch nói ñ n y b ng m t gi ng thì th m s hãi. Nhân viên khách s n r t kiêng n y. tôi ñã có d p bi t y nhi u hơn n a. nhưng ñ ng này y m c m t b Âu ph c c t khéo. Y m m cư i và vi t câu tr l i: . Tôi ñưa cho y xem m t t t p chí Anh ng có in hình nh. ho c trên b ao. ngư i thư ng không nhìn th y. Dư ng như y ñã vư t b c các danh sư c a y. Đ o sĩ Ramiah cho tôi bi t r ng y ñ nh ñ n trong hai tháng t i ñ o vi n.. có m t v pháp sư phép thu t cao cư ng. và ch dùng cơm m t mình trong phòng riêng.Có gì mà ph i s . và y l y làm vui lòng mà th y có m t ngư i Âu chú tr ng ñ n n n Minh Tri t c truy n c a Đông phương. nhưng tôi không h i gì thêm mà ñ cho y tr v nhà. Trong s nh ng l khách tr . Đi u làm cho ngư i ta càng tò mò hơn n a là y không ph i là ngư i n Đ hay ngư i Âu. Ông ta ti p xúc hàng ngày v i nh ng vong linh bí m t. y có ñem theo m t ngư i ti u ñ ng. tôi h i y v chuy n con r n h mang hôm trư c. thì ch ng ñó ch ng t c các anh có th tìm th y h nh phúc chân th t và v ng b n hơn.. mà là m t ngư i ngo i qu c xu t x t trên b sông Nil. ho c ít nh t ñó cũng là do l i thiên h ñ n. y ít khi ra m t nói chuy n ho c ti p xúc v i ai. vai r ng. ngư i ta tư ng tư ng ñó là m t ngư i có v m t rùng r n kh c kh .. nói theo danh t báo gi i mà các b n ñ ng nghi p c a tôi v n thư ng dùng. ñúng th i trang và có v gi ng như m t ngư i Pháp thư ng lưu l ch s mà ngư i ta thư ng g p nh ng nhà hàng l n Ba Lê. m i ngư i ñ u nhìn tr m y v i m t v băn khoăn và không ai dám nhìn ngay m t.Ch ng nào các nhà bác h c thông thái phương Tây không còn tìm cách làm cho các ñ ng cơ ch y mau hơn nh ng th máy móc mà h ñã có. Tôi vi t ít hàng ch trên m t t m danh thi p ñ bày t ý mu n c a y ñ u th c hàng ñư c r t d dàng. và dáng ñi nhanh nh n c a m t ngư i ho t ñ ng. tươi t n và h ng hào. và giúp ñ y thêm v ph n tu luy n.. tôi th c d y v i m t quy t ñ nh rõ r t. m t kh ngư i ñ y ñ n phương phi. m t nhà Phù Th y x Ai C p! Hình dáng b ngoài c a y không có nh ng quy n năng bí m t l lùng. vì y ñã tr i qua nh ng kinh nghi m th n bí mà các v danh sư không th gi i thích ñư c m t cách th a ñáng. y có m t gương m t tròn trĩnh. Sáng hôm sau. Trư c khi t giã. Anh có dám ch c r ng ngư i Âu Tây các anh s an ph n và sung sư ng hơn chăng. ñáng li t vào hàng nh ng nhà Phù Th y h i th i Trung c . Tôi nghĩ r ng ch c còn có ñi u gì n d u ñ ng sau nh ng l i gi i thích gi n d ñó. Ch nào y ñi ngang qua thì m i câu chuy n ñ u ngưng b t. Tôi ñ n g n nó v i t m lòng thành. V ph n y. Chúng tôi thư ng g p nhau ho c ch ñ t tr ng chung quanh chòi. và y bình ph m m t cách l lùng v m t b c nh trong ñó: . . Tôi ph i ph ng v n nhà Phù Th y Mahmoud Bey. Ngư i ta tư ng tư ng y m c áo r ng tr ng. và b t ñ u nhìn vào n i tâm c a h . Ngài li n gi i thích cho y nghe m t cách ñúng ñ n. Tôi ng m nghĩ v v n ñ này su t ngày hôm ñó. nhưng ông ta nhìn th y rõ. m i khi h phát minh ra ñư c m t th máy móc m i l ñ giúp cho h di chuy n mau chóng hơn. không nuôi tư tư ng ác. M i nghe ti ng ñ n v y. nhưng trái l i. Sau ñó y tìm ñ n ñ c Maharichi. ñ u qu n khăn như m i ngư i thu t sĩ phương Đông. Trong nh ng tu n l sau cu c g p g ñ u tiên c a tôi v i nhà ñ o sĩ Ramiah.

Ông là phóng viên cho m t t báo.Thưa ông. ngư i b i tr l i v i câu tr l i: . Y m ñ u câu chuy n b ng m t n cư i vui v và m i tôi: . r ng y m t cái nhà nh xây b ng g ch dư i bóng mát c a m t t ng ñá kh ng l bên c nh b ao. b ng cách ra d u. Y không ph n ñ i. và tôi hy v ng r ng ñi u này có th giúp cho tôi ñư c y ti p ki n. và ñưa m t tay ra d u. Ông y s p s a dùng ñi m tâm. Phép luy n khí công và tham thi n tôi. trên m t góc phía tay m t. Tôi cũng nghe nói r ng y là m t ngư i r t n d t và kín ñáo. Y m c m t b áo choàng r ng màu xám. tôi thu t l i cho y nghe nh ng ti ng ñ n rùng r n mà ngư i ta gán cho y t i khách s n.Không.. sau ñó không lâu. làm công ch c s H a Xa v hưu. Dáng ñi u ung dung t t i c a y làm cho tôi thích thú. Cũng do s tình c . Tôi ñưa t m danh thi p cho m t ngư i b i bàn. và m c d u y không chính th c xu t gia. và m i ông cùng vào. ngoài ra nh ng gi i h nh khác n a thu c v ph n k lu t ñ c bi t c a y. . T i ñây chúng tôi th y m t ngư i ñ t già c a ñ c Maharichi. y h i tôi: . và y là ñ t c a ñ c Maharichi ñã mư i năm nay. tôi v m t hình bi u tư ng nh dùng làm m t hi u ñ ám ch r ng tôi cũng không ph i là hoàn toàn xa l v i khoa pháp môn phù th y. Tuy nhiên. Sau m t phút im l ng. tôi m i yêu c u y. và cũng b i vì y là ngư i thu c v ñ a phương nói ti ng th ng Telugu. Đ o sĩ Ramiah ñã trên b n mư i lăm tu i. tuy r ng ch nói b ng bút ñàm. nhưng tôi tìm cách g i chuy n ñ bi t thêm vài ñi u v cu c ñ i y. ch không bi t ti ng Anh.Ông dùng ñi m tâm v i tôi nhé! Tôi cám ơn. Năm phút sau ñó. nay ñã b y mươi lăm tu i. thư ng không ch u giao thi p v i ai. Trong thư thi u th i. tôi ñ n n Đ vì m t m c ñích riêng.. và l i ñ o vi n c a Ngài m i l n ñôi ba tháng. và thu th p tài li u ñ vi t m t quy n sách v v n ñ y. s cách bi t gi a chúng tôi ñã ñư c l p b ng. y v n ñ cho gia ñình y cai qu n ñ n ñi n tài s n ñ cho y có th i gi theo ñu i vi c h c Đ o. Tôi g p y trên b ao khi y c m m t cái bình nh b ng ñ ng xu ng ao ñ múc nư c. và không quên kèm theo m t ñ ng rupee ti n trà nư c. và sau khi ch p nh y cũng ñi theo tôi v chòi. lúc ñó tôi s n có ñem theo máy nh trong túi. y ñã t ng ñi châu du kh p mi n Nam n ñ tìm th y h c Đ o. Ngư i ñ o sĩ không thích nói nhi u và không mu n b ai ph ng v n. y r i kh i t nh này ñ vi ng ñ c Maharichi. có s h u ñ t ru ng t i t nh Nellore. ñ kh o c u m t vài khía c nh v ñ i s ng tâm linh c a x này.262 23 Tôi không th trò chuy n v i ngư i Yogi này vì tôi nh n th y r ng y gi gi i t nh kh u. Tôi ñáp: . như mu n nói r ng y không th làm th nào ñư c. ñ nh y ñem vào phòng c a nhà phù th y. ng i ñ i ngoài c a ch tôi v . nhưng m i năm m t l n. nó làm cho tôi ñã do d r t lâu trư c khi có ñ s b o gan ñ ñ n nói chuy n v i Y bèn phát ti ng cư i l n m t cách giòn giã th t tình. ông Mahmoud Bey s n lòng ti p ông ngay bây gi . tôi ñư c bi t ông lão này bi t ti ng Telugu khá gi i cũng như ti ng Anh và ông s n lòng làm thông ngôn cho chúng tôi. Gi a hai h p trà nóng. Y có m t nhóm ñ t riêng t nh Nellore. Y ñã h c v i nhi u v danh sư và phát tri n ñư c vài quy n năng ñ c bi t. ñ cho tôi ch p m t b c nh.

y dang ra và ng i l i m t chi c bàn nh g n c a s .Ông s ñây bao lâu. V pháp sư bình tĩnh ñáp như m t ngư i t tin nơi mình: . M t l n n a tôi l i băn khoăn s hãi... có qu th t v y không.Tôi nghe ngư i ta nói r ng ông có phép th n thông. b t c v chuy n gì. vì m c d u y không có khí gi i y v n ñưa hai tay v phía con r n. Ngư i này là m t thương gia thành ph g n bên. Y day lưng l i tôi và nhìn ra ñư ng. Sau ñó tôi s ñi qua Vi n Đông. Chúng tôi ñã ăn xong. cho ñ n khi hai ngư i kia bư c ñ n và làm cho nó gi t mình. v i cái nhìn thoáng qua y ñã th u rõ tình hình và th n nhiên bư c vào chòi. nhưng không ñ nh m vào ngư i kia. Tôi chưa nh t ñ nh là s bao lâu. và ñi vòng quanh th gi i trư c khi tr v Ai C p.Tôi ñ n ñây trong m t cu c vi ng thăm dài h n. nó bèn qu y ñuôi dư ng như s c t nh.. Tôi ñáp v i cái c m giác l lùng r ng ngư i ñi ph ng v n l i b k khác ph ng v n mình! Nhưng câu nói k ñó c a y làm tôi yên tâm: . Gương m t tr m tĩnh và ñôi m t nhìn yên l ng c a y làm cho tôi b t s hãi và l y l i s bình tĩnh. Tôi ñ nh ñi tìm m t cây g y l n ñ ñ p cho nó m t g y d p xương s ng. Trư c khi h ñ n g n chòi tranh thì ngư i khách l ñã khom lưng ng i g n bên con r n và l y tay nh vu t trên lưng nó trong khi con r n cu i ñ u sát ñ t và n m im l ng! Nó không còn phùng mang le lư i m t cách d t n như trư c n a. thì b ng ñâu ngư i khách l ngày hôm qua thình lình xu t hi n ngoài sân. Tôi s nĐ m t năm ho c hai năm. Trong khi ñó có hai ngư i ñang t m dư i ao g n bên. Như th chúng tôi ng i cách M t trong hai ngư i m i ñ n sau bình ph m.Vâng! Nh tr i cho nên tôi ñã có ñư c nh ng quy n năng ñó. Khi y. Y bèn gi i thích: .Vi c ñó còn tùy. Tôi bày t s ng c nhiên v vi c ngư i khách l gi n v i con r n không m t chút s hãi. .Đó là m t con r n h mang! . . Tôi bèn la l n ñ báo ñ ng nhưng y không màng ñ ý ñ n ti ng kêu c a tôi.Ông hãy t vi t l y trên t gi y m t câu h i.. nó nhanh nh n bò ra kh i chòi tranh và trong kho ng kh c ñã bi n m t d ng trong khu r ng r m. thư ng ñ n thăm ñ o vi n ñ chiêm ngư ng ñ c Tôn Sư ho c ñàm ñ o v i tôi. . Ngư i b i bàn bư c vào và d n bàn. nghe ti ng kêu c a tôi bèn v i vã ch y t i.Có l ông mu n tôi thí nghi m vài ñi u cho ông xem chơi. ñó là ñ o sĩ Ramiah. Tôi g t ñ u b ng lòng. Con r n há mi ng và le cái lư i dài hình mũi chĩa thò ra th t vào. tôi ñ nh tĩnh tinh th n và h i h rút lui. Y ñã ñi trư c ý mu n c a tôi.. Y ñ n g n chòi tranh. M t lúc sau y nhìn th ng vào m t tôi và nói ti p: Sau cùng. n u Allah cho phép.24 261 . Nói xong.À. Không ñ l d p tôi ñi ngay vào ñ : . y là m t trong nh ng ñ t cao c p nh t c a ñ c Maharich Y là m t ngư i có b n lĩnh khá l m. và trư c b n c p m t c a chúng tôi.. Y b o tôi ñem gi y và m t cây vi t chì và nói: .

260

25

Chương 13: Nh ng chân lý di u huy n

nhau m t kho ng ñ vài thư c. Tôi vi t trên m nh gi y câu h i như sau: "Cách ñây b n năm tôi ñâu... " V phù th y b o tôi:

Bây gi ông hãy x p m nh gi y l i làm nhi u l n, thu l i càng nh càng hay. M t bu i chi u, tôi nhìn th y m t ngư i khách l bư c vào t nh xá v i m t ñi u b tr m tĩnh và ng i xu ng sàn g ch g n bên giư ng c a ñ c Maharich Ngư i y có m t màu da ñem s m và m t gương m t r t sáng s a t nh . Y v n im l ng không nói gì, nhưng ñ c Maharichi li n ti p ñón y b ng m t n cư i thân m t. Cái phong ñ c t cách c a ngư i này ghi m t n tư ng sâu xa trong lòng tôi. Y có v gi ng như m t pho tư ng Ph t t c trong t ng ñá, gương m t y bi u l m t s b ng an, tr m l ng khác thư ng. Khi b n m t chúng tôi g p nhau, y nhìn th ng vào m t tôi m t h i lâu làm cho tôi ngư ng và day m t ñi ch khác. Su t bu i chi u hôm ñó, y không th t ra m t l i nào c . Qua ngày hôm sau, tôi l i g p y trong m t trư ng h p b t ng . Tôi v a r i kh i t nh xá tr v chòi ñ n u nư c pha trà, vì ngư i nô b c c a tôi ñã ñi v ng ngoài ch . Khi v a m khóa cánh c a l n, tôi s p s a bư c vào thì có m t v t c a qu y dư i ñ t và ng ng l i cách chân tôi trong gang t c. Nh ng c ñ ng im l ng c a nó và m t ti ng huýt nh như sáo mà tôi nghe thoáng qua trong bóng t i trư c khi tôi nhìn th y rõ ñó là v t gì, nh c nh cho tôi bi t r ng có m t con r n trong chòi. Trong m t lúc, tôi c m th y trong lòng r i lo n vì s hãi và không bi t ph i là th nào. Th n kinh tôi b căng th ng ñ n c c ñ . Tôi nhìn con r n không ch p m t, và nó cũng v a phùng mang v a giương hai m t nhìn l i tôi. Tôi làm y theo l i. Y xích l i g n tôi và nói: Bây gi ông hãy n m ch t m nh gi y và cây vi t chì trong bàn tay m t. Tôi nghe theo l i. Nhà phù th y bèn nh m m t trong m t lúc, có v như chìm ñ m trong m t cơn thi n ñ nh. Tôi ch c y ñã xu t th n và ñã ñi xa l m. B ng nhiên hai mí m t y dương lên, c p m t xám ñ c c a y nhìn ngay m t tôi, y ch m rãi nói: - Câu h i ph i chăng là như th này: "Cách ñây b n năm, tôi ñâu... " - Đúng v y, tôi ng c nhiên ñáp. N u ñây là vi c ñ c tư tư ng c a ngư i khác thì qu th t là m t vi c phi thư ng! - Ông hãy m t gi y ra. Tôi làm theo l i và ng c nhiên hơn n a. M t bàn tay vô hình ñã vi t b ng vi t chì cái tên Oxford, t c là thành ph mà tôi cách ñây b n năm, ngay phía dư i câu h i tôi ñã vi t. Ngài phù th y Mahmoud Bey cư i m t cách hài lòng và nói: - Câu tr l i có ñúng không... Tôi l ng thinh vì ng c nhiên. Vi c này ngoài s c tư ng tư ng c a

26

259

tôi, làm cho tôi ph i yêu c u y th l i m t l n n a. Y b ng lòng và tr l i phía c a s , trong khi tôi vi t câu h i th nhì. V i kho ng tr ng ngăn cách chúng tôi, tôi không th nghi ng r ng y ñ c ñư c ch tôi vi t. Tôi v a vi t v a nhìn y không ch p m t, và th y y chăm chú nhìn xe c qua l i ngoài ñư ng. Vi t xong tôi x p m nh gi y l i và n m ch t gi y cùng cây vi t chì trong bàn tay m t. Lúc ñó nhà phù th y m i tr l i bàn, ng i xu ng và nh m m t ñ nh th n. Sau m t lúc, y nói v i tôi: Câu h i th nhì là "Tôi làm ch bút t báo nào cách ñây hai năm... " L n này y cũng nói ñúng như l n trư c. M t l n n a tôi m t gi y ra trên bàn và nh n th y nét vi t chì vi t rõ ràng tên t báo c a tôi cách ñây hai năm. Đi u này ph i khác hơn là vi c ñ c tư tư ng. Thôi miên chăng... Cũng không ph i, vì tôi hoàn toàn th c t nh. Chính tôi l y gi y và vi t chì t trong túi c a tôi ra, chính tôi ch n nh ng câu h i và Mahmoud Bey ñ ng cách xa tôi vài thư c trong khi tôi vi t. Trong phòng ch có hai ngư i, và m i vi c x y ra gi a lúc thanh thiên b ch nh t. Tôi không th hi u ñư c gì c . Tôi bèn yêu c u ngư i phù th y th l i m t l n th b L n này y cũng b ng lòng và cũng thành công y như trư c. S vi c di n ra trư c m t tôi, không th ch i cãi ñư c. Ít nh t y ñã ñ c ñư c tư tư ng c a tôi, và tôi không tìm ra s gi i thích nào khác hơn. B ng m t phép thu t nào ñó, y ñã vi t trên m nh gi y mà tôi n m ch t trong lòng bàn tay, nh ng ch tr l i ñúng ñ n các câu h i c a tôi. Càng ng m nghĩ, tôi càng nghi m th y s hi n di n c a nh ng s c m nh vô hình, huy n bí. Đ i v i m t ngư i thư ng, vi c này th t không th tư ng tư ng, nó thách th c lý trí con ngư i và sau cùng tôi ñành ch u, không sao hi u

chòi tranh. V ñ n chòi, tôi ñóng ch t cánh c a l n và các c a s ñ các loài thú r ng hay r n ñ c kh i ñ t nh p vào lúc ban ñêm.

258

27

tâm h n. Nh có ñ c Maharichi ng i g n bên, nh ng cơn tham thi n c a tôi càng ngày càng tr nên ít m t nh c hơn và càng h u hi u hơn. S dìu d t c a Ngài giúp ngu n c m h ng r t nhi u cho nh ng c g ng thư ng xuyên và liên t c c a tôi. Có nh ng gi phút l lùng mà tôi ý th c ñư c rõ r t cái nh hư ng và quy n năng th n di u c a Ngài nó làm cho tôi ti n sâu vào lãnh v c huy n bí c a n i tâm. Sau bu i tham thi n chung, ñ c Maharichi cùng v i các ñ t và khách kh a ñ u r i kh i t nh xá và bư c qua phòng ăn ñ dùng cơm t i. Vì tôi không dùng ñư c cơm n Đ và cũng không mu n nh c công n u b a ăn chi u, nên tôi thư ng ng i l i m t mình trong t nh xá và ch h tr l i. Tuy nhiên, có m t món ăn trong ñ o vi n mà tôi th y ngon lành và ăn ñư c, là món s a chu Đ c Maharichi, khi nh n th y r ng tôi thích món y, thư ng d n ngư i ñ u b p m i chi u ñem cho tôi m t bát l n. Đ n a gi sau khi c b n ñ u tr l i, nh ng ngư i n i trú c a ñ o vi n cùng nh ng quan khách l i ban ñêm ñ u chen chúc nhau n m trên sàn g ch c a nhà t nh xá, m i ngư i ñ u qu n m t cái chăn b ng v i m ng và s a so n ñi ng . Đ c Maharichi thì ng luôn trên chi c giư ng g c a Ngài thư ng dùng, Trư c khi Ngài ñ p chăn v i m ng lên mình, có m t ngư i ti u ñ ng ñ m bóp và xoa d u lên tay chân c a Ngài. Còn tôi, tôi c m chi c ñèn l ng r i kh i t nh xá và ñi m t mình v chòi tranh c a tôi. Có vô s nh ng con ñom ñóm bay l p lòe trong nh ng khóm hoa b i c và các chòm cây trong vư n, có m t ñêm tôi v tr ñ ch ng vài ti ng ñ ng h , lúc y có l ñ n g n n a ñêm, tôi th y t t c ñom ñóm ñ u ñ ng thinh t t h n nh ng ñóm sáng kỳ d c a chúng. Tôi ph i rón rén c n th n và coi ch ng k o ñ p nh m loài bò c p hay r n r t khi ñi trong ñêm t i. Có ñôi khi, tôi v a ñi v a ñ m chìm trong s tr m tư m c tư ng và tôi cũng không c n chú ý ñ n nh ng con ñư ng mòn nh h p ñưa tôi v

n i. Nhà phù th y lúc ñó m i h i tôi: Ông có bi t có ngư i nào bên Anh Qu c có th làm ñư c như v y không... Tôi ph i nhìn nh n là không. - Ông có vui lòng gi i thích nh ng pháp thu t c a ông cho tôi nghe ñư c chăng... Tôi nói v i cái gi ng c a m t ngư i bi t r ng h i như v y, ch ng khác nào mu n ôm l y m t trăng. V pháp sư tr l i: - Có ngư i ñã ñ ngh tr cho tôi nh ng s ti n kh ng l n u tôi ch u nói ra nh ng bí m t c a tôi, nhưng hi n gi tôi chưa có ý ñ nh làm như v y. Tôi ráng v t vát: - Ông ñã bi t r ng tôi không ph i là hoàn toàn d t v nh ng v n ñ th n bí siêu hình... - Dĩ nhiên r i. N u tôi có d p sang Âu Châu, ông có th giúp tôi ñư c nhi u vi c. Ch ng ñó tôi h a s ch cho ông bi t nh ng phương pháp c a tôi, ñ ông có th làm ñư c như tôi v y, n u ông mu n. - Phương pháp ðó, h c ph i m t ñ n bao lâu... - Vi c y tùy t ng ngư i. N u ông chuyên c n t p luy n và ñ h t th i gi vào ñó, thì ba tháng cũng ñ ñ hi u bi t v ph n lý thuy t. Nhưng sau ñó, ông còn c n ph i th c hành trong nhi u

Hãy ñ t câu h i "Tôi là ai. Hãy ti p t c cu c tham thi n v ñi u này và chuy n hư ng m i s chú ý vào n i tâm.. Hãy c tìm xem cái tư tư ng v b n ngã b t ñ u t ch nào.. mà không c n gi i thích nh ng bí m t c a ông chăng. Tôi li n móc túi l y t p v chép t c ký v i cây vi t chì và s n sàng ghi chép tài li u. sáng nay tôi m c b n. khi mà Ngài làm tôi ng c nhiên vì nh ng câu tr l i dýưng như mơ màng và bí hi m c a Ngài. Tôi ñã b t ñ u nhìn vào cái b n ngã c a tôi: Tôi Là Ai. Ph i chăng tôi là cái th xác b ng xương b ng th t này. Xưa nay. là tôi s vâng l i theo t c kh c... ..28 257 năm. Khói mùi thơm d u. Xin ông th l i cho và m i ông hãy ñ n sáng mai lúc mư i m t gi . Hãy noi theo cái tr c giác ñó. Tôi b t ñ u ghi chép b ng t c ký.Thu c lá này là th s n c a x Ai C p. Ngài th t là khác h n v i ph n nhi u nh ng danh sư và ñ o sĩ mà tôi ñã g p nĐ . Nhưng ñ c Maharichi không ph i là ngư i b t nh ng ñ t tuân l nh và vâng l i m t cách mù quáng và nô l . Chúng tôi ng i ng lưng trên gh bành và th vài ng m khói ñ u tiên. Có l ông s l y làm ng c nhiên mà nghe nói r ng tôi là m t chuyên viên v ngành Nông Nghi p và có c b ng c p k sư canh nông. Tôi ñã chi n ñ u hàng ngày v i nh ng tư tư ng c a tôi và l n l n v ch m t ñư ng ñi vào t n nh ng ch thâm sâu kín ñáo nh t c a . Hút r t ngon. chúng ta s ti p t c. M t ngày kia cái vòng tư tư ng c a anh s quay ch m l i và tr c giác s hi n ra. tôi s n lòng làm như v y ñ i v i ông. Ph i chăng tôi là cái trí tư tư ng hay là nh ng tình c m d c v ng nó phân bi t tôi v i nh ng ngư i khác. Có nh ng lúc tôi c m th y cái quy n năng ñó m t cách rõ r t ñ n n i tôi bi t r ng Ngài ch c n ra l nh cho tôi làm m t vi c hèn m c nh t. tôi ñã có m t t i phòng c a Mahmoud Be Y v a c m ñưa cho tôi m t h p thu c lá Ai C p v a b t l a m i tôi hút thu c và nói: . Ngài ñ cho m i ngư i ñư c t do hành ñ ng. " và hãy phân tách toàn b con ngư i c a anh. Nhưng y v a m m cư i v a nói: . mà trái l i. Ngày hôm sau ñúng gi h n..V y là bây gi tôi ph i nói v ph n lý thuy t... " nhưng ñ c Mahatichi ñã d n tôi ñ ng ch p nh n như th . Nh ng bu i tham thi n c a tôi v n noi theo ñư ng l i mà Ngài ñã ch d n cho tôi trong cu c thăm vi ng ñ o vi n l n ñ u. Nhưng Ngài cũng không ñưa ra m t câu tr l i d t khoát. ngưng h t m i tư tư ng và sau cùng nó s ñưa anh ñ n m c ñích. V phương di n ñó.. qu th t thu c lá Ai C p ngon có ti ng.. Nhưng ñ i v i tôi nó là s th t.. .Ông có th cho bi t nguyên t c ñ i cương c a phép thu t này v ph n lý thuy t. ngư i ta v n ñáp là "Ph i. Y nói ti p: ñ ng bên ngoài. mà ch ñưa ch th như sau: .. như ngư i Anh các ông v n thư ng nói. Mahmoud Bey ng m nghĩ trong m t lúc v câu h i c a tôi và tr l i: .Không..Đư c. Mahmoud Bey v a m l i v a cư i m t cách th t tình và c i m ..

có c p chân mày th t r m. bên Ai C p. ph i chăng. mu n tìm hi u v ông ta hơn.256 29 cũng l n l n gi m b t và hai gi sau. vì nhi u khi Ngài r t hùng bi n mà không c n ph i th t ra b ng l i nói. Đ c Maharichi thư ng b t ñ u gi tham thi n b ng cách chính Ngài tĩnh t a công phu và xu t th n nh p ñ nh. M i bu i chi u vào lúc m t tr i l n là gi tham thi n chung trong t nh xá. Ngư i ta không bao gi bi t trư c r ng nhà Hi n Gi s tr l i hay không. Tôi m i hi u r ng ñó là phương pháp c a Ngài ñ giúp ñ k khác. có m t ông già d n ñ n g n nhà tôi. khi y r i kh i t nh xá ra v thì y ñã tr nên m t ngư i vui v bình tĩnh và tinh th n ph n kh i hơn trư c. ñi u ñó l i làm cho tôi t c m ch. v m t luôn luôn ñăm chiêu và ít nói. M t ngày kia.. khi n cho nh ng ngư i láng gi ng ñ u xa lánh và không dám làm quen. và dành tr n th i gi ñ h c h i v các hi n tư ng siêu linh. Thư nh . Nh ñó tôi ñư c bi t r ng ông là m t ngư i chuyên kh o c u v khoa Pháp Môn Huy n Bí. và tôi ráng chuyên c n v môn này khi tôi vào trư ng Đ i H c. S yên t nh tr m l ng c a Ngài có n d u m t cái quy n năng m nh m phi thư ng. tôi ñã h c ñư c phương pháp gom tư tư ng c a tôi vào n i tâm ñ n m t ñi m thâm sâu nh t. ngoài gi h c.Nhưng ông là m t ký gi .. cùng các . Y h i tôi: . m t ngư i Bà La Môn có h c th c ñ n t nh xá và trình bày tâm s c a y v i nhi u câu h i. Tôi g t ñ u t ý bi u ñ ng tình. Tôi ngư c m t nhìn lên và thoáng th y m t n cơ i còn sót l i trên vành môi c a Y cũng nhìn l i tôi. quên h n c th gi i bên ngoài. Nhưng hôm y Ngài có v c i m và ch vài câu nói v n t t bao hàm nh ng ý nghĩa sâu s c thâm tr m cũng ñ hé m nh ng chân tr i m i l v tư tư ng ñ gi i ñáp nh ng n i th c m c cho ngư i khách kia. Nhưng tôi có khi u v canh nông. cùng th c hành nh ng pháp thu t l lùng. Tôi tìm cơ h i làm quen v i ông t Lúc ñ u còn dè d t. Trong nh ng gi tham thi n hàng ngày bên c nh ñ c Maharichi. Trong nh ng cu c ti p xúc thư ng xuyên v i ñ c Maharichi.Đi u ñó dư ng như không có ñi ñôi chút nào v i khoa phù th y. Đó là m t ông lão ngư i Do Thái. Đ i v i tôi. Và chính trong nh ng lúc ñó mà ngư i ta b t ñ u hi u r ng t i sao s im l ng c a Ngài l i hùng bi n và nhi u ý nghĩa hơn là nh ng l i nói. Mahmoud Bey nói: . nó có th nh hư ng mãnh li t ñ n m t ngư i mà không c n ñ n ngôn ng hay hành . Ông ta r t dè d t trong c ch . Càng ngày tôi càng nh n th y rõ r t r ng Ngài thâu hút tâm trí c a tôi vào cái vòng nh hư ng ñ c bi t c a Ngài trong nh ng gi yên t nh ñó. chòm râu dài.. ph i chăng ông mu n bi t do nhân duyên gì mà tôi tr nên m t nhà phù th y.Tôi v n sinh trư ng thành ph Le Caire. t c là t a ra nh ng lu ng sóng rung ñ ng có tánh cách an i. không có gì ñ c bi t hay xu t chúng.. ngư i ta không kh i ñư c giác ng t bên trong và nh n th y r ng mình ñư c soi sáng tâm h n trí não b ng m t tia sáng phát ra t hào quang c a Ngài. Ông hãy tư ng tư ng xem cu c ñ i tôi trư c khi ñó ch là ñ i c a m t sinh viên. xoa d u v t thương c a nh ng tâm h n ñau kh b ng m t phương pháp th n giao cách c m bí m t mà có ngày khoa h c s ph i khám phá và gi i thích. ñ cho tôi bư c vào cu c ñ i ông. tôi là m t ñ a h c trò cũng như m i ñ a tr khác. nhưng l n l n ông tr nên d dãi hơn và sau cùng ông m c a. H i ñó tôi còn tr và b o d n. M t hôm. tôi ch bi t chõi th thao. Tôi nghĩ r ng ñây s là m t chuy n phóng s r t lý thú. không nhút nhát.

30

255

môn gi i trí lành m nh. B ng nhiên t nay tôi ñã g p m t cái gì hoàn toàn khác h n, nhưng nó h p d n m t cách l lùng! S huy n bí không làm cho tôi s hãi như ñ i v i ph n ñông các b n c a tôi. Trái l i, nó cho tôi cái thích thú c a s tìm tòi, ñ khám phá nh ng ñi u bí hi m. Tôi yêu c u ông lão Do Thái hãy d y tôi h c khoa Pháp Môn c a ông. Ông ta b ng lòng. T khi ñó, tôi ñư c quen v i m t gi i ngư i theo ñu i nh ng môn h c kỳ l . Ông lão Do Thái d t tôi ñ n m t h i Le Caire, chuyên kh o c u và th c hành các môn Th n Linh H c, Huy n Môn H c và Thông Thiên H c. Nhóm này g m có các nhà bác h c, công ch c ho c trí th c, ñ n nghe ông lão gi ng d y v các môn h c k trên. Lúc y tôi hãy còn là thanh niên m i trư ng thành, nhưng tôi cũng ñư c phép d các bu i nhóm. Tôi nghe gi ng v i t t c tâm h n, nghe m t cách say sưa như u ng c n nh ng l i gi ng c a th y. Nh ng cu c thí nghi m l lùng làm tôi nhìn xem mê man và vô cùng thích thú. L t nhiên, s h c c a tôi trư ng Canh Nông b gi m sút, nhưng vì tôi có khi u nên tôi v n thi ñ u. Tôi chăm chú h c m t cách say ñ m nh ng quy n sách c xưa, ñ y b i m c, c a ông lão Do Thái cho mư n, và t p th c hành khoa Pháp Môn. Tôi ti n b r t mau v khoa này ñ n n i tôi khám phá ñư c nh ng ñi u mà chính th y tôi chưa bi t. Không bao lâu tôi ñư c nhìn nh n là m t chuyên viên ưu tú v khoa Pháp Môn. Đ n lư t tôi làm gi ng sư thuy t trình v Pháp Môn Huy n Bí t i H i Quán và ñư c b u làm Ch T ch H i này trong mư i hai năm. V sau, tôi xin t ch c ñ ñi du l ch m t vài x và cũng ñ g y d ng m t s nghi p tương lai. Nói ð n ñây, Mahmoud Bey ng ng m t lát ñ g t tàn thu c. Tôi nh n th y y có m t bàn tay ñ p, m t b móng tay r t ch i chu t và xén r t k . Tôi nói:

Có m t ñêm n , m t ñám quân cư p ñ t nh p vào t nh xá và l c l o kh p nơi ñ ki m ti n b c chôn d u, nhưng chúng ch tìm ñư c có v n v n vài ñ ng rupee trong túi ngư i qu n gia lo v vi c mua s m ñ v t th c. Quân ăn cư p l y làm th t v ng, chúng bèn n i gi n và ñánh ñ p ñ c Maharichi b ng g y l n làm cho thân th Ngài có nhi u v t b m. Ngài không nh ng ch u ñ ng ñi u y m t cách kiên nh n, mà còn m i chúng l i dùng cơm trư c khi ra v ! K ñó, Ngài th c s ñem cơm và th c ăn ra ñãi chúng. Đ i v i chúng Ngài không h có m t s Oán gi n hay thù ghét nào trong lòng, mà ch có m t lòng thương h i cho s vô minh h c ám c a chúng. Ngài ñ cho chúng t do tr n thoát, nhưng m t năm sau chúng b b t trong khi ñánh cư p m t nơi khác và lãnh án tù chung thân. Nhi u ngư i Âu không kh i cho r ng m t cu c ñ i như th th t là m t cu c ñ i lãng phí vô ích. Nhưng có l chúng ta cũng c n có m t ñôi ngư i tách mình ra kh i th cu c phù vân và nhìn xét cu c ñ i dùm cho chúng ta t ñ ng x Ngư i ngo i cu c có th nhìn th y th s m t cách rõ ràng sáng su t hơn. Ai dám b o r ng m t nhà Hi n Gi s ng trong r ng th m ñã chinh ph c ñư c cái b n ngã c a mình, l i thua kém gì nh ng th ng ng c s ng cu c ñ i phiêu b t như chi c lá gi a dòng, và r t cu c ch ng bi t r ng mình ñi ñ n ñâu... M i ngày qua càng ñem ñ n cho tôi nh ng b ng ch ng xác nh n v s cao c tâm linh c a ñ c Maharich Trong s nh ng ngư i thu c ñ các giai c p ñ n vi ng thăm ñ o vi n, m t hôm có m t ngư i cùng ñinh b dày vò b i m t cơn ñau kh tinh th n r t l n, v a bư c vào t nh xá v a khóc k và trút h t nh ng n i ñau thương c a y dư i chân ñ c Maharich Ngài không nói m t l i, vì Ngài lúc nào cũng v n im l ng và kín ñáo, và ngư i ta có th ñ m nh ng l i c a Ngài th t ra trong m t ngày. Ngài ch l ng l ng nhìn m t lúc vào ngư i kia, trong giây lát, nh ng ti ng khóc k c a y

254

31

quy n khác ñ u ñã qua ñ i, bà ñ n ñây và yêu c u Ngài ñ cho bà ñư c ñây v i Ngài. Ngài vui lòng ch p thu n, bà s ng sáu năm cu i cùng c a ñ i bà bên c nh Ngài, và sau cùng bà tr nên m t ñ t trung kiên c a con bà. Trong th i gian ñ o vi n, bà ñư c chôn dư i chân ñ i và vài ngư i ñ t c a ñ c Maharichi xây m t cái mi u nh ch ñó. T i ñây ngư i ta ñ t nhang ñèn cháy thư ng xuyên ñ tư ng ni m công ñ c c a m t ngư i ñàn bà ñ ñem ñ n cho nhân lo i m t v Thánh S ng, và h ng ngày ñ u có ngư i ñem dâng bông hoa cúng trư c bàn th . Th i gian trôi qua, danh ti ng c a ñ c Maharichi ñã ñư c ñ n kh p g n xa, và nh ng ngư i hành hương ngôi ñ n l n thư ng hay trèo lên ng n Đ i Thiêng ñ chiêm ngư ng Ngài trư c khi v nhà. V sau, ñ c Maharichi nghe theo l i th nh c u c a bá tánh và b ng lòng lưu trú t i ngôi nhà l n c a h m i c t dư i chân ñ i ñ làm ch cho Ngài và các ñ t . Đ c Maharichi không h thâu nh n món gì c a ai tr ra lương th c và luôn luôn t ch i không ch u nh n lãnh ti n b c. Còn nh ng th l v t gì ñem ñ n cho Ngài ñ u là do k khác t nguy n hi n dâng và kh n kho n yêu c u Ngài nh n ch Trong nh ng năm ñ u tiên, khi Ngài còn s ng cu c ñ i n d t và ñơn chi c m t mình trên núi ñ tu luy n và tham thi n, Ngài th nh tho ng v n r i kh i hang v i cái bình bát trong tay ñ ñi xu ng làng xóm xin ăn m i khi Ngài th y ñói. M t bà già góa b a ñ ng lòng tr c n, bèn cung c p th c ăn cho Ngài ñ u ñ u m i ngày, và sau cùng bà t nguy n ñem th c ăn lên ñ n t n hang ñ cho Ngài kh i ph i ñi kh t th c. Như th , cái ñ c tin nó khi n cho Ngài b nhà ra ñi, t giã cu c ñ i khá gi c a m t gia ñình trung lưu, ñ ch ng minh rõ r ng Ngư i d c lòng c u Đ o, không c n ph i lo thi u h t v b v t ch t, và nh ng quy n năng thiêng liêng v n luôn luôn che ch và cung c p cơm ăn nhà cho h . T ñó có nhi u quà t ng và l v t ñư c ñem ñ n c ng hi n cho Ngài, nhưng Ngài ñ u luôn luôn t ch i.

- Đó h n là m t công trình khó nh c! Y m m cư i nói: - Đ i v i tôi, vi c y r t d . Tôi ch c n tìm vài v thân ch trong s nh ng tay ñ i phú có vi c c n dùng ñ n nh ng phép thu t c a tôi. Trong gi i phú hào n Đ , có m t vài ngư i ñã bi t tôi. H ñ n ñây ñ h i ý ki n tôi v nh ng v n ñ khó khăn th c m c c a h ; h mu n khám phá nh ng chuy n mà h chưa ñư c bi t ho c mu n bi t nh ng ñi u bí hi m ch có th tìm ra ñư c b ng nh ng phương ti n th n thông. L dĩ nhiên là tôi tính ti n thù lao r t n ng, m i v ít nh t là m t trăm rupe Nói th t tình, tôi mu n ki m r t nhi u ti n, sau ñó tôi s gi i ngh và lui v dư ng nhàn nơi m t t nh nh Ai C p. Tôi s mua m t ñ n ñi n l n ñ tr ng m t vư n cam và ti p t c tr l i ngh canh nông c a tôi. - Ông t Ai C p th ng ñư ng sang ñây... - Không, tôi có m t th i gian bên x Syrie và Palestine sau khi tôi t giã th ñô Ai C p. Nh ng ch c viên c nh sát x Syrie có nghe nói v nh ng quy n năng c a tôi và th nh tho ng có nh tôi giúp ñ h . Trong nhi u trư ng h p, tôi ñã giúp h tìm ra ñư c th ph m. - Ông tìm ra th ph m b ng cách nào... - Tôi tìm ra manh m i nh s giúp ñ c a nh ng tay b h vô hình, chúng nó di n l i trong tâm gi i c a tôi, cho tôi th y rõ ràng c nh tư ng c a v án m ng. Mahmoud Bey l i ng ng m t lúc, như ñ h i tư ng l i nh ng s vi c ñã qu Tôi kiên nh n ch cho y nói ti p: - Ch c ông s cho tôi là m t nhà Th n Linh H c, vì tôi kêu g i s

32

253

giúp ñ c a nh ng vong linh... Nhưng tôi cũng là m t pháp sư phù th y, theo ý nghĩa ñúng ñ n c a danh t này, ch không ph i là m t nhà làm trò o thu t. Tôi không ñòi h i gì hơn có b y nhiêu ñó. Nh ng l i gi i thích c a y cũng ñ làm cho ngư i ta gi t mình, kh i c n ph i h i thêm ñi u gì n a! - Xin ông cho tôi bi t vài ñi u v nh ng tay b h vô hình ñó. - À! Nh ng âm binh c a tôi! Tôi ñã m t ba năm công phu khó nh c m i làm ch ñư c chúng nó. Trong cõi vô hình ngoài vòng nh n xét c a giác quan chúng ta, có nh ng lo i vong linh t t cũng như x u. Vài lo i vong linh ñó là ngư i ñã qua bên kia c a T , còn ph n nhi u nh ng âm binh c a tôi thu c v lo i Djinns nghĩa là nh ng vong linh chính hi u xu t x t cõi vô hình và không h có chuy n ki p làm ngư i. Có nh ng th vong linh mà trình ñ ti n hóa không cao hơn loài thú, có nh ng lo i khác khôn ngoan như loài ngư i. Cũng có nh ng vong linh hung ác, ñư c nh ng b n phù th y h c p s d ng, nh t là nh ng th y phù th y ch a b nh Phi Châu. T nhiên là tôi không chơi v i nh ng lo i vong linh này, vì chúng r t nguy hi m, có th quay ngư c l i ñ gi t nh ng ngư i ñã s d ng và sai khi n chúng nó. - Còn nh ng vong linh ngư i ch t mà ông dùng, ñó là ai... - M t trong nh ng vong linh ñó là em ru t c a tôi, ñã ch t t vài năm na Nhưng ông nên nh r ng tôi không ph i là m t ñ ng t (médium), và không có m t vong linh nào nh p xác tôi, ho c ñư c phép ch ng tôi b ng b t c cách nào. Vong linh em tôi ti p xúc v i tôi b ng cách in vào trong trí tôi nh ng tư tư ng c a nó, ho c gieo vào trong tâm gi i c a tôi m t hình nh tương t . Chính nh b ng cách ñó mà tôi ñ c ñư c nh ng câu h i c a ông ñã vi t hôm qua.

nào, khi chàng nhìn th ng vào M t Tr i bu i trưa như th . Nhà bác h c n ñã t ng h c h i nh ng kinh sách n Đ v n n Minh Tri t c truy n trong hai mươi năm, và ñã th c hành nh ng phép công phu tu luy n kh c kh ñ hy v ng ñ t t i m t vài k t qu th t s v ñư ng tâm linh, nhưng y v n b chư ng ng i b i nh ng ñi u th c m c và nghi ng . Y bèn ñưa ra cho Ramana m t câu h i, và sau mư i lăm phút y ñư c m t câu tr l i ñ y Minh Tri t nó làm cho y ph i ng c nhiên. Y ñưa ra thêm nhi u câu h i khác cùng nh ng ñi u th c m c v các v n ñ tri t h c tâm linh, và y càng ng c nhiên hơn n a mà th y r ng nh ng ñi u th c m c nghi ng nó v n dày vò y h ng bao nhiêu năm, nay ñã ñư c gi i quy t mau chóng. Y bèn kh u ñ u làm l trư c m t chàng ñ o sĩ tr tu i và tr nên m t ñ t c a ngư i t ñó. Shastri cũng có riêng m t nhóm ñ t theo h c Đ o v i y t nh Vellor Y bèn tr v nói cho h bi t r ng y ñã g p ñư c m t v Maharichi (t c là Đ i Hi n hay Thánh Sư). V này ch c ch n là ngư i ñã ñ t t i m t trình ñ tâm linh siêu ñ ng, và nh ng giáo lý c a Ngài th t là khác thư ng ñ n n i nhà bác h c chưa t ng th y trong t t c nh ng kinh sách mà y ñã ñ c. K t khi ñó, các gi i trí th c n Đ b t ñ u g i chàng Ramana b ng cái danh hi u Maharichi, còn gi i bình dân thì l i quá tôn sùng khi h ñư c bi t rõ ñ o h nh và ñ i s ng c a Ngài và mu n tôn th Ngài như m t v Thánh S ng. Nhưng ñ c Maharichi tri t ñ ngăn c m m i s bi u l lòng tôn sùng như th trư c m t Ngài. Ph n nhi u nh ng ñ t và nh ng ngư i trong vùng ñ u g i Ngài là b c Thánh trong khi h nói chuy n v i nhau ho c trong nh ng câu chuy n riêng v i tôi. Sau ñó ít lâu, có m t nhóm ñ t quy t u chung quanh Ngài. H xây c t m t ngôi nhà b ng g dư i chân ñ i và yêu c u Ngài s ng chung v i h t i ñó. Bà m u c a Ngài cũng ñã nhi u l n ñ n vi ng Ngài, và khi ngư i con trư ng c a bà cùng nh ng ngư i thân

. ñ u không s b thú d làm h i n u h ñ t t i m t trình ñ khá cao trên ñư ng tu luy n. Ch ng h n. Nhưng trên th c t .. Sau khi ñã làm ch ñư c chúng nó. tôi thư ng vi t tên âm binh ñó b ng ch R p lên m t t gi y thì nó li n xu t hi n l p t c. r ng m t bu i trưa chàng ng i nơi c a hang b ng có m t con r n h mang l n thình lình xu t hi n t trong k t ñá và ng ng l i trư c m t chàng. cũng ví như ngư i ta t p cho m t ñ a tr nh bi t múa hát ch ng h n. Đ n ñây. con r n rút lui và chàng v n bình yên vô s .Bây gi . Ngư i ta còn thu t l i m t câu chuy n khác v chàng Ramana. M t ngư i chưa t ng kinh nghi m v ñi u này không th nào bi t ñư c cái mãnh l c c a nh ng tia n ng m t tr i n Đ vào bu i trưa. n u Allah mu n! Nói xong. nhà phù th y xem ñ ng h tay và ñ ng d y ki u t : . Tôi b say n ng và ñi lo ng cho ng như ngư i say rư u trong m t lúc. Tôi cũng còn ph i bi t tên t ñ a ñ kêu g i và sai khi n chúng làm vi c. Cu c ñ i cô ñơn và kh h nh c a chàng thanh niên l lùng này k t thúc giai ño n ñ u tiên khi chàng ñã ñ t t i ñi m thâm tr m cao siêu nh t trong phép tham thi n. Chàng v n thư ng nhìn M t Tr i như th su t nhi u gi cho ñ n khi v ng Thái Dương khu t d ng dư i chân tr i hư ng Tây. Khi y g p Ramana thì chàng ñang v n nh n l c nhìn th ng vào M t Tr i. và do tánh hi u kỳ m i ñi tìm xem cho bi t. v a cúi ñ u chào t bi t. r n r t và nh ng loài thú r ng khác. . và chàng b t ñ u bư c vào m t th i kỳ nh p th .M i vong linh ñ u có m t vai trò c a nó và không th ñóng vai trò khác. Cu c thăm vi ng này ñánh d u m t khúc quanh trong ñ i chàng.252 33 n Đ ngư i ta tin r ng nh ng nhà ñ o sĩ Yogi và thu t sĩ Fakir s ng trong r ng sâu núi th m. gi a nh ng loài thú d như hùm beo. tôi ph i t p cho chúng bi t vâng l i tôi. Ông hi u vì sao tôi ph i gi kín nh ng phép thu t c a tôi. Sau cùng. nh ng âm binh ñã vi t câu tr l i c a tôi b ng vi t chì trên m nh gi y tr ng không th giúp tôi ñ c ñư c nh ng câu h i c a ông. Tôi bi t tên chúng nó nh h c nh ng quy n sách c c a Th y tôi truy n l i. tôi r t ti c không th nói nhi u hơn. . sư t . c p. Ngư i ta có th hi u rõ hơn cái b n lĩnh c a chàng Ramana là như th . Tôi còn nh có m t l n tôi trèo lên sư n ñ i vào m t gi quá tr và b n tr v tôi ñi ñ u tr n vào ñúng lúc gi a trưa. Chàng và con r n ñ u l ng l ng b n m t nhìn nhau trong vài phút. Đêm Bomba Tôi ñi ng tr . nhưng v n tr n tr c không sao ng . nhưng chàng v n ti p t c s ng trong hang cho ñ n khi có m t nhà bác h c Bà La Môn ưu tú tên Ganapati Shastri ñ n vi ng chàng trong ñ ng ñá. Con r n vươn mình và phùng mang. y v a m m cư i ñ l hàm răng tr ng như ngà.B ng cách t p trung tư tư ng c a tôi ñ n âm binh nào mà tôi mu n kêu g i. S lánh tr n và n ñ n không còn c n thi t n a. Cu c ph ng v n c a tôi v i nhà phù th y ñã ch m d t.. nhà bác h c có ñ n g n ngôi ñ n ñ ti n b h c Đ o và tham thi n quán tư ng. Ông ti p xúc v i chúng b ng cách nào. Đ n ñây. nhưng chàng ñ o sĩ v n ng i yên không c ñ ng.Còn nh ng âm binh Djinns. Trư c khi ñó. Chúng ta s g p nhau m t ngày khác.. thưa ông. Y nghe nói ñ n m t ngư i Yogi tr tu i s ng trên ñ i.Tôi có t i ba ch c ñ a ñ s d ng và sai khi n. Mahmoud Bey l i ñưa h p thu c lá cho tôi và nó ti p: .

nhà thám hi m tr danh c a thành Venise. Con ma m t ng ñã bư c vào cu c ñ i tôi t ñêm nay và s ám nh tôi luôn cho ñ n ngày tôi d m chân trên ñ t n Đ l n cu i cùng. T i sao Mahmoud Bey l i bi u tôi n m ch t trong lòng bàn tay. phong th vùng nhi t ñ i. Càng c tìm ra m t s gi i thích. r ng ông nh ñó s nhu c u c a th xác ñư c h n ch ñ n m c t i thi u. ñ m chìm trong nh ng cơn thi n ñ nh r t thâm sâu. ch y sang nh ng t nh ho c nh ng làng m c k c n. Không khí nóng b c ñ n n i m i hõi th hít vào làm cho bu ng ph i thi u kinh nghi m c a tôi dư ng như b thương! B qu n áo ng c a tôi th m m hôi ư t sũng. m c d u h thư ng b kh ng b b i H i Thánh và chánh quy n. Chàng không ph i là m t nhà Yogi theo nghĩa thông thư ng. M t lý do khác n a ñã h p d n chàng Ramana ñ n cái hang ñ c bi t này trên ng n Đ i Thiêng. Bên kia vùng ñ ng b ng bao b c chung quanh. và hi n tư ng l lùng mà y ñã làm cho tôi xem ngày hôm trư c. Ngư i y nay ñã qua ñ i nhưng t c truy n r ng m i ñêm có m t con c p l n ñi vào trong hang và li m hai bàn tay c a chàng Raman Trong khi ñó chàng cũng ñáp l i b ng cách vu t ve cái b da c a nó. do m t ngư i hành hương mang vào khi y t phương xa ñ n vi ng ñ n Arunachal Dân chúng b truy n nhi m ch t r t nhi u ñ n n i trong cơn kinh hoàng.. Ngư i ta có th ñ ng trên m t mô ñá bên c nh hang và nhìn th y thành ph nh di n ra dư i chân ñ i. h u h t m i ngư i ñ u b thành ph . nhưng chàng nh t ñ nh không d i ch . chàng Ramana ñã s ng t i hang ñá này trong nhi u năm. và ngôi ñ n vĩ ñ i nhô lên trung tâm thành ph . . D u sao. ñã tư ng thu t l i trong b sách Du Ký c a ông. Tôi ph i t p quen v i khí h u.. N u nh ng tay b h bí m t và vô hình c a y qu là có th t.. Tôi ráng nh l i nh ng s vi c tương t ñã t ng x y ra trong quá kh . M c d u chúng ñã ñi d o chơi trên ñ i nhi u l n và qua l i trư c c a hang c a chàng ñ o sĩ tr tu i. Tôi th tìm ki m m t s gi i thích nào khác hơn nhưng không có k t qu . thì vi c này làm cho chúng ta nh l i th i Trung C . b nh d ch t xu t hi n trong vùng. tôi càng ñành ch u th t b i. không hi u ra sao c . Cái qu t máy trên tr n ch y h t t c l c cũng không ñ mát ñ cho c p m t tôi nh m l i. nó dư ng như không có dư ng khí. dư ng như toàn thân tôi ñ u ch y ra nư c! T hơn n a là b Óc b d n ép c a tôi cũng không ñư c chút ngh ngơi. là cái phong c nh ngo n m c c a vùng chung quanh. xin ñư c g n bên c nh ñ lo ph c d ch và săn sóc cho chàng. mà v n ñi m nhiên không chút s s t. cây vi t chì cùng m t lư t v i t gi y. Vào lúc ñó có m t ngư i ñ n tình nguy n xin làm ñ t c a chàng ñ o sĩ tr tu i. và nóng n c không th ch u n i. vì chàng không h h c qua m t pháp môn Yoga nào và cũng không h th giáo m t v danh sư nào. nh ng nhà phù th y ñã t ng làm ăn phát ñ t nh ng thành ph bên Âu Châu. Vùng này b b tr ng và tr nên v ng v ñ n n i các loài c p beo t trong nh ng sào huy t c a chúng bò ra ñ n ñây và ñi l i t do ngoài ñư ng. Ph i chăng Marco Polo. Chàng ñã ñư c hư ng d n b i m t ngu n c m h ng thiêng liêng. ñưa ñ n s hi u bi t và th c hi n Chân Ngã.. là m t dãy ñ i núi dài liên ti p nhau ñ n t n chân tr i. tôi ng m nghĩ v câu chuy n lúc ban ngày v i nhà phù th y Mahmoud Bey. N m thao th c trên giư ng. S hô h p là c m t công vi c khó nh c. Con c p y ng i trư c m t chàng su t ñêm và ñ n lúc g n sáng m i ñi.34 251 ñư c. Năm 1905. và tôi ñã b t ñ u tr b ng m t giá r t ñ t! Ánh trăng xuyên qua c a s r i vào phòng tôi làm cho c nh v t chung quanh ñ m chìm trong m t th ánh sáng nh t m huy n o. Ph i chăng nh ng âm binh c a y ñã dùng nh ng nguyên t c a ch t chì ñ vi t thành câu tr l i. Không khí n ng n làm tôi khó th .

là bà Bloavatsky cho bi t bà có ñi du l ch bên x Mông C và Tây T ng. ñã t ng làm nh ng hi n tư ng gi ng như th cách năm mươi năm v trư c. Tôi không có ý ñ nh nêu ra v n ñ này. ñ ng làm nơi trú n khi h không tìm ñư c ch nào khác lúc mưa n ng dãi d u hay nh ng khi th i ti t thay ñ i b t thư ng vùng nhi t ñ i. Tôi cũng nh r ng bà Helena Bloavatsky.. ít có ánh sáng hay ti ng ñ ng có th làm r n hay qu y r y h trong nh ng cơn tham thi n và th cái không khí kín bít trong hang làm cho s ñói khát ñư c gi m b t r t nhi u. Th i c xưa. H i th i kỳ ñó. t c là thiêu xác ngư i ch t. cách xa nơi nh n ñ n hàng ngàn d m ñư ng. Giáo Ch ñ o H a Giáo. Trên ng n Đ i Thiêng có r t nhi u ñ ng ñá làm nơi trú n cho nh ng nhà Yogi và nh ng nhà tu sĩ kh h nh. Ngư i n Đ v n theo phong t c h a táng. làm cho xác th t c a y v n tươi và không h tan rã. Nh ng nhà ñ o sĩ Yogi n Đ có nh ng lý do r t t t ñ ch n l a nh ng hang. vì ñó không ph i là vi c c a tôi. C a vào ngôi m ñư c ñóng kín b ng m t t ng ñá l n và trám l i b ng ch t xi măng. riêng có ñ ng ñá c a chàng Ramana hơi ñ c bi t. M t ñi u l . Ngôi m này thư ng tr nên m t nơi hành hương c a dân chúng. ngư i ta dùng nh ng nơi y ñ th Th n. Tuy nhiên. làm cho chàng l i ph i d i ch m t l n n a và lên ng n Đ i Thiêng. nh ng ngư i có xác phàm như chúng ta. càng ngày càng có nhi u khách hành hương ñ n vi ng ch c a chàng n. thư ng là nh ng nơi trú n c a các nhà ñ o sĩ Yogi hay các b c Thánh Nhân Hi n Tri t. . vì các Ngài ñã phóng ra nh ng hàng ch vi t như th t bên x Tây T ng. Có ñi u ñáng chú ý là nh ng nơi hang ñ ng. thì lu ng sinh khí Tiên Thiên c a Th i Đ t s th m nhu n trong cơ th c a y trong nhi u ngàn năm. H i ñó ngư i ta ñã t ng ngh lu n sôi n i v tính cách chân th t c a hi n tư ng này. Và ph i chăng chính nh ng v pháp sư y ñã nói cho ông bi t r ng pháp thu t l lùng này ñã t ng ñư c bi t và th c hành các x y t bao nhiêu th k v trư c. nhưng ñ i v i ngư i Yogi ñã tu hành ñ c ñ o. Mông C và Tây T ng. và v s hi n di n th t s c a các ñ ng Chân Sư. và là nh ng nhà sáng l p th t s và n tàng c a H i Thông Thiên H c. còn Giáo Ch Mahomet c a ñ o H i cũng ñã có nh ng kinh nghi m tâm linh trong m t hang núi. ư p d u thơm và ñư c ñ t trong ngôi m v i th ng i ki t dà hai chân tréo như th ng i thi n. ñã t ng g p nh ng v pháp sư Trung Hoa. xưa kia ñã ng i thi n trong m t ñ ng ñá.. nh ng nơi ñó.. có vài ngư i h i viên ưu tú trong h i y ñã nh n ñư c nh ng b n thông ñi p r t dài c a các v chân sư do nơi bà làm trung gian. vì nó có ch a ñ ng m t ngôi m c a m t v ñ o sĩ ưu tú th i xưa. nhà sáng l p ra H i Thông Thiên H c. hơn n a ngư i ñàn bà kỳ di u ñó ñã bư c qua th gi i khác mà có l bà ta th y sung sư ng d ch u hơn là cõi h gi i này.250 35 Chuy n này ñ n ñãi g n xa. ho c nghi ng v tính cách chân th t c a s vi c ñã x y ra. là nh ng nơi mà nhà thám hi m Marco Polo ñã t ng ch ng ki n nh ng hi n tư ng tương t như th . Nh ng ngư i y vi t trên gi y nh ng t gi y có vi t nh ng câu h i ñó. vì nó ñã ñư c tinh luy n b i l i s ng cao khi t và cu c ñ i thánh thi n c a h h i thư sanh ti n. Nhưng tôi không th nào ph nh n nh ng gì tôi ñã th y trư c m t. Còn m t lý do khác vì sao ngư i ta tin r ng xác th c a nh ng v y không c n ph i t y u b ng l a. t i ñây chàng s ng nhi u năm trong m t cái ñ ng ñá. có th vi t ch b ng nét vi t chì mà không c m ñ n cây vi t. Nh ng v này dư ng như còn cao tay n hơn nhà phù th y Ai C p v hi n tư ng nói trên.. bà Bloavatsky không tuyên b r ng bà có nh ng quy n năng sai khi n các âm binh như nhà phù th y Mahmoud Be Bà ch cho bi t r ng nh ng câu tr l i bí m t ñó là do nh ng v Chân Sư c a bà bên Tây T ng. m c dù tôi không th gi i thích n i. Trong trư ng h p ñó xác ngư i Yogi ñư c t m s ch s . Đ c Zoroastre.

thúc gi c tôi ti n bư c. Chàng không nói năng gì v i ai. m t giáo sĩ ng c nhiên vì lòng sùng tín quá s m c a chàng.36 249 Không còn nghi ng gì n a. không ph i vì chàng ñã có l i nguy n gi gi i t nh kh u. Bây gi tôi m i hi u nh ng n cư i nghi ho c và nh ng l i c nh cáo c a các b n tôi Bomba L n ñ u tiên tôi ñã nh n th c ñư c s khó khăn c a v n ñ tôi ñang theo ñu i. ñ i v i tôi nó dư ng như là m t ñi m lành. và không tìm th y gi c ng . h g m m t thành ph n ñông ñ o không th tư ng tư ng. cách xa thành ph . nhưng vô ích. mà b i vì ti ng nói c a n i tâm. Mahmoud Bey qu th t là m t nhà phù th y còn sót l i th k hai mươi này. và tôi chưa có d p g p g m t ngư i ñ o sĩ nào. Nói v nh ng tu sĩ sùng tín và ñ o h nh. H t dùng nư c m t bà m u l i dùng l i oán trách. tuy nhiên chàng v n không h nói nhi u. Trái l i tôi ñã g p ph i bao nhiêu nh ng s d ñoan mê tín và nh ng t p quán c xưa l i th i. Khi ñó. và d u cho m chàng cũng không thay ñ i gì ñư c. chàng m i bi t trên gi y nói r ng m t s c m nh thiêng liêng ñi u khi n v n m ng con ngư i. chàng không h m mi ng trong ba năm ñ u tiên c a cu c ñ i n d t ñó. và không có m t s Oán trách nào ñ i v i nh ng ñ a tr m t d y kia. Sau cùng bà m u chàng ph i như ng b . Vì l ñó. r i v a ch y tr n v a ch nh o. Khi chàng ñã ñ t ñư c m c ñích. và ghi nh n nh ng tài li u quý báu trên nh ng trang gi y hãy còn m i c a t p nh t ký c a tôi. Chàng nơi mi u ñó m t năm rư i. Tôi vi ng nhi u nơi danh lam th ng c nh. Nh ng ñám ngư i ñi hành hương h ng ngày ñ xô ñ n ngôi ñ n làm cho nơi ñó không còn là m t nơi yên n t ch m ch như chàng v n mong mu n. và h a h n v i tôi nhi u s khám phá l lùng hơn n a v sau này. Th t ra. Chàng v n gi kín tung tích c a mình. Chàng ch nh n th y ñi u ñó trong nhi u gi sau. Nh ng ngày s ng trong ñ n. ch t b ng lòng v i m t ít lương th c mà ngư i hành hương sùng tín ñ t trư c m t chàng m i ngày. và c g ng dùng nư c m t c a bà ñ làm cho chàng ph i xiêu lòng và tr v nhà. Còn nói v hy v ng g p m t v Chân Sư. thì x này không thi u gì. D u sao tôi cũng ñã tr i qua m t bư c kinh nghi m lý thú ñ u tiên. th nh tho ng chàng r i ch nhưng không bao gi ra kh i c ng ñ n. Trong sáu tháng trư ng chàng v n ñó. chàng m i phá s im l ng. nhưng m chàng l n h i ñã d ra ñư c ch c a chàng. Ngày n . Tuy nhiên. chàng ñ u ñ m chìm trong m t cơn nh p ñ nh thâm tr m ñ n n i chàng quên c s hi n di n c a th gi i bên ngoài. M i ngày m t l n. truy n l nh cho chàng hãy t p trung m i s chú ý vào ñ i s ng tâm linh. m i ñem cho chàng m t ít cơm. G p g ñư c y khi m i v a ñ n ñ t n Đ . . Có ñôi khi. Tôi ph i nhìn nh n r ng k t qu r t m ng manh. Bà m u li n cùng v i ngư i anh c ñ n t n nơi. v a ñúng hai năm k t khi chàng b nhà ra ñi. m t mãnh l c huy n bí mà tôi nh m m t tuân theo không suy nghĩ. thì tôi ñành t m th i gác l i m t bên. tôi bèn ng i d y ñ th ki m ñi m l i nh ng k t qu ñã thu lư m ñư c. tôi vư t qua vùng cao nguyên Décan ñ ñi xu ng mi n Nam. chàng m i t giã ngôi ñ n và ñ n n trong m t cái mi u nh gi a ñ ng. tôi ng i trên chuy n xe l a ñêm ñi xu ng Madras. nh ng ñ a tr m t d y quanh vùng ñ n ném ñá và bùn nhơ vào ngư i chàng. nhưng không g p m t nhân v t nào ñáng k . Chương 3: Ngư i Đ o sĩ trên b sông Adyar Nh ng tu n l sau ñó.

và hi n ra m t cách quy n rũ: Arunachala! Đó chính là nơi chàng ph i ñi ñ n. trư c m i nhà ñ u có hàng ba ñ tr ng cho mát. M t ngư i giáo sĩ bư c t i và khi n trách. chính ñ c Maharichi ñã nói v i tôi: "H i ñó. " Chàng ra ñi hoàn toàn r i b th gian. là m t ngư i Yog Có l ông s mu n bi t v ngư i y. dòng nư c ch y ch m ch p l ñ . b n bè và gia ñình... không h d tính trư c. chàng c i b qu n áo và cúi r p ñ u l y trong khi mình m y ñ u tr n tru ng. nhưng chàng v n trơ tr Nhi u ngư i khác cũng can thi p và yêu c u chàng hãy m c t m cái qu n c t. Nhưng ng n l a Thiêng b ng cháy trong lòng chàng. Chàng ñ l i cho gia ñình m t b c thư b ng ch Tamoul. N u m y mu n tr nên ñ o sĩ thì còn ñi h c ñ mưu c u công danh làm gì. Nhưng chàng ch nghe theo m t ti ng g i mãnh li t. Không c n ph i tiêu phí ti n b c ñ ñi tìm tôi. và nh m con ñư ng ñưa ñ n Arunachala dư i s dìu d t c a ñ nh m nh. Chàng Ramana c m th y th m thía v nh ng l i nói ñó và quy t ñ nh r t mau chóng. chàng khinh b c a c i th gian ñ n n i khi bư c vào ñ n. trư c khi ñ ra v nh Coromandel.. nhưng có ñi u r t ti c là khó mà làm quen v i y. Tôi ñ nh lúc r nh rang. Tôi t m trú m t vùng ngo i ô cách thành ph hai d m. Cái mãnh l c huy n bí nó d t d n anh ñ n ñây cũng gi ng như cái s c m nh vô hình nó b t bu c tôi t giã Madur " Như th . tôi ñi d o trên b sông v i m t ngư i thanh niên n mà tôi m i làm quen và tôi ñã có d p th l v i y v m c ñích cu c sưu t m c a tôi. c nh v t có v ưa nhìn. chàng không còn ph n s gì ph i làm nhà n a. Nh ng ngư i hành l ngây ngô v a c u nguy n v a rung m t cái chuông nh ñ làm cho nh ng l i c u xin c a h ñư c th u ñ n tai c a nh ng v Th n trong ñ n! Thành ph Madras v i nh ng phong c nh tưng b ng nh n nh p và màu s c ñ a phương r c r l m t làm cho tôi r t thích thú. b ngoài có v r t h p d n và ñ y h a h n. con sông Adyar u n quanh. v y ñ ng ai lo ng i gì c . Tôi ñi theo con ñư ng cát. cái tên ng n Đ i Thiêng b ng xu t hi n như m t tia ch p trong trí chàng. cái tên nó v n ám nh chàng t m t năm nay.248 37 . ho c ng i ng m c nh trên b sông.M y ñang làm gì ñó.. M t bu i s m mai.. nơi ñây tôi s ñư c g n gũi v i ngư i b n x hơn là khu sang tr ng c a ngư i Âu.. . B n nhìn vào trong và b n th y nh ng gì. nhà c a hai bên ñư ng ñ u quét vôi tr ng. Cách ñó ch ng n a d m. V sau này. Con sông Adyar ch y v ngo i ô phía nam thành ph Madras. Nhưng h có ñáng ñ cho mình t n công nh c s c ñi tìm hay chăng thì ñó l i là m t vi c khác. Thình lình y n m l y tay tôi và nói: . M c ñích c a tôi v n trong s ch. tôi hoàn toàn ch u nh hư ng c a m t s quy n rũ l lùng. Chàng ñã m côi cha và bi t r ng chàng có th nh c y nơi ngư i c u và các em ñ nuôi dư ng m chàng.Kìa! Ông hãy nhìn xem: Ngư i ñ ng kia ñang ñi v phía chúng mình. m c d u chàng không nói rõ lý do t i sao. nay còn ñư c gi gìn t i ñ o vi n. s ñi bách b d o chơi dư i bóng nh ng hàng d a. Ngay lúc ñó. b n bư c vào trong v i m t t m lòng sùng kính thiêng liêng và ti n ñ n g n nơi Thánh ñi n. chàng thanh niên Ramana r i b t t c s h c v n. Hai bên b sông có nh ng vư n d a che bóng mát rư i. B n ñi ngang qua m t ngôi ñ n c kính thâm nghiêm. chàng không m c m t th y ph c nào khác hơn k t khi ñó. Chung quanh vùng có cây c i s m u t. Thư nói như v y: "Tôi ñi tìm ñ ng Cha Lành và ñ nghe theo ti ng g i c a Ngài. và b ng trư c m t th gi i hoàn toàn xa l . v i ba rupee trong túi. D u sao.

Tôi bèn ñ ngh : . Ngư i l m t ñã ti n ñ n g n chúng tôi. Chàng ñã m t h t m i thích thú v s h c. h n là có m t tâm h n sáng su t linh ho t. v i m t ni m an t nh bên trong. không bi t y ñang suy nghĩ v v n ñ gì. Gương m t y có ñi u làm cho tôi chú ý nh t. Tôi b ng có ý mu n phá tan b c rào ngăn cách gi a tôi và con ngư i bí hi m ñó. Lúc y y ñã ñi qua kh i ch chúng tôi ñ ng. Y v n m t cái chăn qu n chung quanh thân mình. và tôi t h i r ng trong cơn suy tư tr m l ng và ñơn chi c c a y lúc y. Đ ng sau ñôi m t ñó. Khi ñó chàng quan ni m r ng xác th là m t v t ngoài Chân Ngã. và tr c ñ ba mươi lăm tu i. là nh ng nét ñ c bi t c a gi ng dân da ñen: Nư c da r t s m. v b n bè. Chàng dư ng như rơi vào m t tr ng thái ñ i ñ nh có ý th c. c p môi d y. M t hôm ngư i anh c c a chàng bư c vào phòng. . Ngư i thanh niên bèn ngăn tôi: . th y chàng ñang nh m m t và ñ m chìm trong m t cơn thi n ñ nh. vì s thích thú c a ñ i chàng ñã t p trung v cái ý ni m Chân Ngã nó thình lình xâm chi m l y chàng. nh ng sách v nhà trư ng rơi r t t n mát dư i ñ t. M i ý ni m v s ch t trư c ñây ñã bi n m t. cái xác này ñã c ng ñ và im l ng. n u không là khó thu t l i. Y ñi ngang qua chúng tôi v i nh ng bư c ñi ch m rãi. nhưng tôi chưa t ng th y ai dè d t và kín ñáo như ngư i này. Nh ng s thay ñ i tâm tính như th không kh i làm cho ngư i chung quanh chú ý. Chân Ngã xu t hi n v i chàng như là m t s chân th t tuy t ñ i. và Chân Ngã v n t n t i không thay ñ i trong khi ch t. Xưa kia chàng ph n ng mãnh li t như th nào ñ i v i nh ng b n h c khi b chúng nó phá phách.T i sao v y. Ngư i anh c li n trách móc: . Y có cái vóc v c cao l n l c lư ng. ñ n n i cũng như bao nhiêu ngư i khác. m t nhìn xu ng ñ t như tìm m t v t gì. Khi chàng Ramana t nh l i sau cơn kh ng ho ng ñó thì chàng hoàn toàn thay ñ i. " Đ c Maharichi ñã di n t cơn kh ng ho ng l lùng ñó b ng nh ng l i l trên ñây. Chàng ch u ñ ng m i s b t công m t cách th n nhiên và bi u l m t s khiêm t n hoàn toàn trong m i vi c. m t s c m nh tinh th n nó không h m t ñi ho c suy chuy n chút nào k t khi ñó. Chàng t b nh ng thói quen có t xưa. Tóc y dài và c t l i thành m t búi tóc nh trên ñ nh ñ u.. hai vai ñ tr n và ñi chân không. bi t ñâu. và dư ng như không nhìn th y chúng tôi. Ngư i b n ñi ñư ng v i tôi l i can ngăn tôi l n n a: không.38 247 . Còn vi c gì x y ra sau ñó thì r t khó hi u. trư c khi ñó chàng không h bi t nó là gì. Y ñeo hai cái khoen l n khác thư ng dư i hai trái tai. tìm ki m s yên t nh ñ lo vi c tham thi n quán tư ng và s ng ñ i s ng n i tâm. Chàng ñã chinh ph c ñư c..Tôi mu n nói chuy n v i Chúng ta hãy quay tr l i. mũi t t.. t c là tinh hoa c a b n th .Hãy th xem. nhưng b n d u và chôn sâu trong ch t n cùng c a con ngư i. vai r ng.Tôi bi t ch y . . như là chàng v a ru ng b chúng m t cách chán n n. khi ñó chàng ñ t t i ngu n g c c a Chân Ngã. nhưng tôi v n còn ti p t c c m th y cái tôi trong s c m nh vô biên c a nó..Ông s m t th i gi vô ích. thì nay ñ i v i chúng chàng ch có m t lòng ưu ái và nhân t . m t ñ u thì v t lên vai trái. chơi ñi n kinh.

Ngư i l m t ngư c m t nhìn lên. t giã Madura và không h tr l i n a. Tôi không còn cách nào khác. Tuy n Đ có ñ n mư i hai nơi Thánh Đ a. nhưng l i l c ñ u t v không mu n b phi n nhi u. Vì cu c ñ i. S thay ñ i thình lình ñó.. có m t nguyên nhân nào chăng. th m chí ñ n c nh ng ngư i láng gi ng. chàng có c m giác như ngư i s p ch t. Không bao lâu. tôi bèn ñánh b o làm quen. nó phá tan m i tri n v ng v tương lai c a chàng. Sáu tu n l sau ñó.. Làm sao thoát ra kh i tình tr ng ñó. B ng m t gi ng do d . Ngư i thanh niên lu ng cu ng nhìn tôi. T t hơn. M c d u ñang m nh kh e. s im l ng càng tr nên n ng n và khó ch u. ngư i ta s ñem nó ra thiêu ngoài ñ ng và nó s thành m t nhúm tro tàn. v a ñ t ñ ngư i thanh niên y trên m t con ñư ng mà các ông giáo sư không h nghĩ ñ n. Danh t này vang d i m t âm thanh l lùng huy n bí trong trí c a ngư i thi u niên mà chàng không hi u lý do vì ñâu. Ngư i b n tr c a tôi th y r ng ñã ñ n lúc y ph i can thi p. dư ng như là s ch t ñã ñ n nơi. Trong cơn b i r i. Y v n ti n bư c mà không t v gì bi t r ng có chúng tôi ñi theo. Tôi bèn ñ ng ch n ñư ng ngư i Yogi và th t ra m t câu ng n ng i rút trong s v n sinh ng n Đ nghèo nàn c a tôi.Anh hãy nói là tôi mu n nói chuy n v i y. chúng tôi ñã theo g n k p ngư i l m t. Ngày kia có m t ngư i thân nhân ñ n vi ng chàng. nhưng t i sao Arunachala l i làm sao cho chàng say mê và thích thú nhi u hơn nh ng nơi Thánh Đ a khác thì chàng cũng không th tr l i ñư c. Chàng bèn h i thăm v Arunachala và khi chàng bi t ñư c s tích c a ngôi ñ n l n t i ñó. và thu t l i r ng y v a ñi hành hương Arunachala tr v . Chàng t nghĩ r ng: "Th là h t.Tôi không dám. mi ng h n n m t n cư i. và ngư i b n tr c a tôi ñành ph i ñi theo tôi. chàng li n b m t s ám nh. ñ ng nói chi là ti p ñón m t ngư i ngo i ch ng. Chàng b trư ng và thôi h c mà không có lý do rõ r t.. Năm chàng mư i b y tu i thì ñ nh m nh m i b t ñ u hành ñ ng. chúng tôi bèn c g ng vư t lên. Đi u mà h càng không thích hơn n a. tôi cũng s ch t v i cái xác này chăng. Cái th xác này s ch t. chàng chu n b ñ ñón ti p T Th n. Nhưng còn tôi. nét m t y tr nên c ng r n. B ám nh b i ý nghĩ ñó. Nh ng ngư i y h n là không thích b ai ph ng v n. v Th y h c l n nh t c a ta. Cái xác này có ph i là tôi .. thôi ñành b t ch p nh ng lu t l xã giao thông thư ng.. Tôi b o ngư i thanh niên: . chúng ta ñ ng nên làm phi n r n y. y nói vài l i xin l i b ng ti ng Tamoul. tôi m i bi t r ng th t không ph i d gì mà làm cho m t ngư i n sĩ m mi ng ñ nói chuy n v i mình.246 39 c a m t cơn thoát tr n ñ i ñ nh. Ngày ñó chàng ñang m t mình trong phòng thì t nhiên chàng b xâm chi m b i m t cơn kh ng ho ng l kỳ.. Cái nguyên nhân ñó ñ i v i chàng th t là hi n nhiên. chàng r i kh i trư ng. m c d u chàng là m t ñ c h c trò thông minh và chăm ch . Chàng ti p t c s h c t i trư ng ñ o nhưng không bi u l m t kh năng ñ c bi t nào. là ph i nói chuy n v i m t ngư i Anh. Ngư i b n tr c a tôi do d và l c ñ u t ch i: . Ngư i Yogi không ñáp l i. Không mu n b qua m t cơ h i t t. t c m ch mu n bi t ñ i s ng n i tâm c a mình. cũng không cho các giáo sư ho c cho gia ñình bi t trư c.Ngư i này s ng n d t và cách bi t ñ n n i không ai bi t gì c v cu c ñ i c a Y tránh xa t t c m i ngư i. nhưng nó làm cho gia ñình chàng ph i bóp trán nghĩ ng i. Nhưng tôi ñã quay tr l i. c p m t l nh lùng cách bi t. t c là h ng ngư i mà h ñinh ninh .

Chúng kéo chàng ra kh i giư ng n m. Đ i v i nhà tâm lý h c quan sát hi n tư ng l lùng này. Y ng i sau h t và nói vài l i b ng ti ng Tamoul v i ngư i thanh niên. Ngư i Yogi g t ñ u m m cý i: h c v n còn xa l ñ i v i chúng tôi. sinh nãm 1879. nhưng chúng tôi l y làm an ph n và không có quá nhi u s nhu c u như các anh. có ti ng là nhân t .Anh hãy nói dùm là tôi r t chú tr ng ñ n khoa pháp môn Yoga và tôi mu n ñư c hi u bi t ít nhi u v khoa y. y ñưa tay ch m t g c d a g n bên và ra hi u b o chúng tôi cùng ng i dư i bóng cây. Nhưng ý nghĩa ñó b xô ñu i b i m t ý nghĩa khác.. Lúc thi u th i chàng thanh niên Ramana thích thú chơi các môn th thao và ñi n kinh.40 245 r ng không h có m t chút thi n c m ho c hi u bi t gì v nh ng ñi u huy n vi và t nh c a pháp môn Yoga. t i m t làng cách thành ph Madrua ñ ba mưưi d m. Nh s góp nh t tài li u v cu c ñ i Ngài. t i ñây ngài h c Anh văn m t trư ng ñ o c a các v giáo sĩ ngư i M sáng l p. Có ñi u l là h i ñó chàng thư ng có nh ng cơn mê s ng. ñánh quy n và bơi l i. m t v th m phán thu c dòng Bà La Môn. ñưa chàng ra sân trư ng và ñánh chàng túi b i r i ñem chàng ñ l i ch cũ trên giư ng mà chàng v n không t nh gi c. Ngài ñư c nuôi n ng và giáo d c t i Madrua. thành ph này có m t ngôi ñ n vĩ ñ i n i ti ng mi n Nam n Đ . Tôi nói v i ngư i thanh niên: . Nhưng tôi không th g t b cái c m giác khó ch u ñó: Tôi ñang là m t v t khám nghi m dư i m t ng kính hi n vi! Ngư i thanh niên l y làm b c mình và ng m l y cùi ch thúc vào hông tôi. chàng v n không hay bi t chi c . Chàng không có bi u l m t s thích thú ñ c bi t nào v tôn giáo hay tri t h c. ngư i Yogi c ñ ng. Cha ngài. Qua ngày sau. Y làm tôi khó ch u. chàng t p chơi các môn v t... như mu n nói r ng ta hãy nên lui bư c. Hay là tôi nghĩ l m. Tôi bèn g i y là Brama cho ti n và d nh . Tôi c m th y rõ r t r ng mình ñang là cái ñích ñ t dư i s dò xét t m và sâu s c c a ngư i Yog Tôi ch c ch n r ng bên trong cái v m t th ơ lãnh ñ m c a y. Như v y. tôi ñã chép l i ñ i khái ti u s c a Ngài như sau: Ngài tên là Ramana.. thì ñó là nh ng tri u ch ng hi n nhiên . Nh ng b n h c cùng l p kiêng s chàng lúc ban ngày vì chàng tr ñũa l i r t mau chóng m i s khiêu khích c a chúng. nhưng ñi u ñó không có nghĩa là chúng tôi kém h nh phúc. n a ñêm ñ ng d y ñi trong gi c ng và ti p theo ñó là cơn ng say li bì. không có ti ng ñ ng nào có th ñánh th c d y. Ngay khi ñó.Đ o sĩ nói r ng ngư i s n lòng ti p chuy n v i ông. m c d u Ngài không thích nói v ñ i tư c a mình. Tôi nh n xét gi ng nói c a y trong và m g n như ti ng nh c. tuy ít ti n b hơn. Nay chúng th y v y. do các ñ t thu t l i ho c do chính Ngài th t ra m t ñôi khi. Ngư i b n tr c a tôi d ch l i: . Tôi m i h i quý danh ñ o sĩ và ñư c bi t y có m t cái tên r t dài. m i l i d ng lúc ban ñêm ñ tr thù. giàu lòng b thí và hay c p dư ng cơm áo cho ngư i nghèo. B ng cách nào ñ c Maharichi ñã ñ t t i cái trình ñ tâm linh tuy t v i và siêu ñ ng như th . y ñang ñ ý thăm dò nh ng ý nghĩ th m kín nh t c a tôi. và ch ñ m t phút n a là tôi cũng ñành như ng b rút lui và nhìn nh n s th t b i c a mình.

n u ông mu n.Nhưng n u s ch b i ñó có căn c . Th y tôi ñã t ng s ng ch l thiên trên dãy Hy Mã L p Sõn ñ y tuy t ph mà không có m c gì khác hơn m t manh áo m ng.Tu theo pháp môn này ñem ñ n nh ng ích l i gì. ý chí và s ng lâu. . làm tê li t m y ý chí ti n th c a con ngư i. Ngư i có th n m su t nhi u gi liên ti p m t nơi mà nư c ñông ñ c l i trong t c kh c.244 41 chư ng ng i. Nhưng chúng tôi quen s ng ñơn gi n. Nh ng l i nói ñó có m t s kích thích r t m nh.. n u là t ngư i nào khác th t ra. . . cái tinh th n ch b i ñó. . nhưng m t khi ñã ñi t i m c ñích..Đó là ñi u ch c ch n nh t ñ trì kéo ta l i. .Đư c. Ngư i Yogi cũng có th phơi mình tr n dư i m t ti t tr i l nh l o nh t mà không sao c . hèn kém. M t l n khác. tôi nói: . .Anh tư ng như v y. ch không ph i chính là c a ta.Đ o sĩ có th cho bi t thêm vài chi ti t. nó là do nh ng thói quen. C p m t mơ màng nhìn v cõi xa xăm.. M t l n khác. s ch tr th n kinh và cân não s d dàng như trò chơi tr con.S c kh e.. r ng Tôn Sư không ph i là m t tri t gia phân tách t cái mũi kim. nhưng y không ngăn c n vi c y. thì d u cho anh s ng gi a ch n ph n hoa náo nhi t c a t nh thành hay gi a s im l ng c a r ng th m. chúng tôi thu c v m t ch ng t c mà các anh g i là l c h u.Nó không có căn c nào c . Tôi bi t m t ngư i Yogi ch u ñ ng m t cu c gi i ph u mà không dùng ñ n thu c mê: Y ch u m t i cùng mà không rên m t ti ng. nhưng lương tri c a tôi cho bi t r ng l i Ngài th t ra là ñúng Chân Lý. Th xác con ngư i và nh t là b máy hô h p ph i ñư c t p luy n và ki m ch như nh ng gi ng l a! Sau ñó.À! Tôi cũng ñoán như v y. Brama ñáp: . trong m t cu c nói chuy n v ñ i s ng phương Tây. Nhi u s ti n b khoa .Th t v y. thì Ngài nói: . vì chính s thi u tin tư ng ñó. lòng ham mu n và d c tình sinh ra. . và câu chuy n b t ñ u bư c qua m t giai ño n thú v . m t khi anh ñã ñư c s giác ng . mà là m t b c Hi n Gi nói ra nh ng kinh nghi m thâm sâu và d i dào phong phú c a Ngài. Có l tôi s g t b . Tôi l y s ra ghi chép. . xin ông c h i.Tôn Sư không có gì khó khăn ñ tìm th y s an t nh trong m t ñ o vi n êm ñ m vì ñây Ngài b xao lãng hay xáo tr n tinh th n. Ngư i Yogi tu luy n ñúng phép s làm ch ñư c xác thân và làm cho nó tr nên c ng r n như s t. V y ông mu n bi t ñi u chi. . nhưng v n không h .Tôi tu theo pháp môn Hatha Yoga. Đó là pháp môn khó nh t. tôi phàn nán v vi c ngư i n Đ không chú ý ñ n s ti n b v v t ch t... S ñau ñ n không còn ph m ñ n nó ñư c n a. ñó là m i k sõ vài ði u.. x u xa. Đi u l m l c l n nh t c a ta là tư ng r ng con ngư i t nhiên v n y u ñu i.. ñi u ñó không có khác bi t chi c .Đ o sĩ tu luy n theo pháp môn nào. Ch t c ký c a tôi làm Brama m m cư i. và tôi t bi t rõ v s y u ñu i c a tôi. t c là phép ch tr xác thân.

. pháp môn ñó là m t con ñư ng ñ y nh ng . Im l ng. Ngài th y tôi ñang b dày vò b i m t cơn kh ng ho ng. tôi b m t cái s c m nh gì nó xâm chi m và ch ng c tâm h n tôi. tôi là m t ñ a tr ít nói và thích s ng cô ñơn. Ngài nghe tôi m t cách vô tư tuy r ng v i nh ng danh t ng n ng i. Hình như Ngài ñã quên s có m t c a tôi nhưng tôi c m th y rõ ràng r ng s giác ng bên trong c a tôi v a th n giao cách c m.. Đôi khi.. mà ch có Ngài m i nhìn th y. Tôi không th y gì là vui thú trong nh ng trò chơi c a các b n tôi. tôi s ng cách bi t v i m i ngư i và tôi c m th y r ng ñ i không có gì vui. hay mãi nhìn vào m t v t vô hình nào trong không gian. Y làm cho tôi còn tò mò hơn n a. B ng nhiên. không chút c ñ ng. " Tôi ñoán ch c y hi u r ng nh ng câu h i c a tôi có m t lý do sâu xa hơn là m t s tò mò c a nhà h c gi . hình như Ngài không có ñó n a. ti ng b y qu kêu vang pha l n v i ti ng kêu chí chóe c a vài con kh nh y nhót trên cành. Trên lùm cây bên kia sông. tôi v n gi im l ng và ch ñ i. Ngài m i an i và khuy n khích tôi...Và ñ o sĩ là ñ t c a Ngài. . ñ c Maharichi b n thân ñ n nơi chòi tranh ñ vi ng tôi mà không báo trư c.Ph i..Nhưng b ch Tôn Sư. m c dù tôi ñã công phu c g ng luy n t p không ng ng trong su t mư i hai năm.42 243 chi c . tình c tôi nghe lóm ñư c m t câu chuy n gi a nh ng ngư i l n. Vào năm tôi mư i hai tu i. Có ích gì mà ñ t ra nh ng câu h i n kia và th o lu n dông dài khi mà tôi ñã có t nơi mình m t cái gi ng hi u bi t mà tôi ch c n ñào x i lên ñ tìm th y. .Thư nh . ít khi thành m t câu tr n v n. Có l n. Brama nói "Xin vâng. ñ c Maharichi v n ñi m nhiên b t ñ ng. Y choàng l i cái khăn v t trên vai.Xin ông có th cho bi t trong trư ng h p nào ông ñã tr nên m t ngư i Yogi. D u sao ñ ng trư c m t Ngài. tôi ñi d o vùng chung quanh ho c xu ng t nh ñ vi ng ngôi ñ n Bà La Môn vĩ ñ i và tôn nghiêm ñó. C ba ngư i chúng tôi ñ u ng i dư i bóng cây d a b sông. Có l n tôi h i mà Ngài không tr l i. . Vì th . T t hơn là hãy ch m d t m i suy lu n. tôi bèn h i: . ñôi co và c g ng khai thác nh ng gì ti m tàng trong b n tánh Chân Như c a mình. Ngài m c thi n ñ nh suy tư.. Th nh tho ng ñ thay ñ i không khí. . trong m t cu c vi ng thăm b t th n như th . L t nhiên. và có ñư c nh ng quy n năng mà ngư i ta g i là phi thư ng. vì th tôi luôn luôn tránh h và thích ñi d o m t mình nh ng nơi vư n cây hay ngoài ñ ng v ng. h nói v v n ñ Yog Đó là l n ñ u tiên tôi tôi tr l i ng i nơi T nh Xá. N a gi sau. bu n r u.Nhưng ch c ñ o sĩ cũng ñã ñ t t i m t trình ñ nào r i. và nói v cái m c ñích huy hoàng h a h n cho ngư i nào th c hành pháp môn Yoga. Ngài có nghe th y tôi chăng. nhưng tôi cũng chưa ñ t t i m c cao t t. ñôi m t mơ màng nhìn v phía bên kia sông và b t ñ u nói: .. tôi không b qua nh ng d p ñó ñ h i Ngài v nhi u v n ñ th c m c. m t nh hư ng huy n bí toát ra t thân mình c a Ngài... Brama g t ñ u nhưng không nói gì. Ít ngư i bi t ñư c nh ng gì ñang di n ra trong tâm h n kín ñáo c a m t ñ a tr . Vi c y ñã cho tôi m t bài h c. Ngài im l ng như th trong vài phút.. C p m t ngài ñ m chìm vào ch hư không t n chân tr i.. Đó là cái mãnh l c nhi m m u c a pháp môn Yoga.

tình c tôi l t m t quy n sách và th y trong ñó có câu: "Mu n ti n b trên ñư ng tu luy t pháp môn Yoga. Tôi c m th y toàn thân tôi giá l nh và s c y u d n. có m t cái ao l n. tôi tr v chòi dùng cơm và ngh trưa. tôi d y s m trư c khi m t tr i m c và xu ng ao t m. Nh ng chu i ngày trôi qua m t cách ñ u ñ n. Bu i t i thì dành cho cu c tham thi n chung. Tuy th . cái h u qu b t ng ñưa ñ n là tôi b ñ t m t gân máu trên ñ nh ñ u. tôi thong th bư c l n xu ng T nh Xá. Tôi không bi t r ng phép khí công r t nguy hi m n u nó không có s dìu d t c a m t b c danh s Nhưng vì tôi quá nóng ru t nên không th ch ñ i mãi ñư c. Nhưng. Tôi ch t v n nhi u ngư i và góp nh t ñư c vài quy n sách nói v v n ñ Yoga. nhưng không th nào l m l n ñư c. ph i nh có s ch d n c a m t b c danh s " Nh ng l i này làm cho tâm h n tôi th c m c băn khoăn. hình như tôi th y gương m t ñ o m o c a m t v ñ o sĩ già hi n ra và nói v i tôi: . thay vì có ích. là ch b t ñ u c a khu r ng hoang r m r p.242 43 cách ñ o vi n ch ng m t trăm thư c. . nóc l p tranh. Ch ng i bên c nh ñ c Maharichi cũng ñ làm cho tâm h n ñư c t o ra khi tôi v i Tôn Sư ng i g n nhau. Đúng mư i m t gi . nh ng lo i cây xương r ng. trí óc tôi khao khát s hi u bi t. Tôi ph i ñ p nư c và làm nhi u ti ng ñ ng ñ cho loài r n tránh x K ñó. phía nam. Hai gi sau ñó. và nh ng gì tôi nghe trong câu chuy n cũng ñ làm cho tôi tò mò mu n bi t thêm. dư ng như ñó là ch ch u ñ ng y u nh t. tôi cũng c m th y cái nh hư ng t t lành c a b u không khí chung quanh nó ti m tàng m t ni m an t nh thiêng liêng. Phép luy n này. Còn nói v nh ng b a ăn c a tôi. tôi u ng m t cách ngon lành ba chén trà thơm nóng. Sau khi ñi m tâm xong. ho c ng i dư i nh ng g c d a sai trái. Tôi tư ng r ng tôi s p ch t. ch t v n Tôn Sư v m t v n ñ nào ñó. không h có chân ng n núi Thiêng. thì ch có m t ngư i b i lo vi c b p núc và ñi ch n u ăn. m t nư c ph ng l ng. không có cách nào khác hơn là b nhà ra ñi ngao du thiên h . trên b ao có nhi u chòm cây và r t nhi u loài kh vư n nh y nhót trên cành. máu ch y lênh láng ch v t thương. có khi tôi ng ng l i xem nh ng b i hoa hư ng trong vư n. cúi ñ u chào Tôn Sư. ho c tham thi n trong m t gi v m t ñ tài c a Tôn Sư ñưa ra. nó là cái xa x ph m duy nh t c a tôi ñ o vi n thâm nghiêm này. d u cho tôi m c b n vi c gì. tôi nhìn th y m t linh nh l lùng. Không bi t ph i làm th nào. ph ng ph t trong ñ o vi n. "Sau vài năm t p luy n lén lút m t mình. Đi u này tuy r t t nh . phép luy n ngăn c m ñ i v i k phàm t c. M t hôm. Vì bu i s m mai m t tr i chưa lên cao nên d o chơi trong vư n ñ thư ng hoa như th là m t ñi u thích thú. l i làm h i cho tôi. chung quanh toàn là nh ng b i cây có gai. "M t danh sư! Tôi hi u ngay r ng mu n tìm ñư c Th y.Con th y chăng. và ng i x p b ng dư i sàn g ch. M i ngày. có th ñưa con ñ n m t tình tr ng nguy hi m là dư ng nào! Con hãy nh l y bài h c này. nhưng tôi ch có m t mình và không làm sao ti n hõn ñư c n a. tôi bèn lén lút luy n th m t vài phép hô h p mà tôi ñã góp nh t ñư c nh ng tài li u trong các sách. tôi ch có ăn m t bu i trưa còn bu i chi u thì tôi u ng s a hay u ng trà. k ñó nghe nói ñ n danh t ñó. trong ñó tôi ñ c ñư c nhi u ñi u thú v v các nhà ñ o sĩ Yog Cũng như con ng a rong ru i trên sa m c mong m i tìm ñ n ng n su i mát t n chân tr i. Ch này vách tư ng làm b ng ñ t. T nhiên là tôi không th trông c y nơi s cho phép c a cha m tôi. Tôi ñư c t do ñ c sách hay vi t thư trong m t lúc ho c nói chuy n v i các v ñ t . K ñó tôi bư c vào T nh Xá.

Ban ngày tôi ñ n ng i trong T nh Xá c a ñ c Maharichi ñ nghe nh ng l i vàng ng c c a Ngài và ñ hy v ng nh n ñư c câu tr l i mà tôi ñang ch ñ i. nhưng v n gi im l ng. g n gàng. Tôi bi t r ng phương pháp hay nh t ñ th ngư i Th y mình ch n. và ch yên lòng khi tôi bi t ñư c quy t ñ nh c a Ngài. Nh ng v y ñ u là nh ng v sư trư ng. "Tôi ñã ñ n tu i trư ng thành. là m t ti ng nói mãnh li t mà tôi không th nào cãi l i và không nghe theo. là hãy s ng chung v i ngư i y trong vài tháng. Tôi không nói thêm n a v vi c ñó. Brama cúi ñ u ñưa cho chúng tôi xem m t cái th o nh hi n ra rõ ràng trên ñ nh ñ u. tôi ñ n m t làng n thu c t nh Tanjor Tôi bư c xu ng sông ñ t m g i. K ñó. nhưng còn v kinh nghi m riêng c a h thì ch ng có gì c . Khi tôi ñư c t do. Nhưng ban ñêm tôi v n b ch ng m t ng . nhưng l thay. và l n này Ngài tr l i tr c ti p b ng ti ng Anh r t lưu loát: . Tôi l p l i câu nói c a tôi. Tôi th y m t ngôi ñ n nh xây b ng ñá màu ñ . Nhưng tôi có nhi u hy v ng ñư c Ngài thâu nh n. m t d u tôi n m dư i ñ t m t cách gi n d trong m t cái chòi m i c t nơi Chân Ngã. Đ c Maharichi v a nhìn tôi v a m m cư i. và ch nói chuy n v i Tôn Sư v chuy n du hành c a tôi. M t ngày kia. xong r i tôi m i ñi d o chơi trên b sông. phiêu lưu. Hi u kỳ. Tôi ñã bi t t t c mư i ngư i Th y. s s t s ng c a tu i tr l i càng b ng b t thêm. Nhưng này ông hãy xem. Tôi b t ñ u hi u ý Ngài: ñ c Maharichi không mu n tr l i tr c ti p câu h i c a tôi. . tôi bèn ngưng vi c luy n hơi th và ch ñ i ñ cho th i gian làm gi m b t nh ng s ràng bu c gia ñình. Tôi ñã ch n h t vài ngư i. Nh ng s khác bi t ñó ch có dư i quan ñi m c a ngư i sơ c Đ i v i ngư i nào ñã ph n h i nguyên tánh c a mình. Sau vài l i gi i thích tôi trình bày l i th nh c u c a tôi m t cách v n t t. Trong tu n l k ñó. Tôi bư c chân ra ñi. c m ñ u các tu vi n ho c ñ o vi n.. Tôi bèn quy t ñ nh ly khai nhà c a gia ñình. vì cái ti ng nói trong n i tâm nó g i tôi t Bombay tr v ñây. thì h không làm ñư c. khi thì nhà. cái th o hãy còn ñây. V ph n lý thuy t thì có r t nhi u.44 241 "Cái hình nh bi n m t. Y nói ti p: "Sau khi tai n n ñó x y ra. và nó vang lên như m t cái l nh. và nh ng s th t v ng liên ti p ñó càng nung n u thêm lòng cương quy t c a tôi. còn v vi c dìu d t tôi trên phương di n th c hành. và khi thì chung v i h . Tôi t nghĩ ph i chăng ñó là m t s t ch i. nó r t u n và t nh . tôi li n t giã gia ñình và ñi châu du kh p nơi ñ tìm Th y. Ph n nhi u ch l p l i nh ng ñi u ñã có trong sách. nhưng không th i chí.C n gì ph i nói ñ n vi c th y trò. nhưng không có v nào làm cho tôi th a mãn. nhưng tôi luôn luôn b th t v ng. d t b cu c ñ i th gian và ñi lưu l c giang h ñ tìm Th y. và chu n v trong m t th i h n lâu dài. mà ch có ngư i v i ngư i mà thôi.Anh ph i tìm th y t nơi anh. tôi c g ng trình bày l i yêu c u c a mình m t cách khác và tôi ñư c tr l i như sau: .. tôi tr v ch an ngh dành riêng cho tôi trong ñ o vi n. thì không có chuy n th y v i trò. tôi ph i tìm hi u nh ng l i nói c a Ngài. tôi s ng m t cu c ñ i b t thư ng. tôi mu n nói hay Chân Như Ph t tánh c a mình. tôi nhìn vào trong và l y làm ng c nhiên mà th y có m t s ngư i ng i vây quanh m t ngư i khác mình tr n. t ñó tr ñi tôi c m th y khá hơn và không bao lâu s c kh e c a tôi hoàn toàn bình ph c tr l i. trên gương m t ngư i này có m t cái gì v a huy n bí L n này tôi ñ nh trình bày cho Tôn Sư bi t rõ ý mu n c a tôi. H nhìn ngư i này v i m t s kính m n vô cùng: Qu th t.

Vài v ñ t ng i cách xa Ngài m t cách cung kính. r i sau m i tinh luy n v tinh th n. m t b c danh sư mà tôi v n tìm ki m ch không ph i là m t h c gi nh i s ñ y nh ng lý thuy t. con s ñư c th y nhi u n ch ng và khi ñó s ñư c t do . nh ng l i này cũng xác nh n và c ng c thêm cho quy t ñ nh c a tôi. Tôi nh n th y r ng c b n ñang th giáo ngư i này v m t môn h c nào ñó. Con s l p gia th t và sinh m t ñ a con. Nh ng cây nhang n i ti p nhau cháy m t cách ch m ch p trên chi c bàn nh . Phép luy n khí công. ta ñư c l nh thâu nh n con làm ñ t .240 45 "Ngư i b n anh s ñi châu du kh p x n Đ ñ tìm Th y. vì ñó là v Tôn Sư duy nh t s thích h p v i " Th t là l lùng! Ph i chăng ñ c Tăng Th ng Shri Shankara qu th t là m t nhà tiên tr D u sao. b n m t chúng tôi g p nhau. t a ra kh p phòng m t mùi hương thơm d u. Ngài v n t nh táo như thư ng. Chương 12: Đ o vi n trong r ng th m Có nh ng gi mà ngư i ta có th kh c b ng ch vàng trong quy n l ch c a ñ i mình. "M t hôm Th y tôi g i tôi l i g n và nói: . ngư i xu ng t nh thành. Con hãy tr l i th gian và s ng m t cu c ñ i bình thư ng.Con ñây r i! Đã sáu tháng nay. "Th t là v a ñúng sáu tháng k t ngày tôi bư c chân ra ñi. Khoa Yoga có nhi u môn phái khác nhau v phương pháp th c hành. t c luy n hơi th . Y s g p nhi u v ñ o sĩ. Ngài v n ng i T nh xá như thư ng l . tôi ph i nh n ñói su t b n mươi ngày liên ti p ñ chu n b m t giai ño n công phu ñ c bi t và nh n lãnh m t vài quy n năng c a pháp môn Yoga. trên t m da c p r t ñ p. ñ c Tôn Sư không ng i nh p ñ nh. m t v ñ ng g n kéo cái qu t tre treo trên tr n ñ qu t cho mát kh p phòng. và tôi có cái linh c m r ng ngư i này là m t v ñ o sĩ chân chính. ñôi m t nhìn t nhiên và ñôi môi Ngài n m t n cư i ti p ñón khi tôi bư c vào T nh Xá và nghiêng mình kính c n chào Ngài. Và tôi ñã g p Th y tôi trong trư ng h p ñó.M t cu c ñ i xu t gia và hoàn toàn thoát t c chưa ph i là c a con. V tôn sư ti p ñón tôi m t cách ni m n . "T ñó tr ñi. Đ n năm con ba mươi chín tu i. Tuân theo m t s thúc gi c th m kín bên trong. m i tôi ng i và nói: . Tôi ñ ng trên th m và nhìn xem v i m t s say sưa. Đó là m t trong nh ng gi phút th n tiên mà ñ nh m nh ñã dành cho tôi khi tôi tr l i ñ o vi n c a ñ c Maharachi. r ng tôi ñã tìm th y ñúng con ñư ng c a tôi ñi. tôi bư c vào trong ñ n. t c là pháp môn tinh luy n và ch tr thân xác. Môn phái c a tôi chuyên lo tinh luy n xác thân trư c nh t. chăm chú. Tôi b t ñ u thu ho ch ñư c nh ng k t qu ti n b mau chóng v khoa Yog Th y tôi là m t v Yogi thư ng th ng v pháp môn Hatha Yoga. nhưng sau cùng y s tr l i v i ñ c Maharichi. "B ng nhiên. Trong lúc ñó. tôi theo Th y tôi kh p m i nơi. v a tôn nghiêm. cũng thu c v pháp môn này. còn lúc thư ng thì Ngư i t n trong r ng th m. Có m t l n. Có ñôi khi.

. L n này tôi có c m tư ng như ñi ñ n ánh sáng và an l c..Vì ñâu mà anh l i nói như v y. M t hay hai gi trôi qua trong khi chúng tôi ñi d o m t cách thú v theo b sông. m t bà lão chăn l n c m cái g y phát nh ng ng n roi tre vào nh ng con ñi l c b y. Bà lão này coi sóc nhà c a b p núc cho tôi. Brama quay l i ñ t giã chúng tôi. Ngài có day l i nói nh v i tôi vài ñi u. nên bà ñ cho tôi bình yên s ng cu c ñ i n d t mà môn phái c a tôi ñã ch ñ nh. t i nhà m t bà lão góa b a. Tôi cư i m t ngư i v hi n và có m t ñ a con ñúng như l i Th y tôi ñã nói trư c. tôi ñ n vi ng thăm nhà văn hào Mani. tôi ph i ñ i qua chuy n xe l a khác và trong khi ch ñ i. con có th tr l i v i Th y. B c thư này ñ n v i tôi như m t ñi m lành. ngư i ñ ng hương v i tôi và ñã t ng bi t tôi t khi tôi còn nh . . Đ n m t bên ñư ng. Chi u ñ n. và tôi l i t giã quê hương m t l n n a ñ ñ n nơi ñây. Qua ngày hôm sau. tôi li n bư c ra hàng ba và ch p tay chào theo ki u n Đ ñ t thi n chí c a tôi ñ i v i y và cũng b i vì tôi mu n tôn tr ng nh ng phong t c b n x m i khi tôi có th . Sau ñó ít lâu. Ngư i b n tr c a tôi vô cùng ng c nhiên mà th y ngư i ñ o sĩ h n ñ n chơi nhà tôi ngay chi u hôm ñó.À! Bây gi anh nh c l i. và vì tu i già làm cho bà tr nên ít oi và kín ñáo. ch m d t ch ng ñ u c a cu c hành trình. cha m tôi cũng ñã khu t núi. tôi m i nh . Y g t ñ u b ng lòng. m t b y l n ñi ngang qua. Ch ng ñó con s tr l i nơi r ng th m ñ tu luy n cho ñ n khi công phu viên mãn. Y m m cư i ñáp: . Tôi càng ph n kh i hơn khi chuy n xe l a ñã qua kh i vùng ñ ng n i khô khan và tôi b t ñ u th cái không khí mùi gió bi n c a thành ph Madras. khi chúng ta t giã ñ c Tăng Th ng Chingleput..46 239 rút lui ra ngoài vùng th t c. M t l n n a tôi l i t giã thành ph Bombay và vư t qua vùng cao nguyên Décan ñ tr c ch mi n Nam. y ñ ng d y và bư c ch m rãi tr v nhà. V y ñ c Tăng Th ng nói nh ng gì. Th y s ch ñ i. tôi ng i ñ i Brama và s p ñ t s n trong trí nh ng câu h i mà tôi s ñưa cho Nh ng ñi u y thu t l i v cu c ñ i c a y làm tôi thích thú và mu n tìm hi u thêm v con ngư i bí m t ñó.Ngài nói v i tôi như v y: . Nư c sông Adyar ph n chi u ánh n ng sáng ng i. " Brama nói d t l i. Tôi t ý mu n g p y l i l n n a.. . T i Madras. chúng tôi ñã v ñ n làng. Tôi và ngư i b n tr cùng ñi theo sau. Tôi ng c nhiên nhưng v n c h i: .B n ơi. tôi cũng không h i thêm gì n a. Tôi bèn m i y l i nhà tôi chơi. khi ra t i hành lang. ngư i b n ñ ng nghi p ñã gi i thi u tôi v i ñ c Tăng Th ng Shri Shankara ñ n . M t ng n gió nh t b bi n th i vào mát rư i. Nhà văn hào ti p ñón tôi m t cách n ng nhi t và khi ñư c bi t r ng tôi tr l i ñ o vi n c a ñ c Maharichi thì y nói r ng: . Không bao lâu. Chúng tôi ñi qua m t ñám r ng d a và nh ng chòm cây c i s m u t. vì tôi ñã bi t trư c. "Tôi vâng l i Th y d y và tr v quê hương. tôi l y làm sung sư ng mà nhìn th y l i nh ng phong c nh êm ñ m và nh ng ng n ñ i ñ t ñ c a mi n Nam. tôi li n ñ n văn phòng Công ty hàng h i ñ xin h y b vé tàu v Anh Qu c. V a nghe nói có y ñ n. Sau vài phút im l ng. b n có nh chăng.Tôi không ng c nhiên. v tôi qua ñ i.

Có thư c a ông ñây. Vào lúc mà ti ng nói kia kêu g i m t cách mãnh li t nh t. ñ cho y bi t lý do vì sao tôi ñ t ng t bư c vào cu c ñ i c a Trong vài câu v n t t. Tôi bèn h i y v l ch s cùng tính cách và m c ñích c a pháp môn Hatha Yog Y ñáp: . Brama im l ng ng i nghe tôi nói ñ n khi d t câu chuy n. Pháp môn này ch ñư c m t s ít môn ñ hi u rõ và th c hành ñúng ñ n. tôi ñã b chinh ph c. Và vì nh ng môn ñ chân .Tôi r t thích thú ñư c bi t r ng Tây phương có nh ng ngư i như b n.238 47 Ti ng nói ñó phát ra như m t cái l nh và vang l ng trong tâm gi i c a tôi. tôi th y trong lòng vui v và kh e kho n l thư ng. Sáng ngày hôm sau. y nói r ng tôi s ñư c hoan nghinh n u tôi tr l i ñ o vi n. Y nói: . hai chân x p b ng. Tôi s tr l i ñ o vi n. Tôi ñành ch u thua và b cu c. thì môn này là m i nh t. u ng m t chén trà nóng. thì hình nh c a ñ c Maharichi hi n ra trư c m t tôi. khi v a th y tôi bư c vào phòng ăn li n vui v cư i và nói: . tôi s giao phó v n m ng tôi cho Ngài ñ nh ño t. m c d u chúng tôi nghĩ r ng trong t t c các môn Yoga. nhưng tôi c m th y r ng tôi không còn thu c v tôi n a. Y l ng l ng ng i ăn. Nó có m y ngàn năm l ch s . nhân lo i cũng ñã rơi vào m t tình tr ng sa ñ a ñ n n i các ñ ng Th n Minh ph i ñưa ra cho h m t phương pháp gi i thoát tâm linh mà s th c hành l i áp d ng trư c h t cho th xác. y là ngày sung sư ng nh t c a tôi. ñã quy t ñ nh ñi tu và tr nên m t v ñ t c a ñ c Maharich Tôi ñã t ng làm quen v i y và th nh tho ng có trao ñ i thư t qua l i. " Brama ñi theo tôi vào phòng khách và ng i b t xu ng sàn g ch. tôi th y có b n ph n nói qua ñôi chút v ph n tôi. ngư i này vì m t t n th m k ch gia ñình. réo r t thâm tr m nh t. Th t v y. Nh ng kinh sách n Đ nói r ng pháp môn này trư c h t do th n Shiva truy n d y cho nhà Hi n Tri t Gherand V này m i truy n l i cho nhà Hi n Tri t Marteyand Đ n lư t v sau này truy n d y l i cho các ñ t và t ñó nó ñư c lưu truy n cho h u th tr i qua h ng bao nhiêu ngàn năm. Th là xong. ñó là l n ñ u tiên t khi tr l i Bomba Ngư i b i bàn c a tôi trong b áo ñ ng ph c tr ng tinh. tôi ñã hoàn toàn thay ñ i. không th nào kháng c l i ñư c n a. Câu cu i cùng trong thư l i nói: "Ông r t may m n ñư c g p v Tôn Sư mà ông v n tìm ki m. còn ph n ñông ngư i phàm t c thì hi u sai l m. Nh ng l i này có v r t h a h n.. Tôi m i y ng i trên divan. và n u Tôn Sư b ng lòng. như m t k chi n b i ñành buông khí gi i và r i kh i chi n trư ng. Tôi t l i c m ơn y v cu c thăm vi ng và m i y dùng m t ít bánh trái. chúng tôi không ñư c bi t rõ và cũng không c n bi t chi ñi u ñó.. nhưng y t ch i và thích ng i dư i sàn g ch hơn. n t th t lưng vàng. Trong thư. B n s không m t th i gi và s h c h i ñư c nhi u. Tôi tr v khách s n.Có ai bi t ñư c pháp môn này b t ngu n t bao gi trong l ch s . Thư y là c a m t v Th m phán trong H i Đ ng L p Pháp t nh Madras. Tôi cũng như m t ñ a tr nh y u ñu i b t l c. Tôi m thư ra xem thì l y làm ng c nhiên mà th y thư g i t ñ o vi n Arunachala. Khi y ñã dùng xong trà bánh. tôi th l v i y v nh ng hoàn c nh và nh ng s c m nh huy n bí ñã d n d t tôi ñ n x n Đ . Ngày ñ u tiên tôi ñư c quen bi t b n. vào th i kỳ c xưa ñó. không còn s c t ch . y m i bư c ñ n g n và thân m t ñ t m t bàn tay trên vai tôi. m t hình nh s ng ñ ng và h p d n. m c d u tôi v n còn hoang mang chưa hi u ra sao c . S bi n lu n c a lý trí và s ch ng ñ i c a cái xác th m i m t cũng tr nên vô hi u qu . và c m th y nh nhàng như trút ñư c m t gánh n ng. tôi s vui lòng gi i ñáp n u tôi có th . B n c h i ñi u gì b n mu n bi t. trên ng n Đ i Thiêng.

và cũng không ch c r ng tôi còn có ý mu n ñi tìm Th y. b i vì nó ñ y s nguy hi m không nh ng ñ i v i môn ñ .. .. Ngư i ta nói r ng nh ng ngư i này th c hành pháp môn Hatha Yoga. Không. l b ch. ph i chăng là tôi làm m t ñi u mi n cư ng. ch có th thôi. . nhưng cái th xác ñau y u còn ch ng c l i.Như v y.. V y k nào mu n bi t hãy t ra công tìm l y.Ngươi hãy h y b chương trình ñã ñ nh. ho c có ngư i ñưa m t cánh tay lên tr i su t nhi u năm cho ñ n khi cánh tay ch t m t m t n a và móng tay m c dài ñ n năm mươi phân tây. .. N u nh ng nhà ñ o sĩ chân tu càng ngày càng hi m và d u kín nh ng bí pháp chân truy n c a h thì nh ng s l m d ng k trên làm sao tránh kh i. mà tôi thì ñã quá m t m i và ñau m ñ có th lên ñư ng. Trái l i h còn làm hoen danh d c a pháp môn y. .48 237 chính càng ngày càng hi m. Brama nhún vai ñáp: . ngư i ta ñem c t nh ng c a quý y trong kho tàng và d u kín trong ch n thâm cung. nh ng l i tu kh h nh ñiên r . thư ng b gán m t cách sai l m cho pháp môn Hatha Yoga mà không ai ñưa ra l i ñính chánh nào. nhưng s th t không ph i v y..... . gư ng g o.. v y mà ngươi b ra ñi khi ngươi m i v a ñư c bi t Ngài. B n hãy ñi lên t n Bénarès.. và hãy tr l i v i ñ c Tôn Sư. Mu n ñ i ý ki n thì cũng ñã tr r i. nói ra mà không ñ n ño c n th n hay sao. M c ñích c a pháp môn này không ph i là h y ho i xác thân ñ làm nh ng trò l m t cho ngư i ñ i khâm ph c và ng c nhiên..Tôi ñã quá m t m i và chán n n nên không còn thi t ñ n ñi u gì n a. Chúng tôi có nên ñem ra phơi bày gi a ch hay chăng.. Nh ng kinh sách n Đ luôn luôn d n dò chân truy n bí pháp cho nh ng ñ t thâm niên ñã t ng ch u nhi u th thách. .Nhưng Ngài t n dư i mi n Nam xa xôi. nơi t n cùng c a x n Đ ..Đi u ñó cũng không quan h . Đó là phương ti n duy nh t.Không bao gi là quá tr .. Khoa Yoga c a môn phái chúng tôi là môn bí m t nh t.Ít nh t có m t ñi u mà ngươi có th làm: Hãy tr l i ñ o vi n. Tôi ñã gi ch trên tàu và s kh i hành trong ba ngày. Nh ng ngư i kh h nh k trên ch là nh ng k ngu d t không bi t gì v m c ñích c a pháp môn Yog H ch là nh ng k bày trò l m t gi a ch ñ ki m ăn. Ti ng nói bí m t kia l i ti p t c: . nên nh ng s t p luy n trái phép.M t ông vua có khi nào phơi bày nh ng ng c ngà châu báu trư c m t m i ngư i. Còn pháp môn Yoga thì có kho tàng nào quý cho b ng. b n s th y có ngư i n m su t ngày ñêm trên bàn chông s t nh n. Ngươi hãy xét ñoán s v t theo ñúng giá tr c a nó. . Ngươi hãy tr l i v i ñ c Maharichi. ñi u quan h là s thành công. . Tôi có th nào làm khác ñư c chăng. . N u ngươi mu n g p Tôn Sư thì ngươi ñ ng qu n công lao khó nh c. mà còn ñ i v i k phàm t c. c a tôi. Ngươi nói r ng ñ c Maharichi là ngư i siêu vi t nh t mà ngươi ñã g p. và d u cho nh ng ñi u sõ ñ ng này...Ta có nên trách h chăng. V y b n tư ng r ng tôi ñư c phép ti t l cho b n nh ng ñi u khác hơn là nh ng nguyên t c sõ ñ ng hay chăng. Hãy tr l i cho mau! Cái lý trí ñã ch u khu t ph c và vâng theo ti ng nói c a n i tâm.Cái ñó không quan h .

t c là phép luy n và ki m soát hơi th . th n nhiên c a ngư i mi n Nam. Và ti ng nói vô âm thinh kia l i ti p t c: "Ngươi có ch c r ng trong nh ng ngư i mà ngươi ñã g p.Nh ng ñi u tôi s ch cho anh ñây không có gì là bí m t. Trư c h t. Brama m m cư i và nói: . Nhưng Ngài dư ng như quá n d t. quá cách bi t ñ i v i m t ngư i Âu như tôi. là phép ngh ngơi ñ làm xoa d u b th n kinh và cân não.. chúng ta có th h c c a con mèo.Môn phái y có dùng thu c men ñ ch a b nh chăng. cùng nh ng ñi u lo nghĩ d n d p ñã xóa m d n cái k ni m êm ñ m cùng nh ng ngày ng n ng i mà tôi ñã s ng ñ o vi n. chúng tôi cũng dùng m t vài lo i c thu c. Đi u này. vì tôi nghĩ ñ n chương trình . T t c nh ng gương m t rám n ng ho c ñen x m di n l i trong trí tôi.. v Tôn Sư n d t trên ng n Đ i Thiêng dư i t n mi n Nam xa xôi c a n Đ . .. có l tôi ñã quá v i vàng ra ñi. và quá th n nhiên ñ i v i nh ng m c ñích khiêm t n c a tôi. Ph i chăng ngươi ñã b ra ñi quá s m. có m t ph n c a khoá pháp môn Yoga mà tôi có th nói cho b n nghe.Tuy nhiên. Và lý trí c a tôi cũng ñáp l i ñ t bào ch a: . có h o ý hay có ác ý. Tôi ñã nhìn ra r i: ñó là ñ c Maharichi. Tuy nhiên. M t tư th ñó nh hư ng ñ n nh ng bí huy t trong b Th n Kinh H . nh ng bí huy t này l i vang d i ñ n nh ng b ph n hay cơ quan suy y u và giúp cho nó ñư c ho t ñ ng m nh m tr l i. .. không có ai ñáng m t là v danh sư mà ngươi tìm ki m hay chăng.À! Đó là ñi u mà bên Âu Tây có nhi u ngư i mu n bi t.. Tôi ph i nhìn nh n r ng không có m t ngư i nào tr n gian ñã t ng h p d n tôi m t cách l kỳ như th .Môn phái chúng tôi có g n hai mươi phép t p g i là tư th . làm cho tôi tr nên b t l c trư c s kh ng ho ng.Th n nhiên ư! Ngươi có ch c không. . ñ tăng cư ng nh ng b ph n và cơ quan trong thân th .. t nh ng nét m t nhanh nh n vui tươi c a ngư i mi n B c.236 49 nghi p.. và ñ ch a hay ngăn ng a m t vài ch ng b nh. cái ti ng nói c a n i tâm l i vang lên: . . Nh ng gương m t ñó tuy khác nhau v s thi n c m hay thù ngh ch. " Tôi h i tư ng l i t t c nh ng ngư i tu sĩ và ñ o sĩ Yogi mà tôi ñã g p d c ñư ng. khôn dò. Th y tôi ñ con mèo ng i gi a các ñ t và ch cho . thay ñ i c a cu c ñ i. nhưng nó có hi u l c r t ha Sau cùng là phép khí công. ti ng Ph n g i là Asama.. khôn ngoan hay ñ n ñ n. . Chúng ta hãy b t ñ u b ng phép ngh ngơi.Ph i.N u c n. Th ba là phép t y u thân th b ng nh ng phương pháp mà có l các anh cho là kỳ d . nhưng t t c ñ u có m t ñi m chung là bí hi m. Tôi yêu c u y bi u di n cho xem m t vài phép t p luy n. Không bao gi tôi có th quên Ngài và th nh tho ng tôi v n nh ñ n Ngài nhưng nh ng s bi n thiên. Đó là phương pháp luy n ý chí tr nên m nh m và thân th ñư c cư ng tráng ñ có th bư c qua nh ng giai ño n khó khăn trên ñư ng Đ o. Tuy nhiên có m t gương m t tách riêng ra kh i nh ng gương m t khác. và hái nh ng lo i c y vào tu n trăng lên. mà ñôi m t không r i kh i ñôi m t c a tôi. Chúng tôi có b n phương pháp ñ gi cho thân th ñư c luôn luôn kh e m nh cư ng tráng.Tôi hi u. linh ho t và d xúc c m c a ngư i mi n Đông và im l ng tr m tĩnh c a ngư i mi n Tây. K ñó là phép tĩnh t a.

mà b n năng chính là ti ng nói c a T Nhiên. ngươi hãy coi ch ng! Cu c ñ i h c Đ o c a ngư i có th thoát kh i m t cách d dàng nh ng ñòi h i c a m t nguy n v ng như th hay sao.Bây gi ph i làm sao. nó làm cho tôi ng ng m t lên: Tôi th t lùi l i trong s kh ng khi p.... nên h u qu là b th n kinh và cõ th ñ u b nh hư ng. Vi c trư c tiên mà anh ph i t p. và b i ñó h không h bi t ngh ngơi m t cách th t s . r i l i du i th ng hai chân ra. Không nên có c m giác quá gò bó hay căng th ng. Ngươi s tr l i v i cu c ñ i t m thư ng. nhưng th t ra. Ch còn vài ngày n a là tôi s xu ng tàu vư t bi n tr v Châu Âu. phí ph m m t chút sinh l c nào. Ph i chăng ñó ch là m t hình th c ho t ñ ng âm th m. dư i vòm tr i ñ y sao. . Gh bành tuy r t h u ích cho khí h u l nh l o các x mi n B c. trí não. x p hai chân vào và tréo hai bàn chân. nhưng anh ph i t p ng i không có gh trong th i gian luy n t p ñ chu n b nh p môn vào khoa Yog Phép ng i c a chúng tôi th t ra là tho i mái nh t. ñi thơ th n vô ñ nh d c theo các ñư ng ph dư i ánh trăng êm d u. và t th trôi theo nh ng ý nghĩ tri n miên không d t. Tôi bèn ñ ng d y ñi ra ñ th cái không khí mát m bên ngoài. Nhưng vì con ngư i ph n nhi u không ki m soát ñư c b Óc c a h . trí óc anh nghĩ ngơi ñư c không. tôi không th cư ng l i ñư c cái ti ng nói n i tâm nó d n v t tôi m t cách th ng tay không chút t i .Loài v t bi t phép ngh ngơi dư ng s c. Th t v y. vì gương m t c a ngư i y b m t ch ng b nh qu quái gì nó ăn l loét ñ n t n xương. ho c tréo chân ch ngũ. ti n b c. Anh ng i trên gh m t lát.Đó là m t ñi u mà tôi chưa bao gi nghĩ ñ n. Ngư i d y h hãy quan sát m t cách t m khi nó ng i ng trưa ho c ng i rình m t bên l chu t. Nhưng lòng tr c n m nh hơn s ghê t m. r i anh ng v bên n .. tôi nghĩ ñ n cơn kh ng ho ng v a r i trong r p hát. hãy t m ngưng vi c h c Đ o. không khác gì hơn là ng i x p b ng theo ki u Đông phương.50 235 h th y th ng i ưu tú c a nó khi nó ng i yên không chút c ñ ng. nhưng ít ngư i bi t ñư c phép này. day qua bên kia. ... còn con ngư i thì ñư c hư ng d n b ng lý trí. Thôi. nhưng s th t anh không bi t. . nhưng trong khi ch ñ i. m t ngư i hành kh t ñ n g n tôi và th t ra m t ti ng kêu l lùng. Như v y. phép t p trư c tiên là hãy ng i như th và gi cho toàn trong cái o nh. Anh tư ng r ng anh bi t cách ngh ngơi. ti ng nói c a n i tâm l i d n v t tôi m t cách ráo ri t. không dung tha: "Đ ñiên! Thì ra k t qu c a bao nhiêu nguy n v ng thi t tha. noi theo con ñư ng b ng ph ng c a th nhân. c a bao nhiêu năm t m Đ o. quên h t t t c nh ng gì ngư c ñã h c và nh n chìm viên ng c tâm linh quý báu c a ngươi xu ng ch bùn nhơ c a th t tình nh c d c. M c d u anh v n ng i trên gh . Tôi t nghĩ t t c nh ng gì mà tôi có th hi n dâng như th i gi . tôi không hy sinh n a ñ ch y theo nh ng gi thuy t vu v Khi ng i trên tàu.. nó bi t b o t n sinh l c... Đ n m t góc ñư ng. Ngư i ch cho h th y r ng con mèo bi t cách dư ng s c. vì ñó là nh ng s i dây trói bu c ngư i ñã t lâu. Ngươi ñ ng hy v ng thoát kh i. nó ñem l i s ngh ngơi. có l tôi s nghĩ như v y. yên n cho c toàn thân. ngh ngơi. tôi bèn ném h t t t c nh ng ñ ng ti n l vào bàn tay l t ng a c a Tôi ñi ñ n b bi n ñ tìm m t nơi h o lánh và tránh ch ñông ngư i. Đó là b i vì loài v t do b n năng dìu d t. không ñ tiêu hao.. tôi ñã chán n n nh ng t n bi k ch v tình ái c a ngư i ñ i. và b ngoài trông anh có v tho i mái. Nhưng này. Sau khi làm vi c hay ñi b . công lao. " M t mình ñ ng dư i vòm tr i ñ y sao. Phương pháp d nh t ñ t p ng i là tr i chi u dư i ñ t r i ng i lên. nay ch có b y nhiêu ñó thôi sao. và anh ñ ng co b p th t l i.

. th n kinh và cân não tôi b căng th ng mãnh li t. v ng l ng. Anh không th t p ki u n m này trên giư ng m t cách ñúng phép. ví như nư c sông Léthé c ng âm t Ngư i ta không còn th y cô ñơn khi mà trong b t c m t thành ph nào c a th gi i. . không b n r n nghĩ ng i gì ñ n nh ng vi c tr n gian. Hãy dùng m t cái chăn tr i trên sàn g ch. Tôi b gh bành và ng i xu ng ñ t. Anh hãy n m ng a trên lưng. ñèn ng chi u sáng lòa c vùng chung quanh: ñó là m t món quà c a phương Tây nh p c ng sang n Đ . T n bi hài k ch trên màn b c không còn có th làm cho tôi cư i hay khóc ñư c n a. nh m m t l i và ñ cho s c m nh c a toàn thân ñè lên sàn g ch. Trong phép n m ngh này. Th nh tho ng tôi v n ñi xem ch p bóng. như m t b c tranh ñ p hay m t cái hoa. Tôi ch u ng m t ly nư c ñá l nh và g i taxi ra ñi.. theo như phép ng i mà y v a miêu t . c nh v t chung quanh tôi. Tôi bư c vào và li n th y trên màn b c ngư i v ngo i tình và ngư i ch ng chơi b i phóng túng trong m t khung c nh sang tr ng quý phái. Khi ñã quen th c hành. chúng tôi không c n ñ n nh ng gì khó khăn phi n ph c. Y dùng hai bàn tay ôm ch t quanh hai ñ u g i. B ng nhiên. c gian phòng l n màn b c. nhưng v n gi hai bàn chân tréo. anh có th t p ngh ngơi trong nh ng tư th này su t hàng gi n u anh mu n.. Và khi ñã gi ñư c th ng i ñó. Xe ng ng trư c m t r p ch p bóng.À! Đúng ñ y. m t o nh thân yên l ng tr ra hơi th nh và ñ u.Trong phép ngh ngơi. Brama bèn ñưa hai ñ u g i lên t i t n c m. hai chân du i th ng. m t o nh di ñ ng luôn. Th ng i này làm cho hai bàn chân y tách r i kh i thân mình. phàm t c. trư ng t n. Th t v y.Cu c ñ i ch ng khác nào như m t cu n phim chi u bóng. nhưng tôi không th y ñói. tôi ñã m t cái thích thú ñi xem ch p bóng.234 51 Chi u ñ n. Y nói: . ngư i ta cũng có th thuê m t chi c gh bành êm d u trong gian phòng m cúng ñ xem hát trong vài gi . Brama nói. ñ ng cong.Th ng i này có v gi n d quá nh . tôi c m th y dư ng như có m t lu ng ñi n ch y qua trong b u không khí chung quanh và m t s thay ñ i l n ñang di n ra trong ngư i c a tôi. nhưng có nhi u ngư i Âu không ng i ñư c vì h chưa quen. ñ u như xóa m trong m t th gi i huy n o và tâm trí c a tôi l i quay v cái v n ñ nó v n ám nh tôi t trư c. . anh hãy ñ cho trong lòng yên tĩnh. Bây gi ñ tôi ch cho anh xem m t th ng i khác. ngư c l i d ng chân nơi ñây và lãng phí th i gi v i m t cái hình nh còn ph nh l a hơn là cu c ñ i. Nhưng c t chuy n trên màn b c làm tôi chán n n. M t ti ng nói t trong n i tâm phát ra và b t bu c tôi ph i chú ý: . Hai bàn tay m ra và ñ t hai bên thân mình. và ñó là m t ngu n lãng quên. nó di n ra t cái nôi ñ n n m m . Hãy gom tư tư ng c a anh vào m t v t gì ñ p ñ m l . ñ i di n v i Brama. Anh có m t ñi m ph i s a l i: Hãy gi cho xương s ng th ng. Nh ng s v t trong dĩ vãng nay còn ñâu: Ngươi có th kêu g i nó ra ñư c chăng. Nh ng tư th . ñưa hai ngón chân cái ra ngoài. Trong khi ñó. nh ng th d dàng nh t l i ñem ñ n nh ng k t qu r t t t. Thay vì ti p t c th ng ti n ñ n cái chân th t. b n b . Buông xuôi c các b p th t. v i m t câu chuy n tư ng tư ng.. nh ng mãnh l c hàn g n c a thiên nhiên s giúp cho anh tu b sinh l c. anh ng i ñư c d dàng. Chúng tôi g i nó là th n m c a xác ch t. vì c n ph i gi cho xương s ng hoàn toàn ngay th ng. ngư i b i ñ t trên bàn tôi m t dĩa cari ngon lành và thơm ph c.

Tôi có quy n l c gì mà dám ư c mong ñ n nh ng ân hu cao sang c a ñ nh m nh như th .. nh ng phép t p c a b n dư ng như không có gì khác hơn là ng i yên l ng b ng cách này hay cách khác! . S t nh dư ng c a B Th n Kinh H . Khi tôi ñã th y hơi kh e ñ có th bư c xu ng phòng ăn.Anh tư ng tư ng như th là vô ích sao. tôi g i xe taxi ñi ñ n ñư ng Hornby Road và bư c vào văn phòng m t công ty hàng h i.. tôi th y bàn k bên có m t ngư i sĩ quan. ñ c ñáo. tôi ph i ñi. Nhìn v khía c nh nào c a v n ñ . v sĩ quan v a châm m t ñi u xì gà l n v a nói: . thì nh ng ngư i tr tu i này ñã l m tư ng cái kinh nghi m ñ u tiên c a h là m t s khám phá tuy t di u. Có ích l i gì mà nh i vào b Óc c a tôi thêm m t gi thuy t hư vô.. dư ng s c là n n t ng c a pháp môn Yoga. Tôi phái c a h .. M t ngày n . Bây gi .. tôi ñ n tìm y trong nh ng lúc y ñi d o m i bu i s m mai trên b sông. anh hãy g p tôi trên b sông. Y ñáp: . Y nói thêm: . mà th gi i Tây phương c a các anh l i còn c n dùng ñ n nó nhi u hơn. nhưng ph i chăng vì l ñó mà khinh thư ng s ngh ngõi. S ngh ngơi c a b p th t ph i ñi trư c s ngh ngơi c a trí não. m t s giác ng thiêng liêng nó là c a tôi ch không ph i là m t th ánh sáng mư n t m t bên ngoài. v ñơn xin ngh phép c a y b t ch i. tôi là ai mà dám mơ ư c nh ng tri n v ng cao c như th . Y choàng l i cái khăn trên vai. Tôi mua vé tàu v i ý nghĩ r ng trong hoàn c nh hi n th i không còn có gi i pháp nào khác hơn là lên ñư ng càng s m càng ha Và tôi li n tr v khách s n mà không màng ñ ý ñ n nh ng tòa lâu ñài. .. Tôi cũng ñáp buông xuôi l y l : ! Hài k ch! N a gi sau... Ngư i này m i nói chuy n v i tôi v bà v c a y ñang ñau m tr m tr ng ch y ch a thu c thang không h t.52 233 ñó làm cho các th th t kh i b căng th ng và xoa d u b dây th n kinh. nhưng không ph i ch có chúng tôi m i c n dùng ñ n nó. nhưng khi tôi m i y v nhà thì y ñ n chơi v i tôi vào nh ng bu i chi u t i.. S ngh ngơi.. Tôi ñã g p ngư i ñ o sĩ tr l i nhi u l n.. anh tư ng r ng không có ích sao.Sáng mai. tôi cũng ch th y có nh ng lý do chán n n. tôi h i y v m t ñi m nó làm cho tôi th c m c. Tôi cám ơn y v bài h c v a qua và yêu c u y ch d y cho tôi thêm.. ñ c bi t là c a riêng tôi.Bài h c chi u nay như v y ñã ñ . th n bí. H ông b n. Đi u này càng làm cho tôi chán n n hơn n a... B a cơm xong.Đ i ngư i ph i chăng là m t t n hài k ch. . V ñi m này. nh ng l i nói c a Brama không ph i là vô căn c .. tuy t v ng. Theo ý mu n c a y. nó ngăn tr không cho h ti n t i n a. Nh ng ñêm ñó ñã giúp ích cho tôi r t nhi u vì ngư i ñ o sĩ hình như s n sàng chia s nh ng s hi u bi t c kính thâm sâu c a y dư i ánh trăng khuya hơn là dư i ánh m t tr i nóng g t.Th t v y. Nhưng nghĩ l i. Nh ng ngư i Âu Tây ch bi t có ho t ñ ng. Tôi ñã th a hi u r ng cũng ví như trong th i niên thi u ngư i ta l m tư ng m t chuy n ái tình v n v t là m t m i tình l n c a c m t ñ i. n u ñ ng th i t trong tâm tôi không có xu t hi n m t cái gì s ng ñ ng. và ch p hai bàn tay chào t giã. dinh th ñ s nguy nga c a thành ph Bombay.

và h v n còn nói nh ng th ng ñ a phương.232 53 cà c a tôi nh ng khu bình dân b n x ch c ch n ñã giúp ñ tôi trong s sưu t m. Nh ng v ñ t quá s t s ng ñã c g ng lôi cu n tôi theo v môn v n tư ng r ng ngư i n Đ là m t gi ng dân màu da nâu hay ñ ng b ch. và ñi u này. Ngư i dân Dravidien này cho ñ n nay v n là m t dân t c riêng bi t. Không có ý ñ nh vi t m t ñ lu n v phương pháp th d c c a khoa Yoga n Đ . b c danh sư có th làm th a mãn c lý trí l n tình c m c a tôi. nhưng trái l i. Dĩ nhiên là tôi ñã g p nh ng ngư i chân tu có m t giá tr tâm linh cao khi t. vì d u sao tôi cũng không th b phí nhi u năm c a m t ñ i ngư i ñ ch y theo m t s tìm tòi như th . nh ng ñi u ñó trong m t th i gian t i thi u. tôi ch nói sơ qua v nh ng nguyên t c ñ i cương c a khoa Pháp Môn này. thì tôi ñã ph i tr m t cái giá r t ñ t là ăn u ng th t thư ng. K t qu là nay tôi ñang mang cái th xác c a tôi như m t cái gánh n ng. N u th xác tôi ñã ki t qu . Khi gi ng dân Aryen t trung tâm Á Châu vư t qua mi n núi non phía tây b c tràn xu ng nh ng vùng ñ ng b ng n Đ ñ xâm chi m x này.. ñã làm cho vài nhà nhân ch ng h c nghĩ r ng h xu t x t nh ng ch ng t c Phi Châu. Y cho bi t r ng y thu c v m t th dân b n x mà chính g c t i n Đ . mà ti ng sinh ng quan tr ng nh t là ti ng Tamoul. Tôi s ch u ñ ng ñư c m t ñ i s ng như th này trong bao lâu n a. S b t bu c ph i s ng chung ñ ng v i nh ng ngư i thu c m t nòi gi ng khác. Còn nói v nh ng cu c phiêu lưu nh ng ch n non cao ñ ng c . Brama có m t màu da s m g n như ngư i da ñen. Tôi cũng ph i bi t phân bi t nh ng tu sĩ th n bí v i nh ng k buôn th n bán thánh. Đôi m t tôi ñã n ng trĩu vì m t ng . cũng như nhi u ngành văn hóa khác n a. ngư i dân Dravidien v n còn ñ tóc dài và c t l i thành m t búi nh phía sau gáy. ho c t i nhà tôi. m t cơn m t ng nó bám víu tôi m t cách ch t ch như m t con m c kh ng l bám l y m i. làm cho th n kinh h c a tôi b căng th ng ñ n c c ñ . thì h g p nh ng dân t c b n x thu c ch ng t c Dravidien. ho c dư i bóng mát c a hàng d a bên b sông.. M t vài tư th ñó g m có nh ng phép t p công phu như sau ðây: . thi u b dư ng. l m l c nh ng ñi u o v ng v i nh ng c m h ng thiêng liêng. khi h còn làm bá ch x n Đ . Tôi xin như ng l i cho các nhà h c gi gi i quy t l y v n ñ này. tr phi h h p th tôn giáo c a gi ng dân Aryen ñã chinh ph c h . và ñã t ng x này t lúc ban ñ u. M t tr i nóng g t vùng nhi t ñ i ñã làm cho màu da h tr thành s m g n như ðen. k t khi b t ñ u cu c hành trình. nh ng cu c hành trình v t v m t nh c lúc ban ngày và nh ng ñêm m t ng vì ti t tr i nóng n c. t ng h p v i nh ng b ng ch ng khác. và ñ y lui nh ng dân t c này xu ng t n mi n Nam. ph i luôn luôn gi th quân bình gi a m t b Óc xét ñoán khoa h c và m t s th c m tâm linh. Tôi ñã ph i t p phân bi t nh ng nhà ñ o sĩ hi n tri t chân tu v i nh ng k ñiên r . hay nh ng vùng làng m c xa xôi trong r ng th m. Nhưng tôi ñã h i vài nhà trí th c n Đ v v n ñ này thì h ñ u cho là không ph i. nhưng tôi chưa g p ñư c b c siêu nhân mà tôi tìm ki m. nhưng ñi u ñó l i có nh hư ng b t l i cho s c kh e c a tôi. g m nh ng phép t p luy n r t l kỳ và r t khó khăn ñ n n i theo s nh n xét c a ngư i Âu Tây thì nó dư ng như là l b ch và không th làm ñư c. thi u v sinh. Cũng như ngày xưa. Brama qu quy t r ng nh ng dân chinh ph c thu c ch ng t c Aryen màu da ñ ng b ch ñã h p th ñư c ñ o pháp Yoga c a gi ng dân Dravidien truy n l i. Nh ng tư th (Asana) mà Brama bi u di n cho tôi xem. tôi cũng ñã g p nh ng ngư i th c hi n ñư c nh ng ñi u l lùng. thì tâm h n tôi cũng không hơn gì: Tôi có c m giác như b hoàn toàn th t b i c v t ch t l n tinh th n.

nh ng sòng bài b c và nh ng c c rư u m nh pha soda s i b t mà tôi s khám phá ra cái n Đ huy n bí c a tôi ñang ñi tìm. dư i nh ng ñi u ki n th t khó khăn.. làm thành m t cái gút r t là ph c t p.. . bàn chân ñ ng vào hông bên m t ñ t dư i thân mình.. Tôi ph i khó nh c m t lúc m i làm cho y hi u r ng Anh Qu c không có ñ o sĩ Yog Trong bu i t i di n ra v i nh ng cơn im l ng kéo dài. Tôi ñã b t ñ u c m th y chán n n x n Đ . . và nghĩ ñ n nh ng l i tiên tri c a ngư i ñ o sĩ... ngư i nông dân g l y cái ñèn l ng treo trên tr n nhà và ti n ñưa tôi ra t n ñư ng cái. Gi c ng c a tôi b qu y r i b i nh ng ti ng kêu rùng r n c a con sơn c u trong r ng k bên. và s làm cơm t i nhà ngư i thôn trư ng r i l i ng ñêm t i ñó. N m trong b n vách tư ng c a m t căn phòng khác s n. chân m t x p l i ch u h t s c n ng c a toàn thân. và nh ng ti ng s a không d t ñ ng xa c a m t con chó s a trăng.Nhưng làm như v y có m c ñích gì. K ñó. .Còn phép th ñó như th nào.Pháp môn Hatha Yoga g m có t t c tám mươi b n tư th . Y v a nói v a bi u di n m t tư th m i và gi v ng th ng i ñó m t cách t nhiên d dàng như tôi ng i trên gh bành. ñ r t cu c n m m t nơi trong khu sang tr ng c a m t thành ph l n. Ngư i nông dân tr l i r ng y ph i tuân theo nh ng b n ph n c truy n c a ngư i ch nhà là ph i ti p khách phương xa ñ n.. Tuy không có ý ñ nh nghe theo l i khuyên c a ngư i ñ o sĩ. Ho c c hai tay hai chân ñ u tréo l i v i nhau. Ngư i nông dân bèn ñ t trư c m t tôi m t ñĩa cơm rang nóng s t. nh ng khiêu vũ trư ng. ngư i Yogi s c m th y kh e kho n và tr l i như h i niên thi u. tôi ñã ph i v t v chi n ñ u v i s ngã lòng. làm cho tôi không còn cách nào t ch i. thì ngư i nông phu ti n t i và m i tôi hãy l i dùng b a cơm ñ m b c v i Tôi ñáp r ng tôi ñã có s m s a ñ m i th mang theo trong xe. M t v ng trăng khuy t lu m hi n ra trong khung c a s nh h p. m t m i c tâm h n l n th xác. Không ph i gi a nh ng nơi t u ñi m.. nhưng ch c ch n không ph i d ch u. . Tôi nghĩ r ng không có m t s h c v n hay m t trí óc siêu vi t nào c a nh ng ngư i t nh thành có th bù tr ñư c v i t m lòng t t ñơn gi n c a nh ng ngư i th t h c ch n ñ ng qu Khi tôi t giã hai th y trò ñ o sĩ Chandi Das.Tư th này có ích l i gì. Hình như ñó là th ng i quen thu c c a Tôi th y tư th này không ph i là khó làm. và kh n kho n m i m c h t l i.54 231 Ch ng hai tay xu ng ñ t. Tôi ñã vư t qua hàng ngàn d m ñư ng.T t c có bao nhiêu tư th . và khi ngư i Yogi cho tôi bi t r ng y không còn ñi u gì mu n nói n a. Tôi h i: . tôi tr v nhà ngư i thôn trư ng dư i ánh ñu c l p lòe do ngư i tài x c m nơi ta Tôi tr n tr c ng không yên gi c. tréo hai tay ra sau lưng và tìm cách ñưa hai bàn tay ra ñ ng trư c ñ n m l y hai ngón chân cái (Padmasana). . Ho c v t hai chân lên c hay lên vai ho c nh ng th ng i v n v o thân mình m t cách kỳ d không th tư ng tư ng. Y ñưa bàn tay lên trán ñ chào và ñ ng m t lúc nhìn khách lên xe. nhưng tôi v n ñi Bomba V a yên nơi yên ch xong thì tôi ñau n ng. Chân trái x p cong l i. nép hai kh yu tay vào hai bên hông và nâng ñ h t s c n ng c a toàn thân trên các ñ u ngón tay. tư th này g i là Mayurasan Ho c ng i x p b ng.Kèm v i m t phép th ñ c bi t. Nhìn xem Brama bi u di n nh ng cách t p luy n ñó.Tôi không ñư c phép ti t l ñi u ñó. tôi b t ñ u nh n th y s khó khăn c a pháp môn Hatha Yog Tôi h i: . S la .. nhưng tôi ch m i bi t có sáu mươi b n tư th mà thôi.

M t v Tôn Sư mà ông có nhân duyên trong quá kh hi n nay ñang ch ñ i ông. ñi u ñó không ph i là quan tr ng. và sau cùng ông s tr l i v i chúng tôi. Tôi m i b t ñ u nh n ñ nh m t cách rõ ràng hơn v nh ng nguyên t c căn b n c a môn th d c Hatha Yog Môn th d c này so v i nh ng phương pháp th d c Âu M khác nhau th nào.. ñôi mí m t y dư ng như hơi c ñ ng.V n ñ ng i hay ñ ng trong m t tư th nào và trong m t th i gian bao lâu. vì hõi th có nh ng quy n năng r t nhi m m u. Ông s b ñau n ng vào lúc ông s p s a r i kh i x này.Ông ñã nghe chưa.Tôi có th nói nhi u hơn nhưng tôi chưa suy nghĩ k p. giúp thêm s c tinh t n cho ngư i hành gi và tăng cư ng r t nhi u quy n năng c a ý chí. .Tuy nhiên.230 55 . ông hãy ñi vào ngày mai. ñó là m t ñi u lý thú mà chúng ta nên bi t. nó ch hoàn toàn phát tri n khi nào có kèm theo nh ng phép luy n hơi th . và tôi c m th y r ng còn có nhi u ñi u khác n a mà y không ch u nói.Đó là t t c nh ng gì ông mu n nói v i tôi sao. y nói: . ñó là con ñư ng c a ông...Còn nh ng th ng i v n v o thân mình như th là ñ làm gì. Ông hãy ñi cho mau ñ ng ñ m t th i gi . tôi ph i b t cư i mà nghe ngư i ñ t h i tôi v i m t v m t tr nh tr ng. .. làm cho tôi không bi t nghĩ sao v nh ng l i tiên tri l lùng ñó. Đó là t t c nh ng gì tôi mu n nói v i ông. khi ngư i hành gi ph i tham thi n và nh p ñ nh trong nhi u gi . thì th ng i c a xác th là m t ñi u r t quan tr ng. vì nó giúp cho s t p trung tư tư ng ñư c d dàng. . C p m t y gi ng như m t nư c h trong v t trong m t lúc xu t th n.B n ñã bi t r ng nh ng trung tâm bí y u c a th n kinh h r i rác nhi u ch trong thân th . Tôi bèn h i Brama. Ông s ñư c th y cái ý mu n n d u c a ñ nh m nh vì nó s làm cho ông tr l i ñ t n Đ t t c là ba l n. Chandi Das t ch i không ch u nói gì v cu c ñ i cá nhân c a y. . mà ta có th nh hư ng ñ n s v n ñ ng c a các b ph n trong cơ th . Ngư i Yogi l i ñ m chìm trong s im l ng. Tinh th n ông còn chi n ñ u trong trong m t xác th tàn t nhưng ngày gi gi i thoát c a nó chưa ñ n. Ngư i Yogi l i im l ng m t lúc.Nh ng ngư i Yogi c a Anh Qu c có th nói tiên tri ñư c như v y chăng. K ñó. vì ai cũng bi t r ng xác th con ngư i có th nh hư ng ñ n th xác. Nhưng s t p trung ý chí c n thi t ñ thi hành nh ng tư tư ng ñó m t cách ñúng phép. .. và sau cơn nh p ñ nh y cho bi t: . ngư i ta không th dùng cách nào khác. Như th b n th y pháp môn Hatha Yoga có ích l i là dư ng nào. S kích ñ ng nh ng mãnh l c ti m tàng ñó là m c ñích chính c a pháp môn Hatha Yog Có nh ng tư th khác giúp cho chúng ta ch tr giác quan và luy n tinh th n. Nh kích ñ ng các bí huy t ñó.Ông s t giã n Đ ñ tr v phương Tây trư c mùa thu t i ñây.. Trong nh ng giai ño n cao siêu c a pháp môn Yoga. y nhìn th ng vào c p m t tôi và nói: . làm thúc ñ ng nh ng mãnh l c ti m tàng trong ngư i chúng t Nh ng mãnh l c ñó là nh ng bí m t c a thiên nhiên.. cũng như ñ n s ho t ñ ng c a trí não.. Nh ng th ng i v n v o ñó là ñ kích ñ ng ñ n nh ng bí huy t c a Th n Kinh H mà ngoài ra. hình như y cũng t hào v cái b n lĩnh cao cư ng c a th y y: . M i tư th ñ u có công d ng nh hư ng ñ n m t trung tâm nh t ñ nh. Trong khi câu chuy n ñang ti p di n.

thì hai phương pháp th d c Đông và Tây khác nhau th nào. B i ñó h v n ñ ng tay chân m t cách hăng hái m nh b o.Nh ng cách t p theo pháp môn Yoga th t ra ch là nh ng tư th .. Bombay tôi chưa tìm ñư c ai ñ d n d t tôi . .. ông tư ng r ng không có lý do hay sao.Tr l i Bombay. tôi m i hi u m c ñích c a các hu n luy n viên.. và trong tháng sau ông s ñư c như ý nguy n.Ph i. Thay vì làm n nang các b p th t ñ ki m thêm m t s c m nh ph tr i và tăng cư ng th xác. nhưng tôi th y nh ng lính t p ngư i Anh t p luy n m t quân tr i g n Madras. Ông hãy tr l i thành ph ñ u tiên khi ông bư c vào n Đ . Chúng tôi cho r ng làm n nang b p th t tuy là h u ích.Ngư i Yogi làm m t tư th m t cách ch m rãi. và không c n v n ñ ng tay chân m t khi ñã gi v ng ñư c m t th ng i hay ñ ng nh t ñ nh... nhưng n u ông s n lòng nghe tôi. Tôi b h p d n b i cái nhìn phong ñ ung dung t t i và s minh tri t c a ngư i ñ o sĩ dư ng như chi u hào quang sáng r vào cái chòi tranh nghèo nàn n náu trong r ng th m. Nhìn xem h luy n t p. ... . Bombay. ho c nó cũng có th cho tôi bi t r ng bao nhiêu công lao khó nh c c a tôi ñ u là vô ích. Vì mu n soi sáng ph n nào nh ng v n ñ ñó. . Ngư i Yogi ngư c lên nhìn tôi v i c p m t ñen láy. ñ làm n nang các b p th t và ñ ñ i l i v i m t s c m nh d i dào hơn nh s t p luy n y. Tôi nói: . Tôi không hi u gì c . H tiêu phí sinh l c m t cách d i dào. m t ngư i Âu như các anh có l s làm nó trong m t lúc m t cách v i vàng. . Như th . Sau cùng. ..Theo ch b n th y. nóng n y.Nhưng ông có th ñoán bi t m t ph n cái tương lai c a tôi và nói cho tôi bi t chăng. N u tôi ch cho anh m t tư th ñ c bi t nào ñó. . m t thành ph ñã b Âu hóa h t ba ph n t Tôi còn thâu th p ñư c gì Bombay n a bây gi . anh s không thu ho ch ñư c nh ng s ích l i b ng cách bi t th c hành ñúng phép như m t ngư i Yogi. chúng tôi nh m m c ñích tăng gia s c ch u ñ ng d o dai b n bĩ c a cơ th . . Chandi Das c t ti ng nói: . vì ngư i Tây phương các anh luôn luôn ho t ñ ng b ng th xác.Tôi không ñư c bi t nhi u v khoa h c Âu Tây.Ông mu n bi t ñ làm gì.Làm th nào m i g i là ñúng phép..56 229 . Đ tôi ch cho anh xem m t tư th v n d ng c toàn thân... mà tôi ñi.Tôi không ñư c bi t rõ các phương pháp Âu M . có ý th c và gi v ng tư th y trong vài phút. N u Thư ng Đ ñ p m t t m màn bí m t lên tương lai c a con ngư i.. Dư ng như m c ñích chính c a h là tăng cư ng các b p th t.. .Tôi b ám nh dày dò b i nhi u v n ñ nghiêm tr ng. Đi u này l dĩ nhiên là thích h p v i khí h u l nh l o các x mi n B c.. thì cu c hành trình c a ông s không ph i là vô ích. nhưng chính cái s c m nh ñi u khi n và v n ñ ng các b p th t m i th t là có giá tr nhi u hơn.Tôi xin thú th t là h tc .

. .N u tôi không l m.Xin ông nói rõ thêm. S khác bi t gi a hai trư ng h p là trong tư th này. Tôi không tìm bi t trư c nh ng s vi c s ñ n v i tôi trong tương lai. . . .. Đ i v i nh ng ngư i làm vi c b ng trí. thì dĩ vãng và tương lai ñ u hi n ra cùng m t lúc ngay trong hi n t i. Y dùng hai tay ñ l y thân mình. . Nó còn tăng cư ng b ph n sinh d c. . khi h c m th y m i m t. Tôi ñư c bi t m t tư th có công d ng tăng cư ng b t y xương s ng.L t nhiên. Brama còn bi u di n cho tôi xem vài tư th khác n a và gi i thích nh ng s ích l i c a m i phép t p luy n.. Nhưng ngư i ta ch thu th p nh ng l i ích ñó b ng cách th c hành theo phương pháp c a chúng tôi. . Y dùng hai tay ñ l y lưng. máu d n xu ng óc gây m t nh hư ng xoa d u ñ i v i b Óc và cân não. vai và chân ñư c kích ñ ng m t cách m nh m . .. Lúc bình thư ng. như các nhà bác h c. Chandi Das ñáp: . Sau khi gi v ng tư th l n ngư c ñ u này ñ ch ng năm phút.Ph i chăng tôi nên k t lu n r ng tương lai cũng là hi n t i ñ i v i ông.Tư th này d n máu xu ng b Óc do tr ng lư ng c a nó trong vài phút. ch a các ch ng b nh th n kinh suy y u. máu ñư c ñưa lên ñ u do nơi s c v n ñ ng c a qu tim. còn phép luy n t p x c vác t c a Tây phýõng làm cho nó b náo ñ ng. hai cùi ch ch ng trên sàn g ch. sinh viên. và b ng c ch u nh hư ng r t t t. ng i d y và gi i thích s l i ích c a nó: . .Nhưng ph i chăng ông có th bi t trư c nh ng ñi u s x y ñ n trong tương lai c a ngư i khác.Tôi s ng trong cõi vô cùng.Đúng như v y.N u th i gian không có. vi c th c hành tư th này s ñem l i s kh e kho n cho b Óc và trí não.. ch không ph i làm m t cách h p t p v i vàng như ngư i Âu Tây các anh..Ông mu n nói r ng kinh nghi m c a ông. n u tôi mu n. ngư i Yogi bèn t t h hai chân xu ng. gáy và ñ u. .228 57 . Brama ñ ng ý. S c n ng c a toàn thân ñư c ch ng ñ b ng hai vai. và giúp cho máu huy t ñư c lưu thông ñi u hòa.. nhưng ph i chăng ông mu n nói r ng ông có m t kinh nghi m khác h n v v n ñ này.. vì ñ i ngư i không ph i ñư c s p ñ t trư c m t cách t m t ng chi ti t. du i th ng hai chân và hai tay d c theo thân mình.. kinh nghi m c a th gian d y cho ông bi t như th . thì b n mu n nói r ng phương pháp Yoga gi thân th trong m t tr ng thái yên tĩnh và thăng b ng. cho ñ n khi hai chân g n làm thành m t góc ñ ng v i sàn g ch. Brama n m ng a xu ng ñ t.Đúng v y. Nhưng kinh nghi m ch cho ta th y trái ngư c l i..M t ph n nào thôi.. Trong m t tư th khác.Ph i.. Y ñưa hai chân lên. nh ng bí huy t th n kinh c . Tôi quy t ñ nh h i cho th t rõ: . Ph i chăng ông có th tiên ñoán vi c tương lai. h c gi . gi hai ñ u g i th ng.

Nh ng ñi u ñó ch là hư o. làm sao mà không bi t ñ n th i gian ñư c. Đi u này làm tôi ng c nhiên. cái n l i càng kỳ d hơn cái kia.Dĩ vãng là m t ñ ng tro tàn.. Còn l i ch ng trên b y mươi tư th khác.Trong th i gian.. Y ñáp: . Tôi bèn ph n ñ i: .. v i s kiên tâm b n chí. Ông s không g p l i Đ i ñ c Mahasaya. hãy còn tr trung và m m d o. Ông có th nói cho tôi bi t nhân duyên gì ñã khi n cho ông tr nên m t ngư i Yogi.. và ông có mu n g i l i chào Đ i ñ c chăng.. Tôi không mu n bươi móc dĩ vãng ñ tìm l i nh ng s vi c nay ñã không còn n a. tôi nói ti p: . .Tôi ñã t ng kh công t p luy n m i ngày su t mư i hai năm m i có th ki m ch ñư c t t c sáu mươi b n tư th mà tôi bi t.. như nh ng cái bóng ch p ch n vô ñ nh. Nhưng Chandi Das không có v mu n nói nhi u... Ch c h ph i l y làm ng c nhiên mà ñư c bi t r ng x n Đ ñã t ng có t th i thư ng c m t phương pháp th d c tinh vi và huy n di u như th . Đó là th ng i căn b n. b o t n s c kh e và ngăn ng a b nh t t. Vào lúc này. ngư i ta ph i nhìn nh n r ng ch có ñ ch ng trên m t ch c tư th Yoga là ñ t p luy n và th c hành.. Tôi ñánh b o h i: .Tôi ñ nh s g p l i Đ i ñ c khi tôi tr v Calcutt Đ i ñ c có bi t ông không.. cũng không s ng trong tương lai. vì m t ngư i ñã l n tu i m i b t ñ u t p có th b hi m ngu Nh ng b p th t. Bi t ñâu r ng n u Tây phương ðem áp d ng phương pháp khoa h c ñ kh o c u v môn Hatha Yoga m t vài phép dư ng sinh m u nhi m ñ giúp cho s hi u bi t c a chúng ta v khoa sinh lý h c ñư c hoàn b hơn. Brama cũng nhìn nh n như v y: . Y bèn h i ngư c l i tôi: . Coi ch ng sa l y. và nh ñó ông ñã thâu ho ch ñư c nh ng k t qu gì chăng. Tuy nhiên. Ai dám nói r ng nó không còn gì ph i c i ti n thêm n a v các phương di n phát tri n cơ nãng.58 227 M t ngư i Âu trung bình thư ng coi ngư i n Đ như là m t dân t c ch m ti n.. nhưng có ai dám k t lu n r ng nó ñã ñư c hoàn toàn. gân xương c a h ñã c ng và không quen v n ñ ng nên d b ñau ñ n.Không. Brama ng ng m t lúc r i nói ti p: .Tôi r t thích thú v pháp môn Yoga và ñ i s ng c a các tu sĩ. ngư i ta cũng có th thu ho ch ñư c nh ng k t qu r t m mãn... Đó là cái minh tri t mà pháp môn Yoga ñã ñem ñ n cho tôi.... và ñưa chúng ta ti n thêm m t bư c trên con ñư ng ñi tìm m t ñ i s ng lành m nh. Tôi không s ng trong dĩ vãng. Và tôi cũng có cái may m n là b t ñ u t p khi còn tr .. di s n c a m t khí h u nóng b c và s thi u ăn. ch có th h p d n nh ng thanh thi u niên hăng hái. Ngư i tu sĩ này qu th t có kh khi u l lùng như ngư i ñ t c a y ñã tuyên b chăng. Tuy th . Ông có ch c r ng có cái gì g i là th i gian hay không.. Chúng ta bi t r ng nh ng phương pháp th d c Âu Tây cũng có giá tr r t l n. T Th n Yama ñang g i Đ i ñ c v cõi gi i bên kia! Sau m t lúc im l ng. vì ñó là m t cu c tranh lu n không có l i thoát.Ngư i phương Đông chúng tôi có cái thói quen t p ng i ki t dà t thư nh .Nhưng chúng ta là nh ng k s ng trong th i gian. làm n n t ng cho t t c nh ng .

. Nói xong. tuy r ng nói chung thì nh ng nhà ñ o sĩ có th xu t th n và nh p ñ nh tùy theo ý mu n. Câu chuy n c a chúng tôi ñ n ñây ñã ch m d t. b râu không ch i chu t làm cho y già ñi. Có ngư i Âu nào có th i gi ñ t p luy n v khoa pháp môn này.. Ngư i tu sĩ làm như không nghe câu h i c a tôi. nh ng th ng i v n v o l lùng. còn ngư i Yogi thì v ng m t. Nó r t quan tr ng vì nó là th ng i c a nhà ñ o sĩ lúc tham thi n. y bèn ng i ki t dà hai chân x p b ng gi ng như th ng i c a các tư ng Ph t mà tôi ñã th y quen m t. còn trong tư th này thì ngư i hành gi c m th y trong lòng yên n và t tin. . T i ñây ch có ngư i ñ t tr tu i ñón ti p tôi. Nói xong. tôi c m th y r ng nó s ám nh tôi su t nhi u ngày.. y tr v và v a g p tôi. và tôi ph i nói ti p ñ phá tan s im l ng: tư th khác. Ngư i Yogi m l i trư c: . vì s ph i h p c a hai ñi u này làm th c ñ ng lu ng h a h u ti m tàng trong cơ th và giúp cho ngư i hành gi khai m m t vài quy n năng.. Đi u ñáng chú ý nh t là c p m t sáng qu c. Có m t ngư i Âu nào có ñ s c kiên tâm b n chí ñ th c hành nh ng phép t p luy n khó khăn và ph c t p như th . Nó giúp cho ta d t p trung tư tư ng. tuy th y có v không hơn năm mươi tu i. nên tôi có th quan sát y t m .226 59 dành cho tôi m t cu c h i ki n. ñó là ñi u r t quý ñ i v i chúng t Chúng tôi cũng thư ng dùng th ng i này ñ luy n hơi th . Nó giúp cho thân th ñư c v ng vàng.. Y ñ tóc dài chí c . Tôi g t ñ u.. M t ch p sau. Đi u này r t có th x y ra. và tôi không còn nghi ng gì n a r ng qu th t y ñã hoàn toàn làm ch ñư c th xác. hai chân x p b ng sau khi t ch i m t t m m n v i c a tôi ñưa ra ñ làm n m lót cho Vì y ng i ñ i di n ngay trư c m t. y li n ng i b t xu ng ñ t. B n hãy nhìn xem. hai chân x p b ng tròn ñem ñ n cho thân mình m t n n t ng v ng ch c. Y gi i thích: . trong th Liên Hoa. Tôi gi t mình vì ng c nhiên! Làm sao y bi t ñư c r ng tôi v a ñ n vi ng t nh Bengale và g p Đ i ñ c Mahasaya Calcutt Tôi l ng thinh m t h i và ñáp: . vành môi nghiêm kh c hình như không bao gi cư i.Ông nghĩ sao v ñ i ñ c Mahasaya. y li n ra b và nói m t câu mà ngư i tài x d ch l i r ng: .Th ng i này g i là Liên Hoa T a B .Đ i ñ c ñã chinh ph c ñư c t m lòng tôi. Cái nhìn ñó không ph i là c a tr n gian. M t lát ngư i tài x tr v và ñưa tôi ñ n m t nhà nh và th p. N u thân mình không ñư c v ng thì tâm th n b t ñ nh và lo ra. vì ông ta ñư c m i ñi ch a cho m t ngư i b nh n ng và tôi ph i ñ i ch ngư i Yogi tr v .Xin chào Tiên sinh.. nh ñó ngư i hành gi kh i b té ngã n u y thình lình xu t th n trong cơn nh p ñ nh. Nhưng t i sao ông l i h i như v y. v nghèo nàn. Brama ñã bi u di n cho tôi xem ñ m t lo t các tư th khó khăn.. và c u xin Thánh Th n phù h Ông. và có m t nh hư ng r t t t. Y h i ti p: ..Ông t phương xa ñ n ñây..

m t tr i ñã ng v Tây. Đ i v i tr con. Trong khi ch ñ i. ñàn bà và tr con ñã vây quanh chúng tôi. Tôi nh tài x ñi tìm ngư i Yogi và xin y . Ngư i dân làng thư ng hi u khách hơn là ngư i t nh thành. Tôi ñ i x v i y như b n. tài x . nhưng y v n làm ñ m i ngh : Phu khuân vác. và l y làm ng c nhiên khi tôi v n cho nó reo vang ñ làm vui tai chúng. nhưng tôi chinh ph c chúng d dàng b ng vài ñ ng x Chúng cũng t ra hâm m cái ñ ng h reo c a tôi. Sau khi dùng trà.S h c c a quý v là m t ñi u hân h nh cho tôi. m i ngư i còn ng i l i m t lát. Chúng tôi bèn lên ñư ng v nhà ngư i thôn trư ng. Dân chúng vùng n i ñ a ít khi th y ñư c ngư i Âu. h r t h n nhiên và có nh ng ý ki n b t ng và chân th t ñ i v i cu c ñ i. m t nhóm nh g m có ñàn ông. Ngư i này ñáp: . tôi là m t v t l .60 225 ñ nói chuy n. và hy v ng r ng có ngày tôi s ñem y sang Âu Châu. Y ñã t t nghi p ban Trung h c. Y t c m ch mu n bi t v m i s vi c c a Tây phương. vì h ñã bi n m t. M t ngư i ñàn bà ñ n g n và r p ngư i l y ngư i Yogi ngay gi a ñư ng. và sa xu ng ñ nh các ng n ñ i t n chân tr i màu ñ th m. ch c có ai m i m c hai th y trò ngư i Yogi. Chúng tôi d ng chân trư c m t nhà tranh cao ráo s ch s hơn nh ng nhà khác. vì y thông minh và có nhi u thi n chí. bà ta l y tay ñ ng vào chân ngư i Yogi r i ñ lên trán mình ñ t d u cung kính. Bóng hoàng hôn ñã ngã xu ng kh p cánh ñ ng. thông ngôn. Tôi ng l i c m ơn ch nhà. tôi ñ nh ph ng v n y và s nh ngư i tài x làm thông ngôn khi m i ngư i ñã an nơi an ch . Ngư i tài x tr l i v i ngư i thôn trư ng và cho hay trà ñã s n sàng. nh ng ngư i m c ñ ng ñã ñ ng ñ nh d t trâu v chu ng. D n d n. nói chuy n v i h không ph i là m t ñi u vô ích.

Chòi này làm b ng v t li u nh . H ñi ta bà t làng này sang làng khác. Khi ngư i tài x tr l i xe. Ngư i tài x sau khi ñã pha trà xong. là m t tu sĩ Yogi có nh ng quy n năng l lùng. và ch có ñ năm mươi gian nhà tranh d c theo hai bên m t con ñư ng l duy nh t. Tôi b o ngư i tài x hãy tr l i ñ h i thăm vài ñi u v hai ngư i l m t. nhưng có m t cái gì nó h p d n tôi ñ n g n ngư i tu sĩ và tôi quy t ñ nh ng ng xe. v i m t cái gác b ng cây có c a s . tr m t tên m c ñ ng coi gi m t ñàn bò g y m bên c ng làng. Tôi ñ y cánh c a l n. Ngư i tu sĩ già d n hơn v n ng i ñi m nhiên b t ñ ng. m t bà già bư c g n gi ng. ngo i tr m t chi c giư ng th p không có n m. có khi ñi b . Hai th y trò ngư i Yogi v n im l ng ng i ngh ngơi trên bãi c . Đư ng sá v ng tanh không có m t bóng ngư i. và có l ñang ng i thi n ñ nh. M t ngư i m c áo tu sĩ ng i tĩnh t a dư i bóng cây. và ñã vư t qua r t nhi u d m ñư ng. trên ñó có bày sách v và gi y t . và ngư i tu sĩ nh n l i v i m t thái ñ th n nhiên còn ngư i thanh niên thì l m t tia m ng r trong c p m t. Ngư i th y tên là Chandi Das. M t ti ng nói thanh như chuông mà tôi ñã quen tai t bên trong v ng ra. vì y không bu n chú ý ñ n chi c xe v a ñi qua. Bà lão ch nhà da m t cũng s m ñen như màu da c a Brama. m c d u ngư i thanh niên ñã nhìn th y tôi. m t nhìn tôi m t cách chăm chú và nét m t l v hân hoan sung sư ng. trư c c a nhà c a h . tư ng nhà cũ k quét vôi tr ng. và m t t m g l n ñ t trong góc. tôi nhìn th y bên v ñư ng có hai ngư i l lùng. Tôi m i h lên xe. l p tranh. Ngư i Yogi ch bi t có vài ti ng Anh. dư ng như là ñ t c a ngư i tu sĩ. che dư i bóng mát c a nó m t cái gi ng cũ. Y v n ñ c a m . bà già ñ ng trư c c a ñ vài phút. nư c có v kh nghi nhưng u ng r t mát. không ñ Chương 4: Khoa Yoga th ng ño t T Th n Brama m i tôi l i nhà y chơi. Tôi ñ n chơi vào m t bu i chi u. chúng tôi ñ n g n m t cái gi ng ñ u ng nư c. nhìn chúng tôi v i c p m t khô khan. cánh c a chòi t t hé m . có v b n r n nói m t tràng dài ti ng Tamoul v i ngư i trong chòi. múc ñ y nư c vào cái bình ñ ng và l ng l ng bư c ñi. M t bình ñ ng nư c b ng ñ ng treo b ng m t s i dây t trên tr n nhà thòng . ñã t hai năm v trư c. Tôi ng ng m t lúc trư c c a. thì y cho bi t r ng hai ngư i l m t qu là th y trò.224 61 b . có khi ñi xe l a. li n ñi ki m nhà ngư i thôn trư ng trong làng. c t tre. tư ng nhà ñ p b ng ñ t v i hàng rào tre t i. ñ t sát vào vách phía trong. m t ph n n khu t dư i bóng cây mát rư i. ngư i ñ o sĩ hi n ra trư c c a và vui v m i tôi bư c vào. M t bà già v m t hi n lành vui v bư c ra và nghiêng ñ u chào tôi nhi u l n. Ngày ñã h u tàn nhưng tr i còn nóng b c. ti ng ñ ng làm vang kh p nhà. Chi c xe ng ng l i m t làng k c n và chúng tôi ñ nh ng ñêm t i ñây. và trong m t lát tôi ñã th y ngư i tài x ñang nói chuy n m t cách sôi n i v i ngư i thanh niên. còn ngư i kia là m t thanh niên. Nhà này ch t n cùng c a m t con ñư ng ñ y b i b m và có v nghèo nàn. Làng này không có v gì h p d n. Phía bên kia gi ng có m t chòi tranh. Trong vư n có m t cây c th cành lá xum xuê. thông ra sau vư n. H kh i hành t t nh Bengale là nơi quê hương c a h . Nóc nhà l p b ng rơm. Bà y d t tôi ñi qua m t hành lang t i tăm ñưa ñ n nhà b p. Trong chòi không có bàn gh chi c . Y riêng m t cái chòi tranh mà y t c t l y m t góc cu i vư n nhà c a bà lão già ñ ñư c t do hơn.

Brama m m cư i và nói: . Trư c khi m i tôi dùng trà. Nh ng gi y t ñ trên chi c gh dài b ng g khêu g i s tò mò c a tôi.62 223 xu ng. n u không th y có làng m c nào g n bên. Đó là nh ng t gi y màu hư ng. tôi bi t r ng phong t c n Đ dành cái danh d này cho nh ng v quý khách. Ngoài ra còn có loài sơn c u. Brama ch chi c chi u m i tôi ng i. Trong vài phút.B n ơi! B n là ngư i Âu ñ u tiên ñ n nhà tôi và cũng là ngư i Âu ñ u tiên làm b n v i tôi. Brama nói thêm: . trong khi ng i trên xe nh lư t trên ñư ng . Bà dì tôi v i tôi cùng l y làm vui m ng mà ñón ti p cái danh d này. Chúng tôi c ba ngư i ñ u ng i x p b ng. tr ra m t vài ngư i h c gi l i l c. Tôi ñành ph i nh n l y vòng hoa trên c . thông d ng trong văn chương cách ñây ñã nhi u th k nhưng ngày nay ít có ngư i hi u. Khi xe ñi qua m t khu r ng. ăn bánh trái và v a nói chuy n. ho c nh ng bài thơ c a Chương 11: M t cu c g p g l lùng Tôi ñã tr l i mi n Tây m t l n n a. Brama. Phong c nh thay ñ i li n li n. và m t chi c chi u l n tr i dư i ñ t. cam. nhưng ánh l a sáng cũng ñ làm cho chúng không dám l i g n. loài kêu bay lư n trên không. Tôi ñã quá m t m i vì nh ng chuy n xe l a nhi u b i b m và nh ng c xe bò thi u ti n nghi nên tôi thuê m t chi c xe hơi cũ và m t ngư i n v a làm tài x v a là ngư i b n ñư ng v a là ngư i chân tay b h . trên ñó có vi t ch b ng m c xanh. tôi và m t thanh niên n ñi theo tôi ñ làm thông ngôn. dư i m t vòm tr i n ng g t. phát ra nh ng ti ng s a rùng r n trong c m r ng g n bên. nhưng không có m t chương trình nh t ñ nh. Tôi t ý khiêm như ng.Tôi vi t cái này ñêm hôm qu Đó là nh ng câu tóm t t nh ng kinh nghi m c a tôi v pháp môn Yoga. Brama ñưa cho tôi xem vài t và gi i thích r ng ñó là th ch Tamoul c xưa. chu i ñ ng trên nh ng chi c mâm nh b ng ñ ng. bà lão bư c ra ngoài và tr l i v i m t bình trà nóng mà bà y ñ t trên m t t m khăn tr ng tr i trên chi c chi u. M t bu i chi u ñ p tr i. Chúng tôi v a u ng trà. ngư i ñ o sĩ hai tay c m m t tràng hoa k t thành vòng ñ t lên c tôi. Ban ngày. ngư i tài x ph i ng ng xe khi tr i t i. Brama cho bi t r ng chòi tranh và ñ v t d ng b ng g trong nhà ñ u do t tay y c t lên và ñóng l y. thì y ñ t m t ng n l a l n ñ làm cho thú d tránh x Dư ng như trong r ng có r t nhi u beo và mèo r ng. mà tôi thì không dám t li t mình vào h ng khách ñ c bi t ñó. Cũng may mà các b n tôi Âu Châu không nhìn th y tôi ăn v n l lăng như hôm y. và xin l i vì nhà không có gh . cùng v i bánh ng t.

nhưng vì vi t b ng ch c t nên y không th d ch ñư c.Tôi vi t cái này ñ t ng riêng cho b n. . thư ng ñ n ñây ñ xem nh ng bài thi ñó. vì tôi ñã có l i th nguy n. Và trang sau. dài và ñ u ñ n làm ti t ki m s nh p ñ ñó và kéo dài s s ng. Brama li n ch n tôi l i và nói r ng y không ñư c phép ti t l cho tôi bi t nhi u hơn nh ng ñi u y ñã nói.222 63 yên nh s che ch c a ñ ng Toàn Năng. nhưng y có th nói vài chi ti t v ph n lý thuy t c a pháp môn Yoga v ñi m này. Nói xong. t c phép luy n hơi th . món quà này cũng làm tôi vui lòng. Ngư i thông ngôn cho bi t r ng ñó là m t bài thi trư ng thiên dài tám mươi b n câu. 600 l n trong m t ngày và ñêm. M t s hô h p ch m rãi. g m có vài t gi y màu hư ng. y cũng không quên chép luôn vào ñó mư i ñi u quy lu t v s th c hành pháp môn Yoga c a phái Brahma Chinta. vi t ch b ng m c ñ và xanh. tôi làm trong nh ng lúc c m h ng tâm linh. Y v a m m cư i v a ñưa cho tôi và nói: . và c t chung l i b ng m t s i ch màu xanh. Tôi tr l i v n ñ luy n phép khí công. Nhưng tôi không th nói nhi u hơn. ngư i Yogi th ch m hơn ngư i thư ng và v n kh e m nh. B i ñó. M i hơi th ti t ki m ñư c s tích t l i thành m t s d tr ñ giúp cho con ngư i có th kéo dài s s ng thêm nhi u năm. Brama l y m t b n văn ki n tô ñi m m t cách ngây thơ. bà lão lui ra ngoài và chúng tôi m i bư c qua nh ng câu chuy n sâu xa hơn. M t s hô h p quá mau và h p t p làm tăng cái nh p ñ nói trên và thâu ng n s s ng. mà nh ng nhà ñ o sĩ coi như là m t ñi u r t quan tr ng và gi gìn r t bí m t. M t vài thanh niên tr tu i t cho là nh ng ñ t c a tôi.Lu t t nhiên ñã ñ nh cho con ngư i th v i m t s nh p ñ là 21. vì nó tiêu bi u cho cái c m tình ñ c bi t c a m t ngư i Yogi chân chính ñ i v i tôi. D u sao. Sau nh ng câu chào h i ñ u tiên. .

và tôi cũng không làm th nào ñư c. Nh ng ngư i ch t phác ñơn sơ không màng gi i quy t v n ñ ñó. thư ng b t ñ u b ng nh ng duyên c nh nh t không ñáng k . Vài ngày sau tôi nh n ñư c thư tr l i c m ơn c a nhà Chiêm Tinh. trong ñó y cho bi t r ng y ñư c bình . trong lúc hi n t i. s c m nh này m i là cái tr c t sinh ho t c a xác th : Chính cái s c m nh ñó n tàng. S ki m soát hơi th s giúp cho ta làm ch ñư c ph n nào cái lu ng sinh l c ñó. khi tôi ñư c tin cho bi t có nh ng cu c n i lo n và b o ñ ng x y ra ñó.. Có th r ng k t khi con ngư i b t ñ u bi t dùng b Óc ñ suy g m.. vô nh. Đó là chuy n xung ñ t gi a nh ng ngư i n và H i giáo. Vài ngày sau. và n m ñư c cái bí quy t làm kích ñ ng ý th c tâm linh b ng cách ki m soát hơi th . M t khoa pháp môn mà ngư i ta gi bí m t m t cách ch t ch như v y h n là ph i có m t giá tr r t l n. " M t ngư i có nh ng ý tư ng trái ngư c như th h n là chưa gi i quy t xong bài toán c a ñ nh m nh. Tôi l y làm lo ng i cho s an ninh c a nhà Chiêm Tinh. vô hình. ñ có th ki m soát ñư c c s v n ñ ng c a qu tim. thì hơi th s ngưng l i. Nh ng gì ñã kh c trên tinh tú là ñã quy t ñ nh r i! Ngôi sao c a tôi ñã lu m . Tôi ñành ph i ñ i cho ñ n khi tình hình t m yên tr l i. Ngư i ta thư ng nghe nói ñ n nh ng chuy n ñ u rơi máu ñ và gi t chóc.Ph i chăng b n v a nói r ng ngư i ta có th làm ch ñư c s v n nh c nh ng hàng ch l lùng mà ông ta ñã vi t t i Sainte Hélène trong lúc b ñày ra h i ñ o: "Tôi v n luôn luôn tin tư ng ñ nh m nh. thì v n ñ c l này ñã t ng ñư c tranh lu n b t c nơi nào trên Đ a C u. Ta nên bi t r ng hơi th ch là s bi u l trên ñ a h t v t ch t c a m t s c m nh t nh hơn. ho c chưa chu n b s n sàng. còn b c Hi n Gi thì v n luôn luôn do d không nói d t khoát gi a bao nhiêu tư tư ng trái ngư c. thì b n ñ ng tư ng r ng nh ng nhà hi n tri t th i c c a chúng tôi ch nghĩ ñ n ph n hình hài th xác mà thôi khi các Ngài b t ñ u truy n th pháp môn Hatha Yoga này! Các nhà Hi n Tri t th i xưa có mu n gì thì mu n.Nh ng b c danh sư c a chúng tôi n m ñư c cái chìa khóa c a phép hô h p này. và nh ng ngư i không x ng ñáng. H bi t r ng hai b máy hô h p và tu n hoàn ñ u có liên quan ch t ch v i nhau.. tôi ch nghĩ ñ n câu y v a nói. Brama nói ti p: . thôi h i n a làm gì t n công vô ích..64 221 S dè d t này làm tôi th t v ng. và không có thư t hay ñi n tín nào ñư c phát trong nh ng ngày lo n l c ñó. Nhưng n u tôi cũng b li t vào h ng ngư i này thì. nhưng không th nào ti p xúc ñư c v i Nh ng ngư i ñem thư l i quá s hãi không dám ra ñư ng. H cũng bi t r ng tinh th n có liên h tr c ti p ñ n hai b máy nói trên. nhưng th t ra có ai ñã gi i quy t ñư c ñi u bí hi m y. trong t t c nh ng b ph n cơ th c a chúng t Khi nó r i kh i xác thân. Trong nhi u ngày. và g i m t b c ñi n tín trong s nh ng b c ñ u tiên nh n ñư c Ba N i La sau nh ng ngày kh ng b . và ñó là ñi u mà ta g i là s ch t. thành ph Ba N i La ñ m chìm trong s h n lo n và kh ng b . tôi li n h i: . Và khi mà s ch tr xác thân ñư c th c hi n ñ n m c tri t ñ . tôi c m th y tôi không còn quy n hành gì n a. nhưng có nh ng k b t lương l i d ng v n ñ tôn giáo ñ t o lo n và gây r i h u có thi hành nh ng th ño n cư p bóc và sát nhân c a chúng. Và ngư i ta s hi u r ng t i sao nh ng nhà ñ o sĩ gìn gi cái kho tàng quý báu ñó mà không ch u ti t l cho nh ng k phàm t c tò mò. tôi ñã cách xa Ba N i La ñ n vài trăm d m.

Tôi làm theo và ñ i th vài phút. và tôi cũng . gan. dư ng như nó ðã s ng l i.. lê l t t m thân tàn trên con ñư ng ñ y cát b i. ch m thêm n a. Vài phút sau. ph t t hình như cũng b ng lòng v i s m ng.. tôi v n t nh táo ch không mê s ng. nhưng cũng không ñ cho h ch t! Chi c xe ng a ñ p l ng l y c a m t tay phú thương v a ñi ngang qua. Tôi suy nghĩ v n vơ và h i tư ng l i câu chuy n tri t lý v ñ nh m nh c a nhà Chiêm Tinh thành Ba N i La. t c ngũ t ng trong châu thân là tim. . tôi nh n th y qu tim ñ p ch m l i.. làm văng bùn vào mình h . th n. Đây này. ph i. Y h i: Nhưng tôi ñã nghiên c u ti u s c a cu c ñ i ông ta. . chí ñ n m t ngư i phong cùi. qu tim. không h có v n ñ t do ñư c nêu ra: ñ nh m nh cai qu n cu c ñ i y và c gia ñình y..B ng s c m nh c a ý chí ph i h p v i nh ng phép luy n thích ngh Phép luy n này t nhiên là thu c v trình ñ cao ñ ng c a pháp môn Yog Phép y r t khó và ít ngư i hành gi có th luy n ñúng phép. Trên d i ñ t nóng g t này.Th t v y. . và nh sai khi n ñư c qu tim nên tôi có th ch ng ñư c nh ng b ph n khác.B ng cách nào..Đi u y th t l lùng. Đ n ñây tôi li n nh l i câu nói b t h c a Nã Phá Luân. Th i gian trôi qua m t cách r t ch m ch p.. Đ ng th i tôi nh l i nh ng hành kh t ñáng thương. Thuy t ñ nh m ng c a n Đ ch c h n là ñem ñ n cho h m t ngu n an i gi ng như nh hư ng c a ch t ma túy làm xoa d u nh ng v t thương.. Cu c ñ i không ñ cho h s ng. nh ng b ph n chánh. b n hãy ñ bàn tay trên ng c tôi. Nh nó mà tôi có th ch tr ñư c ph n nào nh ng th th t c a qu tim.. chúng tôi ñ u có th ch ng ñư c m t ph n nào tùy theo ý mu n. ñó là t t c v n ñ . ñ p mau hơn và tr l i bình thư ng. ch u bó tay dư i s ñ c ñoán c a s m ng nó ch ñ nh và s p ñ t cu c ñ i mình v i m t bàn tay vô hình. Ph i chăng ñây là m t o tư ng.220 65 ti ng ñ ng h thao th c tr n tr c và c g ng ñ y lui cu c t n công c a chúng nhưng vô hi u qu .Danh t "B t kh " không có trong t ñi n c a ta. Nhưng không. trong khi ñó tôi không th y có ñi u gì l .. Nhưng có ngư i Âu nào l i ch u nhìn nh n r ng mình ch là m t v t th ñ ng. ñ ng c a qu tim..V y sao. ngay ch Brama v a nói v a gi m t th ng i l lùng và nh m m t l i. hoàn toàn tuân theo ý mu n c a Thư ng Đ . Đ i v i ngư i sau này. Tôi c m th y ñ lo khi qu tim y b t ñ u ñ p tr l i. tôi th s mó. bao t . Nh ng ti ng ñ p m i lúc càng ñ p ch m thêm. Tôi ñ m: Hi n tư ng ñó kéo dài trên b y giây ñ ng h ... nhưng h ch p nh n ñi u y m t cách th n nhiên cũng như ch p nh n cái s ph n l m than c a h . tôi ñành ph i b giư ng và ng i ngh trên m t chi c gh bành. . . L n l n. và tôi b ng rùng mình kinh ng c khi tôi nh n th y ti ng ñ p c a qu tim ngưng l i. không còn gì ph i nói n a. M t ngư i Âu ch trương s t do ý chí không th nào tranh lu n ñư c v i m t ngư i Đông phương tin tư ng nơi thuy t ñ nh m nh b t di d ch. bóp n n da th t tôi. khi ñ o binh c a ông ta m ñư ng khai núi vư t qua dãy Alpes: . ngư i Yogi m i t nh l i và m m t ra.

Tôi ñành ph i chìu lòng y m t cách ti c r . Dư ng như y ð c ñư c tư tư ng tôi. tôi kêu m t chi c xe ng a và chúng tôi chia tay ñôi ngã. Trong nh ng ngày k ñó. Y l phép ch i t . r i ngưng h n. tôi d ng chân ngh các l quán c a chánh ph d ng lên cho khách ñi ñư ng dùng làm nơi t m trú.Nhưng b n có th ch t! Tôi nói m t cách băn khoăn lo l ng. và ñi u hành ho c ngăn ch n s lưu thông máy huy t trong ñó. Bây gi tôi s ngưng hơi th .B n có nh n th y gì không. T nay tôi ph i t tìm l y con ñư ng ñi c a mình. . tôi th y m ch máu l i b t ñ u chuy n ñ ng. Tôi cũng làm như v y ñư c m t ph n nào. do b áo màu vàng s m r ng ñó là m t tu sĩ thu c v m t dòng tu khá cao... M t trong nh ng quán tr y không có ti n nghi gì ñáng k . thì nh ng v n ñ ñó s t nó gi i quy t l y... và x p l i máy nh. Tôi b t giác nói: . là m t b c ñi n tín nó g i tôi hãy ñáp chuy n xe l a s p t i ñ lên ñư ng.B n mu n cho tôi xem ñi u gì n a chăng.Đ làm gì v i gương m t g y x u và b qu n áo x c x ch này. lúc ñ u còn hơi ch m.Có. và b n hãy b ng lòng v i b y nhiêu ñó.. Tôi nh n th y m ch máu ñ p ch m l i rõ r t. M t phút. .. Ba phút. Tôi bi t r ng y ñã ñưa tôi ñ n cái m c gi i h n c a nh ng kh năng tranh lu n c a y. . và y l i nói ti p: . Sau hai . nhưng ñây là l n cu i cùng. tôi ng i trên xe l a. Ngư i có th cô l p m t huy t qu n.. Tôi băn khoăn ng i ñ i.Th t l quá! . N m trong túi tôi. hai phút.Tôi mu n có v t k ni m này c a ông khi tôi ñi xa. k ñó nó ñ p l i như thư ng. tôi kh n kho n m i m c.. . L n này. Trôi qua trong khi ñó tôi ñ m ñư c t ng giây ñ ng h . Y ñ m chìm trong m t cơn thi n ñ nh. Ban ñêm. Y bèn b o tôi: . Y ñáp m t cách d u dàng: . d ng thu t "H i quang nhãn chi u" ñ ñi sâu vào n i tâm theo pháp môn Brahma Chinta mà tôi ñã ch d n cho ông.. và tôi nh n th y.. Khi chúng tôi ñ ng d y ra v tôi nhìn th y g n bên có m t v tu sĩ ng i ki t dà dư i bóng mát c a m t cây dù l n. ngo i tr m t ñàn ki n r t ñông. tôi nh n th y rõ l m.. Khi chúng tôi ñ n ngã ba ñ u ñư ng. ñ n ba phút rư i. Brama hơi do d : .. Y ñáp: . Y l i s p phát minh thêm ñi u gì l n a chăng. Tôi yêu c u nhà Chiêm Tinh hãy cho tôi ch p m t b c nh k ni m.. và không còn gì ñ nói nhi u hơn n a.66 219 .Đư c.y là chưa có gì! Y ñáp m t cách t nhiên.Đó là chưa th m vào ñâu so v i nh ng ñi u mà th y tôi làm. Brama ñưa cư m tay cho tôi và b o tôi b t m ch.Cái k ni m hay nh t là nh ng tư tư ng lành và nh ng vi c làm v tha.B n làm th tôi xem. nhưng không b ng Th y tôi. nhưng câu nói c a tôi không làm cho y n n lòng.

Tôi làm y theo l i. nh hư ng ñ n s sinh ho t c a con ngư i và v n v t. mà nó ñư c truy n l i cho chúng ta t nh ng th i ñ i xa xăm nh t trong quá kh .Sao l i l lùng..R t hài lòng. Như tôi ñã nói. m t hi n tư ng mà ngày kia các nhà bác h c Âu Tây ph i tìm tòi kh o c u! S th t rõ ràng ngay trư c m t tôi. và ñ t nó dư i hai l mũi và trư c mi ng c a ngư i Yog Không có m t hơi th nào làm m cái m t dĩa b ng ñ ng bóng loáng. c p môi. Th t là kỳ l ! Trong cái chòi tranh này.Tôi không có quy n gi i thích cho b n nghe. th t ra ch là hành ñ ng v i cái quy n năng c a Ngài.Th t không d gì mà làm cho ngư i Tây phương t b cái quan ni m v s t do ý chí c a con ngư i trong vi c ñi u khi n cu c ñ ic ah . n u y bi t hư ng v Thư ng Đ ñ tìm cái s c m nh tinh th n h u ch u ñ ng ñư c nh ng ngh ch c nh ñó. tôn giáo và Chiêm Tinh m t cách l lùng. T t hơn h t là nên ch p nh n ý mu n c a Ngài. nên tôi tìm nh ng b ng ch ng khác. H không ph i là nh ng dân t c dã man như ngư i Âu Tây v n l m tư ng. tôi cũng bi t như v y. . v Thư ng Đ và v khoa Chiêm Tinh. nhưng không có gì c ñ ng. nhưng tôi ch ng hi u chi c . Y h i. Nhưng ñó không ph i là nh ng b ng ch ng tuy t ñ i.. . không có d u hi u gì ch r ng có hơi th .B n hãy ñ bàn tay dư i hai l mũi c a tôi th xem. và con ngư i s không b ngã qu dư i gánh n ng c a ngh ch c nh. . y có v m t m i.B n có hài lòng chăng. trư c khi th k này k t thúc. nhưng ñ i v i ngư i phương Đông chúng tôi. và ñi u mà ta xem dư ng như là t do. v i m t b ng ch ng hi n nhiên: Pháp môn Yoga không ph i là ñi u m ng o! Khi Brama t nh d y và tr l i tr ng thái bình thư ng. Tây phương s khám phá và nhìn nh n có nh ng mãnh l c vô hình trong Tr i Đ t.218 67 t p nhìn th y cái ñ p trong m i ngư i và m i v t. Tôi không dám nhúc nhích bàn tay. . Nh ng lý thuy t ñó không ph i c a tôi ñ t ra.Tôi ư c mong r ng ông nói có lý. Phép ngưng th này ch dành cho nh ng b c hành gi ñã ti n nhi u trên ñư ng tu luy n v pháp môn Yog Đ i v i m t ngư i Âu. Tôi nhìn k hai l mũi. hi n gi tôi ñang ch ng ki n m t s ki n l lùng.Ông có m t l i ñ c bi t là pha l n nh ng lý thuy t v ñ nh m nh.B t c vi c gì x y ñ n ñ u do ý mu n c a Thư ng Đ . nó có th là m t s ñiên r . . nhưng tôi th y m t bên có m t cái dĩa ñ ng tro thu c lá b ng ñ ng ñánh bóng. Thư ng Đ tr l i cho ngư i nh ng h u qu lành hay d c a nh ng tư tư ng và vi c làm c a h trong nh ng ki p khác.. . nhưng l n này v i m t n cư i hơi m t nh c: . Y s p nh p ñ nh chăng. Tôi c m th y rõ r t trên bàn tay hơi th m c a Brama nh m m t l i và ng i yên không c ñ ng như m t pho tư ng ñá. Trong nhà không có m t m nh gương nào. Tôi bèn dùng th . N u ông áp . .. nó có m t t m quan tr ng r t l n.. Sudhei Babu. hai vai. . n u ñó ch là ñ an i nh ng k hành kh t kh n cùng mà chúng ta v a g p khi nãy.. Nh ng dân t c c xưa nh t cũng ñã t ng bi t rõ v nh ng v n ñ ñ nh m nh. ñó là cái tinh th n bên trong nó làm ch ñ ng cho m i hình th c sinh ho t trên th gian. . l n l n hơi th c a y ch m l i r i ngưng h n.Đó là ñi u duy nh t mà tôi có th tr l i cho ông. b ng c c a y.

.Đi u ñó thì ñư c. b ng cách tr l i ngây thơ và h n nhiên như tr con khi ngư i ra quay ñ u v ñ ng Chí Tôn. Bây gi . ng trong t t c muôn loài v n v t cũng như trong con ngư i. . Tôi có th ngưng hơi th su t hai gi ñ ng h n u tôi mu n. Dòng nư c yên l ng m t cách l thư ng. .Như v y ông không tin r ng Thư ng Đ cách xa chúng ta và d ng dưng ñ i v i nh ng ñau kh c a th gian chăng. Ta hãy . Thư ng Đ v n Toàn Năng. và ñón nh n nh ng lúc ñau kh như m t phương thu c m u nhi m ñ c u ch a nh ng ñi u l m l c c a mình.. Thư ng Đ là m t nguyên lý n v .. Chúng ta không có gì ph i s s t. Tôi v a ng i nghe v a nhìn dòng nư c xám xanh c a sông H ng. .Tuy th . Như v y. như m t phong c nh ñ p ch ng h n.Không. Ngư i ta th y trên núi Hi Mã L p Sơn có nh ng con dơi n m ng su t mùa ñông. Chúng ta có th l y vài thí d trong loài c m thú. khi chúng ta h c trư ng thì v n nghe th y d y r ng ngư i ta không th s ng ñư c n u không có s hô h p. và b ng cách nh ñ n Ngài luôn. . nhưng nói như th không ñúng. nhưng b n có th nói cho bi t sõ qua vài ñi u v ph n lý thuy t ch ... B n s th y cách th c a hai gi ng này mau ch m khác nhau r t xa. .M i dân t c s th c hi n ñ nh m nh c a nó cũng như s m ng c a m i ngư i ph i ñư c hoàn thành. M t thí d khác là vài lo i bò sát như con trăn ch ng h n so v i con chó. và m i s hô h p ñ u ngưng b t. Tôi v n thư ng làm như th . M t nư c ph ng l ng c a nó ph n chi u ánh n ng m t tr i như m t t m gương trong. . như b n ñã th y. Khi ông nhìn th y cái ñ p trong thiên nhiên. ngư i ta th y trong nh ng hang h dư i ñ t có nh ng con nhím ng m t gi c dài nhi u tháng. coi dư ng như không còn sinh ho t gì n a. b i ñó nó cũng s ng lâu hơn. Đó là m t phương pháp gi ng d y ñ c bi t c a th y tôi. ñ n n i nư c sông ñ ng yên dư ng như không ch y. t i sao con ngư i l i không th làm ñư c ñi u mà loài v t v n thư ng làm m t cách t nhiên.. Loài g u trên dãy Hi Mã L p Sơn có ñôi khi n m c ng ñơ c thân mình tr n su t mùa ñông giá l nh.. con voi th ch m hơn con kh r t nhi u. Nh ng con dơi ñó t treo c ng su t nhi u tháng trên vách nh ng hang núi và ngưng th hoàn toàn cho ñ n khi chúng t nh gi c vào mùa xuân. . chúng ta th y hình như có m t s tương quan gi a s hô h p và s s ng lâu.Không. ông ñ ng quên r ng s dĩ nó ñ p là vì có Thư ng Đ trong. Như v y.Tôi không mu n h i nhi u vì b n ph i gi bí m t.. chúng ta hãy ñi xa hơn. Các qu c gia cũng như các dân t c s không thoát kh i ñ nh m nh mà h t t o nên. nhưng h có th ñư c che ch trong nh ng cơn nguy bi n. Nhà Chiêm Tinh l i nói ti p: . ph i chăng.Làm sao con ngư i có th ñư c s che ch ñó. mà t trong tâm c a mình m i khi ngư i ta b t ñ u làm m t công vi c nào ñó. Đi u ñó không ph i là ñiên r .B ng s c u nguy n. vì Ngài hoàn toàn t ái ñ i v i chúng sinh. và t nhiên là con trăn s ng lâu hơn.68 217 mong r ng ñi u ñó r t cu c s ñư c th c hi n. ... Chúng ta hãy ñón nh n nh ng ngày vui tươi như m t ph n thư ng và ân hu c a Thư ng Đ . Cũng trên dãy Hi Mã L p Sơn là nơi khó tìm ra v t th c vào nh ng tháng mùa Đông ñ y tuy t ph . Y v a nói v a m m cư i. nhưng tôi v n chưa ch t. không ph i trên ñ u môi chót lư i.

.B n có cho r ng ngư i Yogi tu luy n theo pháp môn này h n có th th ng ñư c T Th n hay chăng. âm dương v n hàng theo ñ nh lu t Tu n Hoàn. Không bao lâu s ñ n lúc mà n n Tri t H c uyên thâm và Đ o Lý c truy n c a n Đ s ph i h p v i nh ng môn khoa h c th c t c a Tây phương.Tôi th y b n có nhi u tri n v ng. S ch t ch ng qua ch là m t hình th c sinh ho t khác thư ng mà thôi..Dư ng như th . Nh ng ñi u huy n bí c a th i ñ i c xưa ph i ñư c ph bi n ñ ng ñáp l i nh ng nhu c u c a th h này. Tôi l ng l ng ng i nghe. L ch s c a các nư c cũng không ngoài cái ñ nh lu t ñó. vì th nên tôi ch u ti t l cho b n m t ñi u bí m t..Ngư i Âu chúng tôi ch c không bao gi nhìn nh n r ng s s ng có th ti p t c n u ngư i ta ng ng th . Ngày nay Châu Âu ñang s ng m nh v i nh ng ho t ñ ng th c t . Y nói ti p m t cách tr nh tr ng: .. nhưng phong trào duy v t mãnh li t c a nó có lúc s trôi qua và nó s quay ñ u tr v nh ng lý tư ng cao c hơn.Nhưng s s ng v n ti p t c luôn luôn.H n là như v y r i. Brama nhìn tôi m t cách l lùng và nói ti p theo: . Các nhà h c gi ñã phiên d ch vài b sách bút t Ph n ng và Thánh Kinh c a n Đ ra các sinh ng Âu Tây. Chúng ta v n quen cho r ng hơi th là c n thi t cho s s ng. . ..B n hãy nói luôn.Ph i chăng t trư c ñ n gi . mà nhà vua Aurangzeb ñã xây c t t i ñây thư xưa. . b n v n tư ng r ng n u ta c m l i hơi th trong mình.Tôi xin h a. thì ta cũng b o t n ñư c s s ng trong cơ th . . . Đó là tháp c a ngôi ñ n H i giáo.216 69 m t trăm thư c. Tuy nhiên. nh ng sách v ñó có ngày cũng ph i ñư c ti t l ra cho th gi i bi t. C nư c M cũng trong tình tr ng ñó. khi nào nh ng hoài bão tinh th n cao c c a nó thư xưa ñư c ñánh th c d y trong lòng ngư i. . dân t c x này ñã ñ m chìm trong s ng mê.B i l ñó. nhưng v i ñi u ki n là. ñ n n i không d gì mà b h n cái quan ni m ñó. nh ng giáo lý v tri t h c và tâm linh c a n Đ s tràn qua Tây phương như m t lu ng sóng m i. . Nhà Chiêm Tinh có l ñã nhìn th y s ph n ng bu n b c c a tôi ñ i v i nh ng ngư i hành kh t.n Đ là m t nư c nghèo. b t ñ ng. Tôi nói: . nên y day l i và nói: . nhô lên m t cách y u ñi u trên n n tr i xanh th m.. ñ m màn cho m t giai ño n tích c c ho t ñ ng và ph c hưng x s . . vi c th nh suy c a Tr i Đ t n i ti p nhau như ngày v i ñêm. Nó s ñi tìm nh ng ho t ñ ng tâm linh và nh ng hoài bão tinh th n. khi n Đ b quân H i chi m ñóng. nhưng có nhi u sách v tài li u v n còn gi gìn trong nh ng thư vi n bí m t n trong hang núi. nhưng ít làm cho tôi tin tư ng b ng nh ng s bi u di n c a y h i lúc nãy.B n h a s không t p luy n nh ng gì khác hơn là nh ng ñi u tôi có th nói b n bi t. n Đ ñang h i suy vong. Tôi Nh ng ñi u k trên cũng th t là l lùng. nhưng có lúc nó s qu t cư ng..

. N u như do m t s tình c c a ñ nh m nh. Tôi không còn bi t nói sao. Tôi l y làm ngư ng th m mà nghĩ ñ n s ph n t t lành c a tôi và t t c nh ng gì tôi s h u. ..70 215 .. Hay là y ch t d i l y mình. nó làm cho lòng tôi se l i. chúng tôi ñi th ng vào m t khu hình như là nơi t p h p c a gi i hành kh t.Chúng ta hãy ng i ñây.B n hãy tư ng tư ng r ng ngư i Yogi có th c m l i hơi th không nh ng ch trong vài phút... trên b là nh ng b c thang ñá nhi u n c.. mà trong nhi u tu n.. Vì b n ñã nhìn nh n r ng hơi th ñâu t c là s s ng ñó. nhưng dư i ng n lư i hái c a Th n Ch t. Đ i ngư i qu th t là m t bài toán bí hi m.. Cách ñó m t quãng. suýt n a tôi ñ p nh m m t bà già thân th g y m ch còn da b c xương... Tôi có quy n gì mà s h u b y nhiêu ti n b c. Cách ñó m t quãng. .. Chúng tôi ng i trong bóng mát và nhìn xu ng sông. Tôi không bi t nghĩ sao. Tôi móc túi l y cái ví ti n.. áo m c. Y có m t v m t ñau kh . Khi tôi nghĩ ñ n nh ng c p m t tuy t v ng c a nh ng ngư i b n cùng kh n kh ñó. ngư i ta m i c y n p quan tài thì ngư i thu t sĩ n Đ trong mũi thành m t th mùi ñ c bi t. h v n ngã qu h t ngư i n ñ n ngư i kia ngay bên c nh nh ng lò luy n Kim Đơn ñ tìm ra thu c ph n lão hoàn ñ ng! Có l Brama t d i l y mình. nh ng nhóm ngư i hành hương lên xu ng không ng t. Bà y cũng ngư c m t lên nhìn tôi.. và nhi u th khác. cao g n ñ n .B n không tin à. B n có nghe nói v m t ngư i thu t sĩ ch u ñ cho vua Ranjit Singh chôn s ng trong m t huy t xây b ng ñá Lonhorw chăng. hai ng n tháp nh n. .. Tôi không dám suy tư ng lâu hơn n a v cái ý nghĩ rùng r n ñó.Chúng tôi cũng không nói gì khác hơn. trong khi nh ng k kh n cùng kia ch có nh ng m nh gi rách che thân. .. s nh ñó mà gi l i ngu n sinh l c trong cơ th B n hi u rõ chăng.. Y ñiên chăng.. Nh ng nhà thu t sĩ c a phái Luy n Kim (Alchimistes) h i th i Trung c cũng ñã t ng nuôi cái m ng trư ng sinh b t t . nh ng ngư i ăn mày g y còm lê l t d c theo con ñư ng ñ y cát b i.. Vì lý do nào mà m t ngư i l i tình c sinh ra trên v a hè l m than cát b i. c ch ñó làm nhen nhúm l i m t tia sáng trong c p m t ñã h t tinh th n c a bà t Bà y ñưa ra m t cánh tay g y gò và n m l y ñ ng ti n b thí c a tôi m t cách s t s ng. M t cái gì b o cho tôi bi t là không. trong khi s ph n l i ñ t m t ngư i khác trên nhung g m m t tòa lâu ñài g n bên. mà ch th y có s an ph n trong âm th m. ñúng ngày. Trong cái nhìn y. Y không h có ý ñ n tìm ki m tôi hay tìm ki m m t ngư i ñ t nào c . Làm sao có th b o r ng ñi u ñó là vô lý. thì ph i chăng ñây là tri n v ng ñ con ngư i có th kéo dài s s ng tùy theo ý mu n. Không ph i vì y lý lu n m i s m t cách hoàn toàn sáng su t. Nhà Chiêm Tinh nói khi chúng tôi v a ñ n b sông. Khi chúng tôi ñ n g n b sông.. Khi ñem chôn s ng có c s hi n di n c a nh ng viên sĩ quan Anh và nhà vua Singh. nhưng có ñi u ch c ch n là y không có ý ñ nh l a d i tôi. M t ngư i trong b n ñ n g n tôi và nhìn tôi vào t n m t như ñ thăm dò. mà tôi l i sinh ra làm m t trong nh ng ngư i hành kh t y. tôi không th y l v oán h n hay ñau kh . Nhưng làm sao tôi có th ch p nh n ñi u y mà không có s ki m ñi m l i m t cách ch t ch . nhi u tháng hay nhi u năm... nhà . Ngôi m ñư c giao cho quân sĩ canh gác su t ngày ñêm trong sáu tu n l . thì sao. tôi c m th y hình như m t s h i h n.Tôi cũng ráng hi u.. cơm ăn. Chúng tôi ch nói r ng ngư i hành gi nào có th c m l i hơi th trong mình tùy theo ý mu n.

ngư i thu t sĩ ñã hoàn toàn ch tr ñư c phép hô h p và có th ngưng th tùy ý mu n mà không s ch t. Sau m t lúc im l ng. soong. khi ngư i ta còn ph i lăn l n trong ñ i s ng hàng ngày.. M t ngư i hành kh t già ñi m t cách khép nép d c theo vách tư ng phía bên kia ñư ng l . L n sau. Bi t ñâu.. Như v y. nh ng mùi v pha l n m t cách h n t p xông vào chui ra v n còn s ng nhăn. ngư i ta cũng th y trưng bày vô s nh ng hình tư ng nh b ng ñ ng tiêu bi u các v th n trong n Đ giáo. Bu i h c cu i cùng c a tôi v nh ng lý thuy t d kỳ c a khoa pháp môn Brahma Chinta ñã ch m d t. b n s hi u t i sao nó ñư c các b c danh sư gi gìn trong im l ng và bí m t hoàn toàn. nhưng Ba N i La dành cho ngư i du khách nh ng c nh tư ng tưng b ng r c r và thay ñ i li n li n. r i l i kiên nh n ng i ñ i ngư i mu Trong nh ng con ñư ng khác. Tôi ng i trên gh . Chúng tôi ñi qua con ñư ng Hàng Đ ng. Ch ng ñó.. nên tôi ph i ñ i l trình ñ thâu ng n ñư ng ñi. Chúng tôi ñi qua ñư ng Hàng G o. ch t h p và kém v sinh.Pháp môn Yoga còn ñem l i cho ta nhi u quy n năng khác n a. là nh ng ngư i không thích qu ng cáo và không h v l i. Tuy th . tôi nghe nói r ng vi c này ñã ñư c phúc trình c n th n và t biên b n v n còn ñư c lưu tr trong văn kh c a chánh ph Anh. Chúng tôi ñi bách b xuyên qua nh ng con ñư ng h p và tránh nh ng khu náo nhi t n ào ñ ñi xu ng b sông. có l Âu Tây s tìm ra và ch p nh n pháp môn huy n bí c truy n Tây T ng như m t s góp ph n trên ñ a h t khoa h c và tâm lý. Cơm nư c xong chúng tôi ra ng i ngoài hàng ba dư i ánh trăng sáng. thì không còn th i gi ñ nghĩ ñ n nh ng ho t ñ ng cho m t lý tư ng n a.Đúng v y. N u ngư i y có th ng ng th mà v n s ng trong m t th i gian lâu như th m t ch bít bùng không có không khí.214 71 t n m t ñư c chăng. Ngư i buôn thóc ng i x p b ng trư c c a hàng.Làm sao bây gi . ông Chiêm Tinh gia c a tôi mang theo m t cây dù l n.. còn có th làm ñư c t i nh ng ñi u gì n a. M c d u thành ph có v cũ k . Nhưng trong th i bu i suy ñ i hi n nay. có m y ai là ngư i ch u công phu c g ng tu luy n. t i ñây ngư i ta th y các c a hàng bày nh ng ñ ng g o và thóc lúc màu ñ và màu vàng. vì tôi có nghe nói r ng ñ i tư c a y ch ng có gì ñáng ca t ng. y cũng chưa ph i là m t môn ñ chân chính c a pháp môn Yoga. Nh ng b c danh sư y không bao gi ñi tìm ñ t . Tôi thuy t ph c nhà Chiêm Tinh kiêm tu sĩ n ñ n này hãy bư c ra c a ñi d o m t vòng. mà chính các ñ t ph i ñi tìm các Ngài. Brama ñ n dùng cơm t i nhà tôi. hình như c ch c a tôi làm cho y ñư c yên lòng. không sao c ! B n hãy ñi u tra l i xem. ... chói bóng loáng dư i ánh n ng m t tr i. ñây ti ng búa c a các bác th ñ ng ñ p nghe vang tai không d t. Brama ti p: . ñi u mà y ít khi làm vì y không h r i kh i nhà. . nhìn xem r t ngo n m c. Như th . Trưa hôm y. ñ cho thân th c a y ñư c v n ñ ng ñôi chút.. Y tên là Haridas và s ng mi n B c n. nh ng phép tu luy n này ch ñ dành cho m t s ít ngư i. và nh ng ñ v t d ng b ng ñ ng như n i. ñây. y bèn ñánh b o l i xin ti n. Hình dáng m nh kh nh và nh ng c ch ch m ch p có v m t nh c c a y làm cho tôi e ng i. li c nhìn chúng tôi v i c p m t tò mò. thì th h i: Các b c danh sư c a môn phái chúng tôi.. Y nhìn tôi v i c p m t d h i.

Nhưng còn nh ng v Th n Tiên b t t ñó. Trên sư n núi phía B c dãy Hi Mã L p Sơn có nh ng ngư i Yogi ñã tu luy n pháp môn Brahma Chinta ñ n m c tuy t ñ nh. theo truy n thuy t c a ngư i trong x thì các v y ñã t ng s ng ñ n vài trăm năm nay.Th y tôi danh hi u là Yetrumbu Swam dư i mi n Nam. M t phút trôi qua trong im l ng và tôi ch c m th y d ch u và b t lo khi y ñem c p m t tr l i tr ng thái bình thư ng. làm tôi r t băn khoăn lo ng i.B n có tin như v y chăng.Tr ng thái xu t th n ñ i ñ nh có m t mãnh l c phi thư ng ñ n n i ngư i hành gi không bao gi s ch t. nên tôi ñánh li u h i m t câu: . H ch bư c vào cõi gi i siêu hình.Ông mu n nói ñùa tôi chăng. Nhưng nh l i câu chuy n l n trư c.72 213 còn Brama thích ng i trên chi u tr i sàn g ch. Nói ñ n ñây.Tôn Sư ñã ñ t t i m c t i thư ng c a pháp môn Yoga chưa. ñ t c a Ngư i cũng ñông. nhưng li n nói v i m t gi ng trang nghiêm: . Trong tr ng thái ñó. .L dĩ nhiên. tôi th y ñ c Jesus. hình như nó s theo ñu i tôi mãi b t c nơi nào tôi ñi ñ n dư i cái M t Tr i phương Đông này. . vô hình. Y còn do d trong m t lúc. H n mình trong nh ng ñ ng ñá sâu th m ñ xu t th n nh p ñ nh ñ n m t m c ñ siêu ñ ng. vì h v n hoàn toàn th c t nh như m i ngư i. .. m ch máu ng ng nh p. nhưng Ngư i thư ng ñi lên mi n B c và trên dãy Hi Mã L p Sơn.. Trái l i. v i m t gi ng bình th n và khiêm t n y nói: .. Nhưng y không màng gi i thích câu y.M t trong nh ng v danh sư c a môn phái chúng tôi s ng trong vùng h o lánh trên dãy núi Nilgiri. Th y c a y! Vì bây gi chúng tôi ñã quen nhau như th này và gi a chúng tôi không còn s l nh lùng cách bi t n a.Có l n. M t v khác s ng trong ñ ng ñá trên dãy Hi Mã L p Sơn. Tuy th . và máu huy t cũng ng ng lưu thông trong cái cơ th b t ñ ng. M t l n n a tôi l i nghe nói ñ n nh ng chuy n s ng lâu. Ngư i ngoài nhìn th y s tư ng r ng h ñã ch t. Nh ng ngư i y b n không bao gi g p ñư c vì h lánh xa cõi th t c. Th y c a anh là ai. Chúng tôi ng i im l ng trong vài phút ñ thư ng th c cái ñ p c a ñêm trăng. thình lình y ñ o c p tròng tr ng c a ñôi m t y x ch ngư c lên m t cách l thư ng. và không h bư c ra kh i am. M t n cư i bí hi m hi n trên môi c a y khi y nói ti p: . . tôi v n còn tò mò mu n bi t thêm v v n ñ kỳ quái là có nh ng ngư i có th lư ng g t ñư c T Th n! Brama nói: . K ñó.. Nhưng ngư i ta ñ ng tư ng r ng h ng mê. vì chính Th y tôi cũng là m t ngư i trong s ñó. có th nào m t ngày kia tôi khám phá ra ñư c m t v ñ nhìn xem ... trong cơn ð i ñ nh.Brama. nhà Chiêm Tinh im l ng trong vài phút và có v ñ m chìm trong cơn tr m tư m c tư ng.. qu tim cũng không còn ñ p n a. trên ñó h s ng tr i qua nhi u th k và ñã ñư c vài trăm tu i r i..

Trên b n trăm năm. B i ñó. . và y nhìn th y s ng c nhiên trong c p m t c a tôi.Th y tôi còn nh rõ tr n Panipat và có nói v i tôi r ng Ngư i không bao gi quên nh ng ngày k ni m ñ u tiên c a tr n Plasse Tôi còn nh có l n nghe ngư i nói chuy n v m t ñ t tên là Beahudananda. và không c n có m t s dìu d t hư ng d n nào t bên ngoài. Tôi thư ng bư c vào tr ng thái xu t th n và luôn luôn có th tr v tùy ý mu n. Đi u này th t khó mà tin ñư c. D u sao.Nhưng b t c m t ñ a h c trò nào ñã h c l ch s cũng nói ñư c nh ng ñi u ñó. tôi l p l i l n n a. Cơn xu t th n nh p ñ nh thư ng di n ra m t nơi hoàn toàn v ng l ng.Tôn Sư thư ng k cho tôi nghe nhi u chuy n mà ngư i ñã t ng ch ng ki n và ñã x y ra dư i tri u ñ i các vua H i.. ch c y cũng v n còn cái thói quen hay tin tư ng nh ng chuy n .. vài ñ ng Giáo Ch cao c th nh tho ng cũng hi n ñ n v i tôi.Không.. ho c m t ngư i thâm quy n hay b ng h u có th có m t t i ch ñ canh ch ng cho ngư i hành gi . . như là nói m t ñ a tr con. và ñ nh trư c lúc nào tôi s tr v nh p xác. . Tôi thư ng xu t th n như th m i l n t hai ñ n ba gi ñ ng h . Brama nói câu ñó v i m t gi ng vô cùng t nhiên. . Nh ng ñ ng Cao C ñó xu t hi n trư c m t tôi trong nh ng Th linh di u c a các Ngài và ñ t bàn tay lên ñ u tôi ñ ban ân hu . chí ñ n hơi th cũng ng ng luôn. Sau khi tôi truy n h t pháp môn Yoga Tây T ng này cho ông. vì m i s sinh ho t ñ u ngưng h n. ñ i v i m t k ña nghi như tôi. ngư i ngoài s nhìn th y xác thân c a ngư i hành gi có v dư ng như ch t.Và b n tin r ng l nh Tôn Sư ñã s ng ñ n. M t ngư i Âu ñã t ng quen suy lu n v i nh ng phương pháp sưu t m c a khoa h c tiên ti n. ông cũng không c n có th y ph i chăng. Brama là ngư i n Đ . ñ u có th h c h i t nơi linh h n c a mình. trong khi tôi xu t th n nh p ñ nh và tr nên có ý th c trong cõi vô hình.Còn ông. r ng ông hãy tin c y s dìu d t c a linh h n mình. Dư i ánh trăng. b i vì tôi nhìn th y toàn th Vũ Tr bên ngoài b ng cách ch nhìn vào n i tâm c a tôi. Tôi nói: .. ch không c n ñi ñâu c ..Như th có nguy hi m gì không. làm sao có th ch p nh n nh ng ñi u này mà không có s ñi u tra ch c ch n. Vì th nên tôi ñã nói r ng t t c nh ng gì mà chúng ta c n h c h i. Brama làm như không nghe và nói ti p: .Tôi không h ñi tìm th y t khi tôi khám phá ñư c nh ng bí thu t c a pháp môn Brahma Chint Tuy nhiên. và các ñ ng Giáo Ch thiêng liêng s xu t hi n ñ n v i ông trong cõi . ông s không c n có Th y. . . khi y ñ t t i ñi m cao t t c a cơn ñ i ñ nh xu t th n. Y cũng c m th y tràn ñ y m t tình yêu bao la r ng l n và n ng nàn ñ i v i toàn th chúng sinh trong hoàn vũ..Đi u ñó h n là dĩ nhiên r i.212 73 hành gi c m th y tràn ñ y m t ngu n h nh phúc vô biên và an l c tuy t v i không th t . tôi nhìn th y rõ v m t bình th n t nhiên c a ngư i Yogi khi y nói nh ng chuy n l lùng trên ñây... Lúc y. Y nói ti p: . Ngư i ñ t này h i ñó ñã ñư c tám mươi tu i. Ngư i cũng thu t cho tôi nghe nh ng chuy n x y ra t h i Công Ty n Đ c a ngư i Anh m i b t ñ u thành l p t i Madras. Đó là m t kinh nghi m r t di u huy n.

thì linh h n. Và khi bà m y h i tư ng l i khi lâm b n. nh ng s v t chung quanh y lu m d n và ngo i gi i dư ng như ñã bi n m t ñ i v i Y nh n th y r ng linh h n là m t ñi u có th t. thì y không bao gi có th quên nó ñư c n a. . và y c m th y s an l c tuy t v i cùng quy n năng vô song c a nó tràn ng p con ngư i c a Y ch c n có m t kinh nghi m duy nh t ñó ñ có ñ b ng ch ng c th r ng trong ngư i y v n có m t s s ng thiêng liêng và b t di t.Cái m c ñích r t ráo và t i h u c a pháp môn này là th nào. y m i tách r i trí óc c a y ra kh i nh ng v t ngo i c nh.Nhưng làm sao m t ngư i có th s ng lâu như th . g m c nh ng phép luy n bí m t c a pháp môn Hatha Yog Nh ng phép t p luy n này l t nhiên là ph i ñư c th c hành cho ñ n m c toàn h o.Tôn Sư ñã t ng làm c v n cho m t v Qu c Vương x Nepal trên mư i m t năm. Tôi v n l ng l ng ng i nghe. Còn phương pháp th ba thì hơi khó nói m t chút.. Phương pháp th hai là thư ng dùng m t vài lo i c thu c r t quý và r t hi m. tôi r t quý tr ng nh ng ñi u ti t .Ông có ch c r ng t t c nh ng ñi u ñó không ph i là m t hình th c t k ám th chăng. Dân chúng x này quý m n ngư i như Th n Thánh. n u ông không thích dùng danh t này.... Phương pháp th nh t là t p h t t t c nh ng tư th (Asana). Ngư i này t nay s là ngư i duy nh t ñư c bi t s bí m t y mà thôi. Gi ng như th . Khi nào vi c y x y ra. có th nào bà y cho r ng ñó ch là m t s t k ám th chăng. thì ngư i ch n trong s các ñ t m t ngư i x ng ñáng nh t và ti t l cho y bi t s bí m t v lo i c quý ñó. Tôi h i v i m t v hoài nghi: . Nh ng v y ñi tìm nh ng lo i c này trong vòng bí m t và d u trong mình m i khi ñi ñâu x Khi ñ n lúc m t v ph i t giã cõi ñ i. hay m t quy n năng thiêng liêng ch ng h n.. ñ cho y nói: .. s tràn vào và chi m l y cái kho ng tr ng không ñó. mà ch có m t vài v danh sư c a môn phái chúng tôi bi t ñư c. Ngư i g t b m i s thành ki n v giai c p và coi m i ngư i cùng bình ñ ng như nhau. có th nào bà y l i nghi ng không tin r ng ñ a tr v n còn s ng chăng. .M c ñích y là ñ t t i tr ng thái xu t th n nh p ñ nh vì ch trong tr ng thái ñó..Khi m t ngư i m sinh ra m t ñ a con. Khi ngư i hành gi bư c vào tr ng thái xu t th n ñ i ñ nh. dư ng như quên c s có m t c a tôi. vì nó làm cho ngư i y hoàn toàn thay ñ i và tr nên m t ngư i m i.. thì m t s tr ng không ñư c t o ra trong trí c a Khi ñó thì Thư ng Đ . ... Ngư i cũng ñ i v i h như cha ñ i v i con.. Ch ng ñó. . thì ngư i .74 211 hoang ñư ng. Brama mơ màng nhìn v cõi xa xăm. y ñáp: . s giác ng tâm linh là m t bi n c quan tr ng trong ñ i c a m t ngư i ñ n n i y không th nào quên ñư c.Tôi nói ra ch c là b n s b t cư i! Tôi cam ñoan v i y r ng trái l i. ñi u này ch có th th c hi n ñư c dư i s dìu d t c a m t b c danh sư ñã có nhi u kinh nghi m.B n c nói luôn.. và t t c các phép luy n khí công. Sau khi y có cái kinh nghi m ñó r i. ngư i hành gi m i nh n ñ nh rõ ràng r ng y là m t linh h n. Khi bà y nhìn ñ a con càng ngày càng l n.Có ba phương pháp ñ kéo dài s s ng. Trên mi ng y thoáng hi n m t n cư i: . có khi nào bà y l i nghi ng r ng ñ a con y không ph i là th t.

. Y nhìn th ng vào tôi không ch p m t.Chúng ta hãy nói qua cái v n ñ khác thì hay hơn. M t hôm tôi h i y: l c a Y nói: . trái l i. S tiêu hao lu ng sinh l c ñó gây nên s già nua. vì Thư ng Đ v i tôi chưa t ng g p nhau bao gi . N u y làm cho lu ng sinh l c vô hình ñó ñi ngư c lên ñ n t n ph n trên c a t y xương s ng.. Tôi th y r ng không có ích gì mà nêu ra v n ñ Thư ng Đ ñ bàn cãi v i nhà Chiêm Tinh trong lúc này. thì lu ng sinh l c nói trên s l t vào ch l tr ng và s có cái tác d ng c a m t th nư c Cam l trư ng sinh như chúng ta thư ng nghe nói. vì n u không ph i như v y thì tôi ñã không th l nh ng ñi u hi u bi t c a tôi cho m t ngư i chưa chu n b s n sàng. và m c dù tôi r t thích thú.. Tôi bèn xoay chi u câu chuy n qua nh ng v n ñ khác ít phi n ph c hơn. xác y s tươi như h i s ng và s không h hư h i tr i qua nhi u th k .Và tôi cũng s n lòng mu n h c pháp môn ñó.Trong pháp môn Brahma Chinta có d y r ng. Khi m t ngư i ñã hoàn toàn làm ch ñư c th xác. nhưng tôi cũng v n chưa ch u tin. . Đó không ph i là chuy n d làm. y s c g ng gom nó l i trong ch l tr ng trong b Óc mà tôi v a nói trên. ki m soát ñư c nó s giúp cho ta ñư c s ng lâu.. thư ng thay th cái ñ c tin ñơn gi n b ng cái lý trí ph c t p hay chăng. trong khi y gi ng gi i cho tôi nghe nh ng bí thu t c a khoa Yoga Tây T ng c truy n. n u y mu n. Nh ng ñi u mà ông chưa hi u rõ trong lúc này s n m trong ti m th c c a ông m t th i gian và s xu t hi n tr l i v i mãnh l c tăng g p ñôi.210 75 có óc hoài nghi. . Ngư i Yogi nào th c hành ñ ba phương pháp nói trên có th s ng ñ n vài trăm năm. là ch xu t phát lu ng sinh l c mà chúng ta ñã có d p nói ñ n. Nơi dư i ñ t t n cùng c a xương s ng. nhưng các tinh tú v n chuy n ñúng phép không bao gi sai ch y. loài sâu b s không ph m ñ n th xác c a y.V y thì ñây: Trong b Óc con ngư i có m t l tr ng nh . Tôi l p l i l n n a là tôi s n sàng truy n pháp môn Brahma Chinta l i cho ông. N u y tìm ñư c m t ngư i Th y b ng lòng giúp y vi c ñó. Có l y s nh i s tôi v i m t tràng lý thuy t siêu hình mà hi n th i tôi không có h ng thú mu n nghe chút nào. Tôi t l i c m ơn Brama.Lá s c a ông không nói sai bao gi . c p m t tinh anh c a y dư ng như tìm cách soi th u cõi lòng tôi: . Nhưng ph i có m t v danh sư giúp y m cái n p che ñ y phía ngoài. và luôn luôn m ñ m i bài gi ng v i câu: . K táo b o dám luy n th m t mình ch c ch n s ch t toi m ng! Trái l i ngư i luy n ñư c thành công có th ñánh l a ñư c Th n Ch t. Y không bao gi lên m t k c hay lên gi ng th y ñ i. là ch c a linh h n. Y có th ch n ngày gi ch t c a mình. mà trái l i y là hi n thân c a s khiêm t n. y có th b t ñ u t p ki m soát lu ng sinh l c này b ng nh ng phép luy n bí m t mà ch có nh ng ngư i Yogi thư ng ñ ng c a môn phái chúng tôi m i bi t ñư c mà thôi. nó có m t th n p che ñ y phía ngoài. Khi y ch t. Khoa Sinh Lý H c không h bi t ñ n lu ng sinh l c ñó. và ch ng ñó s khám nghi m t thi s k t lu n r ng y ch t m t cách t nhiên. và tôi e r ng nh ng chuy n l kỳ trên ñây ch có . M i bu i chi u tôi ñ u tr l i nhà c a Sudhei Babu ñ th giáo v pháp môn Brahma Chint Ng n ñèn d u leo lét chi u ánh sáng l p lòe trên gương m t kh h nh và tr ng như sáp c a nhà Chiêm Tinh.

76 209 trong óc c a nh ng ngư i ch t phác và h n nhiên x này.Tôi tin ch c.Nh ng ñi u ông nói th t là l lùng.Ngư i Nepal. Ngư i thích Nepal hơn n Đ b i vì x ñó. ông có nói r ng ñó là ý mu n c a Thư ng Đ và không làm gì ñ t v chăng. d u r ng ta có ñ nh tìm nó hay không. Theo ý tôi. s ki m soát hơi th và m ch máu mà tôi ñã ch ng ki n. và nh ng quy n năng ñó có th làm nhi u vi c phi thư ng.Ch c là tôi ph i có m t s thay ñ i r t l n lao trư c khi ñ t t i m c y. Tuy nhiên. và tánh m ng ông b lâm nguy.. Pháp môn Hatha Yoga có nh ng cách d y khác nhau tùy theo môn phái. . H có th nào hi u cái quan ñi m c a m t ngư i Âu ...Ông có ch c như v y không. Sudhei Babu. S c i t o tinh th n ñó là m t cái ân hu c a Thiêng Liêng. và tôi l y làm ng c nhiên mà nghe h nói ñ n Thư ng Đ m t cách quá thông thư ng.N u ông b m t k d nó ñ nh hãm h i ông. môn phái c a chúng tôi th nh hành hơn. .B n có nghĩ r ng m t ngày kia. Tôi xin h i b n m t câu cu i cùng: . cũng ñ ch ng minh r ng quy n năng c a các nhà ñ o sĩ không ph i là nh ng ñi u vi n vông. và môn phái c a chúng tôi g i là Tantra. có ngày ông cũng s b t ch p t t c m i s x y ñ n trong ñ i mình và hoàn toàn th n nhiên ñ i v i tương lai. Tôn Sư s tr xu ng ñ ng b ng hay chăng. ñư c ngư i Nepal thông hi u d dàng hơn là ngư i Ý ni m v Thư ng Đ là m t ñi u tôi luôn luôn nghe nói ñ n trong nh ng cu c ñàm lu n c a tôi v i nh ng ngư i x này.Tôi bi t r ng trong khi nguy c p.Làm sao tôi bi t ñư c ý nghĩ c a Tôn S Ngư i có th l i x Nepal thêm nhi u năm n a trư c khi xu ng núi ñ ñi ta bà kh p nơi.. tôi cũng ñã tr i qua nh ng lúc khó khăn. . .. . thì ñó là t t c nh ng gì mà ngư i ta có th nói v v n ñ này. B i ñó. Ngư i n Đ là m t dân t c có tinh th n tôn giáo r t m nh. nhưng b n ñ ng quên r ng áp d ng phương pháp này r t nguy hi m. trong nh ng lúc ñó tôi ñ u ý th c ñư c s giúp ñ c a Ngài và tôi hoàn toàn ñ t ñ c tin nơi Ngài trong m i trư ng h p. Tôi t v nghi ng : . . Ngư i ta không th thoát kh i ñ nh m nh. ..B n có th cho tôi bi t phương pháp ñó ñư c chăng.. Brama l i nói ti p: . . n trong m t ngôi ñ n h o lánh . ch ng khác nào ngư i ta gi v t báu. Tuy nhiên.. không ai ng c nhiên mà th y r ng nh ng v danh sư c a chúng tôi gi gìn nh ng phép luy n ñó trong vòng bí m t. tôi ch c n c u nguy n là tôi s ñư c Ngài che ch . C u nguy n là ñi u c n thi t.Th y b n hi n nay .. Tôi v n thư ng c u nguy n và luôn luôn ñư c che ch . Ông cũng v y.. vùng núi non x . còn s s t ch ng có ích l i gì.S thay ñ i ñó ch c ch n s ñ n v i ông. ñâu.Ngư i ta ph i t p ñi cho v ng trư c khi t p ch y mau. Tôi v n gi im l ng và không mu n th l nh ng ý tư ng riêng c a mình.T t c m i ngư i ai cũng mu n th ng s ch t.

Ông ñã l m. tình c m và hành ñ ng.. tôi ñ u ch p nh n như là ý mu n c a Thư ng Đ . Tôi không bao gi dò xem lá s c a tôi n a. th t là m t s hy sinh l n lao mà d p b s dè d t kín ñáo c a mình ñ th l tâm s v i m t ngư i l m t. Tôi vi n c s p t bi t y trong nay mai ñ c g ng thuy t ph c y ti t l cho tôi m t vài ñi u bí m t cu i cùng. Y ñ t hai bàn tay g y gò c a y lên bàn và nói: . Tôi ñã ñ t cu c ñ i tôi hoàn toàn trong tay Thư ng Đ và ñã d p b m i ñi u lo nghĩ ưu phi n v hi n t i hay tương lai. . Khói nhang t a kh p gian phòng m t mùi hương huy n bí. Ngài cũng ng trong tâm chúng ta và s dìu d t chúng t Ông hãy xem tôi như m t ngư i huynh ñ n u ông mu n. Trong gi phút này. Brama tr l i v i s im l ng. và chúng tôi ng i dư i ánh ñèn d u leo lét. Tôi ñã giao phó v n m ng c a tôi cho Ngài. Nh ng ngư i có Th y thư ng hay l i và nương d a vào ông Th y thay vì h ph i t cư ng và ch nghe theo ti ng g i c a lương tri. th t ra tôi ñã xé b nó t nhi u năm nay. Bà lão bư c ra ngoài m t cách kín ñáo ñ cho chúng tôi t do nói chuy n. luôn c th xác. . t c là ngh coi Chiêm Tinh. B t c ñi u gì x y ñ n cho tôi. nhưng ñ ng xem tôi như m t ngư i hư ng d n tinh th n. Ngài là v Th y duy nh t c a chúng tôi mà chúng tôi nhìn nh n. Đi u ñáng k . lý trí.Tôi ñã tìm th y ánh sáng Chân Lý và không c n ñ n khoa Chiêm Tinh ñ hư ng d n cu c ñ i tôi. Ch c y ñ tư tư ng ñi xa l m và nh ñ n hình nh c a v Tôn Sư quý m n. v i m t ngư i thông ngôn tr tu i c a tôi ñem theo. vì tôi không th bày t tâm s ñang tràn ng p cõi lòng tôi theo như ý tôi mu n. Khoa y ch h u ích cho nh ng k còn l n mò ñi trong bóng t i. nhưng vô hi u.. ch không có m t hoàng hôn kéo dài như tr i Âu. v Tôn Sư duy nh t là Thư ng Đ . Đêm n Đ ñ n r t mau chóng.Thì ñây. ñi u ñó không quan h l m. thì th t là m t tri n v ng ñáng m ng cho nh ng ai là ngư i nuôi cái m ng trư ng sinh b t t . t c là chính linh h n c a h . n.208 77 . Y ñáp: . V n ñ b t ñ ng ngôn ng . V i tư cách là Đ i Th hay Đ i H n c a Vũ Tr . Tôi l v ng c nhiên v l i tuyên b này. Ý nghĩ v s chia ly s p ñ n làm cho tôi bu n man mác. là ngư i ñ o sĩ ñã vui v s t s ng ñ cho tôi bư c vào cu c ñ i cô ñ c ñơn chi c c a Tôi ñã nh n th y có s thông c m gi a hai tâm h n chúng tôi. Tôi không mu n cho ai xem tôi như m t ông Th y d y Yoga. và ph i nói chuy n qua m t ngư i th ba là m t s chư ng ng i. Nhưng lúc này lòng mong mu n hi u bi t thêm c a tôi l i th ng th .Anh có s n sàng t b ch n ph n hoa náo nhi t c a th thành và n mình nơi thanh v ng c a ch n núi r ng t ch m ch chăng. Khi bóng t i bao ph cái chòi tranh c a y. Brama th p m t ng n ñèn d u treo l ng l ng trên xà nhà b ng m t s i dây. nh ng lý thuy t l lùng kia có th t hay không. và bây gi tôi ñã hi u r ng ñ i v i m t ngư i như v y.. Nhưng y ñã gi th th : . .Nhưng ông cũng dùng khoa Chiêm Tinh ñ hư ng d n cu c ñ i c a ông ph i chăng. Ôi! N u nh ng ñi u tôi v a nghe không ph i là m t o tư ng.. Tôi s ng trên th gian và ph ng s th gian b ng ngh nghi p c a tôi.Tôi không hi u b ng cách nào ông có th ph i h p ngh coi s Chiêm Tinh v i vi c d y pháp môn Yoga. tôi c g ng vư t qua cơn bu n ám nh. b i vì trong môn phái Brahma Chinta.

Tôi ñ n l n n a ñ nghe y bàn r ng thêm v n n t ng và bí quy t c a khoa Lý S . Trong khoa Yoga.N u ông th c hành nh ng phương pháp c a Brahma Chinta. m i công vi c làm ăn.. Tôi bèn bày t tâm s v i ngư i ñ o sĩ: . thình lình y t nguy n làm Th y tôi v môn Yog Y nói ti p: . ông s không c n có Th y. Pháp môn Yoga không ph i là m t môn tiêu khi n trong nh ng gi nhàn r i. tôi không th nào dìu d t b n ñi xa hơn.. tôi chưa ñ chu n b s n sàng. và nh ng ngư i sau khi ñã giác ng cho mình. Các Ngài hi u r ng s chinh ph c th xác ch là m t bư c ñ u tiên ñưa ñ n Y ng ng m t lúc và nhìn th ng vào c p m t tôi. . Tôi s n sàng chia s t s hi u bi t c a tôi cho ông. Tôi nói: . Tôi có cái c m tư ng r ng y s p s a ti t l ñi u gì v ñ i s ng n i tâm c a y.Đi u ñó c n ph i ñư c suy nghĩ k . mà trong nhi u năm liên ti p chăng.. nhưng tôi không bao gi t nh n là Th y h .78 207 .. Linh h n ông s là Th y c a ông. ñ i có hai h ng Hi n Gi : Nh ng ngư i gi bí m t nh ng ki n th c c a h m t cách ích k . không ph i ñ dành cho m t k hoài nghi như tôi! Tuy nhiên.Tôi ñã ch d n cho vài ngư i. .N u v y. Tôi l y làm ng c nhiên v ñi u l lùng này. Lá s c a ông ch r ng ông ñã bư c ñ n g n c a Đ o và b i ñó nh ng l i nói c a tôi s không ph i là nư c ñ ñ u v t. pháp môn trên ch là d n ñư ng cho pháp môn Hatha Yoga. v i m t k lu t g t gao kh h nh.. Nhưng r t cu c.. mà ch là m t ngư i anh c hay m t ngư i b n. có l ... S th t. Trư c nh t tôi ñ n nhà Sudhei Babu ñ th xem khoa Chiêm Tinh n Đ là như th nào. nh ng quy n năng ñó h n là m t ñi u huy n di u và h p d n vô cùng. Brama m m cư i và nói: . Li n chia x s giác ng tâm linh ñó cho nh ng ngư i khác. các Ngài bi t r ng ñó không ph i ch ng m vào m c ñích tinh luy n cái th xác v t ch t mà thôi. Tôi không bi t b n có hi u ý tôi không. Cái tinh th n c a nhà Hi n Tri t Bhrigu ch dùng tôi làm cái khí c ñ truy n nh ng giáo lý y cho ông. không ph i ch trong m t lúc.. m i thú vui tr n t c. Nh ng Thánh Kinh c a n Đ nói r ng pháp môn Hatha Yoga (luy n xác thân) ph i ñi ñôi v i pháp môn Raja Yoga (luy n tinh th n).Ông làm tôi ng c nhiên. M t ngày kia. .Brama. M t môn tu luy n khó khăn như th . và ñ tr n th i gi th c hành pháp môn Yoga. Brama.. Th là tôi s không bao gi tr nên Đ o sĩ! Ph i thành th c mà nhìn nh n như v y.Anh có s n sàng t b m i ho t ñ ng. Tôi li n th y ngay r ng tôi ñã nghĩ l m và t h i ph i chăng y ñã ñ c ñư c tư tư ng c a tôi. có m t cái gì nó h p d n tôi hơn là nh ng quy n năng c a xác th . và bênh v c cho nh ng phép ñoán s c a Và bây gi ..Tôi hi u. còn có m t m c ñích nào cao hơn n a chăng.Ch c là không. Tôi mong ư c có ngày tôi s ñư c th giáo theo pháp môn Yoga c a b n. nó có th ñem ñ n cho ta m t s h nh phúc lâu b n nào chăng. Tôi không mu n làm Th y c a ông theo cái ý nghĩa thông thư ng. . ..

D u cho ngư i n Đ cũng ít có ngư i ñư c bi t v b sách này.Ph i có Th y. ch c là còn có m t pháp môn chuyên v vi c rèn luy n tinh th n.Không có Th y.. ph i làm sao.. x này nó ñư c xem như m t b sách Th n. . .Như th ... v này s ng vào th i kỳ c xưa ñ n n i không ai bi t vào năm nào. nó ch nh ng v trí các tinh tú và các cung Hoàng Đ o. Sách y d y v m t môn Yoga hoàn toàn khác h n v i t t c nh ng pháp môn khác t i n Đ .. và gi ng v nh ng ñ tài như Tri t H c. r i ñ nh m nh s dìu d t b n ñ n v i Ngư i vào ñúng ngày gi mà Ngư i ch n l a. th m chí nó cũng khác thư ng ñ i v i c ngư i n Đ . và ch có nh ng v môn ñ ch n l c m i ñư c phép h c b sách y.. nhưng còn ngư i s p ch t ñói thì quên h t t t c m i s ñ ki m cho ñư c ñ ăn mà thôi. ..Đúng v y. .B n tin r ng ñ nh m nh cũng có dính dáng ñ n vi c này à.B sách y ñư c vi t ra t hàng m y ngàn năm nay do nhà Hi n Tri t Bhrigu.206 79 Sách y g m có mư i hai ph n chính và nhi u chương ph ... . ñ i s ng bên kia c a T . . và nh ng v n ñ thâm sâu khác. . . . s rèn luy n tinh th n.. Nó v n xu t x t bên Tây T ng. Sudhei Babu l ng l ng ñưa ra lá s mà y ñã l y cho tôi... mà còn r t ưu tú v các môn h c siêu hình và th n bí khác n a. và c m cây bút chì ch vào nh ng d u hi u l lùng. không ph i ông ch h c Yoga mà thôi.Tôi th y trong sách có nói. và ông s ñư c s dìu d t c a các b c Hi n Gi ñ ti n sâu vào v n ñ này.B n ơi! K ñói b ng thì ñi tìm món ăn.. Yoga.T nhiên là ph i có Th y. .. .Là s c a ông làm tôi ng c nhiên. và ñi u sau này cũng ch là m t giai ño n ñưa con ngư i ñ n m t m c ñích Toàn Thi n. Danh t Guru c a chúng tôi có nghĩa là Ngư i d p tan s t i tăm u ám.Tôi không nghe nói có b n d ch ñó.. . Ông cũng thích kh o c u v môn Yoga ph i chăng. và m c ñích c a pháp môn ñó là dùng lý trí con ngư i như m t ng n ñèn pha ñ chi u th ng vào ñ a h t tâm linh thu n túy. nó v n ñư c gi gìn bí m t. Chiêm Tinh H c..Sách y ñư c vi t ra t bao gi . Y l c ñ u: . Tuy nhiên. . . B n hãy tìm Th y v i m t ñ c tin. N u b n ư c v ng tìm Th y cũng như ngư i ch t ñói ư c ñư c món ăn thì b n s tìm th y.. thì sách v ch là n m gi y l n.Sách y có b n d ch Anh văn hay chăng.Sao ông bi t. . Nó ch r ng ông có khuynh hư ng rõ r t v ñư ng Đ o. Ngư i nào nh s g ng công tìm tòi và nh s dìu d t c a ñ nh m nh mà ñâu ra.y là b n nói như th . Nó th t là khác thư ng ñ i v i m t ngư i Âu.. Đ ñáp l i.Mu n b t ñ u h c pháp môn này. nhưng tìm Th y Brama hơi nhún vai: . T trư c ñ n nay.

. Brama im l ng m t lúc. hình m t trăng và m t con m t. xanh và ñen. tôi b t ñ u tham kh o môn h c cao nh t c a tôi là b sách Brahma Chinta. Câu nói ñó làm cho tôi nghĩ r ng ngày t bi t c a chúng tôi ñã s p ñ n và tôi t ý băn khoăn không bi t ngày nào chúng tôi m i g p nhau tr l i. tôi không ph i là góa v .. vì như b n ñã bi t. vài ngày sau ñám cư i.. tôi không th nói trư c. nó không bao gi l i h n. v tôi n i gi n v i tôi và nói: "Tôi không ph i l y ch ng.80 205 tìm ra ñư c m t v danh sư. Y nói: . tôi cũng s ra ñi vào mùa xuân ñ n ñ a ph n t nh Tanjore. vì b sách y ch g m nh ng ph n r i r c. và nói ti p b ng m t gi ng r t th p mà tôi . tôi ñã h c v i nhi u Th y và ñ c nhi u sách v . l t . Nói ñ n ñây. nhưng sau m t th i gian. Brama cho bi t r ng tôi ch c n t p trung tư tư ng trong năm phút vào lá bùa l lùng này trư c khi ñi ng .Đã mư i chín năm na Tôi làm ngh này sau khi tôi l p gia ñình. Tôi không kh i m m cư i vì câu nói tr ng tr n c a bà v . Y nói: . Tôi hi u h c ñ n n i tôi thư ng ng i ñ c sách su t ngày và th c ñ n khuya. hay là Minh Tri t c a Tr i. chúng ta s g p nhau b ng linh h n n u b n t p trung tư tư ng vào lá bùa này. Còn tương lai v sau ra th nào.Tôi v lá bùa này cho b n trong ñêm qu Khi b n ra ñi. B sách này có ñ n m y ngàn trang nhưng tôi ch kh o c u có m t ph n. tôi c u nguy n ñ ng Thiêng Liêng ban cho tôi s hi u bi t. nh ng hình bi u tư ng và ch Tamoul v b ng m c ñ . còn kho ng gi a thì ñ tr ng. thì tôi s n m m ng th y y m t cách hoàn toàn rõ r t. .Đó là m t s xúc ñ ng r t l n cho tôi. tôi cũng nguôi ngoai d n và quên h n vi c ñó. Trên h t có v m t hình tròn khu c. Tôi càng ñi sâu vào vi c kh o c u khoa Chiêm Tinh và Đ o Lý c truy n.Sách ñó nói v v n ñ gì. tôi v n luôn luôn ch ñ i l i kêu g i c a Tôn Sư.Không. ph i ñi tìm kh p nơi m i mua ñư c ñ b . Khi tôi lên mư i ba tu i. .Cái t a c a b sách y có th d ch là Minh Tri t Thiêng Liêng. Tôi ñã phí m t hai ch c năm m i góp nh t ñư c có b y nhiêu ñó. Brama bèn an i tôi: .À tôi hi u.Chúng ta hãy phó m c cho ñ nh m nh. s ñi th ng ñư ng ñ n s giác ng vì ngư i ñ t cùng chia s t nh ng kh năng huy n d u c a ngư i Tôn Sư. h n là bi u tư ng c a ngôi M t Tr i. Nói ñ n ñây y ng ng m t lúc. Nh ng cu c g p g trong gi c m ng s có th t cũng như nh ng cu c thăm vi ng mà chúng ta ñã trao ñ i l n nhau. Chính lúc ñó. s b nhà ra ñi c a bà y ch c h n ñã gây nên dư lu n sôi n i m t x b o th như n Đ . Cha m tôi cư i v cho tôi. . Y nói ti p: . mà l y nh m m t quy n sách! " Sau ñó ñúng m t tu n l . Còn v ph n tôi. Nhưng ñàn bà thư ng có m t tâm ñ a ngo t ngoéo và r t khó lư ng. b n hãy dán m t t m nh c a tôi kho ng tr ng ngay chính gi a. .D u cho chúng ta có cách xa nhau hàng ngàn d m. t i ñây có hai ngư i ñ t ñang ch ñ i tôi. nó b nhà tr n ñi v i ngư i phu xe c a chúng tôi. Brama ti n g n ñ n chi c gh dài ñ ng gi y t và c m ñưa cho tôi m t ñ o linh phù ñ y nh ng d u hi u th n bí.

Ngư i ñ u b p làm món ăn phóng t ñi n c a y vào ñ ăn.Tôn Sư luôn luôn có m t khi tôi kêu g i ñ n Ngư i... .Ông làm ngh Chiêm Tinh k t bao gi . .. Ngày nào mà y chưa g p ñư c Th y ñ ban ân hu cho y. nhưng thu c v m t môn phái khác.Không. Tôi h i y v i m t gi ng mà tôi l y làm h i ti c là ñã l v nghi ng . 200 d m. Tôi không c n ñ n thơ t chi c ñ nh n ñư c thông ñi p c a Tôn S Tư tư ng c a Ngư i ñ n v i tôi xuyên qua không gian và bi u hi n rõ ràng trư c m t tôi..V y sao ông không tìm m t ngư i b p khác. Thà r ng tôi nh n ăn luôn m t tháng còn hơn. m c d u khoa h c Âu Tây chưa khám phá ra. Th y y ch c n khơi ñ ng m t chút cũng ñ làm cho nó b ng t nh d y.Sao ông l i ch u kh thân vì m t thành ki n giai c p như th . Y s ñư c như ý nguy n trư c khi r i kh i x này. Y v n là ngư i ñ ng môn v i chúng ta trong m t ki p trư c. . y s g p Ngư i. Y ñã tu luy n theo phép môn Yoga.. S c kh e c a ông ch ng ph i là quan tr ng hơn hay sao. nó s chui vào b ng c a ngư i nào ăn nh ng th c ăn ñó. Ngư i nói v i tôi r ng "V Shahib b n con ñang khao khát s hi u bi t. t n trên x Nepal. Tôi h i: . s ng c nhiên c a tôi qu là vô h n.Ph i chăng b n ñã nói l nh Tôn Sư ñang xa l m. d u cho chúng tôi cách xa nhau muôn d m. nhưng s không lâu. Tôi nói qua v n ñ khác: . tôi không th dùng m t ngư i ñ u b p thu c giai c p h ti n. tuy vô hình nhưng nó v n có th t. Đi u ñó s ñ n ch c ch n. y hãy ñ ng băn khoăn gì n a.Nhưng ñó là s th t..Đó là m t gi thuy t r t l lùng. vì ñ nh m nh ñã ñ t ñ r ng y s không tr v tay không.. ñư c tròng vào c c a m i ngư i Bà La Môn t khi m i sinh ra.Đó không ph i là m t thành ki n d ñoan....T c là cách ñây 1.. Tôi quay l i ngư i thông ngôn thì nghe nói r ng: . . con hãy cho y bi t. m c d u y không hay bi t chi c . . gương m t c a ngư i b n tôi dư ng như bi n ñ i m t cách khác thư ng. Tôn Sư v n trên ñó. cái ký c v n còn ti m tàng. Tôi ñoán ch ng hay là y l i ti t l thêm ñi u gì bí m t n a chăng. Dư i ánh ñèn d u leo lét. Y ñã quên nh ng gì y ñã h c v i chúng ta. . " Nghe ñ n ñây. làm sao Tôn Sư có th nói chuy n v i b n trên m t quãng ñư ng dài như v y.. Y l c ñ u ñáp: . tiêu bi u cho giai c p "Con c a Th n Brahm " S i dây này k t ba s i dính li n nhau. M i ngư i ñ u có phát ra m t th t ñi n. nghe như ti ng thì th m. . y ñã tr l i n Đ trong b da c a m t ngư i Anh. và y ñeo luôn su t ñ i cho ñ n lúc ch t. . Tôi nhìn k thì th y y ñeo c s i dây Thánh.. thì y v n s không ph c h i l i ñư c trí nh c a dĩ vãng. nhưng có l ch y s tr l i trong m t hai ngày.Tôn Sư ñã hi n ra v i tôi trong ñêm v a qu Ngư i có nói chuy n v anh.Ph i. V Tôn Sư ñó. Tôi ph i ñ i ñ n khi ch b p c a tôi bình ph c tr l i. Tuy nhiên. M t ngư i b p h c p và tánh tình hèn h s ô nhi m th c ăn v i lo i t ñi n x u c a y..204 81 . Ngày nay.

. Nhà Chiêm Tinh nói cho tôi bi t: .. . Trư c khi t giã. . . Đây là m t v t quý nh t c a tôi. Y nói: . ñó không ph i là v n ñ ti n. hay ch là m t anh th y bói h c p. tôi th y ông có v m t m i vì ñ c sách nhi u quá. vì ñã ñ n lúc ki u t . Y nói: . Nói xong. tôi th y chi u sáng ng i m t viên ng c bích màu xanh có gân màu nâu s m.T t c gia tài s n nghi p c a tôi ñ u tiêu dùng ñ mua nh ng b sách và lá buông bút t này. .Đó không có gì là l .Đúng như v y.Ph i chăng ñó là th n giao cách c m. y rút chi c nh n mà y ñeo ngón áp út bên trái và ñ t vào lòng bàn tay l t ng a c a Dư i ánh trăng. Tôi t v lo l ng và h i han ân c n. . ông cũng là m t nhà Tri t H c. chúng tôi tr v ch cũ. Brama thì th m: . Nó s giúp cho b n có duyên may h i ng v i các b c Hi n Gi . Ch y ngh nhà ñã sáu ngày nay r i.. nhưng viên ng c th ch này là m t linh v t r t hi u nghi m. . d c theo nh ng vách tư ng cũ c a ngôi ñ n bên c nh nhà c a Bram Chúng tôi d ng bư c dư i m t hàng d a mà cành lá xum xuê ñ cho ánh sáng r i xuyên qua in bóng dư i ñ t. M t cơn chi n ñ u mãnh li t ñang di n ra trong tâm h n tôi gi a s ng v c và r ng y ñã quen thu c v i m i quy n sách và m i tài li u và bi t chúng n m ñâu m i khi y c n ñ n. nên xin mi n lu n bàn. Bây gi . Tôi có c m tư ng r ng t t c kho tàng minh tri t c a n Đ ñ u t p trung trong ngôi nhà này. Ch b p c a tôi thư ng hay ñau y u luôn. Vì th mà bây gi tôi m i nghèo như th này.. Tôi không ăn ñã sáu ngày nay r i.M t ngư i không hi u v Tri t Lý s là m t nhà Chiêm Tinh h ng t i.. Tôi v a t ý không dám nh n món quà t ng quý giá này thì Brama ñã ngăn ch n l i t ch i c a tôi b ng cách si t bàn tay ch t hơn n a. ñi u ñó v n th t l quá ñ i v i tôi.B n th y r ng tôi không có gì nhi u.Không.Sách ñó nói v nh ng v n ñ gì. Ngư i ñã t ng cho tôi khi tôi b t ñ u bư c chân lên ñư ng Đ o. b n hãy c m l y. nó s kích ñ ng nh ng tư tư ng kỳ l xâm chi m l y kh i óc huyên náo c a b n. ñ n lư t b n hãy ñeo nó. Tôi ñ ng d y. Brama ñeo chi c nh n vào ngón tay tôi và si t bàn tay tôi ñ t giã.N u v y.Tôi th lãnh chi c nh n này c a m t ngư i hi n gi có ti ng. Tôi ñã ng c nhiên vì s c m t nh t nh t c a ông khi tôi ñ n ñây l n ñ u. Chúng tôi còn ñi d o m t l n cu i cùng dư i ánh trăng khuya. Nhi u b sách trong ñó r t hi m và mua r t ñ t ti n. Y m m cư i ñáp: .Không h n như v y.. và có nhi u quy n nói v khoa Chiêm Tinh. l ng trong khung nh n b ng vàng. . Sau khi ñã xem kh p các bu ng sách. L i nh n nh l lùng c a v Tôn Sư cách xa ngàn d m.82 203 .Xin ông th l i cho. Y th n nhiên ñáp: .Đó là nh ng sách nói v các v n ñ Đ o Lý và Minh Tri t c truy n.

. Dư i nhành lá d u dàng ph t phơ c a nó. V ñ n nhà. Nh ng t l n ñư c s p thành hàng chung quanh nh ng vách tư ng. M i ông hãy xem kho sách c a tôi. Kho sách c a nhà Chiêm Tinh có v như trong m t tình tr ng h n ñ n. có th là ñ h c h i. Lá s mà Sudhei Babu l y cho tôi ñã ñ thuy t ph c ñư c tôi r ng khoa Chiêm Tinh n Đ không ph i là m t ñi u d ñoan. Ph i chăng ñó là m t ñi u d ñoan. thi u tr t t .Nhà tôi có t t c mư i b n bu ng. Tôi v n vơ suy nghĩ và lo ra ñ n n i tôi quên ñư ng và ñ ng ñ u vào m t g c d a. Làm sao mà tin ñư c r ng m t chi c nh n l i có th xui khi n ñư c ñ nh m nh. gi c ng m i ñ n và làm l ng d u nh ng ý nghĩ v n vơ trong ñ u óc c a tôi. Tôi c m lên m t bó lá buông nh . nhưng tôi cũng không có lý do ñ bác b t t c . Sao Kim Tinh chói r ng t a ra m t ánh sáng r c r coi dư ng như r t g n. Cái thái ñ c a tôi t m th i là như th . Nhà Chiêm Tinh nói v i tôi: . nh ng b sách c mà bìa ñã tr màu vàng. tôi tr n tr c su t ñêm không tìm th y gi c ng .202 83 Tôi c m ơn và b ng lòng nh n l i m i c a Y li n ñáp: .. Đó là lý do vì sao tôi c n dùng m t ngôi bi t th l n. N n tr i trong v t m t màu xanh th m. Còn chi c nh n này. và gây cho tôi m t nh hư ng bí m t v phương di n tâm linh. m c d u tôi ch s ng có m t mình. Tôi nhìn xem m t t thì th y ch a ñ y nh ng sách và gi y t . Tôi t th trôi m t lúc theo cái thú v tri n miên c a gi phút th n tiên này. Tôi không t ch i m t kinh nghi m. H ng tri u gia ñình n Đ hi n th i v n còn th p ñèn d u trong nhà ban ñêm. . Tôi s ñ i ông chi u mai vào kho ng sáu gi . và nó ñáng ñư c cho ta kh o c u và sưu t m c n k . Trên sàn g ch cũng bày la li t nh ng gi y má. Không ai nghe ti ng ñ ng c a nh ng con dơi l n bay ngang trên ñ nh ñ u chúng tôi. Mãi ñ n g n sáng. Chi u hôm sau. Tôi ph i t nh r ng vi c gì cũng có th ñư c c cái x l lùng huy n bí này. nhưng y cho tôi bi t ñ c tin.. m i t ñ u vi t ñ y nh ng ch khó hi u và ñã phai màu. n u nh ng l i nói c a y có th ch ng minh ñư c rõ ràng... Tôi ñ n ñ nghe. Y c m cái ñèn treo trên vách và ñưa tôi vào m t phòng k bên. ph n nhi u b ng ch Ph n. C nh v t thiên nhiên ñ m chìm trong b u không khí hoàn toàn yên l ng. tôi l i ñ n nhà c a Sudhei Bab Tôi không có ý nh m m t nghe theo t t c nh ng gì y nói v i tôi. Chúng tôi ñi t bu ng này sang bu ng khác và bu ng nào cũng ñ y nh ng t sách gi ng như nhau. chi u nh ng ñi m ánh sáng do nh ng con ñom ñóm bay lư n thành nh ng vòng tròn..Đư c. Nhưng Brama tin tư ng ñi u ñó. t t c ñ u ch a ñ y nh ng sách c chép b ng bút t . n u tôi nh n th y r ng nó có ñ lý do v ng ch c. Chúng tôi ng i ngang nhau nơi bàn vi t c a M t ng n ñèn d u chi u ánh sáng l m trong gian phòng.

Y nói nh dư ng như nói th m m t mình: . vì chúng tôi không h tin tư ng nơi s bói toán ho c tiên tr Chúng tôi ch tin r ng con ngư i v n hoàn toàn t do ch không ph i là nh ng n n nhân tuy t v ng c a m t cái ñ nh m nh b t di d ch. các nhà Chiêm Tinh ñ ng vào hàng quan tr ng b c nhì sau các v Tăng L .84 201 mình.N u ông mu n tr l i ñây l n n a. y ng i tính toán t i lui qua l i trong các cung Hoàng Đ o m t cách t nhiên và quen thu c như ñi trong nhà c a Tôi nói: . tôi bèn quy t ñ nh xin vào y t ki n.. " Chúng ta ph i gánh ch u h u qu c a m i vi c làm c a chúng ta. nó ñã ghi s n trên trán c a m i ngư i.Ch c ông cũng bi t r ng vài vùng dư i mi n Nam. y nói thêm m t cách ng p ng ng: . Tôi hi u ý và li n ki u t . .. chúng ta có th nói chuy n thêm v v n ñ này. Ngư i này thích n d t. Đ n ngư ng c a. Nhà Chiêm Tinh nhún vai mà nói: . và không có m t vi c làm quan tr ng nào ñư c b t ñ u th c hi n mà ngư i ta không d h i trư c ý ki n c a nhà Chiêm Tinh. Chương 5: Ngư i tu sĩ su t ñ i không nói M t hôm.Trong m t b sách c c a chúng tôi là sách Hitopadesa có nói r ng: "Không ai có th ch ng l i s m ng. Không m t ai thoát kh i tay Ngài. l lư t và kh h nh này. tôi nghe nói có m t ngư i tu sĩ n i ti ng ñang vùng ngo i ô. Tôi v n l v hoài ngh Nhà tiên tri b gh ñ ng d y. tránh t t c m i ngư i và ít ngư i ñư c bi t. Đi u này khêu g i s tò mò c a tôi. Tôi ng c nhiên mà nhìn nhà Chiêm Tinh g y gò. ch nào mà không có Ngài. cách thành ph Madras ch ng n a d m.T t c ñ u trong tay c a Thư ng Đ ... Có ai là ngư i hoàn toàn t d D u cho ñi t n chân tr i góc b . Nh ng ngư i Âu Tây chúng tôi s m m cư i v ñi u ñó.

Ngư i gi c a là m t nô b c c a ngư i Yogi. Đó là s gi i thích c a chúng tôi v ý nghĩa c a ch ñ nh m nh. Không bao gi . thì ñó là cái ñ nh m nh mà Thư ng Đ . . do các ñ ng Thánh Nhân th i c ti t l cho nhân lo i ñư c bi t v ñ nh m nh c a ñ i ngư i. mà không bi t ph i ñ i ñáp ra sao. n u y không làm chúng tôi ñư c th a mãn. Không có m t ngư i nào có th dùng cái trí phàm c a mình ñ phát minh ra khoa Chiêm Tinh bao gi . Ngư i nô b c cho bi t r ng ngư i tu sĩ không có tài s n gì nhi u. d c v ng. Y nói r ng nhà tu sĩ t nh kh u không ti p khách qua ñư ng và ch mu n yên m t mình. và s l y làm b c mình n u có k nào vô phư c mu n ñ t nh p vào t nh xá.. do ñ nh lu t công b ng n vi và huy n di u c a Ngài. nhưng y v n cương quy t t ch i. và không có ñ n m t cái chìa khóa. Chúng tôi tr l i c a hàng rào và m m t ng khóa l n b ng s t. Chúng tôi ñi vòng chung quanh hàng rào và g p m t ñ a tr nh nói r ng nó bi t nhà ngư i gi c a và s n lòng ñưa chúng tôi ñ n nhà ngư i y. nhưng y li n t ch i. y cũng không nghe. Ngư i d n ñư ng cho tôi ch vào m t cái hàng rào và nói: . nh ng nghi p báo ñó s theo dõi y trong m t ki p sau. v y và m t b y con qu n quýt theo chân Chúng tôi t ý mu n nh y m c a. M t cánh c a thô sõ khép ch t hàng rào và ñư c khóa l i r t ch c. ñó ch là m t s d a n t. Nh ng b u tinh tú ch có cái tác d ng là ghi nh n này thì ñi u ñó tôi không th nói ñư c. Khi tôi nói r ng có ngày ông s b ñ m tàu và suýt b ch t ñu i. và n u y không hư ng ñư c phư c lành do k t qu c a nh ng nghi p thi n c a y trong m t ki p này thì ch c ch n y s g t hái nh ng k t qu t t lành ñó trong m t ki p khác. Theo y thì ñ i ngư i th t là n i li n v i ñ nh m nh. phía trong không ai nghe m t ti ng ñ ng. Ngư i b n tôi bèn dùng th nh ng phương pháp m nh b o: Anh ta hăm d a ngư i gi c a b ng s tr ng ph t c a chánh quy n ñ a phương. thì tánh tình. Không ph i là nh ng b u hành tinh nó làm cho ông b ñ m tàu mà chính là h u qu không th tránh kh i c a nh ng vi c làm ác trong dĩ vãng. và n u y nghe ñư c thì y s cho chúng ta là nh ng k m t d y. tình c . Tôi ng i nghe nh ng l i nói h u lý c a nhà Chiêm Tinh. M t ñ ng Thư ng Đ r t m c công bình và bác ái làm sao có th dung túng ñư c ñi u ñó. T nhiên. thư ng ph t trong ki p hi n t i hay trong nh ng ki p sau. tư tư ng và ý chí c a y v n t n t i cho ñ n khi y tái sinh tr l i và khoác l y m t th xác m i c a m t ñ a hài nh Nh ng hành vi thi n và ác c a y ñã gây ra trong ki p trư c s ñư c ñ n b i. ñã dành cho ông ñã gây ra trong m t ki p quá kh . và y không th bư c ra kh i nhà n u ngư i nô b c không ñ n m i ngày hai l n ñ m c a.200 85 ác nghi p c a y trong m t ki p. D u cho chúng ta có la làng và ñ p c a hàng rào. Ngư i nh p ñ nh hình như su t ngày.. N u không có ñ nh lu t Luân H i khi n cho linh h n con ngư i luôn luôn tái sinh tr l i cõi tr n ñ h c h i kinh nghi m và ti n hóa cho ñ n khi tr nên toàn thi n. Chúng tôi tin r ng khi m t ngư i qua ñ i.Tôi nghe nói r ng ngư i Yogi nh p ñ nh su t ngày. C a hàng rào ñư c khóa trái l i phía ngoài. thì nh ng ñi u h a phúc x y ñ n trong ñ i ngư i có v dư ng như là do s ng u nhiên. Tôi yêu c u ngư i nô b c hãy ñ c cách dành cho tôi m t s d dàng ngo i l . nhưng có m t ngư i Âu nào v i m t kh i óc sáng su t lành m nh l i ch u ñ cho cu c ñ i c a y hoàn toàn l thu c ñ nh m nh mà không s d ng ñư c cái quy n t do ý chí c a Nhà c a ngư i tu sĩ n khu t sau m t hàng rào tre d ng lên thành hình vuông chính gi a m t kho ng ñ ng. Khoa này ñư c truy n l i cho chúng ta ñã t lâu.

Nghe ti ng ñ ng.86 199 ñã làm cho tôi ñ nh th t ra trư c khi ñ n ñây. tr i t i ñ n. y bư c chân ra kh i nhà và th nh tho ng ñi d o chơi ngoài ñ ng. N u v y.. Ngư i nô b c li c nhìn vào trong nhà và yêu c u chúng tôi ñ ng c ñ ng vì ngư i tu sĩ ñang thi n ñ nh. ngư i tu sĩ trong hàng rào tre. Ngư i nô b c bèn gi i thích lý do: . nên không th có nh hư ng gì ñ i v i chúng ta chăng. M t hôm.Cách ñây m y năm. Tôi có th nói gì v v n ñ này. làm sao có th gi i thích nh hư ng c a M t Trăng ñ i v i nư c th y tri u lên xu ng. ch có th i gian m i có th xác nh n nh ng ñi u ñó. nhưng ñ n chi u y dùng m t ít v t th c như bánh trái và m t chén s a.. Ph i chăng y không làm gì khác hơn là ph ng ñoán.. c u may mà thôi. không ph i tinh tú có nh hư ng gì ñ n chúng ta. h bèn ch y vào nhà và gi i c u ngư i tu sĩ thoát kh i tay tên b m rư u.. khi ñó m t ngư i trong b n ch y ñi báo ñ ng v i hàng xóm. Tôi t h i: Chúng tôi còn nghe nói r ng ngư i tu sĩ m c nh p ñ nh su t ngày. vì tôi ñã tha th cho " Vì l i nói c a ngư i tu sĩ luôn luôn ñư c tôn tr ng. Chúng tôi qua kh i sân và ñ n trư c m t ngôi nhà xây b ng ñá. Đôi khi. nhưng y ñã nói trư c: . N u tôi có b ñ m tàu ch t ñu i hay không. bèn ra tay hành hung. Hãy cho y ra v . theo ñó con ngư i tái sinh tr ñi tr l i nhi u ki p cõi tr n và ñ nh m nh c a y theo dõi y trong m i ki p. Tôi bư c ñ n g n c a s . nh hư ng c a m i chu kỳ M t Trăng ñ i v i cơ th c a ngư i ñàn bà. ph i chăng l n này nó s s p ñ dư i chân tôi như m t cái lâu ñài b ng cát. Ngư i làng t u ñ n nơi và ñ nh cho tên du côn kia m t bài h c. Ngư i tu sĩ vi t trên m t m nh gi y: "N u các anh ñánh ñ p ngư i này thì cũng như các anh ñánh ñ p tôi. ngư i này v m t v n bình th n t nhiên ngay t khi b hành hung. Cũng may trong lúc ñó có vài ngư i thanh niên ñang ñá banh trên mi ng ñ t tr ng g n bên. y suýt n a b ăn ñòn m t tr n nh t n u không có s can thi p c a ngư i tu sĩ. . tuy r ng m t cách ti c r . thì vi c y có ăn thua gì ñ n M c Tinh hay H a Tinh.T t hơn là ông hãy xem các b u tinh tú như là nh ng bi u tư ng trên Tr i mà thôi.. ki u tân th i... Có nh ng bu i chi u. Tôi c i giày và ñ ngoài "Ph i chăng y ch nói càn. n u ông không ch p nh n thuy t Luân H i.. Tôi l y làm l v s b môn ch t ch như v y ñ i v i m t ngư i có ti ng là không s h u c a c i hay tài s n. Ông s không bao gi hi u các bí quy t c a khoa Chiêm Tinh.Hay là ông cho r ng các b u tinh tú cách xa Trái Đ t b ng m t quãng không gian khá l n. nên ngư i say rư u ñư c th v . nhưng chính cái dĩ vãng c a chúng ta nó nh hư ng ñ n chúng ta v y. và ph i chăng ánh n ng M t tr i nhi u hay ít cũng nh hư ng ñ n tình c m vui bu n c a con ngư i. ñ ng nhìn ra ngoài m t lúc ñ tìm nh ng câu h i mà tôi có th ch t v n nhà Chiêm Tinh. Còn cái thái ñ hoài nghi c a tôi ñ i v i v n ñ ñ nh m nh. không có khóa trong khóa ngoài gì c . Ngư i nô b c l y chìa khóa m m t cánh c a n ng và r t ch c. Y nhìn tôi v i m t v m t th n nhiên: . H n n m chòm râu ngư i tu sĩ và ñánh y b ng g y v i nh ng l i ch i r a... nhưng b y nhiêu ñó cũng chưa ñ ñ ch ng minh cho khoa lý s . r i c nói b a ñ " Nhưng tôi ph i thú nh n r ng nh ng l i tiên tri c a y ñã làm cho tôi ng c nhiên. m t ngư i say rư u ñ t nh p vào trong th y ngư i tu sĩ có m t mình và không có t v . ñ v t th c ñ trư c m t y v n còn y nguyên. tuy th .Đúng v y. N u y thoát kh i h u qu c a nh ng .

bàn chân bên m t ñ t lên ñùi bên trái. Như th . tôi nhìn th y trên vách tư ng có m t t m bia ñá ñ ch Tamoul.. ñ u. K ñó.Ông là m t nhà văn t Châu Âu ñ n. Ngư i ng i bán dà. tuy t nhiên không c ñ ng. m t b râu r m và ñen ph ñ y c m. luôn luôn v i cây bút trong tay. Có ph i chăng. Nhưng tôi không h xét ñoán nh ng l i này. Vì ngư i ch m c có m t cái chăn v n ngang lưng. bi u l m t s c kh e lành m nh. M t l n n a. Sau khi ñã nói xong. hai bàn tay ñ t lên hai ñ u g i. và t m th i không còn ý th c ñư c vi c gì x y ra chung quanh mình. Ngư i d n ñư ng c a tôi cho bi t nhà tu sĩ ñang nh p ñ nh.Th gi i s là nhà c a ông. m c dù chúng ta nh n bi t ñư c s phù du gi t m c a nó. Toàn thân ñ u yên l ng. Vi t trên tinh tú. Y nói ti p theo v thư thi u th i c a tôi và k thêm vài s vi c quan tr ng ñã x y ra trong th i kỳ ñó. Trong tr ng thái ñó. Sudhei Babu l i l c trong ñ ng gi y t r i rác c a y và miêu t tánh tình c a tôi m t cách khá ñúng. M t cu c thí nghi m ñ u tiên v i m t k t qu m mãn ñ n b y mươi lăm ph n trăm cũng ñ ñ k t lu n r ng khoa Chiêm Tinh n Đ ñáng ñư c ngư i ta sưu t m. nhưng nó cũng ch r ng ñó không ph i là m t khoa h c hoàn toàn ñúng ñ n. Nh ng l i y ñoán khá ñúng v dĩ vãng và tánh tình c a tôi hàng ba theo phong t c b n x .Tôi nói có ñúng không. trên ñó nhà tu sĩ ng i im l ng. Ngư i có m t thân mình dài và ngay ng n. hai m t m l n nhìn th ng v phía trư c. y ng ng ñ u lên và h i: .. mình ñ tr n. Lúc quay vào. ngư i b n tôi ñ c: "Đây là am th t c a nhà tu sĩ t nh kh u. y l i h i tôi r ng có ñư c hài lòng hay chăng. Ngư i này h n là ñã gi i thoát kh i gánh n ng c a cu c ñ i th gian mà chúng ta là nh ng k phàm t c b b t bu c ph i mang l y trên vai. ñ ch th i gian xác nh n nh ng ñi u ñã ñư c.198 87 . lót m t t m th m b ng g m Ba Tư. y nói v nh ng kh năng trí th c c a tôi nó ñã giúp cho tôi theo ñu i ngh văn.. màu da nâu s m. Đ n ñây. Y nói luôn m t h i v nh ng gì s x y ra trong tương lai. còn hai ñi u kia hoàn toàn sai. chính gi a có m t cái b c b ng c m th ch b cao ñ ba t c. " Gian phòng r ng rãi cao ráo và r t s ch s . hoàn toàn b t ñ ng như m t pho tư ng ñá.. Tôi ñ ý nhìn k ngư i Yogi: . Ông s ñi du l ch kh p nơi. mí m t không ch p.. gáy và lưng th ng. Tóc dài và ñen b xõa xu ng t n vai. và s ng v i ngh nghi p văn chương... Trong t t c b y ñi u quan tr ng có năm ñi u ñúng. và hãy ñ ñó. tôi ñã có th xét giá tr c a y t i ñâu. Gương m t ngư i l v ung dung t t i. ñôi môi hình như s n sàng n m t n cư i. t c là ñ m chìm trong cái tr ng thái h p nh t v i Đ i Th c a Vũ Tr . Mũi ng n và th ng. tôi nh n th y thân mình ñ y b p th t r n ch c. ngư i hành gi hòa h p tâm th c mình v i tâm th c c a v n v t. Tôi ph i bi u ñ ng tình và không th ch i cãi nh ng l i ñoán s c a Y l i nhìn vào lá s và nói v tương lai: . tôi dám ch c r ng y không bao gi có ý l a d i ai c .. còn nói v s thành th t c a y thì ñi u ñó ñã hi n nhiên. Tôi g t ñ u.

ñ ñ t m c ñích c a tôi. tròn dài và r t cũ. . Trong m t lúc. là ñư c y t ki n ngư i tu sĩ l lùng này.88 197 Cơn thoát tr n ñ i ñ nh ñó qu có th t.Đây là b n ñ các tinh tú trên tr i vào ñúng gi sinh c a ông. Tuy th . không còn nghi ng gì n a. m su t nhi u gi mà không th y m i. nhưng tuy t nhiên không có m t c ñ ng. ch y lên t m th m g m và t t bò lên bàn chân ng i bán dà c a ngư i tu sĩ. ñi u này l i càng làm n i b t thêm cái n tư ng nói trên m t cách rõ r t.Đư c. Tròng tr ng c a y l i nhi u hơn tròng ñen. Cái ñó tùy ông. mà nguyên nhân ch c h n là vì hai mí m t không ch p ñã lâu. C p m t m l n nhưng không nhìn v t gì. tôi s l y lá s cho ông và ông s cho tôi bi t là có ñúng không. Hơi th d u dàng và ñ u. tra c u tài li u trong quy n sách lá buông chép b ng bút t và nói b ng m t gi ng tr m tr m: .Tôi ph i tr ông bao nhiêu. y ng i tính toán r t t m v ngày sinh c a tôi. Toàn thân ngư i tu sĩ v n trơ trơ. trên bàn tay có r t nhi u t gi y. Nh ng cu c ñi u tra c a tôi ñòi h i s nh n n i và óc phân bi n sáng su t c a m t th m sát viên. tôi l y máy nh ñem theo ch p l y vài t m. Đi u l lùng nh t là ñôi mí m t không ch p. và n u chúng tôi tr l i trong m t hai ngày. Tôi nói ngay vào ñ : . Đ t m quên th i gian ch ñ i. Nhà Chiêm Tinh ng i bên m t cái bàn l n. y day l i phía sau gh c a y và l c trong gi y t và nh ng tài li u chép b ng bút t trên lá buông ñã tr màu vàng. M t con th n l n t trên tr n nhà bò xu ng. . Và nh ng tài li u ch Ph n này gi i thích ý nghĩa c a m i ph n trong lá s . cách xa cõi tr n gian t c l y. và b ng lòng nói chuy n ngay v i tôi mà không c n m t ngư i thông ngôn.. Tôi s l i ñây su t ngày n u c n. Y nói ti ng Anh khá. ñó là cái d u hi u duy nh t ch ng t r ng ngư i còn s ng. nhưng tho ng nh . có l chúng tôi ñành ch u th t v ng ra v . tr ra th nh tho ng có m t gi t nư c m t ch y quanh theo gò má. nhưng hình như không còn c m giác. Bây gi tôi s cho ông bi t các tinh tú nói gì v ông. Cu c ñi u tra b t chung quanh. Tôi nói cho y bi t r ng trư c khi nói ñ n v n m ng tương lai. tôi ch là m t ngư i sưu t m. Nh ng ngư i có ñ a v khá thư ng tr tôi sáu ch c rupe Nh ng ngư i khác tr tôi hai ch c. y l y ra m t m là buông nh . ch không ph i là ngư i tin v khoa này. không có chút c ñ ng. ch ng khác như gương m t b ng ñ ng. Nh ng ngày sau ñó. ch ng khác nào như ngư i b ng ñá. Y xem lá s l i r t k . ..Xin ông hi u cho. Vài con ru i ñáp xu ng và bò lên m t ngư i. sau vài phút. nhưng ñi u y càng làm tăng thêm s tò mò c a tôi.Tôi không có giá nh t ñ nh. tôi ñành ph i thôi. n u tinh th n còn t nh táo thì ch c nó ñã ñi xa l m. Sau cùng. Nhưng ngư i nô b c cho chúng tôi bi t là ch ñ i vô ích. Tôi nhìn ñ ng h : Hai gi ñã trôi qua t khi chúng tôi bư c vào. nhưng trong gian phòng thi u ánh sáng. Nh ng ho t ñ ng c a cơ th cũng t m th i ngưng h n. tôi c g ng d h i và thu th p tài li u v ngư i tu sĩ này. ñã ñóng l i hình như m t quy n sách và v trên m t t gi y m t b c ñ hình r t l : . tôi mu n y nói cái dĩ vãng ñ th tài Y b ng lòng. dư ng như không th nh n ra ñư c n a.

ngôi bi t th xây chung quanh. gây nên m t cái n tư ng r t l lùng cho ngư i ñ u b ng m t bu i nói chuy n dài v i ngư i nô b c. ch còn ngư i Yogi th i ñ i này thì ph i n mình trong r ng sâu núi th m.. Tôi b t ñ u nghĩ r ng chuy n ñi hôm nay ch c là vô ích thì nghe có ti ng chân ngư i t trên thang l u bư c xu ng và ti n v phía c a phòng chúng tôi. hay ít nh t cũng ph i trong m t gian phòng v ng v tĩnh m ch. ñ n m t hàng ba c a m t cái sân r ng chính gi a. vì y ñã có l p nguy n gi t nh kh u. ch t h p. ch có c p m t chi u sáng ng i.. và luôn luôn gi có m t th ng i. cát b i. Sau vài câu chuy n trao ñ i qua l i trong bóng t i. gió sương. k ñó chúng tôi lên nhi u n c thang b ng ñá. Nh ng ch u ki ng s p thành hàng d c theo hàng b Tôi t h i ph i chăng nhà Chiêm Tinh chơi ki ng ñ gi i trí sau nh ng gi phút kh o c u m t nh c v khoa lý s c a ông ta. và côn trùng sâu b . n u không có m t ngư i qua ñư ng nhìn th y b n du . Ngư i ta ñã tìm ñư c lý do sau m t chuy n không hay ñã x y ñ n cho M t hôm. tôi có th ch p n i t ng giai ño n và ghi chép l i ñư c ít nh t m t ph n nào ti u s c a ngư i tu sĩ. Y ñưa ñư ng cho tôi ñi qua m t hàng lang t i tăm và th p. ch v a m t ngư i ñi l t. T i sao ngư i n sĩ l lùng này l i ch n m t nơi t i k cho s tu hành như th . Đó là m t ngư i có cái gương m t xanh xao. Chúng tôi ng ng trư c m t ngôi nhà c xưa xây b ng ñá. s g y m khác thư ng. Y ñ n trong vùng này ñã ñư c tám năm na Không ai bi t y là ai. nh ng c ch r t m c ch m ch p c a y. ñi xuyên qua hai dãy nhà nóc b ng. m c d u y có th s a cho chúng m t tr n ñích ñáng. Ngư i tu sĩ v n th n nhiên. M t con chó l n s a d d i khi nó nhìn th y chúng tôi ñ n g n. Y ñóng căn c trên kho ng ñ t tr ng g n bên mi ng ñ t c a nhà y bây gi . Vi c y có th kéo dài. Y l y tay kéo hai t m màn l n và m m t cái c a s ngó ra sân. y ch ñưa ra m t cái gáo d a ñ xin cơm ăn. và ch ñư c ñáp l i b ng nh ng âm hư ng do nh ng vách tư ng cũ d i l i ti ng g i c a Chúng tôi ñ i thêm vài phút.. không qu n mưa n ng dãi d u. M t ngư i m nh kh nh. không ai có th c y mi ng y và b t y khai kh u. thang này r t nh h p. m t ñám du côn nhìn th y ngư i tu sĩ này và li n dùng y làm cái ñích cho s ngh ch ng m c a chúng. Y dư ng như hoàn toàn rút lui ý th c ra kh i ngo i c nh. Nhưng y cũng không qu m ng chúng m t l i. và t ñâu ñ n. thi u máu dư ng như là ngư i dư i n m m m i chui lên. nhà Chiêm Tinh l y xâu chìa khóa m m t cánh c a khác và chúng tôi cùng bư c vào. Nh ng k tò mò ñ n g n ñ nh h i chuy n y nhưng ñ u ra v tay không. cũng không mu n nghe ai nói.196 89 Qua ngày hôm sau. ông b n c a tôi ñưa tôi ñ n m t con ñư ng cũ k . chúng ñ n ném ñá và rác r n vào ngư i tu sĩ và buông l i ch i r a. Ông b n tôi c t ti ng g i vào trong nhà. ch v n có m t cái chăn. Y v n ng i luôn ngày ñêm trên kho nh ñ t này. vùng ngo i ô c a m t thành ph l n như Madras không ph i là nơi thu n ti n cho s thi n ñ nh c a m t ngư i tu sĩ n ñ n và lánh ñ i. Tuy nhiên. Y không nói chuy n v i ai. M i ngày. M t ch như th có l t m ñư c m t nư c n Đ th i c . và k t thúc b ng vi c ph ng v n m t viên thanh tra c nh sát. ph n nh m t ñ i s ng n i tâm d i dào. Cái hình dáng như xác ch t. Con chó l i càng s a d d i hơn trư c. m t tay c m cái ñèn c y và m t tay c m xâu chìa khóa. trong nhà v n im l ng dư ng như m t cái nhà hoang vô ch . Chúng tôi ñi qua m t gian phòng nh và k ñó. không có m t mái che.. Th nh tho ng. hi n ra trên ngư ng c a. Nh ñó. Ánh sáng r i qua c a s chi u vào gương m t c a nhà Chiêm Tinh.

ñ n chùa n i ti p nhau di n ra trư c m t chúng tôi. Sau cùng.. T c ng x ông có câu: "Mu n bi t bánh ngon hay không. N u ông b n tôi có th ñưa ra nh ng b ng ch ng c th v s th t c a khoa lý s . thì m t m t khác. Ông b n tin r ng cu c ñ i c a m i ngư i và m i cu c di n bi n trên th gi i ñ u ñư c ñ nh ño t b i các b u tinh tú. là ngư i ta hãy ñ tôi yên. V y ông có vui lòng ñưa tôi t i g p nhà Chiêm Tinh này chăng. Chúng tôi cho thuy n ñi t t trên dòng sông. chính tôi cũng không tin nh ng anh th y bói nói d a. t có n cái phư c. Ngư i này th y v y l y làm b t bình. Cũng chính ngư i h o tâm y ñã ch ñ nh m t ngư i nô b c theo săn sóc ngư i Yogi ñ cho y kh i ph i ñi khu t th c.. h bèn gi i tám ñám ti u qu sau khi ñã qu m ng chúng m t tr n n ng n .Sao ông b n không ñi xem th m t l n cho bi t. Ngư i b o tôi hãy l i ñây và ti p t c th c hành pháp môn Yoga cho ñ n khi thành Đ o. nó làm cho ph n ñông ngư i n Đ tin tư ng ñ nh m nh. T c ng có câu: Trong cái h a. .T nhiên là tôi vui lòng. .Tôi r t nghi ng nh ng k s ng v ngh bói toán hay tư ng s . Nhưng vì không tìm ñư c ngư i nào bi t rõ lý l ch c a y. Chính Th y tôi ñã ch cho tôi tìm ra kho nh ñ t này. Tôi ñã t b cu c ñ i th gian và ch yêu c u có m t ñi u. v a m i qua ñ i cách ñây không bao lâu.. . Sau r t nhi u do d . Tôi nghĩ r ng n u khoa h c có th t hào ñã lo i tr s d ñoan mê tín. cách xa Trái Đ t h ng muôn tri u d m hay sao. Sau khi vi c y x y ra. " Ông b n hãy th nghe l i tiên tri c a Sudhei Babu m t l n xem nào. Y tr l i m t cách bình th n. nên viên c nh sát không còn cách nào khác hơn là s d ng công quy n ñ ch t v n chính ngư i tu sĩ v y. Tôi không tìm m t l i l c gì Madras. Th y tôi ñã d y tôi hãy ñi xuyên qua các vùng ñ ng b ng và hãy ñ n t nh Madras.Ph i. bèn h a s dành cho ngư i m i s che ch . ngư i này bèn hi n cho ngư i tu sĩ không mu n làm trái l i Th y d n. hãy n m th . bèn ñi báo s c nh sát Madras. thì tôi s nghiên c u v n ñ này v i m t tinh th n c i m và không thành ki n. m t viên thanh tra c nh sát bèn quy t ñ nh tìm ra lý l ch c a ngư i n sĩ. Tôi nhún vai và không bi t nói sao. Tuy nhiên.90 195 ñãng kia ñang làm trò m t d y. tôi tin như v y. dinh th . . tôi nghe theo l i ông. mà ch mu n theo con ñư ng tu hành. Y nói ti p: . V y m i ông b n t i dùng trà v i tôi chi u mai. nhưng trí óc tôi v n vơ ch khác. ñ y nh ng ngư i hành hương xu ng t m g i. ngư i này m i vi t nh ng l i sau ñây trên m t t m b ng ñá: "Tôi là m t ñ t c a Marakayar. r i chúng ta s cùng ñi.. nó cũng không ngăn c m s tìm tòi t c m ch ñ tìm hi u m i v n ñ . " Viên thanh tra c nh sát hài lòng v câu tr l i trên ñây và nh n ra ngư i này là m t ñ o sĩ thư ng h ng.Chúng ta hãy tìm hi u nhau. nh ng tòa lâu ñài. Y bi t Marakayar là m t v ñ o sĩ H i giáo n i ti ng. V r c r i k trên th u ñ n tai m t ngư i m ñ o Madras. ngư i m ñ o kia m i tìm ra m t gi i pháp b ng cách xây m t nhà t nh th t trên mi ng ñ t g n bên ch c a ngư i Yog Ngư i này b ng lòng qua bên t nh th t và t ñó m i có ch n trú và nương d a ñ d b hành ñ o. Trên b .. Tôi nhìn xem nh ng b c ñá d c theo b sông. nhưng tôi hoàn toàn tin tư ng nơi tài tiên tri c a ông này. Không bi t v Tôn Sư Marakayar có tiên li u trư c r ng cõn th ..

Y cho chúng tôi bi t r ng y là em c a bà Vương h u x Gadwal. Còn cái ân hu này có giá tr bao nhiêu. m t ngư i ñã có lòng t bi h x ñ i v i m t k say rư u hành hung mình và không thèm tr thù ñám ti u qu ñ n hành h y. m t ti u qu c dư i s b o h c a Qu c Vương x Hadetabad. G n ñ n hàng rào. Tuy nhiên. và bi t s d ng nh ng phát minh khoa h c m i m nh t c a Âu Tây. m t là ngư i thông ngôn ñã quen bi t và ngư i kia là Brama. th t cũng khó mà cho là ích k . tôi ñư c bi t r ng Bombay. Bà y nghe ti ng ñ n v nhà tu sĩ t nh kh u. chúng tôi g p m t ngư i khách l cũng v a xu ng xe ng ng gi a ñư ng.Nhưng các tay th y bói mà tôi ñã g p ñ u là nh ng k d t nát và ngu xu n ñ n n i tôi không th nào tin ñư c nh ng l i bói toán và tiên tri c a h . Brama không thích t i lui ch thành th . có óc th c t . y riêng m t cái bi t th h n hòi. Thái ñ ñó. y l i tin tư ng nơi khoa Chiêm Tinh. Y ñã t ng kh o c u công phu v khoa này t nhi u năm nay và có nhi u b sách r t c xưa và r t hi m. Tôi cũng ñư c bi t r ng ngư i tu sĩ không có ñ t . y thư ng dùng máy ñi n tho i nhi u hơn tôi khi còn Âu Châu. nhưng khi nghe tôi bày t m c ñích cu c thăm vi ng c a tôi.. hay hay d . Tôi ñ n l n th nhì ñ ñ nh ph ng v n ngư i tu sĩ t nh kh u. theo quan ni m c a ngư i Âu. Tuy th . D u sao ngư i b n ñ ng hành c a tôi cũng không ph i là m t ngư i ng Y thu c v h ng ngư i n Đ tân ti n. còn tôi ch có m t cái máy ch p nh Kodak b túi. Y không tìm ki m cũng không thâu nh n m t ñ t nào c . . li n ñi t i Madras ñ th nh c u ngư i tu sĩ ban ân . Ngư i này cũng mu n ñư c vào y t ki n nhà tu sĩ.Có l . Y ñ nh ti n mau ñ n ñích gi i thoát b ng cách tu hành n ñ n trong s hoàn toàn cô ñơn. Bà không do d . sang hay hèn. thì tôi ñư c bi t qua câu chuy n sau ñây do ngư i khách l thu t l i. ñ u ñư c ch ñ nh trư c b i v trí c a các ngôi sao. Tên gia nhân c a y c m m t cái bình th y Thermos rót ra cho chúng tôi nh ng ly nư c cam mát rư i u ng gi i khát.. Ngư i này cũng cho bi t y là m t ân nhân che ch c a ngư i tu sĩ t nh kh u.Đ i ngư i là do s m ng ñ nh ño t. Y còn c p ti n hơn tôi m t vài ñi m: Y mang theo lên thuy n m t cái máy quay phim ch p bóng r t ñ p. Ông ñã g p ph i nh ng tay b p b m r i. nhưng l n này có hai ngư i cùng ñi v i tôi. Tôi nói v i m t gi ng hoài nghi: . nhưng ông ñ ng l m m t nhà Chiêm Tinh lành ngh và xu t s c như Sudhei Babu v i nh ng tay th y bói ki m cơm. Trong khi nói chuy n.194 91 Ngư i b n tôi li n nói luôn h t câu th cho tôi: . y mu n ñ n vi ng thăm nhà tu sĩ và xin ngư i ban ân hu . li n b ng lòng ñi theo tôi không chút do d . M t bà l n trong tri u x Gadwal có m t ñ a con b m t ch ng b nh hi m nghèo. mà s m ng c a m i ngư i. thì dư ng như ích k . giàu hay nghèo. và ñi b qua cánh ñ ng. ngư i ñ o sĩ bên b sông Adyar ñã t ng d y cho tôi bi t nhi u ñi u quý báu. làm cho tôi nh l i r ng tôi ñã quên ñem theo m t v t d ng r t c n thi t trong khi ñi ñư ng. và trư c khi ra v . Còn ñây là m t ngư i Bà La Môn thư ng lưu trí th c. tôi l y làm ng c nhiên v nh ng ñi m trái ngư c và d ñ ng trong tâm tính c a Tôi nói: thách dành cho ngư i ñ t này r t cu c s k t thúc m t cách t t ñ p êm th m như th chăng. và có góp ph n trong vi c trùng tu am th t c a ngư i Yog Y ñ n Madras có vi c trong vài ngày.

s c di n bi u l trong c p m t ch r ng ngư i tu sĩ ñã tr v v i cõi t c và ñã ý th c ñư c m i s v t chung quanh. vì ông có th làm gián ño n cơn thi n ñ nh c a h m t cách phũ phàng. gương m t h l v ngu xu n và mê tín. bà li n ñ n t n nơi ñ c m ơn ngư i tu sĩ. tôi g p m t nhà Chiêm Tinh Lahore và m m t cu c kinh doanh theo l i khuyên c a ông t H i ñó tôi ñang chung v n v i m t ngư i khác. Y chăm chú nhìn ngư i thông ngôn c a tôi. thì y yêu c u r ng s b c ñó ñem dùng ñ xây m t cái hàng rào chung quanh t nh th t ñ cho y kh i b qu y r y trong lúc tham thi n. v i cái gi ng c a ngư i bi t chuy n và khuyên răn k khác: .. Trong năm phút sau. M t thương gia t i sao l i phó m c cho các b u tinh tú ñi u khi n công vi c kinh doanh c a mình. Tôi nói thêm. ... ông cho r ng. khó hi u. thân mình cũng tr l i dáng ñi u t nhiên. trông ch ng khác nào như m t pho tư ng oai nghi hùng dũng ñ t trên m t phi n ñá b ng c m th ch. " Tôi ñành ph i thú th t.Có l ñó là do s tình c .. phân bi n. sau cùng m i day v phía tôi. Sao l i không dùng cái trí óc suy xét. và ñ t dư i chân y m t cây vi t và m t t gi y. Đ ngh c a h g m có m t vài quy n sách bói cáu b n và m t cu n niên l ch ch a ñ y nh ng d u hi u bí m t... thì có l tôi ñã không dám m o hi m lãnh l y công vi c ñó. khi ông ñ n vi ng các ñ o sĩ ñang xu t th n. Ngư i nô b c ñưa chúng tôi vào cùng m t lư t. Ngư i Yogi b ng lòng và ñ a nh kh i b nh m t cách m u nhi m. Ngư i b n tôi l c ñ u và m m cư i m t cách khoan dung: . Bà Hoàng li n làm ñúng theo l i. Chúng tôi l ng l ng ng i theo vòng bán nguy t chung quanh ngư i tu sĩ. y không ch u hùn và rút v n l i.Ông làm tôi ng c nhiên. day ñ u nhìn v phía Brama và ngư i khách l . Đ m t ti ng rư i ñ ng h sau. ch ng là hay hơn sao.92 193 hu .. Th t ra nh ng b c nh hôm ñó tôi ch p ñ u hư h t c . vi c này thành công b t ng và ñem l i cho tôi m t s ti n l i r t l n. H t hào là có th bi t rõ và ñ nh ño t v n m nh sang hèn c a ngư i khác. n u không có l i khuyên c a nhà Chiêm Tinh Lahore. hai mí m t ñã th y ch p. và c u giùm ñ a con bà. Tôi ti p t c kinh doanh l y m t mình. làm sao gi i thích ñư c nh ng gì ông ta ñã tiên ñoán v tôi.. nhưng y t ch i không nh n. Bà Hoàng bi u cho y m t túi b c ñ ng sáu trăm rupee. chúng tôi nhìn th y nh ng d u hi u ñ u tiên c a s h i sinh.Đư c r i. Nh ng b p th t ñã co giãn tr l i. .Như v y. tròng con m t tr l i bình thư ng. Bà Hoàng kh n kho n m i y nh n dùm. Đ i v i tôi. nhưng chúng tôi l i th y ngư i tu sĩ ng i nh p ñ nh cũng như l n trư c. . ñi u ñó không r i nùi. nhưng dư ng như không nh n th y r ng h l i không ñ nh ño t ñư c v n m ng c a chính mình. nhưng ngư i này cho r ng công cu c kinh doanh quá m o hi m. vì thi u ánh sáng.. y c m l y nh ng v t này và vi t b ng m t tu ng ch Tamoul r t ñ p: "Hôm n có ai ñ n ñây và ñ nh ch p nh. Ngư i tu sĩ l i vi t: "L n sau. xin ñ ng bao gi làm phi n r n h như th .N u v y. . Vi c này ñ n th u ñ n tai bà Vương h u. Tôi li n n m ngay l y cơ h i. Sau m t lúc do d . Hơi th c a ngư i tr nên dài hơn và d nh n th y hơn. Tuy v y.. nhưng ñ cho tôi k cho ông nghe m t chuy n.. Làm sao ông ta có th bi t trư c r ng tôi s gi i ngh v hưu vào năm b n mươi m t tu i.. M y năm v trư c.

Vì tôi ñã t ng th y h ng ngư i th y bói ng i x m trên l ñư ng khu Maidan t i Bombay. Y là m t ngư i r t m ñ o nhưng cũng là m t ngư i r t th c t . Có l ñ i v i y. Tu Sĩ có th giúp ñ tôi ph n nào trong vi c sưu t m này chăng. . Hay là tôi l i s p b th t v ng. và c nh tư ng tưng b ng r c r ñ y màu s c phương Đông c a thành ph Ba N i La trên b sông H ng linh thiêng di n ra trư c m t tôi.. Trong khi y lo l p công b i ñ c ñ t o m t kho tàng tâm linh quý báu.Tôi không hi u. Mư i phút trôi qua.. Ph n nhi u là nh ng ngư i có v b n th u. . tôi ch d n ông như th ñ l n sau ông có th ñ n vi ng nh ng nhà ñ o sĩ khác.. và ñón khách qua ñư ng nh ng thành ph nh .. ñó là tôi quá tư ng tư ng.Ông không bi t sao. và tôi bày t s h i ti c... tôi t h i không bi t y có nghe tôi h i chăng. " Qu th t tôi ñã vi ph m vào m t ñi u thiêng liêng b ng cách ñ t nh p vào nơi n trú c a ngư i tu sĩ. Y nói: . m t ngư i Âu ch là m t k quá thiên v v t ch t. Tôi ng i trên m t chi c thuy n l n. . D u sao..Có th thôi à. Khi y ñã xong. V ñi n h c a tri u vua Gadwal lên ti ng kính chào và bày t lòng ngư ng m ñ i v i ngư i tu sĩ... không có gì ph i nói nhi u. Và ph i chăng tôi ñã ñòi h i quá nhi u khi làm cho m t ngư i tu sĩ lánh ñ i như th ph i ngưng cơn thi n ñ nh ñ th a mãn tánh hi u kỳ c a m t k vô tín ngư ng và n ng lòng tr n t c. ñây cũng là m t s th t v ng chua cay. Tôi ñư c bi t y t m t tu n nay và nh n th y r ng y là m t ngư i t t b ng và tánh tình c i m .. Tôi ngã t i trư c ñ nh n l y trên tay y và ñưa cho ngư i thông ngôn.. Tôi nói v i m t gi ng châm bi m. cái lái thuy n ch m hình ñ u r n h mang. Ngư i tu sĩ c m cây vi t chì và vi t vài ch trên t gi y. m i ñ n lư t tôi ti n lên và t gi i thi u như m t ngư i ngo i qu c hâm m v n n Minh tri t c truy n c a n Đ . ñ u tóc quan tr ng. M t s gián ño n như th có th r t hi m nghèo ñ i v i h và ông s b nguy n r a.Tôi s v hưu ñúng vào năm mà Sudhei Babu ñã tiên ñoán cho tôi bi t. Y gi i thích cho tôi nghe: . Ngư i b n ñ ng hành ng i k bên tôi là m t thương gia Bomba Y cho tôi bi t r ng y có ý ñ nh gi i ngh v hưu khi y tr v thành ph này. Nhưng không.192 93 Nh ng mái b u trên các ng n tháp chói r ng và ph n chi u ánh n ng m t tr i ban mai.. thì t m th i y cũng không quên d tr m t s ti n l n trong ngân hàng. v m t th n nhiên không chút c ñ ng.. Tôi nói ñ l i cho y ñ ng băn khoăn nhưng tôi th y nh ng l i này làm n m t n cư i hơi chua chát trên môi ngư i tu sĩ..Sudhei Babu là ai v y. Tôi nghe nói r ng x n Đ ngày nay v n còn nh ng b c Hi n Tri t ñã ñ t t i m c t i thư ng c a pháp môn Yoga và tôi ñang ñi tìm các b c y. Ngư i này nói: . th trôi theo dòng sông. Ngư i Yogi v n ng i yên như pho tư ng.Vũ tr th t là ñ y nh ng s huy n bí. trong nh ng l u quán Calcutta. do ba ngư i chèo... vì ch vi t r t khó ñ c. Tôi h i: . Y là m t nhà Chiêm Tinh gi i nh t c a thành Ba N i La. nh ng ngư i hành hương xu ng t m g i dư i sông nô ñùa vui v . Hay là y cũng còn h n tôi v cái t t ham ch p nh.

. . làm sao ông có th bi t ñư c Vũ tr . ñã xâm chi m l y tâm h n tôi ñêm nay. Trong lúc ñó. M t câu tr l i như th có l là ñ y ñ ñ i v i m t ngư i Á Đông. ñó là t t c nh ng gì tôi có th nói trong lúc ñó.Nhưng tìm . và ý nghĩa bóng gió c a nó có m t thi v ñáng yêu. .. và l i nói c a tu sĩ cũng chưa gi i ñáp ñư c s th c m c c a tôi.S vô minh ch có trong tư tư ng c a ông mà thôi. . t i sao ông c ñi tìm quanh qu n như con ong ñi ki m t ng gi t m t.. trong khi c m t kh i m t ng t v n luôn luôn có s n h u k m t bên.. Tôi l y làm vô cùng ng c nhiên. t nơi ta ch không ñâu tư ng tri t h c n Đ cho r ng th gian ch là m t trò hư o. Tôi c m th y ñ ng sau cái nhìn ñó có c m t th gi i tư tư ng th m kín.. Bây gi .94 191 . nhưng tôi không ñư c th a mãn khi tôi mu n h i y v s gi i ñáp cho nh ng v n ñ th c m c c a tôi. Ph i chăng t nay tôi ñã s n sàng bư c vào m t kinh nghi m l lùng nh t trên ñ a h t tâm linh như có ngư i ñã tiên ñoán. Chân Lý v n nơi tôi và ch th y có s vô minh. y nhìn th ng vào m t tôi.. .. và l i ñưa tôi tr v cái trò h n t p pha l n nh ng thú vui gi t m và nh ng ñau kh b t ng mà ngư i ta g i là Cu c Đ i! t nơi mình. nh ng câu tr l i c a Th y ch làm tăng thêm s hoang mang c a tôi mà thôi. kéo tôi ra kh i gi c mơ thoát tr n.Tôi cũng v n còn hoang mang. ñ y nh ng bí m t ñư c gi gìn m t cách ch t ch .Tôi tìm ñâu.. . Y Chương 10: Đ i ngư i kh c trên tinh tú .Như v y. . Ngư i tu sĩ b t cư i m t cách t nhiên v s thành th t c a tôi. và ph i ñi ñ n ñâu bây gi . cái âm ñi u mơ bu n c a m t bài ca n Đ do anh lái ñò c t ti ng hát văng v ng trên dòng sông.Xin l i Th y.N u ông không t bi t mình. và càng gây cho tôi cái c m giác lâng lâng thoát t c.Hãy tìm xa.

nh ng chi c thuy n câu l p lánh ánh ñèn d u lư t nh trên sông trong ñêm t i.Vi c gom tư tư ng ñi ngư c tr v nguyên b n. mà ñêm nhi t ñ i càng làm tăng thêm ph n t r ng. ñó là bí quy t c a pháp môn Yog Bây gi ông ñã hi u chưa. Dư i vòm tr i ñ y sao. nhưng ph i chăng nó quá táo b o và dư ng như h n hào: . thì vi c thâu ánh n ng m t tr i ch là m t cái m o ñ che m t ngư i ñ i. và sau khi ng ng m t lúc.. M t câu h i khác v a hi n ra trong trí tôi. bèn ra d u ñòi l i t p gi y. th t là b t l ch s mà nói chuy n riêng v i ngư i khác trư c m t nhà tu sĩ.. Bây gi ông hãy quay tr v s minh tri t. Tôi ch có ph n s trình bày nh ng s vi c mà tôi ñã th y. Tôi ñành ph i b qua nh ng câu h i ñó và không màng tìm câu gi i ñáp. Y có v như cư i c t và làm tôi khó ch u. ch không ph i là gi i thích căn nguyên c a m i v n ñ . Ngư i này ng i khít ñ ng sau lưng tôi.190 95 y c m cái kính phóng ñ i. Nh ng chuy n v kh năng kéo dài s s ng tùy theo ý mu n c a ngư i Yogi có th t không.. tôi nhìn xem nh ng tòa ñ n ñài cung ñi n. Nhưng ñây không ph i là vi c c a tôi. là v Pháp Sư chưa truy n cái bí thu t này l i cho ai. Đó là t t c nh ng gì ngư i ta có th nói trong lúc này. dinh th chùa chi n chung quanh cùng v i bao nhiêu ngư i ñ ng lo i c a tôi ñang s ng trong ñó. Ph i chăng phương Đông có nh ng ngư i ñã tìm ra cái bí quy t trư ng sinh b t t . tác ngư i cao l n và vai r ng. ñôi m t r t nh dư ng như lúc nào cũng nhíu lên m t cái cư i dài b t t n.. Tôi quay ñ u nhìn l i. N u như th . nhưng v n chưa th y m t ngư i khách v a m i bư c vào.. Tư tư ng con ngư i cũng ví như m t chi c xe bò ñưa ngư i vào trong hang t i.. Nh ng v t t m thư ng nh t ñêm nay cũng ñư m l y m t màu s c huy n o... Nhưng còn chuy n kia: B ng cách nào y ñã ph c h i s s ng cho con chim ñã ch t. c nh v t mơ huy n dư i ánh sao khi m khi t làm cho ngư i ta có c m giác thoát ly ra kh i c nh ñ i th c t ñ l t vào cõi m ng. Ông hãy quay ngư c tr ra thì s th y l i ánh sáng. thì tôi nghe sau lưng tôi có ngư i nói nh thì th m m t câu bí m t b ng m t th ti ng Anh r t th o: . nư c da s m như màu ñ ng ñ . Có m t vi c xác nh n gi thuy t này. Ngư i m i ñ n là m t ngư i tr c ñ b n mươi tu i.Th y tôi s nói cho ông nghe câu tr l i mà ông mong ñ i.. Tôi ñang ng m nghĩ v câu nói c a ngư i tu sĩ và hơi th t v ng v tính cách m p m khó hi u c a nó. lòng tôi nao nao b i h i. Đây là m t khía c nh bí n c a ñ i s ng n Đ . Tư do d m t lúc và vi t trên t p gi y: "Tư tư ng c a ông ñã ñưa ông ñ n s vô minh hi n t i. " Ngư i tu sĩ th y tôi b i r i thêm. Y có m t cái mũi dài và l như mũi chim ưng... thì s bí m t kia cũng v n còn ñó. Chi u nay.. và tôi ch nh n bi t ñư c s có m t c a y khi y nói nh vào tai tôi nh ng l i l lùng. y vi t: . mà t h i không bi t có mãnh l c vô hình huy n bí nào làm v n chuy n t t c nh ng th y trong s sinh ho t thư ng xuyên hàng ngày. Có l ñó là phép thu t Yoga chăng. Tôi th y hơi rõ hơn m t chút.. nh ng hình ngư i n hi n ch p ch n như nh ng bóng ma. khoác áo màu vàng c a ngư i tu sĩ hành kh t. N u v n ñ dùng kính phóng ñ i ñ thâu ánh n ng ch là m t s ph nh l a thì v Pháp Sư ñã dùng phương pháp nào. vì d u cho v pháp sư hay m t v ñ t nào ñó s n lòng bi u di n trư c công chúng và kêu g i s chú ý c a các nhà bác h c. t c là hãy t bi t mình. nó v n khép ch t ñ i v i chúng ta. nên tôi không nói chuy n v i y và day m t tr l i v phía ngư i Yogi. Hơn n a.. nhìn không gian bao la vô t n.

Trong c hai trư ng h p. Khi m t ngư i ñã ñ t ñư c s Minh tri t và có s c m nh tâm linh. ông s bi t r ng ông s làm gì ñ ph ng s nhân lo i và ch ng ñó ông s có không thi u gì phương ti n. Nh ng b c Hi n gi như Th y t i sao l i n mình m t nơi v ng v và ñành ch u mai m t v i ñ i. L t t nhiên. ngư i ta không th cho r ng khoa h c hi n ñ i ñã bi t h t t t c v ánh sáng m t tr i và nh ng kh năng ti m tàng c a nó. thì ch c là y ñã chuy n hương thơm t bàn tay c a y sang chi c khăn trong khi . Cái ñó cũng chính là cái quy n năng c a Vishudha.. Tôi yêu c u y ban cho tôi m t ân hu cu i cùng.. th gian ñau kh ñang kêu c u. Ông hãy nh n l y món quà Ti ng chuông ñ n ngân vang.Khi ông th y ñư c Chân Lý. ñ u có m t ch t d u xu t hi n trên lòng bàn tay c a ngư i Yogi. M t tr i l n ñem ñ n m t ti ng v ng khác: T trên ñài cao c a m t ngôi ñ n H i Giáo. các giáo sĩ ngân vang nh ng l i kêu g i tín ñ c u nguy n gi chi u. Tôi có nghe nói v hai ngư i Yogi cũng ñã rút hương thơm trong không khí như Pháp Sư Vishudh C hai ñ u ñã qua ñ i vào cu i th k trư c. S gi i thích v khoa Thái Dương H c c a ngư i không ñ thuy t ph c ñư c tôi.. Th o lu n v nh ng v n ñ tâm linh không có ích l i bao nhiêu. Tôi nghĩ ñ n v pháp sư có phép thu t rút hương thơm trong không khí và ph c h i ñư c s s ng cho con chim ñã ch t. ñó là ñi u duy nh t c n ph i làm. y c m vi t chì vi t trên t p gi y và trao cho tôi. Ch t d u này có khi khá ñ c ñ có th t a hương thơm ra kh p phòng. hình như là t trong thân mình h bài ti t ra. cũng như ch t m hôi. Màn ñêm r xu ng r t mau chóng dư i m t vòm tr i xám ng t. làm sao ông có th t hào bi t ñư c tôi. Tôi v n chưa hi u rõ t t c nh ng gì là huy n bí cái x ngàn năm văn v t này. Nói ñ n ñây. nh ng ngư i khác s t h ñ n tìm Ông hãy lo trau d i Chân Ngã. Y nh n l y c a b thí c a tôi v i m t v th n nhiên. . và không c n theo m t giáo lý nào khác.B ch Th y. nhưng tôi có th tin ñư c chuy n này. trong ñó y vi t như sau: "Tôi r t vui lòng vì ông ñã ñ n ñây..96 189 .. Tôi ng i trên b sông H ng linh thiêng nhìn theo c nh v t và l ng tai nghe theo ng n gió chi u th i vi vu xuyên qua các ng n cây. y không c n ñi tìm ai c . t nhiên con ong s phân bi t ñư c nó trong t t c nh ng cái hoa khác. Ông hãy t p luy n m t cách kiên tâm b n chí.. ngư i tu sĩ ra hi u cho bi t r ng y mu n ngưng cu c nói chuy n ñ tr l i cơn tham thi n. N u m t cái hoa có ch a m t. nhưng ñi u này cũng ch lùi thêm m t bư c trong vi c làm sáng t v n ñ . V y tôi ph i làm sao.Nhân lo i ñang khát khao tìm ánh sáng. C p m t y dư ng như ñ m chìm m t lúc trong m t cơn tr m tư m c tư ng. M t ngư i hành kh t bôi tro ñ y mình ti n ñ n g n tôi. báo hi u nh ng cu c l v ñêm. ñưa hai bàn tay lên trán ñ chào r i rút lui. vì tôi nh n th y trong c p m t c a y chi u m t tia sáng l thư ng không ph i là c a tr n gian. K ñó. Tôi h i thêm m t câu cu i cùng: . M t nét chua chát hơi thoáng qua trên gương m t th n nhiên c a ngư i tu sĩ: . Đây ch c là m t ngư i hành hương thu c v m t lo i ñ c bi t. Tôi v a móc túi v a t h i r ng không bi t cái h sâu cách bi t gi a tôi v i y có th l p b ng ñư c chăng. r i ông s tìm th y s gi i ñáp cho m i v n ñ ...N u ông không t bi t mình. Tôi cũng ñang ñi tìm ñ hy v ng chia s t ph n nào cho k khác ñư c nh .

N u ñây ngư i hành hương sùng tín. nhưng ñưa m t nhìn bác sĩ Kavir. Pháp Sư không ñáp l i. Các ñ t li n quên s nghiêm trang c a h trong m t lúc và m m cư i v s quá ñơn sơ c a tôi. Ph i chăng t t c nh ng Thánh Kinh n Đ ñ u nói r ng Thư ng Đ n m toàn cõi th gian trong tay Ngài và ñi u khi n nó theo m c ñích và ý mu n c a Ngài. Cái mãnh l c y ñi xuyên qua t y xương s ng. M t l n n a.Ngư i Yogi này ñã ñ t t i m t trình ñ r t cao. ng l i c m ơn Pháp Sư và ñ ng d y ki u t . hay là rơi vào m t cơn nh p ñ nh.. dư ng như ñã ng hay ng i thi n.. Ph i chăng y ñã dùng cách ñó ñ cho tôi th y m t b ng ch ng v cái quy n năng kỳ di u c a y. Bi t ñâu. t c là h p nh t v i Thư ng Đ . này c a tôi ñ k ni m ngày h i ng hôm na " Tôi chưa k p hi u ý nghĩa câu này.. Khi chúng tôi bư c ra ngoài.. ñó là ñ t t i s Toàn Thi n. Tôi có c m giác m t lu ng t ñi n vô hình t ngư i tu sĩ t a ra và ñư c truy n th ng vào ngư i tôi do m t phương pháp th n giao cách c m bí m t nào ñó. kh dĩ ñem l i m t vài tia sáng cho nhân lo i. Nó làm tăng s c m nh ý chí c a tôi lên g p trăm ngàn l n..188 97 h i thêm m t câu cu i cùng: . Tôi có linh c m r ng nh ng lý tư ng ñó ch là nh ng ti ng nói c a Chân Ngã. nhưng y còn ñang g ng công tu luy n ñ ti n ñ n trình ñ tâm linh siêu ñ ng. côn ñ và du ñ ng. Brama. thì thình lình tôi c m th y m t mãnh l c l lùng xâm chi m l y tôi.. và cái nhìn c a ñôi m t ñó l i m t hút trong cõi xa xăm nào. tôi c m th y r ng n u tôi ng i nán l i thêm ít lâu n a. tôi l i ñi bách b qua nh ng con ñư ng nh h p cong queo c a thành ph Ba N i La màu s c r c r . n u không ph i là ñó... ngư i này li n tr l i: . ăn bám các ñ n chùa ho c s ng nh c a b thí c a khách th p phương. mà y yêu thích hơn là cõi th gian này. M t mãnh l c vô hình có m t nh hư ng l lùng ñã xâm chi m l y tôi. Tôi c m th y m t s thúc gi c bên trong nó b t bu c tôi ph i t chinh ph c l y mình. Đôi m t c a ngư i Yogi l i ñ ng tròng.Pháp Sư ñã khám phá ra th nào là m c ñích c a ñ i ngư i chăng. và chân h nh phúc không còn ñâu n a. tuy r ng y chưa ñ t ñ n m c t t ñ nh. Tôi bèn thu th p tinh th n. mà tôi cho là nh t p luy n môn Hatha Yoga ñã lâu năm.. Y có nh ng quy n năng th n bí. Ti p theo ñó là m t s im l ng hoàn toàn. Vishudha l t nh ng trang c a m t quy n sách l n vi t b ng ch Bengal Nh ng ñ t ng i yên l ng. ngoài vòng ho t ñ ng c a tư tư ng ñ n t n nh ng cõi gi i thâm u huy n di u c a n i tâm. Y có m t th xác ki n toàn. không k nh ng k s ng cu c ñ i ký sinh. Toàn thân y l i c ng ñ như pho tư ng sau khi y gi l i cái th ng i quen thu c như m i kh Y ñã th tâm h n ñi xa l c. thì ngư i ta cũng th y không ít nh ng k b t lương. Ph i chăng y ñang bư c vào nh ng cu c thám hi m huy n bí c a n i tâm. Ph i là m t ngư i n vô tín ngư ng và không bi t gì c m i ñưa ra m t câu h i như th . trung tâm tôn giáo c kính và thiêng liêng h p d n ñ m i h ng ngư i trong xã h i. nhưng y cũng ñã ti n xa trên con ñư ng luy n tinh th n theo pháp môn Raji Yog Tôi bi t y trư c ñây ñã . có l tôi s ng g t.T nhiên là ñ i ngư i có m c ñích. và b t th xác tuân theo m nh l nh c a ý chí ñ th c hi n nh ng lý tư ng cao c nh t. du i th ng cái gáy và làm tôi ng ng ñ u lên.. quay l i tôi và nói v i m t gi ng bình th n: . ngư i ñ o sĩ trên b sông Adyar... Ph i chăng ñây là m t ngư i Yogi chân chính.

anh hãy th t p m i bu i s m mai và chi u.. Lúc ñ u. sau m t tháng anh hãy t p ng i mư i phút. . và tinh th n cũng nh hư ng ñ n th xác.Đúng th . Đi u quan tr ng là hãy ch n l y m t gi kh c nh t ñ nh r i c g ng gi ñúng gi m i ngày. Y không mu n cho ai ñ t nh p vào cu c ñ i v ng l ng c a y. nhưng anh ñ ng tư ng r ng môn Raja Yoga (luy n tinh th n) là cao hơn.. và tôi ñ nh ki u t . .Đ i v i m t ngư i Âu ñã l n tu i. B n v .. r i anh s th y d l n l n. và tôi ph i tôn tr ng s mong ư c ñó. mà chúng ta v n ñ cao như m t ngh thu t và coi như m t ñi u quan tr ng thay. tôi nh n th y r ng th ng i này r t khó th c hành.Tôi ñã th y y nhi u năm v trư c gi a m t cánh ñ ng. nhưng tôi còn .Anh hãy dành riêng m i ngày m t ít th i gi ñ t p l y th ng i r t gi n d mà tôi s làm cho anh xem. chúng tôi ñi ngang qua cánh ñ ng r i m i tr ra ñư ng cái. .98 187 lâu. và dư ng như không có tham v ng gì khác hơn là s ng m t cu c ñ i hoàn toàn âm th m l ng l .T bao gi . Tôi nói: . Th ch t và tâm linh là hai khía c nh khác nhau trong con ngư i và c n ph i luy n t p h t c hai. sau ba tháng ng i hai mươi phút và c ti p t c như th . Tôi không th l v i ai v cái kinh nghi m b t ng và khó hi u ñã x y ñ n v i tôi trong t nh th t khi nãy.Nhưng trong trư ng h p sau này. . gi m b t nh ng xúc c m và th t tình l c d c. Tôi c m th y r ng tôi không còn lãnh h i ñư c thêm ñi u gì n a. và khinh thư ng s nói năng ho t bát hùng bi n. Vishudha bi u di n cho tôi xem th Liên Hoa t a b mà tôi ñã quen thu c. tôi ph i làm sao.. Tôi ñ cho y ti p t c nh ng cơn thi n ñ nh cô ñơn c a y. Y không có gì ñ nói thêm vào nh ng gì y ñã nói v i tôi. Tôi c n ph i suy nghĩ l i v v n ñ này trong khi cái âm hư ng c a nó hãy còn vang d i chưa d t trong tâm h n tôi.Ch khó khi m i b t ñ u mà thôi. r i sau ñó anh s c m th y th n trí ñư c yên n v ng vàng. Y cho tôi bi t. Xác th nh hư ng ñ n tinh th n. Tôi không còn g p l i ngư i tu sĩ m t l n nào n a. y c m th y chán n n cu c ñ i và lui v n nơi thanh v ng. Sau khi gi i ngũ. Chính trong lúc ñó. V phương di n th c hành. b ng cách vi t trên gi y. t p năm phút cũng ñ . Cu c ñàm tho i thi u hào h ng.. y g p nhà ñ o sĩ tr danh Marakayar và tr nên ñ t c a v này. Y không h có ý mu n l p môn phái. Phép ng i này s giúp cho anh có ñư c s thăng b ng tho i mái c a th xác. không có mái ch Tôi li n nh n ra ngay r ng y là m t b n ñ ng môn.. anh hãy t p ch ng tánh nóng gi n. hay quy t m t nhóm môn ñ . Xương s ng ph i gi cho th ng. . . c n ph i phát tri n h t c hai khía c nh ñó.Ch c là Pháp Sư d y môn Hatha Yoga (luy n xác thân). Đi u mà tôi không hi u là ngư i nói r ng nó r t gi n d . . r ng h i còn tr y có nh p ngũ trong quân ñ i. Đ ng th i. hoàn toàn cách bi t v i cu c ñ i tr n gian t c l y.

sau ñó.Chúng tôi v n giao ti p thư ng xuyên v i nhau b ng tư tư ng. .. nhưng tôi không tin tư ng cho l m. V l i. Tôi cũng không h có ý mu n làm ñ t b t c ngư i nào.N u ngư i ñ t s n sàng thì Th y s xu t hi n. hay là ngư i mu n nói gì.Anh hãy t chu n b s n sàng. M t câu h i khác ñ n trên môi c a tôi: . Tôi t s nghi ng v ñi m này. Chương 6: Nhà lãnh ñ o tinh th n mi n Nam . thì làm sao có ñư c s B ng An. d u là anh ñâu. Tôi không h xin làm ñ t c a pháp sư bao gi . Tôi nghe rõ. Nhưng tìm Th y cũng là m t vi c không ph i là ñi u d . Th y s có ñó. Pháp Sư th n nhiên ñáp: ... n u không ph i b ng th xác thì t t là ngư i s hi n ra trong tâm gi i c a anh..Thưa Pháp Sư.Nhưng làm sao ông có th ti p xúc v i l nh Tôn Sư trong khi ngư i cách xa như th .. tôi cũng bi t r ng m t s yêu c u như th ch c ch n là s b t ch i. .. .186 99 Sư tôi. Ngư i nói ti p: . Ngư i ñã ñ c ñư c tư tư ng c a tôi chăng. Tôi bèn h i: .Tôi nghe nói r ng Yoga là m t môn h c r t khó n u không có Th y dìu d t. Đó là ñi u ki n c n thi t hơn h t.N u không th c hành pháp môn Yoga. làm sao có ñư c s B ng An.

. Y có m t cái cư i ñ c bi t. hình như lúc nào cũng có v ñùa c t. x này. . B ng nhiên. .Thưa ông. Hi n th i chúng tôi ñang b n xây c t m t phòng thí nghi m l n ñ làm gi ng ñư ng d y v khoa này.100 185 ngư i nào bi t cách s d ng s làm ñư c nh ng ñi u phi thư ng. . gương m t c a ngư i có m t v tôn nghiêm khác thư ng. Y v a nhìn tôi v a nhăn răng cư i. Bác sĩ Kavir ng i bên c nh tôi và chăm chú nhìn Th y m t cách tôn kính. nh ng ngư i khác ñã l n lư t ki u t . thì ñã có nghe có ti ng chân ngư i theo dõi tôi phía sau.. Trong phòng ch có vài ba ngư i ñ t còn l i. Y ñáp m t cách mau m n. ngư i ta ñã d ng lên m t b c rào cách bi t vô hình mà tôi không th vư t qu Nh ng cu c bi u di n phép thu t mà ngư i ñã làm cho tôi xem ch ng qua ch là m t phép xã giao l ch s b ngoài: ñây không ph i là ch c a nh ng k tò mò và nh ng ngư i ñ t Âu Tây.Tôi cũng là m t ngư i Yogi. nhưng vô hi u qu . và c p m t nh híp l i thành hai v t nhăn. thưa ông. và tôi c m th y rõ r t r ng t khi m i g p nhau l n ñ u. tôi bèn ñáp m t cách vu vơ: .. ch có v y thôi.Ph i.. tôi s ch n l a vài ngư i ñ t ñ truy n d y nh ng bí thu t c a tôi. Pháp Sư th t ra m y l i th t là b t ng ñ i v i tôi: . ph i. Tôi bèn h i: . Vishudha nhìn tôi và day m t qua ch khác.Đã ñư c ba năm... Trư c kia tôi cũng có nh p ngũ trong quân ñ i Hoàng Gia su t b y năm. Tôi nghĩ th m sao l i có ngư i Yogi kho kho ng m t cách l kỳ như v y. ch ng khác nào như Thánh Đi n thâm nghiêm c a ngôi Đ n Vàng Ba N i La! Con ngươi c a ngư i toát ra m t mãnh l c th n bí c a phương Đông. .Anh mu n nói chuy n v i tôi chăng..Tôi không truy n pháp cho anh n u không có s chu n y c a Tôn . ph i chăng.Đư c bao lâu r i.. xem chơi tiêu khi n v y thôi. Tôi h i: .. Chúng tôi chưa ra t i ñư ng cái ñ tr v Madras. Tâm h n c a ngư i v n khép ch t ñ i v i m t ngư i Âu như tôi.Pháp môn Yoga. .Nhưng hi n gi Pháp Sư d y v môn gì. ..Tôi ñi du l ch.. v i m t ti ng Anh r t giòn.Hình như ông có v chú ý ñ n nh ng tu sĩ . hai quai hàm x ch ngư c lên t n hai mang tai. .Chưa.. Tôi th tìm cách c m thông v i cái nét m t nghiêm ngh ñó. nhưng tôi ñang chu n b vi c ñó. Tôi quay l i nhìn thì th y ngư i Yogi m c áo vàng ng i sau lưng tôi trong t nh th t lúc nãy.Pháp Sư có d y khoa này cho các ñ t chăng. Xin ông có th cho tôi bi t ông làm gì x này. . S t c m ch c a y làm cho tôi do d .

. Tôi ph i m m cư i v s t gi i thi u ñ c bi t c a Y nói ti p: . . N u tôi không l m thì hình như ngư i ta không khuy n khích s nh p môn c a nh ng k b ch ñinh tay tr ng.Th t v y sao..184 101 t i ñây.. nó ñã b mai m t và th t truy n.. M c ñích chính c a khoa Yoga là phát tri n ý chí và tinh th n. mà .Khoa Thái Dương H c c a Tây T ng th t ra không ph i là m i l gì. . N u anh có th ch n l c và cô l p nh ng ngu n sinh l c ñó. trong s ñó có c m t v vương tư c (Rajah).. nó làm cho tôi bư c vào con ñư ng tu hành và tr nên m t ngư i Yogi.Ông Subramanya. và tôi bi t rõ n Đ t mũi Comorin ñ n t n dãy Hi Mã L p Sơn.Nh ng ñi u anh ñã th y không ph i là thu t Yoga. Anh ñã g p h t t t c nh ng nhà ñ o sĩ tr danh hay chưa mà anh dám nói như th . Nh ng nhà ñ o sĩ n Đ ñã t ng bi t nó t nh ng th i ñ i quá kh xa xăm nh t. trong am th t c a nhà Tu Sĩ t nh kh u. ông hãy gi i thích v l i nói thì th m c a ông bên c nh tôi lúc nãy. Nh ng tia n ng m t tr i có ch a ñ ng nh ng ngu n sinh l c r t m nh.. anh s làm ñư c nh ng phép thu t mà tôi ñã làm..Th t v y à. cũng có nh ng mãnh l c thu c ch t dĩ thái...Pháp sư làm nh ng phép thu t y b ng cách nào. . thì v pháp sư l i nói rõ thêm: .Chính tôi cũng ñ i d p gi i thích cho ông.. Anh ñã t ng ñi h t kh p x n Đ hay chưa.Thưa ông. Y ñáp: .Tôi ñã g p nhi u v ñ o sĩ chân tu. . nghi p ch . . Sau chi n tranh.s minh tri t c a Ngài còn cao xa hơn c a nh ng ngư i Yogi. g m nh ng tay phú thương. Khoa này g m có nh ng bí thu t mà s th c hành không c n b t bu c ph i tr i qua m t s hu n luy n ñ c bi t nào.. Trong ánh sáng m t tr i. .V sau tôi xin t ch c vì m t s r i r m trong gia ñình và ñã tr i qua m t cõn kh ng kho ng tinh th n r t l n. vì Ngài là m t b c Hi n minh nh t c a x nĐ . Tôi ñã có tòng quân theo ñ o binh n Đ trong tr n chi n tranh Trung Đông. công ch c cao c p.Sao n a. Ngư i ta có th h c khoa này b ng nh ng phương ti n gi ng như b t c ngành khoa h c nào c a Tây phương. Báv sĩ Kavir gi i thích cho tôi bi t r ng khoa h c này cũng g n gi ng như khoa ñi n h c hay khoa t ñi n. mà là thu c v m t khoa h c huy n bí g i là khoa Thái Dương H c. Tôi không hi u ñư c bao nhiêu. Tôi ñưa cho y m t t m danh thi p và xin y cho bi t quý danh. ñúng v y. nên tôi ñư c thuyên chuy n sang Phòng K Toán quân ñ i. thu c dòng dõi Bà La Môn. Thình lình tôi bu c mi ng h i: . ch không có dính dáng gì ñ n khoa Thái Dương H c. Vishudha th n nhiên ñáp: .Tôi tên là Subramanya. nhưng ngày nay.. Ông hãy ñ n ch t v n Tôn Sư tôi. giai c p Aiyar. nh gi i gi n và thông minh. . Nh ng ñ t c a ngư i ñ u thu c v thành ph n thư ng lưu trong xã h i.

. Nhi u năm ñã trôi qua mà không làm gi m sút lòng nhi t thành c a ngư i. thưa ông.Tôi không hi u anh mu n nói gì.Anh có ch c r ng Ngài s vui lòng ñón ti p tôi chăng. không th ch u n i. Chính quy n năng c a Ngài ñã làm cho ông b thu hút ñ n x nĐ . cũng ñ th y trình ñ tâm linh cao c c a Ngài là dư ng nào. . hình dáng và c t cách c a y bi u l ñi u y m t cách rõ ràng. . Brama ñã t ng qu quy t v i tôi r ng sư ph x Nepal ñã trên b n trăm tu i. . và ngư i tu sĩ áo vàng này qu th t là m t tay quá khích thư ng th ng. Đ n ñây tôi nghe m t chuy n mà lúc khác có l tôi ñã b t cư i. M t v tu sĩ khác mà tôi g p mi n Tây m t ngày kia có cho tôi bi t r ng có m t ngàn tu i.Tôi ñư c g p Ngài cách ñây tám tháng v trư c. Tôi v n thư ng không thích nh ng l i nói phóng ñ i khoác lác c a nh ng k quá khích. . Ông ch c n bên c nh Ngài m t th i gian ng n. ngư i g ng công t p luy n dư i s dìu d t c a v danh sư ñã n m ñư c cái bí quy t c a thu t trư ng sinh..102 183 . Sau th i kỳ hu n luy n. mà tôi ñ n g p ông. H nói ñi u này m t cách t nhiên và bình th n cũng như chúng ta nói r ng m t ngư i kia ñã b n mươi tu i. nhưng lúc này tôi ch nghe mà không ph n ñ i. c ch . và già ñ n n i hai mí m t trên c a ông ta lâu ngày ch y x xu ng che l p c ñôi m t. Y càng tr nên hùng bi n và nói nhi u hơn: . và ñ n lư t ngư i tr nên m t danh sư c a pháp môn Yog Ngư i lưu trú m t th i gian t nh Puri và có m t bi t th t i Arunchala. Tôi ñã g t b nh ng chuy n trên ñây như là nh ng chuy n hoang ñư ng. trên ng n Đ i Thiêng.. V danh sư Tây T ng li n truy n d y cho chàng thanh niên Vishudha h c pháp môn Hatha Yog Dư i s ch d n c a Th y. T i ñây. không qu n th i ti t kh c nghi t trên mi n núi Tây T ng. Quy n năng c a Ngài cao siêu ñ n n i Ngài có th tr l i nh ng tư tư ng th m kín c a ông trư c khi ông th t ra l i.. Trong mư i hai năm. và tin tư ng r ng nh ng v ñ o sĩ già n ñã tìm ra ñư c thu c trư ng sinh.. Gi ng nói. Ngư i ta qu quy t v i tôi r ng v danh sư Tây T ng này ñã có trên m t ngàn hai trăm tu i. thì hôm nay ngư i ta l i thu t cho tôi nghe m t câu chuy n tương t . ngư i ñư c Th y cho xu ng núi tr v quê nhà. Đây là l n th ba mà tôi nghe nói v nh ng ngư i s ng lâu. Ngư i bèn ra ñi l n n a và l n này. nó làm cho tôi d i ngư c.Ch c ch n mư i ph n.. và sau ñó Ngài d y tôi hãy ti p t c cu c ñ i khu t sĩ ta bà kh p nơi.B i vì chính Ngài ñã ñưa tôi ñ n ñ g p ông. ngư i thanh niên này l n l n t p luy n và phát tri n nh ng kh năng th xác và tinh th n ñ n m t m c ñ phi thư ng. Tôi ñáp m t cách l nh lùng: . ngư i ñã g p v danh sư v n h ng tìm ki m. Ông s không bao gi g p ñư c m t ngư i nào như Ngài.Tôn Sư bây gi ñâu. L i tuyên b ñ i ngôn này quá s c l lăng. Chính do s hư ng d n tâm linh c a Ngài. Tôi ñư c phép s ng g n Ngài trong năm tháng trư ng. trong m t chòi tranh n khu t trong ñ ng ñá c a mi n núi non h o lánh hoang vu mà chân ngư i không h ñi ñ n. ñi băng qua nh ng vùng sa m c bao la mi n Nam x Tây T ng.

Th y tôi s gi i quy t m i s băn khoăn và th c m c c a ông.Tôi không nh n l i t ch i c a ông. khoác áo vàng ñi băng qua ñư ng l và l n l n m t d ng. M t tu n l sau. và li n ra ñi.. Tôi có th tr l i mi n Nam v sau này.182 103 tín nh t. tôi ñã thu th p ñư c nh ng chi ti t như sau: Ngư i sinh t nh Bengale.. Đ n ñây. Ngư i ta tr m mình y xu ng sông trong khi t t c gia quy n ñ u t t u trên b sông ñ làm l t ng táng. m t chuy n l ñã x y ra: Tánh tình ñ a tr b ng nhiên thay ñ i. tôi nhìn nh n m t cách do d . Hành trang c a tôi ñã s n sàng và tôi s lên mi n Đông B c nay mai. ngư i tr l i và nói cho cha m ñ a tr bi t r ng nó ñã bình ph c.Trong ñ a ph n t nh Arcot. thì không có cái ch t nào t t ñ p và thiêng liêng hơn n a. Ngư i Yogi có v th t v ng rõ r t: . b i vì ñ i v i ngư i n Đ .Đi u y th t là lý thú. . y bèn quay lưng ñi th ng. Vài năm sau. ngư i ñư c m ưng thu n ch Ngư i bèn ra ñi ñ tìm Th y h c Đ o.. .. vì tôi có hai vi c quan tr ng c n ph i thu x p. thưa ông. và. M i khi xác y b tr m mình xu ng sông. sau khi ñã dày vò m ngư i v ý nghĩ này. Tôi nh n th y nói nhi u vô ích. nên tôi ñành c t ñ t ngang câu chuy n: . nhưng còn bây gi thì không th ñi ñư c. .Ông ñ l m t m t cơ h i t t. li n ñ ng d y và tiên ñoán r ng ñ a tr này s có m t ñ nh m nh l n lao. . Ngư i thi u niên Begali sau khi ñã tìm tòi l c l o kh p các nơi non cao ñ ng c . Ngư i th ng ñư ng ñi sang Tây T ng ñ hy v ng tìm m t danh sư trong s nh ng nhà ñ o sĩ n d t x này. Khi v ñ n nhà. và ch mu n b nhà ra ñi ñ tr thành m t ñ o sĩ. nhưng tôi r t ti c là hi n gi tôi không th ñi ñư c. Qu nhiên ñ a tr h t b nh và m nh kh e như xưa. Trong khi ñó. S m u nhi m x y ra khi ñó. Tôi s d n ñư ng cho ông ñi ñ n t n nõi.Đó là vùng nào v y. t n mi n Nam. Tôi ñã chu n b m i vi c s n sàng và không th nào thay ñ i ñư c n a.Tôi ph i ñi ngay bây gi . tôi b t ñ u t h i ph i chăng tôi ñã quy t ñ nh m t . Chi u mai tôi s ñ n nhà ông và tôi hy v ng r ng ch ng ñó ông s ñ i ý ki n. Sau m t cu c ñi u tra kín ñáo v cu c ñ i c a ngư i. D u sao cũng c m ơn anh. năm mư i ba tu i b r n ñ c c n s p ch t. vì Ngài ñã ñ t t i m t trình ñ tâm linh siêu ñ ng.R t ti c r ng chúng ta g p nhau quá tr . Tôi nhìn theo cái bóng ngư i cao l n m nh kh e. ñương ñ u v i nh ng cơn bão tuy t d d i trên mi n sõn cư c tuy t ph quanh năm ñành ch u th t v ng tr v tay không. Ngư i n Đ v n luôn tin tư ng r ng ngư i h c ñ o ch có th ti n mau trên ñư ng tu luy n b ng cách tr nên ñ t c a m t v danh sư ñã có kinh nghi m trên con ñư ng này. m t ngư i ñ o sĩ ng i trên b nhìn th y vi c x y ra như th . thì nư c sông l i rút xu ng dư ng như sông H ng t ch i không ch u nh n lãnh xác ñ a tr trong dòng nư c ch y xi t. Y nói dai như ñĩa. vì nó s tr nên m t ngư i Yog Ngư i ñ o sĩ li n thoa v t thương c a ñ a tr v i m t vài lo i c thu c. Nhưng trong tu n l ñó. . Ngư i m ñã tuy t v ng và mu n cho ngư i ñ n trút linh h n b sông H ng. ngư i chán ngán c nh s ng trong gia ñình.

và làm nh ng viên k o ng t v i hai tay không mà thôi.. Văn chương c a y chuyên di n t nh ng c nh tư ng mơ bu n c a nh ng làng m c hoang vu t l nh. Đó là m t b n ñ ng nghi p trong gi i c m bút. nhưng chúng ta không nên l m d ng lòng t t c a ngư i trong lúc này. ñ n gi dùng trà. nhưng v n không tìm ra ñư c câu gi i ñáp. Ngư i ñáp: . Nhưng tôi ñã chán nh ng ngư i ñ ñ quá mê tín. nhưng ñ n khi g p g t n m t. và r t cu c tôi ch ng hi u ñư c gì c . Trong giai ño n k ñó. Tôi h i: . Ngư i ch c n n m trong lòng bàn tay m t cái hoa ñã héo. chí ñ n ngư i ñ t thân . thân th rã r i. và tôi hãy th a mãn v i nh ng gì tôi ñã th y. con chim s ñã có ñ s c bay b ng và tìm ch cao ñ ñ u. Y vi t v i m t th văn tao nhã. thì ra ñó ch là nh ng ngư i ñ o h nh t m thư ng.. tôi ñ ý nhìn dung m o g y gò m nh kh nh v i v m t tr m l ng. Tôi cũng ñư c bi t r ng pháp sư có th làm xu t hi n nh ng chùm nho tươi t trong kho ng không. Th t là m t chuy n khó tin ñ n n i tôi ph i thâu th p tinh th n ñ bi t ch c r ng tôi ñang th c t nh ch không n m m Cu c thí nghi m di n ra ñ n a gi .Đó là t t c nh ng gì tôi có th cho anh xem trong bu i hôm nay. pháp sư không ph i là m t nhà làm trò o thu t. tôi càng lo ng i nhi u hơn lúc thư ng r ng chuy n ñi này l i có th là m t cu c săn v t như nh ng l n trư c. nh ng ñêm không ng và nh ng ngày nóng b c như thiêu ñã làm cho th n kinh tôi b i ho i. Đi u này càng làm cho tôi lư ng l và b i r i. S bí m t v n còn ñó sau cái trán v và bí hi m c a v pháp sư thành Ba N i L Ngư i chưa h ti t l s bí m t ñó cho ai. Thình lình tôi l y làm ng c nhiên mà th y con chim ngã xu ng không c a qu y ngay trư c m t chúng tôi. nhà văn sĩ Man Tôi ñư c bi t y do m t b c thư gi i thi u c a m t ngư i quen trư c khi tôi ñ n Madras. M t cái b n năng l lùng nh c nh cho tôi bi t hình như có m t cái gì chân th t n d u ñ ng sau s kh n kho n m i m c c a ngư i kh t sĩ. Khi y bư c vào phòng. ñ ng d y trên hai chân và nh y vài cái trên sàn g ch.. N u v Tôn Sư này ch ñúng ñ n a ph n nh ng l i ca t ng c a y.Pháp sư có th kéo dài s s ng c a nó lâu hơn n a ñư c không. Đi u này càng làm cho câu chuy n tr nên bí m t thêm ñ i v i tôi. và là tác gi c a nhi u áng văn và ti u thuy t nói v ñ i s ng thôn qu Y là nhà văn n Đ ñ u tiên trong t nh Madras ñã vi t sách b ng Anh ng và ñư c ban thư ng v nh ng công trình ph c v văn ngh . ñôi m t tinh anh và c p kính tr ng c a Đó hai cánh.. Tôi nhìn k thì th y nó không th n a và ñã ch t th t. Văn sĩ Mani là m t nhân viên H i Đ ng Đ i H c Vi n c a t nh Madras. Nh có b c thư gi i thi u này mà y bi t ñ a ch và ñ n thăm tôi. ñã t ng ñư c s khen t ng c a thi hào Tagore n Đ và Lord Haldane Anh Qu c. Hơn n a. B i v y. V pháp sư có cái bí quy t như th nào.. s lý lu n ñó v n không ñánh tan ñư c m t s linh c m t bên trong n i tâm. Nó ñã s ng l i. không có gì là ñ c s c. cũng ñ làm cho nó tươi t t thơm tho tr l i như cũ. Tôi th tìm hi u v n ñ này. V bác sĩ k tai nói nh v i tôi r ng pháp sư s còn bi u di n nh ng phép thu t l lùng hơn n a.104 181 cách quá v i vàng.. không còn nghi ng gì n a. h luôn luôn ca t ng Th y h m t cách quá ñáng. b ng có khách ñ n. thì cũng ñáng cho tôi ch u m t phen khó nh c ñi xu ng mi n Nam. Tuy nhiên. Sau m t gi c ng trưa v a th c d y.

K ñó.. tôi h i y v các nhà ñ o sĩ chân tu x này. Ngư i cho tôi bi t r ng ngư i có th làm cho m t sinh v t ñã ch t ph c h i s s ng tr l i ñư c. Khi ñó m t tr i ñã s p l n và tr i s p t i. tôi e r ng anh khó tìm ra ñư c. Đi u này có th th bi t ñư c. Thình lình. Pháp sư chăm chú làm vi c. là ñôi m t c a m t nhà tư tư ng. không có s gì x y ra. ngư i m ñôi m t l n và t p trung nhãn l c vào con chim. Và tôi cũng không th coi cu c bi u di n v a qua như m t trò qu thu t. Tôi tr l i nhà v pháp sư l n n a. V i trào lưu v t ch t ñang lên. ñ bi u di n cái trò th hai này s c n có ánh m t tr i n ng g t. ñôi m t y cũng ph n chi u nh ng n i ưu s u c a nh ng ngư i nông dân ñau kh ch n ñ ng quê. không có th nói r ng tôi ñã b thôi miên.. s suy tàn c a n n văn minh c và s xâm nh p b i n n văn hóa không h n c a Tây phương. Vishudha còn ñ nh cho tôi xem m t phép thu t khác kỳ di u hơn. Tôi thành th t nói cho y bi t ý ñ nh c a tôi. và nói trư c cho y bi t r ng tôi không c n g p nh ng nhà tu kh h nh b n hay nh ng nhà làm trò qu thu t.. M m m c t con chim s ñư c bóp c ch t và ñ t trư c m t chúng tôi ñ t ti ng ñ ng h .180 105 chăng. ngư i s tr phép thu t làm cho m t sinh v t ñã ch t t m th i s ng l i ñư c. Tôi ph i ñ n l n sau vào lúc gi a trưa c a m t ngày cu i tu n. . ngư i cho bi t thêm r ng..Ngày nay. nét m t l nh lùng và cương ngh . ñ cho chúng tôi th y rõ là nó ñã ch t th t. khi v nhà. hu ng chi m t ngư i Âu như anh l i càng khó hơn. nhưng ch có loài v t nh mà thôi. Sau khi chúng tôi bày t tâm s v nhi u v n ñ . chúng tôi ñã nh n th y có s thông c m và ñ ng quan ni m trên nhi u lĩnh v c. Tuy nhiên. cánh và lông c a nó hơi giương lên.Anh có nghe nói v m t b c danh sư hi n ñang s ng trên m t ng n ñ i trong t nh Arcot. toàn thân nó ñã c ng ñơ không chút ñ ng. tôi tin tư ng r ng m t vài ngư i trong s ñó còn ñang n d t nh ng nơi r ng sâu núi th m. . không còn n a. Khi nh ng ngư i n như chúng tôi mu n tìm Th y h c ñ o. V pháp sư l y kính phóng ñ i và r i m t tia n ng m t tr i vào m t m t c a con chim. ñó là m t v n ñ may r i. và tr phi anh dành tr n ñ i ñ ñi tìm các Ngài. Y l c ñ u nói: . n Đ không còn là nơi s n xu t ra nh ng ngư i Hi n Gi chân tu như th n a. M i ngư i ñ u nh n th y r ng nó v n còn ti t ra nh ng mùi thơm n ng n c. tuy r ng phép thu t này ngư i ít khi nào bi u di n cho ngư i khác xem. Đôi t c a nó không còn ch p.Như v y.. theo ý anh. và thư ng thì thí nghi m v i m t lo i chim.. thân mình con chim ñã b t ñ u gi t vài cái. Tôi bèn ki u t và tr v nhà. Như v y. tôi s ñưa cái khăn cho nh ng ngư i khác xem. nh ng b c Hi n Tri t. Thánh Sư mà anh tìm ki m ngày nay ñã bi n m t. bàn v tình hình chính tr và ca t ng nh ng nhà văn m n chu ng c a chúng tôi. m t tri t gia và m t thi sĩ. tôi không th y d u hi u gì ch r ng nó còn s ng. Sau ñó m t lát. tôi ñưa cái khăn tay cho ba ngư i xem. Tôi h i thêm: . ngày nay h còn ph i ñi phiêu lưu ta bà kh p nơi. ngư i m mi ng th t ra nh ng câu th n chú kỳ d b ng m t th ti ng nghe r t l tai. Trong ch c lát. Vài phút trôi qua. ch c là không có hy v ng.Tôi không dám nói trư c. nó b t ñ u ñ p . tôi c m th y c n ti t l cho y bi t rõ m c ñích c a tôi khi vi ng x n Đ .

tôi bèn ñút chi c khăn tay c a tôi vào túi. Tôi l ng l ng nghe ñ tìm hi u quan ni m c a Sau cùng y ñ ng d y ra v và tôi nhìn theo bóng y hút m t d ng cu i ñư ng l . Mani cho bi t r ng y sinh trư ng trong m t gia ñình khá gi .. L n này ngư i cũng thành công như nh ng l n trư c. ph ng s nhân qu n xã h i. l ng trong m t cái khung thép tròn v i m t cái bàn nh cũng b ng thép. nhưng không th y có gì kh ngh Ngư i l p l i cu c bi u di n như l n trư c. Tôi quan sát hai bàn tay và chi c áo tr ng c a ngư i ñang m c v i c p m t tò mò. y nói ti p: . không ph i ch có m t mình tôi dò xét t ng c ch c a v Pháp S Chung quanh ngư i còn có kho ng sáu ngư i ñ t . Vi c này có l dư ng như là m t phép l . cùng phát tri n tâm linh. Y ñ c p ñ n nh ng lý tư ng như m t ñ i s ng ñơn gi n. Thình lình ngư i tuyên b : . Sáng ngày hôm sau. Tôi xin ngư i cho tôi xem cái kính phóng ñ i. N u như th . vì y s r ng tôi có th ñi s m.Tôi v a nh n ñư c m t b c ñi n tín h i ñêm hôm cho bi t r ng v ñ ñ u cao c c a tôi s ghé qua t nh Chingleput và s l i ñó m t ngày.. Y v a th v a nói: . Nhưng ñi u quan tr ng nh t ñ i v i y là làm th nào ñ gi i thoát nh ng vùng làng m c thôn quê c a n Đ ñã s p s a tr nên nh ng trung tâm tuy n m nhân công vào nh ng khu xóm t i tàn ch t h p c a nh ng thành ph k ngh Âu Châu.106 179 Y l c ñ u t v không bi t. nó hăm d a tràn ng p h t xã h i n. Hay là ngư i d u nh ng lo i d u thơm này trong ngư i chăng. không h n m t n cư i. có tài s n vùng ñ ng qu Y nuôi trong trí nh ng k ho ch c i ti n tình tr ng sinh ho t c a ngư i dân quê. Ngư i dùng thu t thôi miên . b i vì y không th bi t tôi s ch n th mùi hoa nào. V bác sĩ ñã cho tôi bi t r ng t t c ñ u là nh ng ngư i có ñ a v . Vishudha có v r t th n nhiên v i s thành công này. Ho c trong áo chăng. Y mu n t o tr cái trào lưu v t ch t sa ñ a ñang lên.Bây gi ñ n lư t tôi ch n mùi hương. L n th ba tôi ch n mùi hoa tím. mà tôi không bi t là mùi hoa gì. Chúng tôi quay tr v các v n ñ văn chương. Đó ch là m t lo i kính phóng ñ i thư ng. Ngư i coi cái trò bi u di n này dư ng như m t vi c t m thư ng x y ra hàng ngày. và t o nên cái mùi hoa hư ng thõm ph c m t góc khác c a cái khăn. ngoài ra. Chi c áo dài ñang m c không th nào ch a ñ ng h t c m t lô ñ nh ng d u thơm c n thi t. có h c th c r ng và ch c nghi p cao. và không th quan ni m ñư c m t h nh phúc nào th gian n u ñ i s ng c a ngư i nông dân hãy còn l m than kh s . Y h i h ñ u xe ngay trư c c a nhà. Ngư i thâu ánh n ng m t tr i lên góc cu i cùng c a chi c khăn ta L n này ngư i t o ra m t mùi thơm th tư. tôi ng c nhiên mà th y y tr l i vi ng tôi m t cách b t ng . thì ch c ngư i ph i d u t t c m t lô r t nhi u th d u thơm.. y nh n th y ñi u ñó s là cái h u qu ch c ch n c a trào lưu hi n t i.Đ c Tăng Th ng Shankara t nh Kumbokonam là v lãnh ñ o ra chung quanh. Tôi s t o nên mùi hương c a m t th hoa ch m c bên x Tây T ng. Mani cao h ng th l tâm s c a y và ca t ng m t cách n ng nhi t nh ng lý tư ng cao siêu c a n n văn hóa c n Đ mà ngày nay không còn n a. Sau khi ñã l y l i ñư c hõi th và ñã b t m t. Hơi ng c nhiên. Tôi không th y có gì kh nghi. v l i ngư i không h ñút tay vào áo m t l n nào..

. Y h i m t cách hơi băn khoăn.Hay là vì tôi là ngư i Âu chăng. Vishudha tuyên b : . L n th hai.Ch có ba mươi lăm d m thôi.V y anh hãy ñưa cho tôi cái khăn tay c a anh. Anh mu n th tinh th n c a mi n nam n Đ .T nhiên là ch u. L t nhiên.C m ơn anh nhi u.. B t c nơi nào Ngài ñi ñ n. Ngài là ngư i mà tôi trông c y ñ dìu d t tôi v phương di n tâm linh. ngư i b kính ra và ñưa cái khăn cho tôi.. . ..Tôi mu n có mùi hoa lài. và nh ng gì x y trong không khí. Ngư i n chúng tôi xem Ngài như b c Hi n Tri t ñã ñ t t i m t trình ñ tâm linh cao c nh t. nhưng vì v trí c a m t tr i trong lúc ñó b mái nhà che khu t nên không th thâu m t cách tr c ti p. K ñó. tôi hi u.. . .178 107 . và do b i ñ o căn c a Ngài. b i ñó Ngài bi t nhi u v v n ñ này. e ng i... . . tôi li n ñưa cho v pháp s Ngư i l y ra m t cái kính phóng ñ i nh và gi i thích r ng ngư i mu n thâu ánh sáng m t tr i. thì rõ ràng là mùi thơm n ng c a hoa lài ñư m trên m t góc c a chi c khăn.. Ngài có th cho anh nhi u ý ki n h u ích.Chi ñó. Tôi ñưa lên mũi ng i.Anh có s n lòng ñón nh n m t s t ch i chăng. m t b c chân tu mô ph m và m t nhà ñ o ñ c uyên thâm. Tuy nhiên. Tôi ñ l i luôn h t câu cho À.. Ngài ñã chú ý ñ n tôi r t nhi u và khuy n khích s nghi p văn chương c a tôi. N u khăn b ng l a thì càng ha Tùy ý anh mu n có m t lo i hương thơm nào.. Y c m cái khăn tay c a tôi bên tay trái. nên Ngài có th bi t ñư c nh ng nhà ñ o sĩ Yogi chân chính. s gi c a Thư ng Đ cõi tr n. và tay m t c m cái kính phóng ñ i ñưa lên.. Ngài ñi châu du kh p nơi t làng này sang làng khác và t t nh này sang t nh khác. H ng tri u ngư i tôn sùng Ngài như m t v thánh s ng. m t tia n ng r i lên góc chi c khăn l a. Trong kho ng hai giây ñ ng h . thì mùi hương ñó s ñư c ñem ñ n cho anh ch b ng m t cái kính phóng ñ i và ánh sáng m t tr i dùng làm phương ti n. Tôi chăm chú nhìn cu c thí nghi m l n này. Anh có mu n g p Ngài không. . Tôi r t mu n g p Ngài.. ngư i có th vư t qua s chư ng ng i ñó b ng cách cho m t ngư i ñ t ra ñ ng ngoài sân. Chingleput cách ñây bao xa.. tôi ch n mùi hoa hư ng.Bây gi tôi s thâu mùi hương hương thơm nào.. Nhưng. Nhưng Ngài không ph i là m t ngư i Yog Ngài là v Ch T c a n Đ giáo mi n Nam. ngư i này s dùng m t m nh kính thư ng và r i ánh n ng vào phòng xuyên qua m t c a s . Tôi xem k cái khăn nhưng không th y có d u ư t và không có b ng ch ng gì ch r ng m t th d u thơm l ng ñã ñư c nh u lên ñó. Tôi r t ng c nhiên và nhìn v pháp sư v i m t v hoài ngh Ngư i ñ ngh bi u di n l i m t l n n a. Thôi chúng ta ñi.. Vì Ngài bi t rõ nh ng trào lưu ñ o ñ c tâm linh c a th i ñ i này. Cũng may trong lúc ñó tôi có mang theo m t chi c khăn tay b ng l a. . Tôi dò xét t m m i c ch c a y.Tôi b t ñ u nghi ng i không bi t ñ c Tăng Th ng có ch u ti p ki n anh không... nh ng v tu sĩ và tăng l trong x ñ u ñi ñ n chào m ng Ngài. L t nhiên tôi s h t s c c g ng ñ xin Ngài cho anh ñư c vào y t ki n. Nhưng này.

l ng tưng b ng. m t góc kia. ti n hô h u ng. Ngư i h i tôi: . không nh ng v phương di n tâm linh. Không có ngày nào là không có nh ng ngư i giàu sang. nên nh ng s ti n ñó ñ u ñư c ñem dùng vào nh ng công vi c t thi n. có m t không hai trên ñ i này. tôi bèn ng i x p b ng cách giư ng ñ vài thư c. chúng tôi ra xe ñi ñ n t nh Chingleput. tr ng trách c a Ngài b t bu c Ngài ph i dùng nh ng nghi l oai v . M t nhà tu kh h nh râu ria x m xoàm làm cho tôi chú ý. nhân v t mà tôi hy v ng ñư c g p trong ngày hôm ñó. nhưng vì Ngài ñã phát nguy n gi ñ c thanh b n. và th m chí ñ n c s giúp ñ v ti n b c. Đ i Đ c là v k nghi p sáu mươi sáu ñ i c a dòng tu sĩ Shankara. Qua ngày hôm sau. B t c nơi nào Ngài ñi ñ n.. Trong nh ng khi Ngài di chuy n. Làm sao có th gi i thích ñư c nh ng cu c bi u di n vô lý và kém m thu t này. ñ tr h n hán trong x mà sông ngòi r t hi m. còn các b p th t thì ñã khô và teo l i. ki n thi t và s a sang h th ng ñào ao tát nư c. c . Ngài ñ u c g ng d y d cho dân chúng bi t quay v cái thu n phong m t c và ñ o ñ c c truy n c a n Đ Giáo và gây cho h m t ngu n c m h ng sâu xa v tinh th n. R t có th r ng s s ng dư i m t khí h u năm mươi ñ trong bóng mát ñã làm ñ o l n m i s thăng b ng trí não c a m t dân t c v n s n có máu cu ng tín t trong huy t qu n. ng a voi. võng. h c trò ng i x p b ng dư i ñ t chung quanh. da cũng khô như t gi y. mà ngư i sáng l p ñ u tiên là Đ c Giáo Ch Shankara Charya. Dân chúng t p n p nõi nào Ngài ñi ñ n. mưa n ng dãi d u.. tu b các ñ n th . Tôi ñư c bi t r ng v phương di n cá nhân. . không qu n b i b m chông gai. l ng l y như các b c vua chúa..Anh có mu n xem m t vài pháp thu t c a tôi chăng. thì th t là vô cùng hân h nh. Pháp sư Vishudha m i tôi ng i xích l i g n. Nhưng ñó ch là nh ng công vi c ph thu c: S m ng chính y u c a Ngài là coi sóc hàng tri u tín ñ và giáo hóa h v m t ñ o ñ c tâm linh. mà cũng v m t tinh th n. ñ ñ n Thánh Đ a Ba N i La. ñang c g ng thâu th p nh ng giáo lý t nghìn ñ i c a tôn giáo h . H i thăm ngư i chung quanh thì nghe nói y ñã lăn mình dư i ñ t ñ n b n trăm d m ñư ng trư ng. nhưng trong nh ng khi ñi tu n du kh p nơi trong x . d n th y nh p ñi n.N u pháp sư vui lòng cho xem. H ñ n ñ c u xin s giúp ñ c a Ngài v t t c m i phương di n. Tôi h i thăm ông b n ñ ng nghi p c a tôi v Đ i Đ c Shankara.108 177 Sau m t b a ăn lót d . n u không ph i là m t tr i vùng nhi t ñ i ñã làm cho h b lo n trí hay lo n th n kinh. ñúng b n gi chi u. tr giúp ti n cho các trư ng h c. Đ i Đ c s ng r t ñơn gi n. tôi g p m t nhân v t khác có cái hình dáng kỳ d : Y ñã ñưa m t cánh tay th ng lên tr i t nhi u năm na Nh ng gân c t trên cánh tay ñã rã r i khô ki t. bư c vào gian phòng l n và l phép chào v ch nhân. th y ng i gi a trên nh ng t m n m. m t ngư i Đ i Hi n Tri t dòng Tôi nh n th y có vài nhà bác h c n ñang d y h c trò trong nh ng gian phòng nh và l thiên. Ngài nâng ñ nh ng k kh n khó. Ngài thuy t pháp trong ñ n chùa c a ñ a phương và sau ñó Ngài ti p khách riêng t ng ngư i trong s nh ng khách kh a th p phương ñ n vi ng. quy n th ñ n dâng cho Ngài nh ng s ti n kh ng l . thì trư c sau ñ u có xe c .. Tôi m ng r ñáp: . Có ñ sáu ngư i ñ t cũng ñang có m t t i ñó. bác sĩ Kavir và tôi cùng ñ n nhà v pháp sư. Thư ng khi. qu t. th t là m t cách ñi hành hương l lùng và hy h u. v t ch t.

ñ c Shankara Charya chu du kh p nơi trong x . vì theo tôn giáo này ch có nh ng giáo sĩ m i có quy n hành l trong các nghi th c: Quan. mà ch d y r ng b t c tôn giáo nào cũng ñưa con ngư i ñ n Thư ng Đ . m i sinh ho t tâm linh dư ng như s p s a ñiêu tàn. tôi g i m t chi c xe ng a ñ ñi ñ n trư ng Ph n ng nhưng ông Giám Đ c không có ñó. gi a nh ng ch ng sách và gi y t ch t cao như núi chung quanh. Tôi s ñ i anh vào lúc b n gi .Anh hãy ñ n vào lúc chi u mai. v a là ñ t thâm niên c a pháp sư Vishudha. Tôi nói lý do cu c thăm vi ng c a tôi. Tôi ñi th ng xu ng b sông H ng. Tôi ñành ph i ra v . ngư i này bèn day l i và cho tôi bi t r ng Th y y b ng lòng ti p ki n tôi. Ngài không l p nên m t tôn giáo m i nào. Ngài ch rõ s vô ích c a m t tôn giáo ch căn c trên s l bái. Ngài khuyên răn ngư i ñ i hãy trau d i nh ng ñ c tánh t t và trong nh ng l n thuy t pháp. n u tôi d t theo bác sĩ Kavir. mi n là nó ñư c thi hành m t cách ñ ng ñ n. Sau khi ñã h n ch c tôi bèn ki u t . t mà thôi. tôi bèn ra xe ñi thêm m t ch ng ñư ng g n h t n a ti ng ñ ng h n a. tang. Có nh ng ng n tháp ñã ng nghiêng và s p xu ng nư c. Năm mư i tám tu i. hôn. Tr i qua nhi u th k . dư ng như Ngài sinh ra ñ i v i m t s m ng. Pháp sư nói: . và s là m t ngư i thông ngôn lý tư ng cho chúng tôi. mà không có s công phu tu luy n. nhưng sau cùng ngư i b ng lòng cùng ñi v i tôi ngày hôm sau. nhi u nơi ñã s p ñ và loang l . Ngài d y r ng m i ngư i không phân bi t giai c p hay màu da. V i hành ñ ng phá giai c p ñó. và ngư i hành hương ñ u có m t kh p nơi. Bà La Môn. vì chính Đ c Ph t là ngư i ñ u tiên ñ phá ch ñ giai c p nĐ . nó v n còn uy tín trong nh ng ñ o vi n . Ngài ñã t ra x ng ñáng là m t ngư i k nghi p c a Ph t Thích Ca. Ngài cũng gi ng ñ o kh p nơi và thâu ph c m t s tín ñ càng ngày càng ñông. Bác sĩ Kavir v a bi t ti ng Anh thành th o. núp bóng dư i hình th c tôn giáo. cúng t . bư c lên b c thang b ng ñá xây thành m t dãy dài và cao ñ n m y trăm n c d c theo b sông ñ cho nh ng ngư i hành hương bư c xu ng sông t m. có ngư i nói ch c ông ta ñã v nhà. Trái v i các nhà giáo sĩ Bà La Môn. Ngài phá luôn c lu t l gia c p b ng cách chính Ngài hành l ñám táng c a thân m u Ngài. v Pháp Sư th t ra vài l i b ng ti ng Bengali v i m t ngư i ñ t . Ông ta có m t gương m t sáng s a và thông minh c a m t nhà h c gi . Đ ch ng minh cho l p lu n ñó.176 109 Sau cùng. n Đ Giáo ñang h i suy vong. nh ng b c ñá này cũng ñã ch u s tàn phá c a th i gian. ñ u có th tham d vào ñ i s ng tinh th n. th o lu n v Đ o lý v i các nhà bác h c và các b c Giáo sĩ. Ngư i n Đ r t m c tôn sùng và tư ng trưng sông H ng như m t v N Th n ñem l i ngu n s ng cho vùng ñ ng b ng phì nhiêu c a mi n B c n. giám ñ c trư ng Ph n ng c a chánh ph . Ra ñ n ñư ng cái. ñ làm thông ngôn. Ngài l p nên m t h th ng tri t h c hoàn b và ñ l i cho ñ i m t cái di s n quý báu v tinh th n. Nh ng ñ n ñài dinh th nguy nga ñ s ven b sông chen chúc l n nhau cái cao cái th p dư ng như tranh nhau m t ch ñ ng danh d trên b sông H ng linh thiêng. Vào th i kỳ ñó. Bác sĩ Kavir ng i trên l u. Trí óc thông minh tuy t v i c a Ngài làm cho các nhà bác h c trong x ph i ng c nhiên. mê tín. Nh ng tu sĩ. Không bao lâu Ngài ñư c ngư i ñương th i kính n và suy tôn như m t b c tiên tr Ngài có nh ng ý ki n r ng rãi và lên án nhi u s d ñoan. ñã s ng n Đ cách ñây hai ngàn năm. và h c h i Đ o lý. ñi u này làm cho Ngài b rút phép thông công và b tr c xu t ra kh i Bà La Môn giáo. Sau cùng tôi g p ông ta m t ngôi nhà cao hai t ng. ngư i hơi do d . tăng l .

nơi ñó Ngài b t ñ u ñi thuy t pháp. Ngài thành l p b n ñ o vi n l n b n phương tr i mà m t Badrinath t i mi n B c. . Ngư i phóng t m nhãn quang nhìn th ng vào tôi. mi n Nam n Đ v n ñư c coi là nơi Thánh Đ a chính tông c a n Đ Giáo. V i m t chánh sách khôn khéo. Cho ñ n ngày nay. có gi i thích cho tôi bi t r ng Th y y không bao gi bi u di n nh ng quy n năng nơi công c ng. bi u hi n c a giai c p Bà La Môn. giúp ñ i m t cách tuy t ñ i trong s ch cao thư ng nh t. và nói Shànti (chúc Th y bình an). Nh ng ñ o vi n ñó là nh ng trung tâm tinh th n truy n bá giáo lý c a ñ c Giáo Ch Shankara Charya lúc còn sanh ti n có h a v i các v ñ t r ng Ngài s luôn luôn g n bên h b ng tinh th n. ng i x p b ng theo hình bán nguy t dư i sàn g ch. Chương trình giáo d c này ñư c ti p theo b ng m t th i kỳ ho t ñ ng nh p th c a ngư i thanh niên. Tuy nhiên. tôi yêu c u h thông c m và ñ i x v i tôi như là m t trư ng h p ngo i l . Tôi h i thăm v Pháp Sư và ñư c ñưa vào trong nhà. S h c t p c a y không ch v m t trí d c và ñ c d c mà thôi. Trong m t gian phòng r ng rãi. và m t Puri t i mi n Đông n. M t v trư ng lão có m t chòm râu b c ng i d a trên m t chi c divan ch cu i phòng. Nh ng v ñ t giương m t nhìn nhau. Tôi t gi i thi u là m t nhà văn ñi du l ch nĐ ñ h ch iv môn Tri t h c và Đ o h c c a x này. Tôi cũng bi t rõ là ngư i ñ t mà tôi ñã g p. Trong nh ng câu chuy n m t ngư i ng i ngoài hàng b Đó là m t thanh niên có v m t thông minh lanh l i. Vishudha có l ñã trên b y mươi tu i. Trên c có ñeo m t s i dây Thánh.110 175 kh p nơi trong x . Th t là m t ñi u kỳ l mà nh n th y r ng giòng tu này ñư c ti p t c hành ñ o tr i qua nhi u th k mà t trư c ñ n nay không h có m t v Tăng Th ng nào làm trái v i lý tư ng v tha. hai lòng bàn tay giao nhau ñưa lên trư c trán. hoàn toàn hi n dâng cu c ñ i ñ ph ng s nhân lo i. nó còn g m c nh ng giai ño n cao ñ ng c a pháp môn Yoga và s th c hành môn thi n ñ nh. Hình dáng kh kính và ch ng i danh d c a ngư i này cũng ñ cho tôi bi t r ng ñây là ngư i mà tôi tìm ki m. và s phù h cho nh ng ngư i k nghi p c a Ngài ch c v Tăng Th ng. qu th t m t mãnh l c huy n bí dư ng như ph ng ph t trong gian phòng này. vì l tôi có m t s thích thú sâu xa ñ i v i n n minh tri t c truy n c a h . ngư i có m t s ng mũi ng n và m t b râu dài. Tôi ch p tay chào theo ki u n Đ . ñôi m t l n và sâu s c. ch ng khác nào tôi là m t v t thí nghi m dư i m t ng kính phóng ñ i. nên y ñư c giao phó cho các v danh sư d y d và chu n b cho y th c hành ch c v cao c c a m t v Tăng Th ng sau này. và khi g n qua ñ i thì Ngài ch ñ nh m t ñ t x ng ñáng nh t ñ k nghi p c a Ngài. và day l i nhìn Th y h . Tôi c m th y có m t cái gì l lùng nó là th c ñ ng ñ n tâm h n tôi. và d u cho ch kín ñáo trong tư th t. tôi th y có m t nhóm ngư i n Đ ăn m c ch nh t . Đ c Giáo Ch Shankara Charya ñi châu du kh p x nĐ v i chi c áo màu già và cây g y hành hương c a nhà tu sĩ. Chính nh ng nhà h c gi uyên bác n Đ cũng r t sùng m công trình v tri t h c và tâm linh c a Ngài. như ñ ch ñ i câu tr l i. vì ngư i ñ t này thư ng ñư c ch ñ nh s n khi còn là m t thanh niên tr tu i. Đ i b n dinh c a Ngài g m có m t ngôi ñ n và m t tu vi n ñư c ñ t mi n Nam. M i v Tăng Th ng ñ u l y tên là Shankara. ngư i cũng không phô trương nh ng quy n năng ñó trư c m t nh ng ngư i ngo i qu c. Mani còn k cho tôi nghe nhi u giai tho i v nh ng quy n năng c a Đ i Đ c Shankara th sáu mươi sáu.

ch ng g y lê bư c ñi ch m rãi.174 111 s . nh ng ngư i ñi hành hương tay l n chu i b ñ . ch t h p. t t c ñ u cùng chen chúc nhau trên nh ng con ñư ng nh h p t khu mê l này ñưa xu ng t n b sông H ng. Có nh ng ngư i tu sĩ hành kh t bôi tro ñ y mình. nóc ñ . Nh ng tu sĩ kh h nh khoác b áo vàng. và ti n ñ n g n ñó. ng i x p thành hàng ngoài c ng ñ n. nét m t tr m tư. tôi ñ n m t con ñư ng có nh ng tòa nhà to l n ñ s . vì ñây là ngôi nhà mà tôi tìm ki m. l y trán ñ ng vào b c th m ñá trư c c ng r i m i ra ñi. Trong ñám ñông có nh ng ngư i khác. ti ng chuông trong ñ n ngân không d t. Nh ng ngư i hành hương ra vào t p n p không d t. màu hoa tươi s c s coi r t vui m t. M t v sư tăng g y gò kh c kh bư c ra và nhìn tôi v i c p m t dò xét. Ngư i thư ký xin l i không ng ng. Tôi ti n ñ n m t c a c ng bên ngoài có m t t m bia ñá kh c ch "Vishudha" Tôi bư c vào c ng. m t v Th n t i cao c a n Giáo. ti ng tù và th i vang tai. Trong khi ch ñ i. nơi ñó có c m t nhóm thư ký ñang b n r n m nh ng b c thư ch t thành ñ ng ñư c chuy n cho Đ i Đ c sau khi Ngài xu t hành t th tr n Kumbakonam và ñi tu n du kh p nơi. Nh ng con két kêu vang bu l i r t ñông trên m t ng n tháp g n bên. ñ n g n ngư ng c a c a m t ngôi ñ n khác và nhìn xem ngư i ta ñang l Th n Krishn Ngư i ta ñ t ch t long não trư c m t tư ng Th n b ng vàng. Hai mái b u tròn. màu s c r c r . tôi ñã ñ ng trư c c ng ngôi Đ n Vàng. là m t ngôi ñ n r t ñư c sùng thư ng trong các gi i tôn giáo chính th ng n Đ . Tôi li n bư c ñi ch khác. chói lòa dư i ánh n ng m t tr i. b b nh kinh niên: Đ i Đ c Shankara dùng tay truy n ñi n. ñã có nhi u ngư i xin ng l i t ñêm trư c ñ ch c ñư c Ngài ti p ki n. Ngôi Đ n Vàng này th th n Shiva. Tôi ñư c ñưa vào m t nhà kia. Tôi ñi xuyên qua nh ng con ñư ng t i tăm. y dùng s khéo léo ngo i giao ñ l t vào trư c và m t lúc sau y tr ra v i m t n cư i ñ c th ng: Đ i Đ c s ñ c cách ban m t ngo i l cho anh và s ti p anh trong m t gi . và còn bao nhiêu nhân v t khác n a. Tôi ch p nh n vi c y m t cách bình tĩnh nhưng Mani nh t ñ nh không ch u thua: Y cho bi t y s c y tình quen bi t c c u v i Đ i Đ c ñ xin cho tôi ñư c vào y t ki n. và sau ñó ít lâu. Ngư i ta cũng nói r ng Ngài ñ c ñư c tư tư ng c a ngư i khác. ñ tìm nhà v pháp s Sau cùng. tôi dùng th i gi ñ ñi bách b chơi d c theo nh ng con ñư ng nh r t ngo n m c ñưa ñ n ngôi ñ n l n. V a qua m t khúc quanh. Hơn n a. trư c nhà có sân r ng rãi kho ng khoát. Ngài ch a cho y hoàn toàn h t b nh. làm b ng vàng kh i r t dày. ñã làm cho b nh nhân ng i d y ñư c. Tôi ch ñ i trong m t hành lang trong khi Mani nh n m t ngư i thư ký tr ra nói r ng Đ i Đ c không th ti p khách ngư i Âu. mi ng l m th m t ng ni m nh ng câu chân ngôn mà h l p ñi l p l i có l ñ n năm ch c ngàn l n. Nh ng ngư i t trong ñ n bư c ra kính c n cúi ñ u r p xu ng. Chúng tôi ñi vào thành ph Chingleput do m t con ñư ng hai bên ñư ng tr ng cây d a và ñi qua m t h th ng ch ng ch t nh ng ñư ng nh h p. Trung tâm thành ph náo nhi t và ñông ngư i. tuy th . Tôi ñi l n theo m t khu ph náo nhi t n ào. Tôi v n ti n bư c. có s ch a b nh cho m t ngư i thân nhân. có ngư i ñem nh ng tràng hoa vào ñ n. Tôi g p m t vài ngư i ñ y t ñang d t m t ñàn voi xám và l c ñà ñi u ng nư c. Có ngư i ch cho tôi th y con voi tuy t ñ p c a Đ i . trong kho ng không ñ y ba gi . ñã có hai trăm ngư i xin ñư c g p Ngài. gi a nh ng nhà quét vôi tr ng. trong s ñó.

là c i giày trư c khi vào nhà. ñ t mâm l v t m n c a tôi m t bên. m c nh ng chi c Sari màu mè s c . Giàu hay nghèo. gương m t nõn nà. khoác b áo màu vàng s m c a v tăng l xu t gia. Tôi nhìn theo con voi ti n bư c m t cách ch m ch p và oai v . Trong ñám ñông ngư i chen chúc nhau ngoài c a ngõ nhà Đ i Đ c. Tôi bư c ñ n g n. hy v ng r ng ñôi giày s còn nguyên ch cũ khi tôi ra v . là bông hoa và cam. và c g ng ñi ñ n ñây ít nh t là m t l n trong m t ñ i ngư i ñ ñư c t m mình trong b u không khí linh thiêng. tôi l i quên c m t phong t c khác. dư ng như nó cũng ý th c ñư c cái ñ a v cao sang c a ch nó. Cái ngai trên lưng voi vàng son lòe lo t. Ngài tác ngư i hơi th p. Nh ng k ñau m. Tôi ñ nh ñi mua quà bi u. nhưng tôi ng c Chuy n xe l a c a tôi v t lên chi c c u s t l n b c ngang qua sông H ng c kính và thiêng liêng. tôi ñi th n th qua các ñư ng ph nh h p trong thành ph ñ tìm nhà c a m t v pháp sư. Thêm vào ñám r ng ngư i h n t p ñó là nh ng con chó hoang ch y rong và nh ng b y ru i nh ng bu các qu y hàng. Tôi bi t r ng Đ i Đ c Shankara không ph i là m t v Giáo Hoàng. trong m t góc thi u ánh sáng. và ch ng g y tu sĩ. vì bên n Đ không có m t ch c s c như th . Tôi nh l i r ng theo phong t c n Đ . Tôi nh n th y cái nghi l gi n d này có m t tính cách l ch s mà tôi r t thích. ngoài ra s c n thi t c a nó ñ bày t lòng tôn kính. Tôi ñi l n theo nh ng ph xá buôn bán ñông ñ o t p n p. Tôi ñi qua nh ng con ñư ng ch t h p ñ n n i m t chi c xe không th chui l t vào. Tôi im l ng nhìn Đ c Tăng Th ng. khi ñ n vi ng thăm m t nhân v t ñ o ñ c chân tu. nh ng thi u ph còn tr . ngư i ta thư ng mang theo hoa qu bánh trái làm l v t ra m t. v n thư ng ch Ngài ñi tu n du kh p nõi. Tôi bèn c i giày b ngoài ñư ng. Ngài dùng nghi v x ng ñáng v i b c vua chúa. Qua ngày hôm sau.112 173 Đ c Shankara. nhưng quanh vùng ch tìm th y có hai món. Tôi ñư c bi t r ng Ngài m i trên b n mươi tu i. cu i phòng. thêu ch vàng coi r t l ng l y. Khu v c này g m có nhi u ñư ng quanh co khúc kh yu. mà m t ngư i ñ t Bombay ñã cho tôi ñ a ch . phát ra nh ng ti ng ñ ng m m càng bi u l thêm m t b ng ch ng xâm lăng c a th h cơ gi i tân ti n ñ i v i m t xã h i c xưa và b o th . và cúi r p mình làm l . t t c m i ngư i kh p m i nơi trong x ñ u chiêm ngư ng Thánh Đ a Ba N i La. Con sông H ng linh thánh ch c s không còn linh thánh ñư c bao lâu n a khi mà nh ng ngư i ngo i ch ng vô tín ngư ng b t ñ u phóng nh ng ñoàn h a xa g m thét như s ng ñ ng vư t ngang dòng nư c xám xanh và yên l ng c a nó. tôi bèn mua luôn c hai th ñem v . lót n m g m. m t lòa chân ch m. Mani mau m n nh c tôi. vì h tin r ng ch t ñ t Thánh s ñư c vĩnh vi n thăng lên cõi Thiên Đàng và thoát kh i vòng Luân H i Sinh T . ñi vào ñây ngư i ta có c m giác như ñi l c vào m t Mê H n Tr n. Ngư i n Đ coi thành ph này như m t nơi Thánh Đ a. h p h i cũng tìm m i phương ti n ñ có m t nơi ñây trong nh ng ngày cu i cùng c a h . t i ñây ngư i ta th y nhi u s c dân ñ m i ch ng t c và ñ m i h ng ngư i trong xã h i chen chúc l n nhau. Toàn th dân chúng n Đ mi n Nam ñ u kính c n nghiêng mình dư i s b o h c a Ngài. Chúng tôi ñi qua m t dãy hành lang và bư c vào m t gian phòng l n. tôi nh n th y có m t ngư i ñ ng khu t trong bóng t i. nhưng Ngài là m t v Giáo Ch và lãnh ñ o tinh th n c a m t s con chiên và tín ñ r t ñông ñ o. Có nh ng bà lão tóc b c da m i. sang hay hèn. Thành Ba N i La! S n Đ chép r ng Ba N i La là m t thành ph ñã có t mư i hai th k trư c Tây l ch k nguyên.

th i cu c th gi i có kh quan hơn bây gi không. Đ i Đ c Shankara quay l i ông b n tôi và nói ít l i b ng ti ng b n x nhưng tôi có th ñoán ñư c ý nghĩa. Ngư i Tây phương có th cho r ng c p m t ñen c a Ngài có v quá mơ m ng. Ngài mu n bi t nh ng c m tư ng c a m t ngư i ngo i qu c v ngư i và v t c a x n Đ . Làm sao mà có s thay ñ i tình hình trong khi Chương 9: V Pháp sư thành Ba N i La .Xin Đ i Đ c cho bi t trong tương lai. ñôi môi khép ch t và nghiêm ch nh. . Gương m t Ngài gi ng như c a m t v Thánh Gia Tô th i Trung C ... . ñôi m t l n ñen như huy n trông r t ñ p và có v yên t nh khác thư ng. r ng ñ ng sau ñôi mí m t ñó còn có nh ng cái gì khác hơn là nh ng gi c mơ. v m t khiêm t n. Tôi nói ñ m l i vào ñ : .. B n tôi nói l i v i tôi: . Th t r t hân h nh. b ng m t cách khó gi i thích. Câu chuy n kéo dài và tôi ng c nhiên mà ñư c bi t r ng Đ c Tăng Th ng ñ c thư ng xuyên nh ng báo chí c a Anh Qu c và bi t rõ m i s x y ra hàng ngày th gian này.172 113 nhiên mà th y tóc Ngài ñã ñi m b c. th ng và ñ u ñ n. nhưng tôi c m th y.Đ i Đ c hi u ti ng Anh nhưng Ngài không nói ñư c. Tôi s c nh Đ i Đ c Shankara có ti ng là m t nhà tiên tr Tôi bèn h i ý ki n Ngài v tương lai c a Trái Đ t. Ngài có m t tác phong cao quý. d u dàng. m t b râu ñen hơn ng n ph trên c m.Tôi không th y có s thay ñ i trong m t ngày g n ñây.. Đó là m t v n ñ th i gian.Đ i Đ c ñã quá h c mà ti p tôi. và mu n tôi d ch l i nh ng câu tr l i c a Ngài. Mũi ng n. Tôi nói qua v nh ng kinh nghi m ñ u tiên c a tôi x này.

. cùng s th nh vư ng chung. Đôi khi tôi ñã l y làm th c m c v nh ng vi c làm không th tin và không th hi u ñư c c a nh ng ngư i ñ o sĩ Yog Nhưng bi t ñâu. nhưng không ai có th nói chuy n ñư c v i y. Tôi có nghe nói v m t ngư i Yogi s ng thành Bénarès có th u ng r t nhi u thu c ñ c mà không sao c .D u các anh có tháo g nh ng chi n h m và ñem quăng nh ng c ñ i bác vào ñ ng s t v n. nhưng y ñã qua ñ i t nhi u năm na Trailingya là m t ñ o sĩ có b n lĩnh r t cao cư ng v môn Hatha Yog Y thư ng ng i trên b sông H ng su t nhi u năm. Đ i Đ c nói v i m t gi ng d u dàng: .Bây gi ph i làm sao. . Đó là m t phép công phu r t khó và ph i ñư c luy n t p m t cách ñ u ñ n và thư ng xuyên. n u mu n cho có k t qu t t ñ p. y r t có ti ng tăm thành ph này h i th i kỳ ñó. ñi u ñó cũng không ngăn c n ñư c chi n tranh. thì nh ng l i Brama ñã gi i thích cho tôi rõ l n ñ u tiên v v n ñ này. vì y ñã phát nguy n gi t nh kh u. Đ c Tăng Th ng ch ng m t tay lên g y và nói: .. d u là thu c ñ c mà không t n h i ñ n s c kh e..Đi u ñó ch c là còn lâu l m.N u có Thư ng Đ thì dư ng như Ngài ph n ñ i.Thư ng Đ ch có m t tình thương ñ i v i nhân lo i. chính là cái tinh th n bên trong. m i gây cho nhau lòng tin tư ng. V Yogi này tên là Trailingya Swami. có l h n m gi ñư c nh ng bí quy t mà ñ i s ng c a ngư i phương Tây ñang c g ng ñ khám phá b ng m t ngàn cu c thí nghi m khoa h c? .. .. Tôi không cư ng l i ñư c m t s mai m a cai ñ ng nó dâng lên cõi lòng tôi khi tôi th t ra nh ng l i này: xa l m. g n như không m c áo qu n gì c .. Ch có hòa h p tinh th n gi a các nư c và m i giai c p xã h i." Tôi tư ng r ng s ki n này th t là không th tin và không th có ñư c. . Như v y ph i chăng hi n nay chúng ta r t ít có hy v ng. . Đ i Đ c nghĩ sao v v n ñ này.Đi u c n ph i thay ñ i. và tái l p hòa bình.. .Ngư i ta t ng nói nhi u v v n ñ tài binh. Nh ng dân t c các anh s ñánh nhau b ng g y g c n u h không còn súng ng ñ võ trang. Tôi b o gan v t gì...Còn có Thư ng Đ .114 171 mà các nư c ñ u ñua nhau võ trang b ng vũ khí t i tân gi t ngư i.

M t linh h n cao c thiêng liêng ng trong con ngư i và r t cu c s kéo y quay tr v Thư ng Đ . tôi l c trong m tài li u c t k trong rương ð tìm quy n s mà tôi ñã ghi chép nh ng cu c nói chuy n c a tôi v i Brama... Tôi bèn h i bác sĩ Bandyo: . K t qu là y ñã b thu c ñ c v t ngã m t cách mau chóng và ch t sau ñó. S nhu c u c a th gian r t c p bách. anh s nhìn th y xa hơn. Tôi l t qua vài trang và th y nh ng dòng tài li u này: "Nh ng thu c ñ c d u m nh ñ n b c nào cũng không th làm h i ñư c ñ o sĩ ñã th c hành giai ño n Đ i Công Ph Giai ño n này g m có s ph i h p m t vài lo i tư th . s ñ i tr y tinh th n c a dân chúng và s l m than ñau kh c a hàng tri u ngư i s ñưa ñ n m t s ph n ng. Thư ng Đ s an bày m i s m t cách êm th m vào ngày gi mà Ngài ch n l a. và b ng cách t p trung tư tư ng. Nh ng s tranh ch p náo lo n gi a các qu c gia.Bác sĩ có th gi i thích s ki n này b ng lý lu n Y h c ñư c chăng? V bác sĩ l c ñ u: .Không. ñ n n i m t b c vĩ nhân s gi c a Thư ng Đ ch c ch n s xu t hi n.. . Ngài ñáp m t cách khoan dung. T i ñây.Vào th k hi n t i. y s phá tan nh hư ng kh c h i c a các th thu c ñ c. L t t nhiên là như v y. th ñô Mi n Đi n. nhưng khi v ñ n nhà.Ph i chăng Đ i Đ c nghĩ r ng con ngư i càng ngày càng tr nên sa ñ a hơn trư c. phép khí công. ngư i ñ o sĩ trên b sông Adyar ñ n . . Theo truy n thuy t c a môn phái chúng tôi. thì b c vĩ nhân xu t hi n ñ c u ñ ñ i càng cao c b y nhiêu. Ngài s a l i câu nói c a tôi. Khi tôi tr v nhà. y li n ng i xu t th n nh p ñ nh theo phương pháp Yoga. và ch ng ñó s có m t b c vĩ nhân lãnh s m nh thiêng liêng xu t hi n ñ c u ñ th gian.170 115 Khi chúng tôi h i Narasingha Swami làm sao y có th b t th xác c a y ch u ñ ng ñư c nh ng s thí nghi m ñó. thì y nói r ng ngay sau khi tr v nhà.C xét qua bao nhiêu s l m than ñau kh trên th gian hi n nay thì Thư ng Đ ch có m t s d ng dưng ñ i v i nhân lo i. Như th . Vi c này hoàn toàn làm tôi ng c nhiên và không hi u ra sao c . và s vô minh ám mu i c a ngư i ñ i r t dày ñ c.Không. Tôi ñư c bi t r ng Narasingha Swami ñã tr l i Calcutta sau ñó ít lâu và ñi qua Ngư ng Quang (Rangoon). tôi không nghĩ th . . Đ c Tăng Th ng nhìn tôi m t cách l lùng. tôi không th gi i thích n i. nó làm cho ngư i Đ o sĩ có cái quy n năng nu t vào b ng b t c .Như v y. vì có khách ñ n thình lình nên y quên ng i nh p ñ nh và xu t th n theo như thư ng l . nghĩa là m i th k ñ u có m t ñ ng c u th . Tôi h i: . . . y cũng tr tài trong m t cu c trình di n tương t . Đ i Đ c nghĩ r ng m t v c u th cũng s xu t hi n vào th i bu i hi n t i chăng.V i m t ít kiên nh n.. luy n ý chí và t p trung tư tư ng. Ngay t c kh c tôi li n th y h i ti c v nh ng l i nói v i vàng c a tôi. Đi u này ñúng như m t ñ nh lu t v t lý h c. Th gian càng vô minh ñau kh ñ i tr y bao nhiêu.

Ph i chăng Đ i Đ c mu n cho m i ngư i ñ u áp d ng nh ng lý tư ng tâm linh vào công vi c x th c a h . tuy r ng không ñư c như ngày xưa. N u t t c th gi i ñ u làm gi ng như th và tuân theo s dìu d t c a nh ng ngư i ñã có s giác ng tâm linh.Nhưng nh ng thành ph Tây phương c a chúng tôi. . ñây. Ngư i Yogi ñ ng ngay chính gi a gi ng ñư ng. m t chai th y tinh d y ñư c ñ p v ra t ng m nh và tán ra thành b t. là ch t Cyanure de Potassium. Ch nghĩa v t ch t ph i ñư c thay th b ng nh ng hoài bão tinh th n và lý tư ng tâm linh. . có nh ng k b t lương hành ñ ng ch ng khác nào như có qu vương ng trong lòng c a h . Nh ng lo i thu c ñ c k trên v n còn y nguyên trong bao t . Y ñã nu t m t li u Cyanure de Potassium ñ m nh ñ gi t ch t m t ngư i trong vòng ba phút ñ ng h . vì tôi ñã ñ h t th i gi và tâm trí vào ngành Y khoa. Sau ñó. nhưng y nu t luôn c th này mà v n d ng dưng như không.V Raman. ăn cư p m t cách khoa h c c a th i ñ i này. và y cũng làm như trên. cũng ch ng khác nào như s th t b i thư ng là m t bài h c hay. Narasingha Swami nu t luôn c th b t mi ng chai này. thì th y nó làm tan rã m t v t b ng ñ ng. Ngư i ta th l i cái cư ng ñ c a ch t lưu huỳnh toan. nó ch cho chúng ta th y s l i l m và hãy ñ i qua con ñư ng khác. Ngài nhìn nh n r ng m i nh ng v n ñ tương t . Chúng ta ch còn thi u nh ng ngư i ñã giác ng tâm linh và s n sàng ñi truy n bá ánh sáng chân lý. Nh ng s khó khăn ñau kh c a các qu c gia trên th gi i hi n nay th t ra là nh ng cơn h p h i nó s ñưa ñ n s thay ñ i nói trên. d u Đông phương hay Tây phương cũng v y. Y rót vài gi t trên lòng bàn tay c a y và ñưa lư i li m. . Trư c h t. Ba gi sau khi y ñã nu t trôi b a ăn khác thư ng này. và ngư i ta ñưa cho y nh ng th thu c ñ c l y trong phòng thí nghi m hóa h c c a trư ng. nhà bác h c tr danh chi m gi i thư ng Nobel. tuy nhiên chúng tôi v n ph i ch p nh n b ng ch ng hi n nhiên ñang di n ra trư c m t chúng tôi. m t v bác sĩ trong b n li n ñ t ng bơm vào bao t c a ngư i Yogi và bơm ra nh ng gì còn l i. là m t th gi t ngư i m t cách ch m ch p. có Sir C. Câu chuy n kéo dài.Đúng v y. y v n ñ ng trơ trơ nhăn răng cư i và không suy chuy n tí nào c . thì ch ng ñó nhân lo i s ñư c s ng trong hòa bình và th nh vư ng. Không có phương thu c nào m u nhi m hơn n a ñ ch a cơn b nh tr ng c a nhân lo i. tôi nh n th y r ng Đ i Đ c Shankara không chê bai ch trích phương Tây ñ r i ñ cao và tán t ng phương Đông như nhi u ngư i n Đ khác. ñi u ñó không ph i khó làm. mà hãy trách nh ng hoàn c nh xã h i ñã ñào t o ra h ..116 169 . Qua ngày hôm sau. K ñó ngư i ta ñưa cho y m t l cư ng toan Phenol. ông này tuyên b r ng cu c trình di n c a ngư i Yogi là m t s thách th c l n lao ñ i v i khoa h c hi n t i. Xã h i ph i ñư c c i ti n ñ n m t trình ñ cao hơn.Chúng ta ñ ng nên trách ngư i. . b i vì ñó là phương ti n duy nh t ñ ñem l i nh ng k t qu lâu b n mà c u cánh là s làm th a mãn t t c m i ngư i. chúng tôi ñưa cho y m t l lưu huỳnh toan (acide sulfurique). X n Đ có nh ng ngư i y và ñó là cái vinh h nh c a nó.. tuy th . Trong s nh ng ngư i có m t trong cu c trình di n. Chúng tôi li n th v i m t lo i thu c ñ c d nh t. ngư i ta nh n th y ch t b t mi ng chai tr n l n v i phân c a y ñi ñ i ti n ra ngoài. Cu c thí nghi m c a chúng tôi ñã quá rõ ràng. Chính hoàn c nh chung quanh ngoài xã h i ñưa ñ y h vào con ñư ng t i l i. nh ng b c Hi n Gi ñư c kính tr ng bi t ñãi. Tôi ñáp và nghĩ ñ n nh ng tay ñ i b m. S ki n này th t là l lùng và th t không th nào tin ñư c.

. H i ñó tôi có mư i hai tu i. tôi lui v t i m t làng trên b sông Cauvery ñ h c t p và tham thi n quán tư ng trong ba năm. Nhưng trong nh ng năm ñó.Y ñã làm cho c thành ph bàn tán v y trong m t th i gian ng n. Hình như y ñã s ng n d t trong vùng n i ñ a trư c khi ñ n thành ph này. Ngài hy v ng r ng m t th h khôn ngoan hơn s hòa h p nh ng ưu ñi m c a hai n n văn minh Âu Á ñ t ch c m t cơ c u xã h i quân bình t t ñ p và cao thư ng hơn. và như th . . ngoài ra Narasingha Swami. Tôi nh n l i và t ñó tôi v n ñi t t lên mi n B c ñ ñ n Nepal. như v y có l y ñã tr v nơi am th t c a y.Xin bác sĩ cho bi t vi c gì ñã x y ra? . Tôi m i nói qua v n ñ tìm Đ o và ñ c Tăng Th ng h i tôi v nh ng ngư i ñ o sĩ mà tôi ñã g p d c ñư ng. Ngư i ñã khám phá ra y là bác sĩ Neoghy. c hai phương Đông và Tây ñ u x p x b ng nhau.Tôi mu n g p m t ngư i ñ o pháp khá cao ñ có th cho tôi th y . . giáo sư Hóa h c t i trư ng Đ i H c Calcutta.168 117 ngành Y h c và khoa Cơ Th H c ñã giúp ích cho tôi hi u thêm v v n ñ Yoga trên m t bình di n khoa h c. Yoga. có m t kh i óc phê bình ch t ch . Sau ñó. tôi m i b t ñ u ra làm vi c công ích. tôi không ñi xa hơn vài trăm d m ñư ng. Tôi cũng có trong s nh ng ngư i ñư c m i ñ n ch ng ki n. .Lý do là vào năm 1918.. Bác sĩ l y làm ng c nhiên và m i ngư i Yogi ñ n Calcutt Trư ng Đ i H c c a thành ph này li n t ch c m t bu i trình di n công c ng ñ cho Narasingha bi u di n quy n năng c a y trư c m t c t a g m toàn là các nhà bác h c và y sĩ. . ngư i này ñ n Calcutta cách ñây không lâu. và phương bán c u ñ u có nh ng ñ c tính và khuy t ñi m riêng. Chúng tôi là m t thành ph n g m các nhà khoa h c. r i sau ñó ñi ñâu không ai bi t. Tôi ph i thuy t pháp t i ngôi ñ n chùa c a m i ñ a phương. Cu c bi u di n ñư c t ch c t i gi ng ñư ng V t Lý H c. Tôi không gi u di m gì c : .T năm 1907. và ph d dân chúng quanh vùng. cách ñ m t hai tháng v trư c t i Madhupor Bác sĩ Neoghy th y y li m vài gi t c a m t ch t cư ng toan r t ñ c. . và ñ than h ng vào mi ng ng m cho ñ n khi hòn than t t h n. Tôi qua v n ñ khác và xin phép h i Ngài m t vài câu h i có tính cách cá nhân. gây m t lu ng dư lu n sôi n i.Tôi h u như không bi t gì v khoa Yog Đó là m t v n ñ m i l ñ i v i tôi. B n năm sau khi tôi ñư c ch ñ nh. Tôi h i thăm v ngư i Yogi này. Bác sĩ nói: .. tôi ít có chú ý ñ n các v n ñ tôn giáo. ho c m i th tr n nào m i tôi ghé qua. nhưng câu tr l i làm tôi th t v ng: . Ngài b ng lòng ngay không chút do d . b i vì truy n th ng c a ch c v tôi b t bu c tôi ph i lưu gót l i m i làng và m i thành ph mà tôi ñi ngang qua trên l trình c a tôi.. và như ông ñã bi t.Đ i Đ c gi ch c v này ñã ñư c bao lâu. Tôi cũng chưa t ng g p m t ngư i Yogi nào.Narasingha Swami ñã ñ n Calcutta.Hình như Đ i Đ c ít khi lưu ng t i t ng hành dinh Kumbakonam. n u không cách xa l m. tôi ñư c Qu c Vương x Nepal m i tôi ñ n làm thư ng khách c a Ngài trong m t th i gian.

..N u anh mu n nh p môn vào khoa Yoga thư ng ñ ng. Ông ñã th c hi n ñư c t t c sáu ngàn cu c gi i ph u. Ngài nói v i m t gi ng nh nhàng: . anh hãy tư ng ñ n nh ng nhà ñ o sĩ Yogi và nh ng tu sĩ thánh ñ c mà anh ñã g p. Cái th xác này ñã g n làm tròn công vi c c a nó trong ki p hi n t i. tôi ñi bách b thơ th n qua nhi u ñư ng ph và quên c gi c ng . tuy r ng tôi không có lòng tín ngư ng tôn giáo. và giúp cho s tham thi n ñư c d dàng hơn.Anh hãy ti p t c công vi c tìm ki m c a anh. Tôi quên c th i gian khi tôi ng i bên c nh Ngài trên chi c giư ng g . khi ñã xong. Nh ng gi ñó c nh v t thiên nhiên ñ u ñ m chìm trong yên l ng. thì v Tôn Sư Ramakrishna còn có nh hư ng m nh m và sâu r ng ñ n ñâu. Ngài c m tay tôi và d t tôi ra ñ ng trên nóc b ng ñ hóng mát. là m t trong nh ng chuyên viên gi i ph u có tài nh t thành ph này. Ngài m i day l i. B n v . Dư i ánh trăng r m trong sáng.. sau khi chúng tôi ñã d t câu chuy n. hãy luôn luôn nghĩ ñ n ñ i s ng tâm linh và s ti n hóa c a linh h n. T m lòng chân thành s giúp ñ anh. giám ñ c m t b nh vi n t i Calcutta. thì ch ng ñó tôi ph i làm sao.Nhưng thưa Đ i Đ c. quán tư ng nh ng ñi u thanh cao và nuôi dư ng tình bác ái trong lòng. vì tôi c m th y anh có m t ý chí r t m nh. r i ngư i ñó s dìu d t anh bư c vào c a ñ o di u huy n. Tôi cúi ñ u m t cách khiêm t n trư c m t Ngài. Dư i chân chúng tôi. Anh hãy ch n l a ngư i nào mà anh th y thích h p nh t. .N u như th anh hãy t tu ti n l y m t mình cho ñ n khi Thư ng Đ giúp ngu n c m h ng cho anh. và tôi ñã có d p th o lu n v i ông v m t vài ñi u hi u bi t v khoa Hatha Yoga mà tôi ñã thâu nh p ñư c..S m ng c a tôi ñã g n ch m d t. Đêm y là ñêm cu i cùng mà tôi có m t t i nhà ñ c Mahasaya. thì ngư i ñó không ai khác hơn là v danh sư Mahasaya. Đ c Tăng Th ng vu t chòm râu ng n c a Ngài và nói: . Tôi nghĩ r ng n u th gian này có m t ngư i nào có th làm cho tôi thoát kh i s hoài nghi và s ng v i m t ñ c tin ñơn gi n. Bác sĩ Bandyo. n u tôi không th y thích h p v i m t ngư i nào. . tôi nhìn th y nh ng cây ki ng và nh ng khóm hoa ñ ng trong ch u s p thành hàng coi r t ñ p. thì h không làm gì khác hơn là tuôn ra m t tràng lý thuy t nghe như su i ch y! Hay là tôi ñòi h i m t ñi u quá ñáng chăng. chi u muôn ngàn ánh ñèn r c r c a thành ph Calcutt Đ c Mahasaya ñ ng yên l ng c u nguy n trong m t lúc. cùng nh ng phương ti n d n d t cho con ngư i ñư c ti n hóa mau trên ñư ng Đ o. hi u r ng n u Ngài là ñ t mà có m t s c thu hút mãnh li t như th ñ i v i tôi. Xong r i.Tôi ph i làm gì bây gi .. Gi kh c trôi qua m t cách mau chóng.. Đ c Tăng Th ng ñáp: . T m ki n th c r ng rãi c a ông v .118 167 m t vài b ng ch ng v ñ i s ng tâm linh. anh không có ñòi h i quá ñáng. Sau m t lúc im l ng.. Th i gi t t nh t cho s tham thi n là bu i s m mai và bu i chi u. Ánh sáng b t ñ u ch m n nơi anh và s dìu d t anh ñ n ngay m c ñích. Anh hãy nh n l y ân hu c a tôi trư c khi tôi ñi. khi ngư i ta yêu c u h ch ng minh m t cách c th nh ng ñi u h nói. Anh hãy t p tham thi n ñ u ñ n. Ngài ñã làm tôi xúc ñ ng m t cách l lùng. ñưa tay lên ban ân hu và ñ t nh bàn tay lên trán tôi. Nhi u nhà tu sĩ ñây.

Tôi ch ng có ba ti ng ñ ng h m i ñêm t nhi u năm na Làm sao thâu nh n ñ t trong nh ng ñi u ki n ñó. và th i gi không ph i là c a tôi. nhưng tôi không th nào quên cái phong ñ hi n t . k t h p v i nh ng b c chân tu ñ i ñ c ñã t ng có nhi u kinh nghi m v ñư ng tâm linh.Cũng ñư c. êm ñ p. . B u không khí chung quanh Ngài th t là t t lành. tôi có th xin Ngài giúp ñ ñư c chăng. Tôi thư ng không nh h t nh ng l i nói c a Ngài th t ra. Tôi ñâm ra ao ư c s an t nh hoàn toàn trên gương m t Ngài.Th t v y.Đ i Đ c có th ch dùm cho tôi tìm ñư c chăng. Tôi ch g p .Còn v th hai. H ñ n ñ u ñ u m i ñêm và bư c lên thang l u c a ngôi nhà ñ nghe m t cách chú ý m i l i nói do th y c a h th t ra. . Tuân theo m t s thúc gi c bên trong nó m nh hơn ý chí c a tôi. . .N u tôi không tìm ñư c ai.. Trư c kia ñ c Ramakrishna ñã t ng h p d n Ngài như th nào.Tôi ñ ng ñ u m t cơ quan tinh th n. S ti p xúc g n gũi v i nh ng b c y s giúp cho y khai m ñ o tâm hãy còn ti m tàng c a Nh ng v ñã ti n hóa cao có th giúp chúng ta hư ng tâm tư ý chí c a mình theo v nh ng m c ñích cao c . và tôi b t ñ u L i nói thành th t và t t b ng c a Ngài làm cho tôi c m ñ ng. Ngài ñã tìm th y s an l c bên trong và cái an l c ñó t a ra chung quanh m t cách th t s . Tôi cũng nh p b n v i h trong th i gian. Tôi ch bi t có hai v danh sư có th làm cho anh ñư c như ý nguy n. các v y kích thích cho chúng ta có m t lòng mong ư c mãnh li t mu n s ng m t cu c ñ i tâm linh. Tôi ñ n ñ u ñ u m i ñêm th t ra không ph i ñ nghe ñ c Mahasaya thuy t pháp. và m t ngư i Âu ít có khi may m n ñư c g p.. . d u dàng và ñ y thi n c m. nho nhã c a Ngài.Tôi nghe nói r ng nh ng v danh sư r t hi m. mà là ñ t m mình trong b u không khí tâm linh sáng l n do s hi n di n c a Ngài t o nên.. tôi h i Ngài: . Như th . Khi nào lý trí c a y th t b i. M t v hi n ñang s ng n d t t i Bénarès. luôn luôn có khách ñ n vi ng cho ñ n khi gian phòng ch a ñ y nh ng ngư i n Đ . ñ t c a ñ c Mahasaya. . Anh hãy tìm m t v ñ o sư có th dành nhi u thì gi cho anh. ngư i y hãy nên thư ng giao du. Nhưng n u ngư i ta c công tìm.Nhưng n u có ngư i nói r ng s c u nguy n không thích h p v i b n tính c a h . như Ramakrishna v n thư ng nói. s ti p xúc giao thi p v i nh ng b c ñó là m t bư c ñ u tiên r t quan tr ng. chúng tôi thư ng ñàm lu n v nh ng v n ñ ñ o ñ c tâm linh trong nh ng ngày tôi còn lưu trú Calcutt Su t nh ng bu i chi u... Tôi có th gi i thi u anh. Trên h t m i s ..N u v y. Không. dư ng như ngư i ta có th c m bi t ñư c. nhưng ít ngư i có may m n ñư c ông ta ti p ki n. qu tim này không bao gi bi t nh ng s th c m c băn khoăn nó d y vò qu tim tôi. B i v y. Nó là c a chung cho m i ngư i. thì ông s nói sao? . ñ ng nói chi m t ngư i Âu l i càng khó hơn. ñi sâu vào n i ñ a. thì ngày nay Ngài cũng h p d n tôi gi ng y như th .166 119 con ngư i.. Đ c Shankara l c ñ u m t cách nh nhàng: . và nó cũng thư ng là bư c cu i cùng.Ngư i kia t n dư i mi n Nam.. t có ngày s g p. nhưng tôi s Ông ta t ch i. n u anh mu n. . thì c u nguy n s giúp y ñ t t i m c ñích.

nh nh hư ng c a ñ c Tôn S Giáo lý c a Ngài ñã ñư c truy n kh u qua các v ñ t . v sau tr nên nh ng v ñ t c a Ngài. Như th .Nhưng n u ngư i y chưa t ng c u nguy n bao gi . Lòng h o tâm. Anh hãy h a v i tôi là anh s không r i kh i n Đ trư c khi g p ñ c Maharichi.120 165 ông ta có m t l n.. thì làm sao? .Tôi ñã s p ñ t t t c m i vi c ñ ñi mi n B c. anh ñã g p r i ñó.C u nguy n là cái phương ti n. M t n cư i ñ y h o ý hi n trên gương m t Ngài. Tôi ñã ñư c hân h nh ghi chép nh ng l i d y c a Ngài b ng ti ng Bengali.Tôi e r ng ñã quá l m d ng th i gi c a Đ i Đ c. Ngài có cái ñ c t tr ng c a m t ngư i ñã t ng s ng m t cu c ñ i hoàn toàn tuân theo ti ng g i c a lương tri. ñ o ñ c. trên ng n ñ i thiêng. Tôi s c nh l i ngư i kh t sĩ m c áo vàng ñã kh n kho n m i m c tôi ñ n vi ng th y Tôi không nghe l m. ñ i c a h . làm cho tôi h a ngay không do d . mà còn ph i th a mãn lý trí n a? .C m ơn Đ i Đ c! Tôi hi n có m t ngư i ñ d n ñư ng ñ n nơi ñ o vi n c a Ngài. nh ng sách v in ra nh ng giáo lý ñó r t ph thông kh p c m i gia ñình trong t nh Bengale và nh ng b n d ch cũng ñư c phát hành ñi kh p các vùng n Đ . .. trong ñ a ph n Arcot. anh th y nh hư ng c a Ramakrishna ñã bành trư ng r ng rãi như th nào ngoài vòng c a nhóm ñ t thân tín. Đ c Mahasaya ng ng nói và ñ m chìm trong im l ng. Ngư i ta thư ng g i Ngài là ñ c Maharichi (ti ng Ph n.Như v y anh s ñi chăng. t bi và thành th t c a Ngài bi u l rõ ràng. nhưng tôi bi t ngay ñó là m t b c danh s Ông ta t i Arunachala.. và sau ñó ít lâu. Đi u mà anh ñi tìm.. hay Đ i Hi n). C p m t Ngài bi u l s thành th t rõ r t. . Anh mu n bi t thêm n a không. . li n xu t hi n nh ng ngư i d c lòng tìm ñ o. Tôi h i: . Chính Ramakrishna ñã c u nguy n Thư ng Đ hãy g i ñ n cho Ngài nh ng ngư i có ñ o tâm.Ngài s b o ngư i y hãy c u nguy n. chính y cũng nói ñ n ng n ñ i thiêng. tôi nghe phía ngoài có ti ng n ào c a ñám ñông ngư i ñã ch ñ i t lâu.Như v y anh ñ ng băn khoăn gì n a.Không bi t ñ c Ramakrishna s nói như th nào v i m t ngư i không th ch s ng b ng ñ c tin mà thôi. Tôi nhìn k gương m t c a Ngài và l y làm ng c nhiên mà th y r ng Ngài có nh ng nét m t và màu da không gi ng như c a ngư i n Đ . thi n chí. C u nguy n là m t s c m nh r t nhi m m u. Tôi bèn ki u t : . nó là cái phương sách t i h u c a . nh ng v này v sau l i truy n bá r ng rãi trong dân chúng. tôi có m t l i yêu c u anh. .N u v y. Xin kính chào Ngài. Nh ng l i nói ñó như ñem ñ n cho tôi m t tia sáng. có nghĩa là b c Đ i Sư. Di n m o và c t cách c a Ngài th t là cao quý ñ o m o tuy t v i. Lúc y. . Tôi còn do d : .

tôi ñã quy t ñ nh d t b cu c ñ i tr n th t trong tâm. anh s th y nh ng công trình c u t xã h i. m c d u b ngoài tôi v n s ng như m i ngư i. tôi không b ngh nghi p cũ và v n ti p t c d y h c. nhưng hãy ñ t tâm trí nơi Thư ng Đ . và ñ i ngư i ch là m t trò ng u nhiên tình c thoáng qua trong m t cái vũ tr khô khan. Riêng tôi. Con rùa bơi l i trên m t h . Đ c Tăng Th ng d n v i tôi m t câu: . M t ngư i không màng ñ n danh v ng quy n th ñ i này. Ra ñ n c a tôi quay l i chào Ngài m t l n cu i cùng. mà v c kính làm cho tôi ưa thích. m c d u tôi kính ph c cái tâm h n cao quý c a Ngài nhưng tôi l i ñâm ra thèm mu n cái ñ c tin ñơn gi n c a nh ng ngư i ng i nghe Ngài thuy t pháp. t thi n. Tôi còn ngao du su t ngày trong thành ph Chingleput. và còn chiêm ngư ng ñ c Tăng Th ng m t l n cu i cùng trư c khi v nhà. Tôi g p Ngài trong ngôi ñ n l n.Th y nh n trong tư ng m t. Ngài ti n ñưa tôi ñ n t n hành lang và quay l i nói nh ñi u gì bên tai ngư i b n tôi. Ngài ñ u ñem b thí t t c . tôi t giã Ngài mà lòng còn luy n ti c m t ngư i ñã hi n dâng tr n cu c ñ i cho ñ ng thiêng liêng. khoác b áo vàng và ñem truy n bá giáo lý c a ñ c Th y kh p nơi trong x n Đ . không ai l gì mà th y tôi tr l i v i Ngài luôn luôn. ph n nhi u các ñ t tình nguy n xu t gia. Gi ng nói c a Ngài vang r n gi a m t s im l ng hoàn toàn. tôi ñoán r ng Ngài trình bày nh ng chân lý sâu xa b ng nh ng l i nói r t gi n d . và tôi cũng s không quên anh. c a m t ngư i cùng ñinh không tài s n không gia ñình. Tôi ch t nghe tho ng có tên tôi trong ñó. Có nhi u ñêm. t nhà bác h c Bà La Môn ñ n ngư i nông phu th t h c. và ng trên các v a hè c a thành ph . con hãy s ng v i h và nuôi dư ng h như nh ng ngư i th gian. cha m . chung l n v i nh ng k ăn mày hành kh t. mà ph n ñông nay cũng ñã qua ñ i. lúc Ngài ñang thuy t pháp trư c m t c t a ñông ñ o g m c nam ph lão u. khác h n v i nh ng khách vi ng thăm qua ñư ng. Thư ng Đ ch là m t ñi u không tư ng hư vô. nhưng n u anh ñi châu du kh p x n Đ . V i nh ng l i bí hi m ñó.Anh hãy nh ñ n tôi luôn luôn. ít nh t là t m th i. . không m c ñích. M t ngư i hi n gi như th ch c không khi nào xóa m trong ký c c a tôi. Đi u này ñem ñ n cho tôi cái c m giác. c p m t và chân mày c a con có nh ng d u hi u ch r ng con là m t ngư i Yog Con hãy làm vi c h t lòng. Nh bi t rõ v tâm tính c a Ngài. Nh ng gì ngư i ñ i ñem dâng cho Ngài. Sau khi Sư Ph chúng tôi t tr n. và ñã t b m is tr n gian ñ ph ng s nhân lo i. Sư ph b o tôi: . v con. nhưng v n ñ tâm trí c a con nơi ñ ng Thiêng Liêng. tôi ñã tr nên m t trong nh ng ñ t thân tín c a Ngài. Gia ñình. M t ngày kia. H không h bi t s th t v ng não n cay ñ ng c a m t ngư i nhìn th y th gian như m t trư ng c nh tranh xô xát ph phàng. y t và giáo d c ñư c th c hi n kh p nơi trong x dư i s hư ng d n c a nh ng v ñ t c a Ngài thư xưa. B i ñó. H không h bi t nh ng n i dày vò th c m c c a s hoài nghi: H tin và ch có th thôi. Ramakrishna không còn n a. Tôi không bao gi t ng ñư c hư ng nh ng gi phút an l c tuy t v i như khi tôi s ng g n ñ c Ramakrishn Vì th . Đi u mà anh không th y m t cách hi n hi n rõ ràng là nh ng ngư i ñã hoàn toàn thay ñ i tâm tính và xoay hư ng cu c Nhưng ñ c Tăng Th ng r t vui v . tôi ñi lang thang như k không nhà. Con hãy làm công vi c th gian. Tuy nhiên. m c d u tôi không hi u nghĩa.164 121 Qu th t ñúng như v y. tôi cũng th y r ng t t c m i ngư i ñ u chăm chú nghe v i h t c tâm h n. nhưng tâm trí nó v n ñ t m t nơi trên h mà nó ñ tr ng.

Nhưng tôi ñã ñ i ý ki n.. . con công l i ñ n vào ñúng gi như hôm qu Nó ñã say mê mùi thu c phi n và ñ n tìm m t li u khác. ai nói v i ông như v y. ñ a v . và không th nào cách xa Ngài ñư c n a. Khi tôi v a bư c lên hàng ba trư c c a nhà. tôi l i ñ n vi ng Ngài nhi u l n. . m t ngày mùa xuân mà tôi v n nh mãi. d y các môn văn khoa.122 163 Chúng tôi t giã Chingleput dư i m t vòm tr i xanh bi c.À! Đó là m t tin r t vui cho tôi. .Th y c a anh là ñ c Maharichi ph i không. M t cơn gió mát ñưa nh ng ng n lá d a d c hai bên ñư ng l ... Lúc y. thì m t ngư i t trong bóng t i hi n ra. Đ tôi nói cho anh nghe Ngài ñã nh hư ng ñ n tôi như th nào.Subramanya. Ngư i b n tôi phá cái im l ng ñó trư c nh t. tôi ñã g p Ngài bày t v i nh ng l i l gi n d nh ng ý tư ng v tâm linh do kinh nghi m tr c ti p c a Ngài.. . nhưng tôi không nói ñư c gì c trư c s có m t thiêng liêng c a Ngài. Ngài d y chúng ta bi t r ng nh ng ti n tài danh v ng. Qua ngày hôm sau.Có ngư i ñem cho con công ăn m t li u thu c phi n. T ñó tr ñi. Trong câu h i c a y có ñư m m t v trách móc..Th t v y sao.. nay còn ñâu. h có th hi u nh ng ñi u huy n di u thâm sâu v ñ ng Thiêng Liêng b ng s linh c m tr c ti p. Ngài thư ng hay ñ m chìm trong nh ng cơn ñ i ñ nh có m t tính cách thiêng liêng ñ n n i chúng tôi ng i chung quanh Ngài trong khi ñó c m th y Ngài dư ng như là m t v Th n Thánh ch không ph i là Ngư i.. anh làm gì ñây. và ch là nh ng trò hư o nó g t g m giác quan con ngư i. Nh ng ngày tuy t di u thư xưa kia. H i ñó ñ c Ramakrishna t i ñ n Dakshineswar. Tôi ñã t ng làm giáo sư Đ i H c Calcutta. Tôi ñ nh th bàn lu n vài ñi u. Tôi ng c nhiên h i: . c ax n Đ . sao m c ñ y tr i. Anh ng . m t c nh tư ng mà tôi chưa h th y góc tr i Âu. cách thành ph Calcutta ch ng vài d m.. ñ c Ramakrishna nói ñùa m t cách hài hư c: . . cho ñ n m t ngày kia.Và t nay ân hu c a Ngài s theo anh mãi mãi. . Tôi ñã h p th m t s h c v n theo giáo d c Âu Tây và l y làm t hào v cái ki n th c c a mình. Chúng ta lên ñư ng sáng ngày mai. nghe xào x c trên ñ nh ñ u chúng tôi.. Nhưng tôi li n d u gi ng: . l ch s và môn kinh t chính tr ..Ph i chăng tôi ñã h a s g p l i ông ñêm nay. T i ñó. quy n tư c ñ i này ch là nh ng th phù vân không ñáng k so v i ñ o ñ c tâm linh. Ngư i kh t sĩ áo vàng l i nhăn m t cư i m t cái cư i ñ c bi t mà t nay tôi ñã quen m t. Nh ng ngư i này ph i cúi ñ u trư c cái mãnh l c tâm linh cao c c a Ngài nó t a ra m t cách th t s ñ n n i ngư i ta có th c m giác ñư c. .Anh có th t hào là t t s ! Đây là l n ñ u tiên mà ñ c Tăng Th ng ti p ki n m t văn sĩ ngư i Âu. giàu sang. Y có v r t hài lòng và nói: . ñã g n n a ñêm.Sao ông bi t. là Ngài có cái quy n năng ñưa nh ng ñ t vào cái tr ng thái xu t th n nh p ñ nh ñó v i m t cái s nh b ng bàn ta Trong tr ng thái ñó. H i ñó.Đi u ñó anh không c n bi t. mà nh hư ng ñ i v i tôi quá thâm tr m sâu s c ñ có th th t ra b ng l i. M t ñi u l . Khi tôi v ñ n nhà.

r i ngư i s g p!" Nh ng l i này tôi ch nghe t trong tâm gi i v ng ra nhưng tôi ch c ch n r ng ñó không ph i là m t o nh. m t v n ñ mà h không h tin tư ng? Đ c Mahasaya m m cư i ñáp: . Ngài làm cho h say mê. vì tôi ñã hoàn toàn th c gi c. thình lình tôi t nh gi c. rõ ràng như khi nãy! Ngài hi n hình ra v i s hi n di n c a m t ngư i b n lành và che ch . c p m t hé m . ngư i v t ch t phàm t c tuy không bi t gì v s cao c tâm linh c a ñ c Ramakrishna. Tôi l i m m t ra: Thì th y gương m t c a Ngài hình như c ñ ng.162 123 tim tôi. Hình nh ñ c Shri Shankara v n còn ñó. còn ngư i kia chưa bi t h t tiêu là gì.Nhưng làm sao nh ng ngư i ñó có th c m th y kính ph c trư c v n ñ tâm linh. Trư c h t tôi nhìn th y c p m t c a ñ c Tăng Th ng Shri Shankara.Đư c! Nhưng tôi ch có th ñ n vi ng thăm ñ o vi n trong vài ngày thôi. Cũng trong ñêm y có x y ra m t chuy n l . ph i chăng Ngài qu là m t b c Siêu Nhân? . Gương m t Ngài hi n ra trong m t vòng hào quang huy n bí như m như t . ch không th lâu. Th m chí nh ng k n ng mùi v t ch t ñ nh ñ n ñ ñùa c t ch nh o.Ta hãy ñưa h t tiêu cho hai ngư i n m th . Chung quanh tr i t i ñen như m c. b ng xương b ng th t. không ph i như m t cái bóng n hi n ch p ch n. tôi nhìn th y có m t v t sáng dư i chân giý ng.Như v y. và còn khiêm t n hơn n a v cách sinh ho t. Tôi c m th y th n kinh b căng th ng ñ n t t ñ . nhưng là m t ngư i th t. Chính trong lúc ñó. gương m t và toàn thân c a Ngài hi n ra. Tuy th . Tôi gi t mình ng i ch m d y ñ xem cho rõ. Tuy v y. Tôi ñã ng mê ñư c m t lúc. d t ch và th t h c.. M t ngư i bi t rõ và ñã quen mùi. ph i chăng c hai ngư i cùng n m m t hương v gi ng như nhau? Ph i chăng c hai ngư i cùng c m giác ñư c v cay c a h t tiêu trên ñ u lư i? Cũng y như th . mà có m t ngư i ñ ng trư c m t và nói . ñ ng nói chi vi t m t lá th Ngài r t khiêm t n v hình dáng b ngoài. dư ng như có m t lu ng ñi n ch y trong b u không khí chung quanh. Ramakrishna là m t ngư i gi n d . K t qu là tôi ñã tr nên m t ngư i hoàn toàn thay ñ i. tôi hãy còn là m t thanh niên m i hai mươi b y tu i khi tôi g p Ngài. . Tôi ng c nhiên h i: . Đó là do nh hư ng l lùng c a ñ c Ramakrishn Ngài gieo m t s xúc c m tâm linh mãnh li t cho t t c nh ng ai ñ n vi ng Ngài.. thái ñ c a tôi ñ i v i cu c ñ i ñã ñ i h n k t khi ñó. H i ñó. ñôi môi m m cư i và m p máy hình như nói v i tôi r ng: "Ngư i hãy khiêm t n. Tôi nhìn th y Ngài. Đêm ñó ngư i kh t sĩ ngh t i nhà tôi ñ ch ngày mai cùng lên ñư ng. và sau tôi v n luôn luôn s ng bên c nh Ngài trong nh ng năm cu i cùng trư c khi Ngài viên t ch. chính cái hào quang ñó nó cho tôi cái c m giác m t v t sáng sáng dư i chân giư ng lúc nãy. Th t là kỳ l ! Không th có như v y ñư c! Vì tôi v a t giã ñ c Tăng Th ng t nh Chingleput h i s m mai này! Tôi th nh m m t l i. Ngài thâu ph c ñư c t m lòng tôn kính sùng m c a nh ng b c thư ng lưu trí th c ñương th i . Ngài d t ch ñ n n i không vi t ñư c ch ký tên. ñ u câm mi ng vì ng c nhiên trư c m t Ngài. nhưng không ph i vì th mà h không n m ñư c cái nh hư ng tâm linh th m nhu n nó toát ra t toàn thân Ngài.Đúng th . ngây ng t. ñó không ph i là m t o nh. ñ ng h d quang ch ñúng ba gi mư i lăm phút. và theo tôi tư ng thì Ngài còn cao hơn b c ñó n a.

Trư c s hi n di n nghiêm trang và ñ o m o c a Ngài. ngư i ñó không ai khác hơn là v danh sư Mahasaya. ñôi vai hơi còng vì gánh n ng c a g n tám ch c mùa ñông. Tôi bèn t gi i thi u và nói m c ñích cu c thăm vi ng c a tôi. thì nó không thành v n ñ . t c trư ng trong Kinh Thánh h i th i c a giáo ch Mois Ngư i hơi sói ñ u. m t c t cách nghiêm ch nh..Tôi r t hoan h mà ñư c g p ông ñây. Vi c y có m t m c ñích bí n và tương lai s ti t l cho anh bi t. Ngài b o tôi xích l i g n và cùng ng i trên giư ng v i Ngài. Khi tôi ñã nói xong. Ngài nói v i tôi b ng m t gi ng Anh ng lưu loát: . Nó ñ l i cho tôi m t ni m an vui h nh phúc mà không có gì có th làm m t ñi ñư c.M t s c m nh thiêng liêng ñã dìu d t anh ñ n x n Đ và giúp cho anh g p g nh ng b c Hi n gi c a x này. B t c ai cũng có th ñ c ñư c trên gương m t và phong tư c t cách c a Ngài.Xin Ngài nói cho tôi bi t vài ñi u v Sư Ph Ngài. nh ng l i nói có v hoài nghi hay châm bi m m t cách tr ng tr n mà tôi thư ng hay th t ra m t ñôi khi. có m t b râu dài ñã b c tr ng.124 161 chuy n v i tôi. Còn c n m ng l i ñêm y. và h i tư ng l i cu c g p g v i ñ c Tăng Th ng Shri Shankara t nh Kumbokanam. v ñ i di n cho ñ ng Chí Tôn ñ i v i nh ng dân t c mi n Nam n Đ . ñôi m t có v tr m tý. có ý nghĩa gì. Ngài c m l y bàn tay tôi trong m t lúc. . Sư Ph qua ñ i ñã g n n a th k nay. Tôi t h i như th nhưng không tìm th y s gi i ñáp. th t là không ph i ch c a nó ñây. hình nh c a Ngài v n luôn luôn s ng ñ ng và b t di t trong . Tôi th c luôn t i sáng. là ñ c Ramakrishna. tôi nh n ñ nh ngay r ng ch này không ph i là ch nói chơi hay nói ñùa. cái hình nh bi n ñi m t cách bí m t cũng như nó ñã hi n ra. Th m chí. . Cái hình nh ñó hi n ra. Ngài ng i trên giư ng và day m t l i phía tôi.À! Đó là m t v n ñ tâm s mà tôi thích nói nh t. K ñó. m t tâm h n cao quý và m t ñ c tin thu n khi t nơi ñ ng Thiêng Liêng.. Ngài l i si t ch t bàn tay tôi m t cách thân m t và nói: . nhưng tôi không th nào quên ñư c Ngài. Anh hãy kiên nh n ch ñ i r i anh s bi t rõ.

tôn sùng và m t tia sáng hi n rõ trong c p m t c a Lòng sùng tín c a y ñ i v i v Chân Sư ñã quá vãng này không còn ph i nghi ng gì n a. mà ngay trung tâm khu b n x c a thành ph Calcutt Tôi xin ñ a ch c a Th y y thì y li n cho ngay và nói: . cu i sân có m t cái thang ñưa lên m t ngôi nhà l n và có v c xưa. Sau ñó mư i phút tôi nghe có ti ng chân ngư i bư c vào phòng. Sau hai gi ñàm lu n.160 125 gi a Đông và Tây phương. . ñ t c a ñ c Ramakrishn Tôi ñi qua m t cái sân r ng giáp m t ñư ng l . Ph i chăng có ngư i ñã nói v i tôi r ng Ramakrishna là v cu i cùng c a nh ng b c siêu nhân n Đ mà ngư i ta g i là các ñ ng Rish Tôi bèn m ñ câu chuy n v ñi m này v i ngư i ñ ng hành c a tôi. và y s n lòng ti p chuy n. M t b c kỳ lão ñáng kính ñã xu t hi n trư c m t tôi. Subramanya và tôi ñ i qua chuy n xe l a khác trên ñư ng thi t l ñi Tích Lan. ông ch c n bày t ý mu n g p Ngư i là ñ . M i khi y nói ñ n danh t Rishi (Chân Sư). và không s ng n d t m t nơi h o lánh nào. tôi không c n có ai gi i thi u n a. Chúng tôi th o lu n v các v n ñ tri t lý cao siêu. tôi ñư c bi t r ng ngư i Bà La Môn này có m t ngư i Th y. Nhưng tôi li n c m th y tho i mái d ch u khi tôi th y ngư i Bà La Môn da m t h ng hào l y ra m t quy n sách v i m t cái t a l n b ng ch Anh n m ngang m t cách ng o ngh ngoài bìa "Đ i s ng c a Ramakrishn " Tôi bèn n m ngay l y cơ h i ñ vào ñ câu chuy n. nh ng vư n d a cao vút và che bóng mát rư i l i n i theo sau nh ng cánh ñ ng xanh tươi v i nh ng ngư i nông phu ñang c y lúa gieo m .Ông không c n gi i thi u. v này l i là m t trong nh ng v ñ t còn sót l i c a ñ c Ramakrishn V Tôn Sư c a y nay ñã g n tám mươi tu i. Chính vì lý do ñó mà hôm nay tôi ñ n Calcutta ñ ñi tìm nhà c a danh sư Mahasaya. ho c ñ c p ñ n nh ng khía c nh thông thư ng c a ñ i s ng nĐ . Nh ng ru ng lúa màu xanh lá m ti p theo nh ng ng n ñ i ñ t ñ chân tr i. gi ng như nh ng v Chương 7: Ng n ñ i thiêng Madras c a S Nam n H a Xa. Xe ch y trong nhi u gi qua nh ng vùng ñ i núi và ñ ng ru ng. phong c nh thay ñ i li n li n. thì gi ng nói c a y xúc ñ ng v i m t lòng kính m n. M t ngư i tr tu i bư c vào và yêu c u tôi hãy ñ i m t lát.

cũng như h u h t nh ng chuy n xe l a ch y ñư ng xa n Đ . Thay vì ñi lên mi n Đông B c như tôi ñã d ñ nh. Khi ñoàn xe l a ñ n m t nhà ga cách thành ph Pondichéry ñ b n mươi d m. Chuy n xe l a này ñ y ch t hành khách. T t c nh ng chương trình c a tôi ñ u b ñ o l n... m t ngư i Marwari b t khăn vàng thu c giai c p lái buôn. H i ñêm khuya. chân núi r t hùng vĩ. nhưng ñ i v i m t ngư i Âu có tinh th n khoa h c thì th t khó mà ch p nh n ñi u ñó. ñ u có nh ng ngư i gia nhân. nên ch ng bao lâu m i ngư i ñ u bi t rõ h là ai và t ñâu ñ n. ng n núi hãy còn khu t d ng trong sương mù ban mai. Trong nhóm ngư i này. Tôi bèn g t b cái gi thuy t y. bóng hoàng hôn qua mau phút ch c ñã làm cho c nh v t m d n và ñ m chìm trong bóng t i. Hình như có m t b c rào vô hình ngăn cách tôi v i nh ng ngư i hành khách khác.. và ngư i ta ñã ph i v t v khó nh c l m m i g ra ñư c. Đ n m t nhà ga nh ñ ng quê. làm ngh c m ñ và cho vay b c.. v ph n tôi. Có ai ng r ng ñôi khi nh ng s vi c nh nh t hình như vô nghĩa l i có th ñóng m t vai trò quan tr ng trong ñ i c a m t ngư i. S ph i h p ng u nhiên c a nh ng hoàn c nh b t ng ñã thúc ñ y tôi ñi xu ng mi n Nam. Cách ñó vài d m.126 159 Ng i trên toa xe nhìn ra c a s . cũng như có nhi u s cách tr . Sau cùng là m t anh chàng tác ngư i v m v . sau khi ñã ban cho tôi m t cái nhìn im l ng bèn nh m m t l i và ng m t gi c ng c a ngư i hi n. ngư i Bà La Môn thì v a m i lên xe và còn chưa ng i yên ch . Ngư i kh t sĩ bèn ñánh th c y d y và cho y bi t r ng chúng tôi mu n ñi ñ n ñ o vi n c a ñ c Maharich Đi u này dư ng như kích thích s s t s ng c a ngư i T m màn ñêm v a buông xu ng thành ph khi tôi ñi d o chơi quanh qu n trên nh ng ñư ng ph nh h p Calcutt Tôi v n còn nghĩ ñ n c nh tư ng rùng r n mà tôi v a th y h i s m mai. m t ng n núi nhô lên t n chân tr i. tôi t ñ n săn ñón và h i thăm nh ng nhu c u c a ch h . Nh ng ngư i hành khách th o lu n công khai nh ng v n ñ làm ăn kinh doanh c a h . xác con beo b nghi n nát và ñ m máu hãy còn dính ch t vào nh ng bánh s t. thu c dòng Bà La Môn và làm ngh lu t s T t c ñ u là nh ng ngư i khá gi . M c dù tôi c g ng gi m t thái ñ c i m . Ngư i H i giáo. Có m t ngư i th dân Mahratti mi n Tây v i c p chân mày ñ m. Tôi ng m nghĩ v nh ng s vi c l lùng ñã x y ra t khi tôi ñeo chi c nh n vàng mà Brama ñã t ng cho tôi. nh ng ngư i b n ñ ng hành c a tôi g m m t nhóm khá ph c t p. xe l a cán nh m m t con beo và khi ñ n ga Howrah.. Khi xe l a ng ng m i nhà ga l n. gài nút ñ n t n c và ñ i m t cái mũ tròn cũng màu ñen có thêu ch vàng r t ñ p. Tôi dùng ch ñ nh m nh không ph i theo cái ý nghĩa thông thư ng. L n theo nh ng ti ng ngáy r t l n phát ra t m t góc bên c nh nhà ga. nhưng tôi không tìm th y ñư c ch nào khác. ngư i kh t sĩ ñưa ñư ng tìm ra ñư c m t ngư i ñánh xe còn ng mê trên m t c xe bò nh . thì tr i v a h ng sáng. nhưng tôi v n không th nào d p tan s lư ng l phân vân nó l n v n trong ñ u óc c a tôi. thì tôi ñang có h ng mu n nói chuy n. Hai ngư i tu sĩ áo vàng kia ph i chăng là nh ng khí c c a ñ nh m nh ñ hư ng d n tôi ñ n nơi ñ o vi n c a ñ c Maharichi.. nhưng không tìm ñư c ngư i ñ i tho i. Tôi t h i r ng ph i chăng viên ng c th ch trên chi c nh n có cái quy n năng kỳ bí mà ngư i ñ o sĩ ñã tin là có th t. Trong toa xe mà tôi ñã may m n tìm ñư c m t ch n m còn tr ng. tôi và ngư i kh t sĩ cùng xu ng và ñón chuy n xe l a khác ñ ñi sâu vào n i ñ a. ngư i th dân Mahratti thì còn ñang ñàm lu n sôi n i v i ngư i lái buôn. tôi nh n th y có m t ngư i H i giáo m c áo dài b ng l a ñen. Chuy n xe l a c a chúng tôi ch y qua m t khu r ng nguy hi m ñ y nh ng loài beo g m. Có m t cái gì l nh lùng bí n nó dìu d t nh ng bư c chân c a tôi ñi ñ n thâm sơn cùng c c này. có ñ a v .

c tay ñeo m t c p neo vàng chi u lóng lánh dư i ánh n ng m t tr i. Cái nhìn ng c nhiên c a cô thôn n làm cho tôi nghĩ r ng s hi n di n c a m t ngư i Âu ch c không ph i là m t .158 127 trong s ñó có th là nh ng k d i trá b p b m: ñó là cái h u qu không th tránh kh i c a m t th i ñ i suy tàn. Nh ng c g ng c a h ñ t giác và giác ng k khác. d u là khen hay chê. Các cô gái n mi n Nam nư c da s m. ñen x m. b i vì n n kinh t qu n bách khó khăn c a x y b t bu c ngư i ta ph i duy t xét l i giá tr c a m t vài v n ñ . nhưng ta ñ ng quên vì th mà không bi t ñ n m t thi u s còn l i là nh ng b c chân tu gương m u. Cô y m c m t chi c Sari b ng v i màu ñ s m. Tôi cũng thông c m không kém ñ i v i nh ng ngư i ñ ng tu i và ôn hòa hơn. H là m t gánh n ng cho xã h i vì h không có ích gì cho ñ i ñ bù l i nh ng gì h th hư ng. qu n chung quanh mình vai ñ tr n. nh ng chuông l c l c b ng ñ ng c t vào b n chân c a chúng phát ra m t ti ng reo nghe r t vui tai. vì chúng ch u ñ ng d o dai hơn và nuôi ít t n kém hơn. phi n nhi u. Đ t màu ñ . C xe không ñi mau ñư c bao nhiêu m c d u nh ng c g ng c a hai con bò tr ng m p m p to l n. Đ i s ng t nh nh và thôn quê trong vùng n i ñ a v n tr m tr . c m y t a trên hai ñ u g i. vui v h n nhiên hơn và thích nói chuy n hơn các thi u n mi n B c. gi a hai con bò. Như trên ñã nói. l mũi có g n m t viên ng c ñ . còn ngư i phu xe ng i phía ñ ng trư c. bư c chân ra ñ ng làm vi c. V n ñ này có m t t m quan tr ng riêng ñ i v i x n Đ . ñi qua m t cách d u dàng. x này. r i rác ñó ñây nh ng b i cây r m r p và hai bên ñư ng là ru ng lúa xanh tươi m t màu lá m . Tuy nhiên chúng tôi cũng lên xe ng i trong khi ngư i phu xe ch t hành lý phía sau. nhưng tôi nhìn m t cách ng n ng i c xe nh h p và m nh kh nh làm b ng tre ñ t trên hai bánh. thì chi c xe b t ñ u lăn bánh. t t các ñ n chùa. M t ngư i nông phu v i v m t gân gu c. ñ gán cho c toàn th . không có ti n b nào t nhi u th k . Phong c nh chung quanh r t ngo n m c. phu xe. ch c h n là x ng ñáng v i m u bánh mì hay chén cơm l t mà h nh n ñư c c a bá tánh. b t c nơi nào h ñi ñ n. Tôi ñã hi u thái ñ c a nh ng ngư i sinh viên quá khích các nơi ñô th khi h nói r ng t n di t thành ph n "Tu sĩ ăn bám" s là m t ân hu t t lành cho x n Đ . Khi m i ngư i ñã ng i xong m t cách t m yên như th . Tuy nhiên. loài bò l i h u ích hơn ng a ít nh t là ñ kéo xe. m t tay v n m t bình nư c b ng ñ ng mà cô ñ i trên ñ u. h ñi ta bà kh p nơi qua các làng và các thành ph trong nh ng d p h i hè. C xe bò này v n là lo i xe ñã t ng ch hành khách n Đ cách ñây trên hai ngàn năm. H là nh ng k ăn mày x c láo và l m khi làm qu y r y. thì ñó là ngày n Đ b t ñ u suy tàn. Ngư i kh t sĩ c thu hình vào m t g c ñ choán th t ít ch và như ng ch r ng hơn cho tôi. khi h nói v i tôi r ng ngày nào mà xã h i n không còn s n xu t nên nh ng b c Hi n Tri t và Đ o sĩ chân tu c a h n a. Ngư i ñánh xe v i gương m t rám n ng r t hãnh di n v i c p bò c a Nh ng c p s ng dài c a chúng ñ u có n m ñ trang s c b ng vàng. và gi ng nói các cô nghe êm tai hơn. H ng trăm ngư i m nh danh tu sĩ ch là nh ng k d t nát và th t h c. M t cô thôn n n. l lư t. v i nh ng ñ i núi n i ti p nhau t n chân tr i. H là nh ng t m gương lành. giai c p tu sĩ g m m t thành ph n vô cùng ph c t p và h n ñ n ñ n n i ngư i ta không th dùng m t cái nhãn hi u chung. gây ngu n c m h ng cho nh ng ngư i chung quanh. Ngư i tu sĩ th t ra không có th c hi n m t vai trò h u ích cho x s v phương di n kinh t . cũng có nh ng tâm h n cao quý ñã t b ñ a v cao sang ho c b thí h t tài s n c a h ñ d c lòng t m Đ o.

128 157 vi c thông thư ng ch n ñ ng quê h o lánh này. vô tư và m t l n n a l i ch chúng tôi ra vùng ñ ng qu Sau khi ñã vư t qua sáu d m ñư ng. Ngư i ñã g n tr thành m t tri t gia khi r i kh i x này. v n còn có m t vài ngư i c g ng ho t ñ ng ñ gi gìn cho lý tư ng ñ o ñ c và ng n l a tâm linh c a x s h v n luôn luôn b ng cháy. nhưng ngư i ta không ng r ng trong khi ñó h phung phí r t nhi u năng l c ñ theo ñu i nh ng ñi u. Ph n nhi u C xe ch chúng tôi ñã vào thành ph . vua A L ch Sơn ñã t ng b chinh ph c b i các nhà Hi n gi và Đ o sĩ Yogi mà Ngài g p d c ñư ng. N u Ngài có d p l i và s ng chung v i h thêm vài năm n a. Đ n có b n c ng l n. th r t nhi u hình tư ng các v Th n c a Bà La Môn giáo. ñ n n i y suýt n a ñã quên h n m c ñích ñ u tiên c a cu c hành trình. Phía trong ñ n có nh ng nơi T nh Xá. v i m t ngôi ñ n c r t l n mà nh ng m t ti n ch y d c theo nhi u ñư ng l . Trong th i gian x n Đ .T i sao l i g i là ng n ñ i thiêng. phía trên m i c ng ñ n ñ u có m t ng n tháp nhô lên v i thiên hình v n tr ng nh ng hình tư ng ñiêu kh c tiêu bi u nh ng v Th n. m t ngư i Tây phương ñã t ng ñ n vi ng x nĐ v i m t s m ng không gi ng như c a tôi. c xe ñ n g n ng n núi mà tôi ñã nhìn th y t nhà g Sương mù ñã tan d n. Đó là vua A L ch Sơn Đ i Đ (Alexander The Great). Phía trong ñ n làm thành m t hình b n góc t m nh n quang c a du khách có cái c m giác như l c bư c vào m t nơi bát tr n ñ không có ngõ ra. nung n u dư i ánh n ng như thêu ñ t c a m t tr i vùng nhi t ñ i. thì t t c vùng l c ñ a Tây Bán C u ñ u l m l c chung v i nhau c m t xu ng. Trong s nh ng nhà tu sĩ n Đ ngày nay.. Hai con bò l i ti p t c kéo c xe m t cách nh n n i. Tôi thư ng ph ng ñoán nh ng ý nghĩ c a vua A L ch Sơn khi Ngài ng i trên chi n xa vư t qua các vùng núi non tuy t ph và nh ng bãi sa m c hoang vu trên ñư ng kh i hoàn tr v x s . nhưng nh ng nhân v t mà y g p x y ñã làm cho y b ñánh l c hư ng. Ngư i kh t sĩ kêu to. nh ng dãy hành lang v i r t nhi u c t b ng ñá ch m tr tinh vi. Ngôi ñ n này có m t ki u ki n trúc v a vĩ ñ i v a uy nghiêm. Thư xưa. mà xét cho cùng cũng ch ng ph i là có ích l i bao nhiêu và r t cu c cũng ch là nh ng s v t phù du gi t m. Ngài ñã t ng ch t v n và th o lu n sôi n i v i h nhi u l n su t nhi u ngày liên ti p v các v n ñ tri t lý. Ngư i y vi n m t lý l r t t t ñ ch p nh n cái thái ñ lãnh c m chung c a m i ngư i: Y nghĩ r ng n u y l m l c. Chúng tôi ñi qua m t c ng l n trư c ñ n. ñem binh chinh ph c các x phương Đông ñ n i r ng giang sơn b cõi. v i m t gi ng ñ y h ng kh i và tôn sùng không th t : "Arunachala! Ng n Đ i thiêng! " Tôi h i: . ngư i ta coi s ñi tìm Chân Lý như m t ñi u vô ích. ng n núi g m ñ t ñ và ñá m u nâu ñ ng cô l p m t mình gi a ánh sáng trong v t c a bu i s m mai.. Ngư i kh t sĩ cho bi t: . Tôi b o ng ng xe m t lúc và bư c xu ng ñ xem phía trong ñ n. ch không riêng gì m t mình Trong cái th h v t ch t hi n t i. B n vách tư ng rào bên ngoài ñã t ng ch u ñ ng s dãi d u c a th i gian. Thành ph này có v th nh vư ng. M t ngư i Âu trung bình không có th i gi ñ dành cho m t cu c tìm tòi như th . và chung quanh là nh ng ch ñi n th t i tăm. có l Ngài ñã ñưa th gi i Tây phương vào nh ng con ñư ng khác h n.

. vào ngày l l n ñư c c hành trong ñ n. ngư i ta ñ t m t ng n l a tr i r t l n trên ñ nh núi. nghĩa là t b cu c ñ i tr n th ñ ch y theo m t cái vi n nh mông lung không có gì thi t th c. H cũng t ph r ng h là nh ng ngư i Yogi. M t s ngư i khác dư ng như dùng tà thu t m t cách công khai. Chung quanh không có nhà c a. Khi chúng tôi v a ñ n. M t s ít g m nh ng ngư i kh h nh m t cách vô lý và phô trương trư c công chúng nh ng s hành thân ho i th c a h . chung quanh toàn là nh ng hàng rào b ng cây xương r ng. và là m t nơi lý tư ng cho vi c thi n ñ nh suy tư. ngoài vài ñ ng xu mà ngư i ta ném vào cái bát ăn xin c a h . " r i ra d u cho tôi ñi . M t ñ a tr nh tr n. Bên ngoài hàng rào là nh ng r ng. Ngư i ta có th hoài nghi v tánh cách h p lý c a v n ñ này. thì trong nhà có vài ngư i bư c ra sân và tr m t nhìn m t cách ng c nhiên. Trư c dãy nhà dài có m t hàng ba. l p ngói. Có ngư i l i ñ ng m t chân su t nhi u năm m t ch . b i r m r p ph chung quanh ñ n t n chân tr i. Còn l i m t thi u s nh ng nhà tu sĩ có h c th c và văn hóa. Khi ng n l a b c cháy lên. ñem ñ n cho b n m t ngư i ñàn bà. Ngư i ta v n thư ng nghe nh ng chuy n ám mu i và l lùng v nh ng tay phù th y Bàn Môn này. Chúng tôi ñã g n ñ n nơi. và gi a sân có m t cái gi ng nư c. Đ o vi n c a ñ c Maharichi dư i chân núi. Tôi c m th y tôi ñã yêu m n nh ng ngư i dân lành ch t phác và h n nhiên ñó. Chi c xe bò ñã r i kh i ñư ng cái và ñi theo m t con ñư ng d c ñưa ñ n m t vư n d a và xoài r t r m r p. nư c da ñen s m ñang kéo m t thùng nư c t dư i gi ng b ng m t cái tay quay. Th t không có ch nào hoang liêu. ho c giúp b n th c hi n lòng tham v ng m t cách d dàng b ng cách v t ngã k ñ ch th c a b n v i m t vài ám t t ho c ch ng b nh kỳ l . Không bi t r ng h mu n ñ t ñư c nh ng cái gì v i nh ng s phô trương kém m thu t ñó. Ng n l a ñó ch r ng ng n núi này là m t vùng r t linh thiêng và ñư c s che ch c a m t v Thiên Th n r t l n. thì m i ngư i vùng lân c n ñ u cúi l y. H có m t cái b n năng nó nói cho h bi t r ng ñ t t i Chân Lý t c là ñ t ñư c h nh phúc v ng b n. nh ng ngư i này ñã b ra nhi u năm tìm tòi và kh công tu luy n. Có ngư i ñưa m t cánh tay lên tr i cho ñ n khi móng tay m c dài ra ñ n năm t c và xo n tròn.M i năm m t l n. Qua kh i vư n cây này là ch cùng ñư ng. Ngư i kh t sĩ m i "Chúng ta hãy vào trong. vì y ñòi bán v i m t giá r t cao.156 129 c a y ñ th xem k t qu ra sao. T nhiên là tôi t ch i và quay ñi ch khác. H là nh ng th y phù th y h c p c a n Đ và ho t ñ ng ph n nhi u trong các làng m c thôn qu V i m t s ti n thù lao nh . có th th y rõ t nh ng vùng chung quanh cách xa ñ n m y d m. chi c xe ng ng trư c c a ñ o vi n. và hai túp nhà tranh phía bên trái. h có th làm h i k thù c a b n. Sau cùng y th dùng m t chi n thu t m i b ng cách ñòi bán cho tôi xâu chu i b ñ c a Đó là m t v t coi r t dơ b n mà có l y r t quý tr ng. nhưng còn cái chí nguy n bên trong nó xui khi n h d c lòng t m Đ o thì ñi u này v n là thành th t và không ai nghi ng hay ch t v n. phía trư c có tr ng cây và m t kho nh vư n. Ngư i phu xe bư c xu ng ñ y cánh c a c ng và ñưa chúng tôi vào sân. cô t ch hơn n a. Ngư i kh t sĩ v a cư i v a ti n lên và gi i thi u vài câu b ng ti ng Tamoul. xóm làng chi c . c t theo ki u tân th i. hay thu t sĩ (Fakir). Ng n l a tr i này ñư c ñ t lên v i r t nhi u bơ và long não và cháy su t nhi u ngày. t b cu c ñ i th gian ñ bư c vào con ñư ng ñi tìm Chân Lý. T c th i m i ngư i ñ u ñ i s c m t và nhìn tôi m m cư i vui v . Đ o vi n g m có m t dãy nhà dài b ng g ch. S ch ng c c a tôi càng làm cho y ñeo l y tôi như ñĩa ñói.

nét m t ñ u ñ n. trong góc phòng có m t ngư i ng i trên m t chi c giư ng g dài lót n m tr ng. Hai mươi c p m t ñ d n vào chúng tôi khi chúng tôi bư c vào nhà T nh Xá. Ngư i kh t sĩ ñưa ñư ng cho tôi ti n ñ n g n giư ng và cúi xu ng l y. Tôi t h i không bi t Ngài có bi t chúng tôi ñ n chăng. hy v ng làm cho Ngài chú ý ñ n tôi. huy n bí. nư c da ngâm ngâm như ñ ng b ch. tuy t nhiên không c ñ ng. Tôi bèn nhìn th ng vào m t Tôn Sư. M t trong nh ng ngư i này ñ n g n tôi ñ xin ti n. chân Ngài ñ t trên m t t m da c p r t ñ p. Trong s ñó. Đ c Maharichi lúc ñó vào kho ng năm mươi tu i. ñ qu t cho Ngài. tác ngư i cao l n. tay n m m t s i dây kéo cái qu t b ng tre treo trên tr n nhà ngay trên ñ u ñ c Tôn sư. H ng i x p b ng theo vòng bán nguy t trên n n g ch màu ñ . Th a d p thu n ti n tôi m i ñ n g n c a s . ph n nhi u là nh ng ngư i t t và vô h i. thân th bôi tro và b m t b t h o c a y làm cho y có m t hình dáng b ngoài ghê t m. Cách ñó m t kho ng. Đ u tóc r i nùi.. ñó là ñ c Maharichi. M t v ñ t nư c da s m. Không có d u hi u gì ch r ng Ngài bi t có tôi ñó.. Đ i ñ c ng i tĩnh t a. M t s im l ng hoàn toàn ng trong căn phòng. tóc hoa râm và c t ng n. d u hi u c a m t b Óc thông minh khác thư ng. Tôi bèn cư ng l i s ñư ng ñ t .130 155 theo Tôi m i ng ng l i ngoài hàng ba ñ c i giày và s p s a l i r trái cây mà tôi mang theo ñ làm l v t ra m t v tôn sư. Ngài không nhìn th y tôi vì c p m t Ngài b n nhìn vào ch hư không. gương m t úp vào trong hai bàn ta G n ñó có m t c a s l n chi u vào v Tôn sư và tôi th y rõ Ngài t ng chi ti t. H i còn Âu Châu tôi thư ng Chương 8: Tu sĩ và Thu t sĩ Tôi ñã có d p nh n ñ nh r ng các nhà tu sĩ n Đ g m m t thành ph n vô cùng ph c t p. và m l n. m c d u h có v r t nghèo nàn v phương di n quy n năng hay minh tri t. trán cao và r ng. ñ t mâm trái cây dư i chân Ngài và lùi l i m t bư c. Chi c giư ng c a Ngài ng i lót n m tr ng. Không. C p m t Ngài màu nâu s m. Có m t s g m nh ng ngư i th t b i ngoài ñ i ho c là nh ng ngư i lư i bi ng không mu n làm vi c nh c xác. Toàn thân Ngài yên l ng như m t pho tư ng. S yên l ng ñó h n là m t ñi u phi thư ng.

ch còn có m t mình tôi ng i ñ i di n v i ñ c Maharich Khi ñó. và trong giây lát. Ngài cũng nghiêng ñ u ñáp l i. nhìn ñ ng h trên vách và l ng l ng ñ ng d y. Tôi cúi ñ u t giã ñ c Tôn Sư. kỳ l thay. Ngài nh n lãnh mà không nói gì. nó ñang di n ra trong ngư i c a tôi mà tôi không th nào cư ng l i ñư c. Tôi b ng có m t ý tư ng thoáng qua: Cơn nh p ñ nh ñó ph i chăng là làm cho tâm trí v ng l ng tr ng không. Chúng tôi t giã nhau như th ñó. và t c kh c tôi ñã tr v v i th xác c a tôi. không có ai ñ ý ñ n. Tôi bèn thu th p tinh th n. Ngài thu t m nhãn quang l i gi a ñôi mi hé m . Nhưng tôi do d . hàng ngày v n c ñ n ng i dư i chân ñ c Tôn Sư. C Tôn Sư và tôi. Tôi t p trung h t nhãn l c vào v Tôn Sư ñang ng i tĩnh t a trên divan (ñi . cũng như nó ñang tràn ng p b u không khí trong gian phòng này. Mâm l v t c a tôi v n còn y nguyên trên chi c bàn nh . Bây gi tôi m i b t ñ u hi u m t cách tr c ti p. Ngư i ñưa ñư ng cho tôi không có d n cho tôi bi t trư c r ng tôi s ñư c ñón ti p m t cách khác thư ng như th . Đó là m t gi phút quy t li t. có ngư i l ng l ng ñ ng d y và rón rén nh bư c ñi ra. gi lên ñư ng ñã s p ñ n. Nhưng trư c c p m t c a ñ c Maharichi.. Nh ng câu h i mà tôi s p ñ t m t cách công phu. không có m t s ho t ñ ng nào bên ngoài ñ t nâng ñ hay gi i trí. Gi phút trôi qua m t cách ch m ch p. tôi ñã ñi l c hư ng và tôi không ñ c ñư c gì c . hay ñ t cái nguyên t c là hãy nhìn trong c p m t ñ bi t rõ tâm tính c a m t ngư i. Tôi th t ra vài l i c m ơn.. Tôi b t ñ u nh n th y có m t s thay ñ i huy n di u. nghĩa là không ñư c Ngài chú ý ñ n mình. ñôi m t c a Ngài c ñ ng. tôi cũng hi u r ng Ngài ñang nh p ñ nh. và sau cùng tôi ph i gián ño n trư c tiên cái giây phút huy n di u ñó. mà t b ng lòng v i cu c ñ i tr m l ng như th . nó h p d n tôi như ñá nam châm hút s t. nhưng không ai nhúc nhích c ñ ng. không ai nói m t l i nào.văng). Tôi c m th y dư ng như thân mình tôi tr nên nh nhàng và cùng v i Ngài bay b ng trong không gian vô t n. do kinh nghi m cá nhân c a tôi. M t ngư i khác cũng ñ ng d y. D u sao có m t cái gì trong ngư i c a ñ c Tôn Sư. Nhưng r t cu c tôi cũng g t b ý ñ nh ñó. Kim ñ ng h treo trên tư ng ñã ch qua n a gi r i m t gi . vì tôi không th tr l i ñư c. và tôi ch p hai tay l i m t l n cu i cùng ñ chào vĩnh bi t. r ng m i ngày trôi qua ñ u ñem l i cho h m t cái ph n thư ng tuy t di u. Nhưng d u cho Ngài không nói. cũng không ai nói năng gì c . Hai ti ng ñ ng h ñã trôi qua k t khi tôi m i bư c vào. Tôi còn do d bư c chân trên ngư ng c a nhưng bên ngoài. Sau nhi u gi ng i t nh tâm trong gian phòng im l ng như t . cũng ch ng nghe ñư c bao nhiêu l i d y b o c a Ngài. Tôi hoàn toàn b thu hút và không th nào day m t ñ nhìn ra ch khác. S ng c nhiên c a tôi lúc ban ñ u cùng s băn khoăn c a tôi ñã tiêu tan và l n l n như ng ch cho m t s h p d n say mê l lùng và mãnh li t. ti ng reo c a chi c l c l c ñ ng trên c xe bò ñã v ng ñ n tai tôi.154 131 Đã bao l n tôi l y làm ng c nhiên mà th y nh ng ñ t c a Ngài trong nhi u năm s ng t i Đ o vi n. r i m t ngư i n a. t m trên xe l a ñ ch t v n Ngài gi ñây bi n ñi ñâu m t. cũng không màng tìm s gi i ñáp cho nh ng n i khó khăn th c m c nó v n dày vò tôi t bao lâu na Tôi ch bi t là m t ni m an t nh vô biên ñang xâm chi m l y tôi. Tôi không màng ñưa ra nh ng câu h i ñó n a. Tâm .

L n l n tôi c m giác ñư c rõ ràng cái lu ng th n giao cách c m gi a ñôi m t ñ ng tròng c a Ngài và cái nhìn non n t c a tôi. Và như v y. Tôi nh n th y r ng trí não chúng ta t t o ra nh ng s th c m c. B i tánh ch t phóng quang c a linh h n (Ratio activité de l'âme) hay b i m t phương pháp th n giao cách c m nào ñó chăng. hoàn toàn b t ñ ng. căng th ng b i s ñ c ñoán c a tư tư ng. Dư ng như k t nay.. Ngài v n ng i ñó... cũng như hương thơm t a ra t cái hoa. m t câu h i m i ñư c nêu ra: S an l c tuy t v i nó v a tràn ng p cõi lòng tôi ñó. mà nh ng ñau kh và l m l c c a dĩ vãng ñã lùi l i vào ñúng ch c a nó. hình như tôi ñã c m ñư c s minh tri t ñ n m c t t ñ .. lánh xa cu c ñ i ph n hoa t c l y và lao mình vào ch n r ng sâu núi th m ñ tìm nh ng ngư i như Ngài.. suy tư. là t ñâu ñ n... hình như không hay bi t chi c v s có m t c a tôi.. Ngư i b n ñ ng c nh c a tôi ñã m t s kiên nh n c a y chăng. tôi bi t r ng cái ni m an t nh thiêng liêng nó xâm chi m tâm h n tôi lúc ñó là do ñ c Maharichi t o nên. Trên m t h ph ng l ng ñó. trí não tôi. nó như d n d và m i m c tâm h n tôi hãy cùng chia s cái tr ng thái an t nh vô biên và trư ng c u c a Ngài. khó khăn. mà ñ ng h ng ng ch y... Cái ni m an t nh l lùng ñó cũng ñi kèm v i m t cái c m giác nh nhàng lâng lâng và an l c tuy t v i không có gì sánh k p. t lâu nay b dày vò. không còn b nh ng n i ñ ng cay c a s th t b i. t t c nh ng ưu ñi m và khuy t ñi m c a tôi ñ u bi u hi n rõ ràng trư c c p m t c a Ngài. Hay là y tư ng r ng tôi ñã kiên nh n quá m c. t t c nh ng s y u ñu i l m l c c a tôi trong dĩ vãng. Tâm h n c a tôi ñã trút ñư c cái gánh n ng c a nh ng ñi u th c m c ưu phi n.. vì ch ñ i ñã quá s có nhi u ích l i cho tôi trong tương lai. Nay tôi t th trôi theo s ngh ngơi và an t nh m t cách tuy t di u ñ n n i hai gi ñ ng h trôi qua mà tôi không c m th y chút nào b c d c hay khó ch u. vì như th ch c Ngài cũng s th y luôn c t m lòng m Đ o c a tôi. và n i ñau bu n c a nh ng d c v ng không ñư c th a mãn. tôi ñã vĩnh vi n ñư c che ch . và cái nhìn sáng r c c a Ngài có cái quy n năng gi ng như m t chi c ñũa th n nó g i cho ta thoáng th y m t cõi gi i siêu linh ñ y nh ng s huy hoàng huy n di u b t ng . ñ r i sau ñó t dày vò m t cách vô ích ñ tìm ra s gi i ñáp. .Ông mu n h i ñ c Tôn Sư ñi u chi chăng. vô v làm sao. nó thúc gi c tôi t giã quê hương. bi n lu n. Ngài t o ra nó b ng cách nào. vì nó v n thu c v tánh ch t thiêng liêng.132 153 h n tôi. nay tôi nh n th y nó t m thư ng. Tuy nhiên. nó nâng ñ con ngư i trong nh ng gi phút t i tăm ñau kh . Hay là nó toát ra t ngư i c a ñ c Tôn Sư. là m t cái b n năng không bao gi l m l c. Tôi không th tr l i câu h i này. Và nh ng câu h i mà tôi ñã chu n b m t cách r t công phu ñ h i Ngài. gia ñình. m t g n sóng nh . Tôi nh n ñ nh m t cách thâm sâu r ng cái b n năng nó b t bu c con ngư i hãy ng ng m t lên và hãy hy v ng trong s tuy t v ng. có l ñ n nay m i ñư c ngh ngơi ñôi chút. nhưng tôi bi t rõ nh ng ph n ng c a tôi. th i gian ng ng trôi. Th i gian dư ng như ng ng l i.. tôi cũng ñư c an tâm. Chung quanh b u không khí v n hoàn toàn im l ng như t . Tuy nhiên l n l n. Có m t ngư i bư c l i g n và nói nh vào tai tôi: . thì hình như toàn thân c a tôi h n h p làm m t v i ñ c Tôn Sư. Nhưng ñ ng th i. Trong cái im l ng th n tiên ñó.

B ng nhiên ñôi m t m l n c a Ngài l i ñ ng tròng. Ngài v a th c t nh sau m t cơn ñ i ñ nh r t dài. M t mãnh l c vô hình. Tuy nhiên. Tôi nh n ñ nh r ng Ngài nhìn th y rõ h t t t c nh ng gì c a tôi: Tư tư ng.Không.. không nói m t l i. mà b n còn mu n gi nó l i ch phong ba bão táp c a b n tr n ai t c l y mà tôi v a thoát kh i hay sao. tôi ñ c ñư c m t câu h i khác: "Anh còn nghi ng gì n a chăng. huy n bí ph ng ph t trong không khí c a gian phòng và tôi không còn nghi ng gì n a r ng ngu n mãnh l c ñó là t ñ c Maharichi t a ra. và kia. hai mí m t c a ñ c Maharichi ñã ch p vài l n. ñ c Maharichi l i chìm ñ m trong cơn nh p ñ nh mà tôi ñã th y khi m i ñ n. chung quanh tôi. mà là nh ng ngư i ñang nói chuy n huyên thuyên chung quanh tôi. nh ng ti ng nói ñã v ng vào tai tôi. Thôi. qu th t tôi ñ nh ñ n ñây ñ ch t v t Tôn Sư c a b n. Ngài day m t v phía góc phòng và trong giây phút tôi ñã l t vào t m nhãn quang c a Ngài. tôi không mu n h i gì ngay bây gi . không ph i ñ c Maharichi. ñ u Ngài..152 133 Không khí trong phòng ph ng ph t mùi hương tr m thơm ngát. hãy ñ khi khác. Tôi bèn day l i ngư i kh t sĩ và ñáp: . Đôi m t Ngài chi u sáng m t cách ñ c bi t. tôi c m th y r ng s có m t c a tôi trong phòng làm cho nhi u ngư i ng c nhiên. m i ngư i ñã ñ ng d y. Có ngư i bư c l i m t bên tôi và k tai nói nh : . thì t i sao tôi l i còn b n r n dày vò trí óc c a tôi v i nh ng câu h i c a tôi ñ làm gì. nhưng vào gi này tôi ñã có ñư c s an thu n v i th gian và an thu n v i chính mình tôi n a. vì tôi bi t r ng không có gì trong cu c ñ i dĩ vãng c a tôi mà Ngài không nhìn th y. Thuy n tôi ñã xuôi dòng ñi trên m t bi n yên l ng th n tiên c a ch n non B ng nư c Như c. Đó là t t c v t s h u c a Ngài trên m t ñ t.. mà tôi v a ban cho anh cũng như cho t t c nh ng ngư i ki " Qu th t. Đ c Maharichi ng i bán dà trên divan. nó là s tr l i hùng bi n cho cái b n năng chi m h u. m t ni m an t nh vô biên dâng tràn ng p cõi lòng tôi. nhưng tôi c m th y m t cách mơ màng r ng s quan sát t m ñó lâu. Ngư i b n ñ ng hành c a tôi cho bi t m t vài ngư i trong s ñó là . trong khi anh v a c m giác ñư c cái yên t nh thâm tr m c a tâm h n... Trư c h t tôi c m th y khó ch u. C p m t sáng r c như tia l a c a Ngài dư ng như soi th u vào nh ng ch bí n nh t c a tâm h n tôi.. chăm chú nhìn tôi. Nhưng trong c p m t sáng d u hi n c a Tôn Sư nhìn vào tôi.Đ c Maharichi ñang nh p ñ nh. Trong vài phút. cái g n sóng nh mà ngư i b n tôi ñã gieo trên m t h ph ng l ng ñó. Nhưng này b n ơi... Chung quanh m i ngư i ñ u im l ng. Tôi nh n th y bên c nh Ngài cái vò nư c b ng ñ t nung và cây g y trúc. ch ng khác nào như con ong b h p d n b i mùi hương c a cái hoa. tình c m. và tôi không th d u di m che ñ y cu c ñ i quá kh c a tôi. hơi th l c lư qua l i vài cái trư c khi ng ng h n. toàn thân Ngài l i tr nên ngay ng n như pho tư ng. s im l ng càng tr nên thâm tr m v i gi phút trôi qu Tôi t th trôi theo m t s sùng kính thiêng liêng nó xâm chi m l y tôi m t cách khó cư ng l i ñư c. Tuy nhiên. Có l ngư i b n ñ ng hành c a tôi tư ng r ng s dĩ tôi không tr l i vì tôi không nghe bèn l p l i câu h i c a y l n gi ng hơn trư c. cũng ñ làm gián ño n cái gi phút thiêng liêng y. d c v ng và tôi hoàn toàn b t l c trư c quy n năng c a Ngài. Dư ng như ñó là m t ám hi u ñã trông ñ i t lâu. Tôi c m th y trong mình tôi có nh ng c m giác l lùng. Chúng ta không nên nói chuy n. cho s khao khát c a c i c a ngư i th gian.

phía tư ng bên kia. nh ng ngư i khác là nh ng du khách vi ng thăm ñ o vi n. Do ñó. Tôi bèn c m ơn Tôn Sư và nói r ng tôi s n lòng dùng cơm v i h và n u có thi u món chi tôi s có th mua ngoài ch g n bên. Câu h i c a Ngài làm cho tôi h ng chí nói ti p theo. " khi anh b t ñ u hi u r ng cái xác thân. Bu i cơm trưa v a xong. Nói ñ n ñây. . như m t s th c hi n thâm tr m và sâu s c. Ch c y ñã d m thêm ít nhi u.134 151 nh ng ñ t . Chi u hôm y. hay nh ng d c v ng. Ngài nói: . và ch ng ñó chân lý s chói r ng trong tâm h n anh như m t tia sáng m t tr i. T t c nh ng s nghi ng c a anh s tiêu tan. Đi u c n thi t là t o nên. Tôi hi u r ng cu c ñàm tho i ñã ch m d t. và Ngài nói như th ñã ñ . Chi u hôm y. m t ngu n an l c vô biên s tràn ng p cõi lòng anh b i vì th c hi n Chân Ngã t c là tìm th y H nh Phúc. . Ngài ñã nói ti p: . ngư i ta có th thành công.. Tôi nhìn nh n r ng nó không ph i d dàng ñ i v i ngư i còn ho t ñ ng th gian. Tuy th tôi th y ñ i s ng ñây có v h n nhiên. Anh hãy t bi t mình. tôi bư c vào nhà T nh Xá.B ch Tôn Sư. nó s hi n ra như m t cái ph n thư ng. Tôn Sư chăm chú nghe tôi và v i m t v m t th n nhiên. tôi tr l i T nh Xá c a ñ c Tôn Sư và ng i c nh dư i chân Ngài. Khi anh ng m nghĩ v câu h i: "Tôi là ai. Ngư i ñ t ñ n g n tôi và nói Tôn Sư r t ti c r ng tôi không th dùng b a chung v i nh ng ngư i trong Đ o vi n. r i nói v i y vài câu b ng ti ng Tamoul.Cái m c ñích ñó r t ñáng khen. vì h chưa t ng ti p khách ngư i Âu nên h không bi t rõ cách ăn u ng c a tôi ra sao. m t ngu n sinh ho t tâm linh mà sau ñó ngư i ta ch c n duy trì. Chân Ngã và H nh Phúc. thì ch ng ñó anh s có m t thái ñ rõ r t ñ i v i chính mình. câu tr l i s xu t hi n t nh ng ch thâm sâu cùng t t c a b n th . Ngài ng i d a bên m t chi c g i l n. Tôi nói thêm r ng ñó ch là m t v n ñ ph thu c. vì nh ng l i c a y ñư c ti p ñón b ng nh ng ti ng kêu ng c nhiên c a nh ng ngư i trong b n. Tôi cũng l y làm hài lòng vì ñã ñư c y t ki n Ngài thêm m t l n n a. khi mà anh ñ t t i s th c hi n Chân Ngã m t cách tr c ti p. và vi t m t cách r t chăm chú.S hi u bi t chân lý là m t ho t ñ ng tâm linh. và ngày vĩnh bi t ñ c Tôn Sư ñã ñ n. Đ c Maharichi c m trong tay m t quy n v . vì tôi có th ti p xúc v i ñ c Maharichi b ng cách mà tôi ưa thích. tôi ñã t ng tham kh o tri t h c và khoa h c Âu Tôi còn do d .. ñ c Tôn Sư quay ñ u l i và nhìn th ng v m t ñi m ñ ng xa. nghĩa là b ng cách tham d sinh ho t hàng ngày c a Ngài m t cách t nhiên và không ki u cách. hai gi trư c khi c xe bò ñ n ñ ch tôi lên ñư ng và t giã nõi ñ o vi n êm ñ m ch n r ng hoang u t ch này. M t lúc sau. Tâm trí anh s tìm th y s yên t nh. Ngài b quy n v qua m t bên và g i m t v ñ t ñ n g n. gìn gi b ng thói quen và s th c hành. Y nói b ng ti ng Tamoul v i m t gi ng sôi n i hào h ng và r t nhi u b t ch. nhưng trong trư ng h p nào cũng v y. Subramanya bèn gi i thi u tôi v i m i ngư i. không ph i th t là ta. Hai danh t ñó. M t tr i vùng nhi t ñ i làm cho m c th y ngân trong hàn th bi u v t lên cao. d u cho ñ i v i ngư i n hay ngư i Âu cũng v y. và tôi ñ n ñây v i m t m c ñích quan tr ng hơn. b ng phương pháp tham thi n. m t ñ a ti u ñ ng c m s i dây kéo cái qu t treo trên tr n nhà ñ qu t cho Ngài như thư ng l . không bi t ph i k t thúc câu nói ra sao. Th i gian th m thoát trôi qua. v n ñ ng nghĩa.

là nh ng ngư i ho t ñ ng và th c t ... Nhưng nh ng ñi u ñó không làm cho tôi quên lãng m c ñích tu hành. tôi xin thú th t là tôi không có ñi u mà ngư i ta g i là tinh th n tôn giáo. và Ngài s hi u. Tôi nghe r ng các x phương Đông.... Các b c vua chúa.. thì s quán xét n i tâm m t cách vô tư ñó th t là. Tôi t nghĩ không bi t tôi ñã vi ph m m t quy lu t nào trong Đ o Vi n hay ñã xúc ph m ñ n Tôn Sư vì s nói th ng c a tôi chăng. s ph i cúi ñ u khi ngư i ta h i h ñã gi i quy t ñư c các v n ñ bí hi m c a ñ i ngư i. Xin l i Ngài. Tây.Các nhà bác h c Âu Tây cũng ph i thú nh n r ng h không bi t gì c v nh ng v n ñ siêu hình. mà không c n ñ n s d n ch ng v i câu nói c a ñ c Jésus. như mu n nói r ng: "Tôi hi u. h s ph i thú nh n r ng h chưa bi t t tr l y mình.150 135 ñư c s s ng toàn v n. Không sao. Cái quy n năng th t s là trong tay ngư i nào ñã ti n sâu vào nh ng ch bí n thâm sâu c a linh h n. tôi ph i nhìn v phương Đông ñ tìm v ánh sáng. " (Celui qui aime sa vie la perdra. Đ c Maharichi hơi g t ñ u. hư ng nh ng thú vui tr n t c. Nay vì tôi ñã nói ngon tr n. và dư ng như theo ñu i dòng tư tư ng c a Ngài. Tôi ñã h c h i v i nh ng b c Hi n Tri t Tây phương. và ñã t ng ñ cho nh ng tham v ng c a ngư i ñ i lôi cu n. " Tôi nói ti p: . Ngoài s s ng c a th xác h u hình còn có gì n a chăng.Ph i chăng vì ñó là m t công vi c r t khó. thì Ngài s vư t lên trên nh ng ñi u thư ng tình ñó...Đ i v i ngư i Âu như chúng tôi.. tôi không d gì ng ng l i n a ch ng. làm sao tôi có th bi t ñư c. tôi ñã t ng chen vai thích cánh v i ngư i ñ i. Câu h i c a tôi làm cho Ngài hơi nhún vai: . tìm bi t s v t bên ngoài th gian có ích gì.Ph i th r i m i bi t.. các nhà chánh tr tư ng r ng h cai tr th gian. . bây gi . ñ c nhi u sách v nhưng không có gì làm cho tôi ñư c th a mãn. Ngài không tr l i.. không còn t ch ñư c n a. ñ u tr m t im l ng vì ng c nhiên. et celui qui hait sa vie la conserver ) S tương h p gi a hai ý tư ng ñó th t là rõ r t. Ch có kinh nghi m b n thân m i có th làm cho tôi có ñ c tin.. và nói ti p luôn: . Các nhà bác h c Âu Tây c m c i su t ñ i ñ sưu t m h c h i và hi u bi t. tham d nh ng công vi c c a th gian. s cay ñ ng c a nhi u năm m i lòng ch ñ i và th t v ng ñã làm cho tôi ph i th t ra b ng l i.. Ba hay b n ngư i ñ t chung quanh nghe nói.Ngày nào mà con ngư i v n chưa bư c vào con ñư ng ñó thì s nghi ng băn khoăn s còn theo sát m t bên y. N u có. có cái h c nào là ñáng cho chúng ta chú tr ng hơn n a.. N u ñ c Maharichi là ngư i mà tôi tin tư ng. Đ c Tôn Sư nói ti p: . và nhà Hi n Tri t n Đ này ñã ñ t t i cái chân lý ñó b ng s thi n ñ nh suy tư. và ñã t bi t mình hay chưa.Tôi ñã nghe nhi u lý thuy t. Tuy nhiên. S khó khăn không ph i là quá l n lao như anh tư ng.. Chúng ta thư ng tr n tránh không mu n nghĩ ñ n ñi u ñó. Trong khi ch ñ i. h u như quá s c c a con ngư i. có nh ng ngư i có th tr l i v nh ng ñi u mà khoa h c .. . nhưng n u h t xét mình. Như v y. n u chúng ta không bi t gì c v s di n bi n trong ngư i chúng ta và không bi t r ng chúng ta là ai.

.Không bao gi .. Ngư i ta g i nó b ng nhi u danh t khác nhau. anh cũng có th g i nó là gì tùy ý. Linh H n. hay ñ n ñ n chăng.. .Anh v a nói: "Tôi mu n bi t. nó thu c v ph n xác th và trí óc.. Hay ñây cũng ch là m t o m ng. khi ñi u ñó x y ra. Ngài nói v i m t gi ng r t d u dàng: . Ch ng ñó con ngư i s ñ t t i m t tr ng thái tâm th c b t di t.. k nào ghét s ng thì s gìn gi .. . ñôi môi c a Ngài m i b t ñ u c ñ ng.. và m t s minh tri t do b i s th c t nh c a Chân Ngã.. Tôi l y làm b i r i vì không hi u Ngài mu n nói gì. Đ c Tôn Sư v n ti p t c nhìn tôi.. D u sao.Cái ý th c v b n ngã thu c v Phàm ngã c a con ngư i. " V y cái tôi ñó là cái gì.Ch ng ñó thì còn l i cái gì. Tôi t h i: "Hay là Ngài ñang suy nghĩ v các câu h i c a tôi chăng. Câu sau này làm tôi nh l i nh ng l i nói c a ñ c Jésus. Tôi l p l i câu h i: bày t cái kinh nghi m quý báu riêng c a Ngài chăng.T nhiên là d .. S quán xét n i tâm có th ñi ngư c tr l i ñ n ch mà Phàm Ngã l n l n tiêu tan. Tôi cư i và ñáp: . t c là cái b n tính chân th t c a con ngư i.. ñ n ngày nay v n còn là m t ñi u bí hi m ñ i v i nhi u tín ñ Thiên Chúa giáo: "K nào tham s ng.Cái mà anh nói ñó. .Và cái ý th c v b n ngã ph i chăng cũng là do cái b n tánh chân th t ñó mà ra.... Khi con ngư i l n ñ u tiên nh n th c ñư c Chân Ngã.. nhưng ch có v y thôi sao. Tôi ñã ñi ngay vào ñ và ch còn ñ i câu tr l i.. ch là cái th xác c a anh.S tìm Chân Ngã có d th c hành hay chăng... thì con ngư i không ph i là m t. ch ng h n như Cõi Tr i. Anh hãy suy nghĩ ñi.. Con ngư i s rơi vào m t tr ng thái vô ý th c. .. thì có m t cái gì xu t hi n t nh ng ch thâm sâu bí n c a tâm h n và xâm chi m l y Cái ñó v n là m t cái gì trư ng t n..Su t c ñ i tôi.Anh có th t bi t y là ai chăng. L n này Ngài nói th ng v i tôi b ng ti ng Anh và không c n thông ngôn.... Tôn Sư có th giúp tôi tìm th y ánh sáng chăng.136 149 Âu Tây ph i ch u b t l c không gi i thích n i. vô t n và thiêng liêng. Ni t Bàn.Câu h i c a tôi không rõ ràng sao. . Có ph i ñúng v y không. .. ngư i n Đ Giáo g i là Gi i Thoát. Tôi suy nghĩ r i l y tay ch vào tôi và t xưng danh. thì s ch t.. mà y t tìm th y.Xin l i Ngài tôi không hi u.. . Tôi h i Ngài: . Tôi nói b ng m t gi ng y u t: . " Mư i phút trôi qua.

Đúng v y. Tâm trí tôi ñã ñi l c hư ng. S ti n b trên ñ a h t tâm linh không ph i d gì nh n bi t ñư c như trên ñ a h t v t ch t.. m t tia n ng chi u vàng gương m t ñ c Maharich V ng trán Ngài ph n nh s an t nh bên trong. Hay là Ngài ch "Anh là ai. anh s tìm th y s gi i ñáp cho m i v n ñ . Tuy nhiên.Nhưng có bi t bao nhiêu s ñau kh trên th gian! .. ho c m t nhà bi n thuy t. .Anh ch c n làm m t vi c: Hãy nhìn vào n i tâm. cũng ñ u ñang ñi tìm h nh phúc. Cái ñó..Th y ch giúp phương ti n.. vì Ngài day l i ngư i thông ngôn và nói ít l i.Như v y.. c n ph i có Th y hay không... sát nhân.Tôi ñã suy g m v nh ng ñi u ñó mà không th y ti n b chút nào. . Ngư i thông ngôn ñã d ch l i ñúng y nguyên văn. ph i m t bao lâu m i tìm th y ánh sáng. anh s bi t ñư c Chân Lý... d u có ý th c hay không. nhưng m t cách vô ý th c. Có l Tôn Sư ñã c n v n Anh Ng c a Ngài.. nhưng h l m l c vì h tư ng r ng h có th tìm th y bí quy t c a h nh phúc trong nh ng t i l i c a h . . Còn thi n ñ nh ph i là m t v n ñ kinh nghi m v b n thân.. chính là s tìm ki m Chân Ngã. S sai l m c a h r t là tai h i. Đ c Tôn Sư nói không ph i như m t tri t gia. Đ c Maharichi nói thêm: .. Cái hoài bão ñó là do b n năng thúc ñ y. vô t n. Tôn Sư g t ñ u cho là ph i. . chính tôi ph i t khám phá l y. nh ng k tàn b o.L t t nhiên. Chân Ngã v n b t di t. và tôi không d u di m ñư c s ng c nhiên. cho nên ngư i nào ñã tìm th y nó r i. nhưng vì h tìm h nh phúc trong nh ng hành vi b t chính. . dìu d t mà thôi.Sao anh bi t ñư c. Nh ng l i nói c a Ngài có bao hàm ñi u gì khác hơn là cái ý nghĩa hình như ñơn gi n ñó chăng. vành môi rõ r t bi u l m t s ung dung t t i hoàn toàn. quán xét n i tâm.Anh hãy suy g m v cái chân tư ng hay chân ngã c a anh b ng s tham thi n quán tư ng liên t c không gián ño n.Trong s thi n ñ nh. Đó là con ñư ng ñi ñ n ánh sáng. . S tìm ki m h nh phúc. . ph i chăng n u chúng ta th c hi n ñư c Chân Ngã c a mình thì chúng ta s ñ t ñư c h nh phúc trư ng c u. ñó là b i vì th gian không h bi t cái b n tánh chân th t c a nó.148 137 phúc v n s n có nơi Chân Ngã. ñôi m t Ngài ph n chi u m t s an l c tuy t v i. . vì con ngư i gieo nhân nào ph i g t qu n y. ...Nhưng tôi ph i làm sao ñ nhìn vào n i tâm. Ngư i này d ch l i như sau: . . Không có gì trong cái phong ñ c a Ngài tương ph n v i nh ng l i Ngài nói. . N u anh làm ñư c như v y... " Làm sao tr l i ñư c m t câu h i l kỳ như v y.Anh hãy c làm sao bi t ñư c cái Tôi ñó.. nhưng ngoài ra còn có cái gì sâu xa hơn n a mà y không d ch h t ý chăng. Xuyên qua c a s . mà l i nói c a Ngài phát t ñáy lòng...N u có Th y dìu d t.K c nh ng k kh n cùng.. . thì ñ ng th i cũng tìm th y m t cái h nh phúc trư ng c u. t t c m i ngư i.

.Và sau ñó. Nhìn qua c a s . Đ c Maharichi nói ti p: ..... . Anh th y chăng. ngách c a tâm th c nh ng gì n d u ñ ng sau tâm trí c a con ngư i.138 147 . xuyên qua nh ng hang. H nh .Tôn Sư mu n nói chi. b n tánh th t s c a con ngư i là như th .Tôi s nói rõ hơn. h c n m t phương ti n...Ngư i Yogi c g ng ñưa tâm trí c a y ñ n m c ñích cũng ví như k chăn bò m ng ñi trư c m t y. anh s gi i quy t ñư c t t c nh ng v n ñ khác. .Có m t ñ ng T o Hóa qu n tr cõi th gian.Xin Tôn Sư nói cho bi t trong tương lai g n ñây th gi i s bư c vào m t th i kỳ hòa bình hay là s rơi vào m t tình tr ng h n lo n. tôi th y ñ ng xa. Tôi h i qua chuy n khác: . có ngư i ch n ái tình. S tìm ki m này s giúp cho anh khám phá. có ngư i thì ch n tôn giáo. r i cái tương lai s t nó quy t ñ nh.Th gi i ñang tr i qua nh ng cơn kh ng ho ng tr m tr ng. vì tôi t nghĩ r ng tôi s ng cõi th gian mà nh ng s ñau kh ñè n ng lên vai c a ngư i ñ i. ñó là vi c riêng c a Ngài. Nhưng l n này tôi không ch u b qua m t cách d dàng. Đ c Maharichi có v không b ng lòng: ..Anh ñ ng lo gì v tương lai. ngư i ta không th y có vùng nào trên th gi i là th t s ñư c hư ng ân hu t t lành c a ñ ng Hóa Công. .Anh hãy t ñ t câu h i: Tôi là ai. Tôi nói: .. Mu n ñ t ñư c h nh phúc. Hãy lo cái hi n t i ñi ñã. có ngư i ch n ly rư u m nh.. Tôi có c m giác r ng Tôn Sư hình như không thích bàn v v n ñ tìm th y ho c nh ng phương pháp n kia. nhưng ngư i chăn bò trư c h t ph i d d con bò v i m t n m rơm lúa. không ph i c a anh.B n tánh chân th t c a con ngư i. Gánh n ng c th gian là trách nhi m c a Ngài. . còn than c i ph i cháy lâu hơn. Khi anh gi i quy t ñư c v n ñ căn b n này. nhi u hơn là nơi m t Đ o vi n êm ñ m n trong r ng th m. ng n Đ i Thiêng dư i ánh n ng ban mai.. T t c m i chúng sinh ñ u ñi tìm h nh phúc. . t c là h nh phúc v y.Anh hãy so sánh vi c sau này v i ñi u tôi v a k trên..Tôi không th y rõ... Tôi c tìm hi u câu nói ñó. Xin Tôn Sư d y cho bi t tương lai c a nhân lo i s ra sao.Đi u ñó tùy nơi trình ñ riêng c a m i ngư i. .. . Cái b n năng ñó r t chính ñáng..Tuy nhiên. n u ngư i ta ñ ý quan sát. m t cái h nh phúc th t s mà h có th n m l y ñư c và không bao gi d t. . Ngài nói ti p: . Đ ng Sáng T o ra th gi i càn khôn bi t rõ hơn chúng ta v nh ng b n ph n mà Ngài ph i làm. Anh ñã bi t cái hi n t i hay chưa. Nhưng anh có khi nào ñ ý ñ n s ki n này là chính h t thương yêu mình trư c nh t. Đây cũng l i là m t câu khó hi u n a. Thu c súng b t l a ngay t c kh c.

khi chúng tôi bư c vào T nh Xá và ng i xu ng sàn g ch. Anh hãy tìm Chân Lý t nơi anh. S d t b th t s chính là s tr di t cái b n ngã vì b n ngã c a ta v n là m t ñi u hư v ng và ph nh l a. c p m t ñ ng tròng c a Ngài ch nhìn v m t ñi m duy nh t..Nhưng ph i chăng ñi u ñó không ph i là pháp môn Yoga n a. S th n nhiên ñó làm cho tôi có c m giác như b m t gáo nư c l nh. Ngư i ti u ñ ng ti n ñ n bình lư hương và ñ t thêm m t cây nhang.V n không có s mâu thu n gi a ñ i s ng th gian và s Minh Tri t.. Cái nhìn không ch p m t ñó ñ i v i tôi là m t s bí hi m.. không ph i cái phàm ngã c a con ngư i nó ti p t c s sinh ho t hàng ngày n a vì tâm th c c a y ñã l n chuy n qua m t ñ a h t tâm linh ngoài vòng ch t h p nh nhen c a th tình.. d u cho y ñang b n r n công vi c. . Tôi th nhìn ngay vào c p m t tr ng trơn c a Ngài. hay là Ngài ñã ñ m chìm trong c nh hư không. Nhưng trong trư ng h p ñó.Tôi th y ñi u ñó có s khó khăn.T i sao không. s sinh ho t hàng ngày có th dành cho ta bao nhiêu thì gi ñ tham thi n.Con ngư i như th nào..Chính s ích k cá nhân nó làm cho con ngư i b trói bu c v i th gian. Đ c Maharichi. . thì hình như cái yên l ng c a c nh v t thiên nhiên cũng ñã xâm chi m c Đ o vi n và th m nhu n c b u không khí chung quanh. Gian phòng l i im l ng. . .146 139 Tôn Sư không mu n tr l i tr c ti p v ñi m ñó. Ngư i ñi tìm Chân Lý không c n bi t ñ n nh ng v n ñ ñó và phí công vô ích v i nh ng chuy n bên ngoài.Nhưng làm sao có th tr di t ñư c s ích k khi ngư i ta còn ph i s ng th gian. r i anh s th y Chân Lý n tàng cõi th gian chung quanh mình. thì th gian như th y. Lu ng khói hương tr m bay lên và t a ra mùi thơm kh p phòng. T i hôm y. Gương m t Ngài nghiêm ch nh nhưng v n không kém nét gi n d và khiêm t n. phía tư ng bên kia. ... làm sao bây gi . nhưng không ai th t ra m t l i nào... Tôi còn ng i ñó thêm m t kh c ñ ng h . nhưng d u sao tôi cũng ñư c m t câu tr l i: . thì trí óc c a y bay b ng trên nh ng cõi gi i siêu linh. Đ c Maharichi v n ng i trên giư ng.. tr u tư ng và không th y gì ñang di n ra chung quanh. bèn c m l i quy n v c a Ngài và chăm chú vi t. S ngư i nhóm h p m i bu i chi u ng i vòng quanh theo hình bán nguy t như thư ng l . nhưng trong . và t t c ñ u gi im l ng. n u không ñ ng d y và ch p tay ki u t .. Tôi không ti n thêm ñư c bao nhiêu. Đ c Maharichi không băn khoăn vì câu h i t m thư ng ñó: .Ph i chăng Tôn Sư mu n nói r ng ngư i ta v n có th ti p t c làm công vi c c a mình th gian và ñ t ñư c s minh tri t.Dành m t th i gi riêng cho s tham thi n là vi c làm c a k sơ c Ngư i ñã ti n b ít nhi u trên ñư ng tìm Chân Lý s tìm th y s an l c nó là ñi u thư ng có ñ i v i chúng tôi. nó tr vào m t v t ngo i c nh. làm cho tôi hi u r ng Ngài ti p chuy n tôi như th là ñ . V y con ngư i hãy t gi i thoát kh i s ích k ñó. hai chân x p b ng. . . hai bàn tay ñ trên hai ñ u g i.. Trong khi hai tay c a ngư i y ho t ñ ng. sau khi nhìn m t làn khói xanh bay lên nghi ngút. nhưng tôi th y rõ là ñ c Tôn Sư không mu n nói chuy n n a.

M t ni m an vui khôn t xâm chi m cõi lòng tôi và bây gi tôi ñã bi t r ng không còn có s gì trên ñ i mà tôi ư c mong hơn n a. tr l i v i câu tr l i: ñ c Maharichi r t vui lòng ti p ki n tôi. . Tôi ñ m chìm trong m t cơn mơ màng. s ho t ñ ng hàng ngày c a anh s ti p di n trong m t b u không khí tâm linh do s tham thi n t o nên. thì Ngài coi như m t ngư i kh ng l .140 145 vài phút sau. Đ c Tôn Sư day l i tôi và làm cho tôi c m th y tho i mái t nhiên b ng cách nghiêng ñ u chào tôi m t cách r t l ch s .. Nh ng tu sĩ này bư c ra chào khi chúng tôi ñi ngang qua ñ ng ñá c a h . Chúng tôi cùng ñi ra kh i ñ o vi n. Tôi trèo lên m t trong nh ng con ñư ng mòn d c ñ ng. và tôi ngư c m t lên nhìn Ngài. m c d u tr i t i Ngài d t tôi ñi m t cách v ng vàng. Trong giây lát. Nh ng tham v ng và d c tình nó hư ng d n cu c ñ i tôi nay ñã bi n m t. các x Tây phương. lòng ích k . . Tôn Sư có ñ ng ý v i nh ng ngư i Yogi chăng.. Tôi h i: . Nh ng s ñ k .. h m h và nh ng t ng ñá l n nhô lên phía trên ñ u.Kinh nghi m s giúp cho anh nh n th y r ng quan ni m c a anh v cu c ñ i ho c v nhân tâm. ñó là m t vi c g n như không th làm ñư c vì cách sinh ho t c a chúng tôi khác h n. và m c d u h n hi n như nh ng bóng ma dư i ánh trăng m . che khu t trong hang núi. anh s t t o cho anh m t ngu n sinh ho t tâm linh nó s th m nhu n ñ n công vi c làm hàng ngày. Tôi bèn tr l i ch ng i trong T nh Xá g n k bên giư ng. nó ñi kèm v i m i s giao t c a tôi v i nh ng ngư i tr n gian nay ñã tiêu tan. và ñ n lư t tôi bư c vào cái th gi i huy n o c a c nh m ng. Nh ng quan ni m và nh ng l s ng c a tôi trư c kia nay không còn n a.Như v y. Đ c Maharichi day l i m t ñ t . s lãnh ñ m. dư ng như s n sàng ñè b p chúng tôi.. chúng tôi d ng bư c và lòng tôi ch ñ i m t s gì quan tr ng s p t i. Anh hãy tham thi n m t gi hay hai gi m i ngày và hãy theo ñu i nh ng công vi c hàng ngày c a anh. ph i chăng ý ki n c a Ngài ít nh t cũng khác nh ng ngư i Yogi v ñi m này. c p m t tôi ñã nh m l i. th s . ngư i này d ch l i câu tr l i c a Ngài: . Nói m t cách khác. Tôi nh n th y r ng ñ c Maharichi d t tôi tránh nh ng l hang. m t ngư i Bà La Môn r t l ñ . Đ c Maharichi nhìn tôi.. s thay ñ i l n l n. ho c trong b i r m. là nh ng ñ ng ñá c a các nhà tu sĩ.. s hi u l m. ñư ng d c ñ ng. nhưng tác Ngài cao l n hơn tôi b i ph n. Tôi s ng tr l i như m t ñ a bé năm tu i. So v i tác bé nh c a tôi.. như t nh như mơ. Khi anh bi t thi n ñ nh ñúng cách.Nh ng nhà ñ o sĩ Yogi nói r ng mu n tìm Chân Lý. tôi c m th y m t s thay ñ i huy n di u ñang di n ra trong ngư i tôi. gi a cái êm như ru c a b u không khí huy n di u chung quanh.Ch ng ñó k t qu ra sao. tôi cũng nh n ra nhi u h ng ñ o sĩ Yog Chúng tôi v n ti n bư c không ng ng cho t i khi lên t i ñ nh núi.. r i rác d c theo con ñư ng mòn chúng tôi ñi. tay tôi n m l y bàn tay ñ c Maharichi. tâm h n tôi tr nên tr ng r ng. Trăng sao d n d n ló d ng và chi u xu ng m t th ánh sáng lu m . nó ch y quanh co theo ng n núi ñá ñ ngo i ñ o vi n.S t b cu c ñ i ho t ñ ng c a th gian không ph i là c n thi t. Ngay khi ñó. Ng n núi cao. . ngư i ta ph i t b th gian và s ng n d t trong ch n r ng sâu núi th m. T i ñây. .

nhưng không khí trong phòng nóng b c vì thi u gió. là ngư i mà tôi mu n ñư c y t ki n l n n a ñ ñư c nghe l i vàng ng c c a Ngài. Đ c Maharichi yêu Ng n Đ i Thiêng c a Ngài... M t mình Ngài ñã vư t b c ti n t i trư c.Khi con tr v v i h góc tr i Âu. và không có m t s ñau kh nào th gian có th ph m ñ n Ngài ñư c n a. nh ng d c v ng. Làm sao gi i thích ñư c ñi u này. ñ c Maharichi b o tôi nhìn xu ng dư i chân ñ i. con s gi mãi ni m an t nh này trong lòng con. và nh ng ngư i khác y u ñu i hơn không th theo k p Ngài. bao ph c tinh th n l n v t ch t. có chòm râu xám b c. Đ c Tôn Sư nói v i tôi: . Nh ng s ư c mơ. Tôi cũng ph i ñi ng ch . và m t lòng nhân t bác ái sâu xa ñ i v i m i ngư i hãy còn lưu l i trong lòng tôi sau khi th c t nh. Tôi t nghĩ r ng tôi không ng ñ n m t s ti p ñãi như th . thì ñ c Maharichi là ngư i duy nh t ñã gi i quy t ñư c các bài toán khó khăn c a cu c ñ i. sau khi tôi ñư c th y nh ng tri n v ng tươi sáng v ñ i s ng Đ o vi n mà ngư i kh t sĩ hành hương ñã phô bày trư c m t tôi.. M t s liên ñ i ch t ch như th h n là ph i có nh hư ng vang d i ñ n tâm tính c a Ngài. Cũng như ng n núi Thiêng m t mình tách ra kh i khu r ng r m r p và nhô lên tr i. Cho t i nay. và chính Ngài ñang nhìn tôi. Khi con nh n th y ngu n an vui tràn ng p cõi lòng. vì tôi qu quy t ch c ch n r ng trong nh ng ngư i mà tôi ñã g p. Th i gian trôi qua. và s cao c c a Ngài cũng là ñ c nh t vô nh . tôi ch m i có ñư c m t cu c h i ñàm ñáng k v i ñ c Tôn Sư! Gương m t nghiêm ngh c a Ngài cũng ñ làm cho tôi lánh bư c không dám l i g n. M t tr ng thái th n nhiên ñ i v i chính mình tôi. chính ñ c Maharichi. m t b Óc nh t ñ nh.. ñ c Maharichi vươn mình vư t kh i ñám r ng ngư i c a th gian. Nh nó con s g t b cái ý tư ng cho r ng con là m t th xác. có nhi u thi n c m ñ i v i tôi ngay t lúc ñ u và nói cho y bi t r ng tôi mu n ñư c h i ki n m t l n cu i cùng v i ñ c Tôn Sư. Tuy nhiên. Khi tôi th c t nh và hãy còn bàng hoàng v gi c m ng thiêng liêng ñó. Nhìn chung quanh. con ñã hư ng cu c ñ i con v theo ánh sáng chân lý. thì hai con m t tôi g p ph i hai con m t c a Tôn S Tôi không l m. y Khi ñó. Tôi vâng l i và nhìn th y th gi i Tây phương di n ra dư i chân tôi. t t c ñ u tiêu tan như mây khói. tôi th y m i ngư i ñã ñ ng d y và s a so n ñi ng . Y li n bư c ñi ngay và m t ch p sau. tôi c m th y r ng cái n tư ng ñó ch t n t i trong m t lúc ch không kéo dài. Tuy nhiên. Tôi ñi tìm ngư i ñ t kỳ c u. nó chưa ph i ñ dành cho tôi. nhưng không dám xin Ngài m t cách tr c ti p. V ñ t li n thông c m và m m cư i. nên tôi ph i ra n m ng ngoài sân.. và m t gi c mơ huy n di u nó chói r ng như m t ngôi sao trong ký c c a tôi. trong mư i lăm ngày ñ o vi n. Nó ñ p quá. Nh ng ñám qu n chúng h n ñ n g m nh ng dân t c các nư c trà tr n l n nhau dư i m t b c màn vô minh h c ám. Tôi ñã tìm cách g p Ngài m t l n n a. M t v ñ t vóc ngư i v m v . c m ñ n cho tôi m t cây ñèn l ng và d n tôi hãy ñ .. gương m t Ngài lúc y ñang day v phía tôi.. tôi m i g t hái ñư c có m t ni m an vui t t i trong bu i h i ki n ban ñ u. và có ngư i ñã d ch l i cho tôi xem m t vài câu thơ r t hay và c m ñ ng do chính tay Ngài vi t ñ bi u l tình yêu ñó.144 141 Ngư i ta nói r ng Ngài t i ñó ñã ba mươi năm nay và không bao gi r i kh i ng n núi y d u là ch trong m t ngày. nh ng n i ñ ng cay c a dĩ vãng. Có m t ý nghĩa thâm sâu nào n d u ñ ng sau gi c m ng vàng c a tôi v a r i. ch không ph i ai xa l .. Tôi ng i t i ñây t bao lâu r i.

tôi có ñ ñ tài suy nghĩ ñêm nay. nhưng không có k t qu . thì m t trong ba lý do trên ñây ngăn tr tôi và b t tôi ph i im l ng. tuy chưa rõ r t. Lý do th hai có v l lùng. Trong nh ng ngày k ñó. như c m r ng xanh r ng rãi bao la ñ n t n chân tr i. Trong th i gian t i Đ o vi n tôi c m th y có khi vui khi bu n. bàn cãi và hoàn toàn th n nhiên v i m i s tin tư ng và m i ý ki n c a ngư i ñ i. và tôi không thích phô bày trư c công chúng nh ng ñi u th m kín nh t c a lòng mình. nó nhô lên cao phía sau ñ o vi n. Ngo i tr m t vài câu nói xã giao thư ng l . m t vài ti ng chào h i thoáng qua. nhưng cái óc hoài nghi ñ c bi t c a ngư i Âu. Ngài không gi ng như m i ngư i. Mư i lăm ngày ñã qua. B i ñó. mà tôi không ti n ñ n g n ñ c Maharichi ñư c thêm m t bư c nào. không ai m l i trư c. th m chí ñ n c b u không khí ngư i ta th t i ñây. nhưng nay c m t tu n l ñã trôi qu Tôi t h i cu c ñàm lu n ñ u tiên c a tôi v i ñ c Maharichi ph i chăng cũng là bu i nói chuy n cu i cùng. M t cái gì vô hình và huy n di u c a Ng n Đ i Thiêng kia h n là ñã truy n qua tâm h n c a ñ c Maharichi. và không h có ý mu n ki m thêm ñ t . và tim tôi h i h p ñ p m nh trư c m t s gì huy n di u s p ñ n. ph n nhi u nh ng ngư i ñây ñ i v i tôi l i b t ñ ng ngôn ng .. tôi ñ u c m th y m t s tôn kính thiêng liêng. nh ng nh hư ng t t lành c a ni m an t nh thiêng liêng nó bao trùm c Đ o vi n. Đó ch c ch n là m t cái gì thu c v ñ a h t tâm linh. tôi và Tôn Sư. Đi u ch c ch n là Ngài không màng hoán c i b t c m t ngư i nào. tôi ñ nh vi ng thăm ñ o vi n trong hai ngày cu i tu n. ngang vai v i m t ngư i ñã ñ t t i m t trình ñ siêu phàm như th . c hai ngư i ñ u dè d t. Ng m nghĩ v ñi u này. nhưng tôi c m th y rõ r t. Trong T nh Xá lúc nào cũng có ngư i. Nhưng tôi không th y bu n. Tôi có c m giác như tôi ñang ñ ng trư c m t giai ño n quy t li t. vì s các th r n ñ c ho c thú d ñ t nh p lúc ban ñêm. N m dư i ñ t không có n m lót. s hoàn toàn thi u h n tinh th n tôn giáo trong vi c trình bày ý ki n c a tôi có th làm trái ý ph n nhi u nh ng ngư i chung quanh. càng ngày tôi càng c m th y m t cách ñ m ñà thâm sâu.. L t t nhiên. Lý do th ba gi n d hơn. nhưng ch c h n là thâm thúy vô cùng. chúng s không dám l i g n. Lúc ñ u. nhưng chưa bi t ch c s gì s x y ra. Ngài không thích th o lu n. m i l n ñ n trư c m t Tôn Sư.. Trí tôi v n tư ng t i cái gi c m ng v a qua. S b t ñ ng ngôn ng không quan h . tôi ñã g p ngư i mà tôi tìm ki m b y lâu nay.. Đ ñèn sáng. Tôi nghĩ ñ n ñ c Tôn Sư cũng như con chim ñ i bàng bay cao vút trên chín t ng mây b c. m t tr ng thái không ch ng ñ i nó làm cho tôi th t v ng. tôi th y khó ng . Tôi c m th y chán n n. tôi tìm cách ti p xúc tr l i v i ñ c Maharichi. ho c như vòm tr i cao vòi v i không th ño lư ng. tôi nh n th y có ba lý d Trư c h t ñó là b n tính dè d t t nhiên c a Ngài. tôi cho r ng th t là m t ñi u ph m thư ng mà th o lu n m t cách bình ñ ng. vì tôi tin r ng r t cu c. Ngày cu i cùng ñã ñ n. và nh n xét ñ i ngư i dư i m t quan ñi m cao siêu ñ n n i tôi không hi u ñư c. Ngài không ph i thu c v dòng gi ng nhân lo i như chúng t Ngài ch ng khác nào như ng n núi trơ tr i. D u sao ñ i v i nh ng ngư i y tôi cũng ch là m t ngư i ngo i qu c. hoàn toàn xa cách v i cõi gi i v t ch t phàm t c. Làm sao hy v ng có m t s thông c m gi a tôi v i h ñư c. . Nh ng câu h i mà tôi ñ nh ñưa ra ch t v n Ngài ñ u im b t. m t ngư i l lùng. m i l n tôi mu n nói.142 143 ñèn cháy su t ñêm. và có s cách bi t t phương di n bên ngoài l n c bên trong. huy n bí nh t mà ñ nh m nh ñã ñ t ñ trên bư c ñư ng ñ i c a tôi. T ngày tôi có gi c m ng huy n linh ñó. ñ c nh t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful