Lojistik Firmalar n n Yönetim ve Organizasyonu

168026 Gülbahar ÜNAL 183237 Efe AKYÜREK 183246 Kadir I IK 199895 ± Tarcan SENCER 209114 Abdullah KESMENO LU

1-Giri
‡ K saca organizasyon hem yöneticinin kararla t rd ve olu turdu u bir yap d r hem de yönetim i inin içinde gerçekle ece i bir aland r. ‡ Bu anlamda organizasyon yöneticinin her türlü bilgi, beceri, yetenek ve ki ilik özellikleriyle kendisini gösterebilece i, ula t ba ar ( performans ) ile i e damgas n vurabilece i, vizyonunu ve hayallerini realize edebilece i, k saca kendisini gösterebilece i bir oyun alan d r.

Yönetim
‡ Yönetim faaliyeti insan n var olmas ile birlikte ortaya ç kan bir olgudur. ki insan ortak bir amaç etraf nda, çal malar n organize etmesiyle yönetim söz konusu olmu olabilir. Ba ka bir deyi le, yönetim insanlar n tek tek gerçekle tiremeyecekleri amaçlara ula abilmek için yürütülen grup faaliyetleridir.

‡ yönetimi kabaca ³ba kalar arac l ile i görmek´ olarak tan mlamak mümkündür. Daha geni bir tan m vermek gerekirse; yönetim, kar amac güden veya gütmeyen bir örgütün, amaçlar na etkili ve verimli bir ekilde ula mas için planlama, örgütleme, emir-komuta, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yerine getirilmesidir.

Organizasyon
Organizasyon nas l tan mlanabilir? Kan m zca, en kestirme tan m udur: organizasyon bir düzeni veya düzenlemeyi ifade eder. Gerçekten organizasyon denildi inde: ‡ ile i ‡ ile insan ‡ nsan ile insan

Organize etme veya örgütleme, amac na ula t racak temel faaliyetlerin düzenlenerek organizasyon yap s n n olu turulmas ile ilgili bir dizi faaliyeti, bir süreci ifade eder. Bu süreç: ‡ Amac gerçekle tirmek için hangi görev, i ve faaliyetlerin yap lmas gerekti ini belirlemek ‡ Bu görevleri anlaml bir ekilde gruplayarak i leri olu turmak ‡ Bu i leri çe itli kriterlere göre gruplayarak i gruplar n veya faaliyetlerini olu turmak

‡ Bu i gruplar n kademeler itibari ile farkl la t rarak ve yine belli kriterlere göre gruplayarak mevkileri, pozisyonlar olu turmak ‡ Bu pozisyonlar yine belli kriterlere göre bir araya getirerek bölümlere olu turmak ‡ Tüm bu görev, i , i grubu ve pozisyonlarla ilgili tan mlamalar yapmak ‡ Bu mevkilere ( pozisyonlara ) getirilecek i görenleri seçmek ve atamak safhalar n içerir.

2-LOJ ST K F RMALARIN YÖNET M VE ORGAN ZASYONU
‡ Yukar da bahsedildi i gibi standart bir i letmenin yönetim ve organizasyonu lojistik firmalar için de geçerlidir. ‡ Bir lojistik firmas n n organizasyonunu en iyi görebilmek için i letmenin bir tür haritas gibi olan organizasyon emas n incelemek gerekir. ‡ letmelerin etkin organizasyonlar kurabilmeleri ve yönetim mekanizmalar n geli tirebilmeleri için mutlaka bölümlendirmeye gitmeleri gerekmektedir.

Örnek bir organizasyon emas a a daki gibidir:

3-TÜRK YE LOJ ST K F RMALARI
‡ Lojistik sektörü ülkemizde özellikle son y llarda büyük at l m gösterdi. Co rafi konum olarak Orta Do u, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa aras nda bir köprü vazifesi gören ülkemiz, bu avantajl konumu ile birçok otorite taraf ndan da lojistik üssü olarak görülmektedir. Ülkemizin lojistik kavram ile tan mas oldukça yenidir. Önce ihracat ve ithalat ile sonra da büyük ölçekli perakendecilik (süpermarket ve hipermarketler) ve elektronik ticaretle birlikte iyice ön plana ç km t r.

Ülkemizde faaliyet gösteren ba l ca lojistik firmalar a a dakilerdir:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Omsan Lojistik Horoz Lojistik Borusan Lojistik Yurtiçi Lojistik nci Lojistik Boyut Lojistik Elit Lojistik Rokay Lojistik

‡ Yukar da belirtilmi ülkemizde önde gelen 8 lojistik firmas dan birisi de Omsan Lojistiktir. 1978 y l nda bir OYAK i tiraki olarak kurulan Omsan Lojistik, 1982 y l nda 15 araçl k bir filo ile uluslararas karayolu ta mac l na ba lam t r. Lojistik sektörünün lider kurulu u Omsan Lojistik, dünyadaki ve Türkiye¶deki geli melere paralel olarak faaliyet alanlar n ³entegre lojistik hizmet ± tedarik zinciri yönetimi´ kavram do rultusunda geni letmi tir.

‡ Bugün Omsan Lojistik, lojisti in modern kavramsal kar l na uygun, alternatif hizmetler geli tirmektedir. ‡ Tümü bilgisayar destekli ³Filo Yönetim Sistemi´ ile entegre çal an modern filosuna sahiptir. ‡ Kara, hava ve deniz ta mac l faaliyetleri, ilgili dan manl k ve takip hizmetleri, ‡ Türkiye¶nin de i ik noktalar nda ve kritik endüstriyel bölgelerinde depo, antrepo ve gümrükleme hizmetleri,

‡ Nakliye, depolama, gümrükleme, dan manl k gibi çe itli faaliyetlerin bir arada sunuldu u, mü teri ihtiyaçlar na tek elden cevap verebilecek entegre lojistik çözümler, ‡ Tedarik zinciri boyunca sipari ve stok yönetimi, da t m, sigorta hizmetleri, ambalajlama, etiketleme gibi ilave katma de erli lojistik organizasyonlar yapmaktad r.

‡ Omsan Lojistik, 2001 y l nda kapsaml bir de i im sürecinden geçerek, yönetim birimlerini tek çat alt nda toplam , vizyonu olan entegre lojistik hizmetlerini en kapsaml ve ekonomik ekilde sa layabilecek yeni bir organizasyona kavu mu tur. Türkiye¶nin muhtelif bölgelerinde bulunan ofisleri, Fransa, Almanya, Bulgaristan, Rusya, Romanya, Azerbaycan irketleri ve talya¶daki irtibat ofisi ile Omsan Lojistik, mü terilerine en yüksek performans ile hizmet sunmay amaçlamaktad r. 2005 y l sonu itibari ile 260 milyon $¶l k ciroya sahip olan Omsan Lojistik¶in bünyesinde 1222 çal an bulunmaktad r. Misyonu ve vizyonu do rultusunda sa l kl büyüme ve sürekli geli im gösteren Omsan Lojistik, sektördeki lider konumunu sürdürecektir.