P. 1
คู่มือการจัดงาน1

คู่มือการจัดงาน1

|Views: 968|Likes:
Published by TOA

More info:

Published by: TOA on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

การจัดงานพิธีต่างๆ

พิธี หมายถึง งานที ่ ผู้ใดก็ตามจัดขึ ้ นตามลั ทธิ
ตลอดจนแบบอย่างธ11มlนียมL1rlwDี กา1L_ิบัติ ของ
ในแต่ลrðั งHมแลrทูองถิ ่ น อาทิlT่น wิธีแต่งงาน wิธีHw
wิธีอLðมบท lL็ นตู น ð่?นมากจrมีwิธีทาบQทางwทธ
HาðนาL1rกอบ
ศาสนพิธี H อ wิธีก11มทางHาðนา Tึ ่ งlL็ น?ิธี
L_ิบัติlกี ่ ย?กับHาðนาที ่ L_ิบัติ ðบทอดกั นมา ห1อ
lL็ นกา1แðดงออกถึงH?ามlT่ อทางHาðนา ก1rนั้ นก็ตาม
lม่?่าจrlL็ นwิธีก11มL1rlDทใด Q ก็ตาม ลู?นแต่มี
ðา1ัตถrอย่้ที ่ กา1lð1ิมð1ูางH?ามดีงาม แลrH?าม
บ1ิ ðทธิ ของผู้1่?มwิธีก11มlL็ นw ้ น_าน ðาห1ับHาðนwิธี
ต่าง Q ที ่ ก1rทากั นในHาðนาwทธนั้ นlกิดขึ ้ นอย่างมี
lหตผลแลrมีจดม่ งหมาย มิใT่lกิดจากH1ัทธาที ่ lล่ อนลอย
ห1อl1ูlหตผล Tึ ่ งกา1L1rกอบwิธีก11มนั้ นตูองอาHัย
H?าม1่?มแ1ง1่?มใจของHน lw่ อใหูðังHมlL็ นอันหนึ ่ งอัน
lดีย?กั น Hาðนwิธีทางw1rwทธHาðนา lT่น กา1ทาบQ
ตักบาต1 กา1ถ?ายðังvทาน กา1ก1าบ กา1lห?ู กา1
l?ียนlทียน แห่lทียนw11tา lL็ นตู น
96
โดยทั่ วไปการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก่อนถึงพิธีจะ
u องมีการluรี ยมการ วางlnนuร อlนวป_ิบั uิอย่างlป น
ระบบมีIั นuอน1ัดlจนlพ ่ อuวบuมงาน¡uดาlนิ นไปอย่างถก
u อง ราบร ่ น uรงuามวัuถประสงu lñะlกิดuวามnิดพñาด
นอยที ่สด ทกพิธีจะมีuวามuñายuñึงกันจะluกu่างกัน¡น
รายñะlอียดlพียงlñกนอยlท่านั น ¡นที ่นี จะIอกñ่าวอย่างก
วาง_พอlป นlนว ดังนี
การจัดสถานที ่
ðถานที ่ lL็ นðิ ่ งðาHัQ ตูองwิจา1DาถึงH?าม
lหมาrðม หากlL็ นงานw1r1าTwิธี ตูองจัดใหูðมw1r
lกีย1ติ จัดที ่ นั่ งผู้มา1่?มงาน ที ่ นั่ งw1rðงv L1rธาน ตูอง
ใหูด้ดี ลงตั? กา1จัดðถานที ่ lw่ อL1rกอบwิธี¡ดยทั่ ?lLมัก
จrมี H?ามHลู ายHลึงกัน จrแตกต่างกันบูางก็lwียง1าย
ลrlอียดlล็กนู อยlท่านั้ น lT่นงานมลHล แลrงานอ?มงHล
จrมี1ายลrlอียดกา1จัดที ่ แตกต่างกัน กา1จัดðถานที ่
ðาห1ับlL็ นแน?ทางก?ูางQในกา1L_ิ บัติH?1จัด ดังนี ้
(ก1มกา1Hาðนา : 3)
l.จัดโuะuม่บ1า l uม่ (อาจlป นuม่ 5 uม่ 7 uร อuม่
9 lñวlu่กรuี )
97
พรอมที ่กราบuร อที ่ทรงกราบ (¡1l0พาะพระบาทสมlด จ
พระlจาอย่uัว'uร อพระรา1วงศlñะอน โñม¡u¡1¡นรั _พิธี uร อ
พระรา1พิธี นอกนั นuวรปพรมuร อnาIาว¡uประธานไดกราบโดย
วิธีlบQจางuประดิ L_ (สานักงานuuะกรรมการวัuนธรรมlu่ง
1าuิ : 23) ) ไวดาน¡ดดานuนึ ่ ง ยกlวนทิ ศuะวั นuก โดยมาก
นิ ยมuั งไว บนอาสน สง1 ทางu นอาสน สง1
(uñักการจัดโuะuม่บ1า¡uอ่านlพิ ่มluิมจาก uนังสอ u่มอ
พิธีกรlñะการป_ิบัuิพิธีทางพระพทธศาสนา 1ึ ่งกรมการศาสนา
ไดlIียนไว 1ัดlจน lñะlจกจ่าย¡uกับuน่วยงานu่าง_lñว)
2. จั ดอาสนสง1 อาสนสง1 uอ สถานที ่สาuรั บพระ
สง1นั่งนั น นิ ยมจัดuั งไวทางดาน1ายIองโuะuม่บ1า uร อดาน
IวาIองพระสง1 ยกlวนมีIอจากัดlร ่ องสถานที ่ อาจuั งด าน¡ด
กไดนิ ยมจัดlยกออกlป นlอกlทศส่วนuนึ่ งu่างuากจากที่นั่งIอง
uµuัสถ1ายuQิงluร ่ องรั บรองพระnิกLสง1นั น นิ ยมจัดuั งไว
ด านIวามอIองพระnิกLสง1lu่ñะรป โดยจัดuั งกระโถนไวดาน
¡นสด จั ดuั ง nา1นะน าlยนไวถัดออกมา จั ดuั งพานuมากพñ-
บ uรี ่ ไวถัดออกมาIางนอก ส่วนnา1นะน ารอนนั น นิ ยมจัดมา
ถวายnายuñัง lม ่ อพระnิกLสง1มานั่งlรี ยบรอยlñว lพราะถา
นามาuั งไวก่อน น ารอนจะlยนlสียก่อน ทา¡u lสียรสน า1า ถา
สถานที ่uองประกอบพิธีสง1นั นuับluบ uร อสิ ่งIองluร ่ อง
รั บรองมีไม่lพียงพอที ่จะจัดถวาย¡uไดกสามารถจัด l ที ่ u่อพระ
9S
สง1 2 รป กได l1่น กรuี พระสง1 9 รป นิ ยมจัดluร ่ อง
รั บรองlพียง 5 ที ่ กlพียงพอ uอ
- ðาห1ั บw1rlถ1rผู้ lL็ นL1rธานðงv จั ดตั้ ง
l?ู ดู านข?าม อของท่ านหนึ ่ งที ่
- จัดตั้ งl?ู1rห?่างw1rDิกt1้Lที ่ 2 กับw1r
Dิ กt1้Lที ่ 3 หนึ ่ งที ่
- จัดตั้ งl?ู1rห?่างw1rDิกt1้Lที ่ 4 กับw1r
Dิ กt1้Lที ่ 5 หนึ ่ งที ่
- จัดตั้ งl?ู1rห?่างw1rDิกt1้Lที ่ 6 กับw1r
Dิ กt1้Lที ่ 7 หนึ ่ งที ่
- จัดตั้ งl?ู1rห?่างw1rDิกt1้Lที ่ S กับw1r
Dิ กt1้Lที ่ 9 หนึ ่ งที ่
3. กา1L้ลาดอาðนrw1rðงv ใหูL้w1มห1อlð่ อ
ดู านL1rธานðงv ทับผ นต่อQlLจนถึงทู ายw1rðงvแลr
หูามมิใหูL้ติดกันlL็ นผ นlดีย?กับðต1ีที ่ นั่ ง แลrH?1L้
อาðนrluwาrw1rðงvแต่ลr1้Lอีกทีหนึ ่ ง
4. จัด¡ตrðาห1ับ?างlH1่ องlทยธ11มl?ูดูานทูาย
อาðน ðงv
99
5. จัดที ่ นั่ งของL1rธานในwิธีใหูอย่้ต่าก?่าที ่
นั่ งw1rðงv1้Lที ่ l lล็กนู อย หั นหนูาlขูาหาw1rðงv
6. จัดที ่ นั่ งðาห1ับผู้1่?มงานที ่ lL็ นแขกผู้ใหQ่ l?ู
ดู านหลังL1rธานL1rมาD 5-6 ที ่
7.จัดที ่นั่งnร่วมงานอ ่ น_uันuนาไปทางประธาน¡uu่าง
จากโuะประธานประมาu l.5 2.00 lมuร¡ulถวยาวไปuาม
อาสนสง1uร อจัดที ่นั่งnร่วมงานอ ่ น_uันuนาlIาuาพระสง1l1่น
lดียวกับประธาน lu่uองจัดlถวนั่ง¡uu ่ากว่าlถวที ่ประธานนั่ ง l
lถว จั ดยาวไปuามอาสนสง1
S. จัดตั้ งlH1่ องขยายlðียงl?ูดูานทูายอาðนðงv
ðายlม¡H1¡wนH?1lดิ นl?ูหลังอาðน ðงv แลู?ออกT่อง
w1rðงv1้Lที ่ l 1้Lที ่ 3 แลrH?1มีlม¡H1¡wนðาห1ับ
wิธีก1ðงvดู?ย Tึ ่ งใหูอย่้ดูานทูายของอาðนðงv
9. หากlL็ นðถานที ่ แðงð?่างนูอย H?1ติดตั้ ง
lwwู าแลrH?1หาwัดลมมาlต1ียมl?ูดู?ย
l0. หากlL็ นwิธีงานอ?มงHล ตูองตั้ งHwห1ออั_ิ
l?ูต1งกลางดูานก?ูางของðถานที ่ ¡ดยใหูTิดผนังดูาน
ก?ูางนั้ น w1ูอมทั้ งตั้ ง¡ตrที ่ บ้TาแลrดอกlมูL1rดับ
การเตรี ยมอุปกรณ์
l00
lม่ อðถานที ่ lð1็จl1ียบ1ูอย ก็มาถึงกา1lต1ี
ยมอLก1D ที ่ จrใTูในwิธีนั้ น ¡ดยทั่ ?lLตูองlต1ียมอLก1D
ต่างQ ดังนี ้
l. ธ้L lทียน w1ูอมlT ้ อðาห1ับทาใหูติดlwง่าย
(น้ ามันผðมlทียนขี ้ ผึ ้ ง)แลrlมูขีดlw ห1อlwแT็H
2. luร ่ องรั บรองพระสง1 ดังนี
2.l w1มlล็ก ðาห1ับL้lL็ นที ่ นั่ งของw1rDิกt
ðงvแต่ลr1้L
2.2 ก1r¡ถน (ตั้ งl?ูดูานในðด)
2.3 DาTนrน้ าlย็น (ตั้ งl?ูถัดออกมา)
2.4 wานหมากwล้- บห1ี ่ (ตั้ งl?ูขูางหนู า)
2.5 DาTนrน้ า1ูอน (นิยมนามาถ?าย lม่ อ
w1rðงvมาถึงแลู?)
3. ¡ตr?างขูา?w1rwทธ H?1L้ ผูาขา?บน¡ตr
ก่อน?างอาหา1
4. ที ่ ก1?ดน้ าw1ูอมใð่ น้ าðrอาด
5. ธ11มาðน (หากมีlทHน) wัด1อง lTิ งlทียน
ð่ องธ11ม lH1่ องทองนูอย(หากlL็ นงานอ?มงHล) หาก
เป็ นงานมงคลต้ องใ้อ! ปกร"#เพิ ่ มค$อ
l0l
- ðายðิQจน w1ูอมwาน1อง 2 ใบ
- nา1นะน ามนu กรuี lป นงานมงuñพรอมน าสะอาด
lñะlทียนสาuรั บจดทาน ามนuนิ ยมจัดuั งnา1นะ น ามนuนี ไว
Iางโuะuม่บ1า ด านพระlถระประธานสง1นั่ง นิ ยม¡1uมอ
น ามนuโดยl0พาะ uร อ¡1บาuรพระสง1lทนกได lu่ ไม่นิ ยม¡1
Iันlงินlทน lพราะlป นวั uถอนามาสที ่พระnิกLสง1ไม่uวรจับ
u อง lพราะlกิดอาบัuิโทLlก่พระสง1nจับuอง
น าสาuรั บทาน ามนuนั น นิ ยม¡1น าที ่¡สสะอาดบริ สทธิ

¡ส่น า
Iนาดlกอบluมnา1นะสาuรั บทาน ามนuนั น lñะมีวัuถที ่นิ ยมกัน
ว่าlป นมงuñ uามuวามนิ ยมIองทองถิ ่นนั น _ ¡ส่¡นnา1นะ
น ามนuนั นดวย ส่วน lทียนสาuรั บทาน ามนuนั น นิ ยม¡1lทียนIี
nึ งlท มีIนาดlñ่ม¡uQ่พอสมuวร Iนาดอย่างlñก นิ ยมมีน า
uนัก c บาทIึ นไป lñะนิ ยม¡1lทียนที่มีไส¡uQ่ _ lพ ่ อป องกัน
มิ¡u ไ¡ดับง่าย lม ่ อถกñมพัด
- ที ่ w1มน้ ามนต ðมัย¡บ1าD นิยมใTูกูานมrยม
ห1อกาหQูาHา แต่Lั จบันlLลี ่ ยนlLตามH?ามlหมาrðม
w1ูอมwาน1อง
- ðายðิQจนมงHลðาห1ับบ่า?ðา?(หากlL็ น
งานมงHลðม1ð)
l02
- ¡ถlจิมแLู ง แผ่ นทองHาlLล? ขี ้ ผึ ่ งðาห1ับ
ทางlw่ อLิ ดทอง ผูาห1อก1rดาtlT็ดมอแลู?แต่ก1Dี
งานอ%มงคลจ&ต้องใ้อ!ปกร"#เพิ ่ มค$อ
- ¡ตrðาห1ับตั้ งอั_ิ ห1อ1้LDาwผู้ตาย
- ðาย¡ยง (Lั จจบั นนิยมใTูแถบทอง) แลrD้tา
¡ยงw1ูอมwาน1อง
- ผู า1องD้ tา¡ยง (ใTู ก1Dี ผู้ ตายห1 ออั _ิ มี
_านั นด1ตั้ งแต่ ðมlด็ จw1rðั งv1าTขึ ้ นlL)
- ¡ตrlH1่ องทองนูอยตั้ งหนูาอั_ิ w1ูอมlทียน
แลrธ้Llมู1rกา
lม ่ อluรี ยมทกอย่างlรี ยบรอยlñว uองuรวจสอบuวาม
lรี ยบรอยlพ ่ อป องกันสิ ่งnิดพñาดที ่อาจlกิดIึ นได 1ึ่งกรมการ
ศาสนา (2546 : 9) ได lสดงlนวทางป_ิบัuิ ไวluนว่าlป น
ประโย1นอย่างมากสาuรั บnป_ิบัuิจึงไดuยิบยกมากñ่าวอีกuรั ง
uนึ ่ ง ดังนี
- อัQl1ิQพระพทธรปIึ นประดิL_านบนโuะuม่บ1า
uั วกñางlถวบนทาuวามluารพทั งก่อนอัQl1ิQlñะuñังจาก
ประดิL_านlรี ยบรอยlñว
- ตั้ งก1rถางธ้L lTิ งlทียนบ้Tาที ่ ¡ตrกลางแถ?
ล่ าง ใหูอย่้ในแน?lดีย?กัน
l03
- ตั้ งแจกันดอกlมูแลrwานw่มบน¡ตrหม่้ตั?
อ่ นที ่ lหลอตามH?ามlหมาrðม
- ทาLลายธ้ Lดู ?ยlT ้ อL1rมาDH1ึ ่ งlT็ นติ lมต1
ใTู ðาลี แผ่ นบางQwั นทั บที ่ Lลายธ้L
แลู?ทาlT ้ ออีกH1ั้ งหนึ ่ ง อย่าใหูมากlกิ นlL lw1าrl?ลาจด
จrทาใหูlกิดH?ันมาก กา1ทาlT ้ อH?11r?ังอย่าใหูlT ้ อ
lL ้ อนlลอrดอกธ้Lจrด้lม่งาม
- นาธ้ Lที ่ จั ดแต่ งแลู ?lLLักในก1rถางธ้ L นิ ยม
Lักl1ี ยงแถ? l?ู น1rยrห่ างกั นwองาม
- นาlทียนบ้TาlLติดที ่ lTิงlทียนบ้Tา ตั้ งใหูlดู
แน?lดีย?กับธ้ L แลrหากlL็ นlLlดู H?1ใหูð่?นð้งของ
lทียนแลrธ้Llðมอกัน จrงามตายิ ่ งขึ ้ น
- วงสายสิQจนรอบอาuาร สถานที ่ประกอบพิธี¡นงาน
มงuñ lñวรวมñงมาที ่_านพระพทธรป uñี ่ออก นามวนสาย
สิQจน¡ส่พาน วางไวดานuนาประธานสง1lย องไปทางIวาlñก
นอย lñะuองuาพานรองรั บสายสิQจน วางไวทายอาสนสง1
ด วย สายสิQจนที ่¡1นิ ยมจับ¡ulป น 9 lสน ถอว่าlป นมงuñlñะ
lสน¡uQ่ สะดวกที ่พระสง1จะจับถอ วิธีวงสายสิQจนนั นจะlริ ่ ม
จากจดที ่¡กñพระพทธรปlñวlวียนไปทางIวาIองสถานที ่ uอ
lวียนuามlIมนา¡ิกา lñะ¡uมาบรรจบกันlป นวงกñม lม ่ อวง
l04
รอบบานuร ออาuารสถานที ่นั น_lñวดึงสายสิQจนส่วนที ่ยัง
luñอlป นกñ่มมาที ่โuะuม่บ1า lñววงสายสิQจนรอบ_านIอง
พระพทธรป ไม่uวรพันที ่พระuัuถuร อที ่องuพระพทธรปlu่
สาuรั บงาน¡นพระรา1พิธีจะวงสายสิQจนที ่Iอบโuะuม่บ1าuัวที ่
ประดิL_านพระพทธรปlสรจlñวนาสายสิQจนที ่luñอlป นกñ่ม
พักไวที ่พานรอง วางไวดานuนาIวามอIองพระสง1รปlรก
uวรuาพานรองรั บสายสิQจนวางไวทายอาสนสง1ดวย
อนึ ่ งสายสิQจนที ่วงlรี ยบรอยlñวถอlป นมารยาทที ่จะ
ไม่Iาไปมา lวñาจะuยิบยกสิ ่ง¡ดที ่จะuองn่านสายสิQจน¡uยก
สายสิQจนIึ นlñวñอดไปIาง¡u การIามสายสิQจนนั นถอว่าlทา
กับIามพระพทธรป lป นมารยาทที ่ไม่งามไม่uวรป_ิบัuิ ส่วน¡น
งานอวมงuñไม่uองวงสายสิQจนlñะไม่uองuั งIันน ามนu
ยกlวนงาน0ñองอั_ิ งานlดียวที ่uั งIั นน ามนulu่ไม่วงสายสิQจน
- นาlทียนðาห1ับจดทาน้ าw1rwทธมนตติดที ่
ขั นน้ ามนต แลู?ยกlL?างดู านหนูาL1rธานðงv lย ้ องlL
ทางข?าlล็กนูอย
- นาที ่ w1มน้ ามนต (กู านมrยมห1อกาหQูาHา
ห1ออ่ นQ)ใð่wาน1องl?ูขูางหนู าขันน้ ามนตดู?ย
- จัด¡ตrตั้ งDาTนrน้ า1ูอน น้ าlย็น ตลอดถึง
lH1่ อง1ับ1องw1rðงvl?ูดูานทู าย
l05
ðงvมนwิธีlทHน ห1อก1DีใTูlH1่ องทองนูอยตั้ งหนู า
Hwห1ออั_ิ
- จัด¡ตrðาห1ับ?างlทียนð่องธ11ม lH1่ องทอง
นู อย ที ่ ก1?ดน้ า จาน?น l ตั? ?างl?ูที ่ ดูานหนูาที ่ นั่ งของ
L1rธาน
- นาธ้Llม่1rกาแลrlทียนที ่ ทาlT ้ อแลู?ติดที ่
lH1่ องทองนูอย
- นาlทียนð่องธ11มทาlT ้ อติดที ่ lTิ งlทียนð่ อง
ธ11ม
- uั ง l. lทียนส่องธรรม 2. luร ่ องทองนอย 3.ที ่
กรวดน า lรี ยงจากIวามอไป1ายมอIองประธาน uามñาดับ
สาuรั บluร ่ องทองนอยที ่¡1uั งuนาศพuร ออั_ิ ¡uuั งบนโuะที ่จั ด
วางไวuรงกñาง ด านuนาที ่uั งศพuร ออั_ิ นั น
- จัด?างlH1่ องlทยธ11มl?ูที ่ ¡ตrดูานทูายอาðน
ðงv
- นาlTิงlทียนTน?นแลrที ่ ก1?ดน้ าlLwักl?ูที ่ ¡ตr
?างlH1่ องlทยธ11มดู?ย
- จัดตั้ งlม¡H1¡wนในwิธีð?ดห1อlจ1ิQw1rwทธ
มนต 3 จด HอดูานหนูาL1rธานðงv ดูานw1rðงv1้ Lที ่
l06
3 แลrดูานทูายอาðนðงv ðาห1ับwิธีก1อา1าธนา ใน
wิธีlทHน ใหูตั้ งlม¡H1¡wนบนธ11มาðนแลrตั้ งที ่ ð?ด1ับ
lทHน w1ูอมทั้ งตั้ งที ่ wิธีก1อา1าธนา H?1ตั้ ง¡ตrlH1่ อง
ขยายlðียงl?ูดูานทูายอาðนðงv แลrจัดผู้H?บHมอย่้
L1rจาดู?ย lw่ อH?ามðrด?กในกา1H?บHม lม่ อlกิด
Lั Qหาlกี ่ ย?กับlH1่ องขายlðียงจrlดูแกูlขlดูทัน
การอาราธนา(นิ มนต์ )พระสงฆ์
กา1อา1าธนา(นิมนต)w1rðงv มีหลักง่ายQ
H อ
l. งานมงHลนิยมนิมนตw1rจาน?นHี ่ 5 1้L
7 1้L ห1อ 9 1้L ยกl?ู นงานมงHลðม1ð ðามา1ถนิมนต
w1rlL็ นจาน?นH่้lดู lT่น l0 1้L lw่ อใหูH่ ายlจูาบ่ า?แลr
lจูาðา?นิมนตH่ ายลrlท่าQกั นห1ออาจนิมนตจาน?นHี ่ 5
1้L, 7 1้L, 9 1้L ¡ดย1?มw1rwทธ1้Llขูาอีก l องH lL็ น
6 1้L, S 1้L, l0 1้L ก็lดู
2. งานอ?มงHลนิยมนิมนตw1rจาน?นH่้
3. กา1นิมนตw1r ผู้ 1ับผิดTอบห1อlจูาDาwจr
ตูองแจูง ?ันlดอนLี แลrwิธีที ่ จrก1rทาใหูw1rðงvท1าบ
lðมอ lw1าrบทð?ดมนตจrlwิ ่ มlติมตาม¡อกาðที ่ ทาบQ
l07
lม่lหมอนกั น ð่?นwิธีหล?งใTู 9 ห1อ l0 1้Llðมอ
ðาห1ับwิธีðดับLก1D มาติกา บั งðกล ก็lwิ ่ มจาน?นw1r
ðงvมากขึ ้ นอี กlL็ น l0, l5, 20, 25, ห1อจนถึง S0 1้L
ห1อ l00 1้L ก็ðดแต่จrH1ั ทธา lม่จากัดจาน?น
4. หากlL็ นงานluwาrตั? lT่นกา1ถ?าย
ðั งvทานห1อทาบQต่ออาย ใหูนิมนตตามH?ามตูองกา1
ของตนlดู
5. กา1นิมนตw1rlw่ อuันห1อ1ับอาหา1
บิD?บาต lม่H?11rบT่ ออาหา1 ใหูใTู Hา1?ม?่า "1ับ
อาหา1บิD?บาต lTูา - lwล" ห1อ "uั นlTูา uั นlwล" ก็
wอแลู?
6. กา1อา1าธนาห1อนิมนต อาจทาlดู 2 ?ิธี
H อนิมนตดู?ยLากlLล่า ห1อทาหนังð ออา1าธนา หาก
lL็ นงานมงHล ใTูHา?่า ขออา1าธนาlจ1ิQw1rwทธมนต
หากlL็ นงานอ?มงHลจrใTูHา?่ า ขออา1าธนาð?ด
w1rwทธมนต
7. กา1อา1าธนาตูอง1rบงาน?่างานอrl1 ?ั น
l?ลา ðถานที ่ แลrจาน?นw1rðงvที ่ ตูองกา1
l0S
S. กา1lLðถานที ่ ทาบQ ตูอง1rบ?่าใหูw1r
lLlองห1อlจูาของงานlL1ับ แต่ถูาðrด?กH?1lL1ับw1r
lLlองจrทาใหูlกิดH?ามผิดwลาดนูอยที ่ ðด
กา1ทาหนั งðออา1าธนาจrl1ียกหนั งðอนั้ น?่า
_ีกาอา1าธนา
uั วอย่าง_ีกาอาราธนา
เคร$่ อง'ท(ธรรม หมายถึงðิ ่ งของที ่ จrใTูถ?าย
w1rDิกtðงv นอกจาก Dัตตาหา1
Hา?-ห?าน มักนิยมจัดlH1่ องlทยธ11มTึ ่ งð่?นใหQ่จr
lL็ นðิ ่ งของlH1่ องใTูที ่ จาlL็ นðาห1ับw1rDิกtðงv¡ดยlม่
ขัดต่อw1rธ11ม?ิ นัย l1ียก?่า ทาน?ัตถ l0 L1rกา1 H อ
l09
_ีกาอา1าธนา
Iออาราธนา................พรอมดวยพระ
สง1¡นวัดนี อีก.....รป โปรดlมuuาไปlจริ Qพระพทธมนu (uร อ
สวดมนu)¡นงาน.............ที ่บานlñIที ่....
หม่้ที ่ ....ตาบล..........อาlDอ..........
จั งห?ัด...........
?ันที ่ ....
lดอน.......w.H.........l?ลา........น.
หมายlหต l. มี 1ถ1ับ-ð่ง(ห1อlLlอง)
(ðานักงานHDrก11มกา1?ัmนธ11มแห่งTาติ :
2546 : l4)
l. Dัตตาหา1Hา?-ห?าน
2. น้ า1?มทั้ งlH1่ องด่ มอั นðมH?1แก่ðมDบ1ิ¡DH
3. lH1่ องน่ งห่ม lT่ น lต1จี?1 อั งðr lL็ นตูน
4. ยานwาหนrห1อLั จจัยH่า¡ดยðา1(Tึ ่ งถ?าย
lL็ นใบL?า1Dาห1อมอบใหูล้กHิtยlก็บ1ักtาl?ู)
5. มาลัย แลrดอกlมูlH1่ องบ้TาTนิดต่ างQ
6. ของหอม หมายถึงธ้Lบ้Tาw1r
7. lH1่ องล้บlลู หมายถึงlH1่ องðขDัD?Tา1r
1่างกาย lT่น ðบ่้ 1?มทั้ งlH1่ องใTูอ่ นQ lT่น
แL1งðีwั น ยาðีwั น ผงTั กwอก lL็ นตูน
S. ที ่ นอนที ่ ðมH?1แก่ðมDr 1?มทั้ งผู าห่ม
หมอน มู ง lL็ นตู น
9. ที ่ อย่้อาHัย มีก_ิlðนาðนr แลrlH1่ องใTู lT่ น
lตียง ตั่ ง ¡ตr lกูาอี ้ ตู้ lL็ นตูน
l0. lH1่ องตามL1rที L lT่น lทียน ตrlกียง
น้ ามัน แลrlwwู า lL็ นตู น
ll0
lม ไทยธรรมบางสิ ่งบางอย่างที ่ไม่ไดอน Qาuไว l0
ประการ นี uากlป นสิ ่งที ่ไม่Iัดu่อพระธรรมวินัยlñะสมuวิสัยก
สามารถถวายได
ในLั จจบันlจูาDาwมักจrนิยมถ?ายH?ามðrด?ก
แก่w1rDิกtðงv lw1าrlม่ท1าบ?่าw1rDิกtðงvมีH?าม
ตูองกา1ðิ ่ งใด จึงมักนิยมถ?ายlL็ นlงิ น (นิยมl1ียก?่า
Lั จจัย ห1อจัตLั จจัย) lw่ อใหูw1rใTูจ่ายðิ ่ งของที ่ จาlL็ น
ตามL1rðงH ¡ดยกา1ถ?ายนั้ น จrนาlงินlLมอบใหูแก่ล้ก
Hิtยห1อl?ยา?ัจก1 แลู?lขียนใบแจูงแก่w1rDิกtใหู1ูอง
l1ียกðิ ่ งที ่ L1rðงHจากl?ยา?ัจก1ห1อล้กHิtยนั้ น l1ียก?่า
¨ ใบL?า1Dา"
uั วอย่าง¡บปวารuา

lll
ใบL?า1Dา
I าพlจาIอนอมถวายจuปัจจัยlก่พระuulจา lป นมñu่า
lท่าราuา...บาท ...สuางu โดยมอบไวlก่ไวยาวัจกรIอง
พระuulจาlñว uากพระuulจาประสงuจานงuมายสิ ่ง¡ดอัน
uวรlก่สมuบริ โnu Iอไดโปรดlรี ยกรองไดจากไวยาวัจกรIอง
พระuulจานั น lทอQ
lม่ อถึง?ั นwิธี wิธีทกอย่ างจrl1ิ ่ มขึ ้ นlม่ อ
L1rธานมาถึงแลrจดธLlทียนบ้Tาw1r1ัตนต1ัย
การจุดธูปเทียน
จ ดlทียนก่อนlñวจดธปlป นñาดับถัดไป โดยจดlทียน
lñ่ม1ายมอIองnจด lñะlñ่มIวามอuามñาดับ u่ อจากนั นจดธป
ดอก1ายมอIองnจดไปทางIวามอuามñาดับ
การอาราธนาศีล
การอาราธนา uอการl1 อl1ิQพระสง1¡นพิธี¡uศีñ ¡u
สวดพระปริ uร uร อ¡u
lสดงธรรม lป นธรรมlนี ยมมีมาlu่ดั งlดิมที ่จะuองอาราธนาก่อน
พระสง1จึงจะประกอบพิธีกรรมนั น _ ก่อนที ่จะทาพิธีกรรมทก
อย่างโปรดจาไวว่ า จะuองมีการจดธปlทียนบ1าพระรั uนuรั ย
ก่อนlñวกñ่าวuาบ1าพระรั uนuรั ย u่ อมาuองอาราธนาศีñ lñว
รั บศีñ lพราะนิ ยมกันว่าศีñlป นปัจจัยพ น_านIองธรรมะทั งปวง
n จะประกอบuuงามuวามดี บาlพQบQกศñจึงuอง1าระศีñIอง
uน¡u บริ สทธิ

สารวมกาย วาจา ¡จ ¡u uั งมั่ นlน่วlน่u่อการ
ทาuวามดีดวยการสมาทานศีñอาราธนาศีñlม ่ อพระ¡uศีñnนั นก
รั บศีñ
วิธีอาราธนาศีล
ll2
l. ถาพระสง1นั่งบนอาสนะยกสง lจาnาพlñะ
lIกนั่งlกาอี nอาราธนาlIาไปยนระuว่างlจาnาพกับlถวพระ
สง1 uรงกับพระสง1รปที ่ 3 uร อ 4 u่างจากlถวพระสง1พอ
สมuวร uันuนาไปทางโuะที ่บ1า ประนมมอไuวพระพทธรปก่อน
lñวยนประนมมอuัวuรง
2. ถาพระสง1นั่งบนอาสนะu ่าธรรมดาlจาnาพlñะ
lIกนั่งกับพ น nอาราธนาuองlIาไปนั่ งuกlI่าu่อuนาlถวพระ
สง1uรงuัวuนา uร อประธานสง1 กราบพระด วย
lบQจางuประดิL_ 3 uรั งก่อน lñวประนมมอuั งuัวuรง กñ่าว
uาอาราธนาuามlบบกรมการศาสนา uอถาlป นพิธี สวดมนulยน
¡uอาราธนาศีñ อาราธนาพระปริ uร ถาlป นพิธีlñี ยงพระ ¡u
อาราธนาศีñ ถาlป นพิธีถวายทานทกอย่าง ¡uอาราธนาศีñถาlป น
พิธีlทศน ถาlทศนu่อจากสวดมนu uอนสวดมนuไม่uอง
อาราธนาศีñ lu่lริ ่ มuนดวยการอาราธนาพระปริ uร uอนพระIึ น
lทศน อาราธนาศีñ รั บศีñ lñวอาราธนาธรรม ถาพิธีสวดมนuกับ
พิธีlทศนไม่ไดu่อlน ่ องกัน ¡uถอว่าlป นuนñะพิธี uอนสวดมนu
ก อาราธนาศีñlñะอาราธนาพระปริ uรuามพิธีสวดมนulยนที ่
กñ่าวlñว uอนlทศนกlริ ่ มuนดวยการอาราธนาศีñก่อน จบรั บศีñ
lñวอาราธนาธรรมพิธีสวดศพu่าง _ l1่นสวดlจง สวดพระ
อnิธรรม lป นuน ถาไม่มีพิธีอ ่ นนาuนา¡uอาราธนาศีñก่อน ถามี
ll3
พิธีอ ่ นนาuนาlñวไม่u องอาราธนาศี ñlม ่ ออาราธนาศี ñlสร จ
lñ วท กuนก มñงกราบพระรั uนuรั ยlบบlบQจางu
ประดิL_พรอมกัน 3 uรั ง ถานั่งlกาอี ¡uจบพรอมกัน l uรั ง u่ อ
จากนั นประธานสง1จะ¡uศีñ
ทกuนรั บศีñโดยว่าuามประธานสง1ไปuามñาดับ lม ่ อรั บศีñจบ
lñวทกuนกราบพระlบบlบQจางuประดิL_ 3 uรั งก่อนlñว
กñ่าวuาอาราธนาพระปริ uร ¡นIuะที ่พิธีกรกñ่าวuาอาราธนาทก
uนประนมมอพรอมกันlป นการlสดงว่าทกuนอาราธนาร่วมกัน
จบlñวกราบพระพรอมกัน 3 uรั ง ถานั่งlกาอี ¡uจบพรอมกัน l
uรั ง Iuะพระสง1lจริ Qพระพทธมนuทกuนที ่อย่¡นบริ lวuพิธี
นั่งประนมมอ ¡ังสวดดวยuวามluารพ lมจะไม่lIา¡จuวาม
uมายIองบทสวดกuวรอย่¡นอาการสารวม ส่งจิuuามกระlส
lสียงสวดมนuสักuร่จิu¡จจะสงบlยอกlยน ไม่uวรส่งlสียงพดuย
กันIuะพระสวดlพราะlป นการlสียกิริ ยา ¡นงานบาlพQบQทั่ วไป
lñะงานมงuñพอพระlริ ่ มสวดมงuñสuรIึ นบท¨อlสวนา¨ lจ า
nาพจะlIาไปจดlทียนน ามนuที ่บาuร uร อuรอบน ามนuuนาพระ
lñวประluนบาuร uร อuรอบน ามนuนั นu่อประธานสง1lพ ่ อ¡u
ท่านทาน ามนuu่อไป ประluนlñวกราบ 3 uรั ง lม ่ อพระสวด
มนuจบuากมีการlทศนu่อประธาน¡นพิธีจะจดlทียนบ1าธรรม
วางไวทางIวามอIองธรรมมาสน พิธีกรกñ่าวอาราธนาธรรม u่อ
จากนั นพระจะlทศนทกuน¡ังlทศนโดยนั่ งประนมมอ lม ่ อพระ
ll4
lทศนจบlจ าnาพจะประluนจuปัจจัย luร ่ องไทยธรรม u่อ
จากนั นพระสง1จะอน โมทนา Iuะที่พระว่าบท ¨ยถาวาริ
วuา...¨ lจาnาพจะlริ ่ มกรวดน า ¡uกรวดน า¡ulสรจก่อนจบ
บทยถาที ่uาว่า ¨.....มuิ โ1uิรโส ยถา¨ lจาnาพวาง
nา1นะสาuรั บกรวดน าñง พอพระIึ นบท ¨สัพพีuีโย วิวั1
1ันu ....¨ ทกuนประนมมอIึ นพรอมกันlพ ่ อรั บพร จนพระ
สวดจบทกuนกราบพระพรอมกัน 3 uรั งดวยlบQจางuประดิ L_
lป นอันlสรจพิธี
การประเnน
การปร&เคน Hอกา1ยกðิ ่ งของที ่ ðมH?1แก่ðมD
บ1ิ¡DH นู อมถ?ายใหูแก่w1rðงvผู้1ับL1rlHนถึงมอดู?ย
กิ1ิยาlHา1w นอบนูอม Hา?่ าðิ ่ งของที ่ ðมH?1แก่ðมD
บ1ิ¡DH Hอ ðิ ่ งที ่ w1rDิกtðงvบ1ิ¡DHใTู ðอยlดู¡ดยlม่ผิด
wทธบัQQัติ
%ิ ธีปร&เคน
า( นั่ งH กlข่าห1อยนตามH?ามlหมาrðมแก่
ðถานที ่ แลrðถานกา1D ถูาw1rนั่ งกับw ้ นH?1นั่ งHกlข่า
L1rlHน ถูาw1rนั่ งที ่ ð้ง ห1อนั่ งlกูาอี ้ ผู้L1rlHนย น
L1rlHนðิ ่ งของlดู l?ลาL1rlHนใหูยกðิ ่ งของนั้ นดู?ยมอ
ทั้ งðองขูาง นูอมðิ ่ งของนั้ นlขูาlLใกลูw1r แลู?ยกðิ ่ งของ
ll5
ที ่ จrL1rlHนใหูwูนจากw ้ น ð่งถ?ายถึงมอw1rผู้1ับ
L1rlHนดู?ยกิ1ิยาlHา1wอ่อนนูอม lม่lðอกlðห1อð่งใหู
wูน Q lL
ห)ิง นั่ งท่า1าบห1อท่าlทwธิดา ห1อยนตาม
H?ามlหมาrðมแก่ðถานที ่ แลู?ยกðิ ่ งของที ่ จrL1rlHน
ดู?ยมอทั้ งðองขูาง นู อมlขูาlLใกลูw1rผู้1ับL1rlHน
ðั งlกต?่าw1rจับTายผูาที ่ ทอด1ับL1rlHนอย่้จึงจr?าง
ðิ ่ งของนั้ นลงบนผูาที ่ 1ับL1rlHน ðาห1ับหQิงจrð่งถ?าย
ถึงมอw1rlม่lดู ห1อจr?างl?ูใกลู Q w1r¡ดยlม่ยก
L1rlHนก็lม่lดูlT่นกั น Dัตตาหา1ทกTนิดที ่ L1rlHนแลู?
lม่H?1lLจับตูองอีก หากv1า?าðlLจับตูองถอ?่าขาด
L1rlHน จrตูองL1rlHนใหม่จึงจrlม่lกิด¡ทtแก่ w1r
ðงvlม่ อL1rlHนlð1็จแลู? ทั้ งหQิงแลrTายถูานั่ งL1rlHน
H?1ก1าบแบบlบQจางHL1rดิt_ 3 H1ั้ ง ถูาย นL1rlHน
H?1นูอมตั?ยกมอlห?ู l H1ั้ ง ¡ดยใหูนิ ้ ?หั?แม่มอจ1ด
1rห?่างHิ ้ ? แลrนู อมตั?ลงH่อนขูางมากlL็ นอันlð1็จ
wิธีกา1L1rlHนw1r
หลั กป*ิ+ัติ เกี ่ (%กั+การปร&เคน
ll6
กา1L1rlHนw1rที ่ ถ้กตูอง L1rกอบดู?ย
ลั กtDr 5 L1rกา1 ตามw1r?ินัยบัQQัติ ห1อตามw1r
wทธานQาตlม่lกิด¡ทtแก่w1rðงv lดูแก่
l. ðิ ่ งของที ่ L1rlHนตูองlม่ใหQ่¡ต ห1อหนักlกิน
lL ตูองlL็ นขนาดที ่ Hน Q lดีย?ยกlห?lw1าrจr
ตูองยกðิ ่ งของนั้ นใหูwูนจากw ้ น
2. ผู้ L1rlHนตูองอย่้ในหัตถบาð (T่?งแขน) นั่ น
H ออย่้ห่างจากw1rDิกtผู้1ับL1rlHนL1rมาD l Hอก
3. ผู้ L1rlHน นูอมðิ ่ งของนั้ นð่งถ?ายใหูดู?ย
อากา1lHา1wนอบนูอมต่อDิกtผู้1ับL1rlHน
4. กา1นูอมðิ ่ งของlขูามานั้ นจrð่ งดู?ยมอก็lดู
ห1อðิ ่ งที ่ lน่ องกันก็lดู lT่ นใTูทัwwีตักถ?าย
5. w1rDิกtผู้1ั บL1rlHนจr1ับดู?ยมอก็lดูถูาผู้
L1rlHนlL็ นTาย แต่ถูาผู้L1rlHน
lL็ นหQิง จrใTูผูาทอด1ับ ใTูบาต1ห1อจาน1ับก็lดูขูอwึง
1r?ั งแลrลักtDrกา1L1rlHนw1rที ่ lม่ถ้กตูองðมท1ง
LQQ¡ทธิ (อู างถึงใน
http://ubon.obec.go.th/school/sapuetai/pitee7.htm) lดูกล่ า?
ถึงขูอwึง1r?ังในกา1L1rlHนที ่ lม่ถ้กตูองl?ู?่า
ll7
l. ðิ ่ งของที ่ จrL1rlHนใหQ่ห1อหนัก
lกิ นก?่าHน Q lดีย?จrยกlห? lT่นตู้w1rlต1Lิ _ก
ธ11มาðน ¬ล¬ ถูาจrถ?ายตูองT่?ยกันยกถ?าย
2. ผู้ L1rlHนอย่้นอกหัตถบาð จนw1rDิกt
lอ ้ อมมอ1ั บlม่ถึง
3. กา1L1rlHนDัตตาหา1¡ดย?างDาTนr
แตrต่อ Q กั นออกlL
4. ผู้ L1rlHนlม่ยกðิ ่ งของที ่ จrL1rlHนใหูwูน
w ้ น lT่ น ใTู?ิธีlðอกlðใหูlล่ อนlถลlLตามw ้ น
5. ผู้ L1rlHนð่งของใหูw1r¡ดยอากา1lม่
lHา1w lT่ นทิ ้ งใหู ห1อ¡ยนใหู lL็ นตู น
6. w1rDิกtยังlม่ทั น1ับL1rlHน ผู้ L1rlHนก็
?างðิ ่ งของนั้ นลงlðียก่อน
7. L1rlHนðิ ่ งที ่ lม่ðมH?1แก่ðมDบ1ิ¡DH
lT่ น lงิน ห1อ ทอง ห1อðิ ่ งของที ่ ทาดู?ยlงินห1อทอง
lT่ นwานlงิ น wานทอง ขั นlงิน ขั นทอง ถาดlงิ น lL็ นตู น
นอกจากนี ้ lม่H?1หยิบย่ นธนบัต1 lงิ นทอง ห1อ?ัตถที ่ ใTู
แทนlงิ นlT่น lT็H ¬ล¬ แก่w1rDิกtแมูจrใð่DาTนr
L1rlHนห1อใð่ บาต1ก็lม่H?1 lw1าrðิ ่ งlหล่านี ้ lL็ น?ัตถอ
llS
นามาð w1rท่าน1ั บlม่lดูถอ?่าผิดw1r?ินัย ถูา
L1rðงHจrถ?ายH?1ใTูใบL?า1Dาแทนตั?lงิน ð่?นตั?
lงิน H?1มอบl?ูแก่ผู้ ทาหนูาที ่ L_ิบัติw1rDิกt1้Lนั้ นl1ียก
?่า กั LLิ ยกา1ก
S. อาหา1Hา?ห?าน ห1อlH1่ องlทยธ11ม
L1rlDทอาหา1Hา?ห?านทกTนิด lม่?่าจrlL็ นอาหา1ðด
ผลlมู อาหา1แหูงlT่น ขูา?ðา1 น้ าตาล อาหา1lH1่ อง
ก1rL อง lT่ น นม กาแw ðิ ่ งของlหล่านี ้ ตูองถ?ายDายใน
l?ลาlที ่ ยงlท่ านั้ น ถูาlลยlที ่ ยง?ันlLแลู? w1r1ับL1rlHน
lม่lดู ตูองอาบัติ¡ทtตามw1r?ินัย ถูาจrถ?ายหลังlที ่ ยง
แลู?ทาlดู¡ดยlwียงแต่แจูงใหูw1rDิกtท1าบ lม่ตูองมีกา1
L1rlHน แลู?นาðิ ่ งของlLมอบกั บผู้ด้แลw1rlw่ อนาถ?าย
ท่ านใน?ันต่อlL
9. ของใTูต่าง Q lม่ตูองL1rlHน lwียงแต่
?างมอบlท่านั้ น lT่ น ก1r¡ถน แกู?น้ า TูอนT่อม จาน
ห1อTามlLล่ า
l0. น้ าผลlมูบางTนิดlม่H?1นาlLL1rlHน
w1rในl?ลาlลยlที ่ ยงlT่นน้ ามrw1ูา? แลrน้ าผลlมูบาง
Tนิดที ่ มีขนาดใหQ่ก?่าผลมrต้มทกTนิด นอกจากนี ้ ใน
ll9
l?ลาlลยlที ่ ยง w1rในนิกายธ11มยตจrlม่uั นน้ าบาง
L1rlDท ผู้ถ?ายจึงlม่H?1นาlLL1rlHนท่าน lT่น นมðด
นมlL1ี ้ ย? น้ าlตูาหู้ lL็ นตูนDัตตาหา1ตูองหูามที ่ lม่H?1
นามาL1rlHนw1r มีขูอกาหนดหูามอาหา1บางL1rlDท
ถูาDิกtuั น ตูองอาบัติทกก_ lดูแก่
- lน ้ อ l0 Tนิด แลrอาหา1ที ่ L1งดู?ยlน ้ อ l0
TนิดHอ lน ้ อมนtย lน ้ อTูาง lน ้ อมู า lน ้ อð นัข lน ้ อง้ lน ้ อ
ðิ ง¡ต lน ้ อlðอ¡H1่ง lน ้ อlðอlหลอง lน ้ อหมี แลrlน ้ อlð อ
ดา?
- lน ้ อดิบที ่ ยั งlม่lดูทาใหูðกดู?ยlw lT่น Lลาดิบ
lน ้ อดิบ หอยนาง1มดิบ กูงดิบแT่ น้ าLลา lL็ นตู น
- lน ้ อðัต?ที ่ v่าlจาrจงlw่ อนามาL1rกอบอาหา1
ถ?ายw1rDิกtðามlD1¡ดยต1ง แต่ถูาDิกtlม่lห็น (กา1
v่ า) lม่lดูยิน (lðียง1ูอง) แลrlม่lดูðงðัย?่าlขาv่าðัต?
lหล่านั้ นlw่ อถ?ายluwาrlจาrจงแลู? lม่ถอlL็ น¡ทt
- ผลlมูที ่ มีlมล็ดอย่้ขูางใน อาจนาlLlwาrขึ ้ น
lL็ นตูนlดู lT่น มrม่?ง lงาr ห1อlง่าที ่ Lล้กขึ ้ น lT่ น
lผ อก มัน lL็ นตูน ถูาจrนามาถ?ายw1rH?1LอกlLลอก
แHrlมล็ดออกlðียก่อน
l20
- อาหา1ที ่ มีð1าผðม จนมีกลิ ่ น ðี 1ð
L1าก_ 1ู้lดู?่ามีð1าLน Dิกtจruั นlม่lดู แต่ถูาlม่มีðี
lม่มีกลิ ่ น ห1อlม่มี1ðL1าก_ uั นlดูlม่lL็ นอาบัติ ðิ ่ งของ
ที ่ ผิดw1r?ินัยw1rDิกtจับตูองlม่lดูl1ียก?่า ¨?ัตถอนา
มาð" จึงlม่H?1นามาL1rlHน lดูแก่
(l) ผู้หQิง 1?มทั้ งlH1่ องแต่งกายหQิง
1้LDาwหQิง ห1อ1้LLั้ นของผู้หQิงทกTนิด
(2) 1ัตนr l0 L1rกา1 H อ ทอง lงิ น แกู?
มกดา แกู?มDี แกู?L1rwาw ทับทิม บ t1าHัม ðั งข (ที ่
lลี ่ ยมทอง) Hิ ลา lT่น หยก แลr¡ม1า lL็ นตูน
(3) lH1่ องHัðต1า?ธ ทกTนิด อันlL็ นlH1่ อง
ทาลายTี?ิต
(4) lH1่ องดักðัต?บก แลrðัต? น้ าทกTนิด
(5) lH1่ องL1r¡Hมดนต1ีทกอย่าง
(6) ขูา?lLลอกแลrผลlมูอั นlกิดอย่้กับที ่
การกร%ดน, - า
%ิ ธีป*ิ+ัติ ในการกร%ดน, - า
l. กา1ก1?ดน้ า อ ทิHð่?นกHล ใTูทั้ งในงาน
มงHลแลrงานอ?มงHล กล่า?Hอlม่ อมีกา1ทาบQlลี ้ ยง
l2l
w1r ในงานใดก็ตาม จrมีกา1ก1?ดน้ า อ ทิHð่?น
กHลlðมอ แลrแมูlม่มีงานwิธี ใดQ lม่ อl1าบาlw็Qทาน
lT่ นกา1ตักบาต1w1rðงvL1rจา?ันทกlTู า lม่ อlð1็จจาก
กา1ทาบQตักบาต1 ก็H?1ที ่ จr ก1?ดน้ าอทิ Hð่?นกHลใหู
แก่Qาติมิต1ผู้ ล่?งลับ ตลอดจนð11wðัต?ทั้ งหลาย
2. น้ าที ่ ใTูก1?ด ตูองlL็ นน้ าใð ðrอาด บ1ิ ðทธิ
lม่มีðิ ่ งlจอLน lL1ียบlðมอนน้ าใจอันบ1ิ ðทธิ บางHน
lขู าใจผิดนาน้ าที ่ lห็น?่าผู้ตายlม่ อมีTี?ิตอย่้Tอบด่ มมาก
1?ดน้ าอทิHð่?นกHลใหูlT่น ð1า น้ าðูมHั้ น ห1อน้ า
อัดลมTนิดต่าง Q ก็มี lL็ นกา1lม่ถ้กตูอง
3. H?1ใTู DาTนrðาห1ับก1?ดน้ า¡ดยluwาr ถูา
หาlม่lดูนิยมใTูแกู?น้ าห1อขั นน้ าแทน¡ดยจัดlต1ียมl?ู1ิน
น้ าแลr1อง1ับน้ าที ่ 1ิน ¡ดยจัดl?ูล่?งหนูาก่อนถึงl?ลาใTู
4. กา1ก1?ดน้ า ก1rทาDายหลังจากถ?าย
Dัตตาหา1แลrlH1่ องlทยธ11มแก่w1rðงvแลู? lม่ อ
L1rธานðงvl1ิ ่ มð?ด ¨ยถา ?า1ิ?หา." lจูาDาwก็l1ิ ่ ม
หลั่ งน้ าอ ทิHð่?นก Hล ถูาผู้ก1?ดน้ านั่ งอย่้กับw ้ นH?1นั่ ง
wับlwียบจับDาTนrðาห1ับก1?ดดู?ยมอทั้ งðอง แลู?1ิ น
น้ าใหูlหลลงlL็ นðาย lม่นิยมใTูนิ ้ ?มอ1อง1ับðายน้ านั้ น
l22
อีก ยกl?ู นถูาDาTนrก1?ดน้ าLากก?ูาง lT่ นlL็ นแกู?
ห1อขั นน้ า ใหูใTูนิ ้ ?TูายแตrLากDาTนrใหูน้ าlหลลงlL็ น
ðายทีลrนูอย¡ดยlม่ขาดตอน ขDr1ินน้ าใหูðา1?มใจ
อ ทิHð่?นก Hลแก่Qาติผู้ล่?งลับðั้ น Q ?่า ¨อิ ทัง lม Qา
ตี นัง ¡หต ðขิตา ¡หนต Qาตr¡ย" แLล?่า ¨ขอð่?นบQ
นี ้ จงðาl1็จแก่Qาติทั้ งหลายของขูาwlจูา ขอQาติทั้ ง
หลายของขูาwlจูาจงมีH?ามðข" ¡ดยนิยมlอ่ยT่ อ
นามðก ลของQาติ ผู้ล่?งลั บที ่ L1rðงHจrอ ทิHð่?นกHลlL
ใหูดู?ย lม่ อทาบQตักบาต1L1rจา?ั น ห1อทากHลอย่ าง
อ่ น Q ตลอดจนหลังจากนั่ งðมาธิDา?นาL1rจา?ันนิยม
ก1?ดน้ าอทิ Hð่?นกHล¡ดยใTูบทก1?ดน้ าต่าง Q Tึ ่ งมีใหู
lลอกใTูหลายบท บทก1?ดน้ าอ่ น Q lT่นบทก1?ดน้ ายัง
กิQจิ ( l1ิ ่ มตู น?่า ยังกิQจิ กðrลr กัมมัง.. ) ห1อ
บท ðัwwLั ตติทานHาถา (l1ิ ่ มตูนดู?ย LQQัððิ ทานิ
กrตัððr... )ห1อบท Lั __น_LนHาถา (l1ิ ่ มตูนดู?ย ยัน
ทานิlมกrตัง LQQัง..) lL็ นตูน หากจาDาtาบาลีlม่lดู
จrก1?ดน้ าlL็ นDาtาlทยก็lดู lม่ ออทิHð่?นกHลนิยม
อ ทิH1rบluwาrlจาrจงlอ่ยT่ อ นามðกลของผู้ล่?งลับที ่
ตูองกา1อทิ Hใหูอย่างTัดlจนดู?ย ðาห1ับในwิธีทาบQ ผู้
l23
มา1่?มwิธีlม่lดูใTูDาTนrก1?ดน้ าlw1าrมีจาน?นlม่
lwียงwอðาห1ับแขกทกHน ใหูก1?ดน้ าแผ่ð่?นก Hล¡ดย
อธิt_านในใจðั้ น Q ð่?นHาก1?ดน้ าบทต่าง Q ðาห1ับ
ใTูในกา1ทา?ัต1ð?ดมนต Hึกtาlดูจากหนั งðอทา?ัต1
ð?ดมนตต่าง Q
5. กา1lทน้ าที ่ ก1?ดแลู? กา1ก1?ดน้ าถูาlม่มี
DาTนr1อง1ับน้ าที ่ 1ิ นจr1ินลงบนw ้ นดิน¡ดยต1งก็lดู¡ดย
หลั่ งลงในที ่ ðrอาด ถูาอย่้บนHาลาห1อðถานที ่ lม่ใT่w ้ น
ดิ นตูองหาDาTนrอ่ น1อง1ับน้ าก1?ดl?ู หลังจากlð1็จwิธี
แลู?ใหูนาน้ าlLlทลงที ่ กลางแจูง ห1อw ้ นดิ นที ่ ðrอาด
ห1อlท1ดตู นlมูนอกอาHา1 lม่H?1lทลงก1r¡ถน ห1อ
ใตูถนบู าน ขDr1ิ นน้ าใหูอธิt_านHากl?ูกับแม่w1rธ1Dี
lw่ อlL็ นðักขีwยานในกา1ทาบQอทิHð่?นกHลในH1ั้ งนั้ น
Q กา1ก1?ดน้ าอทิHð่?นกHลจัด?่าlL็ นหนึ ่ งในบQกิ1ิยา
?ัตถ l0 L1rกา1 ขูอLั ตติ ทานมัยHอบQlกิดจากกา1แบ่ ง
ð่?นบQ ผู้ใหูทานT่ อ?่าlดูบQขูอหนึ ่ งl1ียก?่า ทานมัย
แลrlม่ ออทิHð่?นกHลก็lดูบQอีกขูอหนึ ่ งHอ Lั ตติทานมัย
นั บ?่าlL็ นบQกHลlwิ ่ มw้นท?ียิ ่ งขึ ้ น ผู้uลาดจึงH?1ก1rทา
lw1าrจrยิ ่ งทาใหูจิตใจlกิดLี ติ ผ่องใðมากยิ ่ งขึ ้ น
l24
นอกจากนี ้ กา1ที ่ อ ทิHð่?นบQใหูผู้อ่ น ผู้1ั บจrlดูบQ
ขูอหนึ ่ งHออน¡มทนามัย หมายH?าม?่าถูาผู้1ั บT่ นTม Lี ติ
ยิ นดีที ่ ท1าบข่า?บQกHล ก็lดูบQ บQจึงlL็ นðิ ่ งที ่ ยิ ่ งแบ่ง
ยิ ่ งมาก lL1ียบlหมอนแðงlทียนถูาจดต่อ Q กั นlLยิ ่ งจด
มากlล่มlwียงใด ก็จrยิ ่ งlกิด
แðงð?่างมากขึ ้ นlม่หมดlLlหมอนกับกา1แบ่ งLั นðิ ่ งของ
อ่ น ขูอðั งlกตL1rกา1หนึ ่ งHอ กา1แบ่งð่?นบQ นอกจาก
จrแบ่ งห1ออทิHð่?นกHลlLใหูHนตายห1อHนที ่ ล่?งลับ
lw่ อใหูlขาlดูอน¡มทนาแลู? ðามา1ถแบ่งบQใหูHนที ่ มี
Tี?ิตอย่้lดูดู?ย ¡ดยกา1บอกข่ า?ใหูlขาท1าบถึงบQก Hล
ที ่ l1าlดูทามา ถูาlขาอน¡มทนาlขาก็จrlดู1ับð่?นแบ่ งแห่ง
บQนั้ นทันที
สรุป÷ นตอนการประกอLพิธีทางศาสนา
l. ประธานมาถึง¡นงาน
2. พิธีกรl1ิQประธานจดธปlทียนบ1าพระรั uนuรั ย
3. นาบ1าพระรั uนuรั ย
4. พิธีกรสง1อาราธนาศีñ
5. พระ¡uศีñ
6. nร่วมพิธีรั บศีñ
7. พิธีกรสง1อาราธนาพระปริ uร
l25
S. พระสง1 lจริ Qพระพ ทธมนu /lจาnาพจ ดlที ยน
น ามนu
9. ประธานจดlทียนบ1าธรรม(uากมีlทศนu่อ)
l0.พิธีกรอาราธนาธรรม
ll. พระlทศน
l2.ประluนจuปัจจัย
l3.พระสง1อน โมทนา
l4. กรวดน า
l26
.ังกร&+%นการ/ั-นตอนการปร&กอ+พิธีทางศาสนา
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0 รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
L1rธานมาถึ งในงาน
wิธี
lจู าของงาน/ผู้
ที ่ l ดู 1ั บ มอ บ
หมาย
wิ ธี ก1lTิ QL1rธานจ ด
l ที ย น บ้ T า w 1 r
1ั ตนต1ัย
l จู าของงาน/
wิธี ก1ðงv
wิ ธี ก1ðงvก1าบ แบบ
lบQจางHL1rดิ t_ 3
l จู าของงาน/
wิธี ก1ðงv
L1rธานมา
ถึง
จดธ้Llทียนบ้Tา
w1r1ัตนต1ัย
อา1าธนาHีล
w1rใหูHีล
H1ั้ งแลู ?จึ งกล่ า?Hา
อา1าธนาHี ล¡ดยหั น
หนูาlLทาง¡ตrหม่้บ้Tา
จบแลู ? ผู้ lขู า1่ ?มwิ ธี
ท กHน ก1าบ 3 H1ั้ ง
ถู านั่ งlกู าอี ้ ใหู จบ l
H1ั้ ง
ขDrที ่ w1rใหู Hี ล ผู้
lขู า1่ ?มwิ ธี ท กHน1ั บ
Hี ล ¡ ด ย ก ล่ า ? ต า ม
L1rธานðงv lLตาม
ลาดับจนจบ ก1าบ 3
H1ั้ ง
ll2
.ังกร&+%นการ/ั-นตอนการปร&กอ+พิธีทางศาสนา(ต่ อ)
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0 รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
wิ ธี ก1ðงv อา1าธนา
w1 r L 1ิ ต 1 ท ก H น
L1rนมม อ จบแลู ?ก
1าบ 3 H1ั้ งถูานั่ งlกูาอี ้
ใหู จบ l H1ั้ ง
wิธี ก1ðงv
w 1 r ð ง v l จ 1ิ Q
w1rw ทธมนต ผู้ l ขู า
1่ ?มwิ ธี ท กHนL1rนม
ม อ
wิธี ก1ðงv
อา1าธนาw1r
w1rðงvlจ1ิQ
w1rwทธมนต
l
l
l
ll3
lม่ อw1rðงv ð?ดถึ ง
บ ท ¨ อ l ð ? น า "
L1rธานห1อlจูาDาwก็
lขูาlLจดlทียนน้ามนต
แลู ?L1rl Hน แลู ?ก
1าบ 3 H1ั้ ง
L 1 r ธ า น /
lจูาของงาน
ห า ก มี l ท H น ต่ อ
L1rธานตู องจ ดlที ยน
บ้ Tาธ11มแลู ??างl?ู
ทางข?าม อของธ11ม
มาðน หากlม่ มี lทHน
ก็ ขูามขั้ นตอนlL
L 1 r ธ า น /
lจูาของงาน
ประธาน/lจาnาพจด
lที ยนน ามนu(uาก
ประธานจดlทียน
บ1าธรรม(uากมี
ll4
.ังกร&+%นการ/ั -นตอนการปร&กอ+พิธีทางศาสนา (ต่อ)
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
wิธี ก1ðงvอา1าธนา
ธ11มlw่ อใหูw1rðงv
แðดงธ11ม(lทHน)
wิธี ก1ðงv
w1rlทHน ทกHน
L1rนมมอ
L1rธานห1อแขก
ผู้ใหQ่L1rlHน
L1rธาน/
lจูาของงาน
wิธี ก1ðงv
อา1าธนาธ11ม
w1rlทHน
L1rlHนจตLั จจัย
lH1่ องlทยธ11ม
l
l
2
ll5
จตLั จจัย lH1่ อง
lทยธ11มแด่w1rðงv
w1rðงvð?ด
อน ¡มทนา
.ังกร&+%นการ/ั -นตอนการปร&กอ+พิธีทางศาสนา (ต่อ)
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
ขDrw1rðงvð?ด
อน ¡มทนามาจนถึงHา
w1rðงv
อน ¡มทนา
ก1?ดน้ า
lð1็ จwิธี
l
l
3
ll6
?่า ¨ยrถา?1ิ?หา"
L1rธานl1ิ ่ มก1?ดน้ า
¡ดยใหูก1?ดใหูlð1็จ
ก่ อนจบบทยถาที ่ Hา?่า
¨มDิ¡Tติ1¡ðยถา"
wอw1rðงvขึ ้ นบท
¨ðัwwีตี¡ย ?ิ?ั TTันต"
ท กHนL1rนมมอ1ับw1
จนð?ดจบทกHนก1าบ
3 H1ั้ ง lL็ นlð1็จwิธี
l
l
4
ll7
พร&ราพิธี /รั1พิธี
Lถwี1ดี (ðกลlทย : 2544)lดูใหูH?ามหมายของ
w1r1าTwิธี แลr1ั_wิธีl?ูดังนี ้
พร&ราพิ ธี หมายถึ ง งานที ่ w1rบาทðมlด็ จ
w1rlจู าอย่้ หั ? ท1งw1rก1 Dา¡L1ดlกลู า¬ใหูกาหนดl?ู
lL็ นL1rจาตาม¡บ1าD1าTL1rlwDี ห1อตามก1Dี
luwาrใน1ัTกาล Tึ ่ งจrlðด็จw1r1าTดาlนินlLท1ง
L1rกอบwิธีแลrมีหมายกาหนดกา1แจูง1ายลrlอียดขั้ น
ตอนของงาน แลrw1r1าTกิจที ่ จrท1งL_ิบัติl?ู งานดัง
กล่า?มีทั้ งที ่ lL็ นw1r1าTwิธีlกี ่ ย?กับw1rบ1ม1าTจัก1ี?งH
ตาม ขัตติย1าTL1rlwDี ห1อlกี ่ ย?ขูองกับL1rlwDีทาง
Hาðนาในกา1นี ้ อาจlðด็จw1r1าTดาlนินlLท1ง
L1rกอบw1r1าTwิธีlอง ห1อท1งw1rก1Dา¡L1ดlกลู า¬
ใหูw1rบ1ม?งHาน?งHlL็ นผู้แทนw1rองH ห1อ¡L1ด
lกลูา¬ใหูองHมนต1ี lL็ นผู้แทนw1rองH
รั1พิธี หมายถึงงานwิธีที ่ 1ั_บาลห1อหน่?ยงาน
1าTกา1จัด ¡ดยก1าบบังHมท้ลขอw1r1าTทานw1r
มหาก1DาธิHDใหู w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? ท1ง
1ับl?ูแลrlðด็จw1r1าTดาlนิ นlLท1งlL็ นL1rธานในwิธี
ห1อท1งw1rก1Dา¡L1ดlกลูา¬ใหูมีผู้แทนw1rองHlðด็จ
ll5
w1r1าTดาlนิ นlLห1อlLlL็ นL1rธาน1ั_wิธีดังกล่า?
มีหมายกาหนดกา1ที ่ กาหนด1ายลrlอียดของงานl?ูlL็ น
L1rจาแลrกาหนดðถานที ่ แน่ นอน 1ั_wิธีนี ้ บาง1ั_wิธีมี
w1r1าTwิธีก่อนห1อหลัง1ั_wิธีดู?ย lม่?่าจrlL็ นw1r1าT
wิธี ห1อ1ั_wิธีจาlL็ นตูองlต1ียมกา11ั บlðด็จ¬Tึ ่ งตูอง
1rมัด1r?ั งlม่ใหูlกิดH?ามผิดwลาด lw่ อใหูกา1L1rกอบ
wิธีlL็ นlLดู?ยH?ามถ้กตูองจึงlดูยกธ11มlนียมกา11ับ
lðด็จแลrขูอL_ิบัติในกา1lขูาlHู า¬ที ่ ðานักw1r1าT?ั งlดู
กาหนดl?ูมานาlðนอ ดั งนี ้
ธรรมเนี ยมการรLเสดจuละ÷อปgิLติ!นการเ÷าเn า¬
กา11ับlðด็จในที ่ นี ้ หมายถึงกา1lHู า¬ 1ั บlðด็จ
ในงานw1r1าTwิธี กา1w1r1าTกHล งาน1ั _wิ ธี ห1 อ
lðด็ จ¬ในงานต่ างQ Tึ ่ งðานั กw1r1าT?ั งlดู อธิ บายl?ู
ดั งนี ้ (ðานั กw1r1าT?ั ง :2547 :3-l6)
l. กา1lHู า¬ 1ับlðด็จในงานw1r1าTwิธี กา1
w1r1าTกHล 1ั_wิธี Tึ ่ งlL็ นงานหล?งL1rจาLี ในพร&
รา1าน lT่น w1rบ1มหมา1าT?ัง
ll6
l.l งาน¡นพระรา1_าน nมาln า' lñะรั บ
lสด จlu่งกายuามuมายกาuนดการuร อuมายรั บสั่ งIองสานัก
พระรา1วังlñะuวรมาถึงก่อน 30 นาที
l.2 สานักพระรา1วังจะจัดlจาuนาที ่ไวรั บรองlñะ
l1ิQไปนั่งพักnายนอกพระที ่
นั่ งก่อน
l.3 lม่ อใกลูl?ลาก่อนlðด็จ¬ L1rมาD 5
ห1อ l0 นาที lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ1องจrlTิQ
ผู้มาlHู า¬lขูาlLนั่ งยังที ่ Tึ ่ งจัดl?ูในw1rที ่ นั่ ง ตามลาดั บTั้ น
ยH ตาแหน่ง H่ ายทหา1 wลl1อน
2. กา1lHู า¬ 1ับlðด็จนอกพร&รา1าน ที ่ lL็ น
งานw1r1าTwิธี 1ั_wิธี แลrงานwิธีต่างQ
2.l งานนอกw1r1าT_านที ่ lกี ่ ย?กับกา1w1r
1าTwิธี Tึ ่ งðานักw1r1าT?ังออกlL็ นหมายกาหนดกา1
ห1อหมาย1ับðั่ ง แต่งกายตามกาหนดในหมาย
- งาน1ั_wิธีถ?ายðักกา1rðมlด็จw1rนl1H?1
มหา1าT 25 มก1าHม D w1rบ1ม1าTานð1D อาlDอ
ดอนlจดีย จังห?ัดðw11Dบ1ี
ll7
- ?ั นที ่ 1rลึกw1rบาทðมlด็จw1rwทธlลิH
หลูานDาลัย 24 กมDาwันธ D อทยานw1rบ1ม1าTาน
ð1D อาlDออัมw?า จังห?ัดðมท1ðงH1าม
- ?ั นที ่ 1rลึกw1rบามðมlด็จw1rนั่ งlกลูาlจูา
อย่้หั? w1rมหาlจt_า1าTlจูา 3l มีนาHม D w1rบ1ม
1าTานðา?1ีย ลานwลับwลามหาlจt_าบดินท1 ?ัด1าT
นัดดา1าม ก1งlทwมหานH1
- ?ั นw1rบาทðมlด็จw1rwทธยอดwู าจwา
¡ลกมหา1าT แลr?ั นที ่ 1rลึก
มหาจัก1ีบ1ม1าT?งH กาหนด?ันที ่ 6 lมtายน ทกLี D
L_มบ1า1าTานð1D ðrwานw1rwทธยอดwู า
ก1งlทwมหานH1
- w1r1าTwิธีถ?าย1าTðักกา1r w1rบาท
ðมlด็จw1rL1lมนท1มหาอานั นทมหิดล w1rอั_ม1ามาธิ
บดินท1 9 มิถนายน D ?ัดð ทัHนlทw?1า1าม
ก1งlทwมหานH1
- ถ?ายบังHมw1rบ1ม1าTานð1Dw1rบาท
ðมlด็จw1rจลจอมlกลูาlจูาอย่้หั? ?ันLิ ยมหา1าT 23
ตลาHม D ลานw1rบ1ม1าTานð1D w1rลาน
w1r1าT?ังดðิต ก1 งlทwมหานH1
llS
- ถ?ายบังHมw1rบ1ม1าTานð1D
w1rบาทðมlด็จw1rมงก_lกลูาlจูาอย่้หั? แลrwr1าTwิธี
uลอง?ันw1r1าTทาน1ั_ธ11มน้Qแห่ง1าTอาDาจัก1lทย
l0 ธั น?าHม D w1rบ1ม1าTานðา?1ียw1rบาทðมlด็จ
w1rLกlกลูาlจูาอย่้หั? หนูาตึก1ั_ðDา w1r1าT?ั งดðิต
ก1งlทwมหานH1
- ?ั นðมlด็จw1rlจูาตากðินมหา1าT 2S
ธัน?าHม D w1rบ1ม1าTาน ðา?1ีย ?งl?ียนใหQ่
ก1งlทwมหานH1
lม่ อผู้มาlHู า¬ ถ?ายบังHมðักกา1rw1rบ1ม
1าTานðา?1ียlL็ นหม่้HDrแลู? lจูาหนู าที ่ ðานัก
w1r1าT?ังจrlTิQใหูwัก D Lr1า lw่ อ1อ1ับlðด็จ
H1ั้ นใกลูl?ลาlðด็จ L1rมาD 5 ห1อ l0 นาที
lจูาหนูาที ่ ðานักw1r1าT?ังจrlดูlTิQผู้มาlHู า¬ ออกlL
ยนl1ียงแถ?ตามลาดับTั้ นยH ตาแหน่ง (H?1ð?มหม?ก
lw่ อH?ามงดงามในกา1ถ?ายH?ามlHา1w) ตูนแถ? w1r
1าT?งH องHมนต1ี นายก1ั_มนต1ี L1rธาน1ั_ðDา
L1rธานHาล_ีกา L1rธานองHก1ที ่ กาหนดใน1ั_ธ1
1มน้Q¬ HDr1ั_มนต1ี ขูา1าTกา1ทหา1 wลl1อน ตาม
ลาดับ ย นแถ?ตามแน?ทางlðด็จ¬ผ่าน
ll9
lม่ อlðด็จw1r1าTดาlนินมาถึง กองทหา1
lL่ าแต1 ถ?ายH?ามlHา1wแลrห1อแต1?งบ11lลงlwลง
ð11lð1ิQw1rบา1มี ผู้ lHู า¬ ถ?ายH?ามlHา1w¡ดย?ัยทย
หัตถ (lw1าrð?มหม?ก) จนlðด็จ¬ผ่าน แลrลด
?ันทยหัตถlม่ อจบlwลงð11lð1ิQw1rบา1มีก็ถ?ายHานับ
L_ิบัติ ทานองนี ้ ทั้ งlðด็จ¬มาแลrlด็จ¬กลับ
2.2 กา1lHู า¬1ับlðด็จ¬ งานถ?ายผูาw1rก_ิน
หล?งL1rจาLี ที ่ ðานักw1r1าT?ังออกlL็ นหมาย
กาหนดกา1แลrกาหนดกา1แต่งกายlHู า¬1ับlðด็จ
ผู้ที ่ lLlHู า¬ 1ับlðด็จ ตามหมายกาหนดกา1lจูา
หนูาที ่ L1rจาðานักw1r1าT?ังจrlดู1ับ1องlTิQใหูนั่ งที ่ wัก
D ที ่ Tึ ่ งจัดl?ูนอกw1rอ¡บðถตามลาดั บTั้ นยH แลr
ตาแหน่ง
งานlðด็จ¬ ถ?ายผูาw1rก_ินตาม1าTL1rlwDี
L1rจาLี ที ่ ðานักw1r1าT?ังออกหมายกาหนดกา1 แต่ง
lH1่ องแบบlต็มยH มี กองlกีย1ติยHทหา1มหาดlล็ก1ักtา
w1rองH ¬ w1ูอมทั้ งแต1?ง ธงL1rจากอง แลrทหา1
มหาดlล็ก1ักtาw1rองH¬ตั้ งแถ?1ับแลrแTงlðด็จ¬
lม่ อใกลูl?ลาlðด็จ¬L1rมาD 5 ห1อ l0 นาที
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ1องของðานักw1r1าT?ัง จrlดูlTิQ
l20
ขูา1าTกา1ผู้มีlกีย1ติที ่ มาlHู า¬ lLยนl1ียงแถ?1ับ
lðด็จ¬ ตามแน?ทางลาดw1rบาท (ถูาðถานที ่ มีlม่wอใหู
lขูาแถ? ใหู1อlHู า¬ D ที ่ Tึ ่ งจัดl?ูนั้ น)
lดูl?ลาlðด็จ¬ ถึง แต1?งกองทหา1lกีย1ติยH
บ11lลงlwลงð11lð1ิQw1rบา1มี ผู้ lHู า¬ ที ่ นั่ งwักย น
ถ?ายH?ามlHา1w ผู้มาlHู า¬ยนแถ?1ับlðด็จ¬ ถูาð?ม
หม?กทา?ันทยหัตถจนðดlðียงlwลงð11lð1ิQw1rบา1มี
แลrถ?ายH?ามlHา1wlม่ อlðด็จ¬ผ่าน
lðด็จ¬lขูาð่้w1rอ¡บðถ lจูาหนูาที ่ ðานัก
w1r1าT?ัง จrlดูlTิQแลrนาขูา1าTกา1ผู้ใหQ่ lขู าlL
lHู า¬ ในw1rอ¡บðถ lม่ อlขูาlLจrตูองถ?ายH?ามlHา1w
แลู?ยนอย่้ D lกูาอี ้ ที ่ จrนั่ งlHู า¬ ตามTั้ นยH แลr
ตาแหน่งlม่ อท1งL_ิ บัติในกา1ถ?ายผู าw1rก_ินแลr
L1rทั บw1r1าTอาðน ผู้lHู า¬ถ?ายH?ามlHา1wแลู?จึง
นั่ งlดู
lม่ อlðด็จกลับ L_ิบัติ ทานองlดีย?กับlม่ อlðด็จ
มาถึง
2.3 1าTL1rlwDีlðด็จ¬ ถ?ายผูาw1rก_ิน ถูา
w1rอา1ามหล?งห1อ?ัดใดที ่ มี¡1งl1ียนตั้ งอย่้ ย่อมจัดล้ก
lðอห1อนักl1ียนตั้ งแถ?1ับlðด็จ¬ ถูามีแต1?งล้ กlðอใหู
l2l
บ11lลงð11lð1ิQw1rบา1มีlม่ อlðด็จ¬ มาถึงแลr
lðด็จ¬ กลับ
¡1งl1ียนที ่ จัดล้กlðอนักl1ียน1ับlðด็จ¬ ต1ม
1rlบียบL1rlwDี จrตูองจัดตั้ ง¡ตrหม่้บ้TาL1rดิt_าน
w1rบ1มuายาลักtDแทนตั้ งw1rwทธ1้L มีแจกันดอกlมู
ห1อwานw่ม ธ้ Llทียนแww1ูอมก1rทงดอกlมูแลrก1?ย
lL็ นกา1ถ?ายlHา1wðักกา1rในกา11ับlðด็จ
อาจา1ยห1อH1้ใหQ่ยนขูางQ¡ตrหม่้หนูาแถ?
นักl1ียนล้กlðอ lม่ อlðด็จ¬ ถึง D ที ่ นั้ น อาจา1ย ห1อ
H1้ใหQ่กูา?ออกมาถ?ายH?ามlHา1w แลู?ก1าบบังHม
ท้ล1ายงานจาน?นH1้ อาจา1ย นั กl1ียน จบแลู? wับใð่
Tอง?างในwานlTิQขึ ้ นท้ลlกลู า¬ ถ?าย แลู?ถอยออกlL
ถ?ายH?ามlHา1w ก่อนที ่ จrกลับlLย นlHู า¬ D ที ่ lดิม
2.4 ในก1Dีที ่ lðด็จlLถ?ายผูาw1rก_ินlL็ นกา1
ð่?นw1rองH ที ่ l1ียกกั น?่า w1rก_ินตูน ð่ ?นมากจrlL็ น
?ัดในต่างจังห?ัด ðานักw1r1าT?ังจrออกหมาย1ับðั่ ง
แต่งlH1่ องแบบLกติกากี Hอwับแขนยา?
กา1ยนlHู า¬1ับlðด็จ lจูาหนู าที ่ ðานัก
w1r1าT?ังจr1ับ1องขูา1าTกา1ผู้ใหQ่ผู้1อlHู า¬ D ที ่ Tึ ่ ง
จัดl?ูนอกw1rอ¡บðถ
l22
การlสดจ' ถวายnาพระก_ิ น¡นu่างจังuวัดนั นnว่า
รา1การจังuวัดจะuองจัดIารา1การlIาlถวรั บlสดจ u ที ่1ึ่งรถ
ยนuรพระที ่นั่งlทียบ lม ่ อlสดจ' ñงจากรถยนuรพระที ่นั่ ง nว่า
รา1การจังuวัดuองlIาไปln า' ถวายuวามluารพ lñวกราบ
บังuมทñรายงานuนlอง lñะlบิกIารา1การn¡uQ่ที ่มาln า' l1่น
/อเด&2่ าล&อองธ!ลีพร&+าทปกเกล้ าปกกร&หม่ อม
/้าพร&พ!ทธเจ้า333333...้0%่าราการ
จังห%ัด3333./อพร&ราทานพร&+รมรา%4รกาส
เ+ิก.้0เ2้ าท0ลล&อองธ!ลีพร&+าท(ในกร"ีที ่ 5ริ(าเ2้ า6อ(่0
ด้%()นาง333.5ริ(า/้าพร&พ!ทธเจ้า(จrท้ลlกลูาถ?าย
ดอกlมูก็lดู) แลู?ต่อlLH?1จrก1าบบังHมท้ลlบิกluwาr
ขูา1าTกา1
ผู้ใหQ่1rดับð้ งlT่น ผู้wิwากtาหั?หนูาHาล 1องผู้?่า
1าTกา1จังห?ัด นายอาlDอของทูองถิ ่ นที ่ lðด็จ¬lท่านั้ น
2.5 กา1lHู า¬ 1ับlðด็จ ในงาน1ั_wิธี นอกw1r
1าT_าน lT่ น งานw1r1าTwิธีจ1ดw1rนังHั ลแ1กนาข?ัQ
ขูา1าTกา1ห1อผู้ที ่ มีตาแหน่งlHู า¬ lจูาหนูาที ่ ðานัก
w1r1าT?ังจrlL็ นผู้1ับ1อง แลrกาหนดที ่ นั่ งlHู า¬ l?ูใหู
ในwลับwลาwิธีTึ ่ งจัดlL็ นมD?ลwิธีที ่ L1rทับ ð่?นนอก
l23
wลับwลาwิธีห1อLr1า ถูามีผู้lHู า¬ 1ับlðด็จ lL็ น
หนูาที ่ ของlจูาของงาน¡ดยH?าม1่?มมอของðานัก
w1r1าT?ัง
2.6 กา1lHู า¬ 1ับlðด็จในงานต่างQ lT่น lðด็จ¬
lLิ ดงานแðดง lLิ ดตึก¡1งwยาบาล
¡1งl1ียน ห1อ?างHิลา¡กtอาHา1 lðด็จ¬ท1งยกT่อwู า
ห1อตัดล้กนิมิต
ผู้มาlHู า¬ที ่ lดู1ับlTิQ lจูาหนูาที ่ ðานัก
w1r1าT?ังจr1ับ1องluwาrผู้ ที ่ แต่งlH1่ องแบบlHู า¬ lLนั่ ง
1อ1ับlðด็จในwลับwลา ห1อLr1าwิธีมD?ล Tึ ่ งจัดlL็ นที ่
lHู า¬ ตามลาดับTั้ นยH แลrตาแหน่ง
ð่?นผู้ที ่ lดู1ับlTิQนอกนั้ นlL็ นหนูาที ่ ของlจูาของ
งาน
ก่อนlðด็จ 5 ห1อ l0 นาที lจูาหนู าที ่ หðานัก
w1r1าT?ังจrlดูlTิQขูา1าTกา1Tั้ นผู้ใหQ่แลrlจูาของ
งานlLlขูาแถ?1อ1ับlðด็จ D ที ่ 1ถยนตw1rที ่ นั่ งlทียบ
lม่ อlðด็จ¬ถึง lðด็จ¬ลงจาก1ถยนตw1rที ่ นั่ ง ผู้lL็ น
L1rธานของงานห1อผู้1ับผิดTอบในทู องถิ ่ น lT่น
1ั_มนต1ี ผู้?่า1าTกา1จังห?ัด lขู าlHู า¬ 1ั บlðด็จ แลู?ก
l24
1าบบั งHมท้ ลlบิกผู้อา?¡ð D ที ่ นั้ น ตามðมH?1แก่
บHHลที ่ จrlบิกlHู า¬ ในแถ?1ับlðด็จนั้ นQ
ð่?นกา1แต่งกายผู้มีหนู าที ่ ใน1าTกา1แต่งlH1่ อง
แบบLกติขา? ห1อlH1่ องแบบLกติกากีตามหมายที ่ ðานัก
w1r1าT?ังกาหนด
3. กา1lðด็จ¬ในงานw1r1าTwิธี งาน1ั_wิธีที ่
ออกหมายกาหนดกา1 แต่งlH1่ องแบบlต็มยH จrตูองมี
กองทหา1lกีย1ติยH w1ูอมดู?ยแต1?งธงL1rจากองตั้ ง
1ับlðด็จดู?ยห1อlม่นั้ น ðานักw1r1าT?ังจrlดูออก
หมายแจูง ก1rท1?งกลา¡หมwิจา1Dาจัดตาม1rlบียบ
ของทหา1
4. กา1lðด็ จ¬ ในงานw1r1าTwิ ธี งาน1ั _wิ ธี ห1 อ
งานที ่ มี กา1ก1าบบั งHมท้ ลlTิ Qlðด็ จ¬ ðานักw1r1าT?ัง
จrlดูออกหมาย1ับðั่ งlL็ นงานlHู า¬1ับlðด็จแต่งlH1่ อง
แบบLกติ แต่ถูางานนั้ นlL็ นงานที ่ lðด็จ¬lLในlขตที ่ ตั้ ง
ก1ม กองทหา1 ห1อH่ายทหา1 _านทัwของทหา1 ห1อ
ในก1Dีที ่ จั งห?ัดนั้ นQ lL็ นที ่ ตั้ งก1มกองทหา1 H่ ายทหา1
ห1อ_านทัw lL็ นหนู าที ่ ของH่ ายทหา1แลrผู้?่า1าTกา1
จังห?ัดwิจา1Dาจัดทหา1กองlกีย1ติยH1ับlðด็จ ตาม
1rlบียบของก1rท1?งกลา¡หม
l25
ตั?อย่างกาหนดกา11ับlðด็จที ่ lL็ นงานก1าบ
บังHมท้ลlTิQlðด็จ¬ในต่างจั งห?ัดแลrใน
ก1งlทwมหานH1
4.l มีกองทหา1lกีย1ติยH1ับlðด็จ
4.l.l มีกองทหา1lกีย1ติยH1ับlðด็จแลr
ท1งต1?จแถ?ทหา1กองlกีย1ติยH
4.l.2 มีกองทหา1lกีย1ติยH1ับlðด็จแต่
lม่ท1งต1?จแถ?ทหา1กองlกีย1ติยH
4.2 lม่มีกองทหา1กองlกีย1ติยH
การป*ิ+ัติตนในร&ห%่างเ/้าเ2้ า 6 ในพร&
ราพิธี
กา1lขูาlHู า ¬ ในw1r1าTwิธีจrมีทั้ งกา1lขูาlHู า
¬ ในlขตw1r1าT_าน lดูแก่ ในw1rบ1มมหา1าT?ัง
lT่น w1rที ่ นั่ งอม1ิ นท1?ินิจuัย w1rที ่ นั่ งด ðิตมหา
L1าðาท w1rอ¡บðถ?ัดw1rH1ี1ัตนHาðดา1าม w1rที ่ นั่ ง
จัก1ีมหาL1าðาท lL็ นตู น แลrกา1lขู าlHู า ¬ นอกlขต
w1r1าT_าน lT่น w1r1าTwิธีท1งบาlw็Qw1r1าTกHล
ถ?ายw1rก_ิน D w1rอา1ามหล?ง ต่าง Q lL็ นตูน
กร"ีเป็ นงานนั

งเ2้ า 6
l26
lม่ อw1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? lðด็จ
w1r1าTดาlนิ นถึง ผู้lขู าlHู า ¬ lม่?่าจrlL็ นหั?หนูาHDr
ห1อผู้1่?มในHDr ตูองลกขึ ้ นยนต1งlw่ อถ?ายH?าม
lHา1ww1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? ทั้ งนี ้ จrตูองlม่
ยกมอlห?ูทาH?ามlHา1w ห1อทักทายผู้ตามlðด็จHนอ่ น
กา1ยนถ?ายH?ามlHา1w จrตูองยนต1งขาTิด แยก
Lลายlทูาห่างกั นlล็กนูอย มอทั้ งðองขูางแนบขู างลาตั?
แลู?ถ?ายH?ามlHา1w กา1ถ?ายH?ามlHา1wนั้ น ผู้lขู า
lHู า ¬ ทั้ งบ1tแลrðต1ีที ่ แต่งlH1่ องแบบจrตูองถ?าย
H?ามlHา1w¡ดยกา1Hานับ ð่?นðต1ีที ่ แต่งTดlทย ถ?าย
H?ามlHา1w¡ดย?ิธีถอนðายบั? lม่ อถ?ายH?ามlHา1w
แลู? ตูองยนต1ง1อจนก?่า w1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั? จrlðด็จมาL1rทับw1r1าTอาðนก่ อน จึง
ถ?ายH?ามlHา1wอีกH1ั้ งแลู?นั่ งลงL1rจาที ่ นั่ ง ในก1Dีที ่
ðมlด็จw1rบ1ม?งHตามlðด็จดู?ย จrตูอง1อใหูทก
w1rองH L1rทับlðียก่ อน จึงถ?ายH?ามlHา1wแลู?นั่ งลง
lดู ใน1rห?่างw1r1าTwิธี หากท1งลกขึ ้ นlw่ อlðด็จlL
ท1งL1rกอบwิธี ผู้lHู า ¬ ลกขึ ้ นยนถ?ายH?ามlHา1w
ดู?ยทกH1ั้ ง 1rห?่างท1งL1rกอบwิธี ใหูทกท่านอย่้ในท่ า
ยนต1ง lม่ อท1งL1rกอบw1r1าTกิจlð1็จ แลrlðด็จlL
l27
L1rทั บw1r1าTอาðนแลู?ใหูผู้lHู า ¬ ðั งlกต?่า
w1rบ1ม?งHที ่ ตามlðด็จ L1rทั บw1rlกูาอี ้ l1ียบ1ูอยแลู?
ทกw1rองHจึงถ?ายH?ามlHา1wแลrนั่ งลงlดู lม่ อlðด็จ
w1r1าTดาlนิ นกลับ ใหูผู้lHู า ¬ ย นขึ ้ นถ?ายH?ามlHา1w
แลr1อจนก?่ าด1ิยางHบ11lลงlwลงจบ lL็ นlð1็จwิธี ใน
ก1Dีนี ้ ถูาðมlด็จw1rบ1ม?งH ผู้ใหQ่ยังL1rทั บอย่้ผู้lขูา
lHู า ¬ 1ออย่้ก่อน
lม่ อlðด็จw1r1าTดาlนินกลั บผู้lขูาlHู า ¬ จrตูองย นขึ ้ น
ถ?ายH?ามlHา1w แลู?จึงกลับออกจากบ1ิl?Dดู?ย
อากา1l1ียบ1ูอยlม่ð่ งlðียงดั งในก1Dีที ่ w1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั? จrตูองlðด็จก1าบถ?ายบังHมw1rบ1มอั_ิ
ที ่ w1rแท่นนwL_ลมหาlH?ตuัต1 ก่อนlðด็จ
w1r1าTดาlนิ นกลับ หากท1งลกขึ ้ น ใหูผู้lHู า ¬ ลกขึ ้ น
ยนแลู? ถ?ายH?ามlHา1w แลrย น1อจนก?่าจrท1ง
ก1าบถ?ายบังHมw1rบ1มอั_ิlð1็จ แลrท1งหันมาทางผู้
lขูาlHู า ¬ ขDrนั้ นผู้lขู าlHู า ¬ H?11ี บถ?ายH?ามlHา1w
ก่อน ทั้ งนี ้ lw1าrw1rบาทðมlด็จw1rlจูาหั? จrท1ง1ั บ
กา1ถ?ายH?ามlHา1w (หากถ?ายH?ามlHา1wTูาจrแลด้
lม่lหมาrðม) lม่ อlðด็จออกจากมD?ลwิธีแลู?ผู้lขูาlHู า
¬ ยังHงยนในท่ าต1ง 1อจนก?่าด1ิยางH บ11lลงlwลง
l2S
ð11lð1ิQw1rบา1มีจบแลู? ใหูถ?ายH?ามlHา1wอีก
H1ั้ ง จึ งออกจากมD?ลwิธี ทั้ งนี ้ มีขูอwึ ่ งL_ิ บัติที ่ ðาHัQ
อีกL1rกา1หนึ ่ ง H อ ในขDrที ่ w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้
ท1งHม (lห?ู) ห1อท1งก1าบถ?ายบังHมw1rบ1มอั_ิ ที ่
หนูาw1rแท่นนwL_ลมหาlH?ตuัต1 ทั้ งlม่ อlðด็จ
w1r1าTดาlนิ น ใน1rห?่างL1rกอบwิธี แลrก่อนlðด็จ
w1r1าTดาlนิ นกลับ) ผู้ lขูาlHู า ¬ lม่ตูองL1rนมมอlห?ู
ห1อถ?ายH?ามlHา1w lT่ นlดีย?กับในขDrที ่ ท1งก1าบ
w1rðงv แลrlม่ อw1rðงvกลับออกจากw1rที ่ นั่ งผู้lขู า
lHู า ¬ lม่ตูองL1rนมมอlห?ูห1อถ?ายH?ามlHา1wlT่น
กัน
อนึ ่ งlม่ อlð1็จงานแลู?ก่อนจrกลับผู้lขู าlHู า ¬
H?1ถ?ายH?ามlHา1w ¡ดยกา1lห?ู ห1 อก1าบw1rอั _ิ
w1rw ทธ1้ LðาHั QในมD?ลwิ ธี จึ งจrงดงามตามแบบ
ธ11มlนี ยมL1rlwDี lทย
กร"ีเป็ นงาน($นเ2้ า 6
กา1lขูาlHู า ¬ ในงานw1r1าTwิธีที ่ lL็ นงานยน
lHู า ¬ lT่ น w1r1าTwิธีluลิมw1rTนมw11tา ?ันที ่ c
ธัน?าHม ในกา1lðด็จออกมหาðมาHม D w1rที ่ นั่ งอม
1ินท1?ินิจuัย ðมlด็จw1rบ1ม¡อ1ðาธิ1าT ¬ ðยามมก_
l29
1าTกมา1 นายก1ั_มนต1ี แลrL1rธาน1ั_ðDา จr
ก1าบบั งHมท้ ลถ?ายw1TัยมงHลตามลาดั บกา1L_ิบัติตน
ในก1Dีดั งกล่า? มีแบบแผนกา1L_ิบัติตนในทานอง
lดีย?กันกับงานนั่ งlHู า ¬ จrตูองยน lม่มีlกูาอี ้ ðาห1ับนั่ ง
lHู า ¬ จrตูองยนดู?ยH?ามðา1?ม1r?ัง หากlม่ อยจr
ขยับตั?lดูlล็กนูอย ð่?นกา1ถ?ายH?ามlHา1wใหูL_ิบัติ
lT่นlดีย?กับนั่ งlHู า ¬ ทกL1rกา1 (กา1ถ?ายw1rw1
TัยมงHลของนายก1ั_มนต1ีตามที ่ กาหนดในหมาย
กาหนดกา1)
กร"ีมีพิธีสง7#
¡ดยทั่ ?lLแลู?งานห1อwิธีที ่ มีกา1บาlw็QกHล
จrมีขูอwึงL_ิบัติðาห1ับผู้1่?มงาน¡ดยทั่ ?lL ดั งนี ้
ในกา11ับHีล ผู้ อย่้ในwิธีl1ิ ่ มL1rนมมอตั้ งแต่
wิธีก1l1ิ ่ มอา1าธนาHีล มrยั งDั นlต... จนถึงw1rðงvใหู
Hีลจบ แลrบอกอานิðงð ของHี ล จึงลดมอลง ¡ดยw1r
ðงvจrบอกอานิðงðของHีลจบลงดู?ยHา?่า "...ตัðมา ðี
ลัง ?ิ¡ðธrlย " ในก1Dีwั งกา1lจ1ิQw1rwทธมนต ห1อ
กา1wั งw1rðงvแðดงธ11ม l1ิ ่ มกา1L1rนมมอlม่ อwิธีก1
l1ิ ่ มอา1าธนาw1rL1ิต1 ห1อกา1แðดงทาของw1rðงv
ห1ออา1าธนาธ11ม "?ิLั ตติLr_ิ wาหายr..." ห1อ "w1ัห
l30
มา จr¡ลกา..." จนก?่าจrจบกา1lจ1ิQw1rwทธมนต
ห1อกา1แðดงธ11มของw1rðงv จึงลดมอลงแต่มีขูอ
ยกl?ูนที ่ H?1L_ิบัติlดูHอ ผู้ wั งกา1lจ1ิQw1rwทธมนต
ห1อwั งกา1แðดงธ11ม จrลดมอลงแลrนั่ งwั ง¡ดยอากา1
ðงบðา1?มก็lดู ?ิธีL_ิบัติก็ Hอ lม่ อw1rðงvแðดงธ11ม
lดูกล่า?บท นr¡ม ¬ ¬ H1ั้ ง ยกHาบาลีwทธHาðน
ðDาtิต ขึ ้ นlL็ นอlทH ห1อนิlขLบท แลrl1ิ ่ มแðดงธ11ม
lL็ นDาtาlทย lT่น กล่ า??่า " D ¡อกาðบัดนี ้
อาตมDาwจrแðดงw1rธ11มlทHนา..." ใหูผู้wั งw1rธ11ม
lทHนาลดมอลง¡ดยอากา1ðงบðา1?ม lม่ อแðดงธ11ม
จบจึงยกมอขึ ้ นจบ l H1ั้ ง lL็ นกา1แðดงðาธ กา1 แลr
ในก1Dีwั งกา1lจ1ิQw1rwทธมนต lม่ อw1rðงv ð?ดบท
นr¡ม ¬ 3 จบ แลrð?ดบทð1DHมน ถึงตrติยัมLิ ðังvัง
ðr1rDั ง Hัจuามิ ผู้ wั งลดมอลงแลู?นั่ งwั ง ¡ดยอากา1
ðงบðา1?มก็lดู ใหูL1rนมมอขึ ้ นจบ c H1ั้ ง lม่ อw1r
ðงvlจ1ิQw1rwทธมนตจบ ð่?นในwิธีที ่ มีกา1บาlw็Q
w1r1าTกHล ¡ดยที ่ w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? lðด็จ
w1r1าTดาlนิ นท1งL1rกอบwิธี ห1อ¡L1ดlกลู า ¬ ใหูมีผู้
แทนw1rองH Tึ ่ งมีw1rðงvlจ1ิQw1rwทธมนต ผู้ที ่ lขู า
l3l
lHู า ในมD?ลwิธีมี?ิธีL_ิบัติตามแบบแผน lม่ อถึงขั้ น
ตอนที ่ ðาHัQ Q ดั งนี ้
พร&สง7#ถ%า(ศี ล
lม่ อlจูาหนูาที ่ ก1มกา1Hาðนา (ðั งvกา1ี ) กล่า?
Hาอา1าธนาHีล ผู้ ที ่ lขูาlHู า ¬ lม่ตูองL1rนมมอ lม่ อ
กล่า?Hาอา1าธนาHี ลจบ w1rðงvจrถ?ายHีล w1rบาท
ðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? ห1อผู้แทนw1rองHแลrw1rบ1ม
?งH จrท1งL1rนมw1rหัตถ1ับHีล ผู้ lขูาlHู า ¬ จrตูอง
L1rนมมอดู?ยจนlð1็จกา1ถ?ายHีล (กา1L1rนมม อใหู
L1rนมมอทั้ งðองอย่้1rห?่างหนูาอก ¡ดยlม่ยกใหูขึ ้ นð้ ง
จนถึงใบหนู า แลrlม่ต่าลงlLที ่ ทูอง)
พร&สง7#เจริ)พร&พ!ทธมนต#
ขDrที ่ lจูาหนู าที ่ ก1มกา1Hาðนา (ðังvกา1ี)
กล่า?Hาอา1าธนาw1rL1ิต1 ผู้lขู าlHู า ¬ ตูองL_ิ บัติตาม
lหมอนกา1อา1าธนาHีล Hอ lม่L1rนมมอ lม่ อ
อา1าธนาจบw1rðงvจrlจ1ิQw1rwทธมนต w1rบาท
ðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? ผู้แทนw1rองHแลrw1rบ1ม?งH
จrท1งL1rนมw1rหัตถ lม่ อถึงบทð11lð1ิQw1rwทธHD
w1rðังvHD ผู้lขูาlHู า ¬ ท กท่านจึงL1rนมมอ lม่ อท1ง
ลดw1rหัตถลงใหูผู้lขูาlHู า ¬ ลดมอลงแลrนั่ งðา1?ม
l32
(นั่ ง¡ดยมอทั้ งðองขู างL1rðานกันl?ูที ่ หนูาตัก) หลัง
จากที ่ w1rðงvlจ1ิQw1rwทธมนตlð1็จ
อนึ ่ ง กา1L_ิบัติขูางตูนหากผู้ ที ่ lขูาlHู า ¬ มี
แน?ทางL_ิ บัติตามลัทธิHาðนาของตนlอง ก็lม่ตูอง
L1rนมมอ แต่H?1นั่ งในอากา1ðา1?มlT่นกั น ð่?นผู้ที ่
lขูาlHู า ¬ Tึ ่ งlL็ นwทธHาðนิกTนL1rนมมอในT่?ง1rยr
ดังกล่า?ห1อlม่ ย่อมจrตูองL_ิบัติใหูlL็ นlLตามที ่
w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? จrท1งL_ิบัติในแต่ลrT่?ง
l?ลาขูางตูนนั้ น Q lL็ นลาดับดู?ย
พร&สง7#8สดงพร&ธรรมเทศนา
หากในหมายกาหนดกา1lดูกาหนดใหูมีกา1
แðดงw1rธ11มlทHนา หลั งจากที ่ ท1งจดธ้LlทียนlH1่ อง
ท1งธ11ม แลrท1ง1ับHีลแลู? lจูาหนูาที ่ ก1มกา1Hาðนา
จrอา1าธนาธ11ม ผู้ lขูาlHู า ¬ lม่ตูองL1rนมมอlม่ อw1r
ðงvl1ิ ่ มแðดงw1rธ11มlทHนา ใหูðั งlกต?่าw1rบาท
ðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? ห1อผู้แทนw1rองH ท1งL1rนม
w1rหัตถห1อlม่ หากท1งL1rนมw1rหัตถแลrท1งลด
w1rหัตถลง ใหูL1rนมมอแลrลดมอลงในท่าðา1?ม
หากท1งL1rนมw1rหัตถอย่้ ใหูL1rนมมอl?ูlT่นนั้ น lม่ อ
l33
ท1งลดw1rหัตถลงlม่ อใด จึงลดมอลงจนก?่าw1r
ðงvจrแðดงw1rธ11มlทHนาจบ
พร&สง7#รั+พร&ราทาน9ัน
ในก1Dีที ่ มีw1r1าTDัตตาหา1แด่w1rองH
w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้ ผู้ แทนw1rองH แลrw1rบ1ม
?งHที ่ lL็ นH่ ายหนูา จrท1งL_ิบัติw1rðงv ð่ ?นก1Dีที ่ จr
lTิQบHHลðาHัQ ห1อขูา1าTกา1Tั้ นผู้ใหQ่ lL1่?ม
L1rlHนDัตตาหา1แลrL_ิบัติw1rðงv lจูาหนูาที ่ ðานัก
w1r1าT?ัง จrlL็ นผู้lTิQluwาrบHHลนั้ น Q ð่?นผู้lขูา
lHู า ¬ อ่ น ใหูลกขึ ้ นยนแลู?ถ?ายH?ามlHา1w แลู?1อ
จนlðด็จกลั บมาL1rทับw1rอาðน จึงถ?ายH?ามlHา1w
อีกH1ั้ งแลู?นั่ งลง ¡ดยผู้ ที ่ lดู1ับlTิQใหูL_ิบัติw1rðงv จr
lดินlLยังw1rðงv1้ Lที ่ lจูาหนูาที ่ จrนาlLlม่ อถึงหนู าw1r
ðงvแลู?ใหูหยดยนต1ง หันหนูาlLทางw1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั?ห1อผู้แทนw1rองH lม่ อL1rทับw1rอาðน
แลู?จึงถ?ายH?ามlHา1w แลู?L1rlHนDัตตาหา1 lð1็จ
แลู?ถ?ายH?ามlHา1wแลู?นั่ ง หากw1rðงv ðนทนาดู?ย
จึงðนทนา¡ตูตอบ lม่ อw1rðงv1ับw1r1าTทานuั นlð1็จ
แลู?w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั?แลrw1rบ1ม?งH จr
ท1งลกขึ ้ นlw่ อlðด็จกลั บlLL1rทับw1r1าTอาðน แลr
l34
w1rlกูาอี ้ ตามlดิม ผู้lขู าlHู า ¬ จrตูองยนขึ ้ นถ?าย
H?ามlHา1w แลr1อจนก?่าทกw1rองHจrL1rทับw1r
1าTอาðน แลrw1rlกูาอี ้ l1ียบ1ูอยแลู? จึงถ?ายH?าม
lHา1wอีกH1ั้ ง แลrนั่ งลงlดูð่?นL_ิ บัติw1rðงvlม่ อท1ง
ลกขึ ้ นใหูลกขึ ้ นย นต1งถ?ายH?ามlHา1w lม่ อlðด็จผ่าน
ใหูถ?ายH?ามlHา1wอีกH1ั้ งแลr1อจนก1rทั่ งL1rทับw1r
อาðนแลrw1rlกูาอี ้ จากนั้ นถ?ายH?ามlHา1wแลู?กลับ
lLนั่ งL1rจาที ่ นั่ งlHู า ¬ ก่อนนั่ งใหูถ?ายH?ามlHา1wอีก
H1ั้ งจึ งนั่ งลงlดู

พร&สง7#สดัปกร"#
wิธีðงvดังกล่ า? จrจัดใหูมีในw1r1าTwิธี
w1rบ1มHw ห1อท1งบาlw็Qw1r1าTกHลทักtิDานL
ทานถ?ายw1rบ1มอั_ิ ¡ดยLกติหมายกาหนดกา1จr
กาหนดl?ู?่า ท1งทอดผู าlต1ห1อท1งทอดผู าH่้ w1rðงv
ðดับLก1D (บั งðกล) หมายถึง w1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั? จrlðด็จlLท1งทอดผูาถ?ายแด่w1rðงv
จากนั้ นw1rðงvจrðดับLก1Dผูา ที ่ ท1งทอดถ?ายดัง
กล่า?ในก1Dี นี ้ ผู้lขู าlHู า ¬ lม่ตูองมี ð่?น1่?มในกา1
L_ิบัติแต่อย่างใด lwียงแต่lม่ อท1งลกขึ ้ นใหูผู้lขูาlHู า ¬
l35
ลกขึ ้ นถ?ายH?ามlHา1w แลrlม่ อlðด็จผ่ านใหูถ?าย
H?ามlHา1wทกH1ั้ ง 1rห?่างที ่ ท1งทอดผูา ผู้lขู าlHู า ¬
จrตูองย นดู?ยH?ามðา1?ม แลrหั นหนูาlLยังที ่ ท1งย น
แลr1อจนก?่ าจrท1งทอดผูาlð1็จ แลrlðด็จกลับlL
L1rทั บw1r1าTอาðนจึงถ?ายH?ามlHา1wแลrนั่ งลงlดู
หากมีw1rðงvหลายTดผลัดlLลี ่ ยนกั นขึ ้ นðดับLก1Dก็
ท1งทอดผู าจนH1บ Tึ ่ งผู้lขูาlHู า ¬ จrตูองถ?ายH?าม
lHา1wทกH1ั้ งที ่ ท1งลกขึ ้ นL1rทับ แลrlðด็จผ่าน ก1Dี
ท1งL1rlHนจตLั จจัยlทยธ11ม บ้TากัD?ท1งL1rlHน
ðัQQาบัต1 wัดยH แลrผู าlต1 ผู้ lขูาlHู า ¬ จrL_ิบัติตน
lT่นlดีย?กันHอ ขDrท1งL1rlHนทกท่านตูองยนต1ง1อ
จนก?่าlð1็จ ในก1Dีที ่ มีกา1บาlw็Qw1r1าTกHลทอดผู า
ðดับLก1Dหลาย Q lที ่ ย? w1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั? จrท1งw1rก1Dา¡L1ดlกลู า ¬ ใหูðมlด็จ
w1rบ1ม¡อ1ðาธิ1าT ¬ ðยามมก_1าTกมา1 lðด็จท1ง
ทอดผูาlต1 ผู้ lขูาlHู า ¬ lม่ตูองลกขึ ้ นยนแต่นั่ งในท่า
ðา1?ม
พร&สง7#ถ%า(อน!4มทนา ถ%า(อดิเรก 8ล&
ถ%า(พร&พรลา
l36
หลังจากท1งL1rlHนจตLั จจัยlทยธ11ม
ท1งL1rlHนlH1่ องlทยธ11มบ้TากัD?lทHน ห1อท1ง
ทอดผูา แลrw1rðงvðดั บLก1Dแลู? (แลู?แต่ก1Dี)
w1rðงvจrถ?ายอน¡มทนา ห1อที ่ l1ียก?่า wิธีก1?ดน้ า
(l1ิ ่ มตั้ งแต่ ยrถา ?า1ิ?rหาL้1า...) w1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั? ห1อผู้แทนw1rองH ท1งหลั่ งทักtิ¡Dทก
(ก1?ดน้ า) ผู้ lขูาlHู า ¬ L1rนมม อlห?ูlม่ อท1งหลั่ ง
ทักtิ¡Dทกlð1็จ หากท1งL1rนมw1rหัตถผู้lขูาlHู า ¬
จrตูองHงL1rนมถอมอl?ู lม่ อท1งลดw1rหัตถลงใหูผู้
lขูาlHู า ¬ ลดมอลง แต่หาก?่าหลังจากท1งหลั่ ง
ทักtิ¡Dทก แลู?lม่ท1งL1rนมw1rหัตถใหูผู้lขูาlHู า ¬
ลดมอลงlดู lม่ อw1rðงvถ?ายอน¡มทนาจบ L1rธาน
ðงvจrถ?ายอดิl1ก แลrถ?ายw1rw1ลา (l1ิ ่ มตั้ งแต่ อr
ติl1?ัððrตัง Tี?rต...) w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? จr
ท1งL1rนมw1rหัตถ ในขDrL1rธานðงvถ?ายอดิl1กผู้
lขูาlHู า ¬ lม่ตูองL1rนมมอ ทั้ งนั้ น lน่ องจากlL็ นกา1
ถ?ายw1rw1แด่w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? lL็ นกา1
luwาr Tึ ่ ง1?มถึงขDrที ่ มีกา1ถ?ายw1rw1ลาดู?ย แต่
อย่างl1ก็ตามในบางw1r1าTwิธีอาจlม่มีกา1ถ?าย
w1rw1ลา lT่น w1r1าTwิธีท1งบาlw็Qw1r1าTกHล
l37
ถ?ายผูาw1rก_ิน ตามw1rอา1ามหล?งต่าง Q ห1อ
ที ่ lL็ น¡บðถห1อ?ิหา1ในw1rอา1ามหล?ง ห1อ?ัด
lL็ นตู น Tึ ่ งwิธีðงvจrðิ ้ นð ดลงlม่ อถ?ายอดิl1ก แลู?
lðด็จw1r1าTดาlนินกลั บ ทั้ งนั้ น มีขู อðังlกต?่า wิธีðงv
ที ่ กาหนดl?ูlL็ นð่?นหนึ ่ งของw1r1าTwิธีต่าง Q นั้ นใน
แต่ลrw1r1าTwิธีอาจแตกต่างกั นlL lT่ น บางw1r1าT
wิธีอาจมีกา1lจ1ิQw1rwทธมนต แต่lม่มีกา1แðดงw1r
ธ11มlทHนา 1ับw1r1าTทานuั น ห1อðดับLก1D แต่
บางw1r1าTwิธีอาจมีwิธีðงvบางอย่างห1อทั้ งหมดที ่
กล่า?มา ทั้ งนี ้ จrตูองด้หมายกาหนด กา1lL็ นหลัก
กร"ีการอ่านปร&กาศกร&8สพร&+รม
รา4องการ
ในw1r1าTwิธีที ่ หมายกาหนดใหูอาลักtDอ่าน
L1rกาHก1rแðw1rบ1ม1าT¡องกา1 lT่น w1rบ1ม
1าT¡องกา1ðถาLนาw1rอิð1ิยยH_านั นด1Hักดิ แห่งw1r
1าT?งH w1rบ1ม1าT¡องกา1luลิมw1rL1มาDิ¡ธย ห1อ
w1rบ1ม1าT¡องกา1ðถาLนาðมHักดิ lL็ นตูน lม่ อ
อาลักtDl1ิ ่ มอ่าน?่า "L1rกาHw1rบ1ม1าT¡องกา1..." ผู้
lขูาlHู า ¬ ที ่ นั่ งอย่้จrตูองลกขึ ้ นในท่ ายนต1งถ?ายH?าม
lHา1w w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? (¡ดยLกติw1rบาท
l3S
ðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? จrlม่ท1งยน) แลrผู้ ที ่ ยนอย่้
ตูองอย่้ในลักtDrðา1?ม lw่ อlL็ นกา1นูอม1ับก1rแð
w1rบ1ม1าT¡องกา1 จนก?่าอาลักtDจrอ่านจบ แลr
w1rบ1ม?งH ท กw1rองH L1rทั บl1ี ยบ1ู อยแลู ? ผู้ lขู าlHู า ¬
ท กท่ านถ?ายH?ามlHา1wแลู งจึ งนั่ ง
กร"ีมีการเ%ี(นเที(นสม45นพป:ลมหา
เศ%ต9ัตรสิริรากก!ธ5ั";#
กา1l?ียนlทียนðม¡DTดั งกล่า? จrมีluwาrใน
w1r1าTwิธีuัต1มงHลใน?ันที ่ 5 w¡tDาHม DาHlTูา
แลrใน¡อกาððาHัQwิlHt lT่ น กา1ðม¡DTðิ1ิ1าTðมบัติ
ในw1r1าTwิธีกาQจนาDิltก ?ันที ่ l0 มิถนายน 2539
D w1rที ่ นั่ งจัก1ีมหาL1าðาท หลังจากlð1็จwิธีðงv
w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? ท1งจดธ้ LlทียนlH1่ องทอง
นูอยบ้Tาlทwยดา1ักtานwL_ลมหาlH?ตuัต11าT
กกธDัD? ต่อจากนั้ นw1าหมDจrlบิกแ?่นl?ียนlทียน
ðม¡DTนwL_ลมหาlH?ตuัต1ðิ1ิ1าTกกธDัD? ในกา1
นี ้ ผู้lขูาlHู า ¬ ที ่ 1่?มในกา1l?ียนlทียนจrตูองlL็ นผู้ที ่ ทาง
lจูาหนูาที ่ ðานักw1r1าT?ังlTิQใหูlขูา1่?มในwิธีlท่านั้ น
¡ดยlจูาหนูาที ่ จrlTิQlLยนลูอม?ง 1อบนwL_ลมหา
lH?ตuัต1ðิ1ิ1าTกกธDัD? แลrw1rบาทðมlด็จ
l39
w1rlจูาอย่้หั? แลrðมlด็จw1rนางlจูา ¬ w1rบ1ม
1าTินี นาถ Tึ ่ งขDrนั้ นทั้ งðองw1rองHL1rทับw1r1าT
อาðนอย่้ ð่?นผู้ที ่ lม่lดู1่?มl?ียนlทียนðม¡DT ¬ จrตูอง
ยนต1งอย่้L1rจาที ่
กร"ีเสด็จพร&ราด,าเนินปร&ทัก<ิ"พร&
อ!4+สถ
กา1lðด็จw1r1าTดาlนินL1rทักtิDw1rอ¡บðถ
(กา1l?ียนlทียน) จrมีหมายกาหนดกา1luwาr ในw1r
1าTwิธีท1งบาlw็Qw1r1าTกHล?ิðาขบ้Tาlท่านั้ น ¡ดยผู้
lขูาlHู า ¬ จrตูองย น1ออย่้ที ่ Tานหนูาw1rอ¡บðถ ตามที ่
lจูาหนูาที ่ ðานักw1r1าT?ังจrจัดลาดับใหูlHู า ¬ lม่ อ
w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? แลrðมlด็จw1rนางlจูา ¬
w1rบ1ม1าTินี นาถ lðด็จw1r1าTดาlนินถึงw1rอ¡บðถ
ถ?ายðักกา1rw1rwทธมหามDี1ัตนL_ิมาก1แลู? lðด็จ
ออกTานหนูาw1rอ¡บðถหนูาuากบังลม ท1ง1ั บlทียน
Tน?นจากlจูาหนูาที ่ ðานักw1r1าT?ั งแลู? w1rบาท
ðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? แลrðมlด็จw1rนางlจูา ¬
l40
w1rบ1ม1าTินี นาถ ท1งถอlทียนTน?นใหูw1rบ1ม
?งH แลrขูา1าTกา1Tั้ นผู้ใหQ่ตามลาดั บlขูาlLlHู า ¬
ถ?ายH?ามlHา1w แลู?Hกlข่าTูายตั้ งlข่ าข?า ถอlทียนที ่
lดู1ับlLขอw1r1าTทานต่อlwที ่ ท1งถอ แลู?ถ?ายH?าม
lHา1wกลับlLย นที ่ lดิมจนหมด ผู้lขู าlHู า ¬ lðด็จ
w1r1าTดาlนิ นlLท1งก1าบที ่ แท่ น ท1งก1าบหนู าw1r
อ¡บðถ w1ูอมกันนั้ นผู้lขูาlHู า ¬ นั่ งHกlข่าL1rนมมอถอ
lทียนที ่ จดlwl?ูนั้ น lม่ อw1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั?
แลrðมlด็จw1rนางlจูา ¬ w1rบ1ม1าTิ นีนาถ ท1งยนผู้
lขูาlHู า ¬ ก็ยนตามแลู? w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั?
ท1งð?ดนาบ้Tาw1r1ัตนต1ัย ผู้lขูาlHู า ¬ จrð?ดบท
ð?ดมนต Tึ ่ งทางlจูาหนูาที ่ ðานักw1r1าT?ังlดูมอบใหู
จากนั้ นจrlðด็จw1r1าTดาlนินL1rทักtิDw1rอ¡บðถ 3
1อบ ใหูผู้lขูาlHู า ¬ ที ่ lดิ นตามlðด็จดู?ยมอข?า แลู?ใTู
มอTูายL1rHองบังลม lม่ อlดิ นH1บ 3 1อบแลู? ใหู นา
lทียนLั กl?ูที ่ ก1rถางที ่ ðานักw1r1าT?ังจัดl?ู ใหูยกl?ูน
ก1Dีที ่ มีกา1จัด¡Hมแกู?ใหูlดินL1rทักtิD จึงใหูถอ¡Hม
แกู?lดินL1rทิD ¡ดยw1rบ1ม?งHาน?งH นายก1ั_ต1ี
องHมนต1ี HDr1ั_มนต1ี แลrบHHลðาHัQจr1ั บ¡Hม
แกู?จากlจูาหนูาที ่ แลrlดิ นจนH1บ 3 1อบ แลrð่ ง¡Hม
l4l
แกู?Hนใหูกับlจูาหนูาที ่ ทั้ งนี ้ ในกา1lดินlทียน ผู้lขูา
lHู า ¬ ที ่ lดินlทียนตูองlดิ นตามลาดับอา?¡ð แลr
1rมัด1r?ั งอย่าlดินใกลูผู้ที ่ อย่้ ขูางหนู าจนlกินlL lw1าr
จrทาใหูlLล?lทียนlหมูผู้ที ่ อย่้ขูางหนูาตนlดู
นอกจากนี ้ ยังมี ขูอðังlกตlกี ่ ย?กับกา1lขูาlHู า ¬
D w1rอ¡บðถ?ัดw1rH1ี1ัตนHาðดา1าม ห1อกา1lขูา
lHู า ¬ D w1rอา1ามหล?งต่าง Q lT่ น ในกา1w1r1าT
wิธีบาlw็Qw1r1าTกHลถ?ายผูาw1rก_ิน lL็ นตู น ใน
กา1lขูาlHู า ¬ D ðถานที ่ ดังกล่า? ก่อนlðด็จ
w1r1าTดาlนิ นถึงlจูาหนูาที ่ จrlTิQผู้lขูาlHู า ¬ นั่ งL1rจา
ที ่ ดูานใดบูาง ในw1rอ¡บðถ ทั้ งนี ้ ขึ ้ นอย่้กั บจาน?นที ่ นั่ ง
ที ่ จัดl?ูดูานในw1rอ¡บðถ
การร่ %มพิธีในกร"ีที ่ ทรงพร&กร!"า4ปรดเกล้า 6 ให้
+!คคลอ$่ นเป็ น.้08ทนพร&องค#
จrตูองL_ิบัติตน ดั งนี ้
l. ก1Dี ที ่ ท1งw1rก1 Dา¡L1ดlกลู า ¬ ใหู บ HHล
อ่ นที ่ lL็ นðามั QTน lL็ นผู้ แทนw1rองH
การท,าค%ามเคารพ
l42
ผู้1่?มwิธีที ่ lม่lดูแต่งlH1่ องแบบบ1tทาH?าม
lHา1w¡ดย?ิธีHานับ ð Dาwðต1ีทาH?ามlHา1w¡ดยกา1
lห?ู ผู้1่?มwิธีที ่ แต่งlH1่ องแบบแลrlม่lดูð?มหม?ก บ1t
ทาH?ามlHา1w¡ดย?ิธีHานับ ð Dาwðต1ีทาH?ามlHา1w
¡ดย?ิธีHานับlT่นlดีย?กับบ1t ห1อlห?ู
ผู้1่?มwิธีที ่ แต่งlH1่ องแบบ ð?มหม?ก ทั้ งบ1tแลrðต1ีใหู
ทาH?ามlHา1w¡ดยก1rทา?ันทยหัตถ
การรั+8ล&การกล่า%รา(งาน lม่ อผู้แทน
w1rองHlดิ นทางมาถึงหั?หนูาHDr แลrผู้1่?มHDrยน
ต1ง lม่ อผ่ าน D ที ่ 1อตูอน1ับ หั?หนูาHDrทาH?าม
lHา1w จากนั้ นกล่ า?1ายงาน¡ดยใTูHาw้ดð Dาw lม่ตูอง
ใTู1าTาHัwท หากผู้แทนw1rองHðนทนาห1อTักถาม
l1่ องต่าง Q ใหูผู้ที ่ lดู1ับกา1Tักถามห1อðนทนาดู?ย
Hูอมกายlล็กนูอยมอL1rðานกันดู านหนูา อธิบายห1อ
ตอบHาถาม¡ดยใTูถูอยHาðDาwlม่ตูองใTู1าTาHัwท lม่ อ
กล่า?1ายงานจบแลู?ทาH?ามlHา1w แลrlTิQผู้แทน
w1rองHlขู าL1rจาที ่ l1ียบ1ูอยแลู? ด1ิยางH บ11lลงlwลง
ð11lð1ิQw1rบา1มี ท กHนยนต1ง lม่ อจบlwลง
ð11lð1ิQw1rบา1มี ท กHนทาH?ามlHา1wผู้แทน
w1rองH แลู?ดาlนินwิธีต่อlL
l43
การรั+มอ+สิ ่ ง/องหร$อการมอ+สิ ่ ง/อง
หากผู้แทนw1rองH นั่ งอย่้ใน1rดับlðมอกับผู้lขูา1ั บมอบ
ห1อผู้มอบ lม่ อทาH?ามlHา1wแลู? lม่ตูองHกlข่ าlขูา1ับ
มอบðิ ่ งของ แต่ใหูย่อตั?ลงlล็กนูอยแลู?1ับ ¡ดยlม่ตูอง
ทาlอางานห1อมอบðิ ่ งของต่อผู้แทนw1rองH
การใ้ค,าพ0ด ใTูHาw้ดðDาw¡ดยlม่ตูองใTู
1าTาHัwท
การส่ง.้08ทนพร&องค# lม่ อผู้แทนw1rองHจr
lดินทางกลับแลrลกขึ ้ นยน ด1ิยางH บ11lลงlwลง
ð11lð1ิQw1rบา1มี ท กHนในwิธียนต1ง lม่ อจบlwลง
ð11lð1ิQw1rบา1มี ท กHนทาH?ามlHา1wผู้แทน
w1rองH lT่ นlดีย?กับกา1ตูอน1ับผู้แทนw1rองHจr
ทาH?ามlHา1wตอบ จากนั้ นหั?หนูาHDrแลrผู้lกี ่ ย?ขูอง
lดินตามผู้แทนw1rองHlw่ อð่งขึ ้ น1ถยนตlดินทางกลับ
ก่อนขึ ้ น1ถยนต ทาH?ามlHา1wผู้แทนw1rองHอีกH1ั้ งหนึ ่ ง
จน1ถยนตlHล่ อนที ่ ออกlL
2. ก1Dีที ่ ท1งw1rก1Dา¡L1ดlกลูา ¬ ใหู
w1rบ1ม?งHาน?งH ท1งlL็ นผู้แทนw1rองH ใหูL_ิ บัติตน
ในกา1lขูาlHู า ¬ ตาม_านั นด1ของผู้L_ิบัติแทนw1rองH
l44
การจัดงานเน$่ องใน%ันเ9ลิมพร&นมพรร<าใน
ท้องถิ ่ น
1. %ั นเ9ลิมพร&นมพรร<าพร&+าทสมเด็จ
พร&เจ้าอ(่0หั %
กา1w1r1าTwิธีluลิมw1rTนมw11tา H?1
กาหนดอน¡ลมตามหมายกาหนดกา1ของðานัก
w1r1าT?ัง Tึ ่ งกาหนดl?ู 3 แบบ ดังนี ้
แบบที ่ l กา1ลงนามถ?ายw1rw1
แบบที ่ 2 กา1ลงนามถ?ายw1rw1 แลrL1rTม
ðดดีถ?ายw1rw1TัยมงHล
แบบที ่ 3 กา1ลงนามถ?ายw1rw1 แลrบาlw็Q
กHลอ ทิHถ?ายw1r1าTกHล
8++ที ่ 1 การลงนามถ%า(พร&พร
l.l จัดแต่งหูองL1rTมห1อหูอง¡ถงห1อ
HาลาL1rTาHมแลู?แต่H?ามlหมาrðมของอาHา1ðถาน
ที ่ ตกแต่งL1rดับธงTาติติดแผงw1rL1มาDิlธยย่อตาม
L1rที L¡Hมlwตาม1rlบียบที ่ 1าTกา1กาหนด
l.2 บนlวทีnาย¡นuองประ1ม uองโถง uร อ
ศาñาประ1าuม uั งโuะuม่ ประดับlจกันดอกไม พานพ่มดอกไม
ประดิ L_านพระบรม0ายาñักLuuนาพระบรม0ายาñักLu มี
l45
พานวางธปlñะจัดส่วน¡ดส่วนuนึ ่ งIองuองuร ออาuารที ่
ประ1มlป นที ่ñงนามถวายพระพร โดยจัดสมดพรอมปากกาวาง
บนโu ะ มี lกาอี นั่งñงนาม lñะมีlจาuนาที ่รั บรองกากับสมดñง
นามไวดวย
l.3 กา1กาหนดลงนามถ?ายw1rw1 ðานั ก
w1r1าT?ังกาหนดl?ูในหมายกาหนดกา1 l1ิ ่ มตั้ งแต่l?ลา
09.00 น. ถึง l7.00 น. แต่งlH1่ องแบบLกติขา? w่อHูา
L1rTาTนแต่งðากลนิยม
l.4 lม่ อลงนามในðม ดที ่ จัดl?ูl1ียบ1ูอยแลู?
ถ?ายH?ามlHา1ww1rบ1มuายาลักtDแลู?กลับ
8++ที ่ 2 การลงนามถ%า(พร&พร8ล&ปร&!ม
สด!ดีถ%า(พร&พรั(มงคล
2.l จั ดlu่งuองประ1ม uองโถง uร อศาñาประ1าuม
lñวlu่uวามluมาะสมIองอาuารสถานที ่ uกlu่งประดั บธง1าuิ
uิ ดlnงพระปรมาnิไธยย่อ uามประทีปโuมไ¡uามระlบียบที ่
รา1การกาuนด
2.2 บนl?ทีDายในหูองL1rTม หูอง¡ถง ห1อ
HาลาL1rTาHม ตั้ ง¡ตrหม่้L1rดับแจกั นLั กดอกlมู wาน
w่มดอกlมู L1rดิt_านw1rบ1มuายาลักtD มีwาน?าง
ธ้Llทียนแw บนหลั งธ้Llทียนแwมีก1rทงดอกlมูมีก1?ย
l46
Lิ ดH1อบ ¡ตrหม่้นี ้ จrlL็ นหม่้ 5 หม่้ 7 หม่้ 9 แลู?แต่
ðrด?ก จัดð่?นหนึ ่ งð่?นใดของหูองห1ออาHา1ที ่ L1rTม
lL็ นที ่ ลงนามถ?ายw1rw1 ¡ดยจัดðมดw1ูอมLากกา?าง
บน¡ต r มีlกูาอี ้ นั่ งลงนามแลrมีlจูาหนูาที ่ กากับðมดลง
นามถ?ายw1rw1ดู?ย
2.3 กา1ลงนามถ?ายw1rw1แลrมีTมนมðดดี
luลิมw1rlกีย1ติถ?ายw1rw1TัยมงHลในแบบ 2 นี ้
อน¡ลมตามหมายกาหนดกา1ของðานักw1r1าT?ัง
กาหนดlðด็จออก
มหาðมาHมw1rบ1ม?งTาน?งH ขู า1าTกา1lHู า¬ ก1าบ
บังHมท้ลถ?ายw1rw1TัยมงHล l?ลา l0.30 น. แต่ง
lH1่ องแบบlต็มยH
2.4 lม่ อขู า1าTกา1 ห1อผู้มีðิ ทธิแต่งlH1่ องแบบ
ตามขูอ 2.3 มาL1rTมw1ูอมกั น D หูองที ่ จัดl?ู ðาห1ับ
L1rTมðดดีluลิมw1rlกีย1ติถ?ายw1rw1TัยมงHล lขู า
L1rจาที ่ ตามลาดับตาแหน่งหนูาที ่ (จrจัดใหูนั่ งlกู าอี ้ ห1อ
ยนตามลาดับแลู?แต่H?ามlหมาrðม ð่?นw่อHูา Hหบดี
แลrL1rTาTนที ่ มิlดูแต่งlH1่ องแบบlต็มยHH?1จrอย่้ใน
แถ?หลัง)
l47
2.5 ผู้ lL็ นL1rธานlขู าð่้หูองL1rTม ต1งlLทึ ่
¡ตrหม่้L1rดิt_านw1rบ1มuายาลักtD lLิ ดก1?ย
ก1rทงดอกlมูออก?างl?ูขูางwานธ้Llทียนแw แลู?ถอย
ออกมาถ?ายH?ามlHา1ww1rบ1มuายาลักtDw1ูอมกับ
ผู้ที ่ Tมนมอย่้ในที ่ นั้ น
2.6 L1rธานอ่านðดดีluลิมw1rlกีย1ติถ?าย
w1rw1TัยมงHล ตามตั?อย่างนี ้ ห1อแต่งขึ ้ นใหม่ก็lดู
ขูาw1rwทธlจูา นาย..........
(ยH.....ตาแหน่ง......)
ในนามของขูา1าTกา1ทกH่ าย แลrL1rTา1าt_1ทั้ ง
หลายในD้มิDาHนี ้ ขอL1rกาH1าTðดดีluลิมw1rlกีย1ติ
ถ?ายw1rw1TัยมงHล ในมหามงHลðมัยluลิม
w1rTนมw11tาแห่งw1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั?
อายนต ¡Dน¡ต lท?ðังvา¡ย ขูาแต่H้ งlทwนิก1
อม1w1หมินท1 อม1ินท1าธิ1าT ðHlHกาlม Tึ ่ งðถิต
ทิwยwิมานมาH lมองð?11HTั้ นuกามาwจ1 อีกทั้ ง
lทwlจูาอันมีมlหH?1HักดาlดT Tึ ่ งðิ งอย่้ขอบlจตlขา
จัก1?าลแลrทั้ งðยามlท?าธิ1าT
จนตลิกlข ?ิมาlน อีกทั้ งอากาHwิมาน D้มิ
lท?ดาlL็ นอาทิ ทั้ งทู า?ธต1_ ทู า??ิ1wหก
l4S
ทูา??ิ1้Lั กt ทู า?กl?11าT อี กทั้ งlทwยดาอัน
Hักดิ ðิ ทธิ ท1งมหิทธิ อานาจ lL็ นตูน?่า w1rðยามlท?าธิ
1าT w1rlð ้ อlมอง w1rท1งlมอง w1rหลักlมองผู้l1อง
¡ทธิ lทwยlจูาอันðิงðถิตทกL1rlทH lขตแH?ูนแðน¡ก_ิ
จัก1?าลท?ีLนูอยใหQ่ lต1¡ลกธาต จงตั้ งทิwย¡ðต
lð?นากา1ðดับwั งL1rกาHของขูาwlจูาTึ ่ งlQดู1ับ
uันทานมัติจาก.......(ขูา1าTกา1 แลrL1rTาTน
Tา?จังห?ัด...) บ11ดาผู้ที ่ lดูมาL1rTมw1ูอมกัน ใน
มงHลlขตðถานที ่ นี ้ ลู?นมีจิต¡ðมนั ðL1า1ถนาถ?าย
w1rw1มงHลแด่w1rบาทðมlด็จw1rL1มินท1มหาD้มิwล
อดลยlดT มหิตลาธิlบH11ามาธิบดี จัก1ี น¡บดินท1
ðยามิ นท1าธิ1าTบ1มนาถบwิต1 ผู้ท1งw1rHDธ11มอัน
L1rlð1ิ_ w1rองHท1งlL็ นw1rL1rมขของTาติ แลrท1ง
lL็ นlอกอั H1Hาðน้LถัมDก มีw1r1าTห¡ทัยL1rกอบlL
ดู?ยw1rlมตตาก1Dาอย่้lL็ นlน องนิจดู?ยw1r1าT
L1rðงHจานงหมายจrใหูL1rTาTนทั้ งหลาย มี H?าม
lจ1ิQ1่?มlย็นทั่ ?หลูา
lหล่าขูา1าTกา1แลrL1rTาTนทั้ งหลาย ลู?น
ðานึกในw1rมหาก1Dาธิ HDlL็ นลู นwูน จึงw1ูอมกัน
ถ?ายw1rw1TัยมงHลluลิมw1rlกีย1ติ ใน¡อกาðอันlL็ น
l49
มหามงHลðมัยluลิมw1rTนมw11tา ใน?า1rนี ้ ขอ
อานาจกHลบQ1าH1ีแห่งขูาw1rwทธlจูาทั้ งหลายที ่ lดู
ก1rทาl?ู ทั้ งอานาจแห่งw1rH1ี1ัตนต1ัยแลrlท?าDินิ
หา1 จงดลบั นดาลใหูw1rบาทðมlด็จw1rL1มินท1มหา
D้มิwลอดลยlดT มหิตลาธิlบH11ามาธิบดี จัก1ี น¡บดิ
นท1 ðยามินท1าธิ1าT บ1มนาถบwิต1 ท1งlจ1ิQw1r
Tนมายยิ ่ งยนดู?ย1ูอยw11tา L1าHจากð11w¡1Hาwยาธิ
Dัยwิบัติ ขอใหูw1rองHท1งดา1งðิ1ิ1ัTwิwัmนlwบ้ลย
w1rบ1มlดTาน Dาwแผ่lwHาล ดู ?ยจต1wิธw1ทก
L1rกา1 จงL1rðิ ทธิ
Tยต D? ของw1rองHท1งw1rlจ1ิQดู?ย1าT
¡ทธิ TนrHัต1้หม่้1ูายทั่ ?lมทนีดล
TยมงHล TัยมงHลดั งกล่า?นี ้ จงมีแด่
w1rบาทðมlด็จw1rL1มินท1มหาD้มิwล
อดลยlดT มหิตลาธิlบH11ามาธิบดี จัก1ี น¡บดินท1
ðยามิ นท1าธิ1าT บ1มนาถบwิต1 ทกL1rกา1lทอQ
จบðดดีถ?ายw1rw1TัยมงHล ด1ิยางHบ11lลง
lwลงð11lð1ิQw1rบา1มี จบ ถ?ายH?ามlHา1ww1ูอม
กัน lL็ นlð1็จกา1
l50l

ิน

ู้l
L


L
1
rL1rธานยนแถ?
ðดดี
ก1?ย
ดอกlมู
w1rบ1ม
uายาลักtD
l5l
l52
.ังกร&+%นการ/ั -นตอนพร&ราพิธีเ9ลิมพร&นมพรร<าพร&+าทสมเด็จพร&เจ้าอ(่0
หั%6 ในท้องถิ ่ น(8++ที ่ 2)
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
lม่ อL1rธานมาถึงบ1ิl?Dw1r
1าTwิธี
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
ประธานlIาส่u องประ1มไปยังโuะ
uม่ประดิL_านพระบรม
0ายาñักLu lปิ ดกรวยกระทง
ดอกไมบนธปlทียนlพออกวางไว
ถอยออกมาlñะถวายuวามluารพ
พระบรม0ายาñักLuพรอมกับn
ที ่มา1มน ม
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
ประธานมา
ถึงบริ lวu
พระรา1พิ ธี
ประธานlปิ ดกรวย
ดอกไม
ประธานอ่านuา
สดดี
l32
ประธานอ่านuาสดดี
l0ñิมพระlกียรuิถวายพระพร
1ัยมงuñ (uามlบบ 2.6 ) จบlñว
ถวายuวามluารพพรอมกับnที ่
ประ1มอย่ u ที ่นั น
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
จบสดดีถวายพระพร1ัยมงuñ
ดริ ยางuบรรlñงlพñงสรรlสริ Qพระ
บารมี
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
nมา1มน มถวายuวามluารพ
พระบรม0ายาñักLuพรอมกัน
lป นอันlสรจการ
ดริ ยางuบรรlñง
lพñงสรรlสริ Qพระ
ผู้มาTมนม
ถ?ายH?าม
lHา1ww1ูอม
กั น
l
3
2
l33
8++ที ่ 3
การลงนามถ%า(พร&พร8ล&+,าเพ็)ก!ศลอ!ทิศถ%า(
พร&ราก!ศล
lบบที ่ 3 lป นlบบที ่มีพระสง1 9 รป uร อ l0 รป lจริ Q
1ัยมงuñuาถา
3.l lต1ียมกา1lT่ นแบบ l แลr แบบ 2 แต่ถูา
จัด¡ตrหม่้L1rดิt__านw1rบ1มuายาลั กtDยกw ้ นl?ที
แบบ 3 นี ้ จrตูองตั้ งที ่ Tั้ นล่างหนูาl?ที ð่?น¡ตrหม่้
L1rดิt_านw1rwทธ1้L จrตูองตั้ งที ่ หั?อาðนðงv (ด้
แผนผัง)
3.2 ตั้ งอาðนðงvðาห1ับw1rðงv 9 1้L ห1อ
l0 1้Lนั่ ง (อาðน ðงvจrตูองð้ งก?่าlกูาอี ้ ขู า1าTกา1นั่ งlม่
นูอยก?่า 5 Tม.)
3.3 ถูาlL็ นงานตอนlTูาl1ิ ่ มl?ลา l0.30 น. จr
ตูองจัดที ่ lลี ้ ยงw1rl?ูw1ูอม จัดDัตตาหา1lลี ้ ยงw1r
lL็ นกา1บาlw็QกHลอทิ Hถ?ายw1r1าTกHล
3.4 ขู า1าTกา1 กาหนดแต่งlH1่ องแบบlต็มยH
lจูาหนูาที ่ 1ั บ1องlTิQนั่ งตามลาดั บTั้ น ตาแหน่ง นิ มนต
w1rðงvขึ ้ นนั่ งอาðนr L1rlHนหมากwล้ น้ า ตามH?1
l33
3.5 l?ลา l0.30 น. ผู้lL็ นL1rธานมาถึงlขูาð่้
หูองwิธี ผู้ ที ่ นั่ ง1อ1ับย นแðดงH?ามlHา1wL1rธาน
3.6 L1rธานจดธ้ LlทียนlH1่ องนมัðกา1w1r
1ัตนต1ัยก1าบที ่ แท่นก1าบ แลู?หันlLถ?ายH?ามlHา1w
w1rบ1มuายาลักtD แลู?นั่ งlกูาอี ้ ที ่ จัดl?ู (ด้แผนผัง)
3.7 lจูาหนู าที ่ อา1าธนาHี ล L1rธานแลrผู้ที ่
TมนมL1rนมมอ1ับHี ล จบแลู?
3.S L1rธานลกจากที ่ นั่ งlLยัง¡ต rหม่้
L1rดิt_านw1rบ1มuายาลักtD ผู้ที ่ Tมนมอย่้ D ที ่ นั้ น
ยนขึ ้ นหันหนูาlLทางที ่ L1rดิt_านw1rบ1มuายาลักtD
w1rðงvยกwัดยHตั้ งขึ ้ น L1rธานlLิ ดก1?ยก1rทง
ดอกlมูบนธ้ Llทียนแwออก?างl?ูถอยออกมา
3.9 L1rธานถ?ายH?ามlHา1ww1rบ1ม
uายาลักtD w1ูอมกับผู้ ที ่ Tมนมอย่้ในที ่ นั้ น
3.l0 L1rธานอ่านHาðดดีluลิมw1rlกีย1ติถ?าย
w1rw1TัยมงHล (ตามแบบ 2.6 ) จบแลู?ถ?ายH?าม
lHา1ww1ูอมกับผู้ที ่ L1rTมอย่้ D ที ่ นั้ น w1rðงvlจ1ิQ
TัยมงHลHาถาด1ิยางHบ11lลงlwลงð11lð1ิQw1rบา1มี
จบถ?ายH?ามlHา1ww1ูอมกันแลู?นั่ ง
l34
3.ll w1rðงv?างwัด ð?ดถ?ายw1w1r จบ
L1rธานแลrขู า1าTกา1Tั้ นผู้ใหQ่L1rlHนDัตตาหา1
ถ?ายw1rðงv
3.l2 w1rðงvuันlð1็จ lก็ บDาTนrl1ียบ1ูอยแลู?
L1rธานแลrขู า1าTกา1Tั้ นผู้ใหQ่ ถ?ายจัตLั จจัย
lทยธ11มแลู?กลับนั่ งที ่ lดิม
3.l3 L1rธานก1?ดน้ า w1rðงvยกwัดขึ ้ น
อน¡มทนา แลrถ?ายอดิl1กแด่w1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั?จบแลู?w1rกลับ
3.l4 L1rธานlLถ?ายH?ามlHา1ww1rบ1ม
uายาลักtD ผู้ ที ่ Tมนมอย่้ D ที ่ นั้ นถ?ายH?ามlHา1w
w1ูอมกัน
ท1งw1r
l35


ð

ð

v

w
1
r

9
-
l
0

1
้L
lกู าอี ้ ผู้มาL1rTม lกู าอี ้ ผู้มาL1rTม
lกู าอี ้ L1rธานแลr
l36


ð

ð

v

w
1
r

9
-
l
0

1
้L
lกู าอี ้ ผู้มาL1rTม
lกู าอี ้ ผู้มาL1rTม
lกู าอี ้ L1rธานแลr
ก1?ยดอกlมู ธ้L
lทียนแw
ท1งw1r
lจ1ิQ
l37
.ังกร&+%นการ/ั -นตอนพร&ราพิธีเ9ลิมพร&นมพรร<าพร&+าทสมเด็จพร&เจ้าอ(่0
หั%6 ในท้องถิ ่ น (8++ที ่ 3)
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
lม่ อL1rธานมาถึงบ1ิl?Dw1r1าT
wิธี
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
L1rธานจดlทียนธ้Lบ้Tาw1r
1ัตนต1ัย แลู ? ก1าบ 3 H1ั้ ง
แลู?หันlLถ?ายH?ามlHา1w
w1rบ1มuายาลักtD
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
lม่ อจดlทียนธ้Lแลู? L1rธานlดิน
มานั่ งwักในที ่ ที ่ จัดl?ูใหู
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
ประธานมา
ถึงบริ lวu
พระรา1พิธี
ประธานจดlทียน
ธปบ1าพระ
ประธานนั่งlกาอี ที ่
จัดไว¡u
l36
กั บ1าTðานัก
wิธีก1อา1าธนาHีล ผู้1่?มTมนม
L1rนมมอ
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
.ังกร&+%นการ/ั-นตอนพร&ราพิธี เ9ลิมพร&นมพรร<าพร&+าทสมเด็จพร&เจ้าอ(่0
หั%6 ในท้องถิ ่ น(8++ที ่ 3)
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
w1rðงvใหูHีลผู้มาTมนม
L1rนมมอ1ับHีล
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
wิธีก1อา1าธนา
Hีล
w1rðงvใหูHีล
l
3
6
l37
ประธานñกจากที ่นั่งไปยังโuะuม่
ประดิL_านพระบรม0ายาñักLu n
ที ่1มน มอย่ u ที ่นั นยนIึ นuันuนา
ไปทางที ่ประดิL_านพระบรม
0ายาñักLu พระสง1ยกพัดยศuั ง
Iึ น ประธานlปิ ดกรวยกระทง
ดอกไมบนธปlทียนlพออกวางไว
ถอยออกมาlñะถวายuวามluารพ
พระบรม0ายาñักLu
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
ประธานอ่านuาสดดี
l0ñิมพระlกียรuิถวายพระพร
1ัยมงuñ (uามlบบ 2.6 ) จบlñว
ถวายuวามluารพพรอมกับnที ่
ประ1มอย่ u ที ่นั น
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
L1rธานlLิ ดก1?ยดอกlมู
แลrถ?ายH?ามlHา1w
L1rธานอ่านHาðดดี
l3S
.ังกร&+%นการ/ั-นตอนพร&ราพิธี เ9ลิมพร&นมพรร<าพร&+าทสมเด็จพร&เจ้าอ(่0
หั%6 ในท้องถิ ่ น(8++ที ่ 3)
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
w1rðงvlจ1ิQTัยมงHลHาถา
ด1ิยางH บ11lลงlwลงð11lð1ิQ
w1rบา1มี จบถ?ายH?าม
lHา1ww1ู อมกันแลู?นั่ ง
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
w1rðงvlจ1ิQ
TัยมงHลHาถา
l
3
7
l39
L1rธาน/ขู า1าTกา1Tั้ นผู้ใหQ่
1่ ?มกันL1rlHนDัตตาหา1
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
พระสง10ันnัuuาuาร lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
I ารา1การ1ั นn¡uQ่ถวายจัuปัจจัย
ไทยธรรมlñวกñับมานั่งที ่lดิม
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
ขู า1าTL1rlHน
w1rðงvuัน
I ารา1การ1ั นn¡uQ่
ถวายจัuปัจจัยไทยธรรม
l
3
S
l40
.ังกร&+%นการ/ั -นตอนพร&ราพิธีเ9ลิมพร&นมพรร<าพร&+าทสมเด็จพร&เจ้าอ(่0
หั%6 ในท้องถิ ่ น(8++ที ่ 3)
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0รั+.ิดอ+ หลั ก1าน
อ้างอิง
L1rธานก1?ดน้ า w1rðงvยก
wัดขึ ้ นอน¡มทนา แลrถ?าย
อดิl1กแด่w1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั?จบแลู?w1rกลับ
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
ประธานไปถวายuวามluารพ
พระบรม0ายาñักLu n ที ่1มน มอย่
u ที ่นั นถวายuวามluารพพรอมกัน
lจูาหนูาที ่ ผู้1ับ
มอบหมาย
1?มl1่ องแลr
ขู อL_ิบัติlกี ่ ย?
กั บ1าTðานัก
L1rธานก1?ดน้ า
L1rธานก1าบw1r
1ั ตนต1ัยแลrถ?ายH?าม
lð1็ จwิธี
l4l
l
3
9
l42
2. การจั ดงาน%ั นเ9ลิ มพร&นมพรร<า
สมเด็ จพร&นางเจ้ า6 พร&+รมราิ นี นาถ
8ล&สมเด็จพร&+รม4อรสาธิรา6 ส(ามมก!:ราก!มาร
?ันluลิมw1rTนมw11tา ðมlด็จw1rนางlจูา¬
w1rบ1ม1าTินี นาถ แลrðมlด็จw1rบ1ม¡อ1ðาธิ1าT¬
ðยามมก_1าTกมา1 นั้ น ðานักw1r1าT?ั งออกหมาย
กาหนดกา1มีกา1ลงนามถ?ายw1rw1ในw1rบ1ม
มหา1าT?ัง กา1บาlw็Qw1r1าTกHลlL็ นw1r1าTกิจð่?น
w1rองH
งานลงนามถ?ายw1rw1 แต่งlH1่ องแบบLกติ
ขา? l1ิ ่ มตั้ งแต่l?ลา 09.00-l7.00 น.
รา1การส่วนทองถิ ่น l1่น จังuวัด อาlnอ สถานศึกLา
ถาจัด¡uมีการถวายพระพร1ัยมงuñ โดยอน โñมuามuมาย
กาuนดการIองสานักพระรา1วัง uวรuั งlu่งuาม lบบที ่ l มี
l0พาะการñงนามถวายพระพร ถาlป นวันl0ñิมพระ1นมพรรLา
สมlดจพระนางlจ า' พระบรมรา1ินี นาถ กl1ิQพระ0ายาñักLu
Iองสมlดจพระนางlจา' พระบรมรา1ินี นาถ ถาlป นวันl0ñิม
พระ1นมพรรLาIองสมlดจพระบรมโอรสาธิรา1' สยามมก_รา1
กมาร กl1ิQพระ0ายาñักLu สมlด จพระบรมโอรสาธิ รา1' สยาม
มก _รา1ก มารออกuั งประดิ L_านที ่ โu ะuม่ uามlnนnั งlบบที ่ l
l40
Lั จจบันกา1จัดงานถ?ายw1rw1TัยมงHล
lน่ องใน?ั นluลิมw1rTนมw11tา w1rบาทðมlด็จ
w1rlจูาอย่้หั?แลrðมlด็จw1rนางlจูา¬w1rบ1ม
1าTินี นาถในð่?นกลางแลrทู องถิ ่ นมีกา1จัดงานอย่าง
ก?ูางข?าง 1?มทั้ งมีกา1จัดกิจก11มอ่ นQ1่?มดู?ยนอก
lหนอจากกา1ถ?ายw1rw1TัยมงHลlT่น งาน 5 ธัน?า
มหา1าT งาน?ันแม่แห่งTาติ lL็ นตู น แลrมิlดูจัดงาน
luwาr?ันที ่ 5 ธัน?าHม ห1อ ?ั นที ่ l2 ðิงหาHม lท่านั้ น
กา1จัดงานlw่ อถ?ายw1rw1TัยมงHลดังกล่ า?นี ้ ðามา1ถ
จัด¡ดยยึดหลักตามแบบที ่ l, 2 ห1อ 3 ก็lดู แลู?แต่
H?ามw1ูอมของแต่ลrองH ก1
การจัดงาน%ันปิ (มหารา 8ล&%ันที ่ ร&ล= กรักาลที ่ 6
l. วันปิ ยมuารา1 วันที ่ 23 uñาuม สานักพระรา1วัง
ได ออกuมายกาuนดการlสดจพระรา1ดาlนิ นทรงวางพวงมาñา
ถวายรา1สักการะพระบรมรา1าน สาวรี ยพระบรมรปทรงมา lu่ ง
luร ่ องlบบปกuิIาว lวñา l7.00 น.
ต่อจากนี ้ lðด็จ¬lLท1งบาlw็Qw1r1าTกHล
ð?ดw1rwทธมนต lทHน ðดั บLก1D ที ่ w1rที ่ นั่ งใน
w1rบ1มมหา1าT?ัง แต่งlH1่ องแบบH1ึ ่ งยH
l4l
2. ?ันที ่ 1rลึก1ัTกาลที ่ 6 ?ันที ่ 25
w¡Hจิกายน ðานักw1r1าT?ังlดูออกหมายกาหนดกา1
lðด็จw1r1าTดาlนินท1ง?างw?งมาลาถ?าย1าTðักกา1r
w1rบ1ม1าTานðา?1ียที ่ ð?นลมwินี แต่งlH1่ องแบบLกติ
ขา? l?ลา l7.00 น.
ทั้ ง 2 งานนี ้ ถูาð่?น1าTกา1ใดจrจัดlw่ อถ?าย
1าTðักกา1r H?1L_ิบัติดังนี ้
l. ถูาw1rบ1ม1าTาน ðา?1ีย(w1rบ1ม1้Lหล่อ)
L1rดิt_านlL็ นL้Tนียðถานถา?1อย่้แลู? ใหูตกแต่ง
L1rดับธงTาติตามH?ามlหมาrðม แจูงL1rกาHใหู
ขูา1าTกา1ðถานHึกtาแลrองHก1ต่างQท1าบ อน¡ลม
ตามหมายกาหนดกา1ของðานักw1r1าT?ัง luwาrที ่ มี
กา1lðด็จ¬?างw?งมาลาถ?าย1าTðักกา1rlท่ านั้ น แต่ง
lH1่ องแบบLกติขา?
ผู้lL็ นL1rธานงานTึ ่ งจัดlL็ นทาง1าTกา1มาถึงที ่
L1rดิt_านw1rบ1ม1าTานðา?1ีย ถ?ายH?ามlHา1w
w1ูอมดู?ยHDr(H?1ð?มหม?กทา?ันทยาหัตถ) L1rธาน
1ับw?งมาลาขึ ้ นlL?างที ่ ขาหยั่ ง ?างแลู?ถ?ายH?าม
lHา1wHDrที ่ ย นแถ?อย่้ทาตามL1rธาน L1rธานจดธ้L
l42
lทียนlH1่ องทองนู อย ก1าบที ่ แท่ นก1าบ(ก1าบlม่
แบมอ) l H1ั้ ง แลู?lLอย่้หนูาแถ?HDr ทาH?ามlHา1w
w1ูอมกันlL็ นlð1็จกา1
หลังจากที ่ L1rธานงาน?างw?งมาลาแลู? ห1อ
ก่อนที ่ L1rธานยังlม่มา จrมี HDrใดมา?างw?งมาลาห1อ
ถ?าย1าTðักกา1rก็ย่อมทาlดู
2. ถูาlม่มีw1rบ1ม1าTานðา?1ียที ่ ð1ูาง
w1rบ1ม1้Lหล่อL1rดิt_านl?ูlL็ นถา?1
นั้ น จrlTิ Qw1rบ1มuายาลั กtD ห1 อw1rบ1ม1้ Lหล่ อ
ออกตั้ งL1rดิ t_านก็ ย่ อมทาlดู ¡ดยL_ิ บั ติ ดั งนี ้
2.l lTิQw1rบ1มuายาลักtD ห1อ
w1rบ1ม1้Lหล่อออกL1rดิt_านที ่ ¡ตrหม่้ มีwานw่ม
ดอกlมู ธ้Llทียน ตั้ งแต่ง D ðถานที ่ อันH?1จrlL็ นหอ
L1rTมห1อที ่ 1¡ห_านตามðrด?ก
2.2 กา1L_ิบัติ?างw?งมาลา lT่นlดีย?กันกับที ่
กล่า?ขู างตูน
พิธีทอดก1ินพร&ราทาน
l43
>. ก_ินw1r1าTทาน Hอ ก_ิ นที ่ w1rlจูา
แผ่นดิ นท1งมีw1rบ1ม1าTานQาตใหู ขู า1าTกา1ห1อ
หน่?ย1าTกา1ต่าง Q นาlLทอดถ?าย D w1rอา1าม
หล?งต่าง Q แทนw1rองH
æ. กา1ดาlนินกา1 ใหูหน่?ย1าTกา1 HDr
บHHล ห1อlอกTนนาหนังð อขอจองlLที ่ ก1มกา1Hาðนา
lw่ อ1?บ1?มก1าบบังHมท้ลใหูท1งท1าบ?่ามีจาน?นกี ่ ?ัด
¬.ลาดับwิธี (lม่มีกา11ับHีล)
- w1rðงvw1ูอมที ่ อาðนในw1rอ¡บðถ
- L1rธาน ¬ lดิ นทางมาถึงดูานหนูาL1rต้w1r
อ¡บðถ ถ?ายH?ามlHา1ww1rบ1มuายาลักtD
w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? แลr1ับผู าw1rก_ินจาก
wานแ?่นwู าบน¡ตrหม่้บ้Tา
- L1rธาน ¬ L1rHองผูาw1rก_ินขึ ้ นð่้w1r
อ¡บðถlL?างผูาw1rก_ินบนwานแ?่นwู าหนูาอาðนðงv
- L1rธาน ¬ จดlทียนธ้Lบ้Tาw1r1ัตนต1ัย
แลู?ก1าบ 3 หน
l44
- L1rธาน ¬ หยิบผูาห่มใหูw1rL1rธานที ่
?างอย่้บนผูาw1rก_ิน ð่ งใหูlจูาหนูาที ่ นาlLห่ม w1rwทธ
L_ิมาL1rธาน
- L1rธาน ¬ ยกผู าw1rก_ินขึ ้ นL1rHองL1rนม
มอ หันหนูาlLทางw1rwทธL_ิมาL1rธาน กล่ า?นr¡ม 3
จบ แลู?หันหนูาlLทางw1rðงv กล่า?Hาถ?ายผูาw1r
ก_ิน ดังนี ้
" ผู าw1rก_ินทาน w1ูอมทั้ งผูาอานิðงvบ1ิ?า1
ทั้ งL?งนี ้ ของ w1rบาทðมlด็จw1rL1มินท1มหาD้มิwล
อดลยlดTมหิตลาธิlบH1 1ามาธิบดี จัก1ี น¡บดินท1ð
ยามมินท1าธิ1าT บ1มนาถบwิต1 ผู้ ท1งw1rHDอัน
L1rlð1ิ_ กอL1ดู?ยw1r1าTH1ั ทธา ¡L1ดlกลู า¡L1ด
ก1rหม่อม ใหู.............(1rบT่ อหน่?ย1าTกา1ห1อบHHล)
นูอมนามาถ?ายแด่w1rDิกtðงv Tึ ่ งจาw11tากาลถู?น
lต1มาð ในอา?าð?ิหา1นี ้ ขอw1rðงvจง1ับผูาw1rก_ิน
ทานนี ้ ก1rทาก_ินัตถา1กิจ ตามw1rบ1มwทธานQาต
นั้ นlทอQ" (จบแลู? w1rðงv1ับ "ðาธ" w1ูอมกัน)
l45
- L1rธาน ¬ L1rlHนw1rðงv1้Lที ่ 2 Tึ ่ งนั่ ง
1องจากlจูาอา?าð lð1็จแลู?ยกwานlทียนLาติ¡มกข
ถ?าย แลู?กลั บนั่ งที ่ ðาห1ับL1rธาน¬
- w1rðงvก1rทาอL¡ลกนก11ม แลrð?ดQัตติ
- L1rธาน ¬ ถ?ายผูาlต1แก่w1rH่้ð?ด 2 1้L
จากนั้ นw1rðงvองHH1องผูา แลrw1rH่้ð?ดออกlL
H1องผูา
- L1rธาน ¬ แลrขูา1าTกา1Tั้ นผู้ใหQ่T่?ยกัน
ถ?ายlH1่ องบ1ิ?า1w1rก_ิน
- lจูาหนูาที ่ อ่ านL?า1DาLั จจัยบา1ง?ัด lð1็จ
แลู?L1rธาน ¬ ถ?ายL?า1Dาแด่lจูาอา?าð
- w1rðงvอน¡มทนา L1rธาน ¬ ก1?ดน้ า แลr
L1rนมมอ1ับw1
- L1rธาน ¬ ก1าบลาw1r1ัตนต1ัย
- lð1็จwิธี
มาร(าทในการเ/้าเ2้ า6
ก1มlðมียน
ต1า(http://wwwl.mod.go.th/opsd/sdweb/pl_audience/pl_au
dience.htm)
l46
ได รวบรวมการป_ิบัuิuนที ่luมาะสม¡นการlIาln า'luนว่า
lป นประโย1นอย่างยิ ่งจึงนามากñ่าวไว¡นที ่นี ดังนี ¡นการlIาln า
' nที ่lIาln า ' uองสารวมกิริ ยามารยาท ไม่สวมlว่นuาดา ไม่
สบบuรี ่ uร อlป่ ายานัuถ uวรuรวจuวามlรี ยบรอยIองluร ่ องlu่ง
กาย¡นการlIาln า ' uากกาuนด¡ulu่งกายสnาพ uามlu่งกาย
ดวย1ดสี ดา นอกจากนี ไม่uวรถอถงย่ามlñะไม่uวรนาสิ ่งIอง
uิ ดuัวไปดวยมากlกินสมuวรจนพะรงพะรั ง โดยl0พาะสิ ่งอ ่ นที ่
ไม่lกี ่ยวIองกับการlIาln า ' lพราะอาจuกuñ่นทา¡ulกิดlสียง
ดัง 1ึ ่งlป นการไม่บังuวร ยกlวนสิ ่งIองที ่จะนาIึ นทñlกñา '
ถวาย อีกทั งuามนาอาวธ ( lวนlu่กระบี ่ประกอบluร ่ องlบบ
ทuาร uารวจ ) lñะluร ่ องมอส ่ อสาร l1่น โทรศัพทมอถอ
uิ ดu่อไป¡นIuะlIาln า ' ¡นงานพระรา1พิธี¡นพระบรมมuารา1
วัง ¡ulIาประจาที ่นั่งuามที ่ทางสานักพระรา1วังไดจัดไว¡uโดยไม่
lปñี ่ยนที ่นั่งlอง lน ่ องจากสานักพระรา1วังไดกาuนดที ่นั่ง¡uuาม
uวามluมาะสมสาuรั บn lIาln า ' โดยlบ่งlป นกñ่ม lพ ่ อ¡ulกิด
uวามlป นระlบียบlรี ยบรอย¡นการlIาln า ' ไม่สมuวรñกไปที ่
อ ่ นโดยไม่จาlป น lñะไม่uวรพดuย uร อส่งlสียงดัง uากมีuวาม
จาlป นuองป_ิบัuิnารกิจส่วนuัว uวรป_ิบัuิ¡u lรี ยบรอยก่อน
lสด จพระรา1ดาlนิ นถึง
l47
การนั


การนั

งในที ่ เ2้ า 6 ใหูL_ิ บัติ ดังนี ้
c. ตูองนั่ งดู?ยอากา1ðา1?ม
æ. ถูานั่ งบนlกูาอี ้ หูามlข?่หูางห1อlหยียดขา
ออกlLตามðบายห1อยกแขนขึ ้ นwาดwนักlกู าอี ้
¬. lม่ อมีกิจจrตูองลกออกจากที ่ lHู า ¬ ตูอง
ถ?ายH?ามlHา1w แลrlม่ อจrกลั บlขูาL1rจาที ่ lดิมตูอง
L_ิบัติlT่ นlดีย?กัน lม่H?1ผดลกผดนั่ งใน1rห?่างนั่ งlHู า
¬
c. lม่ อw1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั?lðด็จจาก
w1r1าTอาðนที ่ L1rทับlw่ อท1งL_ิบัติw1r1าTก1Dียกิจ
ในกา1w1r1าTwิธี ผู้ lขูาlHู า ¬ จrตูองย นขึ ้ น หากlðด็จ
ผ่านตูองถ?ายH?ามlHา1wทกH1ั้ ง แลrตูองย นอย่้จนก?่า
จrlðด็จw1r1าTก1Dียกิจนั้ นห1อในT่?งนั้ น แลrlม่ อ
lðด็จกลับlLL1rทับw1r1าTอาðน ผู้lHู า ¬ ตูองถ?าย
H?ามlHา1wแลู?จึงนั่ งลงlดู
c. lม่อท1งL_ิ บัติ w1r1าTก1Dี ยกิ จในกา1w1r
1าTwิ ธี lð1็ จðิ ้ น แลrlðด็ จw1r1าTดาlนิ นกลับ ผู้ lHู า ¬
ตู องย นขึ ้ นถ?ายH?ามlHา1wlม่ อ1ถยนตw1rที ่ นั่ งแล่ น
l4S
ออกlLแลrlwลงð11lð1ิQw1rบา1มี จบลง ผู้ lขูาlHู า
¬ ตูองถ?ายH?ามlHา1wlL็ นH1ั้ งðดทูาย lL็ นอันlð1็จwิธี
o. หากกา1lขู าlHู า ¬ ในw1rที ่ นั่งในw1rบ1ม
w1rมหา1าT?ัง lม่อlLถึ งห1 อจrกลับออกจากw1rที ่ นั่ ง
H?1ทาH?ามlHา1ww1r1าTอาðน w1rw ทธ1้ L ห1 อ
w1rบ1มอั_ิที ่ อย่้ในมD?ลwิธีก่อน
การยน
การ($นในการเ2้ า 6 ใหูL_ิบัติ ดั งนี ้
c. กา1ยนluwาrw1rwักต1ต1งยนต1งขาTิด
Lลายlทูาแยกwองาน มอทั้ งðองแนบขูางลาตั?
æ. หูามlอาlwล่หลัง กอดอก lทูาðrlอ? ห1อ
lอามอลู?งก1rlL าlð ้ อ ก1rlL ากางlกง
¬. lม่ อมีlðียงlwลงð11lð1ิQw1rบา1มีห1อแต1
แðดงH?ามlHา1wของกองทหา1แถ?1ับlðด็จดังขึ ้ น ผู้อย่้
ในบ1ิl?Dนั้ นตูองย นต1งถ?ายH?ามlHา1w
c. หากมีw1r1าTดา1ั ð ใหูก1าบบังHมท้ลในท่ า
ยนต1งแลู?ถ?ายHานับ
การ($นเคารพในพิธีที ่ มีการ+รรเลงเพลง
สรรเสริ)พร&+ารมี
l49
lwลงð11lð1ิQw1rบา1มี บ11lลงlw่ อถ?าย
H?ามlHา1w w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? ðมlด็จ
w1rบ1ม1าTินี นาถ w1rบ1ม?งH ลาดับTั้ น ðมlด็จ
w1rบ1ม¡อ1ðาธิ1าT ¬
ðยามมก_1าTกมา1 ห1อผู้ ที ่ ท1งw1rก1Dา¡L1ด
lกลูาใหูlL็ น ผู้ แทนw1rองH lม่ อมีlðียงlwลงð11lð1ิQ
w1rบา1มีดังขึ ้ น ผู้ อย่้ในบ1ิl?Dนั้ นตูองย นต1งถ?าย
H?ามlHา1w ดั งนี ้
c. ในก1Dีที ่ อย่้ในที ่ lHู า ¬ 1ับlðด็จ ใหูยน
ต1งหันหนูาlLทางที ่ L1rทั บ lม่ อจบlwลงถ?ายH?าม
lHา1w ¡ดยบ1tแลrðต1ี (luwาrðต1ีที ่ แต่งlH1่ องแบบ)
ถ?ายHานั บ หากð?มหม?กใหูก1rทา?ันทยหัตย ð่?น
ðต1ีที ่ lม่ð?มlH1่ องแบบถ?ายH?ามlHา1w¡ดย?ิธีถอน
ðายบั?
æ. ในก1Dีที ่ lม่lดูอย่้ในที ่ lHู า ¬ lT่ น lม่ อมี
กา1บ11lลงlwลงð11lð1ิQw1rบา1มีlL็ นกา1lLิ ดห1อLิ ด
งาน ห1อlม่ อมห1ðwl1ิ ่ มห1อlลิก ใหูทาH?ามlHา1w¡ดย
ยนต1ง lม่ อlwลงจบใหูHานั บ¡ดยกูมHี1tr ทั้ งบ1tแลr
l50
ðต1ี หากð?มหม?กlH1่ องแบบ ใหูยนต1งก1rทา
?ันทยหัตถ
การ($นเคารพในพิธีที ่ มีการ+รรเลงเพลง
มหา?ก<#8ล&เพลงมหาั(
lL็ นL1rlwDีL_ิบัติในกา1จัดงานwิธีใหQ่¡ดย
ทั่ ?lLอย่้L1rกา1หนึ ่ งHอมักจrมีกา1บ11lลงlwลงมหา
¡กtห1อlwลงมหาTัย Tึ ่ งผู้1่?มในwิธีจrตูองแðดงH?าม
lHา1wห1อใหูlกีย1ติแก่L1rธานของงาน แก่งานห1อแก่
?า1rอั นlL็ นมงHลนั้ น ¡ดยกา1ยนต1งจนก?่าจrจบlwลง
กา1บ11lลงlwลงทั้ งðองมี ที ่ ใTูต่าง¡อกาðกั น ดังนี ้
เพลงมหา?ก<# ใTูบ11lลงในกา1lLิ ดงานที ่ lL็ น
wิธีใหQ่ lT่น wิธีlLิ ดðถานที ่ ทากา1ของ1ั_ wิธีlLิ ดทาง
HมนาHมที ่ ðาHัQ Q แลrงานที ่ lL็ นมงHลทั่ ?lL
เพลงมหาั( ใTูบ11lลงตูอน1ั บL1rธานของ
งานผู้มีlกีย1ติð้ งนับตั้ งแต่ลาดับTั้ น ðมlด็จw1rlทw1ัตน
1าTðดา ¬ ðยามบ1ม1าTกมา1ี w1rบ1ม?งHาน?งH
ลาดับ1องลงมา นายก1ั_มนต1ี ห1อlม่ อผู้lL็ นL1rธาน
ของงานกล่า?HาL1าH1ัยจบ จrมีกา1บ11lลงlwลง
มหาTัยlL็ นwิlHt ห1อบ11lลงในงาน1ับ1องบ HHลðาHัQ
l5l
งานð¡มð1ðันนิบาต lL็ นตูน ทั้ งนี ้ หลักL_ิบัติในกา1
ยนlHา1wในwิธีที ่ มีกา1บ11lลงดังกล่า? ตูองย นlHา1wจน
จบlwลง ¡ดยยนต1งนอกจากนั้ นตูองยน1rดับต1งแลr
หันหนูาlLทางองHL1rธานห1อL1rธานของงาน
w1rบ1มuายาลักtD ห1อw1rบ1มðาทิðลักtD ห1อ
ทิHทางที ่ lðียงlwลงนั้ นดั งขึ ้ น
การเดิน
การเดินในเ/ตพร&รา1านหร$อในที ่ เ2้ า 6 ใหู
L_ิบัติ ดั งนี ้
c. lดิ นอย่ างð Dาw T่ ?งกู า?lม่ ยา?ห1 อðั้ นlกิ น
H?1 แลrอย่ าlดิ นตั ดหนู าห1 อแTงนา
ผู้มีอา?¡ð
æ. กา1lดิ นกับผู้มีอา?¡ð ใหูlดินlย ้ องlLทางดูาน
หลังทางTู ายห1อข?า แลู?แต่ก1Dี ¡ดยlดินในลักtDr
นอบนูอมแลrlม่ห่างlกิ นlL
¬. กา1lดิ นตามlðด็จ ใหูlดินlบ ้ องหลังw1rบาท
ðมlด็จw1rlจูาอย่้หั? ห1อw1rบ1ม?งHในลักtDrðา1?ม
lม่ทักทายห1อทาH?ามlHา1wผู้อ่ น ห1อ1ับH?ามlHา1w
l52
จากผู้อ่ น แลrlม่lดินบนลาดw1rบาท ห1อ lหยียบ
ลาดw1rบาท
การทาเอางาน
การทากิริ ยาที ่lรี ยกว่าlอางานlป นรปlบบuนึ่ งIอง
Iนบธรรมlนี ยมประlพuี ไทย ที่งดงาม¡นการlสดงออก1ึ่งuวาม
luารพ พระบาทสมlด จพระlจาอย่uัว สมlดจพระบรมรา1ินี นาถ
lñะพระบรมวงศานาวงศ ¡1l0พาะlม ่ อสามัQ1น uร อlจานาย
รา1uระกññาดับรองñงมา ได รั บพระมuากรuาธิuuโปรดlกñา
' ¡ulIาln า ' รั บพระรา1ทานสิ ่งIอง l1่น luร ่ องรา1
อิสริ ยาnรu ปริ QQาบั uร ประกาศนี ยบัuร luร ่ อง¡1สอย 'ñ'
จากพระuัuถ uร อกระทากิจบางอย่างl0พาะพระพักuร l1่น
lปิ ดกรวยกระทงดอกไม lปิ ดuร อปิ ดnา1นะluร ่ องlสวย uร อ
ถอนluร ่ องlสวย 'ñ'
การท,าเอางาน มีขั้ นตอนL_ิ บัติดังนี ้
l. ย่ นแขนข?าออกlLขู างหนู าw1ู อมกับยกม อ
ขึ ้ น ใหู luี ยงจากลาตั?wอðมH?1 จr1ับw1r1าTทาน
ðิ ่ งของ¡ดยLลายมอต1งนิ ้ ?มอTิดติดกันมอTูายแนบลาตั?
2. ก1rดกLลายม อขึ ้ นL1rมาD 45 องHา l
H1ั้ ง ¡ดยใหูแขนอย่้ในลั กtDrlดิม
l53
3. ล ด ม อ ล ง แ ลู ? Tู อ น ม อ ขึ ้ น l w่ อ 1ั บ
w1r1าTทานðิ ่ งของห1อlw่ อหยิบ จับ lLิ ด Lิ ด ห1อถอน
DาTนrðิ ่ งต่ าง Q ดังกล่ า?ขู างตู น ¡ดย1r?ังอย่ าใหู ของ
นั้ นตกจากมอ
การท,าค%ามเคารพ
I อพึ งป_ิ บัuิ ¡นการถวายuวามluารพจะไม่ ¡1 การ
ประนมมอไuว lu่¡u¡1วิธีถวายuวามluารพuามlu่โอกาส ดั งนี
การuวายnานL
lป นการlสดงuวามluารพอย่างuนึ ่ งIองทั งบรLlñะ
สuรี ที ่สวมluร ่ องlบบ
( กรuี ไม่¡ส่uมวก ) สาuรั บถวายlด่พระมuากLั uริ ย สมlด จ
พระบรมรา1ินี นาถ พระบรมวงศา
น วงศ พระรา1วงศ lñะn lทนพระองu lม ่ อมีโอกาสไดlIาln า '
รั บlสด จ uร อlIาln าlพ ่ อทñlกñา ' uร อนอมlกñา ' ถวาย
สิ ่งIอง uร อรั บพระรา1ทานสิ ่งIอง uร อป_ิบัuิกิจอย่าง¡ดอย่าง
uนึ ่ ง l0พาะพระพักuร uร อ uนาพระที ่นั่ง รวมไปถึงการถวาย
uวามluารพพระบรม0ายาñักLu พระบรมสาทิสñักLu lñะ
พระบรมรป
l54
การถวายuานับ มีIั นuอนป_ิบัuิ ดั งนี
l.¡uยนuรงIา1ิด ปñายlทาlยกพองาม มอทั งสอง
lนบñาuัว
2.uอมñาuัวพอประมาu พรอมกับกมศีรLะñง
3. lñ วuั งศี รLะโดยlงยuน าIึ น1 า _ พร อมuั งñาuัว
จนuั งอย่¡นท่าuรง
อนึ ่ ง uากlป นการlIาln า ' nายนอกอาuาร โดยnln า
' lu่งกายสวมluร ่ องlบบlñะสวมuมวกuองถวายuวามluารพ
ดวยการทาวันทยuัuถ ถาไม่ สวมluร ่ องlบบlu่ สวมuมวกอ ่ นที ่
ไม่ ¡1่ uมวกluร ่ องlบบu องถอดuมวกออกก่ อนlñว¡1 วิ ธี ถวาย
uานับ
การถอนสา(+ั%lL็ นกา1แðดงH?ามlHา1w
อย่ างหนึ ่งของðต1ี ที ่ ใTู กันlL็ นðากลนิ ยม ðาห1ับถ?าย
แด่ w1rมหากtั ต1ิ ย ðมl ด็ จw1rบ1ม1าTิ นี นาถ
w1rบ1ม?งHาน?งH แลrw1rบ1มuายาลักtD w1rบ1ม
ðาทิ ðลักtD w1rบ1ม1้Lกา1ถ?ายH?ามlHา1w ?ิ ธี นี ้ ใTู
luwาrðต1ี ที ่ แต่ งกายดู ?ยT ดð Dาw ห1 อT ดðากลนิ ยม
ห1 อT ดlทย ยกl?ู นขู า1าTðานัก จrมี ?ิ ธี L_ิ บัติ ใหู ถ?าย
H?ามlHา1w¡ดยถอนðายบั? แมูจrð?มlH1่ องแบบก็ตาม
กา1ถอนðายบั? มีขั้ นตอนL_ิ บัติ ดั งนี ้
l55
l. ยนต1ง Tักlทู าขูางหนึ ่ ง ( ตามถนัด ) lL
ขูางหลัง แลู?ลากLลายlทูาlข?ูlLทางดูานหลังของlทูาที ่
ยนอย่้
2. ย่ อตั?ลง¡ดยย่ อlข่ าขู างหนึ ่งลงTู า Q lม่ ตู อง
ถึงw ้ น ลาตั?ตั้ งต1ง หนูาต1ง ทอดðายตาลง Lล่อยแขน
ทั้ ง ðอง ลง ขู าง ลา ตั ? กู มHี 1trl ล็ กนู อยwอง าม
3. lð1็จแลู?ยนขึ ้ นในท่าต1ง
การถ%า(+ังคม
lL็ น1าTL1rlwDี ในกา1แðดงH?ามlHา1wถ?ายแด่ w1r
มหากtัต1ิ ยแลrðมlด็ จw1rบ1ม1าTิ นี นาถ ในงานw1r
1าTwิ ธี ðาHัQ 1?มทั้ งw1rบ1ม1้ Lห1 อw1rบ1ม1าTาน
ðา?1ีย lT่น งาน1ั_wิธีถ?าย1าTðักกา1rw1rบ1ม1าTาน
ð1D w1rบาทðมlด็ จw1rจ ลจอมlกลู าlจู าอย่้ หั? D
w1rลานw1r1าT?ังดðิต lL็ นตูน
กา1ถ?ายบังHม ขั้ นตอนL_ิบัติ ดั งนี ้
l. H กlข่ าลงที ่ w ้ น แลู ?นั่ งลงบนðู นlทู า Lลาย
lทู าตั้ ง ลาตั?ต1ง บ 1 tนั่งแยกlข่ าwองาม ð่ ?นðต1ี นั่ง
lข่าTิด
l56
2. ?างม อทั้ งðองH?่ าลงบนหนู าขาlหน อlข่ า
ทั้ งðองขู าง
3. l1ิ ่ มถ?ายบังHม¡ดยจังห?rแ1กใหู ยกม อขึ ้ น
L1rนมใน1rดับต่ าก?่ าอกlล็ กนู อยใหู Lลายม อตั้ งขึ ้ น
แขนแนบลาตั?lม่กางHอก
4. ยกม อที ่ L1rนมขึ ้ นw1ู อมกับ¡นู มตั?lLขู าง
หนู าlล็ กนู อย ใหู Lลายนิ ้ ?หั?แม่ มอทั้ งðองขู างจ1ดหนู า
ผาก Hี1trแลrลาตั?luwาrð่?นบน lหนอlอ?lอนlLขูาง
หนูาwองาม lงยหนูาขึ ้ นlล็กนูอย ทั้ งนี ้ ใหูðายตาจับตาม
นิ ้ ?หั?แม่มอlLตลอด
5. ลดมอลงตามlดิมมาL1rนมอย่้ ต่าก?่ าอกlล็ ก
นูอยตามจั งห?rแ1ก (ตามขูอ 3) แลู?ก1rทาตามขั้ นตอน
lT่นlดิม (ตามขูอ 4-5) ใหูH1บ 3 H1ั้ ง
6. lม่ อถ?ายบังHมH1บ 3 H1ั้ ง แลrจบลงที ่
จังห?rแ1กในขู อ 3 จึ งลดม อลง?างH?่ าlหนอlข่ าทั้ งðอง
ขูาง (lม่ตูองกูมลงก1าบ)
7. lð1็จแลู?ลกขึ ้ นยนต1ง
การหมอ+กรา+
l57
lL็ นกา1แðดงH?ามlHา1wถ?ายแด่w1rมหา
กtัต1ิ ย ðมlด็ จw1rบ1ม1าTิ นีนาถ แลrw1rบ1ม?งHาน
?งHอี ก?ิ ธีหนึ ่ งต่ างหากจากกา1ถ?ายบังHม Tึ ่ งð่ ?นใหQ่
lL็ นกา1lขูาlHู า ¬ ในที ่ 1¡ห_าน ห1อlม่lL็ นwิธี กา1 lT่น
lม่ อlขู าlHู า ¬ lL็ นกา1ð่ ?นw1rองH ¡ดยนั่งlHู า ¬ บน
w ้ น ห1อที ่ ต่าก?่าที ่ L1rทับ
กา1หมอบก1าบ มี ขั้ นตอนL_ิบัติ ดั งนี ้
l. ย่อตั?ลงนั่ งwับlwียบlก็บLลายlทู า
2. หมอบลง¡ดยใหู Hอกทั้ งðองขู าง?างบนw ้ น
1rห?่างหนูาlข่ า
3. ตั้ งHอกทั้ งðอง L1rนมม อกู มHี 1trlล็ กนู อย
หนูาผากแตrð่?นบนของมอที ่ L1rนม แลrก1าบlม่แบมอ
4. lม่ อก1าบแลู ?lงยหนู าขึ ้นlล็ กนู อย อย่้ ในท่ า
หมอบlHู า ¬ ¡ดยใหูðายตาจับอย่้ที ่ มอทั้ งðองขูาง
5. ท1งตั?นั่ งในท่ าwับlwี ยบ ห1 อจrหมอบอย่้
lw่ อก1าบบังHมท้ล ห1อ1ับw1r1าTก1rแð ห1อท้ลlกลูา
¬ ถ?ายðิ ่ งของ ห1อ1ับw1r1าTทานðิ ่ งของแลู?แต่ก1Dี
หมา(เหต! กา1หมอบก1าบ จrใTูถ?ายH?ามlHา1wในที ่
1¡ห_านห1อlม่lL็ นwิธีกา1 ¡ดยมีขั้ นตอนL_ิ บัติ ดังนี ้
l5S
l. lม่ อlขู าlLในที ่ lHู า ¬ ใหู ถ?ายH?าม
lHา1wดู?ยกา1ก1าบ c H1ั้ ง
2. Hลานต1งlLยังที ่ L1rทับใน1rยrwอðมH?1
¡ดยใหูluียงจากที ่ L1rทับ
3. ก1าบ l H1ั้ ง แลrlงยหนู าขึ ้ นอย่้ในท่าหมอบ
lHู า ¬ lw่ อก1าบบังHมท้ ลห1 อ1ับw1r1าTก1rแð ห1 อ
ท้ ลlกลู า ¬ ถ?ายðิ ่ งของ ห1 อ1ับw1r1าTทานðิ ่ งของ
แลู?แต่ก1Dี
4. lม่ อจrถ?ายบังHมลา ใหู ก1าบ l H1ั้ ง แลู ?
Hลานถอยหลังออกมา1rยrwอðมH?1ห1อจนðดหูอง
5. lม่ อจrล กขึ ้นออกlLจากðถานที ่ ห1 อหู องที ่
lHู า ¬ ตู องก1าบ l H1ั้ ง ห1 อlม่ อlðด็ จw1r1าTดาlนิ น
ออกlLจากðถานที ่ lHู า ¬ ตูองก1าบอีก l H1ั้ ง
6. กา1หมอบก1าบของบHHลทั่ ?lL ตู อง1r?ังมิ
ใหูð่?นใดของ1่างกายล้ าlขู าlLในw1rðจหนี ่
การท,า%ันท(หั ตถ#
lL็ นกา1แðดงH?ามlHา1wของบ1tแลrðต1ีlม่ อ
แต่งlH1่ องแบบ1าTกา1 Tึ ่ งð?มหม?ก ¡ดยมีขูอL_ิ บัติ
ดังนี ้
l59
l. ยนต1ง ยกขูอHอกข?า ¡ดยใหูแขนตั้ ง
uากกับลาตั?
2. แบมอ¡ดยใหูนิ ้ ?ทั้ งหูาl1ียงTิดติดกัน H่ ามอ
อย่้ในลักtDrH?่า Lลายนิ ้ ?Tี ้ จ1ดขอบกrบั งหม?กขูาง
ข?า 1rดับlหน อLลายHิ ้ ?ขู างข?า
3. lð1็จแลู? ใหูลดมอลงแนบลาตั?ในท่าย นต1ง
l60
.ังกร&+%นการพิธีทอดก1ินพร&ราทาน
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0 รั+.ิด
อ+
หลัก1านอ้างอิง
w1rðงvw1ูอมกันในw1r
อ ¡บðถ
ผู้ที ่ lดู1ับ
มอบหมาย
ก1มlðมียน
ต1า(http://wwwl.mod.
go.th/opsd/sdweb/pl_a
udience/pl_audience.ht
m)
.
L1rธานมาถึงL1rต้w1r
อ ¡บðถ ถ?ายH?ามlHา1w
w1rบ1มuายาลักtD
w1rบาทðมlด็จw1rlจูาอย่้หั?
แลr1ับผูาw1rก_ินจากwาน
ผู้ที ่ lดู1ับ
มอบหมาย
ก1มlðมียน
ต1า(http://wwwl.mod.
go.th/opsd/sdweb/pl_a
udience/pl_audience.ht
m)
พระสง1พรอมกัน
¡นพระอโบสถ
ประธานถึงประuพระอโบสถวาย
uวามluารพพระบรม0ายาñักLu
lñะรั บnาพระก_ิ นจากพานlว่น¡ า
l6l
แ?่นwู าบน¡ตrหม่้บ้Tา
ประuองnาพระก_ิ นIึ นส่พระ
อโบสถไปวางnาพระก_ิ นบนพาน
lว่น¡ าuนาอาสนสง1
ผู้ที ่ lดู1ับ
มอบหมาย
ก1มlðมียน
ต1า(http://wwwl.mod.
go.th/opsd/sdweb/pl_a
udience/pl_audience.ht
m)
จดlทียนธ้Lบ้Tาw1r1ัตนต1ัย
แลู?ก1าบ ¬ H1ั้ ง
ผู้ที ่ lดู1ับ
มอบหมาย
ก1มlðมียน
ต1า(http://wwwl.mod.
go.th/opsd/sdweb/pl_a
udience/pl_audience.ht
m)
L1rธาน ¬ หยิบผูาห่มใหูw1r
(http://wwwl.mod.go.t
L1rธานL1rHองผูาw1rก_ิน
lขูาð่้w1rอ¡บðถ
L1rธานจดlทียนธ้Lบ้Tา
w1r1ัตนต1ัย
uยิบnาu่มพระประธานส่ง¡u
l62
L1rธานที ่ ?างอย่้บนผูาw1rก_ิน
ð่งใหูlจูาหนูาที ่ นาlLห่ม w1r
L1rธาน
h/opsd/sdweb/pl_audie
nce/pl_audience.htm)
.ังกร&+%นการพิธีทอดก1ินพร&ราทาน
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0 รั+.ิด
อ+
หลั ก1านอ้างอิง
ð่งใหูlจูาหนูาที ่ นาlLห่ม
w1rwทธL_ิมาL1rธาน
ผู้ที ่ lดู1ับ
มอบหมาย
http://wwwl.mod.go.th
/opsd/sdweb/pl_audien
ce/pl_audience.htm
L1rธานยกผูาw1rก_ินขึ ้ น
L1rHองL1rนมมอ หันหนูาlL
ทางw1rwทธL_ิมาL1rธาน
กล่า?นr¡ม 3 จบ แลู?หันหนูา
ผู้ที ่ lดู1ับ
มอบหมาย
(http://wwwl.mod.go.t
h/opsd/sdweb/pl_audie
nce/pl_audience.htm)
จนท.นาnาไปu่มพระพทธ
ป_ิมาประธาน
ประธานประuองnาพระก_ิ นประนม
มอ uันuนาไปทางพระพทธป_ิมา
ประธาน กñ่าวนะโม 3 กñ่าวuา
l
5
0
l63
lLทางw1rðงv กล่า?Hาถ?าย
ผูาw1rก_ิน w1rðงv1ับผูา
w1rก_ิน¡ดยกล่า? ¨ðาธ"
ประluนพระสง1รปที ่ 2 1ึ ่งนั่งรอง
จากlจาอาวาส lสรจlñวยกพาน
lทียนปาuิโมกIถวาย lñวกñับนั่ง
ที ่สาuรั บประธาน'
ผู้ที ่ lดู1ับ
มอบหมาย
(http://wwwl.mod.go.t
h/opsd/sdweb/pl_audie
nce/pl_audience.htm)
w1rðงvก1rทาอL¡ลกนก11ม
แลrð?ดQัตติ
(http://wwwl.mod.go.t
h/opsd/sdweb/pl_audie
nce/pl_audience.htm)
L1rธานL1rlHนผูาw1rก_ินแด่
w1rðงv1้Lที ่ 2 แลู ?กลับนั่ งที ่
w1rðงvก1rทาอL¡ลกนก1
1ม แลrð?ดQัตติ
l
5
l
l64
.ังกร&+%นการพิธีทอดก1ินพร&ราทาน
.ังกร&+%นการ รา(ล&เอี(ด .้0รั+.ิด
อ+
หลัก1านอ้างอิง
L1rธาน ¬ ถ?ายผูาlต1แก่
w1rH่้ð?ด 2 1้ L จากนั้ นw1r
ðงv องHH1องผูา แลrw1r
H่้ð?ดออกlLH1องผูา
(http://wwwl.mod.g
o.th/opsd/sdweb/pl_
audience/pl_audienc
e.htm)
L1rธาน ¬ แลrขูา1าTกา1Tั้ น
ผู้ใหQ่T่?ยกันถ?ายlH1่ อง
บ1ิ?า1w1rก_ินแด่w1rðงv
(http://wwwl.mod.g
o.th/opsd/sdweb/pl_
audience/pl_audienc
e.htm)
lจาuนาที ่อ่านปวารuาปัจจัยบารง
(http://wwwl.mod.g
L1rธาน ¬ ถ?ายผูาlต1
แก่w1rH่้ð?ด 2 1้ L
ประธาน ' lñะuuะ1่วยกัน
ถวายluร ่ องบริ วารพระก_ิ น
lจาuนาที ่อ่านปวารuาปัจจัย
บารงวัด lสรจlñวประธาน '
l65
วัด lสรจlñวประธาน ' ถวาย
ปวารuาlด่lจาอาวาสพระสง1
อน โมทนา
o.th/opsd/sdweb/pl_
audience/pl_audienc
e.htm)
L1rธาน ¬ ก1?ดน้ า แลr
L1rนมมอ1ับw1
L1rธานแลrHDrก1าบลาw1r
1ั ตนต1ัย lL็ นอันlð1็จกา1
L1rธาน ¬ ก1?ดน้ า
ก1าบลาw1r
1ัตนต1ัย
l
5
2
l66
l67
l67

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->