P. 1
GRUP KARANFİL

GRUP KARANFİL

|Views: 30|Likes:
Published by karanfilhasan

More info:

Published by: karanfilhasan on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2011

pdf

text

original

GRUP
‡FAT H ÇAKIR ‡ERDEM ALAV ‡SEL M DURU

KARANF L
‡TÜRKER ÖZTÜRK ‡DEN Z SARI ‡HASAN KARANF L

ET K SORUN : yKORSAN K TAP .

KORSAN YAYIN NED R ? Eserin gerçek sahipleri olan yazar ve/veya yay nevin r zas d nda illegal yollarla ço alt larak haks z kazanç elde edilen her türlü fikri ve sanat eseri olarak tan mlanabilir. Türkiye Yay nc lar Birli i ne göre 4 çe it korsan yay n mevcuttur : y T pk bas m y Ba ka yay nevi ad alt nda bas m y Fotokopi yoluyla ço altma y nternet yoluyla yay nlama .

kültürel üretimlerden mümkün oldu unca yararlanmak ve ki isel geli im bu mazeretin alt ba l klar .NEDEN TERC H ED L R ? y Tahmin edilece i üzere ba l ca sebep ekonomik. Fiyatlar n yüksek olmas ve bütçe yetersizlikleri.

Sayg n bir yay nevi kitab n her kelimesinden sorumludur ve bask ya geçmeden önce en az 3 defa kelime kelime okur. San lan n aksine yay nevinin i i basit de ildir.y Öncelikle bir kitab n fiyat nas l ortaya ç kar biz bunu ara t rd k. Varsa dilbilgisi yanl lar düzeltilir. .

mücellit ve grafik gibi a amalarla yükselen bir maliyet sözkonusu. grafik tasar mc lar. halkla ili kiler ve reklam uzmanlar . editör. üretim sat ve pazarlama sorumlular .y Yazar ve çevirmenin telif hakk . bask . Ayr ca henüz sat lmam kitaptan al nan %18 KDV oran da maliyeti körükleyen bir ba ka unsur. .

radyo-televizyonlardan internet servis sa lay c lar na kadar pek çok ki i ve sektörün rol ald büyük bir ekonomi söz konusu art k günümüzde.ETK LER : y Temelini fikri yarat m ve sanatsal aktivitelerin olu turdu u faaliyetlerin hepsi ayn zamanda ticarete de konu edildi inden yazarlardan oyunculara . fikrin ve sanat n maddi bir de ere endekslenmesini gerektiriyor . Zira bu yarat mlardan faydalanmak ve ya kazan m elde etmek.

çevirmenlere. kitapç lara. Özellikle yay nevleri yeni yazarlar n kitaplar n basam yor ve okuyucu da ça da türk edebiyat eserlerinden yoksun kal yor. devlete ve son olarak henüz fark nda olmasa da okura büyük zararlar veriyor. Tüm bu kesimler zaman içinde korsan n verdi i zararlar yüzünden üretemez duruma geliyor. yay nc lara. . matbaac lara.y Korsan bas mlar ba ta kitab n yazar olmak üzere. ajanslara.

y Tabi görmezden gelinemeyecek bir ba ka konu da al m gücü . Örne in bir Türk vatanda orijinal kitap alabilmek için ayl k kazanc n n 19 da 1 ini verirken bir ABD vatanda ayn kitap için ayl k kazanc n n sadece 448 de 1 ini vermektedir. Dünya geneline bakt m zda ki i ba na dü en milli gelir yükseldikçe korsan yay na olan ilginin de azald . . daha do rusu devlet taraf ndan s k politikalar ve yasalarla engellendi i kar m za ç kmaktad r.

yazarlardan ve devletten çal nan miktar ise 300 milyon TL dir.Edebiyat ve lim Eserleri Sahipleri Meslek Birli i (ED SAM) n ara t rmas na göre KORSAN YAYIN BÜYÜKLÜ Ü 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 Yay nc lardan. Üniversite ders kitaplar nda korsan yay n oran ise %90 larda seyretmektedir .

9 %70.7 %18.4 .DES Stratejik Ara t rmalar Merkezi nin 18-30 ya aras gençler aras nda yapt ara t rmaya göre : K TAP OKUMA SIKLI I DÜZENL ARALIKLA SEYREK %10.

a-HUKUK AÇIDAN Fikir ve sanat eserleri kanunu (FSEK) bilgisayar programlar da dahil bilim ve edebiyat eserleri. güzel sanatlar eserleri ve sinema eserlerinden do an haklar tan mlar ve güvence alt na al r. . eser sahibi veya halefinin yaz l izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yay mlayan 3 aydan 1 y la kadar hapis ve 300 liradan 600 liraya kadar a r para cezas na hükmolunur. müzik eserleri. Alenile mi olsun veya olmas n. Buna göre ilgililerin bu eserler dolay s yla maddi ve manevi yetkileri do ar.

1.Tüketici aç s ndan .Üretici aç s ndan 2.b-Vicdani ve Ahlaki Aç dan ki ba l k alt nda incelenecek olursa.

Üretici aç s ndan bak ld nda korsan kitap al m makul kar lanamaz.1-Üretici Aç s ndan Yasalardan da önemli bir ey var ki korsan yay n tercih etmek eme e sayg s zl kt r ve dolay s yla hiçbir ekilde ahlaki de erlerle örtü emez. .

.2-Tüketici Aç s ndan Türkiye de halihaz rda dü ük seviyelerde olan kitap okuma oran . Bu sebeple tüketici yani okuyucu taraf ndan bak ld nda korsan kitap al m makul kar lanabilir. kitap fiyatlar n n yüksekli i ile daha da dü ebilmektedir.

.D N AÇIDAN Ticaret kast olmaks z n bir tane kopyalamak dinen haram de ildir Ancak kanunlar na göre yasaklanm sa kanunlara uymak gerekir Bu sebebten tavsiye edilmemektedir.c.

NASIL ENGELLEN R ? y Kiralama yayg nla t r labilir y KDV azalt labilir y Kitap de i imi yayg nla t r labilir y 2. el desteklenebilir y Kütüphanelerde kitap çe itlili i ve say s art r labilir y A r maddi cezalar uygulanabilir y e-kitap uygulamas yayg nla t r labilir .

y Sonuç olarak korsan yay n ne yasayla ne de cezayla engellenemez. nsanlar n içine vicdan mahkemelerini kurdu umuz zaman çok daha iyi bir dünyada ya yor olaca z. htiyac m z olan ey EMPAT ! .

D NLED Z N Ç N TE EKKÜR EDER Z .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->