UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:

/STNMT-CCBVMT

Bình Thuận, ngày

tháng 4 năm 2011

V/v góp ý Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác sét gạch ngói tại xã Gia An, huyện Tánh Linh của công ty Thanh Quang.

Kính gửi: UBND huyện Tánh Linh Ngày 15/3/2011, Sở Tài nguyên Môi trường nhận được Công văn số 198/UBND-SX của UBND huyện Tánh Linh về việc góp ý Dự án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác sét gạch ngói tại xã Gia An, huyện Tánh Linh do Công ty TNHH Thanh Quang làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét nội dung Dự án và các quy định liên quan, Sở Tài nguyên Môi trường có ý kiến sau: Về cấu trúc, Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án trình bày phù hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 34/2009/TTBTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản nhưng đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và làm rõ các nội dung sau: Chương I : - Bổ sung điều kiện tự nhiên (điều kiện khí hậu, lượng mưa, độ ẩm,…), hệ thống đường giao thông, đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng sản (trường học, chợ, đặc trưng kinh tế) điều kiện kinh tế - xã hội khu vực mỏ; - Thể hiện bảng số liệu về lượng mưa, độ ẩm, …tại trạm quan trắc Hàm Tân. Chương II: - Bổ sung đặc điểm địa chất công trình; - Bổ sung đặc điểm thành phần khoáng của sét, đặc điểm cấu tạo và phân bố sét tại khu vực Dự án; - Bổ sung khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ thời gian khai thác, chế độ làm việc của mỏ; - Phương pháp khai thác trình bày theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT, trong đó trình bày cụ thể: các thông

phục hồi môi trường. chi phí lập Dự án cải tạo phục hồi môi trường.Đánh giá lại tác động đối với môi trường khu vực Dự án căn cứ vào vị trí địa lý Dự án để có thể làm rõ hơn. .Trình bày công tác xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác mỏ.số của hệ thống khai thác. chi phí đầu tư tư vấn xây dựng công trình. chi phí thẩm tra và thiết kế bản vẽ thi công.Quan trắc nước thải sinh hoạt bổ sung thêm chỉ tiêu SS. trong đó bổ sung kết quả phân tích môi trường tại thời điểm lập dự án cải tạo. phục hồi môi trường: Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận năm 2006. chi phí giám sát thi công. bao gồm: chi phí quản lý Dự án. phục hồi môi trường moong khai thác. chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.Bổ sung căn cứ đơn giá dự toán chi phí cải tạo. . nước.Bổ sung chi phí hành chính cho việc lập dự án theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý Dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. phục hồi môi trường yêu cầu tính toán dựa trên Đơn giá của tỉnh Bình Thuận năm 2006 nhân với hệ số điều chỉnh giá do Bộ Xây dựng ban hành tại thời điểm lập Dự án cải thiện. tháo dỡ các công trình phụ trợ.Bổ sung biện pháp cải tạo khu vực bãi thải. công tác xây dựng các công trình phục vụ khai thác mỏ. Quyết định số 196/QĐ-BXD ngày 23/2/2011 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 năm 2010. . . Chương V: .Bổ sung biện pháp san gạt đáy moong trong quá trình cải tạo. chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của Dự án đầu tư.Trình bày nhu cầu cung cấp điện. . . tình trạng thoát nước của mỏ. Chương III: . phục hồi môi trường. . . . hồ và đầm lầy. . . tổng mặt bằng khai thác mỏ.Hiện trạng môi trường cần cụ thể hơn.Nội dung dự toán kinh phí cải tạo.Bổ sung các công tác khác: tu sửa đường giao thông. chi phí thẩm tra dự toán công trình.Đánh giá địa chất khu vực Dự án vì khu vực này có nhiều ao.Vị trí lấy mẫu giám sát thể hiện cụ thể trên bản đồ. . Chương IV: .Đề nghị tần suất giám sát 2 lần/năm. công tác vận chuyển trong và ngoài mỏ.

GIÁM ĐỐC ./. phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác sét gạch ngói tại xã Gia An huyện Tánh Linh do Công ty TNHH Thanh Quang làm chủ đầu tư. tổng hợp yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện theo quy định.Lưu: VT. Nơi nhận: . tài liệu liên quan theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 34/2009/TT-BTNMT..Phòng TNMT huyện Tánh Linh. CCBVMT. Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận về Dự án cải tạo.Bổ sung đầy đủ phụ lục các bản vẽ và các hồ sơ. . . Đề nghị UBND huyện Tánh Linh xem xét.Như trên.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times