Луганськ Ресурсний центр ОСББ

| 

    

|  
 
 
 !" #$

ʧʽ ͞ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌ ̨̣̭̦̍̌̌ ˇ̶̱̦̞̔̌́
͞ˀ̨̖̞̦̐ ̞ ̨̬̥̐̌̔̌͟,
050-281-45-68,
%&'()*(&+,-./'01-&-2

]322.02.2011 ̨̐̔̌ 

3̨̣̭̦̍̌̌ ̨̡̬̥̭̐̌̔̽̌
̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚ 
4 3
ʶ̡̛̖̬̞̦̏ ˀ̨̨̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱
ˇ̨̛̞̦̦̭̜̌̏ ̥̖̦̖̙̖̬̔
˓̛̬̭̯
5 6 3
̱̣̏.ʿ̡̱̹̞̦̌, ̍.8, ̴̨̞̭ 312 
 
3̴̸̣̞̪̬̯̌, ̛̛̥̱̣̯̥̖̞̜̦̜̽̔
̨̡̨̪̬̖̯̬, ̶̨̛̭̯̞̦̬̦̜̌̌ ̡̨̥̪'̯̖̬̀,
̛̪̬̦̯̖̬, ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́ ̡̛̞̥̦̯̌ ̭̞̥̏
̵̨̛̦̖̞̦̥̍̔ ̣̔́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̴̨̡̱̭-̬̱̪̐ ʹ
10 ̨̭̞̍, ̴̶̨̛̞̦̬̥̞̜̦̜̌ ̭̯̖̦̔ ͞ˀ̖̭̱̬̭̦̌
̡̛̪̞̯̬̥̔̌ ʽˁʥʥ͟ 

7 !" #$
•

•

•
•

•
•
•

ˁ̛̪̬̦̦́́ ̦̦̦̌̔̌̀ ̨̨̨̛̪̥̔̐ ̶̛̛̞̦̞̞̯̦̥̌̏ ̬̱̪̥̐̌ ̶̡̥̖̹̦̞̌̏ 
" 8̨̦̦̍͛̿̔̌̽ ̡̛̭̪̞̣̭̦̞̏̏̌̏ ̵̨̡̛̛̯̬̯̬̦̍̌̐̌̏̌ ̡̛̱̦̞̍̔̏ ̯̌
̨̬̦̞̐̌̏ ̶̨̨̭̥̬̦̞̞̟̌̐̌̌̚ ̦̭̖̣̖̦̦̌́;
Ḙ̸̯̈̌̽ ̱ ̦̦̦̞̌̔̌ 9 48 ̨̦̦̦̥̍͛̿̔̌́
̡̛̭̪̞̣̭̦̞̏̏̌̏ ̵̨̡̛̛̯̬̯̬̦̍̌̐̌̏̌ ̡̛̱̦̞̍̔̏ ̯̌ ̨̬̦̥̐̌̌ ̶̨̨̭̥̬̦̞̞̟̌̐̌̌̚
̦̭̖̣̖̦̦̌́ ̨̨̺̔ ̛̪̯̦̌̽ ̯̌ ̨̪̬̣̖̥̍, ̨̺ ̡̛̛̦̯̏̌̀̽ ̪̞̔ ̸̭̌ ̵̟ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽;
ˁ̛̪̬̦̦́́ : ̨̦̦̍͛̿̔̌̽ ̡̛̭̪̞̣̭̦̞̏̏̌̏
̵̨̡̛̛̯̬̯̬̦̍̌̐̌̏̌ ̡̛̱̦̞̍̔̏, ̨̬̦̞̐̌̏ ̶̨̨̭̥̬̦̞̞̟̌̐̌̌̚ ̦̭̖̣̖̦̦̌́;
Ḙ̸̯̈̌̽ ̱ 8 9  ̨̦̦̍͛̿̔̌̽
̡̛̭̪̞̣̭̦̞̏̏̌̏ ̵̨̡̛̛̯̬̯̬̦̍̌̐̌̏̌ ̡̛̱̦̞̍̔̏, ̨̬̦̞̐̌̏ ̶̨̨̭̥̬̦̞̞̟̌̐̌̌̚
̦̭̖̣̖̦̦̌́;
ˁ̛̪̬̦̦́́  4: ̱ ̴̭̖̬̞ ̨̨̛̙̯̣̏-̵̡̨̛̥̱̦̣̦̌̽
̨̪̭̣̱̐;
ˁ̛̪̬̦̦́́ ̨̬̏̚'̦̦́̌̀̚ ̛̪̯̦̌̽, ̨̺ ̨̪͚̦̞̏́̌̚ ; 
< 
= 
: 
; 
 ̚ ̛̛̞̦̹̥ ̨̛̬̖̞̦̥̐̌ Ë̡̛̬̟̦̌ ̯̌ ̬̱̞̙̙̌̍́̚

 87 !" #$
•
•

•

•
•
•
•
•
•

ʿ̨̬̖̖̦̦̏̔́ 9 4=>! 
8? 
@8 ̭̖̬̖̔ ̦̭̖̣̖̦̦̌́
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌ ; 
  
: 
?, ̴̶̡̨̦̖̬̖̦̞̜, ̨̡̛̭̯̏̌̏,
̶̡̨̦̭̱̣̯̞̜̽̌, ̴̨̬̱̥̞̏ ̞̚ ̸̣̱̖̦̦̥̌́̚ ̡̖̭̪̖̬̯̞̏ ̚ ̵̛̬̞̦̚ ̣̱̖̜̐̌̚ ̨̨̭̱̭̪̞̣̦̽̐ ̛̙̯̯́,
̏ ̯.̸. ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔; 
4? 4? 
9 6: A"  
, ̱ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞ ̨̦̦̍͛̿̔̌̽ ̡̛̭̪̞̣̭̦̞̏̏̌̏ ̵̨̡̛̛̯̬̯̬̦̍̌̐̌̏̌ ̡̛̱̦̞̍̔̏,
̨̬̦̞̐̌̏ ̶̨̨̭̥̬̦̞̞̟̌̐̌̌̚ ̦̭̖̣̖̦̦̌́, ̱ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞ ̱ ̴̨̬̥̯̞̌ ̬̖̬̦̯̞̦̱̐̌̐, ̦̦̦̌̔̌́
̨̨̨̛̪̥̔̐ ̏ ̵̟ ̨̭̯̬̖̦̦̞̏ ̯̌ ̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̞̏̌;
'̸̣̱̖̦̦̌́ ̵̡̛̞̦̯̖̣̖̯̱̣̦̌̽ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̣̔́ ̨̨̱̭̪̞̹̦̐ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̛̥̖̯ ̯̌ ̵̛̭̯̯̱̯̦̌
̦̌̏̔̌̽̚;  
4 8 @ = @8 
;
ˁ̛̪̬̦̦́́ 6! 
:?@:? 
:?:̯̌ ̵̛̞̦̹
̨̪̬̬̥̐̌;
>̦̖̭̖̦̦́  4 <8  
; 
 
4̨̬̥̦̥̐̌̔́̌ Ë̡̛̬̟̦̌, ̡̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏̌ ̨̦̦̍͛̿̔̌̽
̡̛̭̪̞̣̭̦̞̏̏̌̏ ̵̨̡̛̛̯̬̯̬̦̍̌̐̌̏̌ ̡̛̱̦̞̍̔̏ ̯̌ ̵̟ ̨̨̛̱̪̦̙̖̦̥̏̏̌ ̨̨̭̥̍̌; 
< <8  

̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌, ̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔ ̣̔́ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̵̨̭̟̏ ̦̌̏̔̌̽̚;  

4  

7BCDD 
: 

ʥ̖̬̖̖̦̽̚
2011 ̨̡̬̱

ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
ʸ̡̨̨̱̦̭̐̌̽̐ ̡̨̨̥̞̭̽̐
̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱
«ʧ̨̨̨̭̪̬̥̔̌̀̿
̨̬̥̌̚!»

]< 

9  

8 

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔ ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽,
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌ ̡̥̞̭̽̌
̬̌̔̌, ̨̡̬̥̭̐̌̔̽̌
̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚ ʸʽˇ ˀ̞ʧ 

 ?:
D&
2.
G&

H&

ʥ̖̬̖̖̦̽̚
2011 ̨̡̬̱

E@ 
 

«ʧ̨̨̨̭̪̬̥̔̌̀̿
̨̬̥̌̚!». ʿ̶̬̖̖̦̯̞̌́̚
̨̨̛̬̯̍ ˉ̖̦̯̬̱.
'̭̞̦̦̌̔̌́ ̡̨̨̬̱̣̐̐
̨̭̯̣̱ 
=9 

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔ ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽,
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌ ̡̥̞̭̽̌
̬̌̔̌, ̨̡̬̥̭̐̌̔̽̌
̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚ ʸʽˇ ˀ̞ʧ

1.
2.
3.

4.
5.

F 
; ̬̞̹̖̦̦̥́
ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽ ̡̨̥̞̭̟̽ ̛̬̌̔
ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ @: (̡̡̛̖̬̞̦̏̌
̶̖̦̯̬̱, ̵̱̣̯̖̬̍̐̌̌ ̯̌ ̛̬̭̯̀̌)
F 68 ! ̣̔́
̦̦̦̌̔̌́ ̨̨̪̬̟̌̏̏ ̨̨̨̛̪̥̔̐ ʽˁʥʥ ̌̚
̵̨̡̬̱̦̌ ̡̨̹̯̞̏ ʺ̨̨̨̞̙̦̬̦̌̔̐ ̴̨̦̱̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» 
 
4 

 :ʹ ̥̖̣̞̍,
̡̨̥̪̯̖̬͛̀
Ę̸̛̬̭̯̖̈ ̡̛̞̬̯̯̏̔́ ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱
ʿ̶̬̖̖̦̯̞̌́̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐
̶̖̦̯̬̱
ʿ̨̬̖̖̦̦̏̔́ ̪̬̖̭-̴̶̡̨̦̖̬̖̦̞̟ ̌̚
̸̱̭̯̌̀ ̡̨̨̥̞̭̽̐ ̨̨̛̣̐̏ ̥̞̭̯̌
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌, ̡̡̛̖̬̞̦̏̌ ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐
̶̖̦̯̬̱, ̨̣̞̐̏ ʽˁʥʥ, ̶̵̛̛̞̦̞̞̯̦̌̏ ̬̱̪̐
ʿ̨̨̡̞̯̔̐̏̌ ̪̬̖̭-̬̖̣̞̞̏̚
ʿ̨̨̡̞̯̔̐̏̌ ̵̨̡̨̛̬̯̔̌̏̚ ̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏ ̚
̸̦̖̦̦̥̌̌́̚̚ ̛̥̖̯, ̦̌̏̔̌̽̚ ̯̌ ̪̣̦̱̌
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱ ̦̌ 2011
̡̬̞

E@
ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
ʸʽˇ ˀ̞ʧ, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̯̌
̛̞̞̣̏̔̔ ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽
̡̨̥̞̭̟̽ ̛̬̌̔

'ʺʳ, ̛̬̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
ʸʽˇ ˀ̞ʧ, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̯̌
̛̞̞̣̏̔̔ ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽
̡̨̥̞̭̟̽ ̛̬̌̔, ̵̨̛̬̜̦̦̌ ̱
̥̞̭̯̞ ʸ̡̱̦̭̱̐̌̽ ̬̌̔,
ʽˁʥʥ, ̶̛̞̦̞̞̯̦̞̌̏ ̛̬̱̪̐,
̶̡̥̖̹̦̞̌ ̥̞̭̯̌  

4  

7BCDD 
: 
ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̯̌
̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ @: 
I 
̣̔́ ̡̡̛̖̬̞̦̞̏̏ ʽˁʥʥ ̯̌
̶̵̛̛̞̦̞̞̯̦̌̏ ̬̱̪̐ 
̖̦̽
ʸ̡̨̨̖̦̞̦̭̽̐,
2011
ʤ̡̨̨̬̯̖̥̞̭̏̽̐ ̯̌
̨̡̬̱
ʮ̨̨̨̯̦̖̏̏̐ ̨̬̜̦̞̌̏ ̯̌
̶̵̛̛̞̦̞̞̯̦̌̏ ̬̱̪̐, ̡̞́
̙̯̍̌̌̀̽ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ʽˁʥʥ
̱ ̵̛̦̔̌ ̵̨̬̜̦̌̌
J
@ BK L
ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ 
 
4 

K̪̞̔ ̸̭̌ ̛̭̪̞̖̭̞̏̍̔;
K̴̨̛̯̖̣̖̦̦̜ ̏̚'̨̡́̚
ö̬̌ ̖̦̽
«̸̬̐̌́̌ ̣̞̦̞́»
2011
̨̡̬̱

]< 

9  

8 
 

 ?:

E@

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔ ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽

˃̖̥̌ = ʹ M 
 

:< 
: :
D&] 
  : ?
̡̞́ ̦̥̯̭̌̌̐̌̀̽́ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ̨̦̞̏ ʽˁʥʥ
2.ʪ̨ ̸̱̭̯̞̌ ̱ ̵̭̖̥̞̦̬̌̌-̵̯̬̖̦̞̦̐̌ ̏ ̡̨̭̯̞́
̯̬̖̦̖̬̞̏ ̱̱̯̍̔̽ ̸̣̱̖̦̞̌̚ ̡̛̖̭̪̖̬̯ ̨̨̞̦̹̐
̥̞̭̯̌ Ë̡̛̬̟̦̌ ̚ ̨̨̭̞̥̔̏̔ ̵̡̛̬̺̌ ̡̡̛̪̬̯̌ (
̛̛̬̭̯̀ ʸ̡̨̨̞̭̽̏̏̽̐ ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱ ̥.ʸ̞̽̏̏)

ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
ʸʽˇ ˀ̞ʧ, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́
̨̨̛̙̯̣̏-̡̨̨̨̥̱̦̣̦̌̽̐
̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌ ̥̞̭̯̌
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌,
̡̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̨̨̬̜̦̦̟̌
̱ ̥̞̭̯̞ ʸ̡̱̦̭̱̐̌̽ ̛̬̌̔,
ʽˁʥʥ, ̶̛̞̦̞̞̯̦̞̌̏ ̛̬̱̪̐,
̶̡̥̖̹̦̞̌ ̥̞̭̯̌

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔ ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽

1.

ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
̸̨̨̬̍̌ ̬̱̪̐̌ ̨̡̪̬̖̯̱,
ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
ʸʽˇ ˀ̞ʧ, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́
̨̨̛̙̯̣̏-̡̨̨̨̥̱̦̣̦̌̽̐
̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌ ̥̞̭̯̌
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌, ̞̦̹̞
̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̯̌ ̛̞̞̣̏̔̔
ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽ ̡̨̥̞̭̟̽ ̛̬̌̔,
ʽˁʥʥ, ̶̛̞̦̞̞̯̦̞̌̏ ̛̬̱̪̐,
̶̡̥̖̹̦̞̌ ̥̞̭̯̌

ʿ̣̦̱̯̭̌̿̽́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̶̡̨̦̭̱̣̯̞̜̽̌
̞̚ ̡̡̛̛̖̬̞̦̥̏̌ ʽˁʥʥ ̚ ̛̪̯̦̌̽
̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́ ̶̵̛ ̨̦̦̍͛̿̔̌̽
2. ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̶̡̨̦̭̱̣̯̞̜̽̌
̚ ̶̛̛̛̞̦̞̞̯̦̥̌̏ ̛̬̱̪̥̐̌ ̚ ̛̪̯̦̌̽
̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̵̨̛̦̏ ʽˁʥʥ
3. ≯̛̦̖̦̦̌́̚ ̴̡̬̞̱̐̌ ̨̛̪̬̜̥̱ ̵̨̔̏
̛̬̭̯̞̀̏:
F= DC&CC= DB&CC
N= DG&CC= DK&CC
1. ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̨̨̛̬̯̍ M@8 
8O
CKC=PQB=CP=RS?JCPHBLI SG=BH=KS  

4  

7BCDD 
: 

]< 

9  

8 
  

5
= 

ˀ̨̨̖̭̱̬̭̦̐
̶̖̦̯̬̱,
̨̡̛̛̬̭̣̚
i.T1'((* 

| 
=
$̖̬ ̖̦̽ 

̨̪̬ ̨̛̦̦̭̌
2011
̨̪̞̜̔ ̯̌ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚
̨̡̬̱
̵̨̛̪̬̖̖̦̏̔ ̵̨̞̌̔̏̚.

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔ ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽

ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̯̌
̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ A
6 I 
̣̔́ ̡̡̛̖̬̞̦̞̏̏
ʽˁʥʥ U 
V 4
̯̌ ̶̵̛̛̞̦̞̞̯̦̌̏ ̬̱̪̐, ̡̞́
̙̯̍̌̌̀̽ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ʽˁʥʥ
̱ ̵̛̦̔̌ ̵̨̬̜̦̌̌
J
@ BK L

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔ ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽

| ̖̦̽
2011
̨̡̬̱ 

 ?:
ʪ̣́ ̨̛̯̬̥̦̦̌́ ̸̨̨̭̭̦̟̏̿̌ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌
̨̨̺̔ ̵̨̞̌̔̏̚ ˀ̨̨̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱ ̯̌
̨̛̦̦̏, ̵̨̛̪̦̏͛́̌̚ ̚ ̨̨̨̬̯̍̀ ʽˁʥʥ ̱
̥̞̭̯̞ ʸ̡̱̦̭̱̐̌̽, ̨̥̙̦̌ ̛̛̪̞̪̭̯̭̔̌́ ̦̌
ˁʺˁ - ̨̡̛̬̭̣̱̚ ˀ̨̨̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱. ʪ̣́
̶̨̨̽̐ ̨̨̪̯̬̞̦̍ ̨̨̛̛̪̞̥̯̏̔ ̨̪̬ ̙̦̦̍̌̌́
̨̛̛̯̬̥̱̯̏̌ ̨̡̛̬̭̣̱̚ ̯̌ ̡̛̯̏̌̌̚
̛̪̬̞̺̖̏̚, ̞̥͛́ ̯̌ ̨̦̥̖̬ ̨̨̨̥̞̣̦̍̽̐
̴̨̯̖̣̖̦̱ ̸̛̬̱̦̥̚ ̨̨̨̭̪̭̥̍:  

9? 
! 6!, 
 
65 
4 

1. ˃̖̥̌ A 6 = 
ʹ M 

 8 
9  3  
4: 
O 

  : ?
̡̞́ ̦̥̯̭̌̌̐̌̀̽́ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ̨̦̞̏ ʽˁʥʥ
2. ʪ̨ ̸̱̭̯̞̌ ̱ ̵̭̖̥̞̦̬̌̌-̵̯̬̖̦̞̦̐̌ ̏ ̡̨̭̯̞́
̯̬̖̦̖̬̞̏ ̱̱̯̍̔̽ ̸̣̱̖̦̞̌̚ ̡̛̖̭̪̖̬̯, ̡̞́
̥̯̌̀̽
̡̡̛̪̬̯̱̌
̨̨̡̛̬̬̍̚
̶̵̨̛̞̦̦̞̜̦̏̌ ̨̡̪̬̖̯̞̏ ̯̌ ̨̭̞̱̔̏̔
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ʽˁʥʥ

E@
ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
̸̨̨̬̍̌ ̬̱̪̐̌ ̨̡̪̬̖̯̱,
ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
ʸʽˇ ˀ̞ʧ, ʽˁʥʥ,
̶̛̞̦̞̞̯̦̞̌̏ ̛̬̱̪̐,
̶̡̥̖̹̦̞̌ ̥̞̭̯̌

ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
ʸʽˇ ˀ̞ʧ, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́
̨̨̛̙̯̣̏-̡̨̨̨̥̱̦̣̦̌̽̐
̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌ ̥̞̭̯̌
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌,
̡̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̨̨̬̜̦̦̟̌
̱ ̥̞̭̯̞ ʸ̡̱̦̭̱̐̌̽ ̛̬̌̔,
ʽˁʥʥ, ̶̛̞̦̞̞̯̦̞̌̏ ̛̬̱̪̐,
̶̡̥̖̹̦̞̌ ̥̞̭̯̌,
̡̛̖̭̪̖̬̯ ̚ ̵̛̞̦̹ ̥̞̭̯
Ë̡̛̬̟̦̌  

4  

7BCDD 
: 

O̖̬̖̦̽
2011 ̨̡̬̱

>̖̬̖̭̖̦̽
2011 ̨̡̬̱

]< 

9  

8 


ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̯̌
̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ 
I 
̣̔́ ̡̡̛̖̬̞̦̞̏̏
ʽˁʥʥ | 
4 ̯̌ ̶̵̛̛̞̦̞̞̯̦̌̏
̬̱̪̐, ̡̞́ ̙̯̍̌̌̀̽
̨̛̛̭̯̬̯̏ ʽˁʥʥ ̱
̨̦̥̱̔̌ ̨̬̜̦̞̌
J
@ BK L

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔
ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽

ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̶̨̨̭̪̖̞̣̞̦̟̌̏̌̚
̸̯̖̣̖̪̖̬̖̞̔̌ ̦̌ ʸʽ˃ ̱
̴̨̬̥̯̞̌ ̨̡̯-̨̹̱
M9 

< 

9 I I 
 O
(2 ̸̵̡̨̛̣̀̏ ̨̭̯̐́, 15
̨̭̞̍ ̨̛̱̯̬̞̟̌̔)

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔
ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ 

 ?:

E@

˃̖̥̌ʹ « 

 8 
9  3  
4: 
» 

  : ?
̡̞́ ̦̥̯̭̌̌̐̌̀̽́ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ̨̦̞̏ ʽˁʥʥ
2. ʪ̨ ̸̱̭̯̞̌ ̱ ̵̭̖̥̞̦̬̌̌-̵̯̬̖̦̞̦̐̌ ̏ ̡̨̭̯̞́
̯̬̖̦̖̬̞̏ ̱̱̯̍̔̽ ̸̣̱̖̦̞̌̚ ̡̛̖̭̪̖̬̯
̵̛̞̦̹ ̥̞̭̯ Ë̡̛̬̟̦̌ ̚ ̨̨̭̞̥̔̏̔ ̵̡̛̬̺̌
̡̡̛̪̬̯̌ ( ̥.ʸ̞̽̏̏,̥.ˈ̡̬̞̌̏, ̥.ʶ̛̟̏),
̡̛̖̭̪̖̬̯,
̡̞́
̥̯̌̀̽
̡̡̛̪̬̯̱̌
̨̨̡̛̬̬̍̚ ̶̵̨̛̞̦̦̞̜̦̏̌ ̨̡̪̬̖̯̞̏ ̯̌
̨̭̞̱̔̏̔ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ʽˁʥʥ
1.˃̸̖̣̖̪̖̬̖̱̔̌ ̱̖̍̔ ̨̨̪̬̖̖̦̏̔ ̱ ̴̨̬̥̯̞̌
̨̡̯-̨̹̱ NOTA-BENA ̦̌ ʸ̡̨̱̦̭̥̱̐̌̽
̨̨̣̭̦̥̱̍̌ ̸̯̖̣̖̖̦̦̞̍̌ (ʸʽ˃)
2.˃̸̖̣̖̪̖̬̖̔̌̌ ̡̛̭̣̯̥̖̯̭̌̔̌̽́ ̞̚ ̵̨̯̬̽
̸̛̭̯̦̌: 6 @ ʹ ̛̭̯̱̪̏ ̵̨̔̏
̸̵̡̨̛̣̀̏ ̨̭̯̖̜̐,  @ ʹ ̨̞̪̞̞̏̔̏̔
̦̌ ̛̪̯̦̦̌̌́̚ ̨̛̱̯̬̞̞̟̌̔ (15 ̨̭̞̍L? 
@ ʹ ̡̛̬̖̪̣̞, ̛̪̞̯̯̔̍́ ̡̪̞̭̱̥̞̔̏,
̶̨̨̛̪̬̪̞̟̚ ̞̏̔ ̨̛̱̯̬̞̟̌̔.

ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
ʸʽˇ ˀ̞ʧ, ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́
̨̨̛̙̯̣̏-̡̨̨̨̥̱̦̣̦̌̽̐
̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌ ̥̞̭̯̌
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌,
̡̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̨̨̬̜̦̦̟̌
̱ ̥̞̭̯̞ ʸ̡̱̦̭̱̐̌̽ ̛̬̌̔,
ʽˁʥʥ, ̶̛̞̦̞̞̯̦̞̌̏ ̛̬̱̪̐,
̶̡̥̖̹̦̞̌ ̥̞̭̯̌,
̡̛̖̭̪̖̬̯ ̚ ̨̨̭̞̥̔̏̔
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ʽˁʥʥ
ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
̛̖̪̱̯̯̔̌ ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽
̡̨̥̞̭̟̽ ̛̬̌̔,
̡̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ʽˁʥʥ,
̵̨̡̛̬̥̭̐̌̔̽
̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚, ʽʺˁ,
̵̡̨̛̥̱̦̣̦̌̽
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ̵̛̞̦̹
̶̡̥̖̹̦̞̌̏ ̥̞̭̯̌

1.  

4  

7BCDD 
: 

ß̨ ̖̦̽
2011 ̨̡̬̱

| ̨̭̌̔
2011 ̨̡̬̱

=̬̱̖̦̔̽
2011 ̨̡̬̱

]< 

9  

8 


ˀ̨̥̞̺̖̦̦́̚ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌
̦̌ ̭̜̯̞̌ ʤʺË-ʪ̨̞̣̌̐,
ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽ ̡̨̥̞̭̟̽ ̛̬̌̔  

>̛̦̦̔̌́ @  

@ 
«ʽˁʥʥ ʽˁʻ: ̨̛̪̬̣̖̥̍
̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̯̌
̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́»
JKCC 
L

ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌
̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
«ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌ ̨̣̭̦̍̌̌
̴̶̱̦̞̔̌́ «ˀ̨̖̞̦̐ ̞
̨̬̥̐̌̔̌»
ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔
ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽

ʽ̶̬̦̞̞̐̌̌́̚
̯̌
̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ 
8 
= 
9 8 JGC L

ʺ̨̛̞̙̦̬̦̜̌̔
ˇ̨̦̔
«>̨̞̬̙̖̦̦̔̔́» ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̡̨̪̬̖̯̦̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ 

 ?:

E@

>̛̭̞̯̣̖̦̦̏́ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱,
̶̵̨̛̦̪̬̦̌̌̽̏̌ ̪̞̔ ̸̭̌ ̭̖̥̞̦̬̞̌̏ ̯̬̖̦̞̦̞̐̏
̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏ ̨̨̺̔ ̵̨̛̪̬̣̖̥̦̍ ̛̪̯̦̌̽
̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́ ̯̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ʽˁʥʥ, ̵̡̛̬̺̌
̡̡̛̪̬̯̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̯̌ ̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́ ʽˁʥʥ
ʽ̨̭̦̦̞̏ ̛̪̯̦̦̌́, ̡̞́ ̸̡̛̣̯̥̖̏̀̌
̨̡̛̪̭̞̦̍:  

1.˔̡ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ʽˁʥʥ. ˀ̶̖̭̯̬̞̿̌́ ʽˁʥʥ;
2.ʿ̴̨̬̖̭̞̜̦̖ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ʽˁʥʥ;
3.ʿ̨̬̣̖̥̦̞̍ ̛̪̯̦̦̌́ ̸̪̖̬̖̞̔̌ ̡̛̱̦̱̍̔ ̦̌
̣̦̭̍̌̌ ʽˁʥʥ ̞ ̡̨̨̛̛̪̬̱̦̟̍̔̏ ̨̛̯̖̬̯̬̞̟ ̱
̣̭̦̞̭̯̏̌̽ ̨̦̦̦̍͛̿̔̌́;
4.ʿ̣̦̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̡̨̭̪̬̭̟̐̔̌̽ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
ʽˁʥʥ; ʶ̨̨̛̹̯̬̭ ̵̨̨̞̔̔̏ ̞ ̡̛̯̞̏̔̌̏ ʽˁʥʥ
1. ʿ̨̬̖̖̦̦̏̔́ ̪̬̖̭-̴̶̡̨̦̖̬̖̦̞̟ ̌̚
̸̱̭̯̌̀ ̡̨̨̥̞̭̽̐ ̨̨̛̣̐̏ ̥̞̭̯̌
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌, ̡̡̛̖̬̞̦̏̌ ̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐
̶̖̦̯̬̱, ̡̡̛̖̬̞̦̞̏̏ ̵̡̨̛̥̱̦̣̦̌̽
̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ̨̣̞̐̏ ʽˁʥʥ ̌̚
̛̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚ 10 ̶̥̞̭̞́̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̨̨̬̖̭̱̬̭̦̐ ̶̖̦̯̬̱
2. ʿ̨̨̡̞̯̔̐̏̌ ̪̬̖̭-̬̖̣̞̞̏̚

ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
̸̨̨̬̍̌ ̬̱̪̐̌ ̨̡̪̬̖̯̱,
̴̶̨̛̞̦̬̥̞̜̦̜̌ ̞̞̣̏̔̔
ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽ ̡̨̥̞̭̟̽ ̛̬̌̔,
ʧʽ ʸʽˇ ˀ̞ʧ
ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
̸̨̨̬̍̌ ̬̱̪̐̌ ̨̡̪̬̖̯̱.
̛̯̬̖̦̖̬

'ʺʳ, ˀ̛̖̭̱̬̭̦̜ ̶̖̦̯̬,
ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚
ʸʽˇ ˀ̞ʧ, ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌
̡̥̞̭̽̌ ̬̌̔̌,
̡̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̨̨̬̜̦̦̟̌
̱ ̥̞̭̯̞ ʸ̡̱̦̭̱̐̌̽ ̛̬̌̔,
ʽˁʥʥ, ̶̛̞̦̞̞̯̦̞̌̏ ̛̬̱̪̐,
̶̡̥̖̹̦̞̌ ̥̞̭̯̌

] 
7
*

##+
# , 

##+# 

#$ 2+# # 
$,  

"# # $ !!
%& ' 

()

f 
 

 
& $$ 

#
# "-, 
. 

/' 
$ , 
$ 
 

1 
 
$ 
 !! 

 
 
 

0 $$ "- !! 
 $ 
.#
, .  

# 

f 
"# 
#
" 
#$
"# 
# 
 

.  
340&567 
#$ !! 
 

.  
01

ê 
 

1.ˁ̛̪̬̦̦́́  <! 
!@: 4: 
̏ ̵̨̛̛̙̯̣̏ ̵̡̛̱̦̍̔̌ ʽˁʥʥ;
2. A! ̵̨̛̪̬̣̖̥̦̍
̛̪̯̦̌̽ " 
 
ʹ ̸̨̡̛̛̪̭̯̣̦̥̌̌̽̌
̨̨̛̙̯̣̏-̵̡̨̛̥̱̦̣̦̌̽ ̨̪̭̣̱̐;
G&W9 ̱ ̵̡̛̱̦̍̔̌ ʽˁʥʥ;
4. 4 6 
: 
 JL 

 

    

   

 

• 

4  

:: 
:  
4V5E=] 
$

U 

Ê 

• 

9 444 

U  

 

   
• ?? 8,  ;
• | (̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̯̌ ̛̞̞̣̏̔̔);
• E 
< 
= 
 ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽ ̡̨̥̞̭̟̽
̛̬̌̔;
• Ë̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̨̨̛̙̯̣̏-̡̨̨̨̥̱̦̣̦̌̽̐ ̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏̌ | 8 
8 
<8 8;
• |  

V 8E8;
• F̵̡̛̥̞̭̽ ̬̌̔ ʸ̡̨̱̦̭̟̐̌̽ ̨̣̭̯̞̍̌ (29 ̥̞̭̯ ̯̌ ̛̭̖̣̺);
• ʧ̨̡̬̥̭̌̔̽̌ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌́̚ |  
9   
$
• 5< 4 F <$X
• : Y $X
• Z[\]^͞ʸ̨̡̣̦̞̌̽ ̶̛̞̦̖̭̯̞̟̏ ̯̌ ̶̨̦̞̦̣̦̌̌̽̌
̡̨̡̨̨̨̦̱̬̖̦̯̦̭̪̬̥̙̦̞̭̯̽͟;
• 4 ͞ʺ̶̛̞̭̖̜̏ ̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̜ ̨̨̡̛̬̯̏̚͟;
• ˇ̨̦̔ : 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful