TRÓJMIEJSKI PAKT DLA PRZESTRZENI

W trosce o rozwój, właściwy wizerunek oraz jakość życia mieszkańców naszych miast i całej aglomeracji, deklarujemy podjęcie następujących kroków: Wyznaczenie systemu kluczowych przestrzeni publicznych, których zagospodarowanie będzie realizowane w drodze otwartych konkursów architektoniczno-urbanistycznych. 2. Opracowanie katalogu indywidualnych elementów małej architektury, w tym tzw. mebli miejskich do stosowania w poszczególnych obszarach i dzielnicach miasta. 3. Precyzyjne wyodrębnienie obszarów istotnych dla wizerunku aglomeracji. 4. Wprowadzenie jednolitych, wysokich standardów projektowowykonawczych dla nawierzchni ulic, chodników i skwerów leżących w wyodrębnionych obszarach. 5. W nowo uchwalanych planach miejscowych wprowadzanie możliwie precyzyjnych zapisów chroniących ład przestrzenny i estetyczny, szczególnie w zakresie: możliwości oraz warunków lokowania reklam, kształtu i kolorystyki dachów, materiałów elewacyjnych. 6. Wypełnianie trawą jedynie tych przestrzeni, w których będzie możliwe jej bieżące utrzymanie w należytym stanie. 7. Wprowadzenie zakazu stosowania tzw. kostki Bauma w obszarach istotnych dla wizerunku aglomeracji. 8. Rozwijanie programów dotacyjnego wspierania remontów elewacji budynków. 9. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych dla mieszkańców, w szczególności uczniów szkół, w zakresie ich roli w kształtowaniu ładu estetycznego swojego miasta. 10. Wyznaczenie osoby / komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację polityki w zakresie estetyki przestrzeni publicznych w mieście.
1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful