You are on page 1of 145

RIJEKA 2001.

godina
Čudesna Energija-Chi Kung

Namik Dizdarević
Čudesna Energija-Chi Kung
Izdavač:
Karate klub «Delta»
Za izdavača:
Namik Dizdarević
Urednik i recezent:
dr. Dubravka Dominis-Mihelčić
Lektura:
Ankica Vukić-Nikšić
Tisak:
Express digitalni tisak d.o.o.Rijeka
ISBN 953-97456-0-8

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica Rijeka
796.035
CIP 4/2001

DIZDAREVIĆ, Namik
Čudesna energija-Chi Kung: kineski
put do zdravlja i vitalnosti /Namik
Dizdarević ; <ilustracije Josip Čekada>.
- Rijeka : Karate klub «Delta», 2001.
- 145 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija : str. 144.


ISBN 953-97456-0-8

100420032

2
Čudesna Energija-Chi Kung

U svima nama postoji Čudesna Energija. Kinezi je zovu


Chi. Količina i kvaliteta Chi-a uvjetuje da li ćemo biti zdravi ili
bolesni, tužni ili radosni.

Namik Dizdarević

3
Čudesna Energija-Chi Kung

Recenzija

U današnje vrijeme koje sa sobom nosi puno stresnih


situacija, metode kineske tradicionalne medicine-psihofizičkog
balansiranja, pružaju mogućnost stvaranja cjelovitijeg, sretnijeg
i zdravijeg života.
Od svakog čovjeka zavisi dali će izabrati put rada na
sebi, odnosno duhovni put, ili potonuti u materijalistički način
života koji upravo dovodi do stresnih situacija koje su kasnije
preduvjet za mnoge bolesti koje nas muče.
Onaj koji odabere put samo razvoja i uzme sudbinu u
svoje ruke, na pravilan način posvećuje jednaku pažnju svim
dijelovima svoje ličnosti koja se sastoji od fizičkog tijela i
energetskog omotača povezanog sa Univerzumom. Cijela
ravnoteža zavisi najviše od čovjekovog emocionalnog stanja,
tako da su raznim emocionalnim stanjima pridružena i
odgovarajuća zdravstvena.
Bitno je naučiti gledati svijet kroz prizmu ljubavi i
tolerancije, a ova knjiga otvara put ka tome.
Želim sreću svima koji krenu ovim putem samo razvoja.

Dr. Dubravka Mihelčić-Dominis


spec. za fiz. med. i rehabilitaciju

4
Čudesna Energija-Chi Kung

SADRŽAJ:

1. UVOD
1.1. Život u harmoniji s prirodom_ 8
1.2. Čovjek i Univerzum___ 10
1.3. Tao____ 11
1.4. Merdijani-Energetski kanali__ 15
2. JIN I JANG_____ 18
2.1. Objašnjenje Jin-Jang simbola_____ 21
2.2. Ba Kua trigrami ____ 22
3. PET ELEMENATA_____ 24
4. ŽIVOTNA ENERGIJA CHI____ 25
4.1. Kretanje Chia Tijelom__ 27
4.2. Generiranje i akumulacija Chia____ 28
5. DISANJE_ 30
5.1. Dan Tien______ 30
5.2. Upute za pravilno disanje____ 33
5.3. Povratak u djetinjstvo_ 34
6. CHI KUNG______ 36
6.1. Bodhidarma___ 38
6.2. Nastanak i razvoj Chi Kunga__ 41

5
Čudesna Energija-Chi Kung

6.3. 20 pravila Chi Kunga__ 47


6.4. Popratne reakcije____ 49
7. WAI DAN CHI KUNG___ 53
7.1. Teorija Wai Dan_____ 54
7.2. Statičke forme Wai Dan_____ 56
8. YIN GIN CHING_______ 65
9. 8 DJELOVA BROKATA_ 73
10. NEI DAN CHI KUNG___ 89
10.1.Metoda disanja Taoista i Budista u Nei Dan
Chi Kungu_________ 93
10.2. Mala cirkulacija_____ 95
10.2.1. Vježba male cirkulacije____ 97
10.3. Velika cirkulacija_____ 105
10.4. Metode velike cirkulacije___ 110
10.4.1. Statičke vježbe____ 110
10.5. Vježba transporta Chia____ 114
11. MASAŽA 128
12. AKUPUNKTURA_____ 133
13. O PISCU_ 144

6
Čudesna Energija-Chi Kung

Na početku

Po prvi put u Hrvatskoj izlazi iz tiska knjiga koja nas


na jedan novi način upoznaje kako živjeti zdravo i sretno,
jer svi znamo da ne postoji sreća bez zdravlja.
Kao prvo, želja mi je da sva moja iskustva glede
poznavanja kineske tradicionalne medicine prenesem na
što prihvatljiviji način našim čitateljima, i da bi ono za što
su nekad samo čuli bilo pristupačno i objašnjeno kako bi i
sami krenuli stazom samo razvoja kroz vježbanje Chi
Kunga.
Što je Chi Kung, pitanje je koje se nameće svakom
čitatelju. Govorom svakodnevnog jezika Chi Kung bi
značio vježbu kojom unapređujemo bioenergiju tijela u
svrhu očuvanja zdravlja i vitalnosti. Cijeli sistem
vježbanja bazira se na tehnikama disanja i meditaciji koja
pospješuje unutrašnje tokove razvoja energije. Chi Kung
je pristupačan svim ljudima jer je jednostavan, i ne
zahtijeva posebna ulaganja osim čvrste volje za
vježbanjem.
Princip vježbanja Chi Kunga je taj da se kroz
duboko disanje i opuštenost tijela oslobađamo zgrčenosti
i stresova i na taj način dopuštamo da energija
nesmetano cirkulira organizmom što nas održava u
dobrom tjelesnom stanju.

Autor

7
Čudesna Energija-Chi Kung

1. U V O D

1.1. ŽIVOT U HARMONIJI S PRIRODOM


Želja svih ljudi je da žive dug i sretan život. Mnogi misle
da će to postići gomilanjem materijalnog bogatstva. Velika je
greška ljudi koji se ne interesiraju za svoje duhovno uzdizanje.
Time gube vezu između svog duhovnog i tjelesnog JA, i kada
neravnoteža u tijelu dozivi svoju kulminaciju, nastupa bolest
koja se u mnogim slučajevima teško izliječi.
Bolest se nikada ne pojavi iznenada. Postoje mnogi
alarmni sistemi u tijelu koji nas upozoravaju na dolazak
neuravnoteženog stanja, tj. narušavanja zdravlja. Samo čovjek
koji ne obraća panju i ne osluškuje svoje unutarnje biće, ta
alarmantna stanja ne primjećuje i nastavlja prijašnjim načinom
života. Tako otvara vrata smirenju bolesti.
U najstarijem do sada
poznatom medicinskom djelu na
svijetu Nei King-u, car Huang Ti ili
“Žuti Car” koji je prema predaji
živio prije 4500 godina, postavio je
pitanje svom osobnom liječniku:
“Slušao sam kako se priča da su
ljudi u stara vremena živjeli po sto
godina.
U moje vrijeme već smo sa
pedeset iscrpljeni. Da li to dolazi
zbog promijenjenih prilika ili je Slika 1.-Huang Ti
greška do ljudi.“ Ljekar Ki Pa (Žuti Car)
odgovorio je caru:

8
Čudesna Energija-Chi Kung

“U stara vremena ljudi su živjeli prema propisima Tao-a.


Oni su se priklanjali zakonima Jina i Janga, bili su umjereni,
živjeli sretno i jednostavno. Zbog toga su zdravi tijelom i duhom
mogli doživjeti sto godina. U naše vrijeme ljudi piju alkoholna
pića kao što se pije voda, traže zadovoljstva, ne znaju za mjeru
pa zato i ne žive više od pedeset godina. Mudraci nas uče da
treba voditi jednostavan i spokojan život. Tijelo, koje tako čuva
svoju energiju, bolest neće napadati. Mudar čovjek se čuva i
želja, te će njegovo srce biti mirno, njegovo se tijelo može
zamoriti, ali ne i njegov duh. Samo ako živi u ovoj
jednostavnosti, čovjek može i u naše vrijeme doživjeti starost
od sto godina.”
Savjete ovog mudrog čovjeka mi i danas možemo
koristiti, jer vrijeme nije utjecalo na njihovu mudrost.
U jednom drugom vremenu Kineski car Ju primijetio je
da je stojeća voda mutna i neugodnog mirisa. U njoj se
gomilaju nečistoće i nije za piće, dok sa druge strane planinski
brzaci teku, nebo se ogleda u njihovoj bistrini, voda je čista i
pitka. Ova svoja zapažanja car Ju je primijenio i na narod.
Primijetio je da ljudi koji se malo kreću zadržavaju u sebi
nagomilane otrove koji štete tijelu i izazivaju bolesti. Zaključio
je, da bi čovjek bio zdrav, potrebno mu je kretanje, pa je
naredio da se kreiraju tjelesne vježbe koje će voditi poboljšanju
općeg tjelesnog stanja naroda.
Priroda je stalno u kretanju pa bi te principe trebali
slijediti, kako bi bili zdravi i vitalni. Lagana tjelesna aktivnost
tijela je potrebna, u vremenu kada mnoge tehničke naprave
zamjenjuju rad čovjeka.
Zato bih preporučio da svoje slobodno vrijeme koristite,
za duhovno uzdizanje, za duge šetnje u prirodi, kao i za
bavljenje sportskim aktivnostima.
Kada sve sile djeluju u ravnoteži, kada se slijede
prirodni zakoni, živi se u miru i sreći, zdravlju i ljubavi.

9
Čudesna Energija-Chi Kung

1.2. ČOVJEK I UNIVERZUM


Stari Kinezi su smatrali da Univerzumom vladaju valovi.
Današnja suvremena fizika svojim velikim dijelom počiva na toj
teoriji, pa bi se Kineski filozofi mogli smatrati tvorcima teorije o
valnoj koncepciji Univerzuma, mada je oni nisu posebno
primijenili u tumačenju fizičkih fenomena.
Cijeli sistem podložan je laganim i suprotnim
pulsacijama.
Sa uzročnih razina, Univerzumom djeluju dvije sile JIN i
JANG. Ova dva principa uzrokuju sve promjene u prirodi.
Rastući i opadajući utječu na kretanje plime i oseke, na zdravlje
i karakter ljudi, na udaljavanje galaksija itd.
Sve pojave koje se dešavaju u Univerzumu određene
su prevagom Jina i Janga.
Energija je neuništiva! Znanstvenici su dokazali da su
materija i energija isto i da se materija može pretvarati u
energiju i obratno.
Što se tiče čovjeka, on je svim svojim tijelom podložan
kozmičkim i zemaljskim utjecajima. Razna zračenja i vibracije
dolaze iz Univerzuma i Zemlje, i utječu na zdravlje i ponašanje
ljudi. Nema živog oblika koji nije podložan tim vibracijama. On
se razvija, raste i umire podložan utjecajima različitih energija.
Energija Univerzuma je Jang i sve vibracije koje dolaze
iz tog pravca su Jang. Energija koja se nalazi na Zemlji je Jin.
čovjek i sam sastavljen od tih energija ima potrebu da je
apsorbira. Kada je ta apsorpcija normalna, za čovjeka možemo
reći da je psihički, tjelesno i zdravstveno uravnotežen. čovjek je
kroz kožu izložen utjecajima energije Univerzuma i Zemlje. Kao
radar koji “lovi” razne tjelesne vibracije, čovjek vrši izmjenu
energije, koja u usponu kruži svojim vlastitim putevima u
nepromjenjenom ritmu i ravnoteži. Takav kontakt između
unutarnjeg bića i okoline omogućuje život u skladu sa
prirodom, jer je ljudsko biće neraskidivo vezano za prirodu, i

10
Čudesna Energija-Chi Kung

podložno je njezinim energetskim utjecajima. Da bi bio vitalan i


dugovječan, čovjek mora da poznaje te promjene, i da im se
prilagodi.

1.3.TAO
Premda postoji više različitih objašnjenja i definicija
Tao-a, on je u prvom redu kineska filozofija. Tao se razvijao
paralelno s konfučijanizmom u vrijeme Žutog Cara prije nekih
5000 godina. Ova drevna kineska nauka nastala je i odgajana
kineskim načinom mišljenja. Danas Tao pronalazimo u Kini u
svim društvenim, kulturnim i znanstvenim strukturama, pa tako
i u Chi Kungu, čija se nauka temelji na ovoj filozofiji. Principi
Jina i Janga proizlaze iz Tao filozofije, a oni su upravo
pokretačka snaga Chi Kunga. Sile suprotnog djelovanja koje se
međusobno prožimaju i privlače uzrok su djelovanja i
postojanja cijelog Univerzuma. Takva misao u novije vrijeme
prelazi granice Kine i poprima oblik širokih razmjera
interesiranja među masama ljudi u cijelom svijetu.

Slika 2.-Lao Ce

11
Čudesna Energija-Chi Kung

Trojica najzaslužnijih ljudi za pojavljivanje Tao-a u javnosti su,


Lao Ce, Chuang Ce i Lie Ce. Od ove trojice osnivača Taoizma
najzaslužniji je Lao Ce, a njegova knjiga “Tao Te Jing” smatra
se danas najpoučnijom knjigom Taoizma. Međutim, prema
drugim izvorima Tao je mnogo stariji i potjeće iz vremena žutog
Cara, Huang Tia. Naravno, ova se pretpostavka ne može
provjeriti, mada je gotovo sigurno da Taoizam nije nastao
odjednom nego kao plod dugotrajnog proučavanja mnogih
mudraca, što priznaje i sam Lao Ce.
I pored minulog vremena u kome su se gubile mnoge
nauke, Tao filozofija je još uvijek s nama što samo potvrđuje
njenu ispravnost.
Kako objasniti Tao, pitanje je koje se nameće laicima.
Odgovor je; Tao je sveobuhvatan. Postoji u svim bićima i u
svim stvarima odjednom. On je duhovni i materijalni svijet koji
živi, umire i ponovo se rađa stvarajući nezaustavljivi Kotač-
Univerzum. U istom je trenu cijeli Univerzum i jedna čestica.
Zato je nazočan u svim bićima, stvarima i pojavama. Ne postoji
ništa što se od njega ne sadrži.
Tao je put koji vodi do prosvjetljenja, ali to je put bez
početka i kraja, igra bez jasno određenih pravila. Tao je vječito
kretanje, on nikada ne miruje, i zato je smisao Tao-a, “Put”, koji
ima smisao i posljedicu. Iz tog je razloga istovremeno početak i
kraj puta.
Slijediti Tao znači živjeti u skladu s prirodnim zakonima,
kao i razumjeti principe po kojima se ide “Putem Tao-a”.
Vrhunac postizanja Tao-a je mijenjanje iznutra, što dalje vodi
stapanju s jedinstvom Univerzuma. Mijenjanje iznutra je
dugotrajan i ne uvijek lak postupak. Riječ “mijenjanje iznutra”
predstavlja preokret u načinu života, koji teži odricanju mnogih
loših navika, po kojima se samo naizgled vodi lagodan život, ali
istina je nešto drugo, što se otkriva tek samodisciplinom i
vježbom.

12
Čudesna Energija-Chi Kung

Ovo stapanje neće doći u nekom drugom životu ili


vremenu, jer zakoračivši “putem”, proces je započeo. To se
objašnjava time što čovjek još za života iskupljuje sebe,
ostvarujući Tao kroz duhovno razumijevanje.
Tri su osnovna pokretača Tao-a; Tai Chi, Tai i Tsai hsu.
Kako je Chi Kung prožet Tao-om, sam naziv Tai Chi, a tako i
njegovi principi, razrađeni su po Tao filozofiji.
Kineska metoda povećanja vitalnosti i vještine borenja
koja čini sastavni dio Chi Kunga vođena je Tao principima. Tai
Chi Chuan spoj je ova dva pravca. U Taoizmu dakle pojam Tai
Chi ima značenje “Prvobitnog Uzroka”, “Pokretača Svemira”,
“Vrhovnog Jedinstva”, “Sveobuhvatnosti”.
Po toj teoriji svemu je prethodio jedan veliki Prapočetak
(Tai Chi), koji je uzrokovao dalje stvaranje cijelog Univerzuma.
Drugi važan pojam u Taoizmu je Tai ili “Veliki
Preobrazitelj”, koji nadahnjuje pojave koje se dešavaju
Univerzumom, i treći je Tsai hsu ili “Velika Praznina”.
Kada čovjek jednom iskusi ova značenja, imati će
čistoću neba, smirenost poput zemlje, njegov će ego nestati u
dubini ništavila a ostati će samo “Praznina”. U Taoizmu
“Praznina” je stanje vrhunskog spokojstva i smirenosti.
Usavršavajući se, vraćate se iskonskoj vrlini u čijoj se
nazočnosti poistovjećujete s ishodištem svemira, a time i
“Prazninom”. “Praznina” i “Veličina” su isto.
Za razliku od nekih istočnih religija Taoista traži najveću
moguću jednostavnost i čistoću, ali samo kroz stanje unutar
sebe, a ne kroz samoodricanje i izdvajanje iz društvenog
života. On je protiv nasilnog suprotstavljanja volji i samo-
mučenja. Čuang Ce tvrdi u svojoj knjizi da onaj koji muči duh
da bi sublimirao svoje vladanje putem čiste kontemplacije, kao i
onaj koji samo što se ne osuši od uzdržavanja, nisu ništa do
obični “pustinjaci brda i dolina”, ili drugim riječima ljudi koji se
usavršavaju, a da se nisu povezali istinski s prirodom, koji
putuju da bi propovijedali prazne riječi, i koji su često samo

13
Čudesna Energija-Chi Kung

naizgled sveti ljudi. Pravi sveti čovjek upoznaje unutrašnji mir


tako što podešava svoje postupanje prema kretanju neba i
zemlje. On nema nikakve potrebe da bježi iz svijeta, povlačeći
se u samoću da bi postigao stanje “Praznine” i prosvjetljenja,
jer je čitav njegov mentalni svijet sazdan od “Praznine”.
Njegova je unutarnja snaga tolika da ne osjeća potrebu za
izdvajanjem od drugih ljudi. Za razliku od nekih vodećih religija
koje pripremaju čovjeka za drugi život i po kojim je on odsutan
iz ovog svijeta, Taoista je uvijek ovdje. On može da živi kao
sav ostali svijet, okružen drugim ljudima i u savršenoj slozi s
njima. Njegovo se djelovanje sastoji iz života u krugu svoje
obitelji i učenika, proučavajući život i prirodne zakone i
provodeći vrijeme baveći se Chi Kungom i raznim granama
umjetnosti.
Taoistički mudraci proučavali su način disanja kao
metodu za poboljšanje i produženje života i razvili su posebnu
tehniku disanja. Ova se tehnika ne sastoji samo od udisaja na
nos i izdisaja na usta, već u skupljanju dragocjenog Chia, te
kontroliranja njegovog kretanja energetskim kanalima kroz
tijelo, što se postiže vizualizacijom i koncentracijom misli.
Posebno mjesto u okviru ovih postupaka pripada
“embrionalnom disanju”, čije će pravilno izvođenje biti detaljno
objašnjeno u jednom od naslova ove knjige.
Na kraju rezimirajući poglavlje o Taoizmu primjetno je
da je Tao najdublji i najobimniji simbol kineske kulture. U tom
kontekstu svoje mjesto nalazi i u vještini Chi Kunga kao
kineske tradicionalne vještine za produženje i poboljšanje
kvalitete života, dajući opći karakter i primjenu kroz izreku da je
čovjek sastavni dio svemira u kojem živi i da je iz tog razloga
podvrgnut energijama svemira Jin i Jang, a koje pravilnim
načinom života održava u ravnotežnom stanju i tako zadržava
onu iskonsku vezu s prirodom i ne udaljava se od nje.

14
Čudesna Energija-Chi Kung

1.4. MERIDIJANI-ENERGETSKI KANALI


Kinezi ga popularno zovu “king”, dok zapadna medicina
upotrebljava naziv “meridijani”. Po ugledu na zamišljene linije
na globusu, možemo usporediti ljudsko tijelo kojim prolazi 12
redovitih i 2 ekstra meridijana. U novije vrijeme sve se više
koristi termin “energetski kanal” pa će se u daljnjem tekstu ove
knjige upotrebljavati ovaj izraz. Jednostavnim rječnikom rečeno
kanali su nevidljivi putovi u ljudskom tijelu kojima prolazi
životna energija. Svaki kanal ima svoju vlastitu putanju,
određenu energetsku satnicu i pripadajući organ. Energija kruži
bez prestanka kroz kanale i to uvijek u istom pravcu, idući
naizmjenično iz jednog organa Jang u organ Jin i to simetrično.
Iza toga stoji da postoji šest Jang kanala, koji se nalaze na
vanjskoj strani udova i opslužuju organe Jang, koji su središte
vanjskih energetskih tokova. To su kanali želudca, tankog
crijeva, žučne kese, debelog crijeva, mokraćnog mjehura i
trostrukog grijača. šest drugih kanala su Jin, jer prolaze sa
unutarnje strane udova. Oni odgovaraju organima Jin koji
nagomilavaju vitalnu energiju. To su kanali jetre, pluća, srca,
slezene, gušterače i bubrega. Dva ekstra kanala su Ren-Mei -
Sabirni kanal koji prolazi sredinom prednje strane tijela po
prirodi Jin, i Du-Mei - Upravljački kanal koji prolazi sredinom
stražnje strane tijela i po prirodi je Jang.
Za 24 sata (CHI) energija se horizontalno kreće kanalima
između tijela i udova, udaljavajući se i približavajući, i u tom
ciklusu napravi ukupno pedeset kruženja.
U isto vrijeme, svaka dva sata dolazi do promjene,
energetskog mlaza, što izaziva u drugom kanalu period
maksimalne aktivnosti. Istovremeno energija u čovjeku i
njegovim organima svaka četiri sata biva podvrgnuta promjeni
Jin - Jang i Jang - Jin organima o čemu ću opširnije pisati u
narednim tekstovima.

15
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 3.-Prikaz Ren Mei i Du Mei kanala

Glavni kanali su smješteni u korespodenciji s arterijama i


živcima. Uzevši knjigu iz anatomije, možemo zapaziti kako
arterijski sistem ima kao nasuprot stranu živčani sistem koji
prolazi približno istim zonama. Arterije i živci zaštićeni su
muskulatorno i teško je utjecati na njih.
Kao što se arterije granaju opskrbljujući tkivo hranom i
odnoseći otpadne materije, tako i kanali imaju sličnu
razgranatost što dozvoljava opskrbu tijela Chi-em i prijenos
poruka od mozga do unutarnjih organa. Dakle ovaj cirkularni
sistem energije nalazi se pod kontrolom uma, nezavisno od
naše veće i manje svjesnosti.
Uzduž kanala smještene su akupunkturne točke ili
šupljine. Ove točke se koriste u akupunkturi i u borilačkim
vještinama. Akupunktura poznaje 700 ovakvih točaka. Kada
Chi stagnira u unutrašnjosti nekog kanala, mogu se pojaviti
smetnje u pripadajućim organima, što će se uspješno stimulirati
jednom od tehnika akupunkture tj. ubodom igle u odgovarajuću

16
Čudesna Energija-Chi Kung

točku što će pojačati ili smanjiti cirkulaciju Chia, već prema


dijagnozi i mjestu uboda, vračajući tako poremećenom organu
izgubljeno zdravlje.
U borilačkim vještinama koristi se 108 akupunkturnih
točaka. Primjenjujući neku od borilačkih tehnika na neku od
ovih 108 točaka, moguće je izazvati bol, utrnulost, gubitak
svijesti pa čak i smrt. Od tih 108 točaka 38 su smrtonosne. Ove
su tehnike strogo čuvana tajna među majstorima Chi Kunga.

17
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 4.-Tai Chi Too

2. JIN I JANG
U svemiru, na zemlji i u samom čovjeku postoji dualnost
dviju energija. U svom univerzalnom kretanju ove energije su u
stalnoj ravnoteži i harmoniji. One predstavljaju suprotnost u
svim stvarima i pojavama u svemiru, pa je jedna pozitivna
energija, Jang, a druga negativna Jin. Ipak, ovu konstataciju
nemojte krivo shvatiti. Ove energije ne predstavljaju krajnosti,
nego kao što sam prije napomenuo, suprotnosti koje se
prožimaju.
Jedna stara legenda kaže: “Sve je bilo tama. Prošli su
milijuni godina. Najednom se pojavila svijetlost i započeo je
proces stvaranja. Beskrajna svijetlost formirala je dvije sile Jin i
Jang, koje su u svom beskrajnom prožimanju nastavile proces
stvaranja.”

18
Čudesna Energija-Chi Kung

Jang znači “svjetlost sunca” ili ono što pripada


svijetlosti. Riječ Jin označava “odsustvo svijetlosti”, dakle
pripada tami. Suprotnost između dana i noći, smjenjivanje
svijetlosti i tame, topline i hladnoće, suše i vlage, života i smrti,
naveli su filozofa Fu Hija da trideset stoljeća prije nove ere
postavi teoriju Jina i Janga u kojoj jedna ne može da postoji
bez druge. Tako je dana osnova Tao-a, jedinstvenog zakona
koji vlada čitavom kineskom filozofijom.
Dakle, saznanje o energijama Jin i Jang pomaže nam
da postavimo sve teorije, da ih pronađemo i objasnimo u svim
pojavama u prirodi.
U dijelu So Uen, u poglavlju, “Proučavanje Svemira”
ljekar Koai Ju ču govori žutom Caru : “Prema obavještenju o
stvaranju svijeta koje mi je ostavio u nasljeđe moj predak od
prije deset pokoljenja, kaže se: “... U beskraju prostora postoji
jedna osnovna, prvobitna energija, koja sve elemente rađa i u
njih se utapa...Na osnovu ovog stvaranja devet planeta visi i
sja na nebu, a sedam njih se okreće iznad naših glava...” I
zatim dodaje nešto dalje: “U stvari, na nebu je energija samo
apstraktna supstanca, dok se na zemlji pretvara u konkretnu,
fizičku supstancu.”
Drugim riječima, ovaj čovjek ne samo što je toliko
vjekova prije Anštajna obrazlagao identitet materije i energije,
već je govorio i o beskrajnim silama koje postoje u prostoru, o
onim istim silama koje su fizičari tek nedavno otkrili.
Univerzalna relativnost poznata kao Jin i Jang, relativna
je po prirodi i nema apsolutne klasifikacije i definicije, zbog
dinamične prirode promjena i kompletnih sustavnih dijelova
svih supstancija.
Da bi razumjeli zakone relativnog svijeta na sljedećim
primjerima iznijeti ću djelovanje ovih relativnih sila koje
upravljaju svim pojavama u prirodi.

19
Čudesna Energija-Chi Kung

1. Jin i Jang se neprekidno manifestiraju u vječitim kretanjima


beskonačnog Univerzuma.
2. Jin predstavlja širenje, Jang sužavanje. Zajedno stvaraju
energiju i sve fenomene.
3. Jin privlači Jang i obratno.
4. Jin odbija Jin, a Jang odbija Jang.
5. Jin se transformira u Jang, a Jang se mijenja u Jin.
6. Ništa nije samo Jin ili samo Jang.
7. Sve su fizičke manifestacije Jin u sredini, a Jang na površini.
Dualistička teorija Jina i Janga ima kozmičku suštinu,
pošto su Zemlja i Mjesec Jin, a nebo i sunce Jang. I živa bića
sadrže ova dva principa. Jin predstavlja ono što je žensko,
pasivno, bez sjaja, mekano. To je praznina. Jang označava
muškost, djelovanje, sjaj i čvrstinu.
Ova se suprotnost odnosi i na godišnja doba. Dakle
energija Jina i Janga postoji u svemu. One rastu i opadaju.
One predstavljaju kretanje plime i oseke. Ovakav valoviti
karakter ta dva principa obuhvaća i čitavu prirodu. Ne samo
zdravlje i karakter, nego i svi događaji u svijetu određeni su
prevagom Jina i Janga. Danas se mogu naći mnoge
podudarnosti sa ovom starom filozofijom koja promatra svijet
kao polje djelovanja dvije suprotne sile. Osnova ovih djelovanja
i principa nalazi se u Tao filozofiji, kineskoj tradicionalnoj
medicini, akupunkturi, I Ching-u (Knjiga promjena), Chi Kungu,
Tai Chi Chuanu i unutrašnjim školama kineskog boksa. Drugim
riječima ova teorija obuhvaća cjelokupnu kinesku kulturu, a sve
veći broj poklonika nalazi i na Zapadu.

20
Čudesna Energija-Chi Kung

2.1. OBJAŠNJENJE JIN - JANG SIMBOLA


Kinezi su iskusni praktičari. Umjesto da pišu debele
knjige svojih filozofskih nazora, oni to jednostavno prikažu
simboličnim crtežima iz kojih proizlaze sva njihova filozofska
shvaćanja života. Tako je simbol Jina i Janga krug sa dvije
kapi. Jedna kap je bijela, druga je crna, što označava
suprotnost između dvije sile. Krug simbolizira svemir. Središnja
linija u obliku slova “S” objašnjava vječito prožimanje i dualnost
dviju sila. Bijela kap je energija Jang, dok je crna kap energija
Jin. U najširem dijelu kapi izražava se kulminacija čiste
energije, dok u najužem dijelu opadanje i miješanje energija.
Mali crni krug ili mali Jin u velikom (čistom) Jangu znači da
veliki Jang privlači mali Jin, dok mali bijeli krug ili mali Jang u
velikom (čistom) Jinu znači da veliki Jin privlači mali Jang. To
znači, kada jedna pojava kulminira u krajnost počinje poprimati
svojstvo njene suprotnosti. Time je jasno da su same krajnosti
nemoguće. Car Fu Hi izumio je trigrame koji pokazuju
promjene odnosa Jina i Janga. Oni su sačinjeni od niza punih
linija za Jang i isprekidanih za Jin. Kinezi, kao što sam napisao,
pridaju veliki značaj ovakvim slikovnim prikazima jer u njima
vide ključ za tajne svemira. U Knjizi Promjena, I Ching kaže se:
“Ako se sastave po tri trigrama dobiva se heksagram koji ima
64 kombinacije. Dovoljno je znati kako da se protumače pa da
se shvati opći zakon koji upravlja evolucijom svih pojava, te
mogućnost da se nađu snage Jina i Janga koje postoje u
prirodi i da se dođe u vezu s njima.“

21
Čudesna Energija-Chi Kung

2.2. BA KUA TRIGRAMI

Osim kruga koji simbolizira međusobno beskonačno


prožimanje Jina i Janga, postoji i drugi način koji predstavlja
odnos ove dvije sile a koji je zasnovan na linearnim simbolima
tj. punim i isprekidanim linijama, gdje puna linija predstavlja
Jang, a prekinuta Jin. Kombiniranjem tri linije nastaju trigrami
(Ba Kua), čijih kombinacija ima ukupno 8. Svaki od ovih 8
trigrama predstavlja jedan od mogućih odnosa Jina i Janga.
Dalje, spajanjem trigrama nastaju heksagrami koji imaju 64
moguće kombinacije. „Ji Jing“ ili „Knjiga Promjena“, bavi se
detaljnim objašnjenjem svakog od 64 heksagrama čije se
objašnjenje može odnositi na sve pojave u prirodi i svemiru.
Mnogi danas koriste ovu knjigu u svrhu proricanja budućnosti,
ali je njen pravi cilj spoznaja svemira kao i razumijevanje
odnosa sila u njemu. Kako je čovjek svemir u malom „Ji Jing“
nam pokušava prenijeti poruku koja otprilike kaže; “Ne
prepustimo li se utjecaju krajnosti sila, nego slijedimo Put Tao-
a, biti ćemo pošteđeni iznenađenja sudbine”.

Osnovna pokretačka ideja da je svijet relativan i da


nitko nije sasvim bijel ili sasvim crn, da dobro nije uvijek dobro,
niti zlo uvijek zlo, daje formulu prihvaćanja prirodnog ritma
svijeta i zalaže se za čovjeka “zlatne sredine”. U zapadnjačkoj
misli dobro i zlo su poprimili apsolutnu smisao, pa je na tim
osnovama i sazdan ukupan moral zapada. Taoistička teorija o
Jinu i Jangu nam suprotno tome kazuje da se čovjek mora
spontano prepustiti ritmovima života, jer ono što je danas bilo
dobro, sutra može biti škodljivo. Iz toga proizlazi da dobro i zlo,
sreća i nesreća nisu definicije koje su konačno određene. Ovo
slijeđenje i nemiješanje u spontane tokove života taoisti
nazivaju Vu-Vei.

22
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 5.-Stapanje Tai Chi Too sa


trigramima

23
Čudesna Energija-Chi Kung

3. PET ELEMENATA

Pored teorije Jina i Janga postoji druga škola koja


objašnjava postanak i strukturu cijelog Univerzuma kroz 5
elemenata. U početku su ove dvije škole bile odvojene, ali su
se kasnije sjedinile. Teorija o 5 Elemenata nastala je u 5 st.
p.n.e. Kinezi smatraju da je cijeli Univerzum i sve u ljudskom
biću i oko njega podložno utjecaju 5 Elemenata, te ravnoteži
Jina i Janga.

Teorija govori da su sve stvari načinjene od 5


elemenata: drveta, vatre, zemlje, metala i vode. Pet planeta:
Jupiter, Mars, Saturn, Venera i Merkur, u vezi su s pet
elemenata od kojih su stvoreni. Ova podudarnost proteže se i
na 5 tjelesnih organa: jetra, srce, slezena, pluća i bubrezi., isto
tako i na 5 strana svijeta (peta je centar), na 5 boja (zelena,
crvena, žuta, bijela, crna), ukusima (slano, ljuto, slatko, gorko,
kiselo ) itd. Dakle, teorija o 5 Elemenata odgovara organima
ljudskog tijela, ukusima, bojama, itd. Na sve ove elemente
utječe prevaga Jina i Janga, i njihovi odnosi nalaze primjenu u
vježbanju Chi Kunga.

U tradicionalnoj medicini, sljedeći zakone 5 elemenata,


može se poboljšati zdravlje. Potreban je da vlada jedan stalan
odnos između organa i tekućine s jedne, i svih pet elemenata s
druge strane da bi se održala ravnoteža.

24
Čudesna Energija-Chi Kung

4. ŽIVOTNA ENERGIJA - CHI


Kakva je to čudesna energija koja se ne može vidjeti
niti opipati, a u isto vrijeme ispunjava cijeli svemir. Kinezi je
zovu Chi.
Chi je temeljni element kineske tradicionalne medicine i
Chi Kunga. I drugi su morali primijetiti postojanje ove energije
pa su je stari Grci nazivali “Pneuma”, a Egipćani “Sekhem”. U
Indiji na sanskrsnom jeziku zove se “Prana”. Kada se na
našem jeziku riječ ”Chi” prevede sa kineskog ona ima više
različitih tumačenja kao što su zrak, energija, disanje, plin,
para, atmosfera itd. Mislim da su ovi prijevodi grubi i teško da
mogu odgovarati pravom objašnjenju.
U najkraćim crtama Chi označava cirkulaciju energije u
tijelu. To je energija koja teče u svakom živom biću. Ponovo
mogu konstatirati da kruženje ove energije nije vidljivo, ali je
pravi majstor Chi Kunga osjeća. On zna da je slijedi i pojača
ako je potrebno. Razni tekstovi koje su naučnici vršili nad
osobama koje posjeduju vještinu projekcije Chia, pokazali su
da te osobe posjeduju jedan tip energije vrlo sličan elektricitetu,
dalje pojačano infra-crveno zračenje i elektromagnetsko polje.
Rađanjem, Chi se pokrene tijelom i tu aktivnost obavlja
sve do kraja čovjekovog života. Kada se cirkulacija zaustavi ili
prekine, kao rezultat se pojavljuje disfunkcija i prestanak
postojanja Chi-a u odnosnom živom biću. Tada nastupa smrt.
Znači da je Chi osnovna pokretačka snaga života. Ona je
nosilac svih tjelesnih i psiho-intelektualnih osobina čovjeka.
Putem disanja unosimo u organizam potrebnu energiju. Ali to
znači da se disanjem u tijelo ne unosi samo kisik koji je
potreban za oksidaciju tvari u organizmu. O načinu disanja
ovisi ljudsko zdravlje, jer ono određuje količinu i kvalitetu Chia
koji unosimo u tijelo. S druge strane, nepravilno disanje remeti
prirodan tok energije, te energetska napajanja čovjeka. Chi
energija koja se dobiva unošenjem hrane i vode u organizam

25
Čudesna Energija-Chi Kung

stvara se i konzervira radom unutarnjih organa. Energija


čovjeka sastoji se od energije koja je postojala prije napuštanja
majčine utrobe i energije koja se stvara tijekom života. Ova
prva je u biti energija koju dijete prima od majke za vrijeme
trudnoće. To su takozvane nasljedne osobine. Energija koja se
stvara nakon rađanja, započinje prvim udisajem. Ljudi sa
manjkom ili poremećajem Chia, mogu ovaj nedostatak ispraviti
vježbanjem Chi Kunga, odgovarajućom ishranom i pravilnim
načinom života. Sada je već opće poznato da strah, premor i
negativne emocije mogu utjecati na Chi tijela i prouzrokovati
bolest. Dakle tih stanja morate se čuvati.
Chi se u ljudskom tijelu kreće energetskim kanalima, a
na svom putu prožima sve do najsićušnije ćelije. Na primjer
kada se povrijedi jedna ruka, Chi koji teče nervima ruke bit će
ometen. To će uvjetovati da Chi sa tom porukom dođe do
mozga, na što će mozak reagirati kao bol. Mozak će dalje
poslati komandu nervima koji će uvjetovati porast cirkulacije
krvi u spomenutoj zoni povrede, sa ciljem obnove tkiva. Iz toga
proizlazi da Chi, živčani sistem, kanali koji transportiraju Chi, te
mozak, su jako povezani jedni s drugim i ne mogu djelovati
odvojeno.

26
Čudesna Energija-Chi Kung

4.1. KRETANJE CHIA TIJELOM

Kinezi su zahvaljujući svom stalnom promatranju


zaključili da Chi neprekidno kruži čovjekovim tijelom i to uvijek
u istom smjeru. Podložna zakonu suprotnosti Jin - Jang i Jang -
Jin, energija u čovjeku svaka četiri sata biva podvrgnuta
promjeni. U zoru polazi od pluća i vraća se sutradan ujutro. S
tim u vezi promjene u organima mijenjaju se na sljedeći način:
3 do 5 sati pluća
5 do 7 sati debelo crijevo
7 do 9 sati želudac
9 do 11 sati slezena
11 do 13 sati srce
13 do 15 sati tanko crijevo
15 do 17 sati mokraćni mjehur
17 do 19 sati bubrezi
19 do 21 sati krvotok
21 do 23 sati trostruki grijač
(funkcije disanja, funkcije organa za probavu i genitalne
funkcije)
23 do 1 sati žučna kesica
1 do 3 sata jetra
3 do 5 sati pluća itd.

27
Čudesna Energija-Chi Kung

4.2. GENERIRANJE I AKUMULACIJA CHIA


Um upravlja našim tijelom. Znanost je pokazala da
koristimo samo 20% do 30% kapaciteta našeg mozga. Ako
osoba poveća svoj kapacitet postat će genije. Mnoge duhovne
znanosti bave se rješavanjem ovog problema, pa je dokazano
da se pomoću raznih vježbi koje se baziraju na meditaciji i
koncentraciji može to učiniti. Prakticiranjem Chi Kunga
kontrolira se protok Chia, kao i ostale funkcije tijela. Vježbanje
ovih vježbi neće donijeti rezultate bez kontrole uma, tj. svaki
pokret, svaka misao motivirana je umom. U trenutku
prekomjerne sreće ili straha svi ste bar jednom osjetili laganu
mučninu u trbuhu i onda ste to opisali da vas je nešto
“presjeklo”. Taj efekt se može objasniti time da se u jednom i
drugom slučaju čovjek nalazi u nesvakidašnjoj situaciji i to
izaziva nagle promjene u organizmu, što je uvjetovalo povećani
dotok energije. U stvari, takvo stanje izaziva kemijsku reakciju,
stvarajući indirektno kiselinu u zgrčenim mišićima. Um izaziva
reakciju na fizičkom nivou.
Ali um može također ugodno relaksirati tijelo. Ovoj se
metodi sve više ljudi priklanja radi uspostavljanja normalnog
rada organa bez upotrebe lijekova.
Chi Kung je izvanredna metoda koja pomaže čovjeku
da doprinese poboljšanju svog općeg psiho-fizičkog stanja. U
ovakvom načinu vježbanja koncentracija ponovo dobiva
fundamentalnu važnost.
Princip je da izvodeći određene vježbe i usmjeravajući pažnju
na abdomen, generira se Chi koji protječe cijelim tijelom.
Količina Chia koja može biti generirana uvjetovana je najviše
stupnjem koncentracije. Postoji mnogo različitih metoda koje
razvijaju Chi do najvišeg stupnja efikasnosti. Jedne se baziraju
na vanjskom aspektu tj. konstantnom serijom napinjanja
mišića, kroz ponavljanja i koncentraciju. Takve serije vježbi u
Kini se zovu Wai Dan i prakticiraju se združene s borilačkim

28
Čudesna Energija-Chi Kung

tehnikama. Druga metoda zove se Nei Dan. Vježbanjem ove


metode Chi se akumulira u Dan Tienu, točki smještenoj oko 3
cm ispod pupka. Upravo zbog toga u kineskoj medicini ovaj
predio se zove “More Chia”, jer se sav generirani Chi vodi i
akumulira u tom predjelu, od kuda se dalje cirkulacija vodi kroz
dva osnovna kanala. Ta se tehnika zove “Mala cirkulacija”. Kad
postignete perfekciju Male cirkulacije možete započeti
vježbanje „Velike cirkulacije“ u kojoj um vodi tok Chia kroz 12
kanala. Ostale metode Chia su akupunktura, masaža, lupkanja
kože, akupresura i trljanje pojedinog dijela tijela.

29
Čudesna Energija-Chi Kung

5. DISANJE
Disanjem u tijelo ne unosimo samo kisik. Disati, znači
apsorbirati životnu energiju. O načinu na koji dišemo ovisi
količina i kvaliteta unošenog Chia u organizam. Prvi korak
(napredovanje u tehnikama disanja) je da učenik uvidi razliku
između pravilnog i nepravilnog disanja. Nepravilno disanje
remeti prirodan dotok Chi energije iz okoline u ljudsko tijelo,
kao i samu cirkulaciju unutar tijela. Nepravilno disanje se
ispoljava u nepotpunom dahu, plitkom disanju, disanju na usta,
ubrzanom disanju i nekontroliranom zadržavanju daha.
Pravilno disanje koje još nazivamo i abdominalno,
sastoji se od trodijelnog disanja. To znači da udisaj počinje iz
baze abdomena, zatim nastavlja preko grudnog koša tj. pluća i
završava puneći nosne kanale i glavu. Izdisaj se vodi analogno
tome. Ovo disanje se vodi umnom kontrolom na točku Dan
Tien. Od početka se ne očekuje da će se u kratko vrijeme
naučiti abdominalno disati, što više čak se i ne preporučuje
forsiranje tog htijenja. Ovaj proces mora teći polagano i proći
će dosta vremena prije nego praktikant osjeti da se njegovo
disanje “spustilo”. Vježbanje abdominalnog disanja mora se
prakticirati svakodnevno barem pola sata, a kad jednom ovo
disanje, postane uobičajeno može se reći da je učenik ovladao
prirodnim disanjem.

30
Čudesna Energija-Chi Kung

5.1. DAN TIEN

Teorija Chi Kunga tvrdi da je za čovjeka ispravno


duboko i abdominalno disanje i da se kod udisaja odnosno kod
izdisaja taj predio treba motiviran umom puniti tj. prazniti. Na
Zapadu ćete čuti izreku: ”udahni punim plućima”, suprotno
tome istočnjaci će reći: “udahni punim abdomenom”. Kako bi
se ova misao potkrijepila primjerom, polazimo od tog stanovišta
da uz oznaku “grudno disanje” nedvojbeno ide termin, “plitko
disanje”, što pokazuje da takvim disanjem čovjek ne uzima
dovoljno kisika i Chi energije putem udaha, a isto tako putem
izdaha ne izbacuje dovoljno štetnih istrošenih tvari. Duže
vrijeme ovakvog disanja vodi bolesti.
Svaki praktikant mora biti upoznat sa jednim važnim
energetskim centrom ljudskog tijela koji se naziva Dan Tien.
Bez uvida u postojanje ovog centra nemoguće je pravilno i
djelotvorno vježbati Chi Kung. Dan Tien je smješten u predjelu
koji se nalazi oko 3 cm ispod pupka i u unutrašnjosti tijela na
dvije trećine udaljenosti od leđa. To je gravitacijski centar tijela
gdje je prirodno koncentrirana i balansirana sva težina tijela.
Dan Tien znači “područje eliksira” ili “centar uspavane Chi
energije”. U akupunkturi se koristi termin Qihai i slikovito znači
“More Chia” ili “More krvi”. U zemljama Dalekog Istoka,
Japanu, Kini i Indiji ovaj energetski centar zauzima važno
mjesto u životu ljudi. U Japanu se ovaj predio zove Hara ili
“Izvor života”, a koncentracija na ovu točku koristi se da bi se
postigla harmonija između uma i tijela.
Dan Tien predstavlja izvor energije za svako ljudsko
biće, jer majka za vrijeme trudnoće daje djetetu hranjive tvari i
kisik pomoću pupčane vrpce koja ih spaja a sve se to odvija u
području Dan Tiena. Dijete nakon rođenja diše prirodno bazom
abdomena i zato nije rijetko da će vam učitelj disanja (Chi
Kunga) na početku reći “da se vratite u djetinjstvo” učeći
pravilno disati kao što to rade tek rođena djeca. Ali što se

31
Čudesna Energija-Chi Kung

dešava da se to disanje “zaboravi” i da se nastavi sa


“površnim” disanjem?
Važno je znati da stresna situacija uvjetuje prekid
prirodnog disanja pa tako i Chi energije. Smatramo da je u
djeteta prvi prekid pravilnog disanja uvjetovan stresom. To je
početak zaboravljanja na svoje unutarnje Ja i prekida veza sa
prirodnim tokovima.
Chi Kung meditacija vraća praktikantu abdominalno ili
embrionalno disanje, koje uz koncentraciju na Dan Tien stvara i
akumulira energiju ili “vatru” pa je drugo ime za Dan Tien “peć”,
termin koji proističe iz taoističke alkemije.
Kao što se vidi energija
ljudskog tijela dolazi iz Dan Tiena.
Vježbanjem abdominalnih mišića, te
pravilnim disanjem, živci i kanali
Chia akumuliraju energiju stvorenu
vježbom. Ova vježba stvaranja i
akumulacije energije nazvana je
“Paljenje vatre” i znatno se
poboljšava koncentracijom i
usmjeravanjem pažnje na Dan Tien.
Dan Tien je također točka gdje se
meditacijom postiže ravnoteža
energija dva velika kanala Ren Mei i
Du Mei.
Na kraju svakog Chi Kung
vježbanja Chi se mora vratiti u svoj
izvor tj. Dan Tien.
Koncentracijom na ovu točku
jača se Chi,što će dalje uvjetovati
normaliziranju probavnih funkcija, Slika 6.-Prikaz Dantiana
energetski se jača donji dio tijela, te
vježbom ostvarujemo unutarnji mir.

32
Čudesna Energija-Chi Kung

5.2. UPUTE ZA PRAVILNO DISANJE

Postoje razne tehnike disanja. Jedne se izvode u


mjestu i to su tzv., statičke vježbe, druge se izvode u kretanju i
zovu se vježbe u kretanju. Treći način učenja pravilnog disanja
je meditacija. U statičkim i krečućim vježbama tijelo se polako
isteže i savija u svim pravcima što potiče: bolju cirkulaciju Chi
energije, masiranju unutarnjih organa i širenje grudnog koša.
Tijelo mora biti opušteno i svaki udisaj i izdisaj se vodi
kontrolom uma. Zamislite da prilikom udisaja punite
abdominalni predio što će uvjetovati širenje istog. Morate voditi
računa da dišete ravnomjerno i polako. Količina udaha ovisi o
kapacitetu pluća svakog učenika pojedinačno. Poslije dužeg
vremena vježbanja mišići dijafragme će ojačati i postati
elastični, što će povećati kapacitet pluća. Između pokreta i
disanja mora postojati koordinacija. U principu svako podizanje
ruku i privlačenje sebi je udisaj, svako spuštanje i ispružanje
ruku je izdisaj. Podizanje tijela je udisaj, spuštanje je izdisaj.
Početak iskoraka je udisaj, završetak izdisaj, itd. Općenito,
početak pokreta označava udisaj, a završetak pokreta izdisaj.
Usta se moraju držati zatvorena dok vrh jezika mora lagano
dodirivati vrh nepca. Ako je jezik napet tok Chia je u stagnaciji.
Jezik isto tako ne bi trebao dodirivati zube jer to ne može
izazvati pravilnu cirkulaciju energije i često puta izaziva san.
Također treba izbjeći da jezik dodiruje zonu iza nepca jer to
izaziva nekorisnu tenziju i bol, usporavajući tok Chia. Ako je
most adekvatno uključen (to znači da spaja dva ekstra kanala
Du Mei i Ren Mei i tako zatvara krug), vježbač to spoznaje po
akumulaciji pljuvačke koju na kraju vježbe treba progutati da
ovlaži grlo.
Vježbe pravilnog disanja ne bi trebalo prakticirati prije i
poslije seksualne aktivnost, kada ste jako umorni, ako ste
gladni ili ste se prejeli.

33
Čudesna Energija-Chi Kung

Savjet - Izbjegavajte pušenje i uzimanje alkoholnih pića,


jer to nije u skladu s vježbanjem.

5.3. POVRATAK U DJETINJSTVO

Konstatirajući da je Dan Tien izvor cirkulacije Chi


energije, prve vježbe Chi Kunga orijentirane su upravo prema
ovom centru. Da bi se vježbe izvodile pravilno potrebno je
naučiti kontrolirati abdominalne mišiće, a to se postiže širenjem
i stezanjem, tako da se trbuh može podizati i spuštati kao u
djeteta. Zato se ova vježba zove “povratak u djetinjstvo”, a
njeno ovladavanje može se jednostavno ostvariti kroz
kontinuirano vježbanje pola sata dnevno. Prakticiranje ove
vježbe omogućuje produciranje veće količine energije i
mentalnim fokusiranjem Dan Tiena, Chi će se kondenzirati u
ovoj točki. Kada akumulacija Chia dostigne željeni nivo,
praktikant bi trebao osjetiti toplinu u ovom području.
Ova abdominalna vježba povratka u djetinjstvo
producirati će seriju blagodati, prije svega, ritmičko kretanje
abdomena masirat će želudac i crijeva, iza mišića koji ih drže u
prirodnom položaju i tako će povećati snagu. Vježbanjem
abdominalnih mišića stvorit će se energija ne samo za
cirkulaciju Chia u tijelu, nego i za organe koji pridržavaju i
okružuju ti mišići. Ovaj energetski višak se pozitivno odražava i
na cirkulaciju krvi, koja na svoj način pomaže zdravlju
unutarnjih organa, dok će duboko disanje, dovesti pluća do
maksimalnog kapaciteta, ojačati i pročistiti ih. Oni koji budu
napredniji u nastavku ovog vježbanja osjetit će toplinu oko Dan
Tiena, te će primijetiti trnce i drhtanje u abdominalnim
mišićima. Uzrok tog fenomena je gubitak kontrole nad živcima i
mišićima koji akumuliraju puno Chia, i nazvan je “Don Chu” ili
“Percepcija pokreta”. U simptome Don Chu možemo ubrojiti:
svrab, drhtavicu, drhtanje posebnih mišića ili iznenadno

34
Čudesna Energija-Chi Kung

poskakivanje unutar tijela. Kada baza abdomena počne vibrirati


energija se mora voditi dalje da bi mogla cirkulirati.
Koncentracija na ovu točku ima veliku važnost. Vježbač mora
ostati miran i neuznemiren promjenama. Neće se svi suočiti s
tim fenomenom. Po nekima prva šupljina u koju uđe Chi
izazove otvaranje i energija slobodno proteče bez izazivanja
Don Chu.

Slika 7.-Majstor Chu King-hung u sjedećoj poziciji za


vježbanje «Povratka u djetinjstvo»

35
Čudesna Energija-Chi Kung

6. CHI KUNG
Chi Kung ili Nei Kung (unutarnji Kung Fu) je kineska
vještina stara nekoliko tisuća godina kojom se postiže
harmonija duha i tijela kao i vještina disanja. Osim ovih
zdravstvenih prioriteta Chi Kungom se bave i mnogi eksperti
borilačkih vještina, kojima je cilj da ovladaju Chi energijom.
Princip njihovog učenja je da Chi mogu voditi umnom
kontrolom do bilo koje točke na tijelu i upotrijebiti je u borenju.
Značenje Chi Kunga je u tome da riječ Chi prevedena sa
kineskog jezika znači energija koja kruži unutar tijela, dok Kung
označava rad. Chi Kung je znači vježba unutarnje ili bioenergije
tijela. Kao i kineska tradicionalna medicina Chi Kung se temelji
na teoriji Jina i Janga. Vježbanjem Chi Kunga počinjemo
razumijevati prirodne zakone koji vladaju univerzumom čiji je
sastavni dio i čovjek. Kao što ste sigurno negdje već čuli,
razlika između zapadne i istočne medicine je ta da Zapad lijeći
posljedice, tj. samu bolest, koja se u mnogo slučajeva ponovo
vraća. Kineski medicinari tragaju za uzrokom, ali i nastoje da
do bolesti uopće ne dođe. Chi Kung je jedan od metoda
preventivne kineske medicine koja nastoji da tijelo ostane
zdravo, da se uspostavi ravnoteža unutar tijela na relaciji tijelo-
duh i da se živi umjerenim životom. Ove metode su
prvenstveno bazirane na poznavanju tehnike pravilnog disanja
i meditaciji, čime se postiže aktiviranje i svjesna kontrola Chi
energije. Postoje tri položaja vježbanja. Prvi je statički
(čing). Drugi je krečući (ting), što povezuje neaktivnost i
aktivnost pozicije u jednu cjelinu. Statičke vježbe sačinjavaju
razne vježbe disanja i meditacije koje možemo izvoditi stojeći,
sjedeći ili ležeći. Aktivne ili krečuće pozicije izvodimo kroz
vježbanje Tai Chi Chuana.
Ove položaje čine i dva osnovna pravca u vježbanju Chi
Kunga. Prvi je Wai Dan ili vanjski eliksir koji potiče globalnu
vanjsko-unutarnju Chi energiju. Drugi je Nei Dan ili unutarnji

36
Čudesna Energija-Chi Kung

eliksir koji predstavlja osnovnu metodu unutarnjeg Chi Kunga ili


pak metodu cjelovite cirkulacije Chia unutar tijela preko Dan
Tijena, razvijen kod Taoista i Budista.
Važan faktor kod vježbanja Chi Kunga je poznavanje
pravilnog disanja i koncentracije. Chi se kontrolira i upravlja
kanalima što vodi samo-izlječenju. Drugi vid je projekcija Chia
prema van i služi onima koji su ga razvili za liječenje drugih
ljudi. Disanje mora biti lagano i opušteno, kao kada se nešto
njuši. Udisaj je na nos, a izdisaj može biti na nos ili na usta,
zavisno od vježbi koje se rade. Kada se pravilno disanje
poveže sa višim stupnjem koncentracije, počinju se pokazivati
pozitivni efekti na zdravlje i duh. Kada je duh zdrav i tijelo
vitalno, i osjećaji će biti uzvišeni. Tijelo neće biti iskvareno
negativnim emocijama i željama, te će ono pravilno
funkcionirati. Meditacija mora biti vođena iskrenim namjerama
u vježbanju, samospoznaji sebe, čistog uma i istinske ljubavi.
Iako se Chi Kung stoljećima širio, čak i u Kini ima onih koji su
zbunjeni tom praksom. Postoje mnogi razlozi koji opravdavaju
takav stav. Do pred otprilike pedeset godina eksperti Chi
Kunga podučavali su ovoj vještini samo članove svoje obitelji i
izuzetno, osobe od povjerenja, ne dozvoljavajući širenje izvan
tog kruga. Veliki dio ovih tehnika razvili su i usavršili budistički i
taoistički svećenici koji su podučavali unutar svojih hramova.
Zato je Chi Kung kao privilegija malobrojnih, od mase shvaćen
kao neka magija. Drugi je razlog što su pojedini praktičari krivo
razumjeli i interpretirali tehnike i nisu osjetili blagodati
vježbanja. Za one koji će shvatiti ove tehnike moram reći da
neometana cirkulacija Chia ima važnu ulogu u zdravlju ljudi.
Taj dokaz uputio je mnoge ljude na traganje za metodom koja
pomaže ovu cirkulaciju. Vremenom su kreirane mnoge
efikasne metode i sistem što je utemeljilo početak razvoja Chi
Kunga.

37
Čudesna Energija-Chi Kung

6.1. BODHIDARMA

Bodhidarma Sardili bio je princ


male kraljevine na jugu Indije. Kao
sljedbenik Budizma prihvatio se života
Bodhisattve. Bodhisattve su
prosvijetljeni ljudi koji su se odrekli
Nirvane da bi služili čovječanstvu.
Smatra se da je Bodhidarma rođen
483 god. na jugu Indije. U to vrijeme
Indija je imala veliki utjecaj na Kinu, i
za Kineza je bila centar duhovnosti.
širenje Budizma navelo je mnoge
kineske vladare da šalju svećenike u
Indiju, da bi studirali Budizam i vratili
se posvećeni.
Isto tako oni su pozivali
indijske redovnike, a jedan od njih je
bio i Bodhidarma.
Slika 8 -Bodhidarma
Kao redovnik budističke Mahajana škole, Bodhidarma
se uputio u Kinu između 526 i 527 god.. Bilo je to vrijeme
vladavine cara Liang Vu-a iz dinastije Liang. Po dolasku u Kinu
njegovo prvo svratište bio je hram Kuan Shao u Kantonu.
Guverner ove provincije Shao Yon obavjestio je cara o
njegovom dolasku, te preporučio da ga primi na dvor. Na taj
nagovor car Liang Vu je pozvao Bodhidarmu, međutim nije mu
se dopalo njegovo budističko učenje, pa je Bodhidarma
nastavio svoje putovanje po Kini. Kao krajnje odredište na
posljetku je odabrao hram Shaolin u provinciji Henan, gdje je
ostao do kraja života.
Shaolin je bio budistički hram sagrađen 377 god. na
vrhu planine Sun, za vrijeme vladavine imperatora Wei, koji se

38
Čudesna Energija-Chi Kung

u religijskim pitanjima oslonio na budistu Pao Jaco-a. U to


vrijeme nisu se prakticirale nikakve borilačke vještine.
Kada je Bodhidarma došao u hram Shaolin, bio je
neugodno iznenađen, s većinom tamošnjih redovnika koji su
bili u vrlo lošoj tjelesnoj kondiciji. U takvom zatečenom stanju
redovnici nisu bili sposobni pratiti Bodhidarmino budističko
učenje, pa je neraspoložen time što je vidio otišao u jednu
pećinu blizu hrama Shaolin, gdje je ostao 9 god., meditirajući o
tom problemu. Njegova je meditacija bila tako jaka da je u
stijeni ispred koje je meditirao, ostao utisnut njegov lik, što i
danas mogu vidjeti posjetioci hrama Shaolin, koji je otvoren za
turiste.
Za vrijeme devetogodišnje meditacije Bodhidarma je
napisao dvije knjige od kojih je samo jedna “preživjela” do
danas. To je knjiga koja opisuje razvijanje Chia i muskulaturu
(Yi Gin Ching ).
Nakon tih 9 god. provedenih u osami Bodhidarma se
vratio u Shaolin, gdje je do kraja života podučavao redovnike
svojim metodama vježbi, do kojih je došao za vrijeme
meditacija.
Umro je 540 god. u 57 god. života. Danas je ime
Bodhidarma (indijsko), Da Mo ( kinesko) ili Daruma Taishi
(japansko ime), vezano za razne legende i zapise koji ga tvore
kao tvorca unutrašnjih sistema borilačkih vještina. Lu Yu,
pjesnik koji je živio u vrijeme južne dinastije Sung (1131-1162
god.), napisao je stihove koji opisuju filozofiju Da Moa.
“ Dok se drugi bune ja ostajem miran.
Povučeni svojim željama, ja ostajem miran.
Slušajući riječi iskušenja, ja ostajem miran.
Krećem se samo svojom-jedinom stazom.”

39
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 9.-Hram Shaolin (Provincija Henan)

Više od 1400 god. redovnici Shaolin hrama prakticiraju


vježbanje koje ih je naučio Bodhidarma. Dugo vremena su se
te vježbe vodile u tajnosti, i tek u 19 st. postaju poznate široj
kineskoj populaciji.
Ove jednostavne i blagotvorne vježbe Shaolinski
redovnici nisu koristili samo za zdravlje poticanje cirkulacije
Chia, već i da razviju snagu i energiju koncentrirajući Chi u
mišićima. Ali kako ove vježbe pripadaju kategoriji Wai Dan,
Shaolinski redovnici, da ne bi riskirali disperziju energije (San
Kung), prakticirali su odmah nakon vježbanja i meditaciju Nei
Dan, kako bi održali čiste i prohodne energetske kanale za
nesmetani tok energije.

40
Čudesna Energija-Chi Kung

6.2. NASTANAK I RAZVOJ CHI KUNGA

Vrlo je teško reći kako je nastao Chi Kung. Postoje


mnogi podaci da su u različita vremena korištene pojedine
tehnike za unapređenje ljudskog života. Sama iskustva u
liječenju stara su gotovo koliko i samo čovječanstvo.
Usavršavana tijekom vremena nekima se trag zagubio, a neka
su iskustva sačuvana zahvaljujući pisanim tekstovima. Prema
tome njihova je upotreba velika i danas što pokazuje činjenica
da se njima još uvijek služi i liječi četvrtina čovječanstva.
Pa da pođemo korijenima ove fantastične vještine.
Teorija o Chiu nastala je kad i kineska medicina u
CARSTVU ŽUTOG CARA (Huang Ti, 2698-2598 p.n.e.) Nei
King So Uen (Klasika Interne medicine) najstarije medicinsko
djelo u kojem su sakupljena sva stečena znanja od davnih
vremena pripisuje se žutom Caru. Ovo djelo sastoji se iz dvije
knjige. Huang Ti So Uen (pitanja Huang Tia) i Sing šu
(kompletno djelo o akupunkturi, moksi, dijagnostici, Chi
energiji, ishrani itd.). Nei King u obliku koji je stigao do nas,
prema najnovijim istraživanjima, napisan je u vrijeme dinastije
Han. Ovo djelo napisano je starim jezikom i po riječima
specijalista, sadrži neke skoro nerazumljive stranice. Zbog toga
je njegovo prevođenje teško kao i većine kineskih filozofskih
tekstova, zbog sugestivnog karaktera koji se gubi svakim
pokušajem tumačenja. Tumačenje daje jedno značenje, dok
izvorni tekst može da sadrži i mnoga druga.
Drugo važno djelo, bitno za razvoj CHI KUNGA je I
Ching (Kjiga promjena) prilično stara knjiga koja datira od 2400
p.n.e. Ova knjiga analizira sve moguće varijante prirode u
njenoj materijalnoj formi. Smjenjivanje dva suprotna principa
Jina i Janga prikazano je grafički i daje simbolična objašnjenja.
Tako su prirodne sile prikazane s 8 trigrama (Ba Kua), koji se
kombiniraju u 64 heksagrama ili moguće kombinacije. Za svaku
moguću kombinaciju napisana su i dana objašnjenja. Sve se

41
Čudesna Energija-Chi Kung

može objasniti pomoću Ba Kua trigrama koji prožimaju svaki


aspekt kineske kulture, pa ne mora iznenaditi da se osam
trigrama koristi čak i za opisivanje cirkulacije Chia unutar tijela.
Mnogi suvremeni autori koji se oslanjaju isključivo na
arheološku građu tvrde da povijest Kine počinje tek s
dinastijom Shang (1766-1154 god. p.n.e.). Za razvoj Chi Kunga
ovaj period je bitan jer se počela koristiti tehnika akupunkture
pomoću određenih kamenih šiljaka (Bian Shih). Tada je po prvi
put prihvaćeno mišljenje da je stimulacija na akupunkturnu
točku efikasnija ako se umjesto prstiju koristi šiljati predmet.
Ova se tehnika, dakle odnosila na stimulaciju točaka na
kanalima koji utječu na cirkulaciju Chia i ublažavanje bola.
U 6 st. p.n.e. filozof Lao Tzu opisao je u Tao Te Chingu
tehnike disanja za produženje života. To je bilo prvi put da se
spominje tehnika disanja kao metoda poboljšanja cirkulacije
Chia i produženje ljudskog života. U Shih Gi-ju (povijesni
izvještaj) izvještava se da su se za vrijeme Države ratnika
(770-221 god. p.n.e.) još kompletnije razvijale tehnike disanja.
Oko 300 god p.n.e., u svojoj knjizi Nan Hua Ching,
filozof taoista Chuang Tzu pisao je o postojećoj vezi između
disanja i zdravlja. Upečatljiv dojam ostavlja u ovoj knjizi
uzrečica da; ”razborit čovjek diše od pete..” Ovo pokazuje da
su već u to vrijeme neki taoisti koristili tehnike disanja u svrhu
poboljšavanja korištenja cirkulacije Chia.
Za vrijeme dinastije Chin i Han (221 p.n.e.-220 n.e.) Chi
Kungom su se bavili mnogi mudraci: Nan Ching (Klasik o
bolestima), knjiga liječnika Bian Chiueha, opisuje način
upotrebe disanja za povećanje cirkulacije Chia, dok Han Su Yi
Wu Tzu ilustrira 4 specifične tehnike vježbanja Chi Kunga.
Djelo Gin Guey Yan Siveh, autor Chang Chung Giena, opisuje
pak upotrebu disanja u kombinaciji s akupunkturom radi
održavanja dobrog protoka energije, dok Chan Yi Chan Ton
Chi, autor Vei Bo-Yanga, napada argument relacija koja
povezuju ljudska bića i Chi, te prirodne sile. U to doba

42
Čudesna Energija-Chi Kung

poznavanje anatomije je ostvarilo velik napredak zahvaljujući


tehnici kirurškog siciranja. Struktutra ljudskog tijela u razmjeru
sa sistemom kanala i živaca tada je shvaćena mnogo bolje
nego prije kao i svijest o postojanju Chi energije.
Za vrijeme dinastije Gin, u 3 st.n.e. poznati medicinar
Hua To prvi je upotrijebio akupunkturu u svrhu anestezije u
kirurgiji. Drugi važan doprinos ovog učenjaka je razvijanje
taoističke metode Juan Gin, koja je imitirala pet životinja: tigra,
jelena, majmuna, medvjeda i čaplju, radi generiranja cirkulacije
Chia. Ova forma predstavljala je metodu Wai Dan Chi Kunga, i
nazvana je Wu Skih Si (vježba pet života). Upravo na temelju
ovih tehnika nastale su kasnije mnoge škole borenja koje se
danas vježbaju u cijelom svijetu (Wu Shu, japanski karate..).
Tako se i danas u nazivima nekih škola borilačkih vještina
nalaze imena životinja, čije se tehnike koriste u borbi: “tigrova
šaka”, “bogomoljka”, ”ždralova škola”, “škola zmija”, “zmajeva
škola”...
U davna vremena, Chi Kung učitelji su pokrete raznih
životinja koristili da održe dobro zdravlje i dug život.
Dr. Gar Hung, u svom Bao Pah Tzu, ističe važnost
pravilne upotrebe mentalne koncentracije za vođenje i
povećanje protoka energije.
U periodu od 420-581 god. n.e. Yang Shen Yen Ming
Su, napisao je Tao Kung-Gin koji ponovo donosi mnoge
tehnike Chi Kunga za poboljšanje zdravlja i postizanje
dugovječnosti.
U doba dinastije Liang (502-557 god.n.e.), budistički
redovnik, Da Mo (Bodhidharma.), došao je u hram Shaolin gdje
je zatekao otupjele i mlitave redovnike. Takvo zatečeno stanje
potaklo je ovog redovnika da se povuče u osamu 9 godina. Za
to vrijeme napisao je dvije knjige. Knjiga Yi Gin Ching (klasika
o razvijanju muskulature), preživjela je sve do danas. Vježbe
ilustrirane u ovoj knjizi su jedan oblik Wai Dana (Chi Kung
vanjsko-unutarnji). Ove vježbe se sastoje od koncentracije na

43
Čudesna Energija-Chi Kung

pojedino mjesto tijela za razvijanje i poboljšanje Chia.


Vježbajući ustrajno ove vježbe redovnici su opazili razliku
između prijašnjeg i sadašnjeg stanja, tj. bili su sposobni znatno
povećati snagu. Svoje novo stečeno znanje upotrijebili su u
vježbanju borilačkih vještina što je dalo novi pravac razvoju ove
vještine, a to je aplikacija Chi Kunga u stilovima borenja.
Razvoj tehnika i teorija Chi Kunga nastavio se i za
vrijeme dinastije Sui i Tang (581-907 god. n.e.). Chu Bin Yun
Hou Su je priručnik koji je sastavio Chow Yun-Fan. U njemu je
opisano oko 200 različitih tehnika za poticanje protoka Chia.
Chen Gin Fen od Sun Su-Moa prikazuje metode kontrole Chia,
uvodi upotrebu šest zvukova koji se odnose na unutarnje
organe i na posljetku zbir tehnika masaža nazvane “49 tehnika
masaže od Lao Cea”.
Wai Tai Mi Yao od Wan Tora, analizira upotrebu disanja
i terapiju travama protiv zastoja cirkulaciju Chia. Tokom perioda
od 930 od 1368. god. n.e., za vrijeme dinastije Sing, Gin i
Yuen, sastavljena su različita zanimljiva djela. Zu Men Shih od
Shih Tzu-Kuo, preporučuje Chi Kung za zbrinjavanje ozljeda,
posjekotina i iščašenja, dok Lan Skih Mi Chan od Li Gou
savjetuje Chi Kung uz ljekovito bilje. Ge Tzu Lun od Chu Dan-
Si, teorijski objašnjava upotrebu Chi Kunga u liječenju bolesti.
Za vrijeme dinastije Sung (960-1279 god.) nastao je Tai
Chi Chuan. Smatra se da je ovaj stil kreirao Chang San-Feng,
blizu planine Wu Dan. Tai Chi Chuan je borilačka vještina iz
Nei Dan Chi Kunga, koja generira energiju počevši od Dan
Tiena i dalje vodeći je po cijelom tijelu.
Godine 1026 Wang Wei-Yi napravio je znamenitog
Mjedenog čovjeka. To je ustvari mjedeni model s nacrtanim
kanalima i akupunkturnim točkama čija je svrha da olakša
učenje akupunkture. S vremenom su tehnike Chi Kunga sve
više napredovale i njegovi blagotvorni efekti kao i upotreba u
vještini borenja, stekli su veliki ugled kod Kineza. Npr. general
Yueh Fei koji je živio za vrijeme dinastije Sung (1177-1279

44
Čudesna Energija-Chi Kung

god.), bio je poznat kao tvorac mnogih stilova Chi Kunga.


Legenda koja je preživjela govori da je general saznavši da su
mnogi njegovi vojnici preslabi, upotrijebio vježbe Da Moa (Yin
Gin Ching) kao osnovu u obuci. Modificirajući ih kreirao je Shih
Er Dun Gin ili 12 Dijelova Brokata, iz kojeg se kasnije razvio
Hsing I i Lin Ho Bo Fa.
Za vrijeme dinastije Ming i Ching (1368-1911 god.)
publicirane su knjige: Chi Ling Ba Mei Kou od Li Shih-Tsina koji
analizira vezu između Chi Kunga i energetskih kanala, Bao
Shen Mi Yao od Tso Yun-Bai koja opisuje statičke i krečuće
tehnike Chi Kunga, a Yang Shen Hou Yu od Ghein Gi-Tzu,
govori o tri esencije: Gien (sperma), Chi (unutarnja energija) i
Shen (duh), te o načinima na koji se čuvaju. Prema tom učenju
čovjeku šteti preveliko zadržavanje kao i preveliko prosipanje
sperme, pa tako život mora biti brižljivo reguliran u skladu s
životnom dobi i konstituciji.
Za vrijeme dinastije Ching (1644-1911 god.) kreiran je
stil Ba Kua Chuan (Tehnika 8 trigrama), a pri kraju dinastije
Ming (1640 god.), kreiran je stil koji se danas često koristi u
terapeutske svrhe; For Long Kung ili “Stil Vatrenog Zmaja”.
Stvoreni su i mnogi drugi stilovi, ali je veći dio njih do danas
zaboravljen ili malo poznat.
U novije vrijeme, točnije od 1911 god. u Kini i izvan nje
napisane su brojne dobre knjige o Chi Kungu, bilo da su
medicinskog, energetskog ili borilačkog karaktera. Praksa i
teorija Chi Kunga prema tome može se podijeliti na
konfučijsku, medicinsku, budističku i taoističku. To nije kruta
podjela jer onaj tko studira način djelovanja Chi energije može
biti Konfučist, Taoist ili Budist. Konfučisti su zainteresirani za
grupni rad više od postizanja autoperfekcije odvajanja od
društva. Mnogi su smatrali da je bitni cilj Chi Kunga da
pojedinac bolje izvršava svoju funkciju u društvu, naročito
umjetnici.

45
Čudesna Energija-Chi Kung

Medicinari nisu razvili svoj vlastiti filozofski pravac, tj. u


njihovim djelima često se pripisuje utjecaj taoista. Oni ističu
potrebu uravnoteženja Chia. U filozofiji Budista, ističe se teorija
da je čovjek duhovno biće i da je njegovo materijalno
pojavljivanje u ovom svijetu samo put kojim je upućen da se
razvijanjem svijesti oslobodi patnje od materijalnog postojanja.
Time je izrečena teorija da je sve uništivo, samo je duh
neuništiv. Njihove osnovne metode su meditacije u
nepokretnom položaju i vježbe disanja za postizanje mentalne
tišine. Premda takav način meditiranja dovodi do znatnog
povećanja Chia, to nije njena glavna svrha.
Taoistička škola poznata je po njenoj važnosti koju
pridaje perfekciji osobe i postizanju besmrtnosti. Pri tom koriste
Chi Kung i alkemiju, zbog čega se ova dva termina često
nalaze skupa. Dva termina korištena u knjizi (Wai Dan i Nei
Dan) koji opisuju metode razvijanja cirkulacije Chia, imaju
značenje eliksira besmrtnosti.

46
Čudesna Energija-Chi Kung

6.3. 20 PRAVILA CHI KUNGA


Postoje brojna pravila koja vas štite prilikom vježbanja
Chi Kunga i doprinose ubrzavanju unutarnjeg procesa.
1. Na početku vježbanja potrebno je razumijevanje i
ponavljanje vježbi.
2. Vjera u djelotvornost vježbe Chi Kunga od velikog je značaja
za uspjeh svakog pojedinaca.
3. Upornost je jedan od osnovnih zahtjeva za vježbanje Chi
Kunga. Bez upornosti nema napredovanja ni u kom smislu.
4. Mjesto za vježbu neka bude dobro prozračno, bez jakog
vjetra i mirno, tako da vas nitko ne uznemiruje tijekom vježbe.
5. Zemaljska orijentacija - za vrijeme svih vježbi dobro je
okrenuti se prema istoku da bi se iskoristila energija rotacije
Zemlje i energija Sunca.
6. Trajanje prakse - idealno bi bilo vježbati tri puta po pola sata.
7. Vrijeme i dužina vježbanja - najbolji periodi za vježbanje jesu
četvrt sata prije svanuća ili 1 ili 2 sata prije ručka, te pola sata
prije odlaska na počinak.
8. Misli - za vrijeme vježbanja um mora biti fokusiran na Dan
Tien i na Cirkulaciju Chia. Treba spriječiti kretanje misli. Ako se
pažnja ipak rasprši i u mentalni prostor navru misli,
jednostavno pažnju vratite na vježbu. Chi Kung ne treba
vježbati ako osjećate zamor, jer tada nećete moći postići
mirnoću uma i relaksaciju, što će remetiti pravilnoj cirkulaciji
Chia. Možete ako želite napraviti nekoliko dubokih udisaja da bi
ste se opustili. Pokušaj cirkulacije Chia za vrijeme
uznemirenosti može se negativno odraziti na praktikanta.
9. Položaj jezika, zuba i očiju - kroz sve vježbe jezik bi trebao
dodirivati vrh nepca, oko centra. Ovo će stvoriti most između
Jin i Jang energije, omogućavajući neprekinut tok Chia. Zubi se
trebaju lagano dodirivati, dok za vrijeme meditacije oči moraju
biti zatvorene ili poluotvorene, ali ako žmirite, trebate ostati
pozorni da ne zaspite. U svim kretajućim Chi Kung vježbama

47
Čudesna Energija-Chi Kung

oči moraju biti otvorene usmjeravajući pogled prema ruci koja


vodi pokret.
10. Izbjegavajte pušenje - budući da vježbe Chi Kunga iniciraju
duboko disanje, pluća moraju biti sposobno adekvatno
funkcionirati.
11. Izbjegavajte nepotrebno uzimanje alkohola. Neumjerenost
u alkoholu oštetit će živčani sistem, ometajući cirkulaciju Chia.
12. Umijte se prije vježbanja. To će potpomoći mentalno
rasterećenje.
13. Obucite laganu odjeću koja vas neće stezati, posebno oko
karličnig dijela.
14. Izbjegavajte seksualnu aktivnost nekoliko sati prije i
nekoliko sati poslije vježbanja (samo za muškarce).
15. Za vrijeme menstrualnog ciklusa, žene se ne bi trebale
koncentrirati na Dan Tien, nego na solarni pleksuz. To je iz tog
razloga da bi se izbjeglo prekomjerno slijevanje Chia u donje
dijelove tijela.
16. Nemojte jesti jedan sat prije i poslije vježbanja.
17. Nemojte nikada zadržavati dah.
18. Zadržite opuštenost tokom cijele prakse (odnosi se samo
na Nei Dan Chi Kung).
19. Kontrolirajte negativne emocije-ljutnja, ljubomora, požuda.
20. Ako se neprestano javljaju negativne senzacije ili ako se
loše osjećate, prekinite sa vježbanjem. Nemojte dalje sami
nastaviti bez nadzora kvalificiranog učitelja.

48
Čudesna Energija-Chi Kung

6.4. POPRATNE REAKCIJE

Vježbajući Chi Kung osjetiti ćete niz popratnih reakcija.


Te će reakcije pogotovo biti izražene u početku vašeg
vježbanja. To znači da su se vježbama Chi Kunga značajne
promjene počele dešavati u vašem tijelu. Netko će se već u
samom početku osjećati bolje, dok će se drugi žaliti na
pogoršanje zdravstvenog stanja. Ova je pojava prirodna,
upravo što vježbama Chi Kunga potencirate uspavanu Chi
energiju. To u našem tijelu mora izazvati popratnu reakciju.
Stare navike (energije) se odupiru nailasku novih, pa se na to
nemojte previše obazirati, nego nastavite s vježbanjem i za
kratko vrijeme osjetiti ćete da će te nelagodnosti prestati. Ako
se ipak i dalje javljaju i još više pogoršavaju vaše tjelesno
stanje, prestanite s vježbama. Obratite se kvalificiranom
učitelju, koji će vam pomoći da prebrodite krizu.
Vodeći tečajeve Chi Kunga i Tai Chi Chuana, imao sam prilike
raditi sa velikim brojem ljudi, u više grupa. Obično su te grupe
sačinjavale ljude oba spola različite starosne dobi. Znalo se
desiti sa su u jednoj grupi bili aktivni sportaši skupa s ljudima
koji su imali nekih zdravstvenih problema. Bilo je i ljudi kojima
doktori nisu predlagali bilo kakve (nikakve) vježbe zbog
mogućeg pogoršanja zdravstvenog stanja. Ja sam im naprotiv
preporučio lagane tjelesne aktivnosti, koje bi trebale
uspostaviti poremećenu ravnotežu, energije u tijelu i vlastitom
zdravlju. Kako sam napomenuo, u grupi sam imao i sportaša
koji su bili u fizički dobroj kondiciji, međutim to nije uvjetovalo
brži napredak u odnosu na ostale vježbače. Razmišljajući o
ovom donio sam zaključak da ljudi koji dođu s stečenim
predrasudama ne mogu primiti novo učenje koje govori o
nečemu što je njemu strano. Razlog što ljudi dolaze vježbati
Chi Kung i Tai Chi Chuan ja za neke zbog trenutne
popularnosti ove vještine, za druge jer su čuli o upotrebi Chia
u borilačkim vještinama. Treću grupu čine ljudi koji traže način

49
Čudesna Energija-Chi Kung

za rješavanje svojih zdravstvenih problema. Moj savjet je da


svaki čovjek prije nego započne vježbanje ove energetske
vježbe, potraži udžbenik Chi Kunga, koji će ga upoznati sa
svrhom ovih vježbi, što će doprinijeti razumijevanju same
vještine, a time i ispravnom pristupu radu.
Važno je znati da se u početku vježbanja javljaju popratne
reakcije koje mogu biti:
1) prirodni odrazi na vježbe Chi Kunga, čiji je uzrok stjecanje
novih navika,
2) neprirodni odrazi koji se javljaju uslijed pogrešnog pristupa
vježbanju.
UTRNUTOST NOGU - Ovo je pojava koja muči veliki broj
početnika i koja se javlja za vrijeme meditacije u sjedećoj
poziciji. Uzrok utrnulosti je sjedeći stav u kojem se noge moraju
prekrižiti. Problem prvenstveno proizlazi zbog smanjenog
protoka energije i krvi u donjim ekstremima, zbog specifičnog
položaja, ali postepeno taj će problem potpuno nestati. čim
primijetite da vam utrnutost nogu remeti koncentraciju
usmjerenu na vježbanje, prekinite vježbu na kratko vrijeme,
ispružite noge da bi se kanali otvorili i izmasirajte ih da bi krv i
energija brže cirkulirali, radi vraćanja uobičajenog stanja. čim
uspostavite normalni osjet nogu, možete nastaviti s
meditacijom.
ZNOJENJE - tijekom vježbanja može se pojaviti kao rezultat
prostornih faktora. Ako primijetite da je mjesto na kojem
vježbate izloženo toplini (neprozračenost, razne peći za
grijanje, sunce itd.) ili vlažnost, zamijenite ga prozračnim
mjestom , na kojem niste , direktno izloženi toplini ili jakom
suncu. Isto tako je važno, ako vježbate, u prostoriji ne smije biti
propuha, ili ako vježbate na otvorenom ne smije biti vjetra. Znoj
koji se javlja, a koji nije rezultat prostornih faktora možemo
podijeliti u dvije grupe: hladan i topli znoj. Hladan znoj može
pokazati prisutnost problema u jednoj od šupljina prijeđenih
cirkulacijom. U ovom slučaju treba konzultirati nekog majstora

50
Čudesna Energija-Chi Kung

Chi Kung meditacije. Topli znoj obično je privučen


energetskom cirkulacijom koja se odvija bez koncentracije. Ta
će pojava nestati ako se uspostavi opuštenost i koncentracija.
BOL U ENERGETSKIM TOČKAMA - neki praktikanti kada
energija prispije u sva područja, osjećaju bol. Bol se kao
refleksija može javiti u području križa, slabina ili u području
trbuha i prepona.
Ovi su bolovi uglavnom prouzročeni povećanjem
pritiska energije u točku u dijelu tijela koji zbog izgubljene
ravnoteže otežava povratak energije. To je normalna pojava i
trajati će dok energija ne pročisti kanal tj. ovu točku.
GLAVOBOLJA - uglavnom je prouzročena napetošću,
brigama ili Chiem koji prvi put dospijeva do tjemena. Ako su
uzrok glavobolje brige ili umor, bit će bolje da prekinete praksu
za taj dan. Za ovu vrstu glavobolje najbolji lijek je da se
prošećete na svježem zraku (u šumi ili uz more), uradite
nekoliko dubokih udisaja i idite na spavanje. Ako je glavobolja
prouzročena dotokom Chia u glavu, koncentrirajte se i opustite
se što je više moguće. Izmasirajte rukama glavu, i ako je bol
prestala možete nastaviti vježbu.
BOL U LEĐIMA - može biti prouzročen od dugog uspravnog
držanja leđa ili od ostatka Chia koji stagnira u toj zoni. Ako ste
zauzeli nestabilan položaj ili niste pak dovoljno opušteni, tada
su mišići leđa preopterećeni. Da zauzmete udoban položaj,
sjednite uspravno i istegnite se uvis što više opuštajući se bez
povijanja unaprijed. Ako je bol u leđima izazvana zbog
prisustva zaostalog Chia u tom području, da bi se ta tegoba
otklonila potrebna je intenzivna masaža.
POSPANOST - može biti rezultat velikog umora u tom slučaju
treba prekinuti s vježbanjem. Drugi je razlog dodirivanje zubi
jezikom. To ćete riješiti postavljanjem jezika u pravilnu poziciju
tako da vrhom dodirnete sredinu nepca.
LJULJANJE TIJELA - ljuljanje tijela kao i osjećaj rotacije
Zemlje, javlja se najčešće kod nedovoljne koncentracije,

51
Čudesna Energija-Chi Kung

poremećenog centra ravnoteže u srednjem uhu i visokog nivoa


disanja. Ako su u pitanju samo lagane vibracije, znak je da je
Chi aktiviran. One su korisne za zdravlje u manjem obimu. Ako
počinju da se pojačavaju, treba za trenutak prekinuti vježbanje,
ispružiti se na leđa, uraditi vježbu dubokog abdominalnog
disanja i vibracije će nestati. Još je bolje ako se čitavo tijelo
izmasira.
UBRZANI OTKUCAJI SRCA - Premda Chi Kung vježbe
normaliziraju rad srca i reguliraju cirkulaciju krvi i Chia, u nekim
slučajevima može doći do ubrzanog rada srca. Uzrok tome
može biti nervoza, napetost u grudima, neprirodno disanje. Da
bi se eliminirali ovi uzroci potrebno je opustiti se mentalno i
disati prirodnije. Ubrzani otkucaji srca mogu se javiti i u početku
vježbanja Male Cirkulacije, dovodeći Chi do točke Ming Men
koja se nalazi s leđne strane nasuprot srca. Detaljan opis ove
vježbe dat je već u poglavlju koji objašnjava vođenje Chia
Malom Cirkulacijom.
SVRAB - Za vrijeme vježbanja Chia može doći do svraba.
Svrab se može smanjiti ako se izmasira to mjesto. Ako osjećaj
svraba nije jak, treba ga ignorirati. Ako svrab počinje da se širi,
treba prekinuti koncentraciju na tu vježbu. Chi Kung majstori
kažu da svrab pokazuje da se Chi nalazi na površini tijela i da
čisti Chi prolaze koji nisu dosta prohodni.
NESANICA - Uzrok nesanice može biti psihička napetost kao i
pretjerano forsiranje Chi Kung vježbi. U tom slučaju dolazi do
veće akumulacije Chia, koji se nekontrolirano kreće po tijelu,
što može izazvati nesanicu. Poslije vježbanja Chi Kung vježbi
treba prošetati nekoliko minuta, da se Chi stabilizira, zatim se
istuširajte mlakom vodom i popijte čašu toplog čaja ili mlijeka.

52
Čudesna Energija-Chi Kung

7. WAI DAN CHI KUNG


U Chi Kung praksi postoje dva osnovna pravca
razvijanja Chi energije. Prvi pravac nazvan “Eliksir života” ili
Wai Dan na kineskom, oslanja se na razvoj Chi energije
vježbama koncentracije uma na određenu točku tijela. U
globalnom smislu Wai Dan su vježbe koje pospješuju
cirkulaciju Chia. U isto vrijeme tim se vježbama pospješuju
određene zone tijela tako da energija protječe kanalima.
Drugi pravac poznat u Chi Kungu je “Unutarnji eliksir“ ili Nei
Dan. I dok se u Wai Dan praksi putem kratkih kontrakcija
mišića, pravilnim disanjem i umnom kontrolom generira Chi
energija u određenim nivoima, u Nei Dan praksi Chi se
generira na nivou abdomena i vodi se cijelim tijelom
mentalnom koncentracijom. Ovdje je bilo kakva upotreba tijela
izbačena, što se vidi iz samog naziva koji označava unutarnji
eliksir ili vježbu koja se odvija unutar nas samih.
Sada ću prvo obrazložiti princip izvođenja Wai Dan Chi
Kunga. U ovom poglavlju iznijeti ću po prvi puta vježbe Wai
Dan, znamenite metode Yi Gin Ching, koju je osnovao i
podučavao sam Bodhidarma.
Dalje će biti objašnjena vježba Osam Dijelova Brokata
(Ba Dun Gin), koja se temelji na istim principima i na razvoju
Chi energije.
Na početku vježbanja ovih fantastičnih metoda morate
znati da su mnogi autoriteti na ovom polju osjetili sve blagodati
ovog učenja i nisu ovo znanje zadržali škrto za sebe, što je
dokaz da je ponuđeno svakom od Vas da se uključi u program
učenja Chi Kunga.
Zapad je tek nekoliko decenija u dodiru sa idejom Chia,
i mnogim ljudima je teško razumjeti ove pojmove. Ima čak i
onih koji vježbaju Chi Kung, a nisu osjetili razvoj unutarnje

53
Čudesna Energija-Chi Kung

energije. To ih čini zbunjenim pa dvoumeći se gledaju na


postojanje Chia. No ja Vam preporučujem neka tuđi neuspjesi
ne utječu na vaš odnos prema vježbanju. Svim čulima
osluškujte svoje tijelo. Za početak sva zapažanja i svaku
uočenu promjenu možete zapisati što će vam dati pravilan uvid
u napredovanje. I na kraju iskrena uma i otvorena srca,
prihvatite se vježbanja Chi Kunga. Uspjeh tada neće izostati.

7.1. TEORIJA WAI DANA


U Wai Dan Chi Kungu postoje dva načina vježbanja: u
pokretu i statičkoj poziciji. Kod vježbi u pokretu težnja je
uzastopna tenzija i opuštanje specifičnih mišićnih grupa ili
određenog dijela tijela s određenom tenzijom i kontrolom
disanja. Tenzija mora biti što kraća, jer snažna i duga tenzija,
te konstantna naprezanja sužava kanale kojima prolazi Chi.
čak se i ne mora raditi uz stvarnu tenziju. Ona se može i
mentalno projicirati na određeno mjesto tijela. Tako je tijekom
cijele vježbe tijelo u opuštenom stanju, dok se koncentracijom
misli u tom pravcu zamišlja tenzija. Neki pak vježbači
dozvoljavaju tenziju samo toliko koliko je potrebno za
postojanje bolje koncentracije. Vježbajući na takav način
određeni dio tijela nekoliko minuta, Chi se akumulira uz porast
topline u toj zoni, zbog priliva krvi i energije. Kada se mišići
opuste Chi i krv se preliju u susjedne zone s nižim energetskim
nivoom, potičući tako cirkulaciju unutarnje energije. Znamo da
su kanali kojima protječe Chi povezani s unutarnjim organima i
ako Chi nesmetano cirkulira to će i organi obavljati svoju
funkciju uobičajeno, što će se odraziti i na dobro zdravlje. Ako
se protok Chia smanji, dolazi do disfunkcije organa.
Povećavajući protok Chia Wai Dan vježbama, u
korespodentnom kanalu moguće je povratiti ravnotežu, što će
opet uvjetovati poboljšanje organa.

54
Čudesna Energija-Chi Kung

U Wai Dan vježbama u pokretu um djeluje u skladu s


disanjem čiji zajednički rad prenosi Chi u željenu zonu. Sustav
energetskih kanala i mozak su u međusobnoj tijesnoj vezi, tako
da cirkulacijom Chia možemo svjesno upravljati. Ta uzajamna
veza dovodi energiju do samih mišića kao krajnjih točaka tijela,
što istim omogućava maksimalno izražavanje snage. Npr., ako
želite dovesti Chi do sredine dlanova stanite jednom nogom
iskorakom naprijed i rukama ispruženim, dok su dlanovi
okrenuti od vas. Potpomognuti umnom kontrolom zamislite da
gurate veliku loptu što će rezultirati osjećajem topline locirane u
predjelu oko centra dlanova. što je umna kontrola slabija, to će
manje Chi energije doći do dlanova, tj. biti će preusmjerena na
druga mjesta. Vježbajući Wai Dan, um mora biti koncentriran,
opušten i prirodan. Kada radite vježbe mišiće nikada ne treba
stezati jako, jer to sužava kanale i smeta normalnom protoku
Chia. Vrlo je važno da um bude koncentriran na Dan Tien i
disanje, što će doprinijeti aktiviranju Chia.

Postoji jedna štetna pojava kod vježbi koje povećavaju


snagu mišića. To znači da ponavljanjem tenzije i opuštanja,
obim mišića se povećava, ali u isto vrijeme takve vježbe mogu
suziti energetske kanale izazivajući zastoj protoka Chia i krvi.
Simptomi koji se javljaju prilikom ovakvog vježbanja su visok
tlak, lokalni bolovi i nedovoljna kontrola motorike. U kineskim
vještinama borenja taj fenomen se zove San Kung ili “gubitak
energije”. Ako vježbač izbjegava prekomjerno forsiranje vježbi
za razvoj mišićne mase, San Kung se ne pojavljuje.

U statičkim vježbama Wai Dan Chi Kunga vježbe se


izvode relaksirano, stežući samo mišiće potrebne za
održavanje stava u kojem se nalazimo. Kada se u ovom stavu
ostane nekoliko minuta dolazi do povećanja energetskog nivoa
u zadanim mjestima (zavisno od pozicije tijela) i kad se tijelo
opusti Chi poteče u smjeru nižeg energetskog potencijala. Da
bi slika o ovom bila jasna daću usporedbu s baterijom koja kad

55
Čudesna Energija-Chi Kung

je spojena u strujni krug odnosno s određenim potrošačem,


daje struju i time na određen način opskrbljuje energijom.
Iako statičkim vježbama Wai Dan ne povećavamo
mišićnu masu, otpornost mišića se povećava.
Wai Dan vježbe su u prvom redu namijenjene za
očuvanje dobrog zdravlja, a manje se koriste u borilačkim
vještinama, jer se ne vježba kondicija Chia i njegovo
izražavanje kroz pokret.

7.2. STATIČNE FORME WAI DAN


Statične forme Wai Dana čine elemente u kojima nema
svjesne kontrakcije mišića, a u isto vrijeme, mišići su napeti
zbog težine stava. Prema tome teorija Wai Dana u statičnoj
poziciji upućuje na zauzimanje određenog stava u kojem se
naprežu samo mišići koji održavaju taj stav. Na taj se način u
tom dijelu skuplja Chi energija što se manifestira povećanjem
topline. Nakon prestanka zadržavanja stava dolazi do
popuštanja napetosti i akumulirana energija teče prema drugoj
zoni koja je energetski slabija. U Chi Kungu ta pojava se zove
„prelijevanje Chia“ (u zonu nižeg potencijala).
Mnoge od ovih statičnih formi nalikuju položajima Joge, što ne
bi trebalo biti čudno, jer je Kina gledala u Indiji godinama izvor
spiritualne inspiracije.
Sada ću objasniti razliku između Wai Dana u pokretu i Wai
Dana u statičkoj poziciji. Kada početnik pristupi vježbanju Wai
Dana ostaje zbunjen ovom podjelom jer ne uočava vidnu
razliku između ova dva principa. Sama činjenica da su jedan i
drugi, Wai Dan Chi Kung, tj. vanjsko unutarnji sistem vježbanja,
govori o tome da su razlike između njih minimalne. Razlika je u
tome što se Wai Dan u pokretu izvodi svjesno vodeći energiju u
željenu zonu. Pa tako sve radnje koje prate ovu vježbu kao što
su tenzija, opuštanje, stezanje i duboko disanje, popraćeni su

56
Čudesna Energija-Chi Kung

umnom kontrolom što označava kretanje. S druge strane, kod


statičkih formi vježbe valja izvoditi koncentrirano, uz
abdominalno disanje, zauzimajući određeni stav.
Chi se na taj način skuplja u mjestu najveće tenzije,
neovisno od utjecaja volje, što ukazuje na statičnost pozicije
vježbača prilikom odvijanja procesa unutar tijela.
Statične forme Wai Dan prvenstveno se rade glede
poboljšanja općeg stanja tijela jer u promjenjivim stavovima
sudjeluju različite mišićne grupe. Mišićne kontrakcije koje
doživljavamo zauzimajući neki od stavova statičnog Wai Dan-a
vremenom dovode do poboljšanja općeg stanja tijela koje
stječe veću sposobnost odupiranja umoru.
Ovim se vježbama ne povećava mišićna masa. Presjek
mišića ostaje isti ali se značajno povećava izdržljivost i snaga.
Uz to se otapaju masne naslage na rukama, trbuhu i bedrima
što će popraviti izgled tijela.
To znači, vježbajući na ovaj način mišići se pravilno
formiraju, otapaju se masne naslage i zateže koža.
U sljedećih nekoliko primjera prikazane su statične
forme Wai Dan.

57
Čudesna Energija-Chi Kung

STAV 1

Ispružite se na leđa s rukama iznad glave. Podignite


glavu skupa s rukama tako da brada dodiruje grudi. U isto
vrijeme podignite stopala 20 cm od tla. Duboko dišite i ostanite
u stavu u vremenu od 30 sekundi do 2 min..

Slika 10.-Položaj podignutih nogu

STAV 2

Ležeći na leđima s rukama uz tijelo i


dlanovima oslonjenim na pod, počnite
lagano podizati noge, podižući stražnjicu i
trup, dovodeći tijelo u položaj okomit na pod.
Tako je težina potpuno prebačena na
ramena i gornji dio ruku, a ne na vrat.
Ostanite u tom položaju oko 1 min., dišući
polako i duboko. U Kini se ovaj stav zove
“Položaj ramena”, dok je na zapadu
popularan naziv ”Svijeća”.

Slika 11.-Svijeća

58
Čudesna Energija-Chi Kung

STAV 3

Ostanite ležati na leđima. Dlanovima se oslonite o pod


iza glave, a noge privucite sebi skvrčivši koljeno. Iz ovog stava
podignite trup podupirući se rukama i nogama. Ostanite u
ovom položaju oko 10 sec. u 10 podizanja. Ovaj stav je poznat
kao “Most”.

Slika 12.-Most
STAV 4

Zauzmite položaj kao da radite sklekove sa rukama


razdvojenim za dvije širine ramena. Ostanite u ovoj poziciji 1
do 2 min.. Tijelo mora biti ukočeno i ispruženo. Druga varijanta
je da se oslonite samo vrhovima prstiju što je namijenjeno za
naprednije vježbače.

Slika 13-Položaj dlanova

59
Čudesna Energija-Chi Kung

STAV 5

Ova pozicija slična je prethodnoj, samo što se sada


oslanjate na laktove. Sva pravila za izvođenje ove vježbe
jednaka su prethodnoj formi. Ove dvije forme razvijaju Chi u
mišićima leđa i ramena.

Slika 14.-Položaj laktova

STAV 6

Iz prethodnog stava okrenite se bočno oslanjajući se


dlanom desne ruke i vanjskim bridom stopala desne noge.
Nakon 1 min. zadržavanja ovog stava okrenite se bočno sad u
drugu stranu pridržavajući se lijevom rukom i vanjskim bridom
lijevog stopala.
U ovoj vježbi Chi se skuplja u predjelu ramena.

Slika 15.-Položaj ramena

60
Čudesna Energija-Chi Kung

STAV 7

S nogama raširenim za širinu


ramena, savijte koljena i podignite
ruke uvis, tako da dlanovi gledaju
prema nebu. Ostanite u toj poziciji 1-
2 min.. Ova se vježba zove “Tou
Tian” ili ”Držati nebo”.

Slika 16.-Držati nebo

STAV 8

Ispravite se u prirodan stav. Ruke


stavite na kukove, podignite jednu
nogu i ispružite je paralelno s tlom.
Ostanite u ovoj poziciji 30 sec., prvo
na jednoj onda na drugoj nozi.
Naprednija tehnika sastoji se u
spuštanju i podizanju noge na kojoj se
stoji. Spuštajući se udišete, dok dižući
se izdišete.

Slika 17.-Ispružanje noge

61
Čudesna Energija-Chi Kung

STAV 9

Prebacite sada svu težinu na


jednu nogu koljena malo savijenog, i
drugu postavite ispod tako da samo
prstima dodirujete tlo. Ova se pozicija
popularno zove “Mačji stav”. Podignite
ruke formirajući obruč ispred grudi, dok
dlanovi gledaju unutra. Ostanite u ovoj
poziciji 1 min., zatim sve ponovite
oslanjajući se na drugoj nozi.

Slika 18.-Mačji stav


STAV 10

Stanite u uspravni stav. Polako


podignite desnu nogu i savijte u koljenu
tako da bedro noge bude paralelno s
tlom, a potkoljenica okomito. Obuhvatite
gležanj desne noge desnom rukom, a
lijevu ruku podignite kružnim pokretom
iznad glave tako da centar dlana bude u
liniji s tjemenom glave. Dlan gleda prema
gore. Ostanite u ovom stavu od 1-2
min.,a onda zamijenite stav podižući
lijevu nogu i pridržavajući se svih
prijašnjih danih uputa.

Slika 19.-Ždralov
stav

62
Čudesna Energija-Chi Kung

Naredne dvije forme spadaju u red težih vježbi i


preporučuju se naprednijim vježbačima Wai Dana.

STAV 11

Namjestite dvije stolice jednoj nasuprot drugoj i


međusobno ih udaljite tako da se možete ispružiti naslonivši
glavu na jednu, a pete na drugu. Ostanite u ovoj poziciji
ukočenog tijela od 30 sec. do 2 min.. U Kineskim borilačkim
vještinama ova forma se naziva “Most željezne arkade” (Tien
Bann Chiao).

Slika 20.-Most željezne arkade

63
Čudesna Energija-Chi Kung

STAV 12

Za ovu vježbu stanite od zida udaljeni oko pola metra i


zauzmite stav kao da sjedite na stolici, leđima se oslonivši o
zid. Noge moraju biti jedna uz drugu i savijeni u koljenima da
čine kut od 90 stupnjeva (slika 21.).
Ova forma zahtjeva spuštanje tijela dok butine ne budu
paralelne s tlom.
Na prvi pogled vrlo jednostavna vježba, ali je malo onih koji
mogu u ovoj poziciji ostati duže od 2 min.. Vrlo je efikasna za
razvoj Chia u mišićima nogu pa se zato preporuča sportašima.
Vježba se može izvoditi i u paru kao što je prikazano na
slici 22.

Slika 21.-Sjedenje Slika 22.-Sjedenje u paru

64
Čudesna Energija-Chi Kung

8. YIN GIN CHING


Bodhidarmina metoda (Yin Gin Ching)

Prije samog vježbanja morate odrediti mjesto na kojem


ćete redovito vježbati. Neka to mjesto bude na svježem zraku,
skriveno od radoznalih pogleda jer to može izazvati gubitak
koncentracije koja je neophodna prilikom vježbanja. Vježbe
izvodite okrenute prema istoku, ispravnih i opuštenih leđa,
stopala razmaknite za širinu ramena. Usta držite zatvorena dok
jezikom dodirujete nepce bez napora. Kad počnete s
vježbanjem formi nastojite ih izvoditi kontinuirano jednu za
drugom kako bi sačuvali akumuliranu energiju. Svaku formu
izvodite 20 puta. Jedno ponavljanje sadrži udah uz opuštanje
mišića i izdah uz laganu tenziju popraćenu kratkim pokretom.
Uz to treba zamisliti kako energija teče prema toj zoni. Nakon
ponovljenih 20 udisaja i izdisaja prijeđite na drugu vježbu bez
prekida. Ispočetka će vam izvođenje svih 12 formi (toliko ih
broji ova vježba) pričinjavati teškoću. Početniku je naporno
izvoditi više od 5 formi u jednom vježbanju, ali i to daje dobre
rezultate. Ako se pridržavate danih uputa i vježbate 2 puta
dnevno, cijela forma biti će savladana za nekoliko mjeseci. Ali,
naučiti formu ne znači samo naučiti pokrete. Tu se
podrazumijeva da vladate tehnikom disanja uz pravilan stav i
pravilno usmjeravanje energije putem umne kontrole. Isto tako
ovim se podrazumijeva da možete bez umaranja izvesti svih 12
formi i to u jednom vježbanju. Drugim riječima, kad ispunite sve
navedene uvjete koje sam još prije naznačio, tek onda možete
reći da ste savladali formu. Ovim se vježbama povećava snaga
mišića ruku i ramena. Poboljšava se cirkulacija što konačno
otklanja utrnulosti i ostale nelagode a znatno se povećava i
snaga u šakama.
Za one koji imaju probleme kao što su hladni dlanovi,
bolovi u ramenima, utrnulost ruku za vrijeme spavanja, slabost

65
Čudesna Energija-Chi Kung

odnosno nedostatak snage u rukama preporučam da izvode


ove vježbe svaki dan po 30 minuta ponavljajući za prvo vrijeme
svaku vježbu barem 5 puta. Kako vježbom napredujete
povećavajte broj izvođenja do traženih 20 udisaja.
Iskustva u radu sa grupama su pokazala da najveći
napredak postižu upravo oni ljudi koji pate od gore navedenih
problema i uspješno ih rješavaju za oko 3 mjeseca
svakodnevnog vježbanja.
Ako nastavite ovim tempom, za tri godine ćete razviti
enormnu snagu i energiju, ali ako želite očuvati samo dobro
zdravlje dovoljno je jednom dnevno izvoditi 5 formi.

66
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 1

Stanite u paralelan stav sa


stopalima raširenim za širinu ramena.
Ruke opustite uz bokove, laktove malo
savijte. Dlanovi su okrenuti prema podu,
dok prsti gledaju prema naprijed. Svakim
izdisajem zamislite da dlanovima
pritišćete pod. Još je bolje ako zamislite
imaginarnu loptu koja kao da izvire iz
vode i vi je potapate svakim izdisajem.
Dok udišete opustite se. Ova forma
stvara Chi u području pulsa, gdje bi
nakon određenog vremena vježbanja
trebali osjetiti toplinu.

Slika 23.

FORMA 2

Iz prethodnog stava bez


pomicanja ruku stisnite šake s
palčevima prema tijelu. Vježbajte
zamišljenu napetost u šakama gurajući
palčeve unazad. Opustite se dok
udišete.

Slika 24.

67
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 3

Rotirajte šake tako da su


dlanovi okrenuti prema tijelu. Palčevi
su poklopljeni preko prstiju kao kad
normalno stisnete šake, a opustite se
udahom.

Slika 25.

FORMA 4

Zatvorenih šaka ispružite ruke


ispred tijela, u visini ramena. Dlanovi su
okrenuti jedan prema drugom. Uz
izdisaj stvarajte mentalnom projekcijom
napetost, a opustite se udahom. Ovom
vježbom energija će biti stvorena u
području ramena i torza.

Slika 26.

68
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 5

Iz prethodne pozicije podignite ruke


uvis. Dok izdišete zamišljate da stvarate
napetost, a opustite se uz udisaj. Ova
vježba će stvoriti energiju u vratnim
mišićima, ramenima i bokovima.

Slika 27.

FORMA 6

Spustite ruke tako da njihov gornji


dio bude paralelan sa tlom. Laktovi
su savijeni dok su šake pored ušiju
s dlanovima okrenutim naprijed.
Dok izdišete zamislite da stežete
šake. Za vrijeme udisaja zamislite
da ih opuštate.
Slika 28.

69
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 7

Ne pomičući ruke do
laktova, ispružite ih u stranu
dlanova okrenutih prema
naprijed. Za vrijeme izdisaja
zamislite da stežete šake, a
za vrijeme udisaja opuštate
napetost. Energija koja se
stvori vezana je za ramena,
torzo i leđa.

Slika 29.

FORMA 8

Ruke postavite ispred tijela sa


sučeljenim šakama i laktovima blago
savijenim da tvore kružni oblik ispred
vas. Zamišljajte da stežete šake dok
izdišete i da vodite energiju duž ruku
do šaka. Uz udisaj se opustite.
Slika 30.

70
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 9

Vratite šake ispred tijela


savijajući laktove. Neka se nađu
ispred lica, dlanova okrenutih
naprijed. Dok izdišete stežite šake i
laktove, a dok udišete opuštajte ih.

Slika 31.

FORMA 10

Uspravite podlakticu vertikalno od


poda. Dlanove okrenite naprijed
paralelnih podlaktica. Dok izdišete
zamislite da stežete šake i da ih
opuštate dok udišete. To stvara
energiju u zoni ramena.
Slika 32.

71
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 11

Savijenih laktova spuštate šake


dok ne dođu ispred abdomena
dlanova okrenutih prema van. Stežite
šake rotirajući ih prema van i da
dovodite energiju u ruke. Ova forma
služi za vraćanje ravnoteže energije
tijela.

Slika 33.

FORMA 12

Ruke ispružite ispred tijela,


dlanova okrenutih na gore. Izdišući
gurajte dlanovima na gore. Opustite
se udahom.

Slika 34.

72
Čudesna Energija-Chi Kung

9. 8 DJELOVA BROKATA ( Ba Dun Gin )

Kreator Osam Dijelova Brokata je general Jueh Fei.


Njegova je namjera bila poboljšati zdravlje i izdržljivost svojih
vojnika, pa je tako došao do 12 formi kasnije reduciranih na 8
koje se masovno prakticiraju u cijeloj Kini u nekoliko stilova
podjednako efikasnih.
Brokat je svila protkana složenim i obojenim figurama
koje mogu biti od zlata ili srebra, i vrlo je dragocjena. Stoga je i
vježba generala Yueh Feia od neprocjenjive vrijednosti jer
vježbač prakticiranjem ovih vježbi čuva svoje zdravlje.
Sama vježba sastoji se od savijanja i istezanja tijela u
svim pravcima, što masira unutarnje organe, pospješuje protok
Chia i cirkulacije krvi. Time blagotvorno djeluje na visok
pritisak, srčane i psihičke smetnje, anemiju, smanjuje smetnje
probavnog trakta itd.
Prilikom vježbanja dobro je usvojiti sljedeća pravila:
a) Prije i poslije vježbanja opustite se kratkom šetnjom
b) Disanje mora biti abdominalno i na nos
c) Tijekom vježbanja leđa zadržite uspravno osim u situacijama
kad vježba zahtjeva da ih savijete
d) Neka mjesto na kojem vježbate bude prozračno i negdje na
osami gdje ćete se ugodno osjećati
e) Pokreti se izvode kontinuirano jedan za drugim do kraja
serije.
Kako nemamo svi isti kapacitet pluća, koordinaciju sa
disanjem morate podesiti prema sebi, tako da disanje bude
prirodno, bez naprezanja i u harmoniji s pokretima ruku.
Minimum izvođenja svake vježbe je 3 ponavljanja, a to
se može progresivno povećati na 5,7,9,ll,.. ponavljanja. što je
ponavljanja u jednoj seriji više to je učinak bolji.

73
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 1

Prsti se isprepletu i namjeste kod Dan Tiena, dlanova


okrenutih prema gore (slika 35.). širokim pokretom podignite
ruke uz udisaj, zatim privlačite sebi i dole uz izdisaj (slika 36. i
37.). Sada rukama ponovo idite prema gore (slika 38.), ali ovaj
put uz tijelo, sve do iznad glave (slika 39.). Ovaj pokret ruku
prati udisaj. Iz te pozicije ruke razdvajamo i spuštamo ih polako
do bokova uz izdisaj (slika 40.). Time je prvi krug disanja
završen. U ovoj se vježbi kod udisaja mišići trbuha malo
kontrahiraju, a kod izdisaja opuštaju.

Korist ove vježbe je da jača abdomen i organe probave,


da pospješuje probavu i skida suvišne naslage sala sa trbuha.

74
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 35. Slika 36. Slika 37.

Slika 38. Slika 39. Slika 40.

75
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 2

Stanite u jahači stav (slika 41.). Podižite ruke do grudi


uz udisaj (slika 42.). Zatim, zamislite da napinjete luk, tako da
nastavite desnom rukom horizontalno u desnu stranu uz
izdisaj, dok u isto vrijeme lijevu ruku zatežete natrag u smjeru
lijevog ramena (slika 43.). Iz ove krajnje pozicije ponovo slijedi
udisaj uz vraćanje desne ruke koju pratite pogledom dok se ne
nađe zajedno s lijevom kod grudi (slika 44.). Tada zajedno
nastavljaju put do Dan Tiena što prati izdisaj (slika 45. i 46.).
Vježbu ponavljamo kontinuirano u lijevu i desnu stranu.
Ovom vježbom stimuliramo cirkulaciju krvi i skladno se
razvijaju grudi.

76
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 41. Slika 42.

Slika 43. slika 44.

Slika 45. Slika 46.

77
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 3

Stanite u paralelni stav (slika 47.). Uz udisaj podižete


ruke do ramena gdje se prekriže kod zglobova (slika 48.),
okrenu dlanovi i započne spuštanje uz izdisaj (slika 49.). Kad
obadvije ruke dođu do bokova, započinje udisaj podižući desnu
ruku bočno u luku do iznad glave. U krajnjoj poziciji dlan desne
ruke je okrenut prema gore pa se stiče dojam kao da se
pridržava strop iznad glave, dok je dlan lijeve ruke okrenut
prema podu i zamišljate kao da nešto gurate dolje (slika 50.). Iz
ove krajnje pozicije počnite spuštati desnu ruku bočno dolje uz
izdisaj. To isto ponovite i sa lijevom rukom, praveći seriju od
nekoliko uzastopnih ponavljanja sa obadvije ruke.
Ako ste dobro radili osjetit ćete na kraju kako vam se
toplina slijeva u dlanove što je znak poboljšanja cirkulacije u
rukama.
Ova vježba poboljšava i jača funkciju trbuha i slezene.

78
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 47. Slika 48.

Slika 49. Slika 50.

79
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 4

Ovom vježbom uz pravilno disanje i koncentraciju


pokrećemo Chi duž vena i arterija, što je dobro za zdravlje i
efikasno za jačanje unutarnjih organa.
Vježbu započinjemo tako da iz paralelnog stava
podižete ruke uz udisaj (slika 51.). Kada tako vođene dođu do
visine ramena okrenite glavu u desno (slika 52.), i počnite
lagano spuštati ruke uz izdisaj. Mislima pokušajte da vaš Chi
spustite iz abdominalnog predjela u lijevo stopalo. Kad dođete
u prvobitnu poziciju počnite ispočetka podizati ruke uz udisaj,
vizualizirajući Chi koji koncentracijom sada iz desnog stopala
podižete do abdomena. Pri kraju udisaja ruke su ponovno u
visini ramena i pogled usmjeren ispred vas. Ponovno
započinjete sa spuštanjem ruku i uz izdisaj rotirate glavu koliko
možete u desnu stranu. U isto vrijeme zamišljate Chi kako se
spušta niz lijevu stranu nogu do stopala.
Ovom se vježbom uspješno liječe kronična oboljenja i
jačaju unutarnji organi.

80
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 51. Slika 52. Slika 53.

81
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 5

Zauzmite jahači stav (slika 54.). Dlanove naslonite na


bedra iznad samih koljena. Za vrijeme vježbe leđa i glavu držite
pravo, a struk neka vam služi kao osovina kružnih kretanja koje
izvodite prilikom same vježbe. Vježbu započinjete krečući
tijelom u lijevu stranu do lijevog koljena (slika 55.), pa nastavite
dalje prema desnom kao da nešto uz udah (slika 56.). Kad
licem dođete do desnog koljena počnite sa podizanjem tijela uz
izdah (slika 57.). Sad počnite kružiti tijelom u suprotnu stranu,
ponavljajući iste principe.
Ova vježba masira probavne organe, otklanja bolove i
napetost, a djeluje i na smirivanje živčanog sistema. Za one
koji pate od bolova u lumbalno-sakralnom predjelu, kao i za
bolove koji se ponavljaju kod nekih žena za vrijeme mjesečnog
ciklusa, ove vježbe daju dobre rezultate u otklanjanju tih
bolova.

82
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 54. Slika 55.

Slika 56. Slika 57.

83
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 6

Paralelnog stava (slika 58. i 59.), podižite ruke uz udah


iznad glave (slika 60.). Zatim započnite saginjanje gornjeg
dijela tijela (slika 61. i 62.), sve dok prstima ruku ne dodirnete
tlo. Ova radnja je popraćena izdahom. Sada započnite
ispravljanje gornjeg dijela tijela u prvobitan položaj i rukama
opuštenim uz tijelo (slika 63.). Za vrijeme ispravljanja tijela traje
udah. Kada se nađete u početnoj poziciji završite izdahom, a
onda možete ponoviti cijeli krug započevši udahom.
Ova vježba služi za jačanje funkcija bubrega i struka
kao i sprečavanja zatvora. Savijanje tijela prema naprijed
masira bubrege što poboljšava njihovu funkciju.

84
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 58. Slika 59.

Slika 60. Slika 61.

Slika 62. Slika 63.

85
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 7

U ovoj vježbi zauzmite jahači stav (slika 64.). Podižite


ruke uz udah do visine ramena (slika 65.). Dok izdišete lijevu
ruku ispružite, kao da njome udarate (slika 66.). Vračajući se
nazad udišete i kada je dovedete ispred grudi, zajedno sa
desnom rukom (slika 67.), radite veliki krug iznad glave
nastavljajući udah. Kada dovedete obje ruke u krajnju poziciju
iznad glave (slika 68.), nastavite kruženje prema dolje kao da
gladite veliku loptu i to kretanje prati izdah (slika 69.).
Izvodeći ove pokrete razvija se veza između uma i
tijela, povećava apetit kod anemičnih osoba, regulira krvni
pritisak i sprečava zakrčenje krvnih sudova.

86
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 64. Slika 65.

Slika 66. Slika 67.

Slika 68. Slika 69.

87
Čudesna Energija-Chi Kung

FORMA 8

Stanite u paralelni stav sa rukama opuštenim uz tijelo


(slika70.). Uz udah podižite ruke sve do ramena i u isto vrijeme
propnite se na nožne prste, ne savijajući koljena i istežući noge
(slika 71.). Zatim lagano spuštajući ruke i pete započinje izdah
do krajnje pozicije koja je identična početnom stavu (slika 72.).
Prilikom spuštanja učinite lagani udarac petama o tlo. Poslije
udarca nogama osjetiti ćete laganu vibraciju koja se širi leđima
do potiljka, što će doprinijeti opuštanju uma i tijela.
Ova vježba stimulira cirkulaciju krvi, otklanja zamor,
sprečava zatvor i pojavu hemeroida.

Slika 70. Slika 71. Slika 72.

88
Čudesna Energija-Chi Kung

10. NEI DAN CHI KUNG


Wai Dan potiče razvoj vanjsko-unutarnje cirkulacije
energije, pa tako djeluje kao Vanjski eliksir. Druga metoda koju
ću ovdje objasniti je Nei Dan i za razliku od Wai Dana ona
doslovno prevedena s kineskog jezika znači “Unutarnji eliksir”
ili pak metoda cjelovite cirkulacije koja se kompletno odvija
unutar tijela u smjeru unutarnje-unutarnja. Drugim riječima to je
metoda vježbanja u kojoj se Chi generira na nivou abdomena i
vodi cijelim tijelom mentalnom koncentracijom i kontrolom
disanja. Kad se uspostavi kompletna kontrola nad cirkulacijom
Chi energije to se naziva vještina Nei Dan. Ako vježbamo
grupu mišića, to će koncentrirati energiju u toj zoni, koja će
opuštanjem prijeći na energetski slabije potencijale, ali to nije
cjelovita cirkulacija. Samo kompletnim opuštanjem razvija se
energija u svim dijelovima tijela. U metodi Wai Dana kao i u Nei
Danu pažnja se fokusira na Dan Tien, ali rezultati su različiti.
Kada se energija skupi u abdomenu metodom Nei Dan, ona se
dalje svjesno vodi po čitavom tijelu. Prvi korak u vježbanju
unutarnjeg Chi Kunga je taj da se vježbanjem pravilnog disanja
Chi generira u abdomenu. Kad se skupi dovoljno energije
pristupa se metodi koja uči kako se energija vodi kroz dva
glavna kanala (Upravljački i Sabirni), što se u Nei Dan Chi
Kungu ovo znanje naziva “Mala Cirkulacija” (Shao Chon Tien).
Treća i najnaprednija metoda daje znanje o upravljanju
energijom cijelim tijelom kroz 12 kanala i tada govorimo o
“Velikoj Cirkulaciji” (Da Chon Tien).
Kako je riječ o vježbi u kojoj um mora djelovati u
potpunom miru, osluškujući zbivanja u dubini organizma i
upravljajući svim procesima, možemo slobodno reći da se radi
o meditaciji.
Postoje četiri načina vježbanja ove meditativne prakse; ležeći,
sjedeći, stojeći i krečući, od kojih će svaki biti posebno opisan u
narednom tekstu.

89
Čudesna Energija-Chi Kung

Prema raspoloživim dokumentima znanje o Nei Danu


potjeće još iz prvih dana Chi Kunga. Nei Dan je u prvom redu
služio za poboljšanje fizičkog zdravlja i postizanje duhovne
harmonije, a ta se smisao nije izgubila ni do danas. Prvi
praktičari ove metode su bili budistički i taoistički redovnici.
U 13st. taoistički redovnici počeli su primjenjivati sistem
borenja, koji je bio kreiran tako da se u borbi umjesto fizičke
snage koristila unutarnja snaga generirana praksom Nai Dan.
Iako taoisti koriste različite tehnike disanja od budista, princip je
isti. Od ovih stilova najpoznatiji su Tai Chi Chuan, Ba Kua,
Hsing I, Sin Ho Ba Fa.
Stoljećima su Kung Fu Shaolin i Tai Chi Chuan
privilegirali, jedan tehnike Wai Dan, a drugi Nei Dan. Krajem 19
st. i početkom 20 st. kada su ove vještine iz okvira tajnosti
izašle u javnost, praktikanti borilačkih vještina počeli su koristiti
obje tehnike. Tijekom vremena iz ove dvije vještine proizišli su
mnogi borilački stilovi, Wai Dan i Nei Dan. Ipak veliki dio stilova
pao je u zaborav do danas, dok su Kung Fu Shaolin i Tai Chi
Chuan zadržali svoju dominaciju i dalje kao vodeći stilovi što
samo potkrepljuju činjenicu o njihovoj superiornosti.
U usporedbi s Wai Dan-om, Nei Dan ima neke
različitosti od kojih su neke povoljne a neke nepovoljne. Npr.,
Nei Dan zahtjeva više vremena da se pokrene i aktivira Chi
energija u Dan Tienu, dok se ova senzacija vježbanjem Wai
Dana može lakše postići, što će relativno u kraće vremenu
vratiti poboljšanje zdravlja i poboljšanju vitalnosti.
Kao druga nepovoljna stavka je to da Nei Dan zahtjeva
pomoć i poduku mnogo kvalificiranijeg učitelja nego u Wai Dan
metodi, koju kada shvatite principe i zapamtite formu možete
prakticirati i sami. S druge strane vježbajući Nei Dan puno je
teže osjetiti cirkulaciju Chia, zato praktikant obavezno treba
vježbati uz pomoć i savjete majstora koji će ga voditi korak po
korak. Točnije kada se pojave problemi majstor Nei Dana
svojim znanjem i iskustvom pomaže u aktiviranju i kontroliranju

90
Čudesna Energija-Chi Kung

Chi energije. Osim toga, Nei Dan zahtjeva smireniji um i veću


dozu strpljenja nego što je potrebno u Wai Dan metodi. Budući
da stvara veću količinu Chia koju vodi kanalima, dio tog Chia
može se zaustaviti u šupljinama i izazvati stagnaciju kretanja
Chia energije, što se može nepovoljno odraziti na rad organa.
No, ovo vas ne treba zastrašiti. Ako pravilno slijedite sve
principe, do ove pojave neće doći.
Usprkos što su rizici vježbajući Nei Dan, mnogi vježbači
odabiru ovaj specifičan trening unutarnje energije.
Nije teško objasniti ovu činjenicu. Kao što sam već
rekao, kada pristupite vježbanju Nei Dana, manje su šanse da
doživite senzaciju cirkulacije unutarnje energije (nego
vježbajući Wai Dan), ali ako u tome uspijete tako stvorena
energija je u prednosti nad energijom stvorenom Wai Dan
metodom. U stvari bi rekao da se svijest o cirkulaciji Chia u
tom slučaju razvija po cijelom tijelu, suprotno Wai Dan praksi.
Chi koji je skupljen treningom Wai Dana cirkulira lokalno,
donoseći blagodati na određenim organima. Dalje, vježbajući
Nei Dan ne riskirate (San Kung), disperziju energije, jer su sve
vježbe unutarnje naravi, tj. svijest je prilikom vježbanja
okrenuta unutarnjim zbivanjima, što isključuje mogućnost
razvoja mišićne mase, izuzev onih u bazi abdomena (Dan
Tiena).
Na kraju kad se savlada metoda Nei Dan, unutarnja
energija je mnogo jača od one stvorene praksom Wai Dan.
Kod onih koji vježbaju vještinu borenja, unutarnji Chi
Kung razvija snagu do granica nepojmljivih laiku. Međutim radi
uzajamne povezanost, praktikanti borilačkih vještina često
prakticiraju jednu i drugu metodu, ali tko radi poboljšanja
zdravlja, upražnjava samo jednu, jer je to dovoljno da bi bili
zdravi i vitalni.
U Nei Dan Chi Kungu postoje metode budista i taoista
koje se međusobno razlikuju u nekim detaljima kod izvođenja
određenih dijelova vježbi. Budistička metoda potiče važnost

91
Čudesna Energija-Chi Kung

podizanja Chia (Yang Chi) s ciljem postizanja iluminacije


konzerviranjem Chia pomoću stanja tišine i fokusiranjem
energije u mozak. U Kini se čuvanje Chia tišinom zove Sjedeća
meditacija (Tsao Chan). S druge strane, taoistička metoda
naglašava važnost disanja na nivou Dan Tiena da bi se
pojačao Chi. Ta se tehnika zove Jačanje Chia (Sien Chi).
Taoisti koriste tehniku kojom Chi cirkulira kroz tijelo, koristeći
samo snagu volje. To se zove Prijenos Chia (Hsing Chi). Taj tip
prijenosa zove se uopćeno “Yun Kung” kao i “Hsing Kung”, što
bi prevedeno i razumljivo našem jeziku značilo “Znanje o
prijenosu unutarnje energije” (Kung Fu Chi Kung). U vježbama
disanja budisti koriste normalno disanje, uvlačeći abdomen dok
izdišu i izbacujući dok udišu. Taoisti suprotno tome dok udišu
uvlače abdomen i dok izdišu izbacuju ga. Ova razlika proističe
zbog činjenice da su taoisti vježbajući borilačke vještine otkrili
da ekspandiranje Dan Tiena generira ogromnu energiju
omogućujući istovremeno izdah i spuštanje Chia. Sistem
kanala koji se nalazi u ljudskom tijelu omogućava normalan
protok Chi energije i ta energija prožima svako živo biće od
rođenja pa do smrti. Ponekad Chi kruži brže a ponekad dođe
do zastoja ili blokade Chia, što nakon nekog vremena izaziva
bolest na organu koji se nalazi u predjelu gdje je došlo do
blokade energije. Isto tako ako dođe do neravnoteže Chia u
samom organu, on će početi energetski slabiti i na kraju će se
ovo gubljenje fizički manifestirati kao bolest organa. Zato je
svrha Chi Kung Meditacije da otvori i oslobodi prolaze kuda
prolazi Chi energija sprečavajući zastoje i blokade energije.

92
Čudesna Energija-Chi Kung

10.1. METODA DISANJA TAOISTA I BUDISTA


U NEI DAN CHI KUNGU

Postoje dvije metode disanja koje se prakticiraju u


vježbama Nei Dan Chi Kunga, a to su metoda taoista i metoda
budista. Osnovna razlika između ove dvije metode je suprotno
kretanje abdomena prilikom udaha i izdaha, premda obje
metode prihvaćaju isti princip razvoja Chia. Mnogi praktičari
koriste obje metode i lako prelaze s jedne na drugu.
Metoda taoista zahtjeva obrnuto kretanje abdomena od
prirodnog. Tako se kod udaha abdomen uvuče, a kod izdisaja
izbaci. Treba izbjegavati zadržavanje daha kao i forsiranje
unutarnjih procesa koji se dobivaju prilikom disanja. Uvlačeći tj.
izvlačeći bazu abdomena regulira se tok zraka. Udiše se na
nos. Kada se pluća napune izdiše se jednakim ritmom, kao i
prilikom udaha. Ove dvije faze trebaju se ponašati kao Jin i
Jang i djelovati zajednički formirajući se jedan u drugi
harmonično i bez napora. Za vrijeme izdaha gurne se lagano
Dan Tien i baza abdomena prema van. Na početku ovo
ekspandiranje baze abdomena s izdahom može biti teško, ali
kontinuiranim vježbanjem mišići nauče ekspandirati i ovo
disanje postaje lako. Dok se uči ova metoda, ne treba forsirati
izbacivanje Dan Tiena već treba raditi postupno dok se ne
postigne željeni rezultat.
Metoda taoista ima karakteristiku dubokog disanja jer
pluća rade punim kapacitetom.
S druge strane imamo budističku praksu disanja u kojoj
je kretanje abdomena suprotno od kretanja taoističke prakse.
Ovo se disanje zove prirodno jer tako dišu novorođenčad. Time
proizlazi da je udah na nos, a izdah na nos ili usta. Dok se
udiše baza abdomena se širi prema van, a za vrijeme izdaha
uvlači se. Unutarnji proces budističkog disanja također se
može opisati kao oblik dubokog disanja.

93
Čudesna Energija-Chi Kung

Kada učenik nauči disati po jednoj ili po drugoj metodi


može započeti razne vježbe disanja i meditacije kojima će
pokrenuti proces kruženja Chia.

TAOISTI
B-UDAH
A-IZDAH

BUDISTI
A-UDAH
B-IZDAH

Slika 73.-Prikaz»budističkog i
taoističkog» načina disanja

94
Čudesna Energija-Chi Kung

10.2. MALA CIRKULACIJA

Kada se postigne dobra koncentracija i kontrola disanja


u abdominalnom predjelu, dolazi do skupljanja i aktiviranja Chi
energije u tom predjelu. Da se tijelo održi u dobrom zdravlju ili
da se povrati izgubljena Chi energija, potrebno je da se
daljnjom vježbom pokrene Chi energija metodom koja se zove
Mala Cirkulacija. Prije nego započne trening cirkulacije Chia,
učenik bi trebao razumjeti značenje termina “Put Cirkulacije
Chia”. Mala Cirkulacija Chi energije prakticira se kroz dva
glavna kanala koji prolaze sredinom trupa, duž prednje i
stražnje strane tijela. Kanal koji prolazi prednjom stranom naz-
van je Sabirni kanal (Ren Mei), i ima funkciju kontroliranja
ravnoteže Jin energije u tijelu. Ovaj kanal počinje na donjoj
usnici i od točke Morsko Dno (Hai Di), smještene između anusa
i spolnih organa. Kanal koji vodi duž leđa zove se Upravljački
kanal (Du Mei), i njegova je funkcija kontroliranje ravnoteže
Jang energije. Ovaj kanal počinje iz točke Morsko Dno i prolazi
duž kralježnice, do tjemena, odakle ide do sredine nepca. Ova
dva kanala nisu spojena ali prilikom izvođenja vrhom jezika
treba dodirivati sredinu nepca što zatvara krug ili ujedinjuje
kanale Jin i Jang. Ova radnja se zove Konstituiranje Mosta (Da
Chiao). U svim vježbama Chi Kunga vrh jezika treba lagano
pritisnuti uz nepce, tako da jezik služi kao prekidač koji spaja ili
u protivnom razdvaja tok energije u oba dva kanala. Točka u
kojoj jezik treba dodirivati sredinu nepca zove se “Tien Tze“ ili
“Lung Chuan”. Kada se pokrene Chi energija Malom
Cirkulacijom, dolazi do otvaranja i čišćenja kanala što
omogućuje da Chi dolazi do svih dijelova tijela, što je vrlo
važno za održavanje zdravog i vitalnog tijela. Ali morate znati,
čak i ako češće vježbate, rezultati će ovisiti o stupnju
koncentracije, relaksacije i razumijevanju tehnika, pa tako bez
poznavanja principa nemoguće je aktivirati i pokrenuti Chi. Vrlo
je bitno da ne ubrzate interni proces, to može promijeniti tok

95
Čudesna Energija-Chi Kung

cirkulacije, što može biti opasno. U početku sigurno neće biti


lako da se pokrene unutarnja energija, ali ako se uporno vježba
tri puta dnevno po pola sata, te slijede osnovni principi, uspjeh
neće izostati. Chi stalno teče našim tijelom, ali na svom putu
može doživjeti usporavanje ili čak zaustavljanje. U Maloj
Cirkulaciji nailazimo na tri šupljine koje otežavaju protok Chia.
Te tri točke u Chi Kungu zovu se Tri Ograde (San Guan), što
simbolički ukazuje na tri prepreke na koje nailazi Chi u toku
svoje cirkulacije kanalima. Prva se zove “Wei Lu“ i nalazi se u
području sakrala. Druga ograda se zove “Ming Men“, i nalazi se
između leđnih lopatica. Treća ograda je “Yu Gen“ i smještena
je u bazi lubanje. Da bi uspješno analizirali neki energetski
centar ili tok Chi energije, prilikom vježbanja Chi Kunga morate
vizualizacijom pratiti kretanje energije unutar tijela. Bilo koji
osjećaji da se pojave ne treba ih ignorirati, npr. senzacija koja
se osjeti kad Chi teče prema glavi može se usporediti s jednom
vrstom trnjenja ili svraba. Sva zapažanja unutar tijela pažljivo
osluškujte, te tanane vibracije koje vam šalje tijelo. Tako ćete
lakše doći u harmoniju sa vašom eteričnom energijom koja
povezuje tijelo i um.

96
Čudesna Energija-Chi Kung

10.2.1. Vježba Male Cirkulacije

Stvaranje i akumulacija Chi energije u Dan Tienu


popularno se naziva među Chi Kung praktičarima, “Paljenje
Vatre”.
Ova se tehnika znatno pospješuje snažnom
koncentracijom i kontrolom disanja dok za vrijeme meditacije
pažnju treba usmjeriti na Dan Tien. Kada mišići koji okružuju
Dan Tien budu adekvatno kontrolirani, tj. kada praktičar bude u
stanju bez svjesnog napora ekspandirati i uvlačiti Dan Tien,
tada će abdomen potpomognut disanjem raditi kao mjehur,
potpirujući vatru i producirajući Chi u Pećnicu Dan Tiena.
Kineska izreka kaže: „Yi Sou Dan Tien“ ili „Um je uvijek na Dan
Tienu“.
Kada vježbajući ovladate tehnikom dubokog disanja,
možete početi sa meditacijom. Osnovni cilj meditacije je
postizanje mentalnog mira kroz vježbu disanja, da bi se
pokrenuo proces kruženja Chia.
Unutarnji proces generiranja i akumulacije Chia u Dan
Tienu zove se „Bazni Nivo Disanja“, dok jednostavno udisanje i
izdisanje plućima zovemo „Visoki Nivo Disanja“. Ovdje se
naravno misli o površnom ili nepotpunom disanju u kojem se
pluća pune zrakom samo u svom gornjem dijelu, što većina
ljudi čini u svom svakodnevnom životu.
Stvaranje veće količine Chia u Dan Tienu uzrokovati će toplinu
i vibraciju slične treperenju u tom predjelu, što je znak da je
Mjeh (misli se na duboko disanje), stvorio Vatru (akumulaciju
Chia). Chi je tada spreman da se vodi iz Dan Tiena i usmjereni
ka drugoj šupljini.
Počinjući vježbu Male Cirkulacije treba paziti da Chi ne
prijeđe u noge jer postoji rizik da ne zaostane u nekoj od
šupljina, što može izazvati neke probleme, ako nemate
dovoljno iskustva. Ovo se mora spriječiti jer je koncentracija u

97
Čudesna Energija-Chi Kung

Maloj Cirkulaciji usmjerena na dva kanala ne na svih dvanaest i


prelijevanja Chia u noge može izmaći kontroli Male Cirkulacije.
Ako Chi počne teći u pogrešni kanal i postane izvor problema,
to se zove Devijacija Vatre. Da bi se ova pojava izbjegla,
prilikom svake meditacije treba sjediti prekriženih nogu, jer se
kanali koji idu kroz noge u toj poziciji ”nepropusni” što
onemogućuje prolaz “lutajućem” Chiu.
Budući da ste upoznati sa svim bitnim pojedinostima
možete započeti sa treningom Male Cirkulacije.
1. Započevši Malu Cirkulaciju, Chi treba povesti od Dan Tiena
do točke Dno Mora (Hai Di), i nastaviti do sakralne kosti u
točku Wei Lu, koja se nalazi na vrhu sakralng područja. Ovo je
prva šupljina koja pruža otpor Chiu na putu cirkulacije zbog
svoje posebne koštane strukture koja steže kanal.
Od početka pa do kraja meditacije Chi treba biti vođen
umom, bez čije pomoći cirkulacija ne bi bila konstantna i
jednolična. S vremenom ćete naučiti poslati Chi iz Dan Tiena u
Wei Lu bez svjesnog napora ali tijekom vježbanja morate
zadržati mir i koncentraciju. Dobro je ništa ne forsirati nego se
samo koncentrirati na slijedeću šupljinu kako bi se dozvolilo
Chiu da automatski teče. Vođenje Chia do točke Wei Lu sastoji
se u kontrakciji anusa za vrijeme udisaja. Ova se tehnika zove
Zatvaranje Anusa (Bi Qong). Za vrijeme izdaha kontrakcija
anusa se opusti i u tom momentu Chi putuje sve do točke Wei
Lu i to se zove Opuštanje Anusa (Shon Gong).
2. Kada se Chi dovede u točku Wei Lu, krenut će dalje duž
kralježnice do iduće prepreke, točnije točke Ming Men. Ova
šupljina je smještena na leđima točno iza srca, između 6 i 7
grudnog kralješka. Da je Chi došao do tog područja znat ćete
po tome što će srce brže zakucati. U tom momentu može se
desiti da vaša koncentracija popusti što će izazvati pojavu
jednaku gubljenju Chia, a simptomi su hladan znoj, nervna
napetost i ubrzano disanje. Ako se opustite i koncentrirate na

98
Čudesna Energija-Chi Kung

točku Ming Men, i ne dozvolite da vas bilo što omete, Chi koji
naiđe u tom trenutku vjerojatno se neće susresti sa otporom.
3. Kada je Chi proveden kroz Ming Men, posljednju prepreku
predstavlja točka Yu Gen. Ova je šupljina smještena u bazi
lubanje, na vrhu potiljačne kosti. Glede ovog specifičnog oblika
lubanje, energetski kanal je sužen. Osjećaj cirkulacije Chia koji
je došao u glavu bit će drugačiji nego onaj dok prolazi leđima.
Chi koji prolazi leđima uzrokuje napetost velikih leđnih mišića
što je lako osjetiti tijekom vježbanja, dok je na glavi vrlo tanak
sloj mišića i kad Chi dođe do glave neće se osjetiti napetost,
nego trnci koji idu prema tjemenu.
4. Kad Chi prođe kroz ovu treću šupljinu ili ogradu, um ga dalje
mora voditi preko tjemena i simetrale lica, pa dalje prednjom
stranom sve do Dan Tiena odakle krug ponovno počinje.
Sada kad znate put kruženja Chia Malom Cirkulacijom
vrijeme je da se upoznate s tehnikom disanja koja se
upotrebljava tijekom ove meditacije. Kao što sam već napisao,
za pravilno provođenje prakse Chi Kunga tri su bitna principa
koji kada djeluju u skladu, generiraju, pokreću i akumuliraju Chi
energiju. Prvi princip koji treba slijediti je opuštenost (mir), drugi
je koncentracija (um) i treći pravilno razumijevanje tehnike.
Opuštenost je princip koji će vam pomoći da pristupite
vježbanju potpuno oslobođeni svih vanjskih utjecaja koji mogu
ometati meditaciju. Mišići tijela ne smiju imati ni najmanju
napetost jer to može odvući pažnju i Chi na drugu stranu. Biti
opušten znači steći mir. To mora biti mir koji ćete zadržati
tijekom cijele meditacije.
Koncentracija u Maloj Cirkulaciji je pomno praćenje
kretanja Chia i svih zbivanja koja se dešavaju unutar tijela.
Koncentracija dalje pomaže umu koja svjesno vodi Chi duž
kanala, da cijeli proces bude obavljen od početka pa do kraja
ne zanemarujući niti jedan detalj bitan za pravilno izvođenje
meditacije.

99
Čudesna Energija-Chi Kung

Razumijevanje tehnike kao treći važan princip u


vježbanju Chi Kunga sastoji se od četiri činitelja, a to su:
-potpuno teoretsko znanje o metodi koja se vježba
-svjesnost o postojanju kanala
-uvid o postojanju i svjesnom vođenju Chia
-ponavljanje vođenje tehnike disanja taosta i budista.
Disanje se mora provoditi u skladu s kretanjem Chia na
slijedeći način:
a) prilikom prvog udaha um vodi Chi od nosa do Dan Tiena
b) iz Dan Tiena, dalje do točke Wei Lu kretanje Chia prati izdah
c) kod narednog udaha Chi se vodi iz točke Wei Lu do točke
Shun Bei smještenu u vrhu ramenog pojasa
d) u završnoj fazi uz udah Chi se vodi preko tjemena ponovo
do nosa, čime se završava jedan ciklus, pa možete nastaviti sa
sljedećim.
Ova metoda koju sam prethodno opisivao predstavlja
cirkulaciju Chia s ritmom od jednog kruga, praćeno s dva
respiratorna čina. To znači da prilikom jednog kruženja jednog
Chia dva puta morate učiniti udah i dva puta izdah. Ova se
energetska vježba preporuča početnicima zbog lakšeg
praćenja Chia. Nakon što ovladate tehnikom ciklusa sa dva
disanja, možete početi vježbati ciklus od jednog disanja, koji
se poznat po tome što čini bazu korištenja Chia kao izvora
energije u vježbanju borilačkih vještina.

100
Čudesna Energija-Chi Kung

IZDAH

UDAH

UDAH

IZDAH

Slika 74.-Dva respiratorna čina

101
Čudesna Energija-Chi Kung

Ciklus od jednog disanja započinje:


a) udahom na nos prilikom kojeg se Chi prenosi do sakrala u
točku Wei Lu ,
b) izdahom se Chi dalje vodi iz točke Wei Su ponovo do nosa,
od kuda može započeti drugi ciklus.
Tako se znači ciklus od jednog disanja, prati jednim udahom i
jednim izdahom.
Nemojte zaboraviti da Chi u oba slučaja prolazi istim
kanalima i susreće se s „Tri Ograde“ na koje se morate
koncentrirati prema uputama iz ranijeg teksta. Ovih ćete se
zapreka potpuno osloboditi kada Chi počne slijediti naloge
uma, time ćete usmjeriti pažnju i dozvoliti da Chi nesmetano
teče kroz kanale.
Kada ovladate tehnikom protoka Chia Malom
Cirkulacijom možete početi sa vježbom obrnutog redoslijeda
disanja i kretanja Chia, tako da sada energija teče uvis duž
trupa do vrha tjemena, i prema dolje duž leđa do Dan Tiena.
Točke zastoje energije ostaju iste.
Vježba interne cirkulacije sa dva disanja radi se na
slijedeći način:
a) udahnite i odvedite Chi iz Dan Tiena do nosa
b) izdahnite i dovedite ga do vrha tjemena i do točke Shun Bei
c) drugim udahom Chi vodite iz točke Shun Bei do točke Wei
Lu
d) drugim izdahom iz točke Wei Lu vodite Chi do Dan Tiena
nakon čega možete započeti drugi krug meditacije.
Invertna cirkulacija od jednog disanja vodi se na
slijedeći način:
a) prilikom udaha vodite Chi do nosa preko tjemena, pa niz
leđa, do točke Wei Lu od koje dalje počinje izdah
b) za vrijeme izdaha Chi iz točke Wei Lu ide preko karličnog
područja i dalje simetralom tijela sve do nosa gdje završava
izdah i jedan ciklus disanja, nakon čega udahom započinje novi
ciklus.

102
Čudesna Energija-Chi Kung

Dva najpogodnija položaja za meditaciju Male


Cirkulacije su “Lotos” i “Seiza”. Između ova dva položaje
možete izabrati one koje vam više odgovara. U oba slučaja je
bitno da je kralježnica prava, dok su ramena opuštena, a brada
malo uvučena što uvjetuje pravilno držanje glave. Ako vam
sjedenje na podu predstavlja teškoću možete sjesti na
strunjaču ili jastuk. U slučaju da vam noge utrnu prilikom
vježbanja, prekinite meditaciju za kratko vrijeme da bi ste se
odmorili, nakon čega možete nastaviti.
Nekoliko tjedana konstantne prakse učinit će da ćete
moći sjediti na oba načina dugo i bez osjećaja nelagode. Za
vrijeme meditacije ruke su položene ispred Dan Tiena,
sklopljene jedna na drugu, s palčevima koji se dodiruju. U
ovom položaju lakše ćete osjetiti kretanja Chia u području Dan
Tiena i u isto vrijeme pojačana vam je koncentracija usmjerena
u taj dio.
Kad završite vježbu Male Cirkulacije ostanite neko vrijeme u
stavu u kojem su ruke oslonjene na koljena, dlanova okrenite u
vis s palcem i srednjakom koji se dodiruju u obliku prstena.

Važne točke za cirkulaciju Chi-a na Ren Mei i Du Mei


kanalima :
A Dan Tien 3 cm ispod pupka
B Hai Di Pelvička zona
C Wei Lu Sakralna kost
D Ming Men Na kičmi iza srca
E Shun Bei Područje iznad leđa
F Yu Gen Potiljak
G Tien Line Gai Vrh tjemena
H Bi Nos
I Du Gi Pupak

103
Čudesna Energija-Chi Kung

UDAH

IZDAH

Slika 75.-Mala cirkulacija-jedan respiratorni čin

104
Čudesna Energija-Chi Kung

10.3. VELIKA CIRKULACIJA

Meditacija Velike Cirkulacije predstavlja visoki stupanj


ovladavanja Nei Dan Chi Kunga. Tek kad ste uspjeli pokrenuti
Chi unutar tijela Malom Cirkulacijom i kada teoretski usvojite
opće zakone Velike Cirkulacije, možete pristupiti praktičnom
vježbanju. To je razlog što Malom Cirkulacijom kontrolirate tok
Chia kroz dva osnovna kanala i mjesta na kojima Chi teži
usporiti ili se zaustaviti, što je osnova za postizanje Velike
Cirkulacije koja je složenija i zahtjeva viši stupanj kontrole
Chia. Tako onaj koji ne vlada potpuno tom kontrolom neće
moći iskusiti principe ove prakse. Poznavanje općeg zakona je
bitno radi razumijevanja tehnike.
Chi se u Velikoj Cirkulaciji generira u Dan Tienu da bi
se dalje vodio po cijelom tijelu i svim kanalima. Dakle, tom se
meditacijom um dovodi u specifično stanje, koje uz pomoć
koncentracije i kontrole disanja svjesno aktivira Chi i šalje ga
kanalima po cijelom tijelu što se povoljno odražava na tjelesno i
mentalno stanje cijelog organizma. Ta pozitivna energetska
promjena dovodi do uravnoteženja energija tijela, akumulacije,
mogućnosti samo-izlječenja, a u najvišem stadiju do
projiciranja energije van tijela, a time i izlječenja drugih oboljelih
osoba. Isto tako, visokim stupnjem kontrole ove prakse
energija se dovodi u najkraćem roku u željenu zonu što razvija
enormnu snagu, pa je to razlog zbog kojeg ovu energetsku
vježbu prakticiraju majstori unutarnjih škola Kung fua. Za
razliku od ostalih vježbi Chi Kunga, Velika Cirkulacija je jedina
vježba kompletne cirkulacije Chia, u kojoj se cijelo tijelo puni
energijom, slijedeći kozmičke principe Jin i Jang. Uzimajući
zemaljsku energiju Jin preko stopala, točnije točke Yangquan,
a kozmičku energiju Jang preko vrha tjemena ili točke Tien
Line Gai, Velikom Cirkulacijom postižemo skladan odnos
između ove dvije energije u tijelu. Na taj način održavamo
prirodnu ravnotežu tijela, što nam ono uzvraća snagom,

105
Čudesna Energija-Chi Kung

zdravljem, ljepotom i vedrinom. Kroz ovu meditaciju tijelo se


opusti da bi se pokrenule iscjeljujuće sile kroz putove energije
(kanale), u namjeri da ih ”očiste” i oslobode zastoje (blokade
energija), što će u tijelu uspostaviti normalan tok energija. što
je viši stupanj ovladavanja Chi energijom to je njeno
ispoljavanje potpunije i intenzivnije što kod laika stvara
predodžbu da se radi o nekoj mističnoj moći. U početku vaše
nastojanje da pokrenete Chi više će biti imaginarno nego
stvarno, ali ustrajnošću, tok će postati jasniji i evidentniji. Ne
zaboravite da Chi u svakom trenutku teče tijelom, inače ne bi
bili živi. Ali zašto onda svjesno pokretanje Chia. Još ću jednom
ponoviti, to je zato što u kanalima koji idu tijelom može doći do
nedovoljnog protoka energije i u ekstremnim situacijama do
potpunog zastoja. To će se odraziti bolešću na tjelesnom
nivou. Da bi to spriječili kanale morate održavati prohodnim.
Drugi razlog vježbanja Chi Kunga je što svatko od nas želi biti
vitalan, a vježbanje Chi Kunga stvara energiju koja je daleko
iznad one koju ispoljuju sami mišići. Govori se o tome da je
snaga mišića svega 30 % ukupne snage koju čovjek može
upotrijebiti.
Preko Velike Cirkulacije možete razviti sposobnost
trenutne ekspanzije Chia u sve dijelove tijela što dalje daje
mogućnost :
a) transporta Chia izvan tijela
b) asimiliranja Chia iz okoline
c) voljnog upućivanja Chia u dio tijela kojem je potrebna
energija.
Ako se nauči uputiti Chi van tijela ili apsorbirati ga iz
okoline, može se koristiti za liječenje bolesti i smetnji vezanih
za poremećaje energetske cirkulacije kod drugih ljudi.
Da je pokrenuta Velika Cirkulacija kažemo najprije kad
se uspije svjesnom kontrolom dovesti Chi do ruku i nogu. Da bi
ovaj princip bio jasan dati ću po jedan klasičan primjer Velike
Cirkulacije. Npr. ako želite projicirati Chi preko ramena u ruke,

106
Čudesna Energija-Chi Kung

možete koristiti siedeću ili stojeću poziciju. Chi se vodi od krsne


kosti do vrha ramena, dok se u prednjem dijelu tijela energija
priprema za iniciranje novog ciklusa. Za vrijeme izdaha, Chi se
vodi preko ramena i ruku do dlanova, dok se istovremeno Dan
Tien širi inicirajući novi ciklus koji se konkretizira prenoseći
energiju na krsnu kost. U idućem udahu Chi se vodi do baze
vrata pripremajući se za novi krug koji će angažirati prednji dio
trupa. U praksi Velike Cirkulacije energetski tok ne završava u
početnoj točki, nego u zamišljenoj crti koja završava u rukama.
Ovaj se ciklus kontinuirano ponavlja sve dok ne osjetite tok
energije koji pristiže u dlanove. Da je energija došla do dlanova
znati ćete po pojavi topline u tom predjelu.
Kanali koji idu nogama širi su nego oni koji idu rukama i
zbog toga je u njima lakše postići cirkulaciju Chia. Za svjesno
vođenje Chia u nogama možete izabrati ležeću ili stojeću
poziciju. Izabravši jednu od ovih pozicija udahnite i kontrolirajte
abdomen, te vodite Chi duž nogu do točke žuboreći Izvor
(Yongquan), koja se nalazi u sredini tabana.

Ona je inače glavna točka


bubrega u akupunkturi. Stari
priručnici Ta Chi Cuana, Pa Kua i
Hsing I kažu da kroz ove točke
na tabanima u tijelo ulazi Jin
energija zemlje. Kad Chi dođe do
tabana osjetit ćete toplinu u tom
predjelu i neku vrstu utrnulosti.
Zbog pojačane cirkulacije Chia
ovaj bi osjećaj mogao trajati i
nekoliko dana ako vježbate prvi
put.

Slika 76.-Yongquan

107
Čudesna Energija-Chi Kung

Neki majstori savjetuju da slijedite određene tokove


energije prema rukama i nogama ali to nije baš neophodno.
Pod uvjetom da uspijete poslati Chi do dlanova i stopala,
energija će sama pronaći put puneći energijom udove preko
kanala.
Postoje različite forme Velike Cirkulacije od kojih su sve
kreirane da pospješuju kruženje Chia kroz tijelo. Te forme su
podijeljene u dvije osnovne grupe od kojih je prva Statički Chi
Kung ili metoda Velike Cirkulacije u mirovanju i druga je Chi
Kung u pokretu.
Statički Chi Kung sadrži forme koje se mogu raditi
ležeći, sjedeći i stojeći bez pomicanja bilo kojeg dijela tijela.
Ova se praksa još naziva i “Meditacija u mirovanju”.
Chi Kung u pokretu čini forme koje se izvode u kretanju,
a najpoznatiji je od njih Tai Chi Chuan.

108
Čudesna Energija-Chi Kung

IZDAH

UDAH

Slika 77.-Velika Cirkulacija

109
Čudesna Energija-Chi Kung

10.4. METODA VELIKE CIRKULACIJE

10.4.1.Statičke vježbe

1. Sjedeća meditacija - ove se vježbe mogu izvoditi sjedeći na


podu, stolici ili ivici kreveta. Da bi izbjegli neudobnost koja se
javlja u početku, što može remetiti koncentraciju, dobro je
staviti na sjedište manji jastuk. Sjedenje na podu može biti u
poziciji Lotosa i to u dvije varijante ukrštanja nogu i poziciji
Seiza.
a) Stav Lotosa je jedan od osnovnih položaja za meditaciju u
Chi Kungu. To je sjedeća pozicija sa ukrštenim nogama. Lijeva
noga je ukrštena preko desne. Leđa moraju biti prava, kako bi
Chi energija cirkulirala bez problema. Dlanovi su u ovoj poziciji
skupljeni kod Dan Tiena jedan preko drugog tako da gledaju
uvis dok se palčevi dodiruju.
b) Stav Seiza ili klečeća pozicija
je jedna od najstarijih pozicija za
meditaciju Chi Kunga. U ovom
stavu tijelo se spusti na pete, a
ruke su postavljene kao u
prethodnom stavu.
c) Sjedenje na stolici ili ivici
kreveta spada u jednostavniju
varijantu sjedeće pozicije lakša
je za početnike. U svim ovim
pozicijama leđa moraju biti
uspravna, a cijelo tijelo
relaksirano. Dalje važe svi
principi Velike Cirkulacije.

slika 78.-Sjedeća meditacija u «Lotosovom stavu», demonstrira


dr.Yang Jwing-Ming

110
Čudesna Energija-Chi Kung

2.Stojeća meditacija – U stojećoj meditaciji velika cirkulacija


Chia se ostvaruje tako da se zauzme jedan od slijedećih
stojećih stavova:
a)stav spojenih stopala,
b)stav širine ramena,
c)raskoračni stav
d)mačji stav,
e)jahači stav
Princip vježbanja sastoji se u tome da zauzmemo jednu od
pozicija kao što su: držanje lopte, guranje lopte, grljenje lopte.
Osim ovih stavova možete vježbati zauzimajući stavove
iz Tai Chi Chuana primjenjujući tehniku Velike Cirkulacije. Vrh
nosa se drži u vertikularnoj centralnoj liniji tjela poravnatoj sa
točkom Dan Tien, što će doprinijeti opuštanju napetosti u
centralnom živčanom sistemu.

Slika 79.-Stojeća meditacija «Velike cirkulacije»

111
Čudesna Energija-Chi Kung

Za još efikasnije pojačavanje Chia generiranog


praksom Nai Dan Chi Kunga, upotrebljava se tehnika zvana
“Jačanje Chia” (Lien Chi). Glede toga što ovu metodu
vježbanja ne pokreće niti jedan dio tijela svrstan je u grupu
Statističkih meditacija. Dat ću tri primjera vježbi koje opisuju
upotrebu tehnika za jačanje Chia.
1. Prva metoda zove se Točenje Chia (Chaun Chi). Vježba se
može izvoditi sjedeći ili stojeći. Konstantnom praksom ove
vježbe ojačavate zonu Dan Tiena, puneći je energijom da bi
baza abdomena odolila snažnom napadu. Sama tehnika se
sastoji od gašenja svijeće izdahom s početne udaljenosti od 50
cm i povećanjem razdaljine kad to postane lako. Dok se
koncentrirate na Dan Tien prislonite vrh jezika na nepce i
opustite se. Usne su jedva malo razdvojene, tek toliko da
možete puhati zrak prema svijeći. Pušite polako i zamišljajte
mlaz zraka usmjeren pravo prema plamenu. Pazite da za
vrijeme vježbe, mentalnom kontrolom vodite zrak do svijeće,
koji se ne bi smio raspršiti. Dok pušete zamislite da Chi
ekspandira akumuliran u Dan Tien. Kad ugasite svijeću s
lakoćom, pokušajte to učiniti s veće udaljenosti. Pušite dugo,
ali bez napora, pazeći da sve principe vršite ispravno.
2. Sljedeća metoda koju ću opisati zove se “Vibrirajući dlan”, i
dobro je poznata tehnika u borilačkim vještinama. Za ovu
praksu također ćete si pomoći svijećom. Stav u kojem ćete
vježbati može biti sjedeći ili stojeći. Ovom vježbom Chi svjesno
vodite do centra dlana koji je ispružen prema svijeći na
udaljenost od 10 do 20 cm. Dok izdišete projicirajte Chi iz dlana
prema plamenu i nastojite ga pokrenuti, vizualizirajući energiju
koja ide prema plamenu. Ruka koja izvodi vježbu mora biti
smještena ispod trbuha. Tokom vježbanja morate paziti da ne
dišete u plamen, nego ga pokrećite samo energijom (iz dlana).
Ako uspijete pokrenuti plamen na udaljenosti od 1 m,
majstorirali ste tehniku ”Vibrirajućeg Dlana”. U borilačkim
vještinama upotrebom ove tehnike, dovoljno je samo dodirivati

112
Čudesna Energija-Chi Kung

protivnika da se onesposobi za borbu. U težim slučajevima,


ovom tehnikom mogu se zadati teške unutarnje povrede koje
dovode do izljeva krvi, što može uzrokovati u krajnjem slučaju
smrt povrijeđene osobe.
3. Treća metoda zove se “Ekspanzija Chia” (Kuar Chi) i
prakticira se tek nakon što se ovlada Velikom Cirkulacijom. Cilj
ove meditacije je da dok izdišete vizualizirate energiju koja se
širi iz tijela u svim pravcima i oblikuje izvan njega energetsko
jaje. Ova energetska sfera za centar ima Dan Tien. Potpuno
ovladavanje ovom tehnikom smatra se kada meditant uspije
vidjeti svoje tijelo nestalim, tj. transformiranim, u sferu čiste
energije koja se skuplja udahom i širi izdahom. Ova vježba ne
potiče samo simetrično širenje Chia, nego omogućava da
energija prispije do najudaljenijih djelova tijela. Ovo znanje se u
Chi Kungu zove Transport Chia (Yun Chi). Yun Chi se koristi
pretežno u vještinama borenja, gdje se za napad, energija
koncentrira u dlanovima. Ako želite, s druge strane, Chi možete
provesti u bilo koji dio tijela da možete odoljeti udarcu. Tehnika
Transporta Chia može se koristiti u svim formama Statičkog
Chi Kunga. Npr. u formi “Grljenja stabla” ruke formiraju
kružnicu ispred tijela, ali se vrhovi prstiju ne dodiruju. Izdišući
prenosite Chi do ruku i prstiju, zamišljajući razmjenu energije iz
jedne ruke u drugu preko prstiju. Chi treba teći rukama
prelazeći istovremeno kroz obije ruke i cirkulirajući u oba
smjera.
Ovu izmjenu energije možete vježbati i u poziciji kad se
dlanovi lagano dodiruju ispred tijela tako da izdahom mogu
razmijeniti Chi. Naprednija forma od ove je kada dodirujete
samo prste razmjenjujući energiju dok izdišete.

113
Čudesna Energija-Chi Kung

10.5. VJEŽBA TRANSPORTA CHIA

Kada ste postigli vještinu protoka Chi energije putem


Male i Velike cirkulacije u statičnim pozicijama meditacije,
važno je pokrenuti tijelo kako bi se taj protok pojačao. To će se
u prvim satima vježbanja pokazati vrlo zabavnim jer ćete imati
osjećaj kako oblikujete figure od zraka koji se zgusnuo u vašim
rukama. To zgušnjavanje zraka znak je pojačane
koncentracije koja dozvoljava širenje Chia.
Važno je napomenuti da vježba za Transport Chia
pored uspostave energetske ravnoteže unutar tijela ima ulogu
da vježbača uputi u prve značajne korake ka učenju Tai Chi-a.
To se vidi u kretnjama ruku. Prvo učenje vezano je za
opuštenost pokreta, drugo za usporeno gibanje tijela, treće
učenje otkriva tehniku koja povezuje pokret i disanje u jednu
cjelinu što znači da određeni pokret rukom prati udah odnosno
izdah. Konkretno svako podizanje ruku prati udah, svako
spuštanje prati izdah. Svako širenje ruku od sebe prati izdah
dok svako privlačenje ruku sebi prati udah. Dok izvodimo
vježbu pogledom pratimo dlanove jer na taj način držimo
koncentraciju u okviru vježbe.
Svaku od vježbi za transport Chia možete vježbati
minimalno 3 puta, ali se najbolji rezultati očituju ako se svaka
vježba izvodi 9 puta. Na slijedećim slikama prikazane su vježbe
za Transport Chia u stojećem-jahačem stavu premda se mogu
vježbati i u Lotosovom sjedećem položaju.

114
Čudesna Energija-Chi Kung

1. POTAPANJE LOPTE

Stanite u prirodnu stojeću poziciju, ruku opuštenih niz


tijelo i blago povijenih koljena (slika 80.). Vrh jezika držite na
nepcu da možete uspostaviti pravilno kruženja energije.
Udisajem podižite ruke do visine ramena (slika 81.), odakle ih
počinjete lagano spuštati uz izdisaj, zamišljajući imaginarnu
loptu koju gurate pod vodu (slika 82. i 83.). To će stvoriti
osjećaj pritiska na dlanove popraćenog toplinom, što znači da
je energija dovedena do željenog mjesta. Vježbu ponovite
najmanje tri puta.

115
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 80. Slika 81.

Slika 82. Slika 83.

116
Čudesna Energija-Chi Kung

2. GURANJE DLANOVA ( gore-dolje)

Ne prekidajući vježbu, nastavite udisaj podizanjem ruku


uz tijelo, s dlanovima okrenutim jedan od drugoga (slika84. i
85.). Udisajem vodite dlanove sve do glave, od kuda počinje
izdisaj. Dlanove rotirajte prema van i gore podižući ruke do
ispružanja (slika 86.). Time je završen i izdisaj. Počnite sa
spuštanjem ruku i rotiranjem dlanova prema dolje (slika 87.), uz
ponovni udisaj koji će trajati dok ruke ne dođu do visine lica
odakle do početne pozicije nastavljate izdisajem (slika 88. i
89.). Vježbu ponovite najmanje tri puta.

117
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 84. Slika 85.

Slika 86. Slika 87.

Slika 88. Slika 89.

118
Čudesna Energija-Chi Kung

3. RAZILAŽENJE DLANOVA

Ovo je vježba slična prethodnoj samo što sada ne idu


istovremeno obje ruke u istom pravcu nego se jednom rukom
ide prema stropu a drugom prema tlu. Princip disanja je isti kao
u prethodnoj vježbi. Ruku koju podižete prati udisaj do lica, a
onda izdisaj do krajnje pozicije (slika 90.). Vračajući je okrećete
dlanove jedan prema drugom što pratite udahom do lica, pa
dalje izdahom (slika 91. i 92.). U momentu kada se ruke
mimoiđu započinje udisaj vođenjem druge ruke prema gore do
iznad glave, dok prva ostaje u položaju kod Dan Tiena, dlanom
okrenutom prema tlu (slika 93. i 94.). Ponovite vježbu svakom
rukom najmanje 3 tri puta.

119
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 90. Slika 91.

Slika 92. Slika 93.

Slika 94. Slika 95.

120
Čudesna Energija-Chi Kung

4. KRUŽENJE RUKAMA ( prema van-unutra )

U ovoj vježbi ruke se podižu iznad glave, a onda


nastavljaju širenjem u stranu, do visine ramena (slika
96.,97.,98. i 99.), a onda dalje do početne pozicije (slika 100.).
Ovo kretanje rukama popraćeno je udisajem. Iz ove pozicije
započnite kruženje rukama u suprotnu stranu (slika
101.,102.,103.,104. i 105.), što ćete popratiti izdisajem. Vježbu
ponovite najmanje tri puta.

Slika 96. Slika 97.

Slika 98. Slika 99.

121
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 100. Slika 101.

Slika 102. Slika 103.

Slika 104. Slika 105.

122
Čudesna Energija-Chi Kung

5. GURANJE DLANOVA ( u stranu )

Iz početnog stava podižete ruke do grudi uz udisaj (slika


107.), šireći ih dalje u lijevu i desnu stranu kao da nešto
razdvajate ili gurate (slika 108. i 109.). Kod guranja u stranu,
dlanovi su okrenuti prema van. Gurajući ih do krajnje pozicije
izvodite izdisaj. Vračajući ruke do grudi udišete (slika 110.), i
spuštajući ih izdišete, nakon čega možete započeti drugi krug,
ponavljajući vježbu najmanje tri puta.

123
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 106. Slika 107.

Slika 108. Slika 109.

Slika 110. Slika 111.

124
Čudesna Energija-Chi Kung

6. GURANJE DLANOVA ( prema naprijed )

Ruke u ovoj vježbi dolaze uz udisaj do grudi (slika


113.), od kuda se dlanovi okrenu od tijela i započinju guranje
prema naprijed uz izdisaj (slika 114. i 115.). U krajnjoj poziciji
(slika 116.), napravite okret dlanovima tako da sada okrenete
prema vama sa sučeljenim prstima. Privlačeći ruke radite
udisaj i kada dođu do grudi, započinje spuštanje do Dan
Tiena uz izdisaj. Kada ruke dođu u početnu poziciju (slika
117.), možete započeti novi krug ponavljajući vježbu najmanje
tri puta.

125
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 112. Slika 113.

Slika 114. Slika 115.

Slika 116. Slika 117.

126
Čudesna Energija-Chi Kung

Prije početka vježbanja ostanite nepokretni u mjestu


nekoliko minuta da bi se opustili i izbacili nepotrebne misli,
usmjeravajući koncentraciju na Dan Tien. Svaku od ovih vježbi
morate vježbati vizualizirajući energetsku loptu koju, gurate,
privlačite, podižete, prenosite, potapate ili gladite. Ukoliko
izvodite vježbu pravilno rezultirati će pojavom topline u
području dlanova, kao i osjećaj laganog pritiska ili bubrenja
sredine dlanova. Zapamtite što je broj ponavljanja veći, učinak
će biti bolji. Prostranost nožnih kanala relativno lako
omogućuje cirkulaciju energije u stojećem stavu. Zbog toga
praktikanti Tai Chi Chuana (Meditacije u pokretu), mogu
ostvariti Veliku Cirkulaciju laganim pokretima.

127
Čudesna Energija-Chi Kung

11. MASAŽA
Masaža je vrlo stara tehnika Chi Kunga. U knjizi Nei
King spominje se kao vrlo efikasna u liječenju plućnih i trbušnih
oboljenja. Danas je masaža sigurno najrasprostranjenija
tehnika za opuštanje mišićne napetosti i otklanjanje zamora
mišića. Ovo efikasno djelovanje na mišićnu masu našlo je
veliku podršku u sportovima koji iziskuju veliku tjelesnu
kondiciju. Tako svaki veći sportski klub ima svoga masera. U
sportu se masaža koristi kao metoda kojom se pospješuje
funkcija mišića, pogotovo pred nastup. Masiranjem cijelog tijela
potiče se cirkulacija Chia koji dolazi do mišića.
Chi Kung praktičari pak koriste masažu nakon
meditacije ili vježbanja Transporta Chia.
Osnovna svrha masaže u Chi Kungu je spuštanje
mišića koji su dugo provodili Chi. Isto tako, masaža dovodi do
mentalnog mira, kao i do eliminiranja moguće zaostale energije
u nekoj šupljini, koja ako zaostane u nekoj energetskoj točki,
može izazvati bolove u tom predjelu.
Postoje brojne tehnike masaža koje slijede tok mišićnih
vlakana tehnikom trljanja, stiskanja, pritiskanja, glađenja,
udaranja i drmanja. Neki praktičari borilačkih vještina koriste
drveni čekić ili drvenu palicu kojom se svakodnevno udaraju po
cijelom tijelu, dovodeći tako Chi do mišića i kože da bi odoljeli
jakim udarcima prilikom borenja. Vježbanje počinje s lupkanjem
po dijelovima tijela pokrivenih većim slojem mišića (trbuh,
ruka, leđa, noge) da bi kasnije prešli na osjetljivije dijelove tijela
(vrat, slabine, pleksus).
Ako imate partnera, bolje je da masažu izvodite udvoje,
jer se možete bolje opustiti kad vas netko drugi masira, a pored
toga, neka mjesta na tijelu kao na primjer leđa teško možete
masirati sami.
Ipak, ako niste u mogućnosti da radite s partnerom, od
velike koristi će biti i samomasaža.

128
Čudesna Energija-Chi Kung

Samomasaža pčinje od glave:


1. Položite prste na sredinu tjemena, oko 1 cm od
centralne osi lubanje i masirajte lagano kožu.
2. Premjestite prste na potiljak i vrat masirajući u pravcu
gore-dolje i lijevo-desno.
3. Trljajte arkade počevši od nosa, pokrečući ruke prema
gore i prema van masirajte čelo i sljepoočnice.
4. Premjestite ruke ispred očiju i trljajte obraze, prislonivši
palčeve ispred očiju i pokrećite ih lagano na niže do
brade.
5. Prijeđite na masažu ruku, prvo gnječenjem, pa trljanjem
od ramena prema šakama.
6. Dlan ćete masirati palcem suprotne ruke, polazeći od
sredine dlana i prolazeći zamišljenom linijom između
svakog prsta pritiskom palca. Masažu počinjete na liniji
između malog i domalog prsta.
7. Nakon toga protrljajte dlanove i izmasirajte centar dlana
palcem druge ruke. U centru dlana se nalazi jedna
šupljina na kanalu ”srca” i masiranje te točke stimulira
rad srca.
8. Spustite ruke na trbuh. Dlan desne ruke pritisnite na
pupak, a lijevi dlan preko desnog. Učinite lagani pritisak
rukama na trbuh i započnite kruženje u pravcu kazaljke
na satu, postepeno povećavajte krugove. Kada uradite
najveći krug, počnite masažu u suprotnom pravcu. Za
razliku od muškaraca, žene masiraju trbuh suprotno od
kazaljke na satu.
9. Stisnite šake i postavite ih na leđa, točnije na vrh križa.
Masirajte ovo mjesto kružnim pokretima u jednu i drugu
stranu.
10. Bedra masirajte rukama sučeljenih palčeva kojima
pritišćete u pravcu koljena, prvo unutarnju stranu,
između dva velika mišića, pa zatim vanjsku.

129
Čudesna Energija-Chi Kung

11. Tokom meditacije koljena se mogu ukočiti jer


apsorbiraju hladan zrak kroz pore. Da bi ugrijali ta
mjesta i ublažili krutost, masirajte ih palčevima i
dlanovima.

12. Donji dio nogu (potkoljenica i listove) masirajte po istom


sistemu kao i bedra.

13. Gležnjeve masirajte okretanjem stopala prvo u jednu


stranu deset puta pa u drugu deset puta.

14. Stopala masirajte tako što ćete prvo stiskati njihovu


donju stranu primjenom tehnike pritiska palčevima i
između prstiju po zamišljenoj liniji. Nakon toga istrljajte
palčevima sredinu tabana. To će stimulirati meridijan
bubrega.

Kad nas bole mišići ili su napeti instinktivno masiramo


tu zonu da bi se oporavili. Vremenom je ustanovljeno da se na
ovaj način može liječiti velik broj poremećaja od: migrena,
bolova zglobova, želudca, a naročito oslabljenja organizma.
Postoje razne tehnike masaže širom svijeta. U Japanu se
stoljećima koristi digitopresura koja potječe od kineske
masaže. U Grčkoj se razvila tehnika koja se sastojala od
lupkanja malim prstom po tijelu, što olakšava neke poremećaje.
Kinezi su pak kreirali sistem masaže koji se u savršenom
skladu poklapa s teorijom cirkulacije Chia. Razvijanjem prakse
stečena su znanja o tri lagane kategorije masaže. Prva sadrži
masiranje mišića, druga masiranje energetskih točaka i treća
masiranje živaca i završnih kanala. Svaka kategorija kanala
ima posebnu primjenu a najčešće se kombiniraju.

130
Čudesna Energija-Chi Kung

Slika 118.-Masaža tjemena

Slika 119.-Masaža potiljka

120.-Masaža lica

131
Čudesna Energija-Chi Kung

121.-Masaža čela 122.-Masaža trbuha

123.-Masaža leđa 124.-Masaža nogu i stopala

132
Čudesna Energija-Chi Kung

12. AKUPUNKTURA
Kako se Chi Kung i akupunktura baziraju na rezultatima
istraživanja akupunkture, ovaj kratki prikaz pomoći će vam da
bolje razumijete teoriju na kojoj počiva ova nauka.
Akupunktura je metoda koja može služiti kao preventiva
u očuvanju zdravlja ili kao terapija u slučaju kad bolest već
nastupi. Akupunkturom se liječe funkcionalne smetnje, za
razliku od nekih drugih metoda koje liječe oštećenja tijela.
Provođenje ove prakse vrši se prvo uspostavljanjem dijagnoze
koja se dijeli u četiri faze; promatranje, slušanje i mirisanje,
propitivanje i opipavanje. Kineski liječnici gledaju tijelo kao
cjelinu i analiziraju uzrok bolesti promatrajući ponašanje
pacijenta. Kad se ustanovi uzrok bolesti, odredi se način
liječenja. Upravo jedan od načina je akupunktura. Akupunktura
dolazi od riječi acus-igla i punctura-ubod. U globalnom
značenju to je metoda liječenja ubodom igala na akupunkturne
točke, kojih u akupunkturi ima oko 750. Drugim riječima, svaka
smetnja na organizmu ili njegovom radu izaziva u određenoj
točki tijela posebnu osjetljivost. Otuda se svako djelovanje na
ove točke odražava na organu ili oštećenoj funkciji, tako što se
na određeni način vrši stimulacija koja dovodi do vraćanja
izgubljene ravnoteže, a time i zdravlje organa. Akupunkturne
točke smještene su duž kanala i svaka od njih može djelovati
na nekoliko bolesti.
Chi Kung meditaciju i akupunkturu čine srodnim
uzajamna povezanost koja zahtijeva dobro poznavanje
akupunkturnih točaka, kanala, kruženja energije i potpuno
poznavanje Jina i Janga. Treba znati da je poremećaj
ravnoteže posljedica štetne energije koja je došla s polja ili
iznutra. štetne energije koje djeluju s polja su: vjetar, hladnoća,
vlaga, toplina, suša, vatra. Energija koja razara tijelo iznutra je
psihosomatske naravi. Sav prožet psihosomatskom
medicinom, ljekar Ki Pa govori žutom Caru:

133
Čudesna Energija-Chi Kung

“...Suviše briga smeta duhu. Oboljenja oštećuju vitalnost,


pretjerana uživanja mogu otupiti duh, uznemirenost može
sputavati tok energije, ljutnja može dovesti do smrti, a od
straha se može poludjeti. Ako srce ima suviše briga, ili počne
da slabi, ten se mijenja. Bolesnik kojeg pritišću mnoge brige,
umrijet će na zimu. Akupunktor treba dobro da poznaje ove
stvari u tijelu i duši..”. Brige i nemir nagrizaju tijelo iznutra. Zbog
toga će rad zamarati tijelo. Ako čovjek oboli od neke lakše
bolesti i ona se pogoršava on postaje zabrinut i uznemiren jer
ga energije napuštaju. Ljekar Ki Pa kaže dalje u svom govoru
žutom Caru :” Energija kruži nebom po svojim zakonima kao
što su zakoni prirode. Ako je ovo kruženje poremećeno-čovjek
je bolestan..”. Time ova tvrdnja dokazuje vezu između neba i
zemlje. čovjek je dakle sjedinjen sa nebom (energijama
Kozmosa). Ova neraskidiva veza uspostavlja se preko kože na
kojoj se sudaraju vanjski i unutrašnji ritmovi. Zato se preko nje
treba ustanoviti ravnoteža koja može biti poremećena raznim
činiocima. Vezu koja postoji između kože i organa ostvaruju
kanali.
Postoje 12 kanala sa svake strane tijela, njima
odgovara 12 organa na koje majstori Chi Kunga raščlanjuju
organizam, koji vrše sve tjelesne funkcije. Energija u njima
kruži bez prestanka i uvijek u istom pravcu, idući naizmjenično
iz jednog organa Jin u organ Jang, i to simetrično. U stvari 6
ovih kanala su Jin, jer se nalaze s unutarnje strane udova, a 6
su Jang, jer prolaze vanjskom stranom udova. Isto tako 6
kanala počinje u rukama i 6 u nogama.
Iz tog proizlazi sljedeće:
Jin kanali su:
a) Za gornje udove (ruke)
kanal pluća
kanal “Gospodar srca” (krvotok i spolni organi)
kanal srca.
b) Za donje udove (noge):

134
Čudesna Energija-Chi Kung

kanal jetre
kanal slezene
kanal bubrega.
Jang kanali su:
a) Za gornje udove:
kanal tankog crijeva
kanal debelog crijeva
kanal trostrukog grijača, koji obuhvaća funkcije organa
za disanje, probavu i genitalne funkcije.
b) Za donje udove:
kanal mokraćnog mjehura
kanal žučne kesice
kanal želuca.
Pored 12 kanala, postoje još 2 koji na grudnom košu
zauzimaju središnji položaj, sabirni kanal ili Ren Mei i
Upravljački kanal Du Mei. Ova dva kanala odgovaraju
posebnim funkcijama. Postoji još 6 kanala ili sudova koji djeluju
kao kanali ravnoteže i zajedno sa 2 prethodna zovu se
“Neobični Chingovi Osam Kanala” ( Chi Ching Ba Mei). Od njih
su Ren Mei i Du Mei svakako najvažniji. Ovi kanali imaju vlastiti
tok i indikacije, ali su njihove točke isto kao i kod kanala sa
njima se ukrštavaju.
U narednom tekstu ću u najkraćim crtama objasniti
položaj i područje djelovanja u akupunkturi svakog od 12
dvanaest, i dva osnovna kanala. To je radi boljeg uvida o
njihovom smještaju i značenju u čovjekovom tijelu, čije će vam
poznavanje pomoći da pravilno usmjerite Chi vođen umnom
kontrolom u Chi Kung meditaciji.

135
Čudesna Energija-Chi Kung

1. KANAL PLUĆA

To je kanal jin. Polazi od


podključne jame i teče
unutarnjom stranom ruku.
Završava na vanjskoj strani
palca. Njegovo područje
djelovanja utječe na ukupnost
dišnih putova.

Slika 125.-Kanal pluća

2.KANAL DEBELOG
CRIJEVA

Ovo je kanal Jang. Počinje


na vrhu kažiprsta i završava na
nosnom krilu. Njegovo
djelovanje obuhvaća osnovni
promet materija.

Slika 126.-Kanal debelog crijeva

136
Čudesna Energija-Chi Kung

3.KANAL TRBUHA
( želuca)

Kanal Jang. Počinje


ispod oka i teče prema dolje,
duž prednjeg dijela tijela, niz
noge i završava na drugom
nožnom prstu. Djeluje na
energiju tijela.

Slika 127.-Kanal trbuha

4. KANAL SLEZENE

Kanal Jin. Polazi od


nožnog palca i ide unutarnjom
stranom noge i završava se
pod pazuhom u visini sedmog
rebra. Njegovo djelovanje
odnosi se na inteligenciju.

Slika 128.-Kanal slezene

137
Čudesna Energija-Chi Kung

5.KANAL SRCA

Kanal Jin. Počinje u


dubini pazušne jame i završava
se na vrhu malog prsta. Djeluje
na srce krvotok i mozak.

Slika 129.-Kanal srca

6. KANAL TANKOG CRIJEVA

Kanal Jang. Počinje na


unutarnjem uglu malog prsta i
završava se pred uhom.
Njegova djelatnost odnosi se
na probavu i asimilaciju
namirnica.

Slika 130.-Kanal tankog crijeva

138
Čudesna Energija-Chi Kung

7. KANAL MOKRAĆNOG
MJEHURA
Kanal Jang. Počinje
blizu unutarnjeg ugla oka, vodi
preko tjemena i potiljka,
razdvaja se u dva kanala koji
prolaze leđima. Ovaj kanal ima
jednu karakteristiku; nakon 35
točke naglo nestaje na repu i
prema tradiciji njegova energija
se ponovno javlja na lopatici.
Počevši od 59-te točke
meridijan prolazi zadnjom
stranom noge pa zatim
vanjskom stranom stopala i
zbog ovog razloga nastavlja se
na lijevoj nozi i završava se na
vrhu malog prsta noge. Slika 131.-Kanal mokraćnog
Njegovo djelovanje odnosi se mjehura
na duševni život.

8. KANAL BUBREGA

Kanal Jin. Kreće iz točke


na malom prstu stopala, vodi
unutarnjom stranom noge, da
bi završio put blizu ključne
kosti. Ovaj kanal djeluje na
energiju i pomaže
pročišćavanju krvi.

Slika 132.-Kanal bubrega

139
Čudesna Energija-Chi Kung

9. KANAL “GOSPODAR
SRCA” (perikard)

Kanal Jin. Počinje na


grudnom košu u visini dojke,
ide prednjom stranom trupa i
sredinom ruke i završava se na
vrhu srednjeg prsta. Njegovo
djelovanje odnosi se uglavnom
na krvotok, srce i spolne
organe.

Slika 133.-Kanal gospodar


srca

10. KANAL “TROSTRUKI


GRIJAČ”
Kanal Jang. Počinje na
vrhu do malog prsta, ide
vanjskim djelom ruke prema
ramenu i oko vrata, i završava
na sljepoočnici na kraju obrve.
To je kanal disanja, probave i
genito-urinalnih funkcija.
Slika 134.-Kanal trostruki grijač

140
Čudesna Energija-Chi Kung

11. KANAL ŽUĆI

Kanal Jang. Polazi od


vanjskog ugla oka, prolazi
glavom, spušta se preko
ramena vanjskom stranom
noge, završava u četvrtom
prstu stopala. Pored djelovanja
na žuć i jetra, djeluje i na
bolove.

Slika 135.-Kanal žući

12. KANAL JETRE

Kanal Jin. Počinje


od nokta nožnog palca i
završava se na osmom
međurebranom prostoru.
Njegovo djelovanje se odnosi
na psihički život.

Slika 136.-Kanal jetre

141
Čudesna Energija-Chi Kung

UPRAVLJAČKI KANAL - Du Mei

Kanal Jang. Upravljački kanal počinje na vrhu repne


kosti. Na svom putu prolazi duž kičme, preko sredine tjemena i
centralnom linijom čela i nosa do točke na gornjim desnima u
kojoj završava. Njegovo je djelovanje dvostruko. U svom
donjem dijelu, tj. od početka pa do šestog vratnog pršljena
kičme djeluje uglavnom na fizičku energiju. Djelovanje
njegovog gornjeg dijela, tj. od sedmog vratnog kralješka do
gornjih desni, utječe naročito na moralnu snagu, na
intelektualnu energiju. Njegova uloga je da harmonizira funkcije
među njima.

Slika 137.-Kanal Du Mei

142
Čudesna Energija-Chi Kung

FUNKCIONALNI KANAL - Ren Mei

Kanal Jin. Funkcionalni kanal predstavlja prednju


srednju liniju. Počinje na perineumu (između anusa i spolnih
organa) i završava se na bradi, kod donje desni. Ovaj kanal
odgovara čitavoj grupi funkcija. Njegovo djelovanje je različito,
u zavisnosti od svakog od ova tri sektora:
1. Od perineuma do pupka akupunkturne točke djeluju
naročito na genito-urinarne organe.
2. Od pupka do baze grudne kosti, točke naročito djeluju
na probavu.
3. Od grudne kosti do brade, ove točke djeluju na disanje.
Točka koja otvora ovaj kanal je 7-ma točka kanala pluća. Ona
omogućava da se djeluje na seksualnu energiju.

Slika 138.- Kanal Ren Mei

143
Čudesna Energija-Chi Kung

13. O PISCU
Namik Dizdarević rođen je 07. studenog 1961. godine u
Rijeci. Borilačke i energetske vještine neprekidno proučava od
1978. godine. Nosilac je majstorskog pojasa u karateu 4. DAN,
a uz to učitelj je kobudoa (borenje s oružjem), Chi Kunga i Tai
Chi Chuana. Viši je sportski trener karatea i stručni voditelj
škole za izobrazbu trenera karatea pri Hrvatskoj Olimpijskoj
Akademiji.
Glavni je instruktor za ove vještine u Tai Chi Klubu
«Rijeka».
S podučavanjem Chi Kunga i Tai Chi Chuana započeo
je u 1988. godine, i to upoznavanjem ljudi kroz predavanja,
seminare i vježbanje u klubu. Od tog dana do danas Chi Kung
je preko tisuću ljudi.
Knjiga Čudesna Energija-Chi Kung, njegovo je prvo
djelo vezano za tu temu. Cilj pisanja knjige bio je u prvom redu
upoznati potencijalnog vježbača sa svim onim prednostima
koje pruža vježbanje Chi Kunga. Drugi razlog je da postojeći
vježbači imaju udžbenik koji će im olakšati učenje ove drevne
kineske vještine.

144
Čudesna Energija-Chi Kung

LITERATURA:

Cheng Man-Ching: Tai Chi Chuan-A Simplified Method of


Calisthenics, 1988.
Georges Beau.:La medecine chinoise, 1965., Paris
Yang Jwing-Ming:Chi Kung, 1987., Roma

www.dinamik.hr

145