You are on page 1of 25

Att starta som

privattandläkare
Innehåll sid
Välkommen som privattandläkare! 3

Tandvården idag och imorgon 4


- Planering inför starten
- Marknadsundersökning
- Etableringsregler

Privattandläkarna - din branschorganisation 5

Verksamhets- och samarbetsformer 6


- Egenföretagare
- Praktikertjänst
- Företagsformer
- Avtal mellan delägare

Köpa praktik 9
- Hyra lokal
- Köpa utrustning
- Miljöfrågor

Anställa personal 10
- Anställa personal
- Anlita tandhygienist
- Köpa tandtekniska arbeten

Patienterna 10

Försäkringar 12
- Företagsförsäkringar
- Personliga försäkringar
- Personalförsäkringar

Ekonomi 14
- Ekonomiska begrepp
- Budgetering
- Finansiering

Bokföring, redovisning och revision 17


- Betalningar
- Hjälp med administration
- Skatter och avgifter

Bilagor 18

Att starta som privattandläkare


© Privattandläkarna/Svensk Privattandvård AB
Maj 2009
Välkommen som privattandläkare!
Att vara privattandläkare är en utmaning. Det är ett
omväxlande arbete som spänner över många kunska-
per och egenskaper. Som privattandläkare är det du
själv som styr ditt yrkesliv och din verksamhet efter
dina önskemål, både när det gäller arbetets innehåll,
arbetssätt och arbetstid.

Arbetet behöver dels dina akademiska kunskaper för


en god teoretisk grund, dels din nyfikenhet på den ut-
veckling som hela tiden sker. Det behöver också käns-
lan och handlaget i dina händer där du får stimulansen
att skapat något medan du rehabiliterar dina patienter.

Du får tillfälle att möta människor i alla åldrar, från


alla samhällsklasser och olika kulturer, som var och en
har skilda krav och erfarenheter av tandvård. Du får
utnyttja och utveckla din förmåga att ta hand om dem
efter deras behov och önskemål. Även om de flesta
privattandläkare arbetar som allmäntandläkare finns
möjligheten för dig att både specialisera dig eller att
”nischa” in dig på vissa områden. De flesta patienter
som du möter är i stort sett friska och kan med ditt stöd
fortsätta med det. En del är på olika sätt sjuka och det
blir din utmaning att hitta dem och att med din hjälp,
din kunskap och ditt stöd få dem friska.
med en föränderlig omvärld. Vi arbetar vidare med den
Du arbetar också som ledare för ett lag - ett lag som positiva utveckling av svensk tandvård som vi upplevt
kan bestå av tandsköterskor, tandhygienister och re- sedan den fria prissättningen och den fria etableringen
ceptionist. Det kan vara alltifrån en person till kanske infördes.
sex-sju eller rent av ännu fler? Personalen tar hand om
basarbetet under din ledning, medan du kan utveckla Svensk tandvård behöver sina tandläkare. Det finns
din kompetens på spetsnivå så att du kan erbjuda dina goda möjligheter att ta över privatpraktiker utanför
patienter det allra bästa. storstadsområdena med i det närmaste obegränsade
utvecklingsmöjligheter. Vi står inför stora pensionsav-
Många privattandläkare, idag de allra flesta, är också gångar som innebär utmaningar.
företagare med allt vad det innebär av ansvar och möj-
ligheter att själv skapa och styra verksamheten. Det Vi ger här på ett kortfattat sätt svar på många frågor
ger dig möjlighet att få uppleva glädjen av att se det som en blivande privattandläkare och företagare har.
du planerat förverkligas och blomstra. Du kan välja att Har du förberett dig väl kommer du att lyckas bättre
vara företagare i mindre skala, arrendator eller arbeta med att förverkliga dina planer. Syftet med handboken
som anställd privattandläkare, något som på senare år är att ge översiktlig information om vad du bör tänka
blivit allt vanligare. på vid start och hur du går tillväga. Du kan också
använda den som en uppslagsbok. Du får kanske inte
Det stöd du behöver får du genom branschorganisa- svar på allt. Kontakta då gärna Privattandläkarna. Vi
tionen Privattandläkarna, där vi, oavsett verksamhets- tar tacksamt emot synpunkter på handbokens innehåll
form, arbetar gemensamt för att stärka privattandvår- och utformning.
dens ställning. Privattandläkarna är till för alla som
vill starta, verka och utveckla privat tandvård. Vikten Anta nu utmaningen. Utveckla och använd alla dina
av en stark sammanhållen röst som företräder privat- kompetenser. Låt arbetsglädjen spira tillsammans med
tandvårdens intressen är stor och kommer att öka i och oss alla som arbetar inom privattandvården i dag.
3
Tandvården idag satsa, tid att arbeta mycket, ledaregenskaper, grundläg-
gande kunskaper i ekonomi och även baskunskaper i
juridik.

och imorgon Verksamhetsmål


Antalet verksamma tandläkare sjunker och kommer att Du bör fastställa mål för verksamheten. Både ekono-
fortsätta sjunka. Från att ha varit totalt 9 000 verksam- miska och andra mål. Vilken lön ska du kunna ta ut?
ma tandläkare inom privattandvården och folktandvår- Hur mycket ska stå kvar i företaget för senare investe-
den i början av 1990-talet har antalet minskat till cirka ringar? Hur mycket ska avsättas för framtida pensione-
7 000 år 2004. Antalet tandhygienister har ökat. En ring? Vilken reserv behövs vid sjukdom? Ska du arbeta
lokal brist på tandläkare har uppkommit som värderats högst ett visst antal timmar i veckan för att kunna ha
till cirka 200. Prognoser fram till 2020 spår en fortsatt tid över för annat? Vilken omsättning bör du ha för att
minskning med nära 2 000 tandläkare men en ökning klara av målen? Gå igenom följande avsnitt före star-
av antalet tandhygienister med 1 500. Den allmänna ten. Använd gärna checklistorna som du hittar i slutet
tandvårdsförsäkringen ändrades radikalt från och med av denna handbok.
den 1 januari 1999. Det råder numera fri etablering
och fri prissättning. 1 juli 2008 infördes ett
nytt statligt tandvårdsstöd.
Marknadsundersökning
Innan du går vidare i dina planer på att starta som
privattandläkare och företagare bör du analysera
Planering inför starten marknaden. Detta även om du köper en redan etablerad
Som privattandläkare är du i de flesta fall företagare praktik, vilket är det vanligaste sättet att starta som
och tar en ekonomisk risk. Du ansvarar för ekonomi privattandläkare. Du måste alltid räkna med ett bortfall
och anställd personal. Du måste vara beredd att arbeta av patienter vid byte av tandläkare och då behövs nya
mycket och har naturligtvis möjligheter att skapa patienter. Hur ser marknaden ut? Hur många vuxna
något positivt av företagandet. Det finns flera mått på bor inom det område där du tänker etablera dig? Finns
framgång. Ett är nöjda patienter, som återkommer till möjlighet till barn- och ungdomstandvård? Vilka
dig och din mottagning och rekommenderar vänner konkurrenter finns det? Finns både folktandvård och
och bekanta att gå dit. Du har möjlighet att utveckla andra privattandläkare? Råder överetablering? Hur ser
företaget så att det lever vidare och kan erbjuda god utvecklingen ut för kommunen med tanke på arbetstill-
tandvård, god service och skapa mervärden för patien- fällen? Är det en expansiv kommun?
terna. Ett annat mått på framgång är nöjda medarbe-
tare. Ett tredje är att du ska kunna ta ut en lön som är
skälig. Etableringsregler
Alla som börjar privat blir dock inte företagare. En del I Sverige råder näringsfrihet. I princip kan vem som
blir anställda av kolleger, vilket kan vara ett utmärkt helst starta företag. Man får dock inte vara försatt i
sätt för unga tandläkare att börja privat för att senare konkurs. Vidare krävs att det finns ett vinstsyfte och att
få möjlighet att starta som egen företagare. Drygt 40 verksamheten drivs på ett självständigt sätt.
procent av Privattandläkarnas medlemmar är anställda
i Praktikertjänst. Varje legitimerad tandläkare får etablera sig som
privattandläkare. För att vara verksam inom den
Affärsidé allmänna tandvårdsstödet gäller dock särskilda regler
för anslutning till försäkringskassan. För alla blivande
För att starta ett företag behövs en affärsidé. För privattandläkare, oberoende av anslutning till försäk-
en tandläkare är affärsidén redan klar, nämligen att ringskassan, gäller följande: Senast en månad innan
tillhandahålla tandvård. Men du har kanske någon verksamheten påbörjas ska en skriftlig anmälan göras
speciell inriktning som du vill satsa på, t.ex. förebyg-
till Socialstyrelsen. Anmälan ska också göras till för-
gande tandvård? Det gäller att inför varje företagsstart
säkringskassan om du ska vara ansluten till kassan.
analysera förutsättningarna för sin egen verksamhet.
Anslutning till försäkringskassan
Personliga förutsättningar
Inom privattandvården är det inte längre den enskilde
Att vara företagare kräver mer än att bara vara en
tandläkaren som är ansluten, utan det är tandläkarföre-
skicklig yrkesutövare. Du bör ha vissa personliga
taget. Lagen använder begreppet vårdgivare och med
förutsättningar för att företagandet ska lyckas, t.ex.
det menas inte tandläkaren personligen, utan dennes
att våga ta vissa risker, ha ett startkapital som du kan

4
företag, dvs. aktiebolag, handelsbolag eller enskild Måste ha F-skattsedel
firma. För att en vårdgivare ska anslutas krävs dels att Reglerna om F-skattsedel finns i skattelagstiftningen
företaget har tillgång till en tandläkare eller legitime- och innebär följande. Den som har F-skattsedel betalar
rad tandhygienist, dels att företaget har F-skattsedel. själv egenavgifter och preliminär skatt på utfört arbete.
För att försäkringskassan ska betala ersättning krävs att F-skattsedeln utfärdas av skatteverket för den som be-
tandvården utförts av en tandläkare eller legitimerad driver näringsverksamhet. Den företagare som inte har
tandhygienist. Det är försäkringskassan som beslutar F-skattsedel måste ansöka om en sådan. Du som inte
om anslutning. Från och med 1 juli 2008 ska samtliga har F-skattsedel bör kontakta skatteverket för ansök-
vårdgivare kunna kommunicera med försäkringskas- ningshandlingar. Tandläkare som är anställda i Prakti-
san via Internet. Kontakta Försäkringskassan för mer kertjänst ska inte själva ha F-skattsedel, det är bolaget
information om anslutning. som har en sådan.

Privattandläkarna - din branschorganisation


Privattandläkarna är benämningen på Sveriges • Hantera tvister och klagomål från patienter
Privattandläkarförening (SPF) och dess servicebo- genom förtroendenämnderna
lag Svensk Privattandvård AB. SPF är branschor- • Erbjuda olika aktiviteter i Privattandläkarnas
ganisationen för privat tandvård och arbetar med lokala verksamhet
många olika frågor, framför allt företagarfrågor.
Allt med syfte att skapa goda villkor för medlem-
Visionen är att vara Sveriges ledande tand-
marna.
vårdsaktör.
Privattandläkarna arbetar för en god tandhälsa och
Privattandläkarna har sex grundläggande vär-
bra villkor för branschen genom att bland annat
deringarna som genomsyrar verksamheten
verka för:
• Patienten i fokus
• Ett enkelt och rättvis tandvårdsstöd för alla, • Hög vård- och verksamhetskvalitet
oavsett ålder, vid stora vårdbehov • Affärsmässighet
• Fri prissättning och fri etablering • Professionella realtioner
• Fritt val för patienterna av tandläkare • Öppenhet för omvärldsförändringar
• Konkurrens på lika villkor på tandvårdsmark- • Delaktighet
naden
Privattandläkarnas affärsidé är att:
Vi ska utifrifrån ett medlesminflytande agera, driva
Vi arbetar bland annat med att: och gå före i en framgångsrik tandvård.
• Påverka politiker, myndigheter och organisa-
tioner Privattandläkarna har i dag omkring 3 200 verk-
• Sprida kunskap och information om tandhälsa samma medlemmar. De flesta är egna företagare.
och tandvård bland allmänheten Medlemskap får du genom att ansöka. Härigenom
• Marknadsföra och profilera privattandvården blir du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund.
Förbundet arbetar med tandläkarkårens yrkes-
• Erbjuda rådgivning och stöd till medlemmar
frågor, t.ex. utbildning och odontologiska frågor.
• Erbjuda bra försäkringar för medlemmarna Blankett för ansökan om medlemskap hittar du på
• Erbjuda förmånliga avtal med företag om olika www.ptl.se eller beställer från Privattandläkarna.
tjänster för medlemmarna och deras företag Arbetsgivarfrågor sköts av Vårdföretagarna.
• Förmedla privattandläkare samt ge råd till Medlemskap i Privattandläkarna innebär inte att du
patienter genom Privattandvårdsupplysningen automatiskt är medlem i Vårdföretagarna, utan du
(PTU) måste själv ansöka om medlemskap där.

5
Verksamhets- och samarbetsformer
En tandläkare inom privattandvården kan vara verksam Du köper också aktier i Praktikertjänst och blir därmed
i någon av följande former: delägare. Praktikertjänst finansierar investeringar och
• Egenföretagare sköter bokföring, svarar för personaladministration
• Praktikertjänst samt tillhandahåller olika tjänster. Drygt 40 procent av
• Anställd Privattandläkarnas medlemmar är anställda i Praktiker-
tjänst. Adress och telefonnummer till Praktikertjänst
finns i slutet av handboken.
Egenföretagare
Anställd
Som egenföretagare kan du vara verksam som praktik-
ägare eller arrendator. Du kan också vara anställd av en annan tandläkare
eller av ett företag. Anställningsvillkoren är en fråga
Praktikägare mellan arbetsgivaren och den anställde och är inte
reglerade i kollektivavtal. Lönen kan vara i form av
Att vara praktikägare innebär att du äger din praktik
en viss procent av inarbetade och debiterade arvoden,
och är verksam som egenföretagare. Du bestämmer
men exklusive tandtekniska arbeten. Lönen kan också
helt själv hur verksamheten ska läggas upp, vilka
vara fast. Arbetsgivaren är skyldig att betala semes-
inköp och investeringar som ska göras. Flera tand-
terlön och sjuklön samt sociala avgifter enligt lag.
läkare kan äga en praktik tillsammans eller disponera
Dessutom gäller lagen om anställningsskydd.
en lokal tillsammans. Ett sådant samarbete bör regleras
i skriftligt avtal. Vilken företagsform som ska väljas
En anställd kan inte vara ansluten till försäkringskas-
behandlas under avsnittet företagsformer.
san, utan det är arbetsgivaren (vårdgivaren) som är det.
Arrendator
Det finns både för- och nackdelar med anställningsför-
Om du inte vill köpa och äga en praktik, kan det finnas hållanden. För dig som är anställd är det en fördel att
möjlighet att arbeta hos en kollega, antingen i form av inte behöva ha det fulla ekonomiska ansvaret för en hel
arrende eller som anställd. Ett arrende innebär att praktik.
du hyr ett behandlingsrum eller en hel praktik av en
annan tandläkare. Du betalar i regel ett fast pris per
månad, dag eller timme. Som arrendator är du egen-
Företagsformer
företagare. Vad du ska betala beror på vad som ingår Vid val av företagsform måste flera faktorer beaktas.
i förhyrningen. Arrendet omfattar i regel ett eller flera Ska företaget drivas av en eller flera personer? Ska
behandlingsrum, del i gemensamma utrymmen samt företaget driva flera olika verksamheter? I det följande
nyttjande av utrustning och inventarier. Arrendet kan behandlas civilrättsliga och skatterättsliga regler samt
också inkludera nyttjande av tandsköterska och annan övriga regler som gäller för olika företagsformer.
personal samt användning av förbrukningsmaterial,
tillgång till telefon m.m. I vissa fall kan i ett arrende
Från skattesynpunkt är det ingen större reell skillnad
också ingå tillgång till patienter. Det kan vara aktuellt
mellan dessa företagsformer, men de formella reglerna
då en tandläkare ska vara tillfälligt borta från verksam-
heten, t.ex. vid sjukdom eller föräldraledighet. skiljer sig åt. Det tre vanligaste företagsformerna är
enskild firma, aktiebolag och handelsbolag.
Tandvård är visserligen inte i sig en momspliktig
tjänst, men du måste betala moms på de delar av De civilrättsliga reglerna för företag syftar till att
uthyrningen som avser inventarier. Den som hyr ut reglera vem som kan sluta avtal för företagets räkning,
utrustningen är skattskyldig för moms på uthyrningen vem som blir bunden av skulder och andra förpliktel-
och måste därför debitera moms. Det är inte moms på ser som företaget ingår. Kort sagt: vem som ansvarar
uthyrning av tandsköterska eller tandhygienist, däre- för företagets ekonomiska åtaganden. Här föreligger
mot på personal som inte utför vårdande åtgärder. stora skillnader mellan olika företagsformer.

Praktikertjänst När det gäller beskattningen av ett företags vinst gäller


också olika regler, beroende på i vilken form företaget
En privattandläkare kan vara anställd i Praktikertjänst drivs. Sålunda gäller olika regler för enskild närings-
AB som verksamhetsansvarig för en tandläkarpraktik. verksamhet, aktiebolag och handelsbolag. Här följer en
6
in i bolaget och bolaget måste ha
godkänd eller auktoriserad revisor.
Som ägare har du formellt sett
ett begränsat ekonomiskt ansvar
motsvarande det insatta kapitalet.
Men som ledamot i styrelsen har
du ändå ett stort ansvar.

Civilrättsliga regler
Regler om aktiebolag finns i 2005
års aktiebolagslag (ABL). Reg-
lerna är omfattande och många av
dem har tillkommit för att skydda
aktiekapitalet och bolagets ford-
ringsägare.

Ett aktiebolag är en juridisk per-


son, som kan ha rättigheter och
översikt över skillnaderna mellan olika företagsformer skyldigheter. Ett aktiebolag är en
vid beskattningen. Kontakta gärna revisor eller annan företagsform som tillkommit för att begränsa ägarnas
ekonomisk rådgivare inför ditt val av företagsform. Du ekonomiska risktagande. De blir normalt inte personli-
kan även kontakta Privattandläkarnas juridiska rådgiv- gen ansvariga för bolagets skulder.
ning.
I aktiebolagslagen (2005:551) regleras hur bolaget
Enskild firma bildas, vilket aktiekapital som erfordras osv. Att bilda
aktiebolag är en noga reglerad procedur. För att ett
Enskild firma är enklast att komma igång med. Den aktiebolag ska betraktas som en juridisk person räcker
formen passar bra om du driver verksamheten själv. det inte med att bolaget är bildat, det måste också
Som ägare är du då obegränsat ekonomiskt ansvarig
registreras.
för verksamheten.

Civilrättsliga regler Som framgått har ägarna till ett aktiebolag som hu-
vudregel inte ett personligt ansvar för bolagets skul-
En enskild firma är ett företag som ”ägs” av en person. der. Dock finns ett ansvar innan bolaget registrerats.
Den enskilda firman är inte en juridisk person. Blir Dessutom kan långivare kräva att ägare av enmans-
ytterligare en person delägare måste en annan form bolag eller fåmansbolag tecknar personlig borgen för
väljas (aktiebolag eller handelsbolag). En enskild firma förpliktelser som bolaget ikläder sig.
uppkommer när en person börjar driva verksamhet av
ekonomiskt slag i förvärvssyfte. Denne ansvarar för
För varje räkenskapsår ska bolaget avge en årsredovis-
avtal och skulder som ingåtts för företagets räkning.
ning. Denna består av resultaträkning, balansräkning
Ansvaret är obegränsat, dvs. du ansvarar med hela din
förmögenhet, även med privata tillgångar, för företa- och förvaltningsberättelse. Beträffande årsredovisning-
gets skulder. en gäller dels bestämmelserna i bokföringslagen, dels
bestämmelserna i ABL. Redovisningshandlingarna ska
Skatterättsliga regler lämnas in till Bolagsverket och blir därmed offentliga.

Vinsten i företaget hänförs till inkomst av näringsverk-


samhet och räknas samman med eventuella anställ- Skatterättsliga regler
ningsinkomster och beskattas hos dig.
Aktiebolag beskattas för sin vinst enligt bestämmel-
serna i Inkomstskattelagen. På vinstutdelningen från
Aktiebolag bolaget betalar aktieägarna delvis inkomstskatt. Ett AB
Aktiebolag passar både för en ensamföretagare och för kan dela ut ett relativt stort belopp varje år med 20 %
flera verksamma. Det finns många formella regler som beskattning. Detta belopp kan även delvis användas till
måste iakttas när Du har ett aktiebolag, t.ex. behövs ett
kapitalvinst.
aktiekapital på minst 100 000 kronor som måste sättas
7
Handelsbolag Övriga företagsformer
Handelsbolag är liksom aktiebolag en egen juridisk
person. Det krävs att man är minst två personer som Kommanditbolag
kommit överens om att gemensamt driva näringsverk-
samhet i handelsbolag. Delägare i handelsbolag är Kommanditbolag är en särskild variant av handelsbo-
obegränsat ansvariga för verksamheten. lag där delägarnas (kommanditdelägarnas) ansvar kan
begränsas ekonomiskt till gjord insats. Det krävs dock
Civilrättsliga regler att minst en delägare är obegränsat ansvarig. Denne
kallas för komplementär.
Reglerna om handelsbolag finns i lagen om handels-
bolag och enkla bolag. Ett handelsbolag existerar om Enkla bolag
två eller flera personer har kommit överens om att
gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag. Kraven Ett enkelt bolag är inte en juridisk person, utan en
för att ett handelsbolag ska existera är alltså: sammanslutning av personer som driver verksamhet
tillsammans.
• att ett avtal finns mellan bolagsmännen
• att bolagsmännen gemensamt ska utöva verksam- Ekonomisk förening
heten
En ekonomisk förening är en sammanslutning av per-
• att det ska vara näringsverksamhet soner som ska driva ekonomisk verksamhet. Formen
har vissa likheter med aktiebolag.
Handelsbolaget kan ha egna tillgångar och skulder.
Delägare kan både fysiska och juridiska personer vara.
Lagen reglerar dels förhållandet mellan bolagsmän- Avtal mellan delägare
nen, dels förhållandet mellan bolaget och utomstående
personer, t.ex. bolagets fordringsägare. Lagen är delvis
Kompanjonsavtal och bolagsavtal
dispositiv, vilket innebär att bolagsmännen kan träffa När man träffar överenskommelse med en eller flera
avtal om sina inbördes förhållanden i stället för att kompanjoner bör detta regleras genom ett kompan-
följa lagreglerna. Vissa bestämmelser kan dock inte jonsavtal. För handelsbolag regleras detta genom
avtalas bort. bolagsavtalet. För aktiebolag gäller en bolagsordning
som bl.a. anger bolagets verksamhetsområde, aktie-
Delägarna (bolagsmännen) tillskjuter kapital och får en
kapitalets storlek, antal aktier. I bolagsordningen kan
andel i bolagets förmögenhet i förhållande till insatsen.
också finnas bestämmelser om formerna för överlåtelse
Det finns inga krav på ett minimikapital. (Jfr aktiebo-
av aktier, s.k. hembudsklausul. Som ett komplement
lag där det krävs ett minimikapital på 100 000 kronor.)
till bolagsordningen kan ett särskilt avtal mellan delä-
Ett handelsbolag ska registreras hos Bolagsverket.
garna träffas, ett aktieägaravtal. Är delägarna aktiva
Delägarna är obegränsat ansvariga för bolagets förplik- i bolaget, dvs. utför arbetsuppgifter bör särskilda
telser, trots att det är bolaget som sådant som träffat anställningsavtal träffas mellan den anställde delägaren
avtal. Bolagsmännens ansvar för bolagets förpliktelser och bolaget.
är inte begränsat till vad de skjutit in i bolaget utan de
ansvarar, på samma sätt som ägare av en enskild firma, Aktieägaravtal
med hela sin förmögenhet, alltså även den privata.
Ett aktieägaravtal reglerar förhållandet mellan delägare
Ansvaret är solidariskt, vilket betyder att bolagets
i ett aktiebolag. Ett sådant avtal bör behandla syfte
fordringsägare kan kräva vilken av bolagsmännen som
och målsättning, allmänna villkor, särskilda villkor om
helst på betalning när bolaget inte kan betala.
inträde i och utträde ur konsortiet, särskilda villkor om
Skatterättsliga regler delägares/medlems rättigheter och skyldigheter, avtals-
tider och lösande av tvister.
Handelsbolaget är inget eget skattesubjekt. Det innebär
att bolaget inte beskattas. Det är i stället delägarna som
beskattas för sina andelar av handelsbolagets vinst. För
fåmansägt handelsbolag gäller samma regler som för
handelsbolag i allmänhet, men det finns vissa special-
regler.

8
Köpa praktik
Ska du köpa en praktik, tänk på att
noga undersöka vad du köper. Bland
det viktigaste att tänka på är att det
finns gott om patienter. Som en tum-
regel gäller att du bör ha åtminstone
tusen patienter för att kunna driva
praktiken på heltid och lönsamt. Kon-
trollera att säljarens uppgifter om anta-
let patienter verkar riktig. Hur många
patienter har varit på besök under det
senaste året eller senaste två åren? Hur
är åldersstrukturen på patienterna?
En heltidsverksam tandläkare bör ha
en omsättning på cirka två miljoner
kronor exkl. tandtekniska arbeten.

Om man köper en praktik av en tandläkare som drivit Miljöfrågor


verksamheten i aktiebolagsform kan man antingen
köpa det s.k. inkråmet eller aktierna i bolaget. Med Miljöfrågorna är viktiga. Kraven på företagen har ökat.
inkråm menas de tillgångar som aktiebolaget äger, dvs. Inom tandvården ställs t.ex. krav på amalgamavskiljare
utrustningen, patientregister, varulager och eventuella för att minska utsläppen av kvicksilver. Alla avlopps-
andra tillgångar. Skattekonsekvenserna blir helt olika rör i mottagningen bör vara märkta med varningseti-
för både säljare och köpare. Rådgör med revisor! kett som upplyser om risken för innehåll av kvicksilver
och amalgam. Den som bedriver verksamheten är skyl-
Hyra lokal dig att bekosta en sanering av avloppsrören i praktiken
om så skulle behövas. Demontering eller sanering av
Om du bygger upp en ny mottagning bör du planera kvicksilverförorenade avloppsrör får dock inte ske
hur stora lokaler som behövs. Om du tar över en utan föregående anmälan till kommunens miljöförvalt-
befintlig praktik bör du fundera igenom om lokalen är
ning. Kommunerna är ansvariga för miljötillsynen och
ändamålsenlig. Behöver den byggas om är det viktigt
har rätt att göra inspektioner på tandläkarmottagning-
att göra en ekonomisk kalkyl. Ombyggnader brukar
arna. Kommunerna har dessutom rätt att ta betalt för
kosta en hel del.
sin miljötillsynsverksamhet. Innan nya lokaler tas i
bruk för tandvårdsverksamhet ska anmälan göras till
Vid köp av en praktik, kan hyresvärden i regel inte
miljöförvaltningen. Något krav på anmälan vid överlå-
motsätta sig att hyreskontraktet förs över på den nye
telse av en praktik finns inte.
praktikägaren. Skulle problem uppstå, bör du vända sig
till hyresnämnden för hjälp. Arbetsmiljön
Arbetsgivaren har ansvaret för en god och säker miljö
Köpa utrustning för personalen. Arbetet ska kunna utföras utan risk för
olycksfall eller ohälsa. Särskilda åtgärder ska vidtas
Du måste också planera vilka anskaffningar som
när det gäller hanteringen av härdplaster, bl.a. ska
behöver göras. Om du köper en praktik behöver
personalen vara utbildad och ha genomgått läkarun-
utrustningen kanske helt eller delvis förnyas. Fundera
igenom vilka anskaffningar som är absolut nödvändiga dersökning. Arbetsgivaren måste också ha rutiner för
och vilka som du kan vänta med. Du måste också veta den interna kontrollen av arbetsmiljön. Arbetsmiljö-
hur du ska finansiera en investering! Med lånade eller verket har utfärdat en mängd olika föreskrifter som
egna pengar? På vilka villkor kan du låna, dvs. på hur gäller inom tandvården. Arbetsgivaren är skyldig att
lång tid och till vilken ränta. Du måste naturligtvis ha aktuella föreskrifter på arbetsplatsen. Ett särskilt
också undersöka om du kan få investeringsbidrag eller tandvårdspaket har tagits fram som kan beställas hos
investeringslån. Arbetsmiljöverket. Dessutom ställs krav på röntgenut-
rustning. Tillsynsmyndighet är Statens Strålskyddsin-
stitut.
9
Anställa personal TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada), TGL
(tjänstegrupplivförsäkring) och ITP (pension). En
arbetsgivare som genom medlemskap i Vårdföreta-
Anställningsvillkor garna är bunden av kollektivavtal måste ha sådana
försäkringar. Se vidare kollektivavtalet. Finns inte
Vid övertagande av en verksamhet måste du ta över kollektivavtal kan en arbetsgivare och den anställde
personalen enligt gällande arbetsrättsliga regler. Det komma överens om att arbetsgivaren ska teckna så-
ska inte ses som en nackdel, eftersom tandsköterskan dana försäkringar.
kan svara för kontinuiteten i verksamheten. Däremot
kan det bli problematiskt om du redan har en tandskö-
terska och det inte finns möjlighet att ha två anställda Anlita tandhygienist
tandsköterskor. Då måste en av tandsköterskorna sägas I dag finns två kategorier av tandhygienister, nämligen
upp. legitimerade och icke legitimerade. Legitimerade tand-
hygienister får arbeta självständigt. Övriga hygienister
Tandläkare som är anslutna till Vårdföretagarna omfat- måste arbeta under överinseende av tandläkare. En hy-
tas av det kollektivavtal som finns mellan Vårdföreta- gienist kan anställas eller anlitas som egenföretagare.
garna och tandsköterskefacket (HTF) och är därmed
bunden av de regler som gäller för löner och andra
anställningsvillkor. Köpa tandtekniska arbeten
Uppsägning av personal Vid köp av tandtekniska arbeten bör du begära in
offerter från flera olika tandtekniska laboratorier för
För uppsägning av personal fordras saklig grund. Som att på ett bra sätt kunna jämföra kvalitet, leveranstider,
saklig grund räknas t.ex. arbetsbrist. Vid övertagande service och pris m.m.
av en praktik har säljaren inte rätt att säga upp perso-
nalen på grund av verksamhetsöverlåtelsen. Personalen
följer med till nye ägaren. Om denne redan har anställd Patienterna
personal och det finns behov av uppsägning av någon
personal, ska det förstås finnas saklig grund. Dessutom
måste turordningsreglerna tillämpas. Det innebär att
Patienternas rättigheter och skyldigheter
personal som tagits över från säljaren tar med sig sin Patientens rättigheter och skyldigheter är reglerade i
anställningstid och den tiden ska beaktas vid turord- olika lagar och föreskrifter. Bl.a. i tandvårdslagen, la-
ningen. Hos små arbetsgivare finns det möjlighet att gen om allmän försäkring, lagen om statligt tandvårds-
undanta två personer från turordningsreglerna. stöd och patientdatalagen.

Olika regler för uppsägningstid gäller beroende på om Tandläkarens rättigheter och skyldigheter
anställningsavtalet har ingåtts före den 1 januari 1997
(uppsägningstiden baseras på den anställdes ålder) Även tandläkarens rättigheter och skyldigheter är
eller senare (uppsägningstiden baseras på den anställ- reglerade i olika lagar och föreskrifter, bl.a. i lagen om
des sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren). yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Uppsägningstiden varierar från en till sex månader. Den lagen gäller fr.o.m. 1 januari 1999 och har ersatt
Dessutom kan längre uppsägningstid än lagen kräver behörighetslagen, åliggandelagen, disciplinpåföljdsla-
vara avtalad i anställningsavtal eller kollektivavtal. gen, lex maria och tillsynslagen. Dessutom finns regler
i bl.a. lagen om allmän försäkring, lagen om statligt
Arbetsgivaravgifter tandvårdsstöd och patientdatalagen. Vidare har Soci-
alstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd (se
Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att betala arbets- www.sos.se).
givaravgifter för anställd personal. I arbetsgivarav-
gifterna ingår följande avgifter; ålderspensionsavgift, Garantier på tandvård
sjukförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift, allmän
löneavgift, föräldraförsäkringsavgift, efterlevandepen- Det är inte i lag angivet att tandläkare ska lämna garan-
sionsavgift och arbetsskadeavgiften. tier. Privattandläkarna har dock ingått en överenskom-
melse med Konsumentverket. Därigenom är medlem-
Personalförsäkringar enligt avtal mar skyldiga att lämna ett års garanti på avtagbar
protetik och två års garanti på fast protetik. Garantin
Som ett komplement till de lagstadgade socialförsäk- gäller vid omgörning hos den tandläkare som utförde
ringarna finns olika slag av personalförsäkringar, t.ex. den ursprungliga behandlingen och gäller inom ramen
10
för den ursprungliga behandlingskostnaden. Tandlä- Marknadsföring
kare kan, om de vill, lämna utökad garanti.
Privattandläkarna ger information till medlemmar om
Prissättning marknadsföring av privat tandvård. Bestämmelser om
Fr.o.m. 1 januari 1999 gäller fri prissättning för tand- marknadsföring finns i bl.a. marknadsföringslagen,
vården. Vårdgivaren bestämmer själv priset. Priset ska som är en ramlag. Privattandläkarna har utformat etis-
dock vara skäligt. Enligt tandvårdslagen (1985:125) ka regler: Privattandläkarnas Etik, som gäller fr.o.m. 1
ska priset vara skäligt med hänsyn till behandlingens januari 2002.
art, omfattning och utförande samt omständigheterna
i övrigt. Hur priset ska beräknas – se avsnittet om .
Ekonomi.
11
Försäkringar Företagsförsäkringar

Alla yrkesverksamma tandläkare och företagare bör Patientförsäkring för behandlingsskada


ha ett bra försäkringsskydd för verksamheten men du Enligt patientskadelagen är vårdgivare skyldiga att ha
måste enligt lag ha en särskild patientförsäkring för försäkring som täcker patientskada. Medlem i Privat-
behandlingsskador. I vår patientförsäkring ingår en tandläkarna är ska teckna föreningens patientförsäk-
ansvarsförsäkring. Därutöver bör du ha följande före- ring. Dispens kan beviljas av föreningen om vissa
tagsförsäkringar: praktikförsäkring, sjukavbrottsför- förutsättningar är uppfyllda.
säkring och garantiförsäkring. Som egen företagare bör
du också planera för egna personliga försäkringar som Ansvarsförsäkring vid skadeståndskrav för
livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och personskada
pensionsförsäkring. Dessutom bör du som arbetsgi-
vare ha ett bra försäkringsskydd som gäller till förmån I avtalet om patientförsäkring ingår en ansvarsför-
för personalen t.ex. arbetsskadeförsäkring (TFA) och säkring för tandläkaren avseende skadeståndskrav för
eventuellt tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Privattand- personskada som orsakats patient och som uppkommit
läkarna har tecknat gruppavtal med försäkringsbolag i direkt samband med sådan vård medlemmen bedrivit
och erbjuder medlemmarna både företagsförsäkringar i Sverige.
och personliga försäkringar till förmånliga villkor.

12
Garantiförsäkring för protetik Arbetsskada
Försäkringen gäller även för fixturförankrad protetik Den statliga arbetsskadeförsäkringen ger ett visst
och ersättningen gäller för den ursprungliga behand- grundskydd vid arbetsskada. Du bör komplettera skyd-
lingskostnaden efter avdrag för självrisk. Försäkringen det genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).
finns att teckna även från år 3 till 5 dock med lite an- Du omfattas av TFA om Du tecknar den för anställd
norlunda villkor. personal. För mer information kontakta AFA.

Arbetslöshet
Praktikförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring kan tecknas genom Akademi-
Praktikförsäkringen är utformad för att passa prakti- kernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) eller genom
kens speciella behov och innehåller följande: Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SmåA). Kontakta
• Egendomsförsäkring (brand, vatten, inbrott, rån, glas respektive arbetslöshetskassa för upplysningar.
och skadegörelse)
• Avbrott vid t.ex. maskinskada
Pensionsförsäkringar
• Maskin Allmänpensionen och tjänstepensionen bör komplet-
• Ansvar (skadeståndsskyldighet som ej avser behand- teras med privat sparande. Vänd dig till försäkringsbo-
ling) lagen eller bankerna för rådgivning. Vi har ett samar-
• Tjänstereseförsäkring betsavtal med försäkringsmäklare Max Matthiessen
angående pensionsrådgivning.
• Rättsskyddsförsäkring (innefattar rättsskydd bl.a. i
ärenden vid HSAN och i ärenden angående tandvårds-
ersättning och arbetsskadeersättning) Personalförsäkringar
Arrendatorsförsäkring Socialförsäkringar enligt lag

För arrendatorer finns en särskild arrendatorsförsäk- Anställd personal omfattas av förmånerna enligt lagen
ring. Omfattningen motsvarar praktikförsäkringen och om allmän försäkring, t.ex. sjukförsäkring.
ger således skydd bl.a. mot inkomstbortfall med anled-
Personalförsäkringar enligt avtal
ning av driftsavbrott.
Om du är medlem i Vårdföretagarna, arbetsgivareorga-
Sjukavbrottsförsäkring nisationen för privattandläkare med flera, omfattas du
av kollektivavtalet med Tjänstemannaförbundet, HTF.
Försäkringen ersätter fasta kostnader i företaget när Enligt detta kollektivavtal, som bl.a. omfattar tandskö-
försäkrad drabbas av nedsättning av arbetsförmågan terskor, ska arbetsgivaren teckna ITP Industrins och
vid sjukdom, olycksfall, vård av barn eller om den handelns tilläggspension för tjänstemän, TGL tjänste-
försäkrade avlider. Förutsättningen är att det finns en grupplivförsäkring och TFA trygghetsförsäkring vid
synbar omsättningsminskning i verksamheten som kan arbetsskada.
sättas i samband med sjukdomstiden.
Om du inte är medlem i Vårdföretagarna kan du frivil-
För tandläkare med anställd tandhygienist kan särskild ligt teckna ovanstående försäkringar för personalen
hygienistförsäkring tecknas. med olika försäkringsgivare. För mer information
kontakta Alecta, AFA med flera.
Personliga försäkringar
Genom Privattandläkarna kan du även teckna följande
försäkringar för dig själv och familjen.
• Livförsäkring
• Olycksfallsförsäkring
• Sjukförsäkring (endast tandläkare)
• Sjukvårdsförsäkring
• Barnsjuk- och olycksfallsförsäkring

13
Ekonomi under 12 år. Utgiften ska fördelas över den beräknade
livslängden på utrustningen, vilket innebär att den
årliga kostnaden blir 50 000 kronor. Om utrustningen
I all företagsverksamhet är det nödvändigt att planera i stället används under 8 år blir den årliga kostnaden i
ekonomin. Inför köp av en praktik eller vid en större stället 75 000 kronor.
investering måste du beräkna vad den årliga kostna-
den blir. Du måste också veta hur du ska finansiera Inkomster periodiseras sällan, men ibland kan man
köpet. Varje år bör en budget upprättas som visar behöva göra det vid årsbokslut. Normalt är inkomster
årets beräknade kostnader och intäkter. Du bör också och intäkter synonyma begrepp.
beräkna in- och utbetalningar så att du har kontroll
över likviditeten, dvs. att du har pengar för att betala Det är kostnaderna och intäkterna som ligger till grund
löpande räkningar. för beräkning av företagets ekonomiska resultat, dvs.
vinst eller förlust.
Efter ett verksamhetsår bör du analysera hur verksam-
In- och utbetalningar
heten gått. Har kostnaderna ökat mer än planerat eller
har intäkterna inte blivit så stora som budgeterats? Vad Med betalningar menas överförandet av pengar från en
beror uppkomna avvikelser från budgeten på? Vilka åt- person eller företag till en annan person eller företag.
gärder måste vidtas för att företagets resultat ska vara Betalningarna har inget med företagets resultat att
acceptabelt. göra, utan påverkar företagets likviditet.

Ekonomiska begrepp Avskrivningar


En avskrivning motsvarar värdeminskningen på tand-
Olika termer används när det gäller ekonomi. Här ges
läkarutrustningen och andra maskiner och inventarier.
en förklaring av de vanligast förekommande begrep-
Enligt exemplet ovan är avskrivningen 50 000 kronor
pen.
per år (alternativt 75 000 kronor). En avskrivning är
Inkomster och utgifter alltså en kostnad som påverkar företagets resultat. Man
skiljer mellan planenliga avskrivningar och räken-
Med inkomst menas ersättning för en viss prestation, skapsenliga avskrivningar. I exemplet ovan är det fråga
t.ex. arvodet för en behandling och köpeskillingen för om planenlig avskrivning. Den räkenskapsenliga av-
överlåtelse av en praktik. Inkomsten är hänförlig till skrivningen beräknas på annat sätt och ligger till grund
en viss tidpunkt – försäljningstillfället. Tandvårdsbe- för skatteberäkning av företagets skattepliktiga vinst.
handlingar pågår under en längre tid, varför det kan
diskuteras när försäljningstidpunkten inträffar. Som Amorteringar
en huvudregel får man anse att försäljningstidpunkten
En amortering är en avbetalning på ett lån. Amor-
inträder när arbetet är avslutat (”arbetet levererats”).
teringen är en utbetalning som påverkar företagets
Försäljningstidpunkten vid överlåtelse av praktik in-
likvida medel, dvs. pengar tas från bankkontot eller
träder när bindande avtal slutits.
postgirokonto. I exemplet ovan köptes utrustningen för
600 000 kronor. Köpet finansierades med ett banklån
Med utgift menas ersättning för anskaffande av resur-
på samma belopp. Banken vill att lånet återbetalas på
ser, t.ex. inköp av förbrukningsmaterial och inköp av
10 år. Den årliga amorteringen blir 60 000 kronor. Jfr
tandläkarutrustning. Utgiften hänförs till anskaffnings-
med avskrivningen som är 50 000 kronor per år
tillfället.
(alt 75 000 kronor).
Intäkter och kostnader
Budget
Med intäkt avses en ”periodiserad” inkomst och med Se avsnittet om budgetering.
kostnad en ”periodiserad” utgift. Med detta menas att
inkomster och utgifter ska fördelas på de perioder till Balansräkning
vilka de hör. Periodiseringen har normalt endast bety-
delse vad avser utgifter och då framför allt för anskaff- Balansräkningen (BR) visar företagets tillgångar,
ningar med en livslängd över tre år. skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt, i regel
31 december. Här redovisas bl.a. tillgodohavande i
Ett exempel ska klargöra vad som menas. En tandläka- bank och på postgiro, bokförda värdet på maskiner
re köper en utrustning för 600 000 kronor år 2002, vil- och inventarier samt lager av förbrukningsmaterial.
ket är utgiften för utrustningen. Utrustningen används På skuldsidan redovisas upptagna lån.
14
Likviditetsbudget
I likviditetsbudgeten beräknas löpan-
de in- och utbetalningar. Syftet är att
ha kontroll över att pengarna varje
månad räcker till löpande betalningar
av löner, hyror, materialinköp, amor-
teringar på lån m.m.

Investeringskalkyl

Vid köp av en praktik är det nöd-


vändigt att göra en kalkyl över vad
den årliga kostnaden blir för köpet.
Förutom köpeskillingen kan vid ett
praktikköp tillkomma ytterligare
utgifter för investeringar – komplet-
teringar av utrustningen eller utbyte
Resultaträkning
av delar av den. Dessutom måste finansieringen av
Resultaträkningen (RR) redovisar företagets intäkter köpet beaktas. Hur mycket kan du finansiera själv och
och kostnader under en viss period, i regel ett år, och hur mycket måste lånas. En investeringskalkyl består
vilket resultat (vinst eller förlust) som uppkommit av avskrivningar på anskaffningsvärdet samt räntor på
under året. lånat kapital och eventuellt eget kapital.

Budgetering
Finansiering
För all ekonomisk verksamhet bör du göra en budget,
där du så realistiskt som möjligt försöker uppskatta in- Behöver du låna pengar för att starta företag kan du
täkter och kostnader (eller inkomster och utgifter). Det ansöka om lån hos FöreningsSparbanken, som Privat-
är inte minst viktigt vid köp av en praktik. Viktigast är tandläkarna har samarbetsavtal med. Kontakta Privat-
resultatbudgeten. Underskatta hellre inkomsterna och tandläkarnas kansli för ytterligare information, telefon:
överskatta utgifterna än tvärtom. Gör inga glädjekal- 08-555 44 600.
kyler! Du lurar bara dig själv. Budgetblankett bifogas.
Priskalkylering
Resultatbudget
Från och med den 1 januari 1999 gäller fri prissättning
I resultatbudgeten ska intäkterna och kostnaderna inom tandvården. Som företagare måste du själv räkna
under en viss period beräknas, normalt ett år. I bilaga ut din kostnad och därmed priset för varje åtgärd och
finns en blankett för resultatbudget. behandling som du utför.

15
Bokföring, redovisning och revision

Lagar och rekommendationer och systematisk. Det ska finnas verifikationer för alla
affärshändelser.
Det finns många lagar och föreskrifter som reglerar
Det finns många moderna hjälpmedel för att sköta
bokföring och redovisning. Viktigast är bokförings-
bokföringen. Om man inte lämnar bort bokföringen till
lagen. Här finns bestämmelser om hur bokföringen
särskild bokföringsbyrå kan man köpa ett bokförings-
ska vara upplagd. En näringsidkare är skyldig att ha
program. Det finns flera välkända och välrenommerade
ordnad bokföring. Alla s.k. affärshändelser ska bok-
företag inom området, t.ex. SPCS och Hogia.
föras kronologiskt och systematiskt. Med affärshän-
delser menas alla ekonomiska transaktioner såsom Årsbokslut och årsredovisning
försäljning (utfärdande av fakturor), inköp av varor
och utrustning (mottagande av leverantörsfakturor), Vid årets slut ska bokslut upprättas. Årsbokslutet ligger
betalningar osv. till grund för självdeklarationen. I bokslutet ska företa-
gets ekonomiska ställning på bokslutsdagen redovisas,
Det finns en särskild statlig bokföringsnämnd som dvs. tillgångar, skulder och eget kapital. Dessutom
utfärdat rekommendationer för bokföring och redo- ska en resultaträkning upprättas som uppvisar företa-
visning. gets intäkter och kostnader under året samt vinst eller
förlust.
Löpande bokföring
Arkivering
Alla affärshändelser ska alltså bokföras löpande, dvs.
dag för dag. Bokföringen ska vara både kronologisk Allt bokföringsmaterial ska sparas i minst tio år.
16
Revision handahåller bl.a. bokföringstjänster till företag. Vänder
sig till tandläkare som inte är anställda i Praktikertjänst
Ett aktiebolag måste ha kvalificerad revisor, dvs. AB.
auktoriserad eller godkänd revisor. Enskild firma eller
handelsbolag behöver inte ha revisor.
Preventum
Betalningar Preventum är ett fristående företag som också tillhan-
dahåller bokföringstjänster till privattandläkare som är
Betalningstjänster egna företagare.

Det finns olika sätt att ta betalt av patienterna:


Bokförings- och redovisningsbyråer
• kontant
• post- eller bankgiro Det finns en mängd olika bokförings- och redovis-
• betal- eller kreditkort ningsbyråer som sköter bokföring för många småföre-
Privattandläkarna har samarbetsavtal med Förenings- tag. Vårt råd är att undersöka vilka tjänster (bokföring,
Sparbanken om patientkrediter och andra banktjäns- redovisning, betalningar, årsbokslut, deklaration,
ter. Kontakta Privattandläkarnas kansli för närmare konsultationer m.m.) som företaget tillhandahåller
upplysningar. samt priserna för varje tjänst. Tänk på att kontrollera
att momsen ingår i priserna!
Dröjsmål vid betalning
Om patienten inte betalar i tid bör patienten påminnas Rådgivning
om betalningen, antingen skriftligen eller per telefon. Anlita ekonomisk rådgivare, t.ex. revisor eller annan
Tandläkaren har rätt att debitera dröjsmålsränta med ekonomisk expert.
åtta procentenheter över gällande referensränta 30 da-
gar efter fakturadatum eller tidigare, om parterna – vid
avtalets slutande – kommit överens om dröjsmålsrän- Skatter och avgifter
tans storlek och när den ska börja debiteras.
Företagsbeskattning
Utebliven betalning
Företagare ska ha F-skattsedel. Det är viktigt, bl.a. vid
Om patienten trots påminnelse inte betalar kan tand- begäran av tandvårdsersättning från försäkringskassan.
läkaren skicka ett inkassokrav, som ska vara utformat
enligt inkassolagens regler. Kravet ska innehålla bor- Sociala avgifter
genärens (dvs. vårdgivarens/tandläkarens) namn och Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter enligt lag
adress, gäldenärens (dvs. patientens) namn och adress, för anställd personal. Löntagare ska därutöver betala
vad fordran grundar sig på, kostnader för inkassokra- vissa egenavgifter. Egenföretagare ska betala sina egna
vet, skuldbeloppet, ränta samt tidsfrist som finns för lagstadgade avgifter.
betalning eller invändning mot kravet.
Mervärdesskatt
Inkassoföretag
Om du inte själv vill sköta inkassokraven kan sådana Huvudregeln är att alla varor och tjänster som omsätts
tjänster köpas av inkassoföretag. är skattepliktiga till mervärdeskatt (moms). Tandvård
Privattandläkarna har ramavtal med Lindorff, vilket är undantagen och är alltså en momsfri tjänst. Däre-
innebär att medlemmar kan nyttja Lindorffs tjänster mot omfattas uthyrning av en tandläkarmottagning av
utan särskild anslutningsavgift. För varje uppdrag huvudregeln, dvs. skatteplikt föreligger. Det är dock
debiteras avgifter enligt särskild prislista. Kontakta inte hela hyresbeloppet som är skattepliktigt utan
Privattandläkarnas kansli eller Lindorff för närmare endast den del som avser själva utrustningen och viss
upplysningar. personal. Det är uthyraren som är skyldig att debitera
arrendatorn moms och betala in till staten.

Hjälp med administration Uppbörd av skatt och avgifter

Mekodent Arbetsgivaren är skyldig att betala in skatt och avgif-


ter för anställd personal. De anställda ska dock själva
Mekodent är ett dotterbolag till Praktikertjänst och till- betala eventuella kvarskatter.

17
Bilagor
• Webbadresser och telefonnummer

• Checklista starta som privattandläkare

• Resultatbudget

• Kalkylexempel privattandvård 2009

18
Webbadresser och telefonnummer
Organisation/företag Telefon Hemsida www

Privattandläkarna
Sveriges Privattandläkarförening 08-555 44 600 ptl.se

Akademikernas 08-412 33 00 aea.se


erkända arbetslöshetskassa (AEA)

Alecta (arbetsmarknadsförsäkringar) 08-441 60 00 alecta.se

ALMI Företagspartner AB 08-709 89 00 almi.se


(finansiering)

Arbetsmiljöverket 08-730 90 00 av.seBolagsverket 060-18 40 00 bolagsverket.se
(registrering av företag)

Datainspektionen 08-657 61 00 datainspektionen.seFörsäkringskassan 0771-17 90 00 fk.se

Lindorff (inkasso) 08-587 281 00 lindorff.seMekodent 08-20 16 00 ptj.se

Tillväxtverket 08-681 91 00 tillvaxtverket.se


(Starta och driva företag)

Patent- och registreringsverket 08-782 25 00 prv.se


(design, varumärken och patent)

Praktikertjänst 08-789 40 00 ptj.se

Preventum 0227-120 60 preventum.nuSkatteverket 0771-567 567 skatteverket.se

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa 08-723 44 00 smakassa.se


(SmåA)

Socialstyrelsen 08-555 530 00 sos.se

Statens strålskyddsinstitut 08-729 71 00 ssi.se

Sveriges Tandläkarförbund 08-666 15 00 tandlakarforbundet.seVårdföretagarna (arbetsgivarorg.) 08-762 69 00 vardforetagarna.se
Checklista starta som privattandläkare
Praktikköp
c Gör en bedömning av marknaden på orten! Patientunderlag! Konkurrenter?
c Värdera praktik som ska köpas!
c Vad säljs? Inkråm eller aktier? Säljs hela praktiken eller del av den?
c Hur många patienter kan tas över?
c Kan personalen tas över? Obs! Enligt lag följer personalen med till nye ägaren!
c Behövs nyinvesteringar?
c Behöver avloppsrören saneras?
c Hur finansiera köpet?
c Gör en kalkyl/budget!
c Välj företagsform.
c Kontakta hyresvärden ang hyreskontrakt.
c Upprätta köpeavtal! Skaffa mall för avtal!
c Upprätta kompanjonsavtal med delägare.
c Upprätta samarbetsavtal med kollega i praktiken.

Arrende
c Vad ingår i arrendet? Lokal, utrustning, personal, förbrukningsmaterial?
c Ingår patienter?
c Vems är nytillkomna patienter!
c Vad är arrendebeloppet? Obs! Moms på hyra av utrustning och viss personal!
c Vilka kostnader tillkommer utöver arrendet, för exempelvis försäkringar, personal,
förbrukningsmaterial, bokföring och serviceavgifter?
c Gör en kalkyl/budget!
c Upprätta skriftligt avtal! Tänk på uppsägningstider och hur tvister ska lösas. Skaffa
mall för avtal.
c Ev. diskutera optionsavtal? Dvs. förköpsrätt vid ev. försäljning av praktiken.

Anställning som tandläkare


c Är det vikariat eller fast anställning (s.k. tillsvidareanställning)?
c Ingår patienter?
c Vad är lönen och övriga anställningsvillkor?
c Förhandla om villkoren!
c Arbetsgivaren ska förutom lön betala semesterersättning och sjuklön enligt lag samt
sociala avgifter enligt lag!
c Upprätta skriftligt avtal! Minimiuppsägningstider enligt lag. Skaffa mall för avtal.
c Ev. diskutera optionsavtal? Dvs. förköpsrätt vid ev. försäljning av praktiken.

20
Försäkringar
c Patientförsäkring för behandlingsskada. Obs! Obligatorisk enligt lag!
c Garantiförsäkring för omgörning av protetiska arbeten.
c Implantatprotetik
c Praktikförsäkring
c Sjukavbrottsförsäkring
c Ev. teckna personalförsäkringar: sjuk-, arbetsskade- respektive tjänstegruppliv-
försäkring
c Ev. teckna egen arbetsskadeförsäkring genom Alecta.
c Ev. teckna personliga försäkringar

Kontakter med myndigheter


c Anmälan till Socialstyrelsen att verksamheten startats alternativt tagits över.
c Anmälan till försäkringskassan om start som privattandläkare.
c Anmälan till försäkringskassan om egen inkomst och karenstid för egen
sjukförsäkring.
c Anmälan till Bolagsverket om nytt företag.
c Kontakta skatteverket om preliminär självdeklaration, ev. F-skattsedel, ev. jämkning,
redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter för anställd personal.
c Anmälan till kommunens miljöförvaltning innan nya lokaler tas i bruk.

Övriga kontakter
c Vårdföretagarna. För information och rådgivning vid anställning (och uppsägning) av
personal.
c Alecta angående personalförsäkringar och egna försäkringar för arbetsskada.
c ALMI Företagspartner AB. Bistår med riskfinansiering m.m. samt rådgivning och
information till nya och befintliga företag.
c Nutek. Information om att starta och driva företag, finansiering m.m.
c Startlinjen. Bistår med information om regelverk och bestämmelser samt vägledning.

21
Resultatbudget
Intäkter
Intäktsslag Konto Period Period Period
Egna bruttoarvoden
Arvoden för anställd tandläkare
Intäkter avseende egen tand-
teknisk verksamhet
Arrendeintäkter. Hyresintäkter
avseende utrustning o dyl.
Övriga intäkter
Totala intäkter

Kostnader
Kostnadsslag Konto Period Period Period
Kostnader för material och
främmande arbeten (enl. spec.)
Personalkostnader (enl. spec.)
Övriga praktikkostnader
(enl. spec.)
Summa praktikkostnader
Egen lön
Egna sociala avgifter
Summa tandläkarkostnader
Totala kostnader

Beräknat resultat

22
Specifikation av kostnader för material och främmande arbeten

Dentalmaterial
Tandtekniskaarbeten
Underentreprenader
(tandhygienist- och tandläkartj.)
Summa kostnader för mate-
rial och främmande arbeten

Specifikation av personalkostnader
Löner
Social avgifter enligt lag
Personalförsäkringar enligt avtal
Utbildning
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

Specifikation av övriga praktikkostnader

Lokalhyra och övriga


lokalkostnader
Avskrivningar på maskiner och
inventarier
Räntekostnader på lånat kapital
Reparation och underhåll av
lokaler och maskiner/inventarier
Arrende. Hyra av utrustning,
maskiner och inventarier
Kontorsmaterial
Bokföring och redovisning
Serviceavgifter
Tele och porto
Frakter, transporter och resor
Reklam och PR
Företagsförsäkringar
Garantikostnader
Övriga kostnader
Summa övriga
praktikkostnader

23
Kalkylexempel privattandvård 2009
Exempel för en praktik med två rum och 1,5 tandsköterska och en tandhygienist.
Investering i tandläkarutrustning, inventarier och datorer m.m. ca 1 Mkr.

Kostnad per Kostn/dag Kostn/tim %


år
Två rum & två 200 dgr 6 deb tim
tandsk, en hyg
1200 h/år
Material
Dentalmaterial 250 000 1250 208 7,6
Tandtekniska arbeten 400 000 2000 333 12,2
Summa materialkostn. 650 000 3250 542 19,8

Personalkostnader
Tandläkare
Lön 42000/mån (kalkyl) 504 000 2520 420 15,3
Soc avg enl lag 32,46% 163 598 818 136 5,0
Soc avg enl avtal ca 16% 80 640 403 67 2,5
Utbildning m.m. 50 000 250 42 1,5
Summa tandläk.kostn. 798 238 3991 665 24,3

Tandsköterska x 1,5
Lön 22000/mån 396 000 1980 330 12,1
Soc avg enl lag 32,46% 128 542 643 107 3,9
Soc avg enl avtal ca 6% 23 760 119 20 0,7
Utbildning m.m. 50 000 250 42 1,5
Summa tandsköt.kostn. 598 302 1655 277 18,2
Tandhygienist
Lön 28000/mån 336 000 1680 280 10,2
Soc avg enl lag 32,46% 109 066 545 91 3,3
Soc avg enl avtal ca 6% 20 160 101 17 0,6
Utbildning m.m. 40 000 200 33 1,2
Summa hyg.kostn. 505 226 1655 277 15,4
Summa personalkostn. 1 901 766 4885 815 57,9

Övriga kostnader
Lokalhyra (ca 120 m2) 240 000 1200 200 7,3
Övr lokalkostnader 40 000 200 33 1,2
Förbr.inventarier/mtrl 44 000 220 37 1,3
Kontorsmaterial 10 000 50 8 0,3
Rep. o. underhåll 40 000 200 33 1,2
Bokföring 40 000 200 33 1,2
Serviceavgifter 15 000 75 13 0,5
Telefon, fax, internet 10 000 50 8 0,3
Porto 10 000 50 8 0,3
Transporter och frakt 10 000 50 8 0,3
Representation 5 000 25 4 0,2
Annonsering 25 000 125 21 0,8
Försäkringar 15 000 75 13 0,5
Garantikostnader 10 000 50 8 0,3
Kundförluster 10 000 50 8 0,3
Revision 10 000 50 8 0,3
Tidskrifter/facklitt. 5 000 25 4 0,2
Diverse övriga kostnader 40 000 200 33 1,2
Summa övriga kostn. 579000 2895 483 17,6

Kalkylmässiga avskrivningar 125 000 625 78 7,6


(8 år) Inv. 1 Mkr
Räntekostn. (6%) (medeltal) 30000 150 19 0,9
Summa avskr. o. räntor 155 000 582 97 4,7

TOTALA KOSTNADER 3 285 766 9442 1573 100,0

Kommentar: Intäktskravet per timme är ca 2000 kr för en tandläkare.

Privattandläkarna © 2009
Kort om Privattandläkarna

Privattandläkarna är branschorganisationen för företag och tandlä-


kare som är verksamma inom privattandvården. Privattandläkarna
är samlingsnamnet för Sveriges Privattandläkarförening och dess
26 lokala avdelningar samt servicebolaget Svensk Privattandvård
AB.

Privattandläkarna arbetar i huvudsak med företagarfrågor. Det stöd


du behöver, får du genom oss, där alla privattandläkare, oavsett
verksamhetsform, arbetar gemensamt för att stärka privattand-
vårdens ställning. Privattandläkarna är till för alla som vill starta,
verka och utveckla privat tandvård. Vi arbetar för en fortsatt positiv
utveckling av svensk tandvård.

Genom att vara medlem i Privattandläkarna är du också medlem i


Sveriges Tandläkarförbund, som arbetar med odontologiska frågor.

För mer information om Privattandläkarna, besök www.ptl.se.

Välkommen!

Privattandläkarnas kansli ligger i Gamla stan i Stockholm Besöksadress Österlånggatan 43, 2 tr


Postadress Box 1217, 111 82 Stockholm Telefon 08-555 44 600 Fax 08-555 44 666 Hemsida www.ptl.se E-post info@ptl.se