Chuyên

th c t p t t nghi p

M CL C L i nói u .......................................................................................................... Ch ng I :Lý thuy t v Marketing_Mix cho ho t ng xu t kh u ............... 1 I.Khái ni m: ........................................................................................................ 1 II. Lý thuy t v chính sách s n ph m: .............................................................. 2 1.-Khái ni m chung v s n ph m qu c t .......................................................... 2 b. nh ngh a s n ph m ..................................................................................... 2 c. Phân lo i s n ph m trên th tr ng qu c t ................................................. 3 d. c i m c a s n ph m trên th tr ng qu c t ......................................... 3 2 .Thái c a ng i tiêu dùng v ngu n g c , xu t x s n ph m ................... 4 3. Phát tri n s n ph m xu t kh u trên th tr ng qu c t .............................. 5 a. Chi n l c thích nghi s n ph m v i các i u ki n hay s thích a ph ng nh ng ko thay i chính sách xúc ti n h n h p ................................ 5 b.Chi n l c i m i s n ph m ........................................................................ 6 c.L a ch n chi n l c ....................................................................................... 6 4. Các c p s n ph m m i ............................................................................. 7 III .Lý thuy t v quy t nh giá trên th tr òng qu c t ................................. 8 1 Các nhân t tác ng n giá trong Marketing qu c t ............................... 8 a. Khái quát v giá qu c t ................................................................................. 8 b.Các nhân t c b n tác ng n giá trên th tr ng qu c t ...................... 10 b.1.Chi phí ......................................................................................................... 10 b.2. C nh tranh ................................................................................................... 10 b.3. C u th tr ng ............................................................................................. 10 b.4. Các y u t khác c a môi tr ng qu c t .................................................. 11 b.5. M c tiêu và chính sách c a công ty ........................................................... 12 2 Ph ng pháp và chi n l c nh giá trong Marketing qu c t ................... 13 a. Quy trình xác nh m c giá c b n ............................................................... 13 b. Các chi n l c khi tung s n ph m ra th tr ng qu c t ............................ 15 3. M i quan h gi a giá xu t kh u và giá n i a ............................................. 18 a. Các ph ng án v m i quan h gi a giá xu t kh u v i giá n i a ............. 18 b. Giá ³c n biên ³trong xu t kh u .................................................................... 19 IV .Lý thuy t v xúc ti n h n h p trên th tr ng qu c t ............................. 20 1. Qu ng cáo qu c t ......................................................................................... 20 a. B n ch t c a qu ng cáo qu c t .................................................................... 20 2.Quan h công chúng qu c t ........................................................................... 20
Sinh viên: Nguy n ình Thái L p :KDQT_K45

Chuyên

th c t p t t nghi p

3.Marketing qu c t tr c ti p ........................................................................... 22 a. S phát tri n c a Marketing tr c ti p ......................................................... 22 b. Th tr c ti p ................................................................................................. 23 c. Môi gi i danh sách khách hàng ..................................................................... 23 4. Marketing quan h ........................................................................................ 23 6. H i ch ........................................................................................................... 25 a. Vai trò c a h i tr trong Marketing qu c t ............................................... 25 b. L a ch n h i ch tham gia ...................................................................... 27 Ch ngII: Th tr ng mây tre c a EU ............................................................. 28 1.S ra i c a liên minh EU ............................................................................. 28 2. c i m c th c a th tr ng EU ............................................................... 28 a. ánh giá th tr ng EU. ................................................................................ 28 b. Môi tr ng c nh tranh. ................................................................................. 29 c. Môi tr ng kinh t EU. .................................................................................. 31 d. V t p quán tiêu dùng , th hi u tiêu dùng ................................................... 33 e. Các bi n pháp b o v quy n l i c a ng i tiêu dùng c a EU ...................... 34 f.Kênh phân ph i ................................................................................................ 35 Ch ng III:Tình hình xu t kh u mây tre an c a công ty sang th tr ng EU th i gian qua .................................................................................... 36 1. Gi i thi u khái quát v công ty ..................................................................... 36 a.Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty ............................................ 36 a.1.S l c quá trình hình thành công ty .......................................................... 36 a.2. Quá trình phát tri n c a Công ty .............................................................. 37 b.C c u t ch c qu n lý c a doanh nghi p ..................................................... 38 b.1.C c u b máy qu n tr . .............................................................................. 38 b.2.Ch c n ng c a các b ph n. ........................................................................ 39 b.3. Các n v tr c thu c , chi nhánh: ............................................................ 40 c. c i m v kinh t k thu t ch y u c a công ty ......................................... 41 c.1. c i m v s n ph m .................................................................................. 41 c.2. c i m v lao ng ................................................................................... 41 c.3. c i m nguyên li u .................................................................................... 42 c.4.C c u tài s n và ngu n v n ........................................................................ 43 *C c u tài s n ................................................................................................ 42 2.Tình hình Marketing & hi u qu c a nó i công ty th i gian qua. ............ 48 a.Các m t hàng ch y u c a công ty ................................................................. 48 b.Kim ng ch xu t kh u hàng mây tre c a công ty trong nh ng n m qua ...... 49 c. Th tr ng xu t kh u ch y u c a công ty ................................................... 50

1

Chuyên

th c t p t t nghi p

Ch ng IV:Gi i pháp Marketing cho giai o n 2007 -2020 ............................. 53 1. V phía nhà n c ..................................................................................... 53 a. i v i chính ph và các B ngành liên quan ............................................... 53 2. V phía doanh nghi p ..................................................................................... 54 K t lu n ............................................................................................................... 60 Danh m c tài li u tham kh o ............................................................................. 61

2

.. m i kh ng nh c mình.n m b t c c h i kinh doanh thì có l i u ki n tr c tiên mà không ch nh ng nhà làm kinh t nói chung mà b t k m t ai mu n kh ng nh c mình u ph i hi u r ng mình có gì trong tay.N u ta nghiên c u t t thì nó s cho ta m t cái nhìn t ng th xác th c v tình hìn h c a doanh nghi p t ó a ra nh ng gi i pháp h u ích cho doanh nghi p . V i ý ngh a nh th .v i vi c d a vào lý thuy t ó nó s cho ng i c hi u c khâu nào trong quá trình v n hành c a doanh nghi p còn b t c p..em i làm chuyên v marketing xu t kh u c th v m t công ty kinh doanh c th :Công ty c ph n XNK mây tre Vi t nam.Mai Th C ng. i m y u c a mình.V i vi c c nh tranh nh hi n nay n u không bi t mình y u kém âu thì li u r ng chúng ta có s c c nh tr n h v i các i th khác không . cung c p m t góc nhìn m i .V i hi v ng r ng nh ng gì mà em có th a ra trong bài vi t này s làm tài li u tham kh o ph n nào giúp ích cho công ty. Em xin chân thành c m n! Sinh viên Nguy n ình Thái 3 .Chúng ta phát hi n ra b t c p t ó i u ch nh sao cho phù h p ..Chuyên th c t p t t nghi p L i nói u M t công ty mu n kh ng nh c mình trên th ng tr ng thì ngoài vi c am hi u th tr ng. i th c a minh là ai .T i sao em l i nói nh th .nhu c u khách hàng.« ó là lí do t i sao em l i vi t b n chuyên d th c t p t t nghi p này. i m m nh . ch có th chúng ta m i có th c nh tranh c. chuyên này c hoàn thành em không th không k n s h ng d n giúp to l n c a ThS.em hi v ng r ng nó cho ng i c m t c m nh n rõ ràng tr c quan..làm th nào thâm nh p vào m t th tr ng.cùng s cung c p tài li u c a các cô chú trong các phòng ban c a Công Ty C Ph n XNK mây tre Vi t Nam .Gi ng Viên Tr ng i H c Kinh T Qu c Dân Hà N i. V i vi c vi t chuyên th c t p ch y u d a trên lý thuy t v marketing h n h p c a marketing xu t kh u .

sau ó s ng mà công ty nh c tính thi t l p b ph n marketing ng pháp ti p c n hi n s d ng nh m ánh giá nh ng c h i th tr nh nh ng a ra . vi c c u c a khách hàng .Chuyên th c t p t t nghi p Ch I. xác mô t s k t h p c a ã ch ra trong giáo c áp d ng trong m t hoàn c nh c th . hàng khác s th t b i n u s n ph m không 4 .Khi a vào th c a tìm ki m khách hàng cho hàng hóa mà công ty quy t ó vi c qu n lý ph i h tr ng . i .Nh ng công ty áp d ng khái ni m markting h n h p có th bán ph m này c t o ra và phát tri n nh m th a mãn nhu c u c a khách hàng. ng và vi c l a ch n s n ph m có l i thuy t ph c mua hàng hóa s n ph m . d cung c p hàng hóa áp ng nhu c u ó . ánh giá nhu c u ti m n ng i v i nhi u lo i hàng c tính c b n c a s n ph m sao cho phù h p v i nhu oán giá c mà khách hàng s n sàng tr và sau ó c nhi u s n ph m h n b i vì nh ng s n trong ó nói r ng . ph i tính Theo ph c a s n ph m s hóa .Th m chí vi c qu ng cáo m nh m và các chi n d ch xúc ti n bán c khách hàng mong i. marketin g là ho t ng tr c khi quy t n chi phí s n xu t và các ngu n l c s n có . khái ni m marketing là m t m nh d ch v cung c p hàng hóa và d ch v ph i ph thu c vào nhu c u v hàng hóa và ó . _Marketing h n h p :là thu t ng các y u t marketing nói trên trình marketing c n b n Place (Phân ph i).Khái ni m: ng I :Lý thuy t v Marketing_Mix cho ho t ng xu t kh u -Marketing :là m t quá trình cho phép m t t ch c t p trung các ngu n l c và ph ng ti n vào khai thác nh ng c h i và nhu c u th tr c s d ng ng. Price ( giá c ).Do ó . Theo ph ng pháp ti p c n c i n . Marketing c xem là ch c n ng nh cung c p . c li t kê thành 4 ch ³P´. t nguyên g c ti ng Các thành ph n ch y u c a marketing h n h p nh anh là: Promotion (xúc ti n h n h p ) Product (S n ph m) .

Chuyên th c t p t t nghi p _Marketing xu t kh u : là m t hình th c c a marketing qu c t . c tính th ng ng qu c t .Công ty c ng c n ki m tra các ng th ch . ng th d ng vào vi c xu t kh u hàng hóa và d ch v c a mình ra n c u c b n là làm thích ng các chi n l tr ng n i a v i môi tr ngoài.M t s n ph m tr ng l c ng nh là m t câu h i n nh ngh a b i các thu c tính v t ch t c a nó y b i ng . b o v môi tr Th thách nh ng bi n c u và s th v i th tr b. v i nh ng l i th c nh tranh có ng ph t x ng áng trong vi c làm sao cho s n ph m thích nghi c t vi c t p trung các ngu n l c công ty vào m t s s n ph m . các quy t ng khác nhau. nh ngh a s n ph m S n ph m là gì?V m t hình th c . nó d gi n . T m quan tr ng c a các quy t Trên th tr nhu c u và môi tr nh s n ph m trong marketing qu c t nh v s n ph m r t ph c t p .Khi xác l p s n ph m qu c t .Chúng ta có th . ó là ho t ng marketing c a các doanh nghi p c a m t qu c gia nh t nh . kích c và ch t li u. do m b o an toàn . ng qu c t là ph i c có th nh y bén tr ng trên th tr ph i phân tích và tôn tr ng các yêu c u k thu t nh m s c kh e .Tuy nhiên các nhà s n xu t bi t r ng b t c c p m t chút nào t i nh ng nhu c u v kh n ng c a s n inh ngh a :M t s n ph m nh là t p h p nh ng thu c 5 m t s miêu t h n ch nào v nh ng thu c tính v t ch t là không vì nó không ph m.-Khái ni m chung v s n ph m qu c t c ngoài v i yêu c marketing ã áp d ng ng và nhu c u c a th tr ng xu t kh u bên a. Lý thuy t v chính sách s n ph m: 1. II. c a c nh tranh và các ngu n l c c a i gi a nhu công ty trên ph m vi qu c t . m i c a s n ph m nh m thích nghi v i môi tr i v i các công ty ho t phát tri n nh ng chi n l c và chính sách s n ph m i c a nhu c u th tr ng . nh t thi t ng .Chính sách s n ph m ph i cân ng .

ch c n ng b ng.d a vào hàng công nghi p hay hàng hóa tiêu dùng +S n ph m n i a:S n ph m ch có ti m n ng phát tri n t i th tr +S n ph m qu c t : S n ph m trên m t s th tr v í các ng qu c gia..Trên th tr trong n c.ch t l ng s n ph m . ng qu c t n c i mc a c i m quan tr ng phù h p v i ty có th chào bán m t s thích ng c a m u thi t k s n ph m toàn c u thay c nh t c i m c a s n ph m trên th tr a ra 5 quan sát m t s n ph m là quan tâm nó .vv. hay cung c p nh ng l i ích cho ng c.V i m t s n ph m toàn c u .duy trì và b o òi h i công ty ph i tv n ng th c s n ph m qu c t có t n t i m t ti m n ng phát tri n h i th tr ng c a công ty. +S n ph m toàn c u :S n ph m c u c a m t o n th tr cho m t m u thi t k d. các công c áp d ng trong m i qu c gia .. Nh v y chi n l nh v s n ph m qu c t :ch c n ng ch y u . M t cách khác nh ng quy t d c xem là có ti m n ng th a mãn nhu ng th gi i . th i gian t n t i .d ch v và v t ch t mà chúng có th t o i tiêu dùng ho c ng ng qu c t c s th a mãn i mua..John Fayerwhealther ã sung.. c ánh giá là có ti m n ng phát tri n i cho phù h p +S n ph m a qu c gia: S n ph m có kh n ng thay c i m riêng bi t c a các th tr ng qu c gia .bi u t ng . c phân lo i theo r t nhi u tiêu th c . i v i m i s n ph m trên th tr gi i hay không?Câu tr l i ph thu c vào m c tiêu và kh n ng n m b t c 6 .. các ièu ki n s d ng. có th d a vào ng qu c t . ng i ta phân lo i s n ph m nh sau: ng i tiêu dùng . Phân lo i s n ph m trên th tr S n ph m ng .Chuyên th c t p t t nghi p tính .

công ty c ng c n tính a ph ng n thái c i tiêu dùng Khi ngu n g c n i v i các s n ph m có ngu n g c n a ra các gi i pháp c n thi t.Thái c a ng i tiêu dùng v ngu n g c .Nh ng tác ng nh ng i ta tin t ánh giá s n ph m ã cho r ng nh ng tác v y có th x y ra ch y u trong m i liên h v i vi c ánh giá các bi u t có m t s h tr nh là bi n s thay th s r p khuôn b t ch i v i gi thuy t là qu c gia xu t x ánh giá s n ph m khi c m t qu c gia có th 7 i ph c th ch không ph i là toàn b an ph m.Chuyên th c t p t t nghi p 2 .qu ng cáo ng trong các kênh phân ph i qu ng cáo hình nh và thông tin.Ng c l i khi ng i tiêu dùng có thái i bao a ph m có ch t l thù l i trên o n th tr ch hay t y chay . tình hình r t thu n l i và công ty có th t ng giá. c ngoài c a s n ph m em l i m t hình nh v ch t ng . t o ch .Th m chí n u k t lu n này là h p lý thì ôi khi v n bi u hi n m t b t l i . xu t x s n ph m Trong ho t c a ng ngoài và l ng marketing qu c t .Hình nh v s n ng cao s t o ra cho công ty m t v trí th ng tr hay thu n ng ³cao c p´. công ty có th ch n m t trong hai gi i pháp sau: +Che d u ngu n g c n c ngoài c a s n ph m b ng cách thay a ph ng ng t i vi c s bì và ki u dáng c a s n ph m . Nhi u nghiên c u g n ây v tác kém ý ngh a h n so v i nh ng gì mà ng ng c a ngu n g c xu t x lên vi c ng c a qu c gia xu t x có th ng .M t s chuyên gia ã k t lu n r ng oc s d ng nh ng b h n ch v kinh nghi m hay s hi u bi t v s n ph m.Công ty có th s d ng c thù v ngu n g c n c a ng t o nên b n s c c ngoài c a s n ph m i v i s n ph m i hành vi và tháí i tiêu dùng ng b các bi n s khác c a marketing h n h p : phát tri n hình nh góp ph n c ng c chi n d ch ng s n ph m và gi m giá . +Gi nguyên tính ch t và tìm cách thay m b o ch t l m i.Chính sách nhãn hi u nên h d ng các tên nhãn hi u n i ti ng c a ph ng c a s n ph m.

s d ng s n ph m c a h .Chuyên th c t p t t nghi p áng k i tác iv im t i th c nh tranh trong m t th tr ng . khí h u. chi n l vi c thay i các nh thay c l i v i chi n l a ng nh ng ko thay c thích ng hoá s n ph m tiêu th trên th tr c th hi n c tính c a s n ph m i s n ph m ng xu t kh u khác nhau . i tiêu dùng và vi c ch p nh n s n ph m.Chính vì i u này nên nh ng nhà s n xu t toàn c u c n chuy n s quan tâm t vi c thay a i m s n xu t sang khai thác nh ng l i th ng c a xu t x s n ph m.Quy t i tiêu dùng n c ngoài c nh p kh u ph thu c vào nhi u nhân t . y S thích c a ng y Các quy y Kh n ng và chi phí c i bi n s n ph m nh và th ch c a n y Hàng rào phi thu quan y Kh n ng thích nghi s n ph m v i môi tr ng nh môi tr ng công ngh . 8 . t nhiên . Chi n l ph _Ng c thích nghi s n ph m v i các i u ki n hay s thích i chính sách xúc ti n h n h p c tiêu chu n hoá s n ph m . Phát tri n s n ph m xu t kh u trên th tr a. _Có 2 d ng thích nghi: y y Thích nghi hoá b t bu c Thích nghi hoá t nguy n ng xu t kh u c ti n hành theo m t qui trình g m 4 giai o n nh sau: nh mua c a khách hàng và ánh giá m c oán kh n ng ph n ng c a ng ng ý Vi c nghiên c u s thích ng c a s n ph m v i th tr th ng y Nghiên c u s n ph m c a các doanh nghi p c nh tranh y Nghiên c u v ý y Nghiên c u và d mua .M t trong nh ng l i th c a m t nhãn hi u t thi t l p là kh n ng tránh nh ng 3. ng qu c t c tr ng qu c gia .

công ty c a các n c thù . c nh tranh.Chi n l ph y Phát hi n c h i tiêu th s n ph m hi n t i v i c h i phát tri n s n c i m i s n ph m c thích ng và i u ch nh là nh ng ti p c n có hi u qu v ng toàn th gi i . chi m l nh th tr ng trên qui mô toàn Các chi n l c h i c a th tr s n ph m ng di n marketing qu c t . trên th c t ... i u ch nh theo các c p y ánh giá m c ng . thích ng c a s n ph m v i yêu c u c a các th ra ph ng pháp ki m tra s ch p nh n s n ph m tr ng khác nhau và trên th tr ph m m i b. 9 . c i ti n tr ng y Xác nh nh ng khuy t t t c a s n ph m c n ph i thay c a s n ph m khác nhau .Vì Tuy nhiên . ng chính xác s n ph m c a h thích ng c a nó trên các ph y i s n xu t và xu t kh u khó bi t ng áp ng yêu c u c a th tr ng di n sau: v y doanh nghi p c n ti n hành phân tích k l ánh giá kh n ng và m c ng s n ph m và kh n ng thành công c a s n ph m trên t ng th i . c. +Ho c t o ra s n ph m m i hoàn toàn.L a ch n chi n l Vi c quy t hoá th c nh l a ch n th tr ng gi a tiêu chu n hoá và thích nghi ng c n c vào các nhân t sau: *Nhân t th tr ng:c u . nh ng nó không cho phép công ty ch p l y c kinh t phát tri n th c này có 2 d ng : n gi n t ng ng v i ng c n ph i t o ra nh ng c u . c m c nào ..Chuyên th c t p t t nghi p y Làm thích ng s n ph m v i nhu c u c a t ng th tr ng xu t kh u.Chi n l +Ho c là t o ra nh ng s n ph m v i công ngh chu k s ng qu c t c a s n ph m.

ph i xác tr ng vi c xác qu . ch ng h n nh c cung ng b i n thu n ch là s ng c th .kh n ng thay ng ph thu c vào quan h : s n cs n và quan ng ±Công ty.Vì v y. r i ro l i cao.Ti p theo.S n ph m m i có th là i ) s n ph m i thay i m i hoàn toàn . v n ph m ±th tr tr ph m trên th tr l a ch n th tr ng. t c ng. ánh giá kh n ng c a công ty trong ng b ng nh ng s n ph m có hi u Trong môi tr khoá ng c nh tranh n ng ng. ó có th là vi c c i ti n ( thay i v i công ty . *Nhân t thu c v công ty :m c tiêu và kh n ng V b n ch t . ng ngày nay . 4.V n ph m vi c a chúng .các y bán các s n ph m hi n có và tìm cách 10 . Các c p s n ph m m i là ánh giá kh n ng c a công ty trên th tr nh và ch p l y c h i th tr ây là phân tích c c u chi phí .Chuyên th c t p t t nghi p *Nhân t s n ph m:quan h gi a chi phí và kh i l i s n ph m c a công ty.Th c ch t là v n tiêu chu n hoá hay thích nghi hoá . ho c i v i th tr hi n t i .S n ph m m i c ng có th là lo i s n ph m i trong óng gói ho c k t c u . m t s n ph m hi n t i không m i i v i m t công ty nh ng có th m i công ty th ng t ng c ng thúc t o ra m t s n ph m m i hoàn toàn là r t t n kém và m c c i thi n chúng . th c nh tranh nh ng nó m i c ánh giá trong b i ng . m c ng xu t kh u . nhi u công ty nh n ra r ng vi c phát tri n ti p theo và gi i thi u nh ng s n ph m m i là chìa t n t i và t ng tr M t s n ph m m i là gì?Tính m i m có th c nh c a b n thân s n ph m . t ch c và th tr k t qu c a m t phát minh ho c m t s VCR và dàn máy compact. Giai o n ng qu c t là xác u trong vi c xác l p chi n l nh m i quan h :s n p h m ± th nh quan h th tr ng ± công ty.Cu i cùng.

nh ng hi n có trên th tr i v i các th tr i v i các th tr III . V c b n . nh giá cho th tr ã nh n ng n i a.Lý thuy t v quy t 1 Các nhân t tác ng nh giá trên th tr òng qu c t n giá trong Marketing qu c t a. Khái quát v giá qu c t Quy t v n th tr th tr khác. v giá cho ch ng lo i s n ng khác nhau.v hình th c và m c i giá hi n t i . n các c nh ng tiêu th ng n y Quy t nh v giá cho nh ng s n ph m s n xu t và tiêu th ngay t i c ngoài nh ng ch u s chi ph i và ki m soát t p trung t n c ng n ng th i nhà kinh doanh ph i thu Công ty ph i a ra các quy t tu theo các m c tiêu c a h .Chuyên th c t p t t nghi p B ng d C p I II III IV V i ây minh ho các c p d ng m i c a s n ph m có th c i m c áp i v i m t s n ph m m i toàn c u. i v i công ty và th tr ng ng s n ph m hi n t i.nguyên lý và qui trình xác vi c xác r ng h . m i s n ph m hi n t i s n ph m m i s n ph m m i s n ph m m i i v i công ty trên th tr ng hi n t i ng m i ng m i i v i công ty. khách hàng khác nhau . v thay ph m. ki m soát v giá trên các th tr 11 .Ng c toàn b giá tr t nh giá qu c t không khác v i i tiêu dùng ph i c m nh n th y ng x ng v i s ti n mà h b ra c l i nhu n ng n h n ho c dài h n nh v giá ban u cho các it ng sau y Quy t nh v giá trong marketing h n h p qu c t liên quan nh v giá cho s n ph m s n xu t trong n c ngoài.

chính sách giá có th có 3 h M t là:chính sách giá duy nh t Hai là:Chính sách giá thích ng theo t ng khu v c th tr Ba là:Xác khi quy t ngoài th tr nh các thông s chung cho t t c các th tr nh giá. tìm ra nhâ n ng n i a: ng và s d ng Các m i quan tâm v y Giá c có ph n ánh ch t l y Giá c có mang tính c nh tranh? y Li u m t hãng có nên theo u i vi c chi m l nh th tr t c t y u c a th tr hàng qu c t ? ng ho c m t s m c tiêu nh giá khác hay không? y Lo i chi t kh u và tr c p mà m t hãng nên cung c p cho các khách y Giá c có nên khác nhau y Vi c l a ch n s d ng ph i v i m i o n th tr ng pháp ng? nh giá nào n u chi phí c a hàng thay i? y Nhu c u trên th tr y Giá c có th ng co giãn hay không co giãn? i góc c xem xét là h p lý ho c mang tính bóc l t d c s t i hay không? n c ngoài có t o ra v n c a chính ph n Quy t y Nh ng lu t l v h giá bán gì không ? nh giá bán s n ph m trên th tr ng qu c t là m t quá trình thi u thông tin .Chuyên th c t p t t nghi p v giá chu chuy n n i b trong công ty và m c và giá qu c t V ph khác bi t gi a gi á n i ng l a ch n. nh giá c b n cho vi c ti n hành markeing bên ng s n ph m? ng.s giao ng th chênh l ch l n v t giá h i oái. ng xuyên và m c ph c t p do cùng m t lúc ph i gi i quy t nhi u m i quan h nêu trên..H n n a . 12 . ng a ng di n qu c t . vi c hình thành m c giá còn khó kh n h n b i v n ph n ng khác nhau c a ng i tiêu dùn g ...

3..Tính hình thái th tr n nhân t này òi h i công ty xu t kh u ph i xác ng và b n ch t c a các ng . tài chính) y Chi phí s n xu t s n ph m t o nên giá s n hay giá t i thi u.Các nhân t c b n tác 1. C n c vào chi phí . qu c gia) hành vi c a h tr i v i ho t tính cùng.Chi phí ng n giá trên th tr ng qu c t y bao g m: C c u chí phí hay giá thành s n ph m xu t kh u y Chi phí s n xu t hàng xu t kh u y Chi phí ngoài s n xu t (d ch v xu t kh u.) y `Các chi phí liên quan n xu t kh u( phân ph i . C u th tr ng i Gi a gi i h n trên và gi i h n d c nh ng chính sách th ng th i .Chuyên th c t p t t nghi p b.C ng c n ph i n áp l c àm phán v i khách hàng trung gian và khách hàng cu i i v i m i lo i s n ph m bao gi c xác nh b i s c ng có m t m c giá t i u bi u hi n c u v s n ph m. chính sách kênh phân ph i . 2.chi phí qu n lý chung.Tác ng ph bi n c a th nh s l ng m i qu c t là làm gi m giá nh i th c nh c a hàng hoá . C nh tranh C nh tranh qu c t h u nh luôn luôn t o ra áp l c lên giá c c a các công ty n i a. s n lòng và kh n ng thanh toán c a khách hàng . xác tranh hi n t i và ti m tàng ( qu c t . th ng m i . 13 .... công ty c ng ph i hi u bi t chính sách giá c a c nh tranh và ánh giá kh n ng ph n ng và ng m i c a công ty ( c bi t là ng xúc ti n bán . có th các ph y Giá k thu t: m c giá y Giá m c tiêu: m c giá ng pháp tính giá khác nha u: p chi phí hay giá hoà v n y Giá gi i h n: m c giá b ng chi phí tr c ti p ho c chi phí kh bi n m b o bù m b o có lãi theo m c tiêu.).

. hành vi.Chuyên th c t p t t nghi p xác y Xác nh nh h ng c a nhân t c u i v i giá bán .M t yêu c u c n thi t c a vi c giá trong môi tr n vi c th c hi n h ch toán chi phí .c a ng theo giai o n b ng cách t ng giá bán.T ng c u này l i ch u tác nm c nh : nhân kh u h c . ng c a nhi u nhân t i và tiêu dùng . t p quán trong trao ki n kinh t . phong t c .L m phát òi h i nh ng cu c i u ch nh giá ng l m phát là duy trì t l l i nhu n ho t c mình tránh kh i nh ng tác ng.N u v trí c nh tranh là m nh m và nhu c u v giá không co giãn thì giá c có th . là nh ng trên toàn c u. . i u i tiêu dùng. m t giám c kinh doanh ang xu t kh u sang m t qu c ng ti n c a nó ang m t giá thì s ph i ánh giá c s c duy trì trên th tr 14 ng tiêu. Các y u t khác c a môi tr s n sàng và kh n ng chi tr . Trong th c t . thái 4. các nhân t liên quan giá tr nh n *L m phát L m phát là s thay m t hi n t i theo h ng t ng lên liên t c c a m c giá . ng qu c t theo m t m c giá bán nh thói quen .N u marketing và v trí c nh tranh. i tiêu dùng M c giá bán s n ph m qu c t ph thu c áng k vào t ng c u c a s n ph m t i m i th tr ng.Không k c t l sinh c n i ng i mua..n u m t công ty duy tr ì l i thì nó s t b o v *Giá tr gia mà t i ó ng ti n ng c a l m phát. i tiêu dùng so tr ng y Làm rõ các y u t v i giá y Phân tích các i u ki n g n v i y Xác y Xác nh giá´ch p nh n ³ nh thái c a ng c. c n ph i th c hi n nhi u công vi c khó kh n: nh ng c u và nh h ng àn h i c a c u so v i giá trên các th n nh y c m c a ng co giãn c a c u i v i giá.

Chuyên th c t p t t nghi p tr tr ng h p này không x y ra thì c n thi t ph i gi m giá trong nh ng th ng m c tiêu. ng th gi i .T u quan tâm n l i nhu n ng t .Phó giám t hi u qu s n xu t cao nh t . ý ki n ch c s làm cho t ch c khó có th c . m i bên t ra. t ây là nh ng thách th c mà các giám 15 .Các phó ch t ch .Trên nh ng th tr ng b qua vi c t ng giá i v i m t nhà xu t kh u ho c m t nhà s n ng ti n c a nó ang khác. m t giám c Marketing qu c t c viên khu v c và các giám theo nh ng m c mà h và m t giám giám v n luôn tìm giá c c nh tranh trên nh ng th tr c tài chính thì bao gi c ng s n xu t luôn tìm ra kho ng th i gian phù h p v i nh ng v n b n lu t v nh giá qu c t . 5. ng h p . các công c vi c t ng ng giá b ng cách duy trì giá c th tr ng v i t giá h i oái hi n t i.M t n nh ng nh giá chuy n nh ng c a chính c ch u trách nhi m v l nh v c thu quanthì l i chú tr ng ph . vi c làm này không gây m t tác nh ng qu c gia mà ng ti n ang lên giá s th ng t ng c nh tran h h n.m t s lên giá t ng i có m t tác ng ng ng xu t kh u .các quan i m.Và h i ng công ty l i chú ý t i nh ng n i dung không áng tin c y i l p và khác nhau trong m t t c s nh t trí v các quy t c qu c t ph i nh giá i l p khi thi t c a quá trình th c hi n V phía mình .các u c qu c gia .Tác lên giá là xu t ang tìm ki m th tr Trong m t s tr nh lên ho t áng k nào ty ng trong m t qu c gia mà i v i nh ng khách hàng qu c t . Các hãng t nhân th n doanh thu.M t ki m soát viên ý t i l i nhu n. S lên giá là vi c t ng giá tr c a m t ng ti n so v i các ng ti n ng c a vi c lên giá i l p v i vi c m t giá . M c tiêu và chính sách c a công ty ng qu c t t i nh ng m c giá t Trong m t công ty có th có r t nhi u các quan i m khác nhau và th ng xuyên xung t v i nhau v m c tiêu giá c .

Thu th p thông tin v giá bán l c a các nhãn hi u c nh tranh trên th ng a ph ng. i u này qu n lý ch c n ng nh v trong marketing qu c t .. i mua :Th nh t.vùng i v i các nhãn hi u c nh tranh .Kh o sát h th ng phân ph i hi n hành t i th tru ng qu c t nh m tính toán các kho n chênh l ch thu theo các ki u kênh và các lo i c a c a hàng bán l . Quy trình xác M t chi n l chi n l chúng t i quy t nh m c giá c b n c nh v nh giá hi u qu cho nh ng th tru ng qu c t là m t ng th i ph n ánh s tác ng c a nh c nh giá . c . ánh giá v nh n c bán t i các th c và thái c a hàng .Chuyên th c t p t t nghi p l p nên nh ng chính sách và nh ng chi n l r t khó có th t c. ng Nh ng nhân t khác có nh h c mong c n s l a ch n giá c qu c t có th ng qu c t . v trí ng khác nhau.M t cách t t nh t ng v i t cách là ng xác c xác có c mà c c nh tranh và chi phí thông qua cu c kh o sát m c giá c a nh ng s n ph m thay th và s n ph m c nh tranh trên nh ng th tr thông tin này là ti n hành tham gia th tr có th xác inh tr tr xác ng qu c t là: 1. các nhà qu n lý và các u viên ph i hi u nh ng nhân t tác ti p c n v n bao g m : V trí 2 Ph ng lên nh ng quy t nh giá .C n ph i gi i quy t 2 v n c a ng a lý . c nh giá nh m góp ph n vào nh giá m t cách có hi u qu c nh giá và có cc s doanh s bán hang c a công ty và m c tiêu l i nhu n trên th gi i .Giá c c nh tranh có th ch ng m c tiêu .. i c a s n ph m trên th tr c a s n ph m trong chu k s ng trên các th tr ng pháp và chi n l nh giá trong Marketing qu c t a.Th hai. ng th i ph i tính n các kho n chi t kh u dành cho các 16 .Các b c ch y u i mua .M t khi nh ng thông tin v m c giá c nh tranh có c thì giá c b n c a công ty nh m t m c giá trên th nh s khác bi t v m c giá c a cùng m t nhãn hi u 2.

Nghiên c u kh n ng ³ti t ki m¶¶ thu m t cách h p lý .Trên th gi i. Xác phép 6. Khi ti n hành d oán c u . khác .B n ch t c s d ng trong m t ch ng t i t l l i nhu n c ng nh chi phí qu ng cáo và chi ng trình marketing có tác ng m nh m t i giá c m t m c giá ³tho mãn nh t´.Vi c kh o sát và xác nh các i u ki n thanh toán do các thi t và quan tr ng .. ng c u theo giá và s n l thu c theo m c giá bán c a s n ph m. thông tin th ng là méo mó và không chính xác.Nh n xét và theo dõi quan i m .( ví d nh các .)v m t m c giá 5. 3.ch c cu i cùng c a s n ph m. 4. ánh giá chi phí marketing và chi phí s n xu t ( c ng nh s bi n c a chúng) c n thi t th c hi n kh i l ng bán hi v ng.Không ph i bao gi c ng có th thu ng bên ngoài th c xúc ti n .Xác nh m c nh i lý . 7. B c cu i cùng trong vi c xác nh m t m c giá c b n ch có th c thi t l p .C u không co giãn cho ng (s n l ng bán c s tu i t m t m c giá cao h n .các c a hàng bán l i v i s n ph m xu t kh u .Xác nh m c chi t kh u c ng i th c nh tranh áp d ng c ng r t c n a ph a ph ng ng nh t t c các lo i thu nh p kh u và thu doa nh thu i tác . chúng bao g m :chi n l marketing s tác c phân ph i và chi n l và chi u dài c a các kênh phân ph i phí giao ti p .L a ch n m c giá mang l i l i nhu n ròng cao nh t. c 8. ng trình th c hi n sau khi các y u t khác c a marketing h n h p ã ây . các công ty c xem là h p lý nh t i tác . ch ng Ngoài ra còn có các v n h n i u quan tr ng là ph i quan tâm t i s h p d n c a nh ng s n ph m 17 .). Tám b n tr có c trên có v n gi n song trên th c t l i không nh c nh ng thô ng tin chính xác úng v y..Chuyên th c t p t t nghi p trung gian phân ph i b n x .Rõ ràng . ý ki n c a các ³ ng minh´. co giãn c a c u theo giá .

tính ph c t p c a nh ng bi n s này bu c công ty ph i l a ch n các m c tiêu khác h n là a hoá l i nhu n. nh c i thi n nh ng d c nh ng d ã kh ng nh tr oán c ng . công ty có th áp c giá cho s n ph m c ³ giá h t váng s a´ hay giá c khác nhau . Các chi n l v l i nhu n sinh trong th i k ng ã bán hàng. phát tri n ph n th tr ng.Do v y . ph c u t i nh ng th tr b. c giá h t váng s a hay giá cao. Chi n l a giá qu c t th th tr ng ( hay o n th tr doanh s bán . i v i m i lo i m c tiêu.Chi n l c s d ng trong giai o n gi i thi u c a chu k s ng c a s n ph m khi 18 . s n ph m i mua. nh ng n l c ó có th r t c công ty ph i d a vào kinh nghi m và oán v c u ti m n ng ng t so v i ng pháp này ngh a là d báo c u c ánh giá là t là s d ng phép lo i suy.Các quy t ng qu c t ó nh ng ánh giá n chi phí phát L a ch n m c giá t i u ph thu c vào th i k mà nh v giá ph i tính ó c ng nh ph n ng c a c nh tranh và các bi n pháp n gi n ch t i qu n lý c a chính quy n s t i . công ty có th l a ch n gi a chi n l c´ giá thâm nh p ³ hay giá th p . i v i nh ng th tr òng m c tiêu B2: kh o sát h th ng kênh phân ph i c khi tung s n ph m ra th tr c th c hi n . Trong khi chúng ta hoàn toàn có th thu nh v y sau khi ti n hành nghiên c u th tr ó .M t cách ti m n ng t n kém v m t th i gian c ng nh c a c i .nhi u qu n tr viên và các giám tr c giác c a mình .Khi xác l p chi n l qu c t . c giá ³h t váng s a´ hay giá cao là m t n l c ch tâm t ng mà t i ó khách hàng s n sàng c nh giá này th ng Chi n l c vi c xâm nh p vào các o n th tr ph i t o ra giá tr l n h n cho ng tr v i m t m c giá cao cho s n ph m. duy trì th tr d ng các chi n l cao và chi n l y Chi n l ng h ng vào các m c tiêu nh : thâm nh p ng và ng) qu c t .V c b n .Trên th c t .Chuyên th c t p t t nghi p c nh tranh .Trong tr òng h p nh v y .

Các công ty th ng . t n t i quan h rõ nét gi a chi phí và kh i l cao . thâm nh p hay giá th p khi có các i u ki n nh : chi phí s n xu t th p. c u ít co giãn và khó tr s n ph m cao .Chuyên th c t p t t nghi p mà c n ng l c s n xu t l n n ng l c c nh tranh vi nh ng ng i gi i h n ban u -nh ng ng u b h n ch . e do c a c nh tranh trong t u i m c a ph ng lai l n . c giá h t váng s a hay giá cao ch th i m i và khác bi t so v i s n ng quá cao . Nh v y. ph m c nh tranh . nh ng công ty s khó nâng giá lên . c nh tranh v giá m nh . chi n l m c tiêu.M c c là t ng c òng s nh n th c c a khách hàng v giá c th c hi n thì giá c s là m t ph n ng c áp c nh v s n ph m . chi phí s n xu t và thâm nh p th tr ng lai v ng ch c trên th tr ánh giá .Khi mà i u này d ng trong các i u ki n sau: s n ph m ph m không có t không n nh.y u t môi tr t ng pháp này là cho phép công ty c gi m giá v ph c m c tiêu ng di n tâm lý ng l i nhu n ng n h n và d áp d ng chi n l khách hàng . chi n l c là t i a hoá thu nh p trên kh i l hàng bán h n ch và h p lý hoá gi a nhu c u và kh n ng cung ng . s n ng ng .B ng cách thi t l p m t m c giá cao có ch tâm nên nhu c u s b gi i h n trong ph m i s n lòng và có kh n ng tr ng m c giá này.Tuy nhiên.Ph và hi u qu ng n h n th p . có th kh ng nh là m t nhà xu t kh u 19 u tiên không th s co giãn c a c u so v i giá ng pháp này cho phép công ty th c hi n m c tiêu ph n th tru ng hay doanh s . y Chi n l c này ch có th áp d ng thành công n u ng và l a ch n o n th tr công ty ti n hành t t vi c phân o n th tr c giá thâm nh p nh giá chi m l nh th tr tranh t v trí trên th tr ng là s d ng giá c nh m t v khí c nh ng áp d ng chi n l c giá ng .M c ích c a chi n l tiêu khác c a chi n l trong toàn b chi n l Nh v y.

ng.Lý do n gi n b i vì: nh giá chi m l nh th tr ng có ngh a là s n ph m có th c bán v i m c giá c vào nh v y. i th c nh tranh.Nhi u công ty M r t s m vào nh ng n m 80 khi mà h u h t các sang marketing qu c t duy trì ng ôla m nh s t ng ôla ã s d ng chi n l c ánh giá cao h n so v i i ti n t tránh i u ng ti n khác .N u nh ng công ty M ch y u ti n hành c m c giá c a mình thì vi c chuy n ng làm t ng giá nhi u s n ph m .phân c chi m l nh c nh ph i và t ch c bán hàng ) t i nh ng n i mà các công ty toàn c u (nh Sony ch ng h n) ang ti n hành s d ng có hi u qu chi n l c c quy n sáng ch t i th b t ch th tru ng có hi u qu .H c ng thua l trong m t kho ng th i gian nh t nh .Ví d : khi m t c bi t thì h u h t các hãng v n a ra nh ng l i m i chào h p lý n u không s có nguy i th ng xuyên c này Trong Marketing toàn c u . chi n l vi c ph n ng các cu c i u ch nh giá c a hãng hàng không tuyên b v các m c giá t i c nh tranh ph i c ánh m t khách hàng c a mình. này .Các công ty khi m i b l nh v c xu t kh u không th ch p nh n kho n thua l không th có m t h th ng phân ph i ( bao g m ph ng ti n v n t i . vi c t giá h i oái thay gây ra các cu c i u ch nh giá .Trong m t ch ng liên quan ng n c này th ng xuyên giá chi m l nh ph m ó b y Chi n l ng tru c khi s n c giá ³duy trì´ hay ³c ng c ³ th tr c duy trì th tru ng th Chi n l nh m mong mu n duy trì th ph n c a h trên th tr trình marketing t i m t qu c gia n l .Chuyên th c t p t t nghi p d ng chi n l c nh giá chi m l nh th tr ng . các công ty ã thi t l p nh ng m c giá không ph i d a vào trên m c giá c a M tính theo t l h i oái hi n hành mà thay vào ó là d a trên tình hình c nh tranh t i m i m t th tru ng và kh n ng c ng nh s s n lòng c a 20 . c các công ty s d ng ng. m t công ty mà s n ph m c a nó không có c ng có th mong mu n s d ng chi n l c i m bão hoà s m trên th tr c.Tuy nhiên.

Chuyên th c t p t t nghi p khách hàng T ng gi a nh ng n m 80 n cu i th p k . Các ph ng án v m i quan h gi a giá xu t kh u v i giá n i a M t trong nh ng n i dung quan tr ng c a vi c xác l p giá trên th tr òng qu c t là xác ch y u bù n i nh m i quan h gi a giá xu t kh u và giá n i a .Có th có 3 kh n ng : th nh t .Các công ty ch y u l c duy trì m c giá theo m c giá c a M .Th hai. Pháp và nh ng n i khác ã n i so v i các ng ti n khác trên th gi i nên tình tr ng x y ra theo h c l i . giá xu t kh u th p h n i v i s n ph m ch a a .Chính sách giá này th .Chính sách giá này a .Th ba. giá xu t kh u ngang b ng giá c áp d ng cho các công ty ch a có nhi u kinh ng i khi nghi m xu t kh u và v i m c giá ó . Sharp và các công ty Nh t B n khác ã lo i b c n m gi th tr u t ng giá .N m gi th ph n có ngh a là m t công ty ph i ki m tra m t cách c n th n t t c các quá trình nh xem có nên hay không nên c g ng ti p a t c marketing trong m t qu c gia. c .Không c n ph i nói . do giá tr c a ông ôla y u ng Nh t . h c m th y an toàn khi ho t trong môi tr công ty tích lu giá n i ng ch a quen thu c . khi mà ng và b t ng Yên t n i m cân b ng v i ng n i t m nh có ng ôla ( Y100=$1).L p lu n ng . ng xu t kh u t ng t n d ng c h i th tr i xu t kh u .Chính sách giá này d b thay ng 21 c áp d ng c kinh nghi m xu t kh u . 3. Nikon. vi c i u ch nh giá phù h p v i tình hình c nh tranh có ngh a là làm gi m t l l i nhu n . n chi n l u nh ng n m 1993 . M i quan h gi a giá xu t kh u và giá n i a. giá xu t kh u cao h n giá n i ây là chi phí thâm nh p và thích ng th tr áng k c ng nh là mong mu n bán giá cao p r i ro c a ng a.M t th bu c công ty ph i quan tâm t i vi c s n xu t gi y phép kinh doanh h n là xu t kh u h ch toán chi phí c a nó xác bên ngoài ho c tho thu n duy trì th ph n .

a .) ng pháp ³giá c n biên ³ . nhi u doanh nghi p xu t kh u có quy mô nh áp d ng ph ng pháp xác nh giá xu t kh u th p h n giá n i ng n a ( c ng thêm chi phí v n chuy n và b o hi m qu c t . y T n t i quy lu t ³l i th qui mô´ và hi u ng ³ nghi m´ . . giá hoà a.Chuyên th c t p t t nghi p c ng là ch phí c i tiêu dùng bi t n ho c do c nh tranh v giá trên các th tr u ho c ch tính ng n chi xu t kh u r t m nh m ho c do cách tính kh u hao c a ng ng tính m c kh u hao th p trong th i k nh tr c ti p liên quan ns nl ng xu t kh u).Tuy nhiên c bi t trong i nhu n g n li n v i ng n i y M c giá này không vi ph m lu t ch ng bán phá giá c a n Vi c áp d ng chính sách giá này có th làm cho l vi c bán hàng xu t kh u th p h n vi c bán trên th tr . kh u ( giá =Chi phí bi n Ph ng pháp này th nh i v i s n ph m xu t kh u th p h n so v i s n ph m tiêu th n i c áp d ng v i m t hay các i u ki n p b i kh i l ng s n ph m tiêu th trên th tru ng n i a ho c doanh nghi p ch ng không tính ph n chi phí ng cong kinh ng s n n c này vào giá xu t kh u. t n kho. n v c a s n ph m gi m m nh theo kh i l y D th a công su t s n xu t và mong mu n phát tri n dài h n ngoài . ó ây là ph nh m c giá ch c n c vào chi phí kh bi n c a s n ph m xu t i + lãi d ki n ).Trong tr òng c bù ng h p này . t c là chi phí xu t và tiêu th . chi phí phân ph i và các chi phi khác liên quan Ph là vi c xác v n sau: y Ph n chi phí c n vi c bán hàng trên th tr ng pháp xác nh giá c ngoài . Giá ³c n biên ³trong xu t kh u Trên th c t . nó cho phép doanh nghi p m r ng ho t 22 ng kinh doanh . y S n ph m xu t kh u là s n ph m b ng ng . i xu t kh u ( t c b. c s t i.

Tuy v y . y nh cách ti p c n nh ng nhóm khách hàng m c tiêu nh th i u này òi h i nghiên c u xem m t hãng và ho t ng ti n truy n thông ng .Lý thuy t v xúc ti n h n h p trên th tr 1.Quan h công chúng qu c t Nh ng m i quan h công chúng ±PR ( Public Relations) có nh h n vi c t o ra và duy trì danh ti ng .Do v y m t hãng c n ph i : y nh rõ nh ng nhóm ³công chúng´ khác nhau mà hãng c n n và nh ng thông i p s c nh ng nhóm công chúng này ph i tác nhi t tình áp l i. B n ch t c a qu ng cáo qu c t Mu n th c hi n qu ng cáo qu c t thành công ph i quan tâm n 3 công vi c chính : T o ra nh ng chi n l tr ng qu c t .H n n a. khách hàng hay các chính ph ) thì quan tr ng ng khác ( ch ng h n nh các công ty c nh tranh ). s n ph m c a nó nào g m: nào?C ng nh là nghiên c u xem các ph c nhóm khách hàng l n c a công ty xem? Các m c tiêu c a m t chi n d ch quan h công chúng qu c t có th bao y Thi t l p hình nh nhãn hi u n 23 c ngoài. Qu ng cáo qu c t a. c n chú r ng danh ti ng h n nhi u so v i các Xác ng Xác it v i nh ng´thính gi ´ ( ví d . . L a ch n ho c i u hành m t hãng qu ng cáo có kh n ng m trách công vi c qu ng cáo ng i 2. c ã bão hoà . giá th p cho phép t quan hàng rào thu quan và nâng cao kh n ng c nh tranh v giá trên ng qu c t IV . c ch p nh n b i các khách hàng bên ngoài nh th i chúng nào là t t nh t .Chuyên th c t p t t nghi p tru ng h p th tru ng trong n v th tr òng n c ngoài. Xác c bi t c qu ng cáo phù h p v i th nh và l a ch n nh ng ti n truy n thông t t nh t truy n t i thông i p .

t hàng y T ng s l y C i thi n t l y Gi m chi phí bán hàng .) và vì v y các công ty này cung c p m t t ng th liên hoàn ng trao Quan h v i gi i báo chí-phát hành và các ph T chu n b các t i chúng..Các ng coi PR nh là m t ph n trong l nh v c ng r ng kh p (bao g m thi t k tr n gói.mua bán.v.h i th o .. v n hoá ) ng n t hàng bán . nh ng nh ki n v tôn giáo .v. c coi là nh ng bi n pháp xúc ti n nh các chuy n vi ng th m nhân ngày l h i. các ho t kh p . tài ng quan h công chúng khác bao ng chính và các s ki n ng c ng ng r ng ng hành lang các chính tr gia có ti ng t m c a vùng ho c qu c ng d n d lu n .so n th o nh ng cu n sách ng th i v i vi c minh ho và in n các tài li u m ng.Các ho t g m :v n gia... c bi t là chi phí phân ph i ho c là s d ng chuyên môn cao a.nh ng b n th o khác này. các sau m t bi n c ho c th m k ch liên quan Các k thu t quan h công chúng bao g m : s chu n b tr và tham gia các tri n lãm.các phiên h p báo ng n y qu ng cáo . nh ng ng y i bán hàng có nhi u kinh nghi m và trình t c hình nh n i h n n a trên báo chí và truy n hình n i n công ty. y Gi m n m c t i thi u nh ng thi t h i gây ra cho hình nh công ty a tin . các nhóm nh h u . các cu c thi Các m i quan h công chúng càng công ty t v n v thông tin th tr thông tin th tr các ho t y bán ng m ph bi n trong t t c các khu v c kinh t chính c a th gi i. các nhà h bi n pháp nh m thu hút s chú ý c a các ài phát thanh và truy n hình .tr ng bày s n i thông tin bao g m: ng ti n thông tin ph m. 24 .Chuyên th c t p t t nghi p y T o ra s nh n th c c a công chúng v s có m t c a công ty y Lo i b nh ng thành ki n ch ng l i vi c dùng s n ph m c a công ty ( ví d .

25 . các b n gi i thi u hàng hoá . 3. bán hàng ngoài danh m c thông qua thông tin l ph m nh t các bài báo và t p chí qu ng cáo .Các nhân t khai thác góp ph n thúc g m: y y và ti n a ch c a khách hàng có th d xác nh b ng Marketing tr c c xây d ng d c i m dân s y ngành công bao nghi p marketing tr c ti p phát tri n nhanh chóng trên ph m vi qu c t S phát tri n các k thu t th tín là gi m chi phí chuy n phát th . ng th c qu ng cáo và xúc ti n bán hàng y S phát tri n trong công ngh thông tin cho phép công ty nh h n t s n xu t các v t li u cho marketing tr c ti p. h p d n. i v i ài truy n hình rãi. S gia t ng chi phí cho các ph nhi u qu c gia . Tây Âu và M .Marketing qu c t tr c ti p Marketing tr c ti p bao g m th tr c ti p .Chuyên th c t p t t nghi p y Thu hút s chú ý c a công chúng b ng các ti t m c qu ng cáo r ng Ki m tra ho t ng trao i thông tin. a. bán hàng qua i n tho i . y y ào t o truy n thông-các tr l i ph ng v n và phát thanh c ng nh cách tr l i các câu h i c a báo chí. S phát tri n c a Marketing tr c ti p Marketing qu c t tr c ti p là m t công c Marketing hi u qu l i :tên và ti p c bi t v h s c a các khách hàng c th có th dàng nh s d ng thông tin v các nhà kinh doanh ho c các xã h i c a khách hàng . Vi t các bài phát bi u cho các nhà qu n tr c a công ty khi h có các bài phát bi u quan tr ng v i các thính gi là khách c a công ty.Marketing tr c ti p là m t c bi t ng th c bán hàng ngày càng tr nên ph bi n trên th gi i .

Th tr c ti p Th tr c ti p là m t ph th c g i t i các th tr c th c hi n tr ng ti n linh ho t . các nhà môi gi i danh sách có th cung c p danh sách c a mình cho các khách 26 . n i a lý g i th có th thay t c các m c tiêu c a nó . th i i m và ph m vi c n kho ng tr ng trên ph nhiên r ng ho t này có c lúc hãng c nh tranh nh n ra . có kh n ng c ngoài .Chuyên th c t p t t nghi p y S gia t ng và phát tri n c a Internet trên kh p th gi i và nh t hàng qua h th ng m ng máy tính . hi p h i marketing tr c ti p châu Âu( ENDA) qu n lý d ch v ph i h p và nghiên c u danh m c qu c c m r ng m t cách nhanh chóng i Các nhà danh sách ki m l i nhu n b ng ti n hoa h ng t nh ng ng có tên trong danh sách ( t l hoa h ng qu c t th ng là 20%) do v y . quy mô . Môi gi i danh sách khách hàng Các nhà môi gi i danh sách th th ng m i l n . ch n l c .Các th ng m c tiêu.Do v y ch ng có gì là ng c ng g i th tr c ti p r t ph bi n trên ph m vi toàn th gi i it ng qu n lý c a hãng ng pháp ti p c n i các ph . b. không có các ràng bu c th i gian.Thông tin trong danh sách c cung c p t các hi p h i marketing tr c ti p c a các qu c gia và t . và c ng không có th i h n cu i cùng .M i khía c nh c a quá trình g i th tr c ti p là và hãng c ng có th th nghi m b ng thay c áp d ng các n c khác nhau. ng m i ho t ng t t c các qu c gia c.Tuy nhiên . ngân sách dành cho qu ng cáo s ng h a h n nh t và ôi lúc i u này i :Doanh nghi p có t hi u qu cao trong vi c ti p xúc v i khách hàng n c t p trung vào các o n th tr dung .Ngh môi gi i danh sách ang nhi u n c.Không th chi tiêu nhi u h n ho c ít h n ng ti n truy n thông. S s n có các ch ng lo i hàng hoá ch t l ó ng i tiêu dùng có th y ng cho khách hàng ti m n ng t ng lên. châu Âu.

nhiên gi a các bên v trách nhi m t ng c a hãng g n v i s quan tâm c a khách hàng . v các m c ích chung .C n th y r ng ch không ph i là các cá nhân b ng tr l n nhau. ng c xem nh v n ng th i ít chú c a b ph n nh.Marketing quan h khác h n v i marketing ³kinh doanh´ thông th b o tr ng m m t th lo i hình marketing g n v i các m c ích ng n h n và ch t p trung vào vi c ng v trong kinh doanh . truy n th ng .RM bao g m vi c thi t l p ( n u có th ) các m i quan h và ti p xúc mang tính cá i di n c a hãng . không t hàng l p l i t các khách hàng c t o ra l i nhu n nhi u h n so 27 . liên t c .Ch t l s n xu t ch không ph i do toàn b c c u t ch c c a hãng quy t Các k thu t marketing quan h bao g m vi c cung c p r ng rãi thông tin v hãng và các s n ph m c a nó. quà và hàng m u g i t ng . s xu t hi n tình c m ng u ng tr . t i a hoá l i nhu n trong các quan h lâu b n . s công khai . c gi i quy t các khi u n i c a khách hàng . m c n d ch v khách hàng .V i marketing trong kinh doanh ti p xúc v i khách hàng là có h n .Chuyên th c t p t t nghi p hàng mi n phí ho c v i m c th p nh t . s ng cao. t ng ng v i các khách hàng c a hãng .V c b n RM quan tâm th t s trong vi c bán các hàng hoá và d ch v có ch t l c tr ng b i cam k t t ng th v ch m sóc khách hàng . các ngh v ti n th ng h p d n . 4. Marketing quan h Marketing quan h -RM ( Relationship Marketing) là m t cách ti p c n marketing nh m tìm ki m và thi t l p m i quan h lâu dài v i khách hàng d a trên ni m tin và thi t l p m i quan h h p tác t nhân gi a khách hàng và các th ng nh t m i ho t ng tr l n nhau. buôn bán sòng ph ng và i u bi t quan tr ng là s s n sàng hi sinh các l i ích ng n h n cho các l i ích dài h n . Các khách hàng các n c xem nh là thành viên c a quá t rình marketing nh h ng b i m t l n bán . vi c c qu n lý c n th n các quan h v i các khách hàng c th .Các nhà cung c p c g ng t o c ng c m i quan h lâu dài . cá nhân hoá vi c truy n thông v i khách hàng . s ng .

c nh ng thông tin chi ti t cá nhân v ng ng xúc ti n c a h ng t ng i i u này cho phép các hãng t ch c ho t c theo khách hàng m c tiêu .Vi c phân tích . các u c bi t có giá tr quy t i lý ti m tàng . y y c a d ch v . mà có ti p xúc n u không có h i ch .H n th n a.. .Các b dung l ho t y t phá k thu t xu t hi n theo h ng c s d li u .các nhà phân ph i.trách nhi m v ch t l 6. ngôn ng yêu c u và n ng l c ng. ) trên toàn th gi i. chi phí cho i chúng .H i ch có th giúp m t công ty trong m t vài h i ch thì th p h n so v i vi c qu ng cáo tri n miên kéo dài trên các ng ti n thông tin thi u s n ph m m i ra th tr c nh tranh .Trong th c t vi c áp d ng RM ã tr nên thu n ti n h n nhi u b i nh ng s phát tri n g n ây trong công ngh thông tin . s liên k t v i nhau. v i các khách hàng n y ra trong các n m g n ây. Vai trò c a h i tr trong Marketing qu c t H i ch th hàng lâu ngày ti p c n th m t vài tháng ph u ng m i là các hình th c c a kích thích th hay xúc ti n bán c nhóm khách hàng t p trung có l i ích ti m n ng..H i ch c bi t h u ích trong vi c gi i c ph n ng ban i th i nh t trên th gi i . xem nh li u có c n c i ti n y nh xét các ph n ng ban s n ph m không và c n ph i ti n hàng m t chi n d ch xúc ti n 28 ..Chuyên th c t p t t nghi p v í các khách hàng m i vì không c n tiêu ti n vào qu ng cáo hay chi phí công tác cho nhân viên bán hàng . cho phép các công ty có tiêu dùng . s d ng nh ng thông i p khác nhau d a trên s hi u bi t t ng cá nhân . H i ch a. các nhóm l i ích khác ..Các lý do khác d n c ngoài n l i ích RM g m: các khu v c a lý mà hãng cung c p ang di n S m r ng c a m ng internet và kh n ng quan h qua l i tr c ti p S m r ng nhanh chóng c a marketing tr c ti p qu c t K v ng cao c a khách hàng trong quan h v i m c Ngày càng có nhi u b lu t b o v khách hàng ( ví d ng s n ph m . các ng vì hãng có th thu nh n i v i s n ph m m i c a khách hàng .

h i ch u cho m t n m làm n i v i m t s ngành công nghi p nh t ánh d u s kh i y Khách hàng tham gia vào h i ch th mái và d ch p nh n .Khách hàng c l i. y Nh ng ng i khách xem h i ch có th tr thành các nhà phân ph i hay các th i lý cho s n ph m c a hãng . th các y ng m i l n hàng n m th c s c i m c a s n ph m c a h . i bán hàng ch không ph i ch là ng y Các s n ph m có th th hi n giá tr s d ng th c t trong i u ki n ng c th . trong khi các khách hàng hi n t i có c h i thông tin tr c ti p v i các hãng ang cung c p . y S ch p nh n s n ph m c a ng i tiêu dùng có th nhanh chóng . ó các hãng c nh tranh u gi i thi u các s n ph m m i và il n u tham gia h i ch là s có M c tiêu chính c a nh ng ng nh ng khách hàng m i. các nhà qu n lý này l i th g ng th c s nh m g p ng môi tr ng m i. ng m i trong tâm tr ng tho i nh .Chuyên th c t p t t nghi p th nào . H i ch óng m t vai trò c bi t quan tr ng trong vi c xúc ti n bán các im i t c i và c hoàn thi n s n ph m hàng hoá công nghi p vì ây là l nh v c luôn có nhi u s k thu t .các tính n ng c a s n ph m m i thay nhanh chóng.Các l i th khác c a h i ch là: y Có th nh n y Các hãng nh n c các n t hàng ngay trong th i gian h i ch .Các công ty óng v ai trò là ng 29 i mua có th ki m tra và so . y Tên và a ch c a khách n xem h i ch có th dùng các th gi i thi u qu ng cáo các s n ph m. buôn bán m i . i ang c g ng bán ng c n xem h i ch y M c dù các chuyên gia k thu t ho c các tr lý c a công ty khách hàng ng t ch i g p ho c nh n i n tho i t nh ng ng n xem các h i ch th các s n ph m cho h t i các n i làm vi c . tr ng bày s n ph m c a mình c hình thành sau này g i c ngoài có c h i tr c các công ty mua l n .

t bao nhiêu n t hàng t y C n ph i i này và c a các công ty ã có th trang tr i h t chi phí c t h i ch không n xem hay không . ch y Chi phí trên 1m2 c ng thêm các kho n chi cho d ch v khác n u em so v i các h i ch khác. các ti n b m i nh t c ng nh thi t l p các cu c g p g tr c ti p v i các h ãng cung c p. b. tham gia h i ch tr cho h i ch .M t giá vé th p th kinh doanh ã ngày ph c v riêng ông o m i ng ng ký . L a ch n h i ch tham gia u tham gia . kinh nghi m c a các nhà t ch c h i ch y Kh n ng s n sàng có nh ng thông tin h u ích v thành ph n khách ã n h i ch . ó là nh ng ng ng m i nh t ng m i và m c a ph c v i nói chung trong th i gian còn l i c a nó.. do v y th c t không th tham nh nên tham gia và o h i ch nào i Không ph i t t c các h i ch gia vào t t c các h i ch y M c ch qu c t v m t s lo i hàng hoá nh t c. th quy t ng có r t nhi u h i nh .Chuyên th c t p t t nghi p sánh s n ph m c a các hãng c nh tranh trong m t th i gian ng n cùng m t a i m . danh sách tên c a nh ng ng c ây.. xe. ví d nh h n ch b ng cách phân ph i vé tr t i các doanh nghi p thích h p .M t s h i ch th i v i khách tham quan th c qua th g i i có c áp d ng cho m i khách nh dành m t s n xem h i ch tr nh ng khách kinh doanh th c s . V i các h i ch có tính chuyên càng cao thì khách vào s c ki m soát càng l n .Các công ty mua hàng này có th xem xét các s n ph m . . có th áp d ng các tiêu chí sau ây: khác bi t gi a các khách hàng m c tiêu và nh ng ng n tham gia h i ch . 30 . y Li u có th d dàng duy trì v trí y Li u có th thu hút cm tl ng l n khách các v n v khách s n g n tri n lãm. khách ch c ch n y Li u h i ch có c t ch c t t hay không và các thành công .

ánh giá th tr V i s giúp ng EU.S ra y ng II:Th tr ng mây tre c a EU i c a liên minh EU Hi p c Paris thành l p c ng ng gang thép Châu âu (ECSC) ngày 18/04/1951 y Hi p c Rome thành l p c ng ng n ng l ng nguyên t Châu Âu (EURATOM) và c ng y y y y ng kinh t Châ u  u(EEC) ngày 25/03/1957 ng Châu  u (EC) ngày 08/04/1965 Hi p Hi p Hi p Hi p c thành l p c ng c Maastricht thành l p liên minh Châu Âu ngày 07/02/1992 c Amsterdam ngày 02/10 /1997 c Nice (7-11/12/2000) t p trung vào c i cách th ch và ón sau: nh n thành viên m i và các v n +c i cách th ch +T ng c ng vai trò c a ngh vi n châu âu +chính sách an ninh và qu c phòng +An ninh +Chính tr +Xã h i +Kinh t +Th 2. ng m i ng EU c i m c th c a th tr a. d a trên nh ng thông is Nam ã có nh ng thông tin c n thi t v th tr tin k t h p v i nh ng thông tin mà công ty ã t nghiên c u thông qua quán c a Vi t Nam t i các qu c gia t i EU và thông qua h th ng internet 31 .Chuyên th c t p t t nghi p Ch 1. c a Rose & Jeff Công ty c ph n XNK mây tre an Vi t ng EU.

Kho ng cách gi a giá tr xu t kh u c a Vi t Nam là t i xa so v i các n 32 . tính c nh tranh trên th tr các doanh nghi p các n nay. ng EU là m t th tr òng r t r ng l n v i kho ng 454 tri u ng qu c gia khác nhau.Công ty ã ti n hành ng EU . c v m u ng . ch t l và các n tranh áng g m nh : Trung Qu c. Indonesia. Philipin. Chính ph và các doanh nghi p các n xu t các gi i pháp h tr thâm nh p giành th ph n trên th ng EU r t cao... quy mô nh p kh u h n c u c ng này.Bên c nh ó vi c xu t kh u sang th t r a hàng hoá vào th tr iv i ng ng này c xem xét k .Chuyên th c t p t t nghi p . coi th tr ng EU là th tr ng chi n i bao g m 25 th tr 1300 t USD m i n m . kh c li t..So v i Trung Qu c c trong khu v c thì giá tr xu t kh u c a Vi t Nam sang th tr c trong khu v c . ng ng EU là th p nh t . ki u dáng c ng nh kinh nghi m ti p th .hàng mây tre an c a Vi t Nam ang ph i mã .Tuy nhiên. Môi tr Th tr ng ng c nh tranh.. s c nh tranh i m t v i các i th c nh c di n ra r t gay g t ... này là i u không b ng hình th c nào là m t v n c n xu t kh u tnành công sang th tr n gi n .Vì v y.Công ty nh n th y r ng EU là m t th tru ng r t l n và ti m n ng m t hàng mây tre an. nhu c u nh p kh u a d ng nên h u h t các n y m nh xu t kh u vào th tr l tr c trong ho t u quan tâm gi a ng xu t kh u. Thái lan.Hi n ng EU. các cu c th o lu n v các cách th c b.

vnemart..404.7 436.24 23.655 43.214 271.817. nh t là t tháng 01 nv n c u thông qua các kênh h i ch .1 335..660.42 24.286.3 Ngu n :http:// www.song r t ít các doanh nghi p Vi t Nam quan tâm n m. theo m u mã c a b n hàng thì th y c khách tìm ch ng minh khá rõ khi chúng ta nghiên c u và s n xu t hàng mây tre an n và bàn b c ký h p ng ngay vì nó có ki u dáng phù h p v i tuy duy th m m c a h .867.631..337.1031 46.418.430.1 327.551 Vi t Nam 71.241.1 223.208 Philipine 969.690.815 1..0 511. m u mã .917.699.8 246.1 3.669.015 285.com/bizcenter S d hàng mây tre an c a Vi t Nam ch a có tính c nh tranh cao nh c a các n ch v tính c trong khu v c là do hàng mây tre an c a Vi t Nam còn r t h n c áo trong ki u dáng .716. và ti t t u...904.5 353. tri n này.84 Indonesia Malaysia 342.45 1.409 58.91 24. M t i m n a ó là h u h t các s n ph m mây tre an c a các n thâm nh p vào c th tr ng EU lãm .10 8.435..007.Trong khi ó các m t hàng chúng ta cho là có ³ki u dáng ³ và ³thanh tao´ theo ki u t duy Á ngoài.15 1..383 48.29 29.Chúng ta m i ch chào hàng và c n trình i u này mây tre l i òi h i r t cao v các y u t bán lo i s n ph m mà chúng ta t o ra ch ch a nâng lên là chúng ta làm và bán lo i s n ph m mà khách hàng ang chu ng.901.598.2 56.384.Hàng ông thì v n khó bán vì nó l i là khó c m nh n i v i khách n c n h t tháng 07 .565.9 215.Mà hàng ó .Và h u h t các nhà nh p kh u EU 33 .Chuyên th c t p t t nghi p B ng1: M c c nh tranh gi a các n an trên th tr c trong khu v c v m t hàng mây tre ng EU n m 2006 n v : USD Nhóm HS 1996-14 HS 1996-46 HS 1996-94 HS 1996-94 HS 1996-94 Trung Qu c 10..153. t i EU có hàng ch c h i ch l n chuyên v hàng th công m ngh . màu s c.519 Thái Lan 875..4 605.433.

ng khuy n khích vi c nh p kh u hàng hóa r i v i các s n ph m ti êu ng i i dân càng ngày i nghèo và t ng l p trung l u . h i ch này tìm mua s n ph m và a ra th hi u c a mình . EU là m t n n kinh t l n trên th gi i v i nhi u ngành ngh tham gia vào xu t kh u và nh p kh u . i tác . Bên c nh EU là m t n n kinh t xu t kh u l n c a th gi i thì EU c ng ng th i là n n kinh t nh p kh u l n nh t nhì th gi i v i m c nh p kh u hàng hóa hàng n m ti n c n nhi u s c lao t trên 1300 t USD hàng hóa các lo i.Nh ng không m y doanh nghi p Vi t Nam tham gia nên các nhà nh p kh u EU c ng không bi t nhi u t i các s n ph m mây tre an c a Vi t Nam. m i giai o n khác nhau. bao g m c l nh v c có giá tr gia t ng cao và trung bình . ng . 34 . EU ch tr dùng .Do ó lu ng di chuy n hàng hóa và d ch v vào EU là r t l n .Chuyên th c t p t t nghi p u thông qua tri n lãm . nh m h giá thành V nh p kh u . các h i ch . qu ng bá s n ph m và tìm hi u ó các doanh nghi p có th thay chúng phù h p h n. và th c h tr ng và mang tính d n thay th phát tri n nh v bão c a công ngh thông tin . áp ng ph n l n nhu c u ng càng cao . vì th s c mua c a ng i u này có ngh a là s c mua c a n n kinh t ngày càng l n . Môi tr ng kinh t EU.Là m t trong nh ng n n kinh t t do nh t th gi i. m t hàng xu t kh u ho c nh p kh u này l i chi m t tr ng khác nhau. Do v y ch t l c i thi n v trí c a mình . a chi u . th hi u c a ng i s n ph m c. ng m i i n t .EU xu t kh u và nh p kh u r t nhi u ch ng lo i hàng hóa khác nhau và trong m i th i k . ng thông qua ng th i ph i tích c c ti p c n th tr tìm ki m i tiêu dùng .Ho t xu t nh p kh u c a EU ngày nay còn ph ng th c c do s internet. tri n lãm nhu c u . th i góp ph n ki m ch l m phát . các doanh nghi p Vi t Nam c n n m u mã . t nâng cao kh n ng c nh tranh s n ph m c a mình t giá c ng s n ph m . a d ng .

m t hàng mây tre hi n nay v n còn m i m t i th tr tre an: Bàn gh mây. thích mua s m c a ng s là m t th tr các n ng c trên th gi i trong ó có Vi t Nam . HS 1996. các khay cao v i v i th tr ng EU. h a h n cho các công ty và doanh nghi p Khi i sâu vào nghiên c u c th v ngành th công m ngh ..Các s n ph m t t . cói ho c các nguyên li u khác t th c v t v n là th m nh c a Vi t Nam nói chung c ng nh c a công ty C ph n XNK mây tre Vi t Nam nói riêng c ng có r t nhi u c h i xu t kh u sang th 35 .. c bi t là các ng .V i nh ng h th ng c a hàng .46. c bi t y ti m n ng .hi n ang là s n ph m có tính h p ãn Công ty c ph n XNK mây tre Vi t Nam c ng th y r ng s n ph m thu c gia d ng trong nhóm HS 1996-94 .. ti p t c t ng m nh và duy trì ang phát tri n Châu Á ±Thái Bình D o n th tr EU là th tru ng l n v nhi u lo i hàng hóa và d ch v v i các d i phân ng r t r ng có th thu hút . nhu c u mua s m và tiêu th hàng hóa m c cao. làn ng th c n .Tuy nhiên . mành . s n ph m mây tre an c a Vi t Nam ang ngày càng tên tu i c a mình trên th ng tr là ngành mây tre an thì công ty c ph n XNK mây tre Vi t Nam th y r ng c c i thi n v trí và ng qu c t . HS 1996.Chuyên th c t p t t nghi p s ng c a ng i dân ngày càng cao .EU ã và ang khác nhau. tiêu th vô s ch ng lo i hàng hóa i dân EU . khung nh . siêu th bán buôn . ây là thu n l i l n cho các n c c ang làm hàng gia công xu t kh u vào EU nh các n ng và các n c Châu M La Tinh. chi u .bán l r ng kh p và tâm lý thích tiêu dùng . ng EU nh p kh u n ng EU . b n t mây tre .Các m t hàng tiêu bi u thu c mây trang trí . hàng n m th tr h n 35 t USD trong ó các s n ph m làm t mây tre và có g n nguyên li u mây tre c ng chi m t l cao nh bàn gh tre trong nhà . s n ph m th công m ngh c a Vi t Nam .94 ). quà t ng . ngoài v ..T i EU n m 2005 các doanh nghi p Vi t Nam ã xu t kh u trên 30 tri u USD cho 3 ch ng lo i m t h àng thu c nhóm mây tre ( HS 1996-14.

.782 12.Do ó . d.. tuy các th tr ng có khác nhau xong có nh ng i m t kinh t và v n hóa và có chung m t s s thích sau: y y y Hàng may m c và giày dép Th y h i s n ...940...975 HS 1996-14 HS 1996-46 HS 1996-94 HS 1996-9403 HS 1996-4602 Ngu n: Báo cáo thông kê c a công ty c ph n XNK mây tre Vi t Nam Nh v y có th th y r ng nhu c u nh p kh u s n ph m mây tre c a ng i dân EU là r t l n .199..Tuy nhiên t y m nh xu t ng EU còn r t h n ch .... t o i u ki n thu n l i cho các n c ông Nam Á trong ó có Vi t Nam vì ây là th m nh c a nh ng n tr ng m t hàng này c a Vi t Nam trên th tr kh u m t hàng này sang th tr EU là th tr tr th hi u c này ..799 1.620 30.162 31.987 T ng giá tr nh p kh u c a EU 79.... gi .. chi u .145.645. th hi u tiêu dùng ng r ng l n v i 454 tri u ng i tiêu dùng bao g m 25 th ng ng v ng qu c gia..vv.837 598. 36 . mành .277.EU có nhu c u r t a d ng và phong phú v hàng hóa .213 401. m c cao ( chi m 20% dân s c a EU )..284. các doanh nghi p Vi t Nam c n n l c có nh ng bi n pháp ng EU h n n a.. các s n ph m tre cu n . V t p quán tiêu dùng ..976.. EU chia làm 3 nhóm tiêu dùng : *Nhóm có kh n ng thanh toán dùng hàng t ch t l ng cao.973 23.887..Chuyên th c t p t t nghi p tr ng này nh : làn .291..957.. B ng 2: Giá tr xu t kh u mây tre an c a Vi t Nam và t ng giá tr nh p kh u m t hàng này c a EU n m 2006 N m 2006 Vi t Nam (giá tr xu t kh u) 83.712 3.037..

hàng th y s n. tiêu dùng hàng ch t l EU ) *Nhóm có kh n ng thanh toán m c trung bình ( chi m 68% dân s m c th p (chi m kho ng 10% dân s ng kém h n m t chút Theo ngu n thông kê tìm hi u c a công ty thì có th nh n ra m t i u là:ng nhiên . e.Ngay t lúc này.Chuyên th c t p t t nghi p *Nhóm có kh n ng thanh toán EU ) . c bi t là nh ng s n ph m hàng hóa có ngu n g c t chuy n sang tiêu dùng nh ng s n ph m không n i ti ng khác cho dù nó r h n nhi u . _Các hàng th y s n : yêu c u kh t khe ( d lu ng kháng sinh :0% nên nhi u doanh nghi p c a Vi t Nam ch a v t qua c... v i quan ni m nhãn hi u g n v i ch t l ng ng s n ph m và có uy tín lâu i s d ng . -Nói chung . ánh b i các ôi th và chi m l nh th tr c i u ó .s thích tiêu dùng và thói quen s d ng các lo i s n ph m nhãn hi u n i ti ng trên th gi i . Các bi n pháp b o v quy n l i c a ng y y y y y i tiêu dùng c a EU ng i lao ng ng Tiêu chu n 1:Tiêu chu n ch t l Tiêu chu n 2:Ttiêu chu n v sinh th c ph m Tiêu chu n 3:Tiêu chu n an toàn cho ng Tiêu chu n 4:Tiêu chu n b o v môi tr Tiêu chu n 5:Tiêu chu n v lao y m nh xu t kh u sang th tr ng . làm ng ng EU thì không còn cách nào Mu n khác là chúng ta ph i chi n th ng trong c nh tranh .Nên có tr i --->an tâm v ch t l ng & an toàn cho ng h p hàng hoá t h v n mua và không thích i tiêu dùng Châu Âu ang có xu h ng tiêu dùng nhi u s n ph m g . chúng ta c n ph i th c hi n vi c c i ti n s n xu t 37 ... hàng xu t kh u c a công ty ph i i tiêu dùng và áp ng t t n m tiêu chu n c a phù h p v i th hi u c a ng s n ph m.

a d ng hoá và s n xu t s n ph m theo ng EU. h giá thành . Doanh s (t france) 280 240 165 160 121 109 77 113 108 70 90 310 240 an m ch Luxemboug 240 150 oàn có th cung c p cùng m t lúc cho h th ng bán l c a nhi u t p oàn và các công ty bán l B ng 3: M t s các trung tâm thu mua l n t i EU stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bigr Eurogroup Metro Tengelman Rewe Aldi Edeka Carrefour Intermarcher Promodex Saibury Deurobuying Cem Naf Eva Trung tâm c c c c c c c Pháp Pháp Pháp Anh Thu s B N c 38 . y Không theo t p oàn: Các nhà s n xu t và nh p kh u c a m t t p c l p khác .nâng cao ch t l f.Kênh phân ph i ng .Chuyên th c t p t t nghi p . Châu Âu có 2 kênh phân ph i c b n th hi u tiêu dùng trên th tr Nhìn chung có th th y r ng sau: y Theo t p oàn: các nhà s n xu t ho c nh p kh u c a 1 t p oàn ch cung c p hàng hoá cho h th ng các c a hàng và siêu th c a tâp oàn này mà không cung c p cho h th ng bán l bên ngoài.

theo ông c a công ty . Gi i thi u khái quát v công ty a. ng t tháng 4 n m 1971. n n m 2005 công ty chuy n thành công ty c ph n v i u công ty BAROTEX ch có i chuy n ngành ho c là t các ngành khác chuy n sang . v n t i th i i m thành l p 288. c trong kh I XHCN mà ch y u là Liên Xô ng m i qu c t thu c 51 qu c gia n nay công ty c ph n XNK mây tre Vi t nam ã có quan h v i h n 200 hãng kinh doanh và các t ch c th trên th gi i. 39 .Bên c nh ó th tr c m r ng.8 t ng .T ch công ty ch ng n c t quan ngoài c a công ty không ng ng h v i m t vài t ch c c a các n c .Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty _Tên công ty: Công ty c ph n xu t nh p kh u mây tre vi t nam.S l c quá trình hình thành công ty c thành l p t tháng 4 n m 1971 .1. gi i ngo i ng và cán b hi u bi t n m ch c i ngo i là r t hi m. _Tên qu c t :BAROTEX COMPANY.Do i u ki n c a s n xu t kinh doanh .Chuyên th c t p t t nghi p Ch ng III:Tình hình xu t kh u mây tre an c a công ty sang th tr ng EU th i gian qua 1. ban 26 cán b t b cán b có trình nghi p v kinh doanh c xác nh là 28. do B ng M i) ban hành quy t nh ngh c a các c c chia thành ng ( nay là B Th ng a ±Hà N i i hình th c chuy n t Công ty BAROTEX là doanh nghi p thành l p d c thành l p và i vào ho t VIET NAM IMPORT JOIN STOCK thành l p . s i h c .000 c ph n ph thông. a. _Tên vi t t t và giao d ch c a công ty là: BAROTEX _Tr s chính t i: s 100 Thái Th nh -qu n doanh nghi p Nhà n Công ty Tr ng B Ngo i Th c thành công ty c ph n .

Công ty ã t o ra m t c c u hàng hoá mây tre phong phú . Công ty ã s m n nhi m v s n xu t kinh doanh. 40 .HCM: -BAROTEX à N ng : ng.Th i gian này do ngành mây tre không c nh tranh quy t li t trong và ngoài n Công ty. T ng công ty ã có trong và ngoài n c Th i gian này v i th nh ng các m t hàng tre . BAROTEX H i Phòng: Ngô Quy n ±TP H I Phòng. thu v cho nhà n áng khích l . Quá trình phát tri n c a Công ty T n m 1971 a ph ng . Ngay nh t ch c tri n khai th c hi n t t t khi m i thành l p . ng hi u BAROTEX chuyên XNK i các n c. th c hi n t t ngh a v ngân sách . T n m 1985 n n m 1997: là T ng Công ty XNK mây tre Vi t Nam . cd n ns c. Ph a ch s 138 Lê Lai . qu n ng Máy Chai.Chuyên th c t p t t nghi p H n th . Qu n H i Châu ± à N ng. a. ã góp ph n cùng c n oc gi i quy t nh ng khó kh n trong t ng th i n n m 1985:là Công ty XNK mây tre Vi t Nam . a d ng và tn c. th công m ngh i tác làm n b n v ng T n m 1997 n cu i n m 2004: là Công ty XNK mây tre Vi t nam c quy n nh tr c ã làm h n ch v doanh thu c a . trong h n 30 n m qua cùng v i các c phát tri n trên c ba mi n c a ngo i t k . kinh doanh có hi u qu . T n m 2005 n nay chuy n thành công ty c ph n XNK mây tre Vi t ng s n Nam và b c u ang có s chuy n bi n rõ r t v t ch c ho t n v tr c thu c: a ch s 15 B n Ch ng D xu t kinh doanh. Hi n nay Công ty có 4 -BAROTEX TP. các c s s n cm tl ng xu t .2. ph ng H i Châu . a ch s 89 Lê L i . ph ng Nguy n Thái Bình-Quân 1 ±TPHCM.

c không c m. a và ng ti n v n t i . khách s n .). XNK các m t hàng Nhà n b. th c ph m và +Kinh doanh b t du l ch th ng m i. Công ty BAROTEX ã d n t ch c các phòng ban . lá s i th o m c«hàng th công m ngh . ào t o nghi p v cho các nhân viên hi n t i nh m t o ra m t b m b o . u ng. s n ph m g .C c u b máy qu n tr .C c u t ch c qu n lý c a doanh nghi p b. lâm s n . có ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p c i u ó . ch bi n . c ng c c c u . hàng tiêu dùng .v t li u xây d ng . gia d ng . cói . nhà hàng . d t kim . v t t . l hành n i +S n xu t kinh doanh . lo i b nhân viên y u kém .. i n l nh .1. ng s n . i n t .có s phân quy n máy t ch c qu n lý c a Công ty BAROTEX bao g m: 41 . và kinh doanh XNK hàng mây tre . thu h i s n . Gia Lâm _Hà N i c ã c c ph n hoá .Nh n th c nâng cao trình ng và phát tri n c là nh có b máy qu n nh h ng và n u b máy ó o công vi c có k ho ch .may m c. linh ho t . ch làm vi c có hi u qu thì ho t c ng có hi u qu .hàng nông s n . ay. trang trí n i th t ( g ms . thêu ren . v t li u i n . B máy qu n lý có th nói là ph n quan tr ng nh t c a m i doanh nghi p . ph hàng công nghi p . b máy qu n tr g n nh . gia công . s n mài . thi t b . giày dép các lo i và các s n ph m hàng da và gi da . +Kinh doanh máy móc . Công ty V i t cách là doanh nghi p Nhà n CP XNK mây tre Vi t nam có nh ng ch c n ng nhi m v sau : +S n xu t .Hi n nay .Chuyên th c t p t t nghi p -Xí nghi p Giày BAROTEX : a ch xã Kiêu k . Doanh nghi p ho t lý i u hành. t nung . nguyên li u ph c v s n xu t .

42 i tr c ti p tham m u giúp vi c cho giám c Công ty:là ng i i di n công ty .2.Ch c n ng c a các b ph n. ch u trách nhi m và tr c o m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty theo úng pháp . _Giám ti p ch lu t.Chuyên th c t p t t nghi p Hình 2: C c u b máy qu n lý c a doanh nghi p GIÁM C Phó Giám c (ph trách trong n c) Phó Giám c (ph trách n c ngoài) Phòng Qu n Lý V Mô Phòng k toán th ng kê Phòng kinh doanh XNK1 Phòng kinh doanh XNK 2 Phòng kinh doanh XNK 3 Phòng kinh doanh XNK 4 Phòng k ho ch và u t Các kh i chi nhánh c a công ty Ngu n: Phòng k toán th ng kê Công tyCP XNK mây tre Vi t Nam b. _Phó giám c theo l nh v c c công ty : là ng c phân công .

Các n v tr c thu c .Chuyên th c t p t t nghi p _Phòng qu n lý v mô: làm công tác i u hành chung cho toàn công ty c c v kinh doanh . +BAROTEX H i Phòng: ch u trách nhi m kinh doanh m t hàng XNK mây tre an xu t kh u .HCM: ch u trách nhi m kinh doanh m t hàng xu t kh u mây tre an xu t kh u . chi nhánh: +BAROTEX TP. nhân s « _Phòng k toán th ng kê: ch u trách nhi m v toàn b công tác tài chính k toán th ng kê c a toàn công ty . l p và luân chuy n ch ng t . u t : ch u trách nhi m xây d ng các d án và k u t xây khai thác qu n lý m i ngu n v n ph c v cho s n xu t kinh doanh . _Các phòng kinh doanh XNK 1. s a ch a l n TSC . 43 . +Xí nghi p Giày th thao xu t kh u BAROTEX Kiêu K -Gia Lâm: ch u trách nhi m s n xu t m t hàng Giày dép xu t kh u. d ng c b n.dài h n v các l nh v c :s n xu t kinh doanh . hoá công tác th ng kê theo quy _Phòng k ho ch và nh .T ch c ho ch ng n h n . tài chính .3. các m t hàng th công m ngh và là kênh phân ph i giày dép các lo i t i H i Phòng. các m t hàng th công m ngh và là kênh phân ph i giày dép các lo i t i à N ng. các m t hàng th công m ngh và là kênh phân ph i giày dép các lo i t i TP HCM +BAROTEX à N ng: Ch u trách nhi m kinh doanh m t hàng xu t nh p kh u mây tre an xu t kh u . l p báo cáo quy t toán c a công ty và các n v tr c thu c . xây d ng quy ch n bán hàng .2 .T ch c qu n lý tài chính .3 và 4 : ch u trách nhi m kinh doanh xu t nh p kh u m t hàng mây tre an xu t kh u và các m t hàng th công m ngh .T ch c công tác h ch toán k toán . b.

Nh ng y u t này nh ngày càng có vai trò quan tr ng nh ng nó l i không ph i là y u t quy t s n ph m vì nó không t o nên c cái ³h n ³ cho s n ph m mây tre an. c i m v kinh t k thu t ch y u c a công ty c.Chuyên th c t p t t nghi p c. ép«.Ngày nay. c bi t .t ng a ph nó còn có giá tr th m m . tinh x o và iêu luy n c a ng c i m v n hoá truy n th ng c a làng ngh c áo. khác h n v i các s n ph m công nghi p ng l n theo nhu c u . d u ng cho s n ph m . i . công nhân viên c a công ty có nhi u thay công nhân viên viên ch c c a công ty lên t i h n 2000 ng 44 . tìy theo s sáng t o i ng ng và tay ngh c a t ng ngh nhân mang l i s tho mãn . -S n ph m có s tiêu dùng nh ng nh h c. s h p d n cho ng ns ng u v ch t l ng hàng xu t kh u.1. c i m v lao a d ng v m u mã. màng PVC. bào tây«Các s n ph m này _Là s n ph m k t tinh các nên có tính xu t có tính m thu t cao . t p quán t ng ng. c s n xu t b ng ph c i m là: ng pháp th công theo s tinh i th .)hay nh ng nguyên li u ph ( gi y trang trí . nh h ng t i ti n hàng lo t b ng máy móc .M i m t hàng ngoài công d ng thông th s d ng làm v t trang trí trong v n phòng. th i gian i (máy s y .2. ngoài giá tr s d ng ng còn c -Hàng mây tre an là m t lo i hàng hoá vùng.Các s n ph m này có c sáng t o b ng ph t khéo léo .Có th i k s l i.giá tr v n hoá . ng pháp th công gu t. Các s n ph m này là s các a ph ng c s n xu t .r t khó c gi i hoá toàn b quá trình s n s n xu t v i l giao hàng. i ng cán b ng i cán b Sau h n 30 n m i vào ho t ng s n xu t kinh doanh .) t ng th m m và ch t l ch . cùng v i s phát tri n c a khoa h c công ngh .B i v y. ki u dáng . c i m v s n ph m S n ph m c a công ty là m t hàng th công m ngh làm b ng mây tre . giá tr ngh thu t . nhi u c s s n xu t c ng ã áp d ng nh ng thành t u công ng hi n PVC«.

. ng m m c làm cho nguyên v t li u b bi n màu nh Ngu n nguyên li u c u t o nên s n ph m mây tre khá d i dào . a d ng c ta có m t h th ng r ng phong phú ... s thích nhu c u t ng n m t s nguyên li u ph nh :màng PVC.chi m:85% 3. chi m 49% i. chi m :30% ng:562 ng i . Polyestes. tre .. trong ó: 1. Chính s phong phú v nguyên a d ng .. gu t .Chuyên th c t p t t nghi p Khi chuy n thành Cty CP . chi m: 2. c xu t li u ã t o nên s s n ph m mây tre an. chi m :21% i ..bèo tây. chi m 69.Ngoài ra b n t t h nphù h p v i i u ki n khí h u ..Phân theo gi i tính. chi m :10% i .Phân theo v trí công tác: -lao -lao _lao c. gi y trang trí .M t khác các nguyên li u này n u không có m t ch n màu s c s n ph m. hình th c cho s n ph m mây tre an có ch t l ng cao .5% 31. phong phú v m u mã ch ng lo i .3. -lao _lao _lao _lao _lao ng nam gi i: 780 ng ng n :343 ng ng có trình ng có trình ng khác : 225 ng i . nhi m v s n xu t kinh doanh c a công ty t ng i n nh . cói.5% i. chi m :5% i .Tính n n m 2005 (ngu n phòng k toán th ng kê c a công ty). 45 kh u thì công ty c ph n xu t nh p kh u mây tre Vi t nam còn nh p thêm .Phân theo trình chuyên môn: i h c tr lên:336 ng trung c p và t ng i. ng làm công tác qu n lý :61 ng ng làm công tác chuyên môn nghi p v :112 ng ng tr c ti p s n xu t kinh doanh :950 ng c i m nguyên li u Ngu n nguyên li u truy n th ng c a công ty là : mây. Công ty có 1123 cán b côn g nhân viên ch c .ngu n nguyên li u này có không ít nh ng khó kh n cho nh ng ng t t s gây ra hi n t h vì n ng i th th công trong vi c ch bi n s n ph m . c tính là t ng i giòn do ó gây b o qu n lá d a.

540.240 là: 14.Tài s n c nhvà u t dài h n 1.000.302.813.000.2% .763.000 10.762.741.762.206.000 1.000.566.240 25.284 4.383.000 250.402 13.105.207.112.554.338.396 B.174.138.046.520 53.040.003. TSL 46 ng trong ó là :27.839.TSC 2.000 250.Tài s n l u ng và u t ng n h n 1.539 27.455.237.Chuyên th c t p t t nghi p c.4.653.380.511.000.Các kho n u t tài chính ng n h n 3.415 29.715.C c u tài s n và ngu n v n *C c u tài s n B ng 4:C c u tài s n c a công ty CP XNK mây tre Vi t Nam (Các n m 2003-2004-2005) VT: VND Tài s n A.Chi phí xây d ng c b n d dang T ng tài s n Nh n xét: qu n lý tính TSC 27.397 40.897 68.668.767.264 33.Hàng t n kho 3.129 .738.548 1.696.619 1.440.852 Qua b ng trên ta th y .132.612 15.494.600.211.250.554.827 14.876 1.777.221.Các kho n u t tài chính dài h n 3.270.887.842.423.685.Ti n 2003 2004 2005 66.000.358.803 5.338.653.675.847.423.341 93.525 2.Các kho n ph i thu 41.000 0 3.085.270.563.888 27.312 97.479 2.610.t ng tài s n mà công ty Barotex ang s d ng và n cu i tháng 12 n m 2005 là:80.408 80.894.624 27.414.003.129 2.899 250.852 ng chi m :34.620 35.763.606.200.Tài s n l u khác ng 2.

Trong kho n m c TSC t i :94.894.110.478 93.295.589.746.N ng n h n 2.762.711.856 8.143.738.221.338.098.659.113.530.8% . Trong kho n TSL và và u t dài h n .1%.469.408 2005 48. * C c u ngu n v n c a công ty CP XNK mây tre Vi t nam.042 1.760.377 11.655 1.351.755 1.440.388.8% .314 1.655.828.629 80.170 48.715.181.TSC chi m u t tài chính dài h n mà ch y u là góp v n liên u t ng n h n thì hang t n kho ch chi m t tr ng có :5. tài s n b ng ti n chi m 26.707. các kho n doanh chi m :5.023.549 38.852 ng Ngu n: Phòng k toán th ng kê Công Ty CP XNK mây tre Vi t Nam Nh n xét: Xét t góc hình thành thì v n trong doanh nghi p c chia thành v n ch s h u và các kho n n .N ph i tr 1.674 1.018.N khác B.553.2%. V n ch s h u :là v n thu c s h u c a doanh nghi p .2%.938 32.246.138.433.832.696. 47 .Ngu n v n -qu 2Ngu n kinh phí T ng ngu n v n 2003 63.401.V n ch s h u c a công ty Barotex là do v n góp c a các c c p ban ông và ngân sách nhà n c u và v n doanh nghi p t b sung khi có lãi.785.073.V n ch s h u 1.370.913.079.497.Chuyên th c t p t t nghi p ng chi m:65.705 29.4% sau ó là các kho n ph i thu chi m:66.303 31.643 14.238.623.198 30.3% còn l i TSL khác chi m 2.174.703 55.928.391 97.831.284 30.034.N dài h n 3. (Các n m 2003-2004-2005) B ng 5: C c u ngu n v n c a công ty n v tính: Ngu n v n A.742.312 2004 68.329 348.142 28.

nhân viên.1 (Các n m 2003 -2004-2005) B ng 6 :K t c u v n l u Ngu n :Phòng k toán th ng kê Công ty CP XNK mây tre Vi t Nam.4 5.Các kho n n vay bao g m v n vay ngân hàng.Chuyên th c t p t t nghi p Các kho n n c a doanh nghi p là các kho n v n chi m d ng và các kho n vay.khách hàngtr tr c .1%.các kho n thu « c bi t c a các kho n v n này là doanh nghi p s d ng mà không ph i tr lãi .7 3.4%.5% V n v t t hàng hoá n m 2003 chi m 5. 48 . sang n m 2005 chi m: 5.6%. sang n m 2005 ch chi m:2. các kho n ph i thu chi m t tr ng l n ch ng t công ty ang g p v n tr ong khâu ph i thu. n trái phi u doanh nghi p.V n chi m d ng là toàn b các kho n ph i tr cho nhà cung c p .4 2.3% .1 3. Nh n xét: V n b ng ti n .n tín phi u . các kho n u t tài chính và các kho n ph i thu n m 2003 chi m 90.4 62.6 59.7%. n m 2004 chi m: 3. c t c cho các c ông .Tài s n l u ng khác n m 2003 chi m :3.3 0 66. n m 2004 chi m :94. *K tc uv nl u ng c a công ty. ng c a công ty CP XNK mây tre Vi t Nam n v tính: % Ch tiêu V n b ng ti n Các kho n Hàng t n kho TSL khác u t tài chính Các kho n ph i thu 2003 22.1%.9 5.6 2004 20 15.6 2005 26. sang n m 2005 chi m:92. n m 2004 chi m: 20.1 20. Nhìn vào b ng cân i k toán c a công ty ta th y k t c u TSL là ch a h p lý .7%.2 5.6%.

Chuyên

th c t p t t nghi p

*Báo cáo k t qu kinh doanh c a công ty. B ng 7: Báo cáo k t qu ho t ng c a công ty BAROTEX VT :VND stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 ch tiêu T ng doanh thu Các kho n gi m tr Doanh thu thu n Giá v n hàng bán L i nhu n g p Doanh thu H TC Chi phí H TC Chi phí QLDN Chi phi bán hàng l i nhu n t H SXKD Thu nh p khác Chi phí khác l i nhu n khác l i nhu n tr c thu Thu TNDN ph i n p L i nhu n sau thu . Ngu n: Ph ng k Nh n xét: Qua báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a công ty ta th y : c.Trong c. L i nhu n sau thu n m 2005 t ng áng k so v i các n m tr khi doanh thu thu n n m 2005 gi m so v i các n m tr L i nhu n sau thu n m 2005 t ng so v i n m 2004 : 49 2003 2004 2005 (Giai o n 2003-2005)

161.538.291.463 153.734.789.526 626.908.386 209.312.026 160.911.383.077 153.525.477.500 133.225.065.296 125.760.589.562 27.686.317.781 1.998.481.256 3.246.251.448 7.841.438.679 19.374.447.694 -777.338.784 27.764.887.938 988.848.537 872.053.769 8.840.289.285 18.288.219.242 753.174.179 139.885.854.609 115.601.031.450 24.284.823.159 607.284.266 21.341.988.957 2.335.549.936

1.968.077.477 1.341.399.618 580.056.213 286.867.277 124.869.187 95.940.087 1.681.210.200 1.216.530.431 484.116.126 903.871.416 1.969.704.610 2.819.666.062 253.083.996 650.787.420 551.517.291 1.418.187.319 2.819.666.062

toán th ng kê Công ty Cp XNK mây tre Vi t Nam

Chuyên

th c t p t t nghi p

2.819.666.062-1.418.187.319=1.401.478.743 v i 98.8%. S d có k t qu nh trên là vì n m 2005 là n m doanh nghi p nhà n thu nh p doanh nghi p(28%) trong 2 n m sau c ph n hoá . * So sánh s v n chi m d ng và b chi m d ng c a công ty.

ng t

ng

ng

u tiên chuy n t c mi n thu

c sang doanh nghi p c ph n cho nên

B ng 8:So sánh s v n chi m d ng và b chi m d ng c a công ty CP XNK mây tre Vi t Nam n m 2005 . n v tính: Ch tiêu 1.Các kho n ph i thu ng S un m S cu i n m 40.511.040.620 35.211.237.284

-Ph i thu c a khách hàng 16.112.021.981 19.461.827.714 -Tr tr c cho ng i bán -Thu GTGT c kh u tr 4.686.829.078 1.876.335.007 -Ph i thu n i b 13.303.525.387 11.749.227.027 - Các kho n ph i thu khác 6.408.664.174 2.123.847.536. 2.N ph i tr 68.246.238.703 48.138.553.549 2.1 N ng n h n 55.928.388.377 38.110.760.856 -Vay ng n h n 9.763.034.671 8.869.758.525 -N dài h n n h n tr -Ph i tr cho ng i bán 6.465.262.304 2.786.868.103 -Thu và các kho n ph i n p nhà n c 1.326.762.083 547.266.149 -Ph i tr công nhân viên 378.466.077 447.774.383 _Ph i tr cho các n v n i b 13.303.525.387 11.749.227.027 -Các kho n ph i tr , ph i n p khác 24.691.337.855 13.709.866.665 2.2 N dài h n 11.143.832.042 8.530.351.755 -Vay dài h n 10.423.541.704 8.530.351.755 -N dài h n 720.290.338 2.3N khác 1.174.018.284 1.497.440.938 -Chi phí ph i tr 1.150.015.593 1.485.470.956 -Tài s n th a ch x lý -Qu tr c p m t vi c 24.002.269 11.969.982 T ng c ng s v n chi m d ng c 27.735.198.083 12.927.316.265 Ngu n: Phòng k toán th ng kê Công ty CP XNK mây tre Vi t Nam

50

Chuyên

th c t p t t nghi p

Nh n xét: Qua b ng theo dõi các kho n ph i thu , ph i tr c a công ty CP XNK mây tre Vi t Nam n m 2005 ta có nh n xét : Doanh nghi p chi m d ng v n, th hi n c th : Các kho n ph i thu Trong khi ó: Các kho n ph i tr S v n chi m d ng S v n chi m d ng =12.927.316.265 ng
i công ty th i gian qua.

trong tình tr ng

u n m: 40.511.040.620

ng ng ng ng ng

Các kho n ph i thu cu i n m :35.211.237.284 u n m là: 68.246.238.703 c

Các kho n ph i tr cu i n m là:48.138.553.549 = 27.735.198.083

u n m = 68.246.238.703 -40.511.040.620

c cu i n m là:= 48.138.553.549 -35.211.237.284

2.Tình hình Marketing & hi u qu c a nó

a.Các m t hàng ch y u c a công ty B ng 9:Các m t hàng xu t kh u ch y u c a công ty n v : VND Hàng mây tre an 153,525,477,50 0 153,522,714,04 1 T ng kim ng ch xu t kh u 245,640,764,00 0 242,570,254,45 0 T tr ng (1) % 62.50 % 63.29 % T tr ng (2) % 37.50 % 36.71 %

N m 200 4 200 5

Mành trúc 92,115,286,50 0 89,047,540,40 9

51

934 122. làn ng .546 115.57 8 91.50% .175.035.n m 2006 chi m t l : 38.108.428. c chia làm 2 lo i: Trong ó hàng th công m ngh mây tre an là m t hàng xu t kh u ch y u c a công ty . b.01 6 61.536.545..978..531 128.Kim ng ch xu t kh u hàng mây tre c a công ty trong nh ng n m qua B ng10: Kim ng ch xu t kh u hàng mây tre an c a công ty N m 2004 2005 2006 2007 (d ki n) K ho ch Th c hi n % so v i k ho ch(%) 96% 92% 86% % so v i n m tr c(%) 97% 99.. n m 2005 chi m t l : 36.691 110. c th : n m 2004 chi m t l : 37.43 8 238.27% .505.833.755 52 .740. khay ng kh n t m .234.73 % 38.998% 96% 120.) ng th c n.71% ..987. Có th nh n th y ây là m t hàng ang có tri n v ng trong th i gian t i. lót bàn.476.125 125.213 115.Qua các n m thì m t hàng : mành trúc c a Công ty không ng ng t ng lên .Chuyên th c t p t t nghi p 200 6 147.142.364.357.144.27 % Ngu n :Báo cáo t ng k t công tác s n cu t kinh doanh c a công ty C Ph n XNK Mây Tre Vi t Nam T tr ng (1): t tr ng hàng mây tre an trong t ng kim ng ch xu t kh u T tr ng(2) :t tr ng mành trúc trong t ng kim ng ch xu t kh u Có th nh n th y m t hàng xu t kh u c a công ty -Mành trúc xu t kh u -và hàng mây tre an( khay ôn ng i .354.405.571.

Th tr ng xu t kh u ch y u c a công ty 53 .Chuyên th c t p t t nghi p c.

755 115.780 B Anh Italia T ng 28.126 34.712.432 122.983 11.142.364.543.232.327.911.437.056.813 40.057.121 13. Italia là nh ng th tr nói l c.410.793.023. Trong nh ng n m g n ây.125 28.034.438 34.035.031 11.108.659 33.508.514.435.610.175.642. trong ó ng xu t kh u quan tr ng c a công ty .593 38.571. ng này có nh ng òi h i khá cao v ch t l ng c ng nh hình th c m u mã nh ng công ây c ng là u i m ty ã ph n nào áp ng làm hài lòng các 54 . Có th i c a công ty.531 110.785.553 40.577 30.234.253.Tuy r ng th tr i tác ây. Italia là m t th tr ng hàng xu t kh u sang n ho t ng lâu ng tìm ki m th tr ng .514.436 27.545. trong nh ng n m qua c và Italia luôn chi m m t t tr ng khá l n trong t ng kim ng ch xu t kh u c a công ty.Chuyên th c t p t t nghi p B ng 11: Các th tr Kim ng ch theo th tr ng c ng xu t kh u ch y u c a công ty n v :VND N m 2004 N m 2005 N m 2006 N m2007 (d ki n) 37.171.300.352.542.076 42.786.117.883 11.027.934 Ngu n : Báo cáo công tác s n xu t kinh doanh c a công ty CP XNK Mây Tre Vi t Nam Công ty luôn chú tr ng c.144. m t hàng th công m ngh mây tre an ch y u c xu t sang th tr ng c và Italia .546.699.299.203.844 115.

Italia . +H i ch :Trong giai o n v a qua công ty ã tích c c tham gia khá nhieuè h i ch c nh ng Frankfour ch ós l làm cho ng úng h khu v c châu âu. t o ra nhi u công n vi c ng.Nh ng b n hàng c c a công ty v n luôn trung thàng v i công ty . y m nh ho t Anh.. vì v y công ty c n n ng có th t o ra u th tuy t +Th tr c ti p: Bên c nh nh ng ph qu .tuy 55 . qu ng cáo . c c. hi n marketing thông qua th c tr c ti p c ng là m t h t hi u qu thu hút khách hàng v a t i thi u hoá +Các hình th c khác : Bên c nh các hình th c trên công ty c ng ã áp d ng thêm nhi u hình th c khác nh :môi gi i khách hàng . có th nói công ty ã th c hi n và duy trì marketing quan h r t t t .Nh ng i u quan tr ng là công ty ã tìm ra có th ti p t c ng ng i trong cu c c nh tranh gay g t hi n nay..V i hình th c này v a chi phí. ng th c trên thì vi c công ty th c ng i t ng i hi u ng h n n a trong khâu marketing quan h i .trong ó có nh ng h i ch công ty ã có n hangf ng i lao n g n tri u ôla. N m 2005 v a qua t i h i ch i v i công ty . không nh ng th thông qua nh ng quan h v i các b n hàng này công ty c ng có thêm nhi u bi t là nh ng b nh p i tác Italia và ng thông qua m i quan h i trên th tr i tác m i .Tuy nhiên.. n u ch trông ch vào nh ng ó thì kh ông th t o ra m t u th tuy t ng EU. *Các ph qua. qua h i c c có th nói là m t s thành công l n ng th c Marketing mà công ty ã s d ng trong giai o n n hàng c a công ty ã t ng v t. t chi m u th so v i các b n hàng trong n ph i ti p t c c mà còn c và trong khu v c thì công ty ng tham gia h i ch không ch trên th tr +Marketing quan h : c k t nh hi n nay .Chuyên th c t p t t nghi p và th m nh c a công ty trong công tác duy trì nh ng m i quan h v i các b n hàng truy n th ng .

ngành khác . quy mô và hi u qu ch a cao . *C i thi n môi tr ng pháp lý : Trong b t k m t n n kinh t nào c ng ph i ch u s giám sát .s l tìm hi u c a các doanh nghi p là r t l n .Công ty c ph n XNK mây tre ph i tuân th các chính sách và qui tr c ti p là B th ho t nh c a nhà n c . V phía nhà n a. c ng nh b ch qu n m b o cho công ng m i cùng các B . ty CP XNK mây tre Vi t Nam và các doanh nghi p khác trong n n kinh t ng có hi u qu .xu t kh u. i u này ã gây lên tình tr ng quá t i trong công tác cung c p thông tin c a các phòng ban này.Chuyên th c t p t t nghi p nhiên chi phí cho nh ng ho t ó nh t.Trong th i i trong các ph ng th c marketing c chi phí m c th p gian t i công ty s ph i có nh ng thay làm sao v a t hi u qu v a t i thi u hoá ng IV:Gi i pháp Marketing cho giai o n 2007 -2020 c 1. . Ch ng trên không h nh chút nào . th công m ngh . nh ng thông tin m c chung chung trong khi cái mà doanh nghi p c n là ph i là ng cán b làm trong các phòng ban cung c p thông tin ng ng i thì có h n trong khi nhu c u nh ng cái c th . giày dép. i v i chính ph và các B ngành liên quan.Tuy nhiên.B lu t và các qui ph m pháp lu t có ý ngh a s ng còn xác l p và n nh các m i quan h kinh t 56 ... *C c u và s l v các th tr ng còn h n ch . Là m t doanh nghi p s n xu t kinh doanh các m t hàng mây tre .. i u hành b i m t th ch pháp lu t c a qu c gia ó. Chính ph c ng nh các B ngành c n: *Th i gian qua B th nghiên c u v các th tr a ra còn ng ng m i c ng ã thành l p ra nh ng ban chuyên cung c p thông tin cho các doanh nghi p có nhu c u xu t kh u.

Mong r ng B th s có nh ng i u ch nh v c c u t ch c sao cho có th cung c p .Chuyên th c t p t t nghi p t m v mô. Nhà n lu t lao ng c a các n c ta ã có nh ng lu t nh lu t doanh nghi p . t ng th i h n cho vay i v i các doanh nghi p làm n có lãi . c p nh t t t nh t các tin t c ... ng cho vay .Tuy nhiên. t o i u ki n t t h n c ho các doanh ng kinh doanh. i m i hi n nay òi h i chính ph và qu c h i c n thông i các i u lu t không phù h p v i xu th nh t o c ng xu t hàng hoá di n v xu t kh u . v n không th ng c a các doanh nghi p Vi t Nam.. *Có chính sách u ãi trong l nh v c tài chính:Chính ph c n t o i u ki n t ng ngu n v n cho các doanh nghi p nh gi m d n lãi su t . mua bán . c ngoài *Hoàn thi n các qui ph m pháp lu t v h p *Gi m phi n hà trong các th t c hành chính :hi n nay nhi u doanh nghi p còn g p r t nhi u khó kh n trong vi c xu t hàng hoá i n trong ó ph i k h i phát tri n . nghi p trong ho t y nhanh h n n a quá trình c i cách hành chính hi n nay. C c xúc ti n th góp thông tin v th tr hi u v th tr ng m i c a B th áp ng h t ng m i ã óng c nhu c u tìm ng m i ng các qu c gia khu v c trên th gi i r t nhi u cho n th t c hành chính r m rà.Th c hi n c i cách hành chính s t o cho doanh nghi p có nhi u c các doanh nghi p . t o khuôn kh hành lang pháp lý cho s ho t v kinh t .. Chính ph c n ban hành các qui ng th i Chính ph c n thúc ng.. iv iv n qua nhi u lu t m i c ng nh s a thu n l i cho các doanh nghi p trong ho t ngaòi. n n kinh t luôn phát tri n không ng ng trong quá trình h i nh p và m i. vay v n ngân hàng . thông tin v các th tr nghi p có nhu c u tìm hi u .Tuy nhiên . lu t phá s n . *Th i gian qua . ng trên th gi i cho các doanh 57 . c a quy n c a c quan qu n lý .

Chuyên th c t p t t nghi p 2. ki u dáng. V phía doanh nghi p C n th c hi n b n gi i pháp chi n l xu t kh u c b n trong chi n l th ph n xu t kh u trên EU.. c s d ng công ngh Marketing doanh nghi p áp c marketing h n h p . ch t l khác là chúng ta ph i t o ra nh ng s n ph m mà h có nhu c u.ki u dáng .Mu n xu t kh u v giá .Th tr -Th tr + a d ng hóa s n ph m Th hi u c a ng i dân EU là r t phong phú .. tho mãn c ng .. ch có th chúng ta m i xây d ng cho mình m t th ng hi u ..... m t v trí trên th tr 58 ng EU. màu nh nào c nhi u sang EU thì không có con ph m c a chúng ta còn nghèo nàn v s c. +Chuyên môn hóa Chuyên bi t hóa:Chúng ta a d ng hoá các s n ph m nh ng v n không c ng c n chú ý chuyên bi t hoá cs n ph m . d ng nh m th a mãn tiêu chí ánh giá v hi u qu kinh doanh c nh tranh và *Gi i pháp 1:V s n ph m xu t kh u +Xây d ng c p s n ph m / th tr VD s n ph m hi n h u S n ph m m i S n ph m m i S n ph m hi n h u hi n xu t kh u *G o th tr th tr th tr th tr ng ng hi n h u ng m i ng hi n h u ng m i c các doanh nghi p Vi t Nam th c ng EU ng EU ng Các c p s n ph m/ th tr t k t qu t t cs n EU trong các n m qua là: *Th y s n ch bi n . da d ng trong khi ó s n ch ng lo i .Khi nói ns n ..

n gi n nh ng dù khó n âu Công ty c ng ph i c g ng xây d ng và làm i u ó.. và sau ó ch c n t o ra nh ng s n ánh th c nhu c u c a h . xây d ng cho c i u ó là m t v n làm d ng cho mình c m t th c m t v trí trong lòng ng ng hi u .T t nhiên. ng EU thì i tiêu có th thâm nh p vào th tr các s n ph m c a công ty ph i áp ng c các nhu c u c a ng c i u ó có ngh a là chúng ta ã làm theo i u này c ng không ph i là quá khó ngu n l c mà công ty ang có. i u quan tr ng là công ty làm sao tìm ra c nhu c u ti m n c a ng ph m +Chuy n i dân . i c c u m t hàng xu t kh u .Chuyên th c t p t t nghi p ph m mây tre c a Công ty C ph n XNK mây tre Vi t Nam thì s n ph m gì làm cho ng mình không h i ta nh n . +Phát tri n s n ph m m i Trên c s s n ph m d n có ch là ph i tìm hi u nhu c u c a ng ng nhu c u m i c a h .Tuy nhiên. v i i u ki n h i nh p 59 mãi . ánh b t lo i tr t m c tiêu chi m l nh th tr . c n khai thác nh ng m t nh giá s n ph m ng EU có th áp d ng các nh giá th p h n m c giá th nh giá c nh tranh hay nh ng nh giá ng nh : ng. Gi i pháp 2:V V gi i pháp tr nh giá hàng hóa xu t kh u sang th tr nh giá thâm nh p th tr ng nh m m c tiêu thâm nh p th tr theo ki u phá giá v i viêc tranh . t i dân ng trên th tr ng thì b c ti p theo t o ra nh ng s n ph m m i áp i v i nh ng u hi n nay t ng th tr ng các n c EU. nh giá th t th p ho c kèm theo các d ch v h u i th c nh ng . có l i th so sánh. +Thích nghi hóa s n ph m Trong giai o n dùng ây. cách : Cung t o ra C u. u ãi nh m m c tiêu ng n ch n. làm c nh th có ngh a là chúng ta ã xây i tiêu dùng EU. hàng truy n th ng tinh x o.

c ch giao d ch và b án *Gi i pháp 3: V kênh phân ph i H u nh các doanh nghi p 100% v n trong n hàng tr c ti p n m ng l phân ph i n nhà nh p kh u n i phân ph i ti p n c ngoài .V i lo i kênh n gi n . khoa h c c 4:Thi t l p các khung giá m c tiêu c 5: Báo giá và chào hàng.Chuyên th c t p t t nghi p nh hi n nay và c bi t là th tr ng EU . khách quan. doanh nghi p khó có th nang cao c phân ph i nh sau: c n ng l c c nh tranh xu t kh u ---->c n th c hi n các gi i pháp Marketing trong chi n l M t là: Quy t nh kênh phân ph i (g m 3 giai o n) +Giai o n 1:L a ch n kênh phân ph i 60 . truy n th ng này . s n ph m thay th u gi m thi u chi phí Chú tr ng công tác nghiên c u. c sau: nh giá ng và hành vi c a ng i tiêu dùng nh giá Nhà qu n tr Marketing xu t kh u c n ph i n m v ng và th c hi n nh giá xu t kh u g m n m b c 1:Xác nh m c tiêu cho vi c c 2:Phân tích tình hình th tr y . ng EU nh giá nh Nhìn chung. các doanh nghi p kinh doanh xu t kh u sang th tr c n ph i tuân th nh ng gi i pháp Marketing trong quá trình sau: y y y y y y Áp d ng các b Nâng cao ch t l Ph n c nh giá (5 b ng s n ph m c nêu trên) nh giá xu t kh u úng D a vào quan h cung c u u t phát tri n m t hàng m i . các ph ng pháp nh giá trên h u nh là không th th c hi n qui trình B B nh giá B B B c 3:Tính chi phí m t cách c do lu t ch ng bán phá giá c a EU. kh o sát giá. sau ó không còn liên quan c ng òi nh p kh u n a.

kh ng ch toàn b m ng l nh c ng i lý n i tiêu dùng n c ngoài không? y c ngoài mà v n b o phân ph i nh m m tính i phân ph i ó không? +Giai o n 2: Xác phân ph i và c p c hi u qu s d ng kênh phân ph i .v n t i . b o hi m.. t n tr . +Giai o n 3: thi t l p các n v ch c n ng trong kênh phân ph i và bi n pháp kh ng ch .. Hai là: Ph ng án phân ph i theo kênh phân ph i ã ch n. óng gói . y S d ng các lo i hình tín d ng v à thanh toán thích h p *Gi i pháp 4:Xúc ti n xu t kh u 61 . b o qu n . l a ch n và thi t l p các kênh phân ph i ph c v cho công tác xu t kh u c a doanh nghi p? y Doanh nghi p có nên bán hàng tr c ti p t i tay ng Doanh nghi p có nên bán hàng qua c ki m soát . ng th c và i u ki n giao hàng thích h p. ki m soát . tái ch . giám nh ph y Th c hi n ph i ã nh . a hàng hóa ra th tr ng n c ngoài theo kênh phân y Thi t l p h th ng x p .Chuyên th c t p t t nghi p y Doanh nghi p có nên thành l p riêng m t b ph n chuyên trách làm công tác nghiên c u. ng kinh t . k thu t th c hi n chi n l ng án ki m soát và kh ng ch kênh phân ph i ng dây trung chuy n và v n chuy n s n ph m ng an l u kho . ng án phân ph i theo kênh ã ch n +Xác nh yêu c u v i nhà s n xu t trong n c -Xây d ng ph -Ti p c n nhà phân ph i : +Khai thác các ngu n thông tin ti p c n + ánh giá và tuy n ch n nhà phân ph i +Quy t Ba là:Nh ng tác y L p ph y L p ph y Xác nh nhà phân ph i c phân ph i . b c nh .

c ti p xúc v i tình hình th c t ho t n g s n xu t kinh doanh và c bi t trong quá trình tìm hi u nghiên c u v tình hình marketing xu t kh u c a công ty trong nh ng n m qua . Hai là:T ch c tham gia h i ch Ba là: i u tra kh o sát th tr B n là:Công tác thông tin th ngoài và các c quan c a h Sáu là:ho t ng thuê t ng t ng n c EU ng châu âu n c ng m i v th tr N m là:Khai thác t i a s tr giúp c a các c quan Vi t nam t i Vi t Nam. em nh n th y có m t chút khó kh n cho công ty trong khâu marketing xu t kh u .K t h p v i nh ng ki n th c thu cùng v i quá trình nghiên c u th c t t i công ty khi n em m nh d n vi t th c t p t t nghi p v i è tài:´Gi i pháp marketing xu t kh u cho ng EU´ trên ch c ch n r ng ch công ty c ph n XNK mây tre Vi t Nam vào th tr Nhìn l i các i m nh n mà em ã trình bày b y nhiêu thôi không th nói lên nh p .Bài vi t này c trình bày trên ph n nào marketing xu t .Nh ng d u v y thì ây v n là tài li u r t m t góc nhìn m i v công ty . v n và ào t o. K t lu n Qua th i gian th c t p t i công ty C ph n xu t nh p kh u mây tre Vi t Nam ..có nh th m i a ra gi i pháp tri t 62 . không nh chuyên i u ó t ra nh ng thách th c c nhà tr ng i v i công ty.Mong r ng h u ích cung c p cho công ty ch c ch n còn nhi u thi u sót nh ng em hi v ng r ng v i m t chút lý thuyêt v marketing xu t kh u và nh ng phân tích có th cung c p cho ng kh u Mu n làm thay i i m t i u gì ó theo h c m t cái nhìn m i trên góc ng t t h n nên thì ta ph i có c cái nhìn t ng quan.xu t kh u vào th tr c t t c các gi i pháp v marketing xu t kh u cho công ty công ty c ph n XNK mây tre Vi t Nam trong vi c thâm ng EU.Chuyên th c t p t t nghi p M t :Tuyên truy n qu ng cáo.

em có th hoàn ng ng _Gi ng viên Khoa Kinh T & Kinh Doanh Qu c T _Tr d n em hoàn thành bài chuyên Em xin chân thành c m n! i H c Kinh T Qu c Dân ã h 63 . i ã t o nh ng i u ki n thu n l i c bi t là th y Mai Th C ng th c t p này.em xin chân thành g i l i c m n t i m i ng công ty. l i m t vài i u các nhà lãnh o công ty i trong M t l n n a .Chuyên th c t p t t nghi p bài vi t trên ây s th c s ôi chút suy ngh . nh ng ng thành bài vi t này.

Chuyên th c t p t t nghi p Danh m c tài li u tham kh o 1. Nghiên c u kh n ng c nh tranh c a g m m ngh Vi t Nam nh m y m nh xu t kh u-Lu n án TS kinh t -V Minh Tân 8. kinh doanh và o-TS V Trí u t _ Công ty CP XNK mây tre Vi t Nam-2005. Giáo trình :Marketing qu c t -PGS.6. 2005 .TS Tr n Minh D ng-NXB Th ng Kê-2002 2. Ph ng án s n xu t .2006 -Công ty CP XNK mây tre Vi t Nam 4. C h i y m nh xu t kh u g và hàng th công m ngh y m nh xu t kh u hàng hoá c a Vi t Nam sang th 64 . Báo cáo quy t toán các n m 2004. Gi i pháp tr ng Châu Âu. 2006 3. T p chí th ng m i s 3 7. C m nang xu t kh u cho doanh nghi p ±NXB V n Hoá Thông Tin Hà N i -2005 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful