ΚΔΡΑΜΗΚΖ – ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ

ΑΡΥΑΨΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ

΢ρήκαηα Αγγείσλ

Ακθνξέαο (Ακθηθνξεύο)
Ακθνξεύο (ακθηθνξεύο)
Μεγάιν αγγείν γηα:
λεξό, θξαζί, ιάδη, κέιη
Σεθξνδόρν
Έπαζιν ζηα Παλαζήλαηα
Σξεηο ηύπνη:
α. Μνλνθόκκαηνο
β. Με ιαηκό
γ. Ομππύζκελνο>
ζθξαγίζκαηα ζε ιαβέο

Πειίθε Μνηάδεη κε ακθνξέα Μηθξόηεξν κέγεζνο Φνπζθσηή ρακειή θνηιηά .

Τδξία Γηα ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε λεξνύ Γηα θξαζί θαη κέιη Χο θάιπε γηα ηελ ςεθνθνξία Χο ηεθξνδόρνο θάιπε Δίρε ηξεηο ιαβέο> δύν νξηδόληηεο κία θάζεηε Μεηαθνξά ζην θεθάιη .

΢ηάκλνο Μνηάδεη κε πδξία Λαηκόο δηαθξηηόο Καη θνληύηεξνο ΢ηόκην θαξδύηεξν Γηα θξαζί θαη ιάδη .

Πίζνο Μεγάιν απνζεθεπηηθό Γηα θξαζί. δεκεηξηαθά. λεξό. θξνύηα Αλνηρηό ζηόκην Σν βύζηδαλ ζην έδαθνο θαη ιεηηνπξγνύζε ζαλ ςπγείν . ιάδη.

Κσδσλόζρεκνο.Διηθσηόο γ.Κξαηήξαο κεπάννςμι=αναμιγνύω Μεογάιν αγγείν Γηα ηελ θξάζε ηνπ νίλνπ Σηέζζεξηο ηύπνη: α.Καιπθσηόο δ.Κηνλσηόο (<Κόξηλζνο) β. ν λεόηεξνο .

Γίλνο Μεγάιν αλνηρηό αγγείν Σν ηνπνζεηνύζαλ ζε ηξίπνδα ή ππόζηαην (ζπκθπέο ή ρσξηζηό) Γηα θξαζί όπσο θαη ν θξαηήξαο Ο γαμικός λέβης ζην γάκν .Λέβεο .

Οηλνρόε ΢εξβίξηζκα πγξώλ Αξθεηνί ηύπνη> όιπε ρνπο .

Αξγόηεξα ρακειώλεη θαη γίλεηαη άσην.΢θύθνο Γίσην κηθξό αγγεην Γηα λεξό θαη θξαζί. .

Κύιημ Γίσην πνηήξη ζπκπνζίνπ Με πόδη ή ρσξίο Κπξίσο γηα θξαζί. Αξθεηνί ηύπνη .

Κάλζαξνο Πνηήξη γηα θξαζί Μεγάιεο θάζεηεο ιαβέο Αγγείν πνπ ρξεζηκνπνηεί Γηόλπζνο θαη Κσκαζηέο Πνηθηιία ηύπσλ .

Αξύβαιινο Απύω + βάλλω Μηθξό ζθαηξηθό αγγείν ΢ηελόο ιαηκόο Φαξδύ ρείινο Ήηαλ κπξνδνρείν Γηα ιάδη θαη αξώκαηα ΢πλήζεο ζηα Γπκλάζηα .

Ππμίδα Κπιηλδξηθό ζώκα Κπιηλδξηθό πώκα Θήθε θνζκεκάησλ .

Αιάβαζηξν Άσην αγγείν Δπίκεθεο. σνεηδέο Μπξνδνρείν Σν θξεκνύζαλ κε ηκάληα όπσο θαη ηνλ αξύβαιιν .

Λήθπζνο Μόλσην αγγείν ΢ηελόο θαη ςειόο ιαηκόο Διαηνδνρείν Μπξνδνρείν Σαθηθή ρξήζε .

Λνπηξνθόξνο Τδξνθόξν αγγείν γηα ην γακήιην ινπηξό Σαθηθό αγγείν γηα ηνπο άγακνπο .

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ Πιίληνο: Naturalis Historia> Κόξηλζνο-΢ηθπώλα: γξακκηθό ζρέδην ρσξίο ρξώκα. ζρέδην Έθθαληνο Κνξίλζηνο: Εσγξαθηζηό εζσηεξηθό κνξθώλ Δύκαξηο Αζελαίνο: Δηζαγσγή ιεπθνύ ρξώκαηνο .

Εσγξαθηθή 7νπ – 6νπ ΢ε πειό. μύιν. ιίζν: Πιάθεο ΢νπλίνπ θαη Αξίνπ Πάγνπ (α΄κηζό 7νπ) Πήιηλεο Μεηόπεο λανύ Γ Θέξκνπ Αηησιίαο (7νο) Πεξζέαο κε θεθάιη Μέζνπζαο Υειηδώλ θαη Αεδώλ 22 αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο Πξηληά (7νο)> Δληνηρηζκέλεο ζε ηαθηθά θηίζκαηα Πξνζρέδην κε ράξαμε γηα γξαπηή παξάζηαζε Πνιεκηζηέο κε αζπίδα θαη δόξπ Γπλαίθεο κε αδξάρηηα .

΢νύλην 700 Άξηνο Πάγνο 650 .

Θέξκν Γ .ηέινο 7νπ .

θνκςό Απνπζία πξννπηηθήο Βσκόο Κνξίλζνπ (530) Πιάθεο Αθξόπνιεο (ηέινο 6νπ) . γαιάδην-θόθθηλν ρξώκα ΢ρέδην ιεπηό.Εσγξαθηθή β’ κηζνύ 6νπ 4 μύιηλνη αλαζεκαηηθνί πίλαθεο ζπειαίνπ Πηηζά ΢ηθπώλαο Αλαζεκαηηθή επηγξαθή πξνο Νύκθεο Πνιύρξσκε ζθελή ζπζίαο Λεπθό βάζνο.

Πηηζάο ΢ηθπώλαο 540 .

Βσκόο Κνξίλζνπ 530 .

Πιάθεο Αθξόπνιεο 540 510 .

Σέινο Αξρατθσλ Υξόλσλ Πνζεηδσλία 480 .

ΑΡΥΑΨΚΖ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ .

Πξσηνθνξηλζηαθή Κεξακηθή
Αλαηνιηθά δηαθνζκεηηθά ζέκαηα> ξόδαθαο, ζπείξα
Αξύβαιινη: ΢θαηξηθνί: 725-690
Χνεηδείο: 690-650
Απηόζρεκνη: 650-640
740-690: Κνηιηά: δώα, πνπιηά, ηέξαηα, θπηηθά
΢θηαγξαθία κε πεξίγξακκα
Απόιπηε ρξνλνιόγεζε απνηθηώλ <Θνπθπδίδεο
Κύκε 750 σο ΢ειηλνύληα 628
Παξνπζία-απνπζία αξπβάιισλ

Μέζα 7νπ: κειαλόκνξθνο κε ράξαμε ιεπηνκεξεηώλ
Μηθξνγξαθηθόο θόζκνο
Πνιππξόζσπεο παξαζηάζεηο
Γέκηζκα θελώλ κε ζηηθηνύο ξόδαθεο (horror vacui)
Πνιύρξσκνο ξπζκόο> θαζηαλό, ιεπθό, πνξθπξό
΋ιπε Chigi (640 <Ε. ηνπ Μαθκίιαλ)>
εμαίξεηνο κηληαηνπξίζηαο: κνξθέο 6 εθ, ρξώκαηα
πνκπή ηππέσλ, θξίζε Πάξε, θπλήγη ιηνληαξηώλ,
θπλήγη ιαγώλ
Σέινο 7νπ: ζηαδηαθή πηώζε πνηόηεηαο
Μεγέζπλζε κνξθώλ

Πξσηνθνξηλζηαθά – κέζα 7νπ

Ε.ηνπ Μαθκίιαλ: ΋ιπε Chigi 640 .

Σέινο 7νπ Δκθάληζε Πξσηνθνξηλζηαθώλ Αιαβάζηξσλ .

Σέινο Πξσηνθνξηλζηαθήο 600/590 .

εξπζξό .Μλεκεηαθέο παξαζηάζεηο Σερληθή πεξηγξάκκαηνο καδί κε ζθηαγξαθία Δπηγξαθέο 670-650: αζπξόκαπξνο ξπζκόο Μεηά ην 650: ράξαμε. πνιπρξσκία Γηαίξεζε ηνπ αγγείνπ ζε δώλεο Αξγνπνξία επίδξαζεο Αλαηνιήο Δπίδξαζε Πξσηνθνξηλζηαθήο>κειαλό. ιεπθό.Πξσηναηηηθά Αγγεία (700-625) Μεγάια αγγεία .

Εσγξάθνο Αλαιάηνπ Τδξία Αλάιαηνπ 700 Αλησπά ιηνληάξηα κε θπηό Εώλεο κε πδξόβηα πηελά θαη δαξθάδηα Υνξόο λέσλ θαη λεαλίδσλ Λνπηξνθόξνο Μνπζείνπ Λνύβξνπ 680 Άξκαηα ζην ζώκα .Υνξόο ζην ιαηκό Ακθνξέαο Νέαο Τόξθεο (690-680) Πάιε Ζξαθιή κε Νέζζν Ακθνξέαο Διεπζίλαο (675-650) Καηαδίσμε Πεξζέα -Σύθισζε Πνιύθεκνπ .

Τδξία Αλαιάηνπ 700 Λνπηξνθόξνο Μ.Λνύβξνπ 680 .

Ακθνξέαο Ν. Τόξθεο Ζξαθιήο θαη Νέζζνο 670 .

Ακθνξέαο Διεπζίλαο 670-650 .

ησλ Κξηώλ > Οηλνρόε Αίγηλαο (660) Απόδξαζε Οδπζζέα Φόλνο Αίγηζζνπ Αρηιιέαο θαη Υείξσλ Ε. ηνπ Βεξνιίλνπ Α34> θξαηήξαο κε ζθίγγα 620 .Ε.

΢άκνο. Υίνο. Μίιεηνο Υηαθνί θάιπθεο κε πόδη> ζεηξέο δώσλ Δξεηξηαθνί πηζακθνξείο Άξγνο: ηύθισζε Πνιύθεκνπ .Άιια θέληξα αξρατθήο θεξακηθήο Κπθιάδεο: αληηγξαθή πξσηνθνξηλζηαθώλ Μειηαθνί πίζνη/θξαηήξεο (ηέινο 7νπ)> πνιύρξσκεο ζθελέο Κξήηε> Πνιύρξσκα < Δπίδξαζε Αλαηνιήο Ρπζκόο αηγάγξσλ από κέζα 7νπ : Ρόδνο.

Κπθιαδηθό: Υίκαηξα-Βειιεξεθόληεο Ρνδηαθό Κακείξνπ .

Μειηαθόο πίζνο/θξαηήξαο 625 .

Κξήηε: Αξθάδεο .

Κλσζόο Αξθάδεο Πνιύρξσκνο ξπζκόο .

7νο Ρνδηαθά αγγεία Ρπζκόο αηγάγξσλ 6νο .

Δξέηξηα 7νο Άξγνο .

Άξγνο: θξαηήξαο Αξηζηνλόζνπ 670 .

΢πάξηε Αλάγιπθνο πίζνο 7νπ αηώλα .

ΜΔΛΑΝΟΜΟΡΦΟ΢ ΡΤΘΜΟ΢ ηέινο 7νπ – ηέινο 6νπ .

Δγράξαθηεο ιεπηνκέξεηεο Δλδύκαηα θαηάζηηθηα Δπίζεην ιεπθό θαη ηώδεο ρξώκα ΢ρέδην κε ράξαμε πξηλ ηελ όπηεζε .Ολόκαηα Κεξακέσλ θαη αγγεηνγξάθσλ ΢πκβαηηθά Ολόκαηα Αγγεηνγξάθσλ (Beazley) Δπηλνήζεθε ζηελ Κόξηλζν Μνξθέο κε ζηηιπλό καύξν/θαζηαλό Δπηθάλεηα ην θόθθηλν ρξώκα ηνπ πεινύ.

Ακθνξείο Πεηξαηά θαη Αγνξάο 620/610 .

πινρκνί.Εσγξάθνο ηνπ Νέζζνπ Ακθνξέαο επηηύκβηνο (620-610) > Πεξζέαο θαη Γνξγόλεο ζην ζώκα Πάιε Ζξαθιή κε Νέζζν ζην ιαηκό Κνζκήκαηα: ξόδαθεο. δηθ-δαθ Δγθαηάιεηςε πνιπρξσκίαο Κξαηήξαο Βάξεο> Ζξαθιήο-ΑεηόοΠξνκεζέαο. Πνκπή γπλαηθώλ Τπεξθόξησζε κε θνζκήκαηα .

Ε. ηνπ Νέζζνπ

Ε. ηνπ Νέζζνπ

Κξαηήξαο Βάξεο
Ζξαθιήο θαη αεηόο
ζην ζώκα
Πνκπή γπλαηθώλ
ζην ππόζηαην

Αξρέο 6νπ

Αζήλα> θνηλσληθή-νηθνλνκηθή θξίζε
Μεηαξξύζκηζε ΢όισλα
Δηθνζαεηήο παξαθκή Αηηηθήο
Μειαλόκνξθεο>
Λίγα ηα αγγεία κεγάισλ δηαζηάζεσλ
Λίγνη ζεκαληηθνί θαιιηηέρλεο
Λίγεο παξαζηάζεηο
Πνιιέο παξειάζεηο δώσλ

Ε. ησλ Γνξγόλσλ Καιόο δηαθνζκεηήο Γίλνο Λνύβξνπ κε ππόζηαην (600-590) > Πεξζέαο θαη Γνξγόλεο ελ γνύλαζη δξόκνο Εσθόξνη Εώσλ θαη Φπηηθώλ θνζκεκάησλ .

ησλ Γνξγόλσλ .Ε.

επηγξαθή αγγεηνγξάθνπ .΢νθίινο πξώηνο πνπ ππνγξάθεη θύξνο αγγεηνπιάζηε-ηδηνθηήηε θαη αγγεηνγξάθνπ Πνιππξόζσπεο ζθελέο από επηθή πνίεζε Μηθξνγξαθηθόο ξπζκόο Απόπεηξα πξννηπηθήο Γίλνο Φαξζάισλ (580)> Παηξόθινπ Άζια. νλόκαηα εξώσλ.

΢νθίινο .

ηνπ Άκαζη .ηεο Υατδειβέξγεο θαη Ε.Εσγξάθνο C Δπεξεαζκέλνο από Κνξηλζηαθή κηθξνγξαθία Κύιηθεο θαη άιια κηθξά αγγεία Αηηηθή ζεκαηνινγία – δξακαηηθή δηάζηαζε Κνξηλζηαθή ζρεδηαζηηθή ιεπηνκέξεηα Δμάιεηπηξν κε Γέλλεζε Αζελάο ‘Γηάδνρνη’ > Ε.

Υατδειβέξγεο 560 .Εσγξάθνο C 570 - Ε.

Αγγείν Francois ΚΛΗΣΗΑ΢ ΜΔΓΡΑΦ΢ΔΝ ΔΡΓΟΣΗΜΟ΢ ΜΔΠΟΗΔ΢ΔΝ Διηθσηόο θξαηήξαο 0. 121 επηγξαθέο Ζ κία πιεπξά > ζε Αρηιιέα θαη Πειέα Ζ άιιε πιεπξά > ζε Θεζέα .66κ. (570)> Παξαζηάζεηο επηθήο πνίεζεο ζε δώλεο 270 κνξθέο.

Αγγείν Κιεηηία θαη Δξγνηίκνπ .

ιηνληάξηα κε ειάθηα 6.1. Φηεξσηέο Αξηέκηδεο Μνξθέο κηθξέο. Κεληαπξνκαρία κε Λαπίζεο Αξκαηνδξνκία άζισλ Παηξόθινπ 3. νμείεο. Γάκνο Πειέα θαη Θέηηδαο. αθξηβείο > Μηθξνγξαθηθόο Ρπζκόο .Θήξα θαιπδώληνπ θάπξνπ 2. Φόλνο Σξσίινπ από Αρηιιέα Δπηζηξνθή Ζθαίζηνπ ζηνλ ΋ιπκπν 5. Λαβέο> Μεηαθνξά Αρηιιέα από Αίαληα. γσληώδεηο. ΢θίγγεο. Πόδη> Μάρε Ππγκαίσλ θαη Γεξάλσλ 7. πνκπή ζεώλ 4. Υνξόο Νέσλ Αηηηθήο .

Αγγείν Κιεηηία θαη Δξγνηίκνπ .

.

Νέαξρνο Κάλζαξνο Αρηιιέα (570) Λεπθό ζε άινγν θαη γισζζσηό θόζκεκα Δμαηξεηηθή εγράξαμε θαη απόδνζε αιόγσλ Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ Σπξξεληθνί Ακθνξείο (Β΄ηέηαξην 6νπ): Αγνξέο Δηξνπξίαο Χνεηδέο ζρήκα. Εώλεο .

Νέαξρνο .

Μικρογραυική κύλικα Μέζα 6νπ αη. Τύποσ «κωμαστών» Πξώην ηέηαξην 6νπ αη. Β. π. Σαηλησηή: ρείινο καύξν. Πόδη θαη ρείινο πιαηύηεξα Ζ παξάζηαζε απιώλεηαη ζε ζώκα θαη ρείινο Γηαθόζκεζε θαη ζην εζσηεξηθό (tondo). Γ.Σξεηο ηύπνπ θπιίθσλ Α. ρείινο εμέρνλ Παξάζηαζε ζην ζώκα. π. Κσληθή βάζε.Τύποσ «Σιάνας» Γεύηεξν ηέηαξην ηνπ 6νπ αη.Υ. . Με ρείινο : παξάζηαζε ζην ρείινο 2. 1. παξάζηαζε ζην ζώκα.Υ. ζην ρείινο ξόδαθεο. π.Υ.

Κύιηθα ηύπνπ ΢ηάλαο .

Μηθξνγξαθηθή θύιηθα κε ρείινο .

Μηθξνγξαθηθή ηαηλησηή .

κηθξνγξαθηθέο θύιηθεο . πιάθεο.Τόξθεο: Δπηζηξνθή Ζθαίζηνπ ζηνλ Οιπκπν Ακθνξείο.Λπδόο Δπηθό ύθνο θαη έληαζε ζε κηθξή επηθάλεηα Γίλνο Γηγαληνκαρίαο. ινπηξνθόξνη. πδξίεο. κε ππνγξαθή Ακθνξέαο Βεξνιίλνπ: Ηιίνπ Πέξζηο Κηνλσηόο θξαηήξαο Ν. θξαηήξεο.

Λπδόο 550 Ακθνξέαο Βεξνιίλνπ .

επηθά ζέκαηα .Άκαζη> ειεύζεξε απόδνζε. θαζεκεξηλή δσή • Δμεθίαο> θιαζηθή εξεκία.Μεηά ηα κέζα ηνπ 6νπ δύν ζρνιέο: • Ε. κηθξόηεξεο κνξθέο. κλεκεηαθά ζηνηρεία.

Ε. 100 αγγεία. αέξηλεο ζθελέο Ησληθέο επηξξνέο (πηύρσζε ελδπκάησλ) . ηνπ Άκαζη Άκαζηο: Κεξακέαο ησλ πεξηζζόηεξσλ έξγσλ Ο ίδηνο θεξακέαο-ηδηνθηήηεο εξγαζηεξίνπ . ζπρλά κηθξώλ δηαζηάζεσλ Λεπηνκέξεηα απόδνζεο κηθξώλ κνξθώλ Διεύζεξα ζώκαηα.

Κπξηαξρία Γηνλπζηαθνύ θύθινπ Λίγα κπζνινγηθά Λήθπζνο (550) > Γακήιηα πνκπή Λήθπζνο (550) > Τθαληηθή (λέν ζέκα) Κύιηθα (530) > ΢ρνιή ηππαζίαο (λέν ζέκα) Ακθνξέαο Wurzburg (530): ΢άηπξνη ζε ιελό Ακθνξέαο Cabinet des Medailles (530): Γηόλπζνο-Μαηλάδεο. Πνζεηδώλ-Αζελά Μνξθέο ζε ρξώκα πεινύ (>εξπζξόκνξθνο) .

ηνπ Άκαζη .Ε.

Ε. ηνπ Άκαζη .

Ε. ηνπ Άκαζη .

Ε. ηνπ Άκαζη .

ηνπ Άκαζη Ε.Φξύλνπ: Κύιηθα κε Αίαληα θαη Αρηιιέα (540) ‘Δλ γνύλαζη δξόκνο’ Ε.Σιήζσλνο: Κύιηθα θπλεγηνύ (540)> .Σαιείδε: κηθξνγξαθία δύγηζεο εκπνξεπκάησλ (540) Ε.‘΢ρνιή’ Ε.

Σαιείδε 550/540 Ε. Σιήζσλνο .Ε.

Λήδα. αλαηνκία Ακθνξέαο Βαηηθαλνύ Β > Ζώο ζξελεί Μέκλνλα. Σπλδάξεσο Ρεαιηζηηθή ζθελή.Δμεθίαο Εξηκίαρ έγπαθζε καποίηζέ με Κνξπθαίνο θαιιηηέρλεο Αηηηθνύ κειαλόκνξθνπ Γξακαηηθό ζεκαηνιόγην θπξίσο ζε ακθνξείο Ακθνξέαο Βαηηθαλνύ Α > Αρηιιέαο θαη ν Αίαληαο παίδνπλ πεζζνύο Δπηζηξνθή Γηνζθνύξσλ. απζεληηθέο ζηάζεηο. θύζε-πξννπηηθή (<Ησλία) .

νθζαικσηή) Εεύγε νθζαικώλ ΢ηηο ιαβέο κάρε γηα λεθξό Δζσηεξηθό> Γηόλπζνο ζην πινίν Σπξξελώλ πεηξαηώλ .Ακθνξέαο Βξεηηαληθνύ Μνπζείνπ > Αρηιιέαο θαη Πελζεζίιεηα Γηόλπζνο θαη Οηλνπίσλ Ακθνξέαο Βνπιώλεο Απηνθηνλία Αίαληνο Κύιηθα Μνλάρνπ (ηύπνπ Α.

Μνπζείνπ .Δμεθίαο: Ακθνξέαο Βξεη.

Δμεθίαο Ακθνξέαο Βαηηθαλνύ Ακθνξέαο Βνπιώλεο .

Δμεθίαο Ακθνξέαο Βαηηθαλνύ .

Δμεθίαο: Κύιηθα Μνλάρνπ .

πηπρέο δηαθαλείο Πξόζσπν θαη’ ελώπηνλ Γάζθαινο ηνπ Ε. ηνπ Αλδνθίδε Δηζεγεηήο > Καιπθόζρεκνπ θξαηήξα Οθζαικσηήο θύιηθαο .Πήιηλεο πιάθεο ππέξγεηνπ θηηζηνύ ηάθν (530) ΢θεθηηθά πξόζσπα.

Καιπθσηόο θξαηήξαο Οθζαικσηή θύιηθα .

‘Αιια κειαλόκνξθα εξγαζηήξηα Κνξηλζηαθό (625-550) Δπηγξαθέο πξνζώπσλ Απνπζία ππνγξαθώλ θαιιηηερλώλ ≠ Αζήλα ΢πλερίδνπλ δώλεο κε ηέξαηα-δώα ή ηππείο Πιεζσξηθά θνζκήκαηα. θνηλόηνπε απόδνζε Μείσζε απνξξόθεζεο ζηελ Δηξνπξία . πνιύ ρξώκα Πξνρεηξόηεηα.

Κνξηλζηαθά αγγεία 6νπ .

• • • • • Λαθσληθέο Κύιηθεο Υαιθηδηθό Σαθηθά αγγεία Δξέηξηαο Βνησηηθό> Καβεηξατθνί ζθύθνη Ησληθά αγγεία – Κιαδνκελέο – Καηξέα Δηξνπξία .

ηνπ Αξθεζίιανπ 550 .Λαθσληθέο θύιηθεο Ε.

Λαθσληθέο Κύιηθεο .

Υαιθηδηθό εξγαζηήξην Ε. ησλ Δπηγξαθώλ .

Δξεηξηαθό 550 Βνησηηθό .

κέζα 2νπ) 566: Αλαδηνξγάλσζε Παλαζελαίσλ Ακθνξείο κε ιάδη σο έπαζια Παλαζελαίσλ Θέκαηα ακεηάβιεηα Α΄όςε: Αζελά Πξόκαρνο ζε δύν θίνλεο κε πεηεηλνύο (σο ηέινο 5νπ) Από ηέινο 5νπ> αγάικαηα αληί πεηεηλώλ Από 4ν > αλαγξαθή επσλύκνπ άξρνληα Δπηγξαθή: ΣΩΝ ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΑΘΛΩΝ Β΄όςε: ΢θελή αγσλίζκαηνο ηνπ ληθεηή Ζ α’ όςε αξραηνπξεπήο Ζ β’ όςε θαη ην ζρήκα εμειίζζνληαη .Παλαζελατθνί Ακθνξείο (566 .

Παλαζελατθνί Ακθνξείο .

Παλαζελατθνί Ακθνξείο .

ΔΡΤΘΡΟΜΟΡΦΟ΢ ΡΤΘΜΟ΢ 530 σο 330 .

Πξώηκνο Δξπζξόκνξθνο 530-500
΢ρεδηάδνληαη πεξηγξάκκαηα κνξθώλ
Ζ επηθάλεηα θαιύπηεηαη κε καύξν ζηηιπλό βεξλίθη
Οη ιεπηνκέξεηεο δσγξαθίδνληαη κε ιεπηό πηλέιν
Καηαξγείηαη ε ράξαμε

Κύξηα πεξηγξάκκαηα > έληνλα θαη αλάγιπθα
Λεπηνκέξεηεο > αξαησκέλε βαθή
Λεπθό θαη ηώδεο ζπαληόηεξα

Δξπζξόκνξθα: ηερληθή

Καιύηεξε απόδνζε ζηάζεσλ
Καιύηεξε απόδνζε αλαηνκίαο
Πεηζηηθόηεξεο πηπρώζεηο
Κεθάιηα κε θαιύηεξεο αλαινγίεο, θνληή
κύηε, κηθξόηεξα κάηηα
Νέα ζρήκαηα Δξπζξόκνξθνπ:
ζηάκλνο, πειίθε, ςπθηήξαο
θσδσλόζρεκνο θξαηήξαο

Δξπζξόκνξθα: ζηάζεηο-ζύλζεζε .

Ε. αθόκε άραξν Ακθνξέαο Βνζηώλεο (525)> Ζξαθιήο κε ηαύξν Ακθνξέαο Λνύβξνπ (510)> Ζξαθιήο θαη Κέξβεξνο Ακθνξέαο Λνύβξνπ (510)> Μνπζηθνί αγώλεο Ακθνξέαο Βεξνιίλνπ> Έξηδα Ζξαθιή Απόιισλα γηα ηνλ ηξίπνδα – Παιαηζηέο . ηνπ Αλδνθίδε: εηζεγεηήο εξπζξόκνξθνπ ΢πλεξγαζία κε κειαλόκνξθν Ε.Λπζηππίδε «Γίγισζζα» έξγα – ΢πλήζσο ίδην ζέκα: Ακθνξέαο Μνλάρνπ (530-520)> Ζξαθιήο ζε αλάθιηληξν. Αζελά Δξπζξόκνξθν: ιηηόηεξν.

ηνπ Αλδνθίθε Ακθνξέαο Μνλάρνπ 525 Ζξαθιήο – Αζελά .Ε.

Ε.ηνπ Αλδνθίδε: Ακθνξέαο Λνύβξνπ 520 Μνπζηθνί Αγώλεο .

ηνπ Αλδνθίδε Ακθνξέαο Βεξνιίλνπ 510 .Ε.

ηνπ Αλδνθίδε: Ακθνξέαο ηνπ Βεξνιίλνπ 510 .Ε.

Πξσηνπόξνη Δξπζξόκνξθνπ – ηέινο 6νπ Καιή γλώζε αλαηνκίαο Αλάγιπθε γξακκή πεξηγξακκάησλ θαη κπώλ ΋γθνο Μνξθώλ Πξόζσπα θαηά ηνκήλ – Μάηηα θαη’ ελώπηνλ Πηπρώζεηο ιεπηέο θαη ππθλέο κε ηεζιαζκέλεο απνιήμεηο .

θαη’ ελώπηνλ απνδόζεηο Ακθνξέαο ΋ιηνπ θαη Πακθαίνπ> Γηνλπζηαθό ζέκα Δπίθηεηνο Φπζηθόηεηα θαη αθξίβεηα πεξηγξακκάησλ Κύιηθα κε Θεζέα θαη Μηλώηαπξν> ζπλνπηηθή απόδνζε πνδηνύ Μηλώηαπξνο ζε ζηάζε ¾ Θεζέαο απεηθνληζκέλνο από πίζσ Πηλάθην κε δύν θσκαζηέο . όγθνο ελδπκάησλ Εσληαλά ρείιε.΋ιηνο Μεγαινπξεπήο ηόλνο.

Ακθνξέαο ΋ιηνπ θαη Πακθαίνπ 515 Δξγαζηήξην Νηθνζζέλε 520 .

Δπίθηεηνο 515 .

Δπίθηεηνο 515 .

Νεαξόο απιεηήο-3 λένη Καιπθσηόο Κξαηήξαο Λνύβξνπ Β (510)> Μεηαθνξά ΢αξπεδόλα από Όπλν θαη Θάλαην Καιπθσηόο θξαηήξαο Βεξνιίλνπ (510)> Καιισπηζκόο εθήβσλ. δύζθνιεο ζηάζεηο Κσκαζηήο ζε Ακθνξέα Λνύβξνπ (510) Κύιηθα κε έθηππν Λέαγξν (510)> θπζηθή απόδνζε .Δπθξόληνο 520-500> Κπξίσο αγγεηνγξάθνο 500-480> Απνθιεηζηηθά θεξακέαο ηδηνθηήηεο εξγαζηεξίνπ Πξνηίκεζε ζε ζθελέο άζιεζεο θαη θσκώλ Καιπθσηόο Κξαηήξαο Λνύβξνπ Α (510)> Πάιε Ζξαθιή .Αληαίνπ.

Δπθξόληνο: θξαηήξαο Λνύβξνπ .

Δπθξόληνο Κξαηήξαο Βεξνιίλνπ 510 .

Δπθξόληνο: Κύιηθα ‘Λέαγπος καλού’ .

Δπθξόληνο: ιεπηνκέξεηεο .

‘ζειπθόηεηα’ Ακθνξέαο Μνλάρνπ (510)> Έθηνξαο θαη Πξίακνο Κσκαζηέο Ω΢ ΟΤΔΕΠΟΣΕ ΕΤΦΡΟΝΙΟ΢ Αγαικαηηθή ζηάζε Έθηνξα θαη’ ελώπηνλ Ακθνξέαο Μνλάρνπ (510)> Αξπαγή Διέλεο από Θεζέα Υακνγειαζηά πξόζσπα. θνκκώζεηο. επηηήδεπζε ρεξηώλ. πινύζην έλδπκα .Δπζπκίδεο Πξνηίκεζε ζε αζιεηέο θαη θσκαζηέο Πξνηίκεζε ζε ακθνξείο κε δσγξαθηζηό ηεηξάγσλν Δπηηεδεπκέλε θνκςόηεηα.

Δπζπκίδεο: Ακθνξέαο Μνλάρνπ Κσκαζηέο ωρ οςδέποηε Εςθπόνιορ .

Δπζπκίδεο .

Φηληίαο Τδξία Μνλάρνπ (515)> Μάζεκα κνπζηθήο. Δηαίξεο Ακθνξέαο Λνύβξνπ (510)> Αξπαγή Λεηνύο από Σηηπό Ακθνξέαο Σαξθπλίαο (510)> Ζξαθιήο κε ηξίπνδα. ΢άηπξνο κε Μαηλάδα Μεησπηθέο απνδόζεηο Πξνζπάζεηα έθθξαζεο θαη ςπρηζκνύ .

Φηληίαο: Ακθνξέαο Λνύβξνπ 510 Αξπαγή Λεηνύο από Σηηπό .

Φηληίαο 510 .

΍ξηκνο Αξρατθόο Δξπζξόκνξθνο 500-480 Ζ θαη’ ελώπηνλ απόδνζε αθόκε ζπάληα Διεύζεξε Απόδνζε .480 Απνπζία Μεδηθώλ από αγγεία Απζηεξνύ Ρπζκνύ Πιαζκαηηθή εηθόλα θνηλσλίαο κε εκκνλή ζε παξαζηάζεηο θσκαζηώλ .Κίλεζε ΢σκάησλ Πηπρέο κε ηνμσηέο απνιήμεηο Γξακαηηθή έληαζε θαη πάζνο 490 .

όγθνο πηπρώζεσλ Ομππύζκελνο Ακθνξέαο Μνλάρνπ (485): Γηόλπζνο κε ζίαζν θαη ζηηο δύν όςεηο ΢ην ιαηκό αζιεηέο Υηηώλεο δηάθαλνη> νξαηή αλαηνκία.Ε. ρξώκα Τδξία ηεο Νάπνιεο (480): Ηιίνπ Πέξζηο Λνπηξνθόξνο Λνύβξνπ: Πξόζεζε θαη ζξήλνο . ηνπ Κιενθξάδε Ίζσο καζεηήο ηνπ Δπζπκίδε ΢εκαληηθόηεξνο κεγάισλ αγγείσλ θαη επηθώλ ζπλζέζεσλ Κξαηήξαο ηεο Σαξθύληα (500): Αζιεηέο ζε κεησπηθή ή ¾.

Ε. ηνπ Κιενθξάδε Ομππύζκελνο ακθνξέαο Μνλάρνπ 490 .

ηνπ Κιενθξάδε Ακθνξέαο Μνλάρνπ Κξαηήξαο Σαξθύληα 490 500 .Ε.

Τδξία Νάπνιεο Ηιίνπ Πέξζηο Λνπηξνθόξνο Λνύβξνπ Πξόζεζε .

εθζηαηηθέο. κνλαρηθέο Υαξηησκέλεο ζηάζεηο θαη κείσζε έληαζεο Θέκα κνηξαζκέλν ζηηο δύν πιεπξέο Ακθνξέαο Βαζηιείαο: Ζξαθιήο κε θάλζαξν. Αζελά κε νηλνρόε Ακθνξέαο Βεξνιίλνπ: Δξκήο θαη ΢άηπξνο Οξείκαρνο κε βάξβηην θαη δαξθάδη ΢άηπξνο Οξνράξεο κε βάξβηην θαη θάλζαξν Κσδσλόζρεκνο θξαηήξαο Λνύβξνπ: Γίαο θαη Γαλπκήδεο Κσδσλόζρεκνο θξαηήξαο Tarquinia: Δπξώπε κε ηαύξν .Εσγξάθνο ηνπ Βεξνιίλνπ Μεγάια Αγγεία > 1 ή 2 κνξθέο Μνξθέο ειεύζεξεο ζε καύξν εληαίν βάζνο ρσξίο πιαίζην Μνξθέο ςειόιηγλεο.

ηνπ Βεξνιίλνπ 480 Ακθνξέαο Βεξνιίλνπ Κξαηήξαο Σαξθύληα .Ε.

Ολήζηκνο 490 Κύιηθα Βνζηώλεο> Γηζθνβόινο Κύιηθα Βξπμειιώλ> Καιισπηζκόο γπλαίθαο Εσγξάθνο ηνπ Βξύγνπ. Κύιηθα Λνύβξνπ: Ηιίνπ Πέξζηο (490) : έληαζε ΢θύθνο Βηέλλεο: Αρηιιέαο θαη Πξίακνο Κύιηθα Βίξηζκπνπξγθ (490): Κσκαζηήο .γπλαίθα Κύιηλα Μνλάρνπ (490): Μαηλάδα ζε ιεπθό θόλην ΢θύθνο κε καηλάδα πνπ ρνξεύεη .

Ολήζηκνο 490 .

Ολήζηκνο 490 Κύιηθα Βνζηώλεο Κύιηθα Βξπμειιώλ .

Ολήζηκνο έγξαθζελ Δπθξόληνο επνίεζελ .

Ε. ηνπ Βξύγνπ 490 ΢θύθνο Βηέλλεο Κύιηθα Λνύβξνπ .

Ε. ηνπ Βξύγνπ 490 Κύιηθα Wurzburg Κύιηθα Μνλάρνπ .

δηαθάλεηα ελδπκάησλ Μύζσλ 490> Ακθνξέαο Λνύβξνπ: Κξνίζνο ζηελ ππξά . Εεπγάξηα Δξσηηθέο ζθελέο.Κύιηθα ηνπ αγγεηνπιάζηε ΢σζία (500)> Αρηιιέαο θαη Πάηξνθινο Αθξίβεηα θαη ιεπηόηεηα Οθζαικνί θαηά ηνκή. ζπλαίζζεκα Κύιηθα ηνπ Πεηζίλνπ (500)> Θέηηο θαη Πειέαο.

Κύιημ ΢σζία 490 Κύιημ Πεηζίλνπ .

Μύζσλ : Ακθνξέαο Λνύβξνπ 490/480 .

Απνπζία έθζηαζεο. Διέλε θαη Μελέιανο Κύιηθα Βεξνιίλνπ (480): ΢θελή Λαηξείαο Γηνλύζνπ.Μάθξσλ 490 Πξνηίκεζε ζηηο γπλαηθείεο κνξθέο Εσγξάθνο ησλ δηαθαλώλ ιεπηόηαησλ πηπρώζεσλ Εσγξαθίδεη ελ κέζσ Μεδηθώλ > ραξνύκελεο ζθελέο ΢θύθνο Σξηπηόιεκνπ ΢θύθνο: Αξπαγή ηεο Διέλεο. παξνπζία δηαζθέδαζεο .

Μάθξσλ: Κύιηθα Βεξνιίλνπ 490

Γνύξηο 480
Οξίδεη ηε κεηάβαζε πξνο ηελ Κιαζηθή Δπνρή
Αξρατδνπζα απζηεξόηεηα
Διαθξόηεηα ελδπκάησλ

Εσγξάθνο Κπιίθσλ
Κύιηθα Λνύβξνπ: Ζώο θαη Μέκλσλ
Κύιηθα: Ηάζσλ θαη ζαιάζζην ηέξαο
Φπθηήξαο Λνλδίλνπ:
΢εηιελνί ζην άγαικα Γηνλύζνπ

Γνύξηο 480

Γνύξηο 480 .

480 ηέινο αξρατθώλ ρξόλσλ έλαξμε θιαζηθήο επνρήο .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful