Evaluarea în Educaţie Fizică şi Sport Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învăţământ, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât şi pentru îmbunătăţirea strategiilor didactice. Funcţiile evaluării. 1. F. de constatare dacă o activitate s-a desfăşurat în condiţii optime, sau în ce fel de condiţii. 2. F. de informare a societăţii, asupra stadiului şi evoluţiei pregătirii diferitelor eşaloane de subiecţi. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus – eventual – la o eficienţă necorespunzătoare a acţiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evoluţiei viitoare a elevilor şi de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra poziţiei sau intrării unui subiect într-o ierarhie, formă sau într-un nivel al pregătirii sale. 6. F. pedagogică, în perspectiva subiectului şi conducătorului procesului instructiv-educativ, pentru a şti ce au făcut şi ce au realizat. Formele evaluării. 1. Evaluarea predicativă (iniţială) -Se realizează pentru elevii şi clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învăţătorul predă pentru prima oară şi nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită cunoaşterea posibilităţilor colectivului de elevi. -Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului şcolar (alergarea de viteză, alergarea de rezistenţă), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lecţii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (număr şi durata unităţilor de învăţare, a mijloacelor de acţionare şi a nivelului de exigenţe), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită iniţial de învăţător. 2. Evaluarea continuă (curentă) Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvenţe mai mici (în fiecare lecţie sau la finalul unui grupaj tematic de lecţii), având drept scop cunoaşterea gradului de însuşire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecţii, când şi după caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente şi valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o face învăţătorul, privind modul de organizare, a metodelor şi sistemelor de activităţi din etapele următoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvenţă, indisciplină sau lipsă de echipament.

. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). Aprecierea este condiţionată de natura probei la care este verificat elevul.  Capacitatea elevului de restructurare. dar şi utilizarea unor simboluri numite note.F. Conţinutul evaluării. 1. 1. Notarea.F. aprecierea. Evaluarea sumativă (finală) Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire şi cu un grad ridicat de dificultate. Se finalizează de regulă cu notarea elevilor. trebuie privite în sistem.S.. aprecierea poate să capete influenţe subiective. Decurg din obiectivele E. autoevaluare a elementelor însuşite. care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor. 3. Natura probelor este diferită. Aprecierea. Verificarea. Se utilizează atât aprecierea verbală. calificative. Dacă probele nu sunt măsurabile. notarea. care urmăreşte identificarea capacităţii de aplicare a ceea ce se dobândeşte sau se dezvoltă în procesul instructiv-educativ. aprecierea este obiectivă şi presupune efort mic.2 3.F.(frecvenţa la lecţii. depinde de competenţa profesională. 2.  Capacitatea elevului de a aplica în practică elementele însuşite. experienţa didactică. Dacă probele sunt măsurabile.  Cantitatea şi calitatea elementelor însuşite în raport cu prevederile programei de specialitate. rezultatul probelor de control măsurabile.  Nivelul cunoştinţelor teoretice însuşite de elev.  Atitudinea elevului faţă de E. Uneori proba este însoţită şi de norme (baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. jocul sportiv. Este rezultatul unităţii dialectice dintre verificare şi apreciere.F.  Nivelul de dezvoltare fizică a elevului.S. Metode de verificare. Metode de evaluare. cum sunt alergarea de rezistenţă. Presupune 3 faze : verificarea. predomină verificarea practică. participarea la acţiunile competiţionale sportive. În E. nivelul de cunoaştere al modelului E. Se materializează prin acordarea de note sau calificative. Constă în reflectarea realităţii în conştiinţa învăţătorului (realizarea unor judecăţi de valoare). Criterii de evaluare. Este procesul prin care subiectul execută o probă.S. .  Progresul realizat de subiect.  Performanţa motrică.

 Trecerea unor probe de motricitate. aducerea unor materiale din vestiare.  A fost introdus în sistemul de învăţământ în anul şcolar 1999-2000 .  Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică.  Nivelul de execuţie tehnică sau tactică a deprinderilor şi priceperilor motrice în condiţii de exersare parţială sau globală. stabilite de fiecare învăţător pentru orele din C. în condiţii analoage (asemănătoare) probei sau activităţii respective.  Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii concrete de concurs. Aprecierii verbale.S.F. atitudini. conducerea recreaţiei organizate pentru elevii claselor I-IV. arbitraj. Este eficienţă dacă există doar un rând de clase.S.  Trecerea unor probe de cunoştinţe teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educaţie fizică). profesorul aşează în ordine rezultatele şi face scalarea acestora pe intervale corespunzătoare calificativelor. privind probele prevăzute. Depinde de competenţa profesională a învăţătorului. Se mai numeşte metoda absolută şi se aplică la unele probe pentru calităţile motrice.F.  M.3  Trecerea probelor de motricitate prevăzute de „sistemul naţional şcolar de evaluare la disciplina E.  Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în funcţie de valoarea performanţională iniţială şi finală. conducerea unor verigi din lecţie.  Aprecierea şi notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel naţional sau local. Metode de apreciere şi notare (acordare de calificative).. aplicat şi în funcţie de opţiunile profesorului şi elevilor. atunci când aprecierea este însoţită permanent de acordarea unor calificative. 2. conducerea gimnasticii zilnice.  Aprecierea şi notarea în funcţie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. conform principiului autonomiei.D.”.  Aprecierea şi notarea prin comparaţie (metoda relativă). comportamente în ansamblu şi în situaţii deosebite). Comparaţia se face la nivel de clasă.  Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodicodidactice. Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la disciplina E.  Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice.S.  Observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor observaţiei (reacţie la efort.

elevul va susţine anual : 1-2 evaluări la forţă. indiferent de condiţiile avute. Valoarea performanţelor şi echivalarea lor în note vor fi stabilite în funcţie de numărul de ore săptămânal şi condiţii concrete de lucru.4  Criteriile de evaluare prevăzute în sistemul naţional vizează nivelul realizării obiectivelor cadru şi standardelor finale de performanţă proprii fiecărui ciclu de învăţământ.  Sistemul Naţional prevede bareme minimale echivalente notei 5. atitudinea faţă de procesul de învăţământ şi progresul realizat. pentru acordarea notelor superioare şi inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii. ca urmare a sistemelor de acţionare folosite pe parcursul lecţiilor. Evaluarea calităţilor motrice vizează şi rezistenţa.  Evaluarea la probele şi întrecerile de sport va fi precedată de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lecţii în funcţie de complexitatea şi dificultatea lor. interesului şi traseelor individuale de instruire.  Programarea evaluărilor pe semestre va fi realizată de învăţător în funcţie de condiţiile de desfăşurare a procesului de învăţământ.  Sistemul Naţional vizează evaluarea principalelor capacităţi şi competenţe.  Evaluarea calităţilor motrice vizează acumulările cantitative şi calitative realizate până la susţinerea probelor. prevăzute în fişa individuală. necesar a fi realizate în aria curriculară E. sistemul prevede 2 – 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele. în domeniul capacităţii motrice. prevăzute în sistem. Metodologia de aplicare.F. 1-2 evaluări la atletism şi câte o evaluare la gimnastică şi la joc sportiv.S.  Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învăţământ şi conţinuturile programelor şcolare. generale şi specifice practicării ramurilor de sport prevăzute în programa şcolară.  Notele se acordă pe baza rezultatelor obţinute la susţinerea probelor şi ţinând seama. .  Pentru fiecare capacitate / competenţă.  Varietatea instrumentelor e valoarea asigură elevilor posibilitatea de a opta pentru susţinerea unora dintre acestea. cât şi a obiectivelor de referinţă stabilite pentru fiecare clasă. se adresează numai claselor care au prevăzută educaţia fizică în trunchiul comun. corespunzător propriilor disponibilităţi psihomotrice. fiind aplicabil în toate unităţile şcolare. disponibilităţile motrice. după caz de criteriile privind starea de sănătate.  La clasele V-VIII.(trunchi comun). se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de „navetă”.

cum sunt : alergarea de rezistenţă.  Cuprinde: datele personale. La clasele care au în schema orară o oră pe săptămână se evaluează un singur cuplu de probe.argumentarea dotării. . cumulativ. . Modalităţi de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrică – forţa se evaluează de două ori pe an. provenită din media notelor obţinute la cele două probe care au alcătuit cuplul. Calitatea motrică – viteza se evaluează prin proba atletică – alergare de viteză pe 50 m – iar atunci când nu există spaţiul necesar se utilizează proba „naveta 5 x 10 m”.  Utilizarea fişei asigură: -aprecierea operativă şi obiectivă a evoluţiei elevului pe parcursul ciclului de îbvăţământ -constatarea opţiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . probele de evaluare curente şi date semnificative (care pot influenţa notarea elevilor. transmiterea informaţiei despre clasă. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o notă. aceştia vor fi apreciaţi cu o singură notă pentru una din următoarele variante : . prin cupluri de câte două probe vizând segmente diferite.  În afara notelor acordate conform Sistemului Naţional. jocul sportiv. Fişa individuală. probele prevăzute de Sistemul Naţional.gimnastică acrobatică. conform opţiunilor elevilor. 9 şi 10. La gimnastică.acrobatică şi săritură.săritură la un aparat. la una dintre acestea. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. La clasele care au în schema orară o oră pe săptămână se renunţă la una din cele două probe. la care aprecierea va fi făcută din nota maximă 8.5  La gimnastica acrobatică şi joc sportiv. . profesorul va realiza şi evaluări curente din celelalte conţinuturi predate. Sistemul Naţional cuprinde variante de probe cu dificultăţi diferite. acestea fiind marcate cu un semn convenţional).  Sistemul de evaluare va fi adus la cunoştinţă tuturor elevilor şi afişat la joc vizibil. în cazul schimbării cadrului didactic sau a transferării elevului -autoevaluarea profesorului şi evaluarea obiectivă a acestuia de către organele competente.  Evaluarea sumativă vizează probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire şi cu un grad mărit de dificultate. conform opţiunilor elevilor.  Este folosită pentru înregistrarea rezultatelor şi notelor obţinute de elevi la probele de evaluare. conform opţiunii.

-elevii care optează pentru jocul bilateral vor fi apreciaţi din nota maximă 10.1 notă pentru o probă atletică . La jocurile sportive.6 La gimnastică acrobatică notarea se face astfel : -elevii care optează pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciaţi din nota maximă 9 . Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului. . .1 notă pentru jocul sportiv. Probelor din sistemul naţional li se adaugă şi probe de evaluare curentă. potrivit opţiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasă sau două jocuri diferite. la clasele în care schema orară cuprinde două ore săptămânal se acordă obligatoriu 6 note. La clasele pentru care schemele orare prevăd o oră pe săptămână se acordă obligatoriu 4 note pe an şcolar. Pe parcursul anului şcolar.1 notă la gimnastică acrobatică.1 notă pentru altă probă de atletism. . .1 notă pentru calitatea motrică forţă . după cum urmează : .2 note pentru calitatea motrică forţă . . . -elevii care optează pentru exerciţiul la sol vor fi apreciaţi din nota maximă 10. după cum urmează : . la opţiunea elevului . săritură la un aparat sau o medie între cele două .1 notă la jocul sportiv. . -elevii care optează pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciaţi din nota maximă 9 .1 notă pentru gimnastică . cu condiţia asigurării pregătirii corespunzătoare şi susţinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în funcţie de schema orară). . Notarea elevilor se realizează astfel : -elevii care optează pentru executarea separată a procedeelor tehnice de bază vor fi apreciaţi din nota maximă 8 .1 notă pentru alergarea de viteză sau „naveta” .