พันต�ำรวจเอก กฤษณ์ จารุเสน (อิ๋ม

)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการอ�ำนวยการ กองบัญชาการศึกษา

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 30
วันเกิด
21 พฤศจิกายน 2497
ที่อยู่
234/84 ซอยลาดพร้าว 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 086-979-7484
บุตรธิดา
1.น.ส.ทราย จารุเสน 2.นายวันฉัตร จารุเสน

1

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก กัมปนาท โสภโณดร (กัม)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล

การศึกษา รร.วชิราวุธวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจรุ่นที่ 36
วันเกิด
4 มีนาคม 2503
ที่อยู ่
43/16 ซอยรามอินทรา 67 แขวงจระเข้บัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
0-2945-8643, 081-544-6555
คู่สมรส
นางบุญเจริญ โสภโณดร
บุตรธิดา
1.น.ส.นมิตา โสภโณดร 2.ด.ช.ภูมิชาย โสภโณดร
คติประจ�ำใจ อดทน อดกลั้น สันติ

2

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก คมกฤษ ไวสืบข่าว (กัปตัน)
รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 3 ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์

3

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 21 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37,
นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์), เนติบัณฑิต สมัยที่ 52, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
28 กันยายน 2505
68/45 ซอยพหลโยธิน 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
081-253-8605

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก โฆษิต ปิยเจริญ (ปื๊ด)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 32, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเกิด
27 มกราคม 2499
ที่อยู่
202/141 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์
082-828-5566
คู่สมรส
นางอรัญญา ปิยเจริญ
คติประจ�ำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น
E-Mail
piyacharoen@me.com

4

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

นายชัชวาล บุญเก็บทอง (เล็ก)

ผู้อ�ำนวยการส่วนประสานพื้นที่ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

5

นิเทศศาสตรบัณฑิต
24 มกราคม 2502
52 ซ.ทองพูน 2 ถ.บางแวก 140 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
089-968-5787
นางจิตติมา บุญเก็บทอง
ด.ญ.ณัฐณิชา บุญเก็บทอง
เวลาจะพิสูจน์ความจริงเสมอ
chatchawalb@oneb.go.th

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม (จอนห์)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
E-Mail

รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 19, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)
รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
17 กันยายน 2503
2/340 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2561-1625, 081-612-7993
นางมัทนี ศรีเอี่ยม
นายณัฐชัย ศรีเอี่ยม
thecop1935@hotmail.com

6

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก สุทธี โสตถิทัต (ที)

รองผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
คติประจ�ำใจ

7

ศิลปศาสตรบัณฑิต
23 เมษายน 2496
388/17 ถ.รัชดาภิเษก 42 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
0-2511-3423, 081-357-5358
นางเกษสิย์ โสตถิทัต
ซื่อตรง ต่อตนเอง และต่อหน้าที่

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ชุมพนธ์ สุนทรเดช (จุ๋ม)

รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกต�ำรวจ กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 29
วันเกิด
12 พฤศจิกายน 2496
ที่อยู่
50/64 หมู่บ้านธัญธานีโฮมออนกรีน หมู่ 3 ซ.4 ต.ลาดสวาย อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-560-1250, 081-924-6593
คู่สมรส
นางอมรา สุนทรเดช
บุตรธิดา
1.น.ส.เมธาพันธ์ สุนทรเดช 2.นายวริศ สุนทรเดช
คติประจ�ำใจ ปัญหามีไว้ให้แก้ มิได้มีไว้ให้สร้าง

8

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก โชติ ชัยชมภู (อ้วน)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดสตูล
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
E-Mail

9

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 36
20 สิงหาคม 2503
484 อ.คลองเสียบ 1 ซ.6 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
089-569-6595
นางดาริกา ชัยมภู
1.ชัช ชัยชมภู 2.ภริดา ชัยชมภู
cltot4849@hotmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ณภัทร ศรีบรรพต (แอ๊ด)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
วันเกิด
11 ตุลาคม 2499
ที่อยู่
4/1679 ม.4 สหกรณ์ ซอย 50 ถ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-379-6572, 081-441-2173
คู่สมรส
นางจามจุรี ศรีบรรพต
บุตรธิดา 1.นายณัฐฎภาค ศรีบรรพต 2.น.ส.ปัญญ์ปาลี ศรีบรรพต 3.น.ส.ณัฐปาลี ศรีบรรพต

10

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ณัฐธวัช ทองใบ (บ๊อบ)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดตราด
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

11

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 34
29 มิถุนายน 2502
42/1 ซ.ศักดิ์ประเสริฐ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
081-860-3047
1.นตท.พงศ์สรรค์ ทองใบ 2.นายธนบดี ทองใบ
ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งจ�ำเป็น ส�ำหรับชีวิต
nattawat1834@hotmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ด�ำรงค์ เพ็ชรพงศ์ (ด�ำ)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดตาก
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ม.รามค�ำแหง)
7 มกราคม 2504
117/193 ม.12 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056-371-043, 089-193-2137, 081-886-2137
นางจิราพร เพ็ชรพงศ์
1.น.ส.จุฑาพร เพ็ชรพงศ์ 2.นายสันติ เพ็ชรพงศ์
อยู่กับปัจจุบัน
dum_phetpong@hotmail.com

12

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั
นต�ำรวจเอก ดร. เดชชาติ สุขุมมะสวัสดิ์

รองผู้บังคับการ (ท�ำหน้าที่นายต�ำรวจปฏิบัติราชการพิเศษ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)

13

การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการ, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและวางแผนสังคม),
นิติศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต
7 มีนาคม 2499
89/36 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
038-573-136, 038-573-858, 089-851-5656, 081-523-5621
นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์
1.น.ส.พสกพร สุขุมมะสวัสดิ์ 2.นายราชวริศ สุขุมมะสวัสดิ์
ให้ความสุขกับทุกคนในโลก ก่อนจะลากลับสู่ภพภูมิ (Give before Take)
give@drps-kingnet.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ถิร์สทัต บูรณะรัช

รองผู้บังคับการ กองบังคับการอ�ำนวยการ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
การศึกษา

วันเกิด
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
E-Mail

รร.เตรียมอุดม, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจรุ่น 29
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง)
14 เมษายน 2497
081-8691112
นางอัญชนา บูรณะรัช
1.น.ส.สุธัญญมาศ บูรณะรัช 2.น.ส.อัญรัตน์ บูรณะรัช 3.ด.ช.กลย์ภัทร์ บูรณะรัช
ttt627@hotmail.com

14

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ทนงศักดิ์ วังสุภา (ยักษ์)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง)
วันเกิด
20 กันยายน 2500
ที่อยู่
5 ถ.ผังเมือง 4 ซอย 1 อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์
073-362663, 081-898-0313
คู่สมรส
นางยิ่งลักษณ์ วังสุภา
บุตรธิดา นายธริทธิ์ วังสุภา
คติประจ�ำใจ จะปิดทองหลังองค์ พระปฎิมา

15

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ทวีชัย ประทีปอุษานนท์ (เสี่ย)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37
วันเกิด
26 ธันวาคม 2503
ที่อยู่
339/1 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์
081-472-9999, 081-530-8888
คู่สมรส
นางปาณิศา ประทีปอุษานนท์
บุตรธิดา 1.ด.ญ.ปวีณ์รดา ประทีปอุษานนท์ 2.ด.ช.ภัทรพล ประทีปอุษานนท์
คติประจ�ำใจ มีเมตตา กตัญญญู รู้คุณ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือยอดคน

16

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ทวีศักดิ์ เมธานุษิต (โต)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

17

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 33
4 ตุลาคม 2499
1/2 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
081-479-1364
นางเพียงใจ เมธานุษิต
1.น.ส.กุลธิดา เมธานุษิต 2.น.ส.กุลวดี เมธานุษิต 3.น.ส.ศิริญาดา เมธานุษิต
มีหลายคติประจ�ำใจ เลือกใช้ตามสถานการณ์

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ทัศนา แสงงาม (ตุ๋ย)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
คติประจ�ำใจ
E-Mail

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35
15 มิถุนายน 2502
10/13 ถ.ด�ำรงราช ซ.สองพัน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
032-510988, 081-857-4260
นางศิริวรรณ แสงงาม
ท�ำงานที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
tassana_s@yahoo.com

18

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ธนเดช พัฒน์ปรีชา (ตั้ม)
รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 7
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

19

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 30, หลักสูตรผู้ก�ำกับการ รุ่นที่ 30
27 กรกฎาคม 2497
3/37 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
02-5199720, 083-988-6702, 081-807-9328
นางกฤติมา พัฒน์ปรีชา
ชาย 5 คน
มองมหาสมุทรสุดลึกหยั่งได้ ใจมนุษย์ลึกยิ่งกว่ายากหยั่งถึง

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ธนพล บริบูรณ์ (โต้ง)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต, เนติบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม)
วันเกิด
23 ตุลาคม 2498
ที่อยู่
1899/15 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์
081-262-9051
คู่สมรส
นางเพ็ญณี บริบูรณ์
บุตรธิดา 1.ร.อ.สุรภัทร บริบูรณ์ 2.น.ส.สาริณี บริบูรณ์
คติประจ�ำใจ คิดดี ท�ำดี พูดดี ชีวีเป็นสุข

20

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ธนยินทร์ เทพรักษา (ปุ้ม)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คติประจ�ำใจ

21

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 34,
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
26 พฤศจิกายน 2500
476 ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
081-885-0255
ความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ธนันท์ชัย สุขา (ฉุ่ย)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37, นิติศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง),

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ม.ขอนแก่น)
วันเกิด
1 กันยายน 2504
ที่อยู่
555/38 หมู่บ้านภาภิรมย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์
043-915507, 081-964-3137
คู่สมรส
นางนันยุพา สุขา
บุตรธิดา
1.น.ส.นฤชล สุขา 2.น.ส.ศศิพิมล สุขา
คติประจ�ำใจ ไม่มีค�ำว่าพรุ่งนี

E-MAIL
tananchaisukar@hotmail.com

22

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ (ยุ้ย)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดตรัง
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

23

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 38
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (ม.รามค�ำแหง)
3 กุมภาพันธ์ 2502
1/51 หมู่ 2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
075-225431, 081-979-3838
นางจิรภัทร์ ไตรทิพยพงศ์
1.นายรพีพัฒน์ ไดรทิพยพงศ์ 2.นายธนวัฒน์ ไตรทิพยพงศ์ 3.นายรัตนชัย ไตรทิพยพงศ์
ความดีคือบารมี
thamnoon.police@gmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

นายธวัชชัย จักรไพศาล (จอห์น)

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน-การลงทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
E-Mail

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง) (ม.เกษตรศาสตร์)
10 เมษายน 2503
85/11 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 27 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02-5742344, 081-610-8773
นางสิริลักษณ์ จักรไพศาล
1.นายพีรภัทร จักรไพศาล 2.นายยุ้ง จักรไพศาล 3.ด.ญ.ภัทราพร จักรไพศาล
tawatchai.j@egat.co.th

24

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข (หมึก)

รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ม.เกษตรศาสตร์), นิติศาสตรบัณฑิต (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
วันเกิด
19 มกราคม 2503
ที่อยู่
45/5 ซ.6 ม.7 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
044-266196, 081-966-9711
คู่สมรส
นางมลฤดี เมฆประเสริฐสุข
บุตรธิดา 1.น.ส.ชลธิชา เมฆประเสริฐสุข 2.นายธนวรรษ เมฆประเสริฐสุข 3.ด.ช.ธนชัย เมฆประเสริฐสุข
คติประจ�ำใจ ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด
E-Mail
thawatchai_ink@hotmail.com

25

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข (เปี๊ยก)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 1
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37
4 มีนาคม 2502
18/24 ม.ปทุมทอง ต.บางปรอง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
02-581-0926, 081-902-3311
นางนัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข
1.น.ส.ชนนิกานต์ ยิ่งเจริญสุข 2.ด.ญ.ศรัญยา ยิ่งเจริญสุข
คิดดี ท�ำดี ชีวิตจะเป็นสุข

26

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ธัมรงค์ วงศ์แป้น (แป้น)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (รามค�ำแหง), นิติศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วันเกิด
23 กรกฎาคม 2500
ที่อยู่
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-3543399, 081-914-7000

27

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ (เหน่ง)

รองผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง)
วันเกิด
21 ตุลาคม 2505
ที่อยู ่
กองแผนงานอาชญากรรม ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ อาคาร 1 ชั้น 11 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
02-2053163, 081-3138-813
คู่สมรส
นางวิไลรัตน์ กิ่งวรรณ
บุตรธิดา
1.น.ส.ธาริณี กิ่งวรรณ 2.นายพรหมธร กิ่งวรรณ
คติประจ�ำใจ จงอ่อนน้อมถ่อมตน แม้ศัตรูตนยังเมตตา
E-Mail
tkthai1@hotmail.com

28

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก นครพัฒน์ พรหมพันธุ์ (ติ๊ก)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษา รร.เตรียมทหารรุ่นที่ 16, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจรุ่นที่ 32,

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์), หลักสูตรสารวัตรรุ่นที่ 18, หลักสูตรผู้ก�ำกับการ รุ่นที่ 35
วันเกิด
2 กรกฎาคม 2499
ที่อยู่
938/1 ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 081-255-1559, 084-422-3232
คู่สมรส
นางกนกพร พรหมพันธุ์
E-Mail
pran32nakronpat@hotmail.com

29

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก นพพร ศุภพัฒน์ (หมู)

รองผู้บังคับการ ส่วนตรวจสอบส�ำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 38
29 พฤษภาคม 2504
535/1 ซ.เกษมสุข ถ.ประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
02-276-2640, 081-982-1111
นางเยาวลักษณ์ ศุภพัฒน์
1.นายนวพัฒน์ ศุภพัฒน์ 2.นายนวพล ศุภพัฒน์ 3.ด.ญ.พิชญาภา ศุภพัฒน์
ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
nopporn.su@police.go.th

30

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก นราธิป ฟักทองพรรณ (โต)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด 4

การศึกษา ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์)
วันเกิด
3 มีนาคม 2496
ที่อยู่
110/1 เอกมัย 10 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-381-5424, 086-791-9419
คู่สมรส
ผศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ
บุตรธิดา น.ส.พิมพ์ธิป ฟักทองพรรณ
E-Mail
fnaratip@yahoo.com

31

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก นเรศร์ อินทรพรหม (กุ้ง)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดตรัง
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 16, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 32, ปริญญาโทสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) ม.มหิดล
21 มิถุนายน 2498
13/118 หมู่บ้านเมืองดี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
02-885-0528, 081-615-8837
นางสิริรัตน์ อินทรพรหม
1.นายนครินทร์ อินทรพรหม 2.น.ส.นรินทร อินทรพรหม
ท�ำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน
naret_i@hotmail.com , naret_i100@yahoo.com

32

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก นิธิ บัณฑุวงศ์ (ตั๋ง)

รองผู้บังคับการ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ
การศึกษา


วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-Mail

33

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 21, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37,
หลักสูตรผู้ก�ำกับการ รุ่นที่ 35,
Federal Bureau Investigation National Academy USA : FBINA รุ่นที่ 221
29 กรกฎาคม 2504
3/902 ซอยพหลโยธิน 48 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
02-536-5222, 089-499-4140
nithiinusa@yahoo.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก เนติพงศ์ ธาตุท�ำเล (เน)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

การศึกษา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) (ม.ขอนแก่น), พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์, นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง), เนติบณ
ั ฑิต (สมัยที่ 56), รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)

รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 40, นิติศาสตรบัณฑิต (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
วันเกิด
20 มกราคม 2508
ที่อยู่
348/18 หมู่บ้านสายฝน1 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์
081-739-4185
คู่สมรส
พ.ญ.หทัย ธาตุท�ำเล
บุตรธิดา
ด.ช.แทนไท ธาตุท�ำเล
คติประจ�ำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น
E-Mail
natipong40@hotmail.com

34

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก บันฑิต ตุงคะเศรณี (ตุง)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คติประจ�ำใจ
E-Mail

35

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 41, นิติศาสตรบัณฑิต,
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 สิงหาคม 2508
432 ซ.รัชดาภิเษก 44 เขตจตุจักร กรุงเทพ
02-5112280, 081-6455145
ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
tungasreni@gmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก บุญเลิศ ว่องวัจนะ (เลิศ)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมสรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 23, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 39
สถาบันพัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต (นิด้า)
8 ธันวาคม 2505
305/2 ม.วีไอพี ซ.9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
044-257-397, 081-878-3414
นางชุติมา ว่องวัจนะ
1.ด.ญ.บุญสิตา ว่องวัจนะ 2.ด.ช.กิตติธัช ว่องวัจนะ
ท�ำดีได้ดี
lert_191@hotmail.co.th

36

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก บุญส่ง อัตวรอนันต์ (เล็ก)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 8
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

37

นิติศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง), ปริญญาโทบริหารยุติธรรม ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ (ม.เกษตรศาสตร์)
10 กุมภาพันธ์ 2504
4/19 ม.14 ซ.บางพรม 48 ถ.บางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
02-412-5578, 081-647-7505
น.ส.มาลี เอี่ยมอ�ำนวยสุข
1.ด.ช.ภาสวิชญ์ อัตวรอนันต์ 2.ด.ญ.อรณัฐ อัตวรอนันต์
ท�ำให้ดีที่สุด เท่าที่ท�ำได้

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ปฐม ประจันเขตต์ (ตึ๋ง)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดแพร่
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
บุตรธิดา
E-Mail

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 32
23 มิถุนายน 2499
249 ถ.ยันครกิจโกศล ต.ท่งกวาง อ.เมือง จ.แพร่
054-622111, 081-882-0523
1.น.ส.ปติญา ประจันเขตต์ 2.น.ส.ปรียาภรณ์ ประจันเขตต์
p.patom@hotmail.com

38

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ประวิทย์ เจียมตระกูล (วิทย์)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดก�ำแพงเพชร
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

39

รัฐศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง), พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11 มกราคม 2499
329/888 ม.4 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
089-643-7447
นางอิศราภรณ์ เจียมตระกูล
น.ส.นันท์นัน เจียมตระกูล
ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ประสิทธิ์ จันทร์สว่าง (สิทธิ์)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2 มีนาคม 2498
367 ถ.สามัคคี ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 95000
075-271140, 081-990-2576
นางนวลพรรณ จันทร์สว่าง
นายชนกันต์ จันทร์สว่าง
รู้จักให้ รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ

40

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ผดุง โพธิดารา (ดุง)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน

การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง)
วันเกิด
24 มิถุนายน 2497
ที่อยู่
432 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 91000
โทรศัพท์
074-313209, 081-277-8832
คู่สมรส
นางจินตนา โพธิดารา
บุตรธิดา 1.น.ส.กัญญะสิริ โพธิดารา 2.นายกฤษฏีภูมิ โพธิดารา
คติประจ�ำใจ ความพยายามคือความส�ำเร็จ

41

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก พจน์ บุญมาภาคย์ (แก๊ก)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 7
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจรุ่นที่ 32, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์)
11 มีนาคม 2500
224/73 ม.ลัดดารมย์ ซ.รามอินทรา14 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
081-928-5523
นางชิดชนก กล้ากลางสมร
1.น.ส.นฑาห์นิกม์ กล้ากลางสมร 2.น.ส.รณัยชนก กล้ากลางสมร 3.นายกษิดิ์เดช กล้ากลางสมร
วันเวลาไม่เคยคอยใคร

42

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก หญิง พอตา บุญปรีชา (เล็ก)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการอ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง

การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
วันเกิด
22 มิถุนายน 2505
ที่อยู่
33/101 ซ.พหลโยธิน 6 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-278-5586, 081-907-4499
คู่สมรส
ด.ต.ฉลาด บุญปรีชา
บุตรธิดา ด.ช.ศุภณัฐ บุญปรีชา
E-Mail
lek.pota@gmail.com

43

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก พัชรินทร์ เพชรเรียง (อู๊ด)

รองผู้บังคับการ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), นบ.รบ.รุ่นที่ 9 (2522), พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเกิด
8 กรกฎาคม 2498
ที่อยู่
60/71 ซ.อัศวนนท์ 6 ถ.สุขุมวิท ซ.35 ม.5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-395-5727, 081-928-2078
คู่สมรส
นางปัทมา เพชรเรียง
บุตรธิดา น.ส.เพชรร้อย เพชรเรียง
คติประจ�ำใจ ธรรมชาติเป็นธรรมเสมอ
E-Mail
sunpattana@hotmail.com

44

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก พิทยา เศรษฐพันธุ์ (โอ๊ด)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการอ�ำนวยการถวายความปลอดภัย ส�ำนักงานนายต�ำรวจราชส�ำนักประจ�ำ
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
E-Mail

45

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35,
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2500
999/661 ม.สินวงศ์การ์เดนท์ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-808-0036, 089-079-5697
นางกนกรักษ์ เศรษฐพันธุ์
1.ด.ญ.ภัคจิรา เศรษฐพันธุ์ 2.ด.ญ.ศุภกานต์ เศรษฐพันธุ์
ppittaya@gmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก หญิง พิมพ์พรรณ วรชินาคมน์ (นิ่ม)

รองผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน 1 ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

การศึกษา รร.เตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 36, บัญชีบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วันเกิด
3 ตุลาคม 2499
ที่อยู่
48/9 ม.19 หมู่บ้านแสนรัก ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.21 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์
02-887-4200, 081-422-3919
คู่สมรส
นายพลพิพัฒน์ วรชินาคมน์
บุตรธิดา 1. น.ส.ชญาพิมพ์ วรชินาคมน์ 2. ด.ช.นนท์นิพันธ์ วรชินาคมน์

46

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก พีรยุทธ การะเจดีย์ (ใหม่)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

47

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 22, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 38,
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1 พฤษภาคม 2507
62 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-377-871-2, 081-693-4100
นางจันนทราภรณ์ นุ้ยภักดี การะเจดีย์
1.นายจิตรทิวัส นุ้ยภักดี การะเจดีย์ 2. ด.ญ.พัชรพร การะเจดีย์
มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรี พึงปฎิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน
peerayut38@gmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม (ฑูรย์)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),

หลักสูตรผู้ก�ำกับการ รุ่นที่ 43
วันเกิด
14 มิถุนายน 2501
ที่อยู่
12/2 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ แยก 23) ถ.แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
081-615-1699
คติประจ�ำใจ ซื่อสัตย์ จริงใจ อยู่ในคุณธรรม
E-Mail
phaitoon01@hotmail.com

มัธยม
อุดมศึกษา

มหาบัณฑิต

ชีวิตปัจจุบัน

48

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก ไพรัช ทองเกิด (ทรัพย์)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

49

นิตศิ าสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง), พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
นอร.รุ่นที่ 22, หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 25, หลักสูตรผู้ก�ำกับการ รุ่นที่ 33
18 ธันวาคม 2495
77/70 ม.16 ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
02-987-5103, 081-917-8817
นางเรณู ทองเกิด
1.น.ส.ธัญธิดา ทองเกิด 2.น.ส.เนปกา ทองเกิด 3.นายทรงรัชฏ์ ทองเกิด
รู้จักพอ ก่อสุขทุกสถาน
pthongkerd@gmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก มงคล ฉัตรแก้วบุญเรือง (หมง)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดศรีษะเกษ
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 18, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 34

15 กรกฎาคม 2501
422 ซ.ชยางกูร 2 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
045-313733, 089-844-6688
นางนิภาภรณ์ ฉัตรแก้วบุญเรือง
1.น.ส.แรกฝน ฉัตรแก้วบุญเรือง 2.ร.ต.ท.นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง 3.น.ส.ปิยพร ฉัตรแก้วบุญเรือง
ท�ำดี

50

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก มนต์ชัย ตั้งมั่น (มนต์)
รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 1
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมรส

51

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 29
17 มิถุนายน 2496
83/413 ม.ทิพวัล 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
081-807-7064
นางรัชดาวรรณ์ ตั้งมั่น

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก มนตรี จินดา (มน)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 29, นิติศาสตรบัณฑิต, ประกาศนียบัตรงานสอบสวน
วันเกิด
25 มีนาคม 2497
ที่อยู่
3/6 ซ.ท่าแจง ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท 17000
โทรศัพท์
0-5641-4238, 081-886-3500
คู่สมรส
นางพวงแก้ว จินดา
บุตรธิดา
น.ส.ภาภัทร จินดา
คติประจ�ำใจ สุขหรือทุกข์อยู่ที่จิต ถูกหรือผิดอยู่ที่ผล ดีหรือชั่วอยู่ที่ตน มีหรือจนอยู่ที่ใจ
E-Mail
jinda_m.29@hotmail.com

52

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก มานิต ไตรภพ (นิต)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์), รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
วันเกิด
22 ตุลาคม 2499
ที่อยู่
99/86 ม.อัจฉรา 3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์
081-864-7943
คู่สมสรส นางนงค์นุช ไตรภพ
บุตรธิดา 1.น.ส.ณัฐนิช ไตรภพ 2.นายกิตติคมน์ ไตรภพ 3.ด.ญ.นิรชา ไตรภพ
E-Mail
mj.manit@hotmail.com

53

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก มานูญ เชวงเกียรติ (นูญ)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการอ�ำนวยการ ต�ำรวจภูธรภาค 7
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35, สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (ม.มหิดล)
6 พฤศจิกายน 2502
2360 สุขุมวิท 64 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
081-985-1655
นางจิตติพร เชวงเกียรติ
1.น.ส.สุชานันท์ เชวงเกียรติ 2.ด.ญ.ธัญภา เชวงเกียรติ
ท�ำดีมีความสุข

54

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ยิ่งยศ เทพจ�ำนงค์ (แรก)

รองผู้บังคับการ กองสารนิเทศ

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 41, ปริญญาโทอาชญาวิทยา (ม.มหิดล),

ปริญญาเอกปรัชญา (ม.อัสสัมชัญ)
วันเกิด
20 มีนาคม 2509
ที่อยู่
88/70 ม.9 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
0-2953-9031, 081-618-9246
คู่สมสรส ผศ.อาภัสรา เทพจ�ำนงค์
บุตรธิดา ด.ญ.อนัตตา เทพจ�ำนงค์
คติประจ�ำใจ Music Animates my life
E-Mail
cop41@hotmail.com,yingyos@police.go.th

55

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ยุทธดนัย งามบุญ (แดง)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 29
วันเกิด
20 สิงหาคม 2496
ที่อยู่
124/24 ม.12 ถ.วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-752-1859, 089-078-3011
คติประจ�ำใจ รักน้อย ๆ แต่รักนาน ๆ
E-Mail
ngyuth@hotmail.com

56

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก รักษ์จิต หม้อมงคล (ปอง)

รองผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37
วันเกิด
8 กุมภาพันธ์ 2505
ที่อยู่
172/67 ซ.พาณิชกุล สุขุมวิท 71 กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-711-3353, 081-809-9993, 081-826-7929
E-Mail
rakjit@gmail.com

57

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก รัตนะ ปาลจันทร์ (เบี้ยว)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุน่ ที่ 30, พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต (บริหารงานยุตธิ รรม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเกิด
27 เมษายน 2499
ที่อยู ่
234/434 หมู่บ้านนันทวันศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 081-946-6268
คู่สมรส
นางภัทรา ปาลจันทร์
บุตรธิดา
นายกิตติธัช ปาลจันทร์
คติประจ�ำใจ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

58

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก วชรพร กลัมพากร (ลอย)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจสันติบาล 3

การศึกษา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเกิด
21 ธันวาคม 2496
ที่อยู ่
35/79 ซ.กู้เกียรติ 2 กม.25 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
02-533-8426, 081-818-5599
คู่สมรส
นางพรพรหมพรรณ กุญชร
บุตรธิดา
1.นายรัตนทิพย์ กุญชร 2.นายวัชรทิพย์ กุญชร

59

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก วรรฏมณฑ์ อัฏฐ์วารี (มดแดง)
นายต�ำรวจราชส�ำนักประจ�ำ(สบ.5) ส�ำนักงานนายต�ำรวจราชส�ำนักประจ�ำ
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
คติประจ�ำใจ
E-Mail

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 21, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37,
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
11 กรกฎาคม 2503
24 ห้างทองทองใบ ถ.รามค�ำแหง 2 ซ.17 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-316-9299, 081-835-1708
นางชลวรรณ ลิ่มลักษณ์เลิศ อัฏฐ์วารี
ท�ำดี
watamol@hotmail.com, moddang50@yahoo.co.th

60

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก วสันต์ บุญเจริญ (ดิ๊ก)

รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35 , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์
วันเกิด
11 พฤษภาคม 2502
ที่อยู่
233/593 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ม.5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
02-759-9492, 081-737-6060
คู่สมรส
นางอ�ำพา บุญเจริญ
บุตรธิดา 1.นายอมรฤทธิ์ บุญเจริญ 2.นายวุฒิกร บุญเจริญ 3.นายวุฒินันท์ บุญเจริญ 4.ด.ญ.วิชญาดา บุญเจริญ
คติประจ�ำใจ ต้องท�ำงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
E-Mail
caribbain_patty@hotmail.com

61

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก วันชัย วิบูลย์กาญจน์ (อ้อ)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการอ�ำนวยการ ต�ำรวจภูธรภาค 8

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุน่ ที่ 31, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วันเกิด
2 เมษายน 2498
ที่อยู ่
34/6 ม.2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์
081-899-8889
คู่สมรส
นางมาลีรัตน์ วิบูลย์กาญจน์

62

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก หญิง วารุณี เชาวนะกวี (แจ๋ว)

รองผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน 3 ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

การศึกษา บัญชีบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์),

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (ม.ธรรมศาสตร์)
วันเกิด
17 กรกฎาคม 2500
ที่อยู ่
6 ถ.เย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
081-617-9327
คู่สมรส
นายรุทร เชาวนะกวี
บุตรธิดา
นายฤทธิ์ เชาวนะกวี
E-Mail
varuneechao@hotmail.com

63

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก วิเชียร สวัสดิชัย (อู๊ด)

รองผู้บังคับการ กองงบประมาณ ส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
คู่สมสรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

นิตศิ าสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง) , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
นรต.(พ) รุ่นที่ 11
18 สิงหาคม 2498
40/1714-15 ถ.เอกชัย ซ.เอกชัย 76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-451-2829, 081-991-3556
นางนงเยาว์ สวัสดิชัย
1.นางสาวอรณิชา สวัสดิชัย 2.นายพงษ์มนัส สวัสดิชัย
ท�ำทุกอย่างให้ดีที่สุด แต่อย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะจะเป็นทุกข์
v.vichien@hotmail.com

64

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก วินัย ฤทธิจันทร์ (หมู)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมสรส
บุตรธิดา

65

นิติศาสตรบัณฑิต, พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2499
74/5-6 ถ.บูรพานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
045-265-107, 081-999-7482
นางอมรรัตน์ ฤทธิจันทร์
1.นายวรรัตน์ ฤทธิ์จันทร์ 2.นายวรฤทธิ์ ฤทธิ์จันทร์ 3.น.ส.บุณฑริกา ฤทธิ์จันทร์

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

นางสาววิมล ประทุมวงษ์ (น้อย)
สรรพากรภาค 1 กรมสรรพากร
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คติประจ�ำใจ
E-Mail

บัญชีบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ประกาศนียบัตรขั้นสูง (การสอบบัญชี) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
นิติศาสตรบัณฑิต (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
7 พฤศจิกายน 2495
35/164 ซ.7/5 ถ.ประชาชื่น อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
089-897-1423
ท�ำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ท�ำ
wimolpra@hotmail.com

66

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก วิรัช เบ้าค�ำ
รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 6
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

67

นิติศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
20 พฤษภาคม 2501
1/14 ม.7ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
081-6054632
นางทรรศนีย์ เบ้าค�ำ
1.น.ส.กาญจนรัตน์ เบ้าค�ำ 2.นายพีระภัทร เบ้าค�ำ
ท�ำดี ย่อมได้ดี
wirat my @hotmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก วีระพงษ์ ปุสสะรังษี (ตุ้ม)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
วันเกิด
25 พฤศจิกายน 2498
ที่อยู ่
43/7 ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-258-4499, 081-133-3778
คู่สมสรส
นางวรรณวิไลย ปุสสะรังษี
บุตรธิดา
1.น.ส.ชินัน ปุสสะรังษี 2.นายกันตเดช ปุสสะรังษี
คติประจ�ำใจ ต้องให้ก่อนจะเป็นผู้รับ

68

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

นางสาวศรัญวรรณ โชตินิมิตรคุณ (ตูนย์)
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คติประจ�ำใจ
E-Mail

69

นิติศาสตรบัณฑิต (ม.อัสสัมชัญ), เนติบัณฑิตไทย, LL.M. Southen Methodist University,
LL.M.Georgetown University Law Center
28 มิถุนายน 2522
25 ถ.ประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ ซ.8 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-690-2222, 081-444-4800
Nothing is impossible
c_sarunwan@hotmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ (เปี๊ยก)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง), รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ม.สงขลานครินทร์)
6 กุมภาพันธ์ 2505
31/43 ถ.กาญจนวิถี 16 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
081-867-6800
นางโปรยฝน อาวัฒนกุลเทพ
1. ด.ญ.ปรายฝน อาวัฒนกุลเทพ 2. ด.ญ.น�้ำฟ้า อาวัฒนกุลเทพ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

70

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก สมเกียรติ ฤทธิ์เลื่อน (อ๊อด)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 9
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
คติประจ�ำใจ
E-Mail

71

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35,
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
20 ธันวาคม 2502
572/42 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-553-222, 081-738-7176
นางเกษียบูรณ์ ฤทธิ์เลื่อน
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
oad1935@hotmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก สมชาย นุ่มโต (นุ่ม)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 2
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
คติประจ�ำใจ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35, สังคมวิทยามหาบัณฑิต (ม.มหิดล)
12 มีนาคม 2503
101/131 ม.8 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
081-845-9017
นางภณัทร นุ่มโต
กาลเวลาพิสูจน์คน

72

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอกสมเดช ตั้งจิตนุสรณ์
รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

73

ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูจันทเกษม, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
9 มีนาคม 2498
4/1ซ.ทานสัมฤทธิ์32/7 5ถ.ติวานนท์ ม.6 ต.ท่าทราย หมู่บ้านนนท์นคร อ.เมือง จ.นนทบุรี
02-5890488, 081-7545729
นางวัลภา ตั้งจิตนุสรณ์
น.ส.ศรีวัลยา ตั้งจิตนุสรณ์
ท�ำดี ย่อมได้ด ี

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก สมภพ พงษ์ฤกษ์ (โก๊ะ)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปราม

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 32
วันเกิด
10 กุมภาพันธ์ 2498
ที่อยู ่
442/361 หมู่บ้านปรีชาสุวินทวงค์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
02956-3559, 081-870-2155
คู่สมรส
นางนิตา พงษ์ฤกษ์

74

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก สมยศ อินทร์จันทร์ (ยศ)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการร้องทุกข์ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง), นบ-รบ.รุ่นที่ 11
วันเกิด
15 พฤษภาคม 2498
ที่อยู ่
101/11 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
02-463-9808, 086-895-1381
บุตรธิดา
1.นายชัชพงษ์ อินทร์จันทร์ 2.นายสิทธิพัฒน์ อินทร์จันทร์
คติประจ�ำใจ ท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด

75

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก สรพล สรสกุลชัย (หมู)

รองผู้บังคับการ กองแผนงานกิจการพิเศษ ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35, สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (ม.มหิดล),

นิติศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง)
วันเกิด
22 มกราคม 2502
ที่อยู ่
88/22 ม.ซิตี้ปิ่นเกล้า พุทธมณฑลสาย 2 ถ.บรมราชชนนี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
02-885-1561, 081-636-5460
คู่สมรส
นางณัฐวรรณ สรสกุลชัย
บุตรธิดา
ด.ญ.แองเจิ้ล สรสกุลชัย
คติประจ�ำใจ ท�ำให้ดีที่สุด ที่เหลือเป็นไปตามกรรม
E-Mail
psprrapol@hotmail.com

76

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก สราวุธ เอี่ยมส�ำราญ (หนุ่ม)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดพังงา
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
คติประจ�ำใจ
E-Mail

77

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 19, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 35
5 สิงหาคม 2495
8/105 ม.พนาสนธิ์ 2 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
081-958-0062
นางปรียาลักษณ์ เอี่ยมส�ำราญ
ครองตน ครองคน ครองงาน
sarawut_iam@hotmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก สันติ ไทยเสถียร (แป๊ะ)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต�ำรวจภูธรภาค 4
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา

รัฐศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
18 กันยายน 2502
33/23 ถ.ศิลปสนิท อ.เมือง จว.ขอนแก่น
043-243-083, 081-391-0111
นางทัศนีย์ ไทยเสถียร
นายวิเชียรไกร ไทยเสถียร

78

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก ส�ำราญ ยินดีอารมณ์

รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปราม

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 32,

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานยุติธรรม) (ม.ธรรมศาสตร์)
วันเกิด
28 ตุลาคม 2498
ที่อยู ่
28/30 ม.ชิชา ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
02-416-2179, 081-298-3076
คู่สมรส
นางสินีนาฏ ยินดีอารมณ์
บุตรธิดา
1.นายกิติบดี ยินดีอารมณ์ 2.น.ส.กฤติกา ยินดีอารมณ์ 3.น.ส.ปภานัน ยินดีอารมณ์
คติประจ�ำใจ คิดก่อนท�ำ
E-Mail
samraan32@hotmail.com

79

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก หญิง สุกัญญา พีระตานนท์ (เจี๊ยบ)
รองผู้บังคับการ ส�ำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา
การศึกษา

วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์

นิติศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), เนติบัณฑิต (สมัยที่ 34),
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ม.ศรีปทุม)
24 มกราคม 2502
42/117/34 ซ.ติวานนท์ 36 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
02-591-4111, 086-307-1393

80

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก สุคุณ พรหมายน (หนุ่ม)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 5
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

81

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 38, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4 เมษายน 2506
55/14 ม.1 ซ.รร.ฟุตบอลอาชีพนานาชาติ ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
02-905-8100, 086-301-3993
พันต�ำรวจเอก หญิง วิรญา พรหมายน
1.นายโชติวัฒน์ พรหมายน 2.ด.ญ.ณัฐวลัย พรหมายน
ท�ำดีที่สุด
sukhun2238@gmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก สุทัศน์ รัตนกุสุมภ์ (ไก่)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา

รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 14, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 30
8 สิงหาคม 2497
156 หมู่บ้านเมืองกาญจน์นิเวศ ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
034-514034, 081-880-7797
นางไกลถิ่น รัตนกุสุมภ์
1.นต.สุรไกร รัตนกุสุมภ์ 2.น.ส.สุกัญญา รัตนกุสุมภ์

82

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก สุทิน ทรัพย์พ่วง (ทิน)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 8
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
E-Mail

83

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37
25 มกราคม 2505
9/78 ม.13 ราชพฤกษ์ 18 แขวงบางระบาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
089-405-9111
พันโท หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง
ด.ญ.รวิศา ทรัพย์พ่วง
pol-coop@hotmail.com

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก สุรชัย แย้มพุชชง (แย้ม)
รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 3
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

นิติศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง), พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25 ตุลาคม 2497
301/3 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
044-245691, 081-879-3647
นางรัตนา แย้มพุชชง
1.นายภาณุ แย้มพุชชง 2.น.ส.ภัทรียา แย้มพุชชง
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น

84

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันเอก สุรเชษฐ์ ลาภวงศ์ (เชษฐ์)

ผู้อ�ำนวยการกองนิติธรรม ส�ำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วันเกิด
3 มิถุนายน 2497
ที่อยู ่
20 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 10200
โทรศัพท์
038-397-146, 084-060-4247
คู่สมรส
นางสัณทนีย์ ลาภวงศ์
บุตรธิดา
นายกฤช ลาภวงศ์
คติประจ�ำใจ สังคมจะสงบ ถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่
E-Mail
heahaji@hotmail.com

85

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก สุรเดช เด่นธรรม (อู๊ด)
รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 2
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
E-Mail

นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์), พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2502
55/113 เมืองทองธานี โครงการ 5 ซ.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
081-824-0111
นางอัธยา เด่นธรรม
1.นายสานุพัฐ เด่นธรรม 2.น.ส.กันติยา เด่นธรรม
sanupat_dentham1888@yahoo.com

86

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

เรื
ออากาศเอก สุวรรณ ชังอินทร (หมอ)

หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย

การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วันเกิด
10 ธันวาคม 2499
ที่อยู ่
35/6 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
02-501-1309, 089-450-8285
คู่สมรส
นางประนอม ชังอินทร
บุตรธิดา
นายจิรพงศ์ ชังอินทร
คติประจ�ำใจ นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงล�ำบาก
E-Mail
suwanc@bot.or.th

87

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก เสน่ห์ ยาวิละ (ตุ๋ม,เน่ห์)

รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค 8

การศึกษา รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 17, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 33,

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเกิด
20 เมษายน 2499
ที่อยู ่
27/13 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
081-893-0330
คู่สมรส
นางสุจิตรา ยาวิละ
บุตรธิดา
1.น.ส.ปนัดดา ยาวิละ 2.ร.ต.ท.(ญ)มัณฑนา ยาวิละ 3.น.ส.อนัตตา ยาวิละ
คติประจ�ำใจ มัชณิมา ปฎิปทา
E-Mail
saneh_33@hotmail.com

88

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก อโณทัย ศาสตร์สง่า (โณ)

นักบิน (สบ.5) กลุ่มงานการบิน กองบังคับการกองบินต�ำรวจ


การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (ม.รามค�ำแหง), ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 25 ศูนย์การบินทหารบก
วันเกิด
30 มกราคม 2497
ที่อยู ่
100/30 ถ.รามอินทรา กองบินต�ำรวจ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
02-508-2494, 081-868-5597
คู่สมรส
นางปราณี ศาสตร์สง่า
คติประจ�ำใจ บินอย่างมีวินัยจะปลอดภัยแก่ชีวิต บินอย่างผิดๆ ชีวิตจะเป็นผุยผง

89

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก อดิฐษร ศิริชัย (ษร)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการอ�ำนวยการ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ
E-Mail

ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปะ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
11 กุมภาพันธ์ 2502
80/3 ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
034-232-619, 085-661-9365
พันต�ำรวจโท หญิง จันทนา ศิริชัย
น.ส.พชร ศิริชัย
รักครอบครัวมากที่สุด
aditsorn_s@immigration.go.th

90

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก อนุรักษ์ สายทอง (ตาล)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 33,

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
วันเกิด
25 มิถุนายน 2501
ที่อยู ่
40/34 ถ.วิภาวดีรังสิต 38 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-970-3252, 081-817-0303
คติประจ�ำใจ จงรักษาความดี ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม
E-Mail
anuraksai@gmail.com

91

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก อภิชาติ แจ้งจันทร์ (ตู๋)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
E-Mail

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 33, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ม.มหิดล)
29 มิถุนายน 2500
4 ม.5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
081-988-3220
apichat.p33@hotmail.com

92

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก อภิสิทธิ์ เมืองเกษม (ด้ง)

รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ำรวจจราจร

การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รร.นายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 29

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (ม.ธรรมศาสตร์)
วันเกิด
14 เมษายน 2498
ที่อยู ่
100/519 หมู่บ้านชลลดา ซ.44A ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์
02-924-0773, 081-257-2525
คู่สมรส
นางสุดจิตร เมืองเกษม
บุตรธิดา 1.น.ส.อภิฤดี เมืองเกษม 2.นายอภิมุข เมืองเกษม
คติประจ�ำใจ นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้
E-Mail
m_apisit@yahoo.com

93

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พั นต�ำรวจเอก อรรถภณ วิลาวรรณ (อรรถ)

รองผู้บังคับการ กองทะเบียนพล

การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์),

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเกิด
27 กรกฎาคม 2504
ที่อยู ่
66 ซ.บางแค7 ถ.สุขาภิบาล1 แขวงและเขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
02-801-4907, 081-931-4921
คู่สมรส
นางสุจรรยา วิลาวรรณ
บุตรธิดา
ด.ช.สรณัฐธ์ วิลาวรรณ

94

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก อรรถสิทธิ์ หลาวทอง (ป๋อง)
รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา

95

นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ค�ำแหง), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์)
1 มกราคม 2496
30 ซ.สายน�้ำผึ้ง ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-895-164, 081-950-4722
แพทย์หญิง ศรีสุดา หลาวทอง
1.นายวุฒิภัทร หลาวทอง 2.น.ส.ปรียาดา หลาวทอง 3.น.ส.ภัทรภร หลาวทอง

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

พันต�ำรวจเอก หญิง อัญชลี ควนสุวรรณ (เอ๋)
รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ
การศึกษา
วันเกิด
ที่อยู ่
โทรศัพท์
คู่สมรส
บุตรธิดา
คติประจ�ำใจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

28 กันยายน 2496
54/2 ลาดพร้าว 3 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10990
02-512-3778, 081-346-3162
นายภิญโญ ควนสุวรรณ (เสียชีวิต)
1.น.ส.พิณชลี ควนสุวรรณ 2.นายสิงหา ควนสุวรรณ
สุขทุกข์ อยู่ที่ใจ

96

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful