You are on page 1of 65

TÜİK TÜİK

İNTİHAR İNTİHAR
İSTATİSTİKLERİ İSTATİSTİKLERİ
Suicide Suicide
Statistics Statistics
2009 2009 ISSN 1300-1159

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU


Turkish Statistical Institute
TÜİK

İNTİHAR
İSTATİSTİKLERİ
Suicide
Statistics
2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU


Turkish Statistical Institute
İNTİHAR İSTATİSTİKLERİ
2009 Suicide Statistics

İstatistiki veri ve bilgi istekleri için For statistical data and information requests

Bilgi Dağıtım Grubu Data Dissemination Group

Tel: + (312) 410 02 15 - 410 02 44


Fax: + (312) 417 04 32 - 410 02 13

Yayın istekleri için For publication order

Döner Sermaye İşletmesi Revolving Fund Management

Tel: + (312) 425 34 23 - 410 05 96 - 410 02 85


Fax: + (312) 417 58 86

Yayın içeriğine yönelik sorularınız için For questions about contents of the publication

Hayati İstatistikler Takımı Vital Statistics Team

Tel: + (312) 410 06 03 - 410 06 24

İnternet Internet
http://www.tuik.gov.tr http://www.turkstat.gov.tr

E-posta E-mail
bilgi@tuik.gov.tr info@tuik.gov.tr

Yayın No Publication Number


3479

ISSN
1300-1159


Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute

Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE

Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Turkish Statistical Institute reserves all the rights of this
göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına publication. Unauthorised duplication or distribution of
aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz this publication is prohibited under Law No: 5846.
çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara
Tel: 0312 410 01 64 * Fax: 0312 418 50 82
Ekim 2010 October 2010
MTB: 2010-725 - 80 Adet-Copies

ISBN 978-975-19-4893-9
Foreword Önsöz

ÖNSÖZ FOREWORD

Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK), ülkemizin Turkish Statistical Institute (TurkStat) is


ekonomik, sosyal ve kültürel yapsnn responsible for compiling, evaluating and
belirlenmesinde ve bu yapdaki de÷iúme ve disseminating of statistics used to monitor the
geliúmelerin izlenmesinde kullanlan istatistiklerin changes and developments in this structure and
derlenmesi, de÷erlendirilmesi ve yaymlanmasndan determination of the economic, social and cultural
sorumlu kuruluútur. structure of Turkey.

Toplumun sosyal ve ekonomik yapsnn In suicide statistics which is one of the


göstergelerinden biri olan intihar istatistiklerinde, important indicators of the social and economic
ülke düzeyinde intihar edenlerin; says, nedeni ve structure of the community, it is very important to
know the number, cause and method of suicides in
úeklinin bilinmesinin önemli bir yeri bulunmaktadr.
the level of country. Therefore, information related
Bu nedenle, TÜøK tarafndan intihar olaylarna iliúkin
to suicide events has been gathered by TurkStat for
bilgiler 1962 ylndan itibaren Türkiye geneli için the whole Turkey since 1962.
derlenmektedir.

øçiúleri Bakanl÷ Emniyet Genel Müdürlü÷ü it was signed a protocol related to data
(EGM) ile Türkiye østatistik Kurumu arasnda 15 change between the Ministry of Interior, The
Nisan 2004 tarihinde veri de÷iúimine iliúkin bir General Police Headquarters and Turkish Statistical
protokol yaplmútr. Bu protokol çerçevesinde, 2008 Institute on 15 April, 2004. In the framework of this
ylndan itibaren polis teúkilatnn sorumlu oldu÷u protocol, the data related to suicide events have
yerleúim yerlerine iliúkin intihar verileri EGM’den been started to take from The General Police
manyetik ortamda alnmaya baúlanmútr. Headquarters since 2008.

Jandarma Genel Komutanl÷ (JGNK) ile it was also signed a protocol related to data
Türkiye østatistik Kurumu arasnda da 31 Temmuz change between The General Gendarma
2006 tarihinde veri de÷iúimine iliúkin bir protokol Commandership and Turkish Statistical Institute on
yaplmútr. Bu protokol çerçevesinde, 2009 ylndan 31 July 2006. In the framework of this protocol, the
itibaren jandarma teúkilatnn sorumlu oldu÷u data related to suicide events have been started to
yerleúim yerlerine iliúkin intihar verileri JGNK’dan take from The General Gendarma Commandership
manyetik ortamda alnmaya baúlanmútr. since 2009.

Yaynda, intihar olaylarna iliúkin bilgiler iki In this publication, information related to
bölüm halinde verilmiútir. Birinci bölümde, 2000- suicide events consists of two sections. It is given
2009 yl intihar istatistiklerine iliúkin tarihsel that in first section, historical tables including trend
tablolara, ikinci bölümde ise 2009 ylna iliúkin intihar of 2000-2009 suicide statistics, in second section,
istatistiklerine yer verilmiútir. suicide statistics related to 2009.

Yaynn karar alclara, araútrmaclara ve With the belief that this publication would
tüm kullanclara yararl olaca÷ inanc ile veri be useful for all the decision-makers, researchers
derleme ve veri giriú aúamasnda eme÷i geçen and all users, I would like to thank to personnel of
Emniyet Genel Müdürlü÷ü ve Jandarma Genel The General Police Headquarters and The General
Komutanl÷ personeline teúekkür ederiz. Gendarme Commandership.

A. A.
Ömer
ÖmerTOPRAK
TOPRAK
Başkan
Baúkan V.V.
ActingPresident
Acting President

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


III
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Contents İçindekiler

øÇøNDEKøLER CONTENTS

Sayfa
Page
Önsöz III Foreword
øçindekiler V Contents
Simge ve Ksaltmalar VI Symbol and Abbreviations
Açklama VII Explanation

1. Tarihsel Tablolar, 2000 – 2009 1. Historical Tables, 2000 – 2009

Tablo Tables
1.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamasna göre 1.1 Suicides by Statistical Regions of Europe,
intiharlar, 2000-2009 1 2000-2009
1.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamasna göre 1.2 Crude suicide rate by Statistical Regions of
kaba intihar hz, 2007-2009 4 Europe, 2007-2009
1.3 Crude suicide rate by geographical region,
1.3 Co÷rafi bölgeye göre kaba intihar hz, 2007-2009 6 2007-2009
1.4 Yaú grubuna göre intiharlar, 2000-2009 7 1.4 Suicides by age group, 2000-2009
1.5 Nedene göre intiharlar, 2000-2009 8 1.5 Suicides by cause, 2000-2009
1.6 ùekline göre intiharlar, 2000-2009 10 1.6 Suicides by method, 2000-2009
1.7 E÷itim durumuna göre intiharlar, 2000-2009 12 1.7 Suicides by educational level, 2000-2009

2. øntihar østatistikleri, 2009 2. Suicide Statistics, 2009

Grafik Graphics
2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas 1. Düzey'e 2.1 Crude suicide rate by Statistical Regions of
göre kaba intihar hz, 2009 14 Europe Level 1, 2009
2.2 Yaú grubuna göre intihar oran, 2009 14 2.2 Proportion of suicides by age group, 2009
2.3 Nedene göre intihar oran, 2009 15 2.3 Proportion of suicides by cause, 2009
2.4 ùekline göre intihar oran, 2009 15 2.4 Proportion of suicides by method, 2009

Tablo Tables
2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú 2.1 Suicides by Statistical Regions of Europe and age
grubuna göre intiharlar, 2009 16 group, 2009
2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene 2.2 Suicides by Statistical Regions of Europe and
göre intiharlar, 2009 26 cause, 2009
2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline 2.3 Suicides by Statistical Regions of Europe and
göre intiharlar, 2009 36 method, 2009
2.4 Neden ve aya göre intiharlar, 2009 46 2.4 Suicides by cause and month, 2009
2.5 Yaú grubu ve nedene göre intiharlar, 2009 47 2.5 Suicides by age group and cause, 2009
2.6 Neden ve e÷itim durumuna göre intiharlar, 2009 48 2.6 Suicides by cause and educational level, 2009
2.7 Neden, daimi ikametgah ve medeni duruma 2.7 Suicides by cause, permanent residence and
göre intiharlar, 2009 49 marital status, 2009
2.8 ùekli ve nedene göre intiharlar, 2009 50 2.8 Suicides by method and cause, 2009
2.9 ùekli ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 51 2.9 Suicides by method and age group, 2009
2.10 ùekli ve e÷itim durumuna göre intiharlar, 2009 52 2.10 Suicides by method and educational level, 2009
2.11 Yaplan iú/meslek grubu ve nedene göre intiharlar,
2009 53 2.11 Suicides by occupational group and cause, 2009
2.12 Yaplan iú/meslek grubu ve úekline göre intiharlar,
2009 54 2.12 Suicides by occupational group and method, 2009

Ek Appendix

ølgili bilgilere ulaúmak için... 55 To reach the related information...

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İçindekiler Contents

Simge ve Ksaltmalar Symbols and Abbreviations

Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil


Yüzbinde (%000) Hundred thousand

Ocak 01 January
ùubat 02 February
Mart 03 March
Nisan 04 April
Mays 05 May
Haziran 06 June
Temmuz 07 July
A÷ustos 08 August
Eylül 09 September
Ekim 10 October
Kasm 11 November
Aralk 12 December

østatistiki Bölge Birimleri Snflamas øBBS SRE Statistical Regions of Europe


Uluslararas E÷itim Snflamas ISCED The International Standard Classification of
Education
Uluslararas Meslek Snflamas ISCO The International Standard Classification of
Occupation

VI TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Explanation Açıklama

AÇIKLAMA EXPLANATION

1. Giriú 1. Introduction

øntihar, psikolojik olarak rahatsz olan kiúinin istemli Suicide can be seen in a person having psychological
olarak yaúamna son vermesi olup kendisine yönelik bir problems. Suicide is a situation of aggression of a person
saldrganlk halidir. Bu nedenle, intihar olay bir düúünce, bir which is ended by killing oneself voluntarily. For this reason,
e÷ilim ya da bir giriúim sonucu ortaya çkmaktadr. suicide event occurs as a result of having an idea, inclination
or initiative.

Toplumun sosyal ve ekonomik yapsnn önemli Suicide, which is one of the important indicators of the
göstergelerinden biri olan intihar; çeúitli psikolojik, sosyolojik, social and economic structure of the community, is a very
ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisinde olan çok de÷iúkenli changeable event having influence of various psychological,
bir olaydr. Bu nedenle, intihar stres yaratan yaúam sociological, economic and cultural factors. For this reason,
koúullarna karú tepki veren normal kiúilerden, a÷r ruhsal suicide can be seen, in a broad population, by people who
rahatszlklar olan hastalara kadar geniú bir kitlede show no psychiatric symptomatology but may attempt
görülebilmektedir. suicide due to stressful life situations and by many who are
seriously ill with psychiatric disorders like depression and
schizophrenia.

2. Tarihçe 2. Background

Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK) intihar olaylarna iliúkin Turkish Statistical Institute (TurkStat) has collected
bilgileri, 1962 ylndan itibaren tüm yerleúim yerlerinden data on suicide events for the whole Turkey since 1962.
derlemeye baúlamútr. Adalet østatistikleri Yll÷ içinde ksa Initially, these statistics were included in The Yearbook of
bilgiler halinde yaymlanan intihar istatistikleri, 1974 Justice Statistics as summary information. Since 1974,
ylndan itibaren ayr bir yayn olarak yaymlanmaya Suicide Statistics has been published as a separate
baúlanmútr. publication.

3. Amaç 3. Purpose

øntihar istatistiklerinin amac, Türkiye genelinde intihar The purpose of producing statistics on suicide is to
edenlerin niteliklerine iliúkin bilgi derlemektir. collect information on characteristics of persons who commit
suicide for whole Turkey.

4. Kapsam 4. Coverage

øntihar istatistikleri Türkiye genelini kapsamaktadr. Suicide statistics include the whole of Turkey.

5. Yöntem 5. Method

Türkiye østatistik Kurumu, ölümle sonuçlanan tüm intihar Turkish Statistical Institute has collected data on suicide
olaylarna iliúkin istatistiki bilgiler derlemektedir. events resulted in death.

2008 ylna kadar polis teúkilatnn sorumlu oldu÷u Up to 2008, the information related to suicide events
yerleúim yerlerinde meydana gelen intihar olaylarna iliúkin occurring in permanent residence where the police was
bilgiler Emniyet Genel Müdürlü÷ü aracl÷ ile derlenmekteydi. responsible, were gathered through The General Police
Yerleúim yerlerinde meydana gelen her bir intihar olay için Headquarters. For every single suicide occurring, a “Suicide
emniyet teúkilat personeli tarafndan doldurulan “øntihar Statistics Form” was filled out by the police and sent to the
østatistik Formlar”, her ayn sonunda valilik ve office of the governor in provinces and districts. At the end
kaymakamlklar kanal ile Türkiye østatistik Kurumu’na of every month, governors’ offices sent these forms to the
gönderilmekte ve intihar istatistik formlarnn veri giriúi TÜøK Turkish Statistical Institute and data entry of suicide
merkezde yaplmaktayd. statistics forms was done in TurkStat.

2008 ylndan itibaren polis teúkilatnn sorumlu oldu÷u Since 2008, data related to suicide events occurring in
yerleúim yerlerine iliúkin intihar verileri Emniyet Genel permanent residence where the police is responsible have
Müdürlü÷ü’nden manyetik ortamda alnmaya baúlanmútr. been started to taken from The General Police Headquarters.

2009 ylna kadar jandarma teúkilatnn sorumlu oldu÷u Information related to suicide events occurring in
yerleúim yerlerinde meydana gelen intihar olaylarna iliúkin permanent residence where the Gendarme was responsible,
bilgiler ise Jandarma Genel Komutanl÷ aracl÷ ile were gathered through The General Gendarme
derlenmekteydi. Yerleúim yerlerinde meydana gelen her bir Commandership. For every single suicide occurring, a
intihar olay için jandarma teúkilat personeli tarafndan “Suicide Statistics Form” was filled out by the gendarme and
doldurulan “intihar istatistik formlar” her ayn sonunda valilik sent to the office of the governor in provinces and districts.

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


VII
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Açıklama Explanation

ve kaymakamlk kanal ile Türkiye østatistik Kurumu’na At the end of every month, governors’ offices sent these
gönderilmekte ve intihar istatistik formlarnn veri giriúi TÜøK forms to the Turkish Statistical Institute and data entry of
merkezde yaplmaktayd. suicide statistics forms was done in TurkStat.

2009 ylndan itibaren jandarma teúkilatnn sorumlu Since 2009, data related to suicide events occurring in
oldu÷u yerleúim yerlerine iliúkin intihar verileri Jandarma permanent residence where the gendarme is responsible
Genel Komutanl÷’ndan manyetik ortamda alnmaya have been started to taken from The General Gendarme
baúlanmútr. Commandership.

Her iki kurumdan elde edilen intihar verisi analiz edilerek Suicide data taken from two institutions are analyzed.
yayn haline getirilmekte ve yllk olarak kullanclarn yararna Afterwards, the publication of suicide statistics is prepared
sunulmaktadr. and presented for public use annually.

øntihar analizlerinde kullanlabilecek birçok faktörün This publication presents detailed tables containing
içerildi÷i ayrntl tablolara yer veren bu yayn, ayn zamanda many important factors for suicide analysis. It also provides
il ve bölgesel bazda tablolara da yer vermektedir. (Co÷rafi some tables on a provincial and regional basis. (Provinces
bölgeleri içeren iller tablo 1'de verilmiútir.) 2002 ylndan included in geographical regions are given in table 1). Tables
itibaren Avrupa Birli÷i uyum çalúmalar çerçevesinde based on Statistical Regions of Europe (SRE) have been used
østatistiki Bölge Birimleri Snflamas (øBBS) kullanlmaktadr. in the framework of study to adapt European Union since
2002.

6. Tanm ve Kavramlar 6. Definition and Concepts

øntihar: ønsann psiúik tabakalarnda meydana gelen bir iç Suicide: Suicide is a method of killing of oneself knowingly
çatúma sonucunda kendi kendini bilerek ve isteyerek and willingly as a result of psychological conflict.
öldürme úeklidir.

Kaba intihar hz: Belli bir yl içinde her bin nüfus baúna Crude suicide rate: The number of suicides per thousand
düúen intihar saysdr. population in a given year.

KøH = ( ø / N ) x 1 000 CSR = ( S / P ) x 1 000

CSR : Crude Suicide Rate


KøH : Kaba øntihar Hz
S : Number of suicides
ø : øntihar says
P : Mid-year population
N : Yl ortas nüfus

City: Provincial and district centers within municipal


ùehir: øl ve ilçe merkezleri belediye snrlar içi úehir olarak
boundaries are defined as city.
tanmlanmaktadr.
Village: Sub-districts and villages are defined as village.
Köy: Bucak ve köyler, köy olarak tanmlanmaktadr.
Permanent residence: The place where person had
Daimi ikametgah: øntihar eden kiúinin intihar etmeden
resided before committing suicide.
önce sürekli olarak yaúad÷ yerdir.

7. Classifications
7. Snflamalar
7.1 Occupation: Occupations are coded according to the
7.1 Meslek: Meslekler, Uluslararas Standart Meslek
International Standard Classification of Occupation (ISCO-
Snflamas (ISCO-88)'na göre 4 dijitli olarak kodlanmútr.
88) as 4 digits.

7.2 Educational level: Educational levels are coded


7.2 E÷itim düzeyi: E÷itim düzeyi, Uluslararas Standart
according to the International Standard Classification of
E÷itim Snflamas (ISCED-97)'na uygun olarak kodlanmútr.
Education (ISCED-97).

VIII TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Explanation Açıklama

7.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas 7.3 Statistical Regions of Europe

Bölgesel istatistiklerin toplanmas, geliútirilmesi, bölgelerin With the aim of the collection and development of Regional
sosyo-ekonomik analizlerinin yaplmas, bölgesel politikalarn Statistics, socio-economic analysis of regions, defining the
çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli÷i Bölgesel østatistik framework of regional policies and establishing statistical
Sistemine uygun karúlaútrlabilir istatistiki veri taban database to be compared with European Union
oluúturulmas amacyla Kurumumuzda üretilen veri ve Regional Statistics System, the information and data
bilgiler østatistiki Bölge Birimleri Snflamas 1, 2 ve 3. Düzey produced in our Institute are presented in the scope of
kapsamnda sunulmaktadr. Statistical Regions of Europe, Level 1, 2, and 3.

1. Düzey østatistiki Bölge Birimleri; 2. Düzey østatistiki Level 1 Statistical Region Units are constituted as 12
Bölge Birimlerinin gruplandrlmas sonucu tanmlanmú olup regions which are defined by “Level 2” Statistical Region
12 bölgeden oluúmaktadr. Units grouped.

2. Düzey østatistiki Bölge Birimleri; 3. Düzey Level 2 Statistical Region Units are constituted as 26
kapsamndaki komúu illerin gruplandrlmas sonucu regions which are defined by “Level 3” Statistical Region
tanmlanmú olup 26 bölgeden oluúmaktadr. Units grouped according to the neighbor provinces.

3. Düzey kapsamndaki østatistiki Bölge Birimleri; il Level 3 Statistical Region Units are constituted by 81
düzeyinde olup 81 ilden oluúmaktadr. Her bir il østatistiki provinces. Each province is defined as a Statistical Region
Bölge Birimini tanmlamaktadr. Unit.

østatistiki Bölge Birimleri Snflamasna iliúkin ayrntl bilgi Detailed information related to the Statistical Regions of
tablo 2’de verilmektedir. Europe is given in table 2.

1. Co÷rafi bölge kapsamnda bulunan iller


Provinces included in geographical region

Co÷rafi Bölgeler Kapsanan øller


Geographical Regions Province to Comprise
Marmara Balkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, østanbul, Krklareli, Kocaeli, Sakarya,
Marmara Tekirda÷, Yalova.

Ege Afyonkarahisar, Aydn, Denizli, øzmir, Kütahya, Manisa, Mu÷la, Uúak.


Aegean

Akdeniz Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraú, Osmaniye.


Mediterranean

øç Anadolu Ankara, Çankr, Eskiúehir, Kayseri, Krúehir, Konya, Nevúehir, Ni÷de, Sivas,
Central Anatolia Yozgat, Aksaray, Karaman, Krkkale.

Karadeniz Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüúhane, Kastamonu, Ordu, Rize,
Black Sea Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartn, Karabük, Düzce.

Do÷u Anadolu A÷r, Bingöl, Bitlis, Elaz÷, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muú,
East Anatolia Tunceli, Van, Ardahan, I÷dr.

Güneydo÷u Anadolu Adyaman, Diyarbakr, Gaziantep, Mardin, Siirt, ùanlurfa, Batman, ùrnak, Kilis.
Southeast Anatolia

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


IX
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Açıklama Explanation

2. østatistiki Bölge Birimleri Snflamas (øBBS)- Statistical Regions of Europe (SRE)


1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3

TR Türkiye - Turkey
TR1 østanbul TR10 østanbul TR100 østanbul (Zonguldak, TR811 Zonguldak
(Tekirda÷, TR211 Tekirda÷ TR81 Karabük, TR812 Karabük
Bat TR21 Edirne, TR212 Edirne Bartn) TR813 Bartn
TR2 Marmara Krklareli ) TR213 Krklareli Bat (Kastamonu, TR821 Kastamonu
West ( Balkesir, TR221 Balkesir Karadeniz TR82 Çankr, TR822 Çankr
TR22 TR8
Marmara Çanakkale ) TR222 Çanakkale West Black Sinop) TR823 Sinop
TR31 (øzmir) TR310 øzmir Sea (Samsun, TR831 Samsun
(Aydn, TR321 Aydn Tokat, TR832 Tokat
TR83
TR32 Denizli, TR322 Denizli Çorum, TR833 Çorum
Ege Mu÷la) TR323 Mu÷la Amasya) TR834 Amasya
TR3
Aegean (Manisa, TR331 Manisa (Trabzon, TR901 Trabzon
Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Do÷u Ordu, TR902 Ordu
TR33
Kütahya, TR333 Kütahya Karadeniz Giresun, TR903 Giresun
TR9 TR90
Uúak) TR334 Uúak East Black Rize, TR904 Rize
(Bursa, TR411 Bursa Sea Artvin, TR905 Artvin
TR41 Eskiúehir, TR412 Eskiúehir Gümüúhane) TR906 Gümüúhane
Do÷u Bilecik ) TR413 Bilecik (Erzurum, TRA11 Erzurum
Marmara ( Kocaeli, TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, TRA12 Erzincan
TR4
East Sakarya, TR422 Sakarya Kuzeydo÷u Bayburt ) TRA13 Bayburt
Marmara TR42 Düzce, TR423 Düzce TRA Anadolu (A÷r, TRA21 A÷r
Bolu, TR424 Bolu Northeast Kars, TRA22 Kars
TRA2
Yalova ) TR425 Yalova Anatolia I÷dr, TRA23 I÷dr
Bat TR51 ( Ankara) TR510 Ankara Ardahan ) TRA24 Ardahan
TR5 Anadolu ( Konya, TR521 Konya (Malatya, TRB11 Malatya
West TR52 Karaman) TR522 Karaman Elaz÷, TRB12 Elaz÷
Anatolia TRB1
( Antalya, TR611 Antalya Ortado÷u Bingöl, TRB13 Bingöl
TR61 Isparta, TR612 Isparta TRB Anadolu Tunceli ) TRB14 Tunceli
Burdur) TR613 Burdur Centraleast (Van, TRB21 Van

Akdeniz TR62 (Adana, TR621 Adana Anatolia Muú, TRB22 Muú


TR6 TRB2
Mediterranean Mersin) TR622 Mersin Bitlis, TRB23 Bitlis
TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari ) TRB24 Hakkari
Kahramanmaraú, TR632 Kahramanmaraú (Gaziantep, TRC11 Gaziantep
Osmaniye) TR633 Osmaniye TRC1 Adyaman, TRC12 Adyaman
TR71 (Krkkale, TR711 Krkkale Kilis ) TRC13 Kilis
Aksaray, TR712 Aksaray Güneydo÷u (ùanlurfa, TRC21 ùanlurfa
TRC2
Orta Ni÷de, TR713 Ni÷de TRC Anadolu Diyarbakr ) TRC22 Diyarbakr
Anadolu Nevúehir, TR714 Nevúehir Southeast (Mardin, TRC31 Mardin
TR7 Central Krúehir) TR715 Krúehir Anatolia Batman, TRC32 Batman
TRC3
Anatolia TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri ùrnak, TRC33 ùrnak
Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt
Yozgat) TR723 Yozgat Toplam 12 26 81
Total

 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009

1.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamasna göre intiharlar, 2000-2009


Suicides by Statistical Regions of Europe, 2000-2009

øBBS - SRE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TR Türkiye - Turkey 1 802 2 584 2 301 2 705 2 707 2 703 2 829 2 793 2 816 2 898

TR1 østanbul 244 458 315 315 380 334 362 392 370 403
TR10 (østanbul) 244 458 315 315 380 334 362 392 370 403
TR100 østanbul 244 458 315 315 380 334 362 392 370 403

TR2 Bat Marmara 75 114 104 151 171 156 166 172 160 172
West Marmara
TR21 (Tekirda÷, Edirne, Krklareli) 43 54 54 78 72 69 82 81 91 84
TR211 Tekirda÷ 21 21 26 45 27 29 42 45 45 48
TR212 Edirne 16 23 16 9 26 21 25 11 29 21
TR213 Krklareli 6 10 12 24 19 19 15 25 17 15

TR22 (Balkesir, Çanakkale) 32 60 50 73 99 87 84 91 69 88


TR221 Balkesir 16 40 33 49 66 60 53 55 42 57
TR222 Çanakkale 16 20 17 24 33 27 31 36 27 31

TR3 Ege - Aegean 366 483 483 647 445 499 415 404 465 506
TR31 (øzmir) 177 232 191 227 161 159 145 159 172 183
TR310 øzmir 177 232 191 227 161 159 145 159 172 183

TR32 (Aydn, Denizli, Mu÷la) 111 179 227 279 134 186 147 129 147 194
TR321 Aydn 43 58 20 68 22 60 59 55 65 82
TR322 Denizli 12 30 31 65 27 31 44 43 44 62
TR323 Mu÷la 56 91 176 146 85 95 44 31 38 50

TR33 (Manisa, Afyonkarahisar,


Kütahya, Uúak) 78 72 65 141 150 154 123 116 146 129
TR331 Manisa 37 37 34 62 80 81 57 48 61 56
TR332 Afyonkarahisar 20 19 20 39 25 28 34 17 38 27
TR333 Kütahya 10 11 9 16 29 25 23 34 30 27
TR334 Uúak 11 5 2 24 16 20 9 17 17 19

TR4 Do÷u Marmara 185 217 228 206 221 213 236 229 208 258
East Marmara
TR41 (Bursa, Eskiúehir, Bilecik) 119 146 166 109 134 136 126 120 109 147
TR411 Bursa 81 103 110 58 88 98 83 69 68 98
TR412 Eskiúehir 34 33 51 41 34 31 38 38 36 34
TR413 Bilecik 4 10 5 10 12 7 5 13 5 15

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce,


Bolu, Yalova) 66 71 62 97 87 77 110 109 99 111
TR421 Kocaeli 44 42 37 45 32 38 46 44 48 46
TR422 Sakarya 12 8 7 28 24 16 34 33 24 34
TR423 Düzce 3 1 11 5 15 6 13 10 9 12
TR424 Bolu 2 13 3 12 8 12 12 17 13 7
TR425 Yalova 5 7 4 7 8 5 5 5 5 12

TR5 Bat Anadolu 199 287 266 259 218 232 250 280 259 257
West Anatolia
TR51 (Ankara) 154 227 220 167 142 163 166 181 173 169
TR510 Ankara 154 227 220 167 142 163 166 181 173 169

TR52 (Konya, Karaman) 45 60 46 92 76 69 84 99 86 88


TR521 Konya 36 54 41 84 73 61 70 85 77 74
TR522 Karaman 9 6 5 8 3 8 14 14 9 14

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009

1.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamasna göre intiharlar, 2000-2009 (devam)


Suicides by Statistical Regions of Europe, 2000-2009 (continued)

øBBS - SRE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TR6 Akdeniz 210 302 257 266 307 332 373 351 365 364
Mediterranean

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 82 92 82 99 108 89 137 142 112 136


TR611 Antalya 53 52 52 51 74 56 99 107 79 106
TR612 Isparta 22 30 21 30 20 16 19 20 18 16
TR613 Burdur 7 10 9 18 14 17 19 15 15 14

TR62 (Adana, Mersin) 67 107 87 93 142 170 148 124 173 152
TR621 Adana 20 66 51 20 79 92 86 70 78 78
TR622 Mersin 47 41 36 73 63 78 62 54 95 74

TR63 (Hatay, Kahramanmaraú,


Osmaniye) 61 103 88 74 57 73 88 85 80 76
TR631 Hatay 33 29 13 31 12 29 29 36 30 39
TR632 Kahramanmaraú 26 44 41 29 32 30 34 30 37 22
TR633 Osmaniye 2 30 34 14 13 14 25 19 13 15

TR7 Orta Anadolu 76 115 89 143 108 109 150 142 143 161
Central Anatolia

TR71 (Krkkale, Aksaray, Ni÷de,


Nevúehir, Krúehir) 41 42 33 62 54 50 61 69 64 77
TR711 Krkkale 10 9 7 23 8 12 20 10 9 10
TR712 Aksaray 13 11 11 10 14 7 10 13 16 17
TR713 Ni÷de 7 4 2 10 9 8 12 15 10 17
TR714 Nevúehir 2 10 8 8 17 14 11 11 14 19
TR715 Krúehir 9 8 5 11 6 9 8 20 15 14

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 35 73 56 81 54 59 89 73 79 84


TR721 Kayseri 7 51 27 48 27 24 46 29 46 43
TR722 Sivas 21 15 21 16 17 22 30 33 22 30
TR723 Yozgat 7 7 8 17 10 13 13 11 11 11

TR8 Bat Karadeniz 83 169 120 200 190 168 198 215 188 201
West Black Sea

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartn) 24 43 21 46 30 38 55 54 35 57


TR811 Zonguldak 8 8 13 27 15 25 33 34 15 37
TR812 Karabük 4 7 3 6 6 4 3 7 7 10
TR813 Bartn 12 28 5 13 9 9 19 13 13 10

TR82 (Kastamonu, Çankr, Sinop) 15 29 23 39 45 35 39 37 42 36


TR821 Kastamonu 10 21 13 22 30 19 19 21 22 20
TR822 Çankr 1 5 5 3 9 3 6 6 6 5
TR823 Sinop 4 3 5 14 6 13 14 10 14 11

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum,


Amasya) 44 97 76 115 115 95 104 124 111 108
TR831 Samsun 6 27 24 39 60 46 55 72 46 48
TR832 Tokat 16 15 16 24 25 16 19 27 30 25
TR833 Çorum 18 12 14 41 16 19 21 18 17 27
TR834 Amasya 4 43 22 11 14 14 9 7 18 8

TR9 Do÷u Karadeniz 38 57 42 81 131 160 130 108 108 87


East Black Sea

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun,


Rize, Artvin, Gümüúhane) 38 57 42 81 131 160 130 108 108 87
TR901 Trabzon 7 11 15 25 26 19 20 24 17 19
TR902 Ordu 16 13 7 9 56 77 62 29 30 33
TR903 Giresun 6 12 11 23 21 16 15 13 16 14
TR904 Rize 3 9 7 14 12 18 19 11 17 13

 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009

1.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamasna göre intiharlar, 2000-2009 (devam)


Suicides by Statistical Regions of Europe, 2000-2009 (continued)

øBBS - SRE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TR905 Artvin 3 7 1 7 10 25 9 28 24 5
TR906 Gümüúhane 3 5 1 3 6 5 5 3 4 3

TRA Kuzeydo÷u Anadolu 68 63 118 79 105 98 103 87 109 81


Northeast Anatolia

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 9 17 17 29 34 34 31 31 39 30


TRA11 Erzurum 7 10 13 22 24 24 23 24 23 23
TRA12 Erzincan 2 7 4 7 10 10 8 6 13 6
TRA13 Bayburt - - - - - - - 1 3 1

TRA2 (A÷r, Kars, I÷dr, Ardahan) 59 46 101 50 71 64 72 56 70 51


TRA21 A÷r 16 14 55 15 34 29 24 23 21 21
TRA22 Kars 26 17 28 19 23 26 31 20 29 17
TRA23 I÷dr 11 6 13 6 7 5 7 8 13 8
TRA24 Ardahan 6 9 5 10 7 4 10 5 7 5

TRB Ortado÷u Anadolu 133 132 94 157 182 185 220 150 167 158
Centraleast Anatolia

TRB1 (Malatya, Elaz÷, Bingöl,


Tunceli) 40 70 37 69 89 81 83 61 71 81
TRB11 Malatya 19 31 10 12 38 32 32 24 30 29
TRB12 Elaz÷ 20 25 16 35 29 24 28 23 31 32
TRB13 Bingöl - 7 2 13 17 10 15 12 5 9
TRB14 Tunceli 1 7 9 9 5 15 8 2 5 11

TRB2 (Van, Muú, Bitlis, Hakkari) 93 62 57 88 93 104 137 89 96 77


TRB21 Van 62 32 25 58 59 70 90 47 59 43
TRB22 Muú 11 16 19 23 16 21 29 20 13 19
TRB23 Bitlis 11 9 8 4 9 8 10 14 17 11
TRB24 Hakkari 9 5 5 3 9 5 8 8 7 4

TRC Güneydo÷u Anadolu 125 187 185 201 249 217 226 263 274 250
Southeast Anatolia

TRC1 (Gaziantep, Adyaman, Kilis) 52 69 77 72 88 79 49 61 72 98


TRC11 Gaziantep 33 37 48 48 63 59 25 43 55 72
TRC12 Adyaman 17 28 27 18 19 15 18 16 9 22
TRC13 Kilis 2 4 2 6 6 5 6 2 8 4

TRC2 (ùanlurfa, Diyarbakr) 51 76 83 73 97 73 107 125 132 101


TRC21 ùanlurfa 19 28 33 23 39 30 58 57 69 45
TRC22 Diyarbakr 32 48 50 50 58 43 49 68 63 56

TRC3 (Mardin, Batman, ùrnak, Siirt) 22 42 25 56 64 65 70 77 70 51


TRC31 Mardin 8 10 10 12 25 16 23 16 22 11
TRC32 Batman 8 29 6 20 16 11 25 20 29 19
TRC33 ùrnak 4 2 6 15 11 21 10 12 7 9
TRC34 Siirt 2 1 3 9 12 17 12 29 12 12

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009

1.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamasna göre kaba intihar hz, 2007-2009
Crude suicide rate by Statistical Regions of Europe, 2007-2009
(%000)
Kaba intihar hz Kaba intihar hz

Crude suicide rate Crude suicide rate

øBBS-SRE 2007 2008 2009 øBBS-SRE 2007 2008 2009


TR Türkiye 3,98 3,96 4,03 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce,

Turkey Bolu, Yalova) 3,62 3,20 3,51


TR1 østanbul 3,13 2,93 3,14 TR421 Kocaeli 3,11 3,28 3,05

TR10 (østanbul) 3,13 2,93 3,14 TR422 Sakarya 3,98 2,84 3,98

TR100 østanbul 3,13 2,93 3,14 TR423 Düzce 3,12 2,76 3,62
TR424 Bolu 6,25 4,81 2,61

TR2 Bat Marmara 5,67 5,19 5,52 TR425 Yalova 2,87 2,63 6,04

West Marmara
TR21 (Tekirda÷, Edirne, Krklareli) 5,63 6,14 5,58 TR5 Bat Anadolu 4,23 3,86 3,79
TR211 Tekirda÷ 6,35 6,00 6,19 West Anatolia
TR212 Edirne 2,76 7,32 5,32 TR51 (Ankara) 4,08 3,84 3,68
TR213 Krklareli 7,53 5,07 4,47 TR510 Ankara 4,08 3,84 3,68

TR22 (Balkesir, Çanakkale) 5,72 4,31 5,48 TR52 (Konya, Karaman) 4,54 3,92 4,01

TR221 Balkesir 4,94 3,73 5,03 TR521 Konya 4,34 3,92 3,77
TR222 Çanakkale 7,53 5,67 6,54 TR522 Karaman 6,25 3,95 6,09

TR3 Ege 4,36 4,98 5,38 TR6 Akdeniz 3,97 4,06 3,99
Aegean Mediterranean

TR31 (øzmir) 4,28 4,56 4,79 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 5,82 4,50 5,36
TR310 øzmir 4,28 4,56 4,79 TR611 Antalya 6,09 4,33 5,64

TR612 Isparta 4,68 4,35 3,92


TR32 (Aydn, Denizli, Mu÷la) 4,96 5,55 7,24 TR613 Burdur 5,93 6,02 5,66

TR321 Aydn 5,85 6,79 8,47


TR322 Denizli 4,76 4,82 6,76 TR62 (Adana, Mersin) 3,45 4,78 4,15
TR323 Mu÷la 4,11 4,88 6,31 TR621 Adana 3,50 3,87 3,81

TR622 Mersin 3,39 5,94 4,57


TR33 (Manisa, Afyonkarahisar,
Kütahya, Uúak) 3,92 4,99 4,43 TR63 (Hatay, Kahramanmaraú,
TR331 Manisa 3,63 4,62 4,26 Osmaniye) 3,02 2,78 2,60

TR332 Afyonkarahisar 2,41 5,43 3,88 TR631 Hatay 2,62 2,14 2,73

TR333 Kütahya 5,72 5,22 4,78 TR632 Kahramanmaraú 3,02 3,64 2,13
TR334 Uúak 5,07 5,09 5,71 TR633 Osmaniye 4,23 2,83 3,20

TR4 Do÷u Marmara 3,61 3,20 3,90 TR7 Orta Anadolu 3,76 3,78 4,25

East Marmara Central Anatolia


TR41 (Bursa, Eskiúehir, Bilecik) 3,59 3,20 4,25 TR71 (Krkkale, Aksaray, Ni÷de,

TR411 Bursa 2,86 2,75 3,89 Nevúehir, Krúehir) 4,67 4,30 5,18
TR412 Eskiúehir 5,29 4,90 4,56 TR711 Krkkale 3,56 3,21 3,61
TR413 Bilecik 6,22 2,51 7,72 TR712 Aksaray 3,56 4,35 4,57
Not. 2007 ylna iliúkin kaba intihar hz yeni nüfus projeksiyonuna Note. Crude suicide rate related to 2007 was revised according to the new
göre revize edilmiútir. population projection.

 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009

1.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamasna göre kaba intihar hz, 2007-2009 (devam)
Crude suicide rate by Statistical Regions of Europe, 2007-2009 (continued)
(%000)
Kaba intihar hz Kaba intihar hz
Crude suicide rate Crude suicide rate

øBBS-SRE 2007 2008 2009 øBBS-SRE 2007 2008 2009


TR713 Ni÷de 4,56 2,99 5,06 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 2,86 3,65 2,84
TR714 Nevúehir 3,93 4,98 6,72 TRA11 Erzurum 3,03 2,95 2,98

TR715 Krúehir 8,93 6,73 6,37 TRA12 Erzincan 2,79 6,13 2,88
TRA13 Bayburt 1,30 3,95 1,33

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 3,18 3,44 3,65


TR721 Kayseri 2,50 3,91 3,60 TRA2 (A÷r, Kars, I÷dr, Ardahan) 4,92 6,14 4,47
TR722 Sivas 5,13 3,46 4,78 TRA21 A÷r 4,33 3,95 3,93

TR723 Yozgat 2,21 2,25 2,29 TRA22 Kars 6,39 9,29 5,47
TRA23 I÷dr 4,42 7,10 4,33
TR8 Bat Karadeniz 4,79 4,20 4,50 TRA24 Ardahan 4,42 6,19 4,50
West Black Sea

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartn) 5,31 3,43 5,58 TRB Ortado÷u Anadolu 4,24 4,65 4,35
TR811 Zonguldak 5,53 2,43 5,98 Centraleast Anatolia

TR812 Karabük 3,18 3,23 4,62 TRB1 (Malatya, Elaz÷, Bingöl, Tunceli) 3,84 4,40 4,99
TR813 Bartn 7,18 7,07 5,38 TRB11 Malatya 3,34 4,12 3,95
TRB12 Elaz÷ 4,27 5,69 5,84

TR82 (Kastamonu, Çankr, Sinop) 5,05 5,71 4,89 TRB13 Bingöl 4,80 1,97 3,52

TR821 Kastamonu 5,82 6,09 5,58 TRB14 Tunceli 2,41 5,88 12,95
TR822 Çankr 3,47 3,43 2,85
TR823 Sinop 5,05 7,00 5,47 TRB2 (Van, Muú, Bitlis, Hakkari) 4,57 4,85 3,84

TRB21 Van 4,85 5,95 4,23


TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, TRB22 Muú 4,91 3,21 4,69

Amasya) 4,53 4,07 3,98 TRB23 Bitlis 4,26 5,18 3,37


TR831 Samsun 5,86 3,73 3,87 TRB24 Hakkari 3,32 2,77 1,55
TR832 Tokat 4,33 4,85 4,12

TR833 Çorum 3,25 3,10 4,97 TRC Güneydo÷u Anadolu 3,71 3,77 3,37

TR834 Amasya 2,11 5,50 2,47 Southeast Anatolia


TRC1 (Gaziantep, Adyaman, Kilis) 2,73 3,14 4,18
TR9 Do÷u Karadeniz 4,35 4,32 3,48 TRC11 Gaziantep 2,80 3,47 4,40
East Black Sea TRC12 Adyaman 2,74 1,54 3,75

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, TRC13 Kilis 1,71 6,67 3,31


Rize, Artvin, Gümüúhane) 4,35 4,32 3,48
TR901 Trabzon 3,25 2,28 2,54 TRC2 (ùanlurfa, Diyarbakr) 4,24 4,36 3,26
TR902 Ordu 4,06 4,18 4,61 TRC21 ùanlurfa 3,80 4,45 2,83
TR903 Giresun 3,13 3,81 3,34 TRC22 Diyarbakr 4,70 4,27 3,71

TR904 Rize 3,49 5,35 4,08


TR905 Artvin 16,57 14,37 3,00 TRC3 (Mardin, Batman, ùrnak, Siirt) 4,03 3,60 2,59

TR906 Gümüúhane 2,29 3,05 2,33 TRC31 Mardin 2,15 2,94 1,48
TRC32 Batman 4,28 6,05 3,85
TRA Kuzeydo÷u Anadolu 3,92 4,94 3,69 TRC33 ùrnak 2,93 1,65 2,08
Northeast Anatolia TRC34 Siirt 10,07 4,05 3,99
Not. 2007 ylna iliúkin kaba intihar hz yeni nüfus Note. Crude suicide rate related to 2007 was revised according to the new
projeksiyonuna göre revize edilmiútir. population projection.

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009

1.3 Co÷rafi bölgeye göre kaba intihar hz, 2007-2009


Crude suicide rate by geographical region, 2007-2009

A. øntihar says - Number of suicides B. Kaba intihar hz - Crude suicide rate (%000)

Co÷rafi bölge 2007 2008 2009


Geographical region A B A B A B

Türkiye 2 793 3,98 2 816 3,96 2 898 4,03


Turkey

Marmara Bölgesi 728 3,53 680 3,25 780 3,67


Marmara Region

Ege Bölgesi 404 4,36 465 4,98 506 5,38


Aegean Region

Akdeniz Bölgesi 351 3,97 365 4,06 364 3,99


Mediterranean Region

øç Anadolu Bölgesi 466 4,13 444 3,90 457 3,98


Central Anatolia Region

Karadeniz Bölgesi 345 4,62 315 4,21 303 4,06


Black Sea Region

Do÷u Anadolu Bölgesi 236 4,15 273 4,77 238 4,14


East Anatolia Region

Güneydo÷u Anadolu Bölgesi 263 3,71 274 3,77 250 3,37


Southeast Anatolia Region

Not. 1. 2007 ylna iliúkin kaba intihar hz yeni Note. 1. Crude suicide rate related to 2007 was revised according to
nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiútir. the new population projection.

2. Co÷rafi bölgeleri içeren iller açklama 2. Provinces included in geographical regions are given in
bölümünde tablo 1'de verilmiútir. explanation section, table 1.

 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009

1.4 Yaú grubuna göre intiharlar, 2000-2009


Suicides by age group, 2000-2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
Yl Total - 15 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 + Unknown
Year (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
2000
A 1 802 100 57 3,16 621 34,46 399 22,14 263 14,60 186 10,32 135 7,49 96 5,33 45 2,50 - -
B 1 114 100 25 2,24 307 27,56 262 23,52 183 16,43 149 13,38 98 8,80 64 5,74 26 2,33 - -
C 688 100 32 4,65 314 45,64 137 19,91 80 11,63 37 5,38 37 5,38 32 4,65 19 2,76 - -

2001
A 2 584 100 60 2,32 841 32,55 594 22,99 418 16,18 284 10,99 182 7,04 143 5,53 62 2,40 - -
B 1 677 100 27 1,61 423 25,22 407 24,27 318 18,96 229 13,66 132 7,87 97 5,79 44 2,62 - -
C 907 100 33 3,64 418 46,09 187 20,62 100 11,03 55 6,06 50 5,51 46 5,07 18 1,98 - -

2002
A 2 301 100 73 3,17 746 32,42 529 22,99 379 16,47 275 11,95 138 6,00 101 4,39 60 2,61 - -
B 1 392 100 30 2,15 332 23,85 328 23,56 274 19,68 205 14,73 107 7,69 74 5,32 42 3,02 - -
C 909 100 43 4,73 414 45,55 201 22,11 105 11,55 70 7,70 31 3,41 27 2,97 18 1,98 - -

2003
A 2 705 100 80 2,96 922 34,08 574 21,22 382 14,12 301 11,13 191 7,06 153 5,66 102 3,77 - -
B 1 574 100 32 2,03 416 26,43 333 21,16 270 17,16 219 13,91 133 8,45 102 6,48 69 4,38 - -
C 1 131 100 48 4,24 506 44,74 241 21,31 112 9,90 82 7,25 58 5,13 51 4,51 33 2,92 - -

2004
A 2 707 100 78 2,88 850 31,40 548 20,24 391 14,44 292 10,79 181 6,69 126 4,66 98 3,62 143 5,28
B 1 681 100 36 2,14 422 25,11 353 21,00 270 16,06 218 12,97 132 7,85 86 5,12 74 4,40 90 5,35
C 1 026 100 42 4,09 428 41,71 195 19,01 121 11,79 74 7,21 49 4,78 40 3,90 24 2,34 53 5,17

2005
A 2 703 100 74 2,74 759 28,08 570 21,09 358 13,24 336 12,43 200 7,40 138 5,11 109 4,03 159 5,88
B 1 740 100 36 2,07 385 22,13 367 21,09 263 15,11 261 15,00 142 8,16 108 6,21 78 4,48 100 5,75
C 963 100 38 3,95 374 38,84 203 21,08 95 9,86 75 7,79 58 6,02 30 3,11 31 3,22 59 6,13

2006
A 2 829 100 77 2,72 778 27,50 576 20,36 415 14,67 343 12,12 214 7,56 128 4,53 119 4,21 179 6,33
B 1 782 100 38 2,13 370 20,77 373 20,93 298 16,72 267 14,98 152 8,53 95 5,33 82 4,60 107 6,01
C 1 047 100 39 3,73 408 38,97 203 19,39 117 11,17 76 7,26 62 5,92 33 3,15 37 3,53 72 6,88

2007
A 2 793 100 92 3,29 690 24,70 604 21,63 413 14,79 347 12,42 199 7,13 139 4,98 129 4,62 180 6,44
B 1 808 100 34 1,88 352 19,47 408 22,57 314 17,37 257 14,21 145 8,02 97 5,36 92 5,09 109 6,03
C 985 100 58 5,89 338 34,31 196 19,90 99 10,05 90 9,14 54 5,48 42 4,26 37 3,76 71 7,21

2008
A 2 816 100 76 2,70 721 25,60 544 19,32 444 15,77 354 12,57 219 7,78 178 6,32 147 5,22 133 4,72
B 1 924 100 28 1,46 388 20,17 355 18,45 335 17,41 288 14,97 179 9,30 148 7,69 114 5,92 89 4,63
C 892 100 48 5,38 333 37,33 189 21,19 109 12,22 66 7,40 40 4,49 30 3,36 33 3,70 44 4,93

2009
A 2 898 100 95 3,28 603 20,81 589 20,32 480 16,56 475 16,39 303 10,46 180 6,21 159 5,49 14 0,48
B 2 111 100 49 2,32 352 16,67 435 20,61 390 18,48 383 18,14 235 11,13 134 6,35 122 5,78 11 0,52
C 787 100 46 5,84 251 31,89 154 19,57 90 11,44 92 11,69 68 8,64 46 5,85 37 4,70 3 0,38

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009

1.5 Nedene göre intiharlar, 2000-2009


A. Toplam B. Erkek C. Kadn

øntihar nedeni

Aile Geçim Ticari


geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk
Toplam Hastalk Family Economic Business
Total Illness incompatibility problems failure
Yl (%) (%) (%) (%) (%)

2000
A 1 802 100 500 27,75 444 24,64 323 17,92 84 4,66
B 1 114 100 306 27,47 196 17,59 287 25,76 81 7,27
C 688 100 194 28,20 248 36,05 36 5,23 3 0,44

2001
A 2 584 100 743 28,75 644 24,93 525 20,32 148 5,73
B 1 677 100 456 27,19 303 18,07 453 27,01 146 8,71
C 907 100 287 31,64 341 37,60 72 7,94 2 0,22

2002
A 2 301 100 895 38,90 493 21,43 327 14,21 91 3,95
B 1 392 100 512 36,78 249 17,89 267 19,18 82 5,89
C 909 100 383 42,14 244 26,84 60 6,60 9 0,99

2003
A 2 705 100 1 018 37,64 580 21,44 385 14,23 147 5,44
B 1 574 100 545 34,62 253 16,07 330 20,97 134 8,51
C 1 131 100 473 41,82 327 28,91 55 4,86 13 1,15

2004
A 2 707 100 482 17,81 429 15,85 194 7,17 60 2,22
B 1 681 100 298 17,73 213 12,67 163 9,70 57 3,39
C 1 026 100 184 17,93 216 21,05 31 3,02 3 0,29

2005
A 2 703 100 474 17,54 363 13,43 225 8,32 63 2,33
B 1 740 100 288 16,55 181 10,40 190 10,92 61 3,51
C 963 100 186 19,31 182 18,90 35 3,63 2 0,21

2006
A 2 829 100 512 18,10 373 13,18 215 7,60 56 1,98
B 1 782 100 322 18,07 171 9,60 193 10,83 54 3,03
C 1 047 100 190 18,15 202 19,29 22 2,10 2 0,19

2007
A 2 793 100 581 20,80 408 14,61 263 9,42 60 2,15
B 1 808 100 357 19,75 199 11,01 240 13,27 58 3,21
C 985 100 224 22,74 209 21,22 23 2,34 2 0,20

2008
A 2 816 100 648 23,01 382 13,56 289 10,26 119 4,23
B 1 924 100 436 22,66 213 11,07 269 13,98 117 6,08
C 892 100 212 23,77 169 18,95 20 2,24 2 0,22

2009
A 2 898 100 559 19,29 266 9,18 318 10,97 90 3,11
B 2 111 100 386 18,28 174 8,24 305 14,45 89 4,22
C 787 100 173 21,98 92 11,69 13 1,65 1 0,13

 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009

1.5 Suicides by cause, 2000-2009


A. Total B. Males C. Females

Cause of suicide
Hissi iliúki ve
istedi÷i ile evlenememe Ö÷renim
Emotional relationship baúarszl÷
and not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
person wanted failure Other Unknown
(%) (%) (%) (%) Year

2000
203 11,27 70 3,88 178 9,88 - - A
107 9,61 42 3,77 95 8,53 - - B
96 13,95 28 4,07 83 12,06 - - C

2001
314 12,15 59 2,28 151 5,84 - - A
185 11,03 33 1,97 101 6,02 - - B
129 14,22 26 2,87 50 5,51 - - C

2002
239 10,39 88 3,82 168 7,30 - - A
145 10,42 41 2,95 96 6,90 - - B
94 10,34 47 5,17 72 7,92 - - C

2003
266 9,83 95 3,51 214 7,91 - - A
136 8,64 50 3,18 126 8,01 - - B
130 11,50 45 3,98 88 7,78 - - C

2004
169 6,24 69 2,55 21 0,78 1 283 47,40 A
108 6,42 35 2,08 15 0,89 792 47,11 B
61 5,95 34 3,31 6 0,58 491 47,86 C

2005
176 6,51 31 1,15 196 7,25 1 175 43,47 A
101 5,80 17 0,98 137 7,87 765 43,97 B
75 7,79 14 1,45 59 6,13 410 42,58 C

2006
154 5,44 33 1,17 107 3,78 1 379 48,75 A
98 5,50 19 1,07 70 3,93 855 47,98 B
56 5,35 14 1,34 37 3,53 524 50,05 C

2007
161 5,76 27 0,97 59 2,11 1 234 44,18 A
113 6,25 16 0,88 29 1,60 796 44,03 B
48 4,87 11 1,12 30 3,05 438 44,47 C

2008
173 6,14 34 1,21 139 4,94 1 032 36,65 A
112 5,82 17 0,88 91 4,73 669 34,77 B
61 6,84 17 1,91 48 5,38 363 40,70 C

2009
123 4,24 15 0,52 176 6,07 1 351 46,62 A
89 4,22 11 0,52 131 6,21 926 43,86 B
34 4,32 4 0,51 45 5,72 425 54,00 C

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009

1.6 ùekline göre intiharlar, 2000-2009


A. Toplam B. Erkek C. Kadn

øntihar úekli

Ateúli
Kimyevi madde Yüksekten silah
kullanarak atlayarak Suya kullanarak
Toplam Asarak Taking Throwing from atlayarak Using
Total By hanging chemicals a high place By drowning firearms
Yl (%) (%) (%) (%) (%) (%)
2000
A 1 802 100 777 43,12 293 16,26 198 10,99 25 1,39 410 22,75
B 1 114 100 504 45,24 112 10,05 114 10,23 14 1,26 305 27,38
C 688 100 273 39,68 181 26,31 84 12,21 11 1,60 105 15,26

2001
A 2 584 100 1 150 44,50 449 17,38 282 10,91 58 2,24 541 20,94
B 1 677 100 811 48,36 178 10,61 158 9,42 41 2,45 410 24,45
C 907 100 339 37,38 271 29,88 124 13,67 17 1,88 131 14,44

2002
A 2 301 100 1 022 44,42 461 20,03 244 10,60 39 1,69 417 18,12
B 1 392 100 675 48,49 169 12,14 130 9,34 22 1,58 313 22,49
C 909 100 347 38,17 292 32,12 114 12,54 17 1,87 104 11,44

2003
A 2 705 100 1 245 46,03 477 17,64 240 8,87 64 2,37 560 20,70
B 1 574 100 784 49,81 153 9,72 118 7,50 29 1,84 420 26,68
C 1 131 100 461 40,76 324 28,65 122 10,79 35 3,09 140 12,38

2004
A 2 707 100 1 194 44,11 437 16,14 261 9,64 62 2,29 628 23,20
B 1 681 100 774 46,04 166 9,88 139 8,27 42 2,50 482 28,67
C 1 026 100 420 40,94 271 26,41 122 11,89 20 1,95 146 14,23

2005
A 2 703 100 1 200 44,40 418 15,46 262 9,69 53 1,96 656 24,27
B 1 740 100 813 46,72 157 9,02 151 8,68 33 1,90 509 29,25
C 963 100 387 40,19 261 27,10 111 11,53 20 2,08 147 15,26

2006
A 2 829 100 1 283 45,35 444 15,69 254 8,98 65 2,30 667 23,58
B 1 782 100 872 48,93 141 7,91 140 7,86 39 2,19 530 29,74
C 1 047 100 411 39,26 303 28,94 114 10,89 26 2,48 137 13,09

2007
A 2 793 100 1 325 47,44 411 14,72 216 7,73 51 1,83 679 24,31
B 1 808 100 888 49,12 156 8,63 127 7,02 29 1,60 542 29,98
C 985 100 437 44,37 255 25,89 89 9,04 22 2,23 137 13,91

2008
A 2 816 100 1 392 49,43 277 9,84 217 7,71 53 1,88 754 26,78
B 1 924 100 973 50,57 122 6,34 121 6,29 39 2,03 583 30,30
C 892 100 419 46,97 155 17,38 96 10,76 14 1,57 171 19,17

2009
A 2 898 100 1 557 53,73 167 5,76 253 8,73 53 1,83 760 26,22
B 2 111 100 1121 53,10 110 5,21 136 6,44 42 1,99 627 29,70
C 787 100 436 55,40 57 7,24 117 14,87 11 1,40 133 16,90

10 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009

1.6 Suicides by method, 2000-2009


A. Total B. Males C. Females

Method of suicide
Tren veya baúka
Do÷algaz, motorlu bir araç
Kesici bir tüpgaz v.b. altna atlayarak
Kendini alet kullanarak kullanarak Throwing off
yakarak Using a sharp Using natural a train or another Di÷er
By burning instrument gas or lpg. etc. motorized vehicle Other
(%) (%) (%) (%) (%) Year
2000
23 1,28 35 1,94 8 0,44 11 0,61 22 1,22 A
16 1,44 23 2,06 5 0,45 9 0,81 12 1,08 B
7 1,02 12 1,74 3 0,44 2 0,29 10 1,45 C

2001
16 0,62 41 1,59 17 0,66 19 0,74 11 0,43 A
14 0,83 29 1,73 11 0,66 16 0,95 9 0,54 B
2 0,22 12 1,32 6 0,66 3 0,33 2 0,22 C

2002
16 0,70 44 1,91 12 0,52 20 0,87 26 1,13 A
14 1,01 37 2,66 9 0,65 14 1,01 9 0,65 B
2 0,22 7 0,77 3 0,33 6 0,66 17 1,87 C

2003
19 0,70 39 1,44 12 0,44 17 0,63 32 1,18 A
15 0,95 26 1,65 5 0,32 10 0,64 14 0,89 B
4 0,35 13 1,15 7 0,62 7 0,62 18 1,59 C

2004
21 0,78 46 1,70 6 0,22 24 0,89 28 1,03 A
14 0,83 34 2,02 4 0,24 13 0,77 13 0,77 B
7 0,68 12 1,17 2 0,19 11 1,07 15 1,46 C

2005
18 0,67 51 1,89 6 0,22 23 0,85 16 0,59 A
13 0,75 32 1,84 5 0,29 17 0,98 10 0,57 B
5 0,52 19 1,97 1 0,10 6 0,62 6 0,62 C

2006
9 0,32 48 1,70 14 0,49 17 0,60 28 0,99 A
3 0,17 33 1,85 10 0,56 8 0,45 6 0,34 B
6 0,57 15 1,43 4 0,38 9 0,86 22 2,10 C

2007
6 0,21 39 1,40 11 0,39 19 0,68 36 1,29 A
5 0,28 22 1,22 11 0,61 14 0,77 14 0,77 B
1 0,10 17 1,73 - - 5 0,51 22 2,23 C

2008
6 0,21 42 1,49 7 0,25 19 0,67 49 1,74 A
6 0,31 29 1,51 7 0,36 13 0,68 31 1,61 B
- - 13 1,46 - - 6 0,67 18 2,02 C

2009
7 0,24 30 1,04 6 0,21 12 0,41 53 1,83 A
6 0,28 25 1,18 6 0,28 8 0,38 30 1,42 B
1 0,13 5 0,64 - - 4 0,51 23 2,92 C

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


11
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009

1.7 E÷itim durumuna göre intiharlar, 2000-2009


A. Toplam B. Erkek C. Kadn
E÷itim durumu (ISCED-97)
Okuma yazma bilen

Bir okul
Okuma yazma Okuma yazma bitirmeyen
Toplam bilmeyen bilen toplam No school Toplam
Total Illiterate Total literate completed Total
Yl (%) (%) (%) (%) (%)

2000
A 1 802 100 123 6,83 1 679 93,17 127 7,05 1 552 86,13
B 1 114 100 50 4,49 1 064 95,51 54 4,85 1 010 90,66
C 688 100 73 10,61 615 89,39 73 10,61 542 78,78

2001
A 2 584 100 183 7,08 2 401 92,92 159 6,15 2 242 86,76
B 1 677 100 64 3,82 1 613 96,18 94 5,61 1 519 90,58
C 907 100 119 13,12 788 86,88 65 7,17 723 79,71

2002
A 2 301 100 165 7,17 2 136 92,83 176 7,65 1 960 85,18
B 1 392 100 58 4,17 1 334 95,83 93 6,68 1 241 89,15
C 909 100 107 11,77 802 88,23 83 9,13 719 79,10

2003
A 2 705 100 233 8,61 2 472 91,39 236 8,73 2 236 82,66
B 1 574 100 80 5,08 1 494 94,92 118 7,50 1 376 87,42
C 1 131 100 153 13,53 978 86,47 118 10,43 860 76,04

2004
A 2 707 100 277 10,23 2 430 89,77 197 7,28 2 233 82,49
B 1 681 100 133 7,91 1 548 92,09 113 6,72 1 435 85,37
C 1 026 100 144 14,04 882 85,96 84 8,19 798 77,78

2005
A 2 703 100 152 5,62 2 551 94,38 161 5,96 2 390 88,42
B 1 740 100 67 3,85 1 673 96,15 91 5,23 1 582 90,92
C 963 100 85 8,83 878 91,17 70 7,27 808 83,90

2006
A 2 829 100 171 6,04 2 658 93,96 250 8,84 2 408 85,12
B 1 782 100 53 2,97 1 729 97,03 138 7,74 1 591 89,28
C 1 047 100 118 11,27 929 88,73 112 10,70 817 78,03

2007
A 2 793 100 139 4,98 2 654 95,02 188 6,73 2 466 88,29
B 1 808 100 47 2,60 1 761 97,40 96 5,31 1 665 92,09
C 985 100 92 9,34 893 90,66 92 9,34 801 81,32

2008
A 2 816 100 136 4,83 2 680 95,17 350 12,43 2 330 82,74
B 1 924 100 51 2,65 1 873 97,35 204 10,60 1 669 86,75
C 892 100 85 9,53 807 90,47 146 16,37 661 74,10

2009
A 2 898 100 97 3,35 2 683 92,58 372 12,84 2 311 79,74
B 2 111 100 44 2,08 1 973 93,46 203 9,62 1 770 83,85
C 787 100 53 6,73 710 90,22 169 21,47 541 68,74

Not. 2000 ylnda ilkö÷retiim mezunlar, ortaokul ve dengi mezunlar içinde verilmiútir.

12 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009

1.7 Suicides by educational level, 2000-2009


A. Total B. Males C. Females
Educational level (ISCED-97)
Literate

Bitirilen okul - Completed school


Yüksek
ølkokul ølkö÷retim Ortaokul ve dengi Lise ve dengi ö÷retim
Primary Primary Junior high school High school Higher Bilinmeyen
school education and equivalent and equivalent education Unknown
(%) (%) (%) (%) (%) Year
2000
814 45,17 - - 256 14,21 366 20,31 116 6,44 - - A
495 44,43 - - 167 14,99 267 23,97 81 7,27 - - B
319 46,37 - - 89 12,94 99 14,39 35 5,09 - - C

2001
1 322 51,16 18 0,70 317 12,27 462 17,88 123 4,76 - - A
868 51,76 9 0,54 221 13,18 329 19,62 92 5,49 - - B
454 50,06 9 0,99 96 10,58 133 14,66 31 3,42 - - C

2002
1 046 45,46 133 5,78 227 9,87 408 17,73 146 6,35 - - A
660 47,41 44 3,16 160 11,49 273 19,61 104 7,47 - - B
386 42,46 89 9,79 67 7,37 135 14,85 42 4,62 - - C

2003
1 282 47,39 109 4,03 308 11,39 430 15,90 107 3,96 - - A
786 49,94 48 3,05 208 13,21 253 16,07 81 5,15 - - B
496 43,85 61 5,39 100 8,84 177 15,65 26 2,30 - - C

2004
1 213 44,81 234 8,64 199 7,35 440 16,25 147 5,43 - - A
771 45,87 107 6,37 146 8,69 305 18,14 106 6,31 - - B
442 43,08 127 12,38 53 5,17 135 13,16 41 4,00 - - C

2005
1 173 43,40 493 18,24 267 9,88 328 12,13 129 4,77 - - A
808 46,44 228 13,10 199 11,44 249 14,31 98 5,63 - - B
365 37,90 265 27,52 68 7,06 79 8,20 31 3,22 - - C

2006
1 266 44,75 342 12,09 201 7,10 488 17,25 111 3,92 - - A
855 47,98 142 7,97 148 8,31 358 20,09 88 4,94 - - B
411 39,26 200 19,10 53 5,06 130 12,42 23 2,20 - - C

2007
1 268 45,40 376 13,46 207 7,41 495 17,72 120 4,30 - - A
888 49,12 152 8,41 159 8,79 379 20,96 87 4,81 - - B
380 38,58 224 22,74 48 4,87 116 11,78 33 3,35 - - C

2008
1 075 38,17 396 14,06 184 6,53 506 17,97 169 6,00 - - A
779 40,49 225 11,69 145 7,54 387 20,11 133 6,91 - - B
296 33,18 171 19,17 39 4,37 119 13,34 36 4,04 - - C

2009
1 165 40,20 345 11,90 171 5,90 451 15,56 179 6,18 118 4,07 A
894 42,35 222 10,52 144 6,82 368 17,43 142 6,73 94 4,45 B
271 34,43 123 15,63 27 3,43 83 10,55 37 4,70 24 3,05 C

Note. Primary education is included in junior high school and equivalent in 2000.

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


13
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

14 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


15
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TR Türkiye - Turkey A 2 898 95 331 272 326 263 251 229 256 219 190 113 99 81 159 14
B 2 111 49 175 177 237 198 207 183 201 182 148 87 75 59 122 11
C 787 46 156 95 89 65 44 46 55 37 42 26 24 22 37 3

TR1 østanbul A 403 6 24 33 56 44 37 40 39 30 25 15 12 12 24 6


B 315 5 16 24 43 34 30 35 31 24 18 15 9 8 19 4
C 88 1 8 9 13 10 7 5 8 6 7 - 3 4 5 2

TR10 (østanbul) A 403 6 24 33 56 44 37 40 39 30 25 15 12 12 24 6


B 315 5 16 24 43 34 30 35 31 24 18 15 9 8 19 4
C 88 1 8 9 13 10 7 5 8 6 7 - 3 4 5 2

TR100 østanbul A 403 6 24 33 56 44 37 40 39 30 25 15 12 12 24 6


B 315 5 16 24 43 34 30 35 31 24 18 15 9 8 19 4
C 88 1 8 9 13 10 7 5 8 6 7 - 3 4 5 2

TR2 Bat Marmara A 172 2 8 13 13 14 12 15 21 16 18 11 10 6 12 1


West Marmara B 132 - 4 12 13 12 10 12 19 10 12 9 7 4 8 -
C 40 2 4 1 - 2 2 3 2 6 6 2 3 2 4 1

TR21 (Tekirda÷, Edirne, A 84 1 3 10 4 10 7 8 10 7 7 4 3 4 6 -


Krklareli) B 67 - 1 9 4 10 6 5 9 6 6 3 3 2 3 -
C 17 1 2 1 - - 1 3 1 1 1 1 - 2 3 -

TR211 Tekirda÷ A 48 1 2 4 3 10 4 5 4 4 5 2 1 1 2 -
B 41 - - 4 3 10 3 3 4 4 5 2 1 1 1 -
C 7 1 2 - - - 1 2 - - - - - - 1 -

TR212 Edirne A 21 - 1 3 1 - 2 1 4 2 2 1 1 1 2 -
B 17 - 1 3 1 - 2 1 3 1 1 1 1 1 1 -
C 4 - - - - - - - 1 1 1 - - - 1 -

TR213 Krklareli A 15 - - 3 - - 1 2 2 1 - 1 1 2 2 -
B 9 - - 2 - - 1 1 2 1 - - 1 - 1 -
C 6 - - 1 - - - 1 - - - 1 - 2 1 -

TR22 (Balkesir, A 88 1 5 3 9 4 5 7 11 9 11 7 7 2 6 1
Çanakkale) B 65 - 3 3 9 2 4 7 10 4 6 6 4 2 5 -
C 23 1 2 - - 2 1 - 1 5 5 1 3 - 1 1

TR221 Balkesir A 57 1 4 2 5 3 2 4 6 5 9 4 4 2 5 1
B 45 - 3 2 5 2 1 4 6 3 6 4 3 2 4 -
C 12 1 1 - - 1 1 - - 2 3 - 1 - 1 1

TR222 Çanakkale A 31 - 1 1 4 1 3 3 5 4 2 3 3 - 1 -
B 20 - - 1 4 - 3 3 4 1 - 2 1 - 1 -
C 11 - 1 - - 1 - - 1 3 2 1 2 - - -

16 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TR3 Ege - Aegean A 506 10 47 39 42 47 42 37 53 47 35 24 24 19 40 -


B 385 5 30 28 28 39 32 26 41 42 28 18 19 18 31 -
C 121 5 17 11 14 8 10 11 12 5 7 6 5 1 9 -

TR31 (øzmir) A 183 1 12 12 14 18 14 14 27 18 17 9 9 7 11 -


B 137 1 7 9 9 16 9 9 19 15 15 7 8 6 7 -
C 46 - 5 3 5 2 5 5 8 3 2 2 1 1 4 -

TR310 øzmir A 183 1 12 12 14 18 14 14 27 18 17 9 9 7 11 -


B 137 1 7 9 9 16 9 9 19 15 15 7 8 6 7 -
C 46 - 5 3 5 2 5 5 8 3 2 2 1 1 4 -

TR32 (Aydn, Denizli, A 194 4 21 11 16 20 20 13 20 19 12 9 12 8 9 -


Mu÷la) B 146 2 12 8 11 15 15 9 18 18 7 6 9 8 8 -
C 48 2 9 3 5 5 5 4 2 1 5 3 3 - 1 -

TR321 Aydn A 82 2 9 5 3 7 7 7 12 6 6 5 5 4 4 -
B 62 - 5 3 2 4 6 5 11 6 5 4 3 4 4 -
C 20 2 4 2 1 3 1 2 1 - 1 1 2 - - -

TR322 Denizli A 62 2 4 2 8 7 8 3 5 7 4 3 5 3 1 -
B 48 2 3 2 6 6 7 1 4 6 2 1 4 3 1 -
C 14 - 1 - 2 1 1 2 1 1 2 2 1 - - -

TR323 Mu÷la A 50 - 8 4 5 6 5 3 3 6 2 1 2 1 4 -
B 36 - 4 3 3 5 2 3 3 6 - 1 2 1 3 -
C 14 - 4 1 2 1 3 - - - 2 - - - 1 -

TR33 (Manisa, A 129 5 14 16 12 9 8 10 6 10 6 6 3 4 20 -

Afyonkarahisar, B 102 2 11 11 8 8 8 8 4 9 6 5 2 4 16 -
Kütahya, Uúak) C 27 3 3 5 4 1 - 2 2 1 - 1 1 - 4 -

TR331 Manisa A 56 2 4 5 8 6 4 3 3 6 4 3 1 - 7 -
B 44 1 4 4 6 5 4 2 2 6 4 2 - - 4 -
C 12 1 - 1 2 1 - 1 1 - - 1 1 - 3 -

TR332 Afyonkarahisar A 27 1 5 4 1 1 1 2 2 3 - 2 1 1 3 -
B 22 - 4 2 1 1 1 1 2 3 - 2 1 1 3 -
C 5 1 1 2 - - - 1 - - - - - - - -

TR333 Kütahya A 27 1 3 4 3 1 1 2 - - 1 1 1 - 9 -
B 22 1 1 4 1 1 1 2 - - 1 1 1 - 8 -
C 5 - 2 - 2 - - - - - - - - - 1 -

TR334 Uúak A 19 1 2 3 - 1 2 3 1 1 1 - - 3 1 -
B 14 - 2 1 - 1 2 3 - - 1 - - 3 1 -
C 5 1 - 2 - - - - 1 1 - - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


17
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TR4 Do÷u Marmara A 258 3 17 31 28 26 17 24 21 24 22 9 10 8 16 2


East Marmara B 206 3 14 24 21 21 17 20 14 21 19 7 7 5 11 2
C 52 - 3 7 7 5 - 4 7 3 3 2 3 3 5 -

TR41 (Bursa, Eskiúehir, A 147 2 12 21 16 9 8 17 9 15 13 5 8 4 7 1

Bilecik) B 118 2 9 17 11 9 8 14 5 14 11 4 6 2 5 1
C 29 - 3 4 5 - - 3 4 1 2 1 2 2 2 -

TR411 Bursa A 98 1 7 12 14 6 4 14 5 10 8 4 5 4 4 -
B 79 1 4 11 10 6 4 11 3 9 7 4 3 2 4 -
C 19 - 3 1 4 - - 3 2 1 1 - 2 2 - -

TR412 Eskiúehir A 34 1 3 7 2 3 3 - 2 4 4 - 2 - 2 1
B 27 1 3 4 1 3 3 - 1 4 3 - 2 - 1 1
C 7 - - 3 1 - - - 1 - 1 - - - 1 -

TR413 Bilecik A 15 - 2 2 - - 1 3 2 1 1 1 1 - 1 -
B 12 - 2 2 - - 1 3 1 1 1 - 1 - - -
C 3 - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 -

TR42 (Kocaeli, Sakarya, A 111 1 5 10 12 17 9 7 12 9 9 4 2 4 9 1

Düzce, Bolu, B 88 1 5 7 10 12 9 6 9 7 8 3 1 3 6 1
Yalova) C 23 - - 3 2 5 - 1 3 2 1 1 1 1 3 -

TR421 Kocaeli A 46 - 1 4 5 5 4 6 7 4 1 2 1 2 3 1
B 38 - 1 3 4 3 4 6 6 3 1 1 1 1 3 1
C 8 - - 1 1 2 - - 1 1 - 1 - 1 - -

TR422 Sakarya A 34 1 3 1 3 6 3 1 4 5 3 1 - 2 1 -
B 28 1 3 - 3 5 3 - 3 4 2 1 - 2 1 -
C 6 - - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - - -

TR423 Düzce A 12 - - - 2 2 1 - - - 3 1 - - 3 -
B 7 - - - 1 1 1 - - - 3 1 - - - -
C 5 - - - 1 1 - - - - - - - - 3 -

TR424 Bolu A 7 - - 2 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 -
B 6 - - 2 1 1 - - - - 1 - - - 1 -
C 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -

TR425 Yalova A 12 - 1 3 1 3 1 - - - 1 - 1 - 1 -
B 9 - 1 2 1 2 1 - - - 1 - - - 1 -
C 3 - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - -

TR5 Bat Anadolu A 257 9 17 24 34 30 31 24 27 18 16 7 6 4 9 1


West Anatolia B 190 4 13 14 24 21 27 18 19 17 12 6 4 3 7 1
C 67 5 4 10 10 9 4 6 8 1 4 1 2 1 2 -

18 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TR51 (Ankara) A 169 2 6 15 25 20 21 17 20 15 9 2 6 3 7 1


B 124 1 6 11 17 12 17 12 14 14 5 2 4 3 5 1
C 45 1 - 4 8 8 4 5 6 1 4 - 2 - 2 -

TR510 Ankara A 169 2 6 15 25 20 21 17 20 15 9 2 6 3 7 1


B 124 1 6 11 17 12 17 12 14 14 5 2 4 3 5 1
C 45 1 - 4 8 8 4 5 6 1 4 - 2 - 2 -

TR52 (Konya, Karaman) A 88 7 11 9 9 10 10 7 7 3 7 5 - 1 2 -


B 66 3 7 3 7 9 10 6 5 3 7 4 - - 2 -
C 22 4 4 6 2 1 - 1 2 - - 1 - 1 - -

TR521 Konya A 74 6 9 8 6 8 9 7 7 2 5 5 - 1 1 -
B 55 3 5 2 6 7 9 6 5 2 5 4 - - 1 -
C 19 3 4 6 - 1 - 1 2 - - 1 - 1 - -

TR522 Karaman A 14 1 2 1 3 2 1 - - 1 2 - - - 1 -
B 11 - 2 1 1 2 1 - - 1 2 - - - 1 -
C 3 1 - - 2 - - - - - - - - - - -

TR6 Akdeniz A 364 12 43 33 47 27 44 25 29 28 22 12 12 14 15 1


Mediterranean B 264 6 22 16 33 19 38 19 25 23 20 8 12 11 11 1
C 100 6 21 17 14 8 6 6 4 5 2 4 - 3 4 -

TR61 (Antalya, Isparta, A 136 7 11 8 18 9 21 12 11 11 7 5 4 4 7 1

Burdur) B 106 3 6 5 13 8 20 8 9 11 7 2 4 4 5 1
C 30 4 5 3 5 1 1 4 2 - - 3 - - 2 -

TR611 Antalya A 106 6 7 7 15 7 16 11 8 7 6 4 4 3 4 1


B 83 3 4 4 10 6 16 7 7 7 6 2 4 3 3 1
C 23 3 3 3 5 1 - 4 1 - - 2 - - 1 -

TR612 Isparta A 16 - 3 1 2 1 1 1 3 1 1 - - - 2 -
B 14 - 2 1 2 1 1 1 2 1 1 - - - 2 -
C 2 - 1 - - - - - 1 - - - - - - -

TR613 Burdur A 14 1 1 - 1 1 4 - - 3 - 1 - 1 1 -
B 9 - - - 1 1 3 - - 3 - - - 1 - -
C 5 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 -

TR62 (Adana, Mersin) A 152 2 23 14 17 14 15 10 14 10 10 7 4 6 6 -


B 108 - 11 8 11 9 12 9 13 9 9 6 4 3 4 -
C 44 2 12 6 6 5 3 1 1 1 1 1 - 3 2 -

TR621 Adana A 78 1 12 10 10 8 11 5 8 5 2 2 2 2 - -
B 55 - 7 7 5 6 8 4 7 5 2 2 2 - - -
C 23 1 5 3 5 2 3 1 1 - - - - 2 - -

TR622 Mersin A 74 1 11 4 7 6 4 5 6 5 8 5 2 4 6 -
B 53 - 4 1 6 3 4 5 6 4 7 4 2 3 4 -
C 21 1 7 3 1 3 - - - 1 1 1 - 1 2 -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


19
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TR63 (Hatay, A 76 3 9 11 12 4 8 3 4 7 5 - 4 4 2 -

Kahramanmaraú, B 50 3 5 3 9 2 6 2 3 3 4 - 4 4 2 -
Osmaniye) C 26 - 4 8 3 2 2 1 1 4 1 - - - - -

TR631 Hatay A 39 3 1 5 7 2 4 3 3 3 2 - 4 2 - -
B 30 3 1 2 5 2 3 2 2 3 1 - 4 2 - -
C 9 - - 3 2 - 1 1 1 - 1 - - - - -

TR632 Kahramanmaraú A 22 - 3 2 3 2 4 - - 3 2 - - 2 1 -
B 13 - 1 1 3 - 3 - - - 2 - - 2 1 -
C 9 - 2 1 - 2 1 - - 3 - - - - - -

TR633 Osmaniye A 15 - 5 4 2 - - - 1 1 1 - - - 1 -
B 7 - 3 - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 -
C 8 - 2 4 1 - - - - 1 - - - - - -

TR7 Orta Anadolu A 161 6 16 11 16 13 17 15 15 9 10 8 4 6 13 2


Central Anatolia B 119 4 8 5 12 11 13 15 12 8 4 6 4 3 12 2
C 42 2 8 6 4 2 4 - 3 1 6 2 - 3 1 -

TR71 (Krkkale, Aksaray, A 77 3 7 7 7 4 8 8 7 5 5 5 - 1 9 1


Ni÷de, Nevúehir, B 58 1 5 4 5 4 6 8 5 4 2 3 - 1 9 1
Krúehir) C 19 2 2 3 2 - 2 - 2 1 3 2 - - - -

TR711 Krkkale A 10 - 1 1 1 1 1 2 - - 1 2 - - - -
B 8 - 1 1 1 1 1 2 - - - 1 - - - -
C 2 - - - - - - - - - 1 1 - - - -

TR712 Aksaray A 17 2 1 1 2 1 3 - 2 2 - - - 1 1 1
B 12 - - - 2 1 2 - 2 2 - - - 1 1 1
C 5 2 1 1 - - 1 - - - - - - - - -

TR713 Ni÷de A 17 1 1 2 1 - - 3 2 1 1 - - - 5 -
B 15 1 1 2 - - - 3 1 1 1 - - - 5 -
C 2 - - - 1 - - - 1 - - - - - - -

TR714 Nevúehir A 19 - 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 - - 1 -
B 14 - 2 1 1 1 1 2 2 1 - 2 - - 1 -
C 5 - - 2 1 - 1 - - - 1 - - - - -

TR715 Krúehir A 14 - 2 - 1 1 2 1 1 1 2 1 - - 2 -
B 9 - 1 - 1 1 2 1 - - 1 - - - 2 -
C 5 - 1 - - - - - 1 1 1 1 - - - -

TR72 (Kayseri, Sivas, A 84 3 9 4 9 9 9 7 8 4 5 3 4 5 4 1


Yozgat) B 61 3 3 1 7 7 7 7 7 4 2 3 4 2 3 1
C 23 - 6 3 2 2 2 - 1 - 3 - - 3 1 -

20 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TR721 Kayseri A 43 1 4 1 5 5 6 4 4 2 2 3 1 3 2 -
B 34 1 3 - 4 4 5 4 4 2 1 3 1 1 1 -
C 9 - 1 1 1 1 1 - - - 1 - - 2 1 -

TR722 Sivas A 30 1 3 2 4 2 2 2 4 1 2 - 2 2 2 1
B 20 1 - 1 3 1 1 2 3 1 1 - 2 1 2 1
C 10 - 3 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - -

TR723 Yozgat A 11 1 2 1 - 2 1 1 - 1 1 - 1 - - -
B 7 1 - - - 2 1 1 - 1 - - 1 - - -
C 4 - 2 1 - - - - - - 1 - - - - -

TR8 Bat Karadeniz A 201 3 14 10 17 20 15 17 18 20 21 14 9 5 17 1


West Black Sea B 142 2 4 7 11 14 11 14 14 16 17 9 6 3 13 1
C 59 1 10 3 6 6 4 3 4 4 4 5 3 2 4 -

TR81 (Zonguldak, A 57 1 2 2 5 4 6 6 4 7 8 5 1 1 5 -

Karabük, Bartın) B 34 - - 2 2 2 3 5 2 6 6 3 - - 3 -
C 23 1 2 - 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 -

TR811 Zonguldak A 37 - 1 - 4 2 5 4 3 5 4 4 - 1 4 -
B 25 - - - 2 1 3 4 2 5 2 3 - - 3 -
C 12 - 1 - 2 1 2 - 1 - 2 1 - 1 1 -

TR812 Karabük A 10 - 1 - 1 - - 2 1 1 1 1 1 - 1 -
B 3 - - - - - - 1 - 1 1 - - - - -
C 7 - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 - 1 -

TR813 Bartın A 10 1 - 2 - 2 1 - - 1 3 - - - - -
B 6 - - 2 - 1 - - - - 3 - - - - -
C 4 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - - -

TR82 (Kastamonu, Çankırı, A 36 - 3 2 3 1 1 5 4 4 3 2 1 3 4 -

Sinop) B 28 - 1 2 2 1 1 3 4 2 3 2 1 3 3 -
C 8 - 2 - 1 - - 2 - 2 - - - - 1 -

TR821 Kastamonu A 20 - 1 1 1 - 1 3 2 1 3 1 1 2 3 -
B 14 - - 1 - - 1 1 2 - 3 1 1 2 2 -
C 6 - 1 - 1 - - 2 - 1 - - - - 1 -

TR822 Çankırı A 5 - 1 - - 1 - - 2 1 - - - - - -
B 4 - - - - 1 - - 2 1 - - - - - -
C 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -

TR823 Sinop A 11 - 1 1 2 - - 2 - 2 - 1 - 1 1 -
B 10 - 1 1 2 - - 2 - 1 - 1 - 1 1 -
C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


21
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TR83 (Samsun, Tokat, A 108 2 9 6 9 15 8 6 10 9 10 7 7 1 8 1


Çorum, Amasya) B 80 2 3 3 7 11 7 6 8 8 8 4 5 - 7 1
C 28 - 6 3 2 4 1 - 2 1 2 3 2 1 1 -

TR831 Samsun A 48 1 3 3 5 5 4 4 7 4 4 3 1 1 2 1
B 34 1 - - 4 3 4 4 5 4 3 2 1 - 2 1
C 14 - 3 3 1 2 - - 2 - 1 1 - 1 - -

TR832 Tokat A 25 - 4 - 2 4 2 2 2 3 2 1 1 - 2 -
B 18 - 1 - 1 3 2 2 2 3 2 - 1 - 1 -
C 7 - 3 - 1 1 - - - - - 1 - - 1 -

TR833 Çorum A 27 - 2 2 2 3 2 - 1 2 2 3 5 - 3 -
B 20 - 2 2 2 2 1 - 1 1 1 2 3 - 3 -
C 7 - - - - 1 1 - - 1 1 1 2 - - -

TR834 Amasya A 8 1 - 1 - 3 - - - - 2 - - - 1 -
B 8 1 - 1 - 3 - - - - 2 - - - 1 -
C - - - - - - - - - - - - - - - -

TR9 Do÷u Karadeniz A 87 2 7 10 10 4 8 9 8 8 7 6 4 2 2 -


East Black Sea B 68 - 5 8 7 4 8 9 7 5 6 4 2 2 1 -
C 19 2 2 2 3 - - - 1 3 1 2 2 - 1 -

TR90 (Trabzon, Ordu, A 87 2 7 10 10 4 8 9 8 8 7 6 4 2 2 -


Giresun, Rize, B 68 - 5 8 7 4 8 9 7 5 6 4 2 2 1 -
Artvin, C 19 2 2 2 3 - - - 1 3 1 2 2 - 1 -
Gümüúhane)
TR901 Trabzon A 19 - 2 3 2 2 1 - 3 1 1 2 1 1 - -
B 12 - 2 2 1 2 1 - 2 1 - - - 1 - -
C 7 - - 1 1 - - - 1 - 1 2 1 - - -

TR902 Ordu A 33 1 3 3 6 2 5 2 1 2 2 3 2 - 1 -
B 27 - 1 3 4 2 5 2 1 1 2 3 2 - 1 -
C 6 1 2 - 2 - - - - 1 - - - - - -

TR903 Giresun A 14 - - 2 1 - 1 4 2 3 - - 1 - - -
B 11 - - 1 1 - 1 4 2 2 - - - - - -
C 3 - - 1 - - - - - 1 - - 1 - - -

TR904 Rize A 13 - 2 2 - - 1 1 2 2 1 1 - 1 - -
B 12 - 2 2 - - 1 1 2 1 1 1 - 1 - -
C 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -

TR905 Artvin A 5 1 - - 1 - - 2 - - - - - - 1 -
B 3 - - - 1 - - 2 - - - - - - - -
C 2 1 - - - - - - - - - - - - 1 -

TR906 Gümüúhane A 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
B 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
C - - - - - - - - - - - - - - - -

22 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TRA Kuzeydo÷u Anadolu A 81 11 17 13 6 5 3 6 7 7 1 - 2 3 - -


Northeast Anatolia B 49 5 6 8 6 3 3 3 6 6 1 - 1 1 - -
C 32 6 11 5 - 2 - 3 1 1 - - 1 2 - -

TRA1 (Erzurum, Erzincan, A 30 2 9 4 4 1 - 4 3 1 - - 1 1 - -


Bayburt) B 20 1 5 2 4 - - 2 3 1 - - 1 1 - -
C 10 1 4 2 - 1 - 2 - - - - - - - -

TRA11 Erzurum A 23 1 8 4 4 1 - 3 1 - - - 1 - - -
B 15 - 5 2 4 - - 2 1 - - - 1 - - -
C 8 1 3 2 - 1 - 1 - - - - - - - -

TRA12 Erzincan A 6 1 - - - - - 1 2 1 - - - 1 - -
B 5 1 - - - - - - 2 1 - - - 1 - -
C 1 - - - - - - 1 - - - - - - - -

TRA13 Bayburt A 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - - - - - - - -
C 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -

TRA2 (A÷r, Kars, I÷dr, A 51 9 8 9 2 4 3 2 4 6 1 - 1 2 - -


Ardahan) B 29 4 1 6 2 3 3 1 3 5 1 - - - - -
C 22 5 7 3 - 1 - 1 1 1 - - 1 2 - -

TRA21 A÷r A 21 8 3 5 - 1 - 1 1 1 - - - 1 - -
B 8 4 - 3 - - - - 1 - - - - - - -
C 13 4 3 2 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - -

TRA22 Kars A 17 1 3 2 1 3 2 - 3 1 - - 1 - - -
B 11 - 1 1 1 3 2 - 2 1 - - - - - -
C 6 1 2 1 - - - - 1 - - - 1 - - -

TRA23 I÷dr A 8 - 1 2 1 - 1 - - 2 1 - - - - -
B 7 - - 2 1 - 1 - - 2 1 - - - - -
C 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -

TRA24 Ardahan A 5 - 1 - - - - 1 - 2 - - - 1 - -
B 3 - - - - - - 1 - 2 - - - - - -
C 2 - 1 - - - - - - - - - - 1 - -

TRB Ortado÷u Anadolu A 158 15 41 21 26 6 9 4 8 8 9 2 3 - 6 -


Centraleast Anatolia B 95 8 16 12 18 4 8 3 5 6 8 1 1 - 5 -
C 63 7 25 9 8 2 1 1 3 2 1 1 2 - 1 -

TRB1 (Malatya, Elaz÷, A 81 2 12 7 17 3 6 4 8 4 9 2 2 - 5 -


Bingöl, Tunceli) B 57 2 4 6 12 3 5 3 5 3 8 1 1 - 4 -
C 24 - 8 1 5 - 1 1 3 1 1 1 1 - 1 -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


23
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group


Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TRB11 Malatya A 29 - 5 2 4 1 3 3 5 2 1 - 1 - 2 -
B 24 - 3 2 3 1 3 3 3 2 1 - 1 - 2 -
C 5 - 2 - 1 - - - 2 - - - - - - -

TRB12 Elaz÷ A 32 1 3 4 7 1 3 1 3 1 4 1 1 - 2 -
B 17 1 1 3 3 1 2 - 2 - 3 - - - 1 -
C 15 - 2 1 4 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -

TRB13 Bingöl A 9 1 3 - 1 1 - - - 1 1 1 - - - -
B 6 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 - - - -
C 3 - 3 - - - - - - - - - - - - -

TRB14 Tunceli A 11 - 1 1 5 - - - - - 3 - - - 1 -
B 10 - - 1 5 - - - - - 3 - - - 1 -
C 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -

TRB2 (Van, Muú, Bitlis, A 77 13 29 14 9 3 3 - - 4 - - 1 - 1 -


Hakkari) B 38 6 12 6 6 1 3 - - 3 - - - - 1 -
C 39 7 17 8 3 2 - - - 1 - - 1 - - -

TRB21 Van A 43 3 18 9 6 2 1 - - 2 - - 1 - 1 -
B 22 - 8 5 5 - 1 - - 2 - - - - 1 -
C 21 3 10 4 1 2 - - - - - - 1 - - -

TRB22 Muú A 19 8 6 3 1 - 1 - - - - - - - - -
B 10 5 3 1 - - 1 - - - - - - - - -
C 9 3 3 2 1 - - - - - - - - - - -

TRB23 Bitlis A 11 2 4 1 1 1 1 - - 1 - - - - - -
B 3 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
C 8 1 4 1 1 - - - - 1 - - - - - -

TRB24 Hakkari A 4 - 1 1 1 - - - - 1 - - - - - -
B 3 - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - -
C 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -

TRC Güneydo÷u Anadolu A 250 16 80 34 31 27 16 13 10 4 4 5 3 2 5 -


Southeast Anatolia B 146 7 37 19 21 16 10 9 8 4 3 4 3 1 4 -
C 104 9 43 15 10 11 6 4 2 - 1 1 - 1 1 -

TRC1 (Gaziantep, A 98 5 26 13 12 8 5 9 6 2 3 2 1 1 5 -
Adyaman, Kilis) B 55 - 10 6 10 5 3 6 4 2 2 2 1 - 4 -
C 43 5 16 7 2 3 2 3 2 - 1 - - 1 1 -

TRC11 Gaziantep A 72 4 18 10 7 6 3 9 5 2 2 1 1 - 4 -
B 41 - 6 6 5 4 1 6 4 2 2 1 1 - 3 -
C 31 4 12 4 2 2 2 3 1 - - - - - 1 -

24 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.1 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and age group, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group

Toplam Bilinmeyen
øBBS - SRE Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

TRC12 Adyaman A 22 1 6 3 4 2 2 - - - 1 1 - 1 1 -

B 11 - 2 - 4 1 2 - - - - 1 - - 1 -

C 11 1 4 3 - 1 - - - - 1 - - 1 - -

TRC13 Kilis A 4 - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - -

B 3 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -

C 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -

TRC2 (ùanlurfa, A 101 7 35 17 14 10 7 1 3 1 1 2 2 1 - -

Diyarbakr) B 66 5 19 10 8 8 6 1 3 1 1 1 2 1 - -

C 35 2 16 7 6 2 1 - - - - 1 - - - -

TRC21 ùanlurfa A 45 2 15 8 6 8 2 - 1 - 1 1 - 1 - -

B 26 2 7 3 3 6 2 - 1 - 1 - - 1 - -

C 19 - 8 5 3 2 - - - - - 1 - - - -

TRC22 Diyarbakr A 56 5 20 9 8 2 5 1 2 1 - 1 2 - - -

B 40 3 12 7 5 2 4 1 2 1 - 1 2 - - -

C 16 2 8 2 3 - 1 - - - - - - - - -

TRC3 (Mardin, Batman, A 51 4 19 4 5 9 4 3 1 1 - 1 - - - -

ùrnak, Siirt) B 25 2 8 3 3 3 1 2 1 1 - 1 - - - -

C 26 2 11 1 2 6 3 1 - - - - - - - -

TRC31 Mardin A 11 3 4 - 2 - - - - 1 - 1 - - - -

B 6 1 2 - 1 - - - - 1 - 1 - - - -

C 5 2 2 - 1 - - - - - - - - - - -

TRC32 Batman A 19 1 5 1 2 6 2 2 - - - - - - - -

B 10 1 3 - 2 2 1 1 - - - - - - - -

C 9 - 2 1 - 4 1 1 - - - - - - - -

TRC33 ùrnak A 9 - 3 - 1 3 1 1 - - - - - - - -

B 3 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -

C 6 - 2 - 1 2 1 - - - - - - - - -

TRC34 Siirt A 12 - 7 3 - - 1 - 1 - - - - - - -

B 6 - 2 3 - - - - 1 - - - - - - -

C 6 - 5 - - - 1 - - - - - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


25
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009


Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TR Türkiye - Turkey A 2 898 559 266 318 90 123 15 176 1 351


B 2 111 386 174 305 89 89 11 131 926
C 787 173 92 13 1 34 4 45 425

TR1 østanbul A 403 71 38 52 23 24 2 70 123


B 315 53 25 46 23 16 2 54 96
C 88 18 13 6 - 8 - 16 27

TR10 (østanbul) A 403 71 38 52 23 24 2 70 123


B 315 53 25 46 23 16 2 54 96
C 88 18 13 6 - 8 - 16 27

TR100 østanbul A 403 71 38 52 23 24 2 70 123


B 315 53 25 46 23 16 2 54 96
C 88 18 13 6 - 8 - 16 27

TR2 Bat Marmara A 172 41 6 23 8 5 - 8 81


West Marmara B 132 30 6 21 8 3 - 6 58
C 40 11 - 2 - 2 - 2 23

TR21 (Tekirda÷, Edirne, A 84 22 3 14 6 2 - 3 34


Krklareli) B 67 18 3 12 6 2 - 2 24
C 17 4 - 2 - - - 1 10

TR211 Tekirda÷ A 48 12 - 8 6 1 - 1 20
B 41 11 - 8 6 1 - 1 14
C 7 1 - - - - - - 6

TR212 Edirne A 21 9 2 5 - 1 - 1 3
B 17 6 2 4 - 1 - 1 3
C 4 3 - 1 - - - - -

TR213 Krklareli A 15 1 1 1 - - - 1 11
B 9 1 1 - - - - - 7
C 6 - - 1 - - - 1 4

TR22 (Balkesir, A 88 19 3 9 2 3 - 5 47
Çanakkale) B 65 12 3 9 2 1 - 4 34
C 23 7 - - - 2 - 1 13

TR221 Balkesir A 57 13 3 8 2 3 - 5 23
B 45 11 3 8 2 1 - 4 16
C 12 2 - - - 2 - 1 7

TR222 Çanakkale A 31 6 - 1 - - - - 24
B 20 1 - 1 - - - - 18
C 11 5 - - - - - - 6

26 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TR3 Ege - Aegean A 506 98 50 53 10 14 1 8 272


B 385 62 40 53 10 12 - 7 201
C 121 36 10 - - 2 1 1 71

TR31 (øzmir) A 183 41 14 17 6 3 - 1 101


B 137 25 9 17 6 3 - 1 76
C 46 16 5 - - - - - 25

TR310 øzmir A 183 41 14 17 6 3 - 1 101


B 137 25 9 17 6 3 - 1 76
C 46 16 5 - - - - - 25

TR32 (Aydn, Denizli, A 194 33 17 20 3 5 1 2 113


Mu÷la) B 146 22 13 20 3 4 - 2 82
C 48 11 4 - - 1 1 - 31

TR321 Aydn A 82 15 10 12 1 1 1 - 42
B 62 10 8 12 1 - - - 31
C 20 5 2 - - 1 1 - 11

TR322 Denizli A 62 11 6 6 2 1 - 2 34
B 48 7 4 6 2 1 - 2 26
C 14 4 2 - - - - - 8

TR323 Mu÷la A 50 7 1 2 - 3 - - 37
B 36 5 1 2 - 3 - - 25
C 14 2 - - - - - - 12

TR33 (Manisa, A 129 24 19 16 1 6 - 5 58


Afyonkarahisar, B 102 15 18 16 1 5 - 4 43
Kütahya, Uúak) C 27 9 1 - - 1 - 1 15

TR331 Manisa A 56 12 11 8 - 4 - 2 19
B 44 6 10 8 - 3 - 1 16
C 12 6 1 - - 1 - 1 3

TR332 Afyonkarahisar A 27 4 4 3 - 2 - - 14
B 22 4 4 3 - 2 - - 9
C 5 - - - - - - - 5

TR333 Kütahya A 27 5 3 2 1 - - 3 13
B 22 4 3 2 1 - - 3 9
C 5 1 - - - - - - 4

TR334 Uúak A 19 3 1 3 - - - - 12
B 14 1 1 3 - - - - 9
C 5 2 - - - - - - 3

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


27
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TR4 Do÷u Marmara A 258 57 26 33 10 18 - 13 101


East Marmara B 206 44 21 32 9 14 - 12 74
C 52 13 5 1 1 4 - 1 27

TR41 (Bursa, Eskiúehir, A 147 34 12 23 4 12 - 7 55


Bilecik) B 118 27 9 22 3 10 - 6 41
C 29 7 3 1 1 2 - 1 14

TR411 Bursa A 98 21 10 17 4 10 - 6 30
B 79 18 8 16 3 8 - 5 21
C 19 3 2 1 1 2 - 1 9

TR412 Eskiúehir A 34 8 2 4 - 2 - - 18
B 27 6 1 4 - 2 - - 14
C 7 2 1 - - - - - 4

TR413 Bilecik A 15 5 - 2 - - - 1 7
B 12 3 - 2 - - - 1 6
C 3 2 - - - - - - 1

TR42 (Kocaeli, Sakarya, A 111 23 14 10 6 6 - 6 46


Düzce, Bolu, B 88 17 12 10 6 4 - 6 33
Yalova) C 23 6 2 - - 2 - - 13

TR421 Kocaeli A 46 11 7 7 2 4 - 2 13
B 38 10 6 7 2 2 - 2 9
C 8 1 1 - - 2 - - 4

TR422 Sakarya A 34 7 6 3 3 1 - 2 12
B 28 4 5 3 3 1 - 2 10
C 6 3 1 - - - - - 2

TR423 Düzce A 12 1 - - 1 - - 1 9
B 7 - - - 1 - - 1 5
C 5 1 - - - - - - 4

TR424 Bolu A 7 3 1 - - 1 - - 2
B 6 2 1 - - 1 - - 2
C 1 1 - - - - - - -

TR425 Yalova A 12 1 - - - - - 1 10
B 9 1 - - - - - 1 7
C 3 - - - - - - - 3

TR5 Bat Anadolu A 257 60 18 41 9 9 3 15 102


West Anatolia B 190 38 13 38 9 7 3 9 73
C 67 22 5 3 - 2 - 6 29

28 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TR51 (Ankara) A 169 50 14 28 8 6 1 6 56


B 124 30 11 25 8 5 1 4 40
C 45 20 3 3 - 1 - 2 16

TR510 Ankara A 169 50 14 28 8 6 1 6 56


B 124 30 11 25 8 5 1 4 40
C 45 20 3 3 - 1 - 2 16

TR52 (Konya, Karaman) A 88 10 4 13 1 3 2 9 46


B 66 8 2 13 1 2 2 5 33
C 22 2 2 - - 1 - 4 13

TR521 Konya A 74 7 4 13 1 2 2 8 37
B 55 6 2 13 1 1 2 5 25
C 19 1 2 - - 1 - 3 12

TR522 Karaman A 14 3 - - - 1 - 1 9
B 11 2 - - - 1 - - 8
C 3 1 - - - - - 1 1

TR6 Akdeniz A 364 79 37 38 11 16 1 14 168


Mediterranean B 264 56 21 38 11 11 1 7 119
C 100 23 16 - - 5 - 7 49

TR61 (Antalya, Isparta, A 136 25 21 16 5 10 - 3 56


Burdur) B 106 17 13 16 5 10 - 2 43
C 30 8 8 - - - - 1 13

TR611 Antalya A 106 20 15 10 4 9 - 3 45


B 83 13 11 10 4 9 - 2 34
C 23 7 4 - - - - 1 11

TR612 Isparta A 16 3 1 4 - - - - 8
B 14 3 1 4 - - - - 6
C 2 - - - - - - - 2

TR613 Burdur A 14 2 5 2 1 1 - - 3
B 9 1 1 2 1 1 - - 3
C 5 1 4 - - - - - -

TR62 (Adana, Mersin) A 152 37 10 16 5 4 - 10 70


B 108 28 5 16 5 - - 5 49
C 44 9 5 - - 4 - 5 21

TR621 Adana A 78 25 7 10 2 2 - 3 29
B 55 19 3 10 2 - - 1 20
C 23 6 4 - - 2 - 2 9

TR622 Mersin A 74 12 3 6 3 2 - 7 41
B 53 9 2 6 3 - - 4 29
C 21 3 1 - - 2 - 3 12

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


29
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TR63 (Hatay, A 76 17 6 6 1 2 1 1 42
Kahramanmaraú, B 50 11 3 6 1 1 1 - 27
Osmaniye) C 26 6 3 - - 1 - 1 15

TR631 Hatay A 39 10 5 5 1 - 1 - 17
B 30 7 3 5 1 - 1 - 13
C 9 3 2 - - - - - 4

TR632 Kahramanmaraú A 22 6 1 - - - - 1 14
B 13 3 - - - - - - 10
C 9 3 1 - - - - 1 4

TR633 Osmaniye A 15 1 - 1 - 2 - - 11
B 7 1 - 1 - 1 - - 4
C 8 - - - - 1 - - 7

TR7 Orta Anadolu A 161 29 11 16 8 8 - 10 79


Central Anatolia B 119 20 8 16 8 4 - 9 54
C 42 9 3 - - 4 - 1 25

TR71 (Krkkale, Aksaray, A 77 6 4 9 - 2 - 6 50


Ni÷de, Nevúehir, B 58 5 3 9 - 1 - 6 34
Krúehir) C 19 1 1 - - 1 - - 16

TR711 Krkkale A 10 - 2 1 - 1 - 3 3
B 8 - 2 1 - 1 - 3 1
C 2 - - - - - - - 2

TR712 Aksaray A 17 5 - 2 - - - 1 9
B 12 4 - 2 - - - 1 5
C 5 1 - - - - - - 4

TR713 Ni÷de A 17 1 1 4 - - - 1 10
B 15 1 1 4 - - - 1 8
C 2 - - - - - - - 2

TR714 Nevúehir A 19 - 1 1 - - - - 17
B 14 - - 1 - - - - 13
C 5 - 1 - - - - - 4

TR715 Krúehir A 14 - - 1 - 1 - 1 11
B 9 - - 1 - - - 1 7
C 5 - - - - 1 - - 4

TR72 (Kayseri, Sivas, A 84 23 7 7 8 6 - 4 29


Yozgat) B 61 15 5 7 8 3 - 3 20
C 23 8 2 - - 3 - 1 9

30 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TR721 Kayseri A 43 14 3 4 6 2 - 3 11
B 34 9 2 4 6 2 - 3 8
C 9 5 1 - - - - - 3

TR722 Sivas A 30 6 3 3 2 4 - 1 11
B 20 3 3 3 2 1 - - 8
C 10 3 - - - 3 - 1 3

TR723 Yozgat A 11 3 1 - - - - - 7
B 7 3 - - - - - - 4
C 4 - 1 - - - - - 3

TR8 Bat Karadeniz A 201 40 13 22 4 1 - 12 109


West Black Sea B 142 25 9 21 4 1 - 10 72
C 59 15 4 1 - - - 2 37

TR81 (Zonguldak, A 57 11 4 8 2 - - 4 28
Karabük, Bartın) B 34 4 3 8 2 - - 2 15
C 23 7 1 - - - - 2 13

TR811 Zonguldak A 37 7 4 8 2 - - - 16
B 25 4 3 8 2 - - - 8
C 12 3 1 - - - - - 8

TR812 Karabük A 10 4 - - - - - 3 3
B 3 - - - - - - 1 2
C 7 4 - - - - - 2 1

TR813 Bartın A 10 - - - - - - 1 9
B 6 - - - - - - 1 5
C 4 - - - - - - - 4

TR82 (Kastamonu, A 36 6 6 6 1 - - 3 14
Çankırı, Sinop) B 28 3 4 6 1 - - 3 11
C 8 3 2 - - - - - 3

TR821 Kastamonu A 20 5 4 5 - - - - 6
B 14 3 2 5 - - - - 4
C 6 2 2 - - - - - 2

TR822 Çankırı A 5 - - - 1 - - 1 3
B 4 - - - 1 - - 1 2
C 1 - - - - - - - 1

TR823 Sinop A 11 1 2 1 - - - 2 5
B 10 - 2 1 - - - 2 5
C 1 1 - - - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


31
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TR83 (Samsun, Tokat, A 108 23 3 8 1 1 - 5 67


Çorum, Amasya) B 80 18 2 7 1 1 - 5 46
C 28 5 1 1 - - - - 21

TR831 Samsun A 48 8 2 3 1 - - - 34
B 34 6 2 2 1 - - - 23
C 14 2 - 1 - - - - 11

TR832 Tokat A 25 4 1 1 - - - 2 17
B 18 4 - 1 - - - 2 11
C 7 - 1 - - - - - 6

TR833 Çorum A 27 10 - 4 - - - 1 12
B 20 7 - 4 - - - 1 8
C 7 3 - - - - - - 4

TR834 Amasya A 8 1 - - - 1 - 2 4
B 8 1 - - - 1 - 2 4
C - - - - - - - - -

TR9 Do÷u Karadeniz A 87 19 7 9 2 4 - 3 43


East Black Sea B 68 14 4 9 2 4 - 3 32
C 19 5 3 - - - - - 11

TR90 (Trabzon, Ordu, A 87 19 7 9 2 4 - 3 43


Giresun, Rize, B 68 14 4 9 2 4 - 3 32
Artvin, C 19 5 3 - - - - - 11
Gümüúhane)

TR901 Trabzon A 19 5 2 1 - 1 - - 10
B 12 2 1 1 - 1 - - 7
C 7 3 1 - - - - - 3

TR902 Ordu A 33 2 5 7 1 1 - 2 15
B 27 2 3 7 1 1 - 2 11
C 6 - 2 - - - - - 4

TR903 Giresun A 14 5 - - 1 - - - 8
B 11 4 - - 1 - - - 6
C 3 1 - - - - - - 2

TR904 Rize A 13 7 - 1 - 1 - - 4
B 12 6 - 1 - 1 - - 4
C 1 1 - - - - - - -

TR905 Artvin A 5 - - - - 1 - 1 3
B 3 - - - - 1 - 1 1
C 2 - - - - - - - 2

TR906 Gümüúhane A 3 - - - - - - - 3
B 3 - - - - - - - 3
C - - - - - - - - -

32 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TRA Kuzeydo÷u Anadolu A 81 14 8 2 - 2 2 1 52


Northeast Anatolia B 49 11 5 2 - 2 1 - 28
C 32 3 3 - - - 1 1 24

TRA1 (Erzurum, Erzincan, A 30 6 4 - - 1 1 - 18


Bayburt) B 20 6 2 - - 1 1 - 10
C 10 - 2 - - - - - 8

TRA11 Erzurum A 23 6 3 - - 1 1 - 12
B 15 6 2 - - 1 1 - 5
C 8 - 1 - - - - - 7

TRA12 Erzincan A 6 - - - - - - - 6
B 5 - - - - - - - 5
C 1 - - - - - - - 1

TRA13 Bayburt A 1 - 1 - - - - - -
B - - - - - - - - -
C 1 - 1 - - - - - -

TRA2 (A÷r, Kars, I÷dr, A 51 8 4 2 - 1 1 1 34


Ardahan) B 29 5 3 2 - 1 - - 18
C 22 3 1 - - - 1 1 16

TRA21 A÷r A 21 2 1 - - - - 1 17
B 8 1 1 - - - - - 6
C 13 1 - - - - - 1 11

TRA22 Kars A 17 4 1 - - - 1 - 11
B 11 2 1 - - - - - 8
C 6 2 - - - - 1 - 3

TRA23 I÷dr A 8 1 1 1 - 1 - - 4
B 7 1 - 1 - 1 - - 4
C 1 - 1 - - - - - -

TRA24 Ardahan A 5 1 1 1 - - - - 2
B 3 1 1 1 - - - - -
C 2 - - - - - - - 2

TRB Ortado÷u Anadolu A 158 22 14 11 2 7 1 7 94


Centraleast Anatolia B 95 14 7 11 2 6 1 3 51
C 63 8 7 - - 1 - 4 43

TRB1(Malatya, Elaz÷, A 81 17 11 7 2 6 - 4 34
Bingöl, Tunceli) B 57 10 5 7 2 6 - 2 25
C 24 7 6 - - - - 2 9

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


33
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar nedeni - Cause of suicide
Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TRB11 Malatya A 29 6 4 5 - 2 - - 12
B 24 4 2 5 - 2 - - 11
C 5 2 2 - - - - - 1

TRB12 Elaz÷ A 32 7 5 1 2 3 - 2 12
B 17 2 2 1 2 3 - 1 6
C 15 5 3 - - - - 1 6

TRB13 Bingöl A 9 1 1 1 - - - - 6
B 6 1 - 1 - - - - 4
C 3 - 1 - - - - - 2

TRB14 Tunceli A 11 3 1 - - 1 - 2 4
B 10 3 1 - - 1 - 1 4
C 1 - - - - - - 1 -

TRB2 (Van, Muú, Bitlis, A 77 5 3 4 - 1 1 3 60


Hakkari) B 38 4 2 4 - - 1 1 26
C 39 1 1 - - 1 - 2 34

TRB21 Van A 43 3 1 3 - 1 - 3 32
B 22 2 1 3 - - - 1 15
C 21 1 - - - 1 - 2 17

TRB22 Muú A 19 1 1 - - - 1 - 16
B 10 1 1 - - - 1 - 7
C 9 - - - - - - - 9

TRB23 Bitlis A 11 1 1 1 - - - - 8
B 3 1 - 1 - - - - 1
C 8 - 1 - - - - - 7

TRB24 Hakkari A 4 - - - - - - - 4
B 3 - - - - - - - 3
C 1 - - - - - - - 1

TRC Güneydo÷u Anadolu A 250 29 38 18 3 15 5 15 127


Southeast Anatolia B 146 19 15 18 3 9 3 11 68
C 104 10 23 - - 6 2 4 59

TRC1 (Gaziantep, A 98 10 16 9 3 6 4 8 42
Adyaman, Kilis) B 55 8 6 9 3 2 2 5 20
C 43 2 10 - - 4 2 3 22

TRC11 Gaziantep A 72 7 12 8 3 5 2 5 30
B 41 6 6 8 3 2 1 3 12
C 31 1 6 - - 3 1 2 18

34 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.2 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and cause, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

øntihar nedeni - Cause of suicide


Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
øBBS - SRE Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

TRC12 Adyaman A 22 3 4 - - 1 2 3 9
B 11 2 - - - - 1 2 6
C 11 1 4 - - 1 1 1 3

TRC13 Kilis A 4 - - 1 - - - - 3
B 3 - - 1 - - - - 2
C 1 - - - - - - - 1

TRC2 (ùanlurfa, A 101 11 10 7 - 7 1 5 60


Diyarbakr) B 66 8 5 7 - 5 1 5 35
C 35 3 5 - - 2 - - 25

TRC21 ùanlurfa A 45 6 6 3 - - - 2 28
B 26 3 3 3 - - - 2 15
C 19 3 3 - - - - - 13

TRC22 Diyarbakr A 56 5 4 4 - 7 1 3 32
B 40 5 2 4 - 5 1 3 20
C 16 - 2 - - 2 - - 12

TRC3 (Mardin, Batman, A 51 8 12 2 - 2 - 2 25


ùrnak, Siirt) B 25 3 4 2 - 2 - 1 13
C 26 5 8 - - - - 1 12

TRC31 Mardin A 11 - 3 - - 1 - 2 5
B 6 - - - - 1 - 1 4
C 5 - 3 - - - - 1 1

TRC32 Batman A 19 5 2 1 - 1 - - 10
B 10 2 1 1 - 1 - - 5
C 9 3 1 - - - - - 5

TRC33 ùrnak A 9 2 3 - - - - - 4
B 3 1 1 - - - - - 1
C 6 1 2 - - - - - 3

TRC34 Siirt A 12 1 4 1 - - - - 6
B 6 - 2 1 - - - - 3
C 6 1 2 - - - - - 3

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


35
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009


Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TR Türkiye - Turkey A 2 898 1 557 167 253 53 760 7 30 6 12 53


B 2 111 1 121 110 136 42 627 6 25 6 8 30
C 787 436 57 117 11 133 1 5 - 4 23

TR1 østanbul A 403 226 11 57 16 77 1 4 2 2 7


B 315 174 9 34 13 72 - 4 2 2 5
C 88 52 2 23 3 5 1 - - - 2

TR10 (østanbul) A 403 226 11 57 16 77 1 4 2 2 7


B 315 174 9 34 13 72 - 4 2 2 5
C 88 52 2 23 3 5 1 - - - 2

TR100 østanbul A 403 226 11 57 16 77 1 4 2 2 7


B 315 174 9 34 13 72 - 4 2 2 5
C 88 52 2 23 3 5 1 - - - 2

TR2 Bat Marmara A 172 107 4 8 4 44 - 1 - 1 3


West Marmara B 132 79 2 4 3 39 - 1 - 1 3
C 40 28 2 4 1 5 - - - - -

TR21 (Tekirda÷, Edirne, A 84 55 2 5 1 19 - 1 - 1 -


Krklareli) B 67 44 1 3 1 16 - 1 - 1 -
C 17 11 1 2 - 3 - - - - -

TR211 Tekirda÷ A 48 26 1 2 1 16 - 1 - 1 -
B 41 23 - 1 1 14 - 1 - 1 -
C 7 3 1 1 - 2 - - - - -

TR212 Edirne A 21 16 1 2 - 2 - - - - -
B 17 13 1 2 - 1 - - - - -
C 4 3 - - - 1 - - - - -

TR213 Krklareli A 15 13 - 1 - 1 - - - - -
B 9 8 - - - 1 - - - - -
C 6 5 - 1 - - - - - - -

TR22 (Balkesir, A 88 52 2 3 3 25 - - - - 3
Çanakkale) B 65 35 1 1 2 23 - - - - 3
C 23 17 1 2 1 2 - - - - -

TR221 Balkesir A 57 31 2 3 2 18 - - - - 1
B 45 23 1 1 2 17 - - - - 1
C 12 8 1 2 - 1 - - - - -

TR222 Çanakkale A 31 21 - - 1 7 - - - - 2
B 20 12 - - - 6 - - - - 2
C 11 9 - - 1 1 - - - - -

36 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TR3 Ege - Aegean A 506 279 52 29 8 127 1 4 - - 6


B 385 208 34 18 7 111 1 2 - - 4
C 121 71 18 11 1 16 - 2 - - 2

TR31 (øzmir) A 183 102 16 17 4 43 - 1 - - -


B 137 79 8 10 4 36 - - - - -
C 46 23 8 7 - 7 - 1 - - -

TR310 øzmir A 183 102 16 17 4 43 - 1 - - -


B 137 79 8 10 4 36 - - - - -
C 46 23 8 7 - 7 - 1 - - -

TR32 (Aydn, Denizli, A 194 110 21 6 3 46 - 3 - - 5


Mu÷la) B 146 82 13 3 2 41 - 2 - - 3
C 48 28 8 3 1 5 - 1 - - 2

TR321 Aydn A 82 51 6 4 1 18 - 1 - - 1
B 62 39 4 3 1 14 - - - - 1
C 20 12 2 1 - 4 - 1 - - -

TR322 Denizli A 62 36 7 2 1 13 - 2 - - 1
B 48 26 5 - 1 13 - 2 - - 1
C 14 10 2 2 - - - - - - -

TR323 Mu÷la A 50 23 8 - 1 15 - - - - 3
B 36 17 4 - - 14 - - - - 1
C 14 6 4 - 1 1 - - - - 2

TR33 (Manisa, A 129 67 15 6 1 38 1 - - - 1


Afyonkarahisar, B 102 47 13 5 1 34 1 - - - 1
Kütahya, Uúak) C 27 20 2 1 - 4 - - - - -

TR331 Manisa A 56 26 9 2 - 18 1 - - - -
B 44 17 8 1 - 17 1 - - - -
C 12 9 1 1 - 1 - - - - -

TR332 Afyonkarahisar A 27 15 2 1 - 9 - - - - -
B 22 12 1 1 - 8 - - - - -
C 5 3 1 - - 1 - - - - -

TR333 Kütahya A 27 16 1 3 - 7 - - - - -
B 22 12 1 3 - 6 - - - - -
C 5 4 - - - 1 - - - - -

TR334 Uúak A 19 10 3 - 1 4 - - - - 1
B 14 6 3 - 1 3 - - - - 1
C 5 4 - - - 1 - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


37
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TR4 Do÷u Marmara A 258 161 8 27 3 52 1 2 2 - 2


East Marmara B 206 129 6 14 1 49 1 2 2 - 2
C 52 32 2 13 2 3 - - - - -

TR41 (Bursa, Eskiúehir, A 147 102 5 16 1 20 - 1 1 - 1


Bilecik) B 118 82 4 10 - 19 - 1 1 - 1
C 29 20 1 6 1 1 - - - - -

TR411 Bursa A 98 67 3 11 1 14 - 1 - - 1
B 79 53 2 8 - 14 - 1 - - 1
C 19 14 1 3 1 - - - - - -

TR412 Eskiúehir A 34 25 1 5 - 2 - - 1 - -
B 27 22 1 2 - 1 - - 1 - -
C 7 3 - 3 - 1 - - - - -

TR413 Bilecik A 15 10 1 - - 4 - - - - -
B 12 7 1 - - 4 - - - - -
C 3 3 - - - - - - - - -

TR42 (Kocaeli, Sakarya, A 111 59 3 11 2 32 1 1 1 - 1


Düzce, Bolu, B 88 47 2 4 1 30 1 1 1 - 1
Yalova) C 23 12 1 7 1 2 - - - - -

TR421 Kocaeli A 46 23 - 5 1 14 1 - 1 - 1
B 38 20 - 1 1 13 1 - 1 - 1
C 8 3 - 4 - 1 - - - - -

TR422 Sakarya A 34 21 - 1 1 10 - 1 - - -
B 28 17 - - - 10 - 1 - - -
C 6 4 - 1 1 - - - - - -

TR423 Düzce A 12 6 2 2 - 2 - - - - -
B 7 3 1 1 - 2 - - - - -
C 5 3 1 1 - - - - - - -

TR424 Bolu A 7 4 - 2 - 1 - - - - -
B 6 4 - 1 - 1 - - - - -
C 1 - - 1 - - - - - - -

TR425 Yalova A 12 5 1 1 - 5 - - - - -
B 9 3 1 1 - 4 - - - - -
C 3 2 - - - 1 - - - - -

TR5 Bat Anadolu A 257 134 17 21 2 72 2 5 1 1 2


West Anatolia B 190 97 10 9 2 62 2 5 1 1 1
C 67 37 7 12 - 10 - - - - 1

38 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other
TR51 (Ankara) A 169 85 10 21 1 43 2 4 1 1 1
B 124 59 7 9 1 40 2 4 1 1 -
C 45 26 3 12 - 3 - - - - 1

TR510 Ankara A 169 85 10 21 1 43 2 4 1 1 1


B 124 59 7 9 1 40 2 4 1 1 -
C 45 26 3 12 - 3 - - - - 1

TR52 (Konya, Karaman) A 88 49 7 - 1 29 - 1 - - 1


B 66 38 3 - 1 22 - 1 - - 1
C 22 11 4 - - 7 - - - - -

TR521 Konya A 74 43 5 - 1 23 - 1 - - 1
B 55 33 2 - 1 17 - 1 - - 1
C 19 10 3 - - 6 - - - - -

TR522 Karaman A 14 6 2 - - 6 - - - - -
B 11 5 1 - - 5 - - - - -
C 3 1 1 - - 1 - - - - -

TR6 Akdeniz A 364 176 33 34 8 95 - 3 1 3 11


Mediterranean B 264 129 23 18 6 78 - 3 1 2 4
C 100 47 10 16 2 17 - - - 1 7

TR61 (Antalya, Isparta, A 136 71 8 14 3 34 - 1 - - 5


Burdur) B 106 57 6 8 2 29 - 1 - - 3
C 30 14 2 6 1 5 - - - - 2

TR611 Antalya A 106 51 7 12 3 28 - 1 - - 4


B 83 42 5 7 2 23 - 1 - - 3
C 23 9 2 5 1 5 - - - - 1

TR612 Isparta A 16 11 1 1 - 3 - - - - -
B 14 9 1 1 - 3 - - - - -
C 2 2 - - - - - - - - -

TR613 Burdur A 14 9 - 1 - 3 - - - - 1
B 9 6 - - - 3 - - - - -
C 5 3 - 1 - - - - - - 1

TR62 (Adana, Mersin) A 152 65 19 16 4 39 - 2 1 3 3


B 108 44 14 7 3 34 - 2 1 2 1
C 44 21 5 9 1 5 - - - 1 2

TR621 Adana A 78 26 7 8 2 28 - 1 1 3 2
B 55 16 6 3 2 24 - 1 1 2 -
C 23 10 1 5 - 4 - - - 1 2

TR622 Mersin A 74 39 12 8 2 11 - 1 - - 1
B 53 28 8 4 1 10 - 1 - - 1
C 21 11 4 4 1 1 - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


39
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TR63 (Hatay, A 76 40 6 4 1 22 - - - - 3
Kahramanmaraú, B 50 28 3 3 1 15 - - - - -
Osmaniye) C 26 12 3 1 - 7 - - - - 3

TR631 Hatay A 39 23 - 2 1 12 - - - - 1
B 30 18 - 1 1 10 - - - - -
C 9 5 - 1 - 2 - - - - 1

TR632 Kahramanmaraú A 22 12 1 2 - 7 - - - - -
B 13 7 1 2 - 3 - - - - -
C 9 5 - - - 4 - - - - -

TR633 Osmaniye A 15 5 5 - - 3 - - - - 2
B 7 3 2 - - 2 - - - - -
C 8 2 3 - - 1 - - - - 2

TR7 Orta Anadolu A 161 84 9 16 1 44 - 4 - - 3


Central Anatolia B 119 62 7 9 1 36 - 3 - - 1
C 42 22 2 7 - 8 - 1 - - 2

TR71 (Krkkale, Aksaray, A 77 38 4 5 1 27 - 2 - - -


Ni÷de, Nevúehir, B 58 29 2 4 1 21 - 1 - - -
Krúehir) C 19 9 2 1 - 6 - 1 - - -

TR711 Krkkale A 10 5 - - - 4 - 1 - - -
B 8 4 - - - 4 - - - - -
C 2 1 - - - - - 1 - - -

TR712 Aksaray A 17 8 3 1 - 5 - - - - -
B 12 6 2 1 - 3 - - - - -
C 5 2 1 - - 2 - - - - -

TR713 Ni÷de A 17 7 1 2 - 6 - 1 - - -
B 15 6 - 2 - 6 - 1 - - -
C 2 1 1 - - - - - - - -

TR714 Nevúehir A 19 10 - 1 1 7 - - - - -
B 14 7 - 1 1 5 - - - - -
C 5 3 - - - 2 - - - - -

TR715 Krúehir A 14 8 - 1 - 5 - - - - -
B 9 6 - - - 3 - - - - -
C 5 2 - 1 - 2 - - - - -

TR72 (Kayseri, Sivas, A 84 46 5 11 - 17 - 2 - - 3


Yozgat) B 61 33 5 5 - 15 - 2 - - 1
C 23 13 - 6 - 2 - - - - 2

40 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TR721 Kayseri A 43 17 5 9 - 10 - 1 - - 1
B 34 14 5 4 - 10 - 1 - - -
C 9 3 - 5 - - - - - - 1

TR722 Sivas A 30 21 - 2 - 5 - - - - 2
B 20 13 - 1 - 5 - - - - 1
C 10 8 - 1 - - - - - - 1

TR723 Yozgat A 11 8 - - - 2 - 1 - - -
B 7 6 - - - - - 1 - - -
C 4 2 - - - 2 - - - - -

TR8 Bat Karadeniz A 201 103 8 14 3 60 1 1 - 2 9


West Black Sea B 142 65 5 10 2 51 1 1 - 1 6
C 59 38 3 4 1 9 - - - 1 3

TR81 (Zonguldak, A 57 32 2 5 - 14 - - - - 4
Karabük, B 34 17 1 2 - 11 - - - - 3
Bartın) C 23 15 1 3 - 3 - - - - 1

TR811 Zonguldak A 37 21 2 2 - 8 - - - - 4
B 25 12 1 1 - 8 - - - - 3
C 12 9 1 1 - - - - - - 1

TR812 Karabük A 10 5 - 2 - 3 - - - - -
B 3 2 - - - 1 - - - - -
C 7 3 - 2 - 2 - - - - -

TR813 Bartın A 10 6 - 1 - 3 - - - - -
B 6 3 - 1 - 2 - - - - -
C 4 3 - - - 1 - - - - -

TR82 (Kastamonu, A 36 18 2 2 1 12 - - - - 1
Çankırı, Sinop) B 28 10 2 2 1 12 - - - - 1
C 8 8 - - - - - - - - -

TR821 Kastamonu A 20 11 1 2 - 5 - - - - 1
B 14 5 1 2 - 5 - - - - 1
C 6 6 - - - - - - - - -

TR822 Çankırı A 5 2 - - - 3 - - - - -
B 4 1 - - - 3 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -

TR823 Sinop A 11 5 1 - 1 4 - - - - -
B 10 4 1 - 1 4 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


41
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TR83 (Samsun, Tokat, A 108 53 4 7 2 34 1 1 - 2 4


Çorum, Amasya) B 80 38 2 6 1 28 1 1 - 1 2
C 28 15 2 1 1 6 - - - 1 2

TR831 Samsun A 48 21 3 5 - 15 - 1 - 1 2
B 34 16 2 4 - 10 - 1 - - 1
C 14 5 1 1 - 5 - - - 1 1

TR832 Tokat A 25 15 1 1 1 5 - - - 1 1
B 18 12 - 1 - 4 - - - 1 -
C 7 3 1 - 1 1 - - - - 1

TR833 Çorum A 27 14 - - 1 10 1 - - - 1
B 20 7 - - 1 10 1 - - - 1
C 7 7 - - - - - - - - -

TR834 Amasya A 8 3 - 1 - 4 - - - - -
B 8 3 - 1 - 4 - - - - -
C - - - - - - - - - - -

TR9 Do÷u Karadeniz A 87 37 4 9 2 33 - 1 - - 1


East Black Sea B 68 26 4 5 1 31 - - - - 1
C 19 11 - 4 1 2 - 1 - - -

TR90 (Trabzon, Ordu, A 87 37 4 9 2 33 - 1 - - 1


Giresun, Rize, B 68 26 4 5 1 31 - - - - 1
Artvin, C 19 11 - 4 1 2 - 1 - - -
Gümüúhane)

TR901 Trabzon A 19 7 - 4 - 8 - - - - -
B 12 4 - 1 - 7 - - - - -
C 7 3 - 3 - 1 - - - - -

TR902 Ordu A 33 12 3 2 1 15 - - - - -
B 27 9 3 1 - 14 - - - - -
C 6 3 - 1 1 1 - - - - -

TR903 Giresun A 14 6 1 1 1 5 - - - - -
B 11 3 1 1 1 5 - - - - -
C 3 3 - - - - - - - - -

TR904 Rize A 13 7 - 2 - 4 - - - - -
B 12 6 - 2 - 4 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -

TR905 Artvin A 5 4 - - - - - 1 - - -
B 3 3 - - - - - - - - -
C 2 1 - - - - - 1 - - -

TR906 Gümüúhane A 3 1 - - - 1 - - - - 1
B 3 1 - - - 1 - - - - 1
C - - - - - - - - - - -

42 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TRA Kuzeydo÷u Anadolu A 81 40 2 5 - 30 - - - 1 3


Northeast Anatolia B 49 23 2 3 - 19 - - - - 2
C 32 17 - 2 - 11 - - - 1 1

TRA1 (Erzurum, Erzincan, A 30 15 2 2 - 9 - - - 1 1


Bayburt) B 20 11 2 2 - 5 - - - - -
C 10 4 - - - 4 - - - 1 1

TRA11 Erzurum A 23 12 1 2 - 8 - - - - -
B 15 8 1 2 - 4 - - - - -
C 8 4 - - - 4 - - - - -

TRA12 Erzincan A 6 3 1 - - 1 - - - 1 -
B 5 3 1 - - 1 - - - - -
C 1 - - - - - - - - 1 -

TRA13 Bayburt A 1 - - - - - - - - - 1
B - - - - - - - - - - -
C 1 - - - - - - - - - 1

TRA2 (A÷r, Kars, I÷dr, A 51 25 - 3 - 21 - - - - 2


Ardahan) B 29 12 - 1 - 14 - - - - 2
C 22 13 - 2 - 7 - - - - -

TRA21 A÷r A 21 9 - 3 - 9 - - - - -
B 8 2 - 1 - 5 - - - - -
C 13 7 - 2 - 4 - - - - -

TRA22 Kars A 17 9 - - - 6 - - - - 2
B 11 5 - - - 4 - - - - 2
C 6 4 - - - 2 - - - - -

TRA23 I÷dr A 8 4 - - - 4 - - - - -
B 7 3 - - - 4 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -

TRA24 Ardahan A 5 3 - - - 2 - - - - -
B 3 2 - - - 1 - - - - -
C 2 1 - - - 1 - - - - -

TRB Ortado÷u Anadolu A 158 91 2 8 4 50 - 2 - - 1


Centraleast Anatolia B 95 56 1 4 4 28 - 1 - - 1
C 63 35 1 4 - 22 - 1 - - -

TRB1 (Malatya, Elaz÷, A 81 45 1 7 2 24 - 1 - - 1


Bingöl, Tunceli) B 57 31 1 3 2 18 - 1 - - 1
C 24 14 - 4 - 6 - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


43
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TRB11 Malatya A 29 15 1 3 1 7 - 1 - - 1
B 24 12 1 2 1 6 - 1 - - 1
C 5 3 - 1 - 1 - - - - -

TRB12 Elaz÷ A 32 18 - 3 1 10 - - - - -
B 17 8 - - 1 8 - - - - -
C 15 10 - 3 - 2 - - - - -

TRB13 Bingöl A 9 5 - - - 4 - - - - -
B 6 5 - - - 1 - - - - -
C 3 - - - - 3 - - - - -

TRB14 Tunceli A 11 7 - 1 - 3 - - - - -
B 10 6 - 1 - 3 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -

TRB2 (Van, Muú, Bitlis, A 77 46 1 1 2 26 - 1 - - -


Hakkari) B 38 25 - 1 2 10 - - - - -
C 39 21 1 - - 16 - 1 - - -

TRB21 Van A 43 30 1 - 2 10 - - - - -
B 22 16 - - 2 4 - - - - -
C 21 14 1 - - 6 - - - - -

TRB22 Muú A 19 9 - 1 - 9 - - - - -
B 10 5 - 1 - 4 - - - - -
C 9 4 - - - 5 - - - - -

TRB23 Bitlis A 11 6 - - - 5 - - - - -
B 3 3 - - - - - - - - -
C 8 3 - - - 5 - - - - -

TRB24 Hakkari A 4 1 - - - 2 - 1 - - -
B 3 1 - - - 2 - - - - -
C 1 - - - - - - 1 - - -

TRC Güneydo÷u Anadolu A 250 119 17 25 2 76 1 3 - 2 5


Southeast Anatolia B 146 73 7 8 2 51 1 3 - 1 -
C 104 46 10 17 - 25 - - - 1 5

TRC1 (Gaziantep, A 98 51 8 8 - 24 1 1 - 2 3
Adyaman, Kilis) B 55 32 2 3 - 15 1 1 - 1 -
C 43 19 6 5 - 9 - - - 1 3

TRC11 Gaziantep A 72 40 6 7 - 13 - 1 - 2 3
B 41 25 2 3 - 9 - 1 - 1 -
C 31 15 4 4 - 4 - - - 1 3

44 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.3 østatistiki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline göre intiharlar, 2009 (devam)
Suicides by Statistical Regions of Europe and method, 2009 (continued)
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females
øntihar úekli - Method of suicide
Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
øBBS - SRE Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

TRC12 Adyaman A 22 8 2 1 - 10 1 - - - -
B 11 5 - - - 5 1 - - - -
C 11 3 2 1 - 5 - - - - -

TRC13 Kilis A 4 3 - - - 1 - - - - -
B 3 2 - - - 1 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -

TRC2 (ùanlurfa, A 101 47 6 12 2 34 - - - - -


Diyarbakr) B 66 34 3 4 2 23 - - - - -
C 35 13 3 8 - 11 - - - - -

TRC21 ùanlurfa A 45 19 6 7 2 11 - - - - -
B 26 14 3 1 2 6 - - - - -
C 19 5 3 6 - 5 - - - - -

TRC22 Diyarbakr A 56 28 - 5 - 23 - - - - -
B 40 20 - 3 - 17 - - - - -
C 16 8 - 2 - 6 - - - - -

TRC3 (Mardin, Batman, A 51 21 3 5 - 18 - 2 - - 2


ùrnak, Siirt) B 25 7 2 1 - 13 - 2 - - -
C 26 14 1 4 - 5 - - - - 2

TRC31 Mardin A 11 5 1 1 - 3 - - - - 1
B 6 2 1 - - 3 - - - - -
C 5 3 - 1 - - - - - - 1

TRC32 Batman A 19 5 2 4 - 6 - 1 - - 1
B 10 1 1 1 - 6 - 1 - - -
C 9 4 1 3 - - - - - - 1

TRC33 ùrnak A 9 3 - - - 6 - - - - -
B 3 1 - - - 2 - - - - -
C 6 2 - - - 4 - - - - -

TRC34 Siirt A 12 8 - - - 3 - 1 - - -
B 6 3 - - - 2 - 1 - - -
C 6 5 - - - 1 - - - - -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


45
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.4 Neden ve aya göre intiharlar, 2009


Suicides by cause and month, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Ay - Month
øntihar nedeni Toplam
Cause of suicide Total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Toplam A 2 898 225 230 230 250 283 264 282 267 204 252 206 205
Total B 2 111 170 182 171 182 210 194 195 183 139 179 161 145
C 787 55 48 59 68 73 70 87 84 65 73 45 60

Hastalk A 559 40 44 50 38 56 56 44 46 45 44 57 39
Illness B 386 31 32 32 23 39 33 26 31 31 32 44 32
C 173 9 12 18 15 17 23 18 15 14 12 13 7

Aile geçimsizli÷i A 266 13 16 19 29 24 24 22 30 24 36 9 20


Family incompatibility B 174 11 11 11 20 15 16 12 21 17 22 6 12
C 92 2 5 8 9 9 8 10 9 7 14 3 8

Geçim zorlu÷u A 318 26 30 33 29 33 29 25 25 13 22 28 25


Economic problems B 305 26 30 32 28 32 26 23 24 13 21 27 23
C 13 - - 1 1 1 3 2 1 - 1 1 2

Ticari baúarszlk A 90 8 8 4 10 9 8 7 6 6 10 9 5
Business failure B 89 8 8 4 9 9 8 7 6 6 10 9 5
C 1 - - - 1 - - - - - - - -

Hissi iliúki ve istedi÷i A 123 13 10 10 8 14 17 14 5 7 5 10 10


ile evlenememe B 89 11 9 10 4 8 10 11 2 7 3 6 8
Emotional relationship C 34 2 1 - 4 6 7 3 3 - 2 4 2
and not marrying the
person wanted

Ö÷renim baúarszl÷ A 15 1 4 1 1 - 2 3 - 1 1 1 -
Educational failure B 11 1 3 1 1 - 2 2 - - 1 - -
C 4 - 1 - - - - 1 - 1 - 1 -

Di÷er A 176 14 18 6 14 26 17 10 14 14 14 12 17
Other B 131 11 14 3 10 20 14 8 10 10 12 8 11
C 45 3 4 3 4 6 3 2 4 4 2 4 6

Bilinmeyen A 1 351 110 100 107 121 121 111 157 141 94 120 80 89
Unknown B 926 71 75 78 87 87 85 106 89 55 78 61 54
C 425 39 25 29 34 34 26 51 52 39 42 19 35

46 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.5 Yaú grubu ve nedene göre intiharlar, 2009


Suicides by age group and cause, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

øntihar nedeni - Cause of suicide


Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Yaú grubu Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
Age group Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

Toplam A 2 898 559 266 318 90 123 15 176 1 351


Total B 2 111 386 174 305 89 89 11 131 926
C 787 173 92 13 1 34 4 45 425

-15 A 95 5 9 - - 1 6 6 68
B 49 4 3 - - 1 5 4 32
C 46 1 6 - - - 1 2 36
15-19 A 331 23 34 9 - 38 5 26 196
B 175 14 15 9 - 23 2 20 92
C 156 9 19 - - 15 3 6 104

20-24 A 272 41 28 11 1 23 4 19 145


B 177 32 12 10 1 19 4 9 90
C 95 9 16 1 - 4 - 10 55
25-29 A 326 56 42 33 5 32 - 27 131
B 237 42 21 30 5 26 - 19 94
C 89 14 21 3 - 6 - 8 37
30-34 A 263 62 26 35 10 10 - 17 103
B 198 47 15 33 10 7 - 13 73
C 65 15 11 2 - 3 - 4 30
35-39 A 251 40 30 41 14 5 - 14 107
B 207 30 24 41 14 4 - 10 84
C 44 10 6 - - 1 - 4 23
40-44 A 229 47 24 56 14 3 - 9 76
B 183 28 19 55 14 3 - 8 56
C 46 19 5 1 - - - 1 20

45-49 A 256 51 24 45 16 4 - 10 106


B 201 31 21 43 16 3 - 8 79
C 55 20 3 2 - 1 - 2 27
50-54 A 219 53 13 29 12 2 - 14 96
B 182 36 13 29 11 - - 12 81
C 37 17 - - 1 2 - 2 15

55-59 A 190 42 13 28 14 - - 11 82
B 148 27 12 26 14 - - 8 61
C 42 15 1 2 - - - 3 21

60-64 A 113 35 6 10 2 1 - 4 55
B 87 21 4 10 2 1 - 4 45
C 26 14 2 - - - - - 10

65-69 A 99 34 5 11 - 1 - 7 41
B 75 22 4 11 - 1 - 7 30
C 24 12 1 - - - - - 11
70-74 A 81 22 5 3 - - - 3 48
B 59 17 5 2 - - - 2 33
C 22 5 - 1 - - - 1 15
75 + A 159 47 6 3 2 1 - 9 91
B 122 34 5 2 2 1 - 7 71
C 37 13 1 1 - - - 2 20

Bilinmeyen A 14 1 1 4 - 2 - - 6
Unknown B 11 1 1 4 - - - - 5
C 3 - - - - 2 - - 1

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


47
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.6 Neden ve e÷itim durumuna göre intiharlar, 2009


Suicides by cause and educational level, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

E÷itim durumu (ISCED-97) - Educational level (ISCED-97)

Ortaokul Lise ve
Okuma Bir okul ve dengi dengi Yüksek
yazma bitirmeyen ølkokul ølkö÷retim Junior high High ö÷retim
øntihar nedeni Toplam bilmeyen No school Primary Primary school and school and Higher Bilinmeyen
Cause of suicide Total Illiterate completed school education equivalent equivalent education Unknown

Toplam A 2 898 97 372 1 165 345 171 451 179 118


Total B 2 111 44 203 894 222 144 368 142 94
C 787 53 169 271 123 27 83 37 24

Hastalk A 559 27 54 250 53 34 80 41 20


Illness B 386 14 29 163 40 27 66 31 16
C 173 13 25 87 13 7 14 10 4

Aile geçimsizli÷i A 266 5 27 92 48 18 52 16 8


Family incompatibility B 174 3 10 69 23 15 34 14 6
C 92 2 17 23 25 3 18 2 2

Geçim zorlu÷u A 318 2 18 150 32 27 58 21 10


Economic problems B 305 2 15 146 31 25 57 20 9
C 13 - 3 4 1 2 1 1 1

Ticari baúarszlk A 90 1 - 27 6 11 25 12 8
Business failure B 89 1 - 26 6 11 25 12 8
C 1 - - 1 - - - - -

Hissi iliúki ve istedi÷i A 123 1 5 28 35 7 32 6 9


ile evlenememe B 89 - 3 22 25 6 23 3 7
Emotional relationship C 34 1 2 6 10 1 9 3 2
and not marrying the
person wanted

Ö÷renim baúarszl÷ A 15 - 4 - 4 - 7 - -
Educational failure B 11 - 3 - 4 - 4 - -
C 4 - 1 - - - 3 - -

Di÷er A 176 4 24 52 27 5 35 14 15
Other B 131 - 19 40 17 5 29 10 11
C 45 4 5 12 10 - 6 4 4

Bilinmeyen A 1 351 57 240 566 140 69 162 69 48


Unknown B 926 24 124 428 76 55 130 52 37
C 425 33 116 138 64 14 32 17 11

48 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.7 Neden, daimi ikametgah ve medeni duruma göre intiharlar, 2009


Suicides by cause, permanent residence and marital status, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Medeni durum - Marital status

Daimi Toplam Hiç evlenmedi Evli Eúi öldü Boúand Bilinmeyen


ikametgah Total Never married Married Widowed Divorced Unknown
øntihar nedeni Permanent
Cause of suicide residence A B C B C B C B C B C B C

Genel toplam Toplam-Total 2 898 2 111 787 693 316 1 235 380 58 44 94 36 31 11
General total ùehir-City 1 789 1 327 462 405 169 775 220 38 32 82 30 27 11
Köy-Village 1 109 784 325 288 147 460 160 20 12 12 6 4 -

Hastalk Toplam-Total 559 386 173 131 36 213 110 19 18 19 9 4 -


Illness ùehir-City 470 322 148 102 30 179 92 19 18 18 8 4 -
Köy-Village 89 64 25 29 6 34 18 - - 1 1 - -

Aile geçimsizli÷i Toplam-Total 266 174 92 32 32 121 54 4 - 15 4 2 2


Family incompatibility ùehir-City 206 137 69 25 21 92 42 3 - 15 4 2 2
Köy-Village 60 37 23 7 11 29 12 1 - - - - -

Geçim zorlu÷u Toplam-Total 318 305 13 49 4 232 6 2 1 19 2 3 -


Economic problems ùehir-City 265 254 11 43 3 190 5 1 1 17 2 3 -
Köy-Village 53 51 2 6 1 42 1 1 - 2 - - -

Ticari baúarszlk Toplam-Total 90 89 1 4 - 77 1 1 - 5 - 2 -


Business failure ùehir-City 90 89 1 4 - 77 1 1 - 5 - 2 -
Köy-Village - - - - - - - - - - - - -

Hissi iliúki ve istedi÷i Toplam-Total 123 89 34 71 22 11 7 1 1 5 3 1 1


ile evlenememe ùehir-City 110 80 30 65 19 9 6 1 1 4 3 1 1
Emotional relationship Köy-Village 13 9 4 6 3 2 1 - - 1 - - -
and not marrying the
person wanted

Ö÷renim baúarszl÷ Toplam-Total 15 11 4 11 4 - - - - - - - -


Educational failure ùehir-City 12 9 3 9 3 - - - - - - - -
Köy-Village 3 2 1 2 1 - - - - - - - -

Di÷er Toplam-Total 176 131 45 53 20 59 17 4 2 11 2 4 4


Other ùehir-City 165 122 43 49 19 54 16 4 2 11 2 4 4
Köy-Village 11 9 2 4 1 5 1 - - - - - -

Bilinmeyen Toplam-Total 1 351 926 425 342 198 522 185 27 22 20 16 15 4


Unknown ùehir-City 471 314 157 108 74 174 58 9 10 12 11 11 4
Köy-Village 880 612 268 234 124 348 127 18 12 8 5 4 -

Not. øl ve ilçe merkezi belediye snrlar içi úehir, di÷er yerleúim Note. Province and district centers within municipal boundaries are
yerleri köy olarak alnmútr. defined as cities, other settlement units are defined as villages.

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


49
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.8 ùekli ve nedene göre intiharlar, 2009


Suicides by method and cause, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

øntihar nedeni - Cause of suicide

Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
øntihar úekli Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
Method of suicide Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

Toplam A 2 898 559 266 318 90 123 15 176 1 351


Total B 2 111 386 174 305 89 89 11 131 926
C 787 173 92 13 1 34 4 45 425

Asarak A 1 557 291 132 195 39 69 11 93 727


By hanging B 1 121 192 87 186 38 49 9 66 494
C 436 99 45 9 1 20 2 27 233

Kimyevi madde A 167 35 16 9 5 2 1 5 94


kullanarak B 110 23 10 8 5 2 - 2 60
Taking chemicals C 57 12 6 1 - - 1 3 34

Yüksekten atlayarak A 253 109 19 19 5 14 - 20 67


Throwing from a high B 136 64 4 17 5 6 - 11 29
place C 117 45 15 2 - 8 - 9 38

Suya atlayarak A 53 7 2 5 5 3 - 7 24
By drowning B 42 4 2 5 5 2 - 6 18
C 11 3 - - - 1 - 1 6

Ateúli silah kullanarak A 760 98 84 82 33 33 3 44 383


Using firearms B 627 86 61 81 33 29 2 41 294
C 133 12 23 1 - 4 1 3 89

Kendini yakarak A 7 - 1 2 - - - - 4
By burning B 6 - 1 2 - - - - 3
C 1 - - - - - - - 1

Kesici bir alet kullanarak A 30 7 4 3 2 - - 2 12


Using a sharp instrument B 25 7 4 3 2 - - 2 7
C 5 - - - - - - - 5

Do÷algaz, tüpgaz v.b. A 6 2 3 - - - - - 1


kullanarak - Using B 6 2 3 - - - - - 1
natural gas or lpg. etc. C - - - - - - - - -

Tren veya baúka motorlu A 12 4 - - - 1 - 1 6


bir araç altna atlayarak B 8 3 - - - - - 1 4
Throwing off a train or C 4 1 - - - 1 - - 2
another motorized vehicle

Di÷er A 53 6 5 3 1 1 - 4 33
Other B 30 5 2 3 1 1 - 2 16
C 23 1 3 - - - - 2 17

50 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.9 ùekli ve yaú grubuna göre intiharlar, 2009


Suicides by method and age group, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

Yaú grubu - Age group

øntihar úekli Toplam Bilinmeyen


Method of suicide Total -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown

Toplam A 2 898 95 331 272 326 263 251 229 256 219 190 113 99 81 159 14
Total B 2 111 49 175 177 237 198 207 183 201 182 148 87 75 59 122 11
C 787 46 156 95 89 65 44 46 55 37 42 26 24 22 37 3

Asarak A 1 557 64 159 122 156 136 129 127 149 137 105 67 55 47 94 10

By hanging B 1 121 38 92 78 110 101 106 102 118 107 80 45 38 30 68 8

C 436 26 67 44 46 35 23 25 31 30 25 22 17 17 26 2

Kimyevi madde A 167 1 22 14 27 13 19 11 12 9 9 3 10 8 9 -

kullanarak B 110 - 12 6 17 8 13 6 10 7 7 3 7 7 7 -

Taking chemicals C 57 1 10 8 10 5 6 5 2 2 2 - 3 1 2 -

Yüksekten atlayarak A 253 4 32 28 29 27 15 15 21 10 20 11 10 10 19 2

Throwing from a high B 136 2 11 14 15 17 11 9 9 5 9 8 6 7 11 2

place C 117 2 21 14 14 10 4 6 12 5 11 3 4 3 8 -

Suya atlayarak A 53 - 5 2 4 5 7 11 8 - 1 3 1 4 1 1

By drowning B 42 - 4 2 3 3 5 9 7 - 1 3 1 3 1 -

C 11 - 1 - 1 2 2 2 1 - - - - 1 - 1

Ateúli silah kullanarak A 760 23 104 95 101 70 70 50 59 55 45 25 20 11 31 1

Using firearms B 627 9 55 71 84 60 65 45 53 55 43 24 20 11 31 1

C 133 14 49 24 17 10 5 5 6 - 2 1 - - - -

Kendini yakarak A 7 - - - 1 - 1 1 1 1 2 - - - - -

By burning B 6 - - - 1 - 1 1 - 1 2 - - - - -

C 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -

Kesici bir alet kullanarak A 30 1 - 4 - 2 2 4 1 5 4 2 1 1 3 -

Using a sharp instrument B 25 - - 3 - 1 2 4 1 5 2 2 1 1 3 -

C 5 1 - 1 - 1 - - - - 2 - - - - -

Do÷algaz, tüpgaz v.b. A 6 - - - 1 3 1 - - 1 - - - - - -

kullanarak - Using B 6 - - - 1 3 1 - - 1 - - - - - -

natural gas or lpg. etc. C - - - - - - - - - - - - - - - -

Tren veya baúka motorlu A 12 - 1 2 1 1 1 1 3 1 1 - - - - -

bir araç altna atlayarak B 8 - - 2 1 1 - - 2 1 1 - - - - -

Throwing off a train or C 4 - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - -

another motorized vehicle

Di÷er A 53 2 8 5 6 6 6 9 2 - 3 2 2 - 2 -

Other B 30 - 1 1 5 4 3 7 1 - 3 2 2 - 1 -

C 23 2 7 4 1 2 3 2 1 - - - - - 1 -

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


51
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.10 ùekli ve e÷itim durumuna göre intiharlar, 2009


Suicides by method and educational level, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

E÷itim durumu (ISCED-97) - Educational level (ISCED-97)

Ortaokul Lise ve
Okuma Bir okul ve dengi dengi Yüksek
yazma bitirmeyen ølkokul ølkö÷retim Junior high High ö÷retim
øntihar úekli Toplam bilmeyen No school Primary Primary school and school and Higher Bilinmeyen
Method of suicide Total Illiterate completed school education equivalent equivalent education Unknown

Toplam A 2 898 97 372 1 165 345 171 451 179 118


Total B 2 111 44 203 894 222 144 368 142 94
C 787 53 169 271 123 27 83 37 24

Asarak A 1 557 70 203 701 170 97 193 64 59


By hanging B 1 121 29 118 530 112 82 158 45 47
C 436 41 85 171 58 15 35 19 12

Kimyevi madde kullanarak A 167 3 15 74 17 13 24 14 7


Taking chemicals B 110 1 5 49 10 13 15 11 6
C 57 2 10 25 7 - 9 3 1

Yüksekten atlayarak A 253 12 25 77 35 7 55 25 17


Throwing from a high place B 136 4 9 47 18 3 31 13 11
C 117 8 16 30 17 4 24 12 6

Suya atlayarak A 53 1 6 17 6 2 11 5 5
By drowning B 42 1 5 13 6 2 10 3 2
C 11 - 1 4 - - 1 2 3

Ateúli silah kullanarak A 760 8 104 260 105 46 148 66 23


Using firearms B 627 6 58 229 68 40 138 65 23
C 133 2 46 31 37 6 10 1 -

Kendini yakarak A 7 - - 4 - 1 2 - -
By burning B 6 - - 4 - - 2 - -
C 1 - - - - 1 - - -

Kesici bir alet kullanarak A 30 1 7 11 4 - 5 2 -


Using a sharp instrument B 25 1 5 8 4 - 5 2 -
C 5 - 2 3 - - - - -

Do÷algaz, tüpgaz v.b. A 6 - - 1 2 - 1 1 1


kullanarak - Using B 6 - - 1 2 - 1 1 1
natural gas or lpg. etc. C - - - - - - - - -

Tren veya baúka motorlu A 12 - 3 4 1 1 2 - 1


bir araç altna atlayarak B 8 - 1 3 1 1 1 - 1
Throwing off a train or C 4 - 2 1 - - 1 - -
another motorized vehicle

Di÷er A 53 2 9 16 5 4 10 2 5
Other B 30 2 2 10 1 3 7 2 3
C 23 - 7 6 4 1 3 - 2

52 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009

2.11 Yaplan iú/meslek grubu ve nedene göre intiharlar, 2009


Suicides by occupational group and cause, 2009
A. Toplam - Total B. Erkek - Males C. Kadn - Females

øntihar nedeni - Cause of suicide

Hissi iliúki
ve istedi÷i ile
evlenememe
Aile Geçim Ticari Emotional Ö÷renim
geçimsizli÷i zorlu÷u baúarszlk relationship and baúarszl÷
Yaplan iú/meslek (ISCO-88) Toplam Hastalk Family Economic Business not marrying the Educational Di÷er Bilinmeyen
Occupation (ISCO-88) Total Illness incompatibility problems failure person wanted failure Other Unknown

Genel toplam A 2 898 559 266 318 90 123 15 176 1 351


General total B 2 111 386 174 305 89 89 11 131 926
C 787 173 92 13 1 34 4 45 425

Yaplan iú/meslek toplam A 1 357 178 120 191 75 58 - 58 677


Total occupation B 1 291 166 105 191 75 51 - 54 649
C 66 12 15 - - 7 - 4 28

Kanun yapclar, üst düzey yöneticiler A 370 55 33 53 53 17 - 13 146


ve müdürler - Legislators senior officals B 356 53 29 53 53 16 - 12 140
and managers C 14 2 4 - - 1 - 1 6

Profesyonel meslek mensuplar A 82 21 10 7 2 3 - 7 32


Professionals B 63 17 7 7 2 2 - 5 23
C 19 4 3 - - 1 - 2 9

Yardmc profesyonel meslek A 48 9 6 5 5 5 - 3 15


mensuplar-Technicians and associate B 45 8 6 5 5 3 - 3 15
professionals C 3 1 - - - 2 - - -

Büro ve müúteri hizmetlerinde A 9 1 1 2 - 1 - - 4


çalúan elemanlar - Office clerks and B 9 1 1 2 - 1 - - 4
customer services clerks C - - - - - - - - -

Hizmet ve satú elemanlar - Service A 118 13 12 21 3 7 - 6 56


workers and shop and market sales workers B 104 10 7 21 3 5 - 6 52
C 14 3 5 - - 2 - - 4

Nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, A 334 32 16 23 2 5 - 3 253


ormanclk ve su ürünleri çalúanlar B 333 32 16 23 2 5 - 3 252
Skilled agricultural and fishery workers C 1 - - - - - - - 1

Sanatkarlar ve ilgili iúlerde A 162 19 13 39 6 9 - 9 67


çalúanlar - Crafts and related trades B 161 18 13 39 6 9 - 9 67
workers C 1 1 - - - - - - -

Tesis ve makina operatörleri ve A 53 2 6 10 1 3 - 2 29


montajclar - Plant and machine B 49 2 5 10 1 3 - 2 26
operators and assemblers C 4 - 1 - - - - - 3

Nitelik gerektirmeyen iúlerde A 181 26 23 31 3 8 - 15 75


çalúanlar - Elementary occupations B 171 25 21 31 3 7 - 14 70
C 10 1 2 - - 1 - 1 5

øú/mesle÷i olmayan
Not having occupation
Ev kadn, emekli, irat sahibi, A 1 541 381 146 127 15 65 15 118 674
ö÷renci, vb. - Housewife, retired, B 820 220 69 114 14 38 11 77 277
pensioner, student, etc. C 721 161 77 13 1 27 4 41 397

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


53
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009

2.12 Yaplan iú/meslek grubu ve úekline göre intiharlar, 2009


Suicides by occupational group and method, 2009
A . Toplam - Total B . Erkek - Males C . Kadn - Females

øntihar úekli - Method of suicide


Tren veya
baúka
motorlu
bir araç
altna
Kesici Do÷algaz, atlayarak
Kimyevi Yüksekten Ateúli bir alet tüpgaz v.b. Throwing
madde atlayarak Suya silah Kendini kullanarak kullanarak off a train
Asarak kullanarak Throwing atlayarak kullanarak yakarak Using Using or another
Yaplan iú/meslek (ISCO-88) Toplam By Taking from a By Using By a sharp natural gas motorized Di÷er
Occupation (ISCO-88) Total hanging chemicals high place drowning firearms burning instrument or lpg. etc. vehicle Other

Genel toplam A 2 898 1 557 167 253 53 760 7 30 6 12 53


General total B 2 111 1 121 110 136 42 627 6 25 6 8 30
C 787 436 57 117 11 133 1 5 - 4 23

Yaplan iú/meslek toplam A 1 357 715 75 58 30 432 1 13 4 3 26


Total occupation B 1 291 675 72 48 27 423 1 13 4 3 25
C 66 40 3 10 3 9 - - - - 1

Kanun yapclar, üst düzey A 370 195 17 17 13 111 - 5 1 1 10


yöneticiler ve müdürler B 356 184 17 17 13 109 - 5 1 1 9
Legislators senior officals and C 14 11 - - - 2 - - - - 1
managers

Profesyonel meslek A 82 32 5 10 1 30 - 1 1 1 1
mensuplar - Professionals B 63 19 5 7 - 28 - 1 1 1 1
C 19 13 - 3 1 2 - - - - -

Yardmc profesyonel meslek A 48 23 - 2 1 22 - - - - -


mensuplar-Technicians and B 45 21 - 1 1 22 - - - - -
associate professionals C 3 2 - 1 - - - - - - -

Büro ve müúteri hizmetlerinde A 9 3 - 1 1 4 - - - - -


çalúan elemanlar - Office clerks B 9 3 - 1 1 4 - - - - -
and customer services clerks C - - - - - - - - - - -

Hizmet ve satú elemanlar A 118 42 8 5 3 56 - 1 1 1 1


Service workers and shop and B 104 37 6 3 1 53 - 1 1 1 1
market sales workers C 14 5 2 2 2 3 - - - - -

Nitelikli tarm, hayvanclk, A 334 186 27 4 7 102 1 1 - - 6


avclk, ormanclk ve su ürünleri B 333 185 27 4 7 102 1 1 - - 6
çalúanlar - Skilled agricultural and C 1 1 - - - - - - - - -
fishery workers

Sanatkarlar ve ilgili iúlerde A 162 97 6 9 1 45 - - - - 4


çalúanlar - Crafts and related B 161 97 6 8 1 45 - - - - 4
trades workers C 1 - - 1 - - - - - - -

Tesis ve makina operatörleri ve A 53 34 3 2 3 11 - - - - -


montajclar - Plant and machine B 49 31 3 1 3 11 - - - - -
operators and assemblers C 4 3 - 1 - - - - - - -

Nitelik gerektirmeyen iúlerde A 181 103 9 8 - 51 - 5 1 - 4


çalúanlar - Elementary occupations B 171 98 8 6 - 49 - 5 1 - 4
C 10 5 1 2 - 2 - - - - -

øú/mesle÷i olmayan
Not having occupation
Ev kadn, emekli, irat sahibi, A 1 541 842 92 195 23 328 6 17 2 9 27
ö÷renci, vb. - Housewife, retired, B 820 446 38 88 15 204 5 12 2 5 5
pensioner, student, etc. C 721 396 54 107 8 124 1 5 - 4 22

54 TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


TurkStat, Suicide Statistics, 2009
Appendix Ek

ølgili bilgilere ulaúmak için…


To reach the related information…

øçerik/Content Biçim/Format
Haber Bülteni: Mevcut de÷ildir.
Press Release: Not available.
Yayn: ølgili yaynlar internet sayfamzda yer alan yayn katalo÷umuzdan Metin Ka÷t
inceleyebilir ve bilgi satú bölümünden talep edebilirsiniz.
Tablo CD-Rom
http://www.tuik.gov.tr/yayinupload/katalog
http://www.tuik.gov.tr/Satis.do?metod=Giris Grafik PDF

Publication: You can examine the related publications from the catalogue and Text Paper
request them from info market on our web site.
http://www.turkstat.gov.tr/yayinupload/katalog.pdf Table CD-Rom
http://www.turkstat.gov.tr/Satis.do?metod=Giris Graphic PDF
Tablo: Özet ve ayrntl tablolarna internet sayfamzn istatistikler/Nüfus, Konut Tablo Excel
ve Demografi/Demografik østatistikler Bölümünün veri baúl÷ndan ulaúabilirsiniz.
PDF

Table: You can reach the summary and detailed tables from the heading of Data Table Excel
in Statistics/ Population, Housing & Demography/Demographic Statistics page of PDF
our web site.
Veri taban: Dinamik sorgulama yapma imkan sa÷layan veritabanndaki ayrntl Tablo Excel
bilgi internet sayfamzn istatistikler/Nüfus, Konut ve Demografi/Demografik
PDF
østatistikler/Veri bölümündeki Dinamik Sorgulama veya veritabanlar baúl÷ndan
ulaúabilirsiniz. Html
http://www.tuik.gov.tr/demografiapp/intihar.zul

Database: You can reach the detailed data in database providing dynamic
Table Excel
search option on Databases heading or Dynamic Search on Data section of
Statistics/Population, Housing & Demography/Demographic Statistics/Data on PDF
Statistics page of our web site. Html
Mikro veri: Mevcut de÷ildir.
Microdata: Not available.
østatistik Bilgi Hatt: Mevcut de÷ildir.
Statistics Information Line: Not available.
Mobil Telefon: Mevcut de÷ildir.
Mobile Phone: Not available.
TRT-Telegün Sayfas: Mevcut de÷ildir.
TRT-Telegun Page: Not available.

TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009


55
TurkStat, Suicide Statistics, 2009