İNTİHAR

İSTATİSTİKLERİ
Suicide
Statistics
2009
TÜİK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute
İNTİHAR
İSTATİSTİKLERİ
Suicide
Statistics
2009
TÜİK
ISSN 1300-1159
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute
TÜİK
İNTİHAR
İSTATİSTİKLERİ
Suicide
Statistics
2009
İNTİHAR İSTATİSTİKLERİ Suicide Statistics
İstatistikiverivebilgiistekleriiçin For statistical data and information requests
BilgiDağıtımGrubu Data Dissemination Group
Tel:+ (312) 410 02 15 - 410 02 44
Fax:+ (312) 417 04 32 - 410 02 13
Yayınistekleriiçin For publication order
DönerSermayeİşletmesi Revolving Fund Management
Tel:+ (312) 425 34 23 - 410 05 96 - 410 02 85
Fax:+ (312) 417 58 86
Yayıniçeriğineyöneliksorularınıziçin For questions about contents of the publication
HayatiİstatistiklerTakımı Vital Statistics Team
Tel:+ (312) 410 06 03 - 410 06 24

İnternet Internet
http://www.tuik.gov.tr http://www.turkstat.gov.tr
E-posta E-mail
bilgi@tuik.gov.tr info@tuik.gov.tr
YayınNo Publication Number
3479

ISSN
1300-1159

TürkiyeİstatistikKurumu Turkish Statistical Institute
YücetepeMah.NecatibeyCad.No:11406100Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Buyayının5846SayılıFikirveSanatEserleriKanunu’na
göreherhakkıTürkiyeİstatistikKurumuBaşkanlığına
aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz
çoğaltılamazvedağıtılamaz.
Turkish Statistical Institute reserves all the rights of this
publication. Unauthorised duplication or distribution of
this publication is prohibited under Law No: 5846.
TürkiyeİstatistikKurumuMatbaası,Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara
Tel:03124100164*Fax:03124185082
Ekim2010 October 2010
MTB: 2010-725 - 80 Adet-Copies
2009
ISBN 978-975-19-4893-9
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
III
Foreword Önsöz
ÖNSÖZ
Türkiye øst at ist ik Kurumu (TÜøK), ülkemizin
ekonomik, sosyal ve kült ürel yapsnn
belirlenmesinde ve bu yapdaki de÷iúme ve
geliúmelerin izlenmesinde kullanlan ist at ist iklerin
derlenmesi, de÷erlendirilmesi ve yaymlanmasndan
sorumlu kuruluút ur.
Toplumun sosyal ve ekonomik yapsnn
göst ergelerinden biri olan int ihar ist at ist iklerinde,
ülke düzeyinde int ihar edenlerin; says, nedeni ve
úeklinin bilinmesinin önemli bir yeri bulunmakt adr.
Bu nedenle, TÜøK t arafndan int ihar olaylarna iliúkin
bilgiler 1962 ylndan it ibaren Türkiye geneli için
derlenmekt edir.
øçiúleri Bakanl÷ Emniyet Genel Müdürlü÷ü
(EGM) ile Türkiye øst at ist ik Kurumu arasnda 15
Nisan 2004 t arihinde veri de÷iúimine iliúkin bir
prot okol yaplmút r. Bu prot okol çerçevesinde, 2008
ylndan it ibaren polis t eúkilat nn sorumlu oldu÷u
yerleúim yerlerine iliúkin intihar verileri EGM’den
manyet ik ort amda alnmaya baúlanmút r.
Jandarma Genel Komut anl÷ (JGNK) ile
Türkiye øst at ist ik Kurumu arasnda da 31 Temmuz
2006 t arihinde veri de÷iúimine iliúkin bir prot okol
yaplmút r. Bu prot okol çerçevesinde, 2009 ylndan
it ibaren j andarma t eúkilat nn sorumlu oldu÷u
yerleúim yerlerine iliúkin intihar verileri JGNK’dan
manyet ik ort amda alnmaya baúlanmút r.
Yaynda, int ihar olaylarna iliúkin bilgiler iki
bölüm halinde verilmiút ir. Birinci bölümde, 2000-
2009 yl int ihar ist at ist iklerine iliúkin t arihsel
t ablolara, ikinci bölümde ise 2009 ylna iliúkin int ihar
ist at ist iklerine yer verilmiút ir.
Yaynn karar alclara, araút rmaclara ve
t üm kullanclara yararl olaca÷ inanc ile veri
derleme ve veri giriú aúamasnda eme÷i geçen
Emniyet Genel Müdürlü÷ü ve Jandarma Genel
Komut anl÷ personeline t eúekkür ederiz.
FOREWORD
Turkish St at ist ical I nst it ut e (TurkSt at ) is
responsible for compiling, evaluat ing and
disseminat ing of st at ist ics used t o monit or t he
changes and development s in t his st ruct ure and
det erminat ion of t he economic, social and cult ural
st ruct ure of Turkey.
I n suicide st at ist ics which is one of t he
import ant indicat ors of t he social and economic
st ruct ure of t he communit y, it is very import ant t o
know t he number, cause and met hod of suicides in
t he level of count ry. Therefore, informat ion relat ed
t o suicide event s has been gat hered by TurkSt at for
t he whole Turkey since 1962.
it was signed a prot ocol relat ed t o dat a
change bet ween t he Minist ry of I nt erior, The
General Police Headquart ers and Turkish St at ist ical
I nst it ut e on 15 April, 2004. I n t he framework of t his
prot ocol, t he dat a relat ed t o suicide event s have
been st art ed t o t ake from The General Police
Headquart ers since 2008.
it was also signed a prot ocol relat ed t o dat a
change bet ween The General Gendarma
Commandership and Turkish St at ist ical I nst it ut e on
31 July 2006. I n t he framework of t his prot ocol, t he
dat a relat ed t o suicide event s have been st art ed t o
t ake from The General Gendarma Commandership
since 2009.
I n t his publicat ion, informat ion relat ed t o
suicide event s consist s of t wo sect ions. I t is given
t hat in first sect ion, hist orical t ables including t rend
of 2000-2009 suicide st at ist ics, in second sect ion,
suicide st at ist ics relat ed t o 2009.
Wit h t he belief t hat t his publicat ion would
be useful for all t he decision-makers, researchers
and all users, I would like t o t hank t o personnel of
The General Police Headquart ers and The General
Gendarme Commandership.
A. Ömer TOPRAK
Baúkan V.
Act ing President

A. Ömer TOPRAK
Başkan V.
Acting President
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
V
Contents İçindekiler
Önsöz For ewor d
øçi ndeki l er Cont ent s
Si mge ve Ksal t mal ar Symbol and Abbr evi at i ons
Açkl ama Expl anat i on
1. Tarihsel Tablolar, 2000 – 2009 1. Historical Tables, 2000 – 2009
Tabl o Tabl es
1.1 øst at ist iki Bölge Birimleri Snflamasna göre 1.1 Suicides by St at ist ical Regions of Europe,
int iharlar, 2000-2009 1 2000-2009
1.2 øst at ist iki Bölge Birimleri Snflamasna göre 1.2 Crude suicide rat e by St at ist ical Regions of
kaba int ihar hz, 2007-2009 4 Europe, 2007-2009
1.3 Crude suicide rat e by geographical region,
1.3 Co÷rafi bölgeye göre kaba int ihar hz, 2007-2009 6 2007-2009
1.4 Yaú grubuna göre int iharlar, 2000-2009 7 1.4 Suicides by age group, 2000-2009
1.5 Nedene göre int iharlar, 2000-2009 8 1.5 Suicides by cause, 2000-2009
1.6 ùekline göre int iharlar, 2000-2009 10 1.6 Suicides by met hod, 2000-2009
1.7 E÷it im durumuna göre int iharlar, 2000-2009 12 1.7 Suicides by educat ional level, 2000-2009
2. ønt i har østatistikleri, 2009 2. Suicide Statistics, 2009
Grafik Graphics
2.1 øst at ist iki Bölge Birimleri Snflamas 1. Düzey'e 2.1 Crude suicide rat e by St at ist ical Regions of
göre kaba int ihar hz, 2009 14 Europe Level 1, 2009
2.2 Yaú grubuna göre int ihar oran, 2009 14 2.2 Proport ion of suicides by age group, 2009
2.3 Nedene göre int ihar oran, 2009 15 2.3 Proport ion of suicides by cause, 2009
2.4 ùekline göre int ihar oran, 2009 15 2.4 Proport ion of suicides by met hod, 2009
Tabl o Tabl es
2.1 øst at ist iki Bölge Birimleri Snflamas ve yaú 2.1 Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age
grubuna göre int iharlar, 2009 16 group, 2009
2.2 øst at ist iki Bölge Birimleri Snflamas ve nedene 2.2 Suicides by St at ist ical Regions of Europe and
göre int iharlar, 2009 26 cause, 2009
2.3 øst at ist iki Bölge Birimleri Snflamas ve úekline 2.3 Suicides by St at ist ical Regions of Europe and
göre int iharlar, 2009 36 met hod, 2009
2.4 Neden ve aya göre int iharlar, 2009 46 2.4 Suicides by cause and mont h, 2009
2.5 Yaú grubu ve nedene göre int iharlar, 2009 47 2.5 Suicides by age group and cause, 2009
2.6 Neden ve e÷it im durumuna göre int iharlar, 2009 48 2.6 Suicides by cause and educat ional level, 2009
2.7 Neden, daimi ikamet gah ve medeni duruma 2.7 Suicides by cause, permanent residence and
göre int iharlar, 2009 49 marit al st at us, 2009
2.8 ùekli ve nedene göre int iharlar, 2009 50 2.8 Suicides by met hod and cause, 2009
2.9 ùekli ve yaú grubuna göre int iharlar, 2009 51 2.9 Suicides by met hod and age group, 2009
2.10 ùekli ve e÷it im durumuna göre int iharlar, 2009 52 2.10 Suicides by met hod and educat ional level, 2009
2.11 Yaplan iú/ meslek grubu ve nedene göre int iharlar,
2009 53 2.11 Suicides by occupat ional group and cause, 2009
2.12 Yaplan iú/ meslek grubu ve úekline göre int iharlar,
2009 54 2.12 Suicides by occupat ional group and met hod, 2009
Ek Appendi x
ølgili bilgilere ulaúmak için... To reach t he relat ed informat ion... 55
øÇøNDEKøLER CONTENTS
VI
VI I
Sayf a
Page
I I I
V
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
VI
Si mge ve Ksal t mal ar Symbol s and Abbr evi at i ons
Bilgi yokt ur Denot es magnit ude nil
Yüzbinde Hundred t housand
Ocak January
ùubat February
Mart March
Nisan April
Mays May
Haziran June
Temmuz July
A÷ust os August
Eylül Sept ember
Ekim Oct ober
Kasm November
Aralk December
øst at ist iki Bölge Birimleri Snflamas øBBS SRE St at ist ical Regions of Europe
Uluslararas E÷it im Snflamas The I nt ernat ional St andard Classificat ion of
Educat ion
Uluslararas Meslek Snflamas The I nt ernat ional St andard Classificat ion of
Occupat ion
-
( % 000)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
I SCO
11
12
I SCED
İçindekiler Contents
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
VII
AÇI KLAMA
1. Gi r i ú
øntihar, psikoloj ik olarak rahatsz olan kiúinin istemli
olarak yaúamna son vermesi olup kendisine yönelik bir
saldrganlk halidir. Bu nedenle, intihar olay bir düúünce, bir
e÷ilim ya da bir giriúim sonucu ortaya çkmakt adr.
Toplumun sosyal ve ekonomik yapsnn önemli
göstergelerinden biri olan intihar; çeúitli psikoloj ik, sosyoloj ik,
ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisinde olan çok de÷iúkenli
bir olaydr. Bu nedenle, intihar stres yaratan yaúam
koúullarna karú tepki veren normal kiúilerden, a÷r ruhsal
rahatszlklar olan hastalara kadar geniú bir kitlede
görülebilmektedir.
2. Tar i hçe
Türkiye øst at ist ik Kurumu (TÜøK) int ihar olaylarna iliúkin
bilgileri, 1962 ylndan it ibaren t üm yerleúim yerlerinden
derlemeye baúlamút r. Adalet øst at ist ikleri Yll÷ içinde ksa
bilgiler halinde yaymlanan int ihar ist at ist ikleri, 1974
ylndan it ibaren ayr bir yayn olarak yaymlanmaya
baúlanmút r.
3. Amaç
ønt ihar ist at ist iklerinin amac, Türkiye genelinde int ihar
edenlerin nit eliklerine iliúkin bilgi derlemekt ir.
4. Kapsam
ønt ihar ist at ist ikleri Türkiye genelini kapsamakt adr.
5. Yönt em
Türkiye østat ist ik Kurumu, ölümle sonuçlanan tüm int ihar
olaylarna iliúkin istat istiki bilgiler derlemektedir.
2008 ylna kadar polis teúkilat nn sorumlu oldu÷u
yerleúim yerlerinde meydana gelen intihar olaylarna iliúkin
bilgiler Emniyet Genel Müdürlü÷ü aracl÷ ile derlenmekteydi.
Yerleúim yerlerinde meydana gelen her bir intihar olay için
emniyet teúkilat personeli t arafndan doldurulan “øntihar
østatist ik Formlar”, her ayn sonunda valilik ve
kaymakamlklar kanal ile Türkiye østatistik Kurumu’na
gönderilmekt e ve int ihar istat istik formlarnn veri giriúi TÜøK
merkezde yaplmaktayd.
2008 ylndan itibaren polis t eúkilat nn sorumlu oldu÷u
yerleúim yerlerine iliúkin int ihar verileri Emniyet Genel
Müdürlü÷ü’nden manyetik ortamda alnmaya baúlanmút r.
2009 ylna kadar j andarma teúkilat nn sorumlu oldu÷u
yerleúim yerlerinde meydana gelen intihar olaylarna iliúkin
bilgiler ise Jandarma Genel Komutanl÷ aracl÷ ile
derlenmekteydi. Yerleúim yerlerinde meydana gelen her bir
int ihar olay için j andarma teúkilat  personeli tarafndan
doldurulan “intihar istatistik formlar” her ayn sonunda valilik
EXPLANATI ON
1. I nt r oduct i on
Suicide can be seen in a person having psychological
problems. Suicide is a situation of aggression of a person
which is ended by killing oneself voluntarily. For this reason,
suicide event occurs as a result of having an idea, inclination
or init iat ive.
Suicide, which is one of the important indicators of the
social and economic st ructure of the community, is a very
changeable event having influence of various psychological,
sociological, economic and cultural fact ors. For this reason,
suicide can be seen, in a broad populat ion, by people who
show no psychiatric sympt omatology but may attempt
suicide due t o stressful life sit uations and by many who are
seriously ill wit h psychiat ric disorders like depression and
schizophrenia.
2. Background
Turkish St at ist ical I nst it ut e (TurkSt at ) has collect ed
dat a on suicide event s for t he whole Turkey since 1962.
I nit ially, t hese st at ist ics were included in The Yearbook of
Just ice St at ist ics as summary informat ion. Since 1974,
Suicide St at ist ics has been published as a separat e
publicat ion.
3. Purpose
The purpose of producing stat istics on suicide is t o
collect informat ion on charact eristics of persons who commit
suicide for whole Turkey.
4. Coverage
Suicide statist ics include the whole of Turkey.
5. Met hod
Turkish St at ist ical I nst itute has collected dat a on suicide
events resulted in death.
Up to 2008, the informat ion related to suicide events
occurring in permanent residence where the police was
responsible, were gathered through The General Police
Headquarters. For every single suicide occurring, a “Suicide
Statistics Form” was filled out by the police and sent to the
office of the governor in provinces and districts. At the end
of every month, governors’ offices sent these forms to the
Turkish Stat ist ical I nst itute and data ent ry of suicide
stat istics forms was done in TurkStat .
Since 2008, data related to suicide events occurring in
permanent residence where t he police is responsible have
been started to taken from The General Police Headquarters.
I nformat ion related t o suicide event s occurring in
permanent residence where t he Gendarme was responsible,
were gathered through The General Gendarme
Commandership. For every single suicide occurring, a
“Suicide Statistics Form” was filled out by the gendarme and
sent to the office of the governor in provinces and districts.
Explanation Açıklama
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
VIII
Açıklama Explanation
ve kaymakamlk kanal ile Türkiye østatistik Kurumu’na
gönderilmekt e ve int ihar istat istik formlarnn veri giriúi TÜøK
merkezde yaplmaktayd.
2009 ylndan itibaren j andarma teúkilatnn sorumlu
oldu÷u yerleúim yerlerine iliúkin intihar verileri Jandarma
Genel Komut anl÷’ndan manyetik ortamda alnmaya
baúlanmút r.
Her iki kurumdan elde edilen intihar verisi analiz edilerek
yayn haline getirilmekte ve yllk olarak kullanclarn yararna
sunulmaktadr.
øntihar analizlerinde kullanlabilecek birçok faktörün
içerildi÷i ayrnt l tablolara yer veren bu yayn, ayn zamanda
il ve bölgesel bazda tablolara da yer vermektedir. (Co÷rafi
bölgeleri içeren iller tablo 1'de verilmiútir.) 2002 ylndan
it ibaren Avrupa Birli÷i uyum çalúmalar çerçevesinde
østatist iki Bölge Birimleri Snflamas (øBBS) kullanlmaktadr.
6. Tanm ve Kavr aml ar
ønt i har: ønsann psiúik tabakalarnda meydana gelen bir iç
çat úma sonucunda kendi kendini bilerek ve isteyerek
öldürme úeklidir.
Kaba int ihar hz: Belli bir yl içinde her bin nüfus baúna
düúen int ihar saysdr.
KøH = ( ø / N ) x 1 000
KøH : Kaba øntihar Hz
ø : øntihar says
N : Yl ortas nüfus
ùehir: øl ve ilçe merkezleri belediye snrlar içi úehir olarak
tanmlanmaktadr.
Köy: Bucak ve köyler, köy olarak tanmlanmaktadr.
Daimi i kamet gah: øntihar eden kiúinin intihar etmeden
önce sürekli olarak yaúad÷ yerdir.
7. Snf l amal ar
7.1 Mesl ek: Meslekler, Uluslararas Standart Meslek
Snflamas (I SCO-88)'na göre 4 dij itli olarak kodlanmút r.
7.2 E÷i t i m düzeyi : E÷it im düzeyi, Uluslararas Standart
E÷itim Snflamas (I SCED-97)'na uygun olarak kodlanmútr.
At the end of every month, governors’ offices sent these
forms t o the Turkish Stat ist ical I nst itute and data ent ry of
suicide stat ist ics forms was done in TurkStat.
Since 2009, data related to suicide events occurring in
permanent residence where t he gendarme is responsible
have been st arted to taken from The General Gendarme
Commandership.
Suicide data t aken from two inst itut ions are analyzed.
Afterwards, the publication of suicide stat istics is prepared
and presented for public use annually.
This publicat ion present s det ailed t ables cont aining
many import ant fact ors for suicide analysis. I t also provides
some t ables on a provincial and regional basis. (Provinces
included in geographical regions are given in table 1). Tables
based on Statistical Regions of Europe (SRE) have been used
in the framework of study to adapt European Union since
2002.
6. Def ini t ion and Concept s
Sui ci de: Suicide is a method of killing of oneself knowingly
and willingly as a result of psychological conflict.
Crude sui ci de rat e: The number of suicides per thousand
population in a given year.
CSR = ( S / P ) x 1 000
CSR : Crude Suicide Rate
S : Number of suicides
P : Mid-year populat ion
Ci t y: Provincial and district centers within municipal
boundaries are defined as city.
Vi llage: Sub-districts and villages are defined as village.
Permanent residence: The place where person had
resided before committing suicide.
7. Classi f i cat i ons
7.1 Occupat i on: Occupations are coded according to the
I nternat ional Standard Classification of Occupation (I SCO-
88) as 4 digits.
7.2 Educat i onal l evel : Educational levels are coded
according t o t he I nt ernational St andard Classification of
Education (I SCED-97).
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
IX
Explanation Açıklama
7.3 øst at ist i ki Böl ge Bi ri ml eri Snf lamas
Bölgesel istat istiklerin t oplanmas, geliút irilmesi, bölgelerin
sosyo-ekonomik analizlerinin yaplmas, bölgesel polit ikalarn
çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli÷i Bölgesel østat istik
Sist emine uygun karúlaút rlabilir istatist iki veri taban
oluúturulmas amacyla Kurumumuzda üretilen veri ve
bilgiler østat istiki Bölge Birimleri Snflamas 1, 2 ve 3. Düzey
kapsamnda sunulmaktadr.
1. Düzey øst at i st i ki Böl ge Birimleri; 2. Düzey østat istiki
Bölge Birimlerinin gruplandrlmas sonucu t anmlanmú olup
12 bölgeden oluúmaktadr.
2. Düzey øst at ist i ki Bölge Bi ri ml eri; 3. Düzey
kapsamndaki komúu illerin gruplandrlmas sonucu
tanmlanmú olup 26 bölgeden oluúmaktadr.
3. Düzey kapsamndaki øst at i st i ki Böl ge Birimleri; il
düzeyinde olup 81 ilden oluúmaktadr. Her bir il østatist iki
Bölge Birimini t anmlamaktadr.
østatist iki Bölge Birimleri Snflamasna iliúkin ayrnt l bilgi
tablo 2’de verilmektedir.
7.3 St at i st i cal Regions of Europe
With the aim of the collect ion and development of Regional
Stat ist ics, socio-economic analysis of regions, defining the
framework of regional policies and establishing statist ical
database t o be compared with European Union
Regional Statistics Syst em, the information and data
produced in our I nstitut e are presented in the scope of
Stat ist ical Regions of Europe, Level 1, 2, and 3.
Level 1 Statistical Region Units are constitut ed as 12
regions which are defined by “Level 2” Statistical Region
Units grouped.
Level 2 Statistical Region Units are constitut ed as 26
regions which are defined by “Level 3” Statistical Region
Units grouped according t o the neighbor provinces.
Level 3 Statistical Region Units are constitut ed by 81
provinces. Each province is defined as a Statistical Region
Unit .
Detailed information related to the St at ist ical Regions of
Europe is given in table 2.
1. Co÷raf i böl ge kapsamnda bul unan i ll er
Provinces included in geographical region
Co÷raf i Böl geler Kapsanan øll er
Geographical Regions Province t o Comprise
Marmara Balkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, østanbul, Krklareli, Kocaeli, Sakarya,
Marmara Tekirda÷, Yalova.

Ege Afyonkarahisar, Aydn, Denizli, øzmir, Kütahya, Manisa, Mu÷la, Uúak.
Aegean
Akdeni z Adana, Antalya, Burdur, Hatay, I sparta, Mersin, Kahramanmaraú, Osmaniye.
Mediterranean
øç Anadol u Ankara, Çankr, Eskiúehir, Kayseri, Krúehir, Konya, Nevúehir, Ni÷de, Sivas,
Cent ral Anat olia Yozgat , Aksaray, Karaman, Krkkale.

Karadeni z Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüúhane, Kastamonu, Ordu, Rize,
Black Sea Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartn, Karabük, Düzce.
Do÷u Anadol u A÷r, Bingöl, Bit lis, Elaz÷, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muú,
East Anatolia Tunceli, Van, Ardahan, I ÷dr.
Güneydo÷u Anadolu Adyaman, Diyarbakr, Gaziant ep, Mardin, Siirt , ùanlurfa, Bat man, ùrnak, Kilis.
Southeast Anatolia
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
X
Açıklama Explanation
TR1 øst anbul TR10 øst anbul TR100 øst anbul (Zonguldak, TR811 Zonguldak
(Tekirda÷, TR211 Tekirda÷ Karabük, TR812 Karabük
Bat  Edirne, TR212 Edirne Bart n) TR813 Bart n
Mar mar a Krklareli ) TR213 Krklareli Bat  (Kast amonu, TR821 Kast amonu
West ( Balkesir, TR221 Balkesir Kar adeni z Çankr, TR822 Çankr
Marmara Çanakkale ) TR222 Çanakkale West Black Sinop) TR823 Sinop
TR31 (øzmir) TR310 øzmir Sea (Samsun, TR831 Samsun
(Aydn, TR321 Aydn Tokat , TR832 Tokat
Denizli, TR322 Denizli Çorum, TR833 Çorum
Ege Mu÷la) TR323 Mu÷la Amasya) TR834 Amasya
Aegean (Manisa, TR331 Manisa (Trabzon, TR901 Trabzon
Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Do÷u Ordu, TR902 Ordu
Küt ahya, TR333 Küt ahya Kar adeni z Giresun, TR903 Giresun
Uúak) TR334 Uúak East Black Rize, TR904 Rize
(Bursa, TR411 Bursa Sea Art vin, TR905 Art vin
Eskiúehir, TR412 Eskiúehir Gümüúhane) TR906 Gümüúhane
Do÷u Bilecik ) TR413 Bilecik (Erzurum, TRA11 Erzurum
Mar mar a ( Kocaeli, TR421 Kocaeli Erzincan, TRA12 Erzincan
East Sakarya, TR422 Sakarya Kuzeydo÷u Bayburt ) TRA13 Bayburt
Marmara Düzce, TR423 Düzce Anadol u (A÷r, TRA21 A÷r
Bolu, TR424 Bolu Nort heast Kars, TRA22 Kars
Yalova ) TR425 Yalova Anat olia I ÷dr, TRA23 I ÷dr
Bat  TR51 ( Ankara) TR510 Ankara Ardahan ) TRA24 Ardahan
TR5 Anadol u ( Konya, TR521 Konya (Malat ya, TRB11 Malat ya
West
Anat olia
Karaman) TR522 Karaman Elaz÷, TRB12 Elaz÷
( Ant alya, TR611 Ant alya Or t ado÷u Bingöl, TRB13 Bingöl
I spart a, TR612 I spart a Anadol u Tunceli ) TRB14 Tunceli
Burdur) TR613 Burdur Cent raleast (Van, TRB21 Van
TR62 (Adana, TR621 Adana Anat olia Muú, TRB22 Muú
Mersin) TR622 Mersin Bit lis, TRB23 Bit lis
TR63 (Hat ay, TR631 Hat ay Hakkari ) TRB24 Hakkari
Kahramanmaraú, TR632 Kahramanmaraú (Gaziant ep, TRC11 Gaziant ep
Osmaniye) TR633 Osmaniye Adyaman, TRC12 Adyaman
TR71 (Krkkale, TR711 Krkkale Kilis ) TRC13 Kilis
Aksaray, TR712 Aksaray Güneydo÷u (ùanlurfa, TRC21 ùanlurfa
Or t a Ni÷de, TR713 Ni÷de Anadol u Diyarbakr ) TRC22 Diyarbakr
Anadol u Nevúehir, TR714 Nevúehir Sout heast (Mardin, TRC31 Mardin
Cent ral Krúehir) TR715 Krúehir Anat olia Bat man, TRC32 Bat man
Anat olia TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri ùrnak, TRC33 ùrnak
Sivas, TR722 Sivas Siirt ) TRC34 Siirt
Yozgat ) TR723 Yozgat Topl am
Tot al
12 26 81
TRC2
TRC3
TRC
TR81
TR82
TR83
TR90
TRA1
TRA2
TRB1
TRB2
TRC1
TR8
TR9
TRA
TRB
TR7
TR4
TR3
TR2
TR52
TR61
TR6
Akdeni z
Medit erranean
2. øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ( øBBS) - St at ist ical Regions of Europe (SRE)
1. Düzey
Level 1
2. Düzey
Level 2
3. Düzey
Level 3
1. Düzey
Level 1
TR Tür ki ye - Turkey
2. Düzey
Level 2
3. Düzey
Level 3
TR21
TR22
TR32
TR33
TR41
TR42
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
1
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009
1.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amasna gör e i nt i har l ar , 2000-2009
Suicides by St at ist ical Regions of Europe, 2000-2009
øBBS - SRE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TR Tür ki ye - Turkey 1 802 2 584 2 301 2 705 2 707 2 703 2 829 2 793 2 816 2 898
TR1 øst anbul 244 458 315 315 380 334 362 392 370 403
TR10 (øst anbul) 244 458 315 315 380 334 362 392 370 403
TR100 øst anbul 244 458 315 315 380 334 362 392 370 403
TR2 Bat  Mar mar a 75 114 104 151 171 156 166 172 160 172
West Marmara
TR21 (Tekirda÷, Edirne, Krklareli) 43 54 54 78 72 69 82 81 91 84
TR211 Tekirda÷ 21 21 26 45 27 29 42 45 45 48
TR212 Edirne 16 23 16 9 26 21 25 11 29 21
TR213 Krklareli 6 10 12 24 19 19 15 25 17 15
TR22 (Balkesir, Çanakkale) 32 60 50 73 99 87 84 91 69 88
TR221 Balkesir 16 40 33 49 66 60 53 55 42 57
TR222 Çanakkale 16 20 17 24 33 27 31 36 27 31
TR3 Ege - Aegean 366 483 483 647 445 499 415 404 465 506
TR31 (øzmir) 177 232 191 227 161 159 145 159 172 183
TR310 øzmir 177 232 191 227 161 159 145 159 172 183
TR32 (Aydn, Denizli, Mu÷la) 111 179 227 279 134 186 147 129 147 194
TR321 Aydn 43 58 20 68 22 60 59 55 65 82
TR322 Denizli 12 30 31 65 27 31 44 43 44 62
TR323 Mu÷la 56 91 176 146 85 95 44 31 38 50
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar,
Küt ahya, Uúak) 78 72 65 141 150 154 123 116 146 129
TR331 Manisa 37 37 34 62 80 81 57 48 61 56
TR332 Afyonkarahisar 20 19 20 39 25 28 34 17 38 27
TR333 Küt ahya 10 11 9 16 29 25 23 34 30 27
TR334 Uúak 11 5 2 24 16 20 9 17 17 19
TR4 Do÷u Mar mar a 185 217 228 206 221 213 236 229 208 258
East Marmara
TR41 (Bursa, Eskiúehir, Bilecik) 119 146 166 109 134 136 126 120 109 147
TR411 Bursa 81 103 110 58 88 98 83 69 68 98
TR412 Eskiúehir 34 33 51 41 34 31 38 38 36 34
TR413 Bilecik 4 10 5 10 12 7 5 13 5 15
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Bolu, Yalova)
66 71 62 97 87 77 110 109 99 111
TR421 Kocaeli 44 42 37 45 32 38 46 44 48 46
TR422 Sakarya 12 8 7 28 24 16 34 33 24 34
TR423 Düzce 3 1 11 5 15 6 13 10 9 12
TR424 Bolu 2 13 3 12 8 12 12 17 13 7
TR425 Yalova 5 7 4 7 8 5 5 5 5 12
TR5 Bat  Anadol u 199 287 266 259 218 232 250 280 259 257
West Anat olia
TR51 (Ankara) 154 227 220 167 142 163 166 181 173 169
TR510 Ankara 154 227 220 167 142 163 166 181 173 169
TR52 (Konya, Karaman) 45 60 46 92 76 69 84 99 86 88
TR521 Konya 36 54 41 84 73 61 70 85 77 74
TR522 Karaman 9 6 5 8 3 8 14 14 9 14
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
2
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009
1.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amasna gör e i nt i har l ar , 2000-2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe, 2000-2009 (cont inued)
øBBS - SRE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TR6 Akdeni z 210 302 257 266 307 332 373 351 365 364
Medit erranean
TR61 (Ant alya, I spart a, Burdur) 82 92 82 99 108 89 137 142 112 136
TR611 Ant alya 53 52 52 51 74 56 99 107 79 106
TR612 I spart a 22 30 21 30 20 16 19 20 18 16
TR613 Burdur 7 10 9 18 14 17 19 15 15 14
TR62 (Adana, Mersin) 67 107 87 93 142 170 148 124 173 152
TR621 Adana 20 66 51 20 79 92 86 70 78 78
TR622 Mersin 47 41 36 73 63 78 62 54 95 74
TR63 (Hat ay, Kahramanmaraú,
Osmaniye) 61 103 88 74 57 73 88 85 80 76
TR631 Hat ay 33 29 13 31 12 29 29 36 30 39
TR632 Kahramanmaraú 26 44 41 29 32 30 34 30 37 22
TR633 Osmaniye 2 30 34 14 13 14 25 19 13 15
TR7 Or t a Anadol u 76 115 89 143 108 109 150 142 143 161
Cent ral Anat olia
TR71 (Krkkale, Aksaray, Ni÷de,
Nevúehir, Krúehir) 41 42 33 62 54 50 61 69 64 77
TR711 Krkkale 10 9 7 23 8 12 20 10 9 10
TR712 Aksaray 13 11 11 10 14 7 10 13 16 17
TR713 Ni÷de 7 4 2 10 9 8 12 15 10 17
TR714 Nevúehir 2 10 8 8 17 14 11 11 14 19
TR715 Krúehir 9 8 5 11 6 9 8 20 15 14
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat ) 35 73 56 81 54 59 89 73 79 84
TR721 Kayseri 7 51 27 48 27 24 46 29 46 43
TR722 Sivas 21 15 21 16 17 22 30 33 22 30
TR723 Yozgat 7 7 8 17 10 13 13 11 11 11
TR8 Bat  Kar adeni z 83 169 120 200 190 168 198 215 188 201
West Black Sea
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bart n) 24 43 21 46 30 38 55 54 35 57
TR811 Zonguldak 8 8 13 27 15 25 33 34 15 37
TR812 Karabük 4 7 3 6 6 4 3 7 7 10
TR813 Bart n 12 28 5 13 9 9 19 13 13 10
TR82 (Kast amonu, Çankr, Sinop) 15 29 23 39 45 35 39 37 42 36
TR821 Kast amonu 10 21 13 22 30 19 19 21 22 20
TR822 Çankr 1 5 5 3 9 3 6 6 6 5
TR823 Sinop 4 3 5 14 6 13 14 10 14 11
TR83 (Samsun, Tokat , Çorum,
Amasya) 44 97 76 115 115 95 104 124 111 108
TR831 Samsun 6 27 24 39 60 46 55 72 46 48
TR832 Tokat 16 15 16 24 25 16 19 27 30 25
TR833 Çorum 18 12 14 41 16 19 21 18 17 27
TR834 Amasya 4 43 22 11 14 14 9 7 18 8
TR9 Do÷u Kar adeni z 38 57 42 81 131 160 130 108 108 87
East Black Sea
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun,
Rize, Art vin, Gümüúhane) 38 57 42 81 131 160 130 108 108 87
TR901 Trabzon 7 11 15 25 26 19 20 24 17 19
TR902 Ordu 16 13 7 9 56 77 62 29 30 33
TR903 Giresun 6 12 11 23 21 16 15 13 16 14
TR904 Rize 3 9 7 14 12 18 19 11 17 13
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
3
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009
1.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amasna gör e i nt i har l ar , 2000-2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe, 2000-2009 (cont inued)
øBBS - SRE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TR905 Art vin 3 7 1 7 10 25 9 28 24 5
TR906 Gümüúhane 3 5 1 3 6 5 5 3 4 3
TRA Kuzeydo÷u Anadol u 68 63 118 79 105 98 103 87 109 81
Nort heast Anat olia
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt ) 9 17 17 29 34 34 31 31 39 30
TRA11 Erzurum 7 10 13 22 24 24 23 24 23 23
TRA12 Erzincan 2 7 4 7 10 10 8 6 13 6
TRA13 Bayburt - - - - - - - 1 3 1
TRA2 (A÷r, Kars, I ÷dr, Ardahan) 59 46 101 50 71 64 72 56 70 51
TRA21 A÷r 16 14 55 15 34 29 24 23 21 21
TRA22 Kars 26 17 28 19 23 26 31 20 29 17
TRA23 I ÷dr 11 6 13 6 7 5 7 8 13 8
TRA24 Ardahan 6 9 5 10 7 4 10 5 7 5
TRB Or t ado÷u Anadol u 133 132 94 157 182 185 220 150 167 158
Cent raleast Anat olia
TRB1 (Malat ya, Elaz÷, Bingöl,
Tunceli) 40 70 37 69 89 81 83 61 71 81
TRB11 Malat ya 19 31 10 12 38 32 32 24 30 29
TRB12 Elaz÷ 20 25 16 35 29 24 28 23 31 32
TRB13 Bingöl - 7 2 13 17 10 15 12 5 9
TRB14 Tunceli 1 7 9 9 5 15 8 2 5 11
TRB2 (Van, Muú, Bit lis, Hakkari) 93 62 57 88 93 104 137 89 96 77
TRB21 Van 62 32 25 58 59 70 90 47 59 43
TRB22 Muú 11 16 19 23 16 21 29 20 13 19
TRB23 Bit lis 11 9 8 4 9 8 10 14 17 11
TRB24 Hakkari 9 5 5 3 9 5 8 8 7 4
TRC Güneydo÷u Anadol u 125 187 185 201 249 217 226 263 274 250
Sout heast Anat olia
TRC1 (Gaziant ep, Adyaman, Kilis) 52 69 77 72 88 79 49 61 72 98
TRC11 Gaziant ep 33 37 48 48 63 59 25 43 55 72
TRC12 Adyaman 17 28 27 18 19 15 18 16 9 22
TRC13 Kilis 2 4 2 6 6 5 6 2 8 4
TRC2 (ùanlurfa, Diyarbakr) 51 76 83 73 97 73 107 125 132 101
TRC21 ùanlurfa 19 28 33 23 39 30 58 57 69 45
TRC22 Diyarbakr 32 48 50 50 58 43 49 68 63 56
TRC3 (Mardin, Bat man, ùrnak, Siirt ) 22 42 25 56 64 65 70 77 70 51
TRC31 Mardin 8 10 10 12 25 16 23 16 22 11
TRC32 Bat man 8 29 6 20 16 11 25 20 29 19
TRC33 ùrnak 4 2 6 15 11 21 10 12 7 9
TRC34 Siirt 2 1 3 9 12 17 12 29 12 12
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
4
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009
1.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amasna gör e kaba i nt i har hz, 2007-2009
Crude suicide rat e by St at ist ical Regions of Europe, 2007-2009
(%000)
øBBS-SRE
2007 2008 2009
øBBS-SRE
2007 2008 2009
TR Tür ki ye 3,98 3,96 4,03 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Turkey Bolu, Yalova) 3,62 3,20 3,51
TR1 øst anbul 3,13 2,93 3,14 TR421 Kocaeli 3,11 3,28 3,05
TR10 (øst anbul) 3,13 2,93 3,14 TR422 Sakarya 3,98 2,84 3,98
TR100 øst anbul 3,13 2,93 3,14 TR423 Düzce 3,12 2,76 3,62
TR424 Bolu 6,25 4,81 2,61
TR2 Bat  Mar mar a 5,67 5,19 5,52 TR425 Yalova 2,87 2,63 6,04
West Marmara
TR21 (Tekirda÷, Edirne, Krklareli) 5,63 6,14 5,58 TR5 Bat  Anadol u 4,23 3,86 3,79
TR211 Tekirda÷ 6,35 6,00 6,19 West Anat olia
TR212 Edirne 2,76 7,32 5,32 TR51 (Ankara) 4,08 3,84 3,68
TR213 Krklareli 7,53 5,07 4,47 TR510 Ankara 4,08 3,84 3,68
TR22 (Balkesir, Çanakkale) 5,72 4,31 5,48 TR52 (Konya, Karaman) 4,54 3,92 4,01
TR221 Balkesir 4,94 3,73 5,03 TR521 Konya 4,34 3,92 3,77
TR222 Çanakkale 7,53 5,67 6,54 TR522 Karaman 6,25 3,95 6,09
TR3 Ege 4,36 4,98 5,38 TR6 Akdeni z 3,97 4,06 3,99
Aegean Medit erranean
TR31 (øzmir) 4,28 4,56 4,79 TR61 (Ant alya, I spart a, Burdur) 5,82 4,50 5,36
TR310 øzmir 4,28 4,56 4,79 TR611 Ant alya 6,09 4,33 5,64
TR612 I spart a 4,68 4,35 3,92
TR32 (Aydn, Denizli, Mu÷la) 4,96 5,55 7,24 TR613 Burdur 5,93 6,02 5,66
TR321 Aydn 5,85 6,79 8,47
TR322 Denizli 4,76 4,82 6,76 TR62 (Adana, Mersin) 3,45 4,78 4,15
TR323 Mu÷la 4,11 4,88 6,31 TR621 Adana 3,50 3,87 3,81
TR622 Mersin 3,39 5,94 4,57
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar,
Küt ahya, Uúak) 3,92 4,99 4,43 TR63 (Hat ay, Kahramanmaraú,
TR331 Manisa 3,63 4,62 4,26 Osmaniye) 3,02 2,78 2,60
TR332 Afyonkarahisar 2,41 5,43 3,88 TR631 Hat ay 2,62 2,14 2,73
TR333 Küt ahya 5,72 5,22 4,78 TR632 Kahramanmaraú 3,02 3,64 2,13
TR334 Uúak 5,07 5,09 5,71 TR633 Osmaniye 4,23 2,83 3,20
TR4 Do÷u Mar mar a 3,61 3,20 3,90 TR7 Or t a Anadol u 3,76 3,78 4,25
East Marmara Cent ral Anat olia
TR41 (Bursa, Eskiúehir, Bilecik) 3,59 3,20 4,25 TR71 (Krkkale, Aksaray, Ni÷de,
TR411 Bursa 2,86 2,75 3,89 Nevúehir, Krúehir) 4,67 4,30 5,18
TR412 Eskiúehir 5,29 4,90 4,56 TR711 Krkkale 3,56 3,21 3,61
TR413 Bilecik 6,22 2,51 7,72 TR712 Aksaray 3,56 4,35 4,57
Not . 2007 yl na i l i úki n kaba i nt i har hz yeni nüf us pr oj eksi yonuna
gör e r evi ze edi l mi út i r .
Not e. Crude suicide rat e relat ed t o 2007 was revised according t o t he new
populat ion proj ect ion.
Kaba i nt i har hz Kaba i nt i har hz
Crude suicide rat e Crude suicide rat e
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
5
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009
1.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amasna gör e kaba i nt i har hz, 2007-2009 ( devam)
Crude suicide rat e by St at ist ical Regions of Europe, 2007-2009 (cont inued)
(%000)
øBBS-SRE
2007 2008 2009
øBBS-SRE
2007 2008 2009
TR713 Ni÷de 4,56 2,99 5,06 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt ) 2,86 3,65 2,84
TR714 Nevúehir 3,93 4,98 6,72 TRA11 Erzurum 3,03 2,95 2,98
TR715 Krúehir 8,93 6,73 6,37 TRA12 Erzincan 2,79 6,13 2,88
TRA13 Bayburt 1,30 3,95 1,33
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat ) 3,18 3,44 3,65
TR721 Kayseri 2,50 3,91 3,60 TRA2 (A÷r, Kars, I ÷dr, Ardahan) 4,92 6,14 4,47
TR722 Sivas 5,13 3,46 4,78 TRA21 A÷r 4,33 3,95 3,93
TR723 Yozgat 2,21 2,25 2,29 TRA22 Kars 6,39 9,29 5,47
TRA23 I ÷dr 4,42 7,10 4,33
TR8 Bat  Kar adeni z 4,79 4,20 4,50 TRA24 Ardahan 4,42 6,19 4,50
West Black Sea
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bart n) 5,31 3,43 5,58 TRB Or t ado÷u Anadol u 4,24 4,65 4,35
TR811 Zonguldak 5,53 2,43 5,98 Cent raleast Anat olia
TR812 Karabük 3,18 3,23 4,62 TRB1 (Malat ya, Elaz÷, Bingöl, Tunceli) 3,84 4,40 4,99
TR813 Bart n 7,18 7,07 5,38 TRB11 Malat ya 3,34 4,12 3,95
TRB12 Elaz÷ 4,27 5,69 5,84
TR82 (Kast amonu, Çankr, Sinop) 5,05 5,71 4,89 TRB13 Bingöl 4,80 1,97 3,52
TR821 Kast amonu 5,82 6,09 5,58 TRB14 Tunceli 2,41 5,88 12,95
TR822 Çankr 3,47 3,43 2,85
TR823 Sinop 5,05 7,00 5,47 TRB2 (Van, Muú, Bit lis, Hakkari) 4,57 4,85 3,84
TRB21 Van 4,85 5,95 4,23
TR83 (Samsun, Tokat , Çorum, TRB22 Muú 4,91 3,21 4,69
Amasya) 4,53 4,07 3,98 TRB23 Bit lis 4,26 5,18 3,37
TR831 Samsun 5,86 3,73 3,87 TRB24 Hakkari 3,32 2,77 1,55
TR832 Tokat 4,33 4,85 4,12
TR833 Çorum 3,25 3,10 4,97 TRC Güneydo÷u Anadol u 3,71 3,77 3,37
TR834 Amasya 2,11 5,50 2,47 Sout heast Anat olia
TRC1 (Gaziant ep, Adyaman, Kilis) 2,73 3,14 4,18
TR9 Do÷u Kar adeni z 4,35 4,32 3,48 TRC11 Gaziant ep 2,80 3,47 4,40
East Black Sea TRC12 Adyaman 2,74 1,54 3,75
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, TRC13 Kilis 1,71 6,67 3,31
Rize, Art vin, Gümüúhane) 4,35 4,32 3,48
TR901 Trabzon 3,25 2,28 2,54 TRC2 (ùanlurfa, Diyarbakr) 4,24 4,36 3,26
TR902 Ordu 4,06 4,18 4,61 TRC21 ùanlurfa 3,80 4,45 2,83
TR903 Giresun 3,13 3,81 3,34 TRC22 Diyarbakr 4,70 4,27 3,71
TR904 Rize 3,49 5,35 4,08
TR905 Art vin 16,57 14,37 3,00 TRC3 (Mardin, Bat man, ùrnak, Siirt ) 4,03 3,60 2,59
TR906 Gümüúhane 2,29 3,05 2,33 TRC31 Mardin 2,15 2,94 1,48
TRC32 Bat man 4,28 6,05 3,85
TRA Kuzeydo÷u Anadol u 3,92 4,94 3,69 TRC33 ùrnak 2,93 1,65 2,08
Nort heast Anat olia TRC34 Siirt 10,07 4,05 3,99
Not . 2007 yl na i l i úki n kaba i nt i har hz yeni nüf us
pr oj eksi yonuna gör e r evi ze edi l mi út i r .
Not e. Crude suicide rat e relat ed t o 2007 was revised according t o t he new
populat ion proj ect ion.
Kaba i nt i har hz Kaba i nt i har hz
Crude suicide rat e Crude suicide rat e
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
6
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009
1.3 Co÷r af i böl geye gör e kaba i nt i har hz, 2007-2009
Crude suicide rat e by geographical region, 2007-2009
A. ønt i har says - Number of suicides B. Kaba i nt i har hz - Crude suicide rat e (%000)
Co÷r af i böl ge
Geographical region A B A B A B
Tür ki ye 2 793 3,98 2 816 3,96 2 898 4,03
Turkey
Mar mar a Böl gesi 728 3,53 680 3,25 780 3,67
Marmara Region
Ege Böl gesi 404 4,36 465 4,98 506 5,38
Aegean Region
Akdeni z Böl gesi 351 3,97 365 4,06 364 3,99
Medit erranean Region
øç Anadol u Böl gesi 466 4,13 444 3,90 457 3,98
Cent ral Anat olia Region
Kar adeni z Böl gesi 345 4,62 315 4,21 303 4,06
Black Sea Region
Do÷u Anadol u Böl gesi 236 4,15 273 4,77 238 4,14
East Anat olia Region
Güneydo÷u Anadol u Böl gesi 263 3,71 274 3,77 250 3,37
Sout heast Anat olia Region
2009
Not e. 1. Crude suicide rat e relat ed t o 2007 was revised according t o
t he new populat ion proj ect ion.
2. Provinces included in geographical regions are given in
explanat ion sect ion, t able 1.
2. Co÷r af i böl gel er i i çer en i l l er açkl ama
böl ümünde t abl o 1' de ver i l mi út i r .
2007 2008
Not . 1. 2007 yl na i l i úki n kaba i nt i har hz yeni
nüf us pr oj eksi yonuna gör e r evi ze edi l mi út i r .
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
7
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009
1.4 Yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2000-2009
Suicides by age group, 2000-2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Yaú gr ubu - Age group
Bi l i nmeyen
Yl - 15 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 + Unknown
Year (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
2000
A 1 802 100 57 3,16 621 34,46 399 22,14 263 14,60 186 10,32 135 7,49 96 5,33 45 2,50 - -
B 1 114 100 25 2,24 307 27,56 262 23,52 183 16,43 149 13,38 98 8,80 64 5,74 26 2,33 - -
C 688 100 32 4,65 314 45,64 137 19,91 80 11,63 37 5,38 37 5,38 32 4,65 19 2,76 - -
2001
A 2 584 100 60 2,32 841 32,55 594 22,99 418 16,18 284 10,99 182 7,04 143 5,53 62 2,40 - -
B 1 677 100 27 1,61 423 25,22 407 24,27 318 18,96 229 13,66 132 7,87 97 5,79 44 2,62 - -
C 907 100 33 3,64 418 46,09 187 20,62 100 11,03 55 6,06 50 5,51 46 5,07 18 1,98 - -
2002
A 2 301 100 73 3,17 746 32,42 529 22,99 379 16,47 275 11,95 138 6,00 101 4,39 60 2,61 - -
B 1 392 100 30 2,15 332 23,85 328 23,56 274 19,68 205 14,73 107 7,69 74 5,32 42 3,02 - -
C 909 100 43 4,73 414 45,55 201 22,11 105 11,55 70 7,70 31 3,41 27 2,97 18 1,98 - -
2003
A 2 705 100 80 2,96 922 34,08 574 21,22 382 14,12 301 11,13 191 7,06 153 5,66 102 3,77 - -
B 1 574 100 32 2,03 416 26,43 333 21,16 270 17,16 219 13,91 133 8,45 102 6,48 69 4,38 - -
C 1 131 100 48 4,24 506 44,74 241 21,31 112 9,90 82 7,25 58 5,13 51 4,51 33 2,92 - -
2004
A 2 707 100 78 2,88 850 31,40 548 20,24 391 14,44 292 10,79 181 6,69 126 4,66 98 3,62 143 5,28
B 1 681 100 36 2,14 422 25,11 353 21,00 270 16,06 218 12,97 132 7,85 86 5,12 74 4,40 90 5,35
C 1 026 100 42 4,09 428 41,71 195 19,01 121 11,79 74 7,21 49 4,78 40 3,90 24 2,34 53 5,17
2005
A 2 703 100 74 2,74 759 28,08 570 21,09 358 13,24 336 12,43 200 7,40 138 5,11 109 4,03 159 5,88
B 1 740 100 36 2,07 385 22,13 367 21,09 263 15,11 261 15,00 142 8,16 108 6,21 78 4,48 100 5,75
C 963 100 38 3,95 374 38,84 203 21,08 95 9,86 75 7,79 58 6,02 30 3,11 31 3,22 59 6,13
2006
A 2 829 100 77 2,72 778 27,50 576 20,36 415 14,67 343 12,12 214 7,56 128 4,53 119 4,21 179 6,33
B 1 782 100 38 2,13 370 20,77 373 20,93 298 16,72 267 14,98 152 8,53 95 5,33 82 4,60 107 6,01
C 1 047 100 39 3,73 408 38,97 203 19,39 117 11,17 76 7,26 62 5,92 33 3,15 37 3,53 72 6,88
2007
A 2 793 100 92 3,29 690 24,70 604 21,63 413 14,79 347 12,42 199 7,13 139 4,98 129 4,62 180 6,44
B 1 808 100 34 1,88 352 19,47 408 22,57 314 17,37 257 14,21 145 8,02 97 5,36 92 5,09 109 6,03
C 985 100 58 5,89 338 34,31 196 19,90 99 10,05 90 9,14 54 5,48 42 4,26 37 3,76 71 7,21
2008
A 2 816 100 76 2,70 721 25,60 544 19,32 444 15,77 354 12,57 219 7,78 178 6,32 147 5,22 133 4,72
B 1 924 100 28 1,46 388 20,17 355 18,45 335 17,41 288 14,97 179 9,30 148 7,69 114 5,92 89 4,63
C 892 100 48 5,38 333 37,33 189 21,19 109 12,22 66 7,40 40 4,49 30 3,36 33 3,70 44 4,93
2009
A 2 898 100 95 3,28 603 20,81 589 20,32 480 16,56 475 16,39 303 10,46 180 6,21 159 5,49 14 0,48
B 2 111 100 49 2,32 352 16,67 435 20,61 390 18,48 383 18,14 235 11,13 134 6,35 122 5,78 11 0,52
C 787 100 46 5,84 251 31,89 154 19,57 90 11,44 92 11,69 68 8,64 46 5,85 37 4,70 3 0,38
Topl am
Tot al
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
S
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009
1.5 Nedene gör e i nt i har l ar , 2000-2009
A. Topl am B. Er kek C. Kadn
Ai l e Geçi m Ti car i
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k
Topl am Hast al k Family Economic Business
Tot al I llness incompat ibilit y problems failure
Yl (%) (%) (%) (%) (%)
2000
A 1 802 100 500 27,75 444 24,64 323 17,92 84 4,66
B 1 114 100 306 27,47 196 17,59 287 25,76 81 7,27
C 688 100 194 28,20 248 36,05 36 5,23 3 0,44
2001
A 2 584 100 743 28,75 644 24,93 525 20,32 148 5,73
B 1 677 100 456 27,19 303 18,07 453 27,01 146 8,71
C 907 100 287 31,64 341 37,60 72 7,94 2 0,22
2002
A 2 301 100 895 38,90 493 21,43 327 14,21 91 3,95
B 1 392 100 512 36,78 249 17,89 267 19,18 82 5,89
C 909 100 383 42,14 244 26,84 60 6,60 9 0,99
2003
A 2 705 100 1 018 37,64 580 21,44 385 14,23 147 5,44
B 1 574 100 545 34,62 253 16,07 330 20,97 134 8,51
C 1 131 100 473 41,82 327 28,91 55 4,86 13 1,15
2004
A 2 707 100 482 17,81 429 15,85 194 7,17 60 2,22
B 1 681 100 298 17,73 213 12,67 163 9,70 57 3,39
C 1 026 100 184 17,93 216 21,05 31 3,02 3 0,29
2005
A 2 703 100 474 17,54 363 13,43 225 8,32 63 2,33
B 1 740 100 288 16,55 181 10,40 190 10,92 61 3,51
C 963 100 186 19,31 182 18,90 35 3,63 2 0,21
2006
A 2 829 100 512 18,10 373 13,18 215 7,60 56 1,98
B 1 782 100 322 18,07 171 9,60 193 10,83 54 3,03
C 1 047 100 190 18,15 202 19,29 22 2,10 2 0,19
2007
A 2 793 100 581 20,80 408 14,61 263 9,42 60 2,15
B 1 808 100 357 19,75 199 11,01 240 13,27 58 3,21
C 985 100 224 22,74 209 21,22 23 2,34 2 0,20
2008
A 2 816 100 648 23,01 382 13,56 289 10,26 119 4,23
B 1 924 100 436 22,66 213 11,07 269 13,98 117 6,08
C 892 100 212 23,77 169 18,95 20 2,24 2 0,22
2009
A 2 898 100 559 19,29 266 9,18 318 10,97 90 3,11
B 2 111 100 386 18,28 174 8,24 305 14,45 89 4,22
C 787 100 173 21,98 92 11,69 13 1,65 1 0,13
ønt i har nedeni
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
9
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009
1.5 Suicides by cause, 2000-2009
A. Tot al B. Males C. Females
Hi ssi i l i úki ve
i st edi ÷i i l e evl enememe Ö÷r eni m
Emot ional relat ionship baúar szl ÷
and not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
person want ed failure Ot her Unknown
(%) (%) (%) (%) Year
2000
203 11,27 70 3,88 178 9,88 - - A
107 9,61 42 3,77 95 8,53 - - B
96 13,95 28 4,07 83 12,06 - - C
2001
314 12,15 59 2,28 151 5,84 - - A
185 11,03 33 1,97 101 6,02 - - B
129 14,22 26 2,87 50 5,51 - - C
2002
239 10,39 88 3,82 168 7,30 - - A
145 10,42 41 2,95 96 6,90 - - B
94 10,34 47 5,17 72 7,92 - - C
2003
266 9,83 95 3,51 214 7,91 - - A
136 8,64 50 3,18 126 8,01 - - B
130 11,50 45 3,98 88 7,78 - - C
2004
169 6,24 69 2,55 21 0,78 1 283 47,40 A
108 6,42 35 2,08 15 0,89 792 47,11 B
61 5,95 34 3,31 6 0,58 491 47,86 C
2005
176 6,51 31 1,15 196 7,25 1 175 43,47 A
101 5,80 17 0,98 137 7,87 765 43,97 B
75 7,79 14 1,45 59 6,13 410 42,58 C
2006
154 5,44 33 1,17 107 3,78 1 379 48,75 A
98 5,50 19 1,07 70 3,93 855 47,98 B
56 5,35 14 1,34 37 3,53 524 50,05 C
2007
161 5,76 27 0,97 59 2,11 1 234 44,18 A
113 6,25 16 0,88 29 1,60 796 44,03 B
48 4,87 11 1,12 30 3,05 438 44,47 C
2008
173 6,14 34 1,21 139 4,94 1 032 36,65 A
112 5,82 17 0,88 91 4,73 669 34,77 B
61 6,84 17 1,91 48 5,38 363 40,70 C
2009
123 4,24 15 0,52 176 6,07 1 351 46,62 A
89 4,22 11 0,52 131 6,21 926 43,86 B
34 4,32 4 0,51 45 5,72 425 54,00 C
Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
10
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009
1.6 ùekl i ne gör e i nt i har l ar , 2000-2009
A. Topl am B. Er kek C. Kadn
ønt i har úekl i
Yl (%) (%) (%) (%) (%) (%)
2000
A 1 802 100 777 43,12 293 16,26 198 10,99 25 1,39 410 22,75
B 1 114 100 504 45,24 112 10,05 114 10,23 14 1,26 305 27,38
C 688 100 273 39,68 181 26,31 84 12,21 11 1,60 105 15,26
2001
A 2 584 100 1 150 44,50 449 17,38 282 10,91 58 2,24 541 20,94
B 1 677 100 811 48,36 178 10,61 158 9,42 41 2,45 410 24,45
C 907 100 339 37,38 271 29,88 124 13,67 17 1,88 131 14,44
2002
A 2 301 100 1 022 44,42 461 20,03 244 10,60 39 1,69 417 18,12
B 1 392 100 675 48,49 169 12,14 130 9,34 22 1,58 313 22,49
C 909 100 347 38,17 292 32,12 114 12,54 17 1,87 104 11,44
2003
A 2 705 100 1 245 46,03 477 17,64 240 8,87 64 2,37 560 20,70
B 1 574 100 784 49,81 153 9,72 118 7,50 29 1,84 420 26,68
C 1 131 100 461 40,76 324 28,65 122 10,79 35 3,09 140 12,38
2004
A 2 707 100 1 194 44,11 437 16,14 261 9,64 62 2,29 628 23,20
B 1 681 100 774 46,04 166 9,88 139 8,27 42 2,50 482 28,67
C 1 026 100 420 40,94 271 26,41 122 11,89 20 1,95 146 14,23
2005
A 2 703 100 1 200 44,40 418 15,46 262 9,69 53 1,96 656 24,27
B 1 740 100 813 46,72 157 9,02 151 8,68 33 1,90 509 29,25
C 963 100 387 40,19 261 27,10 111 11,53 20 2,08 147 15,26
2006
A 2 829 100 1 283 45,35 444 15,69 254 8,98 65 2,30 667 23,58
B 1 782 100 872 48,93 141 7,91 140 7,86 39 2,19 530 29,74
C 1 047 100 411 39,26 303 28,94 114 10,89 26 2,48 137 13,09
2007
A 2 793 100 1 325 47,44 411 14,72 216 7,73 51 1,83 679 24,31
B 1 808 100 888 49,12 156 8,63 127 7,02 29 1,60 542 29,98
C 985 100 437 44,37 255 25,89 89 9,04 22 2,23 137 13,91
2008
A 2 816 100 1 392 49,43 277 9,84 217 7,71 53 1,88 754 26,78
B 1 924 100 973 50,57 122 6,34 121 6,29 39 2,03 583 30,30
C 892 100 419 46,97 155 17,38 96 10,76 14 1,57 171 19,17
2009
A 2 898 100 1 557 53,73 167 5,76 253 8,73 53 1,83 760 26,22
B 2 111 100 1121 53,10 110 5,21 136 6,44 42 1,99 627 29,70
C 787 100 436 55,40 57 7,24 117 14,87 11 1,40 133 16,90
Ki myevi madde Yüksekt en si l ah
Suya kul l anar ak
At eúl i
Taking Throwing from
kul l anar ak at l ayar ak
at l ayar ak Using
Tot al By hanging chemicals a high place By drowning firearms
Topl am Asar ak
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
11
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009
1.6 Suicides by met hod, 2000-2009
A. Tot al B. Males C. Females
Met hod of suicide
(%) (%) (%) (%) (%) Year
2000
23 1,28 35 1,94 8 0,44 11 0,61 22 1,22 A
16 1,44 23 2,06 5 0,45 9 0,81 12 1,08 B
7 1,02 12 1,74 3 0,44 2 0,29 10 1,45 C
2001
16 0,62 41 1,59 17 0,66 19 0,74 11 0,43 A
14 0,83 29 1,73 11 0,66 16 0,95 9 0,54 B
2 0,22 12 1,32 6 0,66 3 0,33 2 0,22 C
2002
16 0,70 44 1,91 12 0,52 20 0,87 26 1,13 A
14 1,01 37 2,66 9 0,65 14 1,01 9 0,65 B
2 0,22 7 0,77 3 0,33 6 0,66 17 1,87 C
2003
19 0,70 39 1,44 12 0,44 17 0,63 32 1,18 A
15 0,95 26 1,65 5 0,32 10 0,64 14 0,89 B
4 0,35 13 1,15 7 0,62 7 0,62 18 1,59 C
2004
21 0,78 46 1,70 6 0,22 24 0,89 28 1,03 A
14 0,83 34 2,02 4 0,24 13 0,77 13 0,77 B
7 0,68 12 1,17 2 0,19 11 1,07 15 1,46 C
2005
18 0,67 51 1,89 6 0,22 23 0,85 16 0,59 A
13 0,75 32 1,84 5 0,29 17 0,98 10 0,57 B
5 0,52 19 1,97 1 0,10 6 0,62 6 0,62 C
2006
9 0,32 48 1,70 14 0,49 17 0,60 28 0,99 A
3 0,17 33 1,85 10 0,56 8 0,45 6 0,34 B
6 0,57 15 1,43 4 0,38 9 0,86 22 2,10 C
2007
6 0,21 39 1,40 11 0,39 19 0,68 36 1,29 A
5 0,28 22 1,22 11 0,61 14 0,77 14 0,77 B
1 0,10 17 1,73 - - 5 0,51 22 2,23 C
2008
6 0,21 42 1,49 7 0,25 19 0,67 49 1,74 A
6 0,31 29 1,51 7 0,36 13 0,68 31 1,61 B
- - 13 1,46 - - 6 0,67 18 2,02 C
2009
7 0,24 30 1,04 6 0,21 12 0,41 53 1,83 A
6 0,28 25 1,18 6 0,28 8 0,38 30 1,42 B
1 0,13 5 0,64 - - 4 0,51 23 2,92 C
Tr en veya baúka
Do÷al gaz, mot or l u bi r ar aç
Kesi ci bi r t üpgaz v.b. al t na at l ayar ak
Kendi ni al et kul l anar ak kul l anar ak Throwing off
Di ÷er
By burning inst rument gas or lpg. et c. mot orized vehicle Ot her
yakar ak Using a sharp Using nat ural a t rain or anot her
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
12
Tarihsel Tablolar, 2000-2009 Historical Tables, 2000-2009
1.7 E÷i t i m dur umuna gör e i nt i har l ar , 2000-2009
A. Topl am B. Er kek C. Kadn
Yl (%) (%) (%) (%) (%)
2000
A 1 802 100 123 6,83 1 679 93,17 127 7,05 1 552 86,13
B 1 114 100 50 4,49 1 064 95,51 54 4,85 1 010 90,66
C 688 100 73 10,61 615 89,39 73 10,61 542 78,78
2001
A 2 584 100 183 7,08 2 401 92,92 159 6,15 2 242 86,76
B 1 677 100 64 3,82 1 613 96,18 94 5,61 1 519 90,58
C 907 100 119 13,12 788 86,88 65 7,17 723 79,71
2002
A 2 301 100 165 7,17 2 136 92,83 176 7,65 1 960 85,18
B 1 392 100 58 4,17 1 334 95,83 93 6,68 1 241 89,15
C 909 100 107 11,77 802 88,23 83 9,13 719 79,10
2003
A 2 705 100 233 8,61 2 472 91,39 236 8,73 2 236 82,66
B 1 574 100 80 5,08 1 494 94,92 118 7,50 1 376 87,42
C 1 131 100 153 13,53 978 86,47 118 10,43 860 76,04
2004
A 2 707 100 277 10,23 2 430 89,77 197 7,28 2 233 82,49
B 1 681 100 133 7,91 1 548 92,09 113 6,72 1 435 85,37
C 1 026 100 144 14,04 882 85,96 84 8,19 798 77,78
2005
A 2 703 100 152 5,62 2 551 94,38 161 5,96 2 390 88,42
B 1 740 100 67 3,85 1 673 96,15 91 5,23 1 582 90,92
C 963 100 85 8,83 878 91,17 70 7,27 808 83,90
2006
A 2 829 100 171 6,04 2 658 93,96 250 8,84 2 408 85,12
B 1 782 100 53 2,97 1 729 97,03 138 7,74 1 591 89,28
C 1 047 100 118 11,27 929 88,73 112 10,70 817 78,03
2007
A 2 793 100 139 4,98 2 654 95,02 188 6,73 2 466 88,29
B 1 808 100 47 2,60 1 761 97,40 96 5,31 1 665 92,09
C 985 100 92 9,34 893 90,66 92 9,34 801 81,32
2008
A 2 816 100 136 4,83 2 680 95,17 350 12,43 2 330 82,74
B 1 924 100 51 2,65 1 873 97,35 204 10,60 1 669 86,75
C 892 100 85 9,53 807 90,47 146 16,37 661 74,10
2009
A 2 898 100 97 3,35 2 683 92,58 372 12,84 2 311 79,74
B 2 111 100 44 2,08 1 973 93,46 203 9,62 1 770 83,85
C 787 100 53 6,73 710 90,22 169 21,47 541 68,74
Not . 2000 yl nda i l kö÷r et i i m mezunl ar, or t aokul ve dengi mezunl ar i çi nde ver i l mi út i r .
E÷i t i m dur umu ( I SCED-97)
Okuma yazma bi l en
Bi r okul
Okuma yazma Okuma yazma bi t i r meyen
Topl am bi l meyen bi l en t opl am No school
Tot al I llit erat e Tot al lit erat e complet ed
Topl am
Tot al
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
13
Historical Tables, 2000-2009 Tarihsel Tablolar, 2000-2009
1.7 Suicides by educat ional level, 2000-2009
A. Tot al B. Males C. Females
(%) (%) (%) (%) (%) Year
2000
814 45,17 - - 256 14,21 366 20,31 116 6,44 - - A
495 44,43 - - 167 14,99 267 23,97 81 7,27 - - B
319 46,37 - - 89 12,94 99 14,39 35 5,09 - - C
2001
1 322 51,16 18 0,70 317 12,27 462 17,88 123 4,76 - - A
868 51,76 9 0,54 221 13,18 329 19,62 92 5,49 - - B
454 50,06 9 0,99 96 10,58 133 14,66 31 3,42 - - C
2002
1 046 45,46 133 5,78 227 9,87 408 17,73 146 6,35 - - A
660 47,41 44 3,16 160 11,49 273 19,61 104 7,47 - - B
386 42,46 89 9,79 67 7,37 135 14,85 42 4,62 - - C
2003
1 282 47,39 109 4,03 308 11,39 430 15,90 107 3,96 - - A
786 49,94 48 3,05 208 13,21 253 16,07 81 5,15 - - B
496 43,85 61 5,39 100 8,84 177 15,65 26 2,30 - - C
2004
1 213 44,81 234 8,64 199 7,35 440 16,25 147 5,43 - - A
771 45,87 107 6,37 146 8,69 305 18,14 106 6,31 - - B
442 43,08 127 12,38 53 5,17 135 13,16 41 4,00 - - C
2005
1 173 43,40 493 18,24 267 9,88 328 12,13 129 4,77 - - A
808 46,44 228 13,10 199 11,44 249 14,31 98 5,63 - - B
365 37,90 265 27,52 68 7,06 79 8,20 31 3,22 - - C
2006
1 266 44,75 342 12,09 201 7,10 488 17,25 111 3,92 - - A
855 47,98 142 7,97 148 8,31 358 20,09 88 4,94 - - B
411 39,26 200 19,10 53 5,06 130 12,42 23 2,20 - - C
2007
1 268 45,40 376 13,46 207 7,41 495 17,72 120 4,30 - - A
888 49,12 152 8,41 159 8,79 379 20,96 87 4,81 - - B
380 38,58 224 22,74 48 4,87 116 11,78 33 3,35 - - C
2008
1 075 38,17 396 14,06 184 6,53 506 17,97 169 6,00 - - A
779 40,49 225 11,69 145 7,54 387 20,11 133 6,91 - - B
296 33,18 171 19,17 39 4,37 119 13,34 36 4,04 - - C
2009
1 165 40,20 345 11,90 171 5,90 451 15,56 179 6,18 118 4,07 A
894 42,35 222 10,52 144 6,82 368 17,43 142 6,73 94 4,45 B
271 34,43 123 15,63 27 3,43 83 10,55 37 4,70 24 3,05 C
Not e. Primary educat ion is included in j unior high school and equivalent in 2000.
Educat ional level (I SCED-97)
Lit erat e
Bi t i r i l en okul - Complet ed school
Yüksek
ö÷r et i m
Primary Primary Junior high school
øl kokul øl kö÷r et i m Or t aokul ve dengi Li se ve dengi
school educat ion and equivalent
Bi l i nmeyen
Unknown and equivalent educat ion
High school Higher
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
14
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
15
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
16
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TR Tür ki ye - Turkey A
2 898 95 331 272 326 263 251 229 256 219 190 113 99 81 159 14
B
2 111 49 175 177 237 198 207 183 201 182 148 87 75 59 122 11
C
787 46 156 95 89 65 44 46 55 37 42 26 24 22 37 3
TR1 øst anbul A
403 6 24 33 56 44 37 40 39 30 25 15 12 12 24 6
B
315 5 16 24 43 34 30 35 31 24 18 15 9 8 19 4
C
88 1 8 9 13 10 7 5 8 6 7 - 3 4 5 2
TR10 (øst anbul) A
403 6 24 33 56 44 37 40 39 30 25 15 12 12 24 6
B
315 5 16 24 43 34 30 35 31 24 18 15 9 8 19 4
C
88 1 8 9 13 10 7 5 8 6 7 - 3 4 5 2
TR100 øst anbul A
403 6 24 33 56 44 37 40 39 30 25 15 12 12 24 6
B
315 5 16 24 43 34 30 35 31 24 18 15 9 8 19 4
C
88 1 8 9 13 10 7 5 8 6 7 - 3 4 5 2
TR2 Bat  Mar mar a A
172 2 8 13 13 14 12 15 21 16 18 11 10 6 12 1
West Marmara B
132 - 4 12 13 12 10 12 19 10 12 9 7 4 8 -
C
40 2 4 1 - 2 2 3 2 6 6 2 3 2 4 1
TR21 (Tekirda÷, Edirne, A
84 1 3 10 4 10 7 8 10 7 7 4 3 4 6 -
Krklareli) B
67 - 1 9 4 10 6 5 9 6 6 3 3 2 3 -
C
17 1 2 1 - - 1 3 1 1 1 1 - 2 3 -
TR211 Tekirda÷ A
48 1 2 4 3 10 4 5 4 4 5 2 1 1 2 -
B
41 - - 4 3 10 3 3 4 4 5 2 1 1 1 -
C
7 1 2 - - - 1 2 - - - - - - 1 -
TR212 Edirne A
21 - 1 3 1 - 2 1 4 2 2 1 1 1 2 -
B
17 - 1 3 1 - 2 1 3 1 1 1 1 1 1 -
C
4 - - - - - - - 1 1 1 - - - 1 -
TR213 Krklareli A
15 - - 3 - - 1 2 2 1 - 1 1 2 2 -
B
9 - - 2 - - 1 1 2 1 - - 1 - 1 -
C
6 - - 1 - - - 1 - - - 1 - 2 1 -
TR22 (Balkesir, A
88 1 5 3 9 4 5 7 11 9 11 7 7 2 6 1
Çanakkale) B
65 - 3 3 9 2 4 7 10 4 6 6 4 2 5 -
C
23 1 2 - - 2 1 - 1 5 5 1 3 - 1 1
TR221 Balkesir A
57 1 4 2 5 3 2 4 6 5 9 4 4 2 5 1
B
45 - 3 2 5 2 1 4 6 3 6 4 3 2 4 -
C
12 1 1 - - 1 1 - - 2 3 - 1 - 1 1
TR222 Çanakkale A
31 - 1 1 4 1 3 3 5 4 2 3 3 - 1 -
B
20 - - 1 4 - 3 3 4 1 - 2 1 - 1 -
C
11 - 1 - - 1 - - 1 3 2 1 2 - - -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
17
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TR3 Ege - Aegean A
506 10 47 39 42 47 42 37 53 47 35 24 24 19 40 -
B
385 5 30 28 28 39 32 26 41 42 28 18 19 18 31 -
C
121 5 17 11 14 8 10 11 12 5 7 6 5 1 9 -
TR31 (øzmir) A
183 1 12 12 14 18 14 14 27 18 17 9 9 7 11 -
B
137 1 7 9 9 16 9 9 19 15 15 7 8 6 7 -
C
46 - 5 3 5 2 5 5 8 3 2 2 1 1 4 -
TR310 øzmir A
183 1 12 12 14 18 14 14 27 18 17 9 9 7 11 -
B
137 1 7 9 9 16 9 9 19 15 15 7 8 6 7 -
C
46 - 5 3 5 2 5 5 8 3 2 2 1 1 4 -
TR32 (Aydn, Denizli, A
194 4 21 11 16 20 20 13 20 19 12 9 12 8 9 -
Mu÷la) B
146 2 12 8 11 15 15 9 18 18 7 6 9 8 8 -
C
48 2 9 3 5 5 5 4 2 1 5 3 3 - 1 -
TR321 Aydn A
82 2 9 5 3 7 7 7 12 6 6 5 5 4 4 -
B
62 - 5 3 2 4 6 5 11 6 5 4 3 4 4 -
C
20 2 4 2 1 3 1 2 1 - 1 1 2 - - -
TR322 Denizli A
62 2 4 2 8 7 8 3 5 7 4 3 5 3 1 -
B
48 2 3 2 6 6 7 1 4 6 2 1 4 3 1 -
C
14 - 1 - 2 1 1 2 1 1 2 2 1 - - -
TR323 Mu÷la A
50 - 8 4 5 6 5 3 3 6 2 1 2 1 4 -
B
36 - 4 3 3 5 2 3 3 6 - 1 2 1 3 -
C
14 - 4 1 2 1 3 - - - 2 - - - 1 -
TR33 (Manisa, A
129 5 14 16 12 9 8 10 6 10 6 6 3 4 20 -
Afyonkarahisar, B
102 2 11 11 8 8 8 8 4 9 6 5 2 4 16 -
Küt ahya, Uúak) C
27 3 3 5 4 1 - 2 2 1 - 1 1 - 4 -
TR331 Manisa A
56 2 4 5 8 6 4 3 3 6 4 3 1 - 7 -
B
44 1 4 4 6 5 4 2 2 6 4 2 - - 4 -
C
12 1 - 1 2 1 - 1 1 - - 1 1 - 3 -
TR332 Afyonkarahisar A
27 1 5 4 1 1 1 2 2 3 - 2 1 1 3 -
B
22 - 4 2 1 1 1 1 2 3 - 2 1 1 3 -
C
5 1 1 2 - - - 1 - - - - - - - -
TR333 Küt ahya A
27 1 3 4 3 1 1 2 - - 1 1 1 - 9 -
B
22 1 1 4 1 1 1 2 - - 1 1 1 - 8 -
C
5 - 2 - 2 - - - - - - - - - 1 -
TR334 Uúak A
19 1 2 3 - 1 2 3 1 1 1 - - 3 1 -
B
14 - 2 1 - 1 2 3 - - 1 - - 3 1 -
C
5 1 - 2 - - - - 1 1 - - - - - -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
1S
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TR4 Do÷u Mar mar a A
258 3 17 31 28 26 17 24 21 24 22 9 10 8 16 2
East Marmara B
206 3 14 24 21 21 17 20 14 21 19 7 7 5 11 2
C
52 - 3 7 7 5 - 4 7 3 3 2 3 3 5 -
TR41 (Bursa, Eskiúehir, A
147 2 12 21 16 9 8 17 9 15 13 5 8 4 7 1
Bilecik) B
118 2 9 17 11 9 8 14 5 14 11 4 6 2 5 1
C
29 - 3 4 5 - - 3 4 1 2 1 2 2 2 -
TR411 Bursa A
98 1 7 12 14 6 4 14 5 10 8 4 5 4 4 -
B
79 1 4 11 10 6 4 11 3 9 7 4 3 2 4 -
C
19 - 3 1 4 - - 3 2 1 1 - 2 2 - -
TR412 Eskiúehir A
34 1 3 7 2 3 3 - 2 4 4 - 2 - 2 1
B
27 1 3 4 1 3 3 - 1 4 3 - 2 - 1 1
C
7 - - 3 1 - - - 1 - 1 - - - 1 -
TR413 Bilecik A
15 - 2 2 - - 1 3 2 1 1 1 1 - 1 -
B
12 - 2 2 - - 1 3 1 1 1 - 1 - - -
C
3 - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 -
TR42 (Kocaeli, Sakarya, A
111 1 5 10 12 17 9 7 12 9 9 4 2 4 9 1
Düzce, Bolu, B
88 1 5 7 10 12 9 6 9 7 8 3 1 3 6 1
Yalova) C
23 - - 3 2 5 - 1 3 2 1 1 1 1 3 -
TR421 Kocaeli A
46 - 1 4 5 5 4 6 7 4 1 2 1 2 3 1
B
38 - 1 3 4 3 4 6 6 3 1 1 1 1 3 1
C
8 - - 1 1 2 - - 1 1 - 1 - 1 - -
TR422 Sakarya A
34 1 3 1 3 6 3 1 4 5 3 1 - 2 1 -
B
28 1 3 - 3 5 3 - 3 4 2 1 - 2 1 -
C
6 - - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - - -
TR423 Düzce A
12 - - - 2 2 1 - - - 3 1 - - 3 -
B
7 - - - 1 1 1 - - - 3 1 - - - -
C
5 - - - 1 1 - - - - - - - - 3 -
TR424 Bolu A
7 - - 2 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 -
B
6 - - 2 1 1 - - - - 1 - - - 1 -
C
1 - - - - - - - 1 - - - - - - -
TR425 Yalova A
12 - 1 3 1 3 1 - - - 1 - 1 - 1 -
B
9 - 1 2 1 2 1 - - - 1 - - - 1 -
C
3 - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - -
TR5 Bat  Anadol u A
257 9 17 24 34 30 31 24 27 18 16 7 6 4 9 1
West Anat olia B
190 4 13 14 24 21 27 18 19 17 12 6 4 3 7 1
C
67 5 4 10 10 9 4 6 8 1 4 1 2 1 2 -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
19
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TR51 (Ankara) A
169 2 6 15 25 20 21 17 20 15 9 2 6 3 7 1
B
124 1 6 11 17 12 17 12 14 14 5 2 4 3 5 1
C
45 1 - 4 8 8 4 5 6 1 4 - 2 - 2 -
TR510 Ankara A
169 2 6 15 25 20 21 17 20 15 9 2 6 3 7 1
B
124 1 6 11 17 12 17 12 14 14 5 2 4 3 5 1
C
45 1 - 4 8 8 4 5 6 1 4 - 2 - 2 -
TR52 (Konya, Karaman) A
88 7 11 9 9 10 10 7 7 3 7 5 - 1 2 -
B
66 3 7 3 7 9 10 6 5 3 7 4 - - 2 -
C
22 4 4 6 2 1 - 1 2 - - 1 - 1 - -
TR521 Konya A
74 6 9 8 6 8 9 7 7 2 5 5 - 1 1 -
B
55 3 5 2 6 7 9 6 5 2 5 4 - - 1 -
C
19 3 4 6 - 1 - 1 2 - - 1 - 1 - -
TR522 Karaman A
14 1 2 1 3 2 1 - - 1 2 - - - 1 -
B
11 - 2 1 1 2 1 - - 1 2 - - - 1 -
C
3 1 - - 2 - - - - - - - - - - -
TR6 Akdeni z A
364 12 43 33 47 27 44 25 29 28 22 12 12 14 15 1
Medit erranean B
264 6 22 16 33 19 38 19 25 23 20 8 12 11 11 1
C
100 6 21 17 14 8 6 6 4 5 2 4 - 3 4 -
TR61 (Ant alya, I spart a, A
136 7 11 8 18 9 21 12 11 11 7 5 4 4 7 1
Burdur) B
106 3 6 5 13 8 20 8 9 11 7 2 4 4 5 1
C
30 4 5 3 5 1 1 4 2 - - 3 - - 2 -
TR611 Ant alya A
106 6 7 7 15 7 16 11 8 7 6 4 4 3 4 1
B
83 3 4 4 10 6 16 7 7 7 6 2 4 3 3 1
C
23 3 3 3 5 1 - 4 1 - - 2 - - 1 -
TR612 I spart a A
16 - 3 1 2 1 1 1 3 1 1 - - - 2 -
B
14 - 2 1 2 1 1 1 2 1 1 - - - 2 -
C
2 - 1 - - - - - 1 - - - - - - -
TR613 Burdur A
14 1 1 - 1 1 4 - - 3 - 1 - 1 1 -
B
9 - - - 1 1 3 - - 3 - - - 1 - -
C
5 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 -
TR62 (Adana, Mersin) A
152 2 23 14 17 14 15 10 14 10 10 7 4 6 6 -
B
108 - 11 8 11 9 12 9 13 9 9 6 4 3 4 -
C
44 2 12 6 6 5 3 1 1 1 1 1 - 3 2 -
TR621 Adana A
78 1 12 10 10 8 11 5 8 5 2 2 2 2 - -
B
55 - 7 7 5 6 8 4 7 5 2 2 2 - - -
C
23 1 5 3 5 2 3 1 1 - - - - 2 - -
TR622 Mersin A
74 1 11 4 7 6 4 5 6 5 8 5 2 4 6 -
B
53 - 4 1 6 3 4 5 6 4 7 4 2 3 4 -
C
21 1 7 3 1 3 - - - 1 1 1 - 1 2 -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
20
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TR63 (Hat ay, A
76 3 9 11 12 4 8 3 4 7 5 - 4 4 2 -
Kahramanmaraú, B
50 3 5 3 9 2 6 2 3 3 4 - 4 4 2 -
Osmaniye) C
26 - 4 8 3 2 2 1 1 4 1 - - - - -
TR631 Hat ay A
39 3 1 5 7 2 4 3 3 3 2 - 4 2 - -
B
30 3 1 2 5 2 3 2 2 3 1 - 4 2 - -
C
9 - - 3 2 - 1 1 1 - 1 - - - - -
TR632 Kahramanmaraú A
22 - 3 2 3 2 4 - - 3 2 - - 2 1 -
B
13 - 1 1 3 - 3 - - - 2 - - 2 1 -
C
9 - 2 1 - 2 1 - - 3 - - - - - -
TR633 Osmaniye A
15 - 5 4 2 - - - 1 1 1 - - - 1 -
B
7 - 3 - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 -
C
8 - 2 4 1 - - - - 1 - - - - - -
TR7 Or t a Anadol u A
161 6 16 11 16 13 17 15 15 9 10 8 4 6 13 2
Cent ral Anat olia B
119 4 8 5 12 11 13 15 12 8 4 6 4 3 12 2
C
42 2 8 6 4 2 4 - 3 1 6 2 - 3 1 -
TR71 (Krkkale, Aksaray, A
77 3 7 7 7 4 8 8 7 5 5 5 - 1 9 1
Ni÷de, Nevúehir, B
58 1 5 4 5 4 6 8 5 4 2 3 - 1 9 1
Krúehir) C
19 2 2 3 2 - 2 - 2 1 3 2 - - - -
TR711 Krkkale A
10 - 1 1 1 1 1 2 - - 1 2 - - - -
B
8 - 1 1 1 1 1 2 - - - 1 - - - -
C
2 - - - - - - - - - 1 1 - - - -
TR712 Aksaray A
17 2 1 1 2 1 3 - 2 2 - - - 1 1 1
B
12 - - - 2 1 2 - 2 2 - - - 1 1 1
C
5 2 1 1 - - 1 - - - - - - - - -
TR713 Ni÷de A
17 1 1 2 1 - - 3 2 1 1 - - - 5 -
B
15 1 1 2 - - - 3 1 1 1 - - - 5 -
C
2 - - - 1 - - - 1 - - - - - - -
TR714 Nevúehir A
19 - 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 - - 1 -
B
14 - 2 1 1 1 1 2 2 1 - 2 - - 1 -
C
5 - - 2 1 - 1 - - - 1 - - - - -
TR715 Krúehir A
14 - 2 - 1 1 2 1 1 1 2 1 - - 2 -
B
9 - 1 - 1 1 2 1 - - 1 - - - 2 -
C
5 - 1 - - - - - 1 1 1 1 - - - -
TR72 (Kayseri, Sivas, A
84 3 9 4 9 9 9 7 8 4 5 3 4 5 4 1
Yozgat ) B
61 3 3 1 7 7 7 7 7 4 2 3 4 2 3 1
C
23 - 6 3 2 2 2 - 1 - 3 - - 3 1 -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
21
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TR721 Kayseri A
43 1 4 1 5 5 6 4 4 2 2 3 1 3 2 -
B
34 1 3 - 4 4 5 4 4 2 1 3 1 1 1 -
C
9 - 1 1 1 1 1 - - - 1 - - 2 1 -
TR722 Sivas A
30 1 3 2 4 2 2 2 4 1 2 - 2 2 2 1
B
20 1 - 1 3 1 1 2 3 1 1 - 2 1 2 1
C
10 - 3 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - -
TR723 Yozgat A
11 1 2 1 - 2 1 1 - 1 1 - 1 - - -
B
7 1 - - - 2 1 1 - 1 - - 1 - - -
C
4 - 2 1 - - - - - - 1 - - - - -
TR8 Bat  Kar adeni z A
201 3 14 10 17 20 15 17 18 20 21 14 9 5 17 1
West Black Sea B
142 2 4 7 11 14 11 14 14 16 17 9 6 3 13 1
C
59 1 10 3 6 6 4 3 4 4 4 5 3 2 4 -
TR81 (Zonguldak, A
57 1 2 2 5 4 6 6 4 7 8 5 1 1 5 -
Karabük, Bart ın) B
34 - - 2 2 2 3 5 2 6 6 3 - - 3 -
C
23 1 2 - 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 -
TR811 Zonguldak A
37 - 1 - 4 2 5 4 3 5 4 4 - 1 4 -
B
25 - - - 2 1 3 4 2 5 2 3 - - 3 -
C
12 - 1 - 2 1 2 - 1 - 2 1 - 1 1 -
TR812 Karabük A
10 - 1 - 1 - - 2 1 1 1 1 1 - 1 -
B
3 - - - - - - 1 - 1 1 - - - - -
C
7 - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 - 1 -
TR813 Bart ın A
10 1 - 2 - 2 1 - - 1 3 - - - - -
B
6 - - 2 - 1 - - - - 3 - - - - -
C
4 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - - -
TR82 (Kast amonu, Çankırı, A
36 - 3 2 3 1 1 5 4 4 3 2 1 3 4 -
Sinop) B
28 - 1 2 2 1 1 3 4 2 3 2 1 3 3 -
C
8 - 2 - 1 - - 2 - 2 - - - - 1 -
TR821 Kast amonu A
20 - 1 1 1 - 1 3 2 1 3 1 1 2 3 -
B
14 - - 1 - - 1 1 2 - 3 1 1 2 2 -
C
6 - 1 - 1 - - 2 - 1 - - - - 1 -
TR822 Çankırı A
5 - 1 - - 1 - - 2 1 - - - - - -
B
4 - - - - 1 - - 2 1 - - - - - -
C
1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
TR823 Sinop A
11 - 1 1 2 - - 2 - 2 - 1 - 1 1 -
B
10 - 1 1 2 - - 2 - 1 - 1 - 1 1 -
C
1 - - - - - - - - 1 - - - - - -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
22
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TR83 (Samsun, Tokat , A
108 2 9 6 9 15 8 6 10 9 10 7 7 1 8 1
Çorum, Amasya) B
80 2 3 3 7 11 7 6 8 8 8 4 5 - 7 1
C
28 - 6 3 2 4 1 - 2 1 2 3 2 1 1 -
TR831 Samsun A
48 1 3 3 5 5 4 4 7 4 4 3 1 1 2 1
B
34 1 - - 4 3 4 4 5 4 3 2 1 - 2 1
C
14 - 3 3 1 2 - - 2 - 1 1 - 1 - -
TR832 Tokat A
25 - 4 - 2 4 2 2 2 3 2 1 1 - 2 -
B
18 - 1 - 1 3 2 2 2 3 2 - 1 - 1 -
C
7 - 3 - 1 1 - - - - - 1 - - 1 -
TR833 Çorum A
27 - 2 2 2 3 2 - 1 2 2 3 5 - 3 -
B
20 - 2 2 2 2 1 - 1 1 1 2 3 - 3 -
C
7 - - - - 1 1 - - 1 1 1 2 - - -
TR834 Amasya A
8 1 - 1 - 3 - - - - 2 - - - 1 -
B
8 1 - 1 - 3 - - - - 2 - - - 1 -
C
- - - - - - - - - - - - - - - -
TR9 Do÷u Kar adeni z A
87 2 7 10 10 4 8 9 8 8 7 6 4 2 2 -
East Black Sea B
68 - 5 8 7 4 8 9 7 5 6 4 2 2 1 -
C
19 2 2 2 3 - - - 1 3 1 2 2 - 1 -
TR90 (Trabzon, Ordu, A
87 2 7 10 10 4 8 9 8 8 7 6 4 2 2 -
Giresun, Rize, B
68 - 5 8 7 4 8 9 7 5 6 4 2 2 1 -
Art vin, C
19 2 2 2 3 - - - 1 3 1 2 2 - 1 -
Gümüúhane)
TR901 Trabzon A
19 - 2 3 2 2 1 - 3 1 1 2 1 1 - -
B
12 - 2 2 1 2 1 - 2 1 - - - 1 - -
C
7 - - 1 1 - - - 1 - 1 2 1 - - -
TR902 Ordu A
33 1 3 3 6 2 5 2 1 2 2 3 2 - 1 -
B
27 - 1 3 4 2 5 2 1 1 2 3 2 - 1 -
C
6 1 2 - 2 - - - - 1 - - - - - -
TR903 Giresun A
14 - - 2 1 - 1 4 2 3 - - 1 - - -
B
11 - - 1 1 - 1 4 2 2 - - - - - -
C
3 - - 1 - - - - - 1 - - 1 - - -
TR904 Rize A
13 - 2 2 - - 1 1 2 2 1 1 - 1 - -
B
12 - 2 2 - - 1 1 2 1 1 1 - 1 - -
C
1 - - - - - - - - 1 - - - - - -
TR905 Art vin A
5 1 - - 1 - - 2 - - - - - - 1 -
B
3 - - - 1 - - 2 - - - - - - - -
C
2 1 - - - - - - - - - - - - 1 -
TR906 Gümüúhane A
3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
B
3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
C
- - - - - - - - - - - - - - - -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
23
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TRA Kuzeydo÷u Anadol u A
81 11 17 13 6 5 3 6 7 7 1 - 2 3 - -
Nort heast Anat olia B
49 5 6 8 6 3 3 3 6 6 1 - 1 1 - -
C
32 6 11 5 - 2 - 3 1 1 - - 1 2 - -
TRA1 (Erzurum, Erzincan, A
30 2 9 4 4 1 - 4 3 1 - - 1 1 - -
Bayburt ) B
20 1 5 2 4 - - 2 3 1 - - 1 1 - -
C
10 1 4 2 - 1 - 2 - - - - - - - -
TRA11 Erzurum A
23 1 8 4 4 1 - 3 1 - - - 1 - - -
B
15 - 5 2 4 - - 2 1 - - - 1 - - -
C
8 1 3 2 - 1 - 1 - - - - - - - -
TRA12 Erzincan A
6 1 - - - - - 1 2 1 - - - 1 - -
B
5 1 - - - - - - 2 1 - - - 1 - -
C
1 - - - - - - 1 - - - - - - - -
TRA13 Bayburt A
1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
B
- - - - - - - - - - - - - - - -
C
1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
TRA2 (A÷r, Kars, I ÷dr, A
51 9 8 9 2 4 3 2 4 6 1 - 1 2 - -
Ardahan) B
29 4 1 6 2 3 3 1 3 5 1 - - - - -
C
22 5 7 3 - 1 - 1 1 1 - - 1 2 - -
TRA21 A÷r A
21 8 3 5 - 1 - 1 1 1 - - - 1 - -
B
8 4 - 3 - - - - 1 - - - - - - -
C
13 4 3 2 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - -
TRA22 Kars A
17 1 3 2 1 3 2 - 3 1 - - 1 - - -
B
11 - 1 1 1 3 2 - 2 1 - - - - - -
C
6 1 2 1 - - - - 1 - - - 1 - - -
TRA23 I ÷dr A
8 - 1 2 1 - 1 - - 2 1 - - - - -
B
7 - - 2 1 - 1 - - 2 1 - - - - -
C
1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
TRA24 Ardahan A
5 - 1 - - - - 1 - 2 - - - 1 - -
B
3 - - - - - - 1 - 2 - - - - - -
C
2 - 1 - - - - - - - - - - 1 - -
TRB Or t ado÷u Anadol u A
158 15 41 21 26 6 9 4 8 8 9 2 3 - 6 -
Cent raleast Anat olia B
95 8 16 12 18 4 8 3 5 6 8 1 1 - 5 -
C
63 7 25 9 8 2 1 1 3 2 1 1 2 - 1 -
TRB1 (Malat ya, Elaz÷, A
81 2 12 7 17 3 6 4 8 4 9 2 2 - 5 -
Bingöl, Tunceli) B
57 2 4 6 12 3 5 3 5 3 8 1 1 - 4 -
C
24 - 8 1 5 - 1 1 3 1 1 1 1 - 1 -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
24
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
TRB11 Malat ya A
29 - 5 2 4 1 3 3 5 2 1 - 1 - 2 -
B
24 - 3 2 3 1 3 3 3 2 1 - 1 - 2 -
C
5 - 2 - 1 - - - 2 - - - - - - -
TRB12 Elaz÷ A
32 1 3 4 7 1 3 1 3 1 4 1 1 - 2 -
B
17 1 1 3 3 1 2 - 2 - 3 - - - 1 -
C
15 - 2 1 4 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
TRB13 Bingöl A
9 1 3 - 1 1 - - - 1 1 1 - - - -
B
6 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 - - - -
C
3 - 3 - - - - - - - - - - - - -
TRB14 Tunceli A
11 - 1 1 5 - - - - - 3 - - - 1 -
B
10 - - 1 5 - - - - - 3 - - - 1 -
C
1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
TRB2 (Van, Muú, Bit lis, A
77 13 29 14 9 3 3 - - 4 - - 1 - 1 -
Hakkari) B
38 6 12 6 6 1 3 - - 3 - - - - 1 -
C
39 7 17 8 3 2 - - - 1 - - 1 - - -
TRB21 Van A
43 3 18 9 6 2 1 - - 2 - - 1 - 1 -
B
22 - 8 5 5 - 1 - - 2 - - - - 1 -
C
21 3 10 4 1 2 - - - - - - 1 - - -
TRB22 Muú A
19 8 6 3 1 - 1 - - - - - - - - -
B
10 5 3 1 - - 1 - - - - - - - - -
C
9 3 3 2 1 - - - - - - - - - - -
TRB23 Bit lis A
11 2 4 1 1 1 1 - - 1 - - - - - -
B
3 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
C
8 1 4 1 1 - - - - 1 - - - - - -
TRB24 Hakkari A
4 - 1 1 1 - - - - 1 - - - - - -
B
3 - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - -
C
1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
TRC Güneydo÷u Anadol u A
250 16 80 34 31 27 16 13 10 4 4 5 3 2 5 -
Sout heast Anat olia B
146 7 37 19 21 16 10 9 8 4 3 4 3 1 4 -
C
104 9 43 15 10 11 6 4 2 - 1 1 - 1 1 -
TRC1 (Gaziant ep, A
98 5 26 13 12 8 5 9 6 2 3 2 1 1 5 -
Adyaman, Kilis) B
55 - 10 6 10 5 3 6 4 2 2 2 1 - 4 -
C
43 5 16 7 2 3 2 3 2 - 1 - - 1 1 -
TRC11 Gaziant ep A
72 4 18 10 7 6 3 9 5 2 2 1 1 - 4 -
B
41 - 6 6 5 4 1 6 4 2 2 1 1 - 3 -
C
31 4 12 4 2 2 2 3 1 - - - - - 1 -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
25
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.1 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and age group, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Topl am Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
Unknown
TRC12 Adyaman A
22 1 6 3 4 2 2 - - - 1 1 - 1 1 -
B
11 - 2 - 4 1 2 - - - - 1 - - 1 -
C
11 1 4 3 - 1 - - - - 1 - - 1 - -
TRC13 Kilis A
4 - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - -
B
3 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
C
1 - - - - - - - 1 - - - - - - -
TRC2 (ùanlurfa, A
101 7 35 17 14 10 7 1 3 1 1 2 2 1 - -
Diyarbakr) B
66 5 19 10 8 8 6 1 3 1 1 1 2 1 - -
C
35 2 16 7 6 2 1 - - - - 1 - - - -
TRC21 ùanlurfa A
45 2 15 8 6 8 2 - 1 - 1 1 - 1 - -
B
26 2 7 3 3 6 2 - 1 - 1 - - 1 - -
C
19 - 8 5 3 2 - - - - - 1 - - - -
TRC22 Diyarbakr A
56 5 20 9 8 2 5 1 2 1 - 1 2 - - -
B
40 3 12 7 5 2 4 1 2 1 - 1 2 - - -
C
16 2 8 2 3 - 1 - - - - - - - - -
TRC3 (Mardin, Bat man, A
51 4 19 4 5 9 4 3 1 1 - 1 - - - -
ùrnak, Siirt ) B
25 2 8 3 3 3 1 2 1 1 - 1 - - - -
C
26 2 11 1 2 6 3 1 - - - - - - - -
TRC31 Mardin A
11 3 4 - 2 - - - - 1 - 1 - - - -
B
6 1 2 - 1 - - - - 1 - 1 - - - -
C
5 2 2 - 1 - - - - - - - - - - -
TRC32 Bat man A
19 1 5 1 2 6 2 2 - - - - - - - -
B
10 1 3 - 2 2 1 1 - - - - - - - -
C
9 - 2 1 - 4 1 1 - - - - - - - -
TRC33 ùrnak A
9 - 3 - 1 3 1 1 - - - - - - - -
B
3 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
C
6 - 2 - 1 2 1 - - - - - - - - -
TRC34 Siirt A
12 - 7 3 - - 1 - 1 - - - - - - -
B
6 - 2 3 - - - - 1 - - - - - - -
C
6 - 5 - - - 1 - - - - - - - - -
Yaú gr ubu - Age group
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
26
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TR Tür ki ye - Turkey A 2 898 559 266 318 90 123 15 176 1 351
B 2 111 386 174 305 89 89 11 131 926
C 787 173 92 13 1 34 4 45 425
TR1 øst anbul A 403 71 38 52 23 24 2 70 123
B 315 53 25 46 23 16 2 54 96
C 88 18 13 6 - 8 - 16 27
TR10 (øst anbul) A 403 71 38 52 23 24 2 70 123
B 315 53 25 46 23 16 2 54 96
C 88 18 13 6 - 8 - 16 27
TR100 øst anbul A 403 71 38 52 23 24 2 70 123
B 315 53 25 46 23 16 2 54 96
C 88 18 13 6 - 8 - 16 27
TR2 Bat  Mar mar a A 172 41 6 23 8 5 - 8 81
West Marmara B 132 30 6 21 8 3 - 6 58
C 40 11 - 2 - 2 - 2 23
TR21 (Tekirda÷, Edirne, A 84 22 3 14 6 2 - 3 34
Krklareli) B 67 18 3 12 6 2 - 2 24
C 17 4 - 2 - - - 1 10
TR211 Tekirda÷ A 48 12 - 8 6 1 - 1 20
B 41 11 - 8 6 1 - 1 14
C 7 1 - - - - - - 6
TR212 Edirne A 21 9 2 5 - 1 - 1 3
B 17 6 2 4 - 1 - 1 3
C 4 3 - 1 - - - - -
TR213 Krklareli A 15 1 1 1 - - - 1 11
B 9 1 1 - - - - - 7
C 6 - - 1 - - - 1 4
TR22 (Balkesir, A 88 19 3 9 2 3 - 5 47
Çanakkale) B 65 12 3 9 2 1 - 4 34
C 23 7 - - - 2 - 1 13
TR221 Balkesir A
57 13 3 8 2 3 - 5 23
B
45 11 3 8 2 1 - 4 16
C
12 2 - - - 2 - 1 7
TR222 Çanakkale A
31 6 - 1 - - - - 24
B
20 1 - 1 - - - - 18
C
11 5 - - - - - - 6
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
27
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TR3 Ege - Aegean A 506 98 50 53 10 14 1 8 272
B 385 62 40 53 10 12 - 7 201
C 121 36 10 - - 2 1 1 71
TR31 (øzmir) A 183 41 14 17 6 3 - 1 101
B 137 25 9 17 6 3 - 1 76
C 46 16 5 - - - - - 25
TR310 øzmir A 183 41 14 17 6 3 - 1 101
B 137 25 9 17 6 3 - 1 76
C 46 16 5 - - - - - 25
TR32 (Aydn, Denizli, A 194 33 17 20 3 5 1 2 113
Mu÷la) B 146 22 13 20 3 4 - 2 82
C 48 11 4 - - 1 1 - 31
TR321 Aydn A 82 15 10 12 1 1 1 - 42
B 62 10 8 12 1 - - - 31
C 20 5 2 - - 1 1 - 11
TR322 Denizli A 62 11 6 6 2 1 - 2 34
B 48 7 4 6 2 1 - 2 26
C 14 4 2 - - - - - 8
TR323 Mu÷la A 50 7 1 2 - 3 - - 37
B 36 5 1 2 - 3 - - 25
C 14 2 - - - - - - 12
TR33 (Manisa, A 129 24 19 16 1 6 - 5 58
Afyonkarahisar, B 102 15 18 16 1 5 - 4 43
Küt ahya, Uúak) C 27 9 1 - - 1 - 1 15
TR331 Manisa A
56 12 11 8 - 4 - 2 19
B
44 6 10 8 - 3 - 1 16
C
12 6 1 - - 1 - 1 3
TR332 Afyonkarahisar A
27 4 4 3 - 2 - - 14
B
22 4 4 3 - 2 - - 9
C
5 - - - - - - - 5
TR333 Küt ahya A
27 5 3 2 1 - - 3 13
B
22 4 3 2 1 - - 3 9
C
5 1 - - - - - - 4
TR334 Uúak A
19 3 1 3 - - - - 12
B
14 1 1 3 - - - - 9
C
5 2 - - - - - - 3
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
2S
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TR4 Do÷u Mar mar a A 258 57 26 33 10 18 - 13 101
East Marmara B 206 44 21 32 9 14 - 12 74
C 52 13 5 1 1 4 - 1 27
TR41 (Bursa, Eskiúehir, A 147 34 12 23 4 12 - 7 55
Bilecik) B 118 27 9 22 3 10 - 6 41
C 29 7 3 1 1 2 - 1 14
TR411 Bursa A 98 21 10 17 4 10 - 6 30
B 79 18 8 16 3 8 - 5 21
C 19 3 2 1 1 2 - 1 9
TR412 Eskiúehir A 34 8 2 4 - 2 - - 18
B 27 6 1 4 - 2 - - 14
C 7 2 1 - - - - - 4
TR413 Bilecik A 15 5 - 2 - - - 1 7
B 12 3 - 2 - - - 1 6
C 3 2 - - - - - - 1
TR42 (Kocaeli, Sakarya, A 111 23 14 10 6 6 - 6 46
Düzce, Bolu, B 88 17 12 10 6 4 - 6 33
Yalova) C 23 6 2 - - 2 - - 13
TR421 Kocaeli A 46 11 7 7 2 4 - 2 13
B 38 10 6 7 2 2 - 2 9
C 8 1 1 - - 2 - - 4
TR422 Sakarya A 34 7 6 3 3 1 - 2 12
B 28 4 5 3 3 1 - 2 10
C 6 3 1 - - - - - 2
TR423 Düzce A 12 1 - - 1 - - 1 9
B 7 - - - 1 - - 1 5
C 5 1 - - - - - - 4
TR424 Bolu A 7 3 1 - - 1 - - 2
B 6 2 1 - - 1 - - 2
C 1 1 - - - - - - -
TR425 Yalova A 12 1 - - - - - 1 10
B 9 1 - - - - - 1 7
C 3 - - - - - - - 3
TR5 Bat  Anadol u A 257 60 18 41 9 9 3 15 102
West Anat olia B 190 38 13 38 9 7 3 9 73
C 67 22 5 3 - 2 - 6 29
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
29
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TR51 (Ankara) A 169 50 14 28 8 6 1 6 56
B 124 30 11 25 8 5 1 4 40
C 45 20 3 3 - 1 - 2 16
TR510 Ankara A 169 50 14 28 8 6 1 6 56
B 124 30 11 25 8 5 1 4 40
C 45 20 3 3 - 1 - 2 16
TR52 (Konya, Karaman) A 88 10 4 13 1 3 2 9 46
B 66 8 2 13 1 2 2 5 33
C 22 2 2 - - 1 - 4 13
TR521 Konya A 74 7 4 13 1 2 2 8 37
B 55 6 2 13 1 1 2 5 25
C 19 1 2 - - 1 - 3 12
TR522 Karaman A 14 3 - - - 1 - 1 9
B 11 2 - - - 1 - - 8
C 3 1 - - - - - 1 1
TR6 Akdeni z A 364 79 37 38 11 16 1 14 168
Medit erranean B 264 56 21 38 11 11 1 7 119
C 100 23 16 - - 5 - 7 49
TR61 (Ant alya, I spart a, A 136 25 21 16 5 10 - 3 56
Burdur) B 106 17 13 16 5 10 - 2 43
C 30 8 8 - - - - 1 13
TR611 Ant alya A 106 20 15 10 4 9 - 3 45
B 83 13 11 10 4 9 - 2 34
C 23 7 4 - - - - 1 11
TR612 I spart a A 16 3 1 4 - - - - 8
B 14 3 1 4 - - - - 6
C 2 - - - - - - - 2
TR613 Burdur A 14 2 5 2 1 1 - - 3
B 9 1 1 2 1 1 - - 3
C 5 1 4 - - - - - -
TR62 (Adana, Mersin) A 152 37 10 16 5 4 - 10 70
B 108 28 5 16 5 - - 5 49
C 44 9 5 - - 4 - 5 21
TR621 Adana A
78 25 7 10 2 2 - 3 29
B
55 19 3 10 2 - - 1 20
C
23 6 4 - - 2 - 2 9
TR622 Mersin A
74 12 3 6 3 2 - 7 41
B
53 9 2 6 3 - - 4 29
C
21 3 1 - - 2 - 3 12
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
30
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TR63 (Hat ay, A 76 17 6 6 1 2 1 1 42
Kahramanmaraú, B 50 11 3 6 1 1 1 - 27
Osmaniye) C 26 6 3 - - 1 - 1 15
TR631 Hat ay A 39 10 5 5 1 - 1 - 17
B 30 7 3 5 1 - 1 - 13
C 9 3 2 - - - - - 4
TR632 Kahramanmaraú A 22 6 1 - - - - 1 14
B 13 3 - - - - - - 10
C 9 3 1 - - - - 1 4
TR633 Osmaniye A 15 1 - 1 - 2 - - 11
B 7 1 - 1 - 1 - - 4
C 8 - - - - 1 - - 7
TR7 Or t a Anadol u A 161 29 11 16 8 8 - 10 79
Cent ral Anat olia B 119 20 8 16 8 4 - 9 54
C 42 9 3 - - 4 - 1 25
TR71 (Krkkale, Aksaray, A 77 6 4 9 - 2 - 6 50
Ni÷de, Nevúehir, B 58 5 3 9 - 1 - 6 34
Krúehir) C 19 1 1 - - 1 - - 16
TR711 Krkkale A 10 - 2 1 - 1 - 3 3
B 8 - 2 1 - 1 - 3 1
C 2 - - - - - - - 2
TR712 Aksaray A 17 5 - 2 - - - 1 9
B 12 4 - 2 - - - 1 5
C 5 1 - - - - - - 4
TR713 Ni÷de A 17 1 1 4 - - - 1 10
B 15 1 1 4 - - - 1 8
C 2 - - - - - - - 2
TR714 Nevúehir A 19 - 1 1 - - - - 17
B 14 - - 1 - - - - 13
C 5 - 1 - - - - - 4
TR715 Krúehir A 14 - - 1 - 1 - 1 11
B 9 - - 1 - - - 1 7
C 5 - - - - 1 - - 4
TR72 (Kayseri, Sivas, A 84 23 7 7 8 6 - 4 29
Yozgat ) B 61 15 5 7 8 3 - 3 20
C 23 8 2 - - 3 - 1 9
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
31
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TR721 Kayseri A 43 14 3 4 6 2 - 3 11
B 34 9 2 4 6 2 - 3 8
C 9 5 1 - - - - - 3
TR722 Sivas A 30 6 3 3 2 4 - 1 11
B 20 3 3 3 2 1 - - 8
C 10 3 - - - 3 - 1 3
TR723 Yozgat A 11 3 1 - - - - - 7
B 7 3 - - - - - - 4
C 4 - 1 - - - - - 3
TR8 Bat  Kar adeni z A 201 40 13 22 4 1 - 12 109
West Black Sea B 142 25 9 21 4 1 - 10 72
C 59 15 4 1 - - - 2 37
TR81 (Zonguldak, A 57 11 4 8 2 - - 4 28
Karabük, Bart ın) B 34 4 3 8 2 - - 2 15
C 23 7 1 - - - - 2 13
TR811 Zonguldak A 37 7 4 8 2 - - - 16
B 25 4 3 8 2 - - - 8
C 12 3 1 - - - - - 8
TR812 Karabük A 10 4 - - - - - 3 3
B 3 - - - - - - 1 2
C 7 4 - - - - - 2 1
TR813 Bart ın A 10 - - - - - - 1 9
B 6 - - - - - - 1 5
C 4 - - - - - - - 4
TR82 (Kast amonu, A 36 6 6 6 1 - - 3 14
Çankırı, Sinop) B 28 3 4 6 1 - - 3 11
C 8 3 2 - - - - - 3
TR821 Kast amonu A
20 5 4 5 - - - - 6
B
14 3 2 5 - - - - 4
C
6 2 2 - - - - - 2
TR822 Çankırı A
5 - - - 1 - - 1 3
B
4 - - - 1 - - 1 2
C
1 - - - - - - - 1
TR823 Sinop A
11 1 2 1 - - - 2 5
B
10 - 2 1 - - - 2 5
C
1 1 - - - - - - -
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
32
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TR83 (Samsun, Tokat , A 108 23 3 8 1 1 - 5 67
Çorum, Amasya) B 80 18 2 7 1 1 - 5 46
C 28 5 1 1 - - - - 21
TR831 Samsun A 48 8 2 3 1 - - - 34
B 34 6 2 2 1 - - - 23
C 14 2 - 1 - - - - 11
TR832 Tokat A 25 4 1 1 - - - 2 17
B 18 4 - 1 - - - 2 11
C 7 - 1 - - - - - 6
TR833 Çorum A 27 10 - 4 - - - 1 12
B 20 7 - 4 - - - 1 8
C 7 3 - - - - - - 4
TR834 Amasya A 8 1 - - - 1 - 2 4
B 8 1 - - - 1 - 2 4
C - - - - - - - - -
TR9 Do÷u Kar adeni z A 87 19 7 9 2 4 - 3 43
East Black Sea B 68 14 4 9 2 4 - 3 32
C 19 5 3 - - - - - 11
TR90 (Trabzon, Ordu, A 87 19 7 9 2 4 - 3 43
Giresun, Rize, B 68 14 4 9 2 4 - 3 32
Art vin, C 19 5 3 - - - - - 11
Gümüúhane)
TR901 Trabzon A
19 5 2 1 - 1 - - 10
B
12 2 1 1 - 1 - - 7
C
7 3 1 - - - - - 3
TR902 Ordu A
33 2 5 7 1 1 - 2 15
B
27 2 3 7 1 1 - 2 11
C
6 - 2 - - - - - 4
TR903 Giresun A
14 5 - - 1 - - - 8
B
11 4 - - 1 - - - 6
C
3 1 - - - - - - 2
TR904 Rize A
13 7 - 1 - 1 - - 4
B
12 6 - 1 - 1 - - 4
C
1 1 - - - - - - -
TR905 Art vin A
5 - - - - 1 - 1 3
B
3 - - - - 1 - 1 1
C
2 - - - - - - - 2
TR906 Gümüúhane A
3 - - - - - - - 3
B
3 - - - - - - - 3
C
- - - - - - - - -
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
33
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TRA Kuzeydo÷u Anadol u A 81 14 8 2 - 2 2 1 52
Nort heast Anat olia B 49 11 5 2 - 2 1 - 28
C 32 3 3 - - - 1 1 24
TRA1 (Erzurum, Erzincan, A 30 6 4 - - 1 1 - 18
Bayburt ) B 20 6 2 - - 1 1 - 10
C 10 - 2 - - - - - 8
TRA11 Erzurum A 23 6 3 - - 1 1 - 12
B 15 6 2 - - 1 1 - 5
C 8 - 1 - - - - - 7
TRA12 Erzincan A 6 - - - - - - - 6
B 5 - - - - - - - 5
C 1 - - - - - - - 1
TRA13 Bayburt A 1 - 1 - - - - - -
B - - - - - - - - -
C 1 - 1 - - - - - -
TRA2 (A÷r, Kars, I ÷dr, A 51 8 4 2 - 1 1 1 34
Ardahan) B 29 5 3 2 - 1 - - 18
C 22 3 1 - - - 1 1 16
TRA21 A÷r A 21 2 1 - - - - 1 17
B 8 1 1 - - - - - 6
C 13 1 - - - - - 1 11
TRA22 Kars A 17 4 1 - - - 1 - 11
B 11 2 1 - - - - - 8
C 6 2 - - - - 1 - 3
TRA23 I ÷dr A 8 1 1 1 - 1 - - 4
B 7 1 - 1 - 1 - - 4
C 1 - 1 - - - - - -
TRA24 Ardahan A 5 1 1 1 - - - - 2
B 3 1 1 1 - - - - -
C 2 - - - - - - - 2
TRB Or t ado÷u Anadol u A 158 22 14 11 2 7 1 7 94
Cent raleast Anat olia B 95 14 7 11 2 6 1 3 51
C 63 8 7 - - 1 - 4 43
TRB1(Malat ya, Elaz÷, A 81 17 11 7 2 6 - 4 34
Bingöl, Tunceli) B 57 10 5 7 2 6 - 2 25
C 24 7 6 - - - - 2 9
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
34
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
TRB11 Malat ya A 29 6 4 5 - 2 - - 12
B 24 4 2 5 - 2 - - 11
C 5 2 2 - - - - - 1
TRB12 Elaz÷ A 32 7 5 1 2 3 - 2 12
B 17 2 2 1 2 3 - 1 6
C 15 5 3 - - - - 1 6
TRB13 Bingöl A 9 1 1 1 - - - - 6
B 6 1 - 1 - - - - 4
C 3 - 1 - - - - - 2
TRB14 Tunceli A 11 3 1 - - 1 - 2 4
B 10 3 1 - - 1 - 1 4
C 1 - - - - - - 1 -
TRB2 (Van, Muú, Bit lis, A 77 5 3 4 - 1 1 3 60
Hakkari) B 38 4 2 4 - - 1 1 26
C 39 1 1 - - 1 - 2 34
TRB21 Van A 43 3 1 3 - 1 - 3 32
B 22 2 1 3 - - - 1 15
C 21 1 - - - 1 - 2 17
TRB22 Muú A 19 1 1 - - - 1 - 16
B 10 1 1 - - - 1 - 7
C 9 - - - - - - - 9
TRB23 Bit lis A 11 1 1 1 - - - - 8
B 3 1 - 1 - - - - 1
C 8 - 1 - - - - - 7
TRB24 Hakkari A 4 - - - - - - - 4
B 3 - - - - - - - 3
C 1 - - - - - - - 1
TRC Güneydo÷u Anadol u A 250 29 38 18 3 15 5 15 127
Sout heast Anat olia B 146 19 15 18 3 9 3 11 68
C 104 10 23 - - 6 2 4 59
TRC1 (Gaziant ep, A 98 10 16 9 3 6 4 8 42
Adyaman, Kilis) B 55 8 6 9 3 2 2 5 20
C 43 2 10 - - 4 2 3 22
TRC11 Gaziant ep A
72 7 12 8 3 5 2 5 30
B
41 6 6 8 3 2 1 3 12
C
31 1 6 - - 3 1 2 18
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
35
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.2 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and cause, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er
Bi l i nmeyen
øBBS - SRE Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her
Unknown
TRC12 Adyaman A 22 3 4 - - 1 2 3 9
B 11 2 - - - - 1 2 6
C 11 1 4 - - 1 1 1 3
TRC13 Kilis A 4 - - 1 - - - - 3
B 3 - - 1 - - - - 2
C 1 - - - - - - - 1
TRC2 (ùanlurfa, A 101 11 10 7 - 7 1 5 60
Diyarbakr) B 66 8 5 7 - 5 1 5 35
C 35 3 5 - - 2 - - 25
TRC21 ùanlurfa A 45 6 6 3 - - - 2 28
B 26 3 3 3 - - - 2 15
C 19 3 3 - - - - - 13
TRC22 Diyarbakr A 56 5 4 4 - 7 1 3 32
B 40 5 2 4 - 5 1 3 20
C 16 - 2 - - 2 - - 12
TRC3 (Mardin, Bat man, A 51 8 12 2 - 2 - 2 25
ùrnak, Siirt ) B 25 3 4 2 - 2 - 1 13
C 26 5 8 - - - - 1 12
TRC31 Mardin A 11 - 3 - - 1 - 2 5
B 6 - - - - 1 - 1 4
C 5 - 3 - - - - 1 1
TRC32 Bat man A 19 5 2 1 - 1 - - 10
B 10 2 1 1 - 1 - - 5
C 9 3 1 - - - - - 5
TRC33 ùrnak A 9 2 3 - - - - - 4
B 3 1 1 - - - - - 1
C 6 1 2 - - - - - 3
TRC34 Siirt A 12 1 4 1 - - - - 6
B 6 - 2 1 - - - - 3
C 6 1 2 - - - - - 3
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
36
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TR Tür ki ye - Turkey A 2 898 1 557 167 253 53 760 7 30 6 12 53
B 2 111 1 121 110 136 42 627 6 25 6 8 30
C 787 436 57 117 11 133 1 5 - 4 23
TR1 øst anbul A 403 226 11 57 16 77 1 4 2 2 7
B 315 174 9 34 13 72 - 4 2 2 5
C 88 52 2 23 3 5 1 - - - 2
TR10 (øst anbul) A 403 226 11 57 16 77 1 4 2 2 7
B 315 174 9 34 13 72 - 4 2 2 5
C 88 52 2 23 3 5 1 - - - 2
TR100 øst anbul A 403 226 11 57 16 77 1 4 2 2 7
B 315 174 9 34 13 72 - 4 2 2 5
C 88 52 2 23 3 5 1 - - - 2
TR2 Bat  Mar mar a A 172 107 4 8 4 44 - 1 - 1 3
West Marmara B 132 79 2 4 3 39 - 1 - 1 3
C 40 28 2 4 1 5 - - - - -
TR21 (Tekirda÷, Edirne, A 84 55 2 5 1 19 - 1 - 1 -
Krklareli) B 67 44 1 3 1 16 - 1 - 1 -
C 17 11 1 2 - 3 - - - - -
TR211 Tekirda÷ A 48 26 1 2 1 16 - 1 - 1 -
B 41 23 - 1 1 14 - 1 - 1 -
C 7 3 1 1 - 2 - - - - -
TR212 Edirne A 21 16 1 2 - 2 - - - - -
B 17 13 1 2 - 1 - - - - -
C 4 3 - - - 1 - - - - -
TR213 Krklareli A 15 13 - 1 - 1 - - - - -
B 9 8 - - - 1 - - - - -
C 6 5 - 1 - - - - - - -
TR22 (Balkesir, A 88 52 2 3 3 25 - - - - 3
Çanakkale) B 65 35 1 1 2 23 - - - - 3
C 23 17 1 2 1 2 - - - - -
TR221 Balkesir A 57 31 2 3 2 18 - - - - 1
B 45 23 1 1 2 17 - - - - 1
C 12 8 1 2 - 1 - - - - -
TR222 Çanakkale A 31 21 - - 1 7 - - - - 2
B 20 12 - - - 6 - - - - 2
C 11 9 - - 1 1 - - - - -
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
37
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TR3 Ege - Aegean A 506 279 52 29 8 127 1 4 - - 6
B 385 208 34 18 7 111 1 2 - - 4
C 121 71 18 11 1 16 - 2 - - 2
TR31 (øzmir) A 183 102 16 17 4 43 - 1 - - -
B 137 79 8 10 4 36 - - - - -
C 46 23 8 7 - 7 - 1 - - -
TR310 øzmir A 183 102 16 17 4 43 - 1 - - -
B 137 79 8 10 4 36 - - - - -
C 46 23 8 7 - 7 - 1 - - -
TR32 (Aydn, Denizli, A 194 110 21 6 3 46 - 3 - - 5
Mu÷la) B 146 82 13 3 2 41 - 2 - - 3
C 48 28 8 3 1 5 - 1 - - 2
TR321 Aydn A 82 51 6 4 1 18 - 1 - - 1
B 62 39 4 3 1 14 - - - - 1
C 20 12 2 1 - 4 - 1 - - -
TR322 Denizli A 62 36 7 2 1 13 - 2 - - 1
B 48 26 5 - 1 13 - 2 - - 1
C 14 10 2 2 - - - - - - -
TR323 Mu÷la A 50 23 8 - 1 15 - - - - 3
B 36 17 4 - - 14 - - - - 1
C 14 6 4 - 1 1 - - - - 2
TR33 (Manisa, A 129 67 15 6 1 38 1 - - - 1
Afyonkarahisar, B 102 47 13 5 1 34 1 - - - 1
Küt ahya, Uúak) C 27 20 2 1 - 4 - - - - -
TR331 Manisa A 56 26 9 2 - 18 1 - - - -
B 44 17 8 1 - 17 1 - - - -
C 12 9 1 1 - 1 - - - - -
TR332 Afyonkarahisar A 27 15 2 1 - 9 - - - - -
B 22 12 1 1 - 8 - - - - -
C 5 3 1 - - 1 - - - - -
TR333 Küt ahya A 27 16 1 3 - 7 - - - - -
B 22 12 1 3 - 6 - - - - -
C 5 4 - - - 1 - - - - -
TR334 Uúak A 19 10 3 - 1 4 - - - - 1
B 14 6 3 - 1 3 - - - - 1
C 5 4 - - - 1 - - - - -
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
3S
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TR4 Do÷u Mar mar a A 258 161 8 27 3 52 1 2 2 - 2
East Marmara B 206 129 6 14 1 49 1 2 2 - 2
C 52 32 2 13 2 3 - - - - -
TR41 (Bursa, Eskiúehir, A 147 102 5 16 1 20 - 1 1 - 1
Bilecik) B 118 82 4 10 - 19 - 1 1 - 1
C 29 20 1 6 1 1 - - - - -
TR411 Bursa A 98 67 3 11 1 14 - 1 - - 1
B 79 53 2 8 - 14 - 1 - - 1
C 19 14 1 3 1 - - - - - -
TR412 Eskiúehir A 34 25 1 5 - 2 - - 1 - -
B 27 22 1 2 - 1 - - 1 - -
C 7 3 - 3 - 1 - - - - -
TR413 Bilecik A 15 10 1 - - 4 - - - - -
B 12 7 1 - - 4 - - - - -
C 3 3 - - - - - - - - -
TR42 (Kocaeli, Sakarya, A 111 59 3 11 2 32 1 1 1 - 1
Düzce, Bolu, B 88 47 2 4 1 30 1 1 1 - 1
Yalova) C 23 12 1 7 1 2 - - - - -
TR421 Kocaeli A 46 23 - 5 1 14 1 - 1 - 1
B 38 20 - 1 1 13 1 - 1 - 1
C 8 3 - 4 - 1 - - - - -
TR422 Sakarya A 34 21 - 1 1 10 - 1 - - -
B 28 17 - - - 10 - 1 - - -
C 6 4 - 1 1 - - - - - -
TR423 Düzce A 12 6 2 2 - 2 - - - - -
B 7 3 1 1 - 2 - - - - -
C 5 3 1 1 - - - - - - -
TR424 Bolu A 7 4 - 2 - 1 - - - - -
B 6 4 - 1 - 1 - - - - -
C 1 - - 1 - - - - - - -
TR425 Yalova A 12 5 1 1 - 5 - - - - -
B 9 3 1 1 - 4 - - - - -
C 3 2 - - - 1 - - - - -
TR5 Bat  Anadol u A 257 134 17 21 2 72 2 5 1 1 2
West Anat olia B 190 97 10 9 2 62 2 5 1 1 1
C 67 37 7 12 - 10 - - - - 1
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
39
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TR51 (Ankara) A 169 85 10 21 1 43 2 4 1 1 1
B 124 59 7 9 1 40 2 4 1 1 -
C 45 26 3 12 - 3 - - - - 1
TR510 Ankara A 169 85 10 21 1 43 2 4 1 1 1
B 124 59 7 9 1 40 2 4 1 1 -
C 45 26 3 12 - 3 - - - - 1
TR52 (Konya, Karaman) A 88 49 7 - 1 29 - 1 - - 1
B 66 38 3 - 1 22 - 1 - - 1
C 22 11 4 - - 7 - - - - -
TR521 Konya A 74 43 5 - 1 23 - 1 - - 1
B 55 33 2 - 1 17 - 1 - - 1
C 19 10 3 - - 6 - - - - -
TR522 Karaman A 14 6 2 - - 6 - - - - -
B 11 5 1 - - 5 - - - - -
C 3 1 1 - - 1 - - - - -
TR6 Akdeni z A 364 176 33 34 8 95 - 3 1 3 11
Medit erranean B 264 129 23 18 6 78 - 3 1 2 4
C 100 47 10 16 2 17 - - - 1 7
TR61 (Ant alya, I spart a, A 136 71 8 14 3 34 - 1 - - 5
Burdur) B 106 57 6 8 2 29 - 1 - - 3
C 30 14 2 6 1 5 - - - - 2
TR611 Ant alya A 106 51 7 12 3 28 - 1 - - 4
B 83 42 5 7 2 23 - 1 - - 3
C 23 9 2 5 1 5 - - - - 1
TR612 I spart a A 16 11 1 1 - 3 - - - - -
B 14 9 1 1 - 3 - - - - -
C 2 2 - - - - - - - - -
TR613 Burdur A 14 9 - 1 - 3 - - - - 1
B 9 6 - - - 3 - - - - -
C 5 3 - 1 - - - - - - 1
TR62 (Adana, Mersin) A 152 65 19 16 4 39 - 2 1 3 3
B 108 44 14 7 3 34 - 2 1 2 1
C 44 21 5 9 1 5 - - - 1 2
TR621 Adana A 78 26 7 8 2 28 - 1 1 3 2
B 55 16 6 3 2 24 - 1 1 2 -
C 23 10 1 5 - 4 - - - 1 2
TR622 Mersin A 74 39 12 8 2 11 - 1 - - 1
B 53 28 8 4 1 10 - 1 - - 1
C 21 11 4 4 1 1 - - - - -
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
40
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TR63 (Hat ay, A 76 40 6 4 1 22 - - - - 3
Kahramanmaraú, B 50 28 3 3 1 15 - - - - -
Osmaniye) C 26 12 3 1 - 7 - - - - 3
TR631 Hat ay A 39 23 - 2 1 12 - - - - 1
B 30 18 - 1 1 10 - - - - -
C 9 5 - 1 - 2 - - - - 1
TR632 Kahramanmaraú A 22 12 1 2 - 7 - - - - -
B 13 7 1 2 - 3 - - - - -
C 9 5 - - - 4 - - - - -
TR633 Osmaniye A 15 5 5 - - 3 - - - - 2
B 7 3 2 - - 2 - - - - -
C 8 2 3 - - 1 - - - - 2
TR7 Or t a Anadol u A 161 84 9 16 1 44 - 4 - - 3
Cent ral Anat olia B 119 62 7 9 1 36 - 3 - - 1
C 42 22 2 7 - 8 - 1 - - 2
TR71 (Krkkale, Aksaray, A 77 38 4 5 1 27 - 2 - - -
Ni÷de, Nevúehir, B 58 29 2 4 1 21 - 1 - - -
Krúehir) C 19 9 2 1 - 6 - 1 - - -
TR711 Krkkale A 10 5 - - - 4 - 1 - - -
B 8 4 - - - 4 - - - - -
C 2 1 - - - - - 1 - - -
TR712 Aksaray A 17 8 3 1 - 5 - - - - -
B 12 6 2 1 - 3 - - - - -
C 5 2 1 - - 2 - - - - -
TR713 Ni÷de A 17 7 1 2 - 6 - 1 - - -
B 15 6 - 2 - 6 - 1 - - -
C 2 1 1 - - - - - - - -
TR714 Nevúehir A 19 10 - 1 1 7 - - - - -
B 14 7 - 1 1 5 - - - - -
C 5 3 - - - 2 - - - - -
TR715 Krúehir A 14 8 - 1 - 5 - - - - -
B 9 6 - - - 3 - - - - -
C 5 2 - 1 - 2 - - - - -
TR72 (Kayseri, Sivas, A 84 46 5 11 - 17 - 2 - - 3
Yozgat ) B 61 33 5 5 - 15 - 2 - - 1
C 23 13 - 6 - 2 - - - - 2
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
41
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TR721 Kayseri A 43 17 5 9 - 10 - 1 - - 1
B 34 14 5 4 - 10 - 1 - - -
C 9 3 - 5 - - - - - - 1
TR722 Sivas A 30 21 - 2 - 5 - - - - 2
B 20 13 - 1 - 5 - - - - 1
C 10 8 - 1 - - - - - - 1
TR723 Yozgat A 11 8 - - - 2 - 1 - - -
B 7 6 - - - - - 1 - - -
C 4 2 - - - 2 - - - - -
TR8 Bat  Kar adeni z A 201 103 8 14 3 60 1 1 - 2 9
West Black Sea B 142 65 5 10 2 51 1 1 - 1 6
C 59 38 3 4 1 9 - - - 1 3
TR81 (Zonguldak, A 57 32 2 5 - 14 - - - - 4
Karabük, B 34 17 1 2 - 11 - - - - 3
Bart ın) C 23 15 1 3 - 3 - - - - 1
TR811 Zonguldak A 37 21 2 2 - 8 - - - - 4
B 25 12 1 1 - 8 - - - - 3
C 12 9 1 1 - - - - - - 1
TR812 Karabük A 10 5 - 2 - 3 - - - - -
B 3 2 - - - 1 - - - - -
C 7 3 - 2 - 2 - - - - -
TR813 Bart ın A 10 6 - 1 - 3 - - - - -
B 6 3 - 1 - 2 - - - - -
C 4 3 - - - 1 - - - - -
TR82 (Kast amonu, A 36 18 2 2 1 12 - - - - 1
Çankırı, Sinop) B 28 10 2 2 1 12 - - - - 1
C 8 8 - - - - - - - - -
TR821 Kast amonu A 20 11 1 2 - 5 - - - - 1
B 14 5 1 2 - 5 - - - - 1
C 6 6 - - - - - - - - -
TR822 Çankırı A 5 2 - - - 3 - - - - -
B 4 1 - - - 3 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -
TR823 Sinop A 11 5 1 - 1 4 - - - - -
B 10 4 1 - 1 4 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
42
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TR83 (Samsun, Tokat , A 108 53 4 7 2 34 1 1 - 2 4
Çorum, Amasya) B 80 38 2 6 1 28 1 1 - 1 2
C 28 15 2 1 1 6 - - - 1 2
TR831 Samsun A 48 21 3 5 - 15 - 1 - 1 2
B 34 16 2 4 - 10 - 1 - - 1
C 14 5 1 1 - 5 - - - 1 1
TR832 Tokat A 25 15 1 1 1 5 - - - 1 1
B 18 12 - 1 - 4 - - - 1 -
C 7 3 1 - 1 1 - - - - 1
TR833 Çorum A 27 14 - - 1 10 1 - - - 1
B 20 7 - - 1 10 1 - - - 1
C 7 7 - - - - - - - - -
TR834 Amasya A 8 3 - 1 - 4 - - - - -
B 8 3 - 1 - 4 - - - - -
C - - - - - - - - - - -
TR9 Do÷u Kar adeni z A 87 37 4 9 2 33 - 1 - - 1
East Black Sea B 68 26 4 5 1 31 - - - - 1
C 19 11 - 4 1 2 - 1 - - -
TR90 (Trabzon, Ordu, A 87 37 4 9 2 33 - 1 - - 1
Giresun, Rize, B 68 26 4 5 1 31 - - - - 1
Art vin, C 19 11 - 4 1 2 - 1 - - -
Gümüúhane)
TR901 Trabzon A 19 7 - 4 - 8 - - - - -
B 12 4 - 1 - 7 - - - - -
C 7 3 - 3 - 1 - - - - -
TR902 Ordu A 33 12 3 2 1 15 - - - - -
B 27 9 3 1 - 14 - - - - -
C 6 3 - 1 1 1 - - - - -
TR903 Giresun A 14 6 1 1 1 5 - - - - -
B 11 3 1 1 1 5 - - - - -
C 3 3 - - - - - - - - -
TR904 Rize A 13 7 - 2 - 4 - - - - -
B 12 6 - 2 - 4 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -
TR905 Art vin A 5 4 - - - - - 1 - - -
B 3 3 - - - - - - - - -
C 2 1 - - - - - 1 - - -
TR906 Gümüúhane A 3 1 - - - 1 - - - - 1
B 3 1 - - - 1 - - - - 1
C - - - - - - - - - - -
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
43
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TRA Kuzeydo÷u Anadol u A 81 40 2 5 - 30 - - - 1 3
Nort heast Anat olia B 49 23 2 3 - 19 - - - - 2
C 32 17 - 2 - 11 - - - 1 1
TRA1 (Erzurum, Erzincan, A 30 15 2 2 - 9 - - - 1 1
Bayburt ) B 20 11 2 2 - 5 - - - - -
C 10 4 - - - 4 - - - 1 1
TRA11 Erzurum A 23 12 1 2 - 8 - - - - -
B 15 8 1 2 - 4 - - - - -
C 8 4 - - - 4 - - - - -
TRA12 Erzincan A 6 3 1 - - 1 - - - 1 -
B 5 3 1 - - 1 - - - - -
C 1 - - - - - - - - 1 -
TRA13 Bayburt A 1 - - - - - - - - - 1
B - - - - - - - - - - -
C 1 - - - - - - - - - 1
TRA2 (A÷r, Kars, I ÷dr, A 51 25 - 3 - 21 - - - - 2
Ardahan) B 29 12 - 1 - 14 - - - - 2
C 22 13 - 2 - 7 - - - - -
TRA21 A÷r A 21 9 - 3 - 9 - - - - -
B 8 2 - 1 - 5 - - - - -
C 13 7 - 2 - 4 - - - - -
TRA22 Kars A 17 9 - - - 6 - - - - 2
B 11 5 - - - 4 - - - - 2
C 6 4 - - - 2 - - - - -
TRA23 I ÷dr A 8 4 - - - 4 - - - - -
B 7 3 - - - 4 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -
TRA24 Ardahan A 5 3 - - - 2 - - - - -
B 3 2 - - - 1 - - - - -
C 2 1 - - - 1 - - - - -
TRB Or t ado÷u Anadol u A 158 91 2 8 4 50 - 2 - - 1
Cent raleast Anat olia B 95 56 1 4 4 28 - 1 - - 1
C 63 35 1 4 - 22 - 1 - - -
TRB1 (Malat ya, Elaz÷, A 81 45 1 7 2 24 - 1 - - 1
Bingöl, Tunceli) B 57 31 1 3 2 18 - 1 - - 1
C 24 14 - 4 - 6 - - - - -
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
44
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TRB11 Malat ya A 29 15 1 3 1 7 - 1 - - 1
B 24 12 1 2 1 6 - 1 - - 1
C 5 3 - 1 - 1 - - - - -
TRB12 Elaz÷ A 32 18 - 3 1 10 - - - - -
B 17 8 - - 1 8 - - - - -
C 15 10 - 3 - 2 - - - - -
TRB13 Bingöl A 9 5 - - - 4 - - - - -
B 6 5 - - - 1 - - - - -
C 3 - - - - 3 - - - - -
TRB14 Tunceli A 11 7 - 1 - 3 - - - - -
B 10 6 - 1 - 3 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -
TRB2 (Van, Muú, Bit lis, A 77 46 1 1 2 26 - 1 - - -
Hakkari) B 38 25 - 1 2 10 - - - - -
C 39 21 1 - - 16 - 1 - - -
TRB21 Van A 43 30 1 - 2 10 - - - - -
B 22 16 - - 2 4 - - - - -
C 21 14 1 - - 6 - - - - -
TRB22 Muú A 19 9 - 1 - 9 - - - - -
B 10 5 - 1 - 4 - - - - -
C 9 4 - - - 5 - - - - -
TRB23 Bit lis A 11 6 - - - 5 - - - - -
B 3 3 - - - - - - - - -
C 8 3 - - - 5 - - - - -
TRB24 Hakkari A 4 1 - - - 2 - 1 - - -
B 3 1 - - - 2 - - - - -
C 1 - - - - - - 1 - - -
TRC Güneydo÷u Anadol u A 250 119 17 25 2 76 1 3 - 2 5
Sout heast Anat olia B 146 73 7 8 2 51 1 3 - 1 -
C 104 46 10 17 - 25 - - - 1 5
TRC1 (Gaziant ep, A 98 51 8 8 - 24 1 1 - 2 3
Adyaman, Kilis) B 55 32 2 3 - 15 1 1 - 1 -
C 43 19 6 5 - 9 - - - 1 3
TRC11 Gaziant ep A 72 40 6 7 - 13 - 1 - 2 3
B 41 25 2 3 - 9 - 1 - 1 -
C 31 15 4 4 - 4 - - - 1 3
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
45
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.3 øst at i st i ki Böl ge Bi r i ml er i Snf l amas ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009 ( devam)
Suicides by St at ist ical Regions of Europe and met hod, 2009 (cont inued)
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
øBBS - SRE Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
TRC12 Adyaman A 22 8 2 1 - 10 1 - - - -
B 11 5 - - - 5 1 - - - -
C 11 3 2 1 - 5 - - - - -
TRC13 Kilis A 4 3 - - - 1 - - - - -
B 3 2 - - - 1 - - - - -
C 1 1 - - - - - - - - -
TRC2 (ùanlurfa, A 101 47 6 12 2 34 - - - - -
Diyarbakr) B 66 34 3 4 2 23 - - - - -
C 35 13 3 8 - 11 - - - - -
TRC21 ùanlurfa A 45 19 6 7 2 11 - - - - -
B 26 14 3 1 2 6 - - - - -
C 19 5 3 6 - 5 - - - - -
TRC22 Diyarbakr A 56 28 - 5 - 23 - - - - -
B 40 20 - 3 - 17 - - - - -
C 16 8 - 2 - 6 - - - - -
TRC3 (Mardin, Bat man, A 51 21 3 5 - 18 - 2 - - 2
ùrnak, Siirt ) B 25 7 2 1 - 13 - 2 - - -
C 26 14 1 4 - 5 - - - - 2
TRC31 Mardin A 11 5 1 1 - 3 - - - - 1
B 6 2 1 - - 3 - - - - -
C 5 3 - 1 - - - - - - 1
TRC32 Bat man A 19 5 2 4 - 6 - 1 - - 1
B 10 1 1 1 - 6 - 1 - - -
C 9 4 1 3 - - - - - - 1
TRC33 ùrnak A 9 3 - - - 6 - - - - -
B 3 1 - - - 2 - - - - -
C 6 2 - - - 4 - - - - -
TRC34 Siirt A 12 8 - - - 3 - 1 - - -
B 6 3 - - - 2 - 1 - - -
C 6 5 - - - 1 - - - - -
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
46
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.4 Neden ve aya gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by cause and mont h, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Ay - Mont h
ønt i har nedeni Topl am
Cause of suicide Tot al 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Topl am A 2 898 225 230 230 250 283 264 282 267 204 252 206 205
Tot al B 2 111 170 182 171 182 210 194 195 183 139 179 161 145
C 787 55 48 59 68 73 70 87 84 65 73 45 60
Hast al k A 559 40 44 50 38 56 56 44 46 45 44 57 39
I llness B 386 31 32 32 23 39 33 26 31 31 32 44 32
C 173 9 12 18 15 17 23 18 15 14 12 13 7
Ai l e geçi msi zl i ÷i A 266 13 16 19 29 24 24 22 30 24 36 9 20
Family incompat ibilit y B 174 11 11 11 20 15 16 12 21 17 22 6 12
C 92 2 5 8 9 9 8 10 9 7 14 3 8
Geçi m zor l u÷u A 318 26 30 33 29 33 29 25 25 13 22 28 25
Economic problems B 305 26 30 32 28 32 26 23 24 13 21 27 23
C 13 - - 1 1 1 3 2 1 - 1 1 2
Ti car i baúar szl k A 90 8 8 4 10 9 8 7 6 6 10 9 5
Business failure B 89 8 8 4 9 9 8 7 6 6 10 9 5
C 1 - - - 1 - - - - - - - -
Hi ssi i l i úki ve i st edi ÷i A 123 13 10 10 8 14 17 14 5 7 5 10 10
i l e evl enememe B 89 11 9 10 4 8 10 11 2 7 3 6 8
Emot ional relat ionship C 34 2 1 - 4 6 7 3 3 - 2 4 2
and not marrying t he
person want ed
Ö÷r eni m baúar szl ÷ A 15 1 4 1 1 - 2 3 - 1 1 1 -
Educat ional failure B 11 1 3 1 1 - 2 2 - - 1 - -
C 4 - 1 - - - - 1 - 1 - 1 -
Di ÷er A 176 14 18 6 14 26 17 10 14 14 14 12 17
Ot her B 131 11 14 3 10 20 14 8 10 10 12 8 11
C 45 3 4 3 4 6 3 2 4 4 2 4 6
Bi l i nmeyen A 1 351 110 100 107 121 121 111 157 141 94 120 80 89
Unknown B 926 71 75 78 87 87 85 106 89 55 78 61 54
C 425 39 25 29 34 34 26 51 52 39 42 19 35
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
47
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.5 Yaú gr ubu ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by age group and cause, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Yaú gr ubu Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
Age group Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
Topl am A 2 898 559 266 318 90 123 15 176 1 351
Tot al B 2 111 386 174 305 89 89 11 131 926
C 787 173 92 13 1 34 4 45 425
-15 A 95 5 9 - - 1 6 6 68
B 49 4 3 - - 1 5 4 32
C 46 1 6 - - - 1 2 36
15-19 A 331 23 34 9 - 38 5 26 196
B 175 14 15 9 - 23 2 20 92
C 156 9 19 - - 15 3 6 104
20-24 A 272 41 28 11 1 23 4 19 145
B 177 32 12 10 1 19 4 9 90
C 95 9 16 1 - 4 - 10 55
25-29 A 326 56 42 33 5 32 - 27 131
B 237 42 21 30 5 26 - 19 94
C 89 14 21 3 - 6 - 8 37
30-34 A 263 62 26 35 10 10 - 17 103
B 198 47 15 33 10 7 - 13 73
C 65 15 11 2 - 3 - 4 30
35-39 A 251 40 30 41 14 5 - 14 107
B 207 30 24 41 14 4 - 10 84
C 44 10 6 - - 1 - 4 23
40-44 A 229 47 24 56 14 3 - 9 76
B 183 28 19 55 14 3 - 8 56
C 46 19 5 1 - - - 1 20
45-49 A 256 51 24 45 16 4 - 10 106
B 201 31 21 43 16 3 - 8 79
C 55 20 3 2 - 1 - 2 27
50-54 A 219 53 13 29 12 2 - 14 96
B 182 36 13 29 11 - - 12 81
C 37 17 - - 1 2 - 2 15
55-59 A 190 42 13 28 14 - - 11 82
B 148 27 12 26 14 - - 8 61
C 42 15 1 2 - - - 3 21
60-64 A 113 35 6 10 2 1 - 4 55
B 87 21 4 10 2 1 - 4 45
C 26 14 2 - - - - - 10
65-69 A 99 34 5 11 - 1 - 7 41
B 75 22 4 11 - 1 - 7 30
C 24 12 1 - - - - - 11
70-74 A 81 22 5 3 - - - 3 48
B 59 17 5 2 - - - 2 33
C 22 5 - 1 - - - 1 15
75 + A 159 47 6 3 2 1 - 9 91
B 122 34 5 2 2 1 - 7 71
C 37 13 1 1 - - - 2 20
Bi l i nmeyen A 14 1 1 4 - 2 - - 6
Unknown B 11 1 1 4 - - - - 5
C 3 - - - - 2 - - 1
ønt i har nedeni - Cause of suicide
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
4S
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.6 Neden ve e÷i t i m dur umuna gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by cause and educat ional level, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Or t aokul Li se ve
Okuma Bi r okul ve dengi dengi Yüksek
yazma bi t i r meyen øl kokul øl kö÷r et i m Junior high High ö÷r et i m
ønt i har nedeni Topl am bi l meyen No school Primary Primary school and school and Higher Bi l i nmeyen
Cause of suicide Tot al I llit erat e complet ed school educat ion equivalent equivalent educat ion Unknown
Topl am A 2 898 97 372 1 165 345 171 451 179 118
Tot al B 2 111 44 203 894 222 144 368 142 94
C 787 53 169 271 123 27 83 37 24
Hast al k A 559 27 54 250 53 34 80 41 20
I llness B 386 14 29 163 40 27 66 31 16
C 173 13 25 87 13 7 14 10 4
Ai l e geçi msi zl i ÷i A 266 5 27 92 48 18 52 16 8
Family incompat ibilit y B 174 3 10 69 23 15 34 14 6
C 92 2 17 23 25 3 18 2 2
Geçi m zor l u÷u A 318 2 18 150 32 27 58 21 10
Economic problems B 305 2 15 146 31 25 57 20 9
C 13 - 3 4 1 2 1 1 1
Ti car i baúar szl k A 90 1 - 27 6 11 25 12 8
Business failure B 89 1 - 26 6 11 25 12 8
C 1 - - 1 - - - - -
Hi ssi i l i úki ve i st edi ÷i A 123 1 5 28 35 7 32 6 9
i l e evl enememe B 89 - 3 22 25 6 23 3 7
Emot ional relat ionship C 34 1 2 6 10 1 9 3 2
and not marrying t he
person want ed
Ö÷r eni m baúar szl ÷ A 15 - 4 - 4 - 7 - -
Educat ional failure B 11 - 3 - 4 - 4 - -
C 4 - 1 - - - 3 - -
Di ÷er A 176 4 24 52 27 5 35 14 15
Ot her B 131 - 19 40 17 5 29 10 11
C 45 4 5 12 10 - 6 4 4
Bi l i nmeyen A 1 351 57 240 566 140 69 162 69 48
Unknown B 926 24 124 428 76 55 130 52 37
C 425 33 116 138 64 14 32 17 11
E÷i t i m dur umu ( I SCED-97) - Educat ional level (I SCED-97)
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
49
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.7 Neden, dai mi i kamet gah ve medeni dur uma gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by cause, permanent residence and marit al st at us, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Dai mi
i kamet gah
ønt i har nedeni Permanent
Cause of suicide residence A B C B C B C B C B C B C
Genel t opl am Topl am-Tot al 2 898 2 111 787 693 316 1 235 380 58 44 94 36 31 11
General t ot al ùehi r -Cit y 1 789 1 327 462 405 169 775 220 38 32 82 30 27 11
Köy-Village 1 109 784 325 288 147 460 160 20 12 12 6 4 -
Hast al k Topl am-Tot al 559 386 173 131 36 213 110 19 18 19 9 4 -
I llness ùehi r -Cit y 470 322 148 102 30 179 92 19 18 18 8 4 -
Köy-Village 89 64 25 29 6 34 18 - - 1 1 - -
Ai l e geçi msi zl i ÷i Topl am-Tot al 266 174 92 32 32 121 54 4 - 15 4 2 2
Family incompat ibilit y ùehi r -Cit y 206 137 69 25 21 92 42 3 - 15 4 2 2
Köy-Village 60 37 23 7 11 29 12 1 - - - - -
Geçi m zor l u÷u Topl am-Tot al 318 305 13 49 4 232 6 2 1 19 2 3 -
Economic problems ùehi r -Cit y 265 254 11 43 3 190 5 1 1 17 2 3 -
Köy-Village 53 51 2 6 1 42 1 1 - 2 - - -
Ti car i baúar szl k Topl am-Tot al 90 89 1 4 - 77 1 1 - 5 - 2 -
Business failure ùehi r -Cit y 90 89 1 4 - 77 1 1 - 5 - 2 -
Köy-Village - - - - - - - - - - - - -
Hi ssi i l i úki ve i st edi ÷i Topl am-Tot al 123 89 34 71 22 11 7 1 1 5 3 1 1
i l e evl enememe ùehi r -Cit y 110 80 30 65 19 9 6 1 1 4 3 1 1
Emot ional relat ionship Köy-Village 13 9 4 6 3 2 1 - - 1 - - -
and not marrying t he
person want ed
Ö÷r eni m baúar szl ÷ Topl am-Tot al 15 11 4 11 4 - - - - - - - -
Educat ional failure ùehi r -Cit y 12 9 3 9 3 - - - - - - - -
Köy-Village 3 2 1 2 1 - - - - - - - -
Di ÷er Topl am-Tot al 176 131 45 53 20 59 17 4 2 11 2 4 4
Ot her ùehi r -Cit y 165 122 43 49 19 54 16 4 2 11 2 4 4
Köy-Village 11 9 2 4 1 5 1 - - - - - -
Bi l i nmeyen Topl am-Tot al 1 351 926 425 342 198 522 185 27 22 20 16 15 4
Unknown ùehi r -Cit y 471 314 157 108 74 174 58 9 10 12 11 11 4
Köy-Village 880 612 268 234 124 348 127 18 12 8 5 4 -
Not e. Province and dist rict cent ers wit hin municipal boundaries are
defined as cit ies, ot her set t lement unit s are defined as villages.
Bi l i nmeyen
Unknown
Topl am
Tot al
Not . øl ve i l çe mer kezi bel edi ye snr l ar i çi úehi r , di ÷er yer l eúi m
yer l er i köy ol ar ak al nmút r .
Hi ç evl enmedi
Never married
Evl i
Married
Medeni dur um - Marit al st at us
Eúi öl dü
Widowed
Boúand
Divorced
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
50
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.8 ùekl i ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by met hod and cause, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
ønt i har nedeni - Cause of suicide
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
ønt i har úekl i Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
Met hod of suicide Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
Topl am A 2 898 559 266 318 90 123 15 176 1 351
Tot al B 2 111 386 174 305 89 89 11 131 926
C 787 173 92 13 1 34 4 45 425
Asar ak A 1 557 291 132 195 39 69 11 93 727
By hanging B 1 121 192 87 186 38 49 9 66 494
C 436 99 45 9 1 20 2 27 233
Ki myevi madde A 167 35 16 9 5 2 1 5 94
kul l anar ak B 110 23 10 8 5 2 - 2 60
Taking chemicals C 57 12 6 1 - - 1 3 34
Yüksekt en at l ayar ak A 253 109 19 19 5 14 - 20 67
Throwing from a high B 136 64 4 17 5 6 - 11 29
place C 117 45 15 2 - 8 - 9 38
Suya at l ayar ak A 53 7 2 5 5 3 - 7 24
By drowning B 42 4 2 5 5 2 - 6 18
C 11 3 - - - 1 - 1 6
At eúl i si l ah kul l anar ak A 760 98 84 82 33 33 3 44 383
Using firearms B 627 86 61 81 33 29 2 41 294
C 133 12 23 1 - 4 1 3 89
Kendi ni yakar ak A 7 - 1 2 - - - - 4
By burning B 6 - 1 2 - - - - 3
C 1 - - - - - - - 1
Kesi ci bi r al et kul l anar ak A 30 7 4 3 2 - - 2 12
Using a sharp inst rument B 25 7 4 3 2 - - 2 7
C 5 - - - - - - - 5
Do÷al gaz, t üpgaz v.b. A 6 2 3 - - - - - 1
kul l anar ak - Using B 6 2 3 - - - - - 1
nat ural gas or lpg. et c. C - - - - - - - - -
Tr en veya baúka mot or l u A 12 4 - - - 1 - 1 6
bi r ar aç al t na at l ayar ak B 8 3 - - - - - 1 4
Throwing off a t rain or C 4 1 - - - 1 - - 2
anot her mot orized vehicle
Di ÷er A 53 6 5 3 1 1 - 4 33
Ot her B 30 5 2 3 1 1 - 2 16
C 23 1 3 - - - - 2 17
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
51
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.9 ùekl i ve yaú gr ubuna gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by met hod and age group, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Yaú gr ubu - Age group
ønt i har úekl i Topl am Bi l i nmeyen
Met hod of suicide Tot al -15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Unknown
Topl am A 2 898 95 331 272 326 263 251 229 256 219 190 113 99 81 159 14
Tot al B 2 111 49 175 177 237 198 207 183 201 182 148 87 75 59 122 11
C 787 46 156 95 89 65 44 46 55 37 42 26 24 22 37 3
Asar ak A 1 557 64 159 122 156 136 129 127 149 137 105 67 55 47 94 10
By hanging B 1 121 38 92 78 110 101 106 102 118 107 80 45 38 30 68 8
C 436 26 67 44 46 35 23 25 31 30 25 22 17 17 26 2
Ki myevi madde A 167 1 22 14 27 13 19 11 12 9 9 3 10 8 9 -
kul l anar ak
B 110 - 12 6 17 8 13 6 10 7 7 3 7 7 7 -
Taking chemicals C 57 1 10 8 10 5 6 5 2 2 2 - 3 1 2 -
Yüksekt en at l ayar ak A 253 4 32 28 29 27 15 15 21 10 20 11 10 10 19 2
Throwing from a high B 136 2 11 14 15 17 11 9 9 5 9 8 6 7 11 2
place C 117 2 21 14 14 10 4 6 12 5 11 3 4 3 8 -
Suya at l ayar ak A 53 - 5 2 4 5 7 11 8 - 1 3 1 4 1 1
By drowning B 42 - 4 2 3 3 5 9 7 - 1 3 1 3 1 -
C 11 - 1 - 1 2 2 2 1 - - - - 1 - 1
At eúl i si l ah kul l anar ak A 760 23 104 95 101 70 70 50 59 55 45 25 20 11 31 1
Using firearms B 627 9 55 71 84 60 65 45 53 55 43 24 20 11 31 1
C 133 14 49 24 17 10 5 5 6 - 2 1 - - - -
Kendi ni yakar ak A 7 - - - 1 - 1 1 1 1 2 - - - - -
By burning B 6 - - - 1 - 1 1 - 1 2 - - - - -
C 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -
Kesi ci bi r al et kul l anar ak A 30 1 - 4 - 2 2 4 1 5 4 2 1 1 3 -
Using a sharp inst rument B 25 - - 3 - 1 2 4 1 5 2 2 1 1 3 -
C 5 1 - 1 - 1 - - - - 2 - - - - -
Do÷al gaz, t üpgaz v.b. A 6 - - - 1 3 1 - - 1 - - - - - -
kul l anar ak - Using B 6 - - - 1 3 1 - - 1 - - - - - -
nat ural gas or lpg. et c. C - - - - - - - - - - - - - - - -
Tr en veya baúka mot or l u A 12 - 1 2 1 1 1 1 3 1 1 - - - - -
bi r ar aç al t na at l ayar ak B 8 - - 2 1 1 - - 2 1 1 - - - - -
Throwing off a t rain or C 4 - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - -
anot her mot orized vehicle
Di ÷er A 53 2 8 5 6 6 6 9 2 - 3 2 2 - 2 -
Ot her B 30 - 1 1 5 4 3 7 1 - 3 2 2 - 1 -
C 23 2 7 4 1 2 3 2 1 - - - - - 1 -
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
52
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.10 ùekl i ve e÷i t i m dur umuna gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by met hod and educat ional level, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
Or t aokul Li se ve
Okuma Bi r okul ve dengi dengi Yüksek
yazma bi t i r meyen øl kokul øl kö÷r et i m Junior high High ö÷r et i m
ønt i har úekl i Topl am bi l meyen No school Primary Primary school and school and Higher Bi l i nmeyen
Met hod of suicide Tot al I llit erat e complet ed school educat ion equivalent equivalent educat ion Unknown
Topl am A 2 898 97 372 1 165 345 171 451 179 118
Tot al B 2 111 44 203 894 222 144 368 142 94
C 787 53 169 271 123 27 83 37 24
Asar ak A 1 557 70 203 701 170 97 193 64 59
By hanging B 1 121 29 118 530 112 82 158 45 47
C 436 41 85 171 58 15 35 19 12
Ki myevi madde kul l anar ak A 167 3 15 74 17 13 24 14 7
Taking chemicals B 110 1 5 49 10 13 15 11 6
C 57 2 10 25 7 - 9 3 1
Yüksekt en at l ayar ak A 253 12 25 77 35 7 55 25 17
Throwing from a high place B 136 4 9 47 18 3 31 13 11
C 117 8 16 30 17 4 24 12 6
Suya at l ayar ak A 53 1 6 17 6 2 11 5 5
By drowning B 42 1 5 13 6 2 10 3 2
C 11 - 1 4 - - 1 2 3
At eúl i si l ah kul l anar ak A 760 8 104 260 105 46 148 66 23
Using firearms B 627 6 58 229 68 40 138 65 23
C 133 2 46 31 37 6 10 1 -
Kendi ni yakar ak A 7 - - 4 - 1 2 - -
By burning B 6 - - 4 - - 2 - -
C 1 - - - - 1 - - -
Kesi ci bi r al et kul l anar ak A 30 1 7 11 4 - 5 2 -
Using a sharp inst rument B 25 1 5 8 4 - 5 2 -
C 5 - 2 3 - - - - -
Do÷al gaz, t üpgaz v.b. A 6 - - 1 2 - 1 1 1
kul l anar ak - Using B 6 - - 1 2 - 1 1 1
nat ural gas or lpg. et c. C - - - - - - - - -
Tr en veya baúka mot or l u A 12 - 3 4 1 1 2 - 1
bi r ar aç al t na at l ayar ak B 8 - 1 3 1 1 1 - 1
Throwing off a t rain or C 4 - 2 1 - - 1 - -
anot her mot orized vehicle
Di ÷er A 53 2 9 16 5 4 10 2 5
Ot her B 30 2 2 10 1 3 7 2 3
C 23 - 7 6 4 1 3 - 2
E÷i t i m dur umu ( I SCED-97) - Educat ional level (I SCED-97)
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
53
Suicide Statistics, 2009 İntihar İstatistikleri, 2009
2.11 Yapl an i ú/ mesl ek gr ubu ve nedene gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by occupat ional group and cause, 2009
A. Topl am - Tot al B. Er kek - Males C. Kadn - Females
ønt i har nedeni - Cause of suicide
Hi ssi i l i úki
ve i st edi ÷i i l e
evl enememe
Ai l e Geçi m Ti car i Emot ional Ö÷r eni m
geçi msi zl i ÷i zor l u÷u baúar szl k relat ionship and baúar szl ÷
Yapl an i ú/ mesl ek ( I SCO-88) Topl am Hast al k Family Economic Business not marrying t he Educat ional Di ÷er Bi l i nmeyen
Occupat ion (I SCO-88) Tot al I llness incompat ibilit y problems failure person want ed failure Ot her Unknown
Genel t opl am A 2 898 559 266 318 90 123 15 176 1 351
General t ot al B 2 111 386 174 305 89 89 11 131 926
C 787 173 92 13 1 34 4 45 425
Yapl an i ú/ mesl ek t opl am A 1 357 178 120 191 75 58 - 58 677
Tot al occupat ion B 1 291 166 105 191 75 51 - 54 649
C 66 12 15 - - 7 - 4 28
Kanun yapcl ar , üst düzey yönet i ci l er A 370 55 33 53 53 17 - 13 146
ve müdür l er - Legislat ors senior officals B 356 53 29 53 53 16 - 12 140
and managers C 14 2 4 - - 1 - 1 6
Pr of esyonel mesl ek mensupl ar A 82 21 10 7 2 3 - 7 32
Professionals B 63 17 7 7 2 2 - 5 23
C 19 4 3 - - 1 - 2 9
Yar dmc pr of esyonel mesl ek A 48 9 6 5 5 5 - 3 15
mensupl ar-Technicians and associat e B 45 8 6 5 5 3 - 3 15
professionals C 3 1 - - - 2 - - -
Bür o ve müút er i hi zmet l er i nde A 9 1 1 2 - 1 - - 4
çal úan el emanl ar - Office clerks and B 9 1 1 2 - 1 - - 4
cust omer services clerks C - - - - - - - - -
Hi zmet ve sat ú el emanl ar - Service A 118 13 12 21 3 7 - 6 56
workers and shop and market sales workers B 104 10 7 21 3 5 - 6 52
C 14 3 5 - - 2 - - 4
Ni t el i kl i t arm, hayvancl k, avcl k, A 334 32 16 23 2 5 - 3 253
or mancl k ve su ür ünl er i çal úanl ar B 333 32 16 23 2 5 - 3 252
Skilled agricult ural and fishery workers C 1 - - - - - - - 1
Sanat kar l ar ve i l gi l i i úl er de A 162 19 13 39 6 9 - 9 67
çal úanl ar - Craft s and relat ed t rades B 161 18 13 39 6 9 - 9 67
workers C 1 1 - - - - - - -
Tesi s ve maki na oper at ör l er i ve A 53 2 6 10 1 3 - 2 29
mont aj cl ar  - Plant and machine B 49 2 5 10 1 3 - 2 26
operat ors and assemblers C 4 - 1 - - - - - 3
Ni t el i k ger ekt i r meyen i úl er de A 181 26 23 31 3 8 - 15 75
çal úanl ar - Element ary occupat ions B 171 25 21 31 3 7 - 14 70
C 10 1 2 - - 1 - 1 5
øú/ mesl e÷i ol mayan
Not having occupat ion
Ev kadn, emekl i , i r at sahi bi , A 1 541 381 146 127 15 65 15 118 674
ö÷r enci , vb. - Housewife, ret ired, B 820 220 69 114 14 38 11 77 277
pensioner, st udent , et c. C 721 161 77 13 1 27 4 41 397
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
54
İntihar İstatistikleri, 2009 Suicide Statistics, 2009
2.12 Yapl an i ú/ mesl ek gr ubu ve úekl i ne gör e i nt i har l ar , 2009
Suicides by occupat ional group and met hod, 2009
A . Topl am - Tot al B . Er kek - Males C . Kadn - Females
ønt i har úekl i - Met hod of suicide
Tr en veya
baúka
mot or l u
bi r ar aç
al t na
Kesi ci Do÷al gaz, at l ayar ak
Ki myevi Yüksekt en At eúl i bi r al et t üpgaz v.b. Throwing
madde at l ayar ak Suya si l ah Kendi ni kul l anar ak kul l anar ak off a t rain
Asar ak kul l anar ak Throwing at l ayar ak kul l anar ak yakar ak Using Using or anot her
Yapl an i ú/ mesl ek ( I SCO-88) Topl am By Taking from a By Using By a sharp nat ural gas mot orized Di ÷er
Occupat ion (I SCO-88) Tot al hanging chemicals high place drowning firearms burning inst rument or lpg. et c. vehicle Ot her
Genel t opl am A 2 898 1 557 167 253 53 760 7 30 6 12 53
General t ot al B 2 111 1 121 110 136 42 627 6 25 6 8 30
C 787 436 57 117 11 133 1 5 - 4 23
Yapl an i ú/ mesl ek t opl am A 1 357 715 75 58 30 432 1 13 4 3 26
Tot al occupat ion B 1 291 675 72 48 27 423 1 13 4 3 25
C 66 40 3 10 3 9 - - - - 1
Kanun yapcl ar , üst düzey A 370 195 17 17 13 111 - 5 1 1 10
yönet i ci l er ve müdür l er B 356 184 17 17 13 109 - 5 1 1 9
Legislat ors senior officals and C 14 11 - - - 2 - - - - 1
managers
Pr of esyonel mesl ek A 82 32 5 10 1 30 - 1 1 1 1
mensupl ar - Professionals B 63 19 5 7 - 28 - 1 1 1 1
C 19 13 - 3 1 2 - - - - -
Yar dmc pr of esyonel mesl ek A 48 23 - 2 1 22 - - - - -
mensupl ar-Technicians and B 45 21 - 1 1 22 - - - - -
associat e professionals C 3 2 - 1 - - - - - - -
Bür o ve müút er i hi zmet l er i nde A 9 3 - 1 1 4 - - - - -
çal úan el emanl ar - Office clerks B 9 3 - 1 1 4 - - - - -
and cust omer services clerks C - - - - - - - - - - -
Hi zmet ve sat ú el emanl ar A 118 42 8 5 3 56 - 1 1 1 1
Service workers and shop and B 104 37 6 3 1 53 - 1 1 1 1
market sales workers C 14 5 2 2 2 3 - - - - -
Ni t el i kl i t arm, hayvancl k, A 334 186 27 4 7 102 1 1 - - 6
avcl k, or mancl k ve su ür ünl er i B 333 185 27 4 7 102 1 1 - - 6
çal úanl ar - Skilled agricult ural and C 1 1 - - - - - - - - -
fishery workers
Sanat kar l ar ve i l gi l i i úl er de A 162 97 6 9 1 45 - - - - 4
çal úanl ar - Craft s and relat ed B 161 97 6 8 1 45 - - - - 4
t rades workers C 1 - - 1 - - - - - - -
Tesi s ve maki na oper at ör l er i ve A 53 34 3 2 3 11 - - - - -
mont aj cl ar  - Plant and machine B 49 31 3 1 3 11 - - - - -
operat ors and assemblers C 4 3 - 1 - - - - - - -
Ni t el i k ger ekt i r meyen i úl er de A 181 103 9 8 - 51 - 5 1 - 4
çal úanl ar - Element ary occupat ions B 171 98 8 6 - 49 - 5 1 - 4
C 10 5 1 2 - 2 - - - - -
øú/ mesl e÷i ol mayan
Not having occupat ion
Ev kadn, emekl i , i r at sahi bi , A 1 541 842 92 195 23 328 6 17 2 9 27
ö÷r enci , vb. - Housewife, ret ired, B 820 446 38 88 15 204 5 12 2 5 5
pensioner, st udent , et c. C 721 396 54 107 8 124 1 5 - 4 22
TÜİK, İntihar İstatistikleri, 2009
TurkStat, Suicide Statistics, 2009
55
øl gi l i bi l gi l er e ul aúmak için…
To reach the related information…
øçer i k/ Cont ent Bi çi m/ Format
Haber Bül t eni : Mevcut de÷ildir.
Pr ess Rel ease: Not available.
Yayn: ølgili yaynlar int ernet sayfamzda yer alan yayn kat alo÷umuzdan
inceleyebilir ve bilgi sat ú bölümünden t alep edebilirsiniz.
ht t p: / / www.t uik.gov.t r/ yayinupload/ kat alog
ht t p: / / www.t uik.gov.t r/ Sat is.do?met od= Giris
Publ i cat i on: You can examine t he relat ed publicat ions from t he cat alogue and
request t hem from info market on our web sit e.
ht t p: / / www.t urkst at .gov.t r/ yayinupload/ kat alog.pdf
ht t p: / / www.t urkst at .gov.t r/ Sat is.do?met od= Giris
Met in
Tablo
Grafik
Text
Table
Graphic
Ka÷t
CD-Rom
PDF
Paper
CD-Rom
PDF
Tabl o: Özet ve ayrnt l t ablolarna int ernet sayfamzn ist at ist ikler/ Nüfus, Konut
ve Demografi/ Demografik øst at ist ikler Bölümünün veri baúl÷ndan ulaúabilirsiniz.
Tabl e: You can reach t he summary and det ailed t ables from t he heading of Dat a
in St at ist ics/ Populat ion, Housing & Demography/ Demographic St at ist ics page of
our web sit e.
Tablo
Table
Excel
PDF
Excel
PDF
Ver i t aban: Dinamik sorgulama yapma imkan sa÷layan verit abanndaki ayrnt l
bilgi int ernet sayfamzn ist at ist ikler/ Nüfus, Konut ve Demografi/ Demografik
øst at ist ikler/ Veri bölümündeki Dinamik Sorgulama veya verit abanlar baúl÷ndan
ulaúabilirsiniz.
ht t p: / / www.t uik.gov.t r/ demografiapp/ int ihar.zul
Dat abase: You can reach t he det ailed dat a in dat abase providing dynamic
search opt ion on Dat abases heading or Dynamic Search on Dat a sect ion of
St at ist ics/ Populat ion, Housing & Demography/ Demographic St at ist ics/ Dat a on
St at ist ics page of our web sit e.
Tablo
Table
Excel
PDF
Ht ml
Excel
PDF
Ht ml
Mi kr o ver i : Mevcut de÷ildir.
Mi cr odat a: Not available.
øst at i st i k Bi l gi Hat t : Mevcut de÷ildir.
St at i st i cs I nf or mat i on Li ne: Not available.
Mobi l Tel ef on: Mevcut de÷ildir.
Mobi l e Phone: Not available.
TRT-Tel egün Sayf as: Mevcut de÷ildir.
TRT-Tel egun Page: Not available.
Appendix Ek

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful