คําแนะนํา

BUY
ราคาเปาหมาย 29 (+24%)

บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน (ROBINS)

เริ่มตนปแหงการเติบโตดวยโมเมนตัมที่แข็งแกรง

15 มีนาคม 2554
CG Report Scoring (2009):
Stock information

ราคาปด
ราคาปดสูง/ตําใน 1 ป
มูลคาตลาด
ปริมาณหุน (พาร 3.55)
มูลคาตามบัญชี/หุน(30/9/53)
Free Float
Foreign Limit/Available
NVDR in hand (% of shares)
ปริมาณหุนเฉลี่ย/วัน (‘000)

23.30 บาท
24.80/11.30 บาท
25,878 ลานบาท
1,110.66 ลานหุน
7.19 บาท
26.27%
49%/25.28%
1.49%
1,445.37

XD- Date
Period

X-Date

DPS(Bt)

01/01/10-31/12/10
01/01/09-31/12/09
01/01/08-31/12/08

15/03/11
16/03/10
13/03/09

0.62
0.42
0.40

ROBINS
ROBINSand
and SET
SET
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
55

1,100
1,100
900
900
700
700
500
500
300
300
J-09
J-09
M-09
M-09
M-09
M-09
J-09
J-09
S-09
S-09
N-09
N-09
J-10
J-10
M-10
M-10
M-10
M-10
J-10
J-10
S-10
S-10
N-10
N-10
J-11
J-11
M-11
M-11

--

ROBINS (แกนซาย)
SET (แกนขวา)

Stock Price Performance
Absolute

1m
3m
6m
9m
1 yr
YTD

Relative

Median Consensus: 28 บาท

BETA

16%

8%

-4%

-3%

0.81
0.72

15%

4%

0.80

53%

16%

0.89

95%

38%

0.70

-6%

-4%

0.74

นักวิเคราะห
วชิราลักษณ แสงเลิศศิลปชัย
เลขทะเบียนนักวิเคราะห: 17385
vajiralux@trinitythai.com
อรอุษา จันทนพงศวานิช
ผูชวยนักวิเคราะห
onusa@trinitythai.com

ยอดขาย 2 เดือนแรกของป 2554 ยังเติบโตอยางแข็งแกรงที่ 15% yoy
ยืนยันความเชื่อมั่นของเราวาปนี้จะยังเปนอีกปทีดีของ ROBINS ในขณะที่ 3
ปจจัยขับเคลื่อนหลักยังมีแนวโนมสดใส คือ 1) การขยายสาขาตอเนื่องปละ
3-4 สาขา, 2) การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่เราคาดการณไวที่ระดับ 8%
และ 3) แนวโนมอัตรากําไรขั้นตนที่ขยายตัวตอเนื่อง เราปรับเพิ่มประมาณ
การอัตราการเติบโตของรายไดป 2554 เปน 17% และคาดวากําไรสุทธิปกติ
จะเพิ่มขึ้น 14% คงแนะนําซื้อ ราคาเปาหมาย 29 บาทจากวิธี DCF
ƒ ยอดขาย 2 เดือนแรกของปยังโตระดับ 15%: ยอดขายในเดือนม.ค. – ก.พ. ที่ผานมา
ยังคงอยูในระดับดีคอนขางมาก โดยการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSS) เพิ่มขึ้น
ประมาณ 11% และยอดขายรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ซึ่งเปนเครื่องยืนยันความเชื่อมั่น
ของเราตอแนวโนมการเติบโตตอเนื่องจากปกอนของ ROBINS
ƒ เปดเพิ่ม 7 สาขาใหมใน 2 ปขางหนา: ROBINS มีแผนการเปดสาขาใหม 3 สาขาในป
2554 (สาขาเชียงราย, พิษณุโลก, พระราม 9) และ 4 สาขาในป 2555 (สาขาสุพรรณบุรี,
เมกะบางนา, บางแค และสุราษฏรธานี) ทําให ROBINS จะมีสาขาเพิ่มขึ้นจาก 23 เปน 30
สาขาภายในป 2555 ทั้งนี้ยังมีสาขาใหมที่พิจารณาอยูอีกประมาณ 20 แหง โดยสวนใหญ
เปนพื้นที่ในเขตตางจังหวัด และคาดวาจะขยายสาขาตอเนื่องไดไมต่ํากวา 3-4 สาขาตอป
ƒ ปรับปรุงรูปลักษณหางเพื่อกระตุนยอดขายสาขาเดิม: ในป 2553 ROBINS ไดแบงงบ
ลงทุนสวนหนึ่งปรับปรุงสาขาเดิม 4 สาขา คือ สาขาราชบุรี, หาดใหญ, รัตนาธิเบศ, และ
จันทบุรีเพื่อใหภายในหางมีบรรยากาศทันสมัยในทิศทางเดียวกับสาขาที่เปดใหม โดยมีผล
ตอบรับที่ดีมากจากลูกคา คือสาขาเดิมดังกลาวสามารถกระตุนการเติบโตของยอดขายได
ในระดับ double digit หลังการปรับโฉม ในปนี้ ROBINS มีแผนการปรับปรุงสาขาเดิมอีก
6 สาขา ซึ่งเราเชื่อวาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่กระตุนยอดขายสาขาเดิมใหเติบโตไดในระดับ
ไมนอยกวาปที่แลว คือ 8% รวมกับการขยายตัวของกําลังซื้อผูบริโภคในตางจังหวัด
ƒ แนวโนมอัตรากําไรยังขยายตัว: เราคาดวาในปนี้อัตรากําไรขั้นตนจะเพิ่มจาก 23.8%
มาอยู 24.1% จากนโยบายเพิ่มสัดสวนสินคา Private Brands จากปจจุบัน 7% ของ
ยอดขายรวมใหเปน 10% ใน 2 ปขางหนา โดยสินคา Private Brands มีอัตรากําไรขั้นตน
ระดับ 30-40% ซึ่งสูงกวาอัตรากําไรเฉลี่ยในปจจุบันคอนขางมาก นอกจากนี้อํานาจการ
ตอรองที่เพิ่มขึ้นตามการขยายสาขาจะเปนอีกปจจัยที่ชวยผลักดันอัตรากําไรขั้นตนของ
ROBINS
ƒ แนะนําซื้อ ราคาเปาหมาย 29 บาท: เราปรับเพิ่มประมาณการอัตราเติบโตของรายได
รวมเติบโต 16.9% เพิ่มจากคาดการณเดิมที่ 15.8% จากแนวโนมยอดขายสาขาเดิมที่
ดีกวาคาด ทั้งนี้เราประเมินมูลคาพื้นฐานของ ROBINS จากวิธี DCF (WACC 9.2%) ได
ราคาเปาหมายป 2554 เทากับ 29 บาท คงคําแนะนําซื้อ
Table 1
ขอมูลทางการเงินของ ROBINS
Year
End

Revenue
(Btm)

EBITDA
(Btm)

Net
Profit
(Btm)

EPS
(Bt)

PER
(x)

EV/EBITDA
(x)

DPS
(Bt)

Div
Yield
(%)

ROE
(%)

2008A

12,417

1,727

1,020

0.92

25.4

12.8

0.40

1.8%

18%

2009A

12,842

1,798

1,013

0.92

25.3

12.6

0.42

1.7%

16%

2010A

14,794

2,146

1,707

1.55

15.0

9.8

0.62

2.7%

23%

2011F

17,293

2,540

1,443

1.31

17.8

8.5

0.52

2.2%

17%

2012F

21,147

3,037

1,627

1.48

15.8

7.1

0.59

2.5%

18%

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด, 179/109-110 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25-26 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร. 0-2670-9312
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยขอมูลเทาที่ปรากฏและเชื่อวาเปนที่นาเชื่อถือไดแตไมถือเปนการยืนยันความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ผูจัดทําขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณตางๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไมตองแจงลวงหนา รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไมไดเปนการชี้นําหรือชักชวนให นัก
ลงทุนทําการซื้อหรือขาย หลักทรัพย หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

1

No.6% 9.4% 51.3% 80.6% 8.4% -1.37 26.5% 0.3% 18.2% 18.0% 65.27 0.4% 6.7% -100.SSS and Total Sales Growth Source: Company.9% 14.8% 14.7% 14.530 (2.844 (2.8% 28.6% 18.6% 5.4% 13.575) 804 (601) 290 493 (178) 315 57 0 0 372 (53) (15) 304 304 0.5% -4. 179 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25-26.5% -24. 29 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร.3% 18.4% 36.2% 13.2% 16.056 (729) 322 649 (181) 468 96 0 0 564 (129) (25) 410 410 0.9% 21.69 0.3% 14.8% 18.1% 45.0% 35.0% 75.5% 22.5% 16.0% 4.720) 830 (599) 293 524 (175) 349 73 0 448 870 (82) (23) 765 317 0.9% 80.4% 259.336 (3.4% 58.3% 20.0% 10.7% Source: Company.4% 24. and Distribution of Branches Chart 2 ROBINS .949) 895 (670) 280 505 (181) 324 83 1 0 408 (89) (19) 301 301 0.6% 17.3% 38.550 (2.4% 21.5% 80.379 (2.5% 17.8% 9. Chart 1 ROBINS . Depre Other incomes(Expenses) EBITDA Depreciation & Amortization EBIT Equity profit (loss) Interest Expense Extraordinary Items EBT Tax Minority Net profit Normalized profit EPS Normalized EPS Sales growth (qoq) Normalized EPS growth (qoq) Gross margin (ex.0% 79.5% 21. 0-2670-9312 รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยขอมูลเทาที่ปรากฏและเชื่อวาเปนที่นาเชื่อถือไดแตไมถือเปนการยืนยันความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ผูจัดทําขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณตางๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไมตองแจงลวงหนา รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไมไดเปนการชี้นําหรือชักชวนให นัก ลงทุนทําการซื้อหรือขาย หลักทรัพย หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน 2 .7% 7.1% 64.0% 8.21 0.27 1Q10 3.9% 9.8% 9.27 3Q10 3.4% 36.21 4Q10 4. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด.1% 44.3% 9.8% 11.280) 1.37 0.8% 22.4% 10.ROBINS: 15 มีนาคม 2554 ROBINS – Quarterly Results Table 2 Quarterly Breakdown Sales COGS Gross profit SG&A . depre.7% 36.27 0.3% 13. Trinity Research.1% 8.5% 79.29 2Q10 3.4% 32.8% 15.ex.8% -4.5% - %YoY 12.8% -7.) SG&A/Sales EBITDA margin EBIT margin Effective tax rate Net margin 4Q09 3. Trinity Research.2% 36.5% 27.700) 830 (643) 293 480 (184) 296 27 0 0 322 (79) (15) 228 228 0.4% 15.3% 18.5% %QoQ 22.

depre) / Sales (%) 18.40 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด.4% 17.0% Gross margin (%) 23.2 ลานคนและใหยอดขายถึง 72% ของ ROBINS ใน ปที่ผานมา Table 4 ROBINS No. 0-2670-9312 รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยขอมูลเทาที่ปรากฏและเชื่อวาเปนที่นาเชื่อถือไดแตไมถือเปนการยืนยันความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ผูจัดทําขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณตางๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไมตองแจงลวงหนา รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไมไดเปนการชี้นําหรือชักชวนให นัก ลงทุนทําการซื้อหรือขาย หลักทรัพย หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน 3 .46 0.0% Dividend payout ratio 0.1% 25.0% 27.9% 22.7% 1. of total stores at year end Same Store Sales(SSS) growth (%) Key Assumptions 2008A 2009A 2010A 2011F 2012F 1 2 1 3 4 20 22 23 26 30 7.9% 8.3% 23.1% 16.8% Effective tax rate (%) 17.1% 24.5% 17.8% 24.7% 7. 179 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25-26. of new stores No.3% 16. 29 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร.40 0.ROBINS: 15 มีนาคม 2554 Table 3 New Store Opening Timeline Schedule 2011 Location March Chiangrai September Phitsanulok December Rama 9 Q1 Suphanburi Q1 Mega Bangna Q2 Bangkae Q3 Surat Thani 2012 ƒ กลยุทธการตลาดในป 2554: ผูบริหารยังคงนโยบายจัดงาน events ตางๆ เพื่อกระตุน ยอดขายตลอดป เชน Robinson Fashion Week ที่ไดรับการตอบรับที่ดีมากในปที่แลว รวมกับนโยบายการเพิ่มยอดขายจากฐานลูกคา The 1 Card และบัตรเครดิต Robinson Visa Card ที่ปจจุบันมีอยูรวมกัน 1.40 0.5% 18.0% 8.44 0.4% 23.3% SG&A (excl.

8% SG&A/Sales 17.0 0.530 1.594 15.275) (13.1% 14.0 0.374) (2.2% 11.6% -4.5% 14.5% 9.21 0.581) Net PPE 1.037 Asset 2.768 Dividend yield (%) 1.6 0.443 1.700) (3.3% -24.146 2.963 8.296) (2.3% 8.5% 15.256 32 33 Other current assets 760 256 350 374 400 2.020 1.662 7.27 0.3% 7.844 3.443 1.798 2. Depre Other incomes(Expenses) EBITDA Depreciation & Amortization EBIT (630) (642) (718) (832) (1.3% Sales growth (qoq) 26.27 0.540 3.2% 16.627 Normalized profit 301 317 304 228 410 EPS 0.ex.9 1.146 2.717 2.753 (227) (300) (343) (500) (625) 151 157 174 235 (160) 207 0 (266) 561 92 2.513 3.3% 8.268 1.071) Gross profit 895 830 804 830 (670) (599) (601) (643) (729) Other incomes(Expenses) 280 293 290 293 322 EBITDA 505 524 493 480 649 (181) (175) (178) (184) (181) 468 SG&A .1% ROE (%) 17.198 1.943 3.2% 7.6 0.6% 5.586 4.943 3.259 1.608 12.540 3.202 1.001 3.413 3.547 2.149 3.529) (9.5% 18.097 1.029 1.418 3.081) (2.ROBINS: 15 มีนาคม 2554 ROBINSON DEPARTMENT STORE PUBLIC COMPANY LIMITED (ROBINS) Income statement (Consolidated) Y/E Dec (Btm) Quarterly Performance 2008A 2009A 2010A 2011F 2012F Y/E Dec (Btm) 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 Sales 12.2% 2.5% 8.267 1.037 Gross profit SG&A .4% 23.8% EBITDA margin 13.077 Investments 1.8% 21.92 0.888 3.7% 24.7% 9.718 9.7% 14.293 21.5% 22.3% 20.296 2.349 448 2.3% 16.5% 150 135 190 211 245 FCF yield (%) 2.5 Net D/E (x) 0.0% 27.4% -7.6 9.4% 22.329 1.009 1.7% 7.8% 9.69 0.036 2.8 8.8 12.550 3.3% -4.8% 24.594 15.14 1.016) (214) (176) (13) (553) (802) 244 9 (1. 179 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 25-26.251 13.013 1.627 Net profit Normalized profit 1.013 1.280) 2.9% 8.2% 16.125) (16.955 2.1% 25.0% 6.8% Normalized profit growth (qoq) 51.3% Gross margin 18.139 (2.9% 10.008) COGS (2.2% 14.8% 2.9% 14.4% (2.3% 24.92 0.3 15.2% SG&A/Sales 18.8% 80.48 Normalized EPS 0.608 12.811 4.553) 1.156 1.9% 17.379 3.9% Normalized profit growth (yoy) 18.4% 10.072 5.55 1.2 2.5% Y/E Dec (Btm) 2008A 2009A 2010A 2011F 2012F Y/E Dec (Btm) 2008A 2009A 2010A 2011F 2012F EBITDA Net interest Taxes paid Other operating cash items Change in working capital Change in other working capital 1.9% 23.720) (2.877 3.224 EBIT margin Effective tax rate Net margin Cash flow Capex Investment Others investing cash flows Investing cashflow EBIT margin Effective tax rate Net margin Balance Sheet - - - - - 1.315 (227) (300) (343) (500) (625) (20) (35) (79) (55) (63) EBIT - - 1.417 12.5% 14. 0-2670-9312 รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยขอมูลเทาที่ปรากฏและเชื่อวาเปนที่นาเชื่อถือไดแตไมถือเปนการยืนยันความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด ผูจัดทําขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณตางๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไมตองแจงลวงหนา รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไมไดเปนการชี้นําหรือชักชวนให นัก ลงทุนทําการซื้อหรือขาย หลักทรัพย หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน 4 .1 Shareholders' equity 6.251 13. 29 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร.0% -0.665 5.7% 9.840 Income tax payable 109 123 188 195 203 Other current liabilities 817 861 982 1.075 Total assets 9.27 0.943 3.794 17.798 2.0% 8.098 4.3 D/E (x) 0.3% 17.5 0.92 1.8% 9.1 1.020 1.6 Retained earnings 1.4% 16.0 17.8 15.020 ST investments Cash and equivalents 244 362 - - - 287 A/R 378 483 460 538 657 105 346 Inventories 780 809 941 1.9% 22.9% 11.8% 4.0% 21.27 0.0 0.9% 11.396 - - (493) - - - - - 2.4% 17.5 7.768 2.6% 13.31 1.417 5.4 25.8% 17.48 EPS 0.1% 16.572) (2.740 3.0%) 2.31 1.21 0.069 (326) (1.666 10.183) (8) (565) 3 (2.5% 18.428 1.171 1.903 (160) (166) Goodwill 61 45 45 45 45 Other non-current assets 3.5%) 9.4% EBITDA margin 13.0% 3.0 0.135 1.476 3.842 14.6% 18.727 1.5% 17.451 1.6% 15.2 3.8 Legal reserve - 4.0% 9.168 5.707 1.5 0.2% (4.6% Current ratio (x) 0.129 - - 1.9% 9.1 1.1% 24.707 1.9 2.467 12.8% 18.986 3.7% 2.943 6 12 52 52 52 207 231 306 306 306 Key Financial Ratios Y/E Dec (Btm) 2008A 2009A 2010A 2011F 2012F Share capital Revaluation Surplus P/E (x) 25.7% 1.37 Normalized EPS 0.3% 17.171 3.8% 14.0% 14.949) (2.5% 9.0% 14.37 Sales growth (yoy) 10.9 3.147 Sales 3.6 0.753 ROA (%) 10.ex.662 4.841) (11.899 2.3% Gross margin 23.640 LT Loans (211) Others Total liabilities - - - - - 65 59 52 54 57 3.943 3.0 PBV (x) EV/EBITDA (x) Minority Total liabilities and equity บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด.809 Operating cashflow 1.575) (2.92 1.099 6.9% 22.5% 18.423 2. Depre Depreciation & Amortization 1.966 324 349 315 296 Equity profit (loss) 171 192 253 291 349 Equity profit (loss) 83 73 57 27 Interest Expense - - - - - Interest Expense 1 Extraordinary Items EBT Tax Minority - - 1.957) (3.3% 23.8%) (7.056 96 - - Extraordinary Items - 448 - - - EBT 408 870 372 322 564 Tax (89) (82) (53) (79) (129) Minority (19) (23) (15) (15) (25) 301 765 304 228 410 Net profit 1.727 1.239) 3 (2.607 (2.4% 9.530 4.666 10.520 4.745) Liabilities and Shareholders' equity Capital increse - - - - - O/D and short term loans Change in debt - - - - - A/P Dividend paid (444) (444) (466) (689) (577) 20 27 170 21 34 Financing cashflow (424) (417) (297) (668) (544) Adjustment (271) (253) 189 (24) 570 Other financing cash flows Change in cash 1.118 3.29 0.6% 12.998 2.4% 15.426 2.336 COGS (9.457 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful