You are on page 1of 3

Kubismus

v české architektuře /
/ Sto let poté / / / / /
úterý 11. a středa 12. října 2011
Národní technické muzeum – přednáškový sáL kostelní 42, Praha 7

konferenci pořádá:
Národní technické muzeum / Muzeum architektury a stavitelství a Oddělení dějin vědy a techniky
ve spolupráci s

Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Ústavem pro dějiny umění FiloZofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Galerií Jaroslava Fragnera
ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚNÍ

Právě před sto lety – v roce 1911 – se v české architektuře začal formovat nový směr: český kubismus. Byl nejen reakcí nepočetné, ale názorově vyhraněné skupiny pražských malířů, sochařů, grafiků a architektů na soudobou, podle jejich názoru poněkud konzervativní uměleckou praxi, ale také neobyčejně úspěšným pokusem o ustavení nových výtvarných forem v oblasti architektury a užitého umění, pokusem o svébytné, moderní vyjádření expresivních tendencí, přítomných v houstnoucí atmosféře blížící se války. V roce 1911 byla založena Skupina výtvarných umělců, sdružující tyto názorově blízké osobnosti, a začal vycházet časopis Umělecký měsíčník, v němž byly otištěny základní programové texty. V témže roce Pavel Janák, nejvýraznější teoretik nového směru, nakreslil projekt Jakubcovy vily v Jičíně, která je dnes považována za první uskutečněnou kubistickou stavbu. To se stalo v roce 1911, tedy před sto lety. Přesto, že se období kubismu v české architektuře velmi brzy uzavřelo, nepřestává tento směr poutat pozornost dodnes. Stále se vracejí nejrůznější otázky – proč jsme stále fascinováni českým architektonickým kubismem, co je dodnes aktuálního na myšlenkách tehdy poprvé publikovaných, čím přitáhli kubističtí tvůrci pozornost tehdejších stavebníků, co se stalo se stavbami, interiéry, nábytkem a dalšími uměleckořemeslnými předměty, vzniklými v novém stylu, jak se žije nebo pracuje v kubistickém domě? Tyto otázky by mohla alespoň částečně zodpovědět připravovaná dvoudenní konference určená pro odbornou i poučenou veřejnost, která se bude konat v přednáškovém sále nově otevřeného Národního technického muzea v Praze ve dnech 11. a 12. října 2011.

Pavel Janák, návrhy Jakubcovy vily v Jičíně - Archiv architektury a stavitelství NTM

Navrhované diskusní okruhy: a) Teorie „ kubismus v uměleckém kontextu (teoretici, tvůrci, předchůdci a současníci – geometrická secese a individualistická moderna, následovníci - rondokubismus a art deco); „ vztah mezi kubistickou architekturou a výtvarným (sochařství, malířství) a užitým uměním. b) Tvůrci „ Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Emil Králíček a další. „ „ „ „ „ c) Stavby a jejich osudy kubistické stavby v historickém prostředí; osobní vazby mezi tvůrci a klienty, profil stavebníků; dobové reakce (umělecká kritika, jinak smýšlející kolegové, běžná veřejnost); realizace v českých zemích; technické a technologické aspekty kubistických staveb (dispoziční řešení, materiály a provádění průčelí, ad.).

d) Druhý život kubismu „ jak vnímáme kubismus v architektuře dnes; „ výstavy, literatura a filmy o kubismu z posledního dvacetiletí; „ aktuální stav dochovaných staveb, příklady obnovy (vily v Libodřicích a pod Vyšehradem, dům U Černé Matky Boží); „ vztah vlastníků k domům – „Jak se žije v kubismu“; „ metodika památkové obnovy a restaurování kubistických staveb; „ příklady polistopadové tvorby inspirované kubismem; „ umělecký a inspirační potenciál kubismu – „co dnes s kubismem?“. V případě zájmu o vystoupení na konferenci zašlete přihlášku nejpozději do 20.6.2011 na kontaktní adresu: michal.novotny@ntm.cz, nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, oddělení dějin vědy a techniky, Kostelní 42, 170 78, Praha 7. Organizátoři si vyhrazují právo provést výběr konferenčních příspěvků. Délka příspěvků je stanovena na 20 min, vybrané příspěvky budou publikovány. Organizační výbor:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (ÚDU FF UK) PhDr. Martin Ebel, Ph.D. (MAAS NTM) Ing. arch. Petr Krajči (MAAS NTM) RNDr. Ivana Lorencová (ODVT NTM) Mgr. Dan Merta (GJF) Mgr. Michal Novotný (ODVT NTM) Prof. Rostislav Švácha, CSc. (ÚDU AV ČR, v. v. i.)