P. 1
GiaoTrinhPowerPoint-HoangThao

GiaoTrinhPowerPoint-HoangThao

|Views: 0|Likes:
Published by nhuhaodhv

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: nhuhaodhv on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

Powerpoint lµ phÇn mÒm tiÖn dông nã lµ c«ng cô ®¾c lùc gióp cho c¸c nhµ kinh tÕ còng nh- c¸c

nhµ qu¶n lý thiÕt kÕ vµ tr×nh diÔn ®Ò ¸n ,dù ¸n cña m×nh tr-íc ®¸m ®«ng mét c¸ch sinh ®éng,th«ng qua lêi nãi ©m thanh ,h×nh ¶nh trªn c¸c trang Slide (phim ®iÖn tö). B¹n h·y t×m hiÓu POWERPOINT ®i b¹n sÏ thÊy nã thó vÞ ,hÊp dÉn h¬n nhiÒu!!!

1)Khëi ®éng POWERPOINT :

- C1:Start/program/Microsoft Power point. - C2:KÝch ®óp vµo biÓu t-îng Powerpoint trªn nÒn mµn h×nh Desktop. 2)Mµn h×nh khëi ®éng Powerpoint Sau khi khëi ®éng PowerPoint c¸c b¹n sÏ thÊy mét cöa sæ nhsau:

1)Autocontent Wizard:T¹o
1

2
3

4

trang chiÕu b»ng Wizard ,tù sö dông mét tr×nh tiÖn Ých g T¹o néi dung. 2)Design Template:T¹o mét chiÕu b»ng c¸ch chän mét tr khu«n mÉu ®uîc thiÕt kÕ s½ 3)Blank Presentation:B¹n t t¹o tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cho trang chiÕu. 4)Më c¸c tËp tin PowerPoint ® cã.

3)T¹o Slide b»ng chÕ ®é Autocontent Wizard.
Sö dông chÕ ®é nµy ®Ó thiÕt kÕ Winzard sÏ h-íng dÉn cho b¹n th«ng qua mét lo¹t c¸c c©u hái.Gióp b¹n cã ®-îc bé khung c¬ b¶n cña trang chiÕu. - File New, ch n ch ®é thø nhÊt. Sau ®ã thùc hiÖn theo5 b-íc:

B1:Start\next B2:Chän mét d¹ng tr×nh bµy mµ b¹n muèn t¹o\Next. +All:chøa tÊt c¶ c¸c d¹ng tr×nh bµy ®-îc
liÖt kª trong hép danh s¸ch n»m bªn ph¶i. +General:Chøa c¸c chñ ®Ò chung chung. +Corporate:Tæ chøc ®oµn thÓ. +Sale/Marketting:C¸c chñ ®Ò vÒ bu«n b¸n tiÕp thÞ. +Carnegie Coach:B¹n sÏ nhËn mét danh s¸ch trang chiÕu vÒ c¸ch thøc ®iÒu khiÓn mét cuéc häp . +Personal:C¸c trang chiÕu giíi thiÖu vÒ C¸ nh©n.

B3:Chän kiÓu mµn h×nh khi tr×nh diÔn\Next
+On-Screen:Tr×nh diÔn trªn mµn h×nh. +Black and White:Tr×nh diÔn trªn m¸y chiÕu ®en tr¾ng. +Color overhead:Tr×nh diÔn b»ng m¸y chiÕu mµu. 33mmSlide:Tr×nh diÔn trªn phim

B4:§iÒn th«ng tin cho trang chiÕu\Next:
§¸nh tiªu ®Ò cho trang chiÕu. §¸nh sè trang hoÆc ®iÒn ngµy th¸ng trªn trang chiÕu. B5:KÕt thóc:Mµn h×nh sÏ hiÖn Ra néi dung trang Slide mµ B¹n võa chän.

File New, chän chÕ ®é thø 2. Råi thùc hiÖn theo c¸c b-íc: - B1:Chän mét d¹ng nÒn cã s½n trong môc Desgine Template. - B2:Chän mét kiÓu tr×nh bµy cho trang tr×nh diÔn ( Trong c¸c mÉu cã s½n). - B3:ThiÕt kÕ néi dung cho Slide.

4)ThiÕt kÕ b»ng chÕ ®é TemPlate:

Chó ý: Cã 24 kiÓu tr×nh bµy cho mét trang Slide

1 2 3

7

VÝ dô
Ch¸u:Chu v¨n QuyÒnh Bá nhµ ®i c©u c¸ Tõ ngµy 1 tÕt du¬ng lÞch ®Õn nay chua vÒ. Ai thÊy xin liªn hÖ

5)T¹o míi mét tÖp Slide: File/New/Blank presenttation/ok/chän Mét d¹ng Slide/thiÕt kÕ néi dung HoÆc kÝch chuét vµo biÓu t-îng : 6)L-u tÖp vµo trong m¸y: File/save hoÆc kÝch vµo biÓu t-îng: 7)Tho¸t khái PowerPoint :File/exit

8)C¸c kiÓu tr×nh bµy mµn h×nh khi so¹n th¶o mét tr×nh diÔn:
OutlineView: KiÓuquan s¸t theo dßng

a)ThiÕt kÕ b»ng Slide view:

b)ThiÕt kÕ b»ng outline view:
Lµ chÕ ®é xem néi dung trang chiÕu ë d¹ng v¨n b¶n vµ d¹ng thiÕt kÕ. B1:chän biÓu t-îng : B2:thiÕt kÕ néi dung trong mµn h×nh Outline view Mµn h×nh outline view:

Chän menu file/New/Blank presentatio/ok

Thanh Menu

Thanh tiªu ®Ò

Thanh c«ng Cô Outline

Vïng so¹n th¶o Néi dung

*)Thanh c«ng cô Outline:
1)Show formatting:hiÖn trang Slide ®· ®Þnh d¹ng 2)expand all:HiÖn tÊt c¶ néi dung cña Slide 3)Collappse all:HiÖn c¸c tiªu ®Ò lín 4)Expand:HiÖn l¹i c¸c tiªu ®Ò nhá. 5)Collapse:Che lÊp c¸c tiªu ®Ò nhá. 6)Demote:ChuyÓn thµnh tiªu ®Ò thÊp h¬n 7)Promote:ChuyÓn thµnh tiªu ®Ò cao h¬n 8)Move up :ChuyÓn mét tiªu ®Ò lªn trªn 9)Move down:ChuyÓn mét tiªu ®Ò xuèng d-íi ‡ vÝ dô :t¹o trang Slide b»ng chÕ ®é Outline view: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Lêi hay ý ®Ñp
‡ Nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp nhÊt ë trªn ®êi lµ
nh÷ng ®iÒu kh«ng thÓ thÊy hoÆc sê mã ®-îc mµ ph¶i c¶m nhËn b»ng tÊm lßng.

‡ T×nh yªu lµ sù chiÕn th¾ng cña trÝ
t-ëng t-îng ®èi víi trÝ th«ng minh.

‡ Khi b¹n kh«ng thÓ thùc hiÖn nh÷ng g×
ao -íc,b¹n nªn ao -íc nh÷ng g× b¹n cã thÓ.

C)Mµn h×nh Slide Sorter view:
‡ ë chÕ dé nµy b¹n cã thÓ xem qua toµn bé c¸c trang chiÕu vµ x¸c ®Þnh s¬ bé h×nh ¶nh toµn bé tÊt c¶ c¸c trang chiÕu còng nh- trËt tù trong chóng ‡ NÕu muèn thay ®æi trËt tù c¸c trang chiÕu ta chØ cÇn nh¾p chuét vµo trang chiÕu ®ã råi võa bÊm chuét võa kÐo trang chiÕu ®ã ®Õn vÞ trÝ míi råi th¶ chuét ra. ‡ Trong chÕ ®é nµy ta cã thªm thanh c«ng cô ®Ó ®Æt hiÖu øng vÒ c¸ch hiÖn trang vµ ch÷ trong trang chiÕu nh-

Slide Transition Efect:hiÖu øng trang

Text efect: HiÖu øng v¨n b¶n

C¸ch ®Æt hiÖu øng cho mét trang Slide: B1:Chän Slide cÇn ®Æt hiÖu øng B2:KÝch vµo phÇn ®Æt hiÖu øng trang vµ chän kiÓu hiÖu øng B3:KÝch vµo phÇn ®Æt hiÖu øng v¨n b¶n vµ chän mét kiÓu hiÖu øng Chó ý:NÕu bá ®Æt hiÖu øng cho mét trang Slide nµo ta chän hiÖu øng

Noeffect(kh«ng Noeffect(kh«ng hiÖu øng)

Mét sè hiÖu øng Slide Transition efect :
‡ Blinds horizontal:NhÊp nh¸y theo ph-¬ng n»m ngang ‡ Box in:HiÖn h×nh ch÷ nhËt tõ ngoµi vµo ‡ Cover left-up:KiÓu kÐo mµn che tõ tr¸i lªn trªn ‡ Disolve:kiÓu ph©n huû ‡ Wipe left:Lau bÒ mÆt hiÖn néi dung sang tr¸i ‡ Uncover up:Cuèn mµn h×nh lªn trªn ®Ó hiÖn jéi dung ‡ Random Trasition:KiÓu chuyÓn tiÕp ngÉu nhiªn ‡ StrÝp up left:Cuèn lªn trªn sang tr¸i @HiÖu øng Text build effect (tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa)

D)Slide Show:
‡ Lµ qu¸ tr×nh tr×nh diÔn l¹i sau khi ®· thiÕt kÕ xong mét tÖp tr×nh diÔn ‡ Cã 2 c¸ch tr×nh diÔn: @)Tr×nh diÔn b»ng chuét hoÆc b»ng bµn phÝm: -Sau khi thiÕt kÕ xong ta ®-a trá chuét vÒ trang Slide ®Çu vµ chän Slide Show -Mçi lÇn kÝch tr¸i chuét (Ên phÝm c¸ch)c¸c ®èi t-îng lÇn l-ît ®-îc hiÖn ra cø thÕ cho ®Õn hÕt tÖp. @)§iÒu khiÓn cã ®Þnh thêi gian tr-íc: Sau khi thiÕt kÕ xong ta chän Slide sorter View/Rehearse Timmings Khi ®ã ta cã hép tho¹i :

Mçi lÇn ta kÝch chuét cã mét ®èi t-îng ®-îc tr×nh diÔn lªn mµn h×nh vµ ®ång thêi m¸y l-u l¹i thêi gian tr×nh bµy ®è t-îng ®ã ,cø thÕ cho®Õn hÕ tÖp vµ m¸y l-u l¹i tæng thêi gian ®· tr×nh bµy .

*)Tr× *)Tr×nh diÔn tù ®éng:muèn tr×nh diÔn tù ®éng tr× hay tr×nh diÔn l¹i theo thêi gia ®· ghi ta chän tr× View/Slide Show

Khi ®ã m¸y tù ®éng tr×nh diÔn theo thêi gian ®· ghi tõ lÇ tr×nh diÔn tr-íc.

9)§ 9)§Þnh d¹ng cho mét Slide
‡ A)§Þnh d¹ng nÒn: ‡ *)§Þnh d¹ng nÒn theo mÉu: ‡ B1:BÊm ph¶i chuét trªn trang Slide ®ã ‡ B2:Apply Design Template ‡ B3:Chän mét d¹ng nÒn/apply *)§Þnh d¹ng nÒn tù do: a)§Þnh d¹ng nÒn b»ng c¸ch pha mµu: B1:BÊm ph¶i chuét trªn trang Slide ®ã B2:Background B3:Chän fill effect B4:Chän Gradient B5:Chän d¹ng mµu/ok

*)color: -one color:Chän mét mµu lµm nÒn -Two color:Chän vµ pha hai mµu -Preset:TËp hîp mµu ®· cã s½n *)Shading Styles Styles:h×nh d¹ng nÒn cña Slide ®ã. -horizontal:hiÖn mµu theo v©n däc -Vertical:hiÖn mµu theo v©n ngang -Diagonna up:HiÖn v©n theo d¹ng chÐo *)Variant:H×nh ¶nh cña trang Slide. B)§ B)§Þnh d¹ng nÒn lµ mét bøc tranh: B1:BÊm ph¶i chuét trªn trang Slide ®ã B2:Background B3:Chän fill effect B4:Chän Picture B5:Select picture B6:t×m bøc tranh cÇn lµm nÒn.

10)C¸c thanh c«ng cô:
12 10.1)thanh Standard: 14 16 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20 21 9.Format painter:Bót ®Þnh d¹ng
1.New:më tÖp míi 2.Open:Më tÖp ®· cã trong ®Üa 3.Save:Ghi th«ng tin cña tÖp ®· cã lªn ®Üa. 4.Print:in Ên 5.Spelling:KiÓm tra ng÷ ph¸p 6.Cut:c¾t v¨n b¶n 7.Copy:Sao chÐp v¨n b¶n 8.Paste:d¸n v¨n b¶n 10.Undo last:Lêy l¹i thao t¸c cuèi 11.Can t Redo:kh«ng lÊy l¹i thao t¸c sau 12.isnert hyperlink:ChÌn mét siªu liªn kÕt. 13.Web toolbar:Thanh c«ng cô m¹ng 14.inserr chart:ChÌn mét biÓu ®å 15.insert Clipart:ChÌn nh trong Clipart 16.New Slide:T¹o mét Slide míi. 17.Slide layout:Slide d¹ng layout 18.Apply Design:ph¸c ho¹ 19.Black and white view:Quan s¸t d¹ng ®en Tr¾ng. 20..zoom:kÝch th-íc trang Slide

10.2)Thanh ®Þnh d¹ng (formatting)
2 4 6 8 10 12 14 16

1

3

5

7

9

11

13 15

10.BullÐt:D¹ng g¹ch ®Çu ®ßng 1..font:Chän kiÓu ch÷ 11.increasefont size:T¨ng 2.Font size:KÝch cã ch÷ kÝch th-íc ch÷. 3..Bold:ch÷ ®Ëm 12.Decrease font size:gi¶m 4.Italic:Ch÷ in nghiªng kÝch th-íc ch÷ 5.underline:ch÷ g¹ch ch©n 13.Promote:ChuyÓn thµnh tiªu ®Ò lín 6.Text Shadow:§é bãng ch÷ 14.Demote:ChuyÓn thµnh tiªu ®Ò nh 7.Left alignment:C¨n lÒ tr¸i 8.Center alignment:Giãng th¼ng hµng gi÷a 15.animation effect:®Æt hiÖu øng 9.Rign alignment:C¨n lÒ ph¶i

10.3)thanh ®å ho¹ (drawing) 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.4)thanh ®å ho¹ dÉn xuÊt:

10

11

12

13 14

15

16

17

11)b¶ng c«ng cô:
+)Menu File:Chøa c¸c lÖnh t¹o c¸c tËp tin míi,më l-u vµ in c¸c tËp tin ,bè trÝ trang +)Edit:Chøa c¸c lÖnh sao chÐp ,c¾t vµ d¸n c¸c ®èi t-îng ,huû bá c¸c thao t¸c ,thiÕt lËp c¸c kÕt nèi ,xo¸ c¸c trang chiÕu ,t×m vµ thay tgÕ mét sè tõ +)View:cho phÐp chän c¸c chÕ ®é hiÓn thÞ kh¸c nhau ,kiÓm so¸t viÖc hiÓn thÞ c¸c thanh c«ng cô ,th-íc hoÆc phãng ®¹i mµn h×nh. +)insert:cho phÐp chÌn 1 hoÆc nhiÒu thµnh phÇn vµo trsng chiÕu ®Æc biÖt b¹n cã thÓ chÌn vµo mét trang chiªó míi hoÆc mét trang chiÕu tõ c¸c tÖp tin kh¸c ,ngµy giê ,sè trang ,h×nh ¶nh ,b¶ng t×nh,®å ho¹ ..

+)format:KiÓm so¸t c¸c môc nhFont,canh lÒ ,kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng ,mµu s¾c ,cì ch÷ mµu nÒn +)Tools:Cung cÊp mét ssè môc h÷u Ých trong viÖc t¹o c¸c trang chiÕu nh- kiÓm tra chÝnh t¶ ,tù söa c¸c lçi chÝnh t¶ chän chuyÓn tiÕp vµ c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt +)Slide show:chøa c¸c lÖnh liªn quan ®Õn viÖc cho tr×nh bµy c¸c trang chiÕu nh¾c giê khi chiÕu +Windows:KiÓm so¸t mµn h×nh

‡ +)Sö dông chøc n¨ng kiÓm tra lçi chÝnh t¶( n¨ t¶( spelling):chøc n¨ng kiÓm tra lçi chÝnh t¶ sÏ kiÓm tra tÊt c¶ c¸c tõ trong trang chiÕu kÓ c¶ ghi chó vµ nh·n cña biÓu ®å Spelling chØ kiÓm tra c¸c tõ sai ë mét trong ba d¹ng sau: -c¸c tõ kh ng n»m trong tõ ®iÓn powerpoint -c¸c tõ cã chøa sè -c¸c tõ viÕt b»ng ch÷ in hoa kh¸c th-êng . Khëi ®éng chøc n¨ng kiÓm tra lçi chÝnh t¶: B1:chän menu Tool B2:chän Spelling hoÆc Ên phÝm F7 Khi power point t×m thÊy mét tõ kh«ng n»m trong tõ ®iÓn nã sÏ hiÓn thÞ hép tho¹i Spelling vµ gîi ý cho b¹n mét tõ ®óng cho b¹n thay thÕ

+)Sö dung chøc n¨ng tù söa lçi chÝnh t¶: n¨ (auto Correct): lµ chøc n¨ng tù söa lçi chÝnh t¶ nÕu cã mét n¨ tõ nµo ®ã b¹n hay gâ sai hoÆc hay gâ ta ®-a chóng vaß tõ ®iÓn cña Auto correct nã sÏ t×m ®Õn tù ®éng thay thÕ vµ söa t× chóng cho ®óng. C¸ch lµm : B1:chän menu tool B2:chän auto correct Hép tho¹i sÏ hiÖn ra:

+)Thay ®æi c¸c thôt lÒ: Cã nhiÒu d¹ng thôt lÒ cho mét trang chiÕu nh-: -tÊt c¸c c¸c dßng ®Ò d-îc thôt lÒ b»ng nhau -chØ dßng ®Çu tiªn ®-îc thôt vµo -tÊt c¶c c¸c dßng ®-îc thôt vµo trõ dßng ®Çu tiªn C¸ch lµm:®Ó thay ®æi thôt lÒ mét sè dßng ,chän khèi c¸c dßng ®ã råi kÐo vµ nh¾p c¸c dÊu thôt dßng trªn th-íc n»m ngang ®Ðn vÞ trÝ míi . +)thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a cac hµng: Chän menu Fámat/line Spacing

‡ +)Sö dông nót ®¸nh dÊu ®Çu dßng: ‡ Chän menu format/BullÐt and numberring

11)s¬ ®å tæ chøc
Nhê cã s¬ ®å nµy ta cã thÓ t¹o ra ®-îc c¸c s¬ ®å khèi ®Ó biÓu diÔn s¬ ®å tæ chøc cña c¬ quan §Ó cã ®-îc mét s¬ ®å tr-íc hÕt ta ph¶i chän d¹ng trang slide nh-:

Sau ®ã ®-a chuét tíi phÇn biÓu ®å vµ kÝch ®óp vµo ®ã khi ®ã mµn h×nh cã d¹ng:

‡ Trong power point còng cã kh¶ n¨ng t¹o biÓu ®å nh- trong mét sè phÇn mÒm kh¸c vd excel,word ‡ C¸ch t¹o biÓu ®å NÕu nh- b¹n ®· t¹o biÓu ®å trong excel khi muèn chuyÓn sang Powerpoint b¹n kh«ng ph¶i t¹o l¹i n÷a b¹n chØ viÖc sao chÐp biÓu ®å tõ excel sang : Dïng lÖnh Edit->Paste special ®Ó d¸n mét biÓu ®å lªn mét trang chiÕu trong khi vÉn duy tr× mèi liªn kÕt gi÷a chóng víi excel

12:BiÓu ®å trong power point

C¸ch lµm:Më c¶ hai cöa sæ PowerPoint vµ excel xÕp cho chóng n»m c¹nh nhau .Dïng chuét kÐo biÓu ®å tõ excel sang power point. T¹o mét biÓu ®å trong power point B1:chän Slide cã biÓu ®å B2:KÝch ®óp vµo biÓu ®å ®ã. Khi ®ã PowerPoint sÏ hiÖn thÞ mét biÎu ®å vµ mét b¶ng d÷ liÖu .B¶ng d÷ liÖu ®· cã s½n mét sè d÷ liÖu lµm mÉu B3:NhËp d÷ liÖu cña b¹n vµo b¶ng d÷ liªu : +Xo¸ c¸c d÷ liÖu cò ®i thay vµo ®ã b¹n ®¸nh d÷ liÖu cña b¹n vµo nh- t¹o mét b¶ng míi

Xo¸ cét trong b¶ng d÷ liÖu: -B«i ®en cét cÇn xo¸ -BÊm ph¶i chuét -Chän Delete ChÌn thªm cét trong b¶ng d÷ liÖu -B«i ®en cét c¹nh cét cÇn thªm -BÊm ph¶i chuét -Chän insert -NhËp d÷ liÖu míi §ãng b¶ng d÷ liÖu b»ng mét trong c¸c c¸ch sau:

KÝch chuét vµo nót Close ë gãc trªn bªn ph¶i cña mµn h×nh. Chän menu view/datasheet Chän d¹ng biÓu ®å: Chän menu chat/chat type/chän mét d¹ng biÓu ®å thÝch hîp ThiÕt lËp c¸c tuú chän biÓu ®å :Khi ®· chän mét d¹ng biÓu ®å b¹n vÉn cã thÓ thay ®æi tuú chän cña chóng b»ng c¸ch chän menu Chat/chat option

‡ HiÖu chØnh biÓu ®å: Thay ®æi kÝch th-íc cña ®å thÞ:Nh¾p vµ gi÷ chuét t¹i c¸c nót nhá vµ kÐo theo chiÒu ngang hay chiÒu däc ®Ó thay ®æi kÝch th-íc C¾t biÓu ®å:chän biÓu ®å ,chän menu Edit/cut Sao chÐp biÓu ®å:Chän biÓu ®å chän menu Edit/Copy D¸n biÓu ®å:chän menu Edit 

Thay ®æi c¸c d¹ng « l-íi: Chän menu Chat/chat option råi nh¾p ng¨n Gridlines nÕu muèn g¾n thªm c¸c dßng kÎ vµo t¹o thµnh khung nhá h¬n nh¾p ®¸nh dÊu chän hép kiÓm Minor Gridlines. GiÊu vµ hiÓn thÞ c¸c chó gi¶i:§Ó Èn hay hiÖn c¸c chó gi¶i chän hép tho¹i Chat option /chän tab

‡ 12)Liªn kÕt trong power point The program can not show full text ‡ Pleases! Install New Font ‡ Sharing by Hoang Thao Phone number : 091.464.2004

Congratulation !

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->