UBND TỈNH KHÁNH HÒA TRUỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 LỜI MỞ ĐẦU Trường Cao đẳng nghề Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 192/QĐBLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Tiền thân của trường là trường Công nhân kỹ thuật Khánh Hòa được thành lập từ năm 1975 trên cơ sở tiếp quản trường Trung học Kỹ thuật Nha Trang của chế độ cũ. Quá trình trưởng thành và phát triển Nhà trường đã qua nhiều lần đổi tên “Công nhân kỹ thuật Khánh Hòa”, “Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Khánh Hòa”, và hiện nay là trường Cao đẳng nghề Nha Trang. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là đào tạo đội ngũ Công nhân kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam trung bộ. Trong gần nửa thế kỷ qua cùng với sự biến động thăng trầm của lịch sử, Nhà trường luôn giữ vững và phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp đào tạo nguồn lao ñoäng kyõ thuaät tröïc tieáp trong saûn xuaát & dòch vuï cho söï phát triển các ngành kinh tế của tỉnh Khánh Hòa vaø khu vöïc Nam Trung boä – Taây Nguyeân Hieän nay tröôøng coù nhieäm vuï: Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật – công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Thực hiện liên kết với các trường, các cơ sở nghiên cứu để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Đại học và trên Đại học theo quy định của nhà nước. Ngoài ra trường còn là nơi đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam trung bộ - Tây Nguyên. Nhiều học sinh của trường hiện nay là những thợ bậc cao, những chủ các doanh nghiệp và có cả cán bộ quản lý các cấp các ngành ở địa phương . Tröôùc söï nghieäp ñoåi môùi vaø hoäi nhaäp ñoøi hoûi nhaø tröôøng phaûi luoân giöõ vöõng söï oån ñònh vaø phaùt trieån beàn vöõng. Từ những vấn đề nêu trên, nhà trường đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng và khu vực để xây dựng đề án phát triển trường giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020, trên cơ sở ñoù đề ra những chỉ tiêu chủ yếu phát triển trường trong thời gian đến làm căn cứ cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có ý thức phấn đấu tham gia thực hiện với tinh thần tự giác và sáng tạo xây dựng nhà trường vững bước đi lên.

Phần I ÑÁNH GIÁ CÁC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TRÖÔØNG TÖØ 2007 ĐẾN NAY 1. Caùc caên cöù phaùp lyù Caên cöù Luaät daïy ngheà ñaõ ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2006 vaø coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/06/2007 Caên cöù Nghò ñònh soá 139/2006/NÑ-CP ngaøy 20/11/2006 cuûa Chính Phuû Quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät Giaùo duïc vaø Boä luaät Lao ñoäng veà daïy ngheà Caên cöù Quyeát ñònh soá 07/2006/QÑ-BLÑTBXH ngaøy 02/10/2006 cuûa Boä tröôûng Boä Lao ñoäng – Thöông binh & Xaõ hoäi veà vieäc pheâ duyeät quy hoaïch phaùt trieån maïng löôùi tröôøng cao ñaúng ngheà, tröôøng trung caáp ngheà, trung taâm daïy ngheà ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020 Caên cöù Quyeát ñònh soá 251/2006/QÑ-TTg ngaøy 31/10/2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc pheâ duyeät quy hoaïch toång theå phaùt trieån kính teá xaõ hoäi tænh Khaùnh Hoøa ñeán naêm 2020 Caên cöù Ñieàu leä mẫu tröôøng Cao ñaúng ngheà ñaõ ñöôïc Boä Lao ñoäng – Thöông binh & Xaõ hoäi ban haønh taïi Quyeát ñònh soá: 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2008 Caên cöù Ñieàu leä tröôøng Cao ñaúng ngheà Nha Trang ñaõ ñöôïc UBND tænh Khaùnh Hoøa pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá: 2468/ QĐ-UBND ngày 23/9/2010. 2. Boä maùy toå chöùc hieän nay 2.1. Cơ cấu tổ chức hành chính của Nhà trường: - Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng - Trần Quang Mẫn; Phó Hiệu trưởng - Lê Ngọc Hộ; Phó Hiệu trưởng - Trần văn Hải ; - 05 Phòng chức năng gồm: Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị - Quản lý học sinh, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Hành chính – Tổ chức, phòng Quản trị - Thiết bị. - 06 Khoa chuyên ngành: Khoa Điện – Điện tử - Tin, khoa Cơ khí, Khoa Du Lịch – Thương mại; Khoa Cơ bản; Khoa công nghệ Sinh học và CNMT; Khoa Sư phạm nghề và 1 Tổ bộ môn Chính trị - Giáo dục Quốc phòng - Thể chất, trực thuộc BGH. - 03 Trung tâm: Trung tâm Dịch vụ Sản xuất & Đời sống, Trung tâm Dạy nghề Nha Trang, Trung tâm đào tạo lái xe ô tô cơ giới.

2

Cơ cấu tổ chức Ñaûng.1.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trường Cao đẳng nghề Nha Trang 2.2. đoàn thể Ban giám hiệu Hội đồng tröôøng Khoa khoa học cơ bản Khoa Du lịchThương mại Phòng Đào tạo Phòng Công tác Chính trị Quản sinh Khoa Cơ khí Khoa ĐiệnĐiện tử Khoa Công nghệ môi trường và công nghệ sinh học Phòng Kế hoạch-Tài chính Phòng Hành chính-Tổ chức Khoa Sư phạm dạy nghề Phòng Quản trịThiết bị Bộ môn Chính trị Trung tâm Dịch vụ-Sản xuất Trung tâm dạy nghề Nha Trang Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Các lớp Học sinh-Sinh viên 3 .2.

2. 1 Đảng ủy Trường 2 Công Đoàn 3 Đoàn Thanh niên III Các bộ phận chức năng Họ và tên Trần Quang Mẫn Trần Văn Hải Lê Ngọc Hộ Năm sinh 1959 1960 1955 Học hàm.S.2. Trưởng khoa Th. CN-Phó trưởng khoa Th. Đoàn II TN.S. phụ trách khoa CN – Phó trưởng khoa CN – Trưởng khoa.2.S – Phó trưởng khoa (Đang NCS) Th.S – Phó trưởng khoa.S – Phó trưởng phòng KS – Phó trưởng phòng Kỹ sư-Trưởng phòng Kỹ sư-Phó trưởng phòng Kỹ sư-Phó trưởng phòng Th. Học vị/ Chức danh.PTröôûng khoa Th.S – Trưởng khoa Th.S – Trưởng khoa 1 Phòng Đào Tạo Nguyễn Kim Khánh Nguyễn Vaân Thoaïi Hoàng Trọng Phổ 2 Phòng Công tác Chính trị-Quản sinh Phòng Kế hoạch-Tài chính Phòng Hành chính-Tổ chức Phòng Quản trị-Thiết bị Phạm Kim Châu Văn Đình Thanh 3 4 5 Trần Văn Sỹ Trần Thị Nghị Trần Thị Thu Hà Đào Văn Hoa IV Các bộ phận chuyên môn Lê Quang Lợi 1 Khoa Khoa học cơ bản Vũ Thúy Hương 2 Khoa Du lịch-Thương mại Phan Thị Thanh Hà Trần Quốc Hưởng Hồ Phước Hoàng 3 Khoa Cơ khí Cao Văn Tài 4 5 6 Khoa Điện . Chức vụ Tiến sĩ Thạc sỹ Cử nhân Trần Quang Mẫn Hoàng Trọng Phổ Võ Thành Hoàng Hiếu Nguyễn Mạnh Hùng 1959 1957 1980 1967 1971 1959 1957 1961 1977 1971 1957 1957 1968 Bí thư Đảng bộ Chủ tịch Bí thư Th. Phụ trách khoa Th.S – Trưởng phòng Th.Điện tử Khoa Công nghệ môi trường và Công nghệ sinh học Khoa Sư phạm dạy nghề Lưu Đức Tuyến Nguyeãn Vaên Löïc Phan Văn Lại Bùi Thị Thúy Vinh 1979 1966 1962 1976 1965 1962 1973 1964 1956 4 .S – Trưởng phòng Kỹ sư. Công đoàn. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trường TT Thông tin các bộ phận I Ban Giám hiệu 1 Hiệu trưởng 2 Phó Hiệu trưởng 3 Phó Hiệu trưởng Các tổ chức Đảng.Trưởng phòng Kỹ sư-Phó trưởng phòng Kỹ sư-Trưởng phòng (Đang học cao học) CN – Phó trưởng khoa.

s Giám đốc trung tâm Cử nhân-Giám đốc Trương Đình Chương Traàn vaên Haûi Văn Thị Dần 1959 1961 1962 2.Hợp đồng: 54 .Nam: 146 . 01 nghieân cöùu sinh 3.Biên chế: 113 .4. Đội ngũ giáo viên: 233 .3 Tổng số cán bộ. Học vị/ Chức danh.Nữ: 87 .3.S-Phó giám đốc phụ trách trung tâm Th.Biên chế: 132 2.Hợp đồng: 47 Chæ tieâu naêm hoïc 2007-2008 Ngaén haïn Cao ñaúng ngheà Trung caáp ngheà Ñôn vò tính sinh vieân hoïc sinh 5 Keá hoaïch 300 900 Thöïc hieän 150 450 1150 Tyû leä% 150% 127. Chức vụ Th.1.Nữ: 65 . Coâng taùc ñaøo taïo vaø soá löôïng hoïc sinh –sinh vieân hieän coù 3.TT 7 V 1 2 3 Thông tin các bộ phận Bộ môn Chính trị Các Trung tâm dịch vụ Trung tâm Dạy nghề Nha Trang Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô Trung tâm Dịch vụ-Sản xuất Họ và tên Bùi Thị Thúy Vinh Năm sinh 1976 Học hàm. giáo viên của nhà trường: .1 Phát triển số lượng Tyû leä toát nghieäp Nam 01 13 70 04 04 04 02 64 01 04 Nữ Tổng số 01 15 134 05 08 04 .3.7% .1 Phát triển đào tạo qua các năm 3.S – Kieâm tröôûng Boä moân Th.Thỉnh giảng: 66 Giáo viên cơ hữu : 167 Trình độ đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp Công nhân bậc 5/7 trở lên Trình độ khác Trong đó có 12 giáo viên đang học Thạc sĩ.Nam: 114 .

Qua điều tra theo doõi hoïc sinh-sinh vieân ra tröôøng và khảo sát 6 . 7% 135.615 2.3% 112. Ngành nghề đào tạo a. sinh viên.7% 92% 3. Hàn.100 100% 133. Chế biến thực phẩm.1.6% 148% 140. giới thiệu việc làm cho học sinh. Đo lường điện. Quản trị doanh nghiệp. Hệ thống điện. Sửa chữa máy tàu thủy May và thiết kế thời trang Dịch vụ nhà hàng. Bảo vệ môi trường biển 8 9 10 Kinh tế Môi trường Xây dựng Nghề Điện công nghiệp. Điện tử dân dụng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Thiết kế đồ họa.2% 121. Sửa chữa máy tính Công nghệ Ô tô. Quản trị khách sạn.000 200 842 1. Quản trị lữ hành.399 2.150 1. Tin học văn phòng. Kế toán doanh nghiệp Bảo vệ môi trường biển Kỹ thuật xây dựng Quá trình đào tạo trường đã tổ chức tư vấn nghề và tư vấn việc làm.150 1.500 450 1.6% 133.050 210 670 1. Kỹ thuật chế biến món ăn. Cao đẳng TT Ngành 1 Điện 2 Điện tử 3 Điện lạnh 4 Công nghệ TT 5 Cơ khí 6 May 7 Du lịch 8 Kinh tế 9 Môi trường b. Cắt gọt kim loại.500 500 2. Trung cấp TT 1 2 3 4 5 6 7 Ngành Điện Điện tử Điện lạnh Công nghệ TT Cơ khí May Du lịch Nghề Điện công nghiệp Điện tử công nghiệp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Sửa chữa máy tính Công nghệ ô tô.2008-2009 2009-2010 Trung caáp CN Sô caáp ngheà Naâng baäc thôï Cao ñaúng ngheà Trung caáp ngheà Sô caáp ngheà Naâng baäc thôï Cao ñaúng ngheà Trung caáp ngheà Sô caáp ngheà hoïc sinh hoïc sinh Sinh vieân Hoïc sinh Hoïc sinh 500 1500 750 1. Hướng dẫn du lịch. Điện dân dụng. Quản trị khách sạn Kế toán doanh nghiệp.2. Thí nghiệm điện Điện tử công nghiệp. Cắt gọt kim loại May và thiết kế thời trang Dịch vụ nhà hàng.

saân bay quoác teá Cam Ranh. Cơ khí 100% học sinh. Beân caïnh thuaän lôïi veà vò trí ñòa lyù. Tænh coù caûnh bieån Nha Trang. theá vaø löïc cuûa tænh ngaøy caøng lôùn maïnh. nhiệm vụ được giao. Dieän tích toaøn tænh laø 5. vôùi öu theá ngaøy caøng vöôït troäi cuûa kinh teá tri thöùc vaø khoa hoïc coâng ngheä seõ mang laïi nhieàu vaän hoäi môùi.58% veà dieän tích vaø 1. Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi veà giao thoâng ñöôøng bieån. daân soá 1110 nghìn ngöôøi chieám 1.35% veà daân soá cuûa caû nöôùc. đặc biệt là UBND tỉnh và ngành chủ quản (Tổng cục Dạy nghề. phaûi xaây döïng ñöôïc caùc cô sôû ñaøo taïo ngheà chaát löôïng cao ñeà kòp thôøi cung caáp nguoàn nhaân löïc phuïc vuï cho söï phaùt trieån kinh teá . KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 I. chieán löôïc phaùt trieån kinh teá ñöôïc ñònh hình roõ neùt. trong đó nghề Du lịch. khu ñoâ thò phía Taây Leâ Hoàng Phong. Vò trí ñòa lyù nhö vaäy ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Khaùnh Hoøa phaùt trieån saûn xuaát haøng hoùa vaø môû roäng giao löu kinh teá – Xaõ hoäi vôùi caùc tænh trong caû nöôùc vaø quoác teá. Khaùnh Hoøa coøn laø nuùt giao thoâng quan troïng treân boä vôùi vò trí laø ñieåm giao nhau cuûa nhieàu tuyeán quoác loä nhö quoác loä 1. Điện. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên taùc ñoäng ñeán coâng taùc ñaøo taïo ngheà 1. Trường được các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương rất quan tâm đầu tư và theo dõi chỉ đạo kịp thời. II. Cuøng vôùi phaàn ñaát lieàn. 27. Khaùnh Hoøa cuøng vôùi caû nöôùc ñang trong tieán trình hoäi nhaäp saâu roäng hôn vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø Quoác teá. caùc hoaït ñoäng thu huùt ñaàu tö dieãn ra soâi ñoäng ôû caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm. sinh viên có việc làm. sinh viên có việc làm. caûng Cam Ranh vaø caûng trung chuyeån quoác teá vònh Vaân Phong. quoác loä 26. 7 . phía Nam giaùp Ninh Thuaän vaø phía Taây giaùp Ñaéc Laéc. ñöôøng khoâng. nhaát laø moät soá döï aùn lôùn ñaõ vaø ñang ñöôïc trieån khai xaây döïng. nhö caûng trung chuyeån Quoác teá vònh Vaân Phong. phía Baéc giaùp Phuù Yeân. Treân böôùc ñöôøng Coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa vaø hoäi nhaäp quoác teá. Boái caûnh kinh teá xaõ hoäi trong 5 naêm tôùi Naêm naêm tôùi. Sở Lao động – Thương binh và xã hội) đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trường thực hiện chức năng. ñoøi hoûi heä thoáng ñaøo taïo ngheà cuûa tænh phaûi coù nhöõng böôùc ñoät phaù. ñeå traùnh tuït haäu so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi.197 Km2. Laâm Ñoàng. Phần 2. thoå nhöôõng vaø nguoàn lao ñoäng taïo ñaø cho söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh. khu Du lòch Baõi daøi baéc baûn ñaûo Cam Ranh..thị trường lao động đã có trung bình 90% học sinh. Beân caïnh ñoù. Khaùnh Hoøa coøn coù nhieàu tieàm naêng veà ñieàu kieän töï nhieân vaø xaõ hoäi bao goàm khí haäu. Thuaän lôïi Khaùnh Hoøa laø tænh duyeân haûi Nam Trung boä. thuûy vaên. Khaùnh Hoøa coøn coù theàm luïc ñòa vaø vuøng laõnh haûi roäng lôùn vôùi hôn 40 ñaûo lôùn nhoû naèm raûi raùc treân bieån trong ñoù coù quaàn ñaûo Tröôøng sa vôùi vò trí heát söùc quan troïng veà quoác phoøng vaø kinh teá cuûa caû nöôùc. ñaây seõ laø nhöõng tieàn ñeà quan troïng ñeå Khaùnh Hoøa coù böôùc ñoät phaù taêng tröôûng nhanh trong thôøi gian tôùi.

tuy nhiên thang bảng lương để xếp cho người lao động có cùng bằng cấp tương đương (bằng cấp trong hệ thống trường thuộc ngành giáo dục và hệ thống trường trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội) chưa có văn bản hướng dẫn chính thức nên nhà trường khó giải thích cho phụ huynh học sinh. nâng cao định hướng thị trường và phát triển nhân sự nên đã tháo gỡ phần lớn khó khăn cho nhà trường. muïc tieâu dự án Nâng cao năng lực đào tạo nghề sát với yêu cầu trọng tâm trong đổi mới của hệ thống cải cách đào tạo nghề. có tinh thần trách nhiệm . nhiệt tình. nhân viên Trường năng nổ. nhiệm vụ được giao.Toác ñoä taêng tröôûng DGP bình quaân haèng naêm 12-13% 8 . Chương trình.2015 .Nhà nước đã và đang khuyến khích học sinh học nghề. nên rất khó khăn cho Trường trong quá trình hạch toán. laø tieàn ñeà vaø ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc döï aùn tieáp theo giai ñoaïn 2011 . .Döï aùn ODA veà thieát bò daïy ngheà giai ñoaïn 2005 – 2010 ñaõ taïo moät böôùc phaùt trieån cô baûn cho tröôøng. giáo viên. Tóm lại. . đặc biệt là đầu tư thiết bị. trong khi các nghề khác thì nhu cầu học của học sinh thì rất lớn như Kế toán. Neân cô sôû vaät chaát hieän taïi chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngöôøi hoïc . 2.Cơ sở hạ tầng và thiết bị dạy nghề được UBND tỉnh và Dự án Nâng cao năng lực đào tạo nghề đầu tư đáng kể.Một số nghề như Hàn. tăng mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.“Tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển dịch vụ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ñònh höôùng chieán löôïc cuûa tænh Khaùnh Hoøa giai ñoaïn 2011-2015 + Muïc tieâu kinh teáá trong 5 naêm tôùi Trong quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế . May nhu cầu sử dụng lao động là rất lớn nhưng người lao động đăng ký học nghề rất ít. nhất là chi phí phôi liệu cho học sinh thực hành nhất là Trường dạy nghề. Cô sôû thöïc tieãn ñeå xaây döïng Keá hoaïch chieán löôïc 1...Tröôøng ñaõ thaønh laäp ñöôïc 3 naêm treân cô sôû naâng caáp tröôøng THKT&NV Khaùnh Hoøa nhöng döï aùn xaây döïng cô sôû vaät chaát cho tröôøng cao ñaúng ngheà Nha Trang chöa ñöôïc trieån khai vì tröôøng ñaõ coù thoâng baùo di chuyeån ñòa ñieåm môùi. trong thời gian qua nhà trường đã có những thuận lợi rất lớn để hình thành và phát triển theo bước đi đúng hướng song còn những khó khăn. tạo thế và uy tín của trường đối với xã hội trong lĩnh vực đào tạo nghề.xã hội của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2015 đã đề ra mục tiêu phát triển như sau: . tin học.Mức thu học phí và định mức kinh phí của nhà nước áp dụng đã qua nhiều biến động giá cả.Đội ngũ cán bộ quản lý. tiền lương nhưng chưa có thông tư mới thay đổi. Khó khăn . III.. bất cập như đã nêu trên nhà trường đang tích cực tháo gỡ dần đồng thời mong được sự tiếp tục quan tâm của các cấp lãnh đạo để nhà trường thực hiện tốt chức năng. .

laâm-thuûy saûn taêng treân 4% . .000 + Chuû tröông cuûa tænh veà chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng Cô caáu kinh teá chuyeån dòch theo höôùng dòch vuï.5 laàn so vôùi giai ñoaïn 2006 – 2010 .Ñieàu leä Tröôøng Cao ñaúng ngheà Nha Trang ñaõ ñöôïc Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. . nhiệm vụ được giao. tyû troïng dòch vuï. . du lòch vaø coâng nghieäp.Để cơ sở triển khai thực hiện tốt chức năng..5%. taêng khoaûng 2 laàn so vôùi naêm 2010 . .Giaù trò saûn xuaát noâng.GDP bình quaân ñaàu ngöôøi: Naêm 2015 ñaït treân 3. chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp về lĩnh vực đào tạo nghề trong thời kỳ mới.Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020. cụ thể là: .Giaù trò saûn xuaát Coâng nghieäp.Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh và định hướng phát triển đào tạo nghề trong thời gian đến của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa. noâng-laâm-thuûy saûn chieám 9% GDP . .000USD. Từ đó đề ra mục tiêu trọng tâm của Trường để mỗi thành viên trong Hội đồng trường tham gia với tinh thần tự giác. tuyeån sinh môùi hoïc sinh hoïc ngheà trong 5 naêm:122.Luật Dạy nghề. .Toång voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi taêng gaáp 3. Theo ñoù. trung tâm dạy nghề được hỗ trợ đầu tư tập trung bằng kinh phí năm 2010 của dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục-Đào tạo đến 2010.Điều lệ trường Cao đẳng nghề của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. thuûy saûn.Toång giaù trò xuaát khaåu ñòa phöông taêng bình quaân 15% naêm . du lòch – coâng nghieäp. sáng tạo nhằm duy trì và phát triển theo mục tiêu đã đề ra. nhà trường quán triệt trong Hội đồng trường các chủ trương. Caùc caên cöù phaùp lyù .Tyû leä ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo ngheà ñaït 47.000 ngöôøi .Soá lao ñoäng ñöôïc taïo vieäc laøm haøng naêm treân 26.Quyết định số 1648/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt danh sách các trường.5%GDP. xaây döïng cuøng chieám 45.Quy hoạch của Tỉnh. + Caùc Quyeát ñònh veà ñaàu tö xaây döïng tröôøng Ngaøy 18/9/2009 UBND tænh coù Quyeát ñònh soá 2305/QÑ-UBND veà vieäc pheâ duyeät döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình: Khoa Coâng ngheä Moâi tröôøng vaø Khoa Coâng ngheä Sinh hoïc cuûa Tröôøng Cao ñaúng Ngheà Nha Trang Ngaøy 06/9/2010 UBND tænh Khaùnh Hoøa coù thoâng baùo soá 4639/TB-UBND veà vieäc tham gia mua laïi cô sôû cuõ vaø ñaàu tö xaây döïng môùi Tröôøng Cao ñaúng ngheà Nha Trang taïi khu vöïc Baéc Hoøn OÂng 9 .Chuû tröông cuûa tænh veà xaây döïng cô sôû ñaøo taïo ngheà chaát löôïng cao 2.Xaây döïng taêng bình quaân treân 17% . xaây döïngnoâng.Giaù trò dòch vuï-Du lòch taêng bình quaân treân 14% . laâm.

Xác định vai trò. Trung cấp. vị trí.Mục tiêu trọng tâm của trường + Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Nha Trang thành trường dạy nghề chất lượng cao. trang thiết bị dạy nghề phục vụ theo nhu cầu phát triển của trường. 10 . dịch vụ theo quy định của pháp luật. . sinh viên ra trường có việc làm. nhiệm vụ được giao của Trường theo Điều lệ trường Cao đẳng nghề Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt (Quyết định số 2468/QĐUBND ngày 23/9/2010): . xây dựng các ngành nghề mũi nhọn gắn với thương hiệu của trường.Xaây döïng nhaø tröôøng phaùt trieån moät caùch toaøn dieän ngang taàm vôùi caùc tröôøng trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ 1. thái độ lao động và đạo đức nghề nghiệp một cách toàn diện để sẵn sàng tham gia lao động sản xuất sau khi tốt nghiệp ra trường. chuẩn bị đủ điều kiện để lên trường Đại học sö phaïm Kỹ thuật. nhà xưởng. Có trên 95% học sinh.2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 1.2.Nghiên cứu ứng dụng khoa học . tổ chức sản xuất kinh doanh.Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề và sinh viên. + Cung cấp cho người lao động đầy đủ các kiến thức.Liên kết với các trường trong và ngoài nước đào tạo đại học. vị trí của Trường . dịch vụ. kinh doanh. kỹ năng nghề nghiệp. đơn vị khác có nhu cầu. ñaøo taïo vaø daïy ngheà Baéc Hoøn OÂâng Caùc chuû tröông veà ñaàu tö trang thieát bò töø caùc nguoàn voán ñoái vôùi tröôøng IV. Sơ cấp.Ngaøy 26/8/2010 UBND tænh coù Quyeát ñònh soá 2215/QÑ-UBND veà vieäc cho pheùp laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình: kyù tuùc xaù Tröôøng Cao ñaúng ngheà Nha Trang taïi khu vöïc Baéc Hoøn OÂng Ngaøy 30/9/2010 UBND tænh Khaùnh Hoøa coù coâng vaên soá 5160/UBND veà vieäc Trieån khai thöïc hieän döï aùn ñaàu tö xaây döïng trong khu quy hoaïch tröôøng hoïc. + Đào tạo nghề luôn luôn gắn kết với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng hợp lý học sinh tốt nghiệp ra trường. . văn hoá lao động. nhiệm vụ của Trường Tiếp tục phát huy chức năng. Xác định chức năng. Xác định vai trò. 2.1. chức năng nhiệm vụ của Trường. cán bộ kỹ thuật có nhu cầu. 1. + Đảm bảo đủ thiết bị. làm vai trò hạt nhân của caùc trường dạy nghề trong tỉnh Khaùnh Hoøavà khu vöïc Nam Trung boä – Taây Nguyeân.Laø tröôøng troïng ñieåm Quoác gia taïi tænh Khaùnh Hoøa vaø khu vöïc Nam Trung boä – Taây Nguyeân . QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG GIAI ĐOẠN 2011.kỹ thuật – công nghệ.Bồi dưỡng nâng cao tay nghề theo nhu cầu của cơ sở sản xuất. . các nghề công nghệ cao và các chuyên đề khác. phòng học. .Trong 5 naêm tôùi tröôøng Cao ñaúng ngheà Nha Trang phaán ñaáu xaây döïng nhaø tröôøng thaønh cô sôû ñaøo taïo ngheà chaát löôïng cao vôùi moät soá ngheà troïng ñieåm ñaùp öùng cho nhu caàu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh Khaùnh Hoøa vaø khu vöïc Nam Trung boä – Taây Nguyeân .Đào tạo nghề các hệ Cao đẳng. cơ sở vật chất.

3. đoàn thể Ban giám hiệu Hội đồng tröôøng Khoa khoa học cơ bản Khoa Du lịchThương mại Khoa Cơ khí Phòng Đào tạo Phòng Chính trị vaø coâng taùc HSSV Phòng Kế hoạch-Tài chính Phòng Hành chính-Tổ chức Phòng Quản trịThiết bị Phòng đảm bảo chất lượng và khảo thí Khoa ĐiệnĐiện tử Khoa CNSH & CNMT Khoa Xây dựng Khoa Kinh tếTài chính Khoa Sư phạm dạy nghề Khoa Chính trị Phòng khoa học công nghệ Ban công tác các dự án Ban quản lý ký túc xá Trung tâm Dịch vụ-Sản xuất Trung tâm Ngoại ngữ tin học Trung tâm dạy nghề Nha Trang Trung tâm đào tạo lái xe ô tô cơ giới Các lớp Học sinh-Sinh viên 11 .1.Cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ giáo viên Ñaûng.Noäi dung cuûa ñeà aùn 3.

đã được tham quan khảo sát nước ngoài ( Đức. giáo viên được đào tạo. đồng thời năng động sáng tạo và tận tuỵ với công việc. trừ nhân viên nghiệp vụ mang tính đặc thù. GV có trình độ đại học: + CB. Malaysia. Cộng hòa Séc. học tập khảo sát nước ngoài (Đức. nhân viên hành chính không tuyển thêm. nghiệp vụ sư phạm. 25% cán bộ..500 HS/năm học thì lượng giáo viên của Trường sẽ là: 416 người. Nhà trường chủ trương phát triển nhân sự trên cơ sở tỷ lệ 75% giáo viên. dụng cụ làm việc của lao động các ngành nghề còn hạn chế. sử dụng các phương tiện. GV đang học Thạc sĩ: + CB.3. nhân viên trong trường. Đội ngũ giáo viên : . Cộng hòa Séc) đây là lực lượng nòng cốt để nhân rộng trình độ quản lý. trong đó chú trọng phát triển giáo viên kỹ thuật cơ hữu đặc biệt là giáo viên hướng dẫn thực hành theo tỷ lệ 1 giáo viên/18 học sinh. an toàn lao động. Ngoài ra 100% giáo viên đã được bồi dưỡng phương pháp dạy học mới và sử dụng thiết bị trong dạy học trong nước. Nhưng do gặp khó khăn trong mối quan hệ với doanh nghiệp.. GV đang là nghiên cứu sinh: 3 người 167 người 21 người 95% 01 người 17 người 12 người 01 người . sinh viên. nhân viên hành chính/tổng số cán bộ.Đối với cán bộ. thể dục. Singapore. . Singapore) để có điều kiện vận dụng một số mô hình đào tạo ở các nước tiên tiến vào các hoạt động của trường trên cơ sở chủ trương của Đảng.Tổng số cán bộ. nhân viên trước hết xây dựng khối đoàn kết nội bộ. nhân viên trong trường. cán bộ kỹ thuật và tối đa 25% cán bộ. Đối với cán bộ. kỹ năng thực hành trình độ ngoại ngữ . Hiện tại 95% giáo viên đã tốt nghiệp Đại học. chuyên môn cho tập thể cán bộ. 3. giáo viên. GV có trình độ Thạc sĩ: + CB. đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong quản lý. giáo viên nhân viên tính đến 31/7/2010: 191 người Trong đó: + Ban giám hiệu: + Giáo viên: + Cán bộ. giáo viên. nhưng vẫn còn thiếu về số lượng. số giáo viên còn thiếu sẽ mời thỉnh giảng nhất là giáo viên ở bộ môn chung như: Ngoại ngữ. đã có 43 cán bộ.Lãnh đạo trường đã có trên 20 năm giảng dạy và quản lý giáo dục – đào tạo. giáo viên. chính trị. nhân viên hành chính. nhân viên: + CB. Phát triển đội ngũ giáo viên Theo tỷ lệ lao động làm việc tại Trường Cao đẳng nghề là: 1 giáo viên/35 học sinh. dịch vụ. tiến kịp với trình độ giáo viên của các nước trong khu vực và từng bước hội nhập với cộng đồng quốc tế. nhân viên của trường. Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. pháp luật. giáo viên. Nhưng để tránh tình trạng giáo viên một ngành nghề dư khi ngành nghề đó giảm sĩ số học sinh thì số giáo viên biên chế chỉ dừng lại không quá 300 người. Để thuận lợi trong công tác quản lý nhân sự đồng thời tiết kiệm được nguồn thu để tăng thu nhập cho cán bộ.3. do thiếu kinh phí cho nên khả năng tiếp cận. GV có trình độ Tiến sĩ : + CB. có tính thần cộng đồng trách nhiệm. tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn.với số lượng 7.2.tin học để đóng vai trò giáo viên hạt nhân trong dạy nghề của tỉnh.Các nghề đào tạo và qui mô của Nhà trường: 12 . sinh viên. Thái Lan. Malaysia. tinh giảm biên chế bằng cách không thay thế nhân viên khi có người đến tuổi nghỉ hưu và chuyển một số nhân viên sang lĩnh vực sản xuất.

Các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước đã ứng dụng việc phát triển chương trình đào tạo nghề theo nguyên tắc DACUM (Developing A Curriculumn) để tránh những sai lầm thường mắc phải trong chương trình đào tạo đó là: Không dạy cái cần dạy. . chính vì vậy chúng ta cần tránh những hạn chế của một trường không gắn kết với doanh nghiệp đó là: . bổ sung thường xuyên thiết bị. Dạy cái không cần dạy.Chỉ cung cấp kiến thức cơ bản mà không dành thời lượng rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh. khảo sát thiết bị. . sinh viên. nhà trường không xây dựng chương trình đào tạo theo chủ quan của mình. không đủ sức cạnh tranh để vươn lên. Thường xuyên bổ sung nội dung giảng dạy cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu của tình hình thiết bị. công nhân lành nghề cao và người thợ đang làm cùng tham gia để xác định nhiệm vụ. nhằm đảm bảo kiến thức. dụng cụ lao động mới trên thị trường. . làm một nẻo”. máy móc trong Trường. việc làm và tìm chỗ việc làm cho học sinh. Nếu một trường đào tạo nghề không gắn kết với doanh nghiệp chắc chắn sẽ có những hạn chế rất lớn về hiệu quả đào tạo dẫn đến tình trạng “dạy một nơi.Thực hành tại Trường không thực tập sản xuất tại doanh nghiệp. Bởi vậy khi xây dựng chương trình đào tạo cần chú ý mời những cán bộ kỹ thuật. giảm uy tín của trường.Xây dựng chương trình đào tạo theo chủ quan của Trường. sinh viên. kỹ năng cho người lao động khi tốt nghiệp ra trường.Không điều tra. máy móc và dây chuyền công nghệ tại các doanh nghiệp để điều chỉnh. trong đó cấu phần nâng cao định hướng thị trường có nội dung phát triển chương trình đào tạo.Không tư vấn nghề. . Danh sách các nghề đào tạo theo từng trình độ hiện có : TUYỂN SINH ĐẾN NĂM 2010 2007 535 117 56 58 37 141 126 2008 842 138 108 100 59 284 153 2009 470 83 56 60 23 101 59 60 28 2010 STT TÊN NGHỀ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Điện công nghiệp Điện tử công nghiệp Công nghệ ô tô Cắt gọt kim loại Kế toán doanh nghiệp Dịch vụ nhà hàng Quản trị khách sạn May và thiết kế thời trang Bảo vệ môi trường biển Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Quản trị doanh nghiệp Sửa chữa máy tính 13 .Theo mục tiêu cải cách hệ thống Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. làm cho người học nghề sau khi tốt nghiệp bở ngỡ và lúng túng khi vào làm việc tại các doanh nghiệp. công việc và các bước mà người thợ đang làm để đáp ứng “Dạy những cái cần dạy”.

Công nghiệp – Xây dựng – Nông nghiệp”.150 2. Do đó Nhà trường đào tạo nghề cần phải bám sát vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế này để đào tạo lao động kỹ thuật đáp ứng với thị trường lao động. do vậy định hướng cơ cấu nghề đào tạo của Trường như sau: 14 .308 74 135 137 86 108 38 123 34 34 157 134 43 29 46 80 69 50 34 134 177 90 65 84 84 52 106 90 73 66 2009 1.STT TÊN NGHỀ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ TUYỂN SINH ĐẾN NĂM 2010 2007 1.xã hội của tỉnh đến năm 2020 cho thấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ .435 90 154 186 133 136 100 39 36 187 193 112 2008 1.615 64 98 85 85 94 44 90 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Cắt gọt kim loại Công nghệ ô tô Điện công nghiệp Điện dân dụng Điện tử công nghiệp Điện tử dân dụng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Thiết kế đồ họa Tin học văn phòng Dịch vụ nhà hàng Quản trị khách sạn Chế biến thực phẩm May và thiết kế thời trang Kỹ thuật xây dựng Kế toán doanh nghiệp Hàn Hướng dẫn du lịch Kỹ thuật chế biến món ăn Bảo vệ môi trường biển Hệ thống điện Đo lường điện Thí nghiệm điện Sửa chữa máy tính Sửa chữa máy tàu thủy Quản trị lữ hành Tổng cộng 1970 2.085 Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế .

7 m2 4. công trình Tổng (m2) 402. 3. Cơ khí. Cơ sở 4 : Trung tâm dạy nghể Nha Trang Địa chỉ : 298 Thống Nhất và 168 Dã Tượng-Nha Trang-Khánh Hòa Cụ thể : Diện tích hạng mục và công trình : Diện tích TT Hạng mục.2 3 4 4.2 2788.Kỹ thuật phục vụ .2 120 2011 Đang xây dựng Diện tích (m2) Thời gian hoàn thành 1 2 2. Công nghệ cao chú ý đến Vi điện tử. Cơ sở 1(Cơ sở chính) : tại 32 Trần Phú-Vĩnh Nguyên-Nha Trang Diện tích : 27.6m2 2. CNC.396m2 3.4 4. trong đó kỹ thuật phục vụ chú ý đến nghiệp vụ Du lịch.4 Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học : Cơ sở vật chất là điều kiện quan trọng đảm bảo chất lượng cho các hoạt động đào tạo.2 4.1 4.Kỹ thuật công nghiệp – Công nghệ cao.2 210 1590. Cơ sở 2 : Trung tâm đào tạo lái xe ô tô-cơ giới : Địa chỉ : Xã Phước Đồng-Tp Nha Trang-Khánh Hòa Diện tích : 44.2 210 1177.2 500 30668.1 Khu hiệu bộ Phòng học lý thuyết Đã xây dựng Phòng học lý thuyết đang thuê Phòng học thực hành Khu phục vụ Thư viện Ký túc xá Nhà ăn Trạm y tế Khu thể thao Khác (liệt kê các hạng mục công trình) Phòng bảo vệ 79 15 31 48 2011 . kỹ thuật công nghiệp chú ý đến Hàn.3 4.5 5 5.1 2.2 3408.5 314 25 4360 5000 2011 413 140 2011 2011 21900 2011 Đã xây dựng (m2) 402.164. Cơ sở 3 : Khoa Công nghệ môi trường và khoa Công nghệ sinh học Địa chỉ : Thôn Tân Xương-xã Suối Cát-huyện Cam Lâm-Khánh Hòa Diện tích : 130.574.5 454 25 9360 8768. nghiên cứu khoa học và công tác quản lý. Trường Cao đẳng nghề Nha Trang hiện có 04 cơ sở : 1.

7 60 202 915. PCCC Bể chứa nước 297 1176 130.3 5. Điện. Ngoài ra Nhà trường đã lập dự toán xây dựng khu KTX với diện tích 2. hiện nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng cục Dạy nghề đã có chủ trương chọn Trường Cao đẳng nghề Nha Trang vào danh sách trường được đầu tư nguồn vốn trên.2 5.4 60 120 2011 2011 22 120 44 44 2011 2011 2011 2011 5.2 49 103.8 524.Riêng một số ngành nghề trọng điểm của Nhà trường sẽ được trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại .5 ha với king phí khoảng 70 tỷ đồng đang chờ Chính Phủ phê duyệt từ nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ.Hệ thống thiết bị mang tính đồng bộ.11 Nhà xe KTX 5. + Kế hoạch đầu tư : Chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho các ngành nghề đáp ứng được yêu cầu của xã hội .4 22079. Điện tử) với tổng giá trị 990.4 5.000 EUR tương đương 20 tỷ đồng. dự án.2 5 59.10 Nhà bảo vệ KTX 5. 3.7 60 224 1035. tổ Chính trị Nhà xe khách Nhà xe giáo viên Nhà xe học sinh Nhà đặt máy bơm. có sự hỗ trợ nhau giữa các nghề đào tạo.14 Hội trường 5. có sự kết nối giữa đào tạo và sản xuất .13 Nhà vệ sinh 5.15 Bể tập lặn 5. Trang thiết bị phục vụ dạy học : Ngoài thiết bị của Dự án ODA của Chính phủ CHLB Đức đầu tư cho 3 nghề trọng điểm (Cơ khí.8 524.8 69.Nghề Điện: Công nghệ PLC 16 .16 Ao hồ chứa và thực nghiệm Tổng cộng 48 242 11335 39656 2011 2011 2011 61735.5 5.12 Khu làm việc phục vụ lái xe cơ giới 5.5.4 242 11335 237 1056 130. + Quan điểm đầu tư các trang thiết bị dạy học : .5.7 5.6 5. Nhà trường đã được UBND tỉnh qui hoạch xây dựng trường mới với diện tích 7 ha tại Khu Bắc Hòn Ông-Phước Đồng-Nha Trang.8 5.8 21.Tất cả các nghề đào tạo đều có thiết bị thực hành tương xứng với chương trình đào tạo .9 Kho trường Khu Phòng khoa Khu Khoa cơ bản.4 Căn cứ qui hoạch tổng thể các cơ sở đào tạo nghề của Tỉnh Khánh Hòa.4 9 111 171.4 9 111 171. Dự án này đã được đầu tư từ năm 2007 với điều kiện nhà trường mở rộng mặt bằng và Xây dựng cơ bản theo yêu cầu của Bộ Lao động – thương binh và Xã hội và Ban quản lý dự án.Nghề Cơ khí : Công nghệ CNC .

Chương trình mục tiêu quốc gia về nâng cao năng lực đào tạo nghề và Dự án ODA của Chính phủ CHLB Đức. xã hội của địa phương. gia đình và nhà trường qua mạng máy tính v. quản lý học sinh.000 viên/năm sinh 2 7.. cải tiến.Nghề Cơ điện tử .Nghề Bảo vệ môi trường biển + Nguồn vốn đầu tư : Ngoài nguồn vốn đang được đầu tư từ ngân sách tỉnh. Thiết bị điện tử phục vụ nhà thông minh v. sinh viên.000 sinh viên .năm 3.4 ha 2.v. sinh viên và thông tin hai chiều giữa học sinh. .45 ha sinh 3 2. . giáo viên đầu tư nghiên cứu ứng dụng và viết sáng kiến kinh nghiệm phục vụ các hoạt động trong trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động riêng lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học có 100% giáo viên thực hiện.v. Các dự án xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường. học cụ được áp dụng vào giảng dạy.. Nha Trang – Khánh Hòa 17 Diện tích 14 ha Quy mô 200 viên/năm 5.Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia : * Từ 2011-2015 : 5 tỷ đồng/năm * Từ 2016-2020 : 7 tỷ đồng.Nguồn vốn Ngân sách tỉnh : Trích 20% nguồn vốn sự nghiệp hàng năm mua sắm trang thiết bị .. cải tiến. 3.Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật thuộc các chuyên ngành đào tạo của Trường.. Nhà trường lập kế hoạch đầu tư các trang thiết bị từ 2011-2015 và định hướng đến 2020 như sau . Đối với Trường sẽ xây dựng đề tài khoa học trong việc khảo sát thị trường lao động. phát huy tính năng hệ thống phần mềm và thiết bị thiết kế thời trang trong ngành may.6. .Nguồn vốn ODA và các chương trình khác : * Từ 2011-2015 : 2 triệu USD/năm * Từ 2016-2020 : 4 triệu USD. các dự án chuyển giao công nghệ của các tổ chức trong nước và quốc tế góp phần tích cực vào phát triển kinh tế. ngoài ra phát động cán bộ. Các dự án dự kiến gồm: Stt 1 Tên dự án Khoa CN Môi trường và khoa CN Sinh học Xây dựng cơ sở trường mới Địa điểm Thôn Tâm Xương – Xã Suối Cát – Huyện Cam Lâm Xã Phước Đồng – TP. Các hoạt động nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học tiên tiến để phục vụ đào tạo và sản xuất như Phần mềm công nghệ thông tin trong lĩnh vực đào tạo và thông tin về thị trường lao động.Nhóm nghề Dịch vụ du lịch . Nha Trang – Khánh Hòa Ký túc xá sinh Xã Phước Đồng – viên TP. 70% giáo viên có đề tài nghiên cứu.Giai đoạn 2011 – 2015 sẽ đánh dấu bước ngoặt phát triển mạnh mẽ cả về cơ sở hạ tầng và quy mô học sinh. Phấn đầu đến 2015 ít nhất có 5 đề tài được công nhận cấp tỉnh. trong đó có đề tài cấp Bộ.năm . cấp tỉnh và cấp quốc gia. giáo trình điện tử..7. làm mới các mô hình. của ngành và của cả nước.Xây dựng. xây dựng các chuẩn đào tạo nghề. hoàn thiện nội dung chương trình và phương pháp đào tạo..

000 3 4 73.900 2 550.900 - Các dự án giai đoạn 2016 -2020: 18 .Các dự án giai đoạn 2011 – 2015 : ĐVT: Triệu đồng Chi cho XDCB 13.000 55.000 NS trung ương 707.000 1.000 15.8.000 Chi cho đào tạo giáo viên Chi mua Dự kiến sắm nguồn trang vốn thiết bị 900 Ngân sách Tỉnh 50.4 5 Tăng cường năng lực dạy nghề (ODA giai đoạn II) Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề - Nâng năng lực máy móc thiết bị giảng dạy thực hành mới 60 % Nâng năng lực máy móc thiết bị giảng dạy thực hành mới 60 % Giai đoạn 2016 – 2020 nhà trường sẽ phát triển ổn định với mục tiêu trở thành trường Đại học sư phạm kỹ thuật. Với các dự án: Stt 1 Tên dự án Địa điểm Tăng cường năng lực dạy nghề (ODA giai đoạn III) Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề Diện tích 2 Quy mô Nâng năng lực máy móc thiết bị cho giảng dạy thực hành mới 80 % Nâng năng lực máy móc thiết bị cho giảng dạy thực hành mới 80 % 3. Chi phí tính toán: .000 500.000 Ngân sách Tỉnh 50.000 73.000 500 5 16.000 ODA Stt 1 Tên dự án Khoa CN Môi trường và khoa CN Sinh học Xây dựng cơ sở trường mới Ký túc xá sinh viên Tăng cường năng lực dạy nghề (ODA giai đoạn II) Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề Tổng cộng Cộng 13.

kiểm định chất lượng dạy nghề có vai trò quan trọng trên các phương diện sau: a) Đối với xã hội: hoạt động kiểm định thường mang tính xã hội rất cao.Khuyến khích việc nâng cao chất lượng của từng cơ sở dạy nghề thông qua việc tự xem xét và tự đánh giá thường xuyên.000 1. . 2. . cơ sở sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. . kinh doanh.ĐVT: Triệu đồng Stt 1 Tên dự án Tăng cường năng lực dạy nghề (ODA giai đoạn III) Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề Tổng cộng Cộng 55.Đó là sự đảm bảo trước xã hội về chất lượng “sản phẩm” của cơ sở dạy nghề. . Vai trò của kiểm định chất lượng dạy nghề: Hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề là một hoạt động có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với xã hội.000 25. Dịch vụ nhân sự cho người học phải xây dựng các chương trình định hướng và lập hệ thống hồ sơ nhân sự phù hợp gồm: dịch vụ tư vấn cá nhân. Mục tiêu của kiểm định chất lượng dạy nghề: Kiểm định chất lượng dạy nghề hướng tới hai mục tiêu cơ bản là: .000 Chi cho XDCB Chi cho Chi mua Dự kiến đào tạo sắm nguồn giáo trang vốn viên thiết bị 500 50.Là cơ sở cho việc trao đổi và di chuyển lao động giữa các cơ sở sản xuất.Xác nhận chất lượng và hiệu quả đào tạo của cơ sở dạy nghề.Là cơ sở cho việc tuyển dụng. người có nhu cầu học nghề. xem xét tư cách hành nghề của những người học nghề .000 3. .Thông qua quá trình kiểm định.000 NS trung ương 2 81. nâng cao hiệu quả của đầu tư cho đào tạo nghề.9. Nói cụ thể hơn. b) Đối với người học: mục đích của các dịch vụ cho người học là nhằm đáp ứng những đòi hỏi. các cơ sở dạy nghề luôn chủ động và có ý thức trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề của mình. dịch vụ sử dụng lao động trong và ngoài nước. cơ sở dạy nghề. thể hiện ở chỗ: . chương trình 19 .000 ODA 26. sự ham muốn và phát huy các khả năng tiềm tàng của người học đối với các chương trình dạy nghề.Xác nhận các cơ sở dạy nghề có đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm khẳng định với cộng đồng giáo dục và công chúng rằng cơ sở dạy nghề đó đào tạo nghề có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Công tác kiểm định chất lượng dạy nghề: 1.

đầy đủ thông qua việc xem xét và xây dựng báo cáo tự đánh giá. Điều quan trọng hơn là nếu được học ở những cơ sở dạy nghề có uy tín và những chương trình dạy nghề phù hợp đã được khẳng định qua kiểm định chất lượng thì người học sẽ dễ tìm được việc hoặc tự tạo làm khi ra trường. dịch vụ tài chính cho người học. đáp ứng ứng cầu đào tạo nghề thông qua đó đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. dịch vụ lưu giữ các hồ sơ của người học. . khuyến khích từ bên ngoài giúp cơ sở dạy nghề có điều kiện đánh giá lại mình một cách toàn diện. Dạy nghề là một hoạt động dịch vụ. trường phấn đấu đạt cấp độ 3 và giữ vững đến năm 2020. tiến tới xây dựng trường trở thành cơ sở dạy nghề chất lượng cao. 20 . họ có thể yên tâm vì nhu cầu học tập của họ được đáp ứng một cách tốt nhất. trong khu vực. nâng cao năng lực hoạt động của mình để tiến tới xây dựng một cơ sở dạy nghề có chất lượng cao.định hướng cho học sinh. nâng cao trình độ. phát hiện những nhân tố mới trong số các cơ sở dạy nghề đã thực hiện tốt các giải pháp cải tiến. Qua đó huy động các đơn vị và từng bộ phận trong toàn trường cùng thực hiện tự kiểm định. Công tác kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Cao đẳng nghề Nha Trang giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020.. nâng cao chất lượng. Việc các cơ quan kiểm định áp dụng các "tiêu chuẩn kiểm định chất lượng" sẽ tránh được những tác động bên ngoài có hại tới uy tới của cơ sở dạy nghề. . kiểm định chất lượng sẽ đảm bảo độ tin cậy đối với cơ sở dạy nghề mà người học đó đang theo học..Giai đoạn 2011 – 2015. là tiền đề giúp cho người học được công nhận trong việc hành nghề. từ các cơ sở dạy nghề đã được cấp giấy chứng nhận "chất lượng" giúp họ yên tâm hơn .Giáo viên và Học sinh .Sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Nha Trang về vai trò quan trọng của công tác tự kiểm định. tự hoàn thiện mình để nâng cao chất lượng đào tạo. e) Đối với người sử dụng lao động: học sinh tốt nghiệp từ các chương trình dạy nghề đã được kiểm định chất lượng. . tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề. Chất lượng hoạt động dịch vụ này không nằm ngoài những vấn đề chung về chất lượng và quản lý chất lượng. khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường trong cả nước. Bởi vậy.Viên chức .sinh viên. Hay nói cách khác thông qua kiểm định chất lượng. .Thu thập và xử lý các minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên cơ sở đối chiếu.Nâng cao nhận thức của Cán bộ . thương hiệu.Phát hiện những điểm mạnh và những điểm chưa đạt được cần cải thiện trong thời gian tới. c) Đối với bản thân các cơ sở dạy nghề: kiểm định chất lượng có vai trò như là một động lực bên trong với sự hỗ trợ. 3. dịch vụ giới thiệu việc làm. tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành. Hơn nữa. tự đánh giá nói riêng được tiến hành tốt sẽ thúc đẩy các cơ sở dạy nghề cải tiến nâng cao chất lượng. so sánh với các yêu cầu của hệ thống tiêu chí. nếu kiểm định chất lượng nói chung và tự kiểm tra. kiểm định chất lượng dạy nghề thông qua việc đánh giá và chứng nhận các cơ sở dạy nghề đạt “chất lượng” là một việc làm cần thiết để hoạt động dạy nghề đi vào nề nếp. d) Đối với cơ quan quản lý các cấp: kiểm định chất lượng được coi là một công cụ đảm bảo đánh giá một cách khách quan về cơ sở dạy nghề. và qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn. Vì thế. tự đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề theo hệ thống tiêu chí. . uy tín của một cơ sở dạy nghề sẽ được xã hội biết đến và thừa nhận. Giúp cho người học chuyển đổi việc học tập giữa các trường hoặc được công nhận khi họ có nhu cầu bồi dưỡng. dịch vụ ăn và ở.

cần ổn định bộ máy quản lý của trường. nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. phẩm chất đạo đức lối sống. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh. với sự phát triển của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các khu chế xuất. cơ cấu để phát triển trường. Từ những đánh giá trên. Đội ngũ giáo viên là nhân tố giữ vị trí quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của trường.4. các khu công nghiệp trong tỉnh trong thời gian tới. để đạt được yêu cầu này. lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo. Các tiến kỹ thuật và công nghệ hiện đại sẽ được ứng dụng rộng rãi cải tiến. hiện đại hoá nội dung chương trình đào tạo theo tiếp cận thị trường đang là một vấn đề cấp thiết cần được giải quyết để nâng cao chất lượng đào tạo.Quản lý là khâu quyết định mọi hoạt động của nhà trường.1. đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị. đặc biệt là đối với một trường trọng điểm.Với mục tiêu tổng quát là “ Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa. Nội dung giải pháp Về bộ máy quản lý. cán bộ giáo dục giai đoạn 20052010”. a. Đào tạo gắn với sử dụng đang là một yêu cầu bức bách. Nên việc tuyển dụng cần phải chọn lọc mới đáp ứng nhu cầu của xã hội. Caùc giaûi phaùp chieán löôïc Căn cứ vào kết quả phân tích môi trường và đánh giá thực trạng nêu trên cho thấy: để phát triển bền vững nhà trường trong thời gian tới. Đổi mới công tác quản lý của trường là : Cán bộ quản lý. đặc biệt là chuẩn bị để nâng cấp trường thành trường Đại học thì phát triển đội ngũ có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. mọi hoạt động đã đi vào ổn định. nâng cao chất lượng. đảm bảo đủ về số lượng. đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”. đồng bộ về cơ cấu. đủ về số lượng và chất lượng. Chương trình đào tạo là yếu tố cốt lõi của đào tạo. tổ chức quản lý và cơ chế quản lý. 21 . vì khâu quản lý là hết sức quan trọng và có tác động đến mọi hoạt động của nhà trường. tác giả đề xuất một số giải pháp chiến lược sau đây: 4. một số vấn đề chiến lược cần được giải quyết là: Đổi mới quản lý nhà trường mà trước hết là Bộ máy lãnh đạo và cơ chế quản lý. . Giải pháp 1: “Đổi mới về quản lý” Ngày 11/01/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 09 phê duyệt đề án “ Xây dựng. chất lượng và hiệu quả là sự sống còn của nhà trường. việc cần thiết là phải thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động.

để trong những năm tháng sắp tới trường sẽ có một đội ngũ cán bộ chủ chốt thật sự vững vàng về chuyên môn. c. Giải pháp 2: “Phát triển đội ngũ giáo viên” Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng trong bài “Đội ngũ giáo viên quyết định trực tiếp chất lượng đào tạo” Ông đã khẳng định “Trong mối tương quan giữa chất lượng và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.Nhà trường cần để cử các cán bộ quy hoạch theo học các lớp quản lý nhà nước dài hạn hoặc ngắn hạn để nâng cao trình độ để phục vụ nhà trường.2. chương trình học… Các chuyên gia này có khả năng lập kế hoạch.Xây dựng một chiến lược phát triển về đào tạo là vô cùng khó khăn. có thành tích trong việc xây dựng nhà trường. .Về cơ chế quản lý đào tạo. nội dung và quản lý giáo dục ở mức độ địa phương. Kế hoạch thực hiện giải pháp . b.Ban giám hiệu và các cán bộ chủ chốt của nhà trường phải là những người có kiến thức và kỹ năng về quản lý đào tạo. Không nhất thiết họ phải được đào tạo về chuyên ngành này nhưng phải là người có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý và am hiểu về giáo dục và đào tạo. có nhiệt huyết đi đào tạo về các ngành quản lý giáo dục.Từ 2011 đến 2020 từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý để tiến tới quản lý đào tạo theo chất lượng.Ổn định bộ máy tổ chức lãnh đạo: Để thực hiện công tác tổ chức cán bộ phụ thuộc vào chiến lược của cấp thẩm quyền cao hơn nên để thực hiện giải pháp này cần có sự nhất trí của cấp trên quản lý nhà trường. tầm nhìn mà trường đã vạch ra. Báo Nhân Dân ngày 12/03/2005) cũng khẳng định vai trò của đội ngũ giảng viên “Trong tất cả các giải đáp về đổi mới giáo dục giải pháp củng cố và xây dựng đội 22 . 4. hoạch định chính sách giáo dục. Điều kiện để thực hiện giải pháp . yêu cầu tham mưu chiến lược phải điều chỉnh việc đề xuất các giải pháp chiến lược cho đúng tình hình thực tế của khu vực vùng.. đồng thời giúp trường xây dựng chiến lược đào tạo giáo viên lâu dài cho đất nước. . kiên định về lập trường giai cấp. miền. . đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp” và trong bài “Cơ hội và thách thức của giáo dục Đại học trong xu thế toàn cầu hóa” (Nguyễn Hữu Đức. .Những giải pháp về công tác quản lý giáo dục cần được sự quan tâm của Lãnh đạo trường. .Cử những người có trình độ. quan liêu sang quản lý theo chất lượng. cùng chung tay góp sức xây dựng nhà trường phát triển theo sứ mạng. cần đổi mới từ cơ chế quản lý theo kiểu hành chính.

nhà trường cần cấp bách phát triển các chương trình đào tạo cho phù hợp. . + Tuyển chọn. bởi vì đó là những “máy cái”quyết định không những chất lượng đào tạo mà cả tâm hồn và hoài bão của nguồn nhân lực mới”.Có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về đào tạo. từ 2010 -2015: tuyển giáo viên phải đạt chuẩn đáp ứng cho việc nâng cấp trường thành trường Đại học. b. Giải pháp 3: “Phát triển chương trình đào tạo” Để phát triển đào tạo. a. + Điều chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên cho phù hợp với sự phát triển ngành. a. Kế hoạch thực hiện giải pháp . Điều kiện để thực hiện giải pháp Để thực hiện giải pháp này. tổ chức bồi dưỡng giáo viên và tự bồi dưỡng thường xuyên. .Phát triển đội ngũ giáo viên phải tính đến các mặt: + Nâng cao chất lượng và sàng lọc đội ngũ giáo viên hiện có. . hợp đồng bổ sung giáo viên mới có chất lượng.Phát triển đội ngũ giáo viên phải căn cứ vào kế hoạch phát triển đào tạo của trường về quy mô và cơ cấu ngành nghề. . nghề của trường.ngũ giảng viên được coi là vấn đề then chốt. 4. c.Xây dựng các tiêu chí tuyển chọn giáo viên mới theo điều kiện thực tại và hướng phát triển của nhà trường.Có chính sách phù hợp để tạo động lực cho giáo viên đi bồi dưỡng và tự bồi dưỡng và cho việc tuyển chọn giáo viên mới. tự bồi dưỡng và sàng lọc đội ngũ giáo viên hiện có. cần có các điều kiện sau đây: . .Có kinh phí cho việc bồi dưỡng giáo viên.. Phương hướng thực hiện . Nội dung của giải pháp * Phát triển chương trình đào tạo cần được tiến hành theo 2 nội dung: 23 .3. bồi dưỡng.Tuyển dụng giáo viên mới theo từng kế hoạch 5 năm: từ nay đến năm 2010 tuyển đủ giáo viên cho việc mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo. nghề đào tạo của trường. đáp ứng được yêu cầu về phát triển ngành.Tổ chức bồi dưỡng và sàng lọc giáo viên định kỳ hàng năm.

Cần có kế họach chi kinh phí để phát triển chương trình. nghề và trình độ đào tạo. Do vậy. . cần có các điều kiện sau đây: . . đồng thời chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương đào tạo theo tín chỉ của Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo nghề theo mô đun của Bộ LĐTB & XH. trang thiết bị dạy nghề” Dạy nghề chủ yếu là dạy thực hành. cơ sở vật chất. . Kế hoạch thực hiện giải pháp . linh hoạt theo học phần.Cần thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc phát triển chương trình. khảo sát và sử dụng phản hồi từ các đơn vị tuyển dụng lao động để cải tiến chất lượng và tính phù hợp của chương trình đào tạo. công nghệ và phù hợp với yêu cầu sản xuất của các khu chế xuất. Điều kiện để thực hiện giải pháp Để thực hiện giải pháp này. a. b. c.Từ 2010 đến 2020: Phát triển các chương trình đào tạo nghề và KTV mà trường đã đào tạo. .Xây dựng các chương trình đào tạo mới đáp ứng cho yêu cầu mở rộng ngành.Từ nay đến năm 2010: Phát triển các chương trình đào tạo nghề. 4.Cấu trúc chương trình phải mềm dẻo. nghề mà các doanh nghiệp đang cần.Chương trình được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề theo phương pháp DACUM. trang thiết bị dạy học bao gồm các nội dung sau đây: 24 . . Nhiệm vụ của tiểu ban này là khảo sát thị trường lao động để nắm vững nhu cầu về ngành. trang thiết bị dạy nghề có một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng đào tạo.Cải tiến các chương trình đào tạo hiện có cho phù hợp với tiến bộ kỹ thuật. Nội dung của giải pháp Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Giải pháp 4: “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. .Thành lập một tiểu ban chuyên nghiên cứu chương trình đào tạo.Cần tập huấn giáo viên về phát triển chương trình theo phương pháp DACUM. * Các chương trình đào tạo được phát triển theo các định hướng: .. nghề và trình độ đào tạo. Học suốt đời mà không cần phải học lại từ đầu những điều đã học.Các chương trình đào tạo phải được thiết kế liên thông giữa các ngành.4. . mô đun để tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể cần gì học nấy.

Điều kiện để thực hiện giải pháp Để thực hiện giải pháp này. máy mới thay cho các thiết bị. .Tiến hành sửa chữa kịp thời các thiết bị. để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. b. phòng thí nghiệm. Bởi vậy. . phòng học. Giải pháp 5. sửa chữa. xưởng. mua sắm. sửa chữa và xây mới các phòng học. nâng cấp. những người thường xuyên được tiếp cận với những kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.Tổ chức bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu của từng loại trang thiết bị. 25 . . . . đào tạo nghề phải gắn với sử dụng. hoặc cần bổ sung cho việc phát triển quy mô và ngành.Cần xây dựng kế hoạch bảo dưỡng. kinh doanh. Kế hoạch thực hiện giải pháp . hư hỏng. 4.Cải tạo. cần có các điều kiện sau đây: . các đơn vị sản xuất. “Thiết lập mối liên kết giữa nhà trường và các cơ sở sản xuấtkinh doanh”. c.Bảo dưỡng. máy móc theo kế hoạch hàng năm. sửa chữa. Trong cơ chế thị trường.Mua sắm các thiết bị.. mua sắm trang thiết bị dạy học. xưởng bị hư hỏng. sửa chữa các thiết bị đã có sự cố. máy cũ đã hư hỏng.Cần có kinh phí cho việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng. Sự liên kết giữa nhà trường và cơ sở sản xuất trong việc tổ chức quá trình đào tạo mang lại các lợi ích sau đây: Với nhà trường: Sử dụng các thiết bị hiện đại để sản xuất. những thiết bị mà nhà trường cần có cho học sinh thực hành Sử dụng được những kỹ sư.Cần có bộ phận chuyên trách về việc xây dựng kế hoạch. phòng thí nghiệm. điều quan trọng là phải thiết lập được mối liên kết giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động. bảo dưỡng. sửa chữa. nghề đào tạo. mua sắm trang thiết bị dạy học. công nhân giỏi trong sản xuất.Tiến hành mua sắm thiết bị. . máy móc. Kịp thời và thường xuyên được tiếp cận với những kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao chất lượng giảng dạy. phải đáp ứng yêu cầu nhân lực của các đơn vị sử dụng lao động về chất cũng như về lượng.5.

không phải là quan hệ xin-cho. Với người học Được học với những phương tiện sản xuất hiện đại để có thể nhanh chóng hình thành được những kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu của sản xuất. cần có các điều kiện sau đây: Hai bên cần có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ này. sớm hình thành được tác phong lao động công nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp. các khu chế xuất. Điều kiện để thực hiện Để thực hiện giải pháp này. 26 . Có điều kiện để chuyển đổi lực lượng lao động theo chiều ngang và chiều dọc một cách cơ động mà không phải đào tạo lại. Các cơ sở sản xuất tham gia với nhà trường trong việc hướng nghiệp cho học sinh chọn nghề phù hợp và giới thiệu việc làm cho học sinh tốt nghiệp. Các khóa đào tạo ngắn hạn ở xí nghiệp được thừa nhận để đào tạo tiếp hoặc chuyển đổi trong hệ văn bằng chứng chỉ quốc gia. có năng lực thực tế phù hợp với yêu cầu của từng vị trí sản xuất cho xí nghiệp. các khu công nghiệp và khả năng đào tạo của nhà trường để cung và cầu gặp nhau.Kịp thời và thường xuyên cập nhật. bổ sung và cải tiến được các chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của sản xuất. kinh doanh.với nhịp độ khẩn trương của sản xuất công nghiệp với mục tiêu phấn đấu không ngừng nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Có nhiều cơ hội để tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Nội dung của giải pháp Giải pháp gồm các nội dung sau đây: Trao đổi thông tin về nhu cầu đào tạo của xí nghiệp. Nhờ vậy. Hàng năm nhà trường tổ chức hội nghị khách hàng với các xí nghiệp sử dụng học sinh tốt nghiệp của trường. là mối quan hệ nhân-quả. Có điều kiện để tiếp cận được với môi trường sản xuất thật. a. những điều mà ở nhà trường không thể có được. Các cơ sở sản xuất tham gia với nhà trường trong việc triển khai quá trình đào tạo. Với các cơ sở sản xuất Có cơ hội để theo dõi và tuyển dụng được những học sinh giỏi. Có sự tự nguyện của nhà trường cũng như của các cơ sở sản xuất. Các cơ sở sản xuất tham gia với nhà trường trong việc xây dựng mục tiêu và nội dung đào tạo. b. hai bên đều có lợi.

Vì các cơ sở đào tạo. các mục tiêu chuyên biệt và đã đề xuất được các giải pháp chiến lược để phát triển trường là: * Đổi mới quản lý của trường cần được xem xét trên các mặt: Cán bộ quản lý. Tuyển chọn. . .xã hội 2005-2020 mà Đại hội X của Đảng CSVN đã khẳng định “Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. đáp ứng cho yêu cầu về phát triển ngành. nghề của trường và điều chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên cho phù hợp với sự phát tiển ngành. nghề và trình độ đào tạo.Để phát triển trường một cách đúng hướng và bền vững. các trường đã và đang đào tạo nguồn nhân lực góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát các chiến lược kinh tế. các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng và khu vực nói chung. tổ chức quản lý và cơ chế quản lý. mục tiêu chiến lược. tác giả luận văn đã xây dựng được xây dựng chiến lược phát triển trường bao gồm sứ mạng. bổ sung giáo viên mới có chất lượng. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường là một yêu cầu khách quan và cấp bách. tinh thần của nhân dân tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. công nghệ và phù hợp với yêu cầu của sản xuất của các khu chế xuất.Cần có những cơ chế và chính sách phù hợp để tạo thuận lợi cho việc thiết lập mối quan hệ này Phaàn 3.Trên cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo nghề và phân tích môi trường. Keát luaän . nghề đào tạo của trường. tầm nhìn. đánh giá thực trạng của Trường. nâng cao rõ rệt đời sống vật chất.Trước nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp .Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nghề cho một trường cần phải có một tầm nhìn tổng thể. cùng thực tiễn mà cơ sở đào tạo. cần xây dựng chiến lược phát triển trường. phải có phương pháp luận. nhà trường đã và đang hoạt động. . 27 . các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và xây dựng các chương trình đào tạo mới đáp ứng cho yêu cầu mở rộng ngành. văn hóa. * Phát triển đội ngũ giáo viên trên các mặt: Nâng cao chất lượng và sàng lọc đội ngũ giáo viên hiện có. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 1. * Phát triển chương trình đào tạo theo 2 nội dung: Cải tiến các chương trình đào tạo nghề hiện có cho phù hớp với tiến bộ kỹ thuật.

kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. học sinh. 150. 2.Xin đề nghị xem xét cho phép trường nâng học phí học sinh. .000 học sinh. các đơn vị sản xuất. . Trung cấp: 170.000/SV Cao đẳng) như đề án đã trình UBND tỉnh và Sở Tài chính với mức đề nghị là: Cao đẳng: 220. sinh viên/năm. hiện nay mức thu cho phép rất thấp (120. sinh viên ngoài chỉ tiêu.000đ/HS Trung cấp.Đề nghị UBND tỉnh tăng mức đầu tư xây dựng cơ bản dự án xây dựng trường tại Bắc Hòn Ông-Phước Đồng-Nha Trang.000đ/tháng/SV. Kieán nghò . chính sách giáo viên. HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Trần Quang Mẫn 28 .Xin tăng chỉ tiêu tuyển sinh theo định mức ngân sách nhà nước từ 1500 – 2. .Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng cục Dạy nghề sớm ban hành các văn bản liên quan đến chế độ.* Thiết lập mối liên kết giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động. sinh viên trường nghề.000đ/tháng/HS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful