You are on page 1of 11

Interna stopa profitabilnosti (engl. internal rate of return, njem.

innerer Zinsfuß, Effektivverzinsung eines Investitionsprojekts) je diskontna stopa koja svodi iste nov ane tokove u cijelom vijeku efektuiranja neke investicije na vrijednost inicijalnog investicijskog izdatka. Naziva se jo i interna stopa rentabilnosti. Interna stopa profitabilnosti bazi na je metoda ocjene financijske efikasnosti investicijskih mogu nosti (kapitalnog bud etiranja). To je ona diskontna stopa uz koju je ista sada nja vrijednost neke investicije jednaka nuli. Interna stopa profitabilnosti izra unava se postupkom sukcesivnih iteracija pri emu se postepeno pribli ava tra enoj diskontnoj stopi uz koju je ista sada nja vrijednost jednaka nuli. Pri njenom izra unavanju esto se koristi i postupak linearne interpolacije. U smislu metode interne stope profitabilnosti investicijska je mogu nost efikasna ako je interna stopa profitabilnosti ve a ili najmanje jednaka zadanoj diskontnoj stopi, odnosno oportunitetnom tro ku investitora (tr i noj stopi kapitalizacije).