You are on page 1of 6

.' VGT oS'luNnle

TRAVEL HOME

·

FILIJALA MOSTAR UPRKOS LOSOJ PRIVREDI HNK POSLUJE STABILNO
Filijala Mostar na podrucju Hercegovacko-neretvanskog kantona, djeluje u okviru 5 poslovnica i ukupno 11 zaposlenih radnika. Kao najvecu poteskocu u poslovanju, direktor Filijale Mostar Zlatko Mrgan istice problernaticno podrucje na kojem djeluje i koje pokriva Filijala, a karakteriSe ga privreda u jako losern stanju. Upravo iz ovih razloga, i udio Filijale Mostar u ukupnoj premiji VGT drustva iznosi cca 3%. Kao i u vecini filijala sirorn Bosne i Hercegovine, najveci udio u ukupnoj ostvarenoj premiji je u oblasti automobilske odgovornosti i iznosi 70%. Ostatak premije se odnosi na oblasti neobaveznih osiguranja i iznosi 30%.

Postovani citatelji,
iznimno mi je zadovoljstvo podijeliti sa varna informacije o uspjehu i rastu nase kuce u 2010. godini te informacije 0 planovima za tekucu godinu. VGT osiguranje je u toku proste godine otvorilo novih 19 poslovnica sa kojima se broj prodajnih mjesta kojima smo blizi nasirn klijentima povecao na 80. Posebno me raduje, sto je ovaranje novih poslovnica pratilo i otvaranje novih radnih mjesta, pa se tako VGT tim prosirto za 41 uposlenika. Danas, nas tim sirorn Bosne i Hercegovine cine 272 uposlenika.

Pored osnovnog cilja da se zadrZimo u vrhu trZista osiguranja u BiH, fokus naseg plana za 2011 . godinu je insistiranje na uredenju trZiSta osiguranja i to preko Udruzenja Drustava za osiguranje Federacije BiH. Kao i do sada, cilj nam je jacanje internih kapaciteta te unaprijedenje komunikacije i odnosa sa klijentima. Kroz prepoznatljivu ljetnu kampanju nastavit ce se kvalitetna eksterna komunikacija naseg brenda. Siguran sam da cete i ove godine biti dio naseg zajednickog uspjeha! Srdacan pozdrav!

"Bez obzira na vrlo teiku politicku i privrednu situaciju, !Wjala Mostar uspjela je saiuvat! stabilnost u poslovanju bez velikih oscilacija", tstice Mrgan koji je vee 7 godina dio
VGT tima u Mostaru i direktor Filijale Mostar. Kroz visegodiSnji rad u ovom timu direktor Mrgan istice prednosti VGT osiguranja nad ostalim osiguravajucirn kucarna. "Uspjeli smo ostvariti korektne poslovne odnose

prema klijentima, i sto je jos vainije, ostvareni su dobri mec1uljudski odnost izmedu samin uposienika FWjale Mostar.", zakljucio je na kraju direktor Zlatan Mrgan.

Direktor Druitva

AmirZukic

lOVE GODINE LJETO POCINJE SA VGT OSIGURANJEM
Tradicionalna ljetna kampanja VGT osiguranja "Za bezbrtmo ljeto" i ove godine ee osiguranicima VGT-a omoguciti veliki niz pogodnosti kako bi im ljetni dani protekli sto ugodnije i bezbrizntje. Za osiguranike od auto-odgovornosti pripremili smo sadrZajne pakete Road, Home i Travel kako bismo ih ucinili bezbrifnirn u automobilu, u domu ili na putovanju. Pored sadrZajnih paketa koji kriju i po jedan proizvod gratis, ove godine VGT osiguranje uvodi i besplatnu info liniju. 0 cijeloj kampanji i njenim pogodnostima citajte na stranama 6-9.

2

3

Rast premije ostvaren je sirenjem poslovanja na podrucje cijele BiH, kroz fokus na mala i srednja preduzeca, te poboljsanjem strukture portfolija i kvalitete usluga. "Zadovoljni smo ostvarenom premijom koja je premaiila planirant rast, te ostvarenim triisnim udjelom, koji nam je ucvrstio poziciju u samom vrhu bh. osiguravajuceg sekiora."

Zukic, direktor da je VGT osiguranje u 2010. ostvarilo i strateskt cilj da bude prisutno na teritoriji cijele BiH. "Otvaranjem 19 novih poslovnica sirom BiH i 41 novog

izjavio

Drustva,

je

Amir

naglasavajuct

radnog mjesta u prtlici smo svoje usluge ponuditi klijentima na teritoriji cijete BiH i bitt im bliie. ",

zakljucio je direktor Zukic.

ZAUSTAVITI NELOJALNE AKTIVNOSTI OSIGURAVAJUCIH DRUSTAVA
Poredostvarenih pozitivnih UV;JILUV rezultata u 2010., direktor pozvao sve aktere na osiguranja da konkretnim zajedno doprinesu ubrza uredenju triista u BiH. "Krajn
vrijeme da se uvodenjem osiguranidma koji priCinjavaju stete poveca cijena osiguranja, a onima koji ne Cine stete primjenom bonusa ucinimo premiju jeftinijom. Takoder, nuino je da prestanu nelojalne aktivnosti osiguravajuCih druitava u stnisiu obaranja cijena ispod propisane utvrdene minimaine premije. Samo na ovaj naCin moiemo spri je ci t! dalje pogors anje Ukvidnosti triiita osiguranja u BiH, odnosno unaprijedtti efikasnost isolate steta, te razvijat! povjerenje u djelu industriju. ", podcrtao je

Premija VGT osiguranja 2006. - 2010.

direktor Zukic.

HOME- bezbrtfni u domu
Svim VGT osiguranicima od auto-odgovornosti za sklopljenu osiguranja stana i stvari domacinstva od 1.6. do 31.8. darujemo osiguranja od nezgode u vrijednosti od 36 KM. policu policu

ROAD- bezbrfzni u autu
Svim VGT osiguranicima od auto-odgovornosti, osiguranja, od 1.6. do 31.8. darujemo: VGT ROADAssistance za sklopljenu policu kasko

TRAVEL- bezbrffni i na putovanju
Svim VGT osiguranicima od auto-odgovornosti, za sklopljenu minimalno jednu policu putnkkog-zdravstvenog osiguranja od 1.6. do 31.8., darujemo jednu policu u trajanju do 15 dana u vrijednosti do 25 KM.

Neograniceno na podrucju BiH i kontinentalne Evrope .1ntervencija patrolnog vozila
.Prijevoz havarisanog ili vozila u kvaru do prebivalista ili servisa po zelji

Jednom godisnje
.Zamjenskovozilo u trajanju od 2 dana ·Smjestaj za vozaca i putnike u trajanju od 2 noci • Nastavak putovanja/povratka kuci za vozaca i putnike

HOME

ROAD

VGT DJ'gu'IInJ"

080 02 03 09 - sve informacije na jed nom mjestu - besplatna info linijal
Kako biste i ovo ljeto proveli bezbrfzno, i bili informisani
0

NOVOST IZ VGT OSIGURANJA - KARTICA VGT ROAD ASSISTANCE 24H

od 1.6. do 31.8.
U okviru kampanje "Za bezbrifno ljeto" VGT osiguranje ponudilo je u okviru paketa Road, Home i Travel razttctte pogodnosti. paketa Posebna novost u okviru kartica VGT Road u stucaRoad jeste

Assistance 24h, koja njenim vlasnicima ornogucava cijeli set beneficija ju saobracajne nezgode ili kvara vozila.

pogodnostima

kampanje "Za bezbrifno ljeto", VGT osiguranje uvelo je besplatnu info liniju koja yam je na raspolaganju svaki radni dan. Sta je u paketima Road, Home i Travel, koji su gratis proizvodi, kako do najblife poslovnice, samo su neke od koje mozete dobiti info

HOME

Beneficije uslugesu:

VGT ROAD ASSISTANCE24h

Neograniceno kontinentalne • Intervencija

na podrucju Evrope

BiH i

patrolnog vozila

brojnih informacija jednostavnim linije 080 02 03 09. Kao prvom ostat vas dokaz mjestu, ce da

pozivom besplatne

• Prijevoz havarisanog ili vozila u kvaru do prebivattsta ili servisa po zelji Jednom godisnje

nam

je

efikasna na linija poslije zeljenih info i

komunikacija

sa nasirn klijentima besplatna

• Zamjensko vozilo u trajanju dana

do 2

na raspolaganju put do svih

• Srnjestaj za vozaca i putnike u trajanju do 2 noel • Nastavak putovanja/povratka za vozaca i putnike Pored toga vlasnici kartice kuci

zavrsetka kampanje, najkraci informacija

i ubuduce ce biti

iz VGT osiguranja. trebaju imati u vidu slijedece informacije: Kartica slufi za identifikaciju asistencije vozila imaju ka-

zbog BIHAMKasistencije Pravo na koristenje vlasnici kartice za vrijeme trajanja rtice, odnosno kasko police. Prilikom rticu, rtu. U slucaju da korisnik ne posjeduje karticu, sam ce snositi sve nastale troskove dolaska mobilne jedinice. dolaska mobilne jedinice vazecu kakorisnik je duzan predociti saobracajnu

dozvolu i licnu ka-

9

Osiguranje imovine pravnih lica
Uposlenica Sarnira Bjelopoljak Sarnira Bjelopoljak je dio Filijale Visoko od njenog osnivanja, sada vee davne 1999. godine. Njeno radno rnjesto je u Kaknju, na poziciji referenta osiguranja na tehnickorn pregledu vozila. Sarnira je dio kvalitetne i uspjesne ekipe koja radi kornpletnu uslugu registracije rnotornih vozila. "Posebno b;h ;stakla
saradnju sa airektoricom Transport d.o.o. Kakanj Senadom Sehag;c ; voditeljicom TP-a, Sanelom Karzic. M; smo iensk; tim u musk;m poslovima. ", navodi Sarnira. dobru "Osnovno pravilo kojeg se driitn jeste da samo ispravan rad aonos! rezultate na duge staze, a dobjjanje povjeranja osigurantka je najbitnija stvar. ", kaze Sarnira. Ovakav

odnosprerna poslu potvrduju i podaci, jer 80%osiguranika su stalni korisnici uslugaVGTosiguranja, a prirnjetno je da se trend osiguravanja u VGT-u prenosi sageneracije na generaciju. Jos bi rnnogotoga lijepog Sarnira rnogla rect 0 VGT osiguranju i svojirn kolegarna, te za kraj istice: "U Kaknju
svak! covjek zna da radim u VGT-u. Poznata sam; po tome sto intormaaie dajem ; na cesti, u prodavnici ; u taksiju. U toku visegod;snjeg rada stekla sam mnogo prijatelja, ostvarila poslovne kontakte, prciiri!« svoje vid;ke ; zbog toga dugujem veliko hvala VGT osiguranju. "

Po zanirnanju je masinski tehnicar, a svoje obrazovanje nastavlja i dalje. Kako sarna kaze, velika je "pricattca" i posaoove vrste i dinarnike Sarniri sasvirnodgovara.

I